Page 1

Eobves t i l aEPF I nt e r v j u:Naš a-t uj aš t ude nt aAz r aI k anov i ći nNi k ol aNaumov s k i T uj af ak ul t e t as epr e ds t av i

adk aJ aní k ov á Os e bno-R Dogaj al o( s e )j e. . . Kat e dr ei ni nš t i t ut iEPF Kor i s t nei nf or mac i j ez aš t ude nt e 3.s t r ok ov nak onf e r e nc aoc oac hi ngu

Š t .5 Ok t obe r ,2011 I S S N:18559689 Nov i c epr i pr av l j a Odde l e kz aš t ude nt s k ei nš t udi j s k ez ade v e


I NTERVJ U:Naš a-t uj aš t udent a,Azr aI kanovi ći n Ni kol aNaumovs ki 1.Zakajj eEPF" t voj a"f akul t et a? EP Fj emoj af ak ul t e t a,k e rmij epok az al as v oj es k r i v nos t i ,s pus t i l amej evs v oj e pr os t or e ,z ač i ni l aš t ude nt s k ož i v l j e nj e ,ponudi l amij ez nanj e ,pr i j at e l j e ,i z k uš nj e i nš ev e l i k ov e č .

2.Kakš nis ot voj ic i l j igl edei zobr aževanj ai ngl ede t voj epokl i c nekar i er e? Mojk onč nic i l jj ev e dnobi lz nanj ei ns ebom t r udi l a,dagavnas l e dnj i hl e t i h us pe š nopr e ne s e m vpr ak s o.

3. Kat er es o naj pomembnej š er azl i ke med š t udi j em pr inas i n š t udi j em v Bos nii n Her c egovi ni ,od koder pr i haj aš i n kajj et voj ži vl j enj s kimot o? Raz l i k evš t udi j uni s oz e l ov e l i k e ,s ajpr i haj am i zBos nei nHe r c e gov i ne ,k ij ek ul t ur noS l ov e ni j ipr e c e j podobna,k arpome nit udi ,das t ape dagoš k as i s t e mai nnač i nš t udi j apodobna.T i s t o,k arj epome mbno j e ,daš t udi jvS l ov e ni j ipr i naš at udiv r s t or az l i č ni hpr ogr amov ,dogodk ov ,pol e t ni hš oli ni z me nj av ,k ij i hj e v s e k ak ort r e bai z k or i s t i t i i nst e m obogat i t i s v oj ož i v l j e ns k opot .T apotbot ak odol gai nz ani mi v a,k ots i j o s aminar e di mo!

1.Zakajj eEPF" t voj a"f akul t et a? Ede nodr az l ogovj ene dv omnot o,das e mv e č k r atobi s k alS l ov e ni j ovč as u,k os e m bi lš e di j ak .Vbi s t v umej et onape l j al o,das e m Mar i borv i de lk ote noodmož nos t iz as v oj e nadal j nj ei z obr až e v anj e .Zaš t udi jnaEk onoms k opos l ov nif ak ul t e t iMar i borpas e ms e odl oč i l ,k e rj ebi l at oe naoddr už be ni hv e d,k imej e ,pol e gs oc i ol ogi j e ,naj bol jpr i t e gni l a.

2.Kakš nis ot voj ic i l j igl edei zobr aževanj ai ngl edet voj e pokl i c nekar i er e? Nas l e dnj ik or akj emagi s t r s k iš t udi j .Š ev e dno nev e m,k ajk onk r e t no bom pr e uč e v al , v e ndarbot oz agot ov one k ajvok v i r i hme dnar odnee k onomi j ei nEP Fš ev e dnot udios t aj a e naodmož nos t i moj e gamagi s t r s k e gaš t udi j a.Kj ebi de l al ?Že l e l bi s i de l at i ve ni odv e l i k i h me dnar odni hor gani z ac i j ,k ots onapr i me rZdr už e ninar odi .

3.Kat er es onaj pomembnej š er azl i kemedš t udi j em pr inasi n š t udi j em vMakedoni j i ,odkoderpr i haj aš ? Nat ov pr aš anj ev am nemor e m dat i k onk r e t ne gaodgov or a,s aj s e ms v oj oe di noi z k uš nj ozv i s ok oš ol s k i m i z obr až e v anj e m dobi lpr avt u.Čes ev r ne m ne k ol i k onaz aj ,vč as ,k os e ms eš eodl oč al ,k am bis ev pi s al , j ebi l oe noodv pr aš anj ,k is e ms ij i hpos t av i lr av not o.P r e gl e duj očš t udi j s k epr ogr ames e m doume l ,da s os i f ak ul t e t epodobne ,r az l i k eme dnj i mi z e l omaj hnei nz at oni s opome mbnov pl i v al enamoj oodl oč i t e v . Naj pome mbne j š es obi l ei z k uš nj ei nmož nos t i ,k it igaomogoč aš t udi ji z v e ns v oj edr ž av e .

4.Kajj et vojži vl j enj s kimot o? V e l i k oj i hj e. . .I z pos t av i lbidv a,k is t apus t i l anaj v e č j iv t i svmoj e mž i v l j e nj u.P r v ij eOurbes tt odayf ora bet t ert omor r ow,č i garav t orj eMahat maGandhit e rI z k uš nj aj ebl agos l ov .Vs e m,k ibodo pr e bi r al i Eobv e s t i l a,bipr i por oč al ,najbodoodpr t iz av s enov ei z k uš nj e ,negl e denat oal is ovt i s t e mt r e nut k u pr i j e t neal ipat udine ,s ajbodoi z obl i k ov al ev aš oos e bnos ti nv am pomagal e ,danaj de t ei ns poz nat e nar av os v oj e gaobs t oj a.


TUJ A FAKUTETA SEPREDSTAVI Gedi zUni ver s i t y ,T ur key

Ge di zUni v e r s i t yj evme s t uI z mi r ,k ij enac i onal nic e nt e rz godov i ne ,ume t nos t i ,t ur i z mai n t r gov i ne . Hk r at ij e Ge di z Uni v e r s i t yvT ur č i j ie na v odi l ni h na podr oč j u pr i v at ne ga r az i s k ov al ne ga de l at e rna me dnar odne m podr oč j u omogoč aš t ude nt om i z j e mno v e l i k o mož nos t iz aš t udi j s k oi z me nj av ot e rpr ak t i č nous pos abl j anj e .Ge di zUni v e r s i t yj es v oj av r at a odpr l avl e t u200910i nj enaz ahodne m de l uT ur č uj ee naml adi hi nr az v i j aj oč i hs euni v e r z . F ak ul t e t az ae k onoms k ei npos l ov nev e devok v i r uuni v e r z ez aj e mape tš t udi j s k i hus me r i t e vna uni v e r z i t e t nidodi pl oms k ir av nii ns i c e rnapodr oč j uManage me nt a,Ek onomi j e ,Me dnar odne t r gov i ne ,P ol i t i č ni hi nj av ni hv e d,Me dnar odni hodnos ovi nMar k e t i nga.Nav i s ok oš ol s k ir av ni obs t aj at adv es me r ii ns i c e rBanč ni š t v oi nz av ar ov anj et e rpr ogr am Upr av e . P r e dav anj anaF ak ul t e t iz ae k onoms k ei npos l ov nev e depot e k aj ovc e l ot ivangl e š k e mj e z i k u. Vok v i r uI S MP( I nt e r nat i onals t ude ntme nt orpr ogr am)t ur š k iš t ude nt j epomagaj o» i nc omi ng« š t ude nt om pr e dv s e m pr iv k l j uč i t v ivnov oš t udi j s k ook ol j e .Vok v i r u» Or i e nt at i onwe e k «i maj o » i nc omi ng«š t ude nt iv s o pomoč pr iur e j anj uv s e hf or mal nos t ipr ir e gi s t r ac i j i ,name s t i t v i , pr i j av ahnapr e dme t ei pd. S e y r e kCampusj ee de nnaj v e č j i hi nnaj nov e j š i hk ampus ovvI z mi r j u,k iv k l j uč uj emode r ne uč i l ni c e ,k nj i ž ni c o,š t ude nt s k eme nz e ,pr os t or ez aume t nos t i ndr už e nj e ,pr os t or ez aš por t ,f i t ne s i t d. Ge di zÜni v e r s i t e s iai l e s i nek at ı l ı mı nı z ıbe k l i y or uz! Dobr odoš l inaGe di zUni v e r s i t y ! Me dnar odnapi s ar na

OSEBNO -RadkaJ aní ková

Mynamei sRadk aJ aní k ov á,Iam 23andIam c omi ngf r om Cz e c hRe publ i c .Whe nIwas de c i di ngt oc omet os t udyt oS l ov e ni a,al mos toneandhal fy e arago,Idi dn ’ te v e nt hi nk ,how muc ht hi sde c i s i onwi l lc hangemyl i f e . Myf i r s ti nt e nt i onwast os pe ndones e me s t e ratMar i bor ,s t udy i ngatF ac ul t yofEc onomi c sand Bus i ne s s ,butv e r ys oonIr e al i z e d,t hatones e me s t e rwi l lnotbee noughf orme .S of r om hal f y e arbe c ameoney e ar .Is pe ndt hegr e at e s tt i mei nmyl i f e ,me e t i ngni c epe opl e ,t r av e l i ng, hav i ngt hec r az i e s tpar t i e s ,butal s os t udy i ng.S t udy i ngatUni v e r s i t yofMar i bori snots o di f f e r e ntf r om s t udy i ngatmyhomeuni v e r s i t y–VŠ B–T U Os t r av a,whe r eIam s t ude ntof Mar k e t i ngandBus i ne s s .Whati sdi f f e r e nti sanappr oac hoft hel e c t ur e r s .T he ydo t ak e s t ude nt sase qual she r e ,t he yar emor ewi l l i ngt odi s c us si nt hec l as s e s ,andt hati ss ome t hi ng nots oc ommonatmyhomeuni v e r s i t yy e t . Af t e rf i ni s hi ngmyEr as muss t udye x c hange ,Iwasl ook i ngf ors omemor eopt i onsf ormet o pr ol ongt hi s“ e as y goi ng”pe r i odofmyl i f e ,t oe nj oymyl as ty e aratuni v e r s i t yf or100%.S onow Iam wor k i ngl i k eat r ai ne eatt heI nt e r nat i onalOf f i c eont heF ac ul t yofEc onomi c sand Bus i ne s s .I ti sa pe r f e c toppor t uni t yf ormet o gai ns omewor ke x pe r i e nc e ,i mpr ov emy l anguageandc ommuni c at i ons k i l l sandal s oe nj oyt heEr as musl i f el i t t l ebi tl onge r . I ft he r ei ss ome t hi ng,Iwoul dl i k et ot e l li nt hee nd,i twoul dbev e r ys hor t .Er as musc hange d me .I f e e l mor ec onf i de nt ,mor ei nde pe nde nt ,be t t e r .I twast hebe s tde c i s i oni nmyl i f e ,t os t udy andwor kabr oad,e s pe c i al l yatMar i bor .Iwi l lne v e rr e gr e ti t !


DOGAJ ALO ( SE)J E. . . Us peš noi zvedenpr oj ektSI MBI OZ@,17.-21.10.2011

Mogoč es ej eš ek doi z me dv ass pr aš e v al ,k ajs ej edogaj al onaEk onoms k opos l ov nif ak ul t e t i Mar i borvt e dnume d17. 10.i n21. 10. 2011?Vr ač unal ni š k i huč i l ni c ahs os enamr e čname s t o š t ude nt ov ,nahaj al is e ni or j i ,k is os e uč i l iupor abe r ač unal ni k a vs k l opu v s e s l ov e ns k e ga pr os t ov ol j s k e gapr oj e k t aS i mbi oz @,k ij epov e z aldv ege ne r ac i j i-ml adei ns t ar e j š e . Vde l av ni c ah,k is opot e k al enaEP F ,j ev s ednis ode l ov al o60 pr i j av l j e ni hude l e ž e nc e v– s t ar e j š i h.Z v e l i k ov e s e l j a pa s os t ar e j š i m pr inj i hov e m s poz nav anj u zr ač unal ni k om, i nt e r ne t om,s pl e t nopoš t o,. . .pomagal ipr os t ov ol j c i-š t ude nt k ei nš t ude nt iEP F ,me dnj i mipa s obi l et udidi j ak i nj ei ndi j ak i1.Gi mnaz i j eMar i bor . V e č. . . PEARSON -pr odaj nar azs t ava,19.10.2011

Ek onoms k opos l ov na f ak ul t e t aj e vs ode l ov anj u zz al ož bo P e ar s on i n Ml adi ns k ok nj i go t r gov i no t e rMe s t no k nj i gar no Mar i borpr i r e di l a pr odaj no r az s t av o,k is ej eodv i j al a 19. ok t obr a2011od10.do12.ur evav l if ak ul t e t enaRaz l agov i20. P r i pr av i l is oz ani mi vi z bork nj i gspodr oč j ae k onomi j ei npos l ov ni hv e d.Znamis os edr už i l i pr e ds t av ni c az al ož beP e ar s onEr z s é be tCs i bit e rpr e ds t av ni k aMl adi ns k ek nj i geAl e nk aŽagar i nS t aneBor ov ni k .

Mednar odnidan2011,18.10.2011

Me dnar odnapi s ar naUM EP Fj e18.okt obr a2011vs ode l ov anj uzdr uš t v om ES Ni z v e dl a t r adi c i onal nidogode k–Mednar odnidan EPFss l oganom “Pac k’ n’ go! ”. Name n dogodk aj ebi l apr omoc i j ame dnar odni hpr ogr amovmobi l nos t i ,» me dnar odne «mi s e l nos t ii n k ul t ur e ! Na dogodk us os e pr e ds t av i l iambas adorKube , t uj iš t ude nt i ,pr e ds t av ni k iUni v e r z ev Mar i bor u,Ce nt r az amobi l nos tS l ov e ni j et e rpr e ds t av ni k iEURESa. L e t oš nj aGl obal navasj ebi l as e pos e be jmi k av nai nz ani mi v a,s ajs ej epr e ds t av l j al ok ar 18 r azl i č ni h dr žav, k ul t ur ,k ul i nar i č ni h pos e bnos t ii n v ok v i r us pe k t ak ul ar ne ga Par t y&Mi ngl e zabavnega s howa s mol ahk ouž i v al iobr az l i č ni hgl as be ni hi npl e s ni h r i t mi h. Nimanj k al ot udis al s ei nk ubans k i hr i t movzOr i gi nalCubanLat i nsgr oup! Zv e č e rs ej eme dnar odni duhpr e s e l i l vKl ubPl usMi nus ,k j e rs ej eodv i l ame ga,ne poz abna i nz e l oobi s k anaMednar odna zabava zobi l i c obr e z pl ač ni hpr i gr i z k ovi nzz abav ni mi t uj i miš t ude nt i! NaEPFs mo3.okt obr a2011pozdr avi l ibr uc kei nbr uc e–noveš t udent kei nš t udent e dodi pl oms ki hš t udi j s ki hpr ogr amov ,3.10.2011

Vs v oj i hpoz dr av ni hgov or i hs t ade k an,pr of . dr .S amoBobe ki npr ode k ani c az aš t ude nt s k e z ade v e ,pr of . dr .P ol onaT omi ncv s e m nov i mš t ude nt k am i nš t ude nt om z až e l e l adobr odoš l i c o, hk r at ipaj i hopoz or i l a,dac i l j ,k igai maj opr e ds e boj–di pl oma,nimaj he ni ndabodov dos e go t e ga c i l j a mor al iv l ož i t ik ar pr e c e jt r uda. Re s pa j e , da j e di pl omant Ek onoms k opos l ov ne f ak ul t e t e vgos podar s k i hi n ne gos podar s k i h or gani z ac i j ah i s k an i n c e nj e n.Obpopl av iš ol ,k inas t aj aj ovs l ov e ns k e m pr os t or ui nz ak at e r ede l odaj al c il ahk ol e domne v aj ook ak ov os t i ,s odi pl omant i Ek onoms k opos l ov nef ak ul t e t evt e m pogl e duz agot ov o vpr e dnos t i .P ol e gv i s ok ek v al i t e t e ,k ardok az uj e t at udime dnar odniak r e di t ac i j iš t udi j s k i h pr ogr amovi nz apos l j i v os t idi pl omant ovEP F ,k arj ez agot ov oc i l jdi pl omant a,paj es e v e da š t ude nt s k ič ast i s t i ,k os emor aj oml adit udiz abav at ii ngamor aj oi z k or i s t i t iz as r e č anj az dr ugi mi ,z apot ov anj a,z auč e nj ej e z i k ovi nz av r s t odr ugi hobš t udi j s k i hde j av nos t i .T udiot e m s onov eš t ude nt k ei nš t ude nt iž epr v idanpr e j e l iv e l i k ok or i s t ni hi nf or mac i j :o ur e j anj uz ade vv r e f e r at u,opor t al ui neuč i l ni c ah,ok nj i ž ni c i ,Kar i e r ne mc e nt r uEP Ft e rov s e hmož nos t i h š t ude nt ovnapodr oč j ume dnar odni hi z me nj avi nš t udi j avt uj i ni . Vs e mv am,br uc k ei nbr uc i ,v s i s k upaj ž e l i mopr i j e t nopoč ut j enanaš i f ak ul t e t i i nv e l i k ous pe ha pr iš t udi j u!V e č. . .


DOGAJ ALO ( SE)J E. . . Pol et naš ol ai zdel avepor t al ovnaogr odj uMi c r os of tShar epoi nt2010,22.8.-2.9.2011

Vi z t e k aj oč i hv r oč i h pol e t ni h dne v i h, nat anč ne j e od 22. 8. do 2. 9. 2011, s ej e na Ek onoms k opos l ov nif ak ul t e t iodv i j al aš t i r i naj s tdne v na P ol e t na š ol aS har e poi nt a,k j e rs o š t ude nt j es me r iEpos l ov anj e( UNI ,MAG)os v oj i l inapr e dna z nanj a or odi jMSS har e P oi nt F oundat i on,MSS har e poi ntDe s i gne r ,MSI nf opat hi nMSEx pr e s s i onDe s i gn.Odl oč i t v io v s e bi nipol e t ne š ol ej e bot r ov al o de j s t v o,da j ek ar70 ods t ot k ovuv e de ni h por t al ovv or gani z ac i j ahuv e de ni hpr avnat e hnol ogi j iMi c r os of tS hT T ar e poi nt( Gar t ne r2010) .Š t ude nt i s opr i dobl j e naz nanj at e k om P ol e t neš ol eupor abi l ipr iz as nov ii npr i pr av iogr odj anov ev e r z i j e s pl e t ne gapor t al aEP Fnat e hnol ogi j iMSS har e poi nt .

Us peš noi zvedena žet r et j aI TAkademi j aNAV,8.-14.6.2011

NaEk onoms k opos l ov nif ak ul t e t iUni v e r z evMar i bor uj ebi l avč as ume d8.i n14.j uni j e m 2011ž et r e t j i čus pe š noi z v e de naMi c r os of t ov aI Tak ade mi j aNAV .Dv aj s e tš t ude nt ki nš t ude nt ov š t udi j s k i hs me r i El e k t r ons k o pos l ov anj e( UNI )t e rs me r i Manage me nt i nf or mat i k ei n e l e k t r ons k e gapos l ov anj a( MAG)j ei me l opr i l ož nos t br e z pl ač nopodr obne j es poz nav at i c e l ov i t o pos l ov nor e š i t e vMi c r os of tDy nami c sNAVi ns ec e r t i f i c i r at i . Ek onoms k opos l ov naf ak ul t e t aUni v e r z evMar i bor upr ii z v aj anj uš t udi j s k i hv s e bi nspodr oč j a pos l ov nei nf or mat i k ev r s t ol e tt e s nos ode l uj espodj e t j e m Mi c r os of tS l ov e ni j a.Žel e t a2007j e f ak ul t e t apr i dobi l ač l ans t v ovme dnar odne m pr ogr amuMi c r os of tI TAc ade my ,sk at e r i mž e l iob pomoč ipodj e t j aMi c r os of ti nnj e gov i hpos l ov ni hpar t ne r j e vi z obr az i t ik onk ur e nč e nk ade r ,k iga bodoodl i k ov al as odobnai npr ak t i č naz nanj aspodr oč i jpos l ov nei nf or mat i k e .V e č. . .

ZANI MI VO » Coac hi ngj edal ečnaj moč nej š eor odj eozaveš č anj a,os ebner as t ii ndvi gavednos t i .I n kajš edanesbol jpot r ebuj emo?«,dr .Dani e l aBr e č k o,di r e k t or i c aP l ane tGV . Raz me r enar e k uj e j o,daj et r e baoc oac hi ngugov or i t i nagl as–z at o3.s t r ok ov nak onf e r e nc ao c oac hi ngu,k ij os nuj e j opr i z nanic oac hii nt opmanage r j ipodok r i l j e mP l ane t aGV . Nak onf e r e nc ibos t ei z v e de l ik ak š naj epos l ovna kul t ur ac oac hi ngai ne k onoms k iobs e g; k ak š naj edodanavr ednos tc oac hi ngaz apos ame z ni k ai nor gani z ac i j o–pogl e dnar oč ni k a; k ak š naj evl ogamanager j avv l ogic oac ha;k at e r es opas t ic oac hi ngas k oz it r ipr i z mei n k ak os ej i mi z ogni t i ; ous pe hui nodnos u do us peha k otk l j uč nik at e gor i j iuč i nk ov i t os t i c oac hi nga;v s eopr of e s i onal ne mi nos e bne mr azvoj uc oac ha. Zat opr e pr os t ones me t emanj k at i .P r i j av i t es ež edane s !Obude l e ž binak onf e r e nc ii mat ena v ol j ot udibr e z pl ač e nv pi svpr v iEi me ni kc oac he vS l ov e ni j e ,k iboi z š e lnadank onf e r e nc e . »Spomoč j oc oac hi nga hi t r ej er azpos t r emos voj akr i l ai npogumnej epol et i mo pos voj ipot inapr ej «Boj anBr ank ,Abe na,d. o. o,mode r at ork onf e r e nc e . Razpr os t r i t ekr i l at udivii ns enam pr i dr uži t e 24.novembr a2011vPor t or ožu!


Kat edr ei ni nš t i t ut iEPF Mednar odnipr oj ektReT ur n

Uni v e r z a v Mar i bor us ode l uj e v pr oj e k t u» Re gi ons be ne f i t i ng f r om r e t ur ni ng mi gr ant s ( ReT ur n) « ,k ij ebi li z br anvok v i r upr ogr amaS r e dnj aEv r opai nj ef i nanc i r ani zEv r ops k e ga r e gi onal ne ga r az v oj ne ga s k l ada.V pr oj e k ts ov k l j uč e neor gani z ac i j ei zNe mč i j e ,Av s t r i j e , Madž ar s k e ,S l ov aš k e ,Če š k e ,I t al i j ei nP ol j s k e .P odr obne j š ei nf or mac i j eopar t ne r j i hi npr oj e k t u s o na v ol j o na s pl e t nis t r aniht t p: / / www. r emi gr ant s . e u.V ok v i r u Ek onoms k opos l ov ne f ak ul t e t epr ipr oj e k t uak t i v nos ode l uj edoc .dr .Dar j aBor š i čvv l ogik oor di nat or i c ee ne gaod pe t i hde l ovpr oj e k t a. Kl j uč ne us me r i t v e pr oj e k t as o ugot ov i t ir emi gr ac i j s k et r e nde vdr ž av ah S r e dnj e Ev r ope , i de nt i f i c i r at is pr e t nos t ii nz nanj apov r at ni hmi gr ant ovvnav e z av ispot r e bamigos podar s t v ai n r e mi gr ac i j s k i hpr obl e mov ,de f i ni r at i s i ne r gi j s k euč i nk es ode l ov anj ame dpov r at ni mi mi gr ant i i n gos podar s t v om,i de nt i f i c i r at ipogoj ez av k l j uč i t e vpov r at ni h mi gr ant ovk otpot e nc i al az a s podbuj anj ei nov ac i j ,i z de l at ime dnar odnos t r at e gi j ok ak opr i dobi t ii nr e i nt e gr i r at ipov r at ne mi gr ant et e rpr i pr av i t ipr i por oč i l ai n ak c i j s k enač r t ez a us t v ar j anj e pogoj e vz a pov r at e k i z obr až e ni hi ni z k uš e ni hmi gr ant ov ,k ibipr i s pe v al ikr az v oj uP odr av s k er e gi j e . Vok v i r upr oj e k t abodovMar i bor uor gani z i r anede l av ni c ezr e gi j s k i minos i l c ie k onoms k e pol i t i k e ,podj e t ni k ii nr e mi gr ant i .V f e br uar j u 2012 pa bomo gos t i l it udiv s e h dv anaj s t par t ne r s k i hi ns t i t uc i jnade l ov ne ms e s t ank uvMar i bor u.

I zš l aj enovaknj i ga: STRATEŠKIMARKETI NG

Av t or j ak nj i ges t a pr of .dr .Duš anRADONJ I Či ndoc .dr .Mat j ažI RŠ I Č,Uni v e r z avMar i bor u, Ek onoms k opos l ov naf ak ul t e t a,Kat e dr az amar k e t i ng. Gr ez apr v ot ov r s t nok nj i govS l ov e ni j i ,k inac e l ov i tnač i npr e ds t av l j apodr oč j es t r at e š k e ga mar k e t i nga.Name nj e naj eš t ude nt om nas me r iz amar k e t i ng( pr e dv s e m napodi pl oms k e m pa t udinadodi pl oms k e mš t udi j u)i nme ne dž e r j e m( i z v aj al c e m mar k e t i nga)vor gani z ac i j ah,s aj ponuj ar az e nt e or e t i č ne gai nme t odol oš k e gapr e gl e dapodr oč j as t r at e š k e gamar k e t i ngat udi v r s t o pr ak t i č ni h pr i k az ov ,pr i me r ov i ni z r ač unov .P os e bno t e ž o daj ev s e bi niupor aba mat r i č ne gapr i s t opa,k is t agaav t or j av k l j uč i l avpos ame z napodr oč j amar k e t i nš k i hak t i v nos t i . T akpr i s t oppr e c i z i r apr obl e mat i k oodl oč anj ai nz l as t i pr ak t i k omvor gani z ac i j ahomogoč al až j e odl oč anj ei ni s k anj emož ni hr e š i t e vpr obl e movnapodr oč j us t r at e š k e gamar k e t i nga. De l os or e c e nz i r al it r i j et uj iugl e dnipr of e s or j i :ak ad.pr of .dr .Bor i sT i hi( Uni v e r z aS ar aj e v o, BI H) ,pr of .dr .Bož i darRoc a( Uni v e r z aNov iS ad,S r bi j a)i npr of .dr .Ruž i c aKov ač Zni de r š i č ( Uni v e r z aNov iS ad,S r bi j a) .

St r okovnamonogr af i j aEPF:I zzi vigos podar s t vanazač et kunovegades et l et j a

S e pt e mbr a 2011 s mo na Ek onoms k opos l ov nif ak ul t e t ii z dal ipr v o monogr af i j o vnov o nas t aj aj oč ik nj i ž niz bi r k iS odobnae k onomi j ai npos l ov anj e–S EP .S t r ok ov namonogr af i j az nas l ov om I z z i v igos podar s t v anaz ač e t k unov e gade s e t l e t j a( odgov or niur e dni c idoc .dr .Dar j a Bor š i či n mag.T j aš aŠ t r uk e l j )j ede l oe naj s t i hs oav t or j e vi nz aj e ma pr e dgov ort e ros e m v s e bi ns k i h pogl av i j .Av t or j is o obr av nav al iS l ov e ni j oi ns l ov e ns k a podj e t j at e rpr ouč e v al i mnogoak t ual ni hv pr aš anj .Zar adi pot r e bepos me r ni c ahr az v oj as l ov e ns k e gagos podar s t v az a pov e č anj enj e gov ek onk ur e nč nepr e dnos t ii nus pe š nos t is ovmonogr af i j ipr e ds t av i l ine k aj v i di k ovgos podar s k ek r i z e ,naj pr e jpr ouč e ni hs k oz it e mat i k os l ov e ns k egr adbe ni š k epanogei n anal i z or av ni dr obnopr odaj ni hc e nž i v i l i npi j ačvS l ov e ni j i ,pr i me r j al noss os e dnj oMadž ar s k o. V nadal j e v anj u pr e ds t av l j aj o di f uz i j oi nov ac i j s pr i me r ii z pr i dobi v anj ae ne r gi j ei n one s naž e v anj aok ol j at e ri nov ac i j es l ov e ns k i hpodj e t i ji nmož neuk r e pez anj i hov oi z bol j š anj e . S l e diobr av nav adi nami č ne gapogl e dar az v oj apodj e t j as k oz ir az v oj nemode l e ,pr e ds t av i t e v i nt e gr at i v ne gai ni nov at i v ne gamode l aupr av l j anj ač l ov e š k i hv i r ovvor gani z ac i j it e ranal i z a pome na z nanj aj e z i k ovz ak onk ur e nč nos tpodj e t i j .Vs epr e ds t av l j e nev i di k es or az i s k ov al i z ar adiak t ual ne gas t anj avS l ov e ni j i ,k ij epos l e di c az adnj es v e t ov negos podar s k ek r i z e .I z br al i s oj i hz ar adipr i k az amož ni hnač i nov ,k inajS l ov e ni j ipok až e j opoti zz at e č e ne gas t anj a.


Kat edr ei ni nš t i t ut iEPF Pogl avj ač l anovI PMMPvmednar odni hznans t veni hmonogr af i j ah Čl aniI nš t i t ut az apodj e t ni š t v oi nmanage me ntmal i hpodj e t i jt e rKat e dr ez apodj e t ni š t v oi ne k onomi k opodj e t j as ov z adnj e m obdobj uobj av i l inas l e dnj apogl av j avme dnar odni hz nans t v e ni hmonogr af i j ahpr i z nani hs v e t ov ni hz al ož b.

REBERNI K, Mi r os l av , BRADAČ, Bar bar a. Fr om maki ng t he s t at e t o i ns t i t ut i onal i zi ngent r epr eneur s hi ppol i c yi nSl oveni a.V:Handbookofr es ear c h on ent r epr eneur s hi p pol i c i es i n Cent r aland Eas t er n Eur ope.Chel t enham. Nor t hampt on:Edwar dEl garPubl i s hi ng,2011. Monogr af i j apr ouč uj ev l ogov l adepr i r az v oj upodj e t ni š t v avdr ž av ahos r e dnj ei nv z hodneEv r ope , k j e rs obi l az as e bnapodj e t j apr e ddv aj s e t i mil e t iš epr e pov e danaal imal ok j edov ol j e na.Av t or j i ugot av l j aj o,dav l adnapol i t i k apr e ds t av l j anaj v e č j iv pl i vnapodj e t j ai zz unanj e gaok ol j a,š e pos e be jvdr ž av ah,k j e rj ebi l o nuj no ponov no opr e de l i t iv l ogo dr ž av epr ir az v oj upodj e t i j . Monogr af i j at udipr e gl e dnoor i s uj e ,nak ak š nenač i nev l adnapol i t i k aomogoč aal iov i r ar az v oj podj e t ni š t v avpr ouč e v ani hdr ž av ah,me dk at e r i mij et udiS l ov e ni j a.

MULEJ ,Mat j až,REBERNI K,Mi r os l av .Model l i ng t heI nnovat i veNew Vent ur i ng Pr oc es si nT er msofDi al ec t i c alSys t emi cThi nki ng.V:HandbookofRes ear c hon New Vent ur eCr eat i on.Nor t hampt on:Edwar dEl garPubl i s hi ng,2011. Monogr af i j apr i k az uj epr ouč e v anj eus t anav l j anj anov i hpodj e mov .Av t or j ik r i t i č nor az pr av l j aj oi n pr ouč uj e j oak t ual nol i t e r at ur ot e rpr e dl agaj oi z bol j š av et e rbodoč eus me r i t v enat e m podr oč j u. Monogr af i j av s e buj ede v e t naj s tpogl av i ji nj er az de l j e nanaš t i r ide l e :opr e de l i t e vpr ouč e v ane v s e bi ne ,t e or e t i č niv i di k i ,e mpi r i č nome r j e nj e ,k ont e k s t ual niv i di k ius t anav l j anj anov i hpodj e mov .

ŠI REC,Kar i n,TOMI NC,Pol ona,REBERNI K;Mi r os l av .GenderDi f f er enc esi nt he Gr owt hAs pi r at i onsandT ec hnol ogyOr i ent at i onofSl oveni anEnt r epr eneur s .V: Women Ent r epr eneur sand The Gl obalEnvi r onmentf orGr owt h:A Res ear c h Per s pec t i ve.Nor t hampt on:Edwar dEl garPubl i s hi ng,2011. Monogr af i j avs e de mnaj s t i hpogl av j i hpr i k az uj ei z z i v er as t ipodj e t i jzv i di k as pol ai npodj e t ni š t v a. P r v ide lmonogr af i j epoudar j ak ont e k s t ual nede j av ni k e ,pos e be js oc i al nei ndr už i ns k eok v i r j e podj e t ni š t v a,k ii maj or az l i č niv pl i vna moš k ei nž e ns k e .Dr ugide lmonogr af i j eobr av nav a s t r at e gi j e ,ome j i t v ei nde j av ni k e ,k iv l i v aj onar as ti nus pe š nos tpodj e t i j .


Vpr et ekl i hdvehl et i hs oi zš l et udi :

S T ERNAD,S i mona,BOBEK,S amo,DEŽEL AK,Zde nk o,L AMP RET ,Ana.Cr i t i c als uc c e s sf ac t or s ( CS Fs )f ore nt e r pr i s er e s our c epl anni ng( ERP )s ol ut i onsi mpl e me nt at i oni nS MEs :Whatdoe s mat t e rf orbus i ne s si nt e gr at i on.V : Ent e r pr i s ei nf or mat i ons y s t e msf orbus i ne s si nt e gr at i oni n S MEs :t e c hnol ogi c al ,or gani z at i onal ,and s oc i aldi me ns i ons .He r s he y ;Ne wY or k :Bus i ne s s S c i e nc eRe f e r e nc e :I GIGl obal ,2010.

MUL EJ ,Mat j až ,P OT OČAN,V oj k o,ŽENKO,Zde nk a.P r e c ondi t i onsf orr e qui s i t e hol i s m of i nf or mat i onbas e sf ort hei nv e nt i oni nnov at i onpr oc e s smanage me nt .V :S oc i al ,manage r i al ,and or gani z at i onal di me ns i onsofe nt e r pr i s ei nf or mat i ons y s t e ms ,( P r e mi e rr e f e r e nc es our c e ) .He r s he y ( P A) ;Ne wY or k :Bus i ne s sS c i e nc eRe f e r e nc e :I GIGl obal ,2010.

REBERNI K,Mi r os l av ,BRADAČ,Bar bar a.T her ol eofadapt at i onandl e ar ni ngofe nt r e pr e ne ur si n managi ngout s our c i ngr e l at i ons hi ps .V :T hemanage me ntofs mal landme di um e nt e r pr i s e s , ( Rout l e dges t udi e si ns mal lbus i ne s s ,15) .Ne wY or k :T ay l or&F r anc i s ;L ondon;Abi ngdon( UK) : Rout l e dge ,2009.

KORI STNEI NFORMACI J EZA NAŠEBRUCE Ref er at

Ur ni k

Re f e r ats enahaj avpr i t l i č j us t av benaRaz l agov i14.

Ur ni kj eobj av l j e nnas pl e t nis t r aniEP Fpodme ni j e m Št udent i .Ur ni kl ahk oi š č e t epopr ogr ami hal ipapo pos ame z ni hpr e dme t i h.Mor e bi t nes pr e me mbei z v e dbe pr e dme t abodoobj av l j e nevur ni k u,z at ogaj epot r e bno r e dnos pr e ml j at i .

Re f e r atz aVSpr ogr am:Gr e gorBož i č022290203 Re f e r atz aUN pr ogr am: J e r i c aBur j an022290209 Ur adneur e :11. 30–13. 30. Euč i l ni c e

Veuč i l ni c ipr e dme t as oobj av l j e nev s epodr obnos t iopos ame z ne m pr e dme t u.Nav odi l az ados t opanj edoeuč i l ni c s oobj av l j e nanas pl e t nis t r aniDos t opdoeuč i l ni c . Spl et napoš t a Vs e m š t ude nt om na Ek onoms k opos l ov ni f ak ul t e t i s e ob v pi s u r e gi s t r i r a e l e k t r ons k i nas l ov i me . pr i i me k @s t ude nt . uni mb. s iV aš eupor abni š k oi mej es e s t av l j e noi zš t e v i l k ei nde k s a,ge s l opaj ee nak o,k otga upor abl j at ez ae l e k t r ons k opr i j av onai z pi t e( pr e k os i s t e maAI P S ) .Ge s l obos t epr e j e l i popoš t i .Epoš t ol ahk opr e bi r at e i npoš i l j at epr e k os pl e t ne ganas l ov aht t p: / / www. s t ude nt . uni mb. s i .NaEk onoms k opos l ov ni f ak ul t e t i j euv e de ns i s t e m obv e š č anj a v s e h š t ude nt ov EP F pr e k o por t al a i n po e l e k t r ons k i poš t i . Na e l e k t r ons k i nas l ov i me . pr i i me k @s t ude nt . uni mb. s ipr e j e mat ev r s t opome mbni hobv e s t i l( s pr e me mbepe dagoš k e gapr oc e s a,dogaj anj e naf ak ul t e t ii pd. ) .P r avt ak ope dagoš k oos e bj ei nos e bj evs t r ok ov ni hs l už bahnaf ak ul t e t ik omuni c i r apoe l e k t r ons k i poš t i i z k l j uč nospoš i l j at e l j i e l e k t r ons k epoš t ei zdome nei me . pr i i me k @s t ude nt . uni mb. s i .P r i por oč amov am,davč as u š t udi j anaEP Fv am dode l j e nie l e k t r ons k inas l ovr e dnoupor abl j at e !P oš i l j anj eobv e s t i lnadr ugee l e k t r ons k enas l ov e nimož no! I k onaz ados t opdos pl e t nepoš t e ,s enahaj a,napr v i s t r ani por t al aEP F .Kot upor abni š k oi mev pi š e t ev aš opi s noš t e v i l o ( š t .I nde k s a) ,ge s l opas t epr e j e l ipopoš t i . Subvenc i oni r anaš t udent s kapr ehr ana Š t ude nt uss t at us om omogoč amo,dak upiobr okponi ž j ic e niodt r ž nev r e dnos t iobr ok a.Vs i s t e ms ubv e nc i oni r ane š t ude nt s k epr e hr anes ev pi š e šnat oč k iS Š Ppopr e dhodnipr i j av inas pl e t nis t r aniwww. s t ude nt s k apr e hr ana. s i . T oč k eS Š Ps oŠ OUM Gos pos v e t s k a( Gos pos vet s kac es t a86,2000Mar i bor ) ,Š OUM Or ož nov a( Or ožnova ul i c a8,2000Mar i bor )i nŠ OUM Š T UK( Gos pos vet s kac es t a83,2000Mar i bor ) . Zav pi svs i s t e m pot r e buj e šš t e v i l k opr i j av ni c e( t odobi šobpr e dv pi s unawww. s t ude nt s k apr e hr ana. s i( Oddajpr i j av o z apr v iv pi s–pov e z av anal e v is t r ani ) ) ,i nde k sal ior i gi nal nopot r di l oov pi s u,os e bnidok ume nti nmobi l nit e l e f on. Dobr oj evedet i… -Odde l e kz aš t ude nt s k ei nš t udi j s k ez ade v e

-» I nf oBRUC«

-P r av i l ni kopr e v e r j anj ui noc e nj e v anj uz nanj a

-Š t udi j s k ik ol e darz aš t udi j s k ol e t o2011/ 12

-Ur ni k

-Ak t iz aš t ude nt e

5. E.obvestila EPF  

Št.5 Oktober,2011 ISSN:1855-9689 Novicepripravlja Oddelekzaštudentskeinštudijskezadeve Intervju:Naša-tujaštudentaAzraIkanovićin NikolaNaumov...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you