Page 1

                     

E obvvesstiilaa E E-o EP PF F

         

Intervju: Nejc N Iljevecc, dipl. ekoon. (UN) d. prodekaan za študentska vpprašanja EPF E v.d Ossebno – Deyana D Ivaanova Študijska izzmenjavaa ogajalo see je... Do

Ko oristne in nformacijee za naše bruce

Zaabavnik

Š 2 Št.

O Oktober 2010, 2 Maribor

ISSN N: 1855-9 9689

 

Novicee pripravljja Oddeleek za študenttske in štu udijske zad deve


INTE ERVJU z Nejcem N Ilje evcem, v.d. prodekan p za študen ntska vpra ašanja EPF

voja" fakulteta? Zakajj je EPF "tv Nejc I.: EPF je »moja« » fakkulteta, ker mi omogočča graditti dober odnos s sošolci, profesorji in drugim mi ljudm mi. Prav tako se na fakulteti počutim p zello prijetn no. Daje mi m tudi možn nost pridobiti znanje, ki ga bo om potrebovval pri opravvljanju svoje ega poklica a. Kako o so študenti poveza ani med se eboj in kaj v tem smislu po omeni Štu udentski svet, s ki mu preds seduješ? Nejc I.: Študentti se pri na as lahko po ovezujejo na n različčne načine,, saj na fa akulteti delluje Društvvo štude entov EPF, Klub za marketing, Aiesec. Od O vsake ega študentta posebej je odvisno, v katero od o prej naštetih skupin s se bo vključil, saj le-tte mo pokrivvajo različčna področja. Prav tako sm štude enti tesno povezani po p usmerittvah študija a. Štude enti usme eritev organiziramo spoznavn ne večerre in različn na druženja,, ki nas zbližžajo. Štude entski svet EPF pa je organ, ki skrbi za vsse štude ente. Trudimo se namreč zado ovoljiti vsem m intere esom, zato so naši pro ojekti zasno ovani širše in i name enjeni prav vsem študentom faku ultete. Iz letta v leto o se trudimo o naše projjekte nadgrrajevati, pra av tako pa že zna anemu izbo oru dodati kaj novega a, sveže zanimiveg ega in predvsem p ga. Zrave en projektov zabavvnega, kullturnega in n športneg ga znača aja, želimo študentu ponuditti tudi ve eč projektov izobraževalnega značaja a, saj se s zaved damo, da so dodatn na znanja in izkušnjje skora aj že pogoj za z vstop na a trg delovne e sile. Kakš šni so načrrti v študijs skem letu 2010/2011 na kakšn ali lahko l pov vabimo študente š ne zanim mive dogod dke, ki jih organizirate o e? Nejc I.: Študentski svet EPF E se bo o tudi v lettu 2010//2011 po otrudil, da a bodo obštudijskke dejavvnosti čim bolj pesstre. Na začetku z na aj omen nim, da bom mo že 19. oktobra 2010 0 organizira ali Spoznavni veče er EPF, ki bo poteka al v Planettu TUŠ. Z organiza acijo tega do ogodka želimo študentte zbliža ati ter jim omogočitti, da navvežejo novva pozna anstva in okrepijo že zna ana. Vsem m zainte eresiranim študentom m bomo om mogočili tud di brezp plačen bowlling. Naš na amen je nam mreč združiti prijetn no in zabavvno s koristn nim. svečan organizirali V novembru bomo no Bruco ovanje EPF F. Ta projekkt, ki ga spremlja dolg ga tradiccija, je na amenjen predvsem p brucem, z veseljem pa se ga g udeležujjemo tudi »stare bajte« «. Ob do obri hrani in n zanimivih nagradnih igrah nas bo b tudi letos l zabavvala znana glasbena skupina. To T naj bo za enkrat vse, da ne n razkrijem m vseh našiih načrto ov. Poskrb bel pa bo om, da bo odo študen nti pravo očasno inforrmirani o vsseh naših prrojektih.

2

Kaj bi svetova al, na kaj bi opozorril, s čem bi veselil... brruce, ki prravkar začenjajo svo ojo razv štud dentsko po ot? Nejc c I.: Bruce bi b opozoril, d da so preda avanja in va aje nam menjena njim m. Naj le-ta a izkoristijo v polni me eri, naj sodelujejo in sprašuje ejo, saj so profesorji in asistenti ravno zaradi njih v predavallnicah. Naj jih ne bo b strah, saj s »nora« vprašanja ne obstajajjo. Tore ej naj bodo radovedni in ambicio ozni, saj bodo le ta ako maksim malno izkorristili možno osti, ki jim jih faku ulteta nudii. Svetuje em jim tu udi, da se udelležujejo pro ojektov/dogodkov, ki so s namenje eni njim, naj se vključijo v čim več obštudijskkih deja avnosti, saj jim bodo tta prinesla neprecenljive izkušnje in po oznanstva, ki jim bod do koristile v bodo oče. Glede e na to, da a smo tud di ena izmed redk kih fakultett, ki ima razvit tuto orski sistem, bruc cem svetuje em, naj prisstopijo do svojih tutorje ev, saj so s ti name enjeni njim in jim bodo o zagotovo o z vese eljem poma agali pri re eševanju vs seh težav in prob blemov, ki bodo nasta ali v teku študija. Prrav tako o se lahko obrnejo o nam me in z vese eljem jim bo om pom magal. Nejc c Iljevec v. d.. prodekan n za študen ntska vpraš šanja EPF


TUJA A FAKULT TETA SE PREDSTAV P VI Unive ersidad de Porto, Fac a culdade de Economia Mesto o Porto je e locirano na seve ernem delu u Portug galske in je e drugo najjvečje mesto v državi. Porto je mesto z bogato zg godovinsko arhitekturo, o, čudovito naravo te er parki in n s prijjetno klimo zavarovanim mestnim m je edrom, po od okriljem m u je trenutno največja a Unescca. Univerzza v Portu pedag goška in raziskovvalna insttitucija na a Portug galskem, ki se predsta avlja kar s 14 različnim mi fakulte etami in z vpisanimi več v kot 310 000 rednim mi študenti ter okoli 2000 med dnarodnimi študenti, ki k e odločili za študij prav na te ej Univerzi. so se Ekono omska fakulteta po onuja veliiko paleto o predm metov v angleškem m jeziku, tako na a dodiplomski kot podiplomsski ravni in sicer na a eh kot so računovodsstvo, makro oekonomija, smere financce, stroškovvno računovvodstvo, itd..

nje v Portu je možno v študentsk kih domovih h Bivan ali pa a v privatnih h stanovanjjih, po ugod dnih cenah h: približ žno 180 EUR (najem mnina + strroški) boste e odšteli za dvopo osteljno sob bo. Prav ta ako so zelo o ugodn ne cene kosil k in večerij (2.5 50 EUR) v menz zah, ki so loccirane na fa akultetah. ortu je za družabno d žživljenje po oskrbljeno s V Po strani ESN, kii tedensko o organizirra zabave e, druža abna srečan nja, izlete v Lizbono, Brrago, itd. ter og številn ne zanimive glede zg godovinskih h znamenitosti, šp portne aktivvnosti, teča aje surfanja a po ze elo ugodnih h cenah itd d. Za štude ente, željne e učenja portugalščine, je p prav tako organiziran n tečaj tega jezika.. Kot lahko l viditte, obstaja ajo številn ne prednossti študija in življen nja v eksotičnem messtu kot je e Porto; prosti p čas p pa lahko namenite e še bran nju obali in knjig ob morskki anju vse eh tipičn nih okuša tradicionalnih je edi, kot sso pastel de nata, francesinh ha, torrad da, balacha au ter ostallih morsk kih jedi…

V kratkem lahko postane p me esto Porto tudi vaša nepozabna n a življenjsk ka izkušnja!

OSEB BNO – Dey yana Ivanova Thoug gh I am alrready 2 yea ars in Slovvenia I still remem mber the firrst time I crossed c the border of the co ountry. If I have to be e honest, Slovenia S is not very popula ar destinatio on for the Bulgarian ough I had hardly h any id dea where people and altho nly had th he feeling I am going to, I certain enia is the right choiice for my Erasmus Slove studie es experien nce. Soon afterwards a observing the grreat conditio ons in the student dorm ms, having

lunche es at restaurants everyyday and pa articipating in the va arious even nts organizzed for the e students, I realize ed that the t Slove enian youn ngsters are a amazin ngly lucky. Moreover, I have to say that I wa as enrolle ed in a com mpletely diffferent acad demic syste em consisting of lotss of interacttive lecture es and closser cooperration with the professsors. This was a ne ew thing for f me and the style o of teaching appealed to me a great g deal. The countrry itself also o appealed to me a lot so after traveling all over the most excitin ng places s I really felll in love witth it. This is s how 2 yea ars and 2 scholarship ps later I am m still enjoying my be est time in n Maribor. This T summe er I went one e level high her as I was accepte ed to make an Erasmu us practice at the International Office of the EPF. This wayy I ged to mostt effectively use my ex xperience an nd manag try to motivate my Sloven nian collea agues to go g somew where abro oad to experience what w I havve experie enced here e. Be sure a lot of ama azement an nd new discoveries are a waiting ffor you all over o Europe e.

3


ŠTU UDIJSKA IZ ZMENJAV VA Glede na to, da a je še osta alo nekaj prostih mestt za študijj v zanimivvih tujih evropskih me estih, se lah hko vsi tiisti, ki ste zamudili z prvvi rok, do 30.10.2010 3 še prijavvite za štud dijsko izmenjavo v letn nem semesstru študijjskega leta 2010/2011.

In za akaj naj bi se odločili za študij v tujini? Akktivno vključ čevanje v različne programe mobilnosti vas oseb bnostno in strokovno obogati. Neprece enljive nove izkuš šnje, odp prtost, no ova prija ateljstva, prilož žnosti,samo ozavest, sa amostojnos st in motivvacija pome enijo veliko o več, Koliko, pa bos ste spozna ali, ko boste e izkusili to priložnost! Pozd drav iz Mednarodne pissarne EPF Mag.. Sanja Koccijan

DOG GAJALO SE S JE... Form malne posto opke, ki jih je potrebn no izpeljati,, prede en začrta ate, uresn ničite in pogumno o zakorakate v mednarodno m o študentskko življenje,, najde ete objavlje ene na sple etni strani Mednarodne M e pisarrne EPF pod d rubriko Fo ormalnosti. Kakš šni so po ogoji za šttudijsko izzmenjavo v tujin no? - sta atus študen nta - zna anje tujega a jezika - in predvsem p m motivirano ost.

nomsko-po oslovna fa akulteta je po razvršščanju Ekon Micro osoft Dynam mics Acade emic Allianc ce uvrščena a med najboljših 7 % fakultet na a svetu. Več...

NOČ Č RAZISKO OVALCEV V 2010 Inštittut za jezikke in tuje poslovne jezike na EPF (IJTP PJ) je sode eloval v leto ošnjem projektu UM »Noč » razis skovalcev 2010: Raziskovalec - en poklic, več karie er« . Noč ra aziskovalcevv je projekt Evropske unije, u ki ga a z namenom promocijje znanosti prirejajo od d leta 2005 5, Univerza v Mariboru u pa sodelujje v njem že ž od same ega začetka. Prireditev poteka a istočasn no v številnih evropskih mestih. Več...

Želella bi vas opozoriti, da »papirologija« za z študijsko izmenjavo zajem ma obrazce s strani tujje erze, Univerze v Marib boru in pa obrazce, ki jih unive je po otrebno izp polniti na EPF E zaradi priznavanjja vseh akademskkih obveznosti, ki jih bo oste opravili v tujini. Najprej pa p je potrebno izpolniti prvo prijavo o, M ki jo oddate v Mednarodni pisarni EPF, kjer lahkko mete tudi vse v ostale informacije e v zvezi s prejm študijem in življe enjem v tujini.

4


KO ORISTNE INFORMA ACIJE ZA NAŠE N BRU UCE

Re eferat nik Urn Re eferat se na ahaja v pritliičju stavbe na Razlago ovi 14. Urnik je objavljen na sspleti stran ni EPF pod d Re eferat za VS S program: Gregor Božžič 02 22 90 0 203

nijem men

Študenti.

Urn nik

lahko

iščete

po o

Re eferat za UN N program: Jerica Burjan 02 22 90 0 209 prog gramih ali pa po po osameznih predmetih h. Urradne ure: 11.00 1 – 13.3 30.

Morrebitne spre emembe izzvedbe pred dmeta bodo o obja avljene v urniku, zato ga je potrrebno redno o

E--učilnice V

e-učilnicii

spre emljati. predmetta

so

o objavljene

vse

odrobnosti o posamezn nem predm metu. Navod dila o po do ostopanju do d e-učilnicc so objavljjena na sp pletni strani Dostop p do e-učilnic.

Sp pletna pošta Vsem študen ntom na Ekonomsko o-poslovni fakulteti se s ob vpissu registrira elektron nski naslovv e.priimek@ @uni-mb.si Vaše V upora abniško ime je sestavlje eno iz številke indeksa, geslo pa je e enako, ko ot ime ga uporabljate e za elektro onsko prijavvo na izpite e (preko sis stema AIPS S). Geslo bo oste prejeli po pošti. EE p in n pošiljate preko p splettnega naslo ova http://m mail.epf.uni--mb.si Na Ekonomsko E opoššto lahko prebirate posslovni fakulteti je uved den sistem m obveščanjja vseh štu udentov EPF preko po ortala in po o elektronskki poššti. Na elekktronski nasslov ime.priimek@uni-m mb.si prejemate vrsto pomembnih obvestil (spremembe ( e pedagoškega procesa, dogajanje d na a fakulteti ip pd.). Prav ta ako pedago oško osebje e in osebje v strokovnih h slu užbah na fakulteti komunicira po elektronski e pošti izključ čno s pošilja atelji elektro onske pošte e iz domene e ime e.priimek@ @uni-mb.si. Priporočam P mo vam, da v času štud dija na EPF F vam dode eljeni elektro onski naslovv red dno uporablljate! Pošilja anje obvesttil na druge elektronske e naslove ni možno! Iko ona za dosttop do splettne pošte, se s nahaja, na prvi stra ani portala EPF. E Kot up porabniško ime vpišete e vaššo pisno šte evilo (št. Ind deksa), geslo pa ste prrejeli po poš šti. Su ubvencionirrana štude entska preh hrana Štu udentu s sta atusom omo ogoča, da kupi k obrok po p nižji ceni od tržne vrrednosti obrroka. V sistem s subvvencionirane e študentskke prehrane e se vpišeš na točki SŠ ŠP. Točke SŠP so ŠOUM M Gosposvvetska (Go osposvetsk ka cesta 86, 2000, Maribor)), ŠOUM čeva ulica 17, 2000, Maribor), M • Točka ŠOU UM Orožno ova (Orožno ova ulica Gregorčičeva (Gregorčič bor) in ŠOU UM Žitna (Ž Žitna ulica 12, 1 2000, Maribor). M 8, 2000, Marib ebuješ številko prijavvnice (to dobiš d ob predvpisu p n na www.studentskaZa vpis v sistem potre ehrana.si (O Oddaj prijavvo za prvi vp pis -povezava na levi strani)), s inde eks, osebni dokument in mobilni pre tele efon. Brošura INFO O BRUC

5


ZA ABAVNIK K Mag. Miro Pe M etrič, preda avatelj za po odročje posslovne inform matike na Ekonomsko E o-poslovni fa akulteti že vrsto v le et zbira in »ohranja » v spominu« anekdote, povezane s študijem m, študenti in učitelji na n Ekonomskopo oslovni faku ulteti. Anekdote Na vajah na aj bi modul Kadrovska K evvidenca preim menovali v HR. H Vprašanjje za Prrijateljske sosede imam mo večkrat študente: "K Kaj pomeni HR?" H Mišljeno je bilo Hum man Resourc ces. v mislih Študentka izz prve vrste kot iz topa: "Hrvatska." "

Sp protno delo in študij

Študentom smo že pre ed mesecem m in pol razd delili demo verzijo v progrrama Dynamic NAV, N da bi lahko dom ma vadili. Trri dni pred kolokviji vp praša predavatelj M.P.: "Kako vam je uspe elo namestiti Dynamic NA AV?" Med študen ntkami je zav vršalo in po predavalnici p se je slišalo: "Kdo ima DVD? D Kaj ti si to že ž naredila?"

Be eseda ima običajno o več č pomenov

V anketah so s študentje očitali B.D., da je nedosttopen. B.D.: "Kako o nedostopen n, če pa sem vsak dan do o petih v služ žbi."

REBUS (avto R or mag. Mirro Petrič) (R REBUS je uganka, u pri kateri k je treb ba iz risb sttvari, črk, zn nakov ugoto oviti ustrezn no besedo, stavek)

V: ________ __________ __________ __________ ______ REŠITEV

Dobiitnica glavne nagrade predhodne p številke E-o obvestil EPF F je:

Nina a Jelenovec Dobitnicii iskreno če estitamo. Dobitnica a lahko nag grado, bon v vrednostti 50 EUR za storitve v fotokopirrnici LAZAR R BIRODULCIS, d.o.o., z ossebnim dokumetom pre evzeme v Oddelku O za študentske in študijske e zadeve. agradne križžanke: EPF F SPLETNE E NOVICE Rešitev na * bon je vno ovčljiv do 31.12.20 010

R Rešitve Rebus sa

POT T RO PO OTRO 

Š MED O B rine r ŠNED OBRIINE POT TROŠNE DOB BRINE

6

2. E-obvestila EPF  
2. E-obvestila EPF  
Advertisement