Page 1

GAIA: JARLEKUA/ TEMA: BANCO

IKASTETXEARENDATUAK/ DATOSDELCENTRO: Ikastetxea / Centro de estudios: ..………………………………………………………………………………….…………. Telefonoa / Teléfono: …………………………………………………………………………………………………….…………… Kontaktorako irakaslea / Profesor de contacto:....………………………………………………………….…………. Irakaslearen email/ Email profesor : ….………………………………………………………………………….…………. BANAKAKOPARTAIDETZA/ PARTICIPACIÓNINDIVIDUAL: Izen-abizenak / Nombre y apellidos: …..……………………………………………………………………………………. Telefonoa / Teléfono: …………………………………………………………………………………………………….…………… Email: …………………………………………………………………………………………………………………………….…………. TALDEPARTAIDETZA/ PARTICIPACIÓNEN GRUPO: Taldearen izena / Nombre del grupo: ………….……………………………………………………………………………. 1. lehiakide / 1º concursante: ……………………………………………………………………………………….…………. 2. lehiakide / 2º concursante: ……………………………………………………………………………………….…………. 3. lehiakide / 3º concursante: ……………………………………………………………………………………….…………. 4. lehiakide / 4º concursante: ……………………………………………………………………………………….…………. ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………… Taldeak arduradun bat izan behar du izendatuta / El grupo deberá tener nombrado un(a) responsable

Taldearen arduraduna / Responsable del grupo: …………………………………………………………… Email: ….………………………………………………………………………………………………………………………… Telefonoa (aukeran) / Teléfono (opcional):…………….……………………………………………………….

AZKENEGUNA:2010eko azaroaren 30 / ÚLTIMO DÍA: 30 de noviembre de 2010 Informazio gehiago / Más información: lanbide@arizmendi.ikastola.net www.arizmendipro.eu Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak LEHIAKETAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburua ikastolak egiten dituen lehiaketetan parte hartzen duten pertsonen datuen kudeaketa dela jakinarazten dizugu. Datu horiek komunikazio tresnetan erabili ahalko dira eta epaimahaiari nahiz komunikabideei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.Fitxategi horien erantzulea ARIZMENDI KOOPERATIBA ELKARTEA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Otalora Lizentziaduna 8, 20500 Arrasate helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos del 13 de diciembre 15/1999, le informamos que sus datos se almacenarán en el fichero LEHIAKETAK, su finalidad es la gestión de los participantes de concursos. Esos datos podrán ser utilizados en los medios de comunicación así como podrán ser cedidos a los miembros del jurado y medios de comunicación, con el objetivo de cumplir la finalidad descrita anteriormente. Hemos notificado a la Agencia de Protección de Datos la existencia del fichero y hemos establecido las medidas necesarias para asegurar su confidencialidad.El responsable del fichero es ARIZMENDI KOOPERATIBA ELKARTEA y en cumplimento con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; para ello deberá enviar una solicitud a la siguiente dirección: Otalora Lizentziaduna 8, 20500 Arrasate, que deberá ir acompañada del DNI u otro documento que acredite su identidad.

Hoja de inscripción  
Hoja de inscripción  

Hoja de inscripción para el concurso de ideas de mobiliario urbano ekokaleak 2011

Advertisement