Page 1

Ναύπακτος 11/09/2013 Προς τους Γονείς των μαθητών/τριών του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου Αγαπητοί γονείς, Με την ευκαιρία της πρώτης αυτής επικοινωνίας μας, θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχές όλων των μελών της Διεύθυνσης καθώς και των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου για την πρόοδο των παιδιών μας. Επιπλέον θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι κύρια μέριμνα όλων μας είναι η πρόοδος των μαθητών μας, η διαμόρφωσή τους σε πολίτες με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, κριτική σκέψη και στέρεη ακαδημαϊκή κατάρτιση. Ο στόχος είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς τη δική σας βοήθεια. Γι’ αυτό σας ζητούμε τη συνεργασία σας και κυρίως την εμπιστοσύνη σας για κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως θα προκύψει. Η Διεύθυνση του Γυμνασίου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου:    

Να βελτιώνουμε τις συνθήκες λειτουργίας του καθημερινού προγράμματος του Σχολείου. Να διατηρούμε κλίμα εύρυθμης λειτουργίας και αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Να περιορίζουμε τις απουσίες των μαθητών / τριών (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες) Να αποτρέπουμε τα πειθαρχικά παραπτώματα των μαθητών/τριών.

Επιδίωξή μας είναι να πετύχουμε τα παραπάνω με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, κυρίως με ενημέρωση των μαθητών/τριών, με συζήτηση ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές στην τάξη κ.ά. Ελπίζουμε ότι έτσι θα εμπνεύσουμε στα παιδιά αίσθημα ευθύνης απέναντι στο Σχολείο, αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό. Για όλους αυτούς τους λόγους σήμερα λαμβάνετε το CD του εσωτερικού κανονισμού, το οποίο και θα σας παρακαλούσαμε να το μελετήσετε με προσοχή. Για τη διευκόλυνσή σας παραθέτουμε και εντύπως τις παρακάτω παραμέτρους οι οποίες αφορούν σε κομβικά σημεία της καθημερινότητας και λειτουργίας του σχολείου. Παρακαλούμε στη συνέχεια, αφού συμπληρώσετε τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, να την υποβάλλετε άμεσα στη Γραμματεία του Γυμνασίου. Είμαι βέβαιος ότι με το διάλογο και τη συνεργασία θα επιτύχουμε μαζί το στόχο μας. Καλή σχολική χρονιά! Με εκτίμηση Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Σιούτης Δημήτριος


ΘΕΜΑ 1Ο: ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ α. Ο γονέας ή κηδεμόνας έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει στη διάρκεια του σχολικού έτους απουσίες μέχρι δέκα (10) ημέρες και όχι πάνω από δύο (2) ημέρες κάθε φορά. β. Η προσκόμιση δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο. γ. Χαρακτηρισμός Φοίτησης: (α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται (δηλ. μέχρι 64 αδικαιολόγητες). 1.Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών και επομένως ο/η μαθητής/τρια παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν:

2.Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών, και επομένως ο/η μαθητής/τρια παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο, όταν:

3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών, και επομένως ο μαθητής/τρια απορρίπτεται, δηλαδή υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης, όταν:

(β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) πρέπει να είναι δικαιολογημένες, (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και πενήντα (50) δικαιολογημένες). (γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση μαθητή/τριας με απουσίες μέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του/της, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατό (100) δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15). (α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατό (100) δικαιολογημένες), και δεν συγκεντρώνει Γενικό Μέσο όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιωτάτη. (β) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή/τριας με απουσίες μέχρι διακόσιες δέκα τέσσερις (214) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του/της, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατόν πενήντα (150) δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15). (α) Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), (δηλ. πάνω από 64 αδικαιολόγητες). (β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, και δεν συγκεντρώνει Γενικό Μέσο όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη. (γ) Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.


ΘΕΜΑ 2ο : ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006 και την εγκύκλιο 100553/Γ2/4-92012 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εντός του σχολικού χώρου κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη

συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα

επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Σύμφωνα με την απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006 «στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. παιδαγωγικού

ελέγχου

και

Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω αποτελεί αντικείμενο αντιμετωπίζεται

για

τους

μαθητές

της

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις». Ως εκ τούτου, ο μαθητής ο ποίος

εμφανίζει στο σχολείο το κινητό τηλέφωνο

και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου, ή κάνει χρήση αυτών, θα ελέγχεται πειθαρχικά, η δε συσκευή θα αφαιρείται από τον/την γονέα/κηδεμόνα του/της.

μαθητή/τρια και θα παραδίδεται στο


ΘΕΜΑ 3ο : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Η εμφάνιση του μαθητή/τριας δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Σας επισημαίνουμε όμως ότι ο θεσμός της σχολικής στολής είναι μία από τις βασικές αρχές της λειτουργίας του σχολείου. Κι αυτό γιατί η στολή και η ευπρεπής εμφάνιση είναι μέσο καλλιέργειας της πειθαρχίας, της ευπρέπειας, της καλαισθησίας και της ισότητας μεταξύ των μαθητών. Ως εκ τούτου οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο φορώντας υποχρεωτικά την ενδυμασία του σχολείου (θερινή ή χειμερινή) και την οποία προμηθεύονται έγκαιρα με την εγγραφή τους. Η συνεχής και αδικαιολόγητη παράβαση αυτού του κανόνα ελέγχεται πειθαρχικά. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι υπερβολές στην εμφάνιση δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. Θα παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τη σχετική παράγραφο του εσωτερικού κανονισμού (βλ. παρ. 9.3 του Εσωτερικού Κανονισμού, σελ. 35), όπου και αναφέρονται λεπτομερέστερα κάποιες περαιτέρω παρατηρήσεις. Είναι προφανές ότι η συνεργασία σχολείου – γονέων και η συμβολή σας στην τήρηση των ανωτέρω αποτελεί σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό μας έργο.


ΘΕΜΑ 4ο : ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Διδακτικές Ώρες

Διάρκεια

Υποδοχή μαθητών

08:00-08:10

10’

1η Διδακτική περίοδος

08:15-09:00

45’

2η Διδακτική περίοδος

09:00-09:45

45’

Διάλειμμα

09:45-10:00

15’

3η Διδακτική περίοδος

10:00-10:45

45’

4η Διδακτική περίοδος

10:45-11:30

45’

Διάλειμμα

11:30-11:45

15’

5η Διδακτική περίοδος

11:45-12:25

40’

6η Διδακτική περίοδος

12:30-13:10

40’

Διάλειμμα

13:10-13:20

10’

7η Διδακτική περίοδος

13:20-14:05

45’

ΛΗΞΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 14:05

ΘΕΜΑ 5Ο : Χρήση Ψηφιακής Πλατφόρμας (e- class) – Kωδικοί Πρόσβασης


Η χρήση της Ψηφιακής Τάξης (Ηλεκτρονική πλατφόρμα e- class) του Γυμνασίου είναι αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου και συνδέεται με τις διδακτικές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να ενισχυθεί η γνωστική επάρκεια των μαθητών μας. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Ως εκ τούτου, σας αποστέλλουμε σε ειδικό συνημμένο έντυπο τον προσωπικό Κωδικό Πρόσβασης του παιδιού σας στην Ψηφιακή Τάξη, τον οποίο παρά το γεγονός ότι τον παραδίδουμε προσωπικά στον κάθε μαθητή/τρια, θα σας παρακαλούσαμε να τον διατηρήσετε κι εσείς καθώς συχνά οι μαθητές τον χάνουν.


Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………… γονέας/κηδεμόνας του/της ……………………………………………………………………………………,

μαθητή/τριας της ……… τάξης, δηλώνω υπεύθυνα

ότι παρέλαβα το CD με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου και έλαβα γνώση για τα κάτωθι: α) Φοίτηση μαθητών και απουσίες β) Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών γ) Σχολική ενδυμασία δ) Διδακτικές περίοδοι ε) Ώρες επικοινωνίας γονέων – εκπαιδευτικών στ) Χρήση Ψηφιακής Πλατφόρμας (e- class) – Kωδικοί Πρόσβασης

Ημερομηνία Δήλωσης Κηδεμόνα

……………………………………………………………………

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή

……………………………………………………………………


ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

12

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΟΛ ΤΖΕΛΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΛΙΝΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:45-11:30 & 11:45-12:25

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ΜΑΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΙΟΓΚΑΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-09:45 & 12:30-13:10 ΤΡΙΤΗ 12:30-13:10 & ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-10:45 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:15-09:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:15-09:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 13:20- 14:05 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-10:45 & 13:20- 14:05 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-10:45 & 11:45-11:30 ΤΡΙΤΗ 08:15-09:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:15-09:00 ΠΕΜΠΤΗ 13:20-14:05 ΔΕΥΤΕΡΑ 13:20-14:05 & ΤΡΙΤΗ 10:45-11:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:45-11:30 & 12:30-13:10 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-09:45 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:45-12:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13:20-14:05 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:45-11:30 & ΤΡΙΤΗ 10:00-10:45 ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 10:00-10:45 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-10:45 & 10:45-11:30 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-10:45 & ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-09:45 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00- 10:45 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00- 10:45 ΤΕΤΑΡΤΗ 12:30-13:10 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-10:45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-09:45 & 10:00-10:45 ΠΕΜΠΤΗ 13:20-14:05 ΤΡΙΤΗ 10:45-11:30 & 11:45-12:25 ΤΡΙΤΗ 11:45-12:25 & ΤΕΤΑΡΤΗ 11:45-12:25

*Οι ανωτέρω ώρες επικοινωνίας αναφέρονται είτε στην εκ του σύνεγγυς ενημέρωση είτε στη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΤΟΥΣ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΤΟΥΣ