Page 1

REACH i CLP

obowiązki dalszych użytkowników i dystrybutorów w ramach rozporządzenia ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kartach charakterystyki

Zaprasza na szkolenie ADRESACI •

11-12.07.2013 – Kraków IKZ O 130702

pracownicy odpowiedzialni w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami oraz za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi

CEL SZKOLENIA

WYKŁADOWCA Specjalista w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Departament ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH i CLP

ZAKRES SZKOLENIA

• Przekazane zostaną informacje o podstawowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców przez przepisy rozporządzenia REACH, CLP oraz Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach • Wskazane zostaną organy nadzoru odpowiedzialne za nadzór nad przepisami dotyczącymi chemikaliów w Polsce oraz kary za nieprzestrzeganie przepisów • Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy rozporządzenia REACH związane z kartami charakterystyki

Dzień I/Dzień II 1.

Podstawowe informacje o aktach prawnych polskich i wspólnotowych regulujących produkcję, import, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie chemikaliów. Nowa ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz akty wykonawcze do w/w ustawy, rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP.

2.

Obowiązki wynikające z przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach: a) obowiązek poinformowania o wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie, b) obowiązek prowadzenia spisu substancji niebezpiecznych mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie, mieszanin stwarzających zagrożenie.

3.

Kodeks pracy a substancje/mieszaniny chemiczne -obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy w zakresie stosowania w zakładzie pracy substancji i mieszanin niebezpiecznych.

4.

Obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nakładanych na dalszych użytkowników i dystrybutorów: a) kto jest dalszym użytkownikiem, a kto dystrybutorem w myśl przepisów rozporządzenia REACH, b) rejestracja substancji (kogo dotyczy, jakie mogą być konsekwencje stosowania w zakładzie pracy substancji niezarejestrowanej, jak sprawdzić czy substancja została zarejestrowana), c) przekazywanie informacji w dół i w górę łańcucha dostaw, d) ograniczenia i zakazy stosowania chemikaliów – załącznik XVII do rozporządzenia REACH, e) procedura udzielania zezwoleń, f) zgłaszanie substancji SVHC zawartych w wyrobach do Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem REACH. Obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia CLP w zakresie klasyfikacji, oznakowania i opakowania, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nakładanych przez to rozporządzenie na dalszych użytkowników i dystrybutorów: a) kto jest dalszym użytkownikiem, a kto dystrybutorem w myśl przepisów rozporządzenia CLP, b) do kiedy można klasyfikować i oznakowywać mieszaniny zgodnie z wymaganiami dyrektywy 1999/45/WE, a od kiedy zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, c) podstawy klasyfikacji substancji zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP,

5.

Ekologus Sp. z o.o. ul. Jaskółcza 29 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-40-780

REGON: 072720333

tel.: (33) 822-90-26 do 27 (33) 496-03-00 fax: (33) 496-03-22 Sąd Rejonowy w B-B VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000030618

szkolenia@ekologus.pl www.ekologus.pl


Harmonogram szkoleń 2013

Zaproszenie na szkolenie cd… podstawy oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP – jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny zaklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, e) zależność pomiędzy informacjami na etykiecie a w karcie charakterystyki w sekcji 2.2, f) zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania, g) ćwiczenia: klasyfikacja i oznakowanie mieszanin zgodnie z wymaganiami CLP. 6. Obowiązek oznakowania rurociągów służących do przesyłania substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych oraz miejsc składowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych (jakie stosować przepisy). 7. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP (kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia REACH i CLP, kto może kontrolować zakład - organy nadzoru). 8. Szczegółowe wymagania w zakresie nowych kart charakterystyki (jakie informacje powinna zawierać karta, okresy przejściowe dla kart charakterystyki, w jakim języku karta powinna być na rynku, aktualizacja, data ważności kary, jak prawidłowo wykorzystać informacje zawarte w karcie charakterystyki, raport bezpieczeństwa chemicznego, scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki: (kiedy musi się pojawić,- kto ma go sporządzić, czego będzie dotyczyć, jakie informacje będzie zawierać , format, poziom szczegółowości) 9. Podsumowanie obowiązków dalszych użytkowników i dystrybutorów wynikających z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz Kodeksu Pracy. 10. Dyskusja, analiza problemów występujących w przedsiębiorstwach uczestników; konsultacje. d)

CENA 990zł netto / os. + 23% VAT * Cena zawiera: udział w szkoleniu, komplet materiałów drukowanych, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, wyżywienie: obiad i przerwa kawowa, miesięczne mailowe konsultacje z danego tematu szkolenia

1150zł netto / os. + 23% VAT * CENA ZAWIERA: udział w szkoleniu, komplet materiałów drukowanych, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, wyżywienie: obiad i przerwy kawowe, miesięczne mailowe konsultacje z danego tematu szkolenia, nocleg w pokoju 2-osobowym

* Zwolnienie z podatku VAT z przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych (Art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT).

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA KONTAKT Nasi specjaliści z działu szkoleń są do Państwa dyspozycji tel.: (33) 822 90 26 wew. 15 e-mail: szkolenia@ekologus.pl Ekologus Sp. z o.o. ul. Jaskółcza 29 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-40-780

REGON: 072720333

tel.: (33) 822-90-26 do 27 (33) 496-03-00 fax: (33) 496-03-22 Sąd Rejonowy w B-B VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000030618

szkolenia@ekologus.pl www.ekologus.pl

Zaproszenie - szkolenie: REACH i CLP  

Dział szkoleń: tel. 33 822 90 26, szkolenia@ekologus.pl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you