Page 48

noter till resultat- och balansräkningarna

Ekobanken MEDLEMSBANK 516401-9993

årsredovisning 2017 tkr

Not 7 Allmänna administrationskostnader

Not 4 Ränteintäkter

Personalkostnader Löner och arvoden

2017 7 811

2016 7 710

18 148

Sociala avgifter

2 448

2 400

18 203

Pensioner

547

582

2017

2016

Utlåning till kreditinstitut

2

55

Utlåning till medlemmar

20 856

Summa

20 858

Räntekostnader

Övriga 2017

2016

Inlåningsavgift kreditinstitut

-99

-221

Kostnad för insättningsgaranti och resolutionsavgift

-622

-497

Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten

-

0

-872

-1618

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm

-164

-120

Efterställda skulder

-183

-189

Summa

-1 940

-2 645

Summa räntenetto

18 918

15 558

Medelränta för utlåning till medlemmar Medelränta för inlåning från allmänheten

Personalutveckling

3% 0,2 %

3,2% 0,3 %

2017

2016

Utlåningsprovisioner

186

310

Inlåningsprovisioner

915

-

-

264

Betalningsförmedling Övriga

73

192

1 174

766

Betalningsförmedling

320

320

Övriga

383

106

703

426

31

366

377

11 264

11 100

Övriga allmänna administrationskostnader Revisionskostnader

332

570

2 941

1 585

Projektkostnader för banksystem mm

212

8 651

Tjänsteresor

196

129

Tele och porto

269

322

Försäkringskostnader

534

226

1 089

1 170

IT-kostnader

Lokalkostnader Kostnader för styrelseoch övriga möten

220

69

Kontorsmaterial

138

141

Reklam, PR och trycksaker

460

280

Främmande tjänster

538

415

Övriga

Not 5 Provisioner Provisionsintäkter

92

333

457

7 262

14 015

18 526

25 115

I kostnad för löner, arvoden och sociala avgifter ingår förändring av semesterlöneskuld. Hyresavtal för bankens kontor i Stockholm respektive Järna finns och löper på 3 respektive 1 år i taget. Framtida åtaganden för återstående hyrestider fördelar sig enligt följande, tkr:

Provisionskostnader Inom 1 år Mellan 1 och 5 år

2017

2016

859

846

-

740

57 % av kontoret i Stockholm är uthyrt i andra hand till samma villkor och löptid som banken själv har.

Not 6 Övriga rörelseintäkter 2017

2016

Hyresintäkter

287

411

Övriga

302

595

589

1 006

Revisorer

2017

2016

262

420

Internrevision

70

150

Övriga uppdrag

39

0

371

570

Revisionsuppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga uppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

48

Årsredovisning 2017  
Årsredovisning 2017