Page 1

1/2012

E V A N G E L I U M

T I L L

A L L A

Te m a n u m m e r o m ev i g h e t s f r å g o r s . 11

VAD SÄGER BIBELN OM HIMLEN s . 14

VERKLIGHETEN OM EN EVIG FÖRDÖMELSE

H jälp oss

Sri L a n k a

Himalaya

att hjälpa s. 8 – 9

Raporter från J a ff n a & Mullaitivu, s . 4 – 7

Olle Rosenqvist b erät t ar, s . 1 2 – 1 3

L Ä N D E R


Från ordförandes hjärta Tom Lipkin

Om kärleken kallnar

M

att. 24:14 är ett löfte om att hela evangeliet en gång kommer att predikas till hela mänskligheten. Men under samma tid kommer kärleken hos många att kallna (Matt. 24:12). Hur kan du som troende och vi som församlingar hålla lågan brinnande? Frågan är säkert berättigad. Tiden vi lever i är individualistisk. Tidsandan gör att det kristna livet lätt blir självcentrerat. På många håll finns tendenser till vad vi kan kalla ”underhållskristendom”. Ofta saknas överlåtelsen att tillsammans i äkthet och gemenskap arbeta sig igenom både med- och motgång.

MissionsVisionen g r a ti s i n f o r m at i o n s t i d n i ng so m ET A L - E v an g e l i u m T i l l A l l a L än de r r f . g e r ut Ansvarig utgivare: Tom Lipkin

Sid 2

Svaret? En varm kärlek är faktiskt inget krav utan en frukt. Frukten kommer som bekant av det inre livet i Kristus. Det inre livet har sin källa i Guds nåd. Genom nåden har du blivit frälst och genom nåden får du kraft att gå vidare. Genom nåden förvandlas plikten till tjänandets glädje. Genom nåden blir bönen en kraftfylld gudsnärvaro. Genom nåden blir evangelisationen en spännande utmaning. Genom nåden får den trötta ny kraft. Genom nåden förvandlas hopplöshet och missmod till inspiration och vision.

Medverkat i denna tidning: T om Lipk in Anki Sandvik David Sterling Jukka Laamanen Kati Lillbacka Olle Rosenqvist Glory & Mats Backman May-Gret Axell

Mi ssi onsVi si on e n 1 /2 0 1 2

Design och la yout: Ka ti Lillb a cka Feedback och a d ressä nd ringa r: E TAL, Kva rnga ta n 15 65100 VAS A tel och sms: 044 017 6000 inf o@ekm.nu www.ekm.nu

Det är lätt att peka finger på det ofullkomliga. Trons ande ser Kristus både i oss själva och i andra. Genom tron blir du uppmuntrad och genom tron kan du uppmuntra andra. Att hålla lågan brinnande betyder inte att du är en ”supertroende” som alltid orkar med allt. Nej, det betyder att du är öppen för Guds andes verk i dig. Då blir frukten i ditt liv inte ”din” utan ”Guds”. Jesu kärlek finns i dig. Låt den komma fram! Din medarbetare i Herren

Ba nk: Aktia: IBAN: FI04 4970 1020 0178 32 BIC: HELSFIHH Sampo Bank: IBAN: FI22 8000 1670 3201 92 BIC: DABAFIHH

Insa mlin gst i l l st ån d : 2020/201 0 /4 0 9 4 Åla nd : 1 4 4 4 K1 2 Trycker i : KTMP | Ykkös Offset


1/2012

MissionsVisionen INNEHÅLL 2 LEDAREN Om kärleken kallnar 3 ISRAEL Rapport från Dugit 4 JAFFNA 1.-4.3. Jesus uppenbarade sig

RAPPORT FRÅN ISRAEL Text: Missionscentret Dugit | www.dugit.org Översättning: Anki Sandvik

MessianskT missionscenter Dugit - Tel Aviv 2011 - 2012 •

Under år 2011 besökte 3000 personer Dugit och 1300 av dem fick gratis litteratur eller en Bibel som gåva.

Evangelisation har ordnats på sjukhus och i parker i olika delar av Tel Aviv.

Dessutom har olika evenemang hållits på centret, t.ex. Dugit Liveframträdanden och föreläsningar. I dessa har över 800 personer deltagit.

6 M ullaitivu 1 7 . - 2 0 . 5 . Kampanj i Sri Lanka 8 HJÄLP OSS ATT HJÄLPA Tillsammans kan vi mer 10 TILL HIMALAYA Olle Rosenqvist berättar 12 YOGJAKARTA Glory Backmans rapport från Indonesien 13 VAD SÄGER BIBELN om himlen? 14 VERKLIGHETEN om en evig fördömelse

En ansvarsperson, som har anställts för media-arbetet, skall uppdatera centrets informations- och evangelisationsmaterial.

kan använda nätet, se på videosnuttar mm I våra hjärtan brinner en längtan att nå den uppväxande generationen genom att använda media som är bekant för dem på samma gång som vi inbjuder dem att komma till Dugit. För att uppnå detta syfte anställdes en medialedare i Dugit i juni 2011.

En ny media-avdelning Människors liv i Israel förändras i och med växande smartteknologi och ökad användning av sociala nätverk. Till och med små barn använder smarttelefoner eller iPod med hjälp av vilka de enkelt

Jake är hemma från USA och messiansk jude i fjärde generationen. Som Dugits medieansvariga sprider han evangeliet tillsammans med oss genom att använda moderna informationskanaler. •

Fattiga barn får mat i Indien LOVE INDIA

Genom arbetet Love India får bl.a många fattiga barn i Delhi sitt daglig bröd. Din hjälp har varit oerhört viktig. Tack för stödet du gett! Kolla bilderna på vår hemsida www.ekm.nu/albumi •

Mis s io n s V is io n e n 1 / 201 2

Sid 3


1

3

4

2

1. Teamet i Jaf f na. 2 . P MDTS (Pi oneer Mi ssi on D i sc i p l e Tra i n i n g S c h oo l) : Den 25 februari utex a m i n e r a d e s 9 e l e v e r f r å n d e n f ö r s t a årskullen. Eleverna v i t t n a d e o m h u r d e u p p l e v t e n s t o r förändring i sina liv, d ä r d e r a s v a n d r i n g o c h t r o p å G u d stärkts. De upplever o c k s å p å t a g l i g t a t t d e r a s p e r s o n l i g a kar aktär har stärkts oc h d e k ä n n e r si g n u re d o a t t g å ut oc h tjäna Herren m e d s t ö r r e f r i m o d i g h e t . D e n 2 0 febru ari startade vi u p p e n n y k l a s s m e d 2 5 e l e v e r s o m kommer att utexami n e ra s om e tt å r.

3 - 4 . D e n h ä r k v i n n a n h a d e i n t e k u n n a t b ö j a s i g ner p å f l e r a å r p å g r u n d a v g r a n a t s p l i t t e r i s i n r y g g . Jesus botade henne!

J affna - Sri Lanka 1. – 4.3.2012 Text: Yvonne Johansson Bilder: Mikael Boman

Je su s u p p e n b a ra d e sig och människors l i v f örv a n d l a d e s. Många blev helade! Och många tog emot Je su s som si n H e r r e oc h F rä l sa re .

H a n d e n s o m J e s u s b o t a t g r e p p a r t ag i Mik a e l Bo m a n s h a n d .

Sid 4

Mi ssi onsVi si on e n 1 /2 0 1 2


Första kampanjkvälle n d e l t o g u n g e f ä r 4 0 0 m ä n n i s k o r o c h d e n s i s t a n . 2 5 0 0 3 0 0 0 männi skor. Un d e r f y ra k a m p a n j k v ä l l a r f y l l d e 38 8 m ä n n is k o r u p p fö ljn in g s k o r t .

E

n dröm som jag har haft under många år har gått i uppfyllelse, jag har fått vara med på en kampanj som Svensk Pionjärmission har ordnat. Det har varit en fantastisk upplevelse som jag önskar att många skulle få uppleva.

Vi har varit i Jaffna, en stad i norra Sri Lanka på ca 85 000 innevånare, där huvuddelen av befolkningen är tamilier (i slutet av 90-talet var befolkningen ca 149 000, men på grund av inbördeskriget har den decimerats kraftigt). I övrigt består landets befolkning av 75 % singaleser och bara 18 % tamiler, vilka har helt skilda språk och förstår inte varandra. Jesusfestivalen varade torsdag till söndag, och fler och fler har kommit varje kväll, första kvällen kom ca. 400 personer och sista kvällen var det ca 2 500 - 3 000 personer. Under fyra kvällar fyllde totalt 388 personer i uppföljningskort. Vi har också fått se Jesus hela på ett mirakulöst sätt. En kvinna som haft reumatism i flera år blev fullständigt helad,

en kvinna som haft problem och inte kunnat använda sina händer fullkomligt strålade av lycka när hon kramade Mikaels händer, en kvinna som hade granatsplitter i sin rygg och inte kunnat böja den på fyra år och läkarna vägrade att operera henne för risken att bli förlamad, blev också fullständigt helad, och två män som inte kunnat gå på flera år reste sig och började gå. Förutom detta har flera blivit befriade från astma, smärta i nacke, rygg och axlar. Det är fantastiskt att se hur människor sträcker sig efter det Jesus kan göra, men det mäktigaste av allt är när de tar emot Jesus som sin Herre och Frälsare.

vinna människor. Ser vår omgivning och berättar vi vad vi har i Jesus. När vi blir brinnande och hängivna tror jag en förändring sker.

S e r v å r o m g i v ning o c h b e r ä t t a r vi v a d v i h a r i J e sus.

Det som gjort starkaste intrycket är att se den längtan efter ett nytt och befriat liv som så många har här i Sri Lanka, och jag kan inte låta bli att fråga mig, varför vi ser så lite av det hemma i Europa. Har inte något riktigt svar på det men det beror nog mycket på oss. Har vi det så bra och är vi för bekväma för att betala det pris som det kostar att

Vi har även sett det jobb som läggs ner, både praktiskt och i bön, och inser hur viktigt det är att vi står med och ber för kampanjerna, och de som är med. Till sist vill jag rekommendera alla med minsta intresse för mission, att följa med när tillfälle ges. Det har varit en upplevelse som jag aldrig glömmer, och som gett mersmak och det är en mängd intryck att smälta och bearbeta. Jag har mött många underbara människor och det är fantastiskt, att man kan känna sådan gemenskap när vi är ett i Jesus. •

Mis s io n s V is io n e n 1 / 201 2

Sid 5


Denna kvi nna ha d e v a ri t l a m på kroppens högra si d a i 1 1 månader. Jesus b ota d e h e n n e !

Den här mannen hade haft svårt a tt röra s ig p å g r u n d a v s m ä r t a i benen. Nu är smärtan borta!

mullaitivu - Sri Lanka 17. – 20.5.2012

D e n n a k v in n a v it t n a r o m att J e s u s b o t a d e h e n n e s astma s o m h o n lid it a v i 30 år .

Vi står i Mullaitivu och predikar ett hoppets och försoningens budskap ti l l d e tta sa rga d e f ol k . V å r a h j ä r t a n ä r gri p n a a v d e n n ö d s o m v i p e rson l i ge n f å r h öra ta l a s om .

Text & bilder: Mikael Boman

D

agarna runt den 19 maj 2009 avlöste skottsalvorna varandra och granaterna regnade ner över den lilla staden Mullaitivu i nordöstra Sri Lanka. Tusentals människor får gå igenom ett ofattbart lidande då de hamnade mitt emellan de stridande parterna, då de Tamilska tigrarna drabbade samman med regeringsstyrkorna. Många dör och många skadas svårt, både fysiskt och mentalt. Detta var kanske en av de värsta enskilda

Sid 6

Mi ssi onsVi si on e n 1 /2 0 1 2

blodsutgjutelserna under det nästa 30 åriga inbördeskriget, som pågick i Sri Lanka från tidigt 80-tal till i slutet av maj 2009.

ett så tydligt och kärleksfullt sätt som möjligt predika om den förlåtande nåd som Gud erbjuder genom Jesus Kristus.

Nu exakt tre år senare står vi i Mullaitivu och predikar ett hoppets och försoningens budskap till detta sargade folk. Våra hjärtan är gripna av den nöd som vi personligen får höra talas om av de människor som vi möter i staden. Vi känner ett stort ansvar inför Gud att på

Varje kväll under Jesusfestivalen är gensvaret stort bland människorna när frälsningsinbjudan går ut. Många av människorna som kommer till festivalen varje kväll, har aldrig tidigare fått möjligheten att få höra de goda nyheterna om Jesus Kristus. I dag svälter


ingen i Mullaitivu och alla har någon stans att bo, men många smärtar på insidan efter de fasansfulla upplevelser som de gått igenom när de fått möta krigets fasor. Fortfarande finns både kulhål och stora gapande hål efter bombexplosioner på många av de halvraserande byggnaderna i den lilla staden. Människorna på denna plats har på likande sätt skador i sina inre. Skador som endast Gud kan hela.

hål ddes med B a rn e t fö en d r e d n en u i h jä rt a t m vä lle n jk n a p m a fö rs ta k h å le t! fö rs va n n

Ho n ha de int e ku nn at se m ed hö gr a ög at på tre år .

Nu kan hon se ig e n ! T e a m e t i Mu lla it ivu

Gud helar Varje kväll ber vårt team för en stor skara människor där många får uppleva helande i sina kroppar. En kvinna som kommer till festivalen är blind på sitt högra öga sedan sex år tillbaks. När hon går hem från festivalen den kvällen är hennes högra öga friskt igen! Jesus helar blinda ögon!

‘‘

C a n c e rt u m ö re n i hennes m a g e fö rs v a n n . Hon var s å g la d a tt h o n s p ra n g fr a m o c h ti p la tt fo rm llb a k a p å en.

V i kä n n e r e tt s t or t a n s v a r i n f ö r Gud att på ett så tydligt oc h kä r l e ks f u l l t s ä t t s o m m öj l i gt p r e d i k a o m d e n f ör l å ta n d e n å d s o m G u d e r b j u d e r ge n o m J e s u s Kristus.

En kvinna som haft en stor cancertumör på sidan av magen i tre år får uppleva ett mirakel när tumören plötsligt försvinner under förbönen. Tidigare har hon varit till läkare som sagt till henne att hon är för gammal för att de ska kunna göra något åt hennes situation, men för Jesus är ingen för gammal!

En liten flicka som är född med ett hål i hjärtat får förbön den första kvällen på festivalen. Mamman som är övertygad om att flickan är helad tar henne till läkare, som konstaterar att hennes hjärtproblem är borta. Flickan och hennes mamma kommer tillbaks den sista festivalkvällen för att vittna om flickans helande och om vad läkarna sagt. Under festival har över 750 personer fyllt i avgörelsekort som ett tecken

på att de nu tror på Jesus och vill följa Honom. En av våra medarbetare har stannat kvar i staden för att hjälpa församlingarna i området med att komma igång med uppföljningsarbetet av de nyfrälsta. Vi är så tacksamma över det vi fått vara med om under dagarna i Mullaitivu. Jesus älskar de sargade och svaga! Han vill ge dem hopp och tro, frälsning och upprättelse! Tack för ditt stöd och dina förböner! •

satsar din församling på mission?

DET GÖR VI! Vi, metro-church i kuopio, har bestämt att månatligen skicka vårt stöd till missionen genom eTAL. Pengar vi ger går oavkortat till arbetet i sri lanka. Vill ni ta emot utmaningen? Vill ni hjälpa ETAL att hjälpa? bli en församlingspartner ni också!

metroseurakunta.org

ETAL 00 akta Kont 017 60 044 ekm.nu tel. @

Mis s io n s V is io n e n 1 / 201 2

info

Sid 7


Hjälp oss att hjälpa

INDONESIEN

Glory & Mats Backman

Susan Hoover

Gola & Esther Tirunet

• Grundare av organisationen Global Power Evangelism. • Kampanjer och seminarier i olika delar av världen. • En profetisk förkunnelse och befriande bön.

• Sekolah Alkitab Celebration -bibelskolans ledare i Medan. • Arrangerar stora kampanjer med syfte att nå ungdomarna i Indonesien.

• Grundare av Gosbel Transformation tillsammans med Daniel och Olivia Sugiarto. • Kampanjer i olika delar av Indonesien. Förkunnar även i församlingarna.

HIMALAYA

Olle Rosenqvist • Predikar evangeliet bl.a i Guyana, Mongoliet, Kaukasiens Abhasien, Sikkhim och Västbengalen i Indien, Nepal och Bhutan.

INDIEN

Ti l l sa m m a n s kan vi sprida e v a n ge l i e t i m å n ga l ä n d e r, på olika sätt, till alla folk. Hjälp oss a tt h j ä l p a !

ESTLAND

BARNHEM INDIEN: Almora & Delhi. KENYA: Kisii.

Jey & Lizy Jeyaseelan

Juha Kotisaari

• Love India -arbetets grundare och ledare i Delhi. • Två barnhem och ett humanitärt arbete, grundandet av församlingar.

• Evangelist, Valtakunnan Evankeliumi -missions- och hjälporganisationens grundare. • Mission i Baltiska länder och i Ryssland.

Sid 8

Mi ssi onsVi si on e n 1 /2 0 1 2


THAILAND

SRI LANKA

MEXIKO

Marvin & Anna Enos

Mikael & Therese Boman

Claus Möller

• World Impact Bible Institute -bibelskolans grundare och ledare i Chiang Mai. • Bibelskolan har tre årskurser och flera av de utexaminerade eleverna tjänar Herren på heltid.

• Grundare och ledare av Svensk Pionjärmission. • Kampanjer i onådda områden. Träning av ledare i två olika ledercenter.

• Evangelist, grundare av organisationen Touching the World. • Kampanjer i olika delar av världen – senast i Mexiko. Har sett många helanden och mirakler.

ISRAEL

Avi & Chaya Mizrachi • Ledare i en dynamisk församling i Tel Avivs hjärta. • Det messianska missionscentret Dugit är en av församlingens arbetsformer. Dess vision är att nå både Tel Aviv och hela Israel med evangeliet.

BIBELSKOLOR THAILAND: Chiang Mai, INDONESIEN: Medan

Zvi Randelman • Zvi Randelman leder arbetet i centret Beit Hayeshua, där man når och hjälper alkoholister och narkomaner i Israel. Mis s io n s V is io n e n 1 / 201 2

Sid 9


Raport från Indonesien Text & bilder: Glory & Mats Backman Översättning: Anki Sandvik

Över hundra människor har blivit befriade från onda andar – Yogyakarta i Indonesien –

V

i är tacksamma till ETAL:s ledning och till alla understödjare för ert stöd i vår utmanande uppgift, under en tre veckor lång missionsresa till Indonesien. Det har varit väldigt många möten, men det är bra att resa tillsammans med min man Mats, och vi har kunnat fördela mötena mellan oss.

‘‘

I Bibeln botade Jesus många genom att driva ut onda andar.

Guds mäktiga gärningar Vår huvudsakliga uppgift har varit profetisk förkunnelse, dvs att profetera och att befria människor från onda andar. Vår uppgift är inte alltid så angenäm, men ändå nödvändig. I många möten har människor fått uppleva befrielse. Vi kan också läsa i Bibeln, att Jesus botade många genom att driva ut onda andar. I staden Yogakarta befriade vi mellan 140 och 150 personer från demoner under tre möten. En del demoner var ursinniga, och en person måste hållas fast av 10 män, då jag befallde demonerna att försvinna. Några spydde t.o.m. blod. Det profetiska ordet har varit nödvändigt för många. Jag har profeterat och fått kunskapens ord. Ibland är jag tveksam om man kan säga vissa saker, men vi skall lyda Gud mer än människor. Vi har predikat i flera städer på Java, huvudön i Indonesien. I mars åkte vi till staden Palempang på Sumatra för att hålla en evangelisationskampanj under några dagar. En kvinnokonferens (Women’s prophetic conference ”Rise and Shine”) har ordnats i slutet av mars i Jakarta. Vi har planer på att återvända till Indonesien i november detta år. Då ordnar vi bl.a. kampanjer och pastorsseminarier. Må Gud Faderns rikliga välsignelse vara med er! •

Sid 10

Mi ssi onsVi si on e n 1 /2 0 1 2


V ad s ä ger Bibeln?

Text: Anki Sandvik

Vad säger Bibeln om himlen?

H

imlen omtalas genom hela Bibeln från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Ordagrant står det i 1. Mos. 1:1: ”i begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden”. Det hebreiska ordet, samajim, som ofta används betyder himlens oändliga utsträckning. Även i NT nämns flera himlar, t.ex. skriver Paulus i 2. Kor. 12:2-4 om en man – sannolikt han själv – som blev uppryckt till tredje himlen (paradiset). Ibland avses det synliga himlavalvet, ibland den plats där Guds tron och de himmelska härskarorna finns. Samtidigt nämner Bibeln att inte ens himlarna eller himlarnas himmel kan rymma Honom (2. Krön. 6:18). Paradoxalt nämner Bibeln att Guds tron (himlen) förblir för evigt (Ps. 45:7) men också att himmel och jord skall förgås (Matt. 24:35) och att Herren en gång skall skapa en ny himmel och en ny jord (Upp. 21:1). Detta kan förstås om vi ser att Bibeln talar om flera olika slags himlar. Himlen är alltså Guds boning och platsen för Guds tron. I himlen finns Fadern, Sonen och Den helige Ande. Himlen är naturligtvis även änglarnas boning. Fadern talar från himlen (Matt. 3:17) och himlen är Hans rika förrådshus varifrån Han utdelar goda gåvor. Jak. 1:17 nämner att ”allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva kommer från ovan från ljusens Fader, hos vilken ingen växling mellan ljus och mörker sker”. I Kristus

är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser (Ef 1:3). Från himlen sände Gud sin Son och till himlen återvände Han efter fullbordat verk på jorden och på samma sätt skall Han en dag återvända (Apg. 1:11). Kristus har gått in i själva himlen för att träda inför Gud – oss till godo (Hebr. 9:24) och i himlen manar Han gott för var och en av oss. Jesus, som nu sitter på Faderns högra sida, bereder rum för alla dem som en gång skall tillbringa evigheten i Guds närvaro (Joh. 14:2). Hans längtan är att varje människa väljer himlen som sin eviga boning. DHA är den himmelska gåvan – sänd för att bistå oss i vår vandring på jorden (Rom. 8:26) och att övertyga dem som ännu inte är frälsta att Jesus är enda vägen till Gud.

Destination – himlen En pånyttfödd kristens destination är himlen. Här blir namnet inskrivet i Livets bok (Upp. 20:12), här finns hoppet, det oförgängliga arvet och den uppståndelskropp som Herren berett. Under sitt jordeliv uppmanar Bibeln oss till att samla våra skatter i himlen, för här finns varken rost eller mal som förstör (Matt. 6:20), i himlen finns den troendes lön (Luk. 6:23). I himlen har de kristna sitt medborgarskap (Fil. 3:20), i andlig mening sitter den troende redan med Kristus i den himmelska världen även om man lever kvar i sin kropp på jorden.

Efter döden flyttar den troendes ande till himlen. Stefanus, som blev stenad till döds på grund av sin tro, såg himlen öppen och Jesus stå på Fadernas sida. Hans bön var ”ta emot min ande” (Apg. 7:59). Paulus säger att det vore bättre för honom att lämna jordelivet och vara med Kristus, men ansåg ändå att det var nödvändigt att vara kvar på jorden för de troendes skull (Fil. 1:23). Vi sörjer naturligtvis när vänner och släktingar lämnar jordelivet, men för en troende väntar en underbar framtid i Guds härlighet och närvaro (Upp. 21:23). Bibeln nämner att i himlen finns ingen död, sorg och tårar (Upp. 21:4). I himlen finns en stor skara troende från alla stammar, språkgrupper och länder (Upp. 7:9-12). Men den skaran är ännu inte fulltalig! Som troende har vi en uppgift att föra människor från jordens alla hörn till Lammet som sitter på tronen. I himlen blir det stor glädje när en syndare omvänder sig och kommer till Jesus (Luk. 15:7). Bibeln nämner inte så väldigt mycket om hur himlen ser ut. I 1. Kor. 2:9 står det ”vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud berett åt dem som älskar Honom”. Det som vi säkert vet är att himlen är fylld av Guds godhet, härlighet och närvaro. Och att vi får vara i Hans närhet i all evighet! •

Mis s io n s V is io n e n 1 / 201 2

Sid 11


< Vid Himalayas Mo u n t E v e r e s t ordnades ett seminarium i m a j 201 1 .

Olle Rosenqvist FÖR NU UT BUDSKAPET TILL HIMALAYAS BERGSTRAKTER

<

D e lt a g a r e i s e m in a r ie t .

Text: Kati Lillbacka Bilder: Olle Rosenqvist Översättning: May-Gret Axell

< I Mo n g o lie t s U la n Batur ordnades också e t t le d a r s k a p s s e m in a r iu m . På b ild e n nomader, som flera gånger i året flyttar tillsammans med sina d ju r fö r a t t h it t a n y a betesmarker. En av deltagarna hade rest 1000 km för att få v a r a m e d p å s e m in a r ie t .

Sivu 12

Lähetysnäky 4 /2 0 1 1


I Väst-B engal en fi nn s d e t m å n ga b y a r, d ä r e v a n ge lie t ä n n u in t e h a r p r e d ik a t s . D e n n a b ild t o g s h a lv s ju p å m o rgonen vid ett möte i S i l i gur i V ä st-B e n ga l e n , d ä r 1 5 0 0 m än n is k o r d e lt o g .

Gud har kallat denne sympatiske evangelist, som helt klart är en bärare av Herrens närvaro i sitt liv, till platser, som många av oss inte ens har en aning om.

F

öga anade Olle Rosenqvist, då han blev frälst på Stockholms gator i oktober 1988, att sådana här tider med en förunderlig Guds ledning skulle komma. till platser, som många av oss här i västvärlden inte ens har en aning om. Till platser, som många av oss här i västvärlden inte ens har en aning om har Gud kallat denne varmhjärtade, sympatiske, finlandsvenske evangelist från Kvevlax by nära Vasa, och helt klart bär han Herrens närvaro i sitt liv.

Utmaningar och välsignelser Denne make och fyrabarnsfar har på sina missionsresor till Guyana, Mongoliet, Kaukasiens Abhasien, Indiens Sikkim och Väst-Bengalien, Nepal och Bhutan fått se såväl missionsarbetets goda som utmanande sidor. Han har sett människor som på ett helt underbart blivit frälsta, helade, befriade från onda andar, fått förmedla hjälp till jordbävningsoffer och gatubarn samt sprida Bibeln på stamspråk men har framför allt har han fått vara med och göra Jesu lärjungar av onådda folk. Olle nämner några av missionsresornas utmaningar: skämd, rå eller annars farlig mat, nattkvarterets temperatur vid frostgränsen och farligt undermåliga flygplan. En gång bjöds han vid måltiden på fårfett och efter det förbjöds han att dricka kalla drycker den dagen för att undvika ett stopp i tarmarna. Vid ett annat tillfälle bjöds han på getmage till middag och tarmar och grässtrån stack ut. – Det som jag har sett Herren göra är värt all möda och alla utmaningar. Jag har sett, att vi kan få förändringar till stånd. Vi kan få människornas vardag att se annorlunda ut, säger Olle med ett leende och fortsätter med att berätta om vad som hände vid ett av mötena i bergsbygden.

– Det bor kanske 30 onådda folkgrupper i området. Till ett av våra tillfällen fick vi representanter för 18 olika folkgrupper, bland vilka det bara fanns en kristen i sju av dessa (alltså en person som deltog i vårt möte). Vid mötets slut hördes ett skrik från bakre delen av salen: ”I min stam finns inte en enda kristen, men nu vill jag bli frälst!”

I pionjärens fotspår Det mest förunderliga enligt Olle har kanske varit att se öppna dörrar just i Nepal, Bhutan, Sikkim och Väst-Bengalen. – Jag har observerat, att i dessa ofta strängt buddhistiska stater har dörrar för missionsarbetare från andra länder inte öppnats på samma sätt som för finländare. Orsaken till detta kan vara, att man ännu kommer ihåg det arbete som finska missionärer påbörjade för över hundra år sedan. Kristna kvinnor åkte också ut från Österbotten i slutet av 1800-talet och vid 1900-talets början till dessa områden med visionen att föra ut evangeliet till onådda trakter. De fick aldrig se ett genombrott för evangeliet, men det är helt klart, att vi i dag får skörda det som de sådde med sitt arbete vid den tiden. •

Mis s io n s V is io n e n 1 / 201 2

Sid 13


VERKLIGHETEN OM EN EVIG FÖRDÖMELSE Vad motiverar oss att vara involverade i världsmissionen? Text: David Sterling, Översättning: Anki Sandvik

V

ad är det som motiverar en person att lämna sin familj och sina vänner och bli en missionär? Vad får unga män och kvinnor att förbereda sig i många år, att studera språk, att uppleva ensamhet, sjukdomar, kulturchocker och besvikelser? Vad inspirerar troende att osjälviskt ge stora penningsummor för att bekosta missionsarbetet? Vad stimulerar församlingar att budgetera pengar för mission och vad uppmuntrar församlingsmedlemmar att genom bön understödja missionsarbetet? Är det insikten om att alla de som dör utan kunskap om frälsningen i Jesus Kristus upplever en hopplöshet och går evigt förlorade? Medvetenheten om att utan Jesus är varje muslim, buddhist och namnkristen för evigt förlorad skapar en stark motivation att bli involverad i världsmissionen. Den grundläggande sanningen att Jesus är den enda vägen till Gud och att frälsning bara finns i Hans namn motiverar oss att överlåta oss till världsmissionen.

Sid 14

Mi ssi onsVi si on e n 1 /2 0 1 2

Den felaktiga och ologiska uppfattningen att alla religioner har några element av sanning och till sist leder till Gud uppmuntrar inte till en hängivenhet för missionen. Undervisningen om att alla religioner är jämlika stimulerar inte till en kärlek och ett offer för missionen. För oss i ETAL sporrar verkligheten om helvetet oss till större målmedvetenhet och nöd för missionen. Om det är sant att folk i främmande länder är på väg till en evighet i helvetet om de inte får höra evangeliet, hur ivriga borde vi då inte vara att ge dem det evangelium som frälser! För ” hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar?” (Rom 10:14).

Helvetet är en verklighet! En av de stora farorna i den postmoderna tid vi lever i, och på så sätt en stor triumf för Satan, har varit ett växande tvivel på att helvetet existerar. För alltför många människor har helvetet blivit en saga och en förlegad myt. Att tro på ett evigt straff

upplevs av många som ociviliserat och kärlekslöst. Helvetet är ett ämne som många människor inte vill tänka på och ännu mindre tala om. Faktum är att det många människor (inklusive pastorer, måste jag tyvärr säga) som inte tror att helvetet är en bokstavlig verklighet eller att det överhuvudtaget existerar. När hörde du senast en predikan om att helvetet är en verklighet och om en kommande dom? Det är högst troligt att många troende kristna aldrig hört någon undervisning om detta allvarliga tema helvetet i sina församlingar. Pådrivna av falska doktriner och en längtan att tro att det det inte kan finnas ett evigt straff förkastar många undervisningen om helvetet och synd. En överbetoning av Guds kärlek och godhet har resulterat i att man struntar i verkligheten om en evig bestraffning och en kommande dom. Många säger: ”Om Gud är kärlekens Gud, kommer Han inte att låta någon lida i ett evigt helvete”. Trots allt, om det inte finns ett helvete, varför då bry sig om synd, dom och förtappelse? Om Gud är kärleken kommer allt att bli bra till slut”.


Jesus undervisade om dom och helvetet Om du läser en Bibel där Jesu ord är skrivna med röd färg kommer du att märka att att Jesus använde en betydande tid av sin tjänst att undervisa om ämnet helvete. I evangelierna talar Jesus mer om helvetet än om himlen. Faktum är att det mesta vi vet om att helvetet är en verklighet hittar vi i Jesu egen undervisning. Bibeln talar om helvetet genom både Gamla och Nya Testamentet. Helvetet beskrivs som ” fullkomligt mörker” och ” eld och svavel” där kommer att finnas ”gråt och tandagnisslan”. Vår välsignade Frälsare som älskar oss och led och dog i vårt ställe är samma person som konstant varnar oss för hur verkligt och allvarligt helvetet är. Låt oss se på det ur logisk synvinkel. 1. Utan helvete kan det inte finnas någon himmel. 2. Utan helvete finns det ingen rättvisa och Gud är en rättvis Gud. 3. Utan helvete skulle det inte finnas någon orsak till dom. 4. Utan dom skulle idén om synden vara meningslös.

5. Utan synd behöver människan inte göra räkenskap inför Gud. 6. Utan helvete skulle det inte finnas en fri vilja. Allt mynnar ut i detta – oberoende om en person väljer att tro på helvetets existens eller inte kommer det inte att omintetgöra att helvetet verkligen existerar. Gud gav människan en fri vilja.. Hon har både rättighet och förmåga att välja att tjäna Gud och tillbringa evigheten i himlen med Honom eller att tjäna världen och djävulen och så tillbringa evigheten i helvetet. De som vägrar att tro på helvetet gör Gud till en lögnare och gör att Jesu blod blir värdelöst och ett onödigt offer. Förnekandet av en slutgiltig dom och evig bestraffning får Jesu offer att sakna värde. Sanningen om helvetet kan inte ignoreras eller förkastas. Man kan aldrig betona tillräckligt vilken effekt doktrinen om helvetet har på livet här och nu. Att förkasta helvetet är att förneka biblisk auktoritet. Att förkasta den kommande domen är att förneka församlingens mission att predika

evangeliet för att varna människor att fly Guds vrede och ett evigt straff. Jesu Kristi församling har inget uppdrag ifall helvetet och ett evigt straff tas bort från Bibeln.

Helt överlåtna till världsmission! Ja, helvetets straff är allvarligt och mycket mer fruktansvärt än vad det mänskliga sinnet kan förstå. Men Gud i sin enorma kärlek och nåd för sin skapelse har gett frälsningen som gåva. Gåvan evigt liv i himlen att gratis för den som ber om den. Gud har gjort frälsningsplanen så enkel att också ett barn kan förstå den. Frälsningen är tillgänglig för alla människor i alla länder. Gåvan att bli förlåten för sina synder är ett erbjudande för varje person oberoende av religiös bakgrund. Jesu död har gett försoning till alla människor. Som en missionär en gång sade: ”Vi har en passion att tömma helvetet och befolka himlen”. Detta är det som motiverar oss i ETAL att vara helt överlåtna till världsmissionen. •

Mis s io n s V is io n e n 1 / 201 2

Sid 15


E t t v il t hj ä r t a John Eldredge

22,- (222 s.)

Varje man har en gång varit pojke. Och varje liten pojke har drömmar, stora drömmar. Han drömmer om att vara hjälte, att besegra skurkarna, att utföra farofyllda bedrifter och att rädda jungfrun i nöd. Varje liten flicka har också drömmar. Hon drömmer om att bli räddad av sin prins och indragen i ett stort äventyr, väl medveten om att hon är skönheten. Men vad händer med dessa drömmar när vi växer upp? Gå in i vilken kyrka som helst, titta dig omkring och fråga dig. Vad är en kristen man? Lyssna inte på vad man säger, utan se på vad du finner. De flesta kristna män är…uttråkade. I Ett vilt hjärta utmanar John Eldredge vår tids män att återerövra sitt maskulina hjärta, som är skapat i avbild av en nådefull Gud. Han utmanar också vår tids kvinnor att upptäcka hemligheten med mannens själ, och att glädja sig åt den styrka och vildhet som män är skapade att ge.

Gud i tyst läge Pete Creig

26,- (296 s.)

Med utgångspunkt i smärtan över sin hustrus kamp för sitt liv, men också i förundran över att få se bönerörelsen 24-7 beröra så många människors liv, brottas Pete Greig i denna bok med den mörka sidan av bön. Utifrån sina erfarenheter och studier delar han ett budskap fyllt av hopp, tröst och djup biblisk insikt för alla som lider i tysthet.

Kärlekens revolution 26,Joyce Meyer (239 s.) Jag säger ja till medkänsla och slutar komma med ursäkter. Jag tar strid mot orättvisa och överlåter mig till att göra enkla handlingar som uttrycker Guds kärlek. Jag vägrar att göra ingenting. Detta är mitt beslut. Jag är en del av kärleksrevolutionen!

Pojken som kom tillbaka från himlen 25,Kevin & Alex Malarkey Detta är den sanna historien om en vanlig pojkes ovanliga upplevelser. När du får se himlen genom Alex ögon kommer du att lära dig nya saker om mirakler, livet efter detta och kraften i en faders kärlek.

”Gud är fantastisk. Jag är bara en liten pojke.” Alex Malarkey

År 2004 var Kevin Malarkey och hans sexårige son Alex med om en fruktansvärd bilolycka. Krocken gjorde Alex totalförlamad – och det verkade omöjligt att han skulle kunna överleva. – Jag tror att Alex är med Jesus nu, sa en vän till den sörjande pappan. Men när Alex vaknade upp ur koman två månader senare hade han otroliga saker att berätta. Han kunde berätta om saker som hade hänt på olycksplatsen medan han själv var medvetslös. Han kunde berätta om överjordisk musik som lät helt förfärlig i en sexårings öron. Han kunde berätta om änglarna som ledde honom genom himlens port. Och, det mest förunderliga av allt... han berättade om att han mött och samtalat med Jesus.

Vinn dina vänner Randy Newman

25,- (220 s.)

Att dela evangeliet med dem du bryr dig mest om. Evangelisation är inte något som kommer naturligt – så är det för de flesta av oss. När vi vittnar för någon tycker vi att vi inte låter som oss själva. Det vi säger blir konstlat och vårt budskap når inte fram. Sedan går vi hårt åt oss själva för att vi inte är frimodiga nog, kreativa nog eller tillräckligt effektiva i vår personliga evangelisation. Randy Newman vet mycket väl hur svår denna process kan vara. Han är messiansk jude och han har lett många av sina familjemedlemmar till tro på Jesus som Messias. Han delar i den här boken med sig av sin stora erfarenhet på det här området, mycket uppenbarelse från Skriften och många berättelser med andras erfarenheter när det gäller att nå sina nära och kära. Han ger åtskilliga praktiska tips om steg du kan ta för att bli bättre på att nå fram till de runt omkring dig, din familj och dina vänner. Randy Newman har arbetat för Campus Crusade for Christ sedan 1980. Han bor i Washington DC i USA och har förutom denna bok skrivit Questioning Evangelism och Corner Conversations. Vinn dina vänner kommer att hjälpa den som vill föra sina nära och kära in i Guds familj.

För en tid som denna 20,- 29,(360 s.) Ulf Ekman Denna samling av ledartexter publicerade i tidningen Magazinet spänner över ett vitt fält, från tro, samhälle och politik till utbildning, vetenskap och etik. Ropet från Ulf Ekmans skarpa penna går till makthavare såväl som till syskon i Herren, ett rop som pekar på förfallet men framför allt på den levande Gudens kraft, vilja och möjligheter att förändra.

Hjärtat Anki Sandvik

3,- (40 s.)

Det viktigaste i en människas liv är inte den vackra ytan och den polerade fasaden utan det fördolda - det som finns på insidan. Vi människor blir lätt imponerade av utseende och karisma, av gåvor och talanger, vilka i och för sig är enorma välsignelser, men genom hela Bibeln är det uppenbart att Gud i första hand ser till det innersta, vårt hjärta. Bibeln nämner hjärtat över 700 gånger i olika sammanhang. I denna minibok lyfter bibellärare Anki Sandvik fram bibelord efter bibelord som på ett klart och tydligt sätt visar vad Gud verkligen säger om hjärtat.

w w w. h e l m i m e d i a . c o m te l. 0 5 0 5 431 431 t i l a u s @ h e l m i m e d i a .c o m

Helmis nätbutik öppet 2 4/ 7

MissionsVisionen 1_2012  
MissionsVisionen 1_2012  

Gratis informationstidning som EKM - Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry. | ETAL - Evangelium Till Alla Länder rf. ger ut.

Advertisement