Goda Affärer 4, 2019

Page 1

Nr 4.20I9 När du har läst ditt ex av Goda Affärer får du gärna ge tidningen vidare till någon annan. Då får fler också glädje av innehållet. ekologiskt - socialt - kulturellt

Gröna bolån

Bankernas totalbetyg 2019

Bor du i en bostad som har en miljöcertifiering? Eller planerar du att bygga ett hus som är antingen Svanenmärkt, Miljöbyggnad Silver/ Guld eller liknande certifiering? Då kan du ansöka om ett grönt bolån och få hållbarhetsrabatt hos oss. Forts. s.5

Ekobanken är Sveriges mest hållbara bank enligt Fair Finance Guide För femte året i rad är Ekobanken på första plats i Fair Finance Guides granskning när det gäller Sveriges banker och deras hållbarhetsbetyg! I granskningen ser man över hur hållbart bankerna investerar och lånar ut pengar och hur det påverkar människor och miljön. Roligt att se att vårt sätt att arbeta är hållbart i längden – Vi arbetar hårt för att säkerställa att vår bank är hållbar i alla led och att vår affär bidrar till ett annat finansiellt tankesätt. Att vi återigen kommer på första plats i den här granskningen gör mig stolt och det är fantastiskt roligt att se att vårt sätt att arbeta är hållbart i längden, säger Maria Flock Åhlander, ekonomi- och hållbarhetschef och vice VD, på Ekobanken. Kunderna blir stolta över sin bank – Ekobanken är en unik bank. Det vi arbetar med är det ni ser, vi har inga sidospår utan arbetar bara med att pengarna ska bidra till ett hållbarare samhälle när de är på banken. Dessutom relaterar numera våra kunder sin verksamhet till de globala målen. Det gör att de, och i förlängningen deras nätverk, ytterligare ökar sitt hållbarhetsfokus, säger Annika Laurén, VD Ekobanken. Djurskydd är granskat för första gången I år har World Animal Protection anslutit sig till Fair Finance Guide i Sverige och därför har man även granskat frågor om djurskydd. Det rör sig bland annat om att inte acceptera för små burar, för långa djurtransporter,

”Vi arbetar hårt för att säkerställa att vår bank är hållbar i alla led och att vår affär bidrar till ett annat finansiellt tankesätt.” att djurtester ska minimeras och inte användas till kosmetikaprodukter, att vilda djur inte får hållas instängda annat än i utbildningssyfte, att användningen av antibiotika ska vara restriktiv och att djurhållning ska leva upp till särskilda hållbarhetsstandarder. Kraven är principiella och gäller även företagens underleverantörer. OM FAIR FINANCE GUIDE

Fair Finance Guide har funnits sedan 2009 och är ett internationellt initiativ som granskar Sveriges sju största banker och två av de mindre bankerna som valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet. Bakom Fair Finance Guide står Sveriges konsumenter, Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection. Initiativet finansieras med stöd från Sida. Du hittar hela undersökningen på www.fairfinanceguide.se

Ekobanken fick Hållbarhetspris Under årets Södertäljegala fick Ekobanken ta emot Södertälje kommuns Hållbarhetspris med motiveringen ”2019 års Hållbarhetspris går till Ekobanken, som arbetar med alla dimensioner av hållbarhet. Banken bidrar till hållbar utveckling genom att på ett transparent sätt endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt.” Ett stort tack till alla ni kunder, ägare, styrelse, fullmäktige, samarbetspartners och medarbetare som är med och bidrar till att Ekobanken är den hållbara bank som den är.

Omställningslån Kanske er verksamhet ännu inte uppfyller Ekobankens krav på ekologisk, social eller kulturell hållbarhet men ni har ett projekt för att bli mera hållbara? Forts. s.4


Foto: Vi-skogen

”Syftet är att bl.a. genom trädplantering bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning.”

På väg mot klimatdemonstrationen.

Klimatdemonstrationerna – en ny kulturskapande kraft Fredag den 27 september stängde Ekobanken både Järna- och Stockholmskontoret redan efter lunch. Några medarbetare tog med sig vad som behövdes i en ryggsäck för att kunna verkställa nödvändigheter som måste göras i en bank alla dagar, och så gick vi med i klimatdemonstrationen i Stockholm bärande på en skylt där det stod Bankers for climate. Tillsammans med över 50 000 människor i alla åldrar vandrade vi från Medborgarplatsen till Kungsträdgården, där tal och sång väntade på scenen. Det var en mäktig upplevelse. Demonstrationen riktade sig till politiker och man begärde att de skulle göra något. Det som ropades var sådant som; ”Tomma ord och mera prat, räddar inte vårt klimat.” Eller: ”Vad ska vi göra – rädda klimatet. Nu – nu – nu.” Eller: ”Internationell Solidaritet.” Skolstrejkerna för klimatet och ungdomarnas inbjudan till alla vuxna att delta med sitt engagemang är hoppingivande för framtiden. Engagemang, kunskap och gärna också vrede är nya kulturskapande element som kan få genomslag i politik och näringsliv. Med en gemensam känsla för vad som är väsentligt och riktigt kan de mängder av små beslut som tas på alla nivåer gå i rätt riktning och leda till en förbättring i verkligheten. På klimatdemonstrationerna möts människor från olika håll och har möjlighet att få ny kraft att dra sitt strå till stacken för en bättre värld. Ekobanken är i högsta grad en del av denna starka rörelse och vi är glada över att ha fått vara med och uppleva kraften i den. Det bådar gott för möjligheterna att lösa de problem som kommer i framtiden.

Ekobanken och Vi-skogen Under hösten har Ekobanken och Vi-skogen återlanserat Vi-skogens stödkonto. Det innebär att Ekobanken ger Vi-skogen ett ekonomiskt stöd, istället för att du som kund får ränta på ditt sparkonto. Summan vi ger till Vi-skogen baseras på kundernas totala sparande i stödkontot. Sedan använder Vi-skogen pengarna för att stötta fattiga småbrukande bönder i östra Afrika. Syftet är att bl.a. genom trädplantering bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning. För att uppfylla detta ändamål får bönderna ekonomiskt stöd och hjälp med plantering av träd med metoden ”Agroforestry”. Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet. AGROFORESTRY Vad är Agroforestry? Det är ett lite krångligt ord, men en väldigt bra metod för att skapa en bättre miljö och minska fattigdom. Metoden går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial – och faktiskt även fukt i marken. Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det själv konsumerar. Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. TRÄDKLUBBAR Vi-skogen jobbar med att utbilda skolelever i klimatförändringarnas effekter. På Viskogens trädklubbar lär sig skolbarnen att plantera träd som skyddar mot torka, översvämningar och hunger. De får kunskaper om att träd ökar skördarna och ger pengar till utbildning. Träden kan vara startskottet för en grönare framtid, trots klimatförändringarna! Barnen är inte skyldiga till klimatförändringarna. Men de får ta konsekvenserna. Kraftiga skyfall, torka och hunger leder till att barn dör, hämmas i utvecklingen och hindras till ett bra liv. Idag lever 160 miljoner barn i områden som riskerar svår torka, merparten av dem bor i Afrika. Men med stöd från Vi-skogen kan barnen ändra utvecklingen. Läs mer på www.ekobanken.se/vi-skogen och www.viskogen.se 2


...klimatnytta eller greenwash?

Foto: Fairtrade Sverige

Ekobanken och Fairtrade=perfect match Ekobanken har under många år varit stolta medlemmar i Fairtrade. Fairtrade har som mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Vi vill med vårt arbete bidra till ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Därför tycker vi att vårt samarbete är en ”perfect match”. Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade ägs till hälften av de odlare och anställda som certifieringen verkar för, vilket är helt unikt. Odlarna är på det sättet med och styr över certifieringens utveckling och är delaktiga vid alla beslut som fattas. Fairtrades vision är en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön. Fairtrade utför kontroller av hela handelskedjan men vänder sig främst till människorna i första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

u Kriterier för hållbar utveckling För att en vara ska kunna bli Fairtrademärkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

u Ekonomisk utveckling Genom Fairtrade får certifierade odlare ökad tillgång till den internationella marknaden och möjlighet till ökad försäljning, vilket ger en tryggare försörjning. Kriterierna innebär inte bara krav på långsiktiga handelsavtal, utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare.

u Social utveckling Vid försäljningen av råvaran får odlarna en Fairtrade-premie. Den används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom pro-

duktionen. Besluten för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Dessa beslut är en viktig del i demokratiutvecklingen tillsammans med en rad andra kriterier för bland annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen.

u Miljömässig utveckling Fairtrades miljökriterier handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. Dessutom används ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion, vilket ger odlaren ett ytterligare högre pris för råvaran, utöver minimipriset och premien. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Fairtrade International utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Läs mer om Fairtrade: www.fairtrade.se facebook.com/FairtradeSverige 3

Under hösten har begreppet ”Klimatkompensation” varit i blåsväder. Att klimatkompensera betyder alltså att den som bidrar till att det sker ett utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter, kan betala för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. Det kan man göra genom att antingen köpa utsläppsrätter så att de inte kan användas av någon annan. Eller så kan man stötta exempelvis trädplantering eller utbyggnad av förnybar energi, som ersätter fossil energi. Om man klimatkompenserar får man ett intyg som motsvarar de minskade utsläppen. Det finns många olika klimatfinansieringsprojekt och Ekobanken samarbetar med Zeromission och klimatkompenserar förutom för tjänste- och pendlingsresor även för papper och övrigt material, te och kaffe samt egna konferenser genom trädplantering. Ekobanken betalar en årlig öronmärkt avgift för plantering av träd hos familjejordbrukare i Chiapas i södra Mexiko. Planteringen sker utifrån ett internationellt certifieringssystem som heter Plan Vivo. Det bygger på att trädplanteringen utöver att binda koldioxid också ska ge socialt och miljömässigt positiva effekter vilket även bidrar till det globala målet kring biodiversitet. Hur mycket koldioxid som binds övervakas och följs upp av BR&D (Bio-climate Research & Development) i Edinburgh. Vi har även valt att klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standardsprojekt Bagepalli biogas i Indien.

”Ekobanken har sedan 2003 redovisat sina koldioxidutsläpp och följt upp orsaken till ökning respektive minskning av dessa.” Ekobanken har sedan 2003 redovisat sina koldioxidutsläpp och följt upp orsaken till ökning respektive minskning av dessa. Ekobanken var den första banken i Sverige som redan från år 2005 började klimatkompensera för tjänsteresor och även för medarbetarnas resor till och från arbetet. Ekobankens klimatkompensation är inte ett försök att ”köpa oss fria” utan arbetet med att minska vårt koldioxidutsläpp pågår hela tiden, i alla led. Läs mer om hur Zeromission arbetar med klimatkompensation på zeromission.se


NYA LÅN

Då kan Ekobankens Omställningslån passa. Dessa projekt kommer att presenteras separat så att våra inlåningskunder kan glädja sig över framgångarna som dessa lån bidrar till. Kriterier för omställningslån: u Till förnybar energi u Från konventionellt till ekologiskt eller biodynamiskt jordbruk u Genom utfasning av material/byte av material u Anpassning till klimatförändringar u Från linjär till cirkulär ekonomi u Till hållbara transporter u Till hållbara byggnader Ekobanken erbjuder: u Lån för omställning u En bank med lång erfarenhet inom hållbarhetsområdet u Transparens – vi redovisar alla lån externt u Ett nätverk och plattform inom hållbar utveckling Kontakta oss på 08-551 714 70 eller info@ekobanken.se så får du hjälp med dina frågor.

Naturguiden Pulsa utveckling

”Vi har alltid haft som mål att vår verksamhet ska vara hållbar.”

Vägen till att driva ett snickeri kan gå via arbete som coach och mindfulnessinstruktör. Det är kanske inte den vanligaste vägen, men så har det sett ut för Jan Olsson på Adelsö i Mälaren – Jag startade mitt företag i början av 2011 och då som coach och mindfulnessinstruktör, säger Jan. I samband med att jag inredde och byggde om den lokal jag hyrde plats i under sommaren 2011 förändrades min verksamhet till att mer och mer gå åt snickeriverksamhet. J Olsson Snickeri gör det mesta inom snickeri i form av renovering, om- och tillbyggnad av hus, nybyggnation av mindre hus, inredningssnickerier, allt med ekologiska material så långt det är möjligt. – Jag håller också på att bygga en bastu av lokalproducerat virke och ekologiskt byggmaterial som jag bygger i sektioner åt en kund. Efter färdigställande av alla delar transporterar jag den på släp och bygger upp den på plats hos beställaren. Jag är på väg att ändra en del i min verksamhet och börja tillverka egendesignade möbler, lampor och hyllor i ek, som också vuxit lokalt här på Adelsö. Under vårvintern kommer jag att inreda ett snickeri för att få en anpassad lokal, också den av lokalproducerat trä, som kommer att fungera både som möbelsnickeri och lokal för att framställa delarna till den egendesignade bastun, berättar Jan. Då företaget ligger på Adelsö i Mälaren blir det naturligt att en stor del av kunderna är lokala. – Eftersom jag bor på Adelsö sedan oktober 2013 och har alla jobb här träffar jag och lär känna många av de som bor här och det i sin tur medför nya jobb tack vare rekommendationer från mina kunder. Alltså lite som att vara lokalproducent. – Det bästa med att driva mitt företag är att jag får hålla på med det jag vill och tror på, d.v.s. ett hållbart och miljövänligt alternativ till byggande. Läs mer: webb- och facebooksida är under uppbyggnad.

Naturguiden startade 1996 och ordnade en mängd olika äventyr och upplevelser för företag, skolor och privata grupper – Teambuilding var populärt. Vi har sedan dess mött tusentals fantastiska människor, säger John Savelid, grundare av Naturguiden. – Vårt fokus är aktiviteten, något man gör tillsammans. Bra för hälsan, visst, men framförallt roligt, kanske spännande och definitivt bra för gemenskapen. Allt ifrån några timmar efter jobbet till flera dagar ute i naturen. Naturguiden erbjuder en rad olika aktiviteter. Vad sägs om en weekendtur med kajak, utforskning av grottor eller bergsklättring, turskidor i fjällen eller kanske en trerättersmiddag tillagad över öppen eld? – Vi har alltid haft som mål att vår verksamhet ska vara hållbar. Därför har vi inga motordrivna aktiviteter på programmet, man får vara sin egen motor. Redan 2004 blev vi medlem i Ekoturismföreningen och certifierade några av våra aktiviteter enligt Nature’s Best, svensk Ekoturism. Idag är våra skridsko- och kajakturer certifierade och finns med i Nature’s Best utbud. Något vi är mycket glada över. Huvudkontor ligger i Linköping men aktiviteterna genomförs runt om i landet. Helt enkelt där kunderna vill vara. – Vi har hittat de finaste platserna, vi har all utrustning som behövs, vi har förberett allting. Du behöver bara komma och njuta, avslutar John. Läs mer: www.naturguiden.se 4

Foto: Jan Olsson

Omställningslån

J Olsson Snickeri AB

Foto: Naturguiden

Forts. från s.1


NYA LÅN

Telleby Flöjtfabrik

Gröna bolån Hur du ansöker 1. Kontrollera att din befintliga eller blivande bostad har en miljöcertifiering. Även en byggnad som inte har en miljömärkning kan kvalificera för ett Grönt Bolån i Ekobanken. Du kan få bankens bedömning genom att skicka med en beskrivning av material och byggnadssätt som bilaga till låneansökan.

Foto: Telleby Flöjtfabrik

Telleby Flöjtfabrik, (Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder) är den socialt inkluderande arbetsgivaren och samarbetspartnern inom produktutveckling, tillverkning, logistik och e-handel. Sedan 1969 tillverkas egna och uppdragsgivares produkter med olika funktionalitet och komplexitet inom kategorierna, musikinstrument, pedagogik, inredning och köksdetaljer.Tillverkningen sker i både stora och små serier i materialen trä, betong, och textil. Fabriken exporterar varje år cirka 18 000 av de välkända Choroi-flöjterna till Waldorfskolor över hela världen. Flöjterna är lätta att spela på och lämpar sig särskilt bra för att spela i grupp. Debresk pedagogiska träleksaker är ytterligare en av flera välkända produkter som tillverkas i Telleby flöjtfabrik och som hittas världen över. I cementgjuteriet produceras föremål av erkända designers och konstnärer som efterfrågas och köps av kunder globalt. Genom Tellebys inkluderande upplägg är det möjligt för yrkesskickligheten att frodas. Utöver tillverkning erbjuder Telleby Flöjtfabrik väl beprövade och KRAV-certifierade helhetslösningar för logistik, orderhantering och distribution.

Forts. från s.1

2. Kontakta oss för att se om din befintliga eller blivande bostad uppfyller våra kriterier för att få hållbarhetsrabatt.

Läs mer: www.tellebyflojtfabrik.se

Under Tallarna I ett skogsbryn i utkanten av Järna ligger Under Tallarna. De är ett odlingskooperativ som har en andelsodling, håller utbildningar, tar emot studiebesök och arrangerar olika evenemang. – För oss är det viktiga att få ut vårt budskap om den samhällsförändringen vi vill se. Visa att det finns andra sätt att odla och konsumera på än det konventionella. När vi började med andelsodling 2012 fanns det bara en sådan verksamhet i hela Sverige, säger Simone Grind som är en av sex personer som odlar och skapar på Under Tallarna. Sedan dess har intresset ökat och många fler vill göra något konkret för att bidra till en mer hållbar värld. – Då kan en andel i en ekologisk odling vara ett sätt. Du stödjer en lokal aktör, skippar alla mellanhänder och du får mat från din direkta närhet som du vet är odlad på ett bra sätt. Under Tallarna har under de senaste åren lockat till sig många besökare och andelarna till odlingen tar slut på några veckor när de släpps. – Vi vill finnas till som en mötesplats för människor från olika delar i samhället. Kommunen, privatpersoner, privata företag, skolor. Här kan vi inspirera andra för den som på riktigt vill göra något och ta större ansvar för sitt, eller sitt företags, bidrag till omställningen som vi alla behöver göra. Och genom varje inköp du gör så röstar du ju på vad som ska finnas kvar och vad som ska få vara med och påverka samhällsutvecklingen, avslutar Simone. Läs mer: www.undertallarna.se Simone medverkar i nr 71 av podden Odlarna där hon berättar mer om verksamheten på Under Tallarna. 5

Det ska löna sig att välja hållbart Ekohus har lägre energikostnader och med Ekobankens gröna bolån får du också lägre räntekostnader. På det viset vill vi uppmuntra fler att göra medvetna val då bostäder står för nästan 40% av all energiförbrukning i Sverige. Har du dessutom dina sparpengar hos oss vet du att de arbetar för ett hållbart samhälle ekologiskt, socialt och kulturellt under tiden pengarna är på banken. FÖRETAGSKUND Planerar ni att bygga en fastighet och vill ha en hållbar finansieringspartner är ni välkomna att kontakta oss.


RIGHTLIVELIHOODPRISET FIRAR 40-ÅRS JUBILEUM!

2019 års pristagare Aminatou Haidar, Guo Jianmei, Greta Thunberg, Davi Kopenawa / Hutukara Yanomami Association. Illustration av Anna Albert/Right Livelihood Foundation

Vill du stödja? Vill du stödja Right Livelihood Award, deras pristagare, stiftelsens arbete eller kanske finna en volontär- eller praktikplats i organisationen? Titta på https://www. rightlivelihoodaward.org/ support/get-involved/

”Med 2019 års Right Livelihoodpris hedrar vi praktiska visionärer vars ledarskap har inspirerat miljoner människor att kräva sina grundläggande rättigheter och kämpa för en hållbar värld för alla.”

De får Right Livelihood-priset 2019 Right Livelihood-priset, även känt som det “Alternativa Nobelpriset” firar 40-årsjubileum i höst. En av årets pristagare är Greta Thunberg från Sverige. Övriga pristagare är Aminatou Haidar (Västsahara), Guo Jianmei (Kina) och Davi Kopenawa / Hutukara Yanomami Association (Brasilien). – Med 2019 års Right Livelihood-pris hedrar vi praktiska visionärer vars ledarskap har inspirerat miljoner människor att kräva sina grundläggande rättigheter och kämpa för en hållbar värld för alla. Utöver en miljon kronor vardera erbjuder vi pristagarna långvarigt stöd, samt särskilda insatser för att skydda de pristagare vars liv eller frihet hotas, säger Ole von Uexkull, chef på Right Livelihood-stiftelsen. Den internationella juryn har utsett fyra pristagare som får en miljon kronor vardera: Människorättsförsvararen Aminatou Haidar (Västsahara) får Right Livelihood-priset “För sin orubbliga ickevåldskamp för självständighet och rättvisa åt Västsaharas folk, trots tortyr och förföljelse.” Drygt 30 år lång och fredlig kamp för sitt hemlands självständighet har gett Haidar smeknamnet “Västsaharas Gandhi”. Hennes pondus och målmedvetenhet har gjort Haidar till en av de mest respekterade ledarna bland sahrawierna, Västsaharas ursprungsbefolkning. Det är första gången som Right Livelihood-priset tilldelas någon från Västsahara. – Jag känner mig väldigt hedrad över att tilldelas det berömda Right Livelihood-priset. Det innebär ett erkännande av min icke-

våldskamp, men också av det västsahariska folkets rätt till självbestämmande. Trots militärockupation och kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter fortsätter de sin fredliga kamp. Västsaharierna förtjänar omvärldens stöd så att vi kan uppnå självständighet och frihet, säger Aminatou Haidar. Advokaten Guo Jianmei (Kina) får Right Livelihood-priset “För sitt banbrytande och ihärdiga arbete med att säkra kvinnors rättigheter i Kina”. Guo Jianmei är en av Kinas mest framstående advokater med fokus på kvinnors rättigheter. Under sin karriär har hon givit tusentals utsatta kvinnor juridiskt stöd. – Right Livelihood-priset är ett erkännande av mitt och mina medarbetares ansträngningar. Under 25 års tid har vi under svåra omständigheter försvarat kvinnors rättigheter, samt främjat demokrati och rättssäkerhet i Kina. I mitt land möter ideellt juridiskt arbete enorma utmaningar och det krävs ytterligare mod, passion och uthållighet för att klara uppgiften. Priset uppmuntrar och motiverar oss att fortsätta, säger Guo Jianmei. Klimataktivisten Greta Thunberg (Sverige) får Right Livelihood-priset “För att med utgångspunkt i vetenskapliga fakta inspirera till och stärka politiska krav på omedelbara åtgärder mot klimatförändringarna.” Greta Thunberg ger röst åt en generation som kommer att tvingas bära konsekvenserna av vår tids politiska oförmåga att stoppa klimatförändringarna. Hennes beslutsamhet att inte acceptera passivite6

ten inför den hotande klimatkatastrofen har inspirerat miljoner jämnåriga att höja sina röster och kräva omedelbara åtgärder. – Jag är djupt tacksam och hedrad över detta ärofyllda pris. Men som alltid när jag får priser så är det är inte jag själv som är vinnaren. Jag är del av en global rörelse av skolbarn, ungdomar och vuxna i alla åldrar som har bestämt sig för att agera för att skydda vår levande planet. Jag delar mitt pris med alla dem. Right Livelihood-priset är ett enormt erkännande för Fridays For Future och klimatstrejksrörelsen. Tack så hemskt mycket, säger Greta Thunberg. Davi Kopenawa (Brasilien) tillhör yanomamifolket och är en av de mest respekterade ledarna bland ursprungsfolken i Brasilien. Han får Right Livelihood-priset tillsammans med organisationen Hutukara Yanomami Association “för deras outtröttliga och modiga arbete med att skydda Amazonas skogar och biologiska mångfald, liksom ursprungsfolkens landområden och kultur.” – Jag är väldigt glad över det här priset. Det kommer vid precis rätt tidpunkt och visar att det finns förtroende för mig, Hutukara och alla andra som försvar vår skog och planet. Priset ger mig styrka att fortsätta försvara Amazonas själ, säger Davi Kopenawa. Kopenawa har ägnat sitt liv åt att skydda yanomamifolkets rättigheter, kultur och landområden i Amazonas. Han är ordförande för Hutukara Yanomami Association, som verkar för att stärka ursprungsfolkens rättigheter i Brasilien, men som också arbetar med att bevara regnskogen.


Foto: Stiftelsen Hillesgårdspriset

Hillesgårdspriset för medmänsklighet 2019 går till...

Björn Natthiko Lindeblad visar många människor vägen till den visdom och inre frid som är så välbehövlig i vår tid. Därför får han årets Hillesgårdspris för medmänsklighet. Björn Natthiko Lindeblads väg genom livet har inneburit flera tvära kast. Först framgångsrik näringslivstopp, därefter 16 år som buddhistmunk i både öst och väst. Efter återkomsten till Sverige har han delat sina tankar och erfarenheter genom föreläsningar, poddar och retreater. Dessutom har han framträtt i radio och TV i många intervjuer och som lyssnarnas val som sommarpratare. – Björn Natthiko Lindeblad tilldelas 2019 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse för att han på ett anspråkslöst och humoristiskt sätt, och med stor och sårbar öppenhet kring sina egna livsbekymmer, når fram med ett enkelt men ändå djupt begrundat budskap om visdom och inre frid som verkligen behövs i vår ytliga och uppstressade tid, skriver prisets jury i sin motivering.

Tidlös visdom Nyligen fick Björn Natthiko Lindeblad beskedet att han drabbats av ALS, en sjukdom som gör att musklerna successivt förtvinar och som brukar anses vara obotlig. Då bestämde han sig för att inleda en Sverigeturné under rubriken ”Nycklar till frihet”, där han delar med sig av sin skattkista av tidlös visdom. – Det här är den finaste utmärkelse jag någonsin fått. Den gör mig både rörd, förundrad, stolt och tacksam, säger Björn Natthiko Lindeblad och fortsätter – Juryns motivering formulerar, bättre än jag själv skulle kunna, vad mitt yrkesliv handlat om. När jag tryckte upp mina första visitkort för åtta år sedan, var en av tre titlar jag gav mig själv ”medmänniska”. Nu får jag ett pris för medmänsklighet. Hur fint är inte det? 7

Om priset Hillesgårdspriset lyfter fram initiativ och arbete som görs för att öka graden av medmänsklighet i världen. Mottagare av priset kan vara enskilda personer eller grupper, organisationer eller företag. De har visat att de aktivt stödjer en samhällsutveckling som grundar sig på en stark tilltro till människans sanna och kärleksfulla natur. Ekobanken är sponsor till priset och sitter med i juryn. Läs mer: www.hillesgardspriset.se

”...för medmänsklighet och förståelse för att han på ett anspråkslöst och humoristiskt sätt, och med stor och sårbar öppenhet kring sina egna livsbekymmer, når fram med ett enkelt men ändå djupt begrundat budskap om visdom och inre frid som verkligen behövs i vår ytliga och uppstressade tid”


Avsändare Ekobanken medlemsbank Box 64 153 22 JÄRNA

Ekobanken Medlemsbank I Box 64, 153 22 Järna I Besöksadress: Skäve Magasin, Järna / Lilla Nygatan 13, Stockholm Telefon: 08-551 714 70 I Fax: 08-551 749 90 I E-post: info@ekobanken.se I www.ekobanken.se

Waldorfskolan 100 år I år är det 100 år sedan den första waldorfskolan startadei Stuttgart. Dokumentärfilmaren Paul Zehrer har gjort tre kortfilmer kring mångfalden av waldorfskolor och förskolor runt om i världen. Dessa finns under de mest olikartade kulturella, sociala, religiösa och ekonomiska förhållanden. I Sverige firades jubileet både på Norra Latin i Stockholm med föredrag och uppträdanden och ute på skolorna med tårtkalas och andra festligheter. Filmerna finns på Youtube under Waldorf 100: Learn to change the world

u Staffan Krafft, riskansvarig Staffan Krafft är bankens nya riskansvarig på deltid. Han har under många år arbetat som placeringsrådgivare/ aktiemäklare och är med andra ord van att hantera risker. Men för Ekobankens del betyder arbetet som riskansvarig att för styrelse och medarbetare synliggöra de risker som banken har och ta fram förslag på hur dessa kan hanteras. Förutom att arbeta på Ekobanken arbetar han på familjens hästgård och på Blomstergården i Gnesta. – Jag har alltid sympatiserat med Ekobankens värderingar och sätt att se på samhället. Hållbarhet i alla aspekter har alltid varit viktigt för mig. Att Ekobanken råkar ligga nära där jag bor är ju också ett plus, säger Staffan.

u Annica Engvall, ekonom

Bokföringsprogram Visste du att det finns tre olika filtjänster i Ekobanken: Bankgiro Inbetalningar, Leverantörsbetalningar och Löner. Dessa går att importera direkt i affärssystemet respektive reskontran, något som sparar mycket administrativ tid. Vi har inte den automatiska importen av transaktioner som finns i vissa webbaserade bokföringssystem (t ex SpeedLedger, Fortnox).

Förändringar i avgifter från 2020 På grund av att vi har fått höjda kostnader från bankens leverantörer höjs några avgifter från och med 2020. u Internetbanken och mobilbanken med betaltjänster m.m. privat (ungdomar 18-25 år halva priset, barn gratis) 110 kr/halvår u Manuella uttag och överföringar (utom dödsbon) 150 kr/st u Fakturabetalningar som bokas manuellt i kassan 150 kr/st Alla övriga avgifter, både privat och företag, är oförändrade

Årsstämma

I november började Annica Engvall som ekonom på banken. Hon har lång erfarenhet av ekonomifrågor i olika roller och har tidigare bl.a. arbetat på Vattenfall Vindkraft, Veolia Vatten, Dell Computer, Walt Disney och nu senaste på Paxport AB. – Jag fick ett rejält uppvaknande den rekordvarma sommaren 2018 och satte upp ett framtida klimatmål. Jag ville ”down size’a” genom att minska min boyta, flytta till en mindre stad och arbeta klimatsmart på ett företag som har ett hållbarhetstänk och ha kort pendlingsavstånd till jobbet. Och nu är samtliga mål på god väg att ha uppfyllts, säger Annica. – Att få arbeta på Ekobanken, ett företag som verkligen arbetar för hållbarhet, känns helt rätt.

Följ med i vår verksamhet och håll dig uppdaterad

Välkomna till Ekobankens stämma den 24 april 2020. Mer information hittar du på www.ekobanken.se

Läs mer och fördjupa dig på vår hemsida: www.ekobanken.se

...Och hoppas vi ses i Almedalen 2020. Mer information kommer!

Gilla oss på Facebook och Instagram och läs om nyheter och nya lån. Följ oss på Twitter @_Ekobanken