Page 1

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT DOMU EKOLOGICZNEGO ORGANIZATOR: BIURO PROJEKTÓW EKOTEKTURA

§1 PRZEDMIOT KONKURSU Biuro projektów EKOTEKTURA zwane dalej Organizatorem ogłasza konkurs: „POMYSŁ NA DOM EKOLOGICZNY”. §2 CEL KONKURSU Celem konkursu jest promocja ekologicznej architektury w Polsce oraz promocja Biura Projektów EKOTEKTURA Piotr Pyrtek z siedzibą w Sułkowicach przy ul. Zagumnie 6, NIP: 681-177-79-32. §3 WARUNKI UCZESNICTWA W KONKURSIE 1.

Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy kto:

− − − − −

Jest osobą pełnoletnią oraz spełnia warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie. Dysponuje działką budowlaną na której terenie obowiązuje plan miejscowy.* Planuje budowę domu ekologicznego. Wyrazi chęć współpracy z naszą pracownią w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawi oryginalny pomysł na dom ekologiczny w dowolnej technice graficznej, opisowej, itp. *jeśli na Terenie Inwestycji nie obowiązuje plan miejscowy zwycięzcom konkursu zaoferowana zostanie pomoc w uzyskaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy (poza konkursem wg odrębnej umowy)

2.

4. 5. 6.

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz inne osoby zatrudniane przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające uprawnienia architekta, lub osoby współpracujące z jakimkolwiek biurem projektowym. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić jeden pomysł na dom ekologiczny. Każdy biorący udział w konkursie otrzyma:

− − − −

Uproszczoną analizę klimatyczną działki budowlanej. Możliwość dyskusji z architektem na temat zgłoszonego pomysłu. Szkicową koncepcję budynku wraz z propozycją możliwych rozwiązań ekologicznych dla zadanej lokalizacji. Możliwość 2 korekt proponowanych rozwiązań na etapie przygotowywania koncepcji.

3.

§4 TERMINY Rozpoczęcie konkursu: 24 września 2012r. Termin nadsyłania pomysłów: 26 października 2012r. Wyniki konkursu: 26 listopada 2012r. §5 WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ NADSYŁANY „POMYSŁ” 1.

Nadesłane zgłoszenie powinno zawierać:

„pomysł” wykonany w dowolnej technice graficznej, pisemnej lub jakiejkolwiek innej umożliwiającej identyfikację proponowanych rozwiązań ekologicznych


− −

2. 3.

4.

Lokalizację Inwestycji przedstawioną na: mapce ewidencyjnej, mapce zasadniczej, zdjęciu lotniczemu, itp. wraz z podaniem adresu Inwestycji (miejscowość, ulica) w celu wykonania analizy klimatycznej zadanej lokalizacji. Każdy z pomysłów należy opatrzyć indywidualnym logiem będącym ciągiem liter i cyfr.

Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików PDF lub JPG. Wielkość e-maila nie może przekroczyć 5 MB. Każde zgłoszenie przesłane na konkurs będzie potwierdzone krótką wiadomością elektroniczną. Osoby, które w ciągu 3 dni roboczych nie otrzymają potwierdzenia proszone są o kontakt z Organizatorem. Niepotwierdzone zgłoszenia nie będą rozpatrywane w konkursie. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora. §6 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU ORAZ KRYTERIA OCENY

1. 2.

Wyboru zwycięskich prac dokonuje Organizator konkursu. Bezpośrednimi kryteriami branymi pod uwagę na etapie wyboru zwycięskich prac będą:

− − −

Ilość i jakość zastosowanych rozwiązań ekologicznych w projektowanym budynku. Estetyka i nowoczesność proponowanych rozwiązań. Poziom współpracy pomiędzy Klientem i Architektem.

3.

Organizator konkursu dokona wyboru jednego projektu który otrzyma nagrodę główną i jednego który otrzyma wyróżnienie (drugą nagrodę). Użytkownicy Facebooka dokonują wyboru najciekawszej ich zdaniem pracy, poprzez zaznaczenie „LIKE” („Lubię to” ) przy pracy, która najbardziej im się podobała. (Decyduje ilość kliknięć „Like” na stronie Facebook.com). Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Zastrzega się, że ocena Organizatora może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z odstąpieniem od przyznania nagród, o których mowa w paragrafie 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Każde zgłoszenie będzie posiadało indywidualny kod nadany przez Zgłaszającego, a po ostatecznej decyzji Organizatora autor zwycięskiego pomysłu poproszony zostanie o ujawnienie danych osobowych które zostaną wykorzystane przez Organizatora celem dopełnienia postanowień konkursu – podpisanie umowy o prace projektowe. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 listopada 2012 poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.ekotektura.com oraz www.facebook.com/ekotektura.

4.

5. 6. 7.

8.

§7 NAGRODY 1.

2.

Z autorami zwycięskich pomysłów zostanie podpisana umowa o prace projektowe na wykonanie indywidualnego projektu architektoniczno – budowlanego, kompletnego pod względem wymagań określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Organizator konkursu przewiduje następujący podział nagród: Pierwsze miejsce: NAGRODA: darmowy projekt architektoniczno – budowlany budynku ekologicznego (gotowy projekt do uzyskania pozwolenia na budowę, kompletny pod względem wymagań określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). Wyróżnienie (drugie miejsce): NAGRODA: projekt architektoniczno – budowlany budynku ekologicznego w promocyjnej cenie 5.000zł netto (gotowy projekt do uzyskania pozwolenia na budowę, kompletny pod względem wymagań określonych w


ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). Konkurs Interentowy: NAGRODA: projekt architektoniczno – budowlany budynku ekologicznego w promocyjnej cenie 5.000zł netto (gotowy projekt do uzyskania pozwolenia na budowę, kompletny pod względem wymagań określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze, jak również na inne rodzaje nagród. Przekazanie nagród nastąpi poprzez osobiste stawiennictwo nagrodzonego Uczestnika w siedzibie Organizatora w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Nieodebranie nagrody w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez nagrodzonego Uczestnika uznaje się za rezygnację z jej przyjęcia, a osobie nagrodzonej nie przysługuje w tej sytuacji roszczenie do Organizatora o wydanie nagrody. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wskazania przez Uczestnika błędnego adresu do korespondencji lub brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi - na piśmie - stosowne oświadczenie w tym zakresie. Uczestnik konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe oraz jeśli z powodu ich niepoprawności nie będzie możliwe przekazanie nagrody. §8 PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

1.

2.

Wszystkie wykonane przez Organizatora prace staną się jego własnością. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do wszelkich wykonanych przez niego prac na etapie konkursu oraz możliwością wykorzystania ich dla własnych potrzeb. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji koncepcji, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. §9 WARUNKI OGÓLNE

1.

2. 3. 4. 5.

Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzców za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Zwycięzców. Zwycięzcy nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej promocji jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator. Zgłoszenie „pomysłu” do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że udział w konkursie nie ma charakteru komercyjnego.* Zgłoszenie „pomysłu” do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie go w Internecie i wzięcie udziału w głosowaniu internetowym celem przyznania nagrody Internautów. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: info@ekotektura.com *nie jest architektem, ani nie współpracuje z żadnym biurem projektowym


§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.

Uczestnik konkursu, wysyłając pracę - „pomysł”:

− −

Oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przesłanej na konkurs pracy - „pomysłu” Oświadcza, że przesłaną na konkurs pracę - „pomysł” bezpłatnie udostępnia do publikacji oraz upoważnia Organizatora do ich opracowania (edycji) w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu, Akceptuje warunki konkursu, wyrażone w niniejszym regulaminie. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przesłanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.);

− −

2. 3. 4. 5. 6.

Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora również po zakończeniu konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. We wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac -”pomysłu”. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora.

Podanie przez Uczestników Konkursu ich danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla odbioru nagród. Administratorem danych osobowych jest Biuro Projektów EKOTEKTURA Piotr Pyrtek, Siedziba: ul. Zagumnie 6 32-440 Sułkowice, Biuro: ul. Rogatka 1/6 31-425 Kraków, NIP: 681-177-79-32.

regulamin konkursu: „pomysł na dom ekologiczny”  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie: pomysł na dom ekologiczny.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you