Page 1

4 / 2 0 1 1

Evankeliumi

Kaikkiin

Maihin

Thaimaa raama tt ukoulu C h i an g mai ssa T ULVAN VALLASSA

P ä äkirjo it us

Keräyskoh te e t

Enokset kertovat

Tärkeimpänä lähetystyö s. 2

Intia, Indonesia, Sri Lanka, Israel s. 3

Ih m ei t ä j a J u m al an h u o l en p i t o a s . 4


Puheenjohtajan sydämeltä Tom Lipkin

Tärkeimpänä lähetystyö 4/2011

Lähetysnäky SIS Ä LL Y S 2 P Ä Ä KIR J OI T US Tärkeimpänä lähetystyö

3 K E R Ä Y SKOH T E E T Intia, Sri Lanka, Indonesia, Israel

4 E NOKS E T K E R T OVA T Ihmeitä ja Jumalan huolenpitoa

6 RUKOUKS E S T A O s a 2 Kuinka rukoilla saavuttamattomien kansanryhmien puolesta?

Lähetysnäky 4/2011 Lähetysjärjestö EKM Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry:n ilmainen ti e d o tu s l e h t i P ä ä t o im i t t a j a : T o m L i pk i n

Sivu 2

L

ukiessasi Uutta Testamenttia ja erityisesti Paavalin kirjeitä et löydä kovin monta kehotusta lähetystyöhön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lähetystyötä olisi tuolloin pidetty vähemmän tärkeänä. Päinvastoin; koko alkuseurakunta oli täynnä intoa viedä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin. Lähetystyö oli ihana hedelmä uudesta elämästä Kristuksessa.

Kun yhdistämme voimamme lähetystyössä ja evankelioinnissa, unohdamme helpommin meitä erottavat asiat. Voimme yhdessä löytää Jumalan lähetystyölle sykkivän sydämen. Edelleenkin noin 2/3 maailman väestöstä elää alueilla, joissa kristinusko ei ole juuri lainkaan tai ollenkaan saanut sijaa. Jumalan sydän ojentautuu yhtä paljon näiden ihmisten puoleen kuin meidänkin.

Näin myös tänään. Seurakunnat, lähetysjärjestöt ja uskovat kaikkialla haluvat suurella innolla levittää evankeliumia. Perusajatuksena on varmasti kuuliaisuus lähetyskäskylle, mutta kuten kaikkea kristillistä työtä, myös lähetystyötä tulee tehdä ”sydämestä” – ei ”velvollisuudesta”.

Lähetysnäky pyrkii innostamaan sinua aktiivisempaan rukoukseen, että evankeliumi leviäisi laajemmalle. Rukouksessa löydämme helpommin myös oikean tärkeysjärjestyksen elämämme asioille. Rukouksen kautta uskomme lupaukseen siitä, että eräänä päivänä evankeliumi on saarnattu kaikille kansoille kaikkialla maailmassa (Matt. 24:14).

Kuvittele mielessäsi sitä iloa, mitä taivaassa koettiin Isän lähettäessä sekä Poikansa että Hengen maan päälle. Sama ilo on sekä lähetystyöntekijöiden että sanoman lähettämisessä. Room. 10:15 lukee: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!” Siksi niin harvat asiat innostavat seurakuntaa ja uskovia yhtä paljon kuin lähetystyö.

Täm än lehden tek ijö itä: Tom Lipk in Ank i Sandv ik D av id Sterling J uk k a L aam anen Kati Lillbacka Taitto : K ati Lillback a

Lähetysnäky 4 /2 0 1 1

Tila ukset, p a la ute ja osoitteenmuutokset: E KM, Myllyka tu 15 65100 VAAS A P uh ja tekstiviestit: 044 017 6000 info@ekm.nu www.ekm.nu

Elämme kaikesta huolimatta rikkaassa maanosassa. Antakaamme sen näkyä siinä, miten tärkeänä pidämme lähetystyötä. •

P a nkkiyhteyd et: IBAN: FI04 4970 1020 0178 32 BIC: HELSFIHH tai IBAN: FI22 8000 1670 3201 92 BIC: DABAFIHH Kerä yslup a numero: 2020/2010/4094 Ahvena nma a : 328 K12

P a ino: KTMP Y kkös O ffse t


K E R Ä Y SKOH T E E T N Y T . Tilisiirto lehden välissä. AU T A M E I T Ä AU T T AMAAN !

1. Intia, New Delhi

Viitenro: 11002

Lastenkoti, slummikoulu-projektit, humanitäärinen avustustyö. • • • • •

4 €/kk voit auttaa yhtä slummilasta. 20 €/kk kattaa yhden lapsen elatuksen lastenkodissa 60 €/kk kattaa yhden sairaanhoitajan kuukausipalkan ja lääkkeet 80 €/kk on uuden vastaperustetun seurakunnan pastorin tai evankelistan palkka Vesipumpun kaivaminen noin 120 metrin syvyyteen maksaa noin 450 €

2. Israel

Viitenro: 10443

Lähetyskeskus Dugit

3. Sri Lanka

Viitenro: 1012

• Evankelioinnin tukikohta. Eri puolilta maailmaa saapuvat ryhmät pitävät Dugitia katuevankeliointinsa tukikohtana Tel Avivissa. • Tarjoaa mm. messiaanista, painettua materiaalia evankelioinnin tarpeisiin eri kielillä.

Kampanja

Beit Hayeshua

Sri Lankan pohjoisosissa maaliskuun 1. - 4. päivä 2012 järjestettävän kampanjan valmistelut on jo aloitettu. Kampanja järjestetään alueella, jossa Sri Lankan sisällissodan viimeiset taistelut käytiin. Alueella on paljon ihmisiä, joilla ei sodan tähden ole vielä ollut mahdollisuutta kuulla evankeliumia.

• Pastori Zvi Rendelmanin johtama Beit Hayeshua -työ tavoittaa narkomaaneja ja alkoholisteja evankeliumilla. Tavoitteena on nähdä näiden miesten pelastuvan, kasvavan Kristuksessa ja antautuvan opetuslapseuteen.

4. Indonesia

Viitenro: 1012

Lähetystyöntekijät Gola & Esther Tiruneh vievät evankeliumin ilosanomaa Indonesian kyliin ja kaupunkeihin. He evankelioivat ja opettavat seurakunnissa perustamansa Gospel Transformation -järjestön kautta.

Lähetystyöntekijä Susan Hoover julistaa evankeliumia suurissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa eri puolilla Indonesiaa. Hän johtaa myös Medanissa toimivaa raamattukoulua. • Lä h e t y s n ä k y 4/ 201 1

Sivu 3


Teksti: Anki Sandvik

Jumala pitää huolen L ähet ys työnteki j ät M arvin ja Anna Enos ( Thai maa) ovat saaneet nähdä Jumal an us kol l i suuden ker t a toi sena j äl keen.

M

arvin ja Anna Enos, WIBI:n (World Impact Bible Institute) perustajat ja johtajat Chiang Maissa Thaimaassa ovat saaneet lähetyskentällä eläessään kokea Jumalan huolenpitoa ja uskollisuutta kerta toisensa jälkeen. Raamattukoulun vaikutusalue ulottuu koko maahan, ja Jumala tekee voimallisia asioita ihmisten elämässä. Erilaiset haasteet kohtaavat heitä kuitenkin usein ja yhä uudelleen. Anna ja Marvin Enos kertovat joistakin niistä haasteista ja rukousvastauksista, joita he ovat saaneet kohdata kaikkien vuosien aikana.

Tulvat Voimakkaita tulvia on esiintynyt useampaankin kertaan. Kuusi vuotta sitten tulviin ei ollut varauduttu kylliksi, ja taloudelliset tappiot olivat merkittävät

(n. 7 400 euroa). Myös pastoripariskunnan oma talo oli tuolloin vaarassa. Anna kertoo hänen ja Linda Bowden, heidän kanadalaisen työtoverinsa, rukoilleen yhdessä veden pysähtymistä talon ulkopuolelle. Vedenpinnan lähestyessä kynnystä Anna puhui vedelle. Hän käski vettä pysähtymään – mikä tapahtuikin – juuri ennen kynnystä! Tänä vuonna suurten tulvien yllättäessä niihin oli paremmin varauduttu ja jopa raamattukoulun toimintaa voitiin jatkaa. Henkilökunta joutui kuitenkin kahlaamaan vyötärön korkeudelle ulottuvassa vedessä noutamaan vettä ja ruokaa raamattukoulun oppilaille. Myös taloudelliset vahingot jäivät nyt pienemmiksi, kun tulvavesi voitiin johtaa pois aiemmin hankittujen pumppujen ja putkien avulla.

Muita ihmeitä Jumalan apu on ollut konkreettinen myös aivan hiljattain, kun henkilökunnan ja raamattukoululaisten asuttaman yhden rakennuksen vuokrasopimus irtisanottiin yllättäen kymmenen vuoden vuokrasuhteen jälkeen. Talo aiottiin purkaa, ja sen tuli olla tyhjä hyvin lyhyellä varoitusajalla. Kun tarpeita ilmenee, ensimmäinen tehtävä on kääntyä Herran puoleen, ja myös tällä kertaa Hän vastasi heidän rukoukseensa. Lähistöllä oleva talo saatiin vuokrattua hyvin edulliseen hintaan (n. 60 e/kk). Raamattukoulun kuukausikustannukset ovat suuret, ja edullinen vuokra auttaa rahoja riittämään muihin kustannuksiin. Sivu 4

Lähetysnäky 4 /2 0 1 1


EKM auttaa Sri Lankassa Teksti ja kuva: David Sterling

S

E KM r u k o u s v a s t u k s e n a Vuosien aikana Anna ja Marvin ovat saaneet nähdä monia taloudellisia ihmeitä. Yksi viimeaikaisista tällaisista ihmeistä oli tilanne, jossa ei ollut varaa maksaa työntekijöiden palkkoja, vuokria tai muita juoksevia kustannuksia. Jälleen kerran käännyttiin rukouksessa Herran puoleen, ja rukousvastaus tuli EKM:n lähettäessä isomman tuen WIBI:n tilille. Anna kertoo, että he elävät Raamatun kylvämisen ja niittämisen periaatteen mukaan (2. Kor. 9:6), ja ovat nähneet Jumalan pitävän heistä huolta lähetyskentällä kaikkina vuosina.

Halu nähdä ihmisten pelastuvan Raamattukoulun oppilaat palavat halusta levittää evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Syyskuussa Anna haastatteli kaikkia ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita ja kysyi, mikä heidän sydämessään paloi Jumalan valtakuntaa ajatellen. Vastauksena oli ihmisten voittaminen Jeesukselle ovelta ovelle evankelioinnin kautta. Juuri ennen joulua noin 40 ihmistä (osa henkilökuntaa ja opiskelijoita) lähtee noin viikon kestävälle matkalle evankeliumia julistamaan ja odotukset ovat korkealla. Monet raamattukoulusta valmistuneista palvelevat Herraa kokoaikaisesti, ja raamattukoulun työ kantaa hedelmää kaikkialla Thaimaassa. •

ri Lankan seurakunta tarvitsee kipeästi apua! Kristityt elävät ja työskentelevät pienenä vähemmistönä buddhalaisten (n. 70 %) ja hindujen ja muslimien (yht. n. 15 %) keskuudessa. Arvioiden mukaan vain noin 3 % Sri Lankan väestöstä on evankelisia, uudestisyntyneitä kristittyjä, jotka saavat osakseen vainoa ja painostusta, ei ainoastaan muiden uskontojen taholta, vaan myös roomalaiskatoliselta kirkolta, joka on vaikuttanut Sri Lankassa jo 1700-luvulta lähtien. Suurten evankeliumikampanjoiden järjestäminen sekä pastoreiden ja johtajien kouluttaminen on avain pimeydessä elävien saavuttamiseksi. EKM:n Sri Lankan kontakti maan toiseksi suurimmassa kaupungissa, Kandyssä, pastori Dharmarathna Priyantha, kantaa vahvaa näkyä oman kansansa saavuttamiseksi. Hän itse on järjestänyt yli 50 kampanjaa eri puolilla Sri Lankaa. Evankeliumia julistetaan systemaattisesti monille eri ihmisryhmille pohjoisesta etelään ja läpi koko tämän eksoottisen saaren siten, että kaikki saisivat mahdollisuuden kuulla totuuden Jeesuksen ristillä täytetystä työstä. Haluamme olla mukana kouluttamassa ja nostamassa esiin työntekijöitä Sri Lankan sadonkorjuuseen. Siksi EKM on mukana tukemassa Sri Lankassa kahta eri koulutuskeskusta, joita Dharmarathna Priyantha johtaa ja valvoo. Myös sinun esirukouksesi ja taloudellinen tukesi on tarpeen! •

Pa s t o r i D h a r m a r a thna Priyantha p e r h e in e e n .

Lä h e t y s n ä k y 4/ 201 1

Sivu 5


O

sa

2

Kuinka rukoilla

saavuttamattomien kansanryhmien puolesta?

Toimittanut Jukka Laamanen Käännös Ulla Sozela A l k u pe r ä i n e n e n g l a nnink ielinen artik k eli J ericho W alls Interna tiona l P ra yer Network, A r t i c l e s o n p r ay e r : H ow to pray fo r unreached groups/na tions

Kun ru k oi l l a a n s a a v u t t a m a t t o m i e n kan soj e n p u ol e sta s y v e m m i n , tuli s i k i i n n i t t ä ä h u o m i o t a k o l m e e n per u sa si a a n :

OSA 2 . A r t i k k e l i n e ns im m äinen o s a j u l k a i s t i i n L ä h e tys näyn n u m e r o s s a 3 / 2 0 11. L ä h d e : J o y D a m s o nin kirjanen P r a y f o r t h e u n e v a ngelized ( R u k o i l e e v a n k e l i o i mattomien puolesta).

A. Seurakunta ympäri maailmaa Jeesuksen Kristuksen seurakunnan tehtävä on viedä pelastuksen evankeliumi maailman kansoille. Sen tähden, kun rukoilemme, meidän tulee rukoilla, että Kristuksen seurakunta ympäri maailmaa ottaa Suuren Tehtäväksiannon, lähetyskäskyn, (Matt. 28:18-20) kirjaimellisesti. • Rukoile, että seurakunta lähettää lähetystyöntekijöitä. Tuskin löytyy seurakuntaa, jolla ei ole varaa lähettää ja varustaa ainakin yhtä lähetystyöntekijää, vaikka vain lyhytaikaisia lähetystyöntekijöitä. On tuhansia seurakuntia, jotka voivat lähettää ja huolehtia kahdesta tai useammasta lähetystyöntekijästä. Rukoile, että yhä useampi seurakunnan jäsen, jota Jumala on kut-

Sivu 6

Lähetysnäky 4 /2 0 1 1

A. seurakunta ympäri maailmaa B. seurakunta saavuttamattomissa kansanryhmissä/kansoissa C. rukoile erityisesti saavuttamattomien ryhmien pelastuksen puolesta

sunut osa-aikaiseen tai kokoaikaiseen lähetystyöhön, on uskollinen kutsulleen. Jumala kutsuu tarpeeksi monia, ongelmana on, että liian harvat vastaavat kutsuun. Rukoile, että seurakunta antaa rahoituksen evankeliumin viemiseen saavuttamattomille. Nykyisellään seurakunta ympäri maailmaa antaa keskimäärin 10 senttiä jäsentä kohti viikossa saavuttamattomien tavoittamiseen. Rukoile, että tämä summa kasvaa dramaattisesti. Rukoile, että seurakunta saa rukousnäyn ja ymmärtää esirukouksen voiman ja että jokainen seurakunta sisällyttää viikottaiseen ohjelmaansa esirukousta saavuttamattomien puolesta. Rukoile, että seurakunta ymmärtää,

mikä etuoikeus on viedä evankeliumi maailman saavuttamattomille kansoille. On seurakunnan tehtävä ja etuoikeus yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa rukoilla kansojen vapautusta. (Hebr. 7:25) Jumalalla on auktoriteetti yli kansojen, sen tähden Herran lasten tulisi huutaa Jumalaa pelastamaan nämä. (Job 12:23, Jes. 52:10) Seurakunnan tulee rukoilla, että Jumalan suunnitelma kunkin maailman kansan kohdalla toteutuu. (Ilm. 5:9, Ps. 22:28-29) Seurakunnan tulee rukoilla siitä tietoisuudesta käsin, että Hän, joka on meissä, on suurempi kuin hän, joka on maailmassa. (1. Joh. 4:4) Kristuksen seurakunnan tulisi uudelleen nöyrtyä Jumalan edessä,


• •

sillä tähän asti se on ottanut Hänen suuren tehtävänsä niin kevyesti. Meidän täytyy tunnustaa rakkaudettomuutemme ja erimielisyytemme. Meidän tulee rukoilla Kristuksen ruumiin ja sen jäsenien yhteyttä, että saavuttamattomat voivat hyväksyä meidän uskottavuutemme ja voimme täyttää tehtävän yhtenäisenä rintamana. Rukoile miesten ja naisten puolesta, joilla on näky ja kyky mobilisoida seurakunta ja ohjata se täyttämään Herran tehtävä, joka on viedä evankeliumi maan ääriin. Rukoile, että miehet ja naiset, jotka menevät sadonkorjuupelloille, ovat Pyhällä Hengellä täytettyjä. (Luuk. 11:13, Ef. 5:18) Rukoile lähetystyöntekijöiden puolesta, jotka menevät vieraisiin maihin, että he sopeutuvat helposti ja nopeasti, oppivat paikallisen kielen, tietävät ja ymmärtävät paikallisen kulttuurin ja tavat ja että he kykenevät elämään kansan keskellä kristityn viisaudessa ja pyhyydessä. Rukoile, että olisi tarpeeksi resursseja välittää evankeliumi saavuttamattomille tehokkaasti, esimerkiksi mediatyö. TV ja radio, video- ja äänikasetit, Raamatut ja kirjallisuus alkuperäiskielellä, kirjekurssit jne. Rukoile erityisesti lisää kasvua nuorten työhön. Rukoile, että seurakunnat ja eri lähetysjärjestöt alkavat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä useiden saavuttamattomien kansojen saavuttamiseksi. Yhteyden puute on luultavasti suurin syy seurakunnan vaikeuteen saavuttaa vielä-saavuttamattomat kansanryhmät. Rukoile monikulttuurisia lähetystyöntekijöitä ja erityisesti, että teltantekijöitä ja kristittyjä menisi työskentelemään omissa ammateissaan saavuttamattomien ryhmien keskelle. Rukoile, että he saavat töitä strategisista paikoista ja siten valmistavat tietä aktio-

ryhmille ja Jeesus-filmin näyttämiselle. Rukoile, että muut ryhmät tulisivat sinne lähetystyöhön myöhemmin. B. Seurakunta saavuttamattomissa kansanryhmissä/kansoissa Monissa maissa ja suurimpaan osaan saavuttamattomia ryhmiä on jo perustettu pieni joukko kristillisiä seurakuntia, ja joissakin tapauksissa pieni uskovien joukko kokoontuu yhteen. Meidän tulisi rukoilla näiden pienien seurakuntien ja ryhmien puolesta jatkuvasti. He tuovat jo toivon säteen saavuttamattoman kansan ympäröivään pimeyteen. • Rukoile johtajuuden kehittymistä tuollaisissa seurakunnissa ja ryhmissä. Hyvä johtajuus on elintärkeää terveelle seurakunnan kasvulle. Rukoile, että uskovat kasvavat nopeasti hengellisessä elämässään tullakseen kypsiksi Kristuksen opetuslapsiksi. Rukoile, että Jumalan Henki avaa kirjoitukset heille, että he ymmärtävät ne hyvin ja tietävät selvästi, kuinka soveltaa niitä käytännöllisesti päivittäin. • Rukoile kestävyyttä vainoissa. Kristillistä uskoa ei oikein suvaita

taisi maastaan pois, sillä se heikentää kristittyjen todistusta noissa ryhmissä ja noilla alueilla. Rukoile pienryhmien yhteyttä ja rukoile harhaoppeja vastaan, jotka usein päästessään sisään tuhoavat nuoren seurakunnan. Rukoile, että heille suodaan vapaus kokoontua yhteen ylistämään Jumalaa ja saarnaamaan evankeliumia. On valitettava tosiasia, että useimmat saavuttamattomista ryhmistä elävät maissa tai alueilla, joissa evankeliumin julistamiselle on asetettu rajoituksia. Rukoile erityistä Pyhän Hengen vuodatusta näihin pieniin seurakuntiin. (Apt. 4:31). Vuonna 1992 sadoissa Egyptin kylissä oli valtava herätys. Sen tuloksena yli 25 000 muslimia kääntyi kristityksi 8 kuukauden aikana. Herätys eri kaupungeissa lähti liikkeelle pienistä seurakunnista. Rukoile, että nämä uskovat panostavat esirukoukseen. •

Hebr 7:25; 1. Joh. 4:4; Luuk. 11:13; Apt. 4:31; Ef. 5:18; Job 12:23; Jes. 52:10; Ilm. 5:9; Ps. 22:28-29

maissa, joissa islam, hindulaisuus, buddhalaisuus jne. ovat pääuskontoja. Ihmiset, jotka kääntyvät näistä uskonnoista kristityiksi, ovat usein vainottuja ja karkotettuja paikallisesta yhteisöstä. Rukoile, että Herra täyttää lapsensa Pyhällä Hengellään saavuttamattomien kansojen keskuudessa ja inspiroi heitä innolla lähetystyöhön. Rukoile, että nämä uskovat ymmärtävät vastuunsa eivätkä vetäydy haasteiden edessä tai vastustuksen tai pelon vuoksi. Rukoile etteivät kääntyneet muut-

Artikkelin k o l m a s j a viimeinen osa j u l k a i s t a a n Lä hetysnä yn numeros sa 1 /2 0 1 2 . Lä hd e: Joy D a mson i n kirjanen P r a y f o r t h e uneva ngeliz e d ( Ru koi l e evankelioimattomien p u o l e s t a ) .

Lä h e t y s n ä k y 4/ 201 1

Sivu 7


TAM

MIAL

E ALK OI!

To d e llin e n - s a r j a Colin Urquhart (norm. 12,-/kirja) Colin Urquhart

True-series

lupausten kirja

8, /kirja

Eksy t ys Colin Urquhart (norm. 15,-, 84 s.)

10,

9,

i

i

Täyd e llin e n v a p a u s Åge Åleskjaer (norm. 22,-, 220 s.) Kun pääsemme eroon uskonnollisesta suorittamisesta, silloin nautimme todellisesta uskon levosta. Åge M. Åleskjaer osoittaa upealla tavalla kirjassaan, kuinka olemme osallisia täydellisen vapauden laista. Esiin tulee selkästi se suuri ero Siinain ja Golgatan välillä.

Ve r i p u h u u Colin Urquhart (norm. 13,-, 82 s.)

16,

Tämä kirja puhuu uhrista, anteeksiannosta, hyväksymisestä, voitosta, huolenpidosta, vapaudesta ja monesta muusta ihanasta, meille kuuluvasta asiasta.Jeesus ei tullut vain kertomaan meille Jumalan valtakunnasta, vaan tekemään meille mahdolliseksi kuulumisen tuohon valtakuntaan. Hänen veressään on todella ihmeitä tekevä voima!

Parantumisen evankeliumi A. B. Simpson (norm. 16,-, 128 s.) Meidän siunaukseemme Kristuksessa kuuluu myös parantuminen ja terveys. Elämän ja terveyden lähde on yksinomaan Kristuksessa, ei kenessäkään ihmisessä. Vaikka Herra antoi Simpsonille laajan parantamisen palvelutehtävän, hän kieltäytyi tyrkyttämästä näkemyksiään parantumisesta muille. Hän yksinkertaisesti toivoi välittävänsä Jumalan Sanan totuudet lukijoille, niin kuin hän oli ne itse oivaltanut.

R a a m a t un t a l o u s P-O & J-G Eurell (norm. 24,-, 288 s.) Raamatun talous on ainutlaatuinen kristilliset arvot omaavien käsikirja ja opas hyvään taloudenhoitoon. Miten uskovan tulisi järjestää yksityistaloutensa, miten perustaa yritys ja miten hoitaa sitä, tai mikä talousjärjestelmä maassa pitäisi olla. Kirjassa myös aiheista: Rikas vai köyhä - mikä on Jumalan tahto?, Lainan antaminen ja ottaminen, Vakuutukset - pitääkö kristityn ottaa niitä? ja paljon muuta.

16,

i

i

6,

N y t H ä n p uh u u t a i v a a s t a Åge Åleskjaer (norm. 18,-, 152 s.) Kun pelastustyö oli valmis ja veri oli puhdistanut syntimme, Jeesus Kristus astui ylös Taivaaseen. Vasta silloin Hän pystyi tuomaan täyden evankeliumin! Tässä kirjassa tulet huomaamaan, miksi Jumalan salaisuus paljastettiin vasta sen jälkeen, kun Pyhä Henki oli tullut, ja kuinka Hän nyt puhuu Taivaasta.

i

i

6,

S u ur i Ilm e s t y s Colin Urquhart (Norm. 13,-, 132 s.) Kuinka Jeesus Kristus voi elää uskovissa tänä päivänä? Miten jokainen voi sanoa apostoli Paavalin kanssa: ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa!” Tämä kirja ei vain täytä sinua uskolla; se osoittaa sinulle, kuinka tuo usko voidaan ilmaista myönteisenä toimintana, joka mahdollistaa Jumalan suunnitelman toteutumisen elämässäsi.

Kaikki, mikä ei ole sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa totuudesta, on väärää; se on virheellistä, harhaoppia, eksytystä. Tässä kirjassa Colin Urquhart tuo esiin eksytyksen ongelman, osoittaa, kuinka sillä voi olla vaikutusta jokaiseen meistä, ja selittää, kuinka me voimme Kristuksessa elää vapaina eksytyksestä.

10,

Ky s e s in u s t a o n J e e s u s Taivaskoodi (norm. 16,-) Taivaskoodin voimakas ja upea ylistys-CD tempaa mukaansa! Kyse Sinusta on, Jeesus -levyllä on Matt Redmanin, mutta myös muiden kansainvälisesti tunnettujen ylistyksenjohtajien (Martin Smith, Paul Oakley, Tim Hughes) parhaimpia lauluja suomeksi.

5,

i

i

6,

-R

armo lupausten kirja elämä seurakunta herätys auktoriteetti pelastus johtajuus

i

Todellinen

lupausten kirja

Todellinen Todellinen Todellinen Todellinen Todellinen Todellinen Todellinen Todellinen

i

Todellinen

E l ä r o h ke a s t i N Y T J um a l a n un e l m a s in u l l e T.L. Osborn (norm. 22,-, 224 s.) Onko yleisesti hyväksytty käsitys, että ihmiskunnan tekemän synnin vuoksi ihmisten on nyt maksettava rikkomuksistaan fyysisellä kärsimyksellä, puutteella ja köyhtymisen häpeällä? Tällainen teologia ei ymmärrä hyvän uutisen ydintä. Lue kokeneen lähetyspioneerin rohkaisevaa sanomaa ja elä rohkeasti NYT - se on Jumalan unelma sinulle!

h e l m i m e d i a .c o m • 0 5 0 5 4 31 4 31 • t i l a u s @ h e l m i m e d i a .c o m J o u l u n j ä l k e e n p a l v e l e m m e m a 2 .1. 2 0 1 2 a l k a e n .

Lähetysnäky 4/2011  

EKM - Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry:n ilmainen tiedotuslehti 4/2011.

Lähetysnäky 4/2011  

EKM - Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry:n ilmainen tiedotuslehti 4/2011.

Advertisement