Page 1

3 / 2 0 1 2

Evankeliumi

Kaikkiin

Maihin

MAAN ÄÄRIIN SAAKKA

Ä äri, k r eikaksi e s k hat os = v i i meinen, ä ä rimmäisin, a l hais in, v ä hä arvoisi n. s. 4

VENÄJÄ

Jamalin Nenetsien pariin s. 4

Te e m a n u m e r o

SEURAKUNTA JA LÄHETYSTYÖ S IKKIM

Maanjäri s t y k s e n uhrie n l u o s. 8

ISRAEL

Maggie Jägerhult ja juutalaistyö s. 10


Puheenjohtajan sydämeltä Tom Lipkin

Onko seurakuntatyö lähetystyötä?

A

lkuseurakunnalle seurakuntatyö oli paljolti lähetystyötä ja lähetystyö paljolti juuri seurakuntien perustamista ja rakentamista. Uusien seurakuntien vahvistamista pidettiin tärkeänä (Apt. 15:36). Paavali, joka oli ensimmäisiä lähetystyöntekijöitä, antoi paljon ajastaan seurakuntien rakentamiseen. Seurakuntatyö ja lähetystyö eivät koskaan olleet millään tavalla vastakkaisia. Lähetyskäsky on edelleen keskeisellä sijalla jokaisessa seurakunnassa, jonka sydän sykkii niiden puolesta, jotka eivät koskaan ole evankeliumia kuulleet. Apostolien teoista asti lähetyskäsky on yhdistänyt seurakuntia yhdessä levittämään evankeliumia.

Lähetysnäky 3/2012 Lähetysjärjestö EKM Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry:n ilmainen ti e d o tu s l e h t i P ä ä t o im i t t a j a : T o m L i pk i n

Sivu 2

T äm än lehden tek ijö itä: T om Lipk in Ank i Sandv ik D av id Sterling J uk k a Laam anen K ati Lillback a J uha K otis aari Olle Ro s enqv is t Maggie J ägerhult

Lähetysnäky 3 /2 0 1 2

Elinvoimaisten seurakuntien rakentaminen on useimmiten ollut haasteellista. Minulla henkilökohtaisesti on n. 20 vuoden kokemus ulkolähetyksestä (EKM), pastorina toimimisesta paikallisseurakunnassa sekä opettajan työstä ammattikorkeakoulussa. Väitän seurakuntatyön olleen näistä haasteellisinta. Terve ja toimiva paikallisseurakunta on kuitenkin valtavaksi siunaukseksi. Osallistuminen paikallisseurakunnan toimintaan on yksi tärkeimmistä perusedellytyksistä hengelliseen kasvuun. Kaikissa seurakunnissa on puutteita, mutta Uudessa Testamentissa paikallisseurakunta on se väline, jonka Jumala on valinnut toimintakanavakseen.

Ta itto: Ka ti Lillb a cka Tila ukset, p a la ute ja osoitteenmuutokset: E KM, Myllyka tu 15 65100 VAASA P uh ja tekstiviestit: 044 017 6000 inf o@ekm.nu www.ekm.nu

Salliessasi Jumalan koskettaa sydäntäsi, jotta voisit olla osa paikallisseurakuntaa, Jumala koskettaa sydäntäsi myös lähetystyölle. Rohkaise seurakuntaasi syttymään lähetystyölle. Rohkaise pastoriasi. Vain yhdessä voimme viedä evankeliumin ”maan ääriin”. EKM tahtoo rohkaista kaikkia teitä, jotka levitätte Jumalan valtakuntaa omilla paikkakunnillanne, seurakunnissanne, työpaikoillanne jne. Samanaikaisesti tahdomme haastaa jokaista mukaan lähetystyöhön. ”Satoa” panostuksestamme lähetystyöhön ei niitetä ainoastaan ”lähetyskentillä”, vaan usein rikastuu myös yksilöuskovan ja paikallisseurakunnan hengellinen elämä. •

P a nkkiyhteyd et: FI04 4970 1020 0178 32 BIC: HELSFIHH tai FI22 8000 1670 3201 92 BIC: DABAFIHH Kerä yslup a numero: 2020/2010/4094 Ahvena nma a : 1444 K12

P a ino: KTMP Y kkös O ffse t Ka nsi: Ti i b e t i n mu n kki , Drea mst i me


3/2012

L ä h e t ys n ä k y SISÄLLYS 2 P Ä Ä KI R J O I T U S Onko seurakuntatyö lähetystyötä? 4 J AMALIN N E N E T S I T Evankeliumia ”maan ääriin” saakka 6 UN E LMA S E U R AKUNNA S T A Liity mukaan SOS-tiimiin 8 S IKKIM Pioneerityötä Himalajalla

N enetsi-lapset kuun t e l e v a t teltassaan evankeliu m i a Pohjois-Venäjällä Ja m a l i n N enetsiassa. Sinunk i n tuellasi evankeliumi s aavutti näi tä kal l i sarv oi si a vä hemmi stökansoj a. Ki i tos!

1 0 MA G G I E J Ä G E R HUL T Kutsumuksena juutalaiset

Lä h e t y s n ä ky 3/ 201 2

Sivu 3


Poronhoitoa, kalastu s t a j a metsästystä harjoitta v i s t a nenetsei stä monet asu v a t läpi vuoden teltoissa t undral l a.

U s ko o n t u llu t n enetsi n a i n e n y h d e s s ä Merja H a a p a l e h d o n j a Ian C o t t r e llin k a n s s a.

Ti i n a K ä r kk ä in e n ja I a n C o t t r e ll. Ti i n a o n t e h n y t u s e it a vu o s ia ty ötä m y ö s h a n t ika n s a n k e sk u u d e s s a . N ä m ä a s u va t h e ti n e n e t s ie n e t e lä p u o le lla .

i,

Partner

lit sinä o . täällä

Kiitos!

Ääri, kreikaksi e sk h a tos = viimeinen, äärimmäisin, a l h a i si n , v ä h ä a rv oi si n .

AINA MAAN ÄÄRIIN SAAKKA

Ja m a l i n N e n e ts ia a n Teksti ja kuvat: Juha Kotisaari

J

amalin Nenetsian nimessä oleva sana Jamal merkitsee nenetsin kielellä ”maan ääriä”. Alueella asuu 520 000 ihmistä, joista alkuperäiskansana eläviä nenetsejä 30 000. Nenetsit ovat suurin samojedikansa, joka luetaan yhä evankeliumille saavuttamattomiin kansoihin Pohjois-Venäjällä.

Armoa ja rakkautta

Nenetsien keskuudessa miesten keskimääräinen elinikä on 45 vuotta. Poronhoitoa, kalastusta ja metsästystä harjoittavista nenetseistä monet asuvat läpi vuoden teltoissa tundralla. Alkoholismi, eristyneisyys ja toivottomuus johtavat monesti itsemurhiin ja tuhoavaan elämäntapaan. Heidän kielessään ei ole Sivu 4

Lähetysnäky 3 /2 0 1 2


Pääs imme vierailema a n ehkä kolmessakymm e n e s s ä nenetsi kodassa. Täs sä Ti i n a Kärkkäinen kertoo la p s i l l e J ees u ksesta.

sanoja kuten armo, rakkaus, kiitos tai anteeksisaaminen. Heillä on shamanismista tulleita käsityksiä hengistä, kirouksista, kohtalosta jne. Venäjän ortodoksikirkon he ovat kokeneet vain venäläisten uskonnoksi.

Kirjallisuutta ja äänitteitä

Satu ja Ian Cottrell ovat tehneet jo vuosien ajan työtä nenetsien hyväksi tuottaen ja vieden näille evankelioivaa nenetsinkielistä kirjallisuutta ja äänitteitä. Nenetsien tavoittaminen on hyvin haastavaa erityisesti niiden olosuhteiden tähden, joissa nenetsin elävät. Tundralla elävät paimentolaiset muuttavat jatkuvasti asuinpaikkaansa ja lapset otetaan herkästi kouluista pois, koska tundralla tarvitaan myös lapsia. Osallistuaksemme tähän työhön tiimimme (Juha Kotisaari, Pavel Pesonen, Merja Haapalehto, Eija Riikola, Ian ja Satu Cottrell sekä Tiina Kärkkäinen) teki kolmen viikon matkan nenetsien pariin tavoitteenamme viedä evankeliumia heille. Kohteemme oli Antipajutan ja Gydan kylät. Antipajuta on n. 3 000 asukkaan kylä, johon eivät edes paikalliset tunnu mielellään menevän. Talot on rakennettu paalujen varaan, koska vieressä virtaava joki saattaa tulvia ajoittain koko

Antipajutan kylässä talot on rakennettu paalujen varaan, koska vieressä virtaava joki saattaa tulvia ajoittain koko kylään. Pitkät ”lankkutiet” ovat usein ainoita kulkumahdollisuuksia.

Tiimimme lähdössä toista tuntia kestävälle helikopterilennolle Gydan kylään.

kylään. Viemäröintiä ei myöskään ole, ja siksi kaikki jätökset ovat vahvasti ”läsnä” joka paikassa. Pitkät ”lankkutiet” ovat monesti ainoita kulkumahdollisuuksia. Henkilöautolla on mahdoton ajaa, ja hyttysparvet ovat lämpimällä säällä heti paikalla. Kaupoista ei löydy juomavettä, leipomosta saa vain yhdenlaista leipää, ja aina välillä joko sähköntai vedentulo yhtäkkiä katkeaa.

keliumia Jumalan rakkaudesta. Tämä tosin hermostutti joitakin vaikuttajia, koska tilaisuuden avaussanoissa toivottiin juhlan olevan mieleen paikallisille ”jumalille”.

Täällä ovat kuitenkin nenetsit, joiden nimi merkitsee suomeksi - ihmistä. Täällä ovat ihmiset, joista maksettiin yhtä kallis hinta kuin esimerkiksi jokaisen suomalaisen, venäläisen tai amerikkalaisen sielusta.

Avoimia ovia

Pääsimme vierailemaan ehkä kolmessakymmenessä nenetsikodassa. Saimme julistaa ja kertoa heille evankeliumia Jumalan rakkaudesta ja ainoasta pelastajasta Jeesuksesta. Saimme myös nähdä, kuinka evankeliumin ihmeellinen voima avasi sydämet vastaanottamaan Jeesuksen. Saimme rukoilla aikuisten ja lasten puolesta. Saimme puhua ja laulaa paikallisessa Kalastajien juhlassa, johon oli kokoontunut kutsuvieraita jopa Moskovasta asti. Tilaisuuden alussa paikalla oli kolmisensataa kuuntelijaa, jotka saivat juhlapuheiden ohella kuulla myös evan-

Mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu, ja kuka voi estää Herraa toteuttamasta omaa sanaansa: ”Tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu.” Gydan kylässä, jonne oli mentävä toista tuntia helikopterilla, Jumala avasi meille kylän kulttuuritalon ovet, ja saimme pitää lastenkokouksen ja evankeliointikokouksen. Kulttuuritalon johtaja tuli itse ehdottamaan tätä nähtyään, kun pihalla laulaessamme ihmiset kokoontuivat kuuntelemaan meitä. Illan tilaisuudessa kuusi henkeä halusi vastaanottaa Jeesuksen pelastajakseen! On suurta nähdä, kuinka Jumalan Henki tekee nyt työtään näiden pienten vähemmistökansojen parissa. Kansojen, jotka ovat jääneet viimeisiksi myös evankeliumin kuulemisen suhteen. Herra ei kuitenkaan ole heitä unohtanut, ja Jeesuksen sanat: ”Monet viimeiset tulevat ensimmäisiksi”, ovat monesti nousseet mieleeni heitä ajatellessani. •

Lä h e t y s n ä ky 3/ 201 2

Sivu 5


Teksti: Jukka Laamanen

J

eesus sanoi, että Hän itse rakentaa seurakuntansa, jota tuonelan portit eivät voita (Matt.16:18). Antiokian seurakunta Apostolien Teoissa on hyvä esimerkki tällaisesta seurakunnasta. Sen luonteenpiirteisiin kuului, että se oli alusta alkaen lähetysnäyn omaava, maailmanlaajuiseen missioon osallistuva seurakunta.

Antiokian seurakunta esimerkkinä

Antiokian seurakunta ei käpertynyt itseensä. He eivät tyytyneet vain kasvattamaan omaa, hyvin menestyvää seurakuntaansa ja nauttimaan siitä. Heidän näkynsä ei ollut kapea-alainen tai lyhytkantoinen, vaan avara ja laaja: se käsitti koko maailman. Jeesus haluaa, että myös meillä, tämän ajan seurakunnilla, on maailmanlaaja näky, sillä edelleenkin ”pelto on maailma.” Edelleenkin evankeliumi kuuluu kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa. Jeesus haluaa, että opimme katsomaan koko maapalloa Hänen silmillään ja näemme maailman tapahtumat ja ihmiset evankeliumin julistamisen mahdollisuuden ja tehtävän näkökulmasta. Hän haluaa, että emme ole sisäänpäin käpertyneitä, vaan ulospäin suuntautuneita.

Jeesuksen käsky ja toimintaohje

Jeesuksen käsky ja toimintaohje on varsin selvä: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” (Mark.16:15.) ”… te olette minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” (Apt.1:8) Jeesus selvästi haluaa meidän menevän; maailmanlaaja näky on Hänen käskynsä ja ohjeensa. Kaikilla kristityillä ja kaikilla seurakunnilla on käsky mennä kaikkeen maailmaan. Koskaan aiemmin

Sivu 6

Lähetysnäky 3 /2 0 1 2

ei ole ollut näin helppoa mennä kaikkialle maailmaan: nopeat liikenneyhteydet, internet, satelliitti-TV, radio jne. antavat tehokkaita mahdollisuuksia viestiä evankeliumia monin eri tavoin. Tämä aika, jota elämme, on erityinen mahdollisuuksien aika, ja meidän tulee käyttää se oikein!

Pyhän Hengen kutsu ja johdatus

Apt.13:2-4 voimme lukea, kuinka Pyhä Henki kutsui ja johdatti Antiokian seurakuntaa menemään ensin Kyprokselle ja sitten sieltä eteenpäin. Raamatun pohjalta ymmärrän, että lähtemiseen ja menemiseen ei sinänsä tarvita mitään erityistä kutsumusta, vaan kaikki kristityt on kutsuttu ja valtuutettu menemään ja julistamaan evankeliumia. Tarvitsemme kuitenkin erityistä Pyhän Hengen johdatusta, minne juuri meidän seurakuntana tulisi mennä, mihin työhön osallistua jne.

Voittoisa seurakunta

Antiokian seurakunta oli voimakkaasti elämää sykkivä seurakunta. Evankeliumia julistettiin ruohonjuuritasolla, rohkeasti ja rajoja rikkomalla, ja sen seurauksena paljon ihmisiä tuli uskoon. Nämä uskoontulleet ohjattiin opetuslapseuteen, ja heistä kasvatettiin uusia johtajia seurakuntaan. Seurakunta kokoontui yhteen, vallitsi vahva sitoutuminen ja keskinäinen yhteys. Seurakunnan rukouselämä oli monipuolista ja voimakasta. Seurakunnassa osattiin myös kuunnella Pyhän Hengen ääntä ja oltiin alttiita toimimaan profeetallisuudessa. (Apt.11:19-30, 13:1-4, 14:21-28.) Seurakunnan, jota Jeesus rakentaa, perusluonne on se, että se on voittoisa seurakunta. Voittoisan hengen täytyy ensin olla sisällä ihmisten sydämessä, ja sitten myös seurakunnan keskellä vallitsevana ilmapiirinä. Muuten ei tapahdu etenemistä, vaan jämähdetään paikal-

UNELMA SEUR

Maailmanlaajuiseen missio


RAKUNNASTA:

oon osallistuva seurakunta

leen. Pyhän Hengen täyteys johtaa etenemiseen, ei paikalleen jäämiseen eikä puolustustaisteluun. Tällainen seurakunta ja sen toiminta kohtaavat aina vastustusta; se on odotettavaa ja luonnollista… itse asiassa hyvä merkki! Antiokian lähettämä seurakuntien istutustiimi kohtasi heti alussa demonisen vastustuksen Kyproksella: Elymas-noita yritti estää saaren erästä avainhenkilöä tulemasta uskoon. Vastustusta esiintyi myöhemminkin, lähes joka paikkakunnalla, jonne he menivät. Mutta vastustus ei saanut heitä pelkäämään ja lannistumaan, vaan he menivät eteenpäin rohkeasti. Yleisen uskomu k s e n m u k a a n lyh enne S OS tul e e sa n oi sta S a v e O ur Soul s (Pel asta k a a si e l u m m e ), joskus myos Sa v e O u r S h i p ( P elastakaa l ai vamm e ) ta i S e n d Ou r Savi or (Lähettäkää p e l a sta j a m m e ). (Lähde: Wikipedia). V a s t a t k a a m m e yhdessä tähän m a a i l m a n hätä h u u toon !

Myös me tarvitsemme tällaista Hengen täyteyttä, voittoisaa ja eteenpäin ohjaavaa henkeä sydämessämme ja ilmapiiriä seurakunnissamme. Emme saa jämähtää rutiininomaisesti ja innottomasti polkemaan paikallamme. Myös meillä tulee olla palava halu tavoittaa ihmisiä evankeliumilla ja ohjata heitä sisälle uskoon Jeesukseen. Myös meidän tulee jatkuvasti kysellä: ” Kuinka me voimme tavoittaa lisää ihmisiä omalla paikkakunnallamme, Suomessa, Euroopassa, muissa maanosissa? ”

Aletaan toimia!

©Dreamstime

He eivät vain ajatelleet, unelmoineet ja rukoilleet, vaan alkoivat toimia sen mukaisesti. Meillä voi olla loistava näky ja hyvä ymmärrys sen sisällöstä, mutta se ei hyödytä paljoakaan, ellemme toimi sen mukaisesti. Yksi länsimaisen kulttuurimme ongelmia on se, että me luulemme olevamme sisällä jossakin, jos kykenemme ymmärtämään, mistä siinä on kysymys. Voimme tietää paljon rukouksesta ja esirukouksesta, mutta siitä ei ole mitään hyötyä, jos emme rukoile. Voimme puhua keskinäisen yhteyden arvosta, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos emme varjele sitä ja kokoonnu yhteen seurakuntana.

Antiokian seurakunnassa oli muodostettu lähetysnäyn pohjalta selkeä toimintatapa: lähetetään tiimejä julistamaan evankeliumia. Näillä istutustiimeillä oli selkeä matkasuunnitelma, minne he olivat menossa. Heillä oli myös selkeä tavoite: ei vain julistaa evankeliumia kaikkialla, vaan istuttaa seurakuntia eri paikkakunnille, ja moninkertaistumisen kautta näistä seurakunnista tulisi uusia elämää sykkiviä, uusia ihmisiä tavoittavia keskuksia. Jumala tekee voimakkaasti työtään eri puolilla maailmaa. Seurakunta kasvaa hurjalla vauhdilla monin paikoin: Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa, ja myös muslimimaissa. Jeesuksen unelma on rakentaa seurakuntaa, jolla on maailmanlaaja näky, voittoisa henki, ja joka käytännöllisesti osallistuu maailmanlaajuiseen missioon vieden Jumalan valtakuntaa eteenpäin.

Millä tavoin sinun seurakuntasi voisi olla mukana tekemässä tästä Jeesuksen unelmasta totta? •

Panostaako sinun seurakuntasi lähetystyöhön? ME PANOSTAMME! Olemme Joensuun Cityseurakunnassa päättäneet lähettää säännöllisesti tukemme lähetystyölle

EKM:n kautta. Lahjoittamamme varat menevät lyhentämättömänä lähetystyön hyväksi.

Auttakaa tekin auttamaan! EKM, puh. 044 017 6000 tai info@ekm.nu

Lä h e t y s n ä ky 3/ 201 2

Sivu 7


i,

Partner

lit sinä o . täällä ! iitos

K

V a in kaksi s u kupolvea si tten e v ankeliumi sai m enestyä ja k r i stinusko levitä n ä illäkin seuduilla. N y t kristinuskosta m uistuttavat e n ä ä ihmisten k r i s t illis et n i met. M i tä on päässyt t a paht umaan?

?

MANGAN & LACHEN & LACHUNG Teksti: Olle Rosenqvist ja Kati Lillbacka Kuvat: Olle Rosenqvist

M

issä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo menestyksen. (Snl. 11:14). Tässäkö vastaus otsikon kysymykseen? Seuduille useaan kertaan matkustanut evankelista Olle Rosenqvist tietää vastauksen: hengellisten johtajien (ohjaajien) puute. Nyt teemme työtä, ettei tätä enää pääsisi tapahtumaan. Koulutamme johtajia näihin saavuttamattomiin kyliin vaikea-

Vuonna 1895 peruste ttu s eur akunta Si kki mi ssä , M angassa.

Sivu 8

Lähetysnäky 3 /2 0 1 2

kulkuisella Himalajan vuoristoalueella. EKM tuki Olle Rosenqvistin keväällä 2012 tekemää lähetysmatkaa näille alueille. – Kiitos, että autoitte minua lähtemään. Tarve on niin suuri. Tällä hetkellä suurin rukouksemme ja pyrkimyksemme on saada yhteys edes joihinkin Jumalaa rukoileviin krisittyihin sekä kouluttaa johtajia viemään evankeliumia eteenpäin. Teemme todellista pioneerityötä.


Himalajalla, N epalin, T i i b e t i n j a Bhutanin välissä sijai t s e e I n t i a a n kuuluva Si kki mi n osa v a l ti o, jonka pohjoisosia koh t a s i vakava maanjäristys s y y s k u u s s a 2011. Tuhansia ihmis i ä k u o l i j a us eita i hmi si ä on ede l l e e n k i n kadoksissa. Useita ra k e n n u k s i a s o r t ui , tei tä vauri oi tui j a sä h k öt ja puh el i nl i nj at katkesi v a t m on i n paikoi n. Lachen j a La c h u n g s e k ä Chunghang ovat kyl iä , j otk a joutui vat maanvyöryje n t a k i a t ä ys in eri styksi i n. N ämä ovat kyliä, jon n e NY T viemm e evankel i umi a!

– Nyt syyskuun lopussa 2012 matkustan puolestani Länsi-Bengaliin sekä Nepaliin, joissa olemme kouluttaneet johtajia vuodesta 2008 asti. Työmme perustuu 2. Tim. 2:2 kohtaan, jossa lukee: ”Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan.” Tämän tulevan matkan tarkoituksena on lähettää koulutusta saaneet johtajat nyt eteenpäin saavuttamattomiin kyliin ja kaupunkeihin eri puolille Himalajaa. Meillä on noilla alueilla yhteys 18 eri kansanryhmään, joissa läheskään kaikissa ei ole vielä ainuttakaan kristillistä seurakuntaa. Kiitos, että autat meitä auttamaan! •

Vieläkin ihmiset ovat a p a a t t i s i a ja talot ovat rauni oi n a . Tä m ä n k i n maanvyörymän alla m a k a a e d e l l e e n kuolleita ruumiita. Vu o r i l t a v i r t a a v a vesi makaa tiellä, ja k u o l l e i d e n r uumii den haj u on voi m a k a s. Sano ma Jeesuksesta tu o toi v oa .

©Dreamstime

”...vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”

Olle Rosenqvist oli mukana v i e m ä s s ä a p u a m a a n j ä r i s t y ksen u h r e i l l e L a c h e n i s s a j a L a c h ungissa v u o s i s i t t e n . T ä m ä n j ä l k e e n ovet evankeliumille avautuivat.

Lä h e t y s n ä ky 3/ 201 2

Sivu 9


T ä m ä k in p r o fe t ia t o t e u t u i.

Teksti: Anki Sandvik

M a ggi e k e sk u ste l e m a s s a Kuuban juutalaisista Adela D v ori n , H a v a n n a n Pa t r o n a t o sy n ä goga n j oh ta j a n k a n s s a .

V i e ti m m e k i i n a n j u u ta l a is e n h ä i tä Je ru sa le m in su u re ssa sy n a googa s s a .

Hav ann an mes siaa nise n seu raku nna n jäse niä Kuu bas sa.

Sivu 10

Lähetysnäky 3 /2 0 1 2

KUTSUMUKSENA JUUTALAISET

Eräs seu raku nta Gam agu eys sä, Kuu bas sa.

Margaretha ”Maggie” Jägerhult on kuuliainen taivaalliselle näylle

M

argaretha ”Maggie” Jägerhult, on Jumalan nainen, jolla on monta rautaa tulessa. Heti pelastuksensa jälkeen Barcelonassa, Espanjassa vuonna 1970, hänellä on ollut kaipuu saada toteuttaa Jumalan kutsumusta elämässään. Amerikkalaiset lähetystyöntekijät kertoivat hänelle evankeliumin, joten jo alusta asti hän on ymmärtänyt lähetystyön merkityksen. Maggien kutsumus on olla mukana Jumalan työssä Israelin ja juutalaisten hyväksi sekä julistaa sanaa profeetallisella terävyydellä. Muutama vuosi uskoon tulonsa jälkeen Maggie oli aktiivinen Suomen Lähetysnuorissa ja perusti järjestön toiminnan Ruotsissa, jonka johtajuuden hän myöhemmin luovutti Kristian Westergårdille. Ammatiltaan Maggie on sairaan-/ terveydenhoitaja. Lisäksi hän on opiskellut mm. journalistiikkaa.

Alija - paluumuutto

Jo aikaisessa vaiheessa Maggie ymmärsi olevansa kutsuttu tekemään työtä juutalaisten parissa. Vuonna 1977 hän avioitui Christer Jägerhultin kanssa, ja he asuivat Tukholmassa aina vuoteen 1989, jolloin aviomies kuoli. Tämän jälkeen Maggie alkoi julistaa ja on vaikuttanut monissa eri seurakuntyhteyksissä matkustaen Herran palveluksessa


Maggie maksoi pastorin asunno n rakenta misen Kuuban Murgas issa.

Tyy pillin en talo Kuu ban maa seu dulla .

kokoaikaisesti. Vuosien 1990 – 1995 aikana hän työskenteli Livets Ord -seurakunnassa Uppsalassa vastaten juutalaistyöstä ennen kaikkea Venäjällä, mutta matkustaen myös Ruotsissa ja monissa muissa maissa puhuen juutalaisten paluumuutosta Israeliin. Hänellä oli myös asunto Pietarissa, Venäjällä, jotta hän voisi helpommin matkustaa ja vaikuttaa maassa. Maggie järjesti suuria juhlia juutalaisväestölle tavoitteenaan tiedottaa Jumalan suunnitelmista ja juutalaisten paluumuutosta (alija) Israeliin. Maggie vieraili myös eri puolilla entistä Neuvostoliittoa opettaen seurakunnissa Israelista ja Jumalan suunnitelmista juutalaisille ajassamme. Hän on nähnyt alijan alun ja auttanut monia erityisryhmiä ulos maistaan ja muuttamaan Israeliin.

Anne Frank ja Kristialliyö

Vuonna 1995 Maggie muutti takaisin Suomeen. Sen jälkeen tehtäviä on ollut monia – sekä Suomessa että maan rajojen ulkopuolella. Suurista Maggien vastaamista projekteista mainittakoon “Anne Frank” -näyttely sekä konsertti “Kristalliyö”, jossa oli mukana useita tunnettuja, myös juutalaisia, artisteja. Kutsumus on vienyt hänet maasta toiseen, Venäjältä Kiinaan, eri maihin Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa, USA:ssa, Floridasta Alaskaan ja viime vuosina ennen kaikkea Kuubaan. Maggie on uutta maata muille raivaava pioneeri. Pioneerityön hedelmä ei aina

määrällisesti ole niin suuri – kyse ei useinkaan ole suurista ihmisjoukoista. Laadullisesti työ on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, ja vasta ehkä ikuisuudessa tulemme ymmärtämään hänen kuuliaisuutensa merkityksen kulkea edellä valmistaen tietä muille. Maggie on profeetallisesti palvellut Kristuksen ruumista, ja monet ovat saaneet hänen kauttaan sanan Herralta. Useat ihmiset ovat kertoneet, miten profeetallinen sana on toteutunut yksityiskohtaisesti.

Työ jatkuu

JEESUS-

KAMPANJA & SEMINAARI SIBOLGA INDONESIA 17. - 20.10.

MUKANA GOLA TIRUNEH, INDONESIA & TOM LIPKIN, SUOMI

Partner i, Kiitos,

että sinä o lEt täällä

!

Juuri 70 vuotta täyttäneen Maggien näky on vahvempi kuin koskaan – saada nähdä hajotuksessa elävien juutalaisten paluun maahansa ja auttaa uskovia ymmärtämään Jumalan työn Israelissa ja juutalaisen kansan keskuudessa. Maggie tahtoo keskittää tulevien vuosien työn juuri tähän. Hän on edelläkävijä ja hyvä esimerkki monille, miten antautuneella sydämellä voi juosta taivaallisen näyn innoittamana. Kysymykseen, mitä hän haluaisi sanoa Lähetysnäyn lukijoille, hän vastaa: ”Tiedä, mikä on kutsumuksesi ja ole uskollinen sille!” Maggie Jägerhult tekee hedelmällistä työtä, jota EKM tahtoo tukea. Jumalan hänelle antaman palvelustyön kautta voimme olla mukana Herran työssä Israelin ja Hänen omaisuuskansansa keskellä. •

Lä h e t y s n ä ky 3/ 201 2

Sivu 11


VARTIN

VALLANKUMOUS MINUA SIITÄ VAAN , VAIVA A

Paul Scanlon

– kuin se, että on a – ja yhtä vaikeaa on yhtä yksinkertaist ARTIN VALLANKUMOUS päivittäin auttaakseen taan 15 minuuttia omasta mukavuudes imetodia, sillä elioint almis luopumaan evank uutta teologiaa eikä ole monimutkaista otakuta. Tarjolla ei Koska olemme kaikki ta kuin teologiasta. minkin mobilisoinnis aattisesti. Ilman ässä on kyse pikem autom du tapah inen ei itä, toisten auttam voittaa. uonnostamme itsekkä itsekkyys aina lopulta sta tuo synnynnäinen onkinlaista vallankumou

HELMI MEDIA

PAU L SCA NLO N

VARTIN VALLANKUMOUS

Tä män ki rj an aj atukse t n ovat riittäneet mainiosti si i hen, että monet seurakunnat eri puolilla maailmaa ovat i nnostuneet j a lähteneet mukaan V a r t i n Life Church SCANLON on Abundant PAUL vallankumoukseen, ies ja ja Abundant Life Ministr -seurakunnan johtaja aja. tön perust toivottavasti ne saav a t -järjes sijaitseva na on Pohjois-Englannissa . s inut ki npaikka i nnostumaan Seurakunnan keskus sien lähiympäristön

VARTIN

päinvastaisee on kääntää kehitys ksen tavoitteena Vartin vallankumou ihmisistä lähiympäristömme meistä tietoisempia suuntaan, tehdä lle ittunee haavo ä elämä tuomaan Jumalan ja saada meidät a se on – ja e. Niin yksinkertaist elämm missä maailmalle siellä ainakin 15 mään käyttä sti valmis tietoise niin vaikeaa! Jos olet a mukavuudestasi siihen, että luovut omast minuuttia päivässä kumoukseen! lue lisää ja liity vallan auttaaksesi jotakuta,

än työtä tuhan Bradford, jossa tehdä hetykset tavoittavat Viikoittaiset tv- ja radiolä asukkaiden parissa. i maailman. ympär ihmisiä nia lisäksi miljoo

15, 65100 VAASA Helmi Media, Myllykatu us@helmimedia.com, Puh. 050 5431 431, kustann www.helmimedia.com

VALLANKUMOUS

4

ISBN: 13 978-0-9555804-4-

MINUA SIITÄ VAAN , VAIVAA

VARTIN

Var t in val l ankumous l a i t t a a kaikki liikkeelle tekem ä ä n jotak in ihan siellä mi s s ä ovat, ja tekemään se n nyt. S i l l ä ei ol e mi tään tekemi stä koul utukse n , kuts umuksen, armoitu k se n tai persoonal l i suuden k a n ssa .

päristön ihmiset, aa ensin oman lähiym Paulin visiona on tavoitt ja viedä sitten va paikallisseurakunta rakentaa heistä mahta aan. a kaikkialle maailm seurakunnan sanom

VALLANKUMOUS

PAUL SCANLON

Var t in val l ankumous t u o t o i s t e n a u t t a m i s e n s u o r a a n nykyhetkeemme! Täm ä v a l l a n k u m ou s on v ä l i ttöm ä s t i kaikki en ul ottuvi l l a, n i i n v a n h oj e n k u i n n u ori e n k i n . Ehkä tämä ei ole sin u l l e m i t e n k ä ä n v a l l a n k u m o u k s e l l i s t a – ehkä toisten autta m i n e n o n s i n u l l e l u o n t a i s t a . J o s n ä i n on, olet varmasti se p o i k k e u s , j o k a v a h v i s t a a s ä ä n n ö n . Jos tämä on sinusta h e l p p o a , n o s t a m m e s i n u l l e h a t t u a ja pyydämme sinua a u t t a m a a n m e i t ä m u i t a l i i t t y m ä ä n vallankumoukseen.

”Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ”Herra, milloin me teimme kaiken tämän?” ( M att. 25:35-40; j ak e e t 3 7 -4 0 m u k a i l l e n , R K). Silloin Kuningas saat t a a h y v i n k i n v a s t a t a , e t t ä t e i t s e n aina vartin kerrallaan , j a s i k s i e t e d e s h u o m a n n u t , mit en pal j on hyvää t e i t! Jos olet valmis tietoi s e s t i k ä y t t ä m ä ä n a i n a k i n 15 mi nuutti a päi vässä si i h e n , e ttä l u ov u t om a sta mukavuudestasi autta a k se si j ota k u ta , ti l a a k i rj a , l ue lis ä ä j a tul e mukaan v a l l a n k u m ou k se e n . O lkoon tämä al ku om a l l e V a rti n v a l l a n k u m ou k se l l e s i.

H i n t a 12,- -25 % NYT 9,-

w w w. h e l m i m e d i a . c o m p u h. 0 5 0 5 431 431 t i l a u s @ h e l m i m e d i a .c o m w w w. h e l m i m e d i a . c o m

Paul Scanlon on Abundant Life Church -seurakunnan johtaja ja Abundant Life Ministries -järjestön perustaja. Seurakunnan keskuspaikkana on Pohjois-Englannissa sijaitseva Bradford, jossa tehdään työtä tuhansien lähiympäristön asukkaiden parissa. Viikoittaiset tv- ja radiolähetykset tavoittavat lisäksi miljoonia ihmisiä ympäri maailman. Paulin visiona on tavoittaa ensin oman lähiympäristön ihmiset, rakentaa heistä mahtava paikallisseurakunta ja viedä sitten seurakunnan sanoma kaikkialle maailmaan. Lue lisää: www.alm.org.uk

Profile for EKM - Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry.

Lähetysnäky 3/2012  

EKM - Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry.:n ilmainen tiedotuslehti.

Lähetysnäky 3/2012  

EKM - Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry.:n ilmainen tiedotuslehti.

Profile for ekm-etal
Advertisement