Page 67

Ekobanken MEDLEMSBANK 516401-9993

102-47

fortsättning från föregående sida...

årsredovisning 2017 tkr

Väsentliga frågor: Transparens - vad gör pengarna? u Ekobanken visar att pengar är verktyg för en hållbar utveckling m.h.a transparens och finansiering till realekonomi u De ekologiska, sociala och kulturella mervärden som bankens kunder skapar (triple bottom line) Samhällsutveckling u Individuell rådgivning/kreditgivning med lyhördhet för kundens

unika situation u Engagemang i samhällsfrågor, t.ex. omställningsrörelsen, lokal

utveckling och social ekonomi Klimatfrågan u Indirekt via bankens kunder och deras klimatfrämjande

verksamheter u Incitament som ränterabatter för hållbart boende/byggande u Direkt p.g.a. affärs- och arbetsresor samt materialanvändning.

Medarbetare u Hälsa u Utbildning u Möjlighet att vara delaktig i bankens beslut och påverka

dess utveckling u Inga prestationsbaserade ersättningar

102-48

Förändringar av information

Ingen information har ändrats.

102-49

Förändringar av redovisningen

Inget har ändrats.

102-50

Redovisningsperiod

2017-01-01--2017-12-31

102-51

Datum för publicering av senaste redovisningen

2017-03-21

102-52

Redovisningscykel

Årsvis

102-53

Kontaktperson för redovisningen

ÅR sid 2

102-54

Rapportering i enlighet med GRI:s standarder

Standard core

102-55

GRI Innehållsindex

ÅR Sid 65

Hållbarhetsstyrning 103-1

Redogörelse av varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Ekobanken är en etisk bank öppen för alla som vill vara med och främja människors möjlighet att ta fria initiativ. De berikar vårt samhälle i form av ett bredare utbud av bland annat vårdformer, pedagogiska metoder och konstnärliga uttryck. Vi ser pengar som ett socialt medium som ska underlätta människors samarbete. Vi har allmännytta och medlemsnytta som vår främsta drivkraft. Pengarna i banken placeras så att samhället blir mera ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Vi ger huvudsakligen lån till verksamheter som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde. Alla lån och krediter till verksamheter och företag publiceras i årsredovisningen, i kundtidningen Goda Affärer samt på hemsidan. Publiceringen kan också tjäna som inspiration för människor som vill ta initiativ. På det sättet vill vi skapa konkret mening och sammanhang kring pengar. Ekobanken är en medlemsbank. En andel iEkobanken är en investering i en positiv framtid. I årsredovisningen finns Föreningsstyrningsrapporten inkluderad och i den framgår hur Ekobanken som medlemsbank är uppbyggd och hur styrningen i banken ser ut. För Ekobanken är de väsentligaste aspekterna utlåningen och transparensen, d.v.s. vad banken gör med insättarnas pengar. Ekobanken har en tydlig inriktning för sin utlåning (se Utlåningspolicy på hemsidan) där all utlåning till verksamheter ska skapa ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Det finns tydliga riktlinjer och rutiner för utlåningsprocessen vilket säkerställer att utlåningspolicyn följs.

67

Årsredovisning 2017  
Årsredovisning 2017