Page 1

Σελίδα 1

Οι πρώτοι απόφοιτοι ΢χολική χρονιά 2009 - 2010

Φέηνο γηα πξώηε ρξνληά, κεηά από ηα ηξία ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ζρνιείν καο απνραηξεηά ηνπο πξώηνπο ηνπ απνθνίηνπο.

΢η’ ηάμε ΢ρνιηθό έηνο 2009-2010

Γείηε ιίγα ιόγηα γηα ηνλ θαζέλα, όπσο νη ίδηνη νη ζπκκαζεηέο ηνπο ηα έγξαςαλ.


Σελίδα 2

Οι πρώτοι απόφοιτοι ΢χολική χρονιά 2009 - 2010

΢σηήξεο Σξηαληαθύιινπ Ο ζνβαξόο θαη ώξηκνο ηεο παξέαο, όπσο ιέλε νη ζπκκαζεηέο ηνπ γη’ απηόλ. Γηα όινπο είλαη έλαο πνιύ θαιόο θίινο γεκάηνο εηιηθξίλεηα, επγέλεηα θαη έμππλεο ηδέεο! Μάιηζηα ζην κέιινλ επειπηζηνύλ λα δνπλ ηηο σξαίεο απηέο ηδέεο ηνπ λα πινπνηνύληαη δνπιεηά ηνπ σο καζεκαηηθόο ή θαζεγεηήο ζηηγκέο μεγλνηαζηάο κε ηα παηρλίδηα ζηνπο γεηηνληάο, αιιά θαη νη σξαίεο ζηηγκέο από κείλνπλ ζε όινπο αμέραζηεο.

κέζα από ηε ηζηνξίαο. Οη δξόκνπο ηεο ηα πάξηη ζα

Κσλ/λνο Σζνπθαιάο Ο κεγάινο θσκηθόο ηεο παξέαο. Σα αζηεία ηνπ θάλνπλ ηελ παξέα λα δηαζθεδάδεη αθάληαζηα. Γελ είλαη κόλν απηό, όκσο. "Γελ ζα μεράζσ πνηέ ην πόζν κε ελζάξξπλε ηηο ζηηγκέο πνπ είρα κεγάιε αγσλία", ιέεη έλαο από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. " ΢ίγνπξα κπνξώ λα ηνλ εκπηζηεπηώ", ιέεη έλαο άιινο. Σν ρηνύκνξ θαη ν θαιόο ηνπ ραξαθηήξαο μερσξίδνπλ. Έηζη, ζθέθηνληαη όινη πσο ζα μερσξίζεη θαη ν ίδηνο ζε ιίγα ρξόληα ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.


Οι πρώτοι απόφοιτοι ΢χολική χρονιά 2009 - 2010

Μαξία Γξνζνπνύινπ Ιζρπξνγλώκσλ, γειαζηή, έμππλε θαη νξγαλσηηθή. Έηζη ηελ πεξηγξάθνπλ κε ιίγεο ιέμεηο ηα παηδηά ηεο ηάμεο. Κάπνηεο θνξέο δηαηάδεη θαη ιίγν! Βέβαηα, ε βνήζεηά ηεο πάληα είλαη πνιύηηκε. "Όπσο ζηε Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή πνπ θάλακε όηαλ ήκαζηαλ ζηελ Δ’ ηάμε" ζπκάηαη ε Βαιεληίλα. Σν κέιινλ πξννηθνλνκείηαη ιακπξό. Όινη ηε θαληάδνληαη λα πεηπραίλεη σο παηδίαηξνο θαη λα ζέηεη όιν θαη κεγαιύηεξνπο ζηόρνπο.

Βαιεληίλα ΢σηεξνπνύινπ Γεκάηε αηζηνδνμία αληηκεησπίδεη όιεο ηηο πξνθιήζεηο. ΢νβαξή θαη αθνζησκέλε πξνζπαζεί πάληα γηα ην θαιύηεξν. Έλαο απ’ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ηε ραξαθηεξίδεη σο έμππλν κπαιό πάληα κέζα ζηε ραξά! Οη αλακλήζεηο από ηα παηρλίδηα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα πάξηη γελεζιίσλ ηεο είλαη αθόκε έληνλεο ζην λνπ. Όινη καδί ζπκθσλνύλ πσο ε Βαιεληίλα ζα γίλεη κηα πνιύ θαιή δαζθάια θαη ζα ραξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή ηεο.

Σελίδα 3


Σελίδα 4

Οι πρώτοι απόφοιτοι ΢χολική χρονιά 2009 - 2010

Νίθνο Βαζηιόπνπινο Νίθνο ν Σξνκεξόο. Έηζη ηνλ απνθαινύλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ. Πεηζκαηάξεο, αζηείνο, κα θαη ληξνπαιόο. Μπνξεί λα θαηαθέξεη πνιιά ρξεζηκνπνηώληαο ην πείζκα ηνπ κε έμππλν ηξόπν. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζε όια είλαη θαζνξηζηηθή. Όινη έρνπλ λα ζπκνύληαη θάπνην πεξηζηαηηθό… θαη αλππνκνλνύλ γηα ηελ ώξα πνπ ν θίινο ηνπο ζα εθπιεξώζεη ηε κεγάιε ηνπ επηζπκία λα πάεη ζην θεγγάξη! Διπίδσ λα κελ μεράζεη λα ηνπο θέξεη κηα θσηνγξαθία, όπσο ηνπ δήηεζαλ.

Νίθνο ΢ηαύξνπ Σν πνδόζθαηξν είλαη ε κεγάιε ηνπ αγάπε, νκνινγνύλ κε κηα θσλή όινη νη καζεηέο ηεο ΢η. Αληαγσληζηηθόο θαη πνλεξόο, όπνηε πξέπεη λα βνεζήζεη ηελ νκάδα, κε εγεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη θνθηεξό κπαιό. Η αγλόηεηα θαη ε θαινζύλε είλαη θνκκάηη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όινη πεξηκέλνπλ λα ηνλ δνπλ top scorer κηαο κεγάιεο νκάδαο θαη γηαηί όρη θαη πξνπνλεηή. Βέβαηα, κεξηθνί ηνλ θαληάδνληαη θαη ζπνπδαίν αζηπλνκηθό. Μπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ άξαγε απηά ηα δπν; Ό, ηη θαη αλ γίλεη ζίγνπξν είλαη πσο ε ζεηηθή ζθέςε ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ ζα είλαη καδί ηνπ.


Οι πρώτοι απόφοιτοι ΢χολική χρονιά 2009 - 2010

Γξεγόξεο Μαιηέδνο Η ραξά ηνπ θαηαθέξλεη πάληα λα δηώρλεη καθξηά ηε ιύπε. Δπγεληθόο, έμππλνο, ηίκηνο, πάληα ρακνγειαζηόο θαη κε ραξαθηήξα ηέηνην πνπ λα ηνλ ινγαξηάδεηο ζηνπο θαιύηεξνπο θίινπο ζνπ. Με απηά ηα ιόγηα νη ζπκκαζεηέο ηνπ κηινύλ γηα ην Γξεγόξε, πνπ αλ θαη ηνλ γλσξίδνπλ ιηγόηεξν ρξόλν απ’ όινπο ηνπο ππνινίπνπο, θαηέρεη ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαξδηά ηνπο. ΢θέθηνληαη πσο ε επηηπρία είλαη κπξνζηά ηνπ. "Θα γίλεη έλαο πνιύ θαιόο επηρεηξεκαηίαο". "Θα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη." , ιέλε δίλνληαο ηηο σξαηόηεξεο επρέο ηνπο…

Σελίδα 5


Σελίδα 6

Οι πρώτοι απόφοιτοι ΢χολική χρονιά 2009 - 2010

Η ππόεδπορ, ο διεςθςνηήρ ηος Δημοηικού και οι νηπιαγυγοί έγπαταν από καπδιάρ λίγα λόγια γι’ αςηούρ.

Παηδηά καο, Δίζηε νη πξώηνη απόθνηηνη ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Πάλνπ, πνπ αθήλεηε ην αγαπεκέλν ζρνιείν ηεο παηδηθήο ζαο ειηθίαο θαη γεκάηνη νξκή αλνίγεζηε ζην πέιαγνο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηεο εθεβείαο. ΢αο πεξηκέλνπλ κεγάιεο ραξέο, πεξηπέηεηεο, αλαθαιύςεηο αιιά θαη θάπνηεο δπζθνιίεο. Πηζηεύσ όκσο όηη ζην βάζνο ηεο ςπρήο ζαο ιέηε καδί κε ηνλ πνηεηή : «Για σώπερ πηγαίνυ πολύ μακπινέρ Θα θέξοςνε θάποι πολλοί να πεπάζυ Βοπιάδερ, νοηιάδερ θα βπυ μα θα θηάζυ Με ππίμο αγεπάκι μ΄ ακέπιο πανί» Οη επρέο καο ζα ζαο ζπλνδεύνπλ πάληα Γηα ηα ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗΡΙΑ ΠΑΝΟΤ Α.Δ Η Πξόεδξνο Παλαγηώηα Παπνύιηα-Σδειέπε

Αγαπεκέλα κνπ παηδηά, Η απνθνίηεζή ζαο από ην Γεκνηηθό είλαη ε πξώηε απνθνίηεζε από ηα Δθπαηδεπηήξηα ΠΑΝΟΤ, κεηά από ηελ ηξηεηή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ην ηέινο κηαο δεκηνπξγηθήο παξνπζίαο ζαο ζε έλα ρώξν, πνπ ζαο πξνζέθεξε απιόρεξα ραξέο, επηηπρίεο, γλώζεηο, εκπεηξίεο θαη ηαπηόρξνλα όλεηξα θαη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. Γπξίδνληαο πίζσ ζην ρξόλν ζα βξείηε παηρλίδηα, ρακόγεια, δάθξπα, ηζαθσκνύο, θηιίεο ραξαγκέλα κε ην δηθό ηνπο ηξόπν θαη ην δηθό ηνπο ρξώκα. Αλεμίηεια όκσο ζα κείλνπλ ν ζεβαζκόο ζηνλ εαπηό ζαο θαη ζηνπο άιινπο, ε εληηκόηεηά ζαο, ε εηιηθξίλεηα θαη ε ππεπζπλόηεηά ζαο. Δίλαη ηα εθόδηά ζαο γηα ην κέιινλ ηώξα πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά ζαο κηα θαηλνύξηα πνξεία, γεκάηε αλεζπρίεο, θόβνπο αιιά ηαπηόρξνλα ειπίδεο θαη πξνζδνθίεο. ΢ηα ρέξηα ζαο θξαηάηε απηή ηελ έθδνζε, αθηεξσκέλε ζε ζαο, γηα λα κπνξείηε λα μαλαδείηε, όπνηε ζέιεηε, ηηο αμέραζηεο ζηηγκέο ζαο ζηα Δθπαηδεπηήξηα ΠΑΝΟΤ. Φηινδνμία θαη επρή όισλ καο είλαη, ε πξνζπάζεηα απηή λα έρεη ζπλέρεηα θαη ηα επόκελα ρξόληα. ΢αο εύρνκαη θαιή θαη επηηπρή δηαδξνκή θαη λα μέξεηε όηη νη επηηπρίεο ζαο θαη ε πξόνδόο ζαο ζα είλαη ραξά θαη πεξεθάληα γηα όινπο καο. Με ηελ αγάπε κνπ Ο Γηεπζπληήο ζαο Κώζηαο ΢πειησηόπνπινο


Οι πρώτοι απόφοιτοι ΢χολική χρονιά 2009 - 2010

Αγαπεηά καο παηδηά, Κάζε ρξόλν ηελ ίδηα πάληα εκέξα έρνπκε ηελ ραξά λα απνραηξεηάκε θάπνηνπο από εζάο κεηά από κηα ρξόληα αζηείξεπηεο ραξάο, δεκηνπξγηθόηεηαο, εκπεηξηώλ, γλώζεσλ θαη μεγλνηαζηάο πξνθεηκέλνπ λα αλέβεηε ζην «κεγάιν ζρνιείν». Όιε απηή ηε ρξόληα καδί πεξάζακε όκνξθα θαη γεκίζακε ην θνπηί ησλ αλακλήζεσλ καο κε γέιηα , ραξέο, ζπγθηλήζεηο, εθπιήμεηο, γηνξηέο θαη πνιύηηκα δώξα. Πνιύηηκα θαη αλαληηθαηάζηαηα δώξα όπσο ε αγάπε, ε ζηνξγή, ε θξνληίδα, ν ζεβαζκόο, ε εηιηθξίλεηα, ε ππεπζπλόηεηα θαη ε απνθαζηζηηθόηεηα. Γώξα πνπ εκείο νη εθπαηδεπηηθνί επρόκαζηε λα ηα θνπβαιάηε πάληα ζην ηαμίδη ηεο δσήο ζαο, καδί κε απηέο ηηο πνιύηηκεο θσηνγξαθίεο πνπ ζηακαηoύλ γηα ιίγν ην ρξόλν ζηα πξώηα αγλά βήκαηά ζαο. ΢αο επρόκαζηε λα έρεηε έλα ηαμίδη γεκάην όκνξθεο εκπεηξίεο !!! Καιή ζπλέρεηα ζηελ πνξεία ζαο Γηα ηηο Νεπηαγσγνύο Υξηζηίλα Κόγθνπ

Για να δούμε, ζηη ζςνέσεια οπιζμένερ ζηιγμέρ ηυν παιδιών από ηα ηπία αςηά σπόνια πεπιπέηειαρ ζηο ζσολείο.

Σελίδα 7


Σελίδα 8

Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Υξηζηνύγελλα 2007

Γηα ηηο ηάμεηο Γ΄ θαη Δ΄ ζπλνδνηπόξνο, βνεζόο θαη δαζθάια ηνπο ήηαλ ε θ. ΢νθία Κάθθνπ. Μαδί μεθίλεζαλ ην πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο Μηθξνύο Ήξσεο, θαη ην ξαδηνθσληθό ζηαζκό.

΢ηε Γ’ ηάμε ηππώλνπλ πεξηνδηθό

Ο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο "Σξέρα Γύξεπε" μεθηλά λα εθπέκπεη


Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Γηα ηε θεηηλή ρξνληά, ε θ. Κσλ/λα Κνηξώηζηνπ ήηαλ απηή πνπ ζπλόδεςε ηα παηδηά απηά ζηα ηειεπηαία ηνπο βήκαηα ζην Γεκνηηθό ΢ρνιείν. Σα εθόδηα πνπ απνθόκηζαλ είλαη δίρσο άιιν πνιύηηκα.

Οη θαζεκεξηλέο ώξεο ζην ζρνιείν θαη ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο όια απηά ηα ρξόληα γίλνληαλ ελδηαθέξνπζεο κέζα από ηηο πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο

Παζραιηλέο θαηαζθεπέο

Σελίδα 9


Σελίδα 10

Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Φηηάρλνληαο ην δηθό καο κηθξό θήπν

Γηελεξγώληαο κηα έξεπλα πεδίνπ

Γιπθέο δεκηνπξγίεο από κηθξνύο δαραξνπιάζηεο


Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Ήξζαλ νη απόθξηεο! Ώξα λα καζθαξεπηνύκε!

Φήλνληαο ηελ ηζηθλνπέκπηε

Με ηε ζπγγξαθέα Αγγειηθή Βαξειά

Έθζεζε βηβιίνπ

Σελίδα 11


Σελίδα 12

Σελίδα 12

Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Δθδήισζε γηα ηελ αλαθύθισζε

Καηαζθεπή καθέηαο ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο

Οη γηνξηέο θαη νη επέηεηνη μερώξηδαλ αλάκεζα ζηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ θαη ζίγνπξα ζα κείλνπλ αμέραζηεο…

Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή (2007)


Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Δνξηαζκόο 28εο Οθησβξίνπ (2009)

Δπέηεηνο ηεο 17εο Ννεκβξίνπ (2008)

Δνξηαζκόο 25εο Μαξηίνπ (2008)

Ο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο ηνπ Πνιπηερλείνπ μαλαδσληαλεύεη ζηε ζθελή

Δνξηή γηα ηνπο Σξεηο Ιεξάξρεο(2008)

Σελίδα 13


Σελίδα 14

Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Να θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ παξέιαζε:


Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Ο αζιεηηζκόο ήηαλ έλα θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο όισλ απηώλ ησλ ρξόλσλ. Οη νκάδεο κπάζθεη θαη βόιετ, ην ping pong, ην ηέληο, ην ράληκπνι, ε θνιύκβεζε, ην πνδόζθαηξν, ην θαξάηε, ε ελόξγαλε γπκλαζηηθή αιιά θαη ν ζηίβνο. Η πξνπόλεζε ζπλερήο θαη ηα απνηειέζκαηα δελ άξγεζαλ λα έξζνπλ ζηνπο αγώλεο.

Η νκάδα κπάζθεη

Μαζήκαηα ηέληο

Κνιύκβεζε

Σελίδα 15


Σελίδα 16

Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο έδσζαλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ρώξνπο πέξα από ην ζρνιηθό θαη λα γλσξίζνπλ θαηλνύξηα πξάγκαηα.

΢το εργοστάσιο γάλακτος της ΠΡΩΣΟ

Παράσταση καραγκιόζη από το γνωστό θαξαγθηνδνπαίρηε Γηάλλαξν

΢ην πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο

΢ηνλ Άγην Αλδξέα, πνιηνύρν Παηξώλ


Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Γπξλώληαο από ηα Σξηδόληα

΢ην ππνθαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο

΢ην Νέν Αξραηνινγηθό Μνπζείν Παηξώλ

΢ηελ 335 Αεξνπνξηθή Μνίξα ζηνλ Άξαμν

Σελίδα 17


Σελίδα 18

Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

΢ην Κξπθό ΢ρνιείν - Θέξκν Αηησιναθαξλαλίαο

΢ην Κέληξν δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο Αληηξξίνπ

΢ην Μεζνιόγγη

΢ηηγκέο μεγλνηαζηάο ζηελ «Παξακπζέληα Πνιηηεία» ζην Αγξίλην


Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

΢ίγουρα, κανείς τους δεν πρόκειται να ξεχάσει τους διαγωνισμούς στους οποίους έλαβαν μέρος κατά τη διάρκεια της πορείας τους στο σχολείο, αποκομίζοντας τόσο δεξιότητες όσο και γνώσεις.

1νο δηαγσληζκόο ρνξνύ

Ρεηνξηθόο δηαγσληζκόο ζηελ Διιεληθή γιώζζα

2νο δηαγσληζκόο ρνξνύ

Σελίδα 19


Σελίδα 20

Σάξη 2010 Η διαδρομή μας

Ρεηνξηθόο δηαγσληζκόο Αγγιηθήο γιώζζαο

Παλειιήληνο καζεκαηηθόο δηαγσληζκόο "Ο Μηθξόο Δπθιείδεο"

Σρία χρόνια περάσαν μια έτσι μια αλλιώς, και οι μαθητές ωριμάσαν βοήθησε και ο καιρός. Από ΢επτέμβρη για νέες περιπέτειες ξεκινούν, και οι αναμνήσεις αυτές ευχόμαστε να τους συντροφεύουν και να τους βοηθούν

Diadromi apofiton 2010  

http://www.ekppanou.gr/images/Documents/Dimotiko/diadromi-apofiton-2010.pdf

Advertisement