Page 1

2ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό ΢πλέδξην Ζκαζίαο

«Φεθηαθέο θαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε»

ΠΡΟΓΡ ΑΜΜ Α ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ

Βέξνηα – Νάνπζα 23, 24, 25 Απξηιίνπ 2010

Δπηκέιεηα: Γηάλλεο ΢αινληθίδεο


«Φεθηαθέο θαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε»

Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ & ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ζκαζίαο Με ηελ ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ Βέξνηαο θαη Νάνπζαο

Οξγαλσηέο    

Διιεληθή Έλσζε γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» (e-Γίθηπν-ΣΠΔ-Δ) Παλειιήληα Έλσζε εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο «Μηράιεο Γεξηνύδνο» Παξάξηεκα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ Ζκαζίαο Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΢πλδηνξγαλσηέο

    

Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο Διιεληθή Καηαλαισηηθή Οξγάλσζε Φιώξηλαο Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Παλειιήληα Έλσζε Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ΢ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο Φιώξηλαο

Τπεύζπλνη ΢πλεδξίνπ: Γνδνληζήο Μηιηηάδεο, Κνιηζάθεο Βαγγέιεο, ΢αινληθίδεο Γηάλλεο ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή  Αλδξεάδεο Αιέμαλδξνο, εθπαηδεπηηθόο Γ. Δ.  Γαπόληεο Νίθνο, Γξ Γηδαθηηθήο Φ.Δ. & ΣΠΔ-Δ  Γνδνληζήο Μηιηηάδεο, ππεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ Ζκαζίαο (ΠΡΟΔΓΡΟ΢)  Καιιαξά Αζελά, ΢ρνιηθή ΢ύκβνπινο Π. Δ.  Καξηζηώηεο Θεόδσξνο, Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  Κνιηζάθεο Βαγγέιεο, εθπαηδεπηηθόο Γ. Δ.  ΢αινληθίδεο Γηάλλεο, εθπαηδεπηηθόο Π. Δ.  ΢ηπιηάδεο Κσλζηαληίλνο, ππεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ Φιώξηλαο  Σδηκόπνπινο Νίθνο, ππεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ Κπθιάδσλ  Σδσξηδαθάθεο Γηώξγνο, εθπαηδεπηηθόο Π. Δ.  Σξηαληαθύιινπ Υξήζηνο, εθπαηδεπηηθόο Γ. Δ., Πξόεδξνο Γ.΢. Π.Δ.ΚΑ.Π παξ. Κεληξ. & Γπη. Μαθεδνλίαο  Σζηηνπνύινπ - Υξηζηνδνπιίδε Δπγελία, Φπζηθόο, Τπεύζπλε Δ.Κ.Φ.Δ. Αηγάιεσ, Πξόεδξνο Γ.΢. ΠΑΝΔΚΦΔ  Υαηζηνύιεο Θεόδσξνο, Σερληθόο KE.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ Ζκαζίαο Σερληθή ππνζηήξημε: ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ Ζκαζίαο

2


2o Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό ΢πλέδξην Ζκαζίαο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΡΟΓΡ ΑΜΜ Α Παξαζθεπή 23 Απξηιίνπ 2010 Πξνεδξείν: Γνδνληζήο Μηιηηάδεο, Κνιηζάθεο Δπάγγεινο, ΢αινληθίδεο Ησάλλεο Αίζνπζα: Υώξνο Σερλώλ - Βέξνηα 16:00 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο 17:00 Έλαξμε εξγαζηώλ ζπλεδξίνπ – Υαηξεηηζκνί 17:45 Υαηξεηηζκόο εθπξνζώπνπ ησλ δηνξγαλσηώλ 18:00 ΢ηξνγγπιό ηξαπέδη: «Φεθηαθό ΢ρνιείν: ΢ρεδηαζκόο, πξννπηηθέο θαη πξνβιεκαηηζκνί» Φύιινο Γ. (ζπληνληζηήο) 19:00-19:20 Γηάιεηκκα - Καθέο 19:20 Τπνβνιή εξσηήζεσλ ζπλέδξσλ - ΢πδήηεζε 20:40 Λήμε

΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία Φηινιόγσλ - Πξσί Πξνεδξείν: Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, Παιάδε Υξπζάλζε, Γαιιήο Κώζηαο, Ξπιά Διέλε, ΢ηνΐδεο Πέηξνο Αίζνπζα: Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο - ΒΔΡΟΗΑ 09:00 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο 09:15 Έλαξμε εξγαζηώλ ζπλεδξίαο 09:30 Γ. Λίηζηνο, Κ. Μηραειίδεο, ΢. Νάδνο, Ν. Παύινπ, Η. ΢ηνύπα, «Θξεζθεύκαηα θαη ΣΠΔ. Μία πξόηαζε δηδαζθαιίαο ησλ ζξεζθεπκάησλ από ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα» 09:50 Δ. Ξπιά, «Παξακπζόδξακα θαη Φεθηαθή ηάμε» 10:10 Θ. Υαζεθίδνπ - Μάξθνπ, «Αλζνιόγην Φηινζνθηθώλ Κεηκέλσλ Γ' Γπκλαζίνπ. Γηδαθηηθή πξόηαζε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ “Φηινζνθηθά Κείκελα Γ' Γπκλαζίνπ” θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ» 10:30 Δ. Φπρνγηνύ, «Φεθηαθή ηάμε: Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαμε ηνπ ινγηζκηθνύ Ηζηνξία Γπκλαζίνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο Α΄ Γπκλαζίνπ – Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο» 10:50 Δ. Φπρνγηνύ, Δ. Μαιηγθάλε, «Όςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηελ Αζήλα ηεο θιαζηθήο επνρήο: Γηδαθηηθή πξόηαζε κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο γηα δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο Α΄ Γπκλαζίνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο “Φεθηαθή ηάμε”» 11:10 Β. ΢πκεσλίδεο, ΢η. Φώιηα, «Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο. Έλα παξάδεηγκα» 11:30 Β. ΢πκεσλίδεο, ΢η. Φώιηα, «Έλα παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ηνπ ηζηνιόγηνπ (blog) ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σν neoellinika.blogspot.com» 11: 50 Καθέο – Γηάιεηκκα 12:10 Γ. Κνιηόπνπινο, Θ. Μαζνύξαο, Υξ. Παιάδε, «Ζ πεξηπέηεηα ησλ Βαιθαλίσλ» 12:30 Δ. Γηαπή, Υξ. Παιάδε, Η. Σζανπζίδνπ, «”Παηδηθή ειηθία, παηδηθή εξγαζία…..”. Γηδαθηηθό ζελάξην κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή ελόηεηα ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο: “Ζ βηνπάιε-Σν αγσληζηηθό πλεύκα ηνπ αλζξώπνπ” ηεο Α’ Γπκλαζίνπ» 12:50 Μ. Γατηάλε, «”Έξηδεο θαη ζπγθξνύζεηο ησλ Διιήλσλ αλά ηνπο αηώλεο πξηλ από ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο αλακεηξήζεηο, αιιά θαη ζε θξίζηκεο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο”. Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε γηα δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ.» 13:10 ΢. Ενπξλαηδή, Υξ. Μπνγδάλε, Ε. Παπάδνγινπ, Ο. Παραδίξνγινπ, Σξ. Σεξδνύδε, «”Πάκε Μνπζείν;” Γηδαθηηθή πξόηαζε κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε Νενειιεληθή Γιώζζα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ»

3


«Φεθηαθέο θαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε»

13:30 Μ. Γθηξηδή, Α. Μπνπληίδνπ, «΢ρεδηάδνληαο Γξαζηεξηόηεηεο κε ηελ αμηνπνίεζε Νέσλ Σερλνινγηώλ γηα ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα “Σαμηδεύνληαο ζηηο Αηγέο ηεο Μαθεδνλίαο γηα ηνπο βαζηιηθνύο γάκνπο”» 13:50 Κ. Παπαθώζηα, Δ. ΢πγθηξίδνπ, «Αμηνπνίεζε ηνπ επνηθνδνκεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Καζηαιία ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζην γπκλάζην» 14:10 Ν. Παύινπ, «Οη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζην Βηβιηθό Θξεζθεπηηθό κάζεκα» 14:30 Λήμε

 ΢πλεδξία Φηινιόγσλ - Απόγεπκα Πξνεδξείν: Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, Παιάδε Υξπζάλζε, Γαιιήο Κώζηαο, Ξπιά Διέλε, ΢ηνΐδεο Πέηξνο Αίζνπζα: Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο - ΒΔΡΟΗΑ 16:00 Πξνζέιεπζε 16:15 Κ. Γηαπνπληδήο, «Πεξηγξαθή, ε “ηέρλε” ηνπ ρώξνπ: αλαπαξάζηαζε κέζα από ην ιόγν ελόο ηζηνξηθνύ κλεκείνπ θαη παξνπζίαζή ηνπ κε πνιπηξνπηθό θείκελν (από ηε Νενειιεληθή Γιώζζα ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία), κηα δηαζεκαηηθή δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ην Γπκλάζην» 16:35 Μ. Καξαζαλάζε, Γξ. Μάζζηνο, Γ. Σζαθηξίδνπ, «Πάξαινο… Έλα ηαμίδη κέζα ζην ρξόλν» Μία δηδαθηηθή πξόηαζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ηεο Α’ Λπθείνπ» 16:55 Δ. Βιαρνζηεξγίνπ, «Οδπζζέαο Διύηεο, ην θσηεηλό πξόζσπν ηεο Διιάδαο» 17:15 Αλ. Λεβέληε, «“Βαιθαληθνί πόιεκνη 1912 – 1913” Αλάπηπμε project ζηε Γ’ Λπθείνπ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ινγηζκηθνύ» 17:35 Αλ. Λεβέληε, «”Υηξνζίκα 6 Απγνύζηνπ 1945: Ζ αλζξσπόηεηα ζην ζεκείν κεδέλ” Αλάπηπμε project ζηε Γ’ Λπθείνπ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ» 17:55 Κ. Αζθηαλάθε, Αλ. Βηνιέηεο, «Ζ αμηνπνίεζε ελόο ζπλεξγαηηθνύ πεξηβάιινληνο (Blog) θαη ελόο ινγηζκηθνύ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο» 18: 15 Καθέο – Γηάιεηκκα 18:30 Έ. Γθίθα, Γ. Μαξθαλησλάηνο, Γ. Κνθθώλεο, Υ. Α. Εαξσηηάδεο, Β. Βαζηιείνπ, «Λνγηζκηθό: “Πεξηπιάλεζε ζην ρσξν-ρξόλν” - Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κέζα από δηαδξαζηηθνύο ράξηεο» 18:50 Β. Καηζνύιε, «”Πάκε Κξήηε ή Μπθήλεο;”: εθπαηδεπηηθό ζελάξην δηδαζθαιίαο κε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ» 19:10 Δ. Γαληειίδνπ, «Αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ “Νέα Λνγνκάζεηα” ζηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο: κία δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ» 19:30 Η. ΢όιαξεο, Π. Φπρνγπηνπνύινπ, «΢ρνιηθή Βηβιηνζήθε: “Όηαλ ε Λνγνηερλία ζπλαληά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο….” (πνίεζε Νηθεθόξνπ Βξεηηάθνπ)» 19:50 Η. Βνξβή, Φ. Παπαγάινπ, «Ζ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ “Πεξηπιάλεζε ζην ΥσξνΥξόλν” θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο. Δλδεηθηηθή πξόηαζε γηα ηελ ηξίηε ηάμε Γπκλαζίνπ» 20:10 Λήμε

 Δξγαζηήξηα Φηινιόγσλ Αίζνπζα: Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο - ΒΔΡΟΗΑ 16:30 Θ. Καηζάλνο, «Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο κε ηε ρξήζε ΣΠΔ θαη εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» 18:30 Υξ. Κνκνδξόκνπ, «Γηδαζθαιία ηεο Γαιιηθήο Γιώζζαο κε ηε ρξήζε ΣΠΔ θαη εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο»

4


2o Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό ΢πλέδξην Ζκαζίαο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία Αθηζώλ - Posters Τπεύζπλνη: Αλδξηαλή Παληδή, Αλαηνιή Κσληζαληηλίδνπ, Πάηξνθινο Μάθεο Αίζνπζα: Αίζξην, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α Ώξεο αλάξηεζεο: 10:30-12:00 & 17:00-18:30  Ν. Πέιιαο, «Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΢ΠΔΠ (΢πλεξγαηηθώλ Πεξηβαιιόλησλ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο) ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε»  Β. Μαλώιε, «Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Ζ Γεσγξαθία γηα ηε ΢η Γεκνηηθνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ»  Π. Πξηβαξηηηζάλεο, Μ. Αικπάλε, «Φεθηνπνίεζε επηηξαπέδηνπ παηρληδηνύ γηα ρξήζε ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Ζκέξα Πιεξσκήο: Γηδαθηηθή πξόηαζε γηα ην κάζεκα Αξρέο Οηθνλνκίαο Α’ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ»  Ν. Ακαλαηίδεο, «Mobile Learning, Ζ Μάζεζε κέζσ Κηλεηώλ ΢πζθεπώλ»  Δπ. Νηνπκαλάθεο, «Λνγηζκηθέο εθαξκνγέο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Σν παξάδεηγκα ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ»  Κ. Σειαβεξίδεο, ΢η. Αλησληάδεο, Π. Πεξπέζαο, Αλ. Υαηδεδήζε, «Σν ςεθηαθό πιηθό “Ζ εθεκεξηδνύια δηεγείηαη” θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε»  Δ. Δμάξρνπ, «Πξόηαζε Αμηνπνίεζεο ησλ Φεθηαθώλ Σερλνινγηώλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε»  Μ. Σζηιπηξίδεο, «Πεξηβάιινληα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (e-learning). Γπλαηόηεηεο θαη Παξαδείγκαηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, απηελέξγεηαο ησλ καζεηώλ θαη εμαηνκίθεπζεο γλώζεο»  Γ. Σζηπάο, Μ. Σάηζε, «Ζ ζπκβνιή ηεο βηνπιεξνθνξηθήο ζηε κειέηε ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ πιεζπζκώλ ηεο πεηαινύδαο Carassius gibelio»  ΢η. Νίθνπ, «NANOYOU» ΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 Scratch Day Υώξνο: Δξγαζηήξην ΖΤ Νν3, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 12:30-14.40 Νίθνο Γαπόληεο, Μαίξε Ναζηάθνπ, Νίθνο ΢θνπιίδεο

΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία Νεπηαγσγώλ - Πξσί Πξνεδξείν: Γηώξγνο Σδσξηδαθάθεο, Λίλα Βαιζακίδνπ, Αιέμαλδξνο Καπαληάξεο Αίζνπζα: Αίζνπζα 1, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 09:00 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο – Δγγξαθέο εξγαζηεξίσλ 09:30 Έλαξμε εξγαζηώλ ζπλεδξίαο 09:45 Λ. Βαιζακίδνπ, «”Οκηινύληα βηβιία” ζην λεπηαγσγείν: Παξνπζίαζε ςεθηαθνύ νηθνινγηθνύ παξακπζηνύ κε δηαζεκαηηθή ρξήζε γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία» 10:00 Δ. Σζάξα, «Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ γηα ηελ αξίζκεζε ζην Νεπηαγσγείν» 10:15 Ά. Μνπηαθίδνπ, Α. Γεσξγνπνύινπ, Θ. Μπξάηηηζεο, «Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο ζην Νεπηαγσγείν. Μηα πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνύ “Οη θίινη ηνπ Νηίλν θηλδπλεύνπλ”» 5


«Φεθηαθέο θαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε»

10:30 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 10:45 Λ. Βαιζακίδνπ, «Αιθαβεηηζκόο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη παξαγσγή δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο ζην Νεπηαγσγείν: Μειέηε πεξίπησζεο» 11:00 Κ. Νηίλαο, Λ. Βαιζακίδνπ, «”΢αο θαισζνξίδνπκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λεπηαγσγείνπ καο …θαη θαιή πινήγεζε!”: Μειέηε ηζηνζειίδσλ ησλ δεκόζησλ ειιεληθώλ λεπηαγσγείσλ» 11:15 Δ. Παπαδεκεηξίνπ, Α. Καπαληάξεο, «΢ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ γηα ην Νεπηαγσγείν κε ην ινγηζκηθό Demo Builder: “Γλσξίδσ ηα ζπίηηα ηνπ θόζκνπ”» 11:30 Δ. Θενδόηνπ, «Ζ ηερλνινγία ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: Θεηηθή ή αξλεηηθή πξαθηηθή ζηε δηαδηθαζία απόθηεζεο γλώζεο; Πξνηάζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ θαη δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ» 11:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 12:00 Καθέο – Γηάιεηκκα ΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία Γαζθάισλ 1- Πξσί Πξνεδξείν: Ζιίαο Καξαζαββίδεο, Δπαγγειία Καληαξηδή, Υαξά Αλδξεάδνπ Αίζνπζα: Αίζνπζα Δθδειώζεσλ, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 09:00 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο – Δγγξαθέο εξγαζηεξίσλ 09:15 Έλαξμε εξγαζηώλ ζπλεδξίαο 09:30 Κ. ΢ηηδάλε, Μ. Πνιπρξνλόπνπινο, «Αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο ηνπ Λνγηζκηθνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δλδεηθηηθή Πξαθηηθή Δθαξκνγή ζην κάζεκα ηεο Γιώζζαο Α΄ δεκνηηθνύ» 09.45 B. Μπαζίλα, Π. Μπελέθνπ, «Γηδαθηηθό ζελάξην “Σν λεξό πεγή δσήο” θαη ΣΠΔ. Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε» 10:00 Ν. Παπνύιηαο, «΢ελάξην δηδαζθαιίαο ζηελ Ηζηνξία ηεο Γ΄ Γεκνηηθνύ κε ηε ρξήζε Δλλνηνινγηθώλ Υαξηώλ θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ» 10:15 Γ. Μαθαξαηδήο, «“Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθώλ Πεγώλ”: Μηα πξόηαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αμηνπνίεζε ειεθηξνληθώλ πεγώλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο» 10:30 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 10:45 ΢η. Γξόζδνο, Γ. Μαθαξαηδήο , Υ. Αλδξεάδνπ, «Σέρλε θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζην ζρνιείν: ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή ηεο Σέρλεο» 11:00 Π. Γεσξγάιαο, Αδ. Αλαζηαζίνπ, Γ. Αλδξνύηζνπ, «Μία Οπηηθναθνπζηηθή Πξνζέγγηζε ζε Θέκαηα Αγγιηθήο Γξακκαηηθήο κε ηε Υξήζε Δξγαιείσλ Web 2.0» 11:15 Η. Μηραειίδεο, ΢. Σεξδίδεο, «Πξνθαηαξθηηθά επξήκαηα από κία ελ εμειίμεη έξεπλα γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε WEB 2.0 εξγαιείσλ» 11.30 Γ. Γνπκελάθεο, Δ. ΢ππξάηνπ, ΢. Σεξδίδεο, «”Σα ξνκπoηάθηα, ε ρειώλα Καξέηηα – Καξέηηα θαη ην παιηό Φνιθζβάγθελ”: Μηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ζπζηεκάησλ ξνκπνηηθήο ζην Γεκνηηθό ΢ρνιείν» 11.45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 12:00 Καθέο – Γηάιεηκκα

 ΢πλεδξία Γαζθάισλ 2- Πξσί Πξνεδξείν: Νίθνο Φαζθαιήο, ΢πκεώλ Ρεηάιεο, Γηάλλεο ΢αινληθίδεο Αίζνπζα: Ακθηζέαηξν, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 09:00 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο – Δγγξαθέο εξγαζηεξίσλ 09:15 Έλαξμε εξγαζηώλ ζπλεδξίαο 6


2o Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό ΢πλέδξην Ζκαζίαο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

09:30 Θ. Γαδακόγηα, Σξ. Οηθνλόκνπ, Α. Κξύζηιαο, «Ο ξόινο ηνπ δηεπζπληή θαη ε ζπκβνιή ησλ Σ.Π.Δ. ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 09:45 Γ. Αλδξνπιηδάθεο, Μ. Σνπξθνκαλώιε, Β. Κάππαο, «Κάλνληαο “θιηθ” ζηα θπηά ηεο πεξηνρήο καο (Γεκηνπξγώληαο εηθνληθό θπηνιόγην κε καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνύ)» 10:00 Γ. Εεζηκάηνπ, Π. Αλδξηηζάθεο, «Ζ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ηνπ Τ.Π.Δ.Π.Θ ζηελ θαιύηεξε εθκάζεζε θαη θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ηεο γιώζζαο ηεο Α’ Γεκνηηθό» 10:15 Π. Αλδξηηζάθεο, Γ. Εεζηκάηνπ, «Δκπινπηηζκόο δηδαθηηθνύ πιηθνύ κε ρξήζε ΣΠΔ» 10:30 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 10:45 Γ. Λαδαθίδνπ, ΢. Ρεηάιεο, Μ. Μπνινπδάθεο, «Αμηνπνηώληαο ηελ θαηλνηνκηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία αλνηθηήο πξόζβαζεο Skool.gr ζην Γεκνηηθό» 11:00 Α. Κεξακίδα, Η. Σζηπιαθίδεο, «Υξεζηκνπνίεζε απζεληηθώλ θεηκέλσλ από ην δηαδίθηπν: κηα πξόηαζε δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο κε ρξήζε ΣΠΔ ζην δεκνηηθό ζρνιείν» 11:15 Α. Μαζηξνγηάλλεο, Α. Σξύπα, «Γπλακηθέο θαη …ζεκα(ζ)ηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο θιαζκάησλ» 11:30 Π. Σαζηζίδεο , Μ. Υαηδεκηραήι, «Σν WEBQUEST σο εξγαιείν κάζεζεο ζηελ Αγσγή Τγείαο “Ό,ηη ηξώσ …ηξώγεηαη; 'Ο,ηη ηξώγεηαη ην ηξώσ;…”» 11:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 12:00 Καθέο – Γηάιεηκκα

 ΢πλεδξία Γαζθάισλ 3- Απόγεπκα Πξνεδξείν: Δπαγγειία Καληαξηδή, Αζελά Καιιαξά Αίζνπζα: Αίζνπζα Δθδειώζεσλ, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 16:00 Πξνζέιεπζε 16:15 Κ. Γεκεηξαθάθεο, Α. ΢νθόο, «Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο ζηε δηδαζθαιία – Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ» 16:30 Κ. Σζαδήκα, Η. ΢ηάκπνπ - CONCEPTUM, «Δθπαίδεπζε ζηνλ Γηαδξαζηηθό Πίλαθα: Νέν Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό γηα Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» 16:45 Υ. Αλδξεάδνπ, Α. Σζηβάο, «Ζ δηακόξθσζε καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ ηζηνξηθήο δηεξεύλεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Ζ πεξίπησζε ηνπ ινγηζκηθνύ “Σν ειιεληθό θξάηνο: γέλλεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο”» 17:00 ΢. Ξάλζε, ΢. Βνζληάδνπ, «Ο ΢θνπληνύθιεο θαη ε Γξαθνύια: Αλάπηπμε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» 17:15 Γ. Νηαινύθα, Ζ. Καξαζαββίδεο, «Πηπρέο ΢ρεδηαζκνύ θαη Γεκηνπξγίαο ελόο Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Βίληεν κε Θέκα έλα Απεηινύκελν Δίδνο» 17:30 Α. Νάθνπ, Γ. Γθνύζθνο, Μ. Μετκάξεο, Ά. Παπαλησλίνπ, «Αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο καζεηηθήο εθεκεξίδαο κε ρξήζε ζπιινγηθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ» 17:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 18:00 Καθέο – Γηάιεηκκα 18:15 Γ. Μαξηλόπνπινο, Β. Πηιάηνπ, Υξ. ΢νινκσλίδνπ, «Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηδεώλ ησλ παηδηώλ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζρεηηθά κε ηνλ “θαηξό”» 18:30 Γ. Σέθνο, Υξ. ΢νινκσλίδνπ, «Αλάπηπμε Φεθηαθνύ θαη Έληππνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ γηα ηελ Δπνηθνδνκεηηθή Γηδαζθαιία ησλ Δλλνηώλ Αλάθιαζε Φσηόο θαη Όξαζε κε Βάζε ηηο Ηδέεο ησλ Παηδηώλ» 18:45 Ν. ΢αδαθιίδεο, «Σα Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα σο Πξαθηηθή Φεθηαθνύ Γξακκαηηζκνύ: Οη “Υώξνη ΢πλάθεηαο” (Affinity Spaces), σο Αξρή Μάζεζεο θαη ε Αμηνπνίεζή ηνπο από ηελ Δπίζεκε Δθπαίδεπζε» 19:00 Ν. Πέιιαο, «Ζ ζπκβνιή ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνύ ζηε ζρνιηθή κάζεζε (Α΄/κηαο εθπαίδεπζεο) κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ» 19:15 Μ. Αιεμαλδξνπνύινπ, «Νέεο Σερλνινγίεο ζην κάζεκα ησλ αγγιηθώλ ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε» 7


«Φεθηαθέο θαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε»

19:30 Μ. Κέδα, «”΢θέθηνκαη, Δλεκεξώλνκαη θαη Δπηθνηλσλώ”. Έλα ζελάξην γηα ηα Μέζα Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle» 19:45 Κ. Κόκπνο, «Γηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο ζηελ ΢η΄ ηάμε κε ΣΠΔ» 20:00 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 20:15 Λήμε

 Δξγαζηήξηα Πξσηνβάζκηαο Υώξνο: Δξγαζηήξηα ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - Νάνπζα Δξγαζηήξην Νν5 10:00 – 12:00 Γ. Κνξξέο – Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε, «Δξγαζηήξην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε ην Lego WeDO » Δξγαζηήξην Νν5 12:30 – 14:30 Γ. Γεσξγίνπ – Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε, «Πεηξάκαηα Δ θαη ΢Σ δεκνηηθνύ ζηηο ελόηεηεο θσο θαη ήρνο/ ειεθηξηζκόο θαη ειεθηξνκαγλεηηζκόο » Δξγαζηήξην ΖΤ Νν2 17:00 – 18:00 Κ. Αζαλαζηάδεο, Γ. ΢αινληθίδεο, Κ. ΢ηκσηάο, «Δθπαηδεπηηθό ζελάξην γηα ην Γεκνηηθό ΢ρνιείν: “Γλσξίδσ θαιύηεξα ηα θέξκαηα ηνπ επξώ”» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν2 18:15 – 19:15 Δ. Βαξζάκε, «Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ κε δηαδξαζηηθνύο ράξηεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο»

΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία Μαζεκαηηθώλ - Πξσί Πξνεδξείν: Γηάλλεο Κνληαθίδεο, Γεώξγηνο Μπνινηάθεο, Μηράιεο Μπνπδάιεο Αίζνπζα: Αίζνπζα 2, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 09:00 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο – Δγγξαθέο εξγαζηεξίσλ 09:30 Έλαξμε εξγαζηώλ ζπλεδξίαο 09:45 ΢. Πηπίλνο, Γ. ΢άββαο, «Οη Δλήιηθνη Μαζεηέο ζην ΢ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο πξνηείλνπλ Μαζεκαηηθά Πξνβιήκαηα ηεο Καζεκεξηλόηεηάο ηνπο, ηα νπνία επηιύνληαη κέζα ζηελ ηάμε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ» 10:00 Γ. Μπνινηάθεο, «Γηδάζθνληαο Μαζεκαηηθά κε Σ.Π.Δ – “Δηζαγσγή ζηνλ Σξηγσλνκεηξηθό Κύθιν”» 10:15 Μ. Μπνπδάιεο, Ν. Χξνινγάο, «Ζ θιεξνλνκηά δύν αδειθώλ ή Σν νξηζκέλν νινθιήξσκα κε ηηο Σ.Π.Δ.» 10:30 Η. Πιαηάξνο, «Μηα Γεσκεηξηθή εθαξκνγή Μεγίζηνπ θη Διάρηζηνπ κε ρξόλν, κέζσ Γπλακηθνύ Λνγηζκηθνύ, σο Γηδαθηηθή Πξόηαζε» 10:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 11:00 Γξ. Γειηγθάο, Υξ. Σίθβα, «Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο κέζσ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζπλεξγαηηθά θαη κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Function Probe» 11:15 ΢η. Γεκεηξαθνπνύινπ, Ν. ΢νιδάηνο, «M a t h G a m e “Γηαδξαζηηθό παηρλίδη γλώζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ”» 11:30 Α. Μαζηξνγηάλλεο, «Απόδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Θαιή κε ηε βνήζεηα ησλ εκβαδώλ θαη ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη Πξνζεγγηζηηθή επζεηνπνίεζε ηνπ θύθινπ κε θαλόλα θαη δηαβήηε» 11:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 12:00 Καθέο – Γηάιεηκκα 8


2o Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό ΢πλέδξην Ζκαζίαο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 Δξγαζηήξηα Μαζεκαηηθώλ Υώξνο: Δξγαζηήξηα ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - Νάνπζα Δξγαζηήξην ΖΤ Νν1 12:30 – 13:30 ΢. Πηπίλνο, ΢η. Κνθθαιίδεο, Υξ. Ζξαθιείδεο, «Γηδαθηηθό ΢ελάξην: Πξνζεγγίδνληαο Κσληθέο Σνκέο κε ηε βνήζεηα ηεο Μεζνθαζέηνπ ζην Γπλακηθό Πεξηβάιινλ ηνπ Geometer’s Sketchpad» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν1 13:30 – 14:30 Γ. ΢θιαβάθεο, Η. Ρεθαλίδεο, «ΜΑΘΖ΢Η΢: Μία Δπθπήο Γηαδηθηπαθή Σάμε Άιγεβξαο» ΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία Πιεξνθνξηθώλ - Πξσί Πξνεδξείν: Βαζίιεηνο Υξπζνρνΐδεο, Βαζίιεηνο ΢ηεθαλίδεο, Αζελά Σξαςηώηε Αίζνπζα: Αίζνπζα 3, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 09:00 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο – Δγγξαθέο εξγαζηεξίσλ 09:30 Έλαξμε εξγαζηώλ ζπλεδξίαο 09:45 Α. Βξαθόπνπινο, Ο. Βξαθνπνύινπ, Γ. Μαθξήο, Ν. Σζαιόο, «Δθηέιεζε Αιγνξίζκσλ ζε ςεπδνγιώζζα κέζα ζην Word θαη ζην Excel» 10:00 Α. Βξαθόπνπινο, Ο. Βξαθνπνύινπ, Γ. Μαθξήο, «Σν Λνγηζκηθό “Αξάρλε”. Δπηθνπξηθό Δξγαιείν ζηελ Γηδαζθαιία ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ» 10:15 Ν. Εαιίδεο, Μ. Θενδνζνπνύινπ, Δ. Μεηαθίδεο, Αη. Ράληνπ, «Αζύξκαηα Γίθηπα γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Φεθηαθήο Σάμεο» 10:30 Γ. Αιεμνύδα, «Πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ Calc» 10:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 11:00 Α. Σξαςηώηε, «Έλαο ρξόλνο κεηά ηελ επηκόξθσζε: Οη εθπαηδεπηηθνί πιεξνθνξηθήο αμηνπνηνύλ λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο κέζα ζηελ ηάμε» 11:15 Γ. Υαζαλίδεο, Θ. Μπξάηηηζεο, «Αιγνξηζκηθή ζθέςε ζην Λύθεην – Πξόηαζε δηδαζθαιίαο ηεο δνκήο ζύλζεηεο επηινγήο κε ρξήζε ηνπ Scratch θαη ηεο Γισζζνκάζεηαο» 11:30 Β. ΢ηεθαλίδεο, «Δξγαιεία γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ EduLab Puppel Linux» 11:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 12:00 Καθέο – Γηάιεηκκα

 Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθώλ Υώξνο: Δξγαζηήξηα ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - Νάνπζα Δξγαζηήξην ΖΤ Νν3 12:30 – 13:30 Β. Υξπζνρνΐδεο, «Φύιια Δξγαζίαο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Γπκλαζίνπ “Ζ Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ LOGO”»

9


«Φεθηαθέο θαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε»

΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ/ΠΑΝ.Δ.Κ.Φ.Δ. - Πξσί Πξνεδξείν: Δπγελία Σζηηνπνύινπ, Παλαγηώηεο Μνπξνύδεο, Δπάγγεινο Κνιηζάθεο, Αζαλάζηνο Σδακηδήο, Φξεηδεξίθε Μνπξαηίδνπ, Ηζκήλε Ησαλλίδνπ Αίζνπζα: ΢πλεδξηαθή Αίζνπζα Ξελνδνρείν ΒΔΡΜΗΟΝ – Αγ. Νηθόιανο ΝΑΟΤ΢Α 09:00 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο – Δγγξαθέο εξγαζηεξίσλ 09:15 Έλαξμε εξγαζηώλ ζπλεδξίαο 09:30 Γ. Κνηδακπάζεο, «Τινπνίεζε ςεθηαθήο ηάμεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε netbook θαη δηαδηθηύνπ» 09:45 Γ. Φύηηαο, Ό. Υαηδεθσληή, «Ζ αμηνπνίεζε ησλ πξνζνκνηώζεσλ ζην αλνηθηό πεξηβάιινλ ηνπ Interactive Physics σο κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θηλεκαηηθήο B΄ Γπκλάζηνπ» 10:00 Β. Παλαγησηίδνπ, «Κξηηηθή παξνπζίαζε θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ Βηνινγίαο Α΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ ζηελ ελόηεηα ηεο Οηθνινγίαο» 10:15 Α. Π. Βαθεηάδεο, Μ. ΢. Φιώξνπ, «Έλαο πξσηόηππνο ηξόπνο ηηηινδόηεζεο δηαιύκαηνο βάζεο (ή νμένο) κε ηε βνήζεηα ηνπ ΢πζηήκαηνο ΢πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθόληζεο MultiLog.» 10:30 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 10:40 Ά. Αζιαλίδεο, Α. Γακηαλάθεο, Κ. Σζαδήκα, «”Γεσινγία – Γεσγξαθία Α΄ Γπκλαζίνπ”: Έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό δηδαζθαιίαο ηεο Γεσινγίαο – Γεσγξαθίαο Α΄ Γπκλαζίνπ κε ρξήζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα» 10:55 Κ. Σζαδήκα, Η. ΢ηάκπνπ - CONCEPTUM, «LMA tool: Έλα εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνύ δηαδξαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ» 11:10 Α. Ληζνμνΐδνπ, «Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Υεκηθήο Κηλεηηθήο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ Chem-PA 2006» 11:25 Μ. Μπέλνο, «Φεθηαθή ηάμε: Φύιια εξγαζίαο, ρξήζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή, αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή» 11:40 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 11:50 Καθέο – Γηάιεηκκα 12:05 Α. Σδακηδήο, Π. Παπαδνπνύινπ, «Φεθηαθή Σάμε Υεκείαο ζηε Β΄ Λπθείνπ. Ολνκαηνινγία νξγαληθήο Υεκείαο. Από ηε ζεσξία ζην εξγαζηήξην θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη από εθεί ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηώλ» 12:20 Γ. Λίηζηνο, «Μειέηε κνληέινπ νκαιήο θπθιηθήο θίλεζεο ζε θπζηθά ζπζηήκαηα κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ SalsaJ. Σν παξάδεηγκα ηεο θόθθηλεο θειίδαο ηνπ πιαλήηε Γία» 12:35 Π. Μνπξνύδεο, «Ζ ιεηηνπξγία ηνπ BAR-CODE ( Μηα πξόηαζε γηα έλα καζεηηθό project)» 12:50 Π. Μάξθνπ, «Φπζηθή Α΄ Γεληθνύ Λπθείνπ: Δπζύγξακκε νκαιή θίλεζε» 13:05 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 13:15 Η. Ησαλλίδνπ, «Αμηνπνίεζε applets ηνπ δηαδηθηύνπ γηα δηδαζθαιία επηθεληξσκέλε ζηελ άξζε ησλ λνεηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηώλ γηα ηελ Οξηδόληηα Βνιή» 13:30 Ά. Μπξσλάθε, Γ. Παπαδνκαξθάθεο, «Φεθηαθή ηάμε: ε θσηνζύλζεζε ζηε ζάιαζζα κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ "ΒΗΟΛΟΓΗΑ Α΄ & Γ΄ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ" θαη web pages» 13:45 Γξ. Γειηγθάο, ΢. Σνπκπεθηζήο, «Μηα δηεπηζηεκνληθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζπλάξηεζεο y=αx κε ηε βνήζεηα εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζην ζύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο θαη ζην ινγηζκηθό Function Probe» 14:00 Υξ. Γθνηδαξίδεο, Π. Αλησλίνπ, Ν. Βεξλαδάθεο, «Γεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ επηθνηλσλίαο θαη επηκόξθσζεο κε ηε ρξήζε ηζηνινγίνπ (blog) θαη ε αμηνιόγεζή ηνπ από ηνπο ρξήζηεο εθπαηδεπηηθνύο» 14:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 10


2o Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό ΢πλέδξην Ζκαζίαο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

14:30 Λήμε

 Δξγαζηήξηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Υώξνο: Δξγαζηήξηα ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - Νάνπζα Δξγαζηήξην ΖΤ Νν1 16:00 – 17:00 Θ. Πηεξξάηνο, Δ. Κνιηζάθεο, Υ. Πνιάηνγινπ, «Υξήζε ηνπ Scratchboard ζε εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο Φπζηθήο» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν1 17:00 – 18:00 Θ. Πηεξξάηνο, Δ. Κνιηζάθεο, Υ. Πνιάηνγινπ, «Γηδαζθαιία λόκσλ ηεο θηλεκαηηθήο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αηζζεηήξα Go! Motion» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν4 17:00 – 18:00 Η. Υξηζηαθόπνπινο - MULTIRAMA, «΢πζηήκαηα δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε αμηνπνίεζε δηαδξαζηηθώλ ινγηζκηθώλ, δηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη ηειεδηαζθέςεσλ» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν1 18:15 – 19:15 Α. Γθηγθνύδε, «Γηδάζθνληαο ρσξίο κνιύβη θαη ραξηί» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν4 18:15 – 19:15 ΢. Βνύιγαξεο - MULTIRAMA, «Αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζε Δθαξκνγέο Φεθηαθήο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο Μαζεηώλ» Δξγαζηήξην Νν5 18:15 – 19:15 Γ. Γεσξγίνπ – Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε, «Πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο κε αηζζεηήξεο usb κε ebl standards» ΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 Δηζεγήζεηο γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 1- Πξσί Πξνεδξείν: Αδακαληία Φαηζέα, Βίθπ Βξάλα Αίζνπζα: Αίζνπζα Δθδειώζεσλ, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 12:30 EMPLOY, «Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό: Απηνκαηνπνηεκέλα test επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Career Gate Test K17» 12:45 Αδ. Φαηζέα, Π. Αλησλίνπ, «Καηαγξαθή ηεο επίδξαζεο ησλ ςεθηαθώλ δηαδξαζηηθώλ παηρληδηώλ ζηνπο ρξήζηεο» 13:00 Α. Αλδξένπ, «Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο ζηελ εθπαίδεπζε: παηδαγσγηθή πξόθιεζε ή απιά έλα αθόκε ηερλνινγηθό βνήζεκα;» 13:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 13:30 Η. Εώδαο, Κ. Μπαξκπάηζεο, Γ. Οηθνλόκνπ, Η. Παπακαγθαλά, «Δθπαηδεπηηθά Σξηζδηάζηαηα Δηθνληθά Πεξηβάιινληα κε ραξαθηεξηζηηθά Ζιεθηξνληθνύ Παηρληδηνύ: Ζ πηινηηθή εθαξκνγή VRLERNA» 13:45 Η. Εώδαο, Κ. Μπαξκπάηζεο, Γ. Οηθνλόκνπ, Η. Παπακαγθαλά, «Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία» 14:00 Μ. Κνιιάηνπ, «Video bridge: Γέθπξα γλώζεο θαη επηθνηλσλίαο Πξόηαζε εθαξκνγήο ζηελ εθπαίδεπζε» 14:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε

 Δηζεγήζεηο γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 2- Πξσί Πξνεδξείν: Αξκόδηνο Σζηβάο, Κώζηαο ΢ηκσηάο Αίζνπζα: Ακθηζέαηξν, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 12:30 Γ. Πιεύξεο, «Σν ινγηζκηθό δηαδξαζηηθήο παξνπζίαζεο Classroom Presenter» 11


«Φεθηαθέο θαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε»

12:45 Ν. Κύξθνο, Κ. Υξηζηόπνπινο, «Μεηαηξέπνληαο ην Microsoft Power Point ζε εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κε ηε ρξήζε καθξνεληνιώλ ηεο Visual Basic for Applications (VBA)» 13:00 Γ. Βαθάιεο, Η. Βαθάιε, «Μήπσο ην πνληίθη πηάλεη ην παηδί ζηε θάθα;» 13:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 13:30 Γ. Κξεηηθόο, Α. Γεκεηξαθνπνύινπ, «Αλαινγηθόο Αλαζηνραζκόο: Αλαζηνραζκόο ζε Αλαινγηθά Μνληέια, κέζα από Μεηαγλσζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Μνληεινπνίεζεο» 13:45 Θ. Καξηζηώηνπ, Υ. ΢ακαξά, «Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην κε ηε ρξήζε ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηο βάζνο θαη νπζηαζηηθήο κάζεζεο» 14:00 Α. Σζηβάο, «΢ηξαηεγηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνύ ηζηνξηθνύ πιηθνύ ζην δηαδίθηπν. Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο δηεξεπλεηηθήο ηζηνξηθήο κάζεζεο» 14:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε

 Δηζεγήζεηο γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 3, Δπηκόξθσζε Σ.Π.Δ. - Πξσί Πξνεδξείν: Νίθνο ΢θίθνο, Υξήζηνο Σξηαληαθύιινπ Αίζνπζα: Αίζνπζα 1, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 12:30 Γ. Γ. Καξαηάζηνο, Α. E. Καξακήηξνπ, Γ. Μάληδαξε, Γ. Νηθνιατδεο, «Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ απόθηεζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο : Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο “ΖΡΧΝ” ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» 12:45 Ν. ΢θίθνο, Β. Λνπθά, Δ. Εσγόπνπινο, Ά. Μνζρνύδεο, «Ζ Μεζνδνινγία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ» 13:00 Ρ. Παπαδνπνύινπ, Γξ. Π. Βαζάια, «Δμ Απνζηάζεσο Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ κέζσ Ζιεθηξνληθώλ Κνηλνηήησλ Μάζεζεο» 13:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 13:30 Φ. Επγνύξεο , Ζ. Μαπξνεηδήο, «Ο ξόινο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Σν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ ηνπ Κ.Δ.Δ.ΔΝ.ΑΠ.» 13:45 Γ. M. Γαξπθαιιίδνπ, «Δπξσπατθό Πξόγξακκα CAT: Έλα λέν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία θαη κάζεζε» 14:00 Β. Ν. Βαζηιείνπ, Φ. Παξαζθεπά, «Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζε 3D εηθνληθό πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο» 14:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε

 Δηζεγήζεηο γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 4- Απόγεπκα Πξνεδξείν: Αιέμαλδξνο Αλδξεάδεο, Κσλζηαληίλνο ΢ηπιηάδεο, Γήκνο Μαπξάθεο, Αζαλάζηνο Καιθαγηάλλεο Αίζνπζα: Αίζνπζα 1, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 16:00 Πξνζέιεπζε 16:15 Δ. Αιεμαλδξή, Η. ΢ηάγηαο, «Γηαδηθηπαθό ΢ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο “Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Νεξό-πδάηηλα κνλνπάηηα-κνλνπάηηα δσήο”» 16:30 Π. Βαζάια, «Σα Αηνιηθά Πάξθα ηεο Κεθαινληάο: Δθπαηδεπηηθό Τιηθό Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε Υξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ» 16:45 Η. Καξαβαζίιεο, Η. Πνύιηνο, Κ. Εαθεηξόπνπινο, Β.ή Βξάλα, ΢. Γνκνπρηζήο, «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Σν Οηθνινγηθό Απνηύπσκα ΢ρνιείσλ» 17:00 Α. Αζαλαζόπνπινο, Γξ. Μπηζκπηληθάθεο, Α. Μηζηρξόλε, Υ. Ενπξίδεο, «”Φηγνύξεο κε λνεκνζύλε” από ην ΢ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Πάηξαο» 17:15 Κ. Σζάζε, Έ. Σζελέ, «Οδεγώληαο ζηελ πόιε» 17:30 Έ. Παπαδνπνύινπ, Α. Κνηξίδεο, «Θεσξεηηθό πιαίζην εθαξκνγήο ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή» 17:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 18:00 Καθέο – Γηάιεηκκα 12


2o Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό ΢πλέδξην Ζκαζίαο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

18:15 Γ. Μπισλάο, «΢ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο ΗΗ (παλειιαδηθώο εμεηαδόκελν) ζην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (επαγγεικαηηθό-εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό)» 18:30 Γ. Μπισλάο, «Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο ζην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ (επαγγεικαηηθό-εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό)» 18:45 Β. ΢πειησηνπνύινπ, Ν. Μπαθόπνπινο, Γ. Νηθνιόο, «Αλάπηπμε ςεθηαθώλ θσην-ηζηνξηώλ, ε δηδαθηηθή ηνπο ζεκαζία θαη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί» 19:00 Κ. ΢εξαθείκ, Γ. Φεζάθεο, «Φεθηαθή αθήγεζε: Δπηζθόπεζε ινγηζκηθώλ» 19:15 Β. Νενθώηηζηνο, ΢. Γηαλλαθίδνπ, «Ζ ζηάζε ησλ καζεηώλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (ΔΠΑΛ) απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ην καζεζηαθό ηνπο ζηπι» 19:30 Γ. ΢ηώδνο, «Ζ Do-Re-Mi θαη ν P.C. πάλε ζην ζρνιεηό καδί. Πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία ηεο Μνπζηθήο» 19:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 20.00 Λήμε

 Δξγαζηήξηα Γεληθνύ ελδηαθέξνληνο Υώξνο: Δξγαζηήξηα ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - Νάνπζα Δξγαζηήξην ΖΤ Νν2 10:00 – 11:00 ΢. Παπαδάθεο, Γ. Παζράιεο, Δ. Ρώζζηνπ, Ν. Γόβξνο, «Δθπαίδεπζε θαη Πξαθηηθή κε ην Διεύζεξν Αλνηθηό Γηαδηθηπαθό ΢ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS)» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν2 13:30 – 14:30 Ζ. Καξαζαββίδεο, Δ. Αλδξηάλε, Υ. Παπαδήκαο, «Δηζαγσγή ζηελ Δπεμεξγαζία Φεθηαθνύ Βίληεν κε ην Blender» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν2 16:00 – 17:00 Μ. Μπέλνο, «Φεθηαθή ηάμε θαη Linux Ubuntu: μεθίλεκα, ρξήζε, ηεθκεξίσζε, πιενλεθηήκαηα» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν3 16:00 – 17:00 Υξ. Οηθνλόκνπ, «Δθπαηδεπηηθή Δθδήισζε Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ ζην Second Life (SL) κε ζέκα: “Καιώο ήιζαηε ζην SL”» Δξγαζηήξην Νν5 16:00 – 18:00 Γ. Κνξξέο – Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε, «Δξγαζηήξην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε ην Lego Mindstorms NXT» Δξγαζηήξην ΖΤ Νν3 17:00 – 18:00 Π. Κνθθηλάθεο, «Σν πξόγξακκα Want2B: έλα πξόγξακκα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα» ΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία Γηαδηθηύνπ 1- Πξσί Πξνεδξείν: Καηεξίλα Γιέδνπ, ΢σηήξεο Σεξδίδεο, Βαζίιεο Εαθόπνπινο Αίζνπζα: Αίζνπζα 2, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 12:30 Α. Γθίθαο, «Ζ Φεθηαθή Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ Πξναζηίνπ – Μηα πεξίπησζε αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο» 12:45 Δ. Καξαγηάλλε, ΢. ΢ηαπξνπνύινπ, Α. Καξαηξάληνπ, «Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο Σειεδηάζθεςεο ζηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε κε ην εξγαιείν “Click to Meet”» 13:00 Υξ. Κνπηζνύκπαο, Ά. E. Γηαλλνύιαο, ΢. Μεξθνύξεο, «Γηα κηα εζηθή ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ εθπαίδεπζε» 13:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 13:30 Κ. Γιέδνπ, Μ. Γξεγνξηάδνπ, «Διιεληθά Γηαδηθηπαθά Δθπαηδεπηηθά Κνηλσληθά Γίθηπα» 13


«Φεθηαθέο θαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε»

13:45 Β. Εαθόπνπινο, Έ. Διιεληάδνπ, ΢. Σεξδίδεο, «Υηίδνληαο έλα δίθηπν πξνζσπηθήο κάζεζεο Personal Learning Network - PLN» 14:00 Σ. Λακπξνπνύινπ, Μ. Κνιεΐδεο, «Υξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο από καζεηέο Γπκλαζίνπ» 14:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε

 ΢πλεδξία Γηαδηθηύνπ 2- Απόγεπκα Πξνεδξείν: Νίθνο Σδηκόπνπινο, Υαξά Αλδξεάδνπ, Αζαλάζηνο Σζαγθαηάθεο, Αζελά Σξαςηώηε Αίζνπζα: Αίζνπζα 2, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 16.00 Πξνζέιεπζε 16:15 Αρ. Δπζπκηόπνπινο, Β. Μαζνύξνπ, «Μηα έξεπλα γηα ηα ζύγρξνλα θίλεηξα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ» 16:30 Μ. Γνύια, Γ. Φεζάθεο, «Υξήζε ηζηνινγίσλ γηα ηε κάζεζε ηεο Αγγιηθήο. Ζ πεξίπησζε ελόο καζεζηαθνύ ζρεδίνπ ζην πιαίζην ηνπ eTwinning» 16:45 Ν. Σδηκόπνπινο, Α. Πόξπνδα, Π. Πξνβειέγγηνο, «Αζθαιήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ» 17:00 Μ. Δπηηξόπνπ, ΢. Θενδνζίνπ, Κ. Υαηδνπνύινπ, Γ. Καθαλά, Α. Βαζηιεηάδεο, «Δηθνληθέο ηάμεηο: Μηα πξόηαζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθώλ» 17:15 Η. Παιηόθαο, «Μηα πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Κπβεξλνεζηθήο κε ηε ρξήζε 3Γ Αιιειεπηδξαζηηθώλ Γξακαηνπξγεκάησλ» 17:30 Α. ΢νθόο, Αη. Αιεμνπνύινπ, «Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο ΢ρνιηθώλ Γηθηπαθώλ Σόπσλ-Πξνζδηνξηζκόο Πιαηζίνπ Πνηόηεηαο» 17:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 18:00 Καθέο – Γηάιεηκκα 18:15 Α. Κνπηζαληώλεο, «΢ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ηζηνζειίδαο θαη βάζεο δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε. Σν παξάδεηγκα ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Μπηηιήλεο» 18:30 Α. Σζαγθαηάθεο, Δ. Εσγόπνπινο, «Πιεξνθνξηθή on line. Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό ζην Γηαδίθηπν.» 18:45 Α. Σξαςηώηε, Π. Σξαςηώηε, « Οη ηδηαηηεξόηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ δηαδηθηύνπ ζε ελήιηθεο παιηλλνζηνύληεο θαη κεηαλάζηεο» 19:00 Π. Εάθεηξαο, Π. Μπίζηα, «Ζιεθηξνληθή ηάμε» 19:15 Ν. Γηαγθνύιεο, Α. Γεληηδέο, «Σν θπλήγη ηνπ ρακέλνπ Θεζαπξνύ: έλα Γηαζεκαηηθό, Γηαδηθηπαθό παηρλίδη» 19:30 Υξ. Σίθβα, Α. Πέδξνο, «Γεκηνπξγία Φεθηαθώλ Γηαζεκαηηθώλ Δθαξκνγώλ ΢πλεξγαηηθά από Μαζεηέο ζηα Πιαίζηα ηνπ Μαζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζην Λύθεην» 19:45 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 20:00 Λήμε ΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία «Ζ δηδαθηηθή ηνπ Γηαδηθηύνπ» - Απόγεπκα ΢πληνλίζηξηα: Αλαζηαζία Γήκνπ Αίζνπζα: Ακθηζέαηξν, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 16:00 Πξνζέιεπζε 16:10 Α. Γήκνπ, «Δηζαγσγή» 16:15 Κ. Μνπηζηάλαο, Η. Παξαπόληεο, Γ. Υξπζνύ, Ό. Κειεζίδνπ , Β. Ηαζσλίδεο, «Ζ Γηδαθηηθή ηνπ Γηαδηθηύνπ ζην Δπξύ Κνηλό: ε Πεξίπησζε ησλ Αζηπλνκηθώλ» 16:30 Αη. Βηθνπνύινπ, Δ. Γαιακήηξα, Γ. Μαθξήο, Γ. ΢νπκπέθαο, Ζ. Σζακήηξνο, «Ζ Γηδαθηηθή ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: γεληθέο αξρέο θαη κηα πηινηηθή δηδαζθαιία ζηελ έθηε ηάμε» 14


2o Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό ΢πλέδξην Ζκαζίαο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

16:45 ΢. Αιεμίνπ, Α. Καξάιεο, Γ. Καξβνπλάο, Π. Κειεζίδνπ, Γ. Κνληνθώζηαο, Π. Ξαλζνπνύινπ, «Ζ δηδαθηηθή ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» 17:00 Γ. Αιεμηάδεο, Α. Γήκνπ, Θ. Θενδσξίδεο, Κ. Καβαξγύξεο, Μ. Κισλαξάο, Γ. Υαηδεησαλλίδεο, «Γηδαθηηθή ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» 17:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε ΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πκπόζην «Οδπζζέαο 2009» - Απόγεπκα ΢πληνληζηήο: Παλαγηώηεο Αλαζηαζηάδεο Αίζνπζα: Ακθηζέαηξν, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 17:40 Π. Αλαζηαζηάδεο, «Δηζαγσγή» 17:15 Π. Αλαζηαζηάδεο, Δ. Μαλνύζνπ, Γ. Φηιηππνύζεο, θ.ά., «Ζ Σειεδηάζθεςε ζηελ ππεξεζία ηεο ζπλεξγαηηθήο νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο θαη ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Από ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε: “ΟΓΤ΢΢ΔΑ΢ 2009: Πεξηβάιινλ – Μεζόγεηνο Θάιαζζα- Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο”» 18:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε ΢άββαην 24 Απξηιίνπ 2010

 ΢πλεδξία «Γηαδηθηπαθά Δθπαηδεπηηθά Κνηλσληθά Γίθηπα» - Απόγεπκα ΢πληνλίζηξηα: Καηεξίλα Γιέδνπ Αίζνπζα: Ακθηζέαηξν, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 18:40 Κ. Γιέδνπ, «Δηζαγσγή» 18:45 Κ. Γιέδνπ, «Γηαδηθηπαθό εθπαηδεπηηθό θνηλσληθό δίθηπν “Ζ Logo ζηελ εθπαίδεπζε: Μηα θνηλόηεηα πξαθηηθήο θαη κάζεζεο”» 18:55 Έ. Διιεληάδνπ, «Γηαδηθηπαθά εθπαηδεπηηθά θνηλσληθά δίθηπα, πξαγκαηηθόηεηα, δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο» 19:05 Β. ΢πκεσλίδεο, ΢. Γθαξκπνύλεο, «H θηινινγηθή θνηλόηεηα “Γίθηπν γηα ηα γισζζηθά ζέκαηα ζηελ εθπαίδεπζε” (omikron.ning.com)» 19:15 Β. Κνιηζάθεο, Γ. Παλαγησηαθόπνπινο, Ν. ΢θνπιίδεο, «Κνηλσληθό Γίθηπν ΓΗΓΑ΢ΚΟΝΣΑ΢ ΦΤ΢ΗΚΔ΢ ΔΠΗ΢ΣΖΜΔ΢» 19:25 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 20:15 Λήμε

15


«Φεθηαθέο θαη Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε»

Κπξηαθή 25 Απξηιίνπ 2010

Παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο λένπο Πξνεδξείν: Κώζηαο ΢ηπιηάδεο, Μηιηηάδεο Γνδνληζήο, Αζελά Καιιαξά, Βαγγέιεο Κνιηζάθεο, Γηάλλεο ΢αινληθίδεο, Μηράιεο Παξαζθεπάο Αίζνπζα: Αίζνπζα Δθδειώζεσλ, ΢.Δ.Κ. Νάνπζαο - ΝΑΟΤ΢Α 09:15 Πξνζέιεπζε 09:30 Κώζηαο ΢ηπιηάδεο (ΠΛΖΝΔΣ Φιώξηλαο), Γιπθεξία Ρίδνπ ΠΔ19, «Οη Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ηνπ Internet - Έξεπλα από Γεκνζηεύκαηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ» 09:50 Γηάλλεο Μαΐζηξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΔΜΠ, «Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ηεο Πιεξνθνξηθήο» 10:10 Κώζηαο ΢ρνηλάο, Δθπαηδεπηηθόο Γ.Δ., «Σα Γηαδηθηπαθά Δγθιήκαηα ζηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα θαη νη ΢πκβνπιέο Πξνζηαζίαο γηα Αζθαιή Πινήγεζε» 10:30 Θέκεο Υαξίζεο, Σαμίαξρνο ΔΛ.Α΢. ε.α., Ννκηθόο, «Δγθιεκαηηθόηεηα ζην Γηαδίθηπν - Παηδηθή Πνξλνγξαθία» 10:50 Ησάλλεο Γνύδεο, Δθπξόζσπνο CYTA, «Τπεξεζία αζθαινύο δηαδηθηύνπ "Safe Internet"» 11:15 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 11:40 Καθέο – Γηάιεηκκα 12:00 ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΔΙΩΝ ΣΟΤ 4ου ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ 12:30 Γξ. Μηράιεο Παξαζθεπάο, Αλαπι. Γ/ληήο Σνκέα Γηθηπαθώλ Σερλνινγηώλ ΔΑΗΣΤ, ηερληθόο ππεύζπλνο Π΢Γ, «Γηαδίθηπν : Οθέιε θαη Κίλδπλνη. Πώο λα δηαπαηδαγσγήζνπκε ηα παηδηά καο ζηνλ θόζκν ηνπ Γηαδηθηύνπ» 12:50 Άλλα Δπζπκίνπ, Γηθεγόξνο, «Δπαηζζεηνπνίεζε Παηδηώλ θαη Νέσλ Αλαθνξηθά κε ηελ Αζθάιεηα ηνπ Γηαδηθηύνπ - Πξνζσπηθά Γεδνκέλα θαη Ηζρύνπζα λνκνζεζία» 13:10 Βάζσ Γθνπληζίδνπ, Γηδάζθνπζα ΑΠΘ, «CyberBullying (Δθθνβηζκόο Μέζσ Γηαδηθηύνπ) - Ο ΢ρνιηθόο Δθθνβηζκόο θαη ε Παξελόριεζε ζηνλ Κπβεξλνρώξν» 13:30 Δξσηήζεηο – ΢πδήηεζε 13:45 Απνινγηζκόο εξγαζηώλ ζπλεδξίνπ 14:00 ΛΖΞΖ ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ

16

Πρόγραμμα  
Πρόγραμμα  

Πρόγραμμα 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Ημαθίας

Advertisement