Page 1

www. ek opr oduk t . pl


Ekopr oduktMar ek Kubar as p.j .t or odz i nnafir ma,k t ór apows t ał a w 1993 r ok u z wi el k i ejpas j ido z dr owego s t y l uż y c i a,nat ur al ny c h pr oduk t ów is t ał ego obs er wowani a wpł y wu di et y na s amopoc z uc i e c z ł owi ek a.Dz i ś ,s t wor z one pr z ezMar k a Kubar ę pr z eds i ębi or s t wo,ma woj ejof er c i eż y wnoś ćek ol ogi c z ną,ek ol ogi c z nepr oduk t ydl adz i ec i , ws ż y wnoś ć bez gl ut enową, nat ur al ne s upl ement y di et y or az ż y wnoś ć f unk c j onal ną. Fi r ma Ek opr oduk tc eni ona j es t pr z ez k l i ent ów z a wy s ok ąj ak oś ć pr oduk t ów,i c h dos k onał ys makor azor y gi nal ner ec ept ur y .Pos z uk uj ąc nowy c hpr opoz y c j i dl ak l i ent ów, Ek opr oduk tby ł pi er ws z y m pr oduc ent em, k t ór y wpr owadz i łna r y nekl en mi el ony–nową,ł at wi ejpr z y s waj al ną godni ej s z ąw uż y c i uf or mępopul ar negos i emi eni al ni anego.Wś r ód iwy i nny c h pr oduk t ów fir mywar t o wy r óż ni ćAmar ant us k i( c hr upi ąc et al ar k i wy t war z aneznaj bar dz i ejwar t oś c i owegoz boż anaś wi ec i e–amar ant us a) or az Ot r ębus i e( na baz i e ot r ąb ij ogur t u,k t ór ez awi er aj ą naj wy ż s z ą z awar t oś ćbł onni k anar y nk u: 17%) . Of er t ęfir myEk opr oduk tt wor z ąc z t er ygr upypr oduk t ów –s z er ok agama wy r obów ek ol ogi c z ny c h( ek oPr oduk t ) ,s er i apr oduk t ów bez gl ut enowy c h ( Amar el l o) , war t oś c i owepr z ek ąs k i , c i as t k aipr oduk t yś ni adani owe( Dobr a Kal or i a)or azl enis upl ement ydi et y .Ws pól ny m mi anowni k i em dl ac ał ego as or t y ment uj es ts t os owani e wy ł ąc z ni e nat ur al ny c hs k ł adni k ów or az wy s ok aj ak oś ćpr oduk t ów.Wi ęk s z oś ćwy r obów wy t war z anaj es tr ęc z ni e, t r ady c y j ny mimet odamiwz ak ł adz i epr oduk c y j ny m wCz ęs t oc howi e,c hoć fir ma s i ęga t ak ż e po nowe r oz wi ąz ani a poz wal aj ąc e uz y s k ać j es z c z e wy ż s z ąj ak oś ćk ońc owegopr oduk t u( np. pr aż eni ez i ar en–bezt ł us z c z u, z a pomoc ągor ąc egopowi et r z a,z ami as ts maż eni ai c hnaol ej u) .Aut or s k i e r ec ept ur yfir myudowadni aj ąt ak ż e,ż et o,c owar t oś c i owedl anas z ego or gani z mu, moż eby ćr ównoc z eś ni er oz k os z ądl apodni ebi eni a.


ek oPr oduk t Ży wnoś ćek ol ogi c z na t oż y wnoś ćwy t war z ana zs ur owc ów poc hodz ąc y c h zupr awi hodowl i ek ol ogi c z ny c h. Gł ównąz as adąr ol ni c t waek ol ogi c z negoj es t gos podar owani ewz godz i eznat ur ąi z as adami oc hr onyś r odowi s k a. STRONY:411

Amar el l o Amar el l ot o pi er ws z a na pol s k i m r y nk us er i a pr oduk t ów,k t ór y c hs k ł ad w wi ęk s z oś c iopar t yj es tnaamar ant us i e,s t wor z ony c hzmy ś l ąoc hor y c hna c el i ak i ęios obac huc z ul ony c hnagl ut en.Nas z epr oduk t ypoddaj emyc i ągł y m t es t om, bymócz apewni ć , ż eAmar el l ot ogwar anc j aws pani ał egos mak u. STRONA:1214

dobr ak al or i a Dobr ek al or i et ot ak i e,k t ór eni et y l k oz as pok aj aj ągł ód,al edos t ar c z aj ąt ak ż e wi el uc enny c hs k ł adni k ów odż y wc z y c h ni ez będny c h dl a pr awi dł owego f unk c j onowani aor gani z muor azodpowi edz i al ny c hz awy gl ądnas z ejs k ór y , wł os ówi paz nok c i . STRONY:1519

l eni s upl ement y Twoj epoż y wi eni epowi nnoby ćl ek ar s t wem,at woj el ek ar s t wopowi nnoby ć poż y wi eni em. Hi pok r at es( ok . 460–370p. Ch. ) Of er uj emyPańs t wus z er ok ągamęs upl ement ów di et yor azpr oduk t yzl nu, k t ór ewz nac z ąc ys pos óbmogąz mi eni ćdot y c hc z as owys t y l odż y wi ani a. STRONA:2023

3


ek o Pr oduk t

4


Amar ant us Podwz gl ędem odż ywc z ym amar ant usj es tnaj bar dz i ej war t oś c i owym z ez bóż , al ej es tt eżz boż em naj mni ej z nanym. W Amer yc eupr awi anyj es todt r z ec ht ys i ęc yl at .Byłj ednązgł ównyc hupr aw w i mper i um I nków,Maj ów iAz t eków, j ednakw pr z ec i wi eńs t wi edokukur ydz yiz i emni aków ni epr z yj ąłs i ęw Eur opi eodr az upopodboj uAmer yki .

Amar ant hus( pol s kanaz wa:s z ar ł at )obej muj eponad s z eś ć dz i es i ątgat unków,w t ym r oś l i nyoz dobne.Zal i c z anyj es t dops eudoz bóż .Ps eudo,poni eważni enal eż ydor odz i nyt r aw. Wys t ępuj enaws z ys t ki c hkont ynent ac h.Poj edync z ar oś l i na r odz iponad50t ys i ęc ynas i on.Śl adyz i ar enamar ant us a odkr yt ez os t ał yw gr obac hs pr z ed9000l at .

Zwi ęks z one z ai nt er es owani et ym z boż em poj awi ł os i ę dopi er o w os t at ni c hl at ac hj ako ef ektl i c z nyc h badań naukowyc h.Wyni kazni c hbowi em,ż ez i ar noamar ant us aj es tpodwi el omawz gl ędamiwyj ąt kowe.Zawi er awi ęc ej bi ał kani żpoz os t ał ez boż a,aj ednoc z eś ni ej es tt obi ał koonaj wyż s z ejwś r ódz bóżwar t oś c iodż ywc z ej ,gdyżw j ego s kł adz i ez naj duj ąs i ęws z ys t ki eami nokwas yegz ogenne,kt ór yc hgł ównym ź r ódł em w nas z ejdi ec i epoz os t aj ebi ał ko z wi er z ęc e.Zewz gl ędunapeł nygar ni t urami nokwas ów,amar ant usz al ec anyj es tw di ec i eweget ar i ańs ki ej ,az e wz gl ędu na t o,ż e ni ez awi er a bi ał ek gl ut enowyc hj es tnaj l eps z ym z boż em dl a os ób uc z ul onyc h na gl ut en. Dodat kowo,ż adnei nnez boż eni ez awi er at yl umakr oimi kr oel ement ów c oamar ant us .J es tw ni m wi ęc ejmagnez u ni żwc z ekol adz i e, wi ęc ej wapni ani żwml ekui wi ęc ej ż el az ani żws z pi naku. Zboż et oj es tt eżź r ódł em ni enas yc onyc h kwas ów t ł us z c z owyc hor azs kwal enu,kt ór ym.i n.hamuj epr oc es ys t ar z eni as kór y.J akbyt egobył omał o,mat eż naj wi ęc ejbł onni kaz ews z ys t ki c hz bóż .W pol s ki c hs kl epac hamar ant usdos t ępnyj es tw t r z ec hpos t ac i ac h:j ako nas i ona( z i ar no) ,mąka,inas i onaeks pandowane. Os t at ni onar ynkupoj awi ł as i ęmąkazamar ant us apr aż ona,kt ór ąmoż nat r akt owaćj akopr odukti ns t ant ,gdyżj es t pr z ygot owywanazz i ar enpr aż onyc hinadaj es i ędos poż yc i anawetbezgot owani a. Naj wi ęc ejj ednakuwagipoś wi ęc as i ęamar ant us owieks pandowanemu,kt ór yj es tgot owyod r az u do s poż yc i a inaj bar dz i ejuni wer s al nypodwz gl ędem z as t os owań.Ws kut ekpoddani az i ar nakr ót kot r wał ejobr óbc et er mi c z nej ( ki l ka s ekund) ,uz ys kuj e ono bi ał ą,c hr upi ąc ąf or mę is t aj es i ę dos konał ym peł noz i ar ni s t ym pół pr odukt em do bez poś r edni ego s poż yc i a.Mamy wi ęc pr odukto naj wyż s z ejwar t oś c iodż ywc z ej ,peł noz i ar ni s t y,got owy dos poż yc i a,c hr upi ąc yineut r al nys makowo.Amar ant useks pandowanymoż ebyćwykor z ys t anydopr z yr z ądz ani a peł nowar t oś c i owyc his z ybki c hś ni adań,dowar z yw imi ęsor azdows pani ał yc hdes er ów.Każ dykuc har zikaż dy mi ł oś ni kdobr ejkuc hnimat ut ajni ez wykł epol edopopi s u.

5


ek o Pr oduk t -pr oduk t y

AMARANTUSEKSPANDOWANY Skł ad:z i ar noamar ant us a( s z ar ł at u) * Spos óbuż yci a:dodat ekdomus l iiz upml ec z nyc h.Zal ec anyj akoz ami enni kmąki ( wi l oś c i1015%)wews z ys t ki c hdomowyc hwypi ekac hipot r awac hmąc z nyc h. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1754kJ( 417kc al )

bi ał ko

18g

węgl owodany

63g

wt ym c ukr y t ł us z c z

0, 4g

mas anet t o:120g kod:5903548003692

8g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 3g bł onni k

14g

s ód

0, 02g

ZI ARNO AMARANTUSA Skł ad:z i ar noamar ant us a( s z ar ł at u) * *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1754kJ( 417kc al )

bi ał ko

18g

węgl owodany

63g

wt ym c ukr y t ł us z c z

0, 4g

mas anet t o:500g

8g

kod:5903548003739

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 3g bł onni k

14g

s ód

0. 02g

wapń

150mg

ż el az o magnez

8mg 270mg

6


ek o Pr oduk t

PŁATKIKUKURYDZI ANE

-pr oduk t y

Skł ad:gr yskukur ydz i any*( 98, 5%) ,eks t r akts ł odowy*,s ól * *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:150g kod:5903548003722

war t oś ćener get yc z na

1465kJ( 350kc al )

bi ał ko

8g

węgl owodany

75g

wt ym c ukr y

6g

t ł us z c z

1g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 0g bł onni k

4g

s ód

1g

PŁATKIORKI SZOWE dos t ępner ówni eżzs ez amem Sk ł ad:z i ar noor k i s z u* *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1428kJ( 338kc al )

bi ał ko

12g

mas anet t o:250g

węgl owodany

62g

kod:5903548003975

wt ym c ukr y t ł us z c z

0g 3g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 0g bł onni k

9g

s ód

0g

CHRUPKIORKI SZOWE Skł ad:eks pandowanez i ar noor ki s z u*,mel as a*.Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c i or z es z ków z i emnyc h,s ez amuimi gdał ów. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:160g kod:5903548003951

war t oś ćener get yc z na

1468kJ( 346kc al )

bi ał ko

9g

węgl owodany

67g

wt ym c ukr y

Dos t ępner ówni eż zs ez amem

t ł us z c z

29g 2g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 0. 3g bł onni k

6g

s ód

0, 02g

ż el az o

8. 4mg( 42%*) *pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

7


PSZENI CAZMI ODEM

dos t ępner ówni eżmus l izamar ant us em imal i nami Skł ad: eks pandowanez i ar nops z eni c y*, mel as a*, mi ód*( 5%) . Moż ez awi er aćś l adowe i l oś c ior z es z ków z i emnyc h,s ez amuimi gdał ów. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1459kJ( 345kc al )

bi ał ko

9g

mas anet t o:180g

węgl owodany

69g

kod:5903548004811

wt ym c ukr y t ł us z c z

23g 2g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 0g bł onni k

8g

s ód

0. 02g

BROWNCRUNCHY Skł ad:mel as abur ac z ana*,pł at kiows i ane*,mąkaps z ennar az owa*,ol ejpal mowy*,r odz ynki *, pł at kikukur ydz i ane*,j abł kos us z one*,amar ant useks pandowany*,or ki s zeks pandowany*, wi ór kikokos owe*,nas i onas ez amu*,s i emi ęl ni ane*,kakao*,j aj kow pr os z ku*,wodor owęgl an amonu( ś r odeks pul c hni aj ąc y) . *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:250g

war t oś ćener get yc z na

1459kJ( 345kc al )

kod:5903548003746

bi ał ko

9g

węgl owodany

69g

wt ym c ukr y t ł us z c z

23g 2g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 0g bł onni k

8g

s ód

0. 02g

MUSLIZAMARANTUSEM IMALI NAMI Skł ad:pł at kiows i ane*,eks pandowanez i ar noamar ant us a*( 14%) ,ps z eni c aeks pandowana*,j abł ko s us z one*,r odz ynki *,mel as a*,s i emi ęl ni ane*,mal i nal i ofil i z owana*( 5%) ,nas i onas ez amu*,nas i ona s ł onec z ni ka*.Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc himi gdał ów. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1603kJ( 381kc al )

bi ał ko

11g

węgl owodany

56g

wt ym c ukr y t ł us z c z

mas anet t o:250g kod:5903548003616

11g 10g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 2g bł onni k

9g

s ód

0. 02g

Dos t ępner ówni eż mus l izowocami

8


ek o Pr oduk t

AMARANTUSKISEZAMOWE

-pr oduk t y

Amar ant us kit oj edynew s woi mr odz aj uc i as t ka,kt ór es makuj ąj aks ł odyc z e,ani es peł ni aj ądefini c j i c i as t ka.Sąwyt war z anebezdodat kut ł us z c z u,at r wał ąpos t ać( ks z t ał t )uz ys kuj ąpopr z ezwymi es z ani e eks pandowanegoamar ant us azmel as ą.St anowi ąonez nakomi t ydodat ekdokawy,kt ór awypł ukuj e magnezzor gani z mu.Nat omi as tamar ant usgodos t ar c z ac os pr awi a,ż edos konal es i ęuz upeł ni aj ą. Donas z yc hc i as t ekni edodaj emybi ał egoc ukr uanis yr opów s kr obi owyc higl ukoz owyc h. Skł ad:mel as abur ac z ana*,eks pandowanenas i onaamar ant us a*,s ez am*( 35%;nas i ona,mi az ga) ,mi ód*. Moż ez awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc himi gdał ów. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:100g kod:5903548005160

war t oś ćener get yc z na

2056kJ( 492kc al )

bi ał ko

14g

węgl owodany

51g

wt ym c ukr y t ł us z c z

26g 24g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 4g bł onni k

9g( 34%*)

s ód ż el az o magnez wapń

0. 04g 10mg(70%*) 280mg( 75%*) 150mg(19%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

CI ASTKAOTRĘBOWE Ci as t kaot r ębowes wójni epowt ar z al nys makz awdz i ęc z aj ąwyj ąt kowejr ec ept ur z e, kt ór as pr awi a,ż eł ąc z ąw s obi ewal or ys makoweidi et et yc z ne.Ci as t kaot r ębowe z awi er aj ąś r edni o10r az ywi ęc ejbł onni kani żz wykł eher bat ni ki( wt aki c hs amyc h i l oś c i ac hpr odukt ów) . Skł ad:mąkaps z enna*,ot r ębyps z enne*,ol ejpal mowy*,c uki ert r z c i nowy*,woda, wodor owęgl anamonu( ś r odeks pul c hni aj ąc y) ,ż ół t kaj ajw pr os z ku*,j ogur tw pr os z ku*,ar omatwani l i owy*.Moż ez awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc h, nas i ons oiinas i ons ez amu. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

2009kJ( 480kc al )

bi ał ko

9g

węgl owodany

50g

wt ym c ukr y t ł us z c z

20g 23g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 18g bł onni k

15g

s ód

0. 01g

9

mas anet t o:170g kod:5903548003654


CI ASTKA3ZBOŻA Skł ad:mąkaps z ennar az owa*,ol ejpal mowy*pł at kiows i ane*,r odz ynki *,c uki er t r z c i nowy*,pł at kikukur ydz i ane*,mel as a*,ż ół t kow pr os z ku*,bi ał kaj ajw pr os z ku*, wodor owęgl anamonu( s ubs t anc j as pul c hni aj ąc a) ,c ynamon*,woda.Pr oduktmoż e z awi er aćś l adowei l oś c inas i ons ez amu,or z es z ków z i emnyc himi gdał ów. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

mas anet t o:200g kod:5903548003630

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1862kJ( 445kc al )

bi ał ko

6g

węgl owodanypr z ys waj al ne

57g

t ł us z c z

20g

CI ASTKA4ZBOŻA Skł ad:mąkaps z ennar az owa*,ol ejpal mowy*pł at kiows i ane*,pł at kikukur ydz i ane*, eks pandowanenas i onaamar ant us a*,s ez am*,mel as a*,wi ór kikokos owe*,s i emi ę l ni ane*,j aj kow pr os z ku*,wodor owęgl anamonu( s ubs t anc j as pul c hni aj ąc a) ,ar omat wani l i owy*.Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc himi gdał ów. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

2208kJ( 528kc al )

bi ał ko

10g

węgl owodanypr z ys waj al ne

57g

t ł us z c z

27g

mas anet t o:170g kod:5903548003647

CI ASTKAORKI SZOWE ZSEZAMEM

Skł ad:mąkaor ki s z owar az owa*( 23%) ,c uki ert r z c i nowy*,pł at kior ki s z owe*( 14%) ,ol ej pal mowy*,r odz ynki *,pł at kikukur ydz i ane*,wi ór kikokos owe*,ż ół t kow pr os z ku*, wodor owęgl anamonu( s ubs t anc j as pul c hni aj ąc a) ,bi ał kaj ajw pr os z ku*,ar omat wani l i owy*.Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc himi gdał ów. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

mas anet t o:200g kod:5903548003623

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1996kJ( 478kc al )

bi ał ko

9g

węgl owodanypr z ys waj al ne

52g

t ł us z c z

25g

10


ek o Pr oduk t -pr oduk t y

POWERBREAD Skł ad:s yr opzagawy*,pł at kikukur ydz i ane*,pł at kiows i ane*,pł at ki j ęc z mi enne*,mor el es us z one*,r odz ynki *,j abł kos us z one*,ol ej kokos owy*,pł at kips z enne,mąkaps z ennar az owa*,eks pandowane nas i onaamar ant us a*,nas i onas ez amu*,s i emi ęl ni ane*,wi ór ki kokos owe*,mi ód*.

mas anet t o:50g

Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc himi gdał ów.

kod:5903548004705

*pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z a

w 100gpr odukt u

w 50gpr odukt u( 1bat on)

war t oś ćener get yc z na

1637( 389kc al )

819kJ( 195kc al )

bi ał ko

6g

3g

węgl owodany

64g

32g

23g

12g

11g

6g

wt ym c ukr y t ł us z c z

4g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 8g bł onni k

6g

3g

s ód

0. 2g

0. 1g

CHLEBEKMUSLICZTERYZBOŻA mas anet t o:50g

Skł ad:pł at kiows i ane*,pł at kikukur ydz i ane*,s yr opzagawy*, s yr opbur ac z any*,ol ejpal mowy*,nas i onas ez amu*,wi ór ki

kod:5903548003760

kokos owe*,r odz ynki *,j abł kos us z one*,eks pandowanenas i ona amar ant us a*,mąkaps z ennar az owa*,mi ód*,s i emi ęl ni ane*. Moż ez awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc himi gdał ów. Dos t ępnyr ówni eż * p r o d u k t r o l n i c t w a e k o l o g i c z n e go w wer s j iamar ant us owej

War t oś ćodż ywc z a

w 100gpr odukt u

war t oś ćener get yc z na

1900kJ( 454kc al )

950kJ( 227kc al )

bi ał ko

8g

4g

węgl owodany

59g

30g

25g

12g

19g

10g

wt ym c ukr y t ł us z c z

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 11g

11

w 50gpr odukt u( 1bat on)

5g

bł onni k

7g

3. 5g

s ód

0. 1g

0. 05g

ż el az o

4mg

2mg

magnez

120mg

60g


ż y wnoś ć bez gl ut enowa

Amar el l o

12


Amar el l o

AMARANTUSEKSPANDOWANY

-pr oduk t y

Spos óbuż yci a:j akododat ekdoml eka,j ogur t u,mus l i ,des er ów l ubdobez poś r edni egos poż yc i a.Zal ec any j akoz ami enni kmąkips z ennej ,w i l oś c i1015%,wews z ys t ki c hdomowyc hwypi ekac hipot r awac hmąc z nyc h.

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:120g kod:5903548000110

war t oś ćener get yc z na

1754kJ( 417kc al )

bi ał ko

18g

węgl owodany

61g

wt ym c ukr y t ł us z c z

0, 4g 8g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 3g

Dos t ępnyr ówni eż zmi odem

bł onni k

14g( 54%*)

s ód

0, 02g

wapń

150mg( 19%*)

magnez

250mg( 66%*)

ż el az o

7, 6mg( 54%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

MUSLIKOLUMBA

Skł ad:pł at kikukur ydz i ane*,r yżeks pandowany*,eks pandowanenas i onaamar ant us a*, s yr opbur ac z any*,r odz ynki *,pr os oeks pandowane*,mal i nal i ofil i z owana*,mi ód*,kakao*. *pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1523kJ( 360kc al )

bi ał ko

8g

węgl owodany

74g

mas anet t o:160g

14g

kod:5903548000158

wt ym c ukr y t ł us z c z

2g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 1g bł onni k

5g

s ód

0, 2g

ż el az o

4, 7mg( 33%*)

magnez

88mg( 23%*)

AMARELKI

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

Skł ad:mel as abur ac z ana*,

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

eks pandowanenas i onaamar ant us a*,

war t oś ćener get yc z na

1635kJ( 389kc al )

nas i onas ez amu*,eks pandowane

bi ał ko

11g

z i ar nopr os a*,mi ód*.

węgl owodany

54g

*pr oduk tr ol ni c t wae k ol ogi c z ne go

mas anet t o:80g kod:5903548000127

wt ym c ukr y t ł us z c z

27g 13g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 3g bł onni k

6g( 24%*)

s ód

0, 03g

wapń

144mg( 18%*)

magnez

250mg( 67%*)

ż el az o

9, 4mg( 63%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

13


MĄKAAMARANTUSOWAPRAŻONA Skł ad:nas i onaamar ant us a

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1754kJ( 417kc al )

bi ał ko

18g

węgl owodany

63g

wt ym c ukr y t ł us z c z

mas anet t o:450g kod:5903548000134

0, 4g 8g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 3g bł onni k

14g( 54%*)

s ód

0, 02g

wapń

150mg( 19%*)

magnez

250mg( 66%*)

ż el az o

7, 6mg( 54%*)

Dos t ępnar ówni ez mąkaamar ant us owa s ur owa

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

PŁATKILNI ANE Skł ad:s i emi ęl ni ane.

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:150g

war t oś ćener get yc z na

1996kJ( 476kc al )

kod:5903548000172

bi ał ko

20g

węgl owodany

6g

wt ym c ukr y t ł us z c z

14g 42g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 4g bł onni k

28g( 54%*)

s ód

0, 03g

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

LENMI ELONY Zas t os owani e:Lenmi el onyuż yt yj akododat ekdowypi ekuc hl ebaic i as tl ubj akos kł adni kz up,s os ów,pł at ków ś ni adani owyc himus l iwz bogac adani aw bł onni kiant yoks ydant yor azs peł ni af unkc j ęz agęs t ni ka,j ednak naj c z ęś c i ejj es ts poż ywanyw pos t ac ikl ei ku. Skł ad:s i emi ęl ni anec z ęś c i owoodt ł us z c z one

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1346kJ( 323kc al )

bi ał ko

40g

mas anet t o:150g

węgl owodany

3g

kod:5903548000165

wt ym c ukr y t ł us z c z

1g 9g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 1g bł onni k

33g

s ód

0, 04g

14


dobr a Kal or i a

15


OTRĘBUSI E Skł ad:mąkaps z enna,ot r ębyps z enne( 29%) ,t ł us z c zr oś l i nnyut war dz ony,c uki erbr ąz owy,j ogur t , wodor owęgl anamonu( s ubs t anc j as pul c hni aj ąc a) ,ż ół t kaj ajw pr os z ku,ar omatwani l i owy.Pr oduktmoż e z awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc hinas i ons ez amu.

mas anet t o:170g kod:5903548001414

Dos t ępner ówni eż zs ez amem,maki em il nem,or z ec hami , ows i aneor azbezc ukr u

War t oś ćodż ywc z a100g war t oś ćener get yc z na

1800kJ( 430kc al )

bi ał ko

10g

węgl owodany

46g

wt ym c ukr y t ł us z c z

19g 19g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 5g bł onni k

19g

s ód

0, 18g

AMARANTUSKIor z ec howe Skł ad:mel as abur ac z ana,eks pandowanenas i onaamar ant us a,pł at kiows i ane,or z es z kiz i emne( 12%) , mi az gaar ac hi dowa( 11%) .Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c imi gdał ów is ez amu.

War t oś ćodż ywc z a100g war t oś ćener get yc z na

1860kJ( 443kc al )

bi ał ko

15g

węgl owodany

59g

wt ym c ukr y t ł us z c z

23g 15g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 1g bł onni k

7g( 30%*)

s ód

0, 03g

ż el az o

9mg( 64%*)

magnez

250mg( 67%*)

wapń

154mg( 19%*)

mas anet t o:100g kod:5903548005153

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

AMARANTUSKIkokos owe Skł ad:mel as abur ac z ana,eks pandowanenas i onaamar ant us a,wi ór kikokos owe( 18%) ,pł at ki ows i ane,mi az gaar ac hi dowa.Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c imi gdał ów is ez amu.

War t oś ćodż ywc z a100g war t oś ćener get yc z na

1892kJ( 452kc al )

bi ał ko

11g

węgl owodany

55g

wt ym c ukr y t ł us z c z

24g 18g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 11g bł onni k

9g( 40%*)

s ód

0, 03g

ż el az o

9mg( 64%*)

magnez

230mg( 61%*)

wapń

145mg( 18%*)

mas anet t o:100g kod:5903548005177

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

16


CHRUPI ĄCAPSZENI CA

dobr a k al or i a

zmi gdał ami

-pr oduk t y

Skł ad:ps z eni c aeks pandowana,mel as abur ac z ana,mi gdał y( 6%) .Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c i or z es z ków z i emnyc hinas i ons ez amu.

War t oś ćodż ywc z a100g

mas anet t o:150g kod:5903548005139

war t oś ćener get yc z na

1468kJ( 348kc al )

bi ał ko

10g

węgl owodany

63g

wt ym c ukr y t ł us z c z

20g 5g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 1g

Dos t ępnar ówni eż zamar ant us em

bł onni k

8g( 30%*)

s ód

0, 02g

ż el az o

7mg( 50%*)

magnez

200mg( 53%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

CHRUPI ĄCEMUSLIzmel as ą

Skł ad:mel as a,pł at kiows i ane,mąkaps z ennar az owa,ol ejpal mowy,r odz ynki ,pł at kikukur ydz i ane,j abł kos us z one,amar ant us eks pandowany,ps z eni c aeks pandowana,wi ór kikokos owe,z i ar nos ez amu,s i emi ęl ni ane,j aj kow pr os z ku,ś r odeks pul c hni aj ąc y ( wodor owęgl anamonu) .Moż ez awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc h,ml ekaimi gdał ów.

War t oś ćodż ywc z a100g war t oś ćener get yc z na

1900kJ( 453kc al )

bi ał ko

9g

węgl owodany

57g

wt ym c ukr y t ł us z c z

17g

mas anet t o:250g

19g

kod:5903548005085

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 12g bł onni k

8g( 30%*)

s ód

0, 12g

ż el az o

4mg( 30%*)

magnez

145mg( 39%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

CHRUPI ĄCAGRYKAzmi gdał ami Skł ad:gr ykaeks pandowana,mel as a bur ac z ana,mi gdał y( 5%) .

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u:

Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c i

war t oś ćener get yc z na

1560kJ( 370kc al )

or z es z ków z i emnyc h,nas i ons ez amuiz bóż

bi ał ko

11g

z awi er aj ąc yc hgl ut en.

węgl owodany

66g

wt ym c ukr y

mas anet t o:100g kod:5903548001711

t ł us z c z

20g 5g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 1g bł onni k

8g( 30%*)

s ód

0. 01g

ż el az o

6. 4mg( 46%*)

magnez

260mg( 70%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

17


OWSI ANKAKRÓLEWSKA Skł ad:pł at kiows i ane,eks pandowanenas i onaamar ant us a,j abł kos us z one.Pr oduktmoż ez awi er ać ś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc h,mi gdał ów inas i ons ez amu.

War t oś ćodż ywc z a100gpr odukt u: war t oś ćener get yc z na

1570kJ( 373kc al )

bi ał ko

12g

węgl owodany

62g

wt ym c ukr y t ł us z c z

mas anet t o:380g

6g 7g

kod:5903548001742

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 1g bł onni k

8g( 33%*)

s ód

0, 01g

ż el az o

5mg( 33%*)

magnez

140mg( 38%*)

Dos t ępnar ówni eż zż ur awi nami

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

AMARANTUSEKSPANDOWANY Amar ant usni ez awi er agl ut enu,dz i ękic z emumoż ebyćs poż ywanypr z ezc hor yc hnac el i aki ę.

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:120g kod:5903548005092

war t oś ćener get yc z na

1754kJ( 417kc al )

bi ał ko

18g

węgl owodany

63g

wt ym c ukr y t ł us z c z

0, 4g 8g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 3g

Dos t ępnyr ówni eż zmel as ą

bł onni k

14g( 54%*)

s ód

0, 02g

ż el az o

8mg( 54%*)

magnez

250mg( 70%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

LNI ANEPŁATKIŚNI ADANI OWE 15g( 3c z ubat eł yż ec z ki )pł at ków z as pokaj adz i ennez apot r z ebowani enani ez będne ni enas yc onekwas yt ł us z c z owezgr upyomega3.

War t oś ćodż ywc z a100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

2220kJ( 538kc al )

bi ał ko

20g

węgl owodany

6g

mas anet t o:200g

1g

kod:5903548005306

wt ym c ukr y t ł us z c z

42g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 4g bł onni kpokar mowy

28g

s ód

0, 03g

18


dobr a k al or i a

PRAŻONEPESTKIDYNI

-pr oduk t y

War t oś ćodż ywc z a100g

mas anet t o:60g kod:5903548001261

war t oś ćener get yc z na

2200kJ( 525kc al )

bi ał ko

32g

węgl owodany

24g

wt ym c ukr y t ł us z c z

1g 33g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 6g bł onni k

4g

s ód

0, 02g

ż el az o

10mg( 70%*)

magnez

417mg( 111%*)

c ynk

8mg( 80%*)

wi t ami naE

4mg( 33%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

PRAŻONYSŁONECZNI K War t oś ćodż ywc z a100g war t oś ćener get yc z na

2170kJ( 517kc al )

bi ał ko

24g

węgl owodany

21g

wt ym c ukr y t ł us z c z

3g 38g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 3g bł onni k

11g( 45%*)

s ód

0. 4g

ż el az o

5, 5mg( 40%*)

magnez

355mg( 118%*)

wi t ami naE

30mg( 300%*)

wi t ami naB1

1, 5mg( 109%*)

wi t ami naPP( ni ac yna)

7mg( 38%*)

mas anet t o:80g kod:5903548005207

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

ORZESZKISOJ OWE mas anet t o:60g kod:5903548001278

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1955kJ( 467kc al )

bi ał ko

40g

węgl owodany

25g

wt ym c ukr y t ł us z c z

10g 22g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 4g bł onni k

10g( 40%*)

s ód

0, 01g

ż el az o

8mg( 56%*)

magnez

220mg( 60%*)

wi t ami naE

7mg( 60%*)

wi t ami naB1

0, 3mg( 25%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

19


l en

i s upl ement y

20


Len

REGULANUl gadl aj el i t

i s upl ement y -pr oduk t y

Skł ad:ł upi nanas i ennababkij aj owat ej( 63%) ,odt ł us z c z ones i emi ęl ni ane( 18%) ,i nul i na-eks t r akt zc ykor i i( 18%) ,bakt er i ef er ment ac j iml ekowej :Lac t obac i l l us ,Bi fidobac t er i um.

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:100g kod:5903548001773

war t oś ćener get yc z na

872kJ( 215kc al )

bi ał ko

8g

węgl owodany

2g

t ł us z c z

2g

BŁONNI K90 Skł ad:mi el onał upi nanas i ennababkij aj owat ej( 100%)

War t oś ćodż ywc z a6gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

45kJ( 11kc al )

bi ał ko

0g

węgl owodany

0g

t ł us z c z

0g

bł onni k

5. 4g

s ód

0g

mas anet t o:100g kod:5903548001858

Dos t ępnyr ówni eż os makucyt r ynowym imal i nowym

FI BELLA Skł ad:f r ukt oz a,j ogur tw pr os z ku,i nul i na,ł upi nanas i ennababkij aj owat ej ,Equac i a( bł onni kakac j owy,bł onni k ps z enny) ,mi es z ankaowoc ów l i ofil i z owanyc h( 3% t r us kawka,mal i na,wi ś ni a,gr us z ka,j abł ko,ż ur awi na,ś l i wka, banan) ,mi el ones i emi ęl ni aneoobni ż onejz awar t oś c it ł us z c z u,c el ul oz amodyfikowana,konc ent r ats oku bur ac z anego,ar omatmal i nowy,kwasLas kor bi nowy. Moż ez awi er aćś l adowei l oś c ij aj ,nas i ons ez amuIz bóżz awi er aj ąc yc hgl ut en.

5gpr os z ku 25gpr os z ku 2 w 225mlml eka( 0, 5% t ł . )

mas anet t o:300g kod:5903548005368

war t oś ćener get yc z na

330kJ( 79kc al )700kJ( 166kc al )

bi ał ko

1, 6g

węgl owodany

14g

25g

12g

23g

0, 1g

1, 2g

wt ym c ukr y

Dos t ępnyr ówni eż ws as z et kach( 10x25g)

t ł us z c z

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 0g

9, 4g

1g

bł onni k

7, 5g( 30%*)

7, 5g( 30%*)

s ód

0, 01g

0, 12g

wi t ami naC

60mg( 75%*) 61mg( 76%*)

*pr oc e ntz al e c ane gomi ni mal ne godz i e nne gos poż y c i a

21


Ot r ębus i ebezcukr uI Gt onaj bogat s z ew bł onni kc i as t kanapol s ki mr ynku,pr z ez nac z onedl aos óbc hor yc hna c ukr z yc ę.16% udz i ał ubł onni kaw z dec ydowanys pos óbs powal ni apr z ys waj ani ewęgl owodanów,r egul uj epr oc es y pr z emi anymat er i iiwywoł uj e uc z uc i es yt oś c i ,dz i ękic z emu c i as t ka s ąc eni one r ówni eżpr z ezos obydbaj ąc e os yl wet kę. Ot r ębus i epr odukowanes ąwył ącz ni ez es kł adni ków naj wyż s z ejj akoś ci ,bezuż yci akons er want ów.

OTREBUSI Ezs ez amem I G44 Skł ad:mąkaps z enna,ot r ębyps z enne( 22%) ,c uki erbr ąz owy,t ł us z c zr oś l i nny,j ogur tnat ur al ny,s ez am, wodor owęgl anamonu( s ubs t anc j as pul c hni aj ąc a) ,ż ół t kaj ajw pr os z ku,ar omatwani l i owy. Pr oduktmoż ez awi er aćś l adowei l oś c ior z es z ków z i emnyc hinas i ons oi .

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:170g kod:5903548001094

war t oś ćener get yc z na

1983kJ( 477kc al )

bi ał ko

12g

węgl owodany

38g

wt ym c ukr y t ł us z c z

18g 26g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 5g bł onni k

18g

s ód

0, 15g

OTRĘBUSI Ebezc ukr uI G49 Skł ad:mąkaps z enna,ot r ębyps z enne( 23%) ,j ogur tnat ur al ny,s ez am,t ł us z c zr oś l i nny,s or bi t ol ( s ubs t anc j as ł odz ąc a) ,wodor owęgl anamonu( s ubs t anc j as pul c hni aj ąc a) ,ż ół t kaj ajw pr os z ku, ar omatwani l i owy,bi ał kaj ajw pr os z ku,c ykl ami ni ans odu( s ubs t anc j as ł odz ąc a) .

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

2006kJ( 482kc al )

bi ał ko

14g

węgl owodany

39g

mas anet t o:170g

2g

kod:5903548001087

wt ym c ukr y t ł us z c z

26g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 5g bł onni k

16g

s ód

0, 15g

22


Len

i s upl ement y

LENmi el ony

-pr oduk t y

Lenmi el onypoz bawi onyj es twi ęks z oś c it ł us z c z uidz i ękit emuj egokal or yc z noś ćj es tni ewi el ka.Lenmi el ony j es tdos konał ym dodat ki em doz up,domowyc hwypi eków,s os ów,pł at ków ś ni adani owyc himus l i . Skł ad:odt ł us z c z onenas i onal nu

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u

mas anet t o:200g

war t oś ćener get yc z na

1364kJ( 323kc al )

bi ał ko

40g

węgl owodany

3g

wt ym c ukr y

1g

t ł us z c z

9g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 1g bł onni kpokar mowy

33g

s ód

0, 04g

kod:5903548001124

Dos t ępnyr ówni eż w wer s j ach s makowychor az j akol enpr aż ony

LENmi el onyPLUS Lenmi el onyPLUSt owz bogac onaodmi anaz nanegoic eni onegoLnumi el onego,c z yl imi el onegos i emi eni al ni anegoo obni ż onejz awar t oś c it ł us z c z u.W por ównani uzni mz awi er aponad30% wi ęc ejs ubs t anc j iś l uz uj ąc yc h.Pos t aćpr os z ku uł at wi as por z ądz eni epr z yj emnegow s makukl ei kuipoz wal aw peł niwykor z ys t aćj egoc ennes kł adni ki ,wś r ódkt ór yc h wyr óż ni aj ąs i ę:bł onni kpokar mowy,r egul uj ąc ypr ac ępr z ewodupokar mowego; , l ekkos t r awnebi ał ko,bogat ew ami nokwas yegz ogenne,popr awi aj ąc ewygl ąds kór y,paz nokc iiwł os ów, ni ez będne ni enas yconekwas yt ł us z cz owe,w t ym kwas yzgr upyOmega3,l i gnany,hor monyr oś l i nneows z ec hs t r onnym dz i ał ani u,m. i n.neut r al i z uj ąc ym wol ner odni ki . Skł ad:odt ł us z c z onenas i onal nuz wyc z aj nego( 90%) ,ł upi nanas i ennababkij aj owat ej

War t oś ćodż ywc z aw 100gpr odukt u war t oś ćener get yc z na

1286kJ( 310kc al )

bi ał ko

36g

węgl owodany

3g

wt ym c ukr y t ł us z c z

1g 7g

wt ym kwas yt ł us z c z owenas yc one 1g

mas anet t o:200g kod:5903548001551

23

bł onni kpokar mowy

40g

s ód

0, 04g


Czaspr zygot owani a:15mi nut Czaspi eczeni a:ok.15-20 mi nut Skł adni ki : -2szkl ankiamar ant usaekspando wanego -2j aj ka -sólipi epr z-dosmaku Cał ej aj kaubi ćzsol ąnaspi eni onąmasę,dod zmoczonąwo aćamar dąf ant usiwymi or mowaćpodł eszać.Dł użnel oni u ą b Pi o ecwpi k r ą g ł e b ekar u ł e c ni zkiogr kunagr ubościok.2c zanym do180 m. st opni podawaćzma ,ażsi ęzar umi sł em,żur eni ą.Buł awi e nąl c z k ubkonf i m ożna i t ur ami .

24


nut a:10mi owani zygot Czaspr nut a:15-20mi eczeni Czaspi : ki adni Skł go usaekspandowane ant ankiamar 2szkl ka aj 2j u yżkicukr 2ł odzynek yżkir 2ł dyspożywczej yżeczkidokawyso 2ł 1/ e) ni onal opcj ( idosmaku asol szczypt

, odzynki usir ant daćamar o D . ę s a m ą n o i n e i p em nas ćzcukr emp. kaubi aj ej nutwt Cał 20mi ec15emek.Pi or f o d ć y ż o ł W . ć a z az s e i nyor awi ewym ępni anast oneowoce,np.żur z s u s e n n i ć a d o d a i nekmożn i f mon.Jeśl .Domuf opni 180st osowe,kakao,cyna k o k i k r ó i w , e w o ł a d g kimi at ązbyt cj zechy,pł ekaneor ęokazaćpor posi mogąsi a s u t n a r a m a i k n a l k o2sz ka,t aj a t i ednol emydużej ęj ar weźmi ęwmi asi zył wor ,żebyut e l y t ć a w a d o d y nno d e t epowi zebaw oni ast ą.Tr .Ci mał żowego) d ż o r d a t s a i c z k a j j ęce ejwi mni a( ył emek.Aby abr or af owat ani ast ni ci azwypeł r o ą k ż y ł a i n a r e i b a n wedo at eczł ące,l ej e. eżl odzi byćt yżkązmoczonąww daćł a ł k a n o t s a i c , a i n a r e zywi knąćpr uni abez ani ast nośćwyr ązdol j a m m y n a w o d n a p ako usem eks ant estpodanyj azamar ast Ci eksodyj dodat o g e t a l d , h c y c ą j a i chn odków spul kuśr . ekt dodat enef kowowspomóct t a d o d y m e c h c i l ś e ny,j onal opcj

25


nut a:25mi owani zygot Czaspr a2osób adl cj Por : ki adni Skł anka usowa-1szkl ant mąkaamar anka zkl mąkapszenna-1s zowany-150g ekhomogeni nyser al ur nat uki ka-2szt aj j yżka ód-1ł mi yżki yna)-2ł gar mar o( onemasł opi ozt r eko-1l ml

o onemasł opi ód,st zowany,mi ni e g o m o h k e r e s , o k e ć,dodaćml kaubi aj ej Cał usową. ant pszennąiamar e.Smażymy ni kat i eszać.Dodaćmąkę iwymi ączymydel ekił ał i b z ę n a i p y m e j a d o yżką,d ośćł eszamycał Mi zepakowego. ur ej ąol ości l kąi el ewi jni e n o ż l i w z , i n l e t a p a acuszkin pl

26


EKOPRODUKTMar ekKubar as pół kaj awna ul .Bema3242202Cz es t oc howa t el / f ax343650852/343658831 i nf o@ekopr odukt . pl www. ekopr odukt . pl

Ekoprodukt katalog produktów  
Advertisement