Page 1

THE BEATLES Οι Μπητλσ (Beatles), ιταν ζνα παγκοςμίου φιμθσ αγγλικό ροκ ςυγκρότθμα από το Λίβερπουλ, αποτελοφμενο από τον τραγουδιςτι και κικαρίςτα Σζων Λένον τον τραγουδιςτι και μπαςίςτα Πωλ Μακάρτνεϋ, τον κικαρίςτα Σζωρτζ Χάριςον και τον ντράμερ Ρίνγκο ΢ταρ. Σο ςυγκρότθμα ζκανε ζντονθ τθν παρουςία του κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1960 και γνώριςε τόςο μεγάλθ επιτυχία ςε ολόκλθρο τον κόςμο, ώςτε να παραμζνει το πιο δθμοφιλζσ και επαναςτατικό ςυγκρότθμα ςτθν ιςτορία τθσ μουςικισ. Οι Μπθτλσ ςχθματίςτθκαν ςτο Λίβερπουλ το 1959 και θ αρχικι τουσ ςφνκεςθ περιλάμβανε τουσ Σηων Λζνον, Πωλ Μακάρτνεχ, Σηωρτη Χάριςον, ΢τιοφαρτ ΢ατκλιφφ (μπάςο και φωνι), και Πιτ Μπεςτ (τφμπανα). Tο πρώιμο ρεπερτόριό τουσ ςτθριηόταν ςε διαςκευζσ αμερικανικών R&B κομματιών των Chuck Berry και Little Richard. Με τθν επιςτροφι τουσ από το Αμβοφργο ςτισ αρχζσ του 1961, ο ΢ατκλιφφ αποφαςίηει να αποχωριςει και ο Μακάρτνεχ παίρνει το μπάςο. Σον Νοζμβριο του ίδιου χρόνου, ο Brian Epstein γίνεται μάνατηζρ τουσ, τον Αφγουςτο του 1962, αντικακιςτοφν τον ντράμερ Πιτ Μπεςτ, με τον Ρίτςαρντ ΢τάρκι (Ρίνγκο ΢ταρ), και κυκλοφοροφν το ιςτορικό single "Love Me Do" με παραγωγό τον George Martin που ςφντομα κα απολάμβανε τθ φιμθ του "πζμπτου Beatle". Kακιερώνουν το image με το ιδιαίτερο κοφρεμά τουσ και τα ςακάκια δίχωσ κολάρο και το "She Loves You" γίνεται το single με τισ μεγαλφτερεσ πωλιςεισ ςτθν ιςτορία τθσ Bρετανίασ. Με τθν κυκλοφορία του άλμπουμ τουσ "With The Beatles" κακιερώνονται όροι όπωσ "Merseybeat" (για τθ μουςικι τουσ) και "Beatlemania" (για τθν υςτερία που προκαλοφςαν, ειδικά ςτο γυναικείο πλθκυςμό). Παίηουν ςτα μεγάλα κλαμπ του Λονδίνου (Palladium, Royal Albert Hall), εμφανίηονται ςτο εκνικό τθλεοπτικό δίκτυο και το Νοζμβριο του 1963 παίηουν για τθ βαςίλιςςα, αποδεκτοί πλζον από το κατεςτθμζνο κι ζχοντασ γεφυρώςει το "χάςμα των γενεών". Σον Ιανουάριο του 1964 βρίςκονται ςτο Παρίςι, όταν μακαίνουν ότι είναι Nο. 1 ςτισ ΗΠΑ. Σαξιδεφουν ςτισ H.Π.A. όπου χιλιάδεσ καυμαςτζσ τουσ τουσ υποδζχονται ςτο αεροδρόμιο και θ εμφάνιςι τουσ ςτο δθμοφιλζςτατο τθλεοπτικό ςόου του Εντ ΢άλιβαν ςθμειώνει ρεκόρ τθλεκζαςθσ. Επιςτρζφουν ςτο Λονδίνο


με τιμζσ θρώων, ζχοντασ ανοίξει το δρόμο για τθν "Βρετανικι Ειςβολι" όπωσ ονομάςτθκε θ διάκριςθ που ακολοφκθςε των βρετανικών ςυγκροτθμάτων ςτα αμερικανικά τςαρτσ. Σον Ιοφλιο του 1964 κάνει πρεμιζρα το πρώτο τουσ Φιλμ "A Hard Day's Night" και ςφντομα ακολουκεί το δεφτερό τουσ φιλμ "Help".

Ο Μακάρτνεχ γράφει το "Yesterday" και ςτα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ παραςθμοφοροφνται από τθ βαςίλιςςα. ΢τθ Νζα Τόρκθ, τον Αφγουςτο του 1965, είναι το πρώτο γκρουπ που παίηει ςε ςτάδιο μπζιημπολ. ΢ταδιακά αρχίηουν τθν παραγωγι πιο περιπετειώδουσ μουςικισ, που οδθγεί ςε δίςκουσ ςαν το "Rubber Soul" και το "Revolver". O Χάριςον πειραματίηεται για πρώτθ φορά με το ινδικό ζγχορδο ςιτάρ ςτο "Norwegian Wood". Tο καλοκαίρι του 1966 ο Λζνον δθλώνει ςε τθλεοπτικι ςυνζντευξθ ότι οι Beatles είναι πιο διάςθμοι από τον Ιθςοφ, προκαλώντασ κατακραυγι, που εντείνεται όταν ο Μακάρτνεχ παραδζχεται ςτθν τθλεόραςθ ότι ζχει πάρει LSD. Δίνουν το τελευταία ηωντανι ςυναυλία τθσ καριζρασ τουσ ςτο ΢αν Φρανςίςκο. ΢τθν καρδιά του "καλοκαιριοφ τθσ αγάπθσ" και τθσ επιτυχίασ, ετοιμάηεται το επόμενό τουσ φιλμ, ςε φφοσ ντοκιμαντζρ (αν και ςουρεαλιςτικό), το “Magical Mystery Tour”, κυκλοφορεί το "Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band", το οποίο για πολλοφσ μουςικοφσ κριτικοφσ αποτελεί το ςθμαντικότερο άλμπουμ τθσ ροκ μουςικισ. ΢τισ 25 Iουνίου1967, ςτθν πρώτθ παγκόςμια ταυτόχρονθ μετάδοςθ μζςω δορυφόρου, τραγουδοφν το "All You Need Is Love" ςε 200 εκατομμφρια ανκρώπουσ. Ήταν μια από τισ πιο δυνατζσ, ιςτορικά και ςυναιςκθματικά, ςτιγμζσ ςτθν ιςτορία τθσ ροκ μουςικισ. Aμζςωσ μετά τον αιφνίδιο κάνατο τοφ μάνατηζρ τουσ Μπράιαν Ζπςταϊν γνωρίηουν τον Μαχαρίςι Γιόγκι Μαχζσ και ενςωματώνουν ςτοιχεία των ανατολικών φιλοςοφιών. Ιδρφουν φιλόδοξα τθ διςκογραφικι εταιρεία Apple, που ςτεγάηει επιχειρθματικά όλεσ τουσ τισ δραςτθριότθτεσ. Θριαμβευτικά, με το "Abbey Road" και το "Let It Be" (που είναι τελικά το τελευταίο τουσ άλμπουμ, αλλά και το τελευταίο τουσ ηωντανό), η ιςτορία των Beatles φτάνει ςτο τέλοσ τησ. Οι "Τπζροχοι Σζςςερισ" ακολοφκθςαν προςωπικζσ καριζρεσ με αρκετζσ αξιόλογεσ ςτιγμζσ, που όμωσ ποτζ δεν πλθςίαςαν τθν ακεραιότθτα του Beatle-ικοφ καλλιτεχνικοφ οράματοσ. Σον Δεκζμβριο του 1980 ο Λζνον δολοφονείται ζξω από το ςπίτι του ςτθ Nζα Yόρκθ και ςτισ 30 Νοεμβρίου του 2001 ο Χάριςον πεκαίνει από καρκίνο ςτο Λοσ Άντηελεσ.


180213 g  

http://www.ekppanou.gr/images/Mousiki/180213-g.pdf

180213 g  

http://www.ekppanou.gr/images/Mousiki/180213-g.pdf

Advertisement