Issuu on Google+

∋<− Η 4&9Γ& Φ9,? 259Γ8Α=

111∃+Α1∃?Β

∋<− Η 4!6Χ! Φ6); 206Χ4<: !!; ;Χ!0−! ≅>)44! ∋<− !%%Γ∗Γ&?7#.?,ΑΓ∗8 <Γ?(&9 &ΑΓ88Γ&∃ <&&9 3&9Α=∀&?∃

∋<− Α,,∆7 9Γ(&? ∀&1&Β(Γ∀


          


∆∗1%≅8!3!8#! ;Β∗8%!∋ 37−∗∗; 3/≅90!∗∗8(7# !8 .!33∗11!8#! .!!;,≅>#≅ΒΑ!≅#∃ .773 Α!0 !!310 .!3!8≅Β# ≅8 8 ∗/0797(≅!;∃

JOIPVE #.84FSJF(SBO5VSJTNP ] FYUFSJFVS]JOUFSJFVS UFDIOJFL ] #.8&GGJDJFOU%ZOBNJDT ] NPUPSFO ] #.8Y%SJWF]POEFSTUFM ] #.8$POOFDUFE%SJWF VX#.84FSJF(SBO5VSJTNP ] LMFVSFOFONBUFSJBMFO ] TFMFDUJPO ] VJUSVTUJOHTNPHFMJKLIFEFO PSJHJOFMF#.8BDDFTTPJSFT ] TUBOEBBSEFOFYUSBVJUSVTUJOH ] UFDIOJTDIFHFHFWFOT ] #.8TFSWJDF

&FSTUFLMBT[JUDPNGPSUWPPSCVJUFOHFXPPOPOUTQBOOFOSFJ[FO

&FOJOUXFF«OHFEFFMEFBDIUFSLMFQWPPSGMFYJCFMFOHFNBLLFMJKLJOMBEFO

6JUSVTUJOHWBOIFUBGHFCFFMEFNPEFM

#.8񂌕 񂌓 񂌠 E

NPUPS #.8[FTDJMJOEFSJOMJKOEJFTFM WFSNPHFO 񂢐 񂢗 񂢙 L8 񂢑 񂢓 񂢔 QL

XJFMFO MJDIUNFUBBMEVCCFMTQBBL񂢑 񂢔 񂢒 񂢑 񂢙 JODI DBSSPTTFSJFLMFVS /FQUVOCMBVNFUBMMJD CFLMFEJOH MFEFS%BLPUB&MGFOCFJOXFJ NFUJOUFSJFVSLMFVS4DIXBS[ JOUFSJFVSMJKTUFO FEFMIPVUVJUWPFSJOH'JOFMJOF /BUVS

*OGPSNBUJFPWFSCSBOETUPGWFSCSVJLFO$0񂢑 FNJTTJFWJOEUVJOEFUFDIOJTDIFHFHFWFOT

Χ90 &ϑ ,ΝΟΙ&ΟΗ ΝΛ ΑΝ∗∃ Ο..Κ ΝΛ !..Ι (∗ϑΟ∗+∗Ο .ΟΙΦΝΝΚ+∗Ο ΝΛ +∗ !∗∗ϑΙ Η&Ι∗∗Ο∀ΝΛ∗Ο+∗ .ΗΙΝ!Ν: −&∗∀∗ ∗&ϑ∗Ο1 Φ∗Οϑ∗Ο ∗Ο +ΚΝ!∗Ο# ≅..Κ−&% +ΗΚ)+∗Ο Φ&% .∀Ι&%+ .∀ +∗ (Κ∗ΟΑ∗Ο Γ.Ο ,ΝΟΓ∗ΟΙ&ΝΟ∗∀∗ .ΗΙΝ!Ν: −&∗∀∃∀.ϑϑ∗Ο Ι∗ ΝΓ∗Κϑ,∋Κ&%+∗Ο# =∗∋∗∗∀ &Ο ∀&%Ο !∗Ι +∗Α∗ ΙΚ.+&Ι&∗ &ΟΙΚΝ+Η,∗Κ∗Ο Φ&% ΝΛΟ&∗ΗΦ ∗∗Ο ΗΟ&∗∃ .ΗΙΝ!Ν−&∗∀,ΝΟ,∗ΛΙΒ +∗ Χ90 Π 5∗Κ&∗ =Κ.Ο 4ΗΚ&ϑ!Ν Γ∗Κ∗Ο&(Ι +∗ ∃.Κ.∃Ι∗Κ&ϑΙ&∗∃∗ ∗&(∗Οϑ,∋.ΛΛ∗Ο Γ.Ο ∗∗Ο Κ∗ΛΚ∗ϑ∗ΟΙ.Ι&∗Γ∗ ϑ∗+.Ο1 ∗∗Ο ΚΗ&!∗ 532 ∗Ο ∗∗Ο Γ∗∗∀Α&%+&(∗ ϑΙ.Ι&ΝΟΦ.(ΝΟ# 2∗Κ−∀Η))∗Ο+ Ρ ∗∆&−∗∀ ∗Ο ∀Η∆Η∗Ηϑ Ι∗(∗∀&%∃# ?∗Ο Ο&∗ΗΦ∗ &ΟΙ∗ΚΛΚ∗Ι.Ι&∗ Γ.Ο .ΗΙΝ!Ν−&∗∀∗ ΙΝΛ∃∀.ϑϑ∗ Θ +&∗ Κ∗&Α∗Ο Ι∗ΚΗ(−Κ∗Ο(Ι ΙΝΙ +∗ ∗ϑϑ∗ΟΙ&∗Β ∗∗Ο −&%ΑΝΟ+∗Κ∗ ∗ΚΓ.Κ&Ο(#


∗ΓΛ∗Ν&∗ΚΝ

%+;,!4<!)334 ∗33/ !!4 ∋+,353%;!7# 345;−9!4%∋∋/ %5)#

Α∗Ρ .ΚΛΘ!Θ−&∗∀ ∃∗ΡΛ ϑ∗∀∗ ).,∗ΛΛ∗Ρ# Α∗Ρ ∀ΚΓΚ∗ΚΧ∗ ∗Ρ Ν∗ΟΝ∗Μ∗ΡΛ.Λ&∗ϑ∗ Μ∗+.Ρ .+∗!Λ Χ∗∀)ϑ∗ΝΧ∗∃∗Ν+∗ ΜΛ&%∀# :∗Λ Χ&%Ρ ∃.Ν.∃Λ∗Ν&ΜΛ&∗∃∗ +.∃∀&%Ρ ∗Ρ ΜΟΘΡΡ&Ρ(∀ΘΧ∗ ΟΘΝΛ&∗Ν∗Ρ &Μ +∗ ,ΘΚΟΤ %Κ&ΜΛ Ι∗∗Ν ∗∗Ρ ΛΘΘΡ−∗∗∀+ ϑ.Ρ +Ρ.!&∗∃ ∗Ρ ΜΟΘΝΛ&∗ϑ∗ Τ∀Τ(.Ρ,∗# ΑΡ +∗ ∋Θ(∗Ν∗ Χ&ΛΟΘΜ&Λ&∗ ϑ.Ρ ∗∗Ρ !Θ+∗ΝΡ∗ 743 ΧΘΝ(Λ ϑΘΘΝ ΘΟΛ&!..∀ Θϑ∗ΝΧ&,∋Λ &Ρ ∋∗Λ ϑ∗Ν∃∗∗Ν# 0ΘΚ ∋∗Λ Ρ&∗Λ ΧΘΡ+∗ Χ&%Ρ .∀Μ Κ !Θ∗ΜΛ ∃&∗Χ∗Ρ5 Β..ΝΘ! ϑ∗Ν∗Ρ&(Λ +∗ Φ:1 Σ 7∗Ν&∗ ?Ν.Ρ 6ΚΝ&Μ!Θ .∀ +∗Χ∗ ).,∗ΛΛ∗Ρ ϑΘΘΝ ∋∗Λ ∗∗ΝΜΛ &Ρ ΤΤΡ .ΚΛΘ!Θ−&∗∀# 4 !..∃Λ +.Ρ Ι∗∀ ϑΘΘΝ ∋∗Λ ∗∗ΝΜΛ ∃∗ΡΡ&Μ !∗Λ +&Λ .ΚΛΘ!Θ−&∗∀,ΘΡ,∗ΟΛ2 ΛΘ,∋ ΧΚ∀Λ Κ +∗ .ΚΛΘ &Ρ ΤΤΡ ΘΘ(ΘΟΜ∀.( ∋∗Ν∃∗ΡΡ∗Ρ Υ ΘΡ!&Μ∃∗Ρ−..Ν ∗∗Ρ Φ:1# Β..Ν ΧΘΝ(∗Ρ ΛΝ.+&Λ&ΘΡ∗∀∗ Φ:1 +∗Μ&(Ρ∃∗Ρ!∗Ν∃∗Ρ ϑΘΘΝ2 ΧΘ.∀Μ +∗ ∀.Ρ((∗Ν∗∃Λ∗ !ΘΛΘΝ∃.Ο2 ∃ΘΝΛ∗ Θϑ∗Ν∋.Ρ(∗Ρ ∗Ρ +∗ ∃.Ν.∃Λ∗Ν&ΜΛ&∗∃∗ >Θ)!∗&ΜΛ∗Ν; ∃Ρ&∃ &Ρ +∗ ∆;ΜΛ&%∀#

4 3 #4 2


+∆Ι+Κ&+ΗΚ

=+Ι ΓΝ∀∀+,&( Ο&+ΗΦ+ /ΗΙΝ!Ν.&+∀−ΝΟ−+ΛΙ Γ/Ο ,+ Χ92 Π 6+Κ&+ >Κ/Ο 5ΗΚ&ϑ!Ν &ϑ ΝΟΙΦ&∃∃+∀, !+Ι ++Ο ,Η&,+∀&%∃ ,Ν+∀ ΓΝΝΚ Ν(+ΟΒ ∋+Ι −Κ+ΘΚ+Ο Γ/Ο ++Ο Γ/Ο ,+ !++ϑΙ &Ο,ΚΗ∃Φ+∃∃+Ο,+ &ΟΙ+Κ&+ΗΚϑ ΝΝ&Ι ΝΟ,+Κ ≅Ν0Ο ϑΛΝΚΙ&+):+∀+(/ΟΙ+ ,/∃∀&%Ο# <Ο,ΚΗ∃Φ+∃∃+Ο, &Ο !++Κ,+Κ+ ΝΛ≅&−∋Ι+Ο# <Ο ,+ ++ΚϑΙ+ Λ∀//Ιϑ ≅Η∀Ι Η Γ+ΚϑΙ+∀, ϑΙ//Ο Γ/Ο ,+ ΚΝΑ/∀+ ΚΗ&!Ι+# 4+ΚΓΝ∀(+Οϑ !+Κ∃Ι Η3 ∋Ν+ ,+ Ο/ΗΦ∃+ΗΚ&( (+ϑ+∀+−Ι++Κ,+ ∃∀+ΗΚ+Ο +Ο !/Ι+Κ&/∀+Ο ,+≅+ ΚΗ&!Ι+ ++Ο .&%≅ΝΟ,+Κ //Ο(+Ο/!+ /!.&: /Ο−+ Γ+Κϑ−∋/))+Ο# 5+Οϑ∀ΝΙΙ+ ≅Η∀Ι Η Γ+Κ.//ϑ, ≅&%Ο ΝΓ+Κ ,+ Γ++∀≅&%,&(+ (+.ΚΗ&∃ϑ!Ν(+∀&%∃∋+,+Ο# >//Ι Η ΓΝΝΚ ∋+Ι Κ&%,+Ο /∀Γ/ϑΙ ΝΛ ΝΟΙ,+∃∃&Ο(ϑΚ+&ϑΒ ΝΟΙ,+∃ ∋+Ι Γ/Κ&/.+∀+ &ΟΙ+Κ&+ΗΚ Γ/Ο ,+ Χ92 Π 6+Κ&+ >Κ/Ο 5ΗΚ&ϑ!Ν#

4 3 #4 2


Α!!∆/ . +≅∃Α 77≅/ 9!/!!8 +7 75 ., Β!9(= Β!−7!;# &≅> Α!/ −772 Α!/ !!20/ &!/2!#!8 −(8 !!8 2.≅9/!)


∗∆Ι∗Κ&∗ΗΚ

∆ Χ ∃∆ Β

5≅ , 6, +550 5≅ (%>−!0 =6.−(3− Α , ∗,9− ∗=%> 7!−!!6 −>,=. +5!9!6# 1&∗ ∃.Ο +∗Α∗ &ΟΓ&Ι.Ι&∗ Φ∗∗ΚϑΙ..Ο3 ≅∗ ΛΝΚΙ&∗Κ∗Ο Γ.Ο +∗ Χ91 Π 5∗Κ&∗ =Κ.Ο 4ΗΚ&ϑ!Ν Φ∗∃∃∗Ο +ΝΝΚ ∋ΗΟ ϑΛΝΟΟ&Ο(∀ΝΑ∗ ΚΗ&Ι∗Ο .ϑϑΝ,&.Ι&∗ϑ !∗Ι ∗∗Ο ,ΝΗΛΘ# ?Ο ΓΝΚ!∗Ο +..Κ!∗∗ Ο&∗Ι .∀∀∗∗Ο ∗∗Ο ΓΝΝΚ−∗∗∀+ Γ.Ο ∋∗Ι ϑΛΝΚΙ&∗):∗∀∗(.ΟΙ∗ +∗ϑ&(Ο2 !..Κ ΓΝΚ!∗Ο ΓΝΝΚ.∀ ΝΝ∃ +∗ ∗ΟΙΚ∗∗ ΙΝΙ ∗∗Ο −&%ΑΝΟ+∗Κ∗ Φ∗Κ∗∀+Β ∗∗Ο ∀Η∆∗ &ΟΙ∗Κ&∗ΗΚ !∗Ι ,.,∋∗Ι# 0∗∀)ϑ −Η&Ι∗ΟϑΙ..Ο+∗Κϑ ΑΗ∀∀∗Ο ΓΝ∀ΝΛ (∗Ο&∗Ι∗Ο Γ.Ο +∗ Χ91 Π 5∗Κ&∗ =Κ.Ο 4ΗΚ&ϑ!Ν# 0Ν !.∃∗Ο +∗ ;?≅:.,∋Ι∗Κ∀&,∋Ι∗Ο !∗Ι ∋ΗΟ ∃∗Ο!∗Κ∃∗Ο+∗ +∗ϑ&(Ο +∗ Χ91 Π 5∗Κ&∗ =Κ.Ο 4ΗΚ&ϑ!Ν ΝΝ∃ &Ο ∋∗Ι +ΝΟ∃∗Κ !∗Ι∗∗Ο .∀ϑ Χ91 ∋∗Κ∃∗Ο−..Κ# <Ο ,Ν!−&Ο.Ι&∗ !∗Ι +∗ )Κ..&∗ ,∋ΚΝΝ!∀&%ϑΙ Γ∗Κ∀∗Ο∗Ο Α∗ +∗ .,∋Ι∗ΚΑ&%+∗ −ΝΓ∗Ο+&∗Ο ∗∗Ο ∃Κ.,∋Ι&(∗ Η&ΙϑΙΚ.∀&Ο(#


JOUFSJFVS

ñ&#x201A;&#x152;&#x2018; ñ&#x201A;&#x152;&#x201D; ]ñ&#x201A;&#x152;&#x2018; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2014; ñ&#x201A;&#x152;&#x201D; NN

%FJFUTIPHFSF[JUQPTJUJFNBBLUFFOHFNBL LFMJKLFJOTUBQNPHFMJKL#PWFOEJFOLPNUEF[F [JUQPTJUJFEFPWFS[JDIUFMJKLIFJEEVJEFMJKLUFO HPFEF XBUWPPSFFOFYUSBDPNGPSUBCFMFOWFJMJH SJKHFWPFM[PSHU

%F#.8ñ&#x201A;¢&#x201D; 4FSJF(SBO5VSJTNPPOUIBBMUVNFU XBSFMVYF%FGSBBJPQFMLBBSBGHFTUFNEFLMFV SFOFONBUFSJBMFOFOIFUSPZBMFSVJNUFBBOCPE DSF«SFOFFONPEFSOFFOCFIBBHMJKLFBNCJBO DF8BBSVPPLLJKLUWBMUVXPPHPQNFU[PSH WPSNHFHFWFOEFUBJMTÑ­CJKWPPSCFFMEEFIPPH HMBOTHFHBMWBOJTFFSEFEFDPSBUJFFMFNFOUFO )FUEBTICPBSEJTÑ­WPPSFFOPQUJNBMFFSHPOP NJFÑ­MJDIUOBBSEFCFTUVVSEFSHFCPHFO0PLEF #MBDL1BOFMUFDIOPMPHJFWPSNUNFFSEBOBMMFFO FFOWJTVFFMIJHIMJHIUEJWFSTFJOTUSVNFOUFOJO IFUJOGPEJTQMBZBMTNFEFCFEJFOJOHTQBOFMFOPQ EFNJEEFODPOTPMFWFSTDIJKOFOTUJKMWPMWBOBDIUFS FFONBU[XBSUPQQFSWMBL


∋ΤΝ+Π∋+ΜΠ

Ν Ρ /Ν Θ

88< 87 ≅? 41??≅? 0>46>= 6?>54 3 ??654? <;Χ55?# ΑΤ ,+ Η>2 Υ 9+Π∋+ ΧΠ/Τ 8ΜΠ∋Ο!Σ ΣΤΝ,+%Ν Μ ,+ .+Ν+%+Τ∋Ο Λ/Τ (+Ν .+)Π∋Θ ΧΠ/Τ 8ΜΠ∋Ο!Σ∃ ∋Ν ∋Ο Π+∋Φ+Τ ∋Τ Φ∋&Τ !++ΟΝ //Τ)+Τ/!+ ΛΣΠ!∃ 4ΣΣΠ? +Τ /−(Ν+Π−Σ!Θ/ΠΝ∋? !+ΤΝ Λ/Τ (+Ν ∋ΤΝ+Π∋+ΜΠ Λ∀Σ+∋+Τ (/Π!ΣΤ∋+ΜΟ ∋Τ +∀%//Π ΣΛ+Π∃ 1Σ Φ∋&Τ ,+ ΘΣΠΝ∋+ΠΘ/Τ+? ∀+Τ /∀Ο Λ+Π.∋Τ,+Τ, +∀+!+ΤΝ ΣΤΝΚΣΠΘ+Τ∃ + ∋ΤΦ∋ΝΝ+Τ,+Τ ΚΣΠ,+Τ Σ!Π∋Τ), ,ΣΣΠ Μ∋Ν (ΣΣ)Κ//Π,∋)+ !/Ν+Π∋/∀+Τ Λ+ΠΛ//Π,∋),+ ΣΘΘ+ΠΛ∀/%%+Τ +Τ ∋ΤΝ+Π∋+ΜΠ∀∋&ΟΝ+Τ∃ :! (+Ν !Σ,+ΠΤ+ +Τ Ο∗++ΠΛΣ∀∀+ ∋ΤΝ+Π∋+ΜΠ Ν+ Λ+ΠΛΣ∀!/%+Τ3 ∋Ο +Π ΤΣ) ++Τ .Μ∋Ν+Τ)+? ΚΣΣΤ ∀ΜΙ+ +∀+!+ΤΝ //Τ ΝΣ+)+ΛΣ+),Γ ΜΚ Θ+ΠΟΣΣΤ∀∋&%+ /−−+ΤΝ∃ Β+Ν /−(Ν+Π−Σ!Θ/Π? Ν∋!+ΤΝ Λ/Τ ,+ Η>2 Υ 9+Π∋+ ΧΠ/Τ 8ΜΠ∋Ο!Σ %/Τ ΛΣ∀∀+,∋) ΚΣΠ,+Τ //Τ)+Θ/ΟΝ //Τ ΜΚ ∋Τ,∋Λ∋,Μ+∀+ Κ+ΤΟ+Τ∃ 1Σ %/Τ ,+ /−(Ν+Π./Τ%∀+ΜΤ∋Τ) ∋Τ ++Τ (Σ+% Λ/Τ !/Ι∋!//∀ Ω Ω )Π/,+Τ 7,+ ΠΜ)∀+ΜΤ∋Τ)+Τ Λ/Τ ,+ Ο+Θ/Π/Ν+ −Σ!∗ΣΠΝΦ+Ν+∀Ο Φ+∀∗Ο ς [ )Π/,+Τ= /−(? Ν+ΠΣΛ+Π)+Θ∀//ΝΟΝ ΚΣΠ,+Τ# (+Ν Φ∋ΝΣΘΘ+ΠΛ∀/% %/Τ ∋Τ ∀+Τ)Ν+Π∋−(Ν∋Τ) !/Ι∋!//∀ Ν∋+Τ −+ΤΝ∋!+Ν+Π ΚΣΠ,+Τ Λ+ΠΟ−(ΣΛ+Τ∃ //Π,ΣΣΠ %ΜΤΝ Μ %∋+Φ+ΤΓ Π+∋Ο ΣΤΝΟΘ/ΤΤ+Τ !+Ν Λ+Π./Φ∋Τ)Κ+%%+Τ, Λ++∀ .++ΤΠΜ∋!Ν+ Σ∗ !//% ΣΘΝ∋!//∀ )+.ΠΜ∋% Λ/Τ ,+ .∋&ΦΣΤ,+Π )ΠΣΝ+ ./)/)+ΠΜ∋!Ν+∃ :Θ ,+ Φ∋ΝΘ∀//ΝΟ+Τ /−(Ν+Π∋Τ %ΜΤΝ Μ Λ/Τ ∋Τ,ΠΜ%Κ+%%+Τ, +Τ? Ν+ΠΝ/∋Τ!+ΤΝ )+Τ∋+Ν+ΤΓ Τ//Π Κ+ΤΟ Φ∋&Τ ΝΚ++ ] 3Ξ ∋Τ−( )ΠΣΝ+3 (Σ)+?Π+ΟΣ∀ΜΝ∋+ .++∀,? Ο−(+Π!+Τ ∋Τ ,+ ΠΜ)∀+ΜΤ∋Τ)+Τ Λ/Τ ,+ ΛΣΣΠΦ+Ν+∀Ο )+∴ΤΝ+)Π++Π,∃ :∗ %∋+ΟΝ Μ ΛΣΣΠ ,+ /ΜΝΣ!/Ν∋Ο−(+ /∋Π−ΣΤ,∋Ν∋ΣΤ∋Τ) !+Ν Λ∋+Π ΦΣΤ+Ο6 +Φ+ ΦΣΠ)Ν !+Ν Μ∋ΝΟΝΠΣΣ!ΣΘ+Τ∋Τ? )+Τ ∋Τ ,+ Η?ΟΝ∋&∀+Τ +Τ ++Τ Ο+Θ/Π//Ν .+,∋+Τ∋Τ)ΟΘ/Τ++∀ ΛΣΣΠ ΤΣ) !++Π −Σ!∗ΣΠΝ /−(Ν+Π∋Τ∃

Χ∀Η ΚϑΓ&∗ Α&%Λ Η∗ϑ.Ι.Γ∗ ,Κ!)ΚΙΓΑ∗Γ∗∀Η .,∋Γ∗Ι&Λ ∗Ι∃Ι&%(−..Ι# ≅.Λ∃Α&% +∗ Γ.∀Ι&%∃∗ ∗ΙΗΓ∗∀!Κ(∗: ∀&%∃∋∗+∗Λ ∃ΦΛΓ Φ Α∗∗Ι ΚΛΓΗϑ.ΛΛ∗Λ Ι∗&Α∗Λ Ο +∗ ΙΦ(∀∗ΦΛ&Λ(∗Λ ∃ΦΛΛ∗Λ !.Β&!..∀ Μ Π (Ι.+∗Λ .,∋Γ∗ΙΚ∗Ι(∗ϑ∀..ΓΗΓ ∆ΚΙ+∗Λ#

>/Ι∋!//∀ −Σ!∗ΣΠΝΓ !+Ν ++Τ .++ΤΠΜ∋!Ν+ /−(Ν+Π? ∋Τ ,∋+ Τ∋+Ν ΣΤ,+Π,Σ+Ν ΛΣΣΠ ,∋+ Λ/Τ ++Τ ∀ΜΙ+ ∀∋? !ΣΜΟ∋Τ+∃ + ./)/)+ΠΜ∋!Ν+ !++Ν ,/Τ ς ς [ ∀∋Ν+Π∃ + ∋ΤΦ∋ΝΝ+Τ,+Τ ΣΤ,+ΠΛ∋Τ,+Τ ,/Τ%Φ∋& ,+ Ο+Θ/Π/? Ν+ Ο−(+∋,∋Τ)ΟΚ/Τ, /−(Ν+Π ,+ Φ∋ΝΘ∀//ΝΟ+Τ /−(Ν+Π? ∋Τ )++Τ (∋Τ,+Π Λ/Τ Π∋&)+∀Μ∋,+Τ Ζ Σ∗ %ΣΜ +Τ Κ∋Τ, .∋& )+ΣΘ+Τ,+ /−(Ν+Π%∀+Θ∃

2/ΤΤ++Π ,+ Ο−(+∋,∋Τ)ΟΚ/Τ, ΚΣΠ,Ν ΣΤΝ)Π+Τ? ,+∀,3 ΛΣ∀)Ν ,+Φ+ ,+ ∋ΤΟΝ+∀∀∋Τ) Λ/Τ ,+ Φ∋ΝΘ∀//ΝΟ+Τ /−(Ν+Π∋Τ3 Κ//Π,ΣΣΠ ,+ ./)/)+ΠΜ∋!Ν+ ΝΣ+Τ++!Ν∃ >+Ν .+∋,+ Φ∋ΝΘ∀//ΝΟ+Τ /−(Ν+Π∋Τ ΣΛ+Π ,+ !/Ι∋!/? ∀+ /∗ΟΝ/Τ, Λ/Τ Ψ [ −+ΤΝ∋!+Ν+Π Τ//Π ΛΣΠ+Τ )+Ο−(Σ? Λ+Τ +Τ ,+ Ο−(+∋,∋Τ)ΟΚ/Τ, ∀ΣΣ,Π+−(Ν3 .+,Π//)Ν ,+ ∋Τ(ΣΜ, Λ/Τ ,+ ./)/)+ΠΜ∋!Ν+ Υ ] [ ∀∋Ν+Π∃

>+Ν ,+ ΠΜ)∀+ΜΤ∋Τ)+Τ Λ/Τ ,+ Φ∋ΝΘ∀//ΝΟ+Τ /−(Ν+Π∋Τ ΛΣ∀∀+,∋) Τ++Π)+%∀/ΘΝ .+,Π//)Ν ,+ ∋Τ(ΣΜ, Λ/Τ ,+ ./)/)+ΠΜ∋!Ν+ !/Ι∋!//∀ Ψ ∃⊥ [ [ ∀∋Ν+Π∃

5∋Ν+Π//Π, %ΜΤΝ Μ ΣΣ% +∀%+ )+Κ+ΤΟΝ+ ∋ΤΟΝ+∀∀∋Τ) ,//ΠΝΜΟΟ+Τ∋Τ %∋+Φ+Τ Ζ )+(++∀ Τ//Π ΜΚ +∋)+Τ ΛΣΣΠ%+ΜΠ∃ Β+Ν Φ∋ΝΣΘΘ+ΠΛ∀/%3 ,+ ΠΜ)∀+ΜΤ∋Τ)+Τ +Τ ,+ Ο−(+∋,∋Τ)ΟΚ/Τ, Φ∋&Τ /∀∀+ )+,++∀, +Τ %ΜΤΤ+Τ ∋Τ,∋Λ∋,Μ++∀ ΚΣΠ,+Τ Λ+ΠΟΝ+∀, Ζ ,+ Ο+? Θ/Π/Ν+ −Σ!∗ΣΠΝΦ+Ν+∀Ο Φ+∀∗Ο +∀+%ΝΠ∋Ο−(∃


:,5− , )<∃= ,∗ −∗!!#! :!!0 +8<!>!5 54> =!0<55!0!5∋


∗ϑ∗Λ&∗ΙΛ

4∋∋8+ ∗∋3 .!:)!3 !!3 ;.2+! %!6!∗!3:,# !3 ∗∋3 !68! .:+ !!3 86!:3! .!:,#

2 4 #2 3

≅∗ ∆90 Θ 4∗Λ&∗ >Λ.Π 3ΙΛ&Κ!Ο +Ο∗ϑ Α&%Π Π..! ∗∗Λ ..Π# 5∗&Α∗Π ΟΜ ∋∗ϑ ∋ΟΟ(Κϑ∗ Π&Η∗.Ι1 (∗Π&∗ϑ∗Π+ Η.Π ∗∗ΛΚϑ∗∃∀.Κ .!−&.Π,∗ ..Π −ΟΟΛ+# =∗ϑ !Ο+∗ΛΠ∗1 ∗,∀ΙΚ&∗Η∗ &Πϑ∗Λ&∗ΙΛ+∗Κ&(Π ∀..ϑ Ι −&%Π. Η∗Λ(∗ϑ∗Π +.ϑ Ι &Π ∗∗Π .ΙϑΟ!Ο−&∗∀ ∋∗−ϑ Μ∀..ϑΚ(∗ΠΟ!∗Π# =∗ϑ ΛΙ&!∗ &Πϑ∗Λ&∗ΙΛ &Κ ..Π(∗Π..! ∀&,∋ϑ Ρ Α∗∃∗Λ &Π ,Ο!−&Π.ϑ&∗ !∗ϑ ∋∗ϑ (∀.Α∗Π Μ.ΠΟΛ.!.+.∃# ∆ΟΗ∗Π+&∗Π −&∗+∗Π +∗ (∗,Ι∀ϑ&Η∗∗Λ+∗1 ∃Λ.,∋ϑ&(∗ !ΟϑΟΛ∗Π ∗Π +∗ ∗Η∗Π ,Ο!)ΟΛϑ.−∗∀∗ .∀Κ +ΧΠ.!&Κ,∋∗ ΟΠ+∗Λ: Κϑ∗∀.)Κϑ∗!!&Π( ΜΙΙΛ Λ&%Μ∀∗Α&∗Λ Ρ ΑΟ.∀Κ .∀∀∗∗Π ∗∗Π ∆90 +.ϑ ∃.Π# 2&ϑ∗Λ..Λ+ Α&%Π ΛΙΚϑ ∗Π Η∗&∀&(∋∗&+ ΙΓ ,ΟΠΚϑ.Πϑ∗ −∗(∗∀∗&+∗Λ ϑ&%+∗ΠΚ Λ∗&Α∗Π# 6Μ+.ϑ Ι ΟΠ(∗ΚϑΟΟΛ+ ∃ΙΠϑ (∗Π&∗ϑ∗Π Η.Π +∗ ΛΙ&!ϑ∗1 +∗ ∀Ι∗ ∗Π ∋∗ϑ Λ&%Μ∀∗Α&∗Λ Η.Π +∗ ∆90 Θ 4∗Λ&∗ >Λ.Π 3ΙΛ&Κ!Ο#


∗∆Ι∗Κ&∗ΗΚ

=!−. 5=!,∗. 45−#!::!5∃ =. #∋− !=?!58=;: 5=!− >!− #4!8 +∋5 =!#!0! 0=−(

;∗Ι &ΟΙΚ&(∗Κ∗Ο+∗2 ∗∀∗(.ΟΙ∗ ∗∆Ι∗Κ&∗ΗΚ+∗ϑ&(Ο &ϑ ϑ∀∗,∋Ιϑ ΘΘΟ .ϑΛ∗,Ι Γ.Ο +∗ Χ81 Π 4∗Κ&∗ <Κ.Ο 3ΗΚ&ϑ!Ν# 8&ΟϑΙ∗Οϑ ≅Ν ϑΛ.ΟΟ∗Ο+ &ϑ ∗∗Ο −∀&∃ .,∋Ι∗Κ +∗ ,ΝΗ∀&ϑϑ∗Ο# 1.ΟΙ +∗ Ι∗,∋ΟΝ∀Ν(&ϑ,∋∗ ΓΝΝΚϑΛΚΝΟ( Γ.Ο +∗ Χ81 Π 4∗Κ&∗ <Κ.Ο 3ΗΚ&ϑ!Ν &ϑ (ΚΝΙ∗Κ +.Ο +∗ ϑΝ! Γ.Ο ≅&%Ο ,Ν!ΛΝΟ∗ΟΙ∗Ο Ρ +.Ι ∃Ν!Ι &Ο ∋∗Ι −&%≅ΝΟ+∗Κ Ο..Κ ΓΝΚ∗Ο −&% ∋∗Ι Ι∗,∋ΟΝ∀Ν(&∗Λ.∃∃∗Ι Χ81 >)Σ ,&∗ΟΙ?ΒΟ.!&,ϑ2 +.Ι ΓΝΝΚ ≅Η&Ο&(∗Κ ∗Ο Ι∗(∗∀&%∃∗ΚΙ&%+ +ΒΟ.!&ϑ,∋∗Κ Κ&%+∗Ο ≅ΝΚ(Ι# 0Ν ΝΟΙϑΙ..Ι ∗∗Ο (∗∋∗∗∀ Ο&∗ΗΦ∗ Κ&%−∗∀∗Γ&Ο(2 +&∗ ∗∀∃∗ Κ∗&ϑ ΟΝ( −Ν∗&∗Ο+∗Κ ∗Ο Φ..Κ+∗ΓΝ∀∀∗Κ !..∃Ι#

3 3 #3 2


#∃)#+2#(+

4 3 #4 2


#∃)#+1#(+

!!8 −!!;,≅>#≅Β! ∗./797(≅!; −!2;∗8Β/ !!8 ∗&Α/!2=;!5 9!/ ∗∗85∗00≅8Β0−!297Β!8∃

Φ  %Φ ∆


=∗ Α60 Ο 3∗ϑ&∗ ;ϑ.Ν 2Φϑ&Ι!Μ ∗ϑϑ.ΙΓ !∗Γ Γ.∀ .Ν &ΝΝΜ.Γ&∗∗ +∗Γ.&∀Ι +&∗ ΝΜ( !∗∗ϑ ,Μ!)ΜϑΓ −&∗+∗Ν# Α&%ΜΜϑ−∗∗∀+ +∗ &Ν Γ∆∗∗ΘΝ (∗+∗∗∀+∗ .,∋Γ∗ϑ∃∀∗Κ# 9∀∗&Ν∗ϑ∗ ΜΜϑ∆∗ϑΚ∗Ν ∃ΦΝΓ Φ ∗∗ΝΜΦ+&( ∗Ν ΙΝ∗∀ &Ν7 ∗Ν Φ&Γ∀.+∗Ν &. +∗ Ι∗Κ.ϑ.Γ∗ ∃∀∗Κ ΜΝ+∗ϑ +∗ .,∋Γ∗ϑϑΦ&Γ# Α&%∃Μ!∗Ν+ ΜΜϑ+∗∗∀≅ +∗ Κ.ΙΙ.(&∗ϑΙ ΜΝ+∗ϑ&Ν7 +∗Ν +..ϑ−&% (∗∗Ν ∋&Ν+∗ϑ .Ν ∆∗∗ϑΙ&Ν∀Μ∗+∗Ν >Μ.∀Ι ∃ΜΦ ∗Ν ∆&Ν+1 +.Ν∃>&% +∗ Ι∗Κ.ϑ.Γ∗1 .ϑ&.−∗∀∗ Ι,∋∗&+&Ν(Ι∆.Ν+ ∗Ν ∗∗Ν −.(.(∗ϑΦ&!Γ∗.)+∗∃∃&Ν(#

Α&% !.Β&!.∀∗ −∗∗ΝϑΦ&!Γ∗ ∗Ν ∗ϑ(ϑ∗Ν+∗∀+∗ Ι,∋∗&7 +&Ν(Ι∆.Ν+ −∗+ϑ..(Γ +∗ &Ν∋ΜΦ+ .Ν +∗ −.(.(∗7 ϑΦ&!Γ∗ Π Π Ρ ∀&Γ∗ϑ#

6∗Γ +∗ >&ΓΚ∀..ΓΙ∗Ν .,∋Γ∗ϑ&Ν Μ∀∀∗+&( Ν..ϑ Μϑ∗Ν (∗Ι,∋Μ∗Ν ∗Ν +∗ Ι,∋∗&+&Ν(Ι∆.Ν+ ΜΝΓ(ϑ∗Ν+∗∀+ Ν∗∗!Γ +∗ &Ν∋ΜΦ+ .Ν +∗ −.(.(∗ϑΦ&!Γ∗ ΓΜ∗ ΓΜΓ Ο Σ Ρ ∀&Γ∗ϑ#


Β∗ Γ;1 Τ 5∗Ο&∗ ≅Ο.Σ 4ΛΟ&Ν!Ρ Κ∗Ο∀∗&+Μ Σ&∗Μ .∀∀∗∗Σ !∗Μ Χ&%Σ )Ο..&∗ +∗Ν&(Σ# ?&% ΡΚ∗ΟΜΛ&(Μ ΡΡ∃ +ΡΡΟ ΠΟ.∃< Μ&Ν,∋∗ +∗Μ.&∀Ν# 7Σ+∗Ο ∋∗Μ +Σ.!&Ν,∋∗ Ν&∀∋ΡΛ∗Μ !∗Μ +∗ ∗∀∗(.ΣΜ (∗−Ρ(∗Σ +.∃∀&%Σ (..Μ ∗∗Σ Ω #Ψ Ξ Ξ ∀&Μ∗Ο !∗Μ∗Σ+∗ −.(.(∗ΟΛ&!Μ∗ Ν,∋Λ&∀# ;∗Μ (∗ΣΡ∗( ΟΛ&!Μ∗ ΚΡΡΟ ΣΡ( Κ∗∗∀ !∗∗Ο +.Σ +∗ ∋&∗Ο .)(∗−∗∗∀+∗ Μ.ΝΝ∗Σ Λ&Μ +∗ Γ;1 =&)∗ΝΜ∀∗ ∆Ρ∀∀∗,Μ&ΡΣ# Β.Σ∃Χ&% +∗ ΡΠ Κ∗∀∗ !.Σ&∗Ο∗Σ &ΣΝΜ∗∀−.Ο∗ ΟΛ(∀∗ΛΣ&Σ(∗Σ ∗Σ Χ&ΜΡΠΠ∗Ο< Κ∀.∃∃∗Σ Κ.Σ +∗ Χ&ΜΠ∀..ΜΝ∗Σ .,∋Μ∗Ο&Σ2 +∗ Κ.Ο&.−∗∀∗ Ν,∋∗&+&Σ(Νϑ.Σ+ ΜΛΝΝ∗Σ −.(.(∗ΟΛ&!Μ∗ ∗Σ +∗ ΟΛ&!Μ∗ ΚΡΡΟ +∗ Π.ΝΝ.(&∗ΟΝ .∀Ν!∗+∗ Μ.∀Ο&%∃∗ ΡΠ−∗Ο(< ∗Σ −∗Κ∗ΝΜ&(&Σ(Ν!Ρ(∗∀&%∃∋∗+∗Σ (∗Σ&∗Μ Λ ∗∗Σ −&%ΧΡΣ+∗Ο ΚΡΡΟΟ∗,∋ΜΦ Λ −∗Ν,∋&∃Μ ΚΡΡΟ ∗∀∃∗ (∗∀∗(∗Σ∋∗&+ ΡΚ∗Ο ∗Η.,Μ +&∗ &ΣΜ∗Ο&∗ΛΟΟΛ&!Μ∗ +&∗ Λ ΡΠ +.Μ !Ρ!∗ΣΜ ΣΡ+&( ∋∗−Μ# 7Κ∗Ο&(∗ΣΝ ∃.Σ +∗ Λ&ΜΣ∗∗!−.Ο∗ −.(.(∗ΟΛ&!Μ∗.)+∗∃∃&Σ( ΟΛ&!Μ∗−∗ΝΠ.Ο∗Σ+ ΡΣ< +∗Ο +∗ ∀..+Κ∀Ρ∗Ο ϑΡΟ+∗Σ ΡΠ(∗−ΡΟ(∗Σ#

0Ρϑ∗∀ +∗ ΟΛ(∀∗ΛΣ&Σ( Κ.Σ +∗ Χ&ΜΠ∀..ΜΝ∗Σ .,∋Μ∗Ο&Σ .∀Ν +∗ Ν,∋∗&+&Σ(Νϑ.Σ+ &Ν &Σ +Ο&∗ +∗∀∗Σ 3Υ Ξ Φ ς Ξ Φ Υ Ξ : Σ∗∗Ο∃∀.Π−..Ο#

;∗Μ ΚΡ∀∀∗+&( Σ∗∗Ο(∗∃∀.ΠΜ∗ ΟΛ(∀∗ΛΣ&Σ(∗Σ Κ.Σ +∗ Χ&ΜΠ∀..ΜΝ∗Σ .,∋Μ∗Ο&Σ &Ν ∗∗Σ !.Η&!.∀∗ −.(.(∗< ΟΛ&!Μ∗ Κ.Σ Ω #Ψ Ξ Ξ ∀&Μ∗Ο −∗Ν,∋&∃−..Ο#


)&55!!/ =!!≅, + ∗44/ =!, 8&&,−, >!∗4!8# =4!∗!!8 !5!/><! #44/ 2&−−<! &88!!5 &8 :&5 )4/#!5 42>!)!:,∋


#! #3Α?.!9#! >3)%Β0 )%Β0!3 #! ∋:− Γ 1!3Α! ∆3)9 0/3Α1:8∗ !!9 ∋:− ,!1Χ 8Φ )%Β0%Α<Α9#!3∃ !9 89,! 6)11Α! .883 Α998.)0Α!∃

<Ι.Ν 3ΦΙ&Η!Μ2 ∋∗Γ (ΙΜΓ∗ Ι∗&≅∗Ν Θ +∗≅∗ ∆ΜΜΙ+∗Ν ΗΓ..Ν Γ∗∗ΝΗ ΗΑ!−ΜΜ∀ ΜΜΙ +∗ −∗≅&∗∀&Ν( .Ν ΜΝ≅∗ &Ν(∗Ν&∗ΦΙΗ# 9∗Γ Ν&∗Γ .Ρ .Γ∗Ν+ ∗ΝΓ∋ΜΦΗ&.Η!∗ ∗ΙΙ&,∋Γ∗Ν ≅&% ΜΝ+∗Ι≅Μ∗∃ ∗Ν ΜΝΓ∆&∃∃∗∀∗Ν &ΝΝΜ.Γ&∗Η ΜΜΙ ΝΜ( ∗)Σ ,&ΠΝΓ∗Ι ∗Ν +ΑΝ.!&Η,∋∗Ι Ι&%+∗Ν# 0Μ.∀Η ∗∀∃∗ Β91 &Η ΜΜ∃ +∗ Ο 4∗Ι&∗ <Ι.Ν 3ΦΙ&Η!Μ ΗΓ.Ν+..Ι+ Φ&Γ(∗ΙΦΗΓ !∗Γ ∋∗Γ Μ!.Ν(Ι&%∃∗2 ∗∗∀Φ∀+&( ΜΝ+∗ΙΗ,∋∗&+∗Ν Γ∗,∋ΝΜ∀Μ(&∗Κ.∃∃∗Γ Β91 >)Σ ,&∗ΝΓ?ΑΝ.!&,Η# 3.∀Ι&%∃∗ !..ΓΙ∗(∗∀∗Ν ∀∗&+∗Ν ∗ΙΓΜ∗2 +.Γ ∗∗Ν Β91 Ν&∗Γ .∀∀∗∗Ν +∗ ΚΜ∀∗ ΚΜΗ&Γ&ΜΝ &ΝΝ∗∗!Γ ϑΦ. ΚΙ∗ΗΓ.Γ&∗Η2 !..Ι Γ∗∗ΝΗ ϑΦ. ∗)Σ ,&ΠΝΓ −Ι.Ν+ΗΓΜ)∗Ι−ΙΦ&∃ ∗Ν (ΦΝΗΓ&(∗ ∗!&ΗΗ&∗∆..Ι+∗Ν#


#.8&''*$*&/5%:/".*$4 ;07&&-.0(&-*+,*/7&45&3&/ 01%"5&3;0.*/.0(&-*+,6*5,0.5

%&#.8&''*$*&/5%:/".*$4.""53&(&-&/*/%& #.8๑‚Œ• 4&3*&(3"/563*4.0*/&&/00(014-"(

&FOCFMBOHSJKLGBDFUWBOPO[FPOEFSOFNJOHTTUSBUFHJFJTIFUTUSFWFOOBBSEVVS[BBNIFJE%JUTUSFWFOCMJKLUPOEFSBOEFSFVJUEFNFFSWPVEJHPOEFSTDIFJEFO๑ƒ€“ MPTP๑ƒ€“ F#.8&G๑ƒ€“ DJFOU%ZOBNJDT#.8WFS WVMUIJFSNFFBMKBSFOFFOQJPOJFSTSPMPQIFUHFCJFEWBOFG๑ƒ€“ DJยซOUFNPCJMJUFJU#.8&G๑ƒ€“ DJFOU%ZOBNJDTTUBBUWPPSIFUNFFTUPNWBOHSJKLF JOBMMFNPEFMMFOTUBOEBBSEBBOHFCPEFOUFDIOPMPHJFQBLLFUWPPS EFSFEVDUJFWBOWFSCSVJLFOFNJTTJFัญCJKEFHFMJKLUJKEJHFUPFOBNFWBOSJKQMF[JFSFOEZOBNJFL;PLPO#.8EF$0๑‚ข‘ FNJTTJFCJOOFOIFUHFIFMFNPEFMMFOQSPHSBNNBUVTTFO๑‚ข ๑‚ข˜ ๑‚ข˜ ๑‚ข” FO๑‚ข‘ ๑‚ข™ ๑‚ข ๑‚ข™ NFUCJKOB ๑‚ข’ ๑‚ข™ SFEVDFSFO#.8TUSFFGUFSOBBSPNEF[FUPU๑‚ข‘ ๑‚ข™ ๑‚ข‘ ๑‚ข™ NFUOPHFFOT๑‚ข‘ ๑‚ข” UFWFSNJOEFSFO#.8CJFEUQFSNBBSU๑‚ข‘ ๑‚ข™ ๑‚ข ๑‚ข NFFSEBOWJKGUJHNPEFMWBSJBOUFOBBONFUFFO$0 ๑‚ข‘ FNJTTJFWBO๑‚ข ๑‚ข“ ๑‚ข™ HLN PGNJOEFS*ONJEEFMT[JKONFFSEBOUXFFNJMKPFOBVUPNPCJFMFONFU#.8&G๑ƒ€“ DJFOU%ZOBNJDTBGHFMFWFSE 7FSTDIJMMFOEFBBOESJKWJOHTDPODFQUFO IFU[FMGEFSFTVMUBBU#.8UZQFSFOESJKQMF[JFS 0OEFSEFOPFNFS#.8&G๑ƒ€“ DJFOU%ZOBNJDTWFSSJDIU#.8WPPSUEVSFOEPOEFS[PFLOBBSJOOPWBUJFWFBBOESJKWJOHTDPODFQUFO PNPQEFMBOHFUFSNJKOFNJTTJFWSJKFNPCJMJUFJUBBOUFLVOOFO CJFEFO%BBSCJKXPSEUIFUSJKQMF[JFSPQHFXFLUEPPSWJFSTPPSUFOBBOESJKWJOH0O[FEPPSEJFTFMFOCFO[JOFNPUPSFOBBOHFESFWFOBVUPNPCJFMFOXPSEFODPOTFRVFOUHFPQUJNBMJTFFSE.FUEF #.8"DUJWF)ZCSJE๑‚ข– FOEF#.8"DUJWF)ZCSJE9๑‚ข• IFFGU#.8[JKOFFSTUFNPEFMMFONFUIZCSJEFBBOESJKWJOHJOIFUQSPHSBNNB#FJEFIZCSJEFOCJFEFOWPPSCFFMEJHFFG๑ƒ€“ DJFODZHFLPQQFMEBBO NBYJNBMFEZOBNJFL0QCBTJTWBOEF#.8$PODFQU"DUJWF&NFU[JKOJOOPWBUJFWF WPMMFEJHFMFLUSJTDIFBBOESJKWJOHTDPODFQUCSFOHU#.8JO๑‚ข‘ ๑‚ข™ ๑‚ข ๑‚ข FFOOJFVXFWPSNWBOEZOBNJFLPQEFXFH &WFOFFOTJOIFULBEFSWBOEVVS[BNF FMFLUSJTDIFNPCJMJUFJU NBBSEBOTQFDJBBMWPPSTUFEFMJKLFHFCJFEFOัญBMTPOEFSEFFMWBOQSPKFDUJัญJOUSPEVDFFSU#.8CJOOFOLPSUEFHFIFFMOJFVXF .FHBDJUZ7FIJDMF .$7 #PWFOEJFOWFSWPMHU#.8IFUPOEFS[PFLOBBSBMUFSOBUJFWFBBOESJKGDPODFQUFOWPPSEFUPFLPNTU [PBMTXBUFSTUPGBBOESJKWJOH XBBSNFFIFUNFSLBMJOLMFJOFTFSJF TVDDFTWPMMFQSBLUJKLUFTUFOIFFGUHFEBBO;PFGGFOU#.8EFXFHWPPSFNJTTJFWSJKFNPCJMJUFJU

&FOWJTJFXPSEUSFBMJUFJUEF#.87JTJPO&G๑‚ฑ DJFOU%ZOBNJDT.FUEF#.87JTJPO &G๑ƒ€“ DJFOU%ZOBNJDTCFOBESVLU#.8[JKOQPTJUJFBMTQJPOJFSPQIFUHFCJFEWBOEFQSPEVDUJF WBOTQPSUJFWFFOUFHFMJKLFSUJKEWPPSCFFMEJHFG๑ƒ€“ DJยซOUFBVUPNPCJFMFO)FUQSPUPUZQFWBOEF #.87JTJPO&G๑ƒ€“ DJFOU%ZOBNJDTIFFGUEFCFTDIJLLJOHPWFSFFOGVMMIZCSJETZTUFFNWBOEF OJFVXTUFHFOFSBUJFNFUFFOHFDPNCJOFFSEWFSNPHFOWBO๑‚ข‘ ๑‚ข“ ๑‚ข L8 ๑‚ข’ ๑‚ข‘ ๑‚ข— QL &FO๑‚ข ๑‚ข‘ ๑‚ข™ L8 ๑‚ข ๑‚ข• ๑‚ข’ QL TUFSLFESJFDJMJOEFSUVSCPEJFTFMNFUFFOLPQQFMWBO๑‚ข‘ ๑‚ข˜ ๑‚ข™ /N[PSHUJODPNCJOBUJF NFUFFOIZCSJEFTZODISPPOFMFLUSPNPUPSBBOEFWPPSBT NFU๑‚ข‘ ๑‚ข‘ ๑‚ข” /N FOFFOGVMMIZCSJE FMFLUSPNPUPSBBOEFBDIUFSBT NFU๑‚ข‘ ๑‚ข ๑‚ข™ /N WPPSFFOJOESVLXFLLFOEFBDUJFSBEJVTWBO ๑‚ข– ๑‚ข™ ๑‚ข™ LJMPNFUFS0NEFPQUJNBMFTZOUIFTFWBOEZOBNJFLFOEPFMNBUJHIFJEPPLJOEF EBHFMJKLTFQSBLUJKLUFLVOOFOSFBMJTFSFO [BM#.8PQCBTJTWBOEJUTUVEJFDPODFQUFFO TFSJFQSPEVDUPQEFNBSLUCSFOHFO ๑‚„

XXXCNXOM&G๑‚ฑ DJFOU%ZOBNJDT

#BOEFONFUMBHFSFSPMXFFSTUBOE 5JKEFOTIFUSJKEFOXPSEUFFOCBOEDPOUJOVWFSWPSNE%BULPTUFOFSHJFFOEBBSNFFCSBOETUPG#BO EFONFUFFOMBHFSFSPMXFFSTUBOESFEVDFSFOEF[FWFSWPSNJOHEBOL[JKEFWFSCFUFSEFDPOTUSVDUJFWBO EFCBOEFOEFUPFQBTTJOHWBOTQFDJBMFNBUFSJBMFOCJKMPPQWMBLFOXBOHFO

)JHI1SFDJTJPO*OKFDUJPO #JKEF[FOJFVXTUFHFOFSBUJFEJSFDUFCFO[JOFJOTQVJUJOH[JKOEFJOKFDUPSFOEJDIUCJKEFCPVHJFT HFQMBBUTU%BBSTQVJUFO[FEFCSBOETUPGPOEFSIPHFESVLFONFUVJUFSTUFQSFDJTJFJOEFWFS CSBOEJOHTSVJNUF%JU[PSHUFSWPPSEBUFMLFESVQQFMCSBOETUPGCJK[POEFSFG๑ƒ€“ DJยซOUXPSEUCFOVU

#.85XJO1PXFS5VSCPUFDIOPMPHJF .FUEF[FJOOPWBUJFWFUFDIOPMPHJFXPSEUEF[JDIJOEFVJUMBBUHBTTFOCFWJOEFOEFFOFSHJFEPPSIFU JO[FUUFOWBOUXFFUVSCPัฒT ๑‚ข” ๑‚ข” ๑‚ข™ JFO๑‚ข” ๑‚ข’ ๑‚ข” E SFTQFDUJFWFMJKLEPPSEFUXFFLBOBBMTUPFWPFSOBBSFFO 5XJO4DSPMMUVSCP ๑‚ข” ๑‚ข’ ๑‚ข” J VJUFSTUFG๑ƒ€“ DJยซOUUFSVHHFXPOOFO

-VDIULMFQSFHFMJOH %FNPUPSLPFMJOHNFUMVDIUWFSPPS[BBLUFFOIPHFSFMVDIUXFFSTUBOE%BBSPNIFCCFOXJKSFHFMCBSF MVDIULMFQQFOPOUXJLLFME)FUNPUPSNBOBHFNFOUPQFOUEF[FLMFQQFOBMMFFOXBOOFFSEFNBYJNBMF IPFWFFMIFJELPFMMVDIUOPEJHJT0OEFSOPSNBMFSJKPNTUBOEJHIFEFOFOCJKOPSNBMFCVJUFOUFNQFSBUVSFO CMJKWFOEFMVDIULMFQQFOHFTMPUFO XBUCJKESBBHUBBOEFSFEVDUJFWBOMVDIUXFFSTUBOEFOCSBOETUPG WFSCSVJL0PLLPNUEFNPUPSOBFFOLPVEFTUBSUTOFMMFSPQUFNQFSBUVVS

#SBLF&OFSHZ3FHFOFSBUJPO 0NEFBDDVWBOFMFLUSJTDIFFOFSHJFUFWPPS[JFO XPSEUEFEZOBNPCJKDPOWFOUJPOFMFTZTUFNFO QFSNBOFOUEPPSEFNPUPSBBOHFESFWFOFOXPSEU[PEPFOEFDPOUJOVFYUSBCSBOETUPGWFSCSVJLU)FU XFSLJOHTQSJODJQFWBOEF#SBLF&OFSHZ3FHFOFSBUJPOIPVEUJO EBUEFEZOBNPWPPSOBNFMJKLTUSPPN HFOFSFFSUXBOOFFSEFCFTUVVSEFSIFUHBTQFEBBMMPTMBBUPGSFNUัญ[PXPSEUEFUPUOVUPFPOHFCSVJLUF WSJKLPNFOEFLJOFUJTDIFFOFSHJFCFOVUWPPSIFUPQMBEFOWBOEFBDDV%BUTQBBSUOJFUBMMFFOEFEZOBNP FOEFNPUPS NBBSPPLCSBOETUPG

4PNNJHF#.8&GGJDJFOU%ZOBNJDTUFDIOJFLFO[JKOVJUSVTUJOHTBGIBOLFMJKLFOOJFUWPPSBMMFVJUWPFSJOHFOCFTDIJLCBBS3BBEQMFFH VX#.8EFBMFSWPPSNFFSJOGPSNBUJF

๑‚Œ˜ USBQTBVUPNBUJTDIFUSBOTNJTTJF4UFQUSPOJD %F[FFS๑ƒ€“ KOBGHFTUFNEFPOEFSMJOHFWFSIPVEJOHUVTTFOEFPWFSCSFOHJOHFOWBOEFOJFVXF๑‚ข— USBQT BVUPNBUJTDIFUSBOTNJTTJF[PSHUFSWPPS EBUIFUPQUJNBMFUPFSFOUBMCFSFJLCFUFSLBOXPSEFOCFOVU %BUSFEVDFFSUIFUCSBOETUPGWFSCSVJLNFUDJSDB๑‚ข• FOCJFEUUFHFMJKLFSUJKEOPHDPNGPSUBCFMFSF TDIBLFMNPNFOUFO

#.8&GGJDJFOU%ZOBNJDT .JOEFSFNJTTJF.FFSWFSNPHFO


NPUPSFO

񂢕 񂢕 񂢙

񂢑 񂢒 񂢙

񂢕 񂢑 񂢙

񂢑 񂢐 񂢙

LPQQFM /N

񂢔 񂢗 񂢙

񂢐 񂢘 񂢙

񂢔 񂢓 񂢙

񂢐 񂢖 񂢙

񂢔 񂢙 񂢙

񂢐 񂢔 񂢙

񂢓 񂢕 񂢙

񂢐 񂢒 񂢙

񂢓 񂢑 񂢙

񂢐 񂢐 񂢙

LPQQFM /N

񂢒 񂢗 񂢙

񂢘 񂢙

WFSNPHFO L8

񂢒 񂢓 񂢙

񂢖 񂢙

񂢒 񂢙 񂢙

񂢔 񂢙

񂢑 񂢕 񂢙

WFSNPHFO L8

Χ∋7 !Φ#!7∋+! ;−ΒΒ∋7 4−> )</ 32Φ>9=2∋: 36:,= 7∋+!>=Α=#Φ∋( ΑΦ+!7#∋2Φ+!7 ≅=7=:+=>87:6+7Φ∋ ∋> +=≅≅=> :−ΦΑΦ>8;6Φ7Φ># ≅∋7 ≅=∗∋:>∋ ;ΦΓ.=7∋+!>=Α=#Φ∋ .=:#7 4==: ∗∋ ,Φ∆.=>∗∋: #∋8Α−−#∗∋ 80>7!∋8∋ 4−> ∋&Η +Φ∋>+0( ∗0>−≅Φ∋Β ∋> ∋∋> −−>#∋ >−≅∋ ∗:−−ΦΒ−:−Β7∋:Φ87Φ∋Β Φ> ∗∋ )</ Ι ϑ Ι ∗%

񂌓 񂌘 ]񂌓 񂌙

񂢒 񂢙 񂢙 

񂢐 񂢙 񂢙 񂢙 

񂢑 񂢙 񂢙 񂢙 

񂢒 񂢙 񂢙 񂢙 

񂢓 񂢙 񂢙 񂢙 

񂢔 񂢙 񂢙 񂢙 

񂢕 񂢙 񂢙 񂢙

UPFSFOUBM 񂢐 NJO

%&#&-"/(3*+,45&$0.10/&/5#*+ 0/;&.0503&/1&3'&$5*0/*4.& *OFFO#.8IPSFOEFCFTUFNPUPSFOUFSXFSFMEѭ[PTJNQFM[JFOPO[FJOHFOJFVSTEBU.BBSFFO WPVEJHJTEJF[JFOTXJK[FHFFOT[JOT8BOU#.8LSBDIUCSPOOFONPFUFOUBMWBOEJTDJQMJOFTQFSGFDU CFIFFSTFO;PQSFTUFSFOEFNPUPSFOJOEF#.8񂢔 4FSJF(SBO5VSJTNPGFOPNFOBBM0QWBMMFOEJT EBBSOBBTUIFUHFNBLXBBSNFF[FCJKFMLFTOFMIFJEBDDFMFSFSFO IPF[BDIUFOTPFQFM[FIVOFOPSNF LSBDIUPOUXJLLFMFO&OEBUBMMFTCJKNBYJNBMFFG񃀓 DJFODZѭEBBSWPPS[PSHFOEJWFSTFNBBUSFHFMFOVJU IFUWFFMWVMEJHPOEFSTDIFJEFOUFDIOPMPHJFQBLLFU#.8&G񃀓 DJFOU%ZOBNJDT%FCJK[POEFSFDPNCJ OBUJFWBONFFSWFSNPHFOFONJOEFSWFSCSVJLJTIFUJOESVLXFLLFOEFSFTVMUBBUWBOEFUFDIOJTDIF IPPHTUBOEKFTWBOPO[FJOHFOJFVST

)</ ∀&&Φ+Φ∋>7∃0>−≅Φ+8 <Φ>∗∋: ∋≅Φ88Φ∋% <∋∋: 4∋:≅=#∋>%

%JFTFMNPUPSFO[JKOFSMFHJP NBBSTMFDIUTFOLFMFWPSNFOEFNBBUTUBG%F[FTDJMJOEFSJOMJKOJOEF #.8񂌕 񂌓 񂌕 EJTFFOTDIPPMWPPSCFFMEEZOBNJTDI UPFSFOHSFUJHFOLSBDIUJH%FUFDIOJTDIFCBTJT WPPSEFVJUTUFLFOEFQFSGPSNBODFWPSNUEF#.85XJO1PXFS5VSCPUFDIOPMPHJFJOIFUHFWBMWBO EF#.8񂢔 񂢒 񂢔 EEFJOUFMMJHFOUFDPNCJOBUJFWBOUXFFUVSCPDPNQSFTTPSFOWBOWFSTDIJMMFOEFHSPPUUF %FLMFJOFSFUVSCP[PSHUSFFETCJKMBHFUPFSFOUBMMFOWPPSFFOIPPHLPQQFMѭ񂢕 񂢙 񂢙 /NUVTTFO񂢐 񂢔 񂢙 񂢙 NJO FO񂢑 񂢔 񂢙 񂢙 NJOѭFOEBBSNFFWPPSFOPSNFUSFLLSBDIU#JKIPHFSFUPFSFOUBMMFO[PSHUEFHSPUFSFUVSCP WPPSFFOUPQWFSNPHFOWBO񂢑 񂢑 񂢙 L8 񂢒 񂢙 񂢙 QL %F[FXBBSEFONBLFOEF#.8񂢔 񂢒 񂢔 EUPUFFOWBOEF TQPSUJFGTUFEJFTFMTUFSXFSFME%FBDDFMFSBUJFWBOVJUTUJMTUBOEOBBS񂢐 񂢙 񂢙 LNIIPFGUTMFDIUT񂢕 񂢐 TF DPOEFOUFEVSFO0PLCJKEF#.8񂌕 񂌓 񂌠 E[PSHUUPPOBBOHFWFOEFEJFTFMUFDIOPMPHJFWPPSGBTDJOFSFOEF DJKGFST.FUFFOHFNJEEFMECSBOETUPGWFSCSVJLWBOTMFDIUT񂢕 񂢔 MJUFSQFS񂢐 񂢙 񂢙 LNFOFFOWFSNPHFO WBO񂢐 񂢗 񂢙 L8 񂢑 񂢓 񂢔 QL CFXJKTUEF[FTDJMJOEFSEBUUPQQSFTUBUJFTPPLPQVJUFSTUFG񃀓 DJ«OUFXJK[FLVOOFO XPSEFOHFMFWFSE)FUNBYJNVNLPQQFMWBO񂢔 񂢓 񂢙 /NMBBUJOIBBMNBOPFVWSFTTOFMFOTPFQFMWFSMP QFO#PWFOEJFOBDDFMFSFFSUEF񂢔 񂢒 񂢙 EJOTMFDIUT񂢕 񂢘 TFDPOEFOWBO񂢙 OBBS񂢐 񂢙 񂢙 LNI

)FUNBYJNVNLPQQFMWBO񂌖 񂌠 񂌠 /NTUBBUUVTTFO񂌑 񂌕 񂌠 񂌠 NJO FO񂌒 񂌕 񂌠 񂌠 NJOUFSCFTDIJLLJOH%BBSEPPSCFBOUXPPSEUEF #.8񂌕 񂌓 񂌕 E[FMGTMJDIUJOESVLLFOWBOIFUHBTQFEBBMNFUFFO JOESVLXFLLFOEFBDDFMFSBUJF

-JFWFSFFOCFO[JOFNPUPS %BOLVOUVLJF[FOWPPSEF[FTDJMJOEFSJOMJKOJOEF#.8񂢔 񂢒 񂢔 JPGEF7񂢗 JOEF#.8񂢔 񂢔 񂢙 J CFJEFWPPS[JFOWBONPEFSOF#.85XJO1PXFS5VSCPUFDIOPMPHJF%FJOOPWBUJFWF LSBDIUCSPOJOEF#.8񂌕 񂌓 񂌕 JDPNCJOFFSUFFO5XJO4DSPMMUVSCPDPNQSFTTPSNFUEJSFDUFCFO[JOF JOTQVJUJOHFO7BMWFUSPOJD%JUUFDIOPMPHJFQBLLFU[PSHUOJFUBMMFFOWPPSFFOWFSNPHFOWBO񂢑 񂢑 񂢔 L8 񂢒 񂢙 񂢕 QL FFONBYJNVNLPQQFMWBO񂢓 񂢙 񂢙 /NSFFETWBOBG񂢐 񂢑 񂢙 񂢙 NJOFOFFOBDDFMFSBUJFWBOVJUTUJM TUBOEOBBS񂢐 񂢙 񂢙 LNIJO񂢕 񂢒 TFDPOEFO NBBSSFEVDFFSUUFWFOTIFUWFSCSVJL %F7񂢗 NPUPSJOEF#.8񂌕 񂌕 񂌠 JIFSLFOUVEJSFDUBBOEFPOXFFSTUBBOCBBSTPOPSFTPVOE%F#.8 5XJO1PXFS5VSCPUFDIOPMPHJFHFOFSFFSUUVTTFO񂢐 񂢖 񂢔 񂢙 NJOFO񂢓 񂢔 񂢙 񂢙 NJOFFONBYJNVNLPQQFMWBO 񂢕 񂢙 񂢙 /NFO[PSHUWPPSJOESVLXFLLFOEFLSBDIUSFTFSWFTPOEFSBMMFSJKPNTUBOEJHIFEFO%F񂢔 񂢔 񂢙 JBD DFMFSFFSUNFU[JKO񂢒 񂢙 񂢙 L8 񂢓 񂢙 񂢗 QL JOTMFDIUT񂢔 񂢔 TFDPOEFOWBO񂢙 OBBS񂢐 񂢙 񂢙 LNI%BBSCJKXPSEUEF CSBOETUPGEBOL[JKEJSFDUFCFO[JOFJOTQVJUJOHWBOEFOJFVXTUFHFOFSBUJF񃀓 KOHFEPTFFSEFOVJUFSTU QSFDJFTJOEFWFSCSBOEJOHTSVJNUFOHFTQPUFOѭFO[P[FFSFG񃀓 DJ«OUCFOVU&FOUPQNPUPSJTFSJOHJO EFXBBSTUFCFUFLFOJTWBOIFUXPPSE &FOMBBHWFSCSVJL GBTDJOFSFOEFSJKQSFTUBUJFTFOHFDVMUJWFFSEFSJKFJHFOTDIBQQFOѭTUVLWPPSTUVL NFEFIFUSFTVMUBBUWBOFFOCJK[POEFSF OJFVXPOUXJLLFMEFLSBDIUPWFSCSFOHJOH%FBEBQUJFWF 񂌘 USBQTBVUPNBUJTDIFUSBOTNJTTJF4UFQUSPOJDJTTUBOEBBSEFONBBLUIFUVNPHFMJKL NFUMBHF FOEBBSEPPSCSBOETUPGCFTQBSFOEFUPFSFOUBMMFOUFSJKEFO#PWFOEJFOLBOIFUPQUJNBMFUPFSFOUBM CFSFJLOPHCFUFSXPSEFOCFOVU XBBSEPPSBDDFMFSBUJFTOPHTOFMMFSWFSMPQFO%PPSEFHFSJOHF WFSTDIJMMFOJOUPFSFOUBMHFTDIJFEUIFUXJTTFMFOWBOWFS[FUOBHFOPFHPONFSLCBBS


#.8Y%SJWF]POEFSTUFM

8FHPQQFSWMBLLFONFUFFODPOUJOVXJTTFMFOEF NBUFWBOHSJQ WFSBOEFSFOEFXFFSTPNTUBOEJH IFEFOѭNFUY%SJWFJTEF#.8񂢔 4FSJF(SBO 5VSJTNPPQBMMFTWPPSCFSFJEY%SJWFDPOUSPMFFSU UJKEFOTEFSJUQFSNBOFOUHFHFWFOTWBOEF CPPSEFMFLUSPOJDBѭCJKWPPSCFFMEXJFMUPFSFO UBMMFO TUVVSIPFLFONPUPSLPQQFM0QCBTJT WBOEF[FJOGPSNBUJFCFSFLFOUIFUTZTUFFN PGJOHSJKQFOOPPE[BLFMJKLJTFOWFSEFFMUEF BBOESJKGLSBDIUSB[FOETOFMJOEFPQUJNBMF WFSIPVEJOHPWFSWPPSFOBDIUFSBT

,SBDIUWFSEFMJOHUVTTFOBDIUFSBT

*OUFHSBM"DUJWF4UFFSJOH%FBMTPQUJFWFS LSJKHCBSF*OUFHSBM"DUJWF4UFFSJOHDPNCJOFFSU EFTOFMIFJETBGIBOLFMJKLFTUVVSPWFSCSFOHJOH WBO#.8ѳT"DUJWF'SPOU4UFFSJOHNFUNFFTUV SFOEFBDIUFSXJFMFO#JKTOFMIFEFOUPUDJSDB 񂢕 񂢙 LNITUVSFOEFBDIUFSXJFMFOUFHFOHFTUFME BBOEFWPPSXJFMFO8FOECBBSIFJEFOEZOBNJFL OFNFONFSLCBBSUPF#JKTOFMIFEFOWBOBGDJSDB 񂢕 񂢙 LNITUVSFOEFBDIUFSXJFMFOJOEF[FMGEF SJDIUJOHBMTEFWPPSXJFMFO%JU[PSHUWPPSFFO UPFOBNFWBOEFLPFSTTUBCJMJUFJU FOEBBSNFF WPPSOPHNFFSSFJTDPNGPSUѭNFUOBNFWPPSEF BDIUFSQBTTBHJFST

WPPSBT

񂢕 񂢙 LNI

񂢕 񂢙 LNI

Y%3*7& 68&&55&/4-055&.""3/00*5 8"5681"%,36*45

*/&&/#.8;6-5601%&;&8&( 4-&$)54&&/%*/(70&-&/ 16633*+1-&;*&3

&FOIFWJHFSFHFOCVJ TOFFVXJOFFOCPDIU NPEEFSPQEFXFH BGHFWBMMFOCMBEFSFOPQTUSBBUTUFOFO )FUXFHEFLCJFEUWPMEPFOEFSFEFOFOPNY%SJWFJOUF[FUUFO%FJOUFMMJHFOUFWJFSXJFMBBOESJKWJOH WBO#.8DPNCJOFFSUEFWPPSEFMFOWBOBBOESJKWJOHPQBMMFXJFMFONFUEFUPPOBBOHFWFOEFEZOBNJFL WBOEF#.8񂢔 4FSJF(SBO5VSJTNP;POFNFOEFSFFETJOESVLXFLLFOEFUSBDUJFFOTQPPSTUBCJMJUFJU KVJTUJOTMFDIUFXFFSTPNTUBOEJHIFEFOFOPQTMFDIUXFHEFLOPHFFOTNFSLCBBSUPF

#JKEFPOUXJLLFMJOHWBOPOEFSTUFMFOCFTUVSJOHTUSFWFOEF#.8JOHFOJFVSTUXFFTDIJKOCBBSUFHFO HFTUFMEFEPFMFOOBFOFS[JKETNPFUFOPOFGGFOIFEFOJOIFUXFHEFLFGGFDUJFGXPSEFOXFHHF񃀓 MUFSE WPPSEFJO[JUUFOEFO BOEFS[JKETNPFUEFCFTUVVSEFSFFO[PEJSFDUNPHFMJKLDPOUBDUNFUEFXFH IPVEFO"MMFFO[PPOUTUBBUIFUPOOBWPMHCBSF#.8SJKHFWPFM$PNGPSUFOEZOBNJFLBMTDPNCJOBUJF OPPJUBMTDPNQSPNJT

"MOBBSHFMBOHEFTJUVBUJFWFSEFFMUY%SJWFIFUBBOESJKGLPQQFMUVTTFOWPPSFOBDIUFSBT%BUHFCFVSU USBQMPPTFOJOGSBDUJFTWBOTFDPOEFO PNNBYJNBMFTUBCJMJUFJU USBDUJFFOWFJMJHIFJEUFCFXFSLTUFMMJHFO Y%SJWFCFXBBLUUJKEFOTIFUSJKEFODPOUJOVEFHFESBHJOHFOWBOVX#.8FODPOUSPMFFSUBBOEFIBOE WBOEJWFSTFQBSBNFUFSTѭCJKWPPSCFFMEXJFMUPFSFOUBMMFO TUVVSIPFLFONPUPSLPQQFMѭPGEFBVUP VXDPNNBOEPѳTLBOPQWPMHFO/FJHUEFBVUPCJKWPPSCFFMEOBBSPOEFSTUVVS IFUXFHHMJKEFOPWFS EFWPPSXJFMFO EBOWFSQMBBUTUEFFMFLUSPOJTDIHFSFHFMEFMBNFMMFOLPQQFMJOHBBOESJKGLSBDIUWBOEF WPPSXJFMFOOBBSEFBDIUFSXJFMFO;PXPSEUEFPOEFSTUVVSOFJHJOHEJSFDUBEFRVBBUPOEFSESVLU*O FYUSFNFTJUVBUJFT CJKWPPSCFFMEPQFFOCFTOFFVXEFXFH CMJKWFO[PEPFOEFUSBDUJFFOLPFSTTUBCJMJUFJU HFXBBSCPSHEѭFOEBBSNFFEFWFJMJHIFJEFOIFUSJKQMF[JFS

0NBBOEF[FFJTUFLVOOFOWPMEPFOIBOUFSFOXJKSFFETKBSFOMBOHFFOBBOUBMQSJODJQFT.FUOBNF BDIUFSXJFMBBOESJKWJOHFOFFOPQUJNBMFHFXJDIUTWFSEFMJOHWBOOBHFOPFH񂢔 񂢙 񂢔 񂢙 PWFSWPPSFOBDI UFSBT%F[FUZQFSFOEF#.8QSJODJQFTXPSEFOJOEF#.8񂢔 4FSJF(SBO5VSJTNPHFLPQQFMEBBOVJ UFSTUNPEFSOFSFHFMTZTUFNFOFOFFOJOHFOJFV[FPOEFSTUFMDPOTUSVDUJFEFWPPSXJFMPQIBOHJOHNFU EVCCFMFEXBSTHFQMBBUTUFXJFMESBBHBSNFOWSJKXBBSUEFEFNQFSTWBOTUPSFOEFEXBSTFOMBOHT LSBDIUFO XBBSEPPS[FCVJUFOHFXPPOBEFRVBBUSFBHFSFOPQPOFGGFOIFEFOJOIFUXFHEFL FOEF SFDIUVJUTUBCJMJUFJUUPFOFFNU5FWFOTWFSCFUFSUEF[FWPPSXJFMPQIBOHJOHEFGFFECBDLWBOEFCFTUV SJOH%FBDIUFSBTJTTUBOEBBSEWPPS[JFOWBOMVDIUWFSJOH%F[FSFHVMFFSUBVUPNBUJTDIEFCPEFNWSJK IFJEFOEFWFFSXFHѭEBBSEPPSCMJKWFOSJKDPNGPSU WFJMJHIFJEFOXFOECBBSIFJEPPLCJK[XBSFCFMB EJOHHFXBBSCPSHE

"EBQUJWF%SJWF)FUPQUJPOFMF"EBQUJWF%SJWF QBLLFUDPNCJOFFSUEFBDUJFWFPOEFSTUFMSFHFM TZTUFNFO%ZOBNJD%SJWFFO%ZOBNJD%BNQFS $POUSPM7JB%ZOBNJD%BNQFS$POUSPMLBOEF TDIPLEFNQFSJOTUFMMJOHJOEJWJEVFFMHFLP[FO XPSEFOѭ%ZOBNJD%SJWF[PSHUFSWPPSEBUBDUJF WFTUBCJMJTBUPSFOBBOWPPSFOBDIUFSBTDBSSPT TFSJFCFXFHJOHFOUPUFFONJOJNVNSFEVDFSFO %FCFTUVVSEFSLBOQSFDJF[FSJOTUVSFOFOEF SFBDUJFPQMBTUXJTTFMJOHFOXPSEUNFSLCBBSWFS CFUFSE;POFFNUIFUSJKQMF[JFSOPHNBBMTUPF #PWFOEJFO[PSHFOEFTZTUFNFOWPPSOPHNFFS DPNGPSUPQEF[JUQMBBUTFOBDIUFSJOѭWPPSPOU TQBOOFOSFJ[FOPGPOHFTUPPSEXFSLFO

%SJWJOH%ZOBNJD$POUSPM.FUFFOESVLPQEF LOPQLVOUVEFLBSBLUFSJTUJFLWBOEF#.8񂢔 4FSJF (SBO5VSJTNPOBBSFJHFOXFOTFOBBOQBTTFOѭ WBOVJUHFTQSPLFOEZOBNJTDIUPUBBOHFOBBN DPNGPSUBCFM.FUEJUTZTUFFNLBOEFBGTUFNNJOH WBOEJWFSTFDPNQPOFOUFO [PBMTHBTQFEBBMFO TUVVSCFLSBDIUJHJOH XPSEFOCF¯OWMPFE*ODPNCJ OBUJFNFUIFUPQUJPOFMFPOEFSTUFMSFHFMTZTUFFN "EBQUJWF%SJWFLBOPPLEFEFNQFSBGTUFNNJOHJO EJWJEVFFMHFLP[FOXPSEFO

񂌔 񂌠 ]񂌔 񂌑


ñ&#x201A;&#x152;&#x201D; ñ&#x201A;&#x152;&#x2019; ]ñ&#x201A;&#x152;&#x201D; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C;

# .8$POOFDUFE%SJWF

#.8$POOFDUFE%SJWF

*ODPOUBDUNFUVXXFSFME

#.8$0//&$5&%%3*7&%&*/5&--*(&/5&7&3#*/%*/( 7"/#&45663%&3 "650.0#*&-&/0.(&7*/( %FXFSFMEMJKLUTUFFETLMFJOFSUFXPSEFO7PPS#.8SJKEFSTJTIFUJONJE EFMTCJKOBWBO[FMGTQSFLFOE EBUIVOBVUPNPCJFMOBVXWFSCPOEFOJT NFUIFO[FMGFOEFPNHFWJOH%BU[JKPOEFSXFHNVMUJNFEJBCFTUBOEFO LVOOFOPQSPFQFO JOMJDIUJOHFOLVOOFOJOXJOOFO UFMFGPOJTDIPGQFS FNBJMLVOOFODPNNVOJDFSFOFOð¶&#x2026;&#x201E; ð¶&#x2026;&#x2020; VVSQFSEBHWPMMFEJHHF¯OGPSNFFSE

XPSEFO#.8$POOFDUFE%SJWFPNWBUBMMF#.8UFDIOPMPHJF«OEJF EFPQUJNBMF OFUXFSL WFSCJOEJOHWBOCFTUVVSEFS BVUPNPCJFMFO EFPNHFWJOHNPHFMJKLNBLFO%FJOOPWBUJFWFUFDIOPMPHJF«OWBO #.8$POOFDUFE%SJWFCJFEFOFFONBYJNVNBBODPNGPSU JOGPUBJO NFOUFOWFJMJHIFJE

$PNGPSU

Ñ·0QWBLBOUJFWSBBHJLHSBBHEF JOGPSNBUJFEJFOTUWBO#.8"TTJTUOBBS FFOHPFESFTUBVSBOUJOEFCVVSUÑ·

3BBEQMFFHVX#.8EFBMFSWPPSCFTDIJLCBBSIFJEWBO#.8$POOFDUFE%SJWFCFTUBOEEFMFO

"DUJWF$SVJTF$POUSPM "$$ NFU4UPQ(PGVODUJFFO$PMMJTJPO8BSOJOH ;PSHUWPPSNFFSDPNGPSUFOBDUJFWFWFJMJHIFJECJKñ&#x192;&#x20AC;&#x201C; MFSJKEFO)FUTZTUFFNIPVEUEFWPPSBGEPPSVJOHFTUFMEFTOFMIFJEBVUPNBUJTDI BBO%F4UPQ(PGVODUJFIFSLFOUFOPOUIPVEUEFBGTUBOEUPUEFWPPSMJHHFSEFGVODUJFOFFNUIFUPQUSFLLFOFOBGSFNNFOJOEJFO HFXFOTUWBOVPWFS FOSFNUEFBVUP[POPEJH[FMGTUPUTUJMTUBOEBG#JKVJUHFTDIBLFMEF"DUJWF$SVJTF$POUSPMBUUFOEFFSUEFCJKEF[F FYUSBVJUSVTUJOHJOCFHSFQFO$PMMJTJPO8BSOJOHEFCFTUVVSEFSPQUJTDIFOBLPFTUJTDIPQFFOESFJHFOEFCPUTJOH

4QFFE-JNJU*OGP %JUBTTJTUFOUJFTZTUFFNJOGPSNFFSUEFCFTUVVSEFSPWFSBDUVFFMHFMEFOEFTOFMIFJETCFQFSLJOHFOFOHFFGUEF[FXFFSJOIFUJOGPEJTQMBZ PGIFU#.8)FBE6Q%JTQMBZ&FOTQFDJBMFDBNFSBMFFTUBMTIFUXBSFSFMFWBOUFWFSLFFSTCPSEFO7JBFFOSFHFMFFOIFJEXPSEUEF[F JOGPSNBUJFTBNFONFUEBUBVJUIFUOBWJHBUJFTZTUFFNWFSXFSLU#PWFOEJFOSFHJTUSFFSUEF4QFFE-JNJU*OGPHFHFWFOTWBOEFSFHFO TFOTPSFOEFLMPL PNCJKWPPSCFFMEJOOBUUFPNTUBOEJHIFEFO[FMGTWBSJBCFMFTOFMIFJETMJNJFUFOEPPSUFHFWFOBBOEFCFTUVVSEFS

1BSL%JTUBODF$POUSPM 4VSSPVOE7JFX BDIUFSVJUSJKDBNFSB %F[FTZTUFNFOJOGPSNFSFOEFCFTUVVSEFSCJKIFUNBOPFVWSFSFOPWFSEFSVJNUFEJSFDUWPPS BDIUFSFOOBBTUEFBVUP4VSSPVOE7JFX UPPOUEF#.8JO HFTJNVMFFSE WPHFMQFSTQFDUJFGPQIFUDPOUSPMEJTQMBZ4JEF7JFX[PSHUOBBSXFOTWPPSFFOCFUFS[JDIUCJKIFUVJUSJK EFOWBOPOPWFS[JDIUFMJKLFVJUSJUUFOFO[JKXFHFO%FBDIUFSVJUSJKDBNFSBNBBLUBDIUFSVJUSJKEFOFOQBSLFSFOOPHHFNBLLFMJKLFS CJK TOFMIFEFOUPUñ&#x201A;¢&#x2018; ñ&#x201A;¢&#x2122; LNI 


#.8$POOFDUFE%SJWF

*OGPUBJONFOU

๑‚Œ” ๑‚Œ” ]๑‚Œ” ๑‚Œ•

7FJMJHIFJE ัท*LXFSLUFWBBLMBOHFSEPPSPQLBOUPPS/VOFFN JLIFULBOUPPSNFFJOEFBVUPัท

ัท*LXFFUIPFKFTDISJLUBMTFSJOFFOTFFO SFFPQEFXFHTUBBU.FU#.8/JHIU 7JTJPOHFCFVSUNFEBUHFFOUXFFEFLFFSัท #MVFUPPUIBBOTMVJUJOHNFUVJUHFCSFJEFGVODUJFT 0G๑‚ฑ DF

%FUJKEEJFVJOEFBVUPEPPSCSFOHU LVOUVWPPSUBBOOPHCFUFSCFOVUUFO%BOL[JKEFCFTDIJLCBBSIFJEWBOEFNPCJFMFUFMFGPPOWPPS CFSFJEJOHNFUCMVFUPPUIJOUFSGBDFJODPNCJOBUJFNFUFFO#.8OBWJHBUJFTZTUFFNFOFFOTMJNNFJOUFHSBUJFWBOEFNPCJFMFUFMFGPPO LVOOFO PPLPOEFSXFH WJBEFCMVFUPPUIBBOTMVJUJOH0G๑ƒ€“ DFGVODUJFT[PBMTFNBJMT BGTQSBLFO UBLFO DPOUBDUFOPG4.4XPSEFO XFFSHFHFWFOPQIFUDPOUSPMEJTQMBZ PGXPSEFOWPPSHFMF[FOWJBEFMVJETQSFLFSTWBOIFUBVEJPTZTUFFN&ONFUCMVFUPPUIBVEJP TUSFBNJOHWPSNUPPLEFESBBEMP[FXFFSHBWFWBONV[JFLCFTUBOEFOWJBEBBSWPPSHFTDIJLUFCMVFUPPUIUPFTUFMMFOHFFOQSPCMFFN 3BBEQMFFHVX#.8EFBMFSWPPSNFFSJOGPSNBUJFPWFSHFTDIJLUFUPFTUFMMFO

#.8)FBE6Q%JTQMBZ 0QEBUV[JDIWPMMFEJHLVOUDPODFOUSFSFOPQIFUWFSLFFSJTIFU)FBE6Q%JTQMBZMFWFSCBBS7PPSIFUSJKEFOCFMBOHSJKLFJOGPSNBUJFXPSEU WJBFFONFFSLMFVSJH5'5EJTQMBZEJSFDUJOIFUHF[JDIUTWFMEWBOEFCFTUVVSEFSHFQSPKFDUFFSE)FU#.8)FBE6Q%JTQMBZLBOCJK WPPSCFFMEEFBDUVFMFTOFMIFJEFOOBWJHBUJFBBOXJK[JOHFOXFFSHFWFO NBBSPPLJOGPSNBUJFWBOEF4QFFE-JNJU*OGPPGEF-BOF%FQBSUVSF 8BSOJOH

4ZODISPOJTBUJFTNBSUQIPOFNFUEFBVUP "MTHFCSVJLFSWBOFFO#MBDL#FSSZTNBSUQIPOFLVOUVJOEFBVUPPPLFNBJMTPQIFUDPOUSPMEJTQMBZUPOFO#.8NBBLUEFHFTZO DISPOJTFFSEFXFFSHBWFNPHFMJKLWBOEF[FEBUBVJUFFOWJBCMVFUPPUIWFSCPOEFOTNBSUQIPOF#PWFOEJFOJTEFWPPSMFFTGVODUJFPO EFSXFHPPLCSVJLCBBSWPPSPOUWBOHFOFNBJMT [PEBUV[JDIPQIFUWFSLFFSLVOUCMJKWFODPODFOUSFSFO3BBEQMFFHVX#.8EFBMFS WPPSNFFSJOGPSNBUJFPWFSHFTDIJLUFUPFTUFMMFO

#.8/JHIU7JTJPONFUQFSTPPOTIFSLFOOJOH &FOJOEFHSJMMFHFยฏOUFHSFFSEFXBSNUFCFFMEDBNFSBUPPOUQFSTPOFOFOEJFSFOEJF[JDICJOOFOFFOBGTUBOEWBO๑‚ข’ ๑‚ข™ ๑‚ข™ NFUFSWPPSEF BVUPCFWJOEFO PQIFUDPOUSPMEJTQMBZWBOJ%SJWF7BOBGFFOBGTUBOEWBO๑‚ข ๑‚ข™ ๑‚ข™ NFUFSXBBSTDIVXUEFQFSTPPOTIFSLFOOJOHEBBSOBBTU WJTVFFM PQUJPOFFMPPLWJBIFU)FBE6Q%JTQMBZ XBOOFFSQFSTPOFO[JDIJOEFCVVSUWBOPGPQEFSJKCBBOCFWJOEFO;PIFSLFOUEF CFTUVVSEFSPPLHFWBBSMJKLFTJUVBUJFTEJF[JDICVJUFOIFUCFSFJLWBOEFLPQMBNQFOBGTQFMFO FOLBOIJKTOFMMFSSFBHFSFO

#.8$POOFDUFE 7PPSUBBOLVOUVJOVX#.8WBOBQQTHFCSVJLNBLFO.FUEFFYUSBVJUSVTUJOH#.8BQQT FFOJ1IPOFFOEFLPTUFMP[FBQQ#.8 $POOFDUFEVJUEF"QQMF"QQ4UPSFCFOUVWFS[FLFSEWBOVXGBWPSJFUFBVEJPFOIFCUVPPLBMUJKEWFSCJOEJOHNFUVXWSJFOEFO7JBEF J%SJWFLVOUVHFNBLLFMJKLJOUFSOFUSBEJP[FOEFSTLJF[FOPGEFKPOHTUFTUBUVTNFMEJOHFOWBOVXQFSTPPOMJKLF'BDFCPPLPG5XJUUFSBD DPVOUXFFSHFWFOPQIFUDPOUSPMEJTQMBZ&OEJUJTOPHNBBSIFUCFHJOFS[VMMFOOPHWFFMNFFSGVODUJFTFOBQQTWPMHFO

-BOF%FQBSUVSF8BSOJOHFO-BOF$IBOHF8BSOJOH %F-BOF%FQBSUVSF8BSOJOH IJFSBGHFCFFMEJODPNCJOBUJFNFU#.8)FBE6Q%JTQMBZ TJHOBMFFSUCJKTOFMIFEFOWBOBG๑‚ข– ๑‚ข™ LNISJK CBBONBSLFSJOHFO8BOOFFSVPOCFEPFMEFFOSJKCBBONBSLFSJOHESFJHUUFPWFSTDISJKEFO XPSEUVUJKEJHHFXBBSTDIVXEEPPSFFOMJDIUF USJMMJOHJOIFUTUVVS8PSEUEBBSCJKSJDIUJOHBBOHFHFWFOัญEFWFSBOEFSJOHWBOSJKCBBOJTEVTCFXVTUัญEBOCMJKGUEFXBBSTDIVXJOHBDI UFSXFHF*OEBUHFWBMXPSEUVEPPSEF-BOF$IBOHF8BSOJOH EPEFIPFLXBBSTDIVXJOH WJBFFOWJTVFFMTJHOBBMJOEFCVJUFOTQJFHFM HFBUUFOEFFSEPQWPFSUVJHFOEJF[JDIJOEFEPEFIPFLCFWJOEFOPGEJFNFUIPHFTOFMIFJEOBEFSFO

*OUFSOFU 0OEFSXFHOPHTOFMPOMJOFIFUTBMEPWBOVXCBOLSFLFOJOHDPOUSPMFSFO FFOCPEVJUCSFOHFOCJKF#BZPGFWFOJFUTOBMF[FOPQ8JLJ QFEJBัญIFUJOUFSOFU OPHOJFUWPPS/FEFSMBOE WBO#.8$POOFDUFE%SJWFCJFEUVOBHFOPFHPOCFHSFOTEFJOGPSNBUJFJOEFBVUP%F J%SJWFDPOUSPMMFSGVOHFFSUEBBSCJKFFOWPVEJHXFHBMTDPNQVUFSNVJT

(SPPUMJDIUBTTJTUFOU %FHSPPUMJDIUBTTJTUFOUIFSLFOUMJDIUCSPOOFOJOEFPNHFWJOHFOTDIBLFMUBGIBOLFMJKLWBOIFUWFSLFFSBVUPNBUJTDIUVTTFOHSPPUMJDIU FOEJNMJDIU#JKJOHFTDIBLFMETZTUFFNCFXBBLUFFOCFFMETFOTPSBBOEFBDIUFS[JKEFWBOEFCJOOFOTQJFHFMIFUWFSLFFSFOEFMJDIUPN TUBOEJHIFEFO"BOEFIBOEWBOEF[FTFOTPSCFFMEFOCFQBBMUEFBTTJTUFOUPGIFUHSPPUMJDIULBOXPSEFOJOHFTDIBLFME#JKWPPSVJUSJKEFOE PGUFHFNPFULPNFOEWFSLFFSFOCJKWPMEPFOEFPNHFWJOHTMJDIUXPSEUIFUHSPPUMJDIUXFFSVJUHFTDIBLFME






                            

                                               

                                            

                 

 

    

    

    

   

   

   

    

    

   

    

   

   


#∀∗∆Γ∗Κ ∗Κ !.∗Γ%.∀∗Κ

∗∋Α≅∋(Β=∀6Α≅∋37∋= Μ

65;% ∃Β+∀;=+≅ Α2Α5 ΑΚ&Γ.>%

∀.+3∋++/∋ ∗11/ 8 8 : 6 &3 8 8 : 6 (4/6∗&∃ 9

Ν

65;%1≅∋(∋7);?∗Β=+5Β∋ <+−∋7 ;8Α5 ΑΚ&Γ.>%

Ν

Ν

Ν

Ν

≅∋(∋7 ∃+Α;5+ :?62 6,&Β.Γ>Λ

Ν

Ν

≅∋(∋7 ∃+Α;5+ :?<2 <∀)∗Κ−∗%ΚΒ∗%Ο !∗ %Κ∗Γ%∗∆Γ#∀∗∆Γ 6,&Β.Γ>Λ

!/Α≅36Β0≅∋(∋7 8+99+ 3Β5∀∋∗7∋Β( 8Α<2 <∀)∗Κ−∗%ΚΒ∗%Ο !∗ %Κ∗Γ%∗∆Γ#∀∗∆Γ 6,&Β.Γ>

65;%1≅∋(∋7);?∗Β=+5Β∋ <+−∋7 ;8<2 <∀)∗Κ−∗%ΚΒ∗%Ο !∗ %Κ∗Γ%∗∆Γ#∀∗∆Γ 6,&Β.Γ>

Ν

≅∋(∋7 ∃+Α;5+ :?=< <Χ∗Γ∗Φ∋Γ.∆Λ Ν

≅∋(∋7 ∃+Α;5+ :?=; 4∗Κ∗ϑ−∗%∋∗Λ

≅∋(∋7 ∃+Α;5+ :?<1 <∀)∗Κ−∗%ΚΒ∗%Ο !∗ %Κ∗Γ%∗∆Γ#∀∗∆Γ <∀)∗Κ−∗%ΚΒ∗%Ο3 −ϑΧ∗Κ>%∃+∗ +.Φ&−ϑ.Γ+ ∗Κ ΗϑΓ%∗ΓΗ.Κ∗∀∗Κ %Κ 7≅Φ∗Γ +∆Κ#∗∀Λ Ν

≅∋(∋7 ∃+Α;5+ :?<0 0%!−Γ.∆Κ !∗ %Κ∗Γ%∗∆Γ#∀∗∆Γ 6,&Β.Γ>Λ

!/Α≅36Β0≅∋(∋7 8+99+ 3Β5∀∋∗7∋Β( 8Α<0 0%!−Γ.∆Κ !∗ %Κ∗Γ%∗∆Γ#∀∗∆Γ 6,&Β.Γ> Ν

!/Α≅36Β0≅∋(∋7 8+99+ 3Β5∀∋∗7∋Β( 8Α62 6,&Β.Γ>

#, & #4


ыѓци TUBOEBBSEVJUSVTUJOH

ыѓц┤ FYUSBVJUSVTUJOH

JOUFSJFVSLMFVSFO 4DIXBS[

&WFSFTUHSBV

7FOFUPCFJHF

ыѓци ыѓбЊ $(4BUJOTJMCFSNBUU

ыѓц┤ ыѓбЊ #ыѓбћ FEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF.BTFSIPPHHMBOT MJDIU

ыѓц┤ ыѓбЊ #/FEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF.BTFSIPPHHMBOT EPOLFSыѓбљ

ыѓц┤ ыѓбЊ $"FEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF.BTFSIPPHHMBOT "OUISB[JU

ыѓц┤ ыѓбЊ $#FEFMIPVUVJUWPFSJOH'JOFMJOF/BUVS

&MGFOCFJOXFJ

JOUFSJFVSMJKTUFO

­ХЁЃ

4UBOEBBSEWPPS­ХЁЄ ­ХЁЄ ­ХЁњ JFO­ХЁЄ ­ХЁЄ ­ХЁњ JY%SJWF


LMFVSFOFONBUFSJBMFO

 ]

DPNCJOBUJFNPHFMJKLIFEFO CFLMFEJOHFO TUBOEBBSE[FUFMT

TUPG %JBHPOBM

TUPGMFEFSDPNCJOBUJF-BZFS

𶆖

MFEFS%BLPUB񂌑 𶆖

𶆖

DPNGPSU[FUFMT

𶆖

TQPSU[FUFMT CFLMFEJOHTLMFVSFO JOUFSJFVSLMFVSFO

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖 𶆖

&YLMVTJWMFEFS/BQQBVJUHFCSFJE 𶆖

𶆖

𶆖 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

"OUISB[JU

"OUISB[JU

&MGFOCFJOXFJ

4DIXBS[

&WFSFTUHSBV

7FOFUPCFJHF

&MGFOCFJOXFJ

&MGFOCFJOXFJ

;JNUCSBVO

&MGFOCFJOXFJ

;JNUCSBVO

4DIXBS[

4DIXBS[

4DIXBS[

4DIXBS[

4DIXBS[

&WFSFTUHSBV

7FOFUPCFJHF

4DIXBS[

&MGFOCFJOXFJ

4DIXBS[

4DIXBS[

4DIXBS[

4DIXBS[

DBSSPTTFSJFLMFVSFO VOJ 𶅅 𶅒 𶅒 "MQJOXFJ 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

VOJ 𶅈 𶅈 𶅐 4DIXBS[ 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD 𶅆 𶅉 𶅇 4BQIJSTDIXBS[ 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD 𶅅 𶅇 𶅆 5JUBOTJMCFS 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD "𶅇 𶅄 4QBDFHSBV 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD "𶅑 𶅄 0SJPOTJMCFS 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD "𶅉 𶅈 5JFGTFFCMBV 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD "𶅐 𶅇 /FQUVOCMBV 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD #𶅒 𶅅 %BNBTUSPU 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD "𶅐 𶅆 .JMBOPCFJHF 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD "𶅐 𶅑 *NQFSJBMCMBV#SJMMBOUFGGFLU 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

NFUBMMJD "𶅑 𶅒 4PQIJTUPHSBV#SJMMBOUFGGFLU 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖 𶆖

JOUFSJFVSMJKTUFO 𶅆 $( 4BUJOTJMCFSNBUU

𶆖

𶆖

𶅆 #𶅇 FEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF.BTFS IPPHHMBOT MJDIU 𶅆 #/ FEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF.BTFS IPPHHMBOT EPOLFS𶅃

𶆖𶆖

𶆖 𶆖

𶆖 𶆖

𶆖

𶆖 𶆖

𶅆 $" FEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF.BTFS IPPHHMBOT "OUISB[JU 𶅆 $# FEFMIPVUVJUWPFSJOH'JOFMJOF/BUVS

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖 𶆖

𶆖

𶆖 𶆖

𶆖

𶆖 𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆖

𶆄

𶆖 𶆖 𶆖

TUBOEBBSEVJUSVTUJOH𶆃𶆄

𶆖 𶆖

𶆖 𶆖

𶆖

𶆖 𶆖 𶆖

FYUSBVJUSVTUJOH𶆖 BBOCFWPMFOLMFVSFODPNCJOBUJF


 ] TFMFDUJPO

41035*&'&/ &-&("/5 %FDBSSPTTFSJFLMFVS4BQIJSTDIXBS[NFUBMMJD WFSMFFOUEF#.8๑‚ข” 4FSJF(SBO5VSJTNPFFO OPHDIJRVFSFVJUTUSBMJOHัญPQLSBDIUJHFXJK[F BGHFSPOENFU๑‚ข ๑‚ข˜ JODIMJDIUNFUBMFO#.8XJF MFOJO:TQBBLTUZMJOH๑‚ข’ ๑‚ข ๑‚ข” NFUCSFEFSFCBOEFO BDIUFS#JOOFOJOWPSNUEFMFEFSFOCFLMFEJOH %BLPUBJO;JNUCSBVOFFOIBSNPOJFV[FDPN CJOBUJFNFUEFJOUFSJFVSLMFVS4DIXBS[FOEF JOUFSJFVSMJKTUFOJOFEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF .BTFSIPPHHMBOT "OUISB[JU


?∗ !Μ+∗ϑΝ∗ Γ&ΗΙΗϑ.∀&Ν( Φ.Ν +∗ Β80 Ο 3∗ϑ&∗ <ϑ.Ν 2Γϑ&Ι!Μ Μϑ+Η (∗.,,∗ΝΗΓ∗∗ϑ+ +ΜΜϑ +∗ ΙΓ−Η&∗∀∗ ,.ϑϑΜΙΙ∗ϑ&∗∃∀∗Γϑ 5ϑ&ΜΝΙ&∀−∗ϑ !∗Η.∀∀&, Σ (∗,Μ!−&Ν∗∗ϑ+ !∗Η Ρ Τ 9&Ν,∋ ∀&,∋Η!∗Η.∀∗Ν Β80 &∗∀∗Ν &Ν !Γ∀Η&ΙΚ..∃ ΙΗΑ∀&Ν( Θ Π Ο 1 !∗Η −ϑ∗+∗ϑ∗ −.Ν+∗Ν .,∋Η∗ϑ# ;Ν ∋∗Η &ΝΗ∗ϑ&∗Γϑ +ϑ..(Η +∗ ∀∗+∗9 ϑ∗Ν −∗∃∀∗+&Ν( ?.∃ΜΗ. &Ν >∀)∗Ν−∗&Ν∗&Υ Ι.!∗Ν !∗Η +∗ ∗Χ,∀ΓΙ&∗Φ∗ &ΝΗ∗ϑ&∗Γϑ∀&%ΙΗ∗Ν &Ν ∗+∗∀∋ΜΓΗ9 Γ&ΗΦΜ∗ϑ&Ν( >Ι,∋∗ 8.Ι∗ϑ ∋ΜΜ((∀.ΝΙ +ΜΝ∃∗ϑ −&% ..Ν ∋∗Η ϑΜΑ.∀∗1 ∀ΓΧΓ∗Γ≅∗ ϑΓ&!Η∗(∗ΦΜ∗∀#

!:1/+8∋+ 4( )∋64#(∃


7PPSEFTUBOEBBSEFOFYUSBVJUSVTUJOHWFSXJK[FOXJKOBBSEFVJUSVTUJOHTUBCFMMFO

9FOPOMBNQFOWPPSEJNFOHSPPUMJDIU JODMV TJFGEZOBNJTDIFMJDIUIPPHUFSFHFMJOH LPQMBNQ TQSPFJFSTFOWJFSMJDIUSJOHFONFU-&%UFDIOJFL CJFEFOFFOBBONFSLFMJKLCFUFSFWFSMJDIUJOHWBO EFSJKCBBOJOIFUEPOLFSFOCJKTMFDIU[JDIU%F MJDIUSJOHFOGVOHFSFOBMTEBHSJKWFSMJDIUJOHFO QBSLFFSMJDIU "EBQUJFWFCPDIUWFSMJDIUJOHNFUWBSJBCFMF MJDIUWFSEFMJOH%FHF¯OUFHSFFSEFIPFLWFSMJDIUJOH XPSEUSFFETJOTUJMTUBOECJKCFEJFOJOHWBOEF SJDIUJOHBBOXJK[FSPGWBOBGFFOCFQBBMEFTUVVS VJUTMBHBVUPNBUJTDIHFBDUJWFFSE (SPPUMJDIUBTTJTUFOUPOEFSTUFVOUEFCFTUVVSEFS JOIFUEPOLFSEPPSBVUPNBUJTDIUFTDIBLFMFO UVTTFOHSPPUFOEJNMJDIU CJKWPPSCFFMECJKWPPS FOUFHFOMJHHFSTFOCJKWFSBOEFSJOHFOWBOEF TUSBBUWFSMJDIUJOH

)PPHHMBOT4IBEPX-JOFPNWBUJOIPPHHMBOT [XBSUVJUHFWPFSEFSBBNMJKTUFOFOSBBNTDIBDIU BGEFLLJOHFOWBOEFWPPSFOBDIUFSQPSUJFSFO

,FZMFTTHPWPPSIFUPQFOFOBGTMVJUFOFOTUBS UFOWBOEFBVUP[POEFSEFBGTUBOETCFEJFOJOHJO EFIBOEUFIPFWFOOFNFO%FNPUPSLBOEJSFDU WJBEFTUBSUTUPQLOPQXPSEFOHFTUBSU 4PGU$MPTF"VUPNBUJDUSFLUBMMFQPSUJFSFOÑ­ WBOBGEFMBBUTUF[FTNJMMJNFUFSÑ­FMFLUSJTDI [BDIUKFTJOIFUTMPU *OTUBQWFSMJDIUJOHJODPNCJOBUJFNFUEFFYUSB VJUSVTUJOHBNCJBODFWFSMJDIUJOHJTEFñ&#x201A;¢&#x201D; 4FSJF (SBO5VSJTNPVJUHFSVTUNFUFFOJOEFQPSUJFS HSFQFOHF¯OUFHSFFSEFJOTUBQWFSMJDIUJOH

6JUMBBUFJOEQJKQFOEFñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x2122; Jñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x2122; JY%SJWFJTVJU HFSVTUNFUUXFFEVCCFMFVJUMBBUFJOEQJKQFOMJOLT FOSFDIUT;F[JKOJOFFOUSBQF[JVNWPSNJH WFS DISPPNETJFSTUVLHFWBU

(MB[FOQBOPSBNBEBL.FUSPZBBMPQQFSWMBL FOHSPUFPQFOJOH)FUWPPSTUFHMB[FOEFFMIFFGU FFOLBOUFMFOFFOTDIVJGGVODUJF FMFLUSJTDI CFEJFOENFUUJQUPFUT*ODMVTJFGXJOEHFMFJEFS FMFLUSJTDICFEJFOEFCJOOFOIFNFM [POXFSJOH BMTNFEFDPNGPSUPQFOJOHTMVJUJOHNFUJOLMFN CFWFJMJHJOH

6JUMBBUFJOEQJKQFOEFñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x2019; ñ&#x201A;¢&#x201D; Jñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x2019; ñ&#x201A;¢&#x201D; JY%SJWF IJFS BGHFCFFME FOñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x2019; ñ&#x201A;¢&#x201D; Eñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x2019; ñ&#x201A;¢&#x201D; EY%SJWF[JKOVJUHFSVTU NFUUXFFFOLFMFVJUMBBUFJOEQJKQFOMJOLTFO SFDIUT%Fñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x2019; ñ&#x201A;¢&#x2122; Eñ&#x201A;¢&#x201D; ñ&#x201A;¢&#x2019; ñ&#x201A;¢&#x2122; EY%SJWFJTVJUHFSVTUNFU [JDIUCBSF EVCCFMFVJUMBBUFJOEQJKQFOBBOEF MJOLFS[JKEF


VJUSVTUJOHTNPHFMJKLIFEFO

-JDIUNFUBMFO#.8XJFMFOJOEVCCFMTQBBL TUZMJOH񂌒 񂌓 񂌔 񂢗 +Y񂢐 񂢗 JODI CBOEFONBBU 񂢑 񂢓 񂢔 񂢔 񂢙 3񂢐 񂢗 :

-JDIUNFUBMFO#.8XJFMFOJOUVSCJOFTUZMJOH 񂌒 񂌗 񂌑 񂢗 +Y񂢐 񂢗 JODI CBOEFONBBU񂢑 񂢓 񂢔 񂢔 񂢙 3񂢐 񂢗 :

-JDIUNFUBMFO#.8XJFMFOJOTUFSTQBBLTUZ MJOH񂌒 񂌗 񂌒 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS񂢗 񂢔 +Y 񂢐 񂢘 JODIFOCBOEFONBBU񂢑 񂢓 񂢔 񂢓 񂢔 3񂢐 񂢘 : BDIUFS 񂢘 񂢔 +Y񂢐 񂢘 JODIFOCBOEFONBBU񂢑 񂢖 񂢔 񂢓 񂢙 3񂢐 񂢘 :

-JDIUNFUBMFO#.8XJFMFOJO:TQBBLTUZ MJOH񂌓 񂌑 񂌕 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS񂢗 񂢔 +Y 񂢐 񂢘 JODIFOCBOEFONBBU񂢑 񂢓 񂢔 񂢓 񂢔 3񂢐 񂢘 : BDIUFS 񂢘 񂢔 +Y񂢐 񂢘 JODIFOCBOEFONBBU񂢑 񂢖 񂢔 񂢓 񂢙 3񂢐 񂢘 :

-JDIUNFUBMFO#.8XJFMFOJOEVCCFMTQBBL TUZMJOH񂌒 񂌕 񂌓 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS񂢗 񂢔 +Y 񂢑 񂢙 JODIFOCBOEFONBBU񂢑 񂢓 񂢔 񂢓 񂢙 3񂢑 񂢙 : BDIUFS 񂢐 񂢙 +Y񂢑 񂢙 JODIFOCBOEFONBBU񂢑 񂢖 񂢔 񂢒 񂢔 3񂢑 񂢙 :

-JDIUNFUBMFO#.8XJFMFOJOEVCCFMTQBBL TUZMJOH񂌓 񂌑 񂌖 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS񂢗 񂢔 +Y 񂢑 񂢙 JODIFOCBOEFONBBU񂢑 񂢓 񂢔 񂢓 񂢙 3񂢑 񂢙 : BDIUFS 񂢐 񂢙 +Y񂢑 񂢙 JODIFOCBOEFONBBU񂢑 񂢖 񂢔 񂢒 񂢔 3񂢑 񂢙 :

 ]

-JDIUNFUBMFO#.8XJFMFOJONVMUJTQBBL TUZMJOH񂌒 񂌓 񂌕 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS 񂢗 񂢔 +Y񂢐 񂢘 JODIFOCBOEFONBBU񂢑 񂢓 񂢔 񂢓 񂢔 3񂢐 񂢘 : BDIUFS񂢘 񂢔 +Y񂢐 񂢘 JODIFOCBOEFONBBU 񂢑 񂢖 񂢔 񂢓 񂢙 3񂢐 񂢘 :


7PPSEFTUBOEBBSEFOFYUSBVJUSVTUJOHWFSXJK[FOXJKOBBSEFVJUSVTUJOHTUBCFMMFO

.FUMFEFSCFLMFFENVMUJGVODUJPOFFMTQPSU TUVVSMJHUEPPSEFLMFJOFSFEJBNFUFSVJUTUFLFOE JOEFIBOEFO.FUEFHF¯OUFHSFFSEFUPFUTFO LVOOFOCJKWPPSCFFMESBEJP DSVJTFDPOUSPMFOUF MFGPPOWFJMJHFODPNGPSUBCFMXPSEFOCFEJFOE 4UVVSXJFMWFSXBSNJOHNFUFFOESVLPQEF LOPQLBOEFTUVVSXJFMSBOETOFMXPSEFOWFS XBSNEѭCJK[POEFSBBOHFOBBNJOEFXJOUFS

.FUMFEFSCFLMFFENVMUJGVODUJPOFFM.TUVVS ESJFTQBBLT MJHUEPPSEFEJLLFSFTUVVSXJFMSBOE VJUTUFLFOEJOEFIBOEFO.FUEFHF¯OUFHSFFSEF UPFUTFOLVOOFOCJKWPPSCFFMESBEJP DSVJTFDPO USPMFOUFMFGPPOWFJMJHFODPNGPSUBCFMXPSEFO CFEJFOE

,FSBNJTDIFEFUBJMTWPPSEJWFSTFCFEJFOJOHT FMFNFOUFO [PBMTLFV[FIFOEFM PNMJKTUJOHWBO EFJ%SJWFDPOUSPMMFSFOEFLOPQQFOWBOWPMVNF SFHFMJOHFOUFNQFSBUVVSSFHFMJOH%F[FVJUSVT UJOHTDIFQUFFOVOJFLFFOIPPHXBBSEJHFBNCJ BODF

*OGPEJTQMBZNFUWJFSBOBMPHFJOTUSVNFOUFOWPPSTOFMIFJE UPFSFOUBM UBOLJOIPVEFONPUPSPMJFUFNQF SBUVVSEBBSPOEFSCFWJOEU[JDIFFOIPHFSFTPMVUJFEJTQMBZ ñ&#x201A;¢&#x2DC; ñ&#x201A;¢&#x2018; JODI WPPSEFXFFSHBWFWBOPOEFSNFFS BDUVFFMWFSCSVJL BDUJFSBEJVT GVODUJFTWBOEFCPPSEDPNQVUFSBMTNFEFLJMPNFUFSEBHUFMMFSFOOBWJHB UJFBBOXJK[JOHFO)FUJOGPEJTQMBZCFTDIJLUPWFS#MBDL1BOFMUFDIOPMPHJF XBBSCJKEFEJTQMBZTCJKVJUHF TDIBLFMEDPOUBDUBMTNBU[XBSUFWMBLLFOXPSEFOHFUPPOE"MMFFOEFOBBSPOEFSFOPQFODISPPNSJOHFO WBOEFBOBMPHFJOTUSVNFOUFO[JKOESJFEJNFOTJPOBBM[JDIUCBBS#JKIFUPQFOFOWBOEFBVUPTMVJUFOEF DISPPNSJOHFOFOWFSTDIJKOFOEFTDIBBMWFSEFMJOHFOFOJOTUSVNFOUFO.FUIFUJOTDIBLFMFOWBOIFU DPOUBDUMJDIUFOFWFOUVFMFNFMEJOHFOWBOEF$IFDL$POUSPMPQ

"VUPNBUJTDIFBJSDPOEJUJPOJOHNFUñ&#x201A;&#x152;&#x2019; [POFT JODMVTJFGNJDSPGJMUFS DPOEFOTTFOTPS TUBOEWFOUJMB UJFFOCFOVUUJOHWBOSFTUXBSNUFOBIFUBG[FUUFOWBO EFNPUPS"VUPNBUJTDIFUFNQFSBUVVSSFHFMJOH HF TDIFJEFOWPPSCFTUVVSEFSFOWPPSQBTTBHJFS FO MVDIUIPFWFFMIFJETSFHFMJOH "VUPNBUJTDIFBJSDPOEJUJPOJOHNFUñ&#x201A;&#x152;&#x2019; [POFTFO FYUSBGVODUJFT XBBSPOEFSBVUPNBUJTDIFSFDJSDV MBUJFSFHFMJOH "6$ JOEJWJEVFMFBVUPNBUJTDIFSF HFMJOH ñ&#x201A;¢&#x201D; JOUFOTJUFJUTOJWFBVѳT HFTDIFJEFOSFHFMJOH MVDIUIPFWFFMIFJEFOWFSEFMJOHWPPSCFTUVVSEFSFO WPPSQBTTBHJFSBMTNFEF[POOFTFOTPS

"VUPNBUJTDIFBJSDPOEJUJPOJOHNFUñ&#x201A;&#x152;&#x201D; [POFT VJUSVTUJOHBMTBVUPNBUJTDIFBJSDPOEJUJPOJOHNFU ñ&#x201A;¢&#x2018; [POFTFOFYUSBGVODUJFT NFUCPWFOEJFOJOEF #TUJKMFOHF¯OUFHSFFSEFMVDIUVJUTUSPPNPQFOJO HFOBMTNFEFFFODPNGPSUVJUTUSPPNPQFOJOH NJEEFOJOIFUEBTICPBSEWPPSHFSJDIUFPGUPDIU WSJKFWFOUJMBUJF*ODMVTJFGCFEJFOJOHTFMFNFOUNFU EJTQMBZWPPSJOEJWJEVFMFBVUPNBUJTDIFUFNQFSB UVVSSFHFMJOHWPPSEFBDIUFSQBTTBHJFST

.FUMFEFSCFLMFFENVMUJGVODUJPOFFMTUVVS NBBLUIFUDPNGPSUBCFMCFEJFOFOWBOWFMFGVOD UJFTNPHFMJKL [POEFSWBOIFUWFSLFFSBGUFMFJEFOÑ­ EFIBOEFOLVOOFOBBOIFUTUVVSCMJKWFO.FU IFUMJOLFSUPFUTFOCMPLLVOOFOBMMFGVODUJFTWBO EFDSVJTFDPOUSPMXPSEFOHFSFHFME NFUIFU SFDIUFSUPFUTFOCMPLCFEJFOUVGVODUJFTWBOSBEJP UFMFGPPOFOTQSBBLTUVSJOH


VJUSVTUJOHTNPHFMJKLIFEFO

 ]

#.8)FBE6Q%JTQMBZCJFEUEFCFTUVVSEFS EJSFDUJOIFUHF[JDIUTWFMESFMFWBOUFSJKJOGPSNB UJF [PBMTEFBDUVFMFTOFMIFJE%BBSOBBTULVO OFOQJKMTZNCPMFOWBOIFUOBWJHBUJFTZTUFFNFO GVODUJFTWBOEF"DUJWF$SVJTF$POUSPM "$$ EF $IFDL$POUSPM EF4QFFE-JNJU*OGPFOEF-BOF %FQBSUVSF8BSOJOHXPSEFOXFFSHFHFWFO

4QFFE-JNJU*OGPJOGPSNFFSUEFCFTUVVSEFS PWFSBDUVFFMHFMEFOEFTOFMIFJETCFQFSLJOHFO FOHFFGUEF[FXFFSJOIFUJOGPEJTQMBZPGIFU PQUJPOFMF#.8)FBE6Q%JTQMBZ&FOTQFDJBMF DBNFSBSFHJTUSFFSUEFSFMFWBOUFWFSLFFSTCPS EFO6JUTMVJUFOEJDNOBWJHBUJFTZTUFFN 1SPGFTTJPOBM

"DUJWF$SVJTF$POUSPM "$$ NFU4UPQ(P GVODUJFNBBLUSJKEFONFUFFOWPPSBGJOHFTUFMEF TOFMIFJENPHFMJKL#JKIFUSJKEFOJOESVLWFSLFFS QBTUVX#.8EFTOFMIFJEBBOFFOMBOH[BNFS SJKEFOEFWPPSMJHHFSBBOFOIPVEUEBOBVUPNB UJTDIFFOWPPSBGHFLP[FOBGTUBOEBBO)FUTZT UFFNSFNUBVUPNBUJTDIBG JOEJFOOPEJHUPU TUJMTUBOE FOBDDFMFSFFSUCJKWSJKFSJKCBBOXFFS OBBSEFJOHFTUFMEFTOFMIFJE

/BWJHBUJFTZTUFFN1SPGFTTJPOBMNFU๑‚ข ๑‚ข™ ๑‚ข‘ JODI LMFVSFOCFFMETDIFSN*ODMVTJFG%7%TQFMFS IBSEF TDIJKGWPPSOBWJHBUJFNBUFSJBBMFOBVEJPCFTUBO EFOBMTNFEFTQMJUTDSFFOGVODUJF%ZOBNJTDIF SPVUFQMBOOJOHFO๑‚ข’ %LBBSUXFFSHBWF /BWJHBUJFTZTUFFN#VTJOFTTNFU๑‚ข– JODILMFV SFOCFFMETDIFSN*ODMVTJFGSBEJP1SPGFTTJPOBM $%TQFMFS OBWJHBUJFEBUBPQ'MBTIHFIFVHFO EZOBNJTDIFSPVUFQMBOOJOHFO๑‚ข‘ %LBBSUXFFSHBWF

-BOF%FQBSUVSF8BSOJOHPOEFSTUFVOUVUJKEFOT MBOHFSJUUFOPQHSPUFXFHFOFOTOFMXFHFO)FU TZTUFFNIFSLFOUWJBFFODBNFSBXBOOFFSV POCFEPFMEEFSJKCBBONBSLFSJOHESFJHUUFPWFS TDISJKEFO FOXBBSTDIVXUUJKEJHEPPSFFOUSJMMJOH JOIFUTUVVS

-BOF$IBOHF8BSOJOH EPEFIPFLXBBSTDIV XJOH 8BOOFFSEFCFTUVVSEFSEPPSIFUCFEJFOFO WBOEFSJDIUJOHBBOXJK[FSBBOHFFGU WBOSJKCBBOUF XJMMFOWFSBOEFSFO XPSEUIJKEPPSEFPQUJPOFMF -BOF$IBOHF8BSOJOHWJBFFOPQUJTDITJHOBBMJO EFCVJUFOTQJFHFMBMTNFEFWJBFFOUSJMMJOHJOIFU TUVVSHFBUUFOEFFSEPQWPFSUVJHFOEJF[JDIJOEF EPEFIPFLCFWJOEFOPGEJFNFUIPHFTOFMIFJE OBEFSFO

4VSSPVOE7JFXJOGPSNFFSUEFCFTUVVSEFSCJKIFU NBOPFVWSFSFOPWFSEFSVJNUFEJSFDUBDIUFSFO OBBTUEFBVUP)FUDPOUSPMEJTQMBZUPPOUEF #.8JO HFTJNVMFFSE WPHFMQFSTQFDUJFG%FPQUJP OFMFBDIUFSVJUSJKDBNFSBNBBLUBDIUFSVJUQBSLFSFO OPHHFNBLLFMJKLFS CJKTOFMIFEFOUPU๑‚ข‘ ๑‚ข™ LNI 4JEF7JFX[PSHUWPPSFFOCFUFS[JDIUCJKIFUVJUSJK EFOWBOPOPWFS[JDIUFMJKLFVJUSJUUFOFO[JKXFHFO 1BSL%JTUBODF$POUSPM 1%$ BDIUFS NFUWJ TVFMFFOBLPFTUJTDIFXFFSHBWF 1BSL%JTUBODF$POUSPM 1%$ WยณยณSFOBDIUFS

#.8&GGJDJFOU%ZOBNJDTXFFSHBWFEF #SBLF&OFSHZ3FHFOFSBUJPO[FUัญ[PESBEFCF TUVVSEFSSFNUPGIFUHBTQFEBBMMPTMBBUัญEF WSJKLPNFOEFCFXFHJOHTFOFSHJFWBOEFBVUP PNJOFMFLUSJTDIFFOFSHJFFOMBBEUEBBSNFFEF BDDVPQ)FUPQMBEFOXPSEUNFUFFOTZNCPPM JOEFUPFSFOUFMMFSXFFSHFHFWFO


7PPSEFTUBOEBBSEFOFYUSBVJUSVTUJOHWFSXJK[FOXJKOBBSEFVJUSVTUJOHTUBCFMMFO

#.8/JHIU7JTJPONFUQFSTPPOTIFSLFOOJOH &FOXBSNUFCFFMEDBNFSBUPPOUQFSTPOFOFO EJFSFO EJF[JDICJOOFOFFOBGTUBOEWBO񂢒 񂢙 񂢙 NFUFS WPPSEFBVUPCFWJOEFO PQIFUDPOUSPMEJTQMBZ WBOJ%SJWF%FQFSTPPOTIFSLFOOJOHXBBSTDIVXU WJTVFFMXBOOFFSQFSTPOFO[JDIJOEFCVVSUWBO EFSJKCBBOCFWJOEFO

*ODPNCJOBUJFNFU#.8/JHIU7JTJPOJTJOEF EVCCFMFOJFSFOFFOXBSNUFCFFMEDBNFSBHF¯O UFHSFFSE%F[JKLBOUFOWBOEFTQJKMFO[JKOVJUHF WPFSEJO[XBSU

64#BVEJPBBOTMVJUJOHNFUVJUHFCSFJEFGVODUJFT*ODPNCJOBUJFNFUEF64#BVEJPBBOTMVJUJOH FOEFPSJHJOFMFJ1PE64#LBCFMLVOUVPQIFUDPOUSPMEJTQMBZIFUBMCVNDPWFSWBOEFHFTQFFMEFNV [JFLUJUFMXFFSHFWFO7JBEF64#BVEJPBBOTMVJUJOHJTCPWFOEJFOFFOHFNBLLFMJKLFBDUVBMJTFSJOH NPHFMJKLWBOFFOEFFMWBOEFCPPSETPGUXBSFJOVX#.8;PLVOUVPPLOJFVXFNPCJFMFUFMFGPPOT FONVTJDQMBZFST OBEFVQEBUFWJBFFO64#TUJDL JOEFBVUPHFCSVJLFO

7PPSCFSFJEJOHWPPSNPCJFMFUFMFGPPONFUCMVFUPPUIJOUFSGBDF JODMVTJFGIBOETGSFFTFU PQ MBBENPHFMJKLIFJEFOBVUPUFMFGPPOBOUFOOF%PPSEFJOUFHSBUJFWBOFFONPCJFMFUFMFGPPOJODPNCJ OBUJFNFUFFOOBWJHBUJFTZTUFFNLVOUV PPLPOEFSXFH WJBEFCMVFUPPUIWFSCJOEJOHCJKWPPSCFFME FNBJMT BGTQSBLFO DPOUBDUFOPG4.4MBUFOXFFSHFWFOPQIFUDPOUSPMEJTQMBZPG NFUEFWPPSMFFT GVODUJF WJBEFMVJETQSFLFSTWBOIFUBVEJPTZTUFFN3BBEQMFFHVX#.8EFBMFSWPPSHFTDIJLUFUFMF GPPOUPFTUFMMFO

&OUFSUBJONFOU4ZTUFN1SPGFTTJPOBMBDIUFSJO 0NWBUUXFFPOBGIBOLFMJKLF񂢘 񂢑 JODILMFVSFO CFFMETDIFSNFO LBOUFMCBBS NFU%7%TQFMFS .BLFOOBWJHBUJFFOJOUFSOFUUPFHBOHUJKEFOTIFU SJKEFONPHFMJKLJODMVTJFGBGTUBOETCFEJFOJOHFO BBOTMVJUJOHFOWPPS.1񂢒 TQFMFST TQFMDPNQVUFST FOLPQUFMFGPPOT PPLESBBEMPPT &OUFSUBJONFOU4ZTUFNBDIUFSJO0NWBUUXFF 񂢗 JODILMFVSFOCFFMETDIFSNFO LBOUFMCBBS FO FFO%7%TQFMFSJODMVTJFGBGTUBOETCFEJFOJOH FOBBOTMVJUJOHFOWPPS.1񂢒 TQFMFST TQFMDPN QVUFSTFOLPQUFMFGPPOT PPLESBBEMPPT 

)J'J4ZTUFNNFUEJHJUBMFWFSTUFSLFSFOUXBBMG MVJETQSFLFST[PSHUWPPSFFOCSJMKBOUFLMBOLLMFVS )J'J4ZTUFN1SPGFTTJPOBMNFU%*3"$TJH OBBMWFSXFSLJOH TVSSPVOENPEVT EJHJUBMFWFS TUFSLFSNFU񂢕 񂢙 񂢙 XBUUVJUHBOHTWFSNPHFO PQEF BVUPBGHFTUFNEFFRVBMJ[JOHFO񂢐 񂢕 MVJETQSFLFST #JFEUFFONV[JFLCFMFWJOHWBOEFBMMFSIPPHTUF JOUFOTJUFJUPQBMMF[JUQMBBUTFO 3BEJP1SPGFTTJPOBM NFU񂢓 LBOBBMTWFSTUFSLFS 񂢑 UVOFSPOUWBOHTU BOUFOOFEJWFSTJUZ TDBO GVODUJF $%TQFMFSFO.1񂢒 EFDPEFS


VJUSVTUJOHTNPHFMJKLIFEFO

4QPSU[FUFMTWPPSCFTUVVSEFSFOWPPSQBTTB HJFS(FQSPOPODFFSEF[JKWVMMJOHFO[PSHFOWPPS FFOPQUJNBMF[JKEFMJOHTFTUFVO POEFSBMMFSJK PNTUBOEJHIFEFO;JUIPPHUFFOSVHMFVOJOH[JKO FMFLUSJTDIWFSTUFMCBBS[JUMFOHUFFOCPWFOCFFO TUFVO[JKOIBOENBUJHWFSTUFMCBBS

 ]

4UBOEBBSE[FUFMTWPPSCFTUVVSEFSFOWPPS QBTTBHJFSNFUFMFLUSJTDIWFSTUFMCBSF[JUIPPHUF FOSVHMFVOJOH BMTNFEFIBOENBUJHWFSTUFMCBSF [JUMFOHUFFOIPPGETUFVOFO ;FUFMWFSTUFMMJOH FMFLUSJTDI4UBOEBBSENFU NFNPSZGVODUJFWPPSCFTUVVSEFST[FUFM CVJUFO TQJFHFMTFOFMFLUSJTDIWFSTUFMCBSFTUVVSLPMPN ;FUFMWFSXBSNJOHWPPSCFTUVVSEFSTFOWPPS QBTTBHJFST[FUFM%FESJFUSBQTWFSXBSNJOHWBO [JUUJOHFOSVHMFVOJOH[PSHUJO[FFSLPSUFUJKEWPPS FFOBBOHFOBBNXBSN[JUPQQFSWMBL

$PNGPSU[FUFMTWPPSCFTUVVSEFSFOWPPS QBTTBHJFS FMFLUSJTDIWFSTUFMCBBS JODMVTJFG BDUJFWFDPNGPSUIPPGETUFVOFO MFOEFOTUFV OFOFONFNPSZGVODUJF#PWFO[JKEFSVHMFV OJOH CSFFEUFSVHMFVOJOH IPPGETUFVOIPPHUF CPWFOCFFOTUFVOFOMFOEFOTUFVO[JKOBQBSU WFSTUFMCBBS "DUJFG[FUFMWPPSCFTUVVSEFSFOWPPSQBTTB HJFS%FUXFFIFMGUFOWBOEF[JUUJOHCFXFHFO JOFFODZDMJTDIQBUSPPOUFHFOHFTUFMEPQFO OFFS7PPSPOUTQBOOJOHWBOCFLLFOFOSVH

.JEEFOBSNTUFVOBDIUFSJO PQLMBQCBBS JODMV TJFGUXFFCFLFSIPVEFSTFOFFOPQCFSHWBL

4LJFOTOPXCPBSEGPFESBBMCJFEUEFNPHF MJKLIFJEPN NFUWJFSQFSTPOFOBBOCPPSE WJFS QBBSTLJัณTPGESJFTOPXCPBSETTDIPPOFOWFJMJH JOIFUJOUFSJFVSWBOEFBVUPUFWFSWPFSFO)FU TLJFOTOPXCPBSEGPFESBBMJTVJUOFFNCBBSFO LBOPPLCVJUFOEFBVUPXPSEFOHFCSVJLU*OEJFO IFUGPFESBBMOJFUXPSEUHFCSVJLU LBOIFUQMBBUT CFTQBSFOEXPSEFOPQHFCPSHFOJOEFNFFHFMF WFSEFUBT

7FSMJDIUJOHTQBLLFU PNWBUWFSMJDIUJOHJOEBTICPBSE CJOOFO[JKEFWPPSQPSUJFSFOFOQPSUJFSCFLMFEJOHFOWPPSFOBDIUFSJO WFSMJDIUFNBLFVQTQJFHFMT WFSMJDIUJOHWBOEFWPFUFOSVJNUFWPPSFOBDIUFSJO MFFTMBNQKFTBDIUFSJOFOFYUSBWFSMJDIUJOHJOCBHBHFSVJNUF "NCJBODFWFSMJDIUJOH PNWBUIFUPQCFSHWBLWBOEFNJEEFODPOTPMFWPPSJO BMMFQPSUJFSWBLLFO BDIUFS[JKEFWBOEF[FUFMTWPPSJO XBOHFOWBOEFNJE EFODPOTPMFBDIUFSJO JOTUBQWFSMJDIUJOHJOEFQPSUJFSHSFQFOFOWFSMJDIUFEPSQFMMJKTUFO


3ΠΠΜ +∗ Λϑ.Θ+..Μ+> ∗Θ ∗ϑΜ.>Ι&ϑΜΙΛϑ&Θ( Η∗ΜΓ&%Β∗Θ Γ&% Θ..Μ +∗ Ι&ϑΜΙΛϑ&Θ(Λϑ.−∗∀∀∗Θ#

%<?∃<97/&7&≅8 −+!7&9Χ=∋ ϑΓ∗∗ Λ∗Ν.Μ.ϑ∗ Β&ϑ> Ν∀..ϑΛ∗Θ2 ∗∀∗∃ϑΜ&Λ,∋ Η∗ΜΛϑ∗∀−..Μ# 4&ϑΗΠ∗Μ&Θ( Π!Η.ϑ Η∗ΜΛϑ∗∀−.Μ∗ Β&ϑ∀∗Θ(ϑ∗ 5ΠΗ∗Μ !.# Τ Ω ,! Η∗ΜΛ,∋Ι&)−..Μ<2 Η∗ΜΛϑ∗∀−.Μ∗ ΜΙ(∀∗ΙΘ&Θ( 5&Θ ∗∗Θ ∋Π∗∃ Η.Θ !.# Ρ Ω (Μ.+∗Θ ∗Θ Θ∗∗Μ∃∀.Ν−..Μ< .∀Λ!∗+∗ Η∗ΜΛϑ∗∀−.Μ∗ −ΠΗ∗ΘΒ&%+∗ ΜΙ(∀∗ΙΘ&Θ( ∗Θ ∋ΠΠ)+Λϑ∗ΙΘ∗Θ# 4&ϑΛ∀Ι&ϑ∗Θ+ ∀∗Η∗Μ−..Μ &Θ ,Π!−&Θ.ϑ&∗ !∗ϑ ,Π!)ΠΜϑΒ∗ϑ∗∀Λ ΗΠΠΜ&Θ Π) ∗∀∗∃> ϑΜ&Λ,∋∗ Β∗ϑ∗∀Η∗ΜΛϑ∗∀∀&Θ( ∗Θ ∀∗+∗Μ∗Θ −∗∃∀∗+&Θ(# 47−=)−−9)/&7&≅8 −+!7&9Χ=∋ Σ Β&ϑΝ∀..ϑΛ∗Θ2 ∋.Θ+!.ϑ&( Η∗ΜΛϑ∗∀−..Μ2 !∗ϑ &Θ ∋Π∗∃ 5!.&!..∀ Σ Σ (Μ.+∗Θ< Η∗ΜΛϑ∗∀−.Μ∗ ∗Θ Θ∗∗Μ∃∀.Ν−.Μ∗ ΜΙ(∀∗Ι> Θ&Θ( ∗Θ &Θ ∀∗Θ(ϑ∗Μ&,∋ϑ&Θ( ΠΗ∗Μ Τ Ω ,∗Θϑ&!∗ϑ∗Μ Η∗Μ> Λ,∋Ι&)−..Μ Β&ϑΠΝΝ∗ΜΗ∀.∃ ς ΗΠΠΜ !∗∗Μ −∗∗ΘΜΙ&!ϑ∗ Π) ∗ϑΜ. −.(.(∗ΜΙ&!ϑ∗#

∗+7Χ&3& /&7&≅3&=7Χ≅−7Χ&# 0ΠΜ(ϑ +ΠΠΜ ∗∗Θ ∃Π∗∀∗ ∗Θ ..Θ(∗Θ.!∗ Β∗ϑ∗∀ ΗΠΠΜ ..Θ!∗Μ∃∗∀&%∃ !∗∗Μ ,Π!)ΠΜϑ# 3∗Θϑ&∀.ϑΠΜ∗Θ &Θ Β&ϑϑ&Θ( ∗Θ ΜΙ(∀∗ΙΘ&Θ( −∀.Β∗Θ ∀Ι,∋ϑ +ΠΠΜ +∗ (∗Ν∗Μ)ΠΜ∗∗Μ+∗ −∗∃∀∗+&Θ(# 4&ϑΛ∀Ι&ϑ∗Θ+ ∀∗Η∗Μ−..Μ &Θ ,Π!−&Θ.ϑ&∗ !∗ϑ ,Π!> )ΠΜϑΒ∗ϑ∗∀Λ ∗Θ Β∗ϑ∗∀Η∗ΜΓ.Μ!&Θ(# ∗+7Χ&3& /&7&≅3&=7Χ≅−7Χ& −+!7&9Χ=#

65∀≅&5=Χ=∀ /Χ7:≅−−78&= −+!7&9Χ=∋ 3&987&≅,−−9 5&Θ ,Π!−&Θ.ϑ&∗ !∗ϑ ,Π!)ΠΜϑΒ∗ϑ∗∀Λ .,∋ϑ∗Μ&Θ<Χ !∗ϑ ∗∗Θ +ΜΙ∃ ΠΝ +∗ ∃ΘΠΝ ∃ΙΘΘ∗Θ +∗ ΝΠΛ&ϑ&∗ Η.Θ +∗ ΜΙ(∀∗ΙΘ&Θ( ∗Θ +∗ Β&ϑ∀∗Θ(ϑ∗ Η.ΘΙ&ϑ +∗ −.(.(∗> ΜΙ&!ϑ∗ &Θ+&Η&+Ι∗∗∀ ΓΠΜ+∗Θ &Θ(∗Λϑ∗∀+#

.<=2&9&=)& 9<≅∀<9)ΧΒ=&= ΗΠΠΜ .,∋ϑ∗ΜΝΠΜϑ&∗Μ> ΜΙ&ϑ∗Θ2 ∗∀∗∃ϑΜ&Λ,∋#

(;0 4&93Χ+& Α=+≅58Χ3&# 9Η∗Μ ∗∗Θ ΠΗ∗Μ∗∗Θ> (∗∃Π!∗Θ Ν∗Μ&Π+∗ Β&%Θ ϑ.∀Μ&%∃∗ Λ∗ΜΗ&,∗> ∗Θ ΠΘ> +∗Μ∋ΠΙ+ΛΓ∗Μ∃Β..!∋∗+∗Θ .∀ .)(∗+∗∃ϑ# 0Π ΓΠΜ+ϑ ΙΓ !Π−&∀&ϑ∗&ϑ Η∗ΜΜ∗(..Θ+ (∗Γ..Μ−ΠΜ(+ ∗Θ ∃ΙΘΘ∗Θ +∗ ∃ΠΛϑ∗Θ &ΘΒ&,∋ϑ∗∀&%∃ ΓΠΜ+∗Θ (∗> ∋ΠΙ+∗Θ# 3.Θ +∗ &Θ ∋∗ϑ Ν.∃∃∗ϑ (∗−Π+∗Θ +&∗Θ> Λϑ∗Θ ∃ΙΘϑ Ι Γ∗Μ∗∀+Γ&%+ (∗−ΜΙ&∃!.∃∗Θ −&% .∀∀∗ +∗∗∀Θ∗!∗Θ+∗ Π)Ξ ,&Υ∀∗ ∆=1 +∗.∀∗ΜΛ ∗Θ ∆=1 ΑΜ∃∗Θ+ 6∗ΜΗ&,∗ 7.ΜϑΘ∗ΜΛ#


VJUSVTUJOHTNPHFMJKLIFEFO]PSJHJOFMF#.8BDDFTTPJSFT

 ]

6*5(&3645.&5%&#&45&*%&&/ 03*(*/&-&#.8"$$&440*3&4

"DIUFSESBHFS BGTMVJUCBBSMJDIUNFUBMFO#.8XJFMFOJOTUFSTQBBLTUZMJOH๑‚Œ“ ๑‚Œ‘ ๑‚Œ‘ ๑‚Œ’ ๑‚Œ‘ JODI

0PLEFPOUXJLLFMJOHWBOPQNBBUHFTOFEFOBDDFTTPJSFTIFCCFOXJK[FMGUFSIBOEHFOPNFO0SJHJOFMF #.8BDDFTTPJSFTPOEFSTDIFJEFO[JDIEPPSIVOEFTJHO JOOPWBUJF GVODUJPOBMJUFJUFOLXBMJUFJU)FU BBOCPELFONFSLU[JDIEPPS[JKOEJWFSTJUFJUัญWPPSFYUFSJFVSFOJOUFSJFVS DPNNVOJDBUJFJOGPSNBUJF 

;POOFTDIFSNFOWPPSEFBDIUFSSVJUFOEF[JKSVJUFOBDIUFSJO FFOWPVEJHFOTOFMUFCFWFTUJHFO

FOUSBOTQPSUCBHBHF6X#.8EFBMFSPG#.8&SLFOE4FSWJDF1BSUOFSHFFGUVHSBBHNFFSJOGPS NBUJFPWFSIFUDPNQMFUFBBOCPEWBOPSJHJOFMF#.8BDDFTTPJSFTFOIFFGUFFOTQFDJBMFCSPDIVSF WPPSVLMBBSMJHHFO7PPSNFFSJOGPSNBUJFLVOUVPPLLJKLFOPQ ๑‚„ XXXCNXOM

*OGSBSPPETUFSFPIPPGEUFMFGPPOT TQFDJBBMBGHFTUFNEPQIFU BMTPQUJFMFWFSCBSF#.8&OUFSUBJONFOU4ZTUFNBDIUFSJO

,FV[FIFOEFMNFUTJFSSBOE&TDIF.BTFS FFOFYDMVTJFWFCMJL WBOHFSJOIFUJOUFSJFVS


񂤷 TUBOEBBSEVJUSVTUJOH 񂤴 FYUSBVJUSVTUJOH 񂤗 OJFUMFWFSCBBS

7FJMJHIFJE

񂌕 񂌓 񂌕 J 񂌕 񂌓 񂌕 JY%SJWF

񂌕 񂌕 񂌠 J 񂌕 񂌕 񂌠 JY%SJWF

񂌕 񂌓 񂌠 E 񂌕 񂌓 񂌠 EY%SJWF

"DDVWFJMJHIFJETLMFN

𶆘

𶆘

𶆘

"DUJFWFIPPGETUFVOFOWPPSJO

𶆘

𶆘

𶆘

񂌕 񂌓 񂌕 E 񂌕 񂌓 񂌕 EY%SJWF 𶆘 𶆘

"JSCBHT ѭGSPOUBJSCBHTWPPSCFTUVVSEFSFOWPPSQBTTBHJFS ѳ[FUFMCF[FUѳTFOTPSFOEFBDUJWFSJOHTNPHFMJKLIFJEWPPSWPPSQBTTBHJFSTBJSCBH

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

ѭIPPGEBJSCBHTW³³SFOBDIUFS DVSUBJO

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

ѭ[JKBJSCBHTW³³S

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

#BOEFOTQBOOJOHTXBBSTDIVXJOHTTZTUFFN

𶆘

𶆘

𶆘

#.84FSWJDF*ODMVTJWF

𶆕

$FOUSBMFQPSUJFSWFSHSFOEFMJOHNFUFMFLUSPOJTDIFXFHSJKCFWFJMJHJOH &84 FODSBTITFOTPSJODMWFSHSFOEFMJOHWBOUBOLLMFQKF

𶆕

𶆘

%ZOBNJTDIFSFNMJDIUFO

𶆕

𶆘

𶆘

%ZOBNJTDIF4UBCJMJUFJUT$POUSPMF %4$ JODMUSBDUJFNPEVT %5$ BOUJCMPLLFFSTZTUFFN "#4 $#$FOSFNBTTJTUFOU %#$

𶆘

𶆕

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

,JOEFS[JUKFTCFWFTUJHJOH*40'*9BDIUFSJO

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

3FNNFOTDIJKGSFNNFOW³³SFOBDIUFS HFWFOUJMFFSE

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

7FJMJHIFJETDBSSPTTFSJF ѭCFTDIFSNJOHUFHFOBBOSJKEJOHFOJOEFGMBOL ѭWFSWPSNJOHT[POFTW³³SFOBDIUFSCVNQFSTZTUFFNSFHFOFSBUJFGUPU𶅈 LNI

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

7FJMJHIFJETHPSEFMT ѭBVUPNBUJTDIFESJFQVOUTHPSEFMTW³³S JODMVTJFGQZSPUFDIOJTDIFHPSEFMTMPUTQBOOFSTFOBEBQUJFWFTQBOLSBDIUCFHSFO[JOH

𶆘

𶆘

ѭHPSEFMTZTUFFNBDIUFSJO NFUBVUPNBUJTDIFESJFQVOUTHPSEFMT

&YUFSJFVSEFTJHO

𶆘

𶆘

񂌕 񂌓 񂌕 J 񂌕 񂌓 񂌕 JY%SJWF

(SJMMFNFUWFSDISPPNEFPNMJKTUJOHFOTQJKMFOEFFMT[XBSU [JKLBOUFO EFFMTWFSDISPPNE WPPS[JKEF 

𶆘

񂌕 񂌕 񂌠 J 񂌕 񂌕 񂌠 JY%SJWF

𶆘 𶅸

.FUBMMJDMBL

𶆘 𶅸

𶆕

񂤴

𶆕

񂤴

𶆕

񂌕 񂌓 񂌕 J 񂌕 񂌓 񂌕 JY%SJWF

𶅸

𶆕

񂤴

5SFLIBBL NFUFMFLUSJTDIXFHLMBQCBSFLPHFMLPQ

񂌕 񂌓 񂌕 E 񂌕 񂌓 񂌕 EY%SJWF

𶆘

𶆘

𶆕

4IBEPX-JOF IPPHHMBOT

𶆘

񂌕 񂌓 񂌠 E 񂌕 񂌓 񂌠 EY%SJWF

𶅸

(SJMMFNFUWFSDISPPNEFPNMJKTUJOHFOWFSDISPPNEFTQJKMFO

8JFMFOFOCBOEFO

𶆘

𶆘

𶆕

񂤴

񂌕 񂌕 񂌠 J 񂌕 񂌕 񂌠 JY%SJWF

𶆕

񂌕 񂌓 񂌠 E 񂌕 񂌓 񂌠 EY%SJWF

𶆕

񂌕 񂌓 񂌕 E 񂌕 񂌓 񂌕 EY%SJWF

8JFMFOFOCBOEFO ѭMJDIUNFUBBMEVCCFMTQBBL𶅄 𶅅 𶅆 𶅐 +Y𶅃 𶅐 JODI CBOEFONBBU𶅄 𶅆 𶅇 𶅇 𶅒 3𶅃 𶅐 :

𶆘

ѭMJDIUNFUBBMUVSCJOFTUZMJOH𶅄 𶅉 𶅃 𶅐 +Y𶅃 𶅐 JODI CBOEFONBBU𶅄 𶅆 𶅇 𶅇 𶅒 3𶅃 𶅐 : ѭMJDIUNFUBBMNVMUJTQBBL𶅄 𶅅 𶅇 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS𶅐 𶅇 +Y𶅃 𶅑 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅆 𶅇 𶅆 𶅇 3𶅃 𶅑 : BDIUFS𶅑 𶅇 +Y𶅃 𶅑 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅉 𶅇 𶅆 𶅒 3𶅃 𶅑 :

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕 񂤷

𶆕

𶆕

𶆕 𶆕

𶆘 𶆕

𶆘

ѭMJDIUNFUBBMEVCCFMTQBBL𶅄 𶅇 𶅅 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS𶅐 𶅇 +Y𶅄 𶅒 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅆 𶅇 𶅆 𶅒 3𶅄 𶅒 : BDIUFS𶅃 𶅒 +Y𶅄 𶅒 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅉 𶅇 𶅅 𶅇 3𶅄 𶅒 : ѭMJDIUNFUBBMEVCCFMTQBBL𶅅 𶅃 𶅈 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS𶅐 𶅇 +Y𶅄 𶅒 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅆 𶅇 𶅆 𶅒 3𶅄 𶅒 : BDIUFS𶅃 𶅒 +Y𶅄 𶅒 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅉 𶅇 𶅅 𶅇 3𶅄 𶅒 :

𶆘 𶆕

𶆕

ѭMJDIUNFUBBM:TQBBL𶅅 𶅃 𶅇 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS𶅐 𶅇 +Y𶅃 𶅑 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅆 𶅇 𶅆 𶅇 3𶅃 𶅑 : BDIUFS𶅑 𶅇 +Y𶅃 𶅑 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅉 𶅇 𶅆 𶅒 3𶅃 𶅑 :

8JFMFOFOCBOEFONFUOPPEMPPQFJHFOTDIBQQFO JODMCBOEFOTQBOOJOHTXBBSTDIVXJOHTTZTUFFN

𶆕 𶆕

ѭMJDIUNFUBBMTUFSTQBBL𶅄 𶅉 𶅄 CSFEFSFCBOEFOBDIUFSWPPS𶅐 𶅇 +Y𶅃 𶅑 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅆 𶅇 𶅆 𶅇 3𶅃 𶅑 : BDIUFS𶅑 𶅇 +Y𶅃 𶅑 JODINFUCBOEFONBBU𶅄 𶅉 𶅇 𶅆 𶅒 3𶅃 𶅑 :

񂤷

𶆕

𶆕 𶆕 񂤷

񂤷


TUBOEBBSEFOFYUSBVJUSVTUJOH

*OUFSJFVSEFTJHO

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

 ]

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

#FLMFEJOH Ñ­TUPG%JBHPOBM

ð¶&#x2020;&#x2DC;

Ñ­TUPGMFEFSDPNCJOBUJF-BZFS

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­MFEFS%BLPUB

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­&YLMVTJWMFEFS/BQQB NFUVJUHFCSFJEFPNWBOH

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

#.8*OEJWJEVBMIFNFMCFLMFEJOH"OUISB[JU

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

%PSQFMMJKTUFO WFSDISPPNE

ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

Ñ­4BUJOTJMCFSNBUU

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

Ñ­FEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF.BTFSIPPHHMBOT MJDIU

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­FEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF.BTFSIPPHHMBOT EPOLFS

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­FEFMIPVUVJUWPFSJOH&TDIF.BTFSIPPHHMBOT "OUISB[JU

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­FEFMIPVUVJUWPFSJOH'JOFMJOF/BUVS

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

*OUFSJFVSMJKTUFO

"BOESJKWJOHFOUFDIOJFL

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2022;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2DC; USBQTBVUPNBUJTDIFUSBOTNJTTJF4UFQUSPOJDNFUBEBQUJFWFUSBOTNJTTJFSFHFMJOH "(4

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

"EBQUJWF%SJWF %ZOBNJD%BNQFS$POUSPMFO%ZOBNJD%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

"MVNJOJVNJOUFHSBBMBDIUFSBTNFUMVDIUWFSJOH

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

#.85XJO1PXFS5VSCPñ&#x201A;&#x152;&#x2013; DJMJOEFSJOMJKOCFO[JOFNPUPS #.85XJO1PXFS5VSCPñ&#x201A;&#x152;&#x2013; DJMJOEFSJOMJKOEJFTFMNPUPSNFU7BSJBCFMF5XJO5VSCPFOWBSJBCFMFUVSCJOFHFPNFUSJF

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2026;¸

#.85XJO1PXFS5VSCPñ&#x201A;&#x152;&#x2DC; DJMJOEFS7CFO[JOFNPUPS

ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2020;&#x2DC;

%VCCFMF7"/04

ð¶&#x2020;&#x2DC;

)JHI1SFDJTJPO*OKFDUJPO EJSFDUFCFO[JOFJOTQVJUJOH

ð¶&#x2020;&#x2DC;

*OUFHSBM"DUJWF4UFFSJOH OJFUJDNY%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2022;

7PPSXJFMPQIBOHJOHNFUEVCCFMFEXBSTHFQMBBUTUFXJFMESBBHBSNFO

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2026;¸ ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2026;¸ ð¶&#x2020;&#x2DC;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2026;¸ ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2026;¸ ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2026;¸ ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

1BSLFFSSFN FMFLUSPNFDIBOJTDI NFU"VUP)PMEGVODUJF

ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2026;¸

%SJWJOH%ZOBNJD$POUSPM

#.8$POOFDUFE%SJWFÑ­BTTJTUFOUJFTZTUFNFO

ð¶&#x2026;¸ ð¶&#x2020;&#x2DC;

%JFTFMQBSUJLFMGJMUFS

ð¶&#x2026;¸ ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2026;¸

#SBLF&OFSHZ3FHFOFSBUJPO

4FSWPUSPOJD TOFMIFJETBGIBOLFMJKLFTUVVSCFLSBDIUJHJOH

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

#.8ñ&#x201A;&#x152;&#x2013; DJMJOEFSJOMJKOEJFTFMNPUPS UVSCPDPNQSFTTPSNFUWBSJBCFMFUVSCJOFHFPNFUSJF

7BMWFUSPOJD

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2026;¸

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

ð¶&#x2026;¸ ð¶&#x2020;&#x2DC;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ð¶&#x2026;¸ ð¶&#x2020;&#x2DC;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

"DIUFSVJUSJKDBNFSB BMMFFOJODPNCJOBUJFNFU1%$WPPSFOBDIUFS

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

"DUJWF$SVJTF$POUSPM "$$ NFU4UPQ(PGVODUJF

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

#.8)FBE6Q%JTQMBZ

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

#.8/JHIU7JTJPONFUQFSTPPOTIFSLFOOJOH

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

%ZOBNJD$SVJTF$POUSPM JODM"DUJWF#SBLJOH SFNGVODUJF

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

(SPPUMJDIUBTTJTUFOU

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

-BOF$IBOHF8BSOJOH EPEFIPFLXBBSTDIVXJOH

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

-BOF%FQBSUVSF8BSOJOH

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

1BSL%JTUBODF$POUSPM 1%$ BDIUFS NFUPQUJTDIFFOBLPFTUJTDIFXFFSHBWF

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

1BSL%JTUBODF$POUSPM 1%$ W³³SFOBDIUFS NFUPQUJTDIFFOBLPFTUJTDIFXFFSHBWF

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

4QFFE-JNJU*OGP

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

4VSSPVOE7JFX MFWFSCBBSJODPNCJOBUJFNFUBDIUFSVJUSJKDBNFSBFO1%$

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;


ñ&#x201A;¤· TUBOEBBSEVJUSVTUJOH ñ&#x201A;¤´ FYUSBVJUSVTUJOH ñ&#x201A;¤&#x2014; OJFUMFWFSCBBS

7FSMJDIUJOHFO[JDIU

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

"EBQUJFWFCPDIUWFSMJDIUJOHNFUWBSJBCFMFMJDIUWFSEFMJOH JODMIPFLWFSMJDIUJOH

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2022;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2022;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

"NCJBODFWFSMJDIUJOH JODMJOTUBQWFSMJDIUJOH

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

#JOOFOTQJFHFMFOCVJUFOTQJFHFMTBVUPNBUJTDIEJNNFOE JODMJOLMBQGVODUJFCVJUFOTQJFHFMT

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

#VJUFOTQJFHFMT FMFLUSJTDIWFSTUFMCBBS BTGFSJTDIFOWFSXBSNE

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

,PQMBNQTQSPFJFST

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

-JDIUSJOHFONFU-&%UFDIOJFL

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

.BLFVQTQJFHFMTJO[POOFLMFQQFO MJOLTFOSFDIUT WFSMJDIU

ð¶&#x2020;&#x2DC;

.JTUMBNQFONFUFMMJQTP¯EF'SFJGPSNSFGMFDUPS 3FHFOTFOTPS JODMBVUPNBUJTDIFMJDIUTDIBLFMJOHFODPOEFOTTFOTPS

*OUFSJFVS #PPSEDPNQVUFS JODM$IFDL$POUSPMFOCVJUFOUFNQFSBUVVSNFUFSJOJOGPEJTQMBZ ð¶&#x2026;&#x2018; ð¶&#x2026;&#x201E; JODI

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2DC;

9FOPOMBNQFOWPPSEJNFOHSPPUMJDIU JODMEZOBNJTDIFMJDIUIPPHUFSFHFMJOHFOMJDIUSJOHFOWPPSEBHSJKWFSMJDIUJOHFOQBSLFFSMJDIU

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

7FSMJDIUJOHTQBLLFU PNWBUPBMFFTMBNQKFTBDIUFSJO WFSMJDIUJOHWBOEFWPFUFOSVJNUFFOJOEJSFDUFWFSMJDIUJOHWPPSFOBDIUFSJO FYUSBWFSMJDIUJOHJOEFCBHBHFSVJNUFFO VJUTUBQWFSMJDIUJOHW³³S

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

&YUSBXBSNUFXFSFOEHMBT #.8*OEJWJEVBM

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

(FUJOUHMBTSPOEPN

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

(MB[FOQBOPSBNBEBL

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

*OUFSJFVSWPPSWFSXBSNJOHJODMVTJFGBGTUBOETCFEJFOJOH

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

,FSBNJTDIFEFUBJMTWPPSCFEJFOJOHTFMFNFOUFO

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

3PLFSTVJUWPFSJOH

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

4DIFJEJOHTXBOE ð¶&#x2026;&#x2020; ð¶&#x2026;&#x2019; ð¶&#x2026;&#x201E; ð¶&#x2026;&#x2019; ð¶&#x2026;&#x2020; ð¶&#x2026;&#x2019; EFFMCBBS

ð¶&#x2020;&#x2DC;

4FSWJDFJOUFSWBMNFMEJOHJOJOGPEJTQMBZ

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

4LJFOTOPXCPBSEGPFESBBM

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

4UVVSXJFM Ñ­NFUMFEFSCFLMFFE NVMUJGVODUJPOFFMTUVVSXJFM

ð¶&#x2020;&#x2DC;

Ñ­NFUMFEFSCFLMFFE NVMUJGVODUJPOFFM.TUVVSXJFM

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­NFUMFEFSCFLMFFE NVMUJGVODUJPOFFMTQPSUTUVVSXJFM

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­TUVVSLPMPN IBOENBUJHWFSTUFMCBBS

ð¶&#x2020;&#x2DC;

Ñ­TUVVSXJFMSBOEWFSXBSNE

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2022;

;FUFMT[JUDPNGPSU Ñ­BDIUFSCBOLMFVOJOH IBOENBUJHJOIPFLWFSTUFMCBBS

ð¶&#x2020;&#x2DC;

Ñ­BDUJFG[FUFMTWPPSCFTUVVSEFSFOWPPSQBTTBHJFS FMFLUSJTDIWFSTUFMCBBS

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ѭBDUJFWF[FUFMWFOUJMBUJFW³³S

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­BDUJFWF[FUFMWFOUJMBUJFBDIUFSJO

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­DPNGPSU[FUFMTBDIUFSJO FMFLUSJTDIWFSTUFMCBBS JODMCFEJFOJOHTNPHFMJKLIFJEWBOVJUCBHBHFSVJNUF

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­DPNGPSU[FUFMTWPPSCFTUVVSEFSFOWPPSQBTTBHJFS FMFLUSJTDIWFSTUFMCBBS

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­MFOEFOTUFVOWPPSCFTUVVSEFSFOWPPSQBTTBHJFS FMFLUSJTDIWFSTUFMCBBS

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­TQPSU[FUFMTWPPSCFTUVVSEFSFOWPPSQBTTBHJFS

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­TUBOEBBSE[FUFMTNFUEFFMTFMFLUSJTDIF[FUFMWFSTUFMMJOH

ð¶&#x2020;&#x2DC;

Ñ­[FUFMTBDIUFSJO IBOENBUJHJOMFOHUFSJDIUJOHWFSTUFMCBBS

ð¶&#x2020;&#x2DC;

Ñ­[FUFMWFSTUFMMJOHWPMMFEJHFMFLUSJTDI JODMNFNPSZGVODUJFWPPSCFTUVVSEFST[FUFMFOFMFLUSJTDIWFSTUFMCBSFTUVVSLPMPN

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2026;¸

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2DC; ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2DC;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­WFSXBSNJOHWPPSEF[JUQMBBUTFOBDIUFSJO

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

Ñ­[FUFMWFSXBSNJOHWPPSCFTUVVSEFSFOWPPSQBTTBHJFS

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

;POOFSPMHPSEJKOFOWPPSBDIUFSQPSUJFSSVJUFO FMFLUSJTDI

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022;

ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2022; ð¶&#x2020;&#x2022;


TUBOEBBSEFOFYUSBVJUSVTUJOH

$PNGPSUFOJOUFSJFVSVJUSVTUJOH

񂌕 񂌓 񂌕 J 񂌕 񂌓 񂌕 JY%SJWF

"DIUFSLMFQ JOUXFF«OHFEFFME

񂌕 񂌕 񂌠 J 񂌕 񂌕 񂌠 JY%SJWF

𶆘

"DIUFSLMFQCFEJFOJOH FMFLUSJTDI

񂌕 񂌓 񂌠 E 񂌕 񂌓 񂌠 EY%SJWF

𶆘

𶆕

"MBSNTZTUFFNNFUBGTUBOETCFEJFOJOH

𶆘 𶆘

𶅸

𶆘

𶆕

𶅸

𶆕

"VUPNBUJTDIFBJSDPOEJUJPOJOH 𶅆 [POFT

𶆕

𶆘

𶆕

#FLFSIPVEFSTW³³SFOBDIUFS

𶆘

𶆘

𶆘

4PGU$MPTF"VUPNBUJDWPPSBDIUFSLMFQ

𶆘

𶆘 𶆕 𶆕 𶆘 𶆕

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

𶆕

񂌕 񂌓 񂌕 J 񂌕 񂌓 񂌕 JY%SJWF

𶆘

𶆕 𶆘

𶆕

𶆕

𶆘

𶆕 𶆘

4PGU$MPTF"VUPNBUJDWPPSQPSUJFSFO

&OUFSUBJONFOU DPNNVOJDBUJFFOJOGPSNBUJF

𶆘

𶆕

𶆘

𶆕

"VUPNBUJTDIFBJSDPOEJUJPOJOH 𶅄 [POFT NFUFYUSBGVODUJFT

,FZMFTTHP WFSPOUHSFOEFMFOFOTUBSUFO[POEFSEFTMFVUFMJOEFIBOEUFOFNFO

񂌕 񂌓 񂌕 E 񂌕 񂌓 񂌕 EY%SJWF

𶆘

𶆕

"VUPNBUJTDIFBJSDPOEJUJPOJOH 𶅄 [POFT

.JEEFOBSNTUFVOW³³SNFUPQCFSHWBL BGTMVJUCBBS

 ]

𶆘

𶆕

񂌕 񂌕 񂌠 J 񂌕 񂌕 񂌠 JY%SJWF

𶆕

񂌕 񂌓 񂌠 E 񂌕 񂌓 񂌠 EY%SJWF

񂌕 񂌓 񂌕 E 񂌕 񂌓 񂌕 EY%SJWF

"VEJP ѭBVYJOBBOTMVJUJOH

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

ѭ%"#UVOFSWPPSEFPOUWBOHTUWBOEJHJUBMFSBEJPQSPHSBNNBѳT %"#

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

ѭ%7%XJTTFMBBS WPPS𶅈 %7%ѳT

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

ѭ)J'J4ZTUFN BDUJFG

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

ѭ)J'J4ZTUFN1SPGFTTJPOBM

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

ѭSBEJP1SPGFTTJPOBMNFU$%TQFMFS

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

ѭVJUCSFJEJOHTNPHFMJKLIFJEWPPSBBOTMVJUJOHNVTJDQMBZFSWBONPCJFMFUFMFGPPO

𶆕

𶆕

𶆕

ѭ64#BVEJPBBOTMVJUJOH VJUHFCSFJENFU$PWFS"SUXFFSHBWF

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕 𶆕

#.8$POOFDUFE%SJWFѭUFMFNBUJDBEJFOTUFO ѭBQQT PBWPPSEFPOUWBOHTUWBOJOUFSOFUSBEJP[FOEFST JODPNCJOBUJFNFUBQQ#.8$POOFDUFEFOJ1IPOF

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

ѭ#.80OMJOF OPHOJFUWPPS/FEFSMBOE

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

ѭ#.85FMF4FSWJDFT

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

ѭJOUFSOFUUPFHBOH OPHOJFUWPPS/FEFSMBOE

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

$POUSPMEJTQMBZ

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

ѭNFU𶅉 JODILMFVSFOCFFMETDIFSN

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

ѭNFU𶅃 𶅒 𶅄 JODILMFVSFOCFFMETDIFSN BMMFFOJODPNCJOBUJFNFUOBWJHBUJFTZTUFFN1SPGFTTJPOBM

𶆕

𶆕

𶆕

&OUFSUBJONFOU4ZTUFNBDIUFSJO JODMUXFFJOIPFLWFSTUFMCBSFNPOJUPSFO 𶅐 JODI

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

)BOEMFJEJOH HF¯OUFHSFFSEJOJ%SJWF

𶆘

𶆘

𶆘

𶆕

&OUFSUBJONFOU4ZTUFN1SPGFTTJPOBMBDIUFSJO JODMUXFFJOIPFLWFSTUFMCBSFNPOJUPSFO 𶅑 𶅄 JODI

𶆕

𶆘

𶆘

𶆘

*OGPEJTQMBZ BOBMPHFJOTUSVNFOUFOHFDPNCJOFFSENFUFFO-$EJTQMBZ JODM#MBDL1BOFMUFDIOPMPHJF

𶆘

𶆘

𶆘

𶆘

J%SJWFDPOUSPMMFSPQEFNJEEFODPOTPMF JODM%JSFDU"DDFTTUPFUTFOFO𶅐 WPPSLFV[FUPFUTFO

𶆘 𶆘

/BWJHBUJFTZTUFFN ѭ#VTJOFTTNFU𶅉 JODIDPOUSPMEJTQMBZ ѭ1SPGFTTJPOBMNFU𶅃 𶅒 𶅄 JODIDPOUSPMEJTQMBZ TZTUFFNNFUHF¯OUFHSFFSEFIBSEFTDIJKGWPPSOBWJHBUJFNBUFSJBBMFOBVEJPCFTUBOEFO 4QSBBLTUVSJOH

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕 𶆕

𶆕

𶆕 𶆕

𶆕 𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

57GVODUJFWPPSBOBMPHFFOEJHJUBMFPOUWBOHTU %7#5

𶆕

𶆕

𶆕

𶆕

5FMFGPPOWPPSCFSFJEJOHNFUCMVFUPPUIJOUFSGBDF

𶆕 𶆕


ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

(FXJDIU

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

-FEJHHFXJDIUð¶&#x2026;&#x192;

LH

-FEJHHFXJDIUð¶&#x2026;&#x192; Y%SJWF

LH

5PFMBBUCBBSUPUBBMHFXJDIU

LH

5PFMBBUCBBSUPUBBMHFXJDIU Y%SJWF

LH

-BBEWFSNPHFO

LH

-BBEWFSNPHFO Y%SJWF

LH

5PFMBBUCBSFBTCFMBTUJOHWPPSBDIUFS

LH

5PFMBBUCBSFBTCFMBTUJOHWPPSBDIUFS Y%SJWF

LH

5PFMBBUCBSFEBLCFMBTUJOH

LH

5PFMBBUCBBSBBOIBOHFSHFXJDIUPOHFSFNE

LH

5PFMBBUCBBSBBOIBOHFSHFXJDIUHFSFNE

LH

LH

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

ð¶&#x2026;&#x201E;

5PFMBBUCBSFLPHFMESVL

.PUPSñ&#x201A;&#x152;&#x201C; $JMJOEFSTLMFQQFOQFSDJMJOEFS $JMJOEFSJOIPVE 4MBHCPSJOH

DNð¶&#x2026;&#x2026; NN

.BYWFSNPHFOUPFSFOUBM .BYLPQQFMUPFSFOUBM $PNQSFTTJFWFSIPVEJOH

 

 

 

 

L8ð¶&#x2026;&#x192; NJOÑ­

QLð¶&#x2026;&#x192; NJOÑ­

/Nð¶&#x2026;&#x192; NJO

Ñ­

Ñ­

Ñ­

Ñ­

 

 

 

 

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

ð¶&#x2026;&#x192;

5SBOTNJTTJF 0WFSCSFOHJOHTWFSIPVEJOHTUBOEBBSEWFSTOFMMJOHTCBL

 

******ð¶&#x2026;&#x192;

  

  

  

  

*777*ð¶&#x2026;&#x192;

  

  

  

  

7**7***3ð¶&#x2026;&#x192;

  

  

  

  

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

5PQTOFMIFJE

LNI

ð¶&#x2026;&#x2021;

ð¶&#x2026;&#x2021;ð¶&#x2026;&#x2021;

5PQTOFMIFJE Y%SJWF

LNI

ð¶&#x2026;&#x201E; ð¶&#x2026;&#x2021; ð¶&#x2026;&#x2019;

ð¶&#x2026;&#x201E; ð¶&#x2026;&#x2021; ð¶&#x2026;&#x2019;ð¶&#x2026;&#x201E; ð¶&#x2026;&#x2021; ð¶&#x2026;&#x2019;

3JKQSFTUBUJFTñ&#x201A;&#x152;&#x201C;

ð¶&#x2026;&#x2021;

ð¶&#x2026;&#x2021;

ð¶&#x2026;&#x2021;

"DDFMFSBUJFð¶&#x2026;&#x2019; Ñ­ð¶&#x2026;&#x192; ð¶&#x2026;&#x2019; ð¶&#x2026;&#x2019; LNI

T

 

 

 

 

"DDFMFSBUJFð¶&#x2026;&#x2019; Ñ­ð¶&#x2026;&#x192; ð¶&#x2026;&#x2019; ð¶&#x2026;&#x2019; LNI Y%SJWF

T

 

 

 

 

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; EY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  J ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;  JY%SJWF

ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  E ñ&#x201A;&#x152;&#x2022; ñ&#x201A;&#x152;&#x201C; ñ&#x201A;&#x152;  EY%SJWF

#JOOFOCFCPVXEFLPNCVJUFOCFCPVXEFLPNHFNJEEFME

Mð¶&#x2026;&#x192; ð¶&#x2026;&#x2019; ð¶&#x2026;&#x2019; LN

  

  

  

  

#JOOFOCFCPVXEFLPNCVJUFOCFCPVXEFLPNHFNJEEFME Y%SJWF

Mð¶&#x2026;&#x192; ð¶&#x2026;&#x2019; ð¶&#x2026;&#x2019; LN

  

  

  

  

7FSCSVJLñ&#x201A;&#x152;&#x201C;

ñ&#x201A;&#x152;&#x201D;

$0ð¶&#x2026;&#x201E; FNJTTJF

HLN

$0ð¶&#x2026;&#x201E; FNJTTJF Y%SJWF

HLN

M

5BOLJOIPVE DB


,%&!24−&!% ∀%∀%(%2−

−∃ & −)

.=∋;∋9 ∋9 +,9(∋9

? ≅ ? = ? ≅ ? = 0%6=1∋

? ? > = ? ? > = 0%6=1∋

? ≅ > ( ? ≅ > ( 0%6=1∋

? ≅ ? ( ? ≅ ? ( 0%6=1∋

:]ΜΨΞΜΝ]]Η

9⊥( ? (Γ ∋ ΖΘ α

9⊥( ? (Γ ∋ ΖΘ α

9⊥( ? ⊥( ∋ ΖΟ α? 92( ? ⊥Γ ∋ ΖΟ α

9⊥( ? (Γ ∋ ΖΘ α

∀ΤΞΠΝ]]Η

Θ / Χ ΖΘ

Θ_( ? Ο_( / Χ ΖΟ

Θ / Χ ΖΘ

Θ / Χ ΖΘ

,]ΗΞϑΤ]]Π

ΠΤ[ΥΗΝΞΗ]]Π

ΠΤ[ΥΗΝΞΗ]]Π

ΠΤ[ΥΗΝΞΗ]]Π

ΠΤ[ΥΗΝΞΗ]]Π

? ≅ ? = ? ≅ ? = 0%6=1∋

? ? > = ? ? > = 0%6=1∋

? ≅ > ( ? ≅ > ( 0%6=1∋

? ≅ ? ( ? ≅ ? ( 0%6=1∋

∀;∋<46=5∗!∋ =954,;;,4=∋ <Υ

ΟΓ

ΟΓ

ΟΓ

ΖΘΓ

ΖΘΓ

ΖΘΓ

99Γ

9(9Γ

9(9Γ

9(9Γ

ΓΘΓ

κ γ γ χ

κ β γ κ ∃

ΟΓ

< ∀

χ χ κ ∃

<[[Φ 7ΒΜ]ΝΛ

κ φ κ κ !γ γ β Τ; κ φ ϕ κ ∗ κ χ β κ

δ ι δ

ι β ε β

κ β χ β

η χ χ δ

κ η φ φ

κ γ β φ

∃ Ν]ΧΤΝ]ΠΞ ΥΛΛΩΨϑΦΤΝΗΞ

κ φ γ η !γ γ β Τ; κ φ ι φ ∗ ϕ κ ι ϕ

<ΠΠΞ ]ΩΝΞΗΤΜςΞΜ ΤΜ ΨΞ ΗΞ[ΥΜΤΙ[ΥΞ ΗΞΡΞΜΤΜςΞΜ ΤΜ ΝΤΠΠΤΝΞΗΞϑ= 0ΜΥΛΦΨ ∴]ς]ςΞϑΦΤΝΗΞ; ][ΥΗΞϑ∴]ΜΡ ΤΜ ][ΥΗΞϑΙΗΞ ΚΛΙΤΗΤΞ?Ι[ΥΞΤΨΤΜςΙ∆]ΜΨ ]ΙΗςΞΑΞΗ; η η β ΠΤΗΞϑ_ ][ΥΗΞϑ∴]ΜΡ ΤΜ ΛΛϑΙΗΞ ΚΛΙΤΗΤΞ?Ι[ΥΞΤΨΤΜςΙ∆]ΜΨ ϑΞ[ΥΗΛΚ; γ χ β ΠΤΗΞϑ_ ][ΥΗΞϑ∴]ΜΡ ΞΜ Ι[ΥΞΤΨΤΜςΙ∆]ΜΨ ΜΞΞϑςΞΡΠ]ΚΗ; κ =ε β β ΠΤΗΞϑ= κ

ι

ϕ

4]∴ϑΤΞΡΙΛΚς]Ξ= 7Ξ ∋7∀.ςΞ∆Τ[ΥΗΞΜ ΠΤςςΞΜ κ β β Ρς Π]ςΞϑ= −ΞΨΤς ςΞ∆Τ[ΥΗ ςΞΠΨΗ ΛΛϑ ]ΦΗΛ>Ι ΤΜ ΙΗ]ΜΨ]]ϑΨΦΤΗΛΞϑΤΜς= &ΚΞ[Τ]ΠΞ ΦΤΗϑΦΙΗΤΜς ΞΜ ][[ΞΙΙΛΤϑΞΙ ΡΦΜΜΞΜ ΨΤΗ ςΞ∆Τ[ΥΗ ΞϑΥΛςΞΜ= 3ΞϑΞΝΨ ]]ΜΥ]ΜςΞϑςΞ∆Τ[ΥΗ ∴ΤΣ ΞΞΜ Ν]ΧΤΝ]ΠΞ ΥΞΠΠΤΜςΙΥΛΞΡ ]Μ κ ϕ 5= 7Ξ ∴ΞΜΑΤΜΞΝΛΗΛϑΞΜ ]Μ ΨΞ :,∀ γ &ΞϑΤΞ 3ϑ]Μ %ΦϑΤΙΝΛ ΑΤΣΜ ςΞΙ[ΥΤΡΗ ΛΛϑ ΞΞΜ ∴ϑ]ΜΨΙΗΛΩΡ∆]ΠΤΗΞΤΗ ]Μ ∋)+ χ κ ΞΜ ΥΛςΞϑ_ ΝΞΗ ΞΞΜ Ν]ΧΤΝ]]Π ΞΗΥ]ΜΛΠ.]]ΜΨΞΞΠ ]Μ κ β 5 !6κ β ∗= 1ΞΗ ςΞ∴ϑΦΤΡ ]Μ ΞΞΜ ∴ϑ]ΜΨΙΗΛΩΡ∆]ΠΤΗΞΤΗ ]Μ ∋)+ χ γ ∆ΛϑΨΗ ]]ΜςΞϑ]ΨΞΜ= 7Ξ ΥΤΞϑ ΞϑΝΞΠΨΞ ∆]]ϑΨΞΜ ΛΛϑ ΞϑΝΛςΞΜ_ ϑΤΣΚϑΞΙΗ]ΗΤΞΙ ΞΜ Ξϑ∴ϑΦΤΡ ςΞΠΨΞΜ ∴ΤΣ ςΞ∴ϑΦΤΡ ]Μ ΞΞΜ ∴ϑ]ΜΨΙΗΛΩΡ∆]ΠΤΗΞΤΗ ]Μ ∋)+ χ δ = γ

η

<ΠΠΞ ΝΛΗΛϑΞΜ ΛΠΨΛΞΜ ]]Μ ΨΞ 6#γ .ΞΝΤΙΙΤΞΜΛϑΝ= <ΠΙ ∴]ΙΤΙ ΛΛϑ ΨΞ Ξϑ∴ϑΦΤΡΙςΞςΞΞΜΙ ςΞΠΨΗ ΨΞ 686.ϑΤΣ[Β[ΠΦΙ= 7Ξ ΝΞΗΤΜςΞΜ ∆ΛϑΨΞΜ ΛΛϑ ΞΞΜΨΞϑΨΞ ∴ΤΜΜΞΜ ΨΞ ∴Ξ∴ΛΦ∆ΨΞ ΡΛΝ ΞΜ ΛΛϑ Η∆ΞΞΨΞϑΨΞ ∴ΦΤΗΞΜ ΨΞ ∴Ξ∴ΛΦ∆ΨΞ ΡΛΝ ΞϑϑΤ[ΥΗ= :ΞΥ]ΠΞ ΥΞΗ Ξϑ. ∴ϑΦΤΡ ∆ΛϑΨΗ ΛΛΡ ΨΞ 8)ϕ .ΞΝΤΙΙΤΞ ςΞΝΞΗΞΜ= 1ΞΗ Ξϑ∴ϑΦΤΡ ςΞΠΨΗ ΛΛϑ ΝΛΨΞΠΠΞΜ ΤΜ ΙΗ]ΜΨ]]ϑΨΦΤΗΛΞϑΤΜς= ∋ΤΣΙΗΤΣΠ ΞΜ ΞΧΗϑ].ΦΤΗϑΦΙΗΤΜς !ΑΛ]ΠΙ ∴ϑΞΨΞϑΞ ∴]ΜΨΞΜ∗ ΡΦΜΜΞΜ ΥΞΗ Ξϑ∴ϑΦΤΡ ∆ΞΑΞΜΠΤΣΡ ∴ΞλΜΠΛΞΨΞΜ= 6ΠΞΡΗϑΛΜΤΙ[Υ ∴ΞςϑΞΜΙΨ=


] 

#.8TFSWJDF

)FU#.84FSWJDF$PODFQUVFOVX#.8BMUJKEJOHPFEFIBOEFO.FUEFBBOLPPQWBOFFO #.8LVOUVBMUJKESFLFOFOPQPO[FJOOPWBUJFWFTFSWJDF&OPQUBMMP[FWPPSEFMFO#.8EFBMFSTFO#.8 &SLFOE4FSWJDF1BSUOFST[PSHFOPWFSBM PWFSEFIFMFXFSFME WPPSWBLLVOEJHPOEFSIPVEEBOL[JKVJUTUFLFOE HFTDIPPMEQFSTPOFFMFODPNQVUFSHFTUVVSEFEJBHOPTFFOJOGPSNBUJFBQQBSBUVVS6X#.8XFFUCPWFO EJFO[FMGPGIJKUPFJTBBOPOEFSIPVEÑ­FOPPLXBOOFFS7BTUFTFSWJDFJOUFSWBMMFOCFIPSFOEBBSNFFUPUIFU WFSMFEFO)FUJOUFMMJHFOUFPOEFSIPVETTZTUFFN$POEJUJPO#BTFE4FSWJDF $#4 BOBMZTFFSUEFXFSLFMJKLF TFSWJDFCFIPFGUFWBOEFBVUP)FUNFFUEFUPFTUBOEWBOCFMBOHSJKLFTMJKUBHFEFMFOFOCFESJKGTWMPFJTUPGGFOFO DPOUSPMFFSUEFUJKEFOLJMPNFUFSTUBOEBGIBOLFMJKLFTFSWJDFPNWBOH)FUJOGPEJTQMBZJOEFDPDLQJUJOGPSNFFSU

BBOEFIBOEWBOEFNFFUHFHFWFOTBVUPNBUJTDIWBOUFWPSFOEBUFFOBGTQSBBLNPFUXPSEFOHFNBBLUWPPS FFOPOEFSIPVETCFVSUÑ­FOXFMLF*OEJFOVX#.8JTWPPS[JFOWBOJ%SJWF UPPOUIFUCJKCFIPSFOEFDPOUSPM EJTQMBZVBMUJKEOBVXLFVSJHXBOOFFSEFWPMHFOEFTFSWJDFWPPSXFMLFBVUPDPNQPOFOUFOOPEJHJT&OJODPN CJOBUJFNFU#.85FMF4FSWJDFTð¶&#x2026;&#x192; XPSEFOEFEPPS$#4WFS[BNFMEFHFHFWFOTBVUPNBUJTDIOBBSVX#.8 EFBMFSPG#.8&SLFOE4FSWJDF1BSUOFSWFSTUVVSE%F4FSWJDF"EWJTFVSIFFGUEBBSEPPSNFFSUJKEWPPSV6X #.8EFBMFSPG#.8&SLFOE4FSWJDF1BSUOFSIFFGUCJKOBBMMFPSJHJOFMF#.8POEFSEFMFOPQWPPSSBBE ,PSUPNWPPSLXBMJUFJUFOWFJMJHIFJECFOUVCJKPOTBBOIFUKVJTUFBESFT

3*+1-&;*&3*4%&;&,&3)&*% "-5*+%*/(0&%&)"/%&/5&;*+/ #.84&37*$& #.84FSWJDF*ODMVTJWF.FU#.84FSWJDF *ODMVTJWFLVOUV[JDIDPNGPSUBCFMFOPOUTQBOOFO DPODFOUSFSFOPQEFFTTFOUJ«MFEJOHFOJOIFUMFWFOÑ­ [PBMTQMF[JFSJHBVUPSJKEFO8JKOFNFOBMMFTFSWJDF FOPOEFSIPVETLPTUFOPQPOTHFEVSFOEFFFOPWFS FFOHFLPNFOBBOUBMKBSFOPGCFQBBMELJMPNFUSBHF )FU#.84FSWJDF*ODMVTJWF 3FQBJSQBLLFUEFLU [FMGTSFQBSBUJFTEJFCVJUFOEFHBSBOUJFWBMMFO%F LFV[FJTBBOV"MMFQBLLFUUFO[JKOJODMVTJFGBMMFCF OPEJHEF#.8POEFSEFMFO #.8.PCJFMF4FSWJDF8JKTUBBOBMUJKEWPPSV LMBBS WBO[FMGTQSFLFOEPPLCJKQFDIPOEFSXFH 5FMFGPOJTDIFO[POPEJHUFSQMBBUTF6LVOUSFLF OFOPQDPNQFUFOUFUFDIOJTDIFPOEFSTUFVOJOH FOQSPGFTTJPOFMFIVMQ4QFDJBBMWPPSEJBHOPTF FOSFQBSBUJFWBO#.8BVUPNPCJFMFOPQHFMFJEF NFEFXFSLFSTTUBBOVUFOEJFOTUF NFU#.8 4FSWJDFNPCJFMFOPPLUFSQMBBUTF&OEBUð¶&#x2026;&#x201E; ð¶&#x2026;&#x2020; VVS QFSEBH ð¶&#x2026;&#x2026; ð¶&#x2026;&#x2C6; ð¶&#x2026;&#x2021; EBHFOQFSKBBS*OIFUPOWFSIPPQUF HFWBMWBOQBOOFLVOUVPQPOTSFLFOFO

#.85FMF4FSWJDFTñ&#x201A;&#x152;&#x2018; 6X#.8XFFUWJBEF$PO EJUJPO#BTFE4FSWJDFTFOTPSFO[FMGPGFOXBOOFFS IJKPOEFSIPVEOPEJHIFFGU#JKFFOVJUUFWPFSFOPO EFSIPVETCFVSUTUVVSUEFBVUPSVJNWBOUFWPSFOEF CFOPEJHEFJOGPSNBUJFWJBFFOBVUPNBUJTDIF#.8 5FMF4FSWJDF$BMMOBBSVX#.8EFBMFSPG#.8 &SLFOE4FSWJDF1BSUOFS6X#.8EFBMFSPG#.8 &SLFOE4FSWJDF1BSUOFS[BMEJSFDUDPOUBDUNFUV PQOFNFOPNFFOBGTQSBBLUFNBLFO%PPSEBUBMMF SFMFWBOUFTFSWJDFJOGPSNBUJFEJSFDUCFTDIJLCBBSJT FSIPFGUOJFUFFSTUFFOEJBHOPTFHFTUFMEUFXPSEFO JOEFXFSLQMBBUT XPSEUUJKECFTQBBSEFOJTVX#.8 TOFMMFSXFFSPQXFH6X#.8EFBMFSPG#.8 &SLFOE4FSWJDF1BSUOFSIFFGUCJKOBBMMFPSJHJOFMF #.8POEFSEFMFOPQWPPSSBBE#PWFOEJFOLVOOFO LMFJOFTUPSJOHFONFU#.85FMF4FSWJDFTWBBLSFFET PQBGTUBOEWFSIPMQFOXPSEFO

ñ&#x201A;&#x152;&#x2019; ñ&#x201A;&#x152;&#x201D; VVSTBTTJTUFOUJF.FUEF#.84FSWJDF$BSE CFOUVBMUJKEJOHPFEFIBOEFO*OHFWBMWBOQFDI LVOUVEBHFOOBDIUFFOCFSPFQEPFOPQPO[F NPCJFMF EJFOTUWFSMFOJOH%FUFMFGPPOOVNNFST WJOEUVJOEFCJKVX#.8CFIPSFOEFTFSWJDFQBQJF SFOPGBBOEFCJOOFO[JKEFWBOEFCBHBHFLMFQ%F NPCJFMF EJFOTUWFSMFOJOHXFSLUNFUHFTDIPPMEF #.8UFDIOJDJEJFBMMFTPOEFSOFNFOPNVXBVUP [PNPHFMJKLUFSQMBBUTFXFFSSJKLMBBSUFNBLFO"BO EF#.84FSWJDF$BSE EJFJFEFSFLPQFSWBOFFO OJFVXF#.8LPTUFMPPTEPPSEF#.8EFBMFSLSJKHU BBOHFCPEFO JTFFOEJFOTUWFSMFOJOHWFSCPOEFOEJF POEFSNFFSOPPESFQBSBUJF XFHTMFQFO IPUFMPWFS OBDIUJOH IVVSBVUPFOBOEFSFTFSWJDFTPNWBU

'JOBODJ«MFNPCJMJUFJU'JOBODJ«MFEJFOTUWFSMFOJOH %BBSESBBJUCJK#.8'JOBODJBM4FSWJDFTBMMFTPN "MT#.8POEFSOFNJOHXJMMFOXJKOBUVVSMJKLEBUV #.8HBBUSJKEFOѭPGCMJKGUSJKEFO&OBMTXJKEBBSBBO NFUPO[FGJOBODJ«MFEJFOTUWFSMFOJOHFFOCJKESBHF LVOOFOMFWFSFO EBOEPFOXJKEBUHSBBH#.8'J OBODJBM4FSWJDFTJTWPPSEF#.8EFBMFSPSHBOJTBUJF FOIBBSDMJ«OUFOEFNFFTUWPPSEFIBOEMJHHFOEFGJ OBODJ«MFEJFOTUWFSMFOFS/BBTUEFTQFDJGJFLFNFSLFS WBSJOHXPSEUPO[FEJFOTUWFSMFOJOHHFLFONFSLUEPPS FFOHSPUFNBUFWBOGMFYJCJMJUFJUFOJOEJWJEVBMJUFJU*O TBNFOXFSLJOHNFUVX#.8EFBMFSLVOOFOXJKV OJFUBMMFFOJOUFSFTTBOUFUBSJFWFOCJFEFO NBBSWPPSBM PPLHVOTUJHFWPPSXBBSEFO8BOUWPPSMFBTJOH GJOBO DJFSJOHFOWFS[FLFSJOHIFFGUVEBOEF[FMGEFWFS USPVXEFHFTQSFLTQBSUOFSBMTWPPSPOEFSIPVE SFQB SBUJFFOTDIBEFIFSTUFM6X#.8EFBMFSBEWJTFFSUV HSBBH

%VVS[BBNIFJEFOSFDZDMJOH WPMHFOT#.8(SPVQ %F#.8(SPVQJTJOEF%PX+POFT4VTUBJOBCJMJUZ*OEFYWPPSIFU[FTEFBDIUFSFFOWPMHFOEFKBBSVJUHFSPFQFOUPUEFNFFTUEVVS [BNFBVUPNPCJFMGBCSJLBOUUFSXFSFME%VVS[BBNPOEFSOFNFOJTWPPS#.8FFOCFMBOHSJKLGBDFUWBOEFPOEFSOFNJOHTTUSBUFHJF


3*+1-&;*&3,&/57&-&'"$&55&/ 6XัณESPPN#.8ัณ-FFSPOTNFSLCFUFSLFOOFO WJB#.84FSWJDF0OMJOF*OIFU7JSUVFFM$FOUSVN WBO#.8PQPO[FJOUFSOFUTJUFXXXCNXOM LVOUVVXFJHFO#.8CPVXFO0PLWJOEUVTOFM FOFFOWPVEJHEFEJDIUTUCJK[JKOEF#.8EFBMFS XBBS VEJSFDUFFOWSJKCMJKWFOEFPGGFSUFPGFFOQSPFGSJU LVOUBBOWSBHFO.BBLVXTJUFCF[PFLFYUSB HFNBLLFMJKLEPPSVFFOWPVEJHXFHUFSFHJTUSFSFO #PWFOEJFOIFCUVEBOUPFHBOHUPUEF7JSUVFMF (BSBHF XBBSVEFDPO๐ถˆต HVSBUJFWBOVXัณESPPN #.8ัณLVOUPQTMBBO .BHB[JOF#.8.BHB[JOFJTIFUUJKETDISJGUWPPS #.8SJKEFSTFOMJFGIFCCFSTWBOIFUNFSL.FUEF BBOLPPQWBOFFOOJFVXF#.8LSJKHUVIFUFOLFMF NBMFOQFSKBBSัญHSBUJT

1VVSSJKQMF[JFSJODVSTVTWPSN%F#.8SJK USBJOJOHFO4OFMIFJECFIFFSTFOHFFGUFFONBDI UJHHFWPFM&FO#.8LBOWBOIVJTVJUBMJFEFSUSB KFDUPN[FUUFOJOFFOTOFMIFJETQJTUF NBBSIFUJT PQFDIUFSBDFDJSDVJUTXBBSIJKV[JKOXBSFBBSEXJM UPOFO8BOUEBBSPSHBOJTFSFOXJKWPPSV#.8SJK USBJOJOHFOัญCJKWPPSCFFMEPQEF/ยผSCVSHSJOHJOEF &JGFM PGPQEF0PTUFOSJKLTF4BM[CVSHSJOH0Q FYDMVTJFWFXJK[FEFSJKWBBSEJHIFJEWFSHSPUFOFOEF HSFO[FOWBOEFBVUPPQ[PFLFOา€8JFXJMEBUOJFU 3JKQMF[JFSJOPQUJNBGPSNB POEFSCFHFMFJEJOHWBO QSPGFTTJPOFMFJOTUSVDUFVST;JKIFMQFOVHFWPFMUF LXFLFOWPPSUPQTOFMIFJEFOFYUSFNFSJKTJUVBUJFT %BBSUPF[JKOTQFDJBMFPFGFOJOHFOPOUXJLLFME6JU XJKLNBOPFVWSFT SFNUFDIOJFLFO TMBMPNNFOFO JEFBMFMJKOFO[JKOTMFDIUTFOLFMFTMFVUFMCFHSJQQFOJO IFUPNWBOHSJKLFUSBJOJOHTQSPHSBNNB/BBTU EF[FUSBJOJOHLVOUVPPLLJF[FOWPPSFFOUSBJOJOHT QSPHSBNNBHFSJDIUPQWFJMJHIFJE FOFSHJF[VJOJH SJKEFOPGSJKEFOJOXJOUFSTFPNTUBOEJHIFEFO.FFS JOGPSNBUJFWJOEUVPQ XXXCNXESJWJOHFYQFSJFODFEF

WBOEFPOUXJLLFMJOHWBOCSBOETUPGSFEVDFSFOEFFOBMUFSOBUJFWFBVUPNPCJFMDPODFQUFOWJBNJMJFVTQBSFOEF QSPEVDUJFNFUIPEFOUPUFFOJOOPWBUJFGSFDZDMJOHQSPDFT0O[FPOUXJLLFMJOHT๐ถˆต MPTP๐ถˆต F#.8&G๐ถˆต DJFOU%ZOBNJDT CJFEUEVJEFMJKLFWPPSEFMFOWPPS[PXFM#.8SJKEFST LMJNBBUBMTIFUNJMJFV;PXFSEEF$0๐ถ…„ FNJTTJFCJOOFO IFUNPEFMMFOQSPHSBNNBWBO#.8(SPVQTJOET๐ถ…ƒ ๐ถ…‘ ๐ถ…‘ ๐ถ…‡ NFUPOHFWFFS๐ถ…… ๐ถ…’ HFSFEVDFFSE0NEBUEFBVUPNP CJFMQSPEVDUJFWFFMWVMEJHHFCSVJLWBOXBUFSOPPE[BLFMJKLNBBLU IFCCFOXFWPPSPO[FGBCSJFLFOJOOPWBUJFWF LSJOHMPPQTZTUFNFOPOUXJLLFMEPNXBUFS[PWFFMNPHFMJKLUFLVOOFOIFSHFCSVJLFO;PLBOPO[FNPUPSFO GBCSJFL4UFZSBMNFSFOEFFMTBGWBMXBUFSWSJKQSPEVDFSFOFO[PEPFOEFFFOCFMBOHSJKLFOBUVVSMJKLFIVMQCSPO 

#.88FMU7PPSEFFFSTUFLFFSEFOJFVXFFJHFO #.8[JFOFOBBOSBLFO FSJOHBBO[JUUFOFOWPPS IFUFFSTUEFNPUPSTUBSUFOัญEFB๐ถˆถ FWFSJOHWBOFFO OJFVXFBVUPJTBMUJKEXFFSFFOCJK[POEFSPHFOCMJL WPPSFFOBVUPNPCJMJTU7BOEJUNPPJFNPNFOULVOU VPPLFFOPOWFSHFUFMJKLFEBHNBLFOัญJOEF#.8 8FMU IFUCFMFWJOHTFOB๐ถˆถ FWFSJOHTDFOUSVNJO .ยผODIFO.FUFFOGBTDJOFSFOECF[PFLBBOIFU #.8.VTFVN NFUVJUMFHEPPSFYQFSUTJOIFU 5FDIOJL"UFMJFSPWFSPO[FOJFVXTUFJOOPWBUJFT FO NFUFFOSPOEMFJEJOHMBOHTPO[FNPEFSOFQSPEVDUJF MJKOFO#F[PFLWPPSNFFSJOGPSNBUJF#.88FMU POMJOFPQXXXCNXXFMUDPN6LVOUIJFSPWFS VJUFSBBSEPPLVX#.8EFBMFSPG#.8&SLFOE 4FSWJDF1BSUOFSSBBEQMFHFO8JKWFSIFVHFOPOT PQVXCF[PFL

*OGPSNBUJF WSBHFOFOTVHHFTUJFT)FCUVOPH WSBHFO 3BBEQMFFHWPPSNFFSJOGPSNBUJFPWFSBMMF WPSNFOWBOPO[FPNWBOHSJKLFTFSWJDFTVX#.8 EFBMFSPGPO[FJOUFSOFUTJUFXXXCNXOM7PPSWSBHFO FOTVHHFTUJFTWBOBMHFNFOFBBSEPWFS#.8PGEF #.8EFBMFSPSHBOJTBUJFTUBBUEF#.8,MBOUFO *OGPSNBUJF4FSWJDFUPUVXCFTDIJLLJOHPQXFSLEB HFOWBO๐ถ…’ ๐ถ…‘ ๐ถ…’ ๐ถ…’ UPU๐ถ…ƒ ๐ถ…‰ ๐ถ…’ ๐ถ…’ VVSWJBIFUHSBUJTOVNNFS ๐ถ…’ ๐ถ… ๐ถ…’ ๐ถ…’ ๐ถ…’ ๐ถ…‘ ๐ถ…‘ ๐ถ…„ ๐ถ…„ ๐ถ…… ๐ถ…† QFSGBY๐ถ…’ ๐ถ…‰ ๐ถ…’ ๐ถ…† ๐ถ…ƒ ๐ถ…… ๐ถ…… ๐ถ…„ ๐ถ… ๐ถ…† PGTDISJGUFMJKL"OUXPPSEOVNNFS๐ถ…ƒ ๐ถ…’ ๐ถ…ƒ ๐ถ…ˆ ๐ถ…‘ ๐ถ…„ ๐ถ…„ ๐ถ… ๐ถ…’ 7# 3JKTXJKL

๐ถ…ƒ

#.85FMF4FSWJDFTJTCFTDIJLCBBSJOBMMF#.8NPEFMMFO 7PPSXBBSEF[JKOEFPQUJFTWPPSCFSFJEJOHWPPSNPCJFMFCMVF UPPUIUFMFGPPO ๐ถ…ˆ ๐ถ…… ๐ถ…… FOBGIBOLFMJKLWBOIFUNPEFMEF#.8 SBEJP1SPGFTTJPOBMJODPNCJOBUJFNFUIFUDPOUSPMEJTQMBZ #.8OBWJHBUJFTZTUFFN#VTJOFTT<๐ถ…ˆ ๐ถ…’ ๐ถ…ˆ >PG#.8OBWJHBUJF TZTUFFN1SPGFTTJPOBM<๐ถ…ˆ ๐ถ…’ ๐ถ…‘ > 

POU[JFO7PPSIFUUSBOTQPSUWBONBUFSJBMFO POEFSEFMFOFOOJFVXFBVUPัณTNBBLU#.8[PWFFMNPHFMJKLHF CSVJLWBOTQPPSFOWPPSBMXBUFSXFHFO XBUNJOEFSNJMJFVCFMBTUFOEJTEBOXFHWFSWPFS6X#.8[FMGJT EBBSOBBTUCFTUBOEEFFMWBOFFOPNWBOHSJKLSFDZDMJOHDPODFQU*FEFSF#.8XPSEU[PEBOJHHFCPVXEEBU EF[F[JDIOB[JKOBVUPMFWFOQSPCMFFNMPPTFOFDPOPNJTDIMBBUIFSHFCSVJLFO.FUEF[FFOBOEFSFNBBUSF HFMFOXJMMFOXJKEFUPFLPNTUWBOEFBVUPNPCJFMPQWFSBOUXPPSEFFOEVVS[BNFXJK[FWPSNHFWFO


NFFSPWFS#.8

#.8NBBLU SJKEFOHFXFMEJH

%F[FCSPDIVSFCFIBOEFMUEF/FEFSMBOETFWFSTJFT%FBGHFCFFMEFVJUWPFSJOHFOCFWBUUFOEFFMTBDDFTTPJSFTEJFOJFU UPUEFTUBOEBBSEVJUSVTUJOHCFIPSFO*OBOEFSFMJETUBUFOWBOEF&VSPQFTF6OJF[JKO PQHSPOEWBOPOEFSNFFSXFUUFMJKLF CFQBMJOHFO BGXJKLJOHFONPHFMJKLWBOEFIJFSCFTDISFWFOVJUWPFSJOHFOFOVJUSVTUJOHFO JOTUBOEBBSEFOPGPQUJPOFMF TQFDJGJDBUJFT3BBEQMFFHVX#.8EFBMFSPWFSEFEPPSIFNBBOHFCPEFOVJUWPFSJOHTDPOGJHVSBUJFT8JK[JHJOHFOJO DPOTUSVDUJFFOPGVJUSVTUJOH BMTNFEFESVLGPVUFO WPPSCFIPVEFO i#.8"( .¼ODIFO%VJUTMBOE/BESVL HFIFFMPGHFEFFMUFMJKL VJUTMVJUFOENFUTDISJGUFMJKLFUPFTUFNNJOHWBO#.8"( .¼ODIFO

#.8SFDPNNFOET

7#(FESVLUJO%VJUTMBOE

XXXCNXOM


BMW_5_Serie_GT_brochure_03_2011