Page 1

127. zenbakia

hilabetekaria 2014 maiatza

* Bizkaiak ez zuen Aldundiak dion %50 birziklatu, baizik eta %36'5 * Fracking‐aren kontrako 4.Ekomartxa * Fracking Ez Europa * fracking NIMBY‐AK: gure lurra ez dago salgai * «Baso hiri titulua marketinerako proiektu gisa ikusten dugu» * Denuncian nuevas muertes de lobos * "Ura bizitzarako, ez merkataritzarako" kanpainak darrai * AGUA VIRTUAL (algunos casos cercanos) * Yasuniren aldeko defentsak darrai * Zerga‐ tik ezkutatzen duzue informazioa? * Mugitu Tafallaldean eta Erriberan * Nueva nube tóxica en SADER * Repsol nombra a Josu Jon Imaz con‐ sejero delegado ‐ ... eta Urkullu... * Aniversario de Chernobil ¡STOP NUCLEARES! * Aldaketa klimatikoa eta hondakinak, etab, etab.

www.ekologistakmartxan.org


2

boletina

127 - 2013 maiatza

AURKIBIDEA Orria ‐ Artikuloa

3 ‐ Bizkaiak ez zuen %50 birziklatu, baizik eta %36'5

4 ‐ Fracking‐aren kontrako 4.Ekomartxa 4 ‐ Fracking news 5 ‐ fracking Ez Europa 5 ‐ fracking NIMBY‐AK: gure lurra ez dago salgai 6 ‐ «Baso hiri titulua marketinerako proiektu gisa ikusten dugu» 7 ‐ Denuncian nuevas muertes de lobos 8 ‐ "Ura bizitzarako, ez merkataritzarako" kanpainak darrai 8 ‐ AGUA VIRTUAL (casos asociados a la alimentación) 10 ‐ Yasuniren aldeko defentsak darrai 11 ‐ AHT: Zergatik ezkutatzen duzue informazioa? 11 ‐ Mugitu Tafallaldean eta Erriberan mugitzen da 12 ‐ Nueva nube tóxica en SADER 12 ‐ Repsol nombra a Josu Jon Imaz consejero delegado .... Urkullu Euskadi‐Akitania euro‐eskualdeko presidentea 12 ‐ Aniversario de Chernobil ¡STOP NUCLEARES! 12 ‐ Aldaketa klimatikoa eta hondakinak

13 ‐ komunikabideetatik 15 ‐ EkoDenda ‐ Bizizaleak 16 ‐ Egutegia

Hurrengo alerako epea: maiatzak 20

plazo para siguiente bole: 20 mayo

Sofware librez ekoiztua

Ekologistak Martxan Euskal Herria boletina: bazkideentzako informaziorako hilabetekaria ­ boletín mensual de información a l@s soci@s 127. zenbakia ­ 2014eko apirila Ekoizpena: Txamantxoia Ekoizpenak

Argitaratzailea: Ekologistak Martxan Pilota kalea 5 behera, Bilbo 48005 (Euskal Herria) T/F: 944790119 www.ekologistakmartxan.org boletina@ekologistakmartxan.org ISSN: 1696­0505 Depósito legal: BI­2523­01

C COPYLEFT

Kopia ta zabal zazu!

ERREDAZIOA EZ DA BERTAN ADIERAZTEN DIREN IRITZIEN ERANTZULE LA REDACCIÓN NO COMPARTE NECESARIAMENTE TODAS LAS OPINIONES PUBLICADAS.

EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkartea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu. Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingurumena­ ren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sorburu. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo sozial sort­ zen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearen desoreka soziala… Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkako sentsibilizazio­kanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salake­ tak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzean alternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara. Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakunde publiko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondate hutsez gabiltza lanean. Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketa klimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketa ekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgeni­ koak, Garraiobideak eta Hirigintza. Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independent­ zia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetza behar ditugu. Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, que comparti­ mos una visión similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria. Formamos parte del ecologismo social, esto es, aquel que entiende que el origen de los problemas ambientales está en la forma de producción y consumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros problemas sociales: relaciones Norte­Sur, la desigualdad social en nuestra sociedad... Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que ela­ boramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Somos una organización plural, asamblearia, e independiente de cual­ quier partido político, institución pública o privada realizando nuestra la­ bor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz nuestro trabajo y seguir ga­ rantizando nuestra independencia Necesitamos de tu ayuda y de tu participación.


boletina

127 - 2013 maiatza

Bizkaiak ez zuen Aldundiak dion %50 birziklatu, baizik eta %36,5 Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Lurralde Historikoan sortutako eta tratatutako hirihondakinei buruzko dartuak argitaratu berri ditu. Ekologistak Martxan erakundeak salatu zuen birziklatutakoa %50 izan beharrean %36'5 izan zela. Datu horiek, hain zuzen ere, Bizkaiko Foru Aldundiko Biz­ kaiko Lurralde Historikoko Hiri Hondakinen Behatoki Iraun­ korra txostenean azaltzen dira. Bizkaiko Foru Aldundiak bai­ eztatu egin du behatokian erabilitako metodologia Hondaki­ nei buruzko 2008/98/EE Esparru Zuzentaraua (HEZ) ezar­ tzean sortutako araudira egokitzen dela. Hala ere, EHUko Gorka Bueno irakasleak egindako eta Ekologistak Martxan erakundeak zabaldutako azterlanean bertan egiaztatzen denez, behatokiak zenbait eratako akats metodologiko larriak egin ditu. Hori dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak 2013ko urteko hiri­hondakinen (HH) tratamenduari buruz eskaintzen dituen zenbait adierazle ez dira zuzenak, eta, horrez gain, Bizkaiko HHen tratamenduko errealitatearen irudi desitxuratua eskain­ tzen diete herritarrei.

Akats metodologikoak adierazleak kalkulatzeko

­ Bizkaiko Foru Aldundiak baieztatu duenez, 2013an “Bizkai­ ko hiri­hondakinen gaikako bilketak eta banaketak Europa­ ko helburua den %50era iritsi dira”. BFAk adierazle hori kalkulatzeko erabili duen metodologia ez dator bat Europan hiri­hondakinei (HH) buruzko datuak biltzeko erabiltzen duten metodologiarekin. ­ Azterlan horretan, hain zuzen ere, berrerabilpenerako eta birziklapenerako prestatutako HHen ehunekoa birkalkulatu da, baita Bizkaiko 2013ko hondakinen tratamenduarekin lotutako beste adierazle batzuk ere. Kalkulu horiek egiteko orduan, Europako metodologia ezarri da Bizkaiko Foru Al­ dundiak eskainitako datuetan. Kalkulu horien arabera, 2013an tratatutako HHen %36,5 birziklatu ziren Bizkaian (214.337 t), eta ehuneko hori aldundiak emandakoa baino askoz txikiagoa da. Bestetik, zabortegirako fluxua %24,8ra igo zenez (145.908 t), aldundiak adierazitakoa baino han­ diagoa ere izan da. Tratatutako hondakin guztiak kontuan hartuta, ezabatutako hondakinen fluxua %39 ingurukoa ere izan ahal izan zen, Zabalgarbiko erraustegiak elektrizitate­ rik sortu gabe erraustu zituelako hondakinak eta, horren on­ dorioz, 2013ko lautik gora hilabetetan balorizazio energeti­ korik egon ez zelako.

3

Hondakin Batzordea Ekologistak Martxan

www.ekologistakmartxan.org/info-zabalgarbi ­ Hondakinen Behatokiko datuak kontuan hartuta, ageri­age­ rikoa da oraindik ere Bizkaiarentzat konpondu gabeko ara­ zo larria dela gai organikoaren gaikako bilketa (%0,6, 2013an), baita osteko KONPOSTGINTZA ere. Era berean, oso kontuan hartu beharra dago 2016rako lortu beharreko helburua %4koa dela, II. BUHKPIn adierazitakoaren ara­ bera. ­ 2012. urtean, II. BUHKPIren bigarren berrikuspenean zeharka onartu zen Bizkaiko HHak kudeatzeko azpiegitu­ ren maparen ondorioz ezinezkoa izango zela EBk birzikla­ penaren arloan 2020rako zehaztutako helburua betetzea (%50). ­ II. BUHKPIren bigarren berrikuspenean azaltzen denez, Bizkaiko hiri­hondakinak kudeatzeko azpiegituren mapa “osa­tuta” egongo da 2016. urtean, konpostegia eta TMB abian jartzen direnean (107. orrialdea). Aurreko datu horien arabera, argi eta garbi dago mapa “oso” horrek HEZn ma­ terialen birziklapenaren arloan 2020rako eskatutako maila bermatuko ez lukeela eta ezertxo ere lortuko ez lukeela, birziklatu eta konpostatu daitezkeen hondakinen fluxu han­ dia Zabalgarbin erraustu ez dadin (multzoan bildutako 155.720 tona HH).

Hori guztiori dela eta, Ekologistak Martxan erakundearen ustez oso arriskutsua da 2013an Bizkaiko hiri­hondakinen %50 birziklatu direla adieraztea, errealitatea desitxuratzen de­ lako. Errealitate horren aurrean, gainera, ezin gara ezer egin gabe geratu, eta adi­adi egon behar gara, bete­betean lan egi­ ten jarraitu behar dugu, gutxienez Europako neurketa­para­ metroen araberako birziklapen­maila erdiesteko eta helburu horien lorpenerako baliabideak zein azpiegiturak ezartzeko.

Zallako Udalak Jaurlaritzari eskatu dio Cesparen hondakindegia itxi dezala ­ Sei herrik auzitara daramatzate San Markoren 2014ko aurrekontuak ­ Donostian 7.000 familiak eta 570 dendak hondakin organikoa borondatezko edukiontzi marroietan sailkatzeko prest ­ Tolosan hondakin bilketa sistema berria aurkeztu dute ­ Ibarran Atez Ate hasi da ­ Pasaian, Donibaneren ondoren, Antxok ere %80a gainditu du Atez Atekoarekin ­ Astiga­ rragan %83 ­ Ataunek %85a ­ Beasainek 5. edukiontziare­kin %52a ­ Baztan­Malerreka­ Bortziriak: hondakin organikoaren konpostajea indartzen ­


4

boletina

Fracking­aren kontrako 4.Ekomartxa

127 - 2013 maiatza

Uztailaren 11tik 27ra Ekologistak Martxan­ek 4. Ekomartxa antolatzen du. Paletziako lurraldeak, Kantabriako hegoaldea, Araba, Nafarroa eta Gipuzkoa bizikletaz zeharkatuko ditugu eta besteak beste, fraktura hidraulikoaren (fracking­a ingele­ sez) kontrako aldarrikapenekin bat egingo dugu eta jasanga­ rriak diren proposamenak plazaratuko ditugu. Gure helburua ez da bakarrik izango bizikletaz eta bideaz gozatzea, baita fraktura hidraulikoak suposatzen duen mehatxuari aurre egi­ ten duten mugimenduekin bat egin eta lurra, ura, airea eta he­ rrien defentsaren alde egitea ere. Ibilbidea: Uztailak 11: Palentzia Uztailak 12: Palentzia ­ Aguilar Uztailak 13: Malgar ­ Aguilar Uztailak 14: Aguilar ­ Reinosa Uztailak 15: Reinosa ­ Espinosa Uztailak 16: Espinosa ­ Quincoces De Yuso Uztailak 17: Quincoces de Yuso ­ Kuartangoko Zuhatzu Uztailak 18: Kuartangoko Zuhatzu ­ Gasteiz Uztailak 19: Gasteiz ­ Kanpezu Uztailak 20: Kanpezu ­ Lizarra Uztailak 21: Lizarra (atsedenaldia) Uztailak 22: Lizarra ­ Altsasu Uztailak 23: Altsasu ­ Iruñea Uztailak 24: Iruñea ­ Lekunberri Uztailak 25: Lekunberri ­ Errenteria Uztailak 26: Errenteria ­ Donostia Uztailak 27: Donostia (agurra)

Frackingen aurkako HELa

Frackingen aurkako HELrako sinadura bilketa abian da. Lau hilabete daude honetarko sinatzeko eta sinadurak biltzeko. Webgune berezi bat sortu da, eta Gasteizen bulego bat bere­ ziki ireki da sinadurak jasotzeko: Cercas Bajas 30, Gasteiz. Horretan ari gara Bilboko Ekoetxean ere, Barakaldoko EkoBarakan, eta kalean jartzen ari garen sinadurak biltzeko poztuetan.

www.frackingez.org frackingezaraba.org frackingezbizkaia.org

Fracking­i buruzko hitzaldiak Bilbon

Ekologistak Martxan­ek eta Fracking Ez Bizkaiak anolatu dituzte ustiapen teknika kaltegarri honi buruzko zenbait hitzaldi (7) Bilboko inguruan. Izugarrizko ahalegina! (begira ezazu atzeko orriko egutegian informazio gehiagorako)


Fracking Ez Europa Ecologistas en Acción en red con otras organizaciones eu­ ropeas ha lanzado una campaña dirigida a los candidatos al parlamento europeo, a favor de una Europa sin fracking. En los últimos cinco años, el Parlamento Europeo ha deba­ tido ampliamente el tema del gas de esquisto. Recientemente el Parlamento propuso que la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental cubriera la exploración y explotación de este combustible fósil no convencional. Sin embargo, el Con­ sejo Europeo rechazó la resolución. Hoy en día el tema del gas de esquisto es parte del debate público en toda Europa. En el Reino Unido o en Rumania las manifestaciones de ciudadanos que se oponen a esta actividad nociva son violentamente reprimidas. Se están desarrollando proyectos para la extracción de metano en veta de carbón en Bélgica, Escocia y Francia. En este último país, la prohibición del fracking podría ser puenteada por medio de licencias de exploración para la investigación científica. En todos los niveles políticos (instituciones europeas, los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros, las au­ toridades locales) la presión ejercida por los inversores y la industria del petróleo y el gas nunca ha sido más intensa, con el fin de derogar las trabas a sus actividades. En el estado es­ pañol, los rechazos a la técnica, plasmados en los más de 400

boletina

127 - 2013 maiatza

5

municipios libres de fracking o en la aprobación de leyes de prohibi­ ción a nivel autonómico (Canta­ bria, Nafarroa, La Rioja...), están intentando ser sorteados por le­ gislaciones promovidas por el mi­ nisterio de industria. La legislación europea y española están bajo presión, y más aún los tratados de libre comercio (TLC) que están en ciernes entre la UE y los Estados Unidos, por una parte, y entre la UE y Canadá, por otra. L@s representantes políticos (y en el Parlamento Europeo también) deberían defender el interés de la sociedad (y el medio ambiente) con independencia de cualquier interés cor­ porativo. Solicitamos a los candidatos a eurodiputado que apoyen una moratoria al fracking y que se opongan a la ofen­ siva de las empresas de petróleo y gas contra la legislación ambiental, así como a la continuación de políticas que inciden aún más en el cambio climático. Por ello demandamos com­ promisos para una transición energética real hacia las energías limpias y renovables, un rechazo a los TLC actual­ mente en negociación y a mostrar públicamente su oposición a esta amenaza real.

Fracking NIMBY­AK: gure lurra ez dago salgai

Joan den domekan, Leioan, eguzkitan, kaña bat eskuan neukala, nire senideekin hitz egiten ari nintzen bitartean, El Correoko iritzi artikulu batek begiz jo ninduen “Fracking, Europa se pega un tiro en un pie?”. Artikuluak planteatzen digu frackingnaren erabileraren egokitasuna, dauzkagun beste energia iturri batzuk erabili nahi ez ditugula kontuan harturik. Irakurri nuenean ingelesezko hitz bat etorri zitzaidan burura: NIMBY (Not In My Back Yard). Baina zer da NIMBY hori? Euskaraz “ez nire atzeko partzelan” esan nahi du. Esaera edo izen horrek erreferentzia egiten dio bere gauzaz bakarrik arduratzen den pertsonari. Hau da, bost axola dio dirutza egin duen bitartean beste batzuk kaltetzen baditu, bera kaltetuta ir­ teten ez bada. Eredu ezin hobea zein kaltegarria izan daite­ keen Miguel Blesa Bankia presidente ohia besterik ez da ai­ patu behar. Zer esanik ez, Blesarena oso muturreko kasua dela, baina hala eta guztiz ere, gure gizartean garrantzi handia duten gaietan artikuluak argitatzera ausartzen diren pertsona ugari daude. Azkena Luis Blanco Urgaite izan da baina ez da azkena izango, tamalez. NIMBYak ezaugarri asko dute komunean. Denek gizartea­ ren aurrerapenaren izenean eta modernitatearen izenean ba­ rrabaskeriak egiteko prest daude. Beti daude eskatu ez dugun eta diru publiko mordoa inbertitu behar den ideia edo proiek­ tu bat edo beste besteoi saltzen. Hori bai ezkutuka eta gizar­ teak jakin barik. Ondorioak gizarteak berak pairatu ditzala. Kasu esanguratsua El Correokoa izan liteke. Fraking­aren miraria publizitate kanpaia baten bidez saldu eta arbel gasa ateratzeak dirudunak aberastu baino ez duela egingo ezkutatu nahi digute.

Iban Ortuzar

Ekologistak Martxan

Beste Kasu bat, lazgarria bezain barregarria Rex Tillerson­ nena ExxonMobil presidentearena da. Bera munduko NIMBYrik handiena da. Izan ere, Petrolio konpainiaren pre­ sidentea zenez, harro zegoen gasa tuberia bat bere bost milioi dolarreko “rancho” ondotik pasatu zen arte. Epaitegira jo eta berehala arazotxo hori kendu behar izan zuten. Dirudunen hipokresia berehala zabaldu zen munduan zehar. Ez naiz zertan aditua izan aditu horiek argazkiaren goiko aldea baino ez digutela erakusten jakiteko. Esaterako ahaztu zaie aipatzea, EBetan kutsadura dela eta dagoeneko jendea bere etxea uzten ari dela . Zenbait hiritako urtegiak hain po­ zoinduta daude non fracking­aren arduradunek beraiek ura kamioez eramatea erabaki duten. Eta izeneko herria desa­ gertzear dago, herritar guztiek alde egin dutelako Hori Euskal Herrian gertatzea nahi dugu? Nik behintzat ez! NIMBY­ei jakinarazi diezaiegun gure lurra ez dagoela salgai eta gizartea prest dagoela berea defendatzeko. Gure lehenengo urratsa Frackingna etetearekin izango dugu. Horretarako zuen sinadurak behar ditugu HEL bat (lege bat) Gasteizeko legebiltzarrean aurkezteko. 30 000 baino ez dira behar.


6

boletina

127 - 2013 maiatza

« Baso hiri titulua marketinerako proiektu gisa ikusten dugu»

Oskar Quintelarekin (Ekologistak Martxan ­ Bizkaiako Gune Naturaletako Batzordea) elkarrizketa Berrian, Ainhoa Larrabek egindakoa (2014 ­ 04 ­ 01)

Azken urteetan Bilboko Udalak hartutako neurriek ez dute bermatzen basoak leheneratzea, Quintelaren arabera; uste du landa eremuak jolasgune bihurtu baino ez duela egin. Ekologistak Martxan kolektiboak Bizkaian duen gune naturaletako saileko kidea da Oskar Quintela. Ez dator bat Bilboko Udalak hiriguneko gune berdeak zein basoak leheneratzeko politikekin, uste baitu ekosistema leheneratzen lan egin baino gehiago aisialdirako parkeak sortzeko inbertsioak egi­ ten dituztela.

­ Nola ikusten dituzu Bilboko Udalak eraztun berdea leheneratzeko hartutako neurriak? ­ Era ezberdinetan uler liteke Bilboko eraztun berdearen kontzeptua: udalak hirigunea eta in­ guruko berdeguneak elkar lotzeko eta bisitatzeko erabiltzen du kontzeptua; Ekologistak Martxan kolektibokoek ez dugu berdin ikusten. Eraztun berdeak mendi ingurua herritarrei hurbiltzeko baino gehiagorako balio beharko luke. Ekosistema leheneratzea eta mantentzea da bioaniztasunari eusteko gakoa.

­ Udalak dio lan handia egin duela horretan… ­ Berdeguneei lorategi itxura ematea da Bilboko Udalak egiten duena. Zuhaitzak landatzen di­ tu, ilaran, landaketa soila balitz bezala, eta, mantentzea bermatzeko, basoak garbitzen ditu etengabe. Eta, horrela, inguruko ekosistema desagerrarazi egiten da. Gainera, landatzen di­ tuzten zuhaitz motak ez dira egokiak izaten askotan: ez dute bermatzen hazia bertakoa edo inguruko lurretakoa dela. Irizpide horiekin, ez da ekosistema leheneratzen edo mantentzen. ­ Zeintzuk dira, zuentzat, erabili beharreko irizpideak? ­ Baso bat leheneratu nahi bada, ahalik eta esku hartze gutxiena egitea da gakoa. Mendiari he­ datzen utzi behar zaio, libre. Etengabe baso garbiketak egiten baldin badira, basoak hedatze­ ko beharrezko dituen baldintzak ezabatzen dira.

­ Natura eta aisia erabat lotzen dira eraztun berdearen inguruan. ­ Gune berdeak jolasgune gisa ikusten ditu udalak. Mendiak zein basoak aisialdirako izan dai­ tezke, baina ezin dira horretara mugatu. Mendi inguruak parke bihurtzen ari dira; hondartza berdeak dira horren adibide. Askotan goraipatzen dute Arraitz mendian dagoen hondartza berdea. Baina, hori egiteko, mendia bera eraldatu zuten: lautu eta zuhaixka guztiak kendu zi­ tuzten gune berde bat deritzona eraikitzeko. Mendiaren forma guztiz aldatu zuten. Eta, gai­ nera, leku horretarako egokiak ez ziren espezieak landatu zituzten: tokiko izenak dituzten arren, hazien ingurua bertakoa zela ziurtatu ez zutelako. ­ Bolintxu inguruen arriskua salatu duzue Ekologistak Martxan­ekoek sarri. ­ Bolintxu altxor gisa erakusten du Bilboko Udalak. Bakarrik basoberritu den bakarretakoa da Bolintxukoa. Zuhaitz zahar zein berriak mantendu dira han, eta oso ondo, gainera. Baina arriskuan dago, Supersur errepidearen eraikuntzaren bigarren faseagatik. Erditik pasatuko litzateke, eta horrek kalte handia egingo lioke ekosistemari eta basoari berari.oskar ­ Eraikita dagoen Bilbo hegoaldeko saihesbidearen zatiarekin, zer kaltetu da? ­ Supersurra eraikitzeko lanen lehen fasean, horren ondo kontserbatuak ez dauden guneei kalte egin zitzaien. Pagasarriko magal batean, adibidez, izugarrizko kaltea eragin zuen: landaredia eta mendiaren forma aldatu zen. Horrek eragin handia izan du ekosisteman. Espezie inbadit­ zaileak hedatu dira, eraikuntza lanetako lur mugimenduen ondorioz: panpa, adibidez, asko hedatu da. Orain, zuhaixkak landatu dituztela adierazten dute. Baina beti ez dira bertakoak, ezta egokiak ere. Argi izan behar da arbola guztiak ez direla egokiak edozein ingurunetan, tokikoak izanda ere. Jakin behar da nola eta zer landatzen den, eta ondorengo mantentzean ere arreta jarri behar da. ­ Milaka arbola landatu ditu udalak 2006tik hona. Ez da neurri egokia? ­ Zuhaitzak ez du basoa egiten. Hori da, gure ustez, argi izan beharreko lehen gauza; hau da, basoa ez da zuhaitzen multzo soila. Ekosistema konplexua da: arbolak, zuhaixkak edo bela­


boletina

127 - 2013 maiatza

7

rrak izan behar ditu, adin, tamaina eta espezie ezberdinetakoak. Eta ekosistema horren parte dira bertan bizi diren izaki bizidunak ere. Ezin dira landatu eskualdean naturalki haziko ez ziren zuhaitz motak eta, gainera, horien ingurunea etengabe garbitzen aritu. Era horretan, ez diozu uzten mendiari prozesu naturalari jarrai diezaion. Eta teknika hori erabiltzen du Bilbo­ ko Udalak.

­ Bilboko Ibilbide Luzea (GR) homologatu dute. Nola ikusten duzue? ­ GRa kirol eta aisialdi esparruetara bideratuta dago; ez da lotzen ingurumen ikuspegiarekin. Gauza askotarako ona da ibilbide hori egotea, baina iruditzen zaigu proiektuari naturaren es­ parrua falta zaiola. Gehiegi inbertitzen da produktua bera saltzen: GRa bera edota hirigunetik hori erakusteko baldosa bereziak jartzen, adibidez. Gehiago inbertitu beharko litzateke eko­ sistema bera leheneratzeko neurrietan. ­ Baso hiri titulua eman berri diote orain Bilbori. Zer iruditu zaizue? ­ Orain eman dioten baso hiri titulua marketinerako proiektu gisa ikusten dugu guk: jendea erakartzeko Bilbok duen beste titulu bat. Hori eman izanaren helburuak ez dira argi ageri, gainera. Baina argi dugu Bilbok ez lukeela titulu hori jaso behar ekosistemari eustea balitz hori eman izanaren helburua, esandako arrazoi guztiengatik.

Denuncian nuevas muertes de lobos

Tras la abatida de lobos en Karrantza (Bizkaia), Ekologistak Martxan, Grupo Lobo de Euskadi y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) han denunciado el abatimiento de lobos en Karrantza y reivindicado medidas para su protección.

Bizkaia se sitúa a la cola de Europa en materia de gestión y conservación de la biodiversidad erradicando lobos en su te­ rritorio. Se han llegado incluso a autorizar batidas de lobos por daños producidos por perros, lo cual es reprobable. La conflictividad socioecónomica del lobo en Bizkaia es ridícula y el futuro de una Especie de Interés Comunitario co­ mo ésta está en entredicho por la persecución humana, permi­ tida por quienes deberían velar por nuestro patrimonio natural. El lobo quiere recolonizar Euskadi como consecuencia de la recuperación natural de ungulados silvestres (corzos, cier­ vos y jabalíes) que prosperan incluso en lugares tan humani­ zados como Bizkaia. La situación que se ha producido en Karrantza no es nueva. Así, hace cuatro años, apenas 3 ataques al ganado y una vein­ tena de ovejas afectadas implicaron supusieron el abatimiento de una loba época pre­reproductora para la especie, lo cual es una desproporción de enorme calado. Algo similar ha vuelto a producirse ahora. Frente a las más de 90.000 cabezas de ganado ovino en Bizkaia, apenas existen lobos yeta los pocos que sobrevi­ Anabel Julio ven son sistemáticamente perseguidos, legal e ilegalmente.

En Euskadi, según datos oficiales, la captura ilegal estaba detrás del 40% de los lobos muertos, pero no ha existido ningún proceso judicial por furtivismo de lobos. Hace un año denunciamos un caso de un lobo abatido ilegalmente en Biz­ kaia. No ha habido depuración de responsabilidades. La muerte recurrente de lobos no resolverá el problema el manejo ganadero si no hay voluntad por prevenir daños me­ diante medidas como la presencia de pastores acompañando al ganado, perros mastines, la recogida nocturna del ganado, la agrupación de rebaños en las zonas de pasto montanas, la instalación de cercados con pastores eléctricos, etc. Las administraciones vascas han asumido compromisos de gestión de recursos naturales en consonancia con principios como el respeto que los elementos silvestres han de ser res­ petadas como parte integrante de la naturaleza. Pero la Di­ putación Foral de Bizkaia permite el control de lobos incluso por daños no producidos por lobos. Se han concedido batidas a sabiendas de que los responsables de las mismas fueron pe­ rros, lo cual demuestra los criterios tan “sostenibles” de ges­ tión ambiental que tienen los responsables de emitir dichas autorizaciones. Las acciones promovidas por la Diputación Foral de Biz­ kaia de poner a la guardería para abatir lobos en vez de po­ nerlos a trabajar en la asesoría y adopción de métodos de pre­ vención de daños a los damnificados nos parecen reprobables. Por ello, Ekologistak Martxan y las ONG citadas han solici­ tado a la Diputación de Bizkaia deje de tratar al lobo como una alimaña, y que dicha Administración se equipare a otras mediante la elaboración de un plan de conservación y gestión de la especie en Bizkaia, tal y como marca la Estrategia de Conservación del lobo, documento aprobado con la participa­ ción de las administraciones vascas, incluida la vizcaína. Estas ONGs han solicitado una reunión urgente con la Di­ putada de Agricultura y el Diputado de Medio Ambiente para tratar estas cuestiones.


8

boletina

127 - 2013 maiatza

"Ura bizitzarako, ez merkataritzarako"

kanpainak darrai

Martxoak 22an Uraren aldeko eguna izan zen eta horretarako jarduera asko antolatu genuen, baina “Ura bizitzarako, ez merkataritzarako“ kanpai­ nak darrai. Ura gure irizpideetako bat izanez, jarduera horiek darraite. Hi­ labete honetan oraindik zenbait gauza dauzkagu: erakusketak, hitzaldiak, salaketak, etab, eta egun berdinean (Maiatzak 30) bi manifa ere Iruñean eta Donostian. (begira ezazu atzeko orriko egutegian informazio gehiagorako).

AGUA VIRTUAL

“Ura, Ibaiak eta Herriak” erakusketa San Telmo Museoan (Donostia)

>> algunos casos cercanos

El concepto “agua virtual” viene a representar ese agua utilizada en el proceso de un material o producto y que generalmente no es tenida en cuenta cuando se habla de un producto o cuando se calcula su coste. El uso hídrico puede tener grandes efectos en el medio ambiente o en comunidades, cuyos derechos a su uso no son tenidos en cuenta, ni tampoco los impactos que la restricción o la contaminación al usarlo puede tener en comunidades o en el medio ambiente. Como otros elementos de la deuda ecológica (deuda de car­ bono, pasivos ambientales, residuos, etc) el agua no es inclui­ do por las empresas en el coste final. n 1992 se firmó la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible. En ella se acordó que al agua “de­ bería reconocerse como un bien económico”. El uso del agua en una actividad económica (agrícola, ganadera, industrial, extractivista) supone también la construcción de infraestruc­ turas (embalses, conductos, etc) que supone un gran impacto ambiental, tanto por la superficie que ocupan y dañan, como por su construcción y zonas dañadas indirectamente, como por la privación de este recurso a comunidades y al resto del

M Mantxo

Ekologistak Martxan

medio ambiente que antes dependían de él. El agua además de ser usada en esas acti­ vidades también es utilizada en el proceso energético unido a esta actividad, a partir de embalses y centrales hidroeléctricas muchas veces construidas para satisfacer únicamente la actividad económica. En el caso de la industria alimentaria, el agua es utilizada para la producción de la materia prima en la producción agrícola y ganadera. Se cal­ cula que alrededor del 80% de los recursos hídricos son uti­ lizados en la agricultura de regadío y el 67 % del movimiento mundial de agua virtual corresponde a esta la actividad. Además hay mucha más agua utilizada en el procesamien­ to alimentario, aunque también deberíamos añadir el agua usada en otros procesos relacionados indirectamente (electri­ dad, embalajes, etc). Desde nuestro trabajo en Ekologistak Martxan, llevamos varios años trabajando el concepto de deuda ecológica, como forma de establecer lo que de verdad nos deben y de verdad debemos y también para establecer la dimensión del ECOCIDIO que está teniendo lugar y nuestra


boletina

127 - 2013 maiatza

9

responsabilidad y el de las empresas de nuestro entorno en él. Están calculadas las huellas hídricas de distintos productos A esa deuda debemos añadir el concepto de “agua virtual”. (ver cuadro). Por ejemplo, la de un elemento tan arraigado en A parte del agua utilizada en un proceso también está el nuestra cultura como la del café precisa ingentes cantidades agua muchas veces alterada en ese mismo proceso. En los ca­ de agua: una sola taza de café requiere 140 litros de agua pa­ sos de las actividades extractivas mineras (mercurio y cianuro ra producir ese café (y a eso le añadiríamos el combustible, usado en lixiviación, pesados en contacto con agua, etc) y pe­ etc, asociado a su transporte, tueste, embalaje, etc). troleras (derrames de petróleo y gas en tierra, ríos, mar, acuí­ feros; de aguas de formación; de químicos del fracking; ven­ Agua virtual de maíz y soja teo de gas, etc), o de las industriales (vertidos, derrames Pero un producto como el maíz que se ha impuesto en los químicos, polución atmosférica, etc) esto ocurre continua­ últimos años desde las politicas agrarias europeas y españolas mente. Pero también en actividades como la agrícola y gana­ en Nafarroa en detrimento de cereales como el trigo, precisan dera que aquí nos ocupa: abonos y pesticidas/herbicidas en la de grandes infraestructuras (embalse, canal) para su pro­ agricultura, o los propios excrementos del ganado pueden ser ducción. A un kilo de maíz corresponden 900 litros de agua contaminantes letales, sobre todo en el caso de g5randes g5­ (y a una hectárea más de 600 litros de gasoil). Si estos ranjas y producción industrial. Como impactos ambientales cultivos son regados desde el embalse de Itoitz tenemos que que afectan también a los sistemas hídricos tenemos la defo­ la construccion de éste costó 460 millones de euros y su restación y los movimientos de tierra y construcción de in­ explotación (en 50 años) 275 millones de euros (un total de fraestructura asociados con la actividad agrícola/ganadera 735 millones de euros), que serían, en parte, gastos de ese que alteran su almacenamiento o curso del agua. Pero tam­ maíz que no se incluye en su precio final. Mucho de ese maíz bién el cambio climático que afecta el grado de humedad, la es utilizado como forraje para la producción ganadera, con lo pluviosidad o el efecto de evaporación, etc de los sistemas hí­ que el agua virtual de los productos cárnicos se multiplica. dricos. Por lo tanto, además del agua consumida, un material El otro producto destinado actualmete a la alimentación de o producto conlleva más afecciones al agua que el mero uso ganado es la soja: el 95% de la producción de soja mundial se de ésta en su proceso. emplea para alimentación de ganado. A este concepto debemos unir el de Un Kg de soja conlleva 1.800 litros de l . ag u a p r o d u c t o (kg) “huella hídrica”, como impacto hídrico, agua virtual. El 57 % de la soja mundi­ 1159 trigo, mijo, centeno ecológico y social del consumo de ag5ua al se produce en el Cono Sur america­ 2374 avena y del agua virtual de un producto o ma­ no (Brasil, Argentina, Paraguay, Uru­ 1408 arroz terial. Así tenemos que nuestra eco­ guay y Bolivia): 47 millones de hectá­ 710 maíz nomía, como parte de una economía reas de soja transgénica! Estos países 105 patatas globalizada que depende y potencia la coinciden con uno de los tres acuíferos 193 remolacha azucarera importación de muchos productos, de­ más grandes del mundo: el acuífero 318 caña de azúcar pende del agua de muchos países y que Guaraní (37 mil kilómetros cúbicos de 754 legumbres el uso de esa agua y las infraestructuras agua y alrededor de 1.190.000 km2 de que requiere han causado graves impac­ extensión), además del acuífero Puel­ 4936 frutos secos tos en otras sociedades y ecosistemas. Se che (Argentina), y el Yrendá Toba Ta­ 2547 cacahuetes ha estimado que del agua utilizada en el rijeño (Paraguay). La extracción del 69 2752 soja mundo el 5 % es exportada como agua % del agua del acuífero se destina a la 2500 aceitunas virtual. agricultura. Este sobre­uso (añadir a 130 tomates El agua virtual de una materia o pro­ esto plantaciones de eucalipto (mucho 195 hortalizas (otras) ducto agrícola lo tendremos que poner importado aquí también), café, etc) es­ 344 limones, limas en contexto: hay productos que por tá teniendo ya un efecto en el caudal 378 naranjas y otros cítricos localización o por periodo de producción del acuífero y esto en el medio am­ 499 bananas (invierno, primavera, periodo de lluvias, biente: del vasto acuífero Guaraní de­ 418 piñas monzón) recibe agua directa (lluvia, ríos, pende todo un gran ecosistema, el bio­ 455 uvas etc) mientras que otros replican la misma ma Pampa, con 3 mil especies de plan­ 5500 aceite de palma fórmula pero en lugares de distintas ca­ tas amenazadas ahora y junto a ellas 7550 aceite de girasol racterísticas o sin acceso en agua. Aun­ cientos de aves y mamíferos que sólo aceite de mostaza y colza 3.500 que el agua virtual es la misma o mayor, pueden encontrarse en ese sistema. 5405 aceite de soja el impacto mucho mayor. Por ejemplo En el 2010 en Argentina se previó 11350 un kilo de trigo precisa más agua que una cosecha record de 54,8 millones de aceite de oliva tomates, pero el trigo se planta en una toneladas de soja. Si se exportara el 16.000 vacuno (1 kg) época de lluvias frecuentes y no precisa 90% de de ésta (49.3 millones Tm), se 4800 carne de cerdo riego añadido sino que le basta el agua estaría exportando virtualmente 88 4100 carne de aves de la lluvia. El agua virtual de un mismo billones 740 mil millones de litros de 2700 huevos producto también varía según condicio­ agua anuales (88.740 hm3 ) con la soja 790 leche nes: estación, humedad ambiente, eva­ – lo que equivale a un embalse cada 18000 mantequilla/grasa potranspiración, porosidad o impermia­ dos día! 1929 azúcar bilidad del suelo, etc.


10

boletina

Yasuniren aldeko 127 - 2013 maiatza

defentsak darrai

>>>>>> Bilboko Ekuatorreko kontsulauaren aurrean Yasuniren alde

Yasuni (Ekuadorreko Amazonia) babesteko kontsulta bultzatzen duen YASunidos plataformak behar zituen sinadurak baina % 30 gehiago lortu zituen, eta mundu mailan ere izugarrizko babesa, gurea barne (ikusi yasunidosinternacional.org). Hala ere, hemendik aurreikusi genuen bezala eta Ekologistak Martxan-ek eta Ecuador Etxeak kontsulari saihesteko eskatu ziotenez, antolatzaileek gobernuari prozesua oztopatzeko saiatzea leporatzen diote. Hau dela-eta zenbat ekimen abian jarri dituzte eta gure babesa adierazi behar diegu.

Zor Ekologikoa Ekologistak Martxan

­ Ekimenaren alde egin AVAAZ­en bitartez ­ Idatz iezaiozu Ekuadorreko Hauteskunde Kontseilu Nazionalari (CNE): domingoparedes@cne.gob.ec

El colectivo YASunidos consiguió presentar el pasado 12 de abril 757.623 firmas apoyando la propuesta de dejar el petróleo en el subsuelo en el Bloque ITT del Parque Nacional Yasuní, un 30% más de lo que precisaban (584 mil). Aquí en Euskal Herria también le transmitimos a su cónsul y al presi­ dente Correa que esa era también nuestra voluntad y que exigíamos un proceso justo. Pues está visto que tras gran es­ fuerzo social para exigir algo que es obvio, el gobierno está dispuesto a obstaculizarlo y ningunearlo. Desde antes de en­ tregarse las firmas se dieron hechos poco transparentes que se fueron incrementando con los días con el fin claro de impedir una Consulta Popular y la conservación del Yasuní. Esto fue confirmado directa e indirectamente tanto el Presidente del Consejo Nacional Electoral Domingo Paredes como el Presi­ dente Rafael Correa. El 17 de abril, miembros de YASunidos entregaban las fir­ mas recogidas para encontrarse con una violenta represión a manos de la Policía Nacional a las puertas del Consejo Nacio­ nal Electoral (CNE). Las activistas allá reunidas se sentaron en el suelo para impedir lo que consideraban un proceso os­ curo pues los vehículos del CNE procedieron a llevarse las cajas con las firmas hacia otro recinto. Previamente ya se ex­ perimentaron irregularidades. Por ello fueron aporreadas y re­ cibieron patadas, empujones, etc. El mismo trato recibieron el 16 de agosto 2013 cuando pro­ testaban la decisión del presidente Correa de licitar Yasuni.

Como explicaba Ricardo Buitrón, voluntario de Acción Ecológica, sólo se pide "que se respete la Constitución y se mantenga el área intangible del parque sin explotar y proteger a los pueblos no contactados que habitan en la zona". Las activistas denunciaron que no se les capacitó como ob­ servadores como corresponde al proceso ya que, según el CNE se había cumplido el cronograma, mientras que el re­ glamento establece que se proceda con las veredurías el día después del plazo. Ya antes intentaron deslegitimar las firmas desde los medios de comunicación diciendo que los respon­ sables de la recolección carecían de cédulas. Los promotores de la consulta, al acudir a solicitar un informe, se encontraron con una caja que debía estar sellada, abierta, conteniendo to­ das las copias de las cédulas pero en la que faltaban algunas. Constantemente, se percibe la voluntad del CNE y del go­ bierno de sabotear e impedir la consulta. YASunidos exigió las medidas legales para detener proceso de verificación de firmas hasta que se den las garantías suficientes de transpa­ rencia. La presencia de los promotores de la consulta popular en ésta es obligatoria y un derecho. El 30 de abril el CNE desechaba inconstitucionalmente 257.601 registros, 34% de las firmas entregadas, incluso antes de iniciarse la validación de las firmas. YASunidos calificó el proceso como fraudulento, ya que obstaculiza la voluntad del 72% dela población ecuatoriana que exige se les consulte so­ bre la explotación petrolera del Yasuní. >>>>>> Las cajas conteniendo las firmas llegan al Consejo Nacional Electoralako)


boletina

Zergatik ezkutatzen duzue informazioa?

127 - 2013 maiatza

11

Mugitu Tafallaldean eta

Era berean, Ana Oregi Ingurumen Kont­ AHT Gelditu! Elkarlanak, egoera sozioekonomiko larria­ seilariak Gasteizko Parlamentuan agerraldia gotzen ari den arren, Gasteizko nahiz Iruñeko euskal gober­ egin duen aldiro ez du proiektuaren egoera nuek AHT proiektuarekin tematuak jarraitzen dutela azpima­ errealaren inguruan argipenik eman, ez eta rratu du. Izatez, euskal exekutiboak AHTren lanei bultzada Elkarlana handiagoa eman gura dio. Zehazki esanda, egiteko dauden la­ gaur egungo kosteak zein diren edota fi­ nak, EAEko hiriburuetako sarbideak eta betearazte epeak nantziazio arazoen inguruko azalpenik eman. ahalik eta lasterren zehaztu daitezen nahi du. Are gehiago, La­ Honek guztiak, AHTren proiektuaren inguruan dagoen ziur­ kuak, Bergarako Korapiloa deitutako bide­tartea bere esku gabetasuna eta zalantzagarritasuna handitzea baino ez dakar. hartzearen aukera iradoki du, honek diru­kutxa publikoentzako Madril ez dabil bere zatia betetzen suposatuko zukeen gastu ekonomikoa handia zatekeen arren. Arestian aipatutako egoera honi, Madril EAEri AHTren la­ Azken hilabete hauetan AHTren inguruan ematen ari den nengatik aurreratzen ari den dirua ordaintzen ari ote zaion gardentasun gabezia eta informazio hutsunea oso deigarria gehitu beharko litzaioke. EAJtako hainbat kidek onartu dute suertatzen zaigu, etengabe Madrilgo eta Gasteizko gobernuen Madril ez dagoela adostutakoa ordaintzen ari eta ez due­ arteko bilerak burutu zen ari baitira eta oraingoz, jendarte au­ ladostutako konpromisoak betetzen ari. Abagune eta krisi larri rrean ez da han hitz egin eta negoziatu duten ezeren inguruko egoera honetan, Espainiako gobernuak AHT proiektua hasiera argibiderik jaso. Zehazkiago, Urkullu Lehendakaria Mariano batean planifikatu zen moduan aurrera eramateko dituen zail­ Raxoi eta Ana Pastor Sustapen Ministroarekin hainbatetan tasun handiak gogorarazi nahi ditugu. Eta ez hau soilik, AH­ bildu da, eta gaur­gaurkoz, bilera horietan AHTren inguruan Tren gastu ekonomiko itzelak zorraren eta defizitaren igoera adostutakoaren berri ez dago. Gainera, proiektuari buruzko handia suposatzen ari dira, datozen hamarkadetan jasan informazioaren zain daudela diote, non, izaniko bilera ugari­ beharko dugun hipotekatzarra sorraraziz, murrizketa sozialen rekin berririk ez dutela sinestea asko kostatzen zaigun. Gure testuinguru gogor batean eta jendartearen beharrizan larrienak aburuz, egun hauetan EAJk eginiko adierazpenak, kontuaren bermatu gabe darraiten bitartean. arreta desbideratzeko eta gai honetan duten gardentasunaren AHT berehala gelditzearen beharra ardura saihesteko helburua dute. Aurreko guztiagatik, AHT Gelditu! Elkarlanatik AHTren proiektua ahalik eta lasterren gelditu behar dela eskatu dute: dagoeneko, proiektu honetan 2.200 milioi € inguru gastatu dira eta hala ere, oraindik proiektu osoaren (6.000 milioi eu­ ro) aurrekontuen %60 baino gehiago gastatzeko dago. Hone­ xegatik, AHTren egoera krisi iraunkorrean dagoen proiektua dela diote. Hau gutxi balitz, gobernu frantsesak Bordele eta Hendaia arteko AHTren eraikuntza, gutxienik, 2032. urterarte atzeratzea erabaki du, eta AHT proiektua iparraldetik nahiz hegoaldetik isolatua geldi daitekeela adierazi dute. Gauzak horrela, pixkanaka “bide itsua” baino ez diren bide­tarte isola­ tuak burutzen doaz, AHTren plangintzaren porrota eta hasiera­ tik egon den ziurgabetasun eta inprobisazioa agerian utziz. EAJri bilera formal baten eskaera AHTri dagokionez, hiritarrenganako gardentasuna eta in­ formazio publikoa oinarrizko eta ezinbestekoa gauza direla ulertzen du AHT Gelditu! Elkarlanak eta horregatik, EAJri bilera bat eskatu dio.

­ omunal que ha su sito y deuda desc ­ pó ns ro co sp su de l ir de gu se és n Despu vía pretende da to a, ro se ar af !) N a! ena Semana Sant puesto el TAV en 12 de abril (en pl propia­ trucción: el sábado te a través del BOE de nuevas ex en locidad am ic ve bl ta pú al rro de informaba del corredor nava os m o para ra az bt pl su un el n en Co ciones e­Tafalla. lit O de el en y e de Villafranca­Olit ce días hábiles. aciones de de quin poder realizar aleg

Mugitu m u bizikleta gimenduak AHT re m ren 14tik artxa bat antola n aurkako tu 15era Ta fallatik C du ekaina­ astejone ra.

Erriberan mugitzen da >>>>>>>>>>> argazkiak: Ekinklik


12

boletina

127 - 2013 maiatza

Nueva nube tóxica en SADER

De nuevo tenemos que denunciar a SADER y a Medio Ambiente del Gobierno Vasco por los continuos ataques de la Planta de Residuos Peligrosos de Zorrotza. El 23 de abril SADER era nuevamente foco de una nu­ be tóxica (foto tomada desde Elorrieta). Esta nueva agre­ sión quedó nuevamente impune por el beneplácito del Gobierno Vasco, que le convierte en cómplice de delito contra la Salud Pública. Insisten en que tan sólo es "vapor de agua saturado" y que los ciudadanos no deben preocuparse, que no hay nada más allá de los malos olores. Deberemos esperar unos años para ver su impacto y comprobar el aumento de enfermedades causadas por esta contaminación.

Repsol nombra a Josu Jon Imaz como consejero delegado Josu Jon Imaz ha sido nombrado nuevo consejero dele­ gado de Repsol, segundo en jerarquía tras el presidente, Antonio Brufau, con el objetivo de cumplir las mejores recomendaciones de. Actualmente Imaz es Director Gene­ ral del Área Industrial y Nuevas Energías, además de Pre­ sidente de Petronor. Presidente de AOP (Asociación Es­ pañola de Operadores Petrolíferos). Euskadi­Akitania euro­eskualdeko presidente izendatu dute Urkullu Eskualdeen arteko AHT sarea izango da bere helburua

Iritzia Aldaketa klimatikoa eta hondakinak (Fernando Mijangos)

Aniversario de Chernobil.

¡STOP NUCLEARES!

El 26 de abril se cumplieron 28 años del accidente de de Chernóbil, a 90 kilómetros de Kiev (Ucrania). Este acciden­ te nuclear puso en evidencia la peligrosidad de esta fuente de energía, puesto que tuvo y tiene todavía unos efectos de­ vastadores y se suma a muchos otros de gravedad en los se­ senta años de historia de las centrales nucleares, que también se cumplen este año: una treintena de accidentes con niveles de 3 a 7 en la escala INES de sucesos nucleares, como el de Fukushima (Japón, 2011), Harrisburg (EEUU, 1979), Wins­ cale (Inglaterra, 1954), Tokaimura (Japón), Tricastin en (Francia), y miles de incidentes entre los niveles 0 y 2. En el accidente de de Chernóbil, una nube radiactiva surcó Europa y llegó hasta el norte de España y un territorio equi­ valente a la tercera parte de la península resultó contamina­ do con plutonio en Ucrania, Rusia y Bielorusia. El número de víctimas directas e indirectas alcanza los 200.000 muer­ tos según la Academia de Ciencias Rusa y 165.000 según la aseguradora Swiss Re. El accidente de Chernóbil además demostró que la inseguridad de las centrales nucleares no solo afecta al país que se aprovecha de su energía sino que los efectos de un accidente pueden afectar a territorios y personas situados a miles de kilómetros, lo que todavía con­ vierte en más peligroso el intento de extender la energía nu­ clear en el mundo. En la actualidad, la central de Chernóbil supone una amenaza dado el mal estado en que se encuentra el sarcófago, que ha sufrido derrumbes y amenaza con dejar al descubierto el combustible gastado con la consiguiente fuga de radiactividad. La construcción de un nuevo sarcófa­ go que cubra al actual, costaría unos 1.000 millones de euros y se demoraría hasta más allá de 2020. El siniestro demostró que la energía nuclear es sucia, cara y peligrosa, inherentemente insegura y que los accidentes dan lugar a consecuencias devastadoras que perviven en el tiempo y alcanzan distancias muy lejanas.

Burura etorri zait ere Iñaki Errazkin jaunak, Gipuzkoako Foru aldundiko Ingurumen diputatuak, Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldian esandakoa: Gipuzkoa aitzindaria dela hiri hondakin organikoen kudeaketa eta tratamenduetan, hain zuzen, organikoa gaika biltzean konposta bidea guztiz irekia geratzen delako, hondakin organiko hauxe deuseztatzeko erregai fosilak gastatu baino, lehengai bihurtzen baitira berriz ere, eta karbono zikloa ixten delako inolako inpakturik gabe, inolako negutegi efekturik sortu gabe, inolako aldaketa klimatikorik eragin gabe. Bizkaian, dakidan heinean, esperientzia berri batzuk berez agertzen ari dira, udaberrian perretxikoak berez agertzen diren bezalaxe; esperientzia hauek herri esperientziak dira, zarata egin gabe hedatzen ari direnak eta emaitza oso baikorrak lortzen ari dira; ea horiek suspertzen diren. Zertan datzan? Norberak beira, papera, plastikoa, latak, eta abar bere birziklatze­ontzira eraman ondoren etxean geratzen den organiko garbia herrian dauden leku jakinetara eraman eta bildutako organiko garbi horrekin konposta prestatzean, gero herriko ortuetan erabilia izango dena. Izugarrizko pena ematen dit gure etxeetan materialak birzi­ klatzeko egiten ditugun ahalegin guztiak egin eta gero, poltsa batean geratzen zaigun hondakin hori, gehien­gehiena (ia %100), organikoa dela ikusteak eta berau kontenedore batera bota behar izateak. Kamioiak laugarren kontenedore horretan ipinitako poltsak bilduko ditu eta Zabalgarbirako bidea hartu­ko du, non urtero berrehun mila tona erreko diren eta horiek erretzeko laurogei mila tona erregai fosil (gas natural) gastatu behar izango den, horrek suposatzen duen negutegi efektu, erregai fosilen erabilera, karbono dioxidoaren gehikuntza eta horrek eragingo duen aldaketa klimatikoari batere erreparatu gabe. Batzuetan pentsatzen dut arazo globala, aldaketa klimatiko­ a, negutegi­efektua, hain handia ikusten dugula, ezen norbe­ rak ezin duela neurririk hartu pentsatzera eramaten gaituela; hau da, oso arazo handia da eta gu oso txiki txikiak; baina irakaslea naizenez, ikasle gazteez inguratuta nagoenez, jakin badakit ze nolako arreta ipintzen dioten etorkizunari, ze ga­ rrantzia ematen dioten ingurugiroari, ekologiari. Sarri eurekin batera ikasi eta konpartitu ahal izan dut filosofia bat: txikia ederra dela, txikia eraginkorra dela eta neurri «espektaku­ larrik» hartu gabe nork bere bizian urrats txiki bat eginez izugarrizko eragina izan dezakeela.


13

Urkullu espera que el gasto de mantener la «Y vasca» se pueda bajar de los 100.000 (Gara.18/04/2014) euros por km al año (Deia, 14/04/2014) Solo un giro copernicano frenará el cambio climático El panel intergubernamental de expertos insta a un gran cambio para evitarlo

Retiradas ya 500 toneladas del Luno cuyo desguace acabará en mayo. (Gara.14/04/2014) (Europapress. 01/04/2014) Nuclenor reclama a Greenpeace 10.000 euros de pérdidas El lehendakari espera que en la «Y vasca» los gastos de mantenimiento de la infraestructura bajen de los 100.000 euros por kilómetro al año, que es «el coste medio de mantenimiento de las líneas de alta velocidad» en el Estado español «según datos de Adif». Así lo detalla en una respuesta parlamentaria, en la que añade que no sabe ni cuántos usuarios ni qué precio de billete están previstos para amortizar este gasto. (Gara.04/2014)

Kutsadura Zergaren alde elkartuko dira Baionan

(Argia 2014­04­29) Apirilaren 26tik maiatzaren 3a bitartean, Bizi! elkarteak bat egingo du Frantzia osoan errepideetan kamioiei sortzen duten kutsadurarentzako zerga ezartzea (pollutaxe famatua) eskatzeko. Attac erakundeak ere dei zabala egin du tasa horren alde mo­ bilizatzeko. Hiri eta herrietan dauden eskulturei maskarak ezarriko dizkiete, trenbide sarea hiltzen uztearekin batera kamioiak sustatuz eragiten den kutsadura irudikatzeko.

La Diputación vizcaina reconoce a los ecologistas que recicla el 36%

(Gara 17/04/2014)

Ekologistak Martxan desveló ayer en el Parlamento que el diputado vizcaino de Medio Ambiente les ha reconocido que no alcanzan el 50% de reciclado de residuos y que el porcentaje se sitúa en el 36%. El colectivo insistió ayer en que Lakua no realiza un control efectivo sobre Zabalgarbi, algo que fue negado por la consejera Oregi, que habló de «modélica gestión».

La protección del Nacedero del Urederra obliga a limitar el número de visitantes

Ante el creciente número de visitantes que soporta este espacio natural protegido, el Gobierno navarro, a petición del Concejo de Bakedano, ha decidido limitar su aforo a 450 personas en un mismo momento. (Gara.18/04/2014)

Los ecologistas suspenden la legislatura de Bildu en materia de gestión forestal

Aplauden el relevo del director de Montes pero censuran la política "fallida" de la coalición porque "no ha servido para el cambio" (Noticias de Gipuzkoa 6/04/2014)

Entrevista a Roke Akizu (Dir. Gral. montes y medio natural de Gipuzkoa)

(Gara 22/04/2014)

Lleva en el cargo poco más de un mes, tras la destitución de Julián Unanue, su antecesor en el cargo, aunque matiza que ya desde 2013 anda coordinando actuaciones en el sector Primario. Reconoce que la planificación de la política forestal tiene un punto de ingratitud ya que sus los resultados no son visibles más que a largo plazo, cuando han pasado varias décadas. «Por primera vez se escucha a todos los agentes del sector» ­ ¿El lobbie forestal teme perder sus privilegios? ­ Como administración tenemos que atender a la ciudadadnía en general y no a solo un sector en particular. Debemos mantener un equilibrio entre las demandas sociales, lo que exige el propio sector o grupos que integran el sector y lo que es razonable teniendo en cuenta el medioambiente. De hecho en esta legislatura se ha puesto en marcha el Cosejo Forestal, en el que por primera vez están representados todos los agentes del sector y donde se escucha a todos. Hasta ahora nunca se ha cocinado la política forestal en un consejo abierto y transparente como ahora. ­ Había desajustes en las ayudas? ­ Estamos analizando a fondo el decreto sobre ayudas, porque el 50% del montante total revierte entre el 7 y el 10% de los beneficiarios, que son los que más hectáreas tienen, y esto no puede ser. Por otra parte, las ayudas deben favorecer la implantación de especies autóctonas que ayuden a nuestro ecosistema. ­ Supone esto poner freno a especies exóticas como las coníferas? ­ Las coníferas son las que dan más metros cúbicos de madera por hectárea. Pero la Diputación no es una empresa forestal y por eso hay que distinguir muy bien lo público y lo privado, En terreno público, de ayuntamientos y Diputación, en Gipuzkoa tenemos 11.345 hectáreas en su mayoría con plataciones exóticas. Esto exige una transformación a largo plazo. Estaríamos hablando de 30 años y con ese objetivo estamos trabajando la planificación del bienio 2014­15. Ta tenemos planificadas las 900 hectáreas de este año y vamos a tratar de subirlas a 1.200 ­ Además, no todas lasplantaciones de coníferas se aprovechan. ­ La plantación de pino va cayendo día a día, de hecho de las 41.000 hectáreas de pino radiata (o insignis) de Gipuzkoa, hay 10.105, casi el 25%, que ya tienen más de 40 años porque el mercad no da un buen precio o la accesibilidad es difícil y la inversión para sacar la madera es mayor a lo que se va a lograr ­ ¿Hay alternativas? ­ La alternativa pasa por que el principal parámetro no sea el de metros cúbicos hectárea sino abrir nuevos caminos con bosques y ecosistemas autóctonos. Ya hay empresas que trabajan con madera laminada de roble europeo, de fresno europeo. No es lógico que en Gipuzkoa no haya ni un solo robledal en explotación. Por eso vamos a diversificar los productos forestales y no sólo por una defensa a ultranza de la biodiversidad.

komunikabideetatik

boletina

125 - 2013 maiatza 127 martxoa


komunikabideetatik

14

boletina

127 - 2013 maiatza

Barakaldon eta Sestaon, urtebetez lindanoz kutsatutako ura kontsumitzen (Argia 2014­04­23) Goiener, cada vez más socios en favor de un nuevo modelo energético (Gara 13/04/2014) (Argia 2014­04­22) Iparraldea trantsizio betean Hegoaldeko ezkerraren eta abertzalegoaren agendan ez bezala, Iparraldekoan protagonismo berezia dauka Trantsizioak (T han­ diz). Ez da ez kasualitatea eta ez anekdotikoa izan Baionan joan den urrian Bizi! elkarteak antolatutako Alternatiba eguna. Osti­ ralean Lapurdiko Trantsizioak Urruñan Bizi!ren Larrun aldeko batzordeak bilkura irekia antolatu du. Hona asmoa: “Guti dakigu gure janarien hornitzea zenbateraino petrolioaren menpe den. Kamioi guziak ibiltzen gelditzen balira, supermerka­ tuak hiruzpalau egunetan hustuko lirateke. Horrelako modelo bat, ekonomiaren tokitik lekutzean, lurraldeen gehiegizko espe­ zializatzean, erregai fosiletan eta errepidezko garraioan oinarritzen dena, kaltegarria da gure klima, enplegu eta gizarte harre­ manentzat. Halere, klima aldaketaren eta erregai fosilen urritzearen erronka bikoitza, gure lurraldeetako ekonomiaren eta giza­harremanen sendotzeko parada izaten ahal da. Gaurdanik menpekotasun hortik atera eta egiazko burujabetza baterat zu­ zentzea ahalezkoa da. Munduan zehar eta hemen Ipar Euskal Herrian, martxan dauden alternatibak trantsizio kultural baten le­ kuko indartsuak dira, gaur pairatzen ditugun janari segurtasun eskasiatik, hondamendi ekologikoetatik eta menpekotasunetatik haratagoko etorkizun bat eraikiz. Konponbideak gure esku daude, merkeak dire eta gaurdanik plantan ezartzen ahal ditugu”.

El PNV se queja de que Madrid no responde a sus preguntas sobre el TAV Txernobylgo umeak berriz Euskal Herrira, Ukraina desegiten ari bada ere

(Gara 23/04/2014)

(Gara 26/04/2014)

Ekainetik abuztura bitartean Txernobyl inguruko ehunka ume hartuko dituzte aurten ere Euskal Herriko makina bat familiak, Ukrainako krisi politiko larriak azken orduan egitasmo guztiak aldatzera behartzen ez badu behintzat. Aurtengoan, euskal herritar horiek inoiz baino gehiago begiratu dute desegiten ari den herrialdera. Elkarrizketa: Iñigo Capellán (industri ingeniaria / Ekolog5istak Martxan)

(Argia, 2014/04/06)

"Ezin da klima aldaketa gelditu; helburua erabateko hondamendia eragoztea da"

­ Iazko abenduan egindako Klimagune jardunaldian honako lana aurkeztu zenuen: Energia berriztagarrietaranzko trantsizioa: muga fisikoak eta denbora­baldintzak. Trantsizio hori halabeharrezkoa da? ­ Petrolio findugabearen gainbehera hasita dago, hori da abiapuntua. Nazioarteko Energi Agentziak 2010ean esan zuen petrolioaren gailurra 2006an joa zela; eta 2012 eta 2013an esan dute petrolio findugabea gutxitzen ari dela. Gasaz gauza bera esan daiteke, petrolioaren oso antzeko geologia du eta. Bata zein bestea urritu egingo dira datozen hamarkadetan. Ikatzaren geologia desberdina da, baina hark ere mugak ditu, gainbehera hain epe laburrerako aurreikusten ez bada ere. Gure ustez, gasa eta petrolioaren erabilera arrazoi geologikoek mugatuko dute, eta ikatzarena, berriz, politika klimatiko eraginkor batek. Aztertu egin dugu zer gertatuko litzatekeen ikatza baliatuko bagenu gasa eta petrolioa ordezteko, eta hondamenezko klima­ egoerak agertzen zaizkigu, ikatzak berotegi efektuko gasen (BEG) emisio­koefiziente izugarriak baititu. Hori guztiori kontuan izanda, gure ikertaldekooi iruditzen zaigu berriztagarrietaranzko trantsizioa saihestezina dela. ­ Erregai fosilen gainbeherak ez du klima aldaketa leunduko, neurri batean behintzat? ­ Hutsegitea litzateke hala pentsatzea. Planeta kiskaltzeko nahikoa baliabide fosil dago. Dena dela, ezin da klima aldaketa gelditu. Berokuntza ia gradu batekoa da honezkero. Bihar bertan karbonoa igortzeari utzita ere Lurrak berotzen jarraituko luke, bere inertzia termikoagatik. Jokoan dagoena, orain, erabateko hondamendia eragoztea da. ­ Klimari buruzko EBren plan berriak kritika gogorrak jaso ditu, NBEren azken klima konferentziak porrota izan dira... ­ Arazoa da jendarte honetan, edo sistema honetan nahiago baduzu, epe motzeko mozkin pribatuek dutela lehentasuna. Eta benetako jasangarritasuna bilatzen duen edozein ingurumen politikak epe motzeko mozkin horien murrizketa ekarriko du. Bestalde, EBri dagokionez, kontuan hartu behar da gaur egun mundu osoko BEG emisioen %11ren erantzulea dela, eta portzentaje hori beherantz doala. Oso ondo arituta ere ez du ezer lortuko, %11 oso gutxi da eta. ­ Hala ere, helburu ausartagoak ezartzea badu Europak. ­ 2030erako emisioak %40 gutxitzea eta energia berriztagarriak guztizkoaren %27 izatea jarri da helburu. EBeko barne txosten baten arabera, gaur egungo politikak mantenduz, ezer hobetu gabe, CO2 igorpenak %32 murriztuko lirateke 2030erako, eta berriztagarri portzentajea %27ra iritsiko litzateke. Hau da, EBk ez du ezer egingo berriztagarriak bultzatzeko, eta emisio murrizketaren alorrean ahalegin txikia besterik ez du egingo, %32tik %40ra artekoa. ­ Energia berriztagarrien mugak: jatorri fosileko iturriek ematen diguten energi dentsitatea lortzeko ezintasunaz ari zara? ­ Hala da. Berriztagarriak onak edo txarrak direla esaten dugunean, inplizituki fosilekin konparatzen ari gara. Eta beti aipatzen dira berriztagarrien desabantailak, nahiz eta nik behintzat abantailak ikusten dizkiedan batez ere. Edozein kasutan, badituzte mugak. Alde teknikoari dagokionez intermitentzia dago, metatzeko zailtasuna... Bestalde, biosferak berriztagarriak behar ditu funtzionatzeko. Haizeak, esaterako, funtzio bat du ekosistemetan, guk ikusi ez arren. Errota baten bidez haize­energia atzematen dugunean, errotaren atzeko haizea indar txikiagoz dabil. Gaur egun berriztagarriek oso toki txikia betetzen dute, baina eskala handian oso litekeena da inpaktu esanguratsuak eragitea. Energi dentsitateari dagokionez, fosilekiko aldea magnitude ordenetakoa da, ez da zazpitik zortzirakoa, zazpitik 70erakoa baizik. Jabetu egin behar dugu iturri fosilak mirari antzeko bat direla, kontzentratutako energia purua, altxor bat. Altxor horrekin bizitzera ohitu gara, eta orain ohitu egin beharko dugu gauza apalago batekin bizitzera, alderatzean oso txarra iruditzen zaiguna. Baina ez da txarra, bestea da izugarri ona. (Jarraitzen du...)


EK DENDA Pilota kalea 5, Alde Zaharra, Bilbo

hissuu.com/ekologistakmartxanboletina/docs/catalogo

1

1

2

3

4

boletina

127 - 2013 maiatza

15

! k a i r r e b n e p l a t i g r a a t e 5

"Fracking", Isabel Suárez y Roberto , Libros de la Catarata, 14 €, 88 págs

La técnica de fracturación hidráulica o fracking ha suscitado la crítica de quienes afirman que su uso entraña una serie de ries­ gos a los que la sociedad y el medio ambiente no deberían estar expuestos, y se oponen a la exploración del recurso. Sin ánimo de dar una respuesta definitiva a favor o en contra de su implantación, este libro se ha planteado como una explicación argu­ mentada y rigurosa de en qué consiste la fracturación hidráulica para que el lector saque sus propias conclusiones sobre si se debe apostar o no por esta técnica como una de las opciones frente a la dependencia energética.

2 "Diario de la lucha antivertedero del Valle de Aranguren" Jesús Equiza, Cenlit Ediciones, 684 páginas (25 euros)

Este libro es la recuperación de una parte indispensable de nuestra memoria histórica, en un momento muy relevante también en el que no nos podemos deshacer políticas anteriores y todavía sufrimos sus tristes efectos, el debate de que hacer con nuestros residuos todavía está muy candente. Es un homenaje a los protagonistas de las movilizaciones llevadas a cabo 1988­ 1992 pero también a los que trabajaron desde los años sesenta en buscar un modelo de recuperación de la basura sostenible. Durante este tiempo "han ido sedimentando aquellas reflexiones llevadas a cabo con ayuda de especialistas en la materia, aquellas asambleas participativas, aquellas decisiones democráticas, aquellas acciones pacíficas y principalmente aquella alma que las impulsaba a todas y les daba unidad: vertedero no, reciclaje sí". La primera parte analiza el contecto demográfico, económicosy ecológicosdel Valle de Aranguren. En la segunda parte se detalla cronológicamente los detalles de la lucha antivertedero y las acciones a favor del reciclaje y el compostaje. El 2 de abril de 1990, una de las muchas movilizaciones pacíficas contra el vertedero sufrió una brutal represión policial en la que la Guardia Civil disparó pelotas de goma a bocajarro contra los habitantes del valle, sentados pacíficamente en la calzada para impedir el paso de las máquinas. Ocho heridos graves, detenidos, todos humillados pero todos firmes! El libro recupera aquella movilización ejemplar. El tercer bloque hace público documentos relevantes, principalmente recortes de los periódicos de la época. Líderes de aquellas movilizaciones fueron llevados a juicio y absueltos por el Supremo. El libro concluye que las sentencias sobre el PSIS demuestran que el proyecto "era y es ilegal por conculcación de la normativa estatal para el estudio de impacto ambiental", así como el propio vertedero por no tener en cuenta la distancia de 2.000 metros a las poblaciones próximas.

3

4

6

7

"Redes de vida desbordantes Fundamentos para el cambio desde la vida cotidiana" T. R. Villasante, L Catarata, 18 €, 288 págs

Los movimientos de indignados y las protestas en todo el mundo muestran un deseo compartido de encontrar soluciones frente a las cuatro crisis: económicas, ecológicas, políticas e interculturales. Las nuevas experiencias han conseguido emocionar y transmitir que es posible desbordar el molde establecido por las ideologías, los valores dominantes y la política tradicional. Per­ sisten los dilemas que impone el sistema —izquierda o derecha, reforma o revolución, partido político sí o no…—, y aún no se ha aprendido a superar el sectarismo o el afán de protagonismo. Villasante plantea preguntas clave y ofrece las propuestas que se han ido encontrando desde las ciencias y las numerosas experiencias en las que ha participado. Propone partir de las iniciati­ vas de “grupos motores” antisectarios, planteando acciones que inviten a implicarse activamente en lo pro­común. La experien­ cia nos muestra que ya existen —y funcionan— numerosas iniciativas emergentes que, a pesar de no ser tan visibles, van agrie­ tando las bases del sistema y construyendo alternativas desde abajo

"Proyecto Decrecimiento ­ Manifiesto por una Dotación Incondicional de Autonomía (DIA)" VVAA (Icaria), 144 págs, 14 €

Los productos de alta necesidad todavía no están al alcance de todas las personas: vivienda, alimentación, ropa, energía y agua potable, educación, salud, convivencialidad. Y, sin embargo, nuestras sociedades nunca fueron tan ricas, ¿Y si la solución para las desigualdades no pasara por un crecimiento infinito? A través de la crítica radical a la sociedad del crecimiento, el desarrollo, el capitalismo y el productivismo, l@s objetoras al crecimiento proponen una herramienta económica, social y de emancipación que nos permita escapar de los efectos de las recesiones sin apelar siempre a un mayor crecimiento. La DIA (Dotación Incondicional de Autonomía), junto a un IMA (Ingreso Máximo Aceptable) constituye un medio útil para salir del camino de destrucción al que nos conduce a toda velocidad la sociedad del crecimiento. Más allá de suponer una simple medida correctora, la DIA tiene como objetivo fomentar diálogos y debates sobre lo que significa «vivir conjuntamente» y sobre la forma de crear «más vínculos» sin que por ello haya que crear «más bienes», a partir del Decrecimiento, mediante una transición pacífica y democrática hacia sociedades ambientalmente sostenibles y socialmente justas.

"El fulgor de la luciérnaga. Cuentos para repensar la educación" Joseba Martínez Huerta PVP: 14 €, 128 pág

El espacio de aprendizaje va más allá de las aulas; a través de las relaciones y nuestras acciones todos formamos parte de una comunidad educativa en la que tenemos el papel de educadores y al mismo tiempo de aprendices, por lo que compartimos una responsabilidad que requiere que desarrollemos una mirada educativa. Este libro invita a repensar la educación a través de cuentos y breves relatos. Estas historias impregnan con su sabiduría nuestra vida y permiten múltiples lecturas con diversos sig­ nificados y aprendizajes, por lo que cada cual deberá “masticar y saborear la fruta”. El fulgor de la luciérnaga.

BIZIZALEAK

Ingurumen Dokumentazio Zentrua Centro de Documentación Medioambiental

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua, Yohn Jauregia Pilota kalea 10, 2, Bilbo

astelehen, astearte, ostegun eta ostiraletan: 17:00-20:00 ostirala: 10:00-14:00 asteazkenetan itxita

docbizizaleak@ekologistakmartxan.org Tel: 94 416.28.97


boletina

egutegia

127 - 2013 maiatza

+ info: www.ekologistakmartxan.org

2014/05/01­31:Erakusketa; “Euskal Herria: ezkutuko zorra”, EkoEtxea, Bilbo 2014/05/04: mendimartxa: Triano eta Galdameseko mendientzako Biotopo ba­ bespena aldarrikatzen, Haitz Beltzetako Zentrutik, 09:30 2014/05/07: Liburu aurkezpena “Hil ala bizi meatzaldean – Vivir o morir bajo las chimeneas” (AntiKoke Plataforma), Hikateneo, Bilbo 2014/05/6–14: erakusketa: “Ura eta hiria 2020″, San Telmo Museoa (Donostia) 2014/05/01­31: erakusketa: “Ura, Ibaiak eta Herriak”, San Telmo, Donostia 2014/05/08: eztabaida: “Uraren Zuzentarau Markoaren erronka nagusia: Gure ibaiekin bakea egitea”, San Telmo, Donostia 2014/05/09: Hitzalida: “baliabideen agortzea, kolapsoa eta ekologia” (Ekologis­ tak Martxan). Lizarrako liburutegian 19:00 2014/05/10: Ekologistak Martxan­en urteroko asanblada. Lizarra 2014/05/10: Topaketak: Arag5oi ibaiaren sakana defendatzeko. Zangoza. 2014/05/10: Bizikleta eguna, Arriagatik (Bilbo) (Biziz Bizi) 12:00 2014/05/14: eztabaida: “Urumea ibaiaren kudeaketa, uholdearriskuaren aurrean”, San Telmo, Donostia 2014/05/15­25: Ekintza internazionalaren astea "Azpitik demokrazia eraikitzen!" 2014/05/17: XXV Mungiako Koarteleren aurkako Martxa Antimilitarista, Foru Plazatik (Mungia), 11:00 2014/05/22: hitzaldia: "Afrika: meatzaritza eta gatazkak". Ekologistak Martxan, Elorrixa eta Kainabera. Iturri kultur etxean. Elorrio 2014/05/22: filma: "Cultures en Transition", Urruñan. (Bizi!) 2014/05/30: masa kritikoa, aldunditik (Bilbo), 19:30 2014/05/31: Ura eta Urumearen aldeko martxa, Astigarraga 2014/05/31: Esako urtegiaren hazkudaren aurkako manifa. Iruñea 2014/06/14­15: AHTren aurkako bizikleta martxa Tafallatik Castejonera (Mugi­ tu! mugimenduak) 2014/07/11­27: 4.Ekomartxa (txirrindaz), fracking­aren aurkakoa, Paletzia­Hego Kantabria ­ Araba ­ Nafarroa ­ Donostia 2014/07/25­2014/08/02: AHTren aurkako II.Bizikleta Martxa Desobeditzailea, Bizkaian (Mugitu! mugimenduak)

frackingi buruzko hitzaldiak

(Ekologistak Martxan + Fracking Ez Bizkaia)

2014/05/07: Kultur Etxea, Zorrotza, Bilbo. 19:30 2014/05/06: Kultur Etxea, Abando, Bilbo. 19:30 2014/05/13: Kultur Etxea, Begoña, Bilbo. 19:30 2014/05/14: Kultur Etxea, Ibaiondo, Bilbo. 19:30 2014/05/20: Kultur Etxea, Castaños, Bilbo. 19:30 2014/05/21: Kultur Etxea, Otxarkoaga, Bilbo. 19:30

internazional-

2014/05/08­12: Alferrikako Azpiegitura eta Proiektu H&andien Inposatuen aur­ kako Topaketa, Rosia Montana (Errumania) 2014/05/21: Mundu mailako Chevronen aurkako eguna 2014/05/28­31: Foro Social Panamazónico 2014/06/15­16: BRICSen gailurra

Bizkaia: bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO ­ Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena – ostirala 16:00 – 20:00 Batzordeak ­ Kudaketa/Gestión: asteazkenak 19:30 miér. ­ Hondakinak/Residuos: astearteak 19:30 martes ­ Garraioa/Transporte: ostegunak 19:30 jueves ­ Zor Ekologikoa/Deuda Ecologica: ostegunak 19:30 ­ Ingurune Naturala/Medio Natural: astearteak 18:30 La planta de Acciona en Caparrosokonpartsa con pancartasostegunak contra su cierre: ­ Bizizaleak 19:30 jueves “No somos chatarra” y “No al cierre”. ­ Juridikoa Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:00­20:00 (www.okupaziobulegoa.org)

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua Yohn Jauregia, Pilota kalea 10, 2 Astelehenetik ostegunera: 16:00­ 20:00 Ostiraletan: 10:00­ 14:00 cdocbizizaleak@ekologistakmartxan.org ­ www.bizizaleak.org

Barakaldo ­ EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126 barakaldo@ekologistakmartxan.org Oficina alternativa de información sobre prestaciones sociales ­ Berriotxoa: lunes 11:00 ­13:00 berrietxea@nodo50.org. SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769 Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kultur­etxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan

www.facebook.com/ekologistakmartxan.bizkaia www.facebook.com/ekologistak.martxannafarroa www.facebook.com/ekologistak.martxanaraba twitter.com ekologistak martxan issuu.com/ekologistakmartxanboletina

Gipuzkoa CRAJ (Palacio Txuri Urdin), Anoeta kalea 28 20014 DONOSTIA 900 110111 gipuzkoa@ekologistakmartxan.org Arab a Casa de Asociaciones Rogelia de Alvaro Panama kalea 14, Vitoria ­ Gasteiz Ostegunero/Jueves 19:00 945 280016 araba@ekologistakmartxan.org N a fa r r o a nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxan­nafarroa.blogspot.com

Iruñea San Agustín 24 behea, 31001 Iruñea­Pamplona 948 229262 Hileko 2. eta 4. ortzegunetan/ 2º y 4º jueves del mes 21:00 Lizarra­Estella: Udal frontoia /Frontón municipal, 2º Lizarra 31200 699385308 lizarrerria@ekologistakmartxan.org Ostegunero / cada jueves 20:00

PARTEHARTU!!

www.ekologistakmartxan.org

Boletina 127 - 2014eko maiatza  

Bizkaiak ez zuen Aldundiak dion %50 birziklatu, baizik eta %36'5 * Fracking‐aren kontrako 4.Ekomartxa * Fracking Ez Europa * fracking NIMBY‐...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you