Page 1

Gazeta Szkolna av r 11

Zespołu Szkół

~-

Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

t;r.·,!.

ul. T. Kościuszki 53. 08400 Gafwolin te\. 682-30-71 13113 LI OTEKA

Numer 1

Październik

2003 UWAGA

DOBRA GAZETA


EUREKA NR l --------------

SKŁAD

Sfowo wstępne

REDAKCJI Redaktor naczelny Łukasz Janiec "Kefirek" Z-ca redaktora Łukasz Korycki "Kordian" Współpracownicy:

Monika Wielgosz Anna Kot Olga Czarnecka Łukasz Czarny Magda Kalisz Karol Borowski

EUREKAOdkryłem

Skład Łukasz

Korycki "Kordian"

Cenzura mgr Katarzyna Goliszewska Szadura

"EUREKA" Gazeta Szkolna Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie ul. Kościuszki 53 08-400 Garwolin tel. (0-25) 682-30-

71

l

Nasz e-mail eureka2000@wp.pl

radość

tworzenia

odkryłem talent i powołanie. Odkryłem także wspaniałych ludzi i ich umiejętności. Eureka to dobry tytuł dla gazetki szkolnej. Po to przecież chodzimy do szkoły, aby odkrywać świat. I nie jest ważne, że czasami coś się nie udaje a życie traci kolory. Proch już ktoś wynalazł,

gazetki

więc

szkolnej,

już

niczego

nie dokonam. Nic bardziej

błędnego!

Należy spokojnie pomyśleć, czego właściwie od życia chcemy. Ja już wiem i ludzie, którzy ze mną pracują, także wiedzą. Chcemy redagować dobrą gazetkę,

ba...

najlepszą,

taką,

która

bez kłamu

będzie informowała Was o życiu szkoły, o świecie, kulturze. Piszemy dla Was i o Was.

Porozumiewamy

Rysunki Anna Kot

oto

odkryłem!

językiem

bez

się

młodzieżowym

zadęcia

i sztywniactwa. W Eurece znajdziecie ciekawe wywiady, dobre zdjęcia i rysunki, humor, ciekawostki. Nie zamykamy się tylko w obrębie murów szkoły, chcemy wychodzić znacznie dalej, poszerzać horyzonty. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkim spodoba się taka forma, będą głosy sprzeciwu. Z każdym numerem, mamy nadzieję, będziemy coraz lepsi, bogatsi o doświadczenia. Nie zadowolimy wszystkich. Jednak, jeśli chcecie mieć gazetkę idealną, sami musicie włączyć się w proces jej tworzenia. Czekamy na właścicieli pomysłowych głów, lekkich piór, talentów plastycznych i poetyckich. Każdy przejaw waszej twórczości jest u nas mile widziany. Coś cię drażni, masz problem - napisz. My to opublikujemy (oczywiście po uprzedniej cenzurze pani Kasi). Zachęcamy również do brania udziału w konkursach, mamy dobrego sponsora, a co za tym idzie- bardzo cenne nagrody. Wszelkie uwagi, krytykę, pioruny i gromy dotyczące pierwszego numeru gazetki "Eureka" na pierś swoja bierze redaktor naczelny.

t.ukasz Janiec P.S. Przyjemnej lektury!

SPISTREŚCI

ŻYCIE SZKOŁY Witajcie w naszej bajce ...........................3 Wywiad z dyr. Z. Marciniukiem ............... 5

Radiowęzeł

dla wszystkich ...................... B TROCHĘ KULTURY

Premiery: kino i teatr.............................. 14

PREHISTORIA

KALENDARIUM

naszej szkoły............................. 6 Historia miasta Garwolina ....................... 7

Dzieje się w szkole ................................. 15

SZUFLADA

Wydarzenia w obiektywie ................. 16-17

Początki

Powtórki do maturki. ............................... 8 Kubusia Puchatka ...................... 9 Chmielewska radzi panom ...................... 9 Humor. .................................................. lO Kosmos bez tajemnic. ........................... 11 Słownik

fOTOPLASTYKON PSYCHOLOGIA

Przemoc................................................. l8 MODAlURODA

Szkolny visage ........................................ 19 Domowa drogeria .................................. 19

GWIAZDA NUMERU

Wywiad z panią mgr Anną Witak.......... l2 BUNTY MŁODYCH

Prawda o Idolu. ................................... . 13

2

S PORT Tabele wyników ........................... ........... 20


EUREKA NR l

'- ..· ·,.--v"'\.~VVV '\.~ ·~ •..-~~"v"'v V"'v"v"'-./'v"v"v""Vv"'V""V •/'/''./"./'v"'v"v"VVV'/',/v"'v""~·../'\.•"v"v"V~'-'~V··..-~./~'-/·/'/v~· .-··w•"-.;'•/•/·_".· .,.··· / ' ."

Z

ŻYCIA

SZKOŁY

WITAJCIE Yl NASZEJ BAJCE- PRZEWODNIK PIERWSZOKLASISTY Kolejne pierwsze klasy w naszej szkole. A może nareszcie nowe twarze? Rozpoczął się rok szkolny. Do naszej szkoły zostało przyjętych blisko 370 absolwentów gimnazjów. Ci, co tu kryć, szczęściarze przypisani zostali do poszczególnych klas pierwszych. W tym roku utworzono ich 11. Powstało również wiele nowych kół zainteresowań, w których pierwszaki i nie tylko, mogą rozwijać swoje pasje: koło języka włoskiego -s. Wiesława Lentas, koło .w iedzy pożarniczej, koło turystyczno- krajoznawcze- pan Zbigniew Ochnio, koło strzeleckie- Jerzy Mitel<, koło informatyczne- Adam Wyskwar koło muzyczne -Andrzej Ostolski, koło plastyczne - Barbara Kędziorek, koło języka polskiego - Halina Stanieta, koło jezyka niemieckiego - Barbara Wilczek, koło geograficzne- Urszula Solarczyk, koło teatralne- Marzena Tudek, koło historyczne- Ewa Toporkiewicz,

koło

ekologiczne- Lucyna Skwarczyńska Klub Europejskiej -Anna Maszkiewicz

Młodzieżowy

PAMIĘTAJCIE, ŻE: Uczniowie Szkoły mają w szczególności prawo do: a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, b. opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, c. ochrony i poszanowania własnej godności, d. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, e. swobodnego, jawnego wyrażania - w mowie i na piśmie - myśli i przekonań, dotyczących życia szkoły a także światopOglądowych i religijnych jeśli nie naruszają tym dobra innych osób. Za swe krytyczne uwagi uczniowie nie mogą być w żaden sposób szykanowani, f. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez swobodne korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, g. obiektywnego, jawnego bieżącego i umotywowanego oceniania postępów w nauce i swego stanu wiedzy i umiejętności, z zachowaniem zasady, że oceny cząstkowe i końcowe z poszczególnych przedmiotów to wyłącznie oceny za wiedzę, h. jawnego i umotywowanego oceniania swojego zachowania, i. pomocy w przypadku trudności w nauce ze strony wychowawcy klasy i nauczycieli poszczególnych przedmiotów, j. reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, k. pomocy mateńalnej w ramach możliwości finansowych szkoły, l. dowolnego wyglądu zewnętrznego, nie kolidującego jednak z zasadami kultury i higieny osobistej, pełnego wypoczynku w czasie wakacji, ferii i przerw świątecznych - co oznacza, że nauczyciele nie zadają m. wówczas prac domowych. · n. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządów i zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole, l. Uczniowie Szkoły mają w szczególności obowiązek: a. przestrzegać postanowień zawartych w regulaminach Szkoły oraz podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej i nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego i klasowego, b. uczyć się systematycznie , pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania, c. godnie reprezentować Szkołę, dbać o jej honor i dobro. d. przestrzegać zasad współżycia społecznego przez okazywanie szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiać się brutalności i wulgarności, szanować poglądy i przekonania innych, godnie i kulturalnie zachowywać się zarówno w szkole jak i poza nią,

3


EUREKA NR 1

z e.

Z Y C I A

dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne

i kolegów

SZKOŁY or~z przestrzegać obowiązujących

w Szkole przepisów

porządkowych dotyczących zmian obuwia, higieny osobistej i przepisów bhp, f. dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro Szkoły: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne, g. nie palić papierosów i nie spożywać alkoholu na terenie szkoły, h. usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach, na najbliższej po przyjściu do szkoły godzinie wychowawczej, przedstawiając wychowawcy odpowiednie zwolnienie lekarskie, bądź też w wyjątkowych wypadkach

usprawiedliwienie od rodziców lub opiekunów. W szkole obowiązuje zmiana obuwia na miękkie o niebrudzącym spodzie. 2. Uczniowie Szkoły są na bieżąco systematycznie oceniani przez nauczycieli ze stopnia opanowania przerabianego materiału objętego obowiązującym programem nauczania. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców oraz ustalane na podstawie znanych im kryteriów. 1.

DYREKTOR PRZYPOMINA! Uczniowie klas I (i nie tylko) powinni pamiętać o tym, że przyszli do szkoły po to, by pogłębiać swoją wiedzę, zdobywać nowe kwalifikacje i budować swoją przyszłość.

... .......... .... ..... .... .... ..... .. ... ........... ... ..... . .............................................................. .91!r.i!.~()_'Y,ć!t ..~!l.~!J.S.-!!.i!J!.[~.f Samorząd

szkolny, czyli

MŁodzi gŁosują

Dnia 22.09.2003 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego . Uczniowie naszej szkoły głosowali na 3 wybran ych przez siebie kandydatów. Frekwencja była wysoka, bo przekroczyła ponad 80%. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja, w skład której wchodzili uczniowie poszczególnych klas. Opiekunami samorządu szkolnego są mgr MarzenaTudek i mgr Marek Piotrowski. Przewodniczącym szkoły został Piotr Turek IV b LO( 127 głosów), V-( przewodniczącym została Mika Iwona V a TE ( 164 głosów) a skarbnikiem została Ekiert Marta (123 głosów). W skład zarządu wchodzą: Zieliński Damian IV d LO (191 głosów) Szczypek Marlena IV d TE ( 172 głosów) Marchewka Łukasz I a TE (164 głosów) Korycki Łukasz I c LO (139 głosów) Jałocha Mariusz I a LP (134 głosów)

Redakcja Gazetki składa gratulacje

Do

członkom samorządu.

Ja na uczniów tak generalnie nie narzekam to pokolenie jest inne, a czasami choalabym większego

mikrofonu

Zapytaliśmy naszych nauczycieli czego życzyliby sobie

zaangażowama

od uczniów z okazji Dnia Nauczyciela. Publikujemy wymki naszej sondy:

EFiaga (przedmioty zawodowe) ",.

w

l>.

w

Więcej cierpliwości, wytrwałości i żebyście byli jak

Życzyłabym sobie żeby młodzież w wieku 16 lat nie była tak stara i zgredziała jak do tej pory. Aby zawsze była radosna i pogodna , uśmiechnięta i chętna do

najbardziej chłonni wiedzy. Chciałbym także, aby uczniowie byli grzeczni i spokojni na lekcjach. T. Turek (WF)

działania.

o

E Toporkiewicz (historia)

Aby uczniowie zaczęli podchodzić do nauki poważnie . M.Piotrowskt(histona)

Samych 5 w dzienniku.

o

L . Skwarczyńska(biologia)

Życzę sobie, żeby uczniowie tak odpowiadali abym mogla stawiać im same 5. H. Wtlczek (J. polskt)

o

Du ż o wyrozumiałości i ws ~łpracy. M Mazurek(biologia) In icjatywy w wielu sprawach, aby mł o dz ież s ię u czył a , "lata w szkole są inwes tycją na przysz łość", z aanga ż owa n i a na rzecz sz k oły. Dyr Z Maro nluk

o

Ch c iałabym aby ws półpraca pomięd z y uczniami a

nauczyciel ami była jak najlepsza. Mało tego, su kcesy na sze s ą ty lko wtedy, ki edy s ą to t a k że sukcesy uczn 1ow. B 5ewruk (matematyka) 4

"


EUREKA NR l

·".A..--'"'v"".-~-~"'../'...~-"'v'""'v~"--"""~'- ~ "./'v/'·./·v~ ·"J"",......A-~ -~-~~-~~""V"'..-·""-.-A..-~ -,~-'"'-/'v~''v"".-~ - ... '-""" ··""'-~-~ --"'.../"'-..-"·-A -r-·~/'v--...-"'V·,A.,/'"

UMARŁ

KROL, NIECH ZY JE KROL

""v"\._~- '"'v"'.../V"'...•'-/'VV"v~'"""-·......__.,........_~.-'V'v""V".-·"v"...·"\..-" .." '"/'J'./'v"'.·""-···'""""--/''"~' "V"v"'-"'-/'-./V"'-..A.·"'-..A.··~A../'v·"-.A../'.../'...""-..-"..- ·~/'\"/"V"\./"'-..'"'\/V~-"\..A..·"'V'V~, /'.._ ''

Od dnia 1 września 2003 roku Zespołem Szkól Szkolny księgozbiór to blisko 30 tysięcy im. Bohaterów Westerplatte zarządza Zbigniew woluminów. W ubiegłym roku szkolnym na zakup ponad Marciniuk. Jesteśmy ciekawi, co też Pan dyrektor 2 tysięcy książek i prenumeratę czasopism planuje, dlatego zasypaliśmy go gradem pytań. wydatkowaliśmy ponad 40 tysięcy złotych. Kupuje się prawie wszystkie nowości wydawnicze, być może za Czy nie przeraża Pana mało beletrystyki. Co się stało z hymnem szkoły, który był ogrom obowiązków, grany codziennie o godzinie 8.00? związanych z Hymn nie jest grany, ale też nie mówię nie. Być pełnieniem tak może zostanie to wspólnie powiązane z instalacją zaszczytnej funkcji? Zdaję sobie sprawę dzwonków szkolnych? Co panu nie odpowiada w obecnej z tego, że spoczywa na mnie wielka sytuacji szkoły? Jest to trudne pytanie. Jestem dyrektorem odpowiedzialność za dopiero od 1 września b.r. Proszę o postawienie tego prowadzenie szkoły, za wyniki nauczania i wychowania. Czy w obecnym roku szkolnym jest więcej pytania za rok. Chciałbym polepszenia warunków uczniów niż w poprzednim? lokalowych szkoły. Jakie są pana oczekiwania wobec grona Uczniów jest znacznie więcej. Wszystkich uczniów szkoły dziennej i zaocznej jest w szkole 2602, w pedagogicznego? Oczekuję od nauczycieli solidnej pracy, tym chłopcy stanowią 50,6%. Do szkoły dziennej zaangażowania w życie szkoły, podejmowania wielu uczęszcza 1328 uczniów, w tym 468 chłopców /35%/ Czy w związku ze zwiększeniem . się liczby inicjatyw. Nauczyciel XXI wieku to specjalista w swojej uczniów, zmienił się i powiększył skład grona profesji, super wychowawca, przyjaciel młodzieży, to nauczyciel otwarty na wszystkie nowości i kreatywny. pedagogicznego? Czy zależy panu na sympatii uczniów? W bieżącym roku szkolnym pracę w charakterze Każdy chce być lubiany, uważany, uznawany i nauczyciela i wychowawcy podjęło blisko 20 osób: m.in. Ewa Bylinka /j. rosyjski/, Edward Czypionka doceniany. Ale na pewno nie będę podejmował inicjatyw /biologia/, Anna i decyzji populistycznych, żeby za wszelką cenę uzyskać /informatyka/,Monika Mazurek Mańkawska /marketing, chemia/, Agnieszka Nowak sympatię i poparcie uczniów. Czy szkoła jest bezpieczna? /fizyka, matematyka/, s. Wiesława Lentas /religia, j. angielski, j. włoski/, Anna Kot /rachunkowość/, Jest bezpieczna, a będzie jeszcze bardziej. Wszystkie Katarzyna Zawadka /biblioteka/, Agnieszka Kucharska siły dyrekcji i nauczycieli oraz środki /m.in. finansowe, /biblioteka/, Tomasz Turek /wychowanie fizyczne/, Ewa akcje profilaktyczne/ są skierowane na zapewnienie Pokorska ·/internat/, Sylwia Kozyra /pedagog/, Mariola odpowiednich warunków pracy nauczycielom oraz nauki Zieja /chemia/ uczniom. Co pan chciałby udoskonalić w naszej Chcielibyśmy poznać kilka szczegółów z Pana szkole? życia prywatnego? Chciałbym, aby w szkole powstała biblioteka z Ile ma pan dzieci i w jakim są wieku? czytelnią multimedialną z prawdziwego zdarzenia. W Mam dwoje dzieci: córkę Joannę i syna Jarosława. Czym Pana dzieci się zajmują? przyszłym roku przeprowadzimy remont pomieszczeń /szatni wychowania fizycznego/. Zapewne miejsce Córka Joanna - lat 22 jest absolwentką filologii znajdzie się na prysznice dla uczniów. No i oczywiście angielskiej, pracuje od l września jako nauczycielka w budowa sali- auli. Wiele remontów i inwestycji zostało LO przy ul. Długiej. Jednocześnie uzupełnia wyższe już przeprowadzonych, bądź jest w trakcie realizacji, np. wykształcenie magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. monrtoring wewnętrzny i zewnętrzny szkoły, oświetlenie Syn Jarosław -lat 19, tegoroczny maturzysta naszej alejki do internatu i budynku PO, remont szatni szkolnej. szkoły, podjął l października studia na Politechnice Uczniowie klas pierwszych, prosili o Białostockiej, na kierunku budownictwo. Czytałem o pana wspaniałym zapytanie czy będą dyskoteki lub wieczorki dla młodzieży? księgozbiorze prywatnym. Wartość tego Wieczorki były, są i będą. A co do dyskotek, księgozbioru mnie zaszokowała. Proszę mi oczekuję na inicjatywę Zarządu Szkolnego Samorządu powiedzieć, jaką ma pan najcenniejszą pozycję? Uczniowskiego. Mam ponad 2000 książek. Moją najcenniejszą pozycją Dlaczego, nie ma dzwonków w szkole? jest 28- tomowa Encyklopedia Orgelbranda. Nie ma, ale nie mówię nie ...... . Serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu. Szkoła, z której przychodzę miała dużo Łukasz Janiec więcej książek w bibliotece niż ta. Dlaczego?

5


EUREKA NR 1

Jak to drzewiej

bywało

czyli

początki

naszej

szkoły

W maju 1961 decyzją Kuratorium Szkolnego Warszawskiego przyjechał do Garwolina młody, dynamiczny absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był nim mgr Maciej Wasiak, pochodzący z Gostynia, powołany przez kuratorium na stanowisko dyrektora szkoły. Dyrektor zaś powołał do istnienia Technikum Ekonomiczne i Zasadową Szkołę Zawodową.

W czerwcu 1961 rodbyły się egzaminy z języka polskiego i matematyki, na podstawie których przyjęto do dwóch klas pierwszych Technikum Ekonomicznego 89 uczniów (w tym 71 dziewcząt i 18 chłopców)oraz 42 uczniów do pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Handlowej i Mechanicznej Samochodowej. Powstała także jedna klasa budowlana. Nowo założona szkoła nie miała własnego lokalu. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się l wrzesma 1961r. na korytarzu Szkoły Podstawowej nr. l w Garwolinie.

~

·"

wstępne

Na przestrzeni lat zmieniła się nie tylko szkoła, ale także uczniowie i ich mentalność. Ten budynek w latach 1963- 1970 był siedzibą szkoły Jest szalona różnica pomiędzy młodzieżą uczącą się w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych a tą obecną. Tamta młodzież miała solidne wychowanie wyiniesione z domu rodzinnego, była kulturalna, pracowita, chętna do zdobywania jak najobszerniejszej wiedzy. Młodzi wychowywani w duchu poszanowania drugiego człowieka, darzyli szacunkiem i poszanowaniem ludzi starszych od siebie, nie używali wulgarnych słów ani używek. Opowiadała pani Maria Makulec (matematyka), nauczycielka z .najdluższym stażem pracy w Zespole Szkól im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Redakcja gazetki szkolnej serdecznie dziękuje Pani profesor.

wysłuchała

6

i

opracowała:

Magdalena Kalisz


PREHISTORIA O początkach naszego miasta traktuje poniższa legenda: Kiedyś, kiedyś na początku istnienia Garwolina rosły wokół niego wysokie drzewa. Na nich gnieździły się liczne stada gawronów, od których tę mieścinę nazwano Garwolinem. Z biegiem czasu, gdy Garwolin stał się miastem, gawrony wystraszone ruchem miejskim, nie

zamieszkiwały już tych starych, szumiących drzew. ~ciekły do jakiejś wioski. Po pewnym czasie Garwolin zaczął się rozwijać. Miał wielu rzemieślników i rękodzielników, wśród, których liczebnie górowali garbarze. Wtedy to właśnie nazwa miasta została zmieniona na Garwofin. W jakiś sposób, Garwolin stał się Garwolinem, ale o tym legenda już nie mówi. Tę kwestię wyjaśniają profesorowie - Stanisław Rospond i Kazimierz Rymund. Według nich nazwa Garwolin pochodzi od nazwy osobowej garwof, ewentualnie od garwoł. Być może jest to 1m1ę pierwszego właściciela lub dzierżawcy ziemi, na której · · /_y;/ ) założono miasto. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie r -;· Garwolina pochodzą z przed 2000 lat. W okresie międzywojennym, na przedmieściu Garwolina w nowych leszczynach, odkryto duże cmentarzysko z okresu późno latyńskiego i wczesno rzymskiego. Pierwsze wzmianki o osadzie Garwofin, pochodzą z1386 r. za czasów, kiedy jej właścicielem był chorąży płocki Andrzej Ciołek. W 1407r. kupił od Wiganda syna Andrzeja Ciołka książe mazowiecki Janusz. I. W następnych latach nadał on Garwolinowi prawa miejskie, kwestiom sporną pozostaje dokładna data tego nadania. Przywilej lokacyjny z 20 lipca 1423 r. prawdopodobnie potwierdził posiadane już prawa miejskie. Na mocy przywileju lokacyjnego najważniejszą osobą w mieście stała się dziedziczny i nie usuwalny wójt stojący na czele samorządu miejskiego. Równocześnie z potwirdzeniem praw, miasto otrzymało postrzygalnie owiec, z której dochody przeznaczone były na użytek miasta. W pierwszej połowie XY wieku w Garwolinie był już drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Prawa miejskie dla miasta potwierdzili kolejni jego właściciele: 10 lipca 1481 roku - książę Konrad III Rudy a 2 marca 1508 jego żona Księżna Anna. Księżna mazowiecka Anna bardzo dbała o miasto i tutejszą ludność. Franciszek Kozłowski w książce pt. "Dzieje Mazowsza za panowania książąt f Warszawa 1858/ na str. 362. pisze: "Księżna Anna nieźle rządziła mając z męską bacznością, na wszystko oczy zwrócone i dla wszystkich poddanych również sprawiedliwą być chciała, czego dała dowód ujmując się za włościanami( ... ) oraz wspierając miasta, z których niektórym, jako Garwolinowi w roku 1508( ... ) przywileje ponadawała( ... )". Mieszkańcy Garwolina i wiosek mełli ziarno w dwóch młynach wybudowanych na rzece Wildze. Pobożna księżna wystawiła w latach 1526-1533 drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny i nadała jego kapelanowi folwark z ogrodem, usytuowany obok kościoła. Z jej inicjatywy założono przy kościele parafialnym szpital dla ubogich. Przywileje nadane miastu przez księżną Annę w następnych wiekach potwierdzili kolejni władcy. Mazowszem, w granicach, którego w ziemi czerskiej leżał Garwolin do 1526 r. władali Piastowie. Wraz z przedwczesną śmiercią księcia Stanisława, potem jego brata Janusza III, wygasła linia Piastów. Praw do spadku nie przyznano siostrze zmarłych książąt - Annie/córce Anny Radziwiłównny/. We wrześniu 1526roku do Warszawy przybył król polski Zygmunt I Stary, by obsadzić Mazowsze swoimi załogami i przyłączyć je do Korony Polskiej.

(Raport o stanie miasta Garwolin w latach 1998-2002 z rysem historycznym s 1, Garwolin lipiec 2002} mgr Marek Piotrowski

7


EUREKA NR 1

· '.._/•. ·._,-"',

·- /'-..-~V ,.

··v'· .. · ·._/..., · .-"'.. "-,/-. -,_/·, ·,'"_.., _..-.,_.-·-.. ·,-"'-. '/.

szufLADA __ ,·-_"

-.,",..·

...

··-,.-

.•, __ .- _,,_ ·/·· ··

.·.

.

,· ,- /._.·",/ ,·, .-,_/x'-

POWTÓRKI DO MATURKI Jak co roku, w maju, w naszej szkole odbędzie się egzamin dojrzałości. Dla maturzystów zaczyna się ciężki okres powtórek materiału. Redakcja gazety chce wam pomóc. W każdym numerze naszego pisma będziemy podawać sposoby na szybkie i skuteczne powtórzenie materiału i efektywnego zapamiętania go. Po tych ćwiczeniach " czarna dziura" w głowie, podczas egzaminu maturalnego, Wam nie grozi. Gwarantujemy skuteczność.

1. Metoda Mnicha ·lub tzw. siódemkowa Podamy ją na przykładzie wierszy, ale można zastosować ją do każdego rodzaju materiału. l dzień uczymy się l-go wiersza 2 dzień uczymy się 2-go wiersza powtarzamy l 3 dzień uczymy się 3-go wiersza powtarzamy 1,2 4 dzień uczymy się 4-go wiersza powtarzamy 1,2,3 S dzień uczymy się 5-go wiersza powtarzamy 1,2,3,4 6 dzień uczymy się 6-go wiersza powtarzamy 1,2,3,4,5 7 dzień uczymy się 7-go wiersza powtarzamy 1,2,3,4,5,6 8 dzień uczymy się 8-go wiersza powtarzamy 2,3,4,5,6,7 9 dzień uczymy się 9-go wiersza powtarzamy 3,4,5,6,7,8, itd.

2. Metoda czasowa Po przyswojeniu sobie materiału powtarzamy go, co pewien okres czasu. Pierwszy raz po 10 minutach od przyswojenia drugi raz po l godzinie, trzeci raz w ciągu 24 godzin, · piąty raz w ciągu 7 dni, szósty raz w ciągu 30 dni, siódmy raz w ciągu 60 dni, ósmy raz w ciągu 3 miesięcy. Jak ktoś chce to i po 6 miesiąch. 3. Mapy twoich myśli. Mapy myśli są to obrazowe przedstawienia naszych myśli, skojarzeń z pomocą odpowiednio ułożonej przez siebie mapy. Mapy te możemy wykorzystywać do wszystkiego: streszczenia lekcji, książki, wypracowania z polskiego, czy nawet wiadomości telewizyjnych. Każdy z nas ma inne skojarzenia- więc każdy będzie miał inną mapę. Oto przykładowa mapa myśli; wiadomości z radia RMF-FM.

.., :;~~ ... ~-:-t~":}.f.:'~t...----/

~·ot"... ~,<;;"'~ ·~~.

Więcej informacji

udziela redaktor naczelny lukasz Janiec.

8


EUREKA NR 1

s z u f LAD A .

'-~ ·

/ -. '.

Ze

Słownił:?a

Kubusia

Puchatł:?a

Bardzo Dobra Myśl, rzeczownik. Myśl, która może prowadzić do nieprzyjemnego nawyku z bardzo ruchliwego Większego Zwierzęci~ roślejszego od ciebie). ĆWiczenia Gimnastyczne na Schudnięcie, rzeczownik karkołomny: Zestaw wygibasów przeznaczony dla osób pragnących zachować określone kształty ciała (zwykle pękate) i pomagający utrzymać pogodę ducha. Głupi, przymiotnik: Pieszczotliwy zwrot zarezerwowany wyłącznie dla osób, które mimo pewnych wątpliwości, co do innych zdolności umysłowych, bardzo się kocha. Ho-ho!, wykrzyknik: 1. W przypadkach szczególnych: słowa wypowiadane przez Słonia, gdy nieoczekiwanie się na ciebie ./ natknie. 2. Powszechnie jednak Ho-ho! Bywa używane w chwili, kiedy ty nieoczekiwanie natkniesz się na kogoś lub na coś i zupełnie nie będziesz wiedział, co powiedzieć, chociaż będzie jasne, że coś powiedzieć wypada. Zazwyczaj Ho-ho! ucina każdą

__

l

ewentualną konwersację.

Ortografia, rzeczownik: Jej znajomość . jest nieodzowna przy odczytywaniu i pisaniu zakrętasów (którym przypisane jest zwykle jakieś znaczenie) umożliwiających porozumiewanie się z ludźmi bez konieczności każdorazowego wyjaśnienia wszystkim po kolei, o co właściwie chodzi. Siłą rzeczy, przydaję się tu Rozum*, choć niekoniecznie w dużych ilościach ( o czym świadczy może to, iż Prosiaczek umiał czytać całkiem dobrze, mimo że miał zaledwie Puch*).

Joanna Chmielewska podpowiada panom: W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami oraz świętami Bożego Narodzenia pomagamy płci brzydszej w wyborze odpowiedniego prezentu dla mamy ,ukochanej czy przyjaciółki. "Kobiety uwielbiają dostawać prezenty. Osobiste. Każdy mężczyzna powinien pojąć, zapamiętać i zakodować, sobie na zawsze, iż niektóre rzeczy budzą w kobietach delikatne wątpliwości i opory. Mianem prezentu osobistego nie można określać: - fartuszka kuchennego, - maszyny do zmywania naczyń, -pralki automatycznej, - kompletu garnków teflonowych, - odkurzacza, - silnika do łodzi pneumatycznej, - choinki na Boże Narodzenie, - własnych brudnych i podartych skarpetek i pustych butelek po męskiej wodzie kolońskiej, - śrubokręta, - zapasu nabojów do dubeltówki, - muszek na pstrągi, oraz wielu innych, naszym zdaniem, bezcennych przedmiotów." (,,Jak wytrzymać ze współczesną kobietą'?

9


EUREKA NR 1

S Z

u f LA

,

bYC k BlondYn ą Dlaczego blondynka telewizorze? -Żeby mieć ostry obraz!

stawia

chrzan

Kącik

akceptujesz tylko to, co naj lepsze, bardzo często otrzymujesz. (W. Somerset Mougham) -

się

- Zmiana przynosi sukces. - Dostrzegamy szanse, a nie przeszkody. - Nie bójmy

- Blondynka u weterynarza w poczekalni uspokaja swego psa. - Azor, nie szczekaj tak. Zobacz, tam też czeka kotek do pana doktora i nie szczeka!

się

siebie.

- Pozwalaj sobie na

głupstwa.

- Bądź takim, abyś nigdy nie przed samym sobą ..

sobie nowy samochód. Wsiada i

ustawione lusterka, bo nie jakieś samochody!

da

- Nie ma gorszych czy lepszych - są inni.

- Dlaczego blondynka wychodzi podczas burzy na dwór? - Bo myśli, że Pan Bóg robi jej zdjęcia!

źle

Wszystko

przeżyć!!!

- Dlaczego blondynka przechodzi koło apteki na paluszkach? - Żeby nie obudzić tabletek nasennych!

kupiła

optymizrnu

Jeśli

na

-Dlaczego blondynka nie widzi lasu? - Bo drzewa jej zasłaniają

- Blondynka mówi: - Chyba są siebie, tylko

D A

-Uśmiech

widzę

-

- Jeden krokodyl mówi do drugiego: - Wiesz ... wczoraj połknąłem blondynkę i miała tak pusto w głowie, że dzisiaj nie mogę się zanurzyć!

Być

ma

musiał czerwienić się

większą wartość niż

pobitym to jeszcze nic,

uroda.

ważne

przez kogo.

- .Jest tylko jeden sukces - możliwość spędzenia po swojemu . (Christopher Maryle)

życia

- To nie twoja sprawa, co

myślą o

tobie inni.

- Dlaczego twoim rodzicom ciągle udaje się trafić w twoje czułe punkty? To proste, oni je rozmieszczali !!! -Życie jest PPP- proste-piękne- przyjemne.

- Baw się dobrze. To są właśnie te stare dobre czasy, za którymi zatęsknisz w przyszłości.

(KeNrek)

lO

Q


EUREKA NR 1

szuFLADA Po raz pierwszy pomysł budowy windy został przedstawiony w 1895 roku przez rosyjskiego uczonego (syna polskiego zesłańca) Konstantina Edwardowicza Ciołkowskiego. Zainspirowany wznoszeniem w1ezy Eiffla, wykonał obliczenia pokazujące, jak zbudować wieżę sięgającą kosmosu . Na szczycie tej konstrukcji miałby znajdować się "podniebny zamek". Z obliczeń Ciołkowskiego jasno jednak wynikało, że nie ma na Ziemi wystarczająco wytrzymałego materiału, który pozwoliłby zbudować

WULKANY

Nazwa "wulkan" pochodzi od imienia Vulcanus - rzymskiego boga ognia. Na Ziemi istnieje około 1300 czynnych wulkanów. Za czynny uważa się wulkan, który wybucha regularnie lub wybućhł przynajmniej raz w ciągu ostatnich 10 000 lat. Wulkan, który nie przejawiał aktywności od 10 000 lat, nazywamy wulkanem drzemiącym. Stan uśpienia może trwać 25 000 lat. Jeśli nie jest aktywny dłużej- wulkan uważany jest za wygasły. Większość wulkanów kuli ziemskiej znajduje się pod wod4 dlatego nie można ich obserwować, ale ok. 500 wulkanów to znane szczyty. Największym kraterem wulkanicznym na świecie jest krater wulkanu Toba na Sumatrze w Indonezji. Ma on 1775 km 2•

wieżę wytrzymującą własny ciężar.

Dopiero w 1991 roku pojawiła się szansa na tego pomysłu . Wtedy bowiem odkryto nanorurki, czyli mikroskopijne struktury węgla w kształcie rurek o szerokości kilkunastu atomów i praktycznie dowolnej długości. Teoretycznie mogą służyć do stworzenia niebywale wytrzymałych lin. Wyniki eksperymentów są na tyle obiecujące, że już teraz naukowcy . dyskutują nad szczegółowymi problemami technicznymi, z jakimi mogą spotkać się w czasie budowy i eksploatacji windy. Lokalizacja platformy/ do której przyczepiona byłaby lina satelity, nie jest przypadkowa. Na Pacyfiku w okolicach równika nie wieją huragany, równ1ez burze z piorunami są rzadkie. Nie przebiegają tamtędy żadne trasy lotnicze, nie ma więc ryzyka 1 że jakiś samolot zahaczy o linę. Uczeni obawiają się jedynie meteorów i kosmicznych śmieci krążących po orbicie. Na wszelki wypadek opracowują zatem scenariusze ponownego przechwycenia i scalenia pękniętej liny. Bradley Edwards, szef niezależnego instytutu badawczego z zachodniej Wirginii, ocenia, że budowa kosmicznej windy kosztowałaby 6,2 miliarda dolarów. To niewiele jak na projekty kosmiczne budowa krążącej JUZ po orbicie Ziemi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Alfa, na której od kilku miesięcy trwają eksperymenty naukowe, ma pochłonąć 100 mld dolarów. Na razie droga do kosmicznej windy wiedzie przez nanorurki. Jeśli uda się stworzyć technologię produkcji odpowiednio wytrzymałych lin, winda przestanie być mrzonką. Na pytanie, kiedy powstanie winda, Edwards odpowiedział: - Myślę, że 15 lat jest bardzo prawdopodobnym przedziałem czasu. realizację

TELESKOP HUBBLE'A

Teleskop

kosmiczny Hubble'a, astronoma, który w 1929 r. odkrył, że Wszechświat rozszerza się niczym balon. Jego odkrycie stanowiło inspirację dla teorii Wielkiego Wybuchu, według · której Wszechświat rozpoczął swoje istnienie od gigantycznej eksplozji. Teleskop Hubble'a kosztował 1,5 miliarda dolarów i był najdroższym satelitą kiedykolwiek wybudowanym. To także największy i naJclęzszy satelita naukowy, kiedykolwiek osadzony na orbicie. Jego długość wynosi 13,1 metra (długość wagonu kolejowego), a waga 11,5 tony (tyle ile dziesięć samochodów osobowych). Jako pomoc do identyfikacji celów badawczych Teleskopu Hubble'a astronomowie stworzyli katalog 15 milionów gwiazd. Powstał on dzięki komputerowemu skanowaniu blisko l 500 fotografii, pokrywających powierzchnię całego nieba. amerykańskiego

Kosmiczna wincla, czyli sposób na tanie pocltóże w kosmos.

We wrześniu naukowcy z całego świata debatowali w Santa Fe w Nowym Meksyku (USA) nad technicznymi zagadnieniami budowy niezwykłej windy. Zakotwiczona na pływającej po Oceanie Spokojnym sztucznej wyspie na równiku prowadziłaby do stacji kosmicznej, wiszącej 100 tys. kilometrów nad ziemią. Potrafiłaby wynieść 13 ton ładunku w cenie 100 dolarów za kilogram. To dwustukrotnie mniej niż teraz. Takie obniżenie kosztów może otworzyć drogę do szerszej eksploracji kosmosu. Na wysłanie sondy będą mogły sobie pozwolić mało zasobne w środki uczelnie i biedne państwa . Niskie koszty podróży na orbitę uczynią kosmiczną turystykę rozrywką dostępną dla wszystkich ludzi.

~

...

Opracował Czar/i na podst. "Newsweek"

41/2003

11


-~

..· .'

_. _

. '· ' ~

·. _.-

·. . . . .

EUREKA -.__ _,_ ,, ·- .•.NR ' ·.,1., . . ·-...

··-.·"· '

··,_

GWIAZDA /

.

..··._.

·,

,

- -.

... ·.. .-,

·

·.

NUMERU

GWIAZDA NUMERU - MGR ANNA WITAK nauczycielka języka rosyjskiego l.Co pani lubi robić w wolnym czasie? - W wolnym czasie lubię czytać i rozwiązywać

17.Jakie są pani zalety? - Łatwiej bym się doszukała, tak sama w sobie, wad. Zalety też tam pewnie jakieś mam. Jak chcę to jestem miła i sympatyczna, ale tylko wtedy, kiedy chcę. Jestem pracowita, lubię pomagać ludziom. 18. Jakie rzeczy pani potępia i dlaczego? - Potępiam nieuczciwość i dwulicowość, ponieważ przeszkadza to innym ludziom żyć. 19. Gdyby miał siebie pani określić jednym słowem, jakie było by to słowo? - Zwariowana. 20. Odwiedza pani często program Kuby Wojewódzkiego, dlaczego? - Prawda, tak jest. Kiedyś Kuby Wojewódzkiego bardzo nie lubiłam, ale telewizja trochę wypacza to, co się naprawdę dzieje w studiu. Kuba jest osobą nieszablonową, przy tym potępia te ~awiska i takich ludzi, których i ja w życiu nie cenie. Jest uczciwy, złośliwy i dlatego podoba mi się On i jego program.

krzyżówki.

2. Co panią drażni? - Drażni mnie nieuczciwość ludzi. 3. Ma pani rodzeństwo? - Tak, mam siostrę 4. Czy ma pani dzieci? - Tak, dwójkę córkę i syna - moje dzieci są już dorosłe.

5. Czy w historii pani rodziny był już ktoś pedagogiem? - Tak, moja mam była nauczycielką historii. 6. Czy dużo uczniów poszło już w pani ślady? - Pani Anna odpowiada skromnie - trochę .... 7. Czy jest pani perfekcjonistką? · - Nie, a może trochę 8. Czego pani najbardziej nie lubi robić? - Nie ma takiej rzeczy, nie lubię się nudzić, nie lubię nic nie robić. 9. Czy posiada pani przedmiot, który można by nazwać talizmanem szczęścia? - Nie, ale mam w domu dwie złote rybki, które dostałam na jakieś "ente" urodziny, miały mi przynosić szczęście i spełniać wszystkie życzenia, ale chyba są wybrakowane, bo nic mi nie spełniają. 10. Jaką potrawę najbardziej lubi pani jeść? - Nie lubię słodyczy, bardzo lubię jeść borówki amerykańskie. 11. Słyszałem,

że lubi pani robić wafle z mlekiem skondensowanym? - Niestety, już nie lubię z powodu wypadku, który się wydarzył. Wafli nie lubię i nie robię. (Wypadek miał miejsce w domu. Pani Anna zmęczona po ciężkim dniu pracy w szkole zasnęła zapominając o wstawionym wcześniej mleku skondensowanym. Finał był taki, że mleko znalazło się na suficie kuchennym). 12. Czy ma pani jakieś nałogi? - Niestety mam jeden, rzucający się bardzo w oczy mianowicie palenie. 13. Co chciała by pani zmienić w swoim życiu? - Nic. 14. Czego najbardziej się pani obawia? - Najbardziej obawiam się fałszywych ludzi. 15. Czym się pani interesuje? Interesuje się wszystkim, cały świat mnie interesuje, ludzie mnie interesujct wszystko co się wokół dzieje. 16. Jaki kolor najbardziej pani lubi? -Czerwony.

ULUBIONE I BARDZO MĄDRE POWIEDZENIE PANI WITAK:

MYŚLENIE TO PROCES BEZBOLESN~ ALE TWÓRCZY Łukasz Janiec

12


EUREKA NR 1

BUNTY MŁODYCH Ruszyła trzecia edycja programu "IDOL". Tym razem doszło do dwóch zmian w składzie jury konkursowego. W miejsce osławionego już Kuby Wojewódzkiego zaangażowano Marcina Prokopa oraz Maćka Maleńczuka. Wokalista "Pudelsów" powoli zaczyna dorównywać swojemu poprzednikowi. Jest podobnie bezpośredni, czasami nawet aż za bardzo. Tyle tytułem wstępu. Jednak, czy wiesz jak naprawdę wygląda otoczka całego programu? W telewizji pokazane są tłumy, które chcą stanąć przed Cyganem czy "Leszczem". To wszystko się zgadza, ale ... No właśnie, ale. Na jeden casting przychodzi ok. 1000 osób. A przed właściwą komisją staje garstka ludzi (ok. 120). Wynika z tego, że jury ma już bardzooo wiele osób z głowy. Na początku każdy dostaje swój )dołowy numerek". Następnie przechodzi do sali, gdzie staje przed tzw. komisją producenta. Teraz wystarczy zrobić dobre wrażenie. Trzeba nie ko dobrze śpiewać, ale mieć jeszcze to coś. Czasami jednak wystarczy ubrać się w śmieszne ciuszki lub "wyciąć" jakiś numer i jest po sprawie. Najdziwniejsze jest jednak to, że słuchając telewizyjnych komentarzy jesteśmy przekonani, że jury musi mieć niespożyte siły, aby przesłuchiwać gromady potencjalnych idoli. Przyjmijmy, że na jednego uczestnika przypada ok. 3 minut. Wynika z tego, że cały właściwy casting nie trwa dłużej niż 6 godzin. Tymczasem pokazywane nam są sytuację, w których wielce zmęczona komisja nie ma już sił. Z dziewięciu tysięcy osób startujących w programie tylko 35 znajdzie się w półfinale. To one będą walczyć w Spin Clubie o wejście do pierwszej dziesiątki trzeciej edycji programu IDOL. Teraz to będzie dopiero chwila prawdy. Już nie komisja a my będziemy wybierać, kto przechodzi dalej a kto odpada. Jednak czy my tak naprawdę wybieramy osoby, które dobrze śpiewają i świetnie wyglądaj~ czy głosjemy bardzie na ludzi śmiesznych, zabawnych (np. Bartek Horn z II edycji). Pamiętajmy, że w ten sposób krzywdzimy i pogrążamy osoby, które ciężko pracowały a nagradzamy te, które tak naprawdę nie umieją śpiewać. (ł.Kk)

ł*i* Radiowęzeł

dla

wszystkich

Na samym początku chciałbym pozdrowić mamusię i tatusia. @_@ Oraz objaśnić, iż wy tym artykule temat muzyki, która jest puszczana w naszym ukochanym radiowęźle. Prawie na każdej błogosławionej przerwie, gdy nasze umysły odpoczywają przed kolejnym ciężkim wykładem, muzyka jest w tym momencie ukojeniem dla duszy. Jak powszechnie wiadomo uczniowie mają różne gusty muzyczne, oczywiście de gustibus non est disputandum, ale w tym momencie zaczyna się nasz problem. Do tej pory, oprócz dwóch wyjątków, do moich uszów docierają tylko dwa rodzaje muzyki (z tego, co mi wiadomo, to jest ich o wiele więcej, mogę się mylić "_").Tymi rodzajami muzyki są oczywiście: Techno Techn. Hip-Hop/Rap. W tej oto kwestii pozwólcie, iż przytoczę stare, dobre przysłowie: " Co za dużo to niezdrowo". Chciałbym zauważyć bardzo ważną rzecz. Mianowicie mam tu na myśli to, iż do naszej szkoły uczęszczają różni uczniowie, przynależą oni do różnych subkultur lub się na ich członków kreują. Tak, więc puszczanie ciągle dwóch rodzajów muzyki, z niewielkim wyjątkiem jest moim zdaniem niczym innym jak przejawem dyskryminacji. Oczywiście nie żądam, aby na każdej przerwie "leciał" metal, chociaż nie porzecze iż miło by było usłyszeć stare balladowe kawałki np. Metallici etc., ale chciałbym aby na korytarzu od czasu do czasu, rozbrzmiewała muzyka typu Hard Rock. Mam nadzieje, że popieracie mój apel, ponieważ jest on skierowany do każdej jednostki, która chodzi do naszej szkoły. Każdy, bowiem, powinien mieć prawo wyboru muzyki, której musimy słuchać na rozkosznych przerwach. Tomek poruszą

13


"Pogoda na jutro", to komedia wyreżyserowana przez Jerzego Stuhra. W filmie występują m.in. sam reżyser-Jerzy Stuhr oraz Małgorzata Zajączkowska Maciej Stuhr, Barbara Kałużna, Roma Gąsiorowska: Krzysztof Globisz, Andrzej Chyra. Film przedstawia Polskę, świat i naszą współczesność okiem przybysza z zewnątrz. Józef Kozioł wpada w tę rzeczywistość z nieba i ze zdumieniem przeciera oczy. Otacza go świat groteskowy, śmieszny wręcz przerażający. "Pogoda na jutro" to opowieść o polskim Kandydzie ale w odróżnieniu od wolterowskiego, ten nie jest tak czysty. Bohater spada z nieba po 17 latach. Zaczyna się powrót do rodziny. Powrót śmieszny; bohater nie roz~mie nicz<;9~ i nikogo - syna robiącego karierę polityczną, corkr sprzedającej się w reality show i drugiej, która wierzy tylko w Internet.

"Tristan i Izolda" to film wyreżyserowany przez Thierry'ego Schela. Jest to historia, jednej z najpiękniejszych walk sumienia z uczuciem jednym z najważniejszych tematów naszej kultury. "Tristan i Izolda" to pierwszy europejski film który został całkowicie zrealizowany w animacji trójwymiarowej z użyciem animacji dwuwymiarowej. Technika użyta po raz pierwszy w długim metrażu polega na spłaszczeniu obrazów trójwymiarowych w celu zachowania klasycznego obrazu, ale w nadzwyczajnej jakości.

c;-;:o

U

re

! .-,·,

u-

Teatr Roma zaprasza na spektakl pt. "Wielka woda". Reżyserem, scenografem i choreografem jest Jan Szurmiej. W głównych rolach wystąpią m.in. Dominika Łakomska, Olga Bońska, Katarzyna Kozak, Marcin Kołaczkawski i inni. Jest to muzyczny spektakl poświęcony Agnieszce Osieckiej, w którym główną rolę grają jej piosenki. Bohaterowie, poruszają się w trzech symbolicznych przestrzeniach, opowiadając, a właściwie śpiewając swoje historie. Trzy postacie Agnieszki - Młoda, Średnia i Stara stają się przewodnikami po świecie uczuć, jakie te piosenki powodują.

*****

" Pornografia" ten film otrzymał na Festiwalu Filmowym w Gdyni szereg nagród: za najlepsza rolę męską-Krzysztof Majchrzak, za drugoplanową role męską - Jan Frycz oraz za muzykę Zygmunt Koni~~Y·. To ekranizacja filozoficzno- erotycznej powrescr Wrtolda Gombrowicza. Ok_upo~ana Polska, rok 1943. Fryderyk . (rezyser) 1 Wrtold (pisarz) wyruszają do majątku Hipolita, znajomego Witolda. W spokojnej atmosfe_rz~ prow~ncji~ g~z!e ni~mal_ udaje się zapo~me~ o ~rwaJąceJ WOJ~re, ~ęz~ni zaczynają toczyc taJemnrczą grę. ManrpuluJą ludzmi ze swego otoczenia, rozkoszując się obserwowaniem ich reakcji. Nie wszystko jednak da się przewidzieć ..

Opracowała

14

Monika


--.....

~

EUREKA NR l

..

KALENDARIUM 1 września- rozpoczęcie roku szkolnego (uczniowie z radością przybyli do szkoły, aby pogłębiać swoją wiedzę) 1---

7-8

września- rozpoczęcie zajęć

na wydziale zaocznym

19 września- Dzień Ziemi (uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawiczki wyruszyli na sprzątanie brudnego świata) 23 września - wizyta p. insp. Marka Osińskiego (pan policjant przekazał informacje na temat bezpieczeństwa w Garwolinie) 1---

25 września- uczniowie klas laTE, lcTE i Se TE pojechali do Górek (na drodze krzyżowej modliliśmy się o dobre oceny i o dobry humor nauczycieli) l października - klasa lc LO wyruszyła na wycieczkę na ścieżkę ekologiczną gdzie pani przewodnik uczniom jak np. rozpoznawać gatunki drzew

opisywał

1---

2 października - członkowie Młodzieżowego Klubu Europejskiego wyruszyli ,,Pociągiem do Europy" do sześciolatków wychowanków Publicznego Przedszkola Nr l w Garwolinie.

1---

8 -9 października W Maciejowicach odbył się XIX Rajd Kościuszkowski. Nasza szkoła nie omieszkała w nim uczestniczyć. Rano 8 października, z pod szkoły, wyruszyliśmy. Autobus był nieco ciasny, ale przyjemny i co najważniejsze dowiózł nas cało do Pawłowie. I w drogę ... Nie uszliśmy jeszcze wiele a już pomyliliśmy drogi. Zwarta i silna grupa uczniów Zespołu Szkół nie poddała się tak łatwo. Mieliśmy jeszcze przed sobą 30 km, każdemu dopisywał humor. Do zaliczenia mieliśmy 9 punktów. Szło się nam bardzo dobrze, uczniowie śpiewali gromko. Iwona Mika miała przewodni głos, który ukierunkowywał prowadził śpiewaków. Na pola Oronnego przybyliśmy o godzinie 19. Obejrzeliśmy pokaz świateł i poszliśmy do Maciejowic na nocleg oraz ognisko połączone z dyskoteką. Po dyskotece poszliśmy grzecznie do szkoły - spać. Następnego dnia rano uczestniczyliśmy we mszy świętej, odprawionej w intencji ofiar poległych w bitwie pod Maciejowicami. Po chwili skupienia i modlitwy lekko zaburczało nam w brzuchach. Pierwszy głód zaspokoiliśmy ciepłą grochówką.

Odpoczęliśmy i znów wyruszyliśmy w drogę tym razem do Podzamcza. Tam odbyło się ogłoszenie wyników ogólnej rywalizacji szkół. Zwyciężyliśmy! Uczniowie naszej szkoły pokazali, że są

najlepsi. W nagrodę, za zajęcie pierwszego miejsca, otrzymaliśmy skaner. Impreza wszystkim się podobała i oto właśnie chodziło. 1 - - - 30 września- Dzień Chłopaka (poświęcając ostatnie złotówki dziewczyny kupowały chłopcom małe prezenty min. długopisy) 1---

13 października- Redakcja gazety dokształcała się na warsztatach dziennikarskich w Siedlcach. Chcemy być coraz lepsi- robimy to wszystko dla Was!!! 14 października- Dzień Nauczyciela (naszym kochanym belfrom składamy najserdeczniejsze życzenia. CIERPLIWOŚCI!! !) 15 października -Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

1---

16 października - Koncert z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w wykonaniu Kariny Kalczyńskiej z Bydgoszczy 17 października- Zakończenie akcji "Góra grosza"

1---

18 października - Uroczysta akademia na cześć pedagogów pracujących na wydziale zaocznym. Przyjęcie przygotowali uczniowie klas o profilu gastronomicznym (mniam ... mniam).

L---

30 października- Koncert zespołu "Limbos". Tym razem poznawaliśmy historię Rock&Roll-a. 15


EUREKA NR l

Nie ma mocnych, wszystkie laski moje!

16


EUREKA NR 1

"To niby takie jasne,

że

umiemy i

czytać, pisać, liczyć, rozumieć wiedzieć

coraz to więcej o świecie. Lecz samo to do głowy nie wpadło przecież.

Ktoś

pracowicie nas tego nauczył 1 uczy, dając nam do tajemnic coraz więcej kluczy."

Powodzenia we wszystkich dziedzinach życia, drogim pedagogom, życzy redakcja Eureki.

Koncert

Może łomem,

albo tasakiem.

17


EUREKA NR 1

'-~·- ··'V'..''-"- ·''V'..''v"- ··'V'..,'-A.''V'..''V'..··'V'.. ··'V'..A.A.A."-A.A.~~·~'V'..·· VV·'V'..A.A.A.A.,'V'..·~·~v",/'V'..'VV·'V'..·~·~A.A.··'V'../'V'.'''

PSYCH-OLOCilA ~~Vv~VV~v~ ~~v",/-VVVVVV'YV'~~./'-A.A/'v'V'v"V'v··

PRZEMOC TO OZNAKA SłABOSCI To, co współcześnie dzieje się z młodzieżą, jest rezultatem zmian ekonomicznych . i społecznych w świecie. Uczestniczymy w transformacji wartości: nie są już ważne moralność, patriotyzm, honor, ich miejsce zajmuje nienawiść, obojętność i dążenie do szybkiej realizacji własnych zamierzeń bez względu na potrżeby innych- ludzi. Młodzi, dokonując ważnych wyborów życiowych, stają przed trudnymi decyzjami. Słyszą czasem sprzeczne informacje: z jednej strony mówi się o nieograniczonych możliwościach związanych z edukacją, przedsiębiorczością i kreatywnością, a z drugiej - widać .. postępującą pauperyzację, bezrobocie i brak perspektyw, wulgaryzację żyda. Sytuacja taka sprzyja powstawaniu złości, frustracji i związanych z tym zachowań agresywnych. Akty agresji, rozumiane jako zachowanie mające na celu wyrządzenie szkody lub przykrości, pojawiają się w każdym środowisku. Dla nastolatków dorosły przestaje być autorytetem, osobą godną szacunku i odpowiedniego traktowania~ Także rówieśnik bywa wrogiem -:-obiektem agresji. Pojawia się również autoagresja. Agresja nie bierze się z nikąd, jej źródeł można szukać między innymi w dysfunkcyjnej rodzinie, szkole i mediach. Współcześni rodzice mają niewiele czasu dla swoich dzied; często nie wiedzą co się z nimi dzieje, co odczuwają, czego oczekują. Dorośli przeżywają frustracje z powodu trudnej sytuacji mateńalnej, rosnącego bezroboda, braku stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Niezaspokojone potrzeby, niezrealizowane pragnienia, niepewne jutro powodują stan niezadowolenia i rosnącego zdenerwowania. Sfrustrowany rodzic przelewa swoją złość na dziecko, które nie jest winne, a musi znosić obelgi, wyzwiska, nawet uderzenia. Często w takim środowisku pojawia się alkohol, jako jeden ze sposobów na zapomnienie o nieudanym życiu, powodując eskalację agresji. Wychowywanie się w takiej rodzinie negatywnie wpływa na psychikę. Dzied, które czują się osamotnione, nieakceptowane, niekochane, szukają sposobów, by uatrakcyjnić sobie życie, zapomnieć o problemach - sięgają po narkotyki, alkohol, wstępują do sekt i grup przestępczych. Modelowane przez rodzinę zachowania są powielane w ich dorosłym życiu.

A Ty, jakim chcesz być rodzicem? Szkoła to kolejne środowisko, w którym kształtuje się system wartości i postawy młodych. Powinna być miejscem uszlachetniania jednostki, a bywa, niestety, źródłem przemocy. Uczniowie buntują się przedwko przymusowi, nieuwzględnianiu ich potrzeb, niesprawiedliwemu traktowaniu. Potrzebują prawdziwych wychowawców, osobowości, wzorów postaw. Ale szkoła to nie tylko interakcje z nauczycielami, tutaj również młodzież kontaktuje się z rówieśnikami. Źle układające się relacje z kolegami są problemem wielu młodych ludzi. Często popełniają oni wykroczenia, tylko po to, by zyskać akceptację kolegów; oni również zasilają sekty i ulegają dilerom. Szkoła, w której panuje przymus i przemoc wpływa na rozwój ztych emocji u uczniów i na ich negatywny stosunek do świata, ludzi i życia. Środowisko szkoły przyjaznej uczniowi, z jasno określonymi zasadami współżycia, pozwala młodym uwierzyć w siebie, rozwinąć zainteresowania, osiągać sukcesy, a tym samym ładować się pozytywną energią.

Co możesz zrobić, by w Twojej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie? Media także oddziałują na postawy młodzieży. Powodują wyjałowienie z pozytywnych uczuć i utwierdzają w przekonaniu, że jedynie bezwzględność, obojętność i siła pozwalają przetrwać. Lansują łatwy sukces i "brak granic". Epatowanie negatywnymi informacjami wzmaga agresję. Złe wzorce osobowe, poczucie społecznej akceptacji przemocy i ogromne problemy emocjonalne wpływają na wzrost agresjiwśród młodzieży i dzied. Jak zatrzymać tę machinę niszczącą społeczeństwo? Najważniejsze to uświadomić sobie, że dużo zależy od każdego z nas. Działania prewencyjne powinny iść w kierunku likwidowania źródeł agresji. Nie jest wstydem przyznać, że ma się problem i szukać pomocy. Odwaga oznacza: zwrócić uwagę koledze znęcającemu się nad innym; odmówić alkoholu czy narkotyków, które powodują rozluźnienie hamulców moralnych; porozmawiać z kimś, kto izoluje się z grupy; mądrze wybierać programy telewizyjne; aktywnie uczestniczyć w treningach komunikacji interpersonalnej; korzystać z porad doświadczonych trenerów i terapeutów. Pamiętajmy, że prawdziwa radość płynie z obcowania z innymi, z wiary we własne umiejętności i zdolności, a także z akceptacji samego siebie. Przemoc to oznaka słabości.

mgr Wioletta Jaskólska

18


SZKOLNY VISA GE Szkoła to dobre miejsce do pokazania siebie z jak najlepszej strony. Chcemy być dobrze postrzegani, ponieważ wygląd jest naszą cechą zewnętrzną i w pierwszej kolejności to właśnie on jest oceniany. Nasza powierzchowność może pomóc w stosunkach z kolegami i w nawiązywaniu nowych znajomości. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że wszystko ma swoje granice i przesada

może zaszkodzić.

Nie trudno jest przesadzić z ekstrawagancją, zrobić sobie zbyt mocny czy założyć wyzywający strój. Dziewczyny! zastanówcie się, przecież same wiecie jak to wygląda (czasami trudno się nie śmiać). Dlatego warto pomyśleć i spojrzeć w lustro. Sztuką jest odpowiednie dobranie garderoby do okazji. To co na disco, nie nadaje się do szkoły! Obecnie modną są różne dodatki takie jak: spinki, gumki, paski czy ciekawa biżuteria. Nośmy je, to dobry sposób na urozmaicenie "szarych" ubranek (te spineczki są tak słodkie, że trudno się im oprzeć). Nasze ubrania nie muszą być drogie, wystarczy je odpowiednio zestawić, a wszystko będzie OK. Każda z nas chce mieć piękne włosy -bardzo dobrze!. Należy okazać im odrobię czułości, a one odpłacą swym wyglądem. Można ułożyć je na szczotce, wyprostować, zakręcić czy upiąć, co tylko chcecie. Przy włosach farbowanych lub rozjaśnianych warto pamiętać o zatuszowaniu odrostów. Jednak ostrożnie z kolorami. Makijaż jest powszechnie uważany za najlepszy sposób na podkreślenie urody i słusznie (o ile nie jest zbyt mocny). Czasem za jego sprawą możemy zatuszować to i owo co pojawiło się rano na twarzy, tak niespodziewanie. Jeśli nie przesadzamy z kolorami a podkład przykryjemy warstewką pudru, będzie to wyglądało nieomal naturalnie. Wskazany jest również frencz na paznokcie. Co do nowinek ze świata mody styliści na jesień radzą mniej połyskujących kosmetyków, więcej ciepłych brązów. Nie zapominajmy, że szkoła to nie miejsce na "wulgarne", wyzywające ciuszki. Zamiast zwabić płeć przeciwną można ją zrazić, odstraszyć lub przyciągnąć nie tych amantów, na których akurat polujemy. Moim zdaniem odpowiednio ułożone włosy, delikatny makijaż, stosowne ubranie oraz przyjemny zapach (perfumy lub dezodorant) poprawiają nasz wizerunek. Radzę, pomyślcie nad tym. Nie rezygnujcie ze swojego stylu, ale odrobina umiaru nie zaszkodzi. Zrobicie, co chcecie, liczę na wasz rozsądek, w końcu to wasz wygląd i wy jesteście po nim oceniane. AK makijaż

-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··Maseczka odżywcza. 2 łyżki twarożku (może być homogenizowany) rozprowadzić kilkoma kroplami oliwy i połączyć z miazgą utartego 1 jabłka. Rozprowadzić na twarzy. Zmyć letnią wodą po 20 min. Maseczka wygładzająca. 1 łyżkę ugotowanego młodego zielonego groszku ugniecionego na mączkę rozprowadzić 1 łyżeczką słodkiej śmietanki. Papkę nałożyć na twarz. Zmyć ciepłą wodą po 20 min. Stosując jakąkolwiek maseczkę należy zawsze pamiętać o możliwości uczuleniowej. Jeśli poczujemy pieczenie skóry, należy maseczkę natychmiast zmyć. Tonik rumiankowo- miętowy. 4 łyżki kwiatu rumianku i 4 łyżki liści mięty zalać jedną butelką wytrawnego wina gronowego i odstawić. Po 10- 14 dniach przecedzić i zlać do zamykanego naczynia. Tonik ziołowy. 3 łyżki kwiatu rumianku, 2 łyżki liści mięty i 1 łyżkę liści rozmarynu lekarskiego zalaćl butelką białego wytrawnego wina gronowego. Po 10- 14 dniach przecedzić i po dodaniu l łyżki gliceryny zlać do zamykanego naczynia.

19


EUREKA NR l

s

p

o

R

T

· ./\ /\6/\C\/\('V\/\/\A/\/\/\/\/)/V\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/V\~~

Lek ko at let y k a

j

Wyniki szkolnej ligi lekkoatletycznej DZIEWCZĘTA

3. Tratkiewicz Łukasz Ve TE 7. Mościcki Łukasz IIb LO

100m 8. Majewska Magda 10. Bątruk Anna 11. Kot Iza 15. Szczepek Iwona 21. Broniszewska Monika

23. Wasążnik Karol !Id LP 24. Wroniewicz Artur IVd LO 2S. Zając Sławomir IIb TE 2. Trzpil Mariusz Ile LO 6. całka Cezary Ilf 16. Marchewka Łukasz la TE 18. Owczarczyk Leszek IVe TE

64.47 67.59 67.65 67.97 68.44 70.90 71.81 75.78

Gładszy Ł.

- Bogusz P. Zgadło D.- Tratkiewicz Ł. 10. Wolski P.- Mościcki Mościki. - Kraska M. Grzonkowski P.

2.36.63 2.42.07 2.43.13 2.47.17 2.49.27 2.51.43 2.53.17

S.72 S.62 5.30 47.01 49.64

Gid !d Międzypowiatowa

Przełajowych

Licealiada w Biegach Siedlce- 9.10.2003 r.

DZIEWCZĘTA

8.72

Kolejność końcowa

8.46 8.09 8.02 7.78 7.S2

1 ZS Garwolin I -85 2 ZS Garwolin II -54 3 ZS 1 Mińsk Maz. -36 CHŁOPCY

4.78 4.44 4.44 4.22 3.85

Klasyfikada

końcowa

1 ZSR CKP Miętne -37 2 ZSZ Węgrów -33 3 ZSZ Garwolin -25 4 ZSP 1 Siedlce -24 5 ZS Garwolin -24

4x100m 2. Bątruk- Łysiał- Peszytek K. -Broniszewska 3. Trzeciak - Majewska Majewska - Pietras

12.55 10.86 9.99 9.91

4x100m 4.

WOAL 2. Mazurkiewicz Marlena 4. Majewska Patrycja S. Broniszewska Marta 10. Mianowska Justyna 16. Baran Marlena

5.07.55

WOAL 9. Zygadło Damian IVa LO 11. Mucha Krystian Ve TE 20. Kondej Dawid la LO

KULA l. Peszytek Katarzyna 2. Pietrzak Agnieszka 4. Kielak Anna 5. Elmerych Katarzyna 11. Zając Agnieszka 12. Kruk Agnieszka

5.04.29

S.OS.77

KULA

800m 4. Kosmala Joanna 5. Buczkowska Renata 6. Strzerzewska Marta 7. Mikulska Monika 8. Siudalska Joanna 10. Krystyan Katarzyna 11. Rychlica Monika

S3.70 S6.13

1500m

13.97 14.26 14.37 14.39 14.59 14.95

400m 1. Trzeciak Marzena 3. Poniatowska Magda 4. Kowalska Ilona 6. Rękawek Kinga 7. Krawczyk Justyna 10. Moch Monika 12. Babik Beata 16. Piętka Katarzyna

12.34 12.60 12.89

400m

02.10.2003

S. Łysiak Paulina

10om

24. Bogusz Przemysław Ile LO 31. Wolski Paweł la LP 4S. Grzonkowski Piotr Vc TE

53.80 55.28

Id/d/d Wyniki szkolnej ligi lekkoatletycznej CHŁOPCY

02.10.2003 Opracował mgr Stanisław Buszta

20

Eureka 2003 1 1  
Eureka 2003 1 1  
Advertisement