Page 1

MEGRA, 26. mednarodni sejem gradbeniĹĄtva MEGRA, International Construction Fair ENGRA, 2. mednarodni sejem energetike ENGRA, International Energy Fair KOGRA, 2. mednarodni sejem komunale, urejanja okolja in ekologije KOGRA, International Fair for Municipal Services, Landscaping and Ecology

Gradimo z naravo! Building with nature!

!!!" "

POMLADNI SEJEM

4. - 7. 4. 2013

2013

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

    

#"$%%&&

POS, 1. mednarodni Pomurski obrtno-podjetniĹĄki sejem POS, International Pomurje Craft- business Fair

       

5. - 7. 4. 2013 1. mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliĹĄkih dejavnosti International Funeral and Cemetery trade Fair

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM 19. - 21. 4. 2013 8. mednarodni sejem lovstva in ribiĹĄtva International Hunting and Fishing Fair

EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME 2013

             

POMLADNI SEJEM 19. - 21. 4. 2013 2. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi International Fair for Outdoor Activities and Recreation

GRADBENIĹ TVA, ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI

SPRING FAIR FOR CONSTRUCTION, ENERGETICS, MUNICIPAL SERVICES AND TRADE

24. - 29. 8. 2013

I N T E R N AT I O N A L

51. mednarodni kmetijsko-Ĺživilski sejem International Fair of Agriculture and Food

4.– 7. 4. 2013 POMLADNI SEJEM

www.pomurski-sejem.si

Gornja Radgona

'()*+,-  """ 

   !&.&/0/$#1 "#!!!!" " $%&'! 23 "


MEGRA, 26. mednarodni sejem gradbeniĹĄtva MEGRA, International Construction Fair ENGRA, 2. mednarodni sejem energetike ENGRA, International Energy Fair KOGRA, 2. mednarodni sejem komunale, urejanja okolja in ekologije KOGRA, International Fair for Municipal Services, Landscaping and Ecology

Gradimo z naravo! Building with nature!

!!!" "

POMLADNI SEJEM

4. - 7. 4. 2013

2013

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

    

#"$%%&&

POS, 1. mednarodni Pomurski obrtno-podjetniĹĄki sejem POS, International Pomurje Craft- business Fair

       

5. - 7. 4. 2013 1. mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliĹĄkih dejavnosti International Funeral and Cemetery trade Fair

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM 19. - 21. 4. 2013 8. mednarodni sejem lovstva in ribiĹĄtva International Hunting and Fishing Fair

EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME 2013

             

POMLADNI SEJEM 19. - 21. 4. 2013 2. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi International Fair for Outdoor Activities and Recreation

GRADBENIĹ TVA, ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI

SPRING FAIR FOR CONSTRUCTION, ENERGETICS, MUNICIPAL SERVICES AND TRADE

24. - 29. 8. 2013

I N T E R N AT I O N A L

51. mednarodni kmetijsko-Ĺživilski sejem International Fair of Agriculture and Food

4.– 7. 4. 2013 POMLADNI SEJEM

www.pomurski-sejem.si

Gornja Radgona

'()*+,-  """ 

   !&.&/0/$#1 "#!!!!" " $%&'! 23 "


2013 RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

Pomladni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti Gornja Radgona 4. - 7. april 2013

Spring Fair for Construction, Energetics, Municipal Services and Trade Gornja Radgona, Slovenia 4th - 7th April 2013


PROGRAMSKI SVET PROGRAMME BOARD

Predsednica / President Jožka Hegler Mestna uprava Mestne občine Ljubljana

Podpredsednik / Vice-president Bogdan Oblak Oblak commerce d.o.o.

Predsednik organizacijskega odbora sejma MEGRA / President of the MEGRA organisation committee mag. Jože Renar GZS, Zbornica gradbeništva in IGM

Predsednica organizacijskega odbora sejma ENGRA / President of the ENGRA organisation committee dr. Marjana Šijanec-Zavrl Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

Predsednica organizacijskega odbora sejma KOGRA / President of the KOGRA organisation committee mag. Stanka Cerkvenik Ireet d.o.o.

Člani / Members Danilo Burnač GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva • Evstahij Drmota Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. • Damian Peter Džakulin KP Motor d.o.o. • mag. Barbara Škraba Flis Inženirska zbornica Slovenije • Stojan Franetič GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva • mag. Andrej Goljar Zbornica za arhitekturo in prostor • mag. Vladimir Gumilar Slovenski gradbeni grozd - GIZ • Neva Jejčič Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. prof. dr. Borut Juvanec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo • mag. Vekoslav Korošec GZS, Zbornica za svetovalni inženiring • Leo Kremžar Skupnost občin Slovenije • dr. Andraž Legat Zavod za gradbeništvo Slovenije


dr. Meta Levstek JP Centrala čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. • prof. dr. Bojan Majes Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo • Mitja Majnik Imos d.d. • Vlado Mandič Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota • Blaž Miklavčič GH holding d.d. • Štefan Pavlinjek Roto Podjetje za predelavo in trženje d.o.o. • prof. dr. Franc Pohleven Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta • mag. Miha Praznik Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. • mag. Črtomir Remec Inženirska zbornica Slovenije • Enisa Rojnik Ireet d.o.o. • Janko Rozman Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije • Branko Selak Marmor Hotavlje, d.d. • Robert Smodiš Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - Green building council Slovenia • Valentina Smrkolj GZS, Zbornica gradbeništva in IGM • Štefan Sobočan Varis Lendava d.d. • Matija Vilhar DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, d.o.o. • Milenko Ziherl Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad • Janko Zrim Tehnis d.o.o. • Janez Erjavec Pomurski sejem d.d. • Mateja Jaklič Pomurski sejem d.d. • Robi Fišer Pomurski sejem d.d. • Boris Nicolas Erjavec Pomurski sejem d.d.


omladni sejem v letu 2013 prvič povezuje sejem gradbeništva MEGRA, ki ima več kot tridesetletno tradicijo, s sejmom energetike ENGRA, s sejmom komunale, urejanja okolja in ekologije KOGRA ter s Pomurskim podjetniškoobrtnim sejmom POS.

P

Čeprav se sejem v teh kriznih časih ne more pohvaliti s prostorsko rastjo, pa je dober primer trdne volje, da skupaj poiščemo izhod iz krize. Vsi, ki sodelujemo pri izgradnji infrastrukture, energetike, bivališč in okolja prihodnosti, se zavedamo, da smo lahko pri tem uspešni le z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem. Znanje, materiale, orodja in naprave smo povezali v trajnostni način razmišljanja, z zaupanjem v lastne potenciale, znanje in spretnosti. Sprijaznili smo se z dejstvom, da se iskanje kratkoročnih velikih dobičkov ne izplača, pač pa je moč blagostanje graditi le na dolgi rok. S sejemskimi predstavitvami izražamo prepričanje, da je lahko Pomladni sejem in način, na katerega smo se pri njem povezali, prava pomlad novega gospodarskega razvoja. Sejem gradbeništva MEGRA predstavlja ponudbo za trajnostno graditeljstvo, energetsko sanacijo stavb in smotrno rabo materialov. Spremljajo ga 13. državno tekmovanje mladih kleparjev in krovcev, predstavitve gradbenega izobraževanja ter vsakodnevno brezplačno gradbeno svetovanje za obiskovalce. Sejem energetike ENGRA ponuja najnovejša znanja, izdelke in storitve za učinkovito rabo energije v stavbah s pomočjo naprednih energetskih sistemov in s čim večjim deležem obnovljivih virov energije. Energetsko umnost širi z vsakodnevnimi brezplačnimi individualnimi svetovanji za obiskovalce ter s predstavitvami subvencij za varčevanje z energijo in uvajanje obnovljivih virov. Sejem komunale, urejanja okolja in ekologije KOGRA prikazuje znanje, storitve, opremo in materiale za vlaganje v posodobitev in razvoj komunalne infrastrukture, za urejeno okolje posameznika in družbe v sožitju z naravo. Spremlja ga odmeven mednarodni strokovni posvet. Pomurski podjetniškoobrtni sejem POS druži obrtnike in podjetnike v skupno ponudbo izdelkov in storitev s področja gradbeništva, obnovljivih virov energije, zaključnih graditeljskih del, instalacij, vzdrževanja bivališč, urejanja njihove okolice in skrbi za okolje. Spremljajo ga: Obrtniška ulica s prikazi dela, storitev in izdelkov članov sekcij Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, predstavitev obrtniških poklicev in nasveti za izobraževanje. Pomladnemu sejemskemu dogajanju se od 5. do 7. aprila 2013 priključuje tudi 1. mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliških dejavnosti POST VIVA kot pomemben del življenja in urejanja okolja. A tisto, kar ima na Pomladnem sejmu prednost, je življenje, zato je živahen, kot pomladi tudi pritiče. Pogled v prihodnost nam usmerja s pestro komercialno ponudbo in z odmevnimi strokovnimi posveti. Povezuje nas na poslovnih, stanovskih in tekmovalnih dogodkih. Hvala vsem, ki na Pomladnem sejmu urejate okolje in gradite prostore za nove uspehe, ker jasnite pogled v bodočnost in ogrevate gospodarstvo!

Pomurski sejem d.d. Predsednik uprave Janez Erjavec


or the first time the 2013 Spring Fair brings together the International Construction Fair MEGRA, which has a more than thirty year tradition, the International Energy Fair ENGRA, the International Fair for Municipal Services, landscaping and Ecology KOGRA and the Pomurje Craft-Business Fair POS.

F

Although in these times of crisis the fair cannot boast spatial growth, it is however a strong example of determination to find a way out of these hard times together. All those who participate in the construction of the infrastructure, energetics, housing and the future of the environment are aware that we can only succeed through mutual cooperation and integration. We have connected know-how, material, tools and devices in a sustainable mindset, with confidence in their potential, knowledge and skills. We have come to terms with the fact that the search for short-term high profits does not pay, but that wealth can only be built over a long term. By means of the fair's exhibition we express our convictions that the Spring Fair and way we have connected in it, can bring a real spring of new economic development The International Construction Fair MEGRA presents offers for sustainable construction, improvements for more energy-efficient buildings and the rational use of materials. Accompanying the fair will be the 13th National Championships for young metal workers and roofers, as well as construction education presentations and daily free construction advice for visitors. The International Energy Fair ENGRA offers the latest know-how, products and services for energy efficiency in buildings using advanced energy systems and maximizing the share of renewable energy sources. Energy wisdom extends to daily free individual advice for visitors and presentations of subsidies for saving energy and deployment of renewable sources. The International Fair for Municipal Services, Landscaping and Ecology KOGRA shows know-how, services, equipment and materials for investment in the modernization and development of municipal infrastructure, for regulated environments that are in harmony with nature for the individual and society as a whole. Accompanying the fair will be high profile international expert consultations. The Pomurje Craft-Business Fair POS unites craftsmen and entrepreneurs in a common offer of products and services in the field of construction, renewable energy sources, finalization construction works, installations, home maintenance, arranging surroundings and care for the environment. Accompanying the Fair will be the Craftsmen's street with presentations of work, services and products by members of the Chamber of Crafts and Small Business of Slovenia, presentations of craft professions and advice on education. The Spring Fair events from the 5th to 7th April 2013 will also be joined by the 1st International Funeral and Cemetery Trade Fair POST VIVA as an important part of life and management of the environment. But that which has precedence at the Spring Fair is life, and for that reason the fair is lively and like spring is also coming. With diverse commercial offers and high-profile consultations we are oriented towards the future. And business, professional and competitive events connect us. Thanks to all who at the Spring Fair manage environments and build spaces for new success, because you give us a clear view of the future and warm-up the economy! Pomurski sejem d.d. President of the Management Board Janez Erjavec


1 Splošne Informacije General Information • Strokovni in spremljajoči program Specialized and Accompanying Programme

2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih List of Exhibitors Grouped by Exhibition Space • Seznam razstavljavcev po dejavnostih List of Exhibitors Grouped by Activity

3 Načrti razstavnih prostorov Plans of the Exhibition Spaces

4 Razstavni program Exhibition Programme

5 Gradbene šole Construction Schools

6 Kazalo Index

9


1 Splošne Informacije General Information • Strokovni in spremljajoči program Specialized and Accompanying Programme

11


INFORMACIJE IN PRIJAVE INFORMATION AND REGISTRATION

Pomurski sejem d.d. Cesta na stadion 2 9250 Gornja Radgona, Slovenija T: + 386 (0) 2 5642 100, F: + 386 (0) 2 5642 160 info@pomurski-sejem.si www.pomurski-sejem.si PREDSEDNIK UPRAVE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD

Janez Erjavec

IZVRŠNA DIREKTORICA EXECUTIVE DIRECTOR

Mateja Jaklič

PROJEKTNI VODJA PROJECT MANAGER

Robi Fišer

PREDSTAVNIŠTVA REPRESENTATIONS

Slovenija / Slovenia Pomurski sejem d.d. Linhartova 36, 1000 Ljubljana T: + 386 (0)1 432 4030, F: + 386 (0)1 430 0282 miran.mate@pomurski-sejem.si Hrvaška / Croatia Manox d.o.o. Marjan Novak Pušćine, Čakovečka 79, 40305 Nedelišće T: / F: +385 40 895 196, T: +385 98 241 952 manox@manox.hr Madžarska / Hungary Ferenc Mázsa Béke utca 33, 8944 Sárhida T: / F: +36 92 461 255, T: + 36 20 353 6226 mazsa.ferenc@zelkanet.hu Slovaška / Slovakia Štefan Kunčak Plzenska 4, 83103 Bratislava 3 T: +421 2 442 567 15, +421 907 72 9407 F: +421 2 442 567 15 skuncak@gmail.com Srbija, Makedonija / Serbia, Macedonia Mak Poslovno svetovanje Vesna Šiftar Kos s.p. Petanjci 19, 9251 Tišina T: +386 41 677 782 vesna.siftar@gmail.com

12


STROKOVNI IN SPREMLJAJOČI PROGRAM Četrtek, 4. april 2013

DAN GRADBENIŠTVA DAN KOMUNALE IN EKOLOGIJE

9.00 - 18.00 / hala A2 13. Državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev Organizator: Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

9.00 - 12.30 / dvorana 1 Posvet: Investicije in novi trendi na področju komunale Organizator: Inštitut za javne službe v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva in Skupnostjo občin Slovenije

9.00 - 12.30 / dvorana 2 Posvet: Investicije v gradbeništvu in energetiki 9:15 - 10:45 Paritetni skladi v gradbeništvu kot dobra in preizkušena praksa za zmanjševanje poslovnih tveganj podjetij in socialnih tveganj zaposlenih - Projekt SODICO 9.15 - 9.30 Aktualne razmere v panogi gradbeništvo, odziv ter aktivnosti GZS ZGIGM, perspektive v gradbeništvu, Kratka predstavitev projekta SODICO mag. Jože Renar, direktor GZS ZGIGM

9.30 - 9.45 Skrb za delovna mesta v Sloveniji, kako in na kakšen način jih povečevati ter v katerih panogah še sploh Oskar Komac, Sekretar SDGD, ZSSS

9.45 - 10.00 Problemi na področju gradbenega izobraževanja in možne usmeritve za bodočnost (Iskanje skupne razvojne strategije izobraževanja, politike in gospodarstva) red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. ing. grad., dekan Fakultete za gradbeništvo Maribor

10.00-10.15 Presek stanja v panogi na področju izobraževanja v zadnjih letih in vizija za prihodnja leta dr. Jurij Šink, generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, MIZKŠ

10.15-10.30 Izzivi in izkušnje vzpodbujanja izobraževanja in usposabljanja gradbenih kadrov v Avstriji mag. Matthias Wohlgemuth, pravni svetovalec Avstrijska gospodarska zbornica (WKÖ Bau)

10.30-10.45 Projekt SODICO kot promocija možnih rešitev za premoščanje socialne problematike v gradbeništvu v Sloveniji Valentina Smrkolj, GZS ZGIGM in Metka-Penko Natlačen, GZS Pravna služba

10:45 - 11:00 odmor 11:00 - 12:30 Oživljanje gospodarstva, potencialni investicijski projekti v Sloveniji •Kje so potencialne investicije •Investicijski potencial v letu 2013 in 2014 •Vzroki za zamujanje pri investicijah •Kako spodbuditi investicije •Lista potencialnih investicij po področjih ( infrastruktura, energetika, energetska sanacija stavb) •Administrativne in okoljske ovire •Vpliv investicij na gospodarstvo •Kako organizirati zdrava jedra gradbeništva, industrije in inženiringov za uspešen nastop v novem investicijskem ciklu •Zaključki, razprava Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za inženiring

13


9.00 - 15.00 / dvorana 5 Posvet: Sinergija med okoljsko in gospodarsko učinkovitostjo Organizatorja: Štajerska gospodarska zbornica in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

12.30 / dvorana 1 Svečano odprtje Pomladnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti Podelitev priznanj Znak kakovosti v graditeljstvu 2013 14.00 - 15.00 / dvorana 2 Okrogla miza: Novi projekti in investicije na področju gradbeništva, energetike in komunale - Vzpodbude za ponovno oživitev gradbeništva in gospodarstva Moderatorka: Marjeta Šoštarič Organizator: Pomurski sejem skupaj z medijsko hišo Delo d.d.

Petek, 5. april 2013

DAN ENERGETIKE DAN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE DAN LESA DAN IZOBRAŽEVANJA

9.30 - 14.00 / dvorana 2 Strokovni posvet: Trajnostna gradnja in energetska obnova 9.30 - 10.30 - Kako podaljšati življenjsko dobo lesenih konstrukcij? prof. dr. Miha Humar, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete UL

- Lesni kompoziti za gradnjo prof. dr. Milan Šernek, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete UL

- Praktične izkušnje pri gradnji z lesom in energetski sanaciji stavb z lesom dr. Bruno Dujič, CBD d.o.o.

- Razprava 10.30 - 10.45 Odmor 10.45 - 12.15 - Smernica o trajnostni gradnji Robert Smodiš, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo in Inženirska zbornica Slovenije

- Pilotna uporaba meril za trajnostno gradnjo - FP7 Open house dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK

- Primeri dobre prakse pri trajnostni gradnji industrijskih stavb Andrej Pirc in Damjan Mežič, Savaprojekt d.d.

- Razprava 12.15 - 12.30 Odmor 12.30 - 14.00 - Build up Skills - Kako pravočasno do potrebnih znanj in veščin za izvajalce skoraj nič energijskih hiš? dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK in Barbara Vrhovnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije mag. Barbara Škraba Flis, Inženirska zbornica Slovenije

- Razprava Organizator: Inženirska zbornica Slovenije

9.30 - 15.00 / hala A2 Državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev Organizator: Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

10.30 - 12.00 / dvorana 3 Okrogla miza: Od premogovništva do pametnih omrežij Organizator: Energetika.net

14


12.00 / dvorana 5 B2B mednarodno srečanje podjetij Organizator: Štajerska gospodarska zbornica v sodelovanju z Avstrijsko gospodarsko zbornico, Avstrijskim veleposlaništvom v Sloveniji, Avstrijsko - slovensko trgovinsko zbornico, Nemško-slovensko gospodarsko zbornico, Hrvaško gospodarsko zbornico, idr.

16.00 - 18.00 / dvorana 2 Regijsko srečanje za energetsko najučinkovitejšo sosesko »Energy Neighbourhoods2« Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

16.30 / dvorana 1 Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad državnega prvenstva mladih kleparjev in krovcev Organizator: Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

Sobota in nedelja, 6. in 7. April 2013

DAN OBRTNIH DEJAVNOSTI V GRADBENIŠTVU

OBRTNIŠTVO: Delavnice sekcij gradbenih dejavnosti pri Obrtno-podjetniški

zbornici Slovenije / hala A2

VSE DNI SEJMA:

Brezplačna svetovanja za obiskovalce na področju energetike, sanacij, gradnje, statike na skupnem svetovalnem prostoru v hali A (ENSVET) in na razstavnem prostoru ZRMK. Izvajalca: Gradbeni inštitut ZRMK in Energetsko svetovanje za občane ENSVET. BREZPLAČNA NEODVISNA STROKOVNA SVETOVANJA ZA OBISKOVALCE POMLADNEGA SEJMA

1. Kako do nepovratnih sredstev Eko sklada? Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tudi letos dodeljuje ugodne kredite občanom ter pravnim osebam za različne okoljske naložbe, nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah ter električna baterijska vozila, ter nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna baterijska vozila ter vozila za javni potniški promet na stisnjen zemeljski plin ali bioplin. Eko sklad bo letos za nepovratna sredstva za naložbe v stanovanjskih stavbah zagotovil 20 milijonov , za nepovratna sredstva za naložbe v energijsko učinkovita vozila pa 0,8 milijona . V času sejma vam bodo na razstavnem prostoru Eko sklada na voljo njegovi svetovalci z informacijami o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev in/ali ugodnih kreditov. Več informacij o javnih pozivih Eko sklada ter dokumentacija za prijavo je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. 2. Energetsko svetovanje ENSVET Strokovno svetovanje za obiskovalce sejma, s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za stanovanjske stavbe, bo potekalo na razstavnem prostoru Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Brezplačno svetovanje bodo izvajali energetski svetovalci mreže ENSVET (www.ensvet.si) v hali A vsak dan med 10. in 18. uro. Na energetske svetovalce mreže ENSVET se lahko obrnete po nasvet o tem, kako napraviti vaš dom kar najbolj energijsko učinkovit. Svetovali vam bodo izvedbo ustreznih ukrepov s področja toplotne zaščite stavbnega ovoja, vgradnje energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnje sodobnih kurilnih naprav, sistemov za souporabo obnovljivih virov energije ter naprav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stanovanjskih stavb. Energetsko svetovanje bo namenjeno za prenovo stavb in novogradnjo. 15


3. Gradbeno svetovanje GI ZRMK Na razstavnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK v hali A bodo 4. in 5. aprila 2013 od 11. do 17. ure potekala brezplačna svetovanja obiskovalcem sejma o gradnji, vzdrževanju, prenovi in bivanju (www.gcs.gi-zrmk.si). Kateri nasveti so na voljo? • o toplotni in hidro zaščiti stavb, izolacijskih materialih in sistemih za gradnjo ravnih in poševnih streh, teras balkonov, fasad ter ostalih obodnih in etažnih konstrukcij. Svetujemo pri zasnovi, gradnji, vzdrževanju in prenovi stavb. • v zvezi s statiko, zidanimi, armiranobetonskimi, lesenimi in drugimi nosilnimi konstrukcijami, potresno varnostjo stavb, vzdrževanjem in sanacijo vidnih betonskih elementov, rekonstrukcijo spomeniško zaščitenih in drugih starejših stavb itd.. Svetujemo pri zasnovi, gradnji, vzdrževanju in prenovi stavb.

SPECIALIZED AND ACCOMPANyING PROGRAMME Thursday, 4th April 2013

CONSTRUCTION DAy DAy OF MUNICIPAL SERVICES AND ECOLOGy

9.00 a.m. - 6.00 p.m. / hall A2 13th National Championship of young tinsmiths and roofers 9.00 - 12.30 a.m. / Conference room 1 Conference: Investments and new trends in the municipal sector 9.00 - 12.30 a.m. / Conference room 2 Conference: Investments in construction and energy 9.15 - 10.45 a.m.: Project SODICO (Post-Crisis Social Dialogue in the Construction Sector) 11.00 - 12.30 a.m.: Boosting the Economy, potential investment projects in Slovenia 9.00 a.m. - 3.00 p.m. / Conference room 5 Conference: Synergy between environmental and business efficacy 12.30 a.m. / Conference room 1 Opening of the Spring Trade Fair for Construction, Energy, Municipal Services and Commerce. Presentation of the Construction Quality Awards 2013

Friday, 5th April 2013

DAy OF ENERGETICS DAy OF RENEWABLE ENERGy SOURCES WOOD DAy CONSTRUCTION EDUCATION DAy

9.00 a.m. - 2.00 p.m. / Conference room 2 Expert conference: Sustainable construction and energy renovation 9.30 a.m. - 10.30 a.m.: - How to extend the durability of wooden constructions? - Wood composites in construction - Practice experiences with wooden construction and energy renovations with wood 16


10.45 a.m. - 12.15 a.m.: - Guidelines for sustainable construction - Guide project FP7 Open house - Examples of good practice in the sustainable construction of industrial buildings - Discussion 12.30 a.m. - 2.00 p.m.: - Build up Skills - Discussion 9.30 a.m. - 3.00 p.m.: Exhibition hall A2 National Championship of young tinsmiths and roofers 10.30 - 12.00 a.m.: Conference room 3 Round table: From coalmining to intelligent networks 12.00 a.m. / Conference room 5 B2B International business meeting 4.00 - 6.00 p.m. / dvorana 2 Regional meeting of energy most efficient neighborhoods ÂťEnergy Neighbourhoods2ÂŤ 4.30 p.m. / Conference room 1 Announcement of the results of the National championship of young tinsmiths and roofers

Saturday and Sunday, 6th and 7th April 2013

DAy OF BUSINESS ACTIVITIES IN CONSTRUCTION

Workshops by the Construction Section of the Chamber of Craft and Small Business of Slovenia ON ALL DAyS OF THE TRADE FAIR:

Free advice for trade fair visitors on energy and construction issues, renovations, statics etc. at the joint counselling centre ENSVET in exhibition hall A as well as at the fair booth of the Construction Institute ZRMK.

17


2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih List of Exhibitors Grouped by Exhibition Space • Seznam razstavljavcev po dejavnostih List of Exhibitors Grouped by Activity

19


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO RAZSTAVNIH PROSTORIH

LIST OF EXHIBITORS GROUPED By EXHIBITION SPACE

Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-Exhibitor

* A/117a Agregat d.o.o., Slovenija / Apolis d.o.o. A/127 Ajm okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, SI-2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija A/110 Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p., Dvorjane 25, SI-2241 Spodnji Duplek, Slovenija A/117a Apolis d.o.o., Panonska ulica 36, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A1/204 Aquaemundus d.o.o., Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor, Slovenija A1/203 Armex armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica, Slovenija * A/132 Atlas trading d.o.o., Slovenija / Rajbi d.o.o. * A2/302 Avtoprevoznik Banko Boris s.p., Slovenija / Območna obrtnopodjetniška zbornica Murska Sobota A2/302 Avtoprevoznik Banko Boris s.p., Strukovci 26, SI-9265 Bodonci, Slovenija Z1/1002 Balavto d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška cesta 5 B, SI-5270 Ajdovščina, Slovenija *Z1/1009a BEAVER Schutzsysteme AG, Švica / PAL inženiring d.o.o. * A/110 BeFag parkett, Madžarska / Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p. * Z1/1001 Bell Equipment Deutschland GmbH, Nemčija / KP Motor d.o.o. Z1/1011 Bernjak gradbeništvo d.o.o., Industrijska ulica 28, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija A/129 Bioles Horizont d.o.o., Korčetova ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenija A/130 Biomasa d.o.o., Krnica 52, SI-3334 Luče, Slovenija A/134 Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p., Dolina 16, SI-9201 Puconci, Slovenija * A/116a Botament Systembaustoffe, Nemčija / Lors, Lorenčič Sašo s.p. Z1/1010 Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki, Slovenija *Z1/1009a Brawoliner GmbH, Nemčija / PAL inženiring d.o.o. / Business solutions d.o.o., Velika pot 15, SI-5250 Solkan, Slovenija A/135 Cleangrad d.o.o., Prešernova ulica 29, SI-9240 Ljutomer, Slovenija * A/132 Cox geelen, Nizozemska / Rajbi d.o.o. A/122 Creaton AG, Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen, Nemčija A1/201 CVS mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/313 Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija * Z1/1001 Dynapac, Part of the Atlas Copco Group / KP Motor d.o.o. A/131 Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A/102 Ekod d.o.o., Vrenska gorca 16, SI-3255 Buče, Slovenija A/116a Ekoline d.o.o., Selo 11d, SI-5262 Črniče, Slovenija Z2/2012 Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p., Zgornji Jakobski Dol 66, SI-2222 Jakobski Dol, Slovenija A1/206 Ekpro, gradnja rastlinskih čistilnih naprav, d.o.o., Dražen Vrh 52, SI-2233 Sveta Ana, Slovenija / Eme T&T d.o.o., Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor, Slovenija A/119 Energosolar trgovina in storitve d.o.o., Kranjska cesta 50, SI-4290 Tržič, Slovenija *Z1/1009a ENZ Technik ag, Švica / PAL inženiring d.o.o. *Z1/1009 Estrima S.r.L., Italija / Exprum d.o.o. 20


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

* Z2/2010 *Z1/1009a Z1/1005 *Z1/1009 A2/313 A/114 *Z1/1009a * A1/200 A/133a A/128 * A/130 A1/209 *Z1/1009a A/130a

Eta Heiztechnik GmbH, Avstrija / Mitraka d.o.o. European Pipeline Center, Avstrija / PAL inženiring d.o.o. Exprum d.o.o., Celovška cesta 62, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Faam-Evf S.p.A., Italija / Exprum d.o.o. Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, SI-8270 Krško, Slovenija Februs d.o.o., Obrtna cona Logatec 26, SI-1370 Logatec, Slovenija Flensburger Fahrzeugebau, Nemčija / PAL inženiring d.o.o. Flottweg SE, Nemčija / Lesmarc+ d.o.o. Fotovolt d.o.o., Skakovci 15, SI-9261 Cankova, Slovenija Frigor d.o.o., Miren 117, SI-5291 Miren, Slovenija Fröling G.m.b.H., Avstrija / Biomasa d.o.o. Geder d.o.o., Podgrad 47a, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Gerotec GmbH, Nemčija / PAL inženiring d.o.o. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Gullyver GmbH, Nemčija / PAL inženiring d.o.o. Hauptman Milan s.p., Kraigherjeva ulica 19a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Heizomat GmbH, Irrsberg 97, A-5310 Mondsee, Avstrija Hirschmugl GmbH, Deutsch Goritz 78, A-8483 Deutsch Goritz, Avstrija Hit-mac d.o.o., Mednarodni prehod 2, SI-5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija Hotel Diana, Slovenija / Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota Hotel Diana, Slovenska ulica 52, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Hribi-tec Gašper Hribšek s.p., Ižanska cesta 151, SI-1000 Ljubljana, Slovenija IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG, Nemčija / Lesmarc+ d.o.o. IBS GmbH, Nemčija / PAL inženiring d.o.o. Ideachip OY, blagovna znamka Allu, Finska / KP Motor d.o.o. Igoton Anton Donoša s.p., Pertoča 73, SI-9262 Rogašovci, Slovenija Imao electric d.o.o., Hrvaška / Energosolar trgovina in storitve d.o.o. Imles, trgovina in storitve d.o.o., Krtince 10b, SI-3241 Podplat, Slovenija Ipek Spezial TV, Nemčija / PAL inženiring d.o.o. Isa d.o.o. Komen, Škrbina 15, SI-6223 Komen, Slovenija Iso dom d.o.o., Ronkova ulica 4, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija Ivon d.o.o., Petanjci 51c, SI-9251 Tišina, Slovenija Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Kamnoseštvo Simonič d.o.o., Lokve 5c, SI-8340 Črnomelj, Slovenija Karba mge, d.o.o. Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Kärcher Alfred Ges.m.b.H., Avstrija / Exprum d.o.o. Keb, kamnoseštvo Erjavec Beltinci, Marjan Erjavec s.p., Ribiška pot 1a, SI-9231 Beltinci, Slovenija KEG mbH, Nemčija / Lesmarc+ d.o.o. Keramia Kft., Kaszahasi ut. 89, H-8900 Zalaegerszeg, Madžarska KFZ-Handel Puntigam GmbH, Salsach 28, A-8483 Deutsch Goritz, Avstrija Klima center Tratnjek d.o.o., Noršinska ulica 28, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p., Temlinova ulica 4, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Kovintrade d.d. Celje, Slovenija / Rajbi d.o.o. KP Motor d.o.o., Šmartinska cesta 32, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Krim d.o.o., Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Krim d.o.o., Slovenija / Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer

*Z1/1009a A1/211 Z2/2011 Z1/1008 A/100 * A2/302 A2/302 Z2/2002 * A1/200 *Z1/1009a * Z1/1001 A/137 * A/119 A1/212 *Z1/1009a Z1/1012 A/103 A/117 Z2/2000 A/123 A/128a *Z1/1009 A/116 * A1/200 A/138 Z1/1007 A/107 Z2/2009 *

A/132 Z1/1001 A2/308 * A2/308

*Sorazstavljavec *Co-Exhibitor

21


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-Exhibitor

* A/134 KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., Slovenija / Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p. Z2/2005 Lager Bašić d.o.o., Ilova bb, HR-47000 Karlovac, Hrvaška A/113 Leben Bau GmbH, Leitersdorf 204, A-8330 Feldbach, Avstrija *Z1/1009a Lenoir Aviation, Švica / PAL inženiring d.o.o. A/101 Lentherm-invest d.o.o. Lenart, Industrijska ulica 1, Z1/1004 SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija A1/200 Lesmarc+ d.o.o., Spodnji Rudnik c.I/35, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * Z1/1001 Liebherr Export AG, Erbewegung & Mining (Earthmoving & mining machinery), Švica / KP Motor d.o.o. * Z1/1001 Linser Industrie Service GmbH, Nemčija / KP Motor d.o.o. Z2/2006 Lončarič-montaža d.o.o., Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija A/116a Lors, Lorenčič Sašo s.p., Kadrenci 3, SI-2236 Cerkvenjak, Slovenija * A/110 Magnum Parket, a.s., Češka / Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p. A/129a Max-Pelle BT, Kelemen Béla 53, H-8000 Szekesfehervar, Madžarska A/122a Mebi, d.o.o., Makole 47, SI-2321 Makole, Slovenija Z/ Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A/106 Mestna občina Maribor, Heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, Slovenija A/121 Metrotile Adria d.o.o., Kotnikova ulica 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z1/1009a MiniCam LTD, Velika Britanija / PAL inženiring d.o.o. Z2/2010 Mitraka d.o.o., Kamniška 35, SI-2000 Maribor, Slovenija A2/304 Mizar FM d.o.o., Lipovci 177a, SI-9231 Beltinci, Slovenija A1/207 Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p., Novake 16, SI-2319 Poljčane, Slovenija A2/302 Montaža in servis naprav Jožef Ficko s.p., Gornji Črnci 3, SI-9261 Cankova, Slovenija * A2/302 Montaža in servis naprav Jožef Ficko s.p., Slovenija / Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota * A2/308 Montaža Vrbnjak d.o.o., Slovenija / Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer A2/308 Montaža Vrbnjak d.o.o., Stara Nova vas 35, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija A/124 Monti Silvo Ivanič s.p., Večeslavci 30, SI-9262 Rogašovci, Slovenija *Z1/1009a MTA Messtechnik GmbH, Avstrija / PAL inženiring d.o.o. Z2/2008 Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija A2/302 Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p., Cankova 53, SI-9261 Cankova, Slovenija * A2/302 Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p., Slovenija / Območna obrtnopodjetniška zbornica Murska Sobota A2/305 Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona, Trg svobode 9, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija A2/306 Območna obrtno-podjetniška zbornica Lendava, Glavna ulica 11, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija A2/308 Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer, Stari trg 3, SI-9240 Ljutomer, Slovenija A2/302 Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Lendavska ulica 33, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A2/311 Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Sekcija lesarjev, Lendavska ulica 33, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A2/309 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z1/1009a OFS - Oberflächenschutz, Avstrija / PAL inženiring d.o.o. A/136 Ograje Kočevar d.o.o., Tovarniška 11c, SI-3312 Prebold, Slovenija * A1/208 Okoljsko raziskovalni zavod, Slovenija / Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG A/105 Omega AIR d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z1/1009a PAL inženiring d.o.o., Mlekarska ulica 13, SI-4000 Kranj, Slovenija 22


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-Exhibitor

A/118 Partners d.o.o., Radgonska cesta 12, SI-9252 Radenci, Slovenija A2/308 Pegas d.o.o. Ljutomer, Jana Baukarta 16, SI-9240 Ljutomer, Slovenija * A2/308 Pegas d.o.o. Ljutomer, Slovenija / Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer A2/302 Pock gradnja d.o.o., Petanjci 10, SI-9251 Tišina, Slovenija * A2/302 Pock gradnja d.o.o., Slovenija / Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota A/120 Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p., Glavna ulica 25, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija * A/122b Prime d.o.o., Slovenija / Technopanel JSC A/109 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija A/132 Rajbi d.o.o., Janžev Vrh 24, SI-9252 Radenci, Slovenija A2/312 Regijska sekcija slikopleskarjev Pomurja, Lendavska ulica 33, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija *Z1/1009a Rom BV, Nizozemska / PAL inženiring d.o.o. A/129b Satler okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice, Slovenija Z3/3001 Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A/130b Senko d.o.o. Štefanec, Hrvaška / Topling d.o.o. Z/ Senzor trade d.o.o., Prušnikova 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A/112 SGP Tivadar d.o.o., Trate 23, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z1/1009 A/111 SKH Teodor Horvat s.p., Rožna ulica 8, SI-9224 Turnišče, Slovenija A2/302 SKK strojno ključavničarstvo in kovaštvo David Šebjan s.p., Prešernova 7, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A2/302 SKK strojno ključavničarstvo in kovaštvo David Šebjan s.p., Slovenija / Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota *Z1/1009a Sklarz GmbH, Nemčija / PAL inženiring d.o.o. A2/313 Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Pot na Lavo 22, SI-3000 Celje, Slovenija *Z1/1009 Smart GmbH, Nemčija / Exprum d.o.o. A/125 Smaster d.o.o., IOC Zapolje I 23, SI-1370 Logatec, Slovenija *Z2/2012 Sonnenkraft Österreich Vertriebs GmbH, Avstrija / Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. A/119a Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi, Slovenija * A/106 Stadt Graz, Avstrija / Mestna občina Maribor A/115 Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o., Pernica 11e, SI-2231 Pernica, Slovenija * A/107 Systemair d.o.o., Slovenija / Klima center Tratnjek d.o.o. A2/313 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, SI-3000 Celje, Slovenija A2/313 Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, SI-3230 Šentjur, Slovenija A/122b Technopanel JSC, Zavodska str. 1, BG-1805 Yana, Sofia, Bolgarija *Z1/1009 Techval, Francija / Exprum d.o.o. A/126 Tehnis d.o.o., Linhartova cesta 3a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/302 Tlakovanje Gomboc d.o.o., Murski Črnci 27a, SI-9251 Tišina, Slovenija * A2/302 Tlakovanje Gomboc d.o.o., Slovenija / Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota A/130b Topling d.o.o., Magistralni put BB, Z1/1003 BA-78430 Prnjavor, Bosna in Hercegovina A1/209 Travica d.o.o., Trnovska vas 52, SI-2254 Trnovska Vas, Slovenija * A2/306 Trgo Keram Jožef Kovačič s.p., Slovenija / Območna obrtnopodjetniška zbornica Lendava Z/ Trgovina Alen, Nijaz Hairlahović s.p., Linhartova ulica 1, SI-3000 Celje, Slovenija A/114a Tridom d.o.o., Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

23


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

A1/205 Z1/1013 * Z1/1001 * A1/205 A2/313

Turopolje Murska Sobota d.o.o., Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Umea Forsaljning AB, blagovna znamka UFO, Švedska / KP Motor d.o.o. Unicommerce d.o.o., Slovenija / Turopolje Murska Sobota d.o.o. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenija Vaillant d.o.o. Ljubljana, Slovenija / Apolis d.o.o. Varis Lendava d.d., Industrijska 4b, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija Vega produkt Murski Petrovci d.o.o., Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina, Slovenija Višja strokovna šola - Lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, SI-2000 Maribor, Slovenija Vitanest d.o.o., Slovenija / Klima center Tratnjek d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o., Cerov Log 137, SI-8310 Šentjernej, Slovenija Wastop International AB, Švedska / PAL inženiring d.o.o. WHS Hochwasserschutz, Nemčija / PAL inženiring d.o.o. WinCan Deutschland GmbH, Nemčija / PAL inženiring d.o.o. Windoor d.o.o., Industrijska ulica 4, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija Wohnkork, Avstrija / Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p. WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor, Slovenija Yanmar S.A.S., Francija / KP Motor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d., Pavleka Miškine 49, HR-42000 Varaždin, Hrvaška Zakłady Drzewne Gajewski, Poljska / Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p. Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p., Grossmanova ulica 2, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p., Slovenija / Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

A2/313 A2/313 A2/313 * A/117a A/135 A/115a A2/313 *

A/107 A1/210

*Z1/1009a *Z1/1009a *Z1/1009a A/127a *

A/110 A/133 * Z1/1001 A/104 *

A/110 A2/308

* A2/308 A1/208

*Sorazstavljavec *Co-Exhibitor

24


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO DEJAVNOSTIH

LIST OF EXHIBITORS GROUPED By ACTIVITy

PLANIRANJE IN PROJEKTIRANJE VARSTVO OKOLJA UREDITEV OKOLJA NIZKE GRADNJE VISOKE GRADNJE OSNOVNI GRADBENI MATERIALI ELEMENTI ZA GRADBENIŠTVO IZOLACIJE INŠTALACIJE IN OPREMA ELEKTRIČNE NAPRAVE OPREMA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE ELEKTRARNE ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU STAVBNO POHIŠTVO NOTRANJA OPREMA OPREMA ZA VRT IN OKOLICO GRADBENA OPREMA IN ORODJA GRADBENA MEHANIZACIJA KOMUNALNA OPREMA IN STROJI NEPREMIČNINE SKLADIŠČENJE ŽIVILA OPREMA ZA GOSTINSTVO IN HOTELIRSTVO TRANSPORTNA SREDSTVA IN OPREMA INFORMATIKA BLAGO ZA ŠIROKO PORABO LITERATURA INŠTITUCIJE GOSTINSKE USLUGE STORITVE PROIZVODNJA TRGOVINA

26 26 26 26 26 27 27 28 28 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35

PLANNING AND PROJECTING PROTECTION OF ENVIRONMENT LANDSCAPE GARDENING CIVIL ENGINEERING BUILDING CONSTRUCTION BASIC BUILDING MATERIALS BUILDING CONCRETE INSULATION INSTALLATIONS AND FURNISHING ELECTRICAL DEVICES REFRIGERATION AND HEATING TECHNOLOGY POWER PLANTS FINALISING WORKS IN CONSTRUCTION BUILDING FURNITURE INTERIOR DESIGN FIXTURES FOR GARDEN AND SURROUNDING EQUIPMENT AND TOOLS IN CONTRUCTION BUILDING MACHINES MUNICIPAL EQUIPMENT AND MACHINERY REAL ESTATE STORE-HOUSING FOOD EQUIPMENT FOR CATERING INDUSTRY MEANS OF TRANSPORTATION INFORMATION SCIENCE CONSUMER GOODS LITERATURE INSTITUTIONS RESTAURANTS SERVICES PRODUCTION TRADING

26 26 26 26 26 27 27 28 28 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35

25


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

PLANIRANJE IN PROJEKTIRANJE PLANNING AND PROJECTING Cleangrad d.o.o. Ekod d.o.o. Lesmarc+ d.o.o. Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Varstvo voda Water protection Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o.

Inženiring Engineering Ekod d.o.o. Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o.

Ureditev okolice Landscaping Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p.

UREDITEV OKOLJA LANDSCAPE GARDENING Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p.

NIZKE GRADNJE CIVIL ENGINEERING Armex armature d.o.o. Leben Bau GmbH Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Projektiranje Projecting Cleangrad d.o.o. Ekod d.o.o. Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Ceste in železnice Roads and railroads Zagorje Tehnobeton d.d.

VARSTVO OKOLJA PROTECTION OF ENVIRONMENT Aquaemundus d.o.o. Armex armature d.o.o. Bernjak gradbeništvo d.o.o. Ekpro, gradnja rastlinskih čistilnih naprav, d.o.o. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Saubermacher Slovenija d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o.

Kanalizacija, vodovod Sewage system, waterworks Armex armature d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. Mostovi, hidrogradnja Bridges, hydraulic engineering Zagorje Tehnobeton d.d.

Čistilne naprave Purifying plants Aquaemundus d.o.o. Armex armature d.o.o. Ekpro, gradnja rastlinskih čistilnih naprav, d.o.o. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o.

VISOKE GRADNJE BUILDING CONSTRUCTION Iso dom d.o.o. Leben Bau GmbH SGP Tivadar d.o.o. Windoor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d. Stanovanjski objekti Residental buildings Iso dom d.o.o. SGP Tivadar d.o.o. Windoor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Ravnanje z odpadki in odplakami Treatment and disposal of waste and sewerage Lesmarc+ d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. Pridobivanje sekundarnih surovin Materials recovery Bernjak gradbeništvo d.o.o.

Poslovni objekti Business constructions Windoor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Water collection, treatment and supply Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o.

Montažni objekti Assembly halls SGP Tivadar d.o.o. Windoor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

26


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Industrijska gradnja Industrial buildings Windoor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Kritine Roof tiles Creaton AG Mebi, d.o.o. Metrotile Adria d.o.o. Pock gradnja d.o.o. Windoor d.o.o.

Montažne hiše Prefabricated houses Leben Bau GmbH SGP Tivadar d.o.o.

Žlebovi Gutters Windoor d.o.o.

Sanacije objektov Building adaption Karba mge, d.o.o. Ljutomer SGP Tivadar d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Dimniki in elementi za dimnike Chimneys and chimney-elements Rajbi d.o.o. Fasade Facades Karba mge, d.o.o. Ljutomer Technopanel JSC Windoor d.o.o.

OSNOVNI GRADBENI MATERIALI BASIC BUILDING MATERIALS Iso dom d.o.o. SGP Tivadar d.o.o. Varis Lendava d.d. Zagorje Tehnobeton d.d.

Ometi Plaster Igoton Anton Donoša s.p.

Opeka Bricks Iso dom d.o.o.

Betonski izdelki Concrete products Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Beton Concrete SGP Tivadar d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Izdelki iz plastike Plastic products Karba mge, d.o.o. Ljutomer Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p.

Keramika Ceramics Varis Lendava d.d.

Izdelki iz marmorja Marble products Keb, kamnoseštvo Erjavec Beltinci, Marjan Erjavec s.p.

ELEMENTI ZA GRADBENIŠTVO BUILDING CONCRETE Creaton AG Igoton Anton Donoša s.p. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Keb, kamnoseštvo Erjavec Beltinci, Marjan Erjavec s.p. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Lors, Lorenčič Sašo s.p. Mebi, d.o.o. Metrotile Adria d.o.o. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. Ograje Kočevar d.o.o. Pock gradnja d.o.o. Rajbi d.o.o. Technopanel JSC Tridom d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. Windoor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Ograje Fences Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. Ograje Kočevar d.o.o. Tridom d.o.o. Tlaki Flooring Keb, kamnoseštvo Erjavec Beltinci, Marjan Erjavec s.p. Technopanel JSC Barve, laki, premazi Paints, varnishes, coating Metrotile Adria d.o.o. Lepila Adhesives Lors, Lorenčič Sašo s.p.

Profili Profiles Windoor d.o.o.

27


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

IZOLACIJE INSULATION Lors, Lorenčič Sašo s.p. Soven d.o.o.

OPREMA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE REFRIGERATION AND HEATING TECHNOLOGY Apolis d.o.o. Bioles Horizont d.o.o. Biomasa d.o.o. Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p. Ekoline d.o.o. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. Fotovolt d.o.o. Hauptman Milan s.p. Heizomat GmbH Imles, trgovina in storitve d.o.o. Iso dom d.o.o. Ivon d.o.o. Keramia Kft. Klima center Tratnjek d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Mebi, d.o.o. Mitraka d.o.o. Montaža Vrbnjak d.o.o. Partners d.o.o. Pegas d.o.o. Ljutomer Rajbi d.o.o. Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o. Varis Lendava d.d. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Windoor d.o.o.

Toplotne izolacije Heat insulation Soven d.o.o. Hidro izolacije Hydro insulation Lors, Lorenčič Sašo s.p. Zvočne izolacije Sound insulation Soven d.o.o.

INŠTALACIJE IN OPREMA INSTALLATIONS AND FURNISHING Apolis d.o.o. Frigor d.o.o. Hauptman Milan s.p. Ivon d.o.o. Klima center Tratnjek d.o.o. Mitraka d.o.o. Montaža Vrbnjak d.o.o. Rajbi d.o.o. WVterm d.o.o. Vodovodne inštalacije Water supply instalations Apolis d.o.o. Frigor d.o.o. Hauptman Milan s.p. Ivon d.o.o. Klima center Tratnjek d.o.o. Mitraka d.o.o. Montaža Vrbnjak d.o.o. Rajbi d.o.o.

Ogrevalna tehnika Heating Apolis d.o.o. Bioles Horizont d.o.o. Biomasa d.o.o. Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. Fotovolt d.o.o. Frigor d.o.o. Hauptman Milan s.p. Ivon d.o.o. Keramia Kft. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Mitraka d.o.o. Partners d.o.o. Rajbi d.o.o. Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

Elektroinštalacije Electro installations Apolis d.o.o. Mitraka d.o.o. Rajbi d.o.o. Industrijske inštalacije Industrial installations Frigor d.o.o. Mitraka d.o.o. Plinske inštalacije Gas installations Apolis d.o.o. Rajbi d.o.o.

Kotli za ogrevanje Heating stoves Apolis d.o.o. Bioles Horizont d.o.o. Biomasa d.o.o. Ekoline d.o.o. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p.

ELEKTRIČNE NAPRAVE ELECTRICAL DEVICES Hribi-tec Gašper Hribšek s.p.

28


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Fotovolt d.o.o. Frigor d.o.o. Hauptman Milan s.p. Heizomat GmbH Ivon d.o.o. Mitraka d.o.o. Rajbi d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. WVterm d.o.o.

Lentherm-invest d.o.o. Lenart Mitraka d.o.o. Partners d.o.o. Pegas d.o.o. Ljutomer Rajbi d.o.o. Klimatizacijska tehnika Air-conditioning technology Apolis d.o.o. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. Frigor d.o.o. Hauptman Milan s.p. Ivon d.o.o. Klima center Tratnjek d.o.o. Partners d.o.o. Pegas d.o.o. Ljutomer Rajbi d.o.o. Windoor d.o.o.

Peči in kamini Heating stoves Apolis d.o.o. Bioles Horizont d.o.o. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. Hauptman Milan s.p. Heizomat GmbH Imles, trgovina in storitve d.o.o. Ivon d.o.o. Keramia Kft. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

Regulacijska tehnika Regulation technique Apolis d.o.o. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. Fotovolt d.o.o. Hauptman Milan s.p. Ivon d.o.o. Klima center Tratnjek d.o.o. Partners d.o.o. Rajbi d.o.o.

Radiatorji in grelna telesa Radiators Apolis d.o.o. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. Frigor d.o.o. Hauptman Milan s.p. Ivon d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Partners d.o.o. Rajbi d.o.o. Varis Lendava d.d.

Solarni sistemi Solar systems Apolis d.o.o. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. Fotovolt d.o.o. Frigor d.o.o. Hauptman Milan s.p. Ivon d.o.o. Klima center Tratnjek d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Mebi, d.o.o. Mitraka d.o.o. Partners d.o.o. Rajbi d.o.o.

Zalogovniki Reservoirs Apolis d.o.o. Biomasa d.o.o. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. Frigor d.o.o. Hauptman Milan s.p. Ivon d.o.o. Klima center Tratnjek d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Mitraka d.o.o. Partners d.o.o. Rajbi d.o.o.

ELEKTRARNE POWER PLANTS Apolis d.o.o. Ekod d.o.o. Energosolar trgovina in storitve d.o.o. Fotovolt d.o.o.

Toplotne črpalke Heat Pumps Apolis d.o.o. Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p. Fotovolt d.o.o. Hauptman Milan s.p. Iso dom d.o.o. Ivon d.o.o. Klima center Tratnjek d.o.o.

Sončne elektrarne Solar power plants Apolis d.o.o. Ekod d.o.o. Energosolar trgovina in storitve d.o.o. Fotovolt d.o.o.

29


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Vetrne elektrarne Wind farms Fotovolt d.o.o.

Kovaška dela Smith works Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p.

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU FINALISING WORKS IN CONSTRUCTION Hauptman Milan s.p. Kamnoseštvo Simonič d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Keb, kamnoseštvo Erjavec Beltinci, Marjan Erjavec s.p. Lončarič-montaža d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. SGP Tivadar d.o.o. Windoor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d. Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p.

Suhomontažna dela Floors, ceilings and suspensions systems Karba mge, d.o.o. Ljutomer Proizvodnja betonov Concrete production SGP Tivadar d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

STAVBNO POHIŠTVO BUILDING FURNITURE Ajm okna-vrata-senčila d.o.o. Arcont IP d.o.o. Cleangrad d.o.o. Josef Steiner d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizar FM d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Monti Silvo Ivanič s.p. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. Pock gradnja d.o.o. Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p. Satler okna in vrata d.o.o. SKH Teodor Horvat s.p. Tridom d.o.o. Windoor d.o.o.

Keramičarska dela Ceramicst works Hauptman Milan s.p. Kamnoseška dela Stonecutting Kamnoseštvo Simonič d.o.o. Keb, kamnoseštvo Erjavec Beltinci, Marjan Erjavec s.p. Ključavničarska dela Locksmith works Karba mge, d.o.o. Ljutomer Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. Windoor d.o.o.

Okna Windows Ajm okna-vrata-senčila d.o.o. Arcont IP d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizar FM d.o.o. Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p. Satler okna in vrata d.o.o. Tridom d.o.o. Windoor d.o.o.

Krovska dela Roofer works Lončarič-montaža d.o.o. Windoor d.o.o.

Vrata Doors Ajm okna-vrata-senčila d.o.o. Arcont IP d.o.o. Cleangrad d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizar FM d.o.o. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p. Satler okna in vrata d.o.o. SKH Teodor Horvat s.p. Tridom d.o.o. Windoor d.o.o.

Kleparska dela Plumbing Lončarič-montaža d.o.o. Windoor d.o.o. Fasaderska dela Facade works Karba mge, d.o.o. Ljutomer Windoor d.o.o. Steklarska dela Glaziery Karba mge, d.o.o. Ljutomer Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p.

30


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Garažna vrata Garage doors Arcont IP d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizar FM d.o.o. Monti Silvo Ivanič s.p. Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p. SKH Teodor Horvat s.p. Tridom d.o.o. Windoor d.o.o.

Senčila Shading Monti Silvo Ivanič s.p. Windoor d.o.o. Sanitarna oprema Sanitary equipment Hauptman Milan s.p. Keramične ploščice Ceramic tiles Hauptman Milan s.p.

Ograje Balustrades Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizar FM d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. SKH Teodor Horvat s.p. Tridom d.o.o.

Pohištvo Furniture Max-Pelle BT Mizar FM d.o.o.

OPREMA ZA VRT IN OKOLICO FIXTURES FOR GARDEN AND SURROUNDING Arcont IP d.o.o. Bernjak gradbeništvo d.o.o. Geder d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. Tlakovanje Gomboc d.o.o. Tridom d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Windoor d.o.o.

Stopnice Stairs Josef Steiner d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizar FM d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. SKH Teodor Horvat s.p.

NOTRANJA OPREMA INTERIOR DESIGN Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p. Cleangrad d.o.o. Hauptman Milan s.p. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Max-Pelle BT Mizar FM d.o.o. Monti Silvo Ivanič s.p. Windoor d.o.o.

Zimski vrtovi Winter gardens Arcont IP d.o.o. Windoor d.o.o. Vrtne ograje Garden fences Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. Tridom d.o.o.

Talne obloge Floor linings Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p. Parketi, laminati Parquets, laminates Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p.

Tlakovci Paving stones Bernjak gradbeništvo d.o.o. Tlakovanje Gomboc d.o.o.

Stenske obloge Wall linings Cleangrad d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizar FM d.o.o.

Vrtno pohištvo Garden furniture Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Vrtne kosilnice Lawn mowers Geder d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Stropne obloge Ceiling panels Cleangrad d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizar FM d.o.o.

31


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

GRADBENA OPREMA IN ORODJA EQUIPMENT AND TOOLS IN CONTRUCTION Balavto d.o.o. Ajdovščina Hit-mac d.o.o. Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. Josef Steiner d.o.o. KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o. Smaster d.o.o.

Bagri Dredging machines Balavto d.o.o. Ajdovščina Hit-mac d.o.o. KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o. Lager Bašić d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d. Buldožerji Bulljdozer Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Priključki za gradbeno mehanizacijo Aggregates for building machines Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o.

Nakladalniki Loaders Balavto d.o.o. Ajdovščina Hirschmugl GmbH Hit-mac d.o.o. KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Rezervni deli za gradbeno mehanizacijo Spare parts for building machines Balavto d.o.o. Ajdovščina Hit-mac d.o.o. KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o. Orodja in pripomočki v gradbeništvu Tools and devices in construction Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. KFZ-Handel Puntigam GmbH

Valjarji Rollers Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH Zagorje Tehnobeton d.d.

Lestve Ladders Josef Steiner d.o.o.

Skreperji Scrapers Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH Zagorje Tehnobeton d.d.

Gradbeni odri Scaffolding Josef Steiner d.o.o.

Grederji Grader Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH

GRADBENA MEHANIZACIJA BUILDING MACHINES Balavto d.o.o. Ajdovščina Exprum d.o.o. Hirschmugl GmbH Hit-mac d.o.o. Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o. Lager Bašić d.o.o. PAL inženiring d.o.o. Smaster d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Nabijači Plunger Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH Kompresorji Compressors KFZ-Handel Puntigam GmbH Freze za gradbeništvo Milling machines Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH

Stroji za gradbeništvo Machines for construction Balavto d.o.o. Ajdovščina Hirschmugl GmbH Hit-mac d.o.o. Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Finišerji Finisher Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH

32


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Rovokopači Excavators Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH

Lesmarc+ d.o.o. PAL inženiring d.o.o. Saubermacher Slovenija d.o.o. Smetnjaki in kontejnerji Containers Exprum d.o.o.

Dvigala Hoists Hirschmugl GmbH KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o.

NEPREMIČNINE REAL ESTATE Zagorje Tehnobeton d.d.

Žerjavi Cranes Balavto d.o.o. Ajdovščina Hirschmugl GmbH KFZ-Handel Puntigam GmbH Zagorje Tehnobeton d.d.

Poslovanje z nepremičninami Estate agency affairs Zagorje Tehnobeton d.d.

Vrtalne naprave Drilling machines KFZ-Handel Puntigam GmbH Turopolje Murska Sobota d.o.o.

SKLADIŠČENJE STORE-HOUSING Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. Josef Steiner d.o.o.

Črpalke Pumps Hirschmugl GmbH KFZ-Handel Puntigam GmbH

Transportni vozički Transport cars Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. Josef Steiner d.o.o.

Avtomešalci za beton Automatic mixers Balavto d.o.o. Ajdovščina Hirschmugl GmbH KFZ-Handel Puntigam GmbH Zagorje Tehnobeton d.d.

ŽIVILA FOOD Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. Trgovina Alen, Nijaz Hairlahović s.p. Sadje in izdelki iz sadja Fruit and fruit products Trgovina Alen, Nijaz Hairlahović s.p.

Cisterne Cisterns Exprum d.o.o. PAL inženiring d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

Vino Wine Radgonske gorice Gornja Radgona d.d.

KOMUNALNA OPREMA IN STROJI MUNICIPAL EQUIPMENT AND MACHINERY Exprum d.o.o. Isa d.o.o. Komen KP Motor d.o.o. Lesmarc+ d.o.o. PAL inženiring d.o.o. Saubermacher Slovenija d.o.o.

OPREMA ZA GOSTINSTVO IN HOTELIRSTVO EQUIPMENT FOR CATERING INDUSTRY Krim d.o.o.

TRANSPORTNA SREDSTVA IN OPREMA MEANS OF TRANSPORTATION Balavto d.o.o. Ajdovščina Eme T&T d.o.o. Exprum d.o.o. Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. Josef Steiner d.o.o. KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o. Lager Bašić d.o.o.

Komunalna ekologija Municipal ecology Exprum d.o.o. Saubermacher Slovenija d.o.o. Komunalna vozila in mehanizacija Municipal vehicles and machines Exprum d.o.o. Isa d.o.o. Komen

33


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

PAL inženiring d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

LITERATURA LITERATURE Tehnis d.o.o.

Gospodarska vozila Lorries Balavto d.o.o. Ajdovščina Exprum d.o.o. KFZ-Handel Puntigam GmbH KP Motor d.o.o. PAL inženiring d.o.o.

INŠTITUCIJE INSTITUTIONS Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Fakulteta za energetiko Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Mestna občina Maribor Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona Območna obrtno-podjetniška zbornica Lendava Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Sekcija lesarjev Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Regijska sekcija slikopleskarjev Pomurja Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Šolski center Šentjur Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG

Viličarji Forklifts Eme T&T d.o.o. KFZ-Handel Puntigam GmbH Lager Bašić d.o.o. Transporterji Transporters Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. Prikolice Trailers Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH Pnevmatike Pneumatics Balavto d.o.o. Ajdovščina Maziva, olja Lubricants, oils Balavto d.o.o. Ajdovščina KFZ-Handel Puntigam GmbH Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Šole Schools Fakulteta za energetiko Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Šolski center Šentjur Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Oprema Equipment KFZ-Handel Puntigam GmbH

INFORMATIKA INFORMATION SCIENCE Business solutions d.o.o. CVS mobile, informacijske rešitve, d.d. Programska oprema Software Business solutions d.o.o.

Raziskovalne organizacije Research organisations Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

BLAGO ZA ŠIROKO PORABO CONSUMER GOODS Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p.

Društva Associations Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG

Izdelki domače obrti Craft products Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p.

Zbornice Chambers Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona Območna obrtno-podjetniška zbornica Lendava

34


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Regijska sekcija slikopleskarjev Pomurja

Windoor d.o.o. WVterm d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

TRGOVINA TRADING Armex armature d.o.o. Balavto d.o.o. Ajdovščina Biomasa d.o.o. Bralko d.o.o. Frigor d.o.o. Heizomat GmbH Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. Isa d.o.o. Komen Josef Steiner d.o.o. Kamnoseštvo Simonič d.o.o. KP Motor d.o.o. Krim d.o.o. Lesmarc+ d.o.o. Max-Pelle BT Mebi, d.o.o. Metrotile Adria d.o.o. PAL inženiring d.o.o. Pegas d.o.o. Ljutomer Trgovina Alen, Nijaz Hairlahović s.p. Tridom d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. Windoor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

GOSTINSKE USLUGE RESTAURANTS Narava daje, Matjaž Perša s.p. Senzor trade d.o.o.

STORITVE SERVICES Apolis d.o.o. Bioles Horizont d.o.o. CVS mobile, informacijske rešitve, d.d. Heizomat GmbH Karba mge, d.o.o. Ljutomer Klima center Tratnjek d.o.o. Lesmarc+ d.o.o. Rajbi d.o.o. Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o. Tridom d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. Windoor d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d.

PROIZVODNJA PRODUCTION Ajm okna-vrata-senčila d.o.o. Armex armature d.o.o. Bernjak gradbeništvo d.o.o. Creaton AG Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. Kamnoseštvo Simonič d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Keb, kamnoseštvo Erjavec Beltinci, Marjan Erjavec s.p. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Krim d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Lončarič-montaža d.o.o. Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. Ograje Kočevar d.o.o. PAL inženiring d.o.o. Pegas d.o.o. Ljutomer Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. Satler okna in vrata d.o.o. Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o. Technopanel JSC Tridom d.o.o. Varis Lendava d.d. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o.

35


36


3 NaÄ?rti razstavnih prostorov Plans of the Exhibition Spaces


NAČRT RAZSTAVIŠČA PLAN OF THE FAIRGROUND

1 - 5

uprava sejma Trade Fair Administration recepcija Reception Desk tiskovno središče Press Centre dvorane za posvete Conference Room

B

38

sejemski radio Trade Fair Radio gostinstvo Restaurants bankomat Cash Dispenser vhod-izhod Entry - Exit


PROGRAM PO PROSTORIH PROGRAMME By EXHIBITION SPACES

Hala A - nacrtovanje in projektiranje - stavbe in inženirski objekti - obnove, sanacije in posodobitve - gradbena kemija in zaščita objektov - gradbeni elementi in materiali - gradbena oprema, stroji in orodja - opažni sistemi - kritine - stavbno pohištvo - parketi - energijsko varčne hiše - Znak kakovosti v graditeljstvu 2013, predstavitev nagrajencev - biomasa - toplotne črpalke - sončna energija - geotermalna energija - energija vetra - kotli za ogrevanje, zalogovniki - oprema za ogrevanje in hlajenje - kamini, kamen - materiali za gradnjo energetsko varčnih hiš - energetska svetovanja - gradbena svetovanja - razstava pomurskega gospodarstva

Hall A - Planning and developing - Construction and civil engineering - Renovation, restoration and modernisation - Construction chemistry and building protection - Building elements and materials - Building equipment, machines and tools - Formwork systems - Roof coverings - Doors and windows - Parquet floors - Energy-saving houses - Construction Quality Awards 2013, presentation of the award-winners - biomass - heatpumps - solar energy - Geothermal energy - Wind energy - Boilers, storage water heaters - Heating and cooling equipment - Fireplaces, stone - Building materials for energy-saving houses - Advice on energy and construction issues - Exhibition of the Pomurje economy

Hala A1 - kritine - čistilne naprave - urejanje okolice - stroji in oprema

Hall A1 - Roof coverings - Purification plants – landscaping - Machines and tools

Hala B - pogrebna oprema - pogrebna vozila - oprema za pokopalisca - kamnoseštva - sanitarna oprema - spominki - duhovne vsebine - svetovanja - predavalnica in demonstracijski prostor

Hall B - Funeral equipment - Funeral vehicles - Cemetery equipment - Stonecutting - Sanitary equipment - Souvenirs - Spiritual content - Counselling - Lecture and show room

Hala A2 - obrtniška dela - betonska galanterija - slovenske gradbene šole - predstavitev obrtnih poklicev - Zavod za zaposlovanje RS - Obrtniška ulica * predstavitev območnih obrtno-podjetniških zbornic Pomurja z obrtniki in podjetniki * delavnice in predstavitve gradbenih sekcij ter obrtnikov in podjetnikov Območnih obrtno-podjetniških zbornic Pomurja * prikaz krovskih in kleparskih del tekmovanja * državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev / 4. in 5. 4. * tekmovanje osnovnošolcev v graditeljskih spretnostih / 5. 4.

Hall A2 - Small businesses - Concrete products - Slovenian construction schools - Presentation of craft professions - Slovenian Labour Office - Trade Alley * Presentation of the regional Chambers of Crafts and Small Business of Pomurje * Workshops and demonstrations of the activities of the Sections of construction of the regional Chambers of Crafts and Small Business of Pomurje * Demonstration of roofing and plumbing activities * National Championship of young plumbers and roofers, 4th/5th April * Primary school competition in construction skills, 5th April

Zunanji prostor - gradbena mehanizacija in oprema transportna oprema - čistilne naprave - komunalna oprema - ogrevalna tehnika, agregati - sončna energija - urejanje okolice, urbana oprema - cestna signalizacija in vzdrževanje - gostinstvo

Outdoor space - Construction machines and equipment - Transport equipment - Purification plants - Municipal equipment - Heating technology, aggregates - Solar energy - Landscaping, urban equipment, road signalisation and maintenance, restaurants

Dvorane 1, 2, 3, 5 - strokovni posveti, okrogle mize

Conference rooms 1, 2, 3, 5 - Conferences, round table discussions

39


HALA A HALL A

100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 114a 115 115a 116 116a 116a 117 117a 118 119 119a 120

121 122 122a 122b 123 124 125 126 127 127a 128 128a 129 129a 129b 130 130a 130b 131 132 133 133a 134 135 135 136 137 138

Hit-mac d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Ekod d.o.o. Iso dom d.o.o. Zagorje Tehnobeton d.d. Omega AIR d.o.o. Ljubljana Mestna občina Maribor Klima center Tratnjek d.o.o. Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p. SKH Teodor Horvat s.p. SGP Tivadar d.o.o. Leben Bau GmbH Februs d.o.o. Tridom d.o.o. Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Keb, kamnoseštvo Erjavec Beltinci, Marjan Erjavec s.p. Ekoline d.o.o. Lors, Lorenčič Sašo s.p. Ivon d.o.o. Apolis d.o.o. Partners d.o.o. Energosolar trgovina in storitve d.o.o. Soven d.o.o. Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p.

40

Metrotile Adria d.o.o. Creaton AG Mebi, d.o.o. Technopanel JSC Kamnoseštvo Simonič d.o.o. Monti Silvo Ivanič s.p. Smaster d.o.o. Tehnis d.o.o. Ajm okna-vrata-senčila d.o.o. Windoor d.o.o. Frigor d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Bioles Horizont d.o.o. Max-Pelle BT Satler okna in vrata d.o.o. Biomasa d.o.o. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Topling d.o.o. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Rajbi d.o.o. WVterm d.o.o. Fotovolt d.o.o. Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p. Cleangrad d.o.o. Varis Lendava d.d. Ograje Kočevar d.o.o. Igoton Anton Donoša s.p. Keramia Kft.


HALA A1 HALL A1

200 201 203 204 205 206 207

208

Lesmarc+ d.o.o. CVS mobile, informacijske rešitve, d.d. Armex armature d.o.o. Aquaemundus d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Ekpro, gradnja rastlinskih čistilnih naprav, d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p.

209 209 210 211 212

41

Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG Geder d.o.o. Travica d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. Hauptman Milan s.p. Imles, trgovina in storitve d.o.o.


HALA A2 HALL A2

302 302 302 302 302 302 302 302 304 305 306 308 308 308 308 308 309 311

312

Avtoprevoznik Banko Boris s.p. Hotel Diana Montaža in servis naprav Jožef Ficko s.p. Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p. Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota Pock gradnja d.o.o. SKK strojno ključavničarstvo in kovaštvo David Šebjan s.p. Tlakovanje Gomboc d.o.o. Mizar FM d.o.o. Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona Območna obrtno-podjetniška zbornica Lendava Krim d.o.o. Montaža Vrbnjak d.o.o. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer Pegas d.o.o. Ljutomer Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Sekcija lesarjev

313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

42

Regijska sekcija slikopleskarjev Pomurja Dvojezična srednja šola Lendava Fakulteta za energetiko Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Šolski center Šentjur Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo Višja strokovna šola - Lesarska šola Maribor Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Senzor trade d.o.o. Trgovina Alen, Nijaz Hairlahović s.p.


HALA B HALL B

POST VIVA 1. mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliških dejavnosti 1st International Funeral and Cemetery Trade Fair 5. - 7. 4. 2013

43


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z1 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z1

1001 1002 1003 1004 1005 1007 1008

1009 SGP Tivadar d.o.o. 1009a PAL inženiring d.o.o. 1010 Bralko d.o.o. 1011 Bernjak gradbeništvo d.o.o. 1012 Isa d.o.o. Komen 1013 Turopolje Murska Sobota d.o.o.

KP Motor d.o.o. Balavto d.o.o. Ajdovščina Topling d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Exprum d.o.o. KFZ-Handel Puntigam GmbH Hirschmugl GmbH

44


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z2 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z2

2000 2002 2005 2006 2008

2009 Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. 2010 Mitraka d.o.o. 2011 Heizomat GmbH 2012 Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p.

Josef Steiner d.o.o. Hribi-tec Gašper Hribšek s.p. Lager Bašić d.o.o. Lončarič-montaža d.o.o. Narava daje, Matjaž Perša s.p.

45


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z3 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z3

3001 Saubermacher Slovenija d.o.o.

3002 Gostinstvo

46


4 Razstavni program Exhibition Programme


AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o. A/127 Kozjak nad Pesnico 2a, SI-2211 Pesnica pri Mariboru Tel.: 02/655 0400, Fax: 02/656 1600 info@ajm.si www.ajm.si Izdelava in prodaja PVC in Alu izdelkov (okna, vrata, senčila, zimski vrtovi, okenske police). Nudimo strokovne nasvete na objektu in montažo Production and sale of PVC and aluminum products (windows, doors, awnings, conservatories, window sills) We offer expert advice on buildings and fittings.

AL-PA TRG SAŠA PALUC KEKEC s.p. A/110 Dvorjane 25, SI-2241 Spodnji Duplek Tel.: 02/684 0213, Fax: 02/684 0214 alpa@alpa-sp.si www.alpa.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor BeFag parkett, Zalahaláp, Madžarska MAGNUM Parket, a.s., Vyškov, Češka Wohnkork, Gnas, Avstrija Zakłady Drzewne Gajewski, Przytk, Poljska Parket masivni, večslojni golov parket, masivni pod, pvc-vinil, pluta Massive parquet, multi-layer parquet flooring, massive flooring, pvc-vinyl, cork

APOLIS d.o.o. A/117a Panonska ulica 36, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/526 1662, Fax: 02/526 1664 info@apolis.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agregat d.o.o., Ljubljana Šentvid, Slovenija Vaillant d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, Slovenija Toplotne črpalke, sončni kolektorji, kotli za biomaso, sončne elektrarne, klime Heat pumps, solar collectors, biomass boilers, solar power plants, air conditions

AqUAEMUNDUS d.o.o. A1/204 Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor Tel.: 041/712 487 rogl.darko@siol.net www.bioloske-cistilne-naprave.si Čistilne naprave Water purification systems 48


ARCONT IP d.o.o. A/135 Ljutomerska cesta 30, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 4300, Fax: 02/564 4329 info@arcont.si www.arcont-ip.si Pvc in alu okna, vrata, zimski vrtovi, garažna vrata Pvc and Alu windows, doors, winter gardens, garage doors

ARMEX ARMATURE d.o.o. A1/203 Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica Tel.: 01/786 9270, Fax: 01/786 9266 info@armex-armature.si www.cistilnenaprave-dezevnica.si Biološke čistilne naprave, zbiranje in uporaba deževnice, ponikalni sistemi, namakalni sistemi, hladno vodne armature ter pribor za vodovod in kanalizacijo Biological purification devices, collecting and use of rainwater, drainage systems, irrigation systems, cold water armature and kits for water supply and sewage systems

AVTOPREVOZNIK BANKO BORIS s.p. A2/302 Strukovci 26, SI-9265 Bodonci Tel.: 041/328 365 banko.boris@siol.net Naprava za čiščenje sončnih elektrarn Device for the cleaning of solar plants

BALAVTO d.o.o. AJDOVŠČINA Z1/1002 Tovarniška cesta 5 B, SI-5270 Ajdovščina Tel.: 05/365 9900, Fax: 05/365 9923 info@balavto.si www.balavto.si Gradbeni stroji Volvo (bagri, zglobni demperji, nakladalniki, itd.), hidravlična kladiva, priključki za gradbene stroje, sejalnice; rezervni deli za gradbene stroje Volvo construction machinery (excavators, articulated dumpers, loaders, etc.), hydraulic hammers, attachments for construction machinery, sowing machines; spare parts for construction machinery

BERNJAK GRADBENIŠTVO d.o.o. Z1/1011 Industrijska ulica 28, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 0400, Fax: 02/720 0401 info@bernjak.si www.bernjak.si Gumijaste plošče, podlage "gumeco" za otroška igrišča, terase, ob bazenih, v industrijskih objektih, v hlevih in gumijasti granulat za igrišča z umetno travo Rubber tiles, "gumeco" rubber base for children's playgrounds, terrace, by swimming pools, in industrial buildings, in stables and rubber granulates for playgrounds with artificial grass 49


BIOLES HORIZONT d.o.o. A/129 Korčetova ulica 5, SI-2000 Maribor Tel.: 0590/96 600, Fax: 0590/74 766 info@bioles-horizont.si www.bioles-horizont.si Peči na pelete, pečna trda goriva, kombinirana peč na polena in pelete, uplinjevalna peč na polena, pelete, drva, premog, lesne brikete Pellet stoves, solid fuel stove, combined stoves on firewood and pellets, gasified stove on log wood, pellets, firewood, coal, wood briquettes

BIOMASA d.o.o. A/130 Krnica 52, SI-3334 Luče Tel.: 03/838 4086, Fax: 03/838 4087 info@biomasa.si www.biomasa.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Fröling G.m.b.H., Grieskirchen, Avstrija Najsodobnejši kotli na lesno biomaso (peleti, polena, sekanci) podjetja Fröling. Industrijski in daljinski sistemi ogrevanja na lesno biomaso State of the art boilers on wood biomass (pellets, firewood, wood chips) Fröling company. Industrial and remote control heating systems on wood and wood biomass

BIOMASA JAKOŠA, MITJA JAKOŠA s.p. A/134 Dolina 16, SI-9201 Puconci Tel.: 040/163 937 biomasaj@gmail.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., Žalec, Slovenija Peči Stoves

BRALKO d.o.o. Z1/1010 Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki Tel.: 03/891 5560, Fax: 03/891 5561 bralcom@siol.net www.bralcom.eu Čistilni program Cleaning program 50


BUSINESS SOLUTIONS d.o.o. Celovita informacijska rešitev za "komunalna podjetja" Velika pot 15, SI-5250 Solkan Tel.: 05/338 4100, Fax: 05/338 4101 tamara.cej@b-s.si www.b-s.si Informacijske rešitve Computer science solutions

CLEANGRAD d.o.o. A/135 Prešernova ulica 29, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/585 1600, Fax: 02/585 1606 info@cleangrad.si www.cleangrad.si Proizvodnja čistih prostorov, vrata za čiste prostore, alu predelne stene, laminatne predelne stene, zasteklitve, pohodni stropi, nepohodni stropi, interlok sistemi Production of clean rooms, clean room doors, aluminum partition walls, separation walls, laminatne partition walls, glazing, walk ceilings, pitched ceilings, interlocking systems

CREATON AG A/122 Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen Tel.: 041/627 743, Fax: 02/586 1315 milan.murkovic@creaton.de www.creaton.de Opečna kritina Roof tiling

CVS MOBILE, INFORMACIJSKE REŠITVE, d.d. A1/201 Ulica Gradnikove brigade 11, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/520 9580, Fax: 01/520 9585 info@cvs-mobile.com www.cvs-mobile.com CVS Mobile je vodilni ponudnik rešitev in storitev za spremljanje ter upravljanje voznih parkov v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Z zanesljivimi orodji in storitvami optimizira terenske delovne enote ter transportne in distribucijske procese, zmanjšuje stroške poslovanja ter poskrbi, da s svojimi vozili vselej ostaneta na pravi poti CVS Mobile is the leading provider of solutions and services for the management of fleets in Slovenia and in south-eastern Europe. With reliable tools and services it optimises the work, transport and distribution processes, saves business costs and helps with route optimisation of your vehicles 51


EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD A/131 Bleiweisova cesta 30, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/241 4820, Fax: 01/241 4860 ekosklad@ekosklad.si www.ekosklad.si Predstavitev ponudbe spodbud Eko sklada v različne naložbe varstva okolja in svetovanje energetskih svetovalcev mreže En-svet Presentation of Eco Fund incentive offers in a variety of environmental protection investments and consultancy energy advisers network Ensvet

EKOD d.o.o. A/102 Vrenska gorca 16, SI-3255 Buče Tel.: 03/808 0570, Fax: 03/808 0571 info@ekod.si www.ekod.si Svetovanje, projektiranje in izgradnja sončnih elektratn. Smo eni izmed prvih, ki smo se v Sloveniji začeli ukvarjati z fotovoltaiko. Stremimo k izdelavi celovitih sistemov, s poudarkom na kakovosti, saj vgrajujemo le najbolj kakovostne materiale svetovno priznanih proizvajalcev Consulting, designing and construction of solar power stations. We are among the first in Slovenia to deal with photovoltaics. We strive to produce complete systems, with an emphasis on quality, as we install only the highest quality materials produced by world renowned manufacturers.

EKOLINE d.o.o. A/116a Selo 11d, SI-5262 Črniče info@ekoline@gmail.com Kotli na biomaso Biomass boilers

EKOSOLAR INŠTALACIJE IN GRADBENA DELA KACIJAN VILIBALD s.p. Z2/2012 Zgornji Jakobski Dol 66, SI-2222 Jakobski Dol Tel.: 02/644 9275, Fax: 02/664 9207 info@ekosolar.si www.ekosolar.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Sonnenkraft Österreich Vertriebs GmbH, St.Veit/Glan, Avstrija Solarni sistemi za pripravo sanitarne tople vode; solarni sistemi za dogrevanje, toplotne črpalke; veliki solarni sistemi Solar systems for the hot water preparation; solar heating systems, heat pumps; large solar systems 52


EKPRO, GRADNJA RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV, d.o.o. A1/206 Dražen Vrh 52, SI-2233 Sveta Ana Tel.: 041 214 688, Fax: 02/720 5354 info@ekpro.eu www.ekpro.eu Rastlinske čistilne naprave (prospekti, knjige, model cevnega ventila za intervalno polnjenje rastlinske grede v posodi iz pleksi stekla) Plant waste water purification plant (brochures, books, model pipe valves for intermittent filling of plant beds in containers made from plexi glass)

EME T&T d.o.o. Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor Tel.: 02/252 2232, Fax: 02/251 2039 emilmlakar.eme@siol.net www.eme-vilicar.si Rabljeni viličarji z garancjio. Prodaja, najem, servis, svetovanje. Specialist za rabljene viličarje. Dodatna oprema, specialni pribor, baterije, gume Second-hand forklifts with warrenty. Sales, rental, service and consulting. Specialist for second-hand forklifts. Accessories, special accessories, batteries and tires

ENERGOSOLAR TRGOVINA IN STORITVE d.o.o. A/119 Kranjska cesta 50, SI-4290 Tržič Tel.: 041/730 949, Fax: 04/596 3070 info@energosolar.si www.energosolar.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor IMAO electric d.o.o., Zagreb, Hrvaška Hibridno ogrevanje sanitarne vode s fotonapetostnimi moduli Hybrid heating of sanitary water with photovoltaic modules

EXPRUM d.o.o. Z1/1005 Celovška cesta 62, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/434 3833, Fax: 01/434 7559 exprum@siol.net www.exprum.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Estrima S.r.L., Pordenone, Italija Faam-Evf S.p.A., Monterubbiano (AP), Italija Kärcher Alfred Ges.m.b.H., Wien, Avstrija Smart GmbH, Augsburg, Nemčija Techval, Francija Električno vozilo osebno tip Biro + poltovorno Smile; Rotacijska stiskarnica odpadkov tip Valpa-techval; Kärcher Ges.m.b.H pometalni stroj; Posipalnik peska in soli + plug Smart Electric personal vehicle type Biro + semitovorno Smile; Rotary waste press type Valpatechval; Kärcher Ges.m.b.H sweeping machine; Sand and Salt Strewer + plough Smart 53


FEBRUS d.o.o. A/114 Obrtna cona Logatec 26, SI-1370 Logatec Tel.: 01/756 4274, Fax: 01/756 4273 info@februs.si www.februs.si Krivljeno armaturno železo Curved armature iron

FOTOVOLT d.o.o. A/133a Skakovci 15, SI-9261 Cankova Tel.: 02/540 9312, Fax: 02/540 9315 foton@siol.net www.fotovolt.eu Sončne elektratne, toplotna tehnika Solar power plant, heating technology

FRIGOR d.o.o. A/128 Miren 117, SI-5291 Miren Tel.: 05/393 6542, Fax: 05/393 6543 peric@siol.net www.frigor.si Kotli na polena z uplinjanjem, zalogovniki, regolacijske enote za kotlovnice, obtočne črpalke, talno ogrevanje, ventilatorski konvektorji Gasification wood boilers, storage water heaters, regulation systems, circulation pumps, floor heating, ventilated convectors

GEDER d.o.o. A1/209 Podgrad 47a, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 9540, Fax: 02/564 9541 info@servistrgovina-geder.si Stroji za vzdrževanje in urejanje zelenic, vrtov; vrtni program (kosilnice, motorne kose, robotske kosilnice...); gozdni program (motorne žage, gozdni obrezovalci...) Machines for the maintenance of green surfaces and gardens; garden programme (lawn mowers, trimmers, robot lawn mowers); forestry programme (motor saws, cutters...) 54


GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o. A/130a Dimičeva 12, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/280 8181, Fax: 01/280 8191 info@gi-zrmk.si www.gi-zrmk.si Razvoj, raziskave, strokovna in izvedniška mnenja, tehnični in tehn. svetovanje, projektiranje in revidiranje načrtov, laboratorij in meritve, kontrola kakovosti, nizkoenergijska in pasivna gradnja, energetski pregledi, mednarodni projekti Development, research, professional expertise and analyses, technical and technological advice, planning and revision of projects, laboratory and measurements, quality control, low-energy and passive construction, energy controls, international projects

HAUPTMAN MILAN s.p. A1/211 Kraigherjeva ulica 19a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 5088, Fax: 02/620 8868 mh.lenart@amis.net www.instalacije-hauptman.si Vakuumski kolektor, toplotna črpalka za ogrevanje zrak-voda, toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode, peč na polena s podpihom, peč na pelete, kombinirana peč na pelete in drva, toplovodni kamin Vacuum collectors, air-water heat pumps, heat pumps for heating sanitary water, special wood boilers, boilers for pellets, combined boilers for pellets and logs, woodburning stoves that also heat water

HEIZOMAT GmbH Z2/2011 Irrsberg 97, A-5310 Mondsee Tel.: 0043 6232/21 906-0, Fax: 0043 6232/21 906-66 info@heizomat.at www.heizomat.at Kotli za biomaso in sekance, stroji za izdelavo sekancev Biomass - & Wood Chipper Boiler, Wood Chipper machines

HIRSCHMUGL GmbH Z1/1008 Deutsch Goritz 78, A-8483 Deutsch Goritz, Avstrija Tel.: 0043 34/747 275, hirschmugl@hirschmugl.eu www.hirschmugl.eu MAN tovornjak, nizkonoseča prikolica, mešalni sistem, avtodvigalo MAN lorries, trailers, mixer systems, car elevators 55


HIT-MAC d.o.o. A/100 Mednarodni prehod 2, SI-5290 Šempeter pri Gorici Tel.: 05/730 0698, Fax: 05/730 0699 hit-mac@hit-mac.si www.hit-mac.si Gradbena mehanizacija Hitachi; Servis in rezervni deli Hitachi construction mechanisation; service and spare parts

HOTEL DIANA A2/302 Slovenska ulica 52, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/514 1234, Fax: 02/514 1231 info@hotel-diana.si www.hotel-diana.si

HRIBI-TEC GAŠPER HRIBŠEK s.p. Z2/2002 Ižanska cesta 151, SI-1000 Ljubljana Tel.: 040/437 077, info@hribitec.com www.hribitec.com Električna vozila, električna kolesa, kit kompleti za nadgradnjo obstoječih koles v elekrtična, Opel Ampera, električni skuterji, lifepo4 baterije, električne samokolnice Electric vehicles, electric bikes, kits to change existing bikes into electric bikes, Opel Ampera, electric scooters, lifepo4 batteries, electric wheelbarrows

IGOTON ANTON DONOŠA s.p. A/137 Pertoča 73, SI-9262 Rogašovci Tel.: 02/557 1556, Fax: 02/557 1860 anton.donosa@siol.net www.igoton.com Eko-ilovnati ometi, bivaj-dihaj-eko je geslo, ki veliko pove. Prikazujemo vzorce na različne gradbene podlage z različnimi zaključnimi sloji Eco-clay plasters, live-breathe-eco is the password, which says a lot. We show samples on different constructional bases with various finishing coats. 56


IMLES, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o. A1/212 Krtince 10b, SI-3241 Podplat Tel.: 040/312 342, Fax: 03/580 8241 imlesdoo@drvanadom.com www.drvanadom.com Peči in kamini, peleti, briketi in drva Stoves and fireplaces, pellets, briquettes and firewood

ISA d.o.o. KOMEN Z1/1012 Škrbina 15, SI-6223 Komen Tel.: 05/766 7146, Fax: 05/997 3984 info@grasshopper.si www.grasshopper.si Delovni stroji za urejanje zelenih in drugih javnih površin Machinery for regulating lawns and other public areas

ISO DOM d.o.o. A/103 Ronkova ulica 4, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/620 0602, Fax: 02/884 5201 info@isodom.si www.isodom.si Gradbeni elementi za samograditelje Construction elements for homebuilders

IVON d.o.o. A/117 Petanjci 51c, SI-9251 Tišina Tel.: 0599/31 391, Fax: 0599/31 391 ivondoo@gmail.com www.instaliraj-energetskenaprave.si Peletne peči, sončni kolektorji, peletni kamini, ventilacijske peči, regulacije za ogrevanje, toplotne črpalke Pellet stoves, solar collectors, pellet fireplaces, ventilation stoves, regulation for heating, heat pumps 57


JOSEF STEINER d.o.o. Z2/2000 Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 0500, Fax: 02/720 0509 info@josefsteiner.si www.josefsteiner.si Aluminijaste in lesene lestve, fasadni (jekleni, alu) in premični odri, nakladalne brvi, hišne-vrtne ograje, ograje za stopnišča in balkone, transportni vozički, kovčki in stopnice Aluminium and wooden ladders, facade (steel, aluminum) and mobile platforms, loading gangways, house-garden fencing, handrails for stairs and fencing for balconies, transport trolleys, suitcases and stairs

KAMNOSEŠTVO SIMONIČ d.o.o. A/123 Lokve 5c, SI-8340 Črnomelj Tel.: 041/792 698, Fax: 07/305 3111 info@kamnosestvo-simonic.si www.kamnosestvo-simonic.si Na zalogi več barv naravnega dekorativnega kamna, granitnih marmet in žganih tlakov. Izdelujemo okenske police in stopnice po naročilu. Na zalogi velika izbira barv granita In stock we have many colours of natural decorative stone, granite marmete and fire-baked paving. We make window sills and steps by order. We have a large selection of granite colours in stock.

KARBA MGE, d.o.o. LJUTOMER A/128a Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/585 8750, Fax: 02/585 8751 mge@karba.biz www.karba.biz Izdelava ter montaža: PVC ter alu oken in vrat, MAX fasade, čisti prostori - farmacija Making and fitting: PVC and aluminium windows and doors, MAX façade, clean rooms - pharmacy

KEB, KAMNOSEŠTVO ERJAVEC BELTINCI, MARJAN ERJAVEC s.p. A/116 Ribiška pot 1a, SI-9231 Beltinci Tel.: 02/542 1024, Fax: 02/542 2024 info@keb.si www.keb.si Izdelava in montaža izdelkov iz granita in marmorja: obloge stopnic, tlaka, sten, police, kuhinjski pulti, kopalniški pulti, kamniti pulti za gostilne, kamnite mize, nagrobni spomeniki in dodatki za nagrobne spomenike (lučke, vaze, kipi, križi...) Manufacture and assembly of granite and marble products; coatings for stairs, floors, walls, shelves, for kitchen, bathroom and bar counters, stone tables, gravestones and tomb accessories (lights, vases, statues, crosses...) 58


KERAMIA Kft. A/138 Kaszahasi ut. 89, H-8900 Zalaegerszeg Tel.: 0036 92/325 558, Fax: 0036 92/325 558 keramiakft@keramiakft.t-online.hu www.keramiakft.hu Ploščice, talne ploščice, štedilniki, kamini Tiles, floor tiles, stoves and fire-places

KFZ-HANDEL PUNTIGAM GmbH Z1/1007 Salsach 28, A-8483 Deutsch Goritz, Avstrija Tel.: 031/636 100, bogdan.benko@gmail.com www.kfz-puntigam.at Teleskopski nakladalec, mobilni bager, mini bager, bager na verigah Telescopic forkloaders, mobile excavators, mini excavators, chain excavators

KLIMA CENTER TRATNJEK d.o.o. A/107 Noršinska ulica 28, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 0610, Fax: 02/530 0612 operativa@tratnjek.si www.tratnjek.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Systemair d.o.o., Maribor, Slovenija Vitanest d.o.o., Nova Gorica, Slovenija Klime, toplotne črpalke, prezračevalne naprave, Air conditioning, heat pumps, ventilation equipment

KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, ING., s.p. Z2/2009 Temlinova ulica 4, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/525 2152, Fax: 02/525 2161 info@roto.si www.roto.si Čistilne naprave, zbiralniki deževnice, dodatna oprema za zbiralnike deževnice, greznice, lovilci olj, lovilci maščob, jaški, samokolnice, modeli za beton Purification plants, rainwater collectors, additional equipment for rainwater collectors, septic tanks, oil separators, grease traps, manholes, wheelbarrows, concrete models 59


KP MOTOR d.o.o. Z1/1001 Šmartinska cesta 32, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/547 8190, Fax: 01/547 8194 headoffice@kpmotor.si www.liebherr.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bell Equipment Deutschland GmbH, Nemčija Dynapac, Part of the Atlas Copco Group, Ideachip OY, blagovna znamka Allu, Finska Liebherr Export AG, Erbewegung & Mining (Earthmoving & mining machinery), Švica Linser Industrie Service GmbH, Sankt Augustin, Nemčija Umea Forsaljning AB, blagovna znamka UFO, Švedska Yanmar S.A.S., Francija Ekskluzivno predstavništvo za Liebherr in Linser ter zastopstva Yanmar gradbeno mehanizacijo, Dynapac, Bell Equipment, Allu in UFO Exclusive trader for Liebherr and Linser as well as for Yanmar construction machines, for Dynapac, Bell Equipment, Allu and UFO

KRIM d.o.o. A2/308 Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9850, Fax: 02/584 9851 krim.ljutomer@siol.net www.krim-ljutomer.si Gostinska oprema Catering equipment

LAGER BAŠIć d.o.o. Z2/2005 Ilova bb, HR-47000 Karlovac Tel.: 00385 47/638 044, Fax: 00385 47/638 277 lager-basic@zg.htnet.hr Gradbeni stroji, rudarski stroji, viličarji, prikolice za prevoz težkih tovorov Construction machinery, mining machinery, forklifts, trailers for the transportation of heavy loads

LEBEN BAU GmbH A/113 Leitersdorf 204, A-8330 Feldbach Tel.: 0043/315 28009, lebenbau@wohnworld.at Montažne hiše Prefabricated houses 60


LENTHERM-INVEST d.o.o. LENART A/101 in Z1/1004 Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 7005, Fax: 02/720 7097 info@lentherminvest.si www.lentherminvest.si Solarni bojlerji, centralni bojlerji, toplotne črpalke, solarni kolektorji, hidroforji, solarni paketi, zalogovniki, solarno ogrevanje Solar water boilers, central heating boilers, heat pumps, solar collectors, water pumps, solar packages, reservoirs, solar heating

LESMARC+ d.o.o. A1/200 Spodnji Rudnik c.I/35, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/620 9440, Fax: 01/428 9034 info@lesmarc.com www.lesmarc.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Flottweg SE, Vilsbiburg, Nemčija Ibak Helmut Hunger GmbH & Co. KG, Kiel, Nemčija Keg mbH, Burgstädt, Nemčija TV kontrolni sistemi za kontrolo kanalizacijskega omrežja; centrifuge za dehidracijo blata in industrijske procese, živilsko in farmacevtsko proizvodnjo; čistilne šobe za čiščenje kanalov TV control systems for control of channel networks; centrifuge for dehydration of mud and industrial processes, food and pharmaceutical production, cleaning nozzels for cleaning sewers

LONČARIČ-MONTAŽA d.o.o. Z2/2006 Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci Tel.: 02/560 9012, Fax: 02/560 9019 tatjana.lm@siol.net www.loncaric-montaza.si Različne vrste kritin, kleparski izdelki, strelovodni material, strešna okna, termo in hidroizolacije Different types of roofing, tinsmith's products, lightning conductor materials, skylights, thermal and hydro-insulation

LORS, LORENČIČ SAŠO s.p. A/116a Kadrenci 3, SI-2236 Cerkvenjak Tel.: 041/690 183, lorencic.saso@gmail.com www.lors.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Botament Systembaustoffe, Bottrop, Nemčija Botament Terrachamp - sistemska rešitev za terase in balkone; Botament RD 2 hidroizolacija Botament Terrachamp – system solutions for terraces and balconies; Botament RD 2 hydroinsulation 61


MAX-PELLE BT A/129a Kelemen Béla 53, H-8000 Szekesfehervar Tel.: 0036/703 163 317 info@maxpelle.hu www.maxpelle.hu Sedežno pohištvo Seating furniture

MEBI, d.o.o. A/122a Makole 47, SI-2321 Makole Tel.: 03/700 1707, Fax: 03/700 1706 info@s-metal.si www.s-metal.si Pločevinaste strešne kritine od slemena do žleba, vakuumski sončni kolektorji Sheet metal roofing from ridge to gutter, vacuum solar collectors

MEDIČARSTVO CELEC, GREGOR CELEC s.p. Z Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/532 1352, Fax: 02/537 1273 info@lect.si www.lect.si Medičarski in lectovi izdelki, domača obrt Honey and gingerbread products, crafts

MESTNA OBČINA MARIBOR A/106 Heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor Tel.: 02/220 1688, Fax: 01/220 1169 ina.prezelj@maribor.si www.maribor.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Stadt Graz, Graz, Avstrija Projekt City network Graz - Maribor Project City network Graz - Maribor 62


METROTILE ADRIA d.o.o. A/121 Kotnikova ulica 5, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/234 2750, Fax: 01/234 2755 info@metrotile.si www.metrotile.si Metrotile strešna kritina - največji evropski proizvajalec lahkih kovinskih kritin; Iso paint - čistila in premazi za strehe in tlakovce ter impregnacije na osnovi nanotehnologije; Fastlock uni - Sistemi svetlobnih plošč za nadstreške; Doerken paropropustne folije in parne zapore Metrotile roofing – the biggest European manufacturer of lightweight metal roofing; Iso paint – cleaners and coatings for roof and paving and impregnations on the basis of Nanotechnology; Fastlock uni - Lighting panel systems for carports; Doerken – permeable foil and vapour barriers

MITRAKA d.o.o. Z2/2010 Kamniška 35, SI-2000 Maribor Tel.: 02/252 7283, Fax: 02/228 2573 info@mitraka.com www.mitraka.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Eta Heiztechnik GmbH, Hofkirchen, Avstrija Hišni kotli Eta ne lesno biomaso House boilers Eta on wood biomass

MIZAR FM d.o.o. A2/304 Lipovci 177a, SI-9231 Beltinci Tel.: 02/542 1144, Fax: 02/542 1025 franc.maucec@siol.net www.mizar-fm.com Lesena okna, lesialu okna, vhodna vrata, notranja vrata Wood windows, wood and aluminium windows, front doors, interior doors

MONTAŽA IN POPRAVILO STROJEV IN KOVINSKIH KONSTRUKCIJ ROMAN DEČMAN s.p. A1/207 Novake 16, SI-2319 Poljčane Tel.: 031/425 218, Fax: 02/802 8195 Kovane ograje in vrtno pohištvo Wrought iron railings and garden furniture 63


MONTAŽA IN SERVIS NAPRAV JOŽEF FICKO s.p. A2/302 Gornji Črnci 3, SI-9261 Cankova Tel.: 02/540 9045, 031/612 628, Fax: 02/540 9044 info@ficko-duric.com www.ficko-duric.com Oljni in plinski gorilniki Oil and gas burners

MONTAŽA VRBNJAK d.o.o. A2/308 Stara Nova vas 35, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Tel.: 02/588 8340, 041/630 041, Fax: 02/588 8341 m.vrbnjak@teleing.com Strojne instalacije, centralno ogrevanje, vodovodne instalacije Machine installations, central heating, sanitary installations

MONTI SILVO IVANIČ s.p. A/124 Večeslavci 30, SI-9262 Rogašovci Tel.: 02/553 9075, Fax: 02/553 9075 info.monti@siol.com Senčila, garažna vrata Sun shading devices, garage doors

NARAVA DAJE, MATJAŽ PERŠA s.p. Z2/2008 Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/526 078 Hitra hrana Fast food

NIROS-KOVINARSTVO JANEZ TIŠLER s.p. A2/302 Cankova 53, SI-9261 Cankova Tel.: 02/540 1055, Fax: 02/540 1510 janez.tisler@siol.net www.niros.info Inox stopnišče, balkonske in dvoriščne ograje Inox staircases, balcony and yard fences 64


OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GORNJA RADGONA A2/305 Trg svobode 9, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 051/363 906, Fax: 02/561 1091, 02/564 8091 majda.horvat@ozs.si www.ozs-radgona.si Predstavitev članov posameznih strokovnih sekcij Presentation of the members of the different professional sections

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LENDAVA A2/306 Glavna ulica 11, SI-9220 Lendava - Lendva Tel.: 02/575 1737, Fax: 02/578 8311 tatjana.kosa@ozs.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Trgo Keram Jožef Kovačič s.p., Lendava - Lendva, Slovenija Peč na pelete, zalogovniki in kotel na pelete in peleti Pellet stoves, storage water heaters, pellet boilers and pellets

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUTOMER A2/308 Stari trg 3, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/585 1580, Fax: 02/585 1588 cvetka.zupancic@ozs.si www.ozs-ljutomer.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Krim d.o.o., Ljutomer, Slovenija Montaža Vrbnjak d.o.o., Križevci pri Ljutomeru, Slovenija Pegas d.o.o. Ljutomer, Ljutomer, Slovenija Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p., Ljutomer, Slovenija Predstavitev članov posameznih strokovnih sekcij Presentation of the members of the different professional sections

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MURSKA SOBOTA A2/302 Lendavska ulica 33, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/521 4010, Fax: 02/521 4017 ooz.ms@ozs.si www.ooz-ms.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Avtoprevoznik Banko Boris s.p., Bodonci, Slovenija Hotel Diana, Murska Sobota, Slovenija Montaža in servis naprav Jožef Ficko s.p., Cankova, Slovenija Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p., Cankova, Slovenija Pock gradnja d.o.o., Tišina, Slovenija SKK strojno ključavničarstvo in kovaštvo David Šebjan s.p., Murska Sobota, Slovenija Tlakovanje Gomboc d.o.o., Tišina, Slovenija Predstavitev članov posameznih strokovnih sekcij Presentation of the members of the different professional sections 65


OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MURSKA SOBOTA, SEKCIJA LESARJEV A2/311 Lendavska ulica 33, SI-9000 Murska Sobota Predstavitev poklica, dobavitelja ekoloških lakov in lepil HG trade d.d. Presentation of the profession, supplier of ecologic tarnishes and glues HG trade d.d.

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, SEKCIJA GRADBINCEV, KROVCEV, SLIKOPLESKARJEV, INSTALATERJEV A2/309 Celovška 71, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/583 0540 janko.rozman@ozs.si www.ozs.si 13. državno prvenstvo mladih kleparjev krovcev 13th National championship of young tinsmiths and roofers

OGRAJE KOČEVAR d.o.o. A/136 Tovarniška 11c, SI-3312 Prebold Tel.: 03/570 1221, Fax: 08/205 2165 info@ograje.com www.ograje.com Panelne ograje, perforirane ograje, kamnite ograje, dvoriščna vrata Panel fencing, perforated fencing, stone fencing, courtyard gates

OMEGA AIR d.o.o. LJUBLJANA A/105 Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/200 6800, Fax: 01/200 6850 info@omega-air.si www.omega-air.si Mikro bioplinarna, generatorji kisika in dušika, kompresorska tehnika Micro biogas plant, generator oxygen and nitrogen, compressor technics

PARTNERS d.o.o. A/118 Radgonska cesta 12, SI-9252 Radenci Tel.: 02/566 9486, Fax: 02/566 9487 slavko.gomzi@partners.si www.partners.si Klimatske naprave, toplotne črpalke, IR grelniki, video nadzor, računalniki, e-kolesa Air-conditioning systems, heat pumps, infrared heating systems, video control, computers, electric bicycles 66


PAL INŽENIRING d.o.o. Z1/1009a Mlekarska ulica 13, SI-4000 Kranj Tel.: 051/641 670, Fax: 04/510 1561 info@pal-inzeniring.si www.pal-inzeniring.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor BEAVER Schutzsysteme AG, Grosswangen, Švica Brawoliner GmbH, Nemčija ENZ Technik ag, Švica European Pipeline Center, St.Veit/Glan, Avstrija Flensburger Fahrzeugebau, Flensburg, Nemčija Gerotec GmbH, München, Nemčija Gullyver GmbH, Bremen, Nemčija IBS GmbH, Nemčija Ipek Spezial TV, Nemčija Lenoir Aviation, Švica MiniCam LTD, Velika Britanija MTA Messtechnik GmbH, St.Veit/Glan, Avstrija OFS - Oberflächenschutz, Wien, Avstrija Rom BV, Nizozemska Sklarz GmbH, Emsetal, Nemčija Wastop International AB, Švedska WHS Hochwasserschutz, Nemčija WinCan Deutschland GmbH, Nemčija Komunalni stroji in oprema za čiščenje, video preglede, merjenje tesnosti ter sanacije kanalizacijskih cevovodov brez razkopavanja. Regeneracija vodnih vrtin in obnova vodohramov. Protipoplavna zaščita Municipal machines and cleaning equipment, video controls, measurement of watertightness and reparations of canalisation pipes without digging work. Regeneration of water wells and renovation of water reservoirs. Flood protection systems

PEGAS d.o.o. LJUTOMER A2/308 Jana Baukarta 16, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 8050, 041/623 728, Fax: 02/584 8051 pegas.ljutomer@siol.net www.pegas.si Klimatske naprave, toplotne črpalke Air-conditioning systems, heat pumps

POCK GRADNJA d.o.o. A2/302 Petanjci 10, SI-9251 Tišina Tel.: 070/815 342, daniel.huic@pock-gradnja.si www.pock-gradnja.si Kritina Roofing systems 67


POSREDNIŠTVO IN PRODAJA OLGA ZVER s.p. A/120 Glavna ulica 25, SI-9220 Lendava - Lendva Tel.: 040/315 512 vrata.zver@gmail.com Garažna vrata in PVC okna Garage doors and PVC windows

RADGONSKE GORICE GORNJA RADGONA d.d. A/109 Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 8510, Fax: 02/561 1039 info@radgonske-gorice.si www.radgonske-gorice.si Vino Wines

RAJBI d.o.o.

A/132 Podjetje za elektroniko, računalništvo in trgovino Janžev Vrh 24, SI-9252 Radenci Tel.: 02/566 9330, Fax: 02/566 9330 info@rajbi.net www.rajbi.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Atlas trading d.o.o., Vojnik, Slovenija Cox geelen, HZ Eisjden, Nizozemska Kovintrade d.d. Celje, Celje, Slovenija Toplotne črpalke Thermia, klimatske naprave Gree, plinski stenski kondenzacijski kotli Buderus, dimniški sistemi Coxgeelen, ostala oprema namenjena kvalitetnemu bivanju Heat pumps Thermia, Gree air conditioning, gas wall condenstation boiler Buderus, chimney systems Coxgeelen, other equipment designed for quality residence

REGIJSKA SEKCIJA SLIKOPLESKARJEV POMURJA A2/312 Lendavska ulica 33, SI-9000 Murska Sobota Predstavitev poklica, predstavitev dobaviteljev materialov Presentation of the profession and of the acquisition of materials 68


SATLER OKNA IN VRATA d.o.o. A/129b Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice Tel.: 03/759 0950, Fax: 03/759 0951 satler@satler-sp.si www.satler-sp.si PVC in ALU stavbno pohištvo, senčila, police; svetovanje in montaža; zimski vrtovi; leseno stavbno pohištvo PVC and ALU windows and doors, shades, shelves; consulting and installation; winter gardens; wooden windows and doors

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. Z3/3001 Ulica Matije Gubca 2, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/620 2300, Fax: 02/620 2319 odpadki@saubermacher.si www.saubermacher.si Kontejnerji, kante, bigbelly, transparenti Containers, bins, bigbelly, banners

SENZOR TRADE d.o.o. Z Prušnikova 8, SI-1000 Ljubljana Tel.: 03/491 5770, Fax: 03/491 5771 senzor.trade@siol.net www.gostilna-amerika.com Gostinske storitve: hrana iz ražnja in žara, alkoholne in brezalkoholne pijače Catering services: food from the grill, spirits and beverages

SGP TIVADAR d.o.o. A/112 in Z1/1009 Trate 23, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 8980 betonarna.tivadar@siol.net Splošna gradbena dela, proizvodnja betona General construction work, production of concrete

SKH TEODOR HORVAT s.p. A/111 Rožna ulica 8, SI-9224 Turnišče Tel.: 031/328 584, Fax: 02/572 1698 horvatteo.skh@gmail.com www.ograje-horvat.si Vrata inox ograje, alu ograje, stopnice, dvoriščna vrata, kovinski nadstreški Stainless steel gate fencing, alu fencing, steps, entrance door, metal roofs 69


SKK STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO IN KOVAŠTVO DAVID ŠEBJAN s.p. A2/302 Prešernova 7, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/523 1088, Fax: 02/523 1088 skk.david@gmail.com Snežni plug Snow plough

SMASTER d.o.o. A/125 IOC Zapolje I 23, SI-1370 Logatec sales.smaster@gmail.com www.smaster.si Montabert hidravlična razdiralna kladiva; Masterpac vibro plošče in nabijalci; Gourdon prikolice za prevoz gradbenih strojev Montabert hydraulic compaction hammers ; Masterpac vibro plates and rammers; Gourdon trailer for transportation of construction machinery

SOVEN d.o.o. A/119a Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi Tel.: 02/674 0574, Fax: 02/674 0573 soven@siol.net www.soven.si Proizvajamo: Bio-volneno izolacijo (za naravne, ekološke in pasivne hiše), volneni gradbeni filc (za pod tla, za med brune, kot dodatna izolacija). Naši produkti so okolju in zdravju neškodljivi. Smo slovenski proizvajalec z ETA certifikatom We manufacture: Bio-wool insulation (for natural, ecological and passive houses), woollen construction felt (for under flooring, for between beams, as additional insulation). Our products are enviroment and health friendly. We are Slovenian manufacturers with the ETA certificate.

STROJEGRADNJA KOLETNIK PROIZVODNO PODJETJE d.o.o. A/115 Pernica 11e, SI-2231 Pernica Tel.: 02/640 1161, Fax: 02/640 1160 info@sgk.si www.sgk.si Izdelava naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije Construction of systems for the co-production of heat and electric energy 70


TECHNOPANEL JSC A/122b Zavodska str. 1, BG-1805 Yana, Sofia Tel.: +35/929 942 422, Fax: +35/929 942 423 office@technopanel.com www.technopanel.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Prime d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Slovenija Bulgarsko podjetje “Technopanel” EAD razvija, proizvaja in trži strešne sisteme in sisteme stenskih oblog sestavljene iz sendvič plošč. Te so sestavljene iz poliuretanskega izolacijskega jedra (PUR), iz mineralne volne ali poliisocianuratne pene (PIR) z zaključnimi notranjimi in zunanjimi plastmi iz pocinkanega jekla zaščitenega s prevleko iz poliestra "Technopanel" EAD is the Bulgarian company which develops, manafactures and markets roof and wall cladding systems composed of sandwich panels. The panels, sandwich type, consist of insulating core of polyurethane (PUR), mineral wool (MW) or polyisocyanurate (PIR) and finishing internal and external layers of galvanized steel sheet protected with polyester coating

TEHNIS d.o.o. A/126 Revija Gradbenik Linhartova cesta 3a, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/430 6060, Fax: 01/439 3610 revija@gradbenik.net www.gradbenik.net Podjetje Tehnis je založniška hiša, ki izdaja strokovni reviji Gradbenik in Transport, časopis Stroji in life-style revijo Exclusive Magazine, Hotel in Maxi The company Tehnis is a publishing house that publishes professional magazines Gradbenik (Builder)and Transport, Stroji (Machines) and life-style magazines Diners Exclusive, Hotels and Maxi

TLAKOVANJE GOMBOC d.o.o. A2/302 Murski Črnci 27a, SI-9251 Tišina Tel.: 02/546 1071, 031 606 426, Fax: 02/546 1071 info@tlakovanje-gomboc.si www.tlakovanje-gomboc.si Tlakovci, ureditev okolice Paving stones, landscaping

TOPLING d.o.o. A/130b in Z1/1003 Magistralni put BB, BA-78430 Prnjavor Tel.: +387/51/645 200, Fax: +387/51/645 600 Info.topling@gmail.com www.topling.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Senko d.o.o. Štefanec, Čakovec, Hrvaška Kotli na polena; Kotli na pelete; SASO-profesionalni sistemi na sekance, žagovino, pelete in slamo moči od 150kW-2MW; Peči za etažno ogrevanje, kaminske peči na pelete Log wood boilers; pellet boilers; SASO-professional systems on wood chips, sawdust, pellets and straw with energy from 150kW-2MW; Stoves for storey heating, fireplace pellet stoves 71


TRAVICA d.o.o. A1/209 Trnovska vas 52, SI-2254 Trnovska Vas Tel.: 040/368 016, info@travica.si www.travica.si Travna ruša, ureditev okolice Turfgrass, landscaping

TRGOVINA ALEN, NIJAZ HAIRLAHOVIć s.p. Z Linhartova ulica 1, SI-3000 Celje Tel.: 041/855 634, Fax: 03/548 1775 staric@t-2.net Sadje Fruit

TRIDOM d.o.o. A/114a Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/286 4800, Fax: 01/286 4801 info@tridom.si www.tridom.si Avtomatska garažna vrata, industrijska vrata, vrtna vrata, ograje, domofonski sistemi, zapornice, parkirne zapornice, potopni stebrički Automatic garage doors, industrial doors, garden gates, fencing, intercom systems, barriers, parking barriers, automatic bollards

TUROPOLJE MURSKA SOBOTA d.o.o. A1/205 in Z1/1013 Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/536 1580, Fax: 02/530 4097 turopolje@siol.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Unicommerce d.o.o., Logatec, Slovenija Stroji in izdelki Stihl, Viking, Fiskars Machines and products by Stihl, Viking, and Fiskars

VARIS LENDAVA d.d. A/135 Industrijska 4b, SI-9220 Lendava - Lendva Tel.: 02/577 6500, Fax: 02/577 6505 uprava@varis-lendava.si www.varis-lendava.si Gotove kopalnice Varis; cevni radiatorji; skate elementi Ready made bathrooms Varis; radiators, skate elements 72


VEGA PRODUKT MURSKI PETROVCI d.o.o. A/115a Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina Tel.: 02/521 4080, Fax: 02/521 4083 info@vegaprodukt.com www.vegaprodukt.com Kamini, kaminske peči na drva in pelete, kurišča, peči za centralno ogrevanje Fireplaces, fireplace wood or pellet burning stoves, furnaces, stoves for central heating

VODATEH, ZASTOPSTVO IN PRODAJA, d.o.o. A1/210 Cerov Log 137, SI-8310 Šentjernej Tel.: 040/328 460, info@vodateh.si www.vodateh.si Male biološke čistilne naprave, industrijske čistilne naprave, namenske čistilne naprave, čistilne naprave brez uporabe električne energije, zbiralniki in sistemi za deževnico, črpališča, peskolovi, lovilci olj in maščob, črpalke Small biological purification plants, industrial purification plants, special purification plants, purification systems without use of electric power, rainwater collecting systems, pumping systems, sand filters, oil and fat separators, pumps

WINDOOR d.o.o. A/127a Industrijska ulica 4, SI-9220 Lendava - Lendva Tel.: 040/717 067, info@windoor.si www.windoor.si Vrata in okna iz plastike, lesa in aluminija Doors and windows made from plastic, wood and aluminium

WVTERM d.o.o. A/133 Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor Tel.: 02/429 2810, Fax: 02/420 2167 wvterm@wvterm.si www.wvterm.si Proizvodnja in prodaja toplovodnih kotlov na olje, trdno gorivo, sekance, pelete in polena Production and sales of oil fired boilers for hot water, oil, solid fuel, wood chippings, pellets and logs 73


ZAGORJE TEHNOBETON d.d. A/104 Pavleka Miškine 49, HR-42000 Varaždin, Hrvaška Tel.: 00385 42/404 404, Fax: 00385 42/659 627 tehnobeton@gpzagorje.hr www.gpzagorje.hr Tlakovci, nizkogradnja, visokogradnja Paving stones, civil engineering and construction

ZE-ART-GLAS STEKLARSTVO DANIEL ZELKO s.p. A2/308 Grossmanova ulica 2, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9980, Fax: 02/584 9981 steklarstvo-zelko@siol.net Steklarska notranja oprema Glass interior equipment

ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG A1/208 Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/565 3828, Fax: 01/565 3829 zeglj@volja.net www.zveza-zeg.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Okoljsko raziskovalni zavod, Slovenske Konjice, Slovenija Predstavitev mednarodnega projekta Use-reuse, predstavitev mreže centrov ponovne uporabe (CPU), predstavitev izdelkov ponovne uporabe, praktični prikaz dela promotork ponovne uporabe Presentation of the international project Use-reuse, presentation of the reuse centre network (CPU), presentation of reuse products, and a practical show of reuse work

74


5 Gradbene šole Construction Schools

75


UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO Smetanova 1, 2000 Maribor, Slovenija Tel: 02/22 94 302, Fax: 02/2524179 fg@um.si www.fg.uni-mb.si/ Dekan: red. prof. dr. Miroslav Premrov Fakulteta za gradbeništvo UM izvaja 3-letne bolonjske prvostopenjske programe: • Gradbeništvo UN in VS • Prometno inženirstvo UN in VS • Gospodarsko inženirstvo - gradbeništvo UN • Arhitektura UN 2-letne bolonjske drugostopenjske programe: • Gradbeništvo • Prometno inženirstvo • Gospodarsko inženirstvo - gradbeništvo • Arhitektura 3-letne bolonjske tretjestopenjske programe: • Gradbeništvo • Prometno inženirstvo • Jedrska energetika in tehnologije Vpis v tretjestopenjske programe se omogoči: • vsem magistrom stroke, ki bodo zaključili študijske programe druge stopnje • vsem dipomantom univerzitetniga študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 • vsem diplomantom visokošolskega strokovnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 (takšni kandidati morajo predhodno opraviti študijske obveznosti v obsegu 45 ECTS točk) Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. V okviru raziskovalnih programov izvaja mednarodne, nacionalne in regionalne znanstvene in razvojno raziskovalne projekte, izdeluje pa tudi elaborate, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.

76


UNIVERSITy OF MARIBOR

FACULTy OF CIVIL ENGINEERING Smetanova 1, SI-2000 Maribor Telephone: +386 222 94 302, Fax: +386 2 2524179 fg@um.si www.fg.uni-mb.si/ Dean: Prof. Dr. Miroslav Premrov The Faculty of Civil Engineering of the University of Maribor offers 3-year 1st degree Bologna study programmes: • Civil Engineering • Traffic Engineering • Industrial Engineering within Civil Engineering • Architecture 2-year 2nd degree Bologna study programmes: • Civil Engineering • Traffic Engineering • Industrial Engineering within Civil Engineering • Architecture 3-year 3rd degree Bologna study programmes: • Civil Engineering • Traffic Engineering • Nuclear Energy Technology Enrolment into 3rd degree study programmes is open to: • to all MSc, who have completed 2nd degree Bologna study programmes, • to all graduates of academic study programme, registered before 11. 6. 2004, • to all professional study programme graduates, registered before 11. 6. 2004 (before enrolment, these candidates are obliged to perform academic obligations amounting 45 ECTS credit points beforehand). The activities at the Faculty of Civil Engineering of the University of Maribor are focused on higher education and research in the fields of civil engineering, traffic engineering and architecture. The Faculty develops international, national and regional scientific research projects within research programmes. It also compiles analysis, expert opinions for institutions, companies and other clients.

77


VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR Zolajeva ul. 12 / Lesarska ul. 2, 2000 Maribor, Slovenija Tel.-tajništvo: 02/421 6650, Tel.-referat: 02/421 6658, Fax: 02/421 6675 Martina.prapertnik@guest.arnes.si www.lesarska-sola-maribor.net/vss/ www.tscmb.si Ravnateljica: Zdenka Steblovnik Župan, univ. dipl. inž. les., spec. Izobražujemo: • inženirje lesarstva s širokim praktično aplikativnim in strokovno teoretičnim znanjem s področja lesarske stroke in z odprtim, razvojno usmerjenim pogledom v prihodnost. Spoznali boste les in njegove lastnosti, možnosti obdelave in oblikovanja, se usposobili za organiziranje proizvodnje, nadziranje tehnoloških procesov, ACad konstruiranje in oblikovanje ter vodenje podjetij v lesarstvu, proizvodnji pohištva in lesnem gradbeništvu. Cilj višješolskega strokovnega izobraževalnega programa lesarstvo je zadostiti zahtevi po strateško usmerjenem specialistu na kompleksnem področju konstruiranja, finalne obdelave in pohištva in primarne predelave lesa ter lesne gradnje. Naši diplomanti so strategi kompleksnih in inovativnih lesnoobdelovalnih procesov in tako ključni za uspeh razvojno in tržno usmerjenega manjšega podjetja. Ta študij priporočamo tistim, ki si želijo razviti praktične kompetence na področju proizvodnje pohištva in v lesarsko-gradbeni branži ter aktivno prispevati k osebnemu inovativnemu razvoju in uspehu. • inženirje oblikovanja kot bodoče pomočnike oblikovalcev in arhitektov oziroma samostojne umetniške oblikovalce lesa in lesnih izdelkov (rezbarje, izdelovalce intarzij, mozaikov, drobnih lesnih izdelkov), kamna in kovine / plastike - po novem, modularno zasnovanem in kreditno ovrednotenem (120 KT po ECTS) višješolskem programu oblikovanje materialov (les, kamen, kovina/plastika). Vstop v Evropsko skupnost nedvomno prinaša za naše gospodarstvo veliko izzivov predvsem na področju oblikovanja, saj gospodarska strategija naše majhne dežele ne more biti v masovni, pač pa le v butični proizvodnji visoko kakovostnih in dobro oblikovanih izdelkov za znanega kupca. Oblikovanje prispeva k ekonomski in kulturni rasti, blaginji države in državljanov. Je generator inovacij in je tisto delo, ki naredi izdelek bolj zaželjen, uporaben in tržno naravnan. Zato oblikovalci za uspešno delo potrebujejo primerno izobrazbo in specifična znanja. Oba študijska programa izvajamo v redni obliki v Mariboru, za izredne študente pa tudi na drugih lokacijah v Sloveniji. • inženirje strojništva prav tako s širokim praktično aplikativnim in strokovno teoretičnim znanjem s temeljnih področij strojništva. Strojništvo kot veda se ukvarja s pojmi kot so sile, materiali, tekočine, energija, gibanje in oblika. Inženirji strojništva pa izumljajo stroje in strukture, ki te elemente izkoriščajo v namen iskanja koristnih rešitev in reševanja problemov. Področje strojništva zajema lastnosti sil, materialov, energije, tekočin in gibanj ter njihovo uporabo za razvoj in izdelavo proizvodov, na katerih temelji razvoj družbe in s katerimi bistveno pripomoremo k izboljševanju kakovosti življenja ljudi. Inženirji strojništva raziskujejo, snujejo, razvijajo in oblikujejo ter proizvajajo in preiskušajo orodja, stroje, motorje in druge mehanske naprave. Strojne inženirje odlikuje široko strokovno znanje in imajo opravka z izredno pestro paleto najrazličnejših vrst strojev. Pomemben segment strojništva zajema snovanje strojev za pretvorbo energije iz ene oblike v drugo. Značilnosti energije, njene različne pojavnostne oblike in metode za njeno pretvorbo iz ene oblike v drugo predstavlajo osrednje jedro strojništva. Velike količine cenene energije predstavljajo pomemben vzpodbudni dejavnik za ekonomsko rast in blaginjo. In prav inženirjem strojništva gre pripisati zasluge za razvoj učinkovitih tehnologij za pretvorbo različnih oblik shranjene energije v električno energijo in za lažje razpečevanje (distribucijo) te energije. Nadalje se inženirji strojništva ukvarjajo z izkoriščanjem energije shranjene v gorivih kot so premog, plin in nafta, kinetične energije vetra za pogon vetrnih elektrarn, jedrske energije za pogon jedrskih elektrarn, pa tudi potencialne energije vode v zbiralnikih za 78


pogon hidroelektrarn. Dejavniki, ki jih morajo inženirji strojništva prav tako upoštevati pri proizvodnji energije, so cene goriv, cene postavitev elektrarn, možne škodljive emisije v okolje in vplivi na okolje, pa tudi stalna zanesljivost delovanja elektrarn ter njihova varnost. Z zmanjševanjem zalog naravnih energentov in naraščanjem cen goriv z ozirom na cene in vplive na okolje, bodo inženirji strojništva morali posvetiti še več pozornosti snovanju in razvoju naprednih tehnologij pridobivanja energije, kot so solarna energija in sistemi za koriščenje vetrne energije, kakor tudi tehnologij za uporabo sončne energije in svetlobe za namene ogrevanja, razsvetljevanja, ogrevanja sanitarne vode in proizvodnje električne energije in celo klimatizacije domov, pisarn in industrijskih obratov. Nadalje inženirji strojništva snujejo in oblikujejo stroje za pretvorbo toplote v mehansko delo z namenom povečanja njihove učinkovitosti, izdelava strojev za ustvarjanje mehanskega dela temelječega na izgorevanju goriv pa predstavlja eno izmed najpomembnejših inženirskih delovnih področij. Enako pomemben je naslednji korak v tem procesu, in sicer izkoriščanje toplote pri izgorevanju goriv za neko uporabno mehansko delo. In prav inženirji strojništva so tisti, ki skrbijo za učinkovitost strojev, ki jih poganja gorivo in pri delovanju katerih se sprošča toplotna energija, ki se pretvarja v mehansko delo.

VOCATIONAL COLLEGE OF SCHOOL CENTER MARIBOR Lesarska ulica 2, SI-2000 Maribor Telephone - Administration Office: +386 2 421 6650, Telephone - Staff Room: +386 2 421 6658, Fax: +386 2 421 6675 referat@visjales-mb.org www.visjales-mb.org Headmistress: Zdenka Steblovnik Župan, univ.dipl. inž. les., spec. We are offering the following educational programmes: • Wood engineers with a wide practice-oriented and technical-theoretical expertise in the field of wood processing and with an open developmental focus into the future. You will get acquainted with wood and its characteristics, processing and shaping possibilities. You will be trained in the field of production organization, supervision of technological processes, construction and modelling in ACad, management of wood processing facilities, manufacture of furniture and wood civil engineering. The goal of the post-secondary vocational education programme wood economy is to meet the demand for strategic oriented experts in the complex fields of construction, construction completion, furniture, primary wood processing and wooden constructions. Our graduates are strategists of complex and innovative wood processing processes and therefore crucial for the success of development and market-oriented smaller businesses. This course of studies is suitable for those, who would like to develop practical competences in the field of furniture manufacturing and in the wood-construction branch, and actively contribute to personal innovative development and success. • Design engineers for future design and architecture assistants, respectively independent artistic designers of wood and wooden products (carvings, inlaying, mosaics, and small wooden products), stone, and metal/plastic. This new shortcycle higher education programme for designing materials (wood, stone, metal/plastic), is evaluated with 120 ECS credit points and comprises optional subjects. With the accession to the European community our economy is facing challenges, especially in the field of design, because Slovenia’s economic strategy cannot depend on mass production, but rather on a limited production of high quality and well designed products for interested customers. Design contributes to the economic and cultural growth as well as to the prosperity of the country and its inhabitants. It is a generator of innovation and makes the product desirable, useful and marketable. In order to be successful, designers need to obtain proper training and specific competences. 79


• Mechanical engineers also with a wide practice-oriented and technicaltheoretical expertise in the basic fields of mechanical engineering. The discipline of mechanical engineering is concerned with the elements of forces, materials, fluids, energy, motion, and design. Mechanical engineers invent machines and structures that exploit those elements in order to serve a useful purpose and solve a problem. The field of mechanical engineering encompasses the properties of forces, materials, energy, fluids, and motion and the application of those elements to devise products that advance society and improve people’s lives. Mechanical engineers research, develop, design, manufacture and test tools, engines, machines, and other mechanical devices. Mechanical engineers are known for their broad scope of expertise and for working on a wide range of machines. One important aspect of mechanical engineering involves designing machinery that can convert energy from one form to another. The characteristics of energy, the different forms that energy can take, and the methods by which energy can be converted from one form to another lie at the very heart of mechanical engineering. Abundant and inexpensive energy is recognized as an important factor behind economic growth and prosperity. Mechanical engineers are credited with having developed efficient technologies to convert various forms of stored energy into electricity, which can be distributed more easily. Mechanical engineers manipulate the stored chemical energy of such fuels as coal, natural gas, and oil; the kinetic energy of wind that drives electricity-producing turbines; the nuclear energy in electrical plants; as well as the potential energy of water reservoirs that feed hydroelectric power plants. Some of the issues that factor into power generation are the cost of the fuel, the cost of constructing the power plant, the potential emissions and environmental impact, around-the-clock reliability and safety. As the supply of natural resources diminishes and as fuels become more expensive in terms of both cost and the environment, mechanical engineers will become even more involved in developing advanced power-generation technologies, including solar and wind power systems, as well as technologies that use the sun's energy and light to provide heat, light, hot water, electricity, and even cooling, for homes, businesses, and industry. Mechanical engineers also design engines that convert heat into work with a view toward increasing their efficiency, and one of the most important aspects of engineering involves constructing machines that produce mechanical work by burning a fuel. Of equal practical importance is the need to take the next step and produce useful work from that heat. Mechanical engineers are concerned with the efficiency of machines in which a fuel is burned, thermal energy is released, and heat is converted into work. The study programmes just mentioned are performed as full-time study programmes in Maribor, part-time study programmes may be organized at other locations in Slovenia.

80


UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ENERGETIKO Hočevarjev trg 1, 8270 Krško Tel: 07-6202-210 fe@uni-mb.si www.fe.um.si Enota Velenje: Koroška cesta 62a, 3320 Velenje Tel: 03-7770-400 Fakulteta za energetiko je ena najmlajših fakultet Univerze v Mariboru. Ustanovljena je bila s sklepom državnega zbora dne 22. junija 2007 in je edina nova tehnična fakulteta v Sloveniji v zadnjih nekaj desetletjih. Fakulteta ima sedež v Krškem in stalno dislocirano enoto v Velenju. Lokacije izvajanja niso bile izbrane naključno; gre za največja energetska bazena v Sloveniji. Študenti imajo tako omogočen neposredni stik z velikimi energetskimi sistemi, kar je še dodatna prednost pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela. Študijski programi: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru trenutno izvaja naslednje študijske programe: • visokošolski strokovni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja), • univerzitetni študijski program Energetika (I. bolonjska stopnja), • magistrski študijski program Energetika (II. bolonjska stopnja), • doktorski študijski program Energetika (III. bolonjska stopnja). Vsi študijski programi Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru so usklajeni z Bolonjskim načinom študija, ki omogoča visoko stopnjo izbirnosti. Študenti se tako lahko v sklopu študijskega programa odločajo za izbiro dela študijskih obveznosti iz področij: • Hidroenergetike, • Termoenergetike, • Jedrske energetike, • Alternativne energetike in • Splošne energetike, prav tako pa lahko študijske obveznosti opravljajo na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji in tujini. Univerza v Mariboru ima namreč sklenjene medsebojne sporazume z univerzami po vsem svetu.

81


UNIVERSITy OF MARIBOR

FACULTy OF ENERGy TECHNOLOGy Hočevarjev trg 1, SI-8270 Krško Tel: +386 7-6202-210 fe@uni-mb.si www.fe.um.si Velenje unit: Koroška cesta 62a, SI-3320 Velenje Tel: +386 3-7770-400 The Faculty of Energy Technology is one of youngest members of University of Maribor. The faculty began regular operation immediately following its establishment with the Decision of the National Assembly on 22 June 2007. The pedagogic process at the Faculty of Energy Technology was first carried out during the academic year 2008/09. The Faculty operates at two locations, in Krško and Velenje. The headquarters of the Faculty are in Krško, while the permanent dislocated unit is located in Velenje. Both locations are the largest energy pools in Slovenia, with Nuclear power plant Krško and hydro power plants on Sava river and the biggest Slovenian thermal power plant in Šoštanj, Velenje. All courses of the Faculty of Energy Technology, University of Maribor (FET) are in line with the Bologna Declaration, which allows a high degree of electives. Student can choose a part of coursework in the areas of: Hydropower, Thermal energy, Nuclear energy, Alternative Energy and Universal Energy. FET programmes are tailored to the needs of the economy, which was also involved in preparation of the curriculum. Study is carried out in the energy environments where students can be in direct contact with large energy systems. • Undergraduate Professionally Oriented Study Programme Energy Technology (1st degree Bologna Study Programme) • Undergraduate Academic Study Programme Energy Technology (1st degree Bologna Study Programme) • Postgraduate Study Programme Leading to Master’s Degree in Energy Technology (2nd degree Bologna Study Programme • Postgraduate Study Programme Leading to PhD in Energy Technology (3rd Degree Bologna Study Programme)

82


DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KÉTNyELVŰ KÖZÉPISKOLA, LENDVA Kolodvorska 2e, 9220 Lendava Tel: 02/574 25 10, Fax: 02/574 25 20 tajnistvo-dss.lendava@guest.arnes.si www.dssl.si Ravnateljica: Silvija Hajdinjak Prendl, prof. Dvojezična srednja šola v Lendavi je edina srednja šola na narodnostno mešanem območju v Prekmurju in v Sloveniji, na kateri se izvaja vzgojno-izobraževalno delo dvojezično - v slovenskem in madžarskem jeziku. V šolskem letu 2005/06 smo se preselili v novo, moderno opremljeno šolsko stavbo. Za kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela ima šola dobro opremljene učilnice, šolske delavnice, ustrezno učno in tehnološko opremo, šolsko knjižnico in športno dvorano. Pouk poteka samo dopoldan. Izobraževalni programi: 4-letni programi • Gimnazija • Ekonomski tehnik • Strojni tehnik 3-letni programi • Avtoserviser • Inštalater strojnih inštalacij • Oblikovalec kovin - orodjar • Pečar - polagalec keramičnih oblog • Gastronom hotelir • Trgovec • Elektrikar • Mehatronik operater • Administrator Poklicno tehniško izobraževanje (3+2) • Ekonomski tehnik • Strojni tehnik

83


BILINGUAL SECONDARy SCHOOL LENDAVA KÉTNyELVŰ KÖZÉPISKOLA, LENDVA Kolodvorska 2e, SI-9220 Lendava Tel: 02/574 25 10, Fax: 02/574 25 20 tajnistvo-dss.lendava@guest.arnes.si www.dssl.si Headmistress: Silvija Hajdinjak Prendl, prof. Bilingual secondary school in Lendava is the only secondary school in the nationally mixed area in Prekmurje region of Slovenia. Educational process is carried out bilingually in Slovenian and Hungarian language. In the school year 2005/06 we moved into a new, modernly equipped school building. To provide for a quality education the school has well equipped classrooms, school workshops, adequate educational and technological equipment, school library and a sports hall. All students attend morning classes. Educational programs: 4-year programs • Grammar school • Economic technician • Mechanical engineering technician 3-year vocational programs • Car mechatronic • Installer of machine installations • Metal designer - toolmaker • Stove fitter - ceramic tiler • Gastronomy and hotel services • Shop assistant • Electrician • Industrial mechanic • Administrator Vocational technical education (3+2) • Economic technician • Mechanical engineering technician

84


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, UNIVERZA V LJUBLJANI ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 320 30 00, 01 320 30 60 www.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura Študij krajinske arhitekture združuje vsebine oblikovanja krajine, prostorskega načrtovanja in varstva okolja. Če te privlači pestro, vsebinsko bogato in ustvarjalno delovno področje, če bi rad bil med tistimi, ki prihodnost soustvarjajo z načrtovanjem in oblikovanjem prostora, potem je študij krajinske arhitekture zate prava izbira. Delo na tem področju je prav gotovo posebne vrste izziv za mladega človeka. Postavi ga v središče zelo zahtevne dejavnosti, pri kateri se bo moral spopadati z vprašanji kakovosti življenja in bivanja, se soočati s protislovji med potrebami družbenega razvoja na eni in varstva okolja na drugi strani ter iskati poti za njihovo razrešitev. Pri tem bo večkrat sodeloval v delovnih skupinah s strokovnjaki z različnih področij, kar bo zahtevalo širino in sposobnost komuniciranja pri soočanju različnih pogledov in zamisli za reševanje problemov v okolju. Študij krajinske arhitekture se na Biotehniški fakulteti izvaja od leta 2007 kot prvostopenjski univerzitetni študij (3 leta), in kot drugostopenjski magistrski študij (2 leti). Po prvi stopnji študija pridobi diplomant naziv univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture, po končani drugi stopnji študija pa naziv magister krajinske arhitekture. Nadaljevanje je možno tudi na tretji stopnji, v okviru interdisciplinarnega doktorskega študija bioznanosti, področje krajinska arhitektura, ki traja tri leta in se izvaja na Biotehniški fakulteti ob sodelovanju drugih fakultet. Na študiju krajinske arhitekture poleg profesorjev z Biotehniške fakultete učijo tudi visokošolski učitelji z drugih šol Univerze v Ljubljani, kot so Fakulteta za arhitekturo, Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Akademija za likovno umetnost. Pogosto sodelujejo tudi gostujoči profesorji z evropskih in ameriških univerz. Študij krajinske arhitekture je vključen v program izmenjav ERASMUS/SOCRATES med različnimi evropskimi univerzami (univerza v Hannovru, Dresdnu, Alnarpu, Münchnu itd.), nekaj pa je tudi dvostranskih izmenjav, npr. z Utah State University, Ohio State University in z Univerzo v Pekingu. V evropski mreži Le Notre je registriranih več kot 100 šol krajinske arhitekture, med katerimi je študij na Univerzi v Ljubljani eden od prepoznavnejših. Študijski utrip Študij ni le pester in bogat po vsebini, pač pa tudi po oblikah študijskih in obštudijskih dejavnosti. Ob predavanjih je težišče študija na delu v »studiu«, kjer se študenti posamično ali v skupini posvetijo razreševanju konkretnega problema. Tako delo poteka že od prvega letnika dalje in študentu omogoča dejavno vlogo in učinkovit način izmenjave znanja z učitelji. Stik z aktualnimi problemi omogoča tudi izdelava magistrskih nalog, katerih tematiko lahko predlagajo tudi kandidati sami v dogovoru s štipenditorji ali z organizacijami, v katerih se bodo zaposlili. V študiju je znaten obseg odmerjen terenskemu delu, ki je namenjeno spoznavanju naravnih značilnosti, skiciranju na prostem, seznanjanju s slovenskimi krajinami, naselbinsko in parkovno dediščino doma in na tujem ter sodelovanju s prebivalci in drugimi uporabniki ter upravljavci prostora. Študij krajinske arhitekture je izrazito interdisciplinaren. Znanja, na katerih gradi svojo dejavnost, črpa s številnih področij: • naravoslovno-ekološke vede (geologija, pedologija, klimatologija, botanika, fizična geografija, splošna in krajinska ekologija, fitocenologija, hidrobiologija) • družbeno-ekonomske in kulturološke vede (okoljska psihologija, prostorska sociologija, komunalna ekonomika, prostorsko pravo, zgodovina likovnih umetnosti in arhitekture, razvoj naselij, razvoj oblikovanja krajine) • oblikovalske in načrtovalne vede (risanje, plastično oblikovanje, načrtovanje odprtega prostora, oblikovanje krajine, načrtovanje mestne krajine, krajinsko planiranje, analiza in varstvo krajine, urbanistično načrtovanje, osnove arhitekturnega in urbanističnega projektiranja, regionalno planiranje, prenova podeželja). • tehniške vede (GIS in CAD, geodezija z aerofotogrametrijo, gradbena in krajinska tehnika, statistika, urejanje voda) 85


Zaposlitvene možnosti V zadnjih desetletjih postaja v svetu krajinski arhitekt eden najbolj iskanih poklicev, vse večja družbena uveljavljenost pa je verjetno razlog, da tudi pri nas krajinski arhitekti večinoma ostajajo v svojem poklicu in ne prehajajo v druga poklicna področja. Krajinski arhitekti so dejavni na področju prostorskega načrtovanja, oblikovanja odprtega prostora v naseljih, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, pri pripravi presoj vplivov na okolje, državnih in občinskih prostorskih aktov. Sodelujejo pri umeščanju objektov v prostor, ureditvah prometnic, energetske infrastrukture, vodotokov, rekreacijskih območij, pri upravljanju kmetijskih in gozdnih območij. Potrebe po znanjih krajinske arhitekture bodo tudi v prihodnje velike, ne glede na družbeno-ekonomske okoliščine. Če se v času gospodarske rasti sprašujemo, kako zavarovati prostor pred pretirano rabo, pa moramo v časih recesije znati racionalno rabiti vire in reševati probleme opuščanja rab. Krajinske arhitekte zaposlujejo projektivni biroji, urbanistična podjetja, ministrstva, zavodi za varstvo narave in kulturne dediščine, občinski oddelki za urejanje prostora in varstvo okolja, inšpekcije za varstvo okolja in urbanistične inšpekcije, podjetja za urejanje voda, cest in druge gospodarske javne infrastrukture, komunalne organizacije, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in urejanjem javnega zelenja, podjetja in raziskovalne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in podjetja za urejanje parkov in vrtov. Dejavni pa so tudi kot samozaposleni v kulturi. Krajinski arhitekti so vključeni v Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). V skladu z veljavnimi predpisi in po opravljenih pogojih pridobijo licence za projektiranje na področju krajinske arhitekture, revidiranje in za prostorsko načrtovanje. Vpisni pogoji V univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura se lahko vpiše: • kdor je opravil splošno maturo • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti (test kreativnosti, dojemanje prostora, dispozicija za likovno dojemanje in predstavljanje prostora). Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa, so kandidati izbrani glede na: • uspeh pri preizkusu nadarjenosti 75 % točk, • splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu 15 % točk, • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk.

BIOTECHNICAL FACULTy, UNIVERSITy OF LJUBLJANA DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 320 30 00, +386 1 320 30 60 www.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura

The study of landscape architecture involves the study of landscape design, spatial planning and nature conservation. The study programme is interdisciplinary in its nature, which means that students acquire knowledge from numerous fields. The degree course of landscape architecture is being offered at the Biotechnical Faculty of Ljubljana since 2007 as a first level programme (3 years) and a second level master study programme (2 years). After the successful completion of the first level of studies, the students obtain a university academic degree in landscape architecture. After completion of the second level programme, the academic title of master of landscape architecture is obtained. It is then possible to continue with a doctoral study programme in biosciences, which lasts three more years and can be carried out at the Biotechnical Faculty in cooperation with other faculties. 86


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, UNIVERZA V LJUBLJANI ODDELEK ZA LESARSTVO

Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana V Sloveniji, deželi gozdov in dolgotrajno tradicijo v lesnopredelovalni industriji, potrebujemo strokovnjake s širokim bazičnim in aplikativno usmerjenim znanjem s področja predelave in obdelave lesa in vlaknatih kompozitov. Le diplomanti s široko paleto praktičnih znanj, podkrepljenih z dovolj poglobljenim teoretičnim znanjem, bodo zmogli v praksi učinkovito odgovarjati na spreminjajoče se izzive, ki se pojavljajo v praksi. Visokošolski strokovni študij Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov je tehniško naravosloven in izrazito aplikativno usmerjen študij. Študij je usmerjen predvsem k praktičnemu delu študentov. Temeljni cilj univerzitetnega in visokošolskega študijskega programa Lesarstvo je izobraziti strokovnjake, ki so sposobni interdisciplinarno povezati naravoslovne, tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine s ciljem trajnostnega razvoja stroke - lesarstva. Študenti pridobijo znanja o lesu, tehnologijah predelave in obdelave lesa in lesnih kompozitov ter organizacijska, ekonomska, konstruktorska in oblikovalska znanja. V skladu s sodobnimi izzivi so diplomanti sposobni vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje podjetja in so usposobljeni za sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah, za gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov. . Znanje diplomantov temelji na poznavanju zgradbe in lastnosti lesa kot obnovljivega inženirskega materiala, razvoju in uporabi tehnologij in tehnoloških procesov v lesarstvu, razvoju izdelkov, zakonitosti poslovanja podjetij ter trženja proizvodov. Pridobljeno znanje diplomantom omogoča nadaljevanje študija na magistrskem programu ali pa zaposlitev v podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, ki vključuje predelavo in obdelavo lesa ter lesnih kompozitov, v podjetjih, ki se ukvarjajo s trgovino z lesom in lesnimi proizvodi, na področju storitvenih dejavnosti, ki vključujejo les in lesne proizvode, v javnem sektorju (zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, muzeji, zavodi za spomeniško varstvo), v izobraževanju (srednje šole, višje šole, univerza). Diplomanti se lahko zaposlijo tudi kot samostojni podjetniki ali svetovalci.

87


BIOTECHNICAL FACULTy, UNIVERSITy OF LJUBLJANA DEPARTMENT OF WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGy Rozna dolina, Cesta VIII/34, SI-1000 Ljubljana

In Slovenia, a state rich in forestland with a long tradition in woodprocessing, we need professionals with wide basic and applied knowledge in the field of woodworking and processing of wood composites. Graduates with a wide range of practical knowledge, supported by in-depth theoretical knowledge, will be able effectively to follow the changing challenges that appear in practice. The study of Academic Study Programme in Wood Science and Technology and Professional Study Programme in Technologies of Wood and Fibre Composites has an explicitly practical orientation. During the course of studies, graduates obtain suitable knowledge, expertise and skills in the field of the efficient exploitation of production technologies for processing wood and fibre composites. In relation to a particular application, they are able to select and use both wood and other materials and to use modern information tools in production planning and other business processes. The main aim of the Program in Wood Science and Technology is to educate experts who are able to provide an interdisciplinary link among natural science, technical, economic and social subjects, with the aim of the sustainable development of the profession - wood science and technology. In line with the challenges of the modern world, graduates are qualified to evaluate wood correctly as a sustainable resource, recognise the structure and properties of wood and other ligno-cellulose materials and, knowing these properties, to seek the optimal use of wood, ligno-cellulose materials and wood products, to manage and plan wood processing and wood working technologies applied to wood and wood composites, and to organize and manage companies concerned with wood and wood products.

88


SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE Lesarska ulica 2, 2000 Maribor Tel.: +386 (0)2 421 6659, Fax: +386 (0)2 421 6675 sekretariat@skupnost-vss.si www.skupnost-vss.si Skupnost VSŠ je Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ki ponujajo strokovne programe in se ukvarjajo z aplikativnimi in strokovno usmerjenimi raziskavami znotraj prve Bolonjske stopnje. Njeno poslanstvo je promovirati interese višjega strokovnega šolstva tako v Sloveniji kot izven njenih meja in prispevati k progresivnemu razvoju visokošolskega in strokovnega raziskovalnega področja. Člani Skupnosti VSŠ ne ponujajo le strokovnih višješolskih programov temveč tudi neposredno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti in regije s svojim prispevkom na področju aplikativnih in strokovnih raziskav.

ASSOCIATION OF SLOVENE HIGHER VOCATIONAL COLLEGES Lesarska ulica 2, SI-2000 Maribor Tel.: +386 2 421 6659, Fax: +386 2 421 6675 sekretariat@skupnost-vss.si www.skupnost-vss.si The Association links the Slovene Higher Vocational Colleges, which offer vocational programmes and are involved in applied and specialised research within the first Bologna degree. The Association’s mission is to promote the interests of the higher vocational colleges in Slovenia and abroad and thus to contribute to the progressive development in the higher vocational research field. In addition to its educational programmes, the members of the Association of Slovene Higher Vocational Colleges also play a direct role in the development of local communities and regions with their contribution in the field of applied and specialised research.

89


UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana Tel.-tajništvo: 01/4768-508, Tel.-referat: 01/4768-535, Fax: 01/4250-681 referat@fgg.uni-lj.si www.fgg.uni-lj.si Dekan: prof. dr. Matjaž Mikoš Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo tvojo poklicno pot postavlja na zelo široko in raznovrstvo področje. Uvršča te med graditelje pomembnih objektov, med načrtovalce pomembnih sprememb. Zagotavlja ti pestro in zanimivo delo, prepleteno z ustvarjalnimi izzivi, družbi in človeštvu koristno ter široko paleto znanja. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ti ponuja atraktiven študij, v tebi bo vzpodbujala podjetnost in ustvarjalnost. Postavljala ti bo zanimive naloge, navdihujoče izzive in predstavila kopico svežih idej. V študijskem letu 2013/2014 bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo izvajala pet študijskih programov prve stopnje: Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN), Gradbeništvo (UN), Geodezija in geoinformatika (UN), Operativno gradbeništvo (VS) ter Tehnično upravljanje nepremičnin (VS) in na drugi stopnji bo izvajala štiri študijske programe: Gradbeništvo, Geodezija in geoinformatika, Okoljsko gradbeništvo, Stavbarstvo in Prostorsko načrtovanje. Vsi študijski programi predstavljajo nov korak približevanju fakultete zahtevam trga dela in pričakovanje evropskega prostora.

UNIVERSITy OF LJUBLJANA

FACULTy OF CIVIL AND GEODETIC ENGINEERING Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana Tel. Secretary's Office: 01/4768-508, Tel. Student Office: 01/4768-535, Fax: 01/4250-681 referat@fgg.uni-lj.si www.fgg.uni-lj.si Dean: Prof. Dr. Matjaž Mikoš The Faculty of Civil and Geodetic Engineering is placing your career in a very wide and diversified area. It places you among builders of important structures, among designers of important changes. It assures you a diverse and interesting work, intertwined with creative challenges, and a wide spectrum of knowledge benefiting society and humanity. The Faculty of Civil and Geodetic Engineering offers you attractive study that will stimulate your entrepreneurial spirit and creativity. It will set you interesting tasks, inspiring challenges and present numerous fresh ideas. In the academic year 2013/2014 the Faculty of Civil and Geodetic Engineering will offer five 1st cycle study programmes: Water Management and Environmental Engineering (UN), Civil Engineering (UN), Geodesy and Geoinformation (UN), Construction Management (HE), and Technical Real Estate Management (HE), as well as four 2nd cycle study programmes: Civil Engineering, Geodesy and Geoinformation, Environmental Civil Engineering, Buildings, and Spatial Planning. All study programmes present for the Faculty another step towards meeting the demands of the labour market and expectations of the European area. 90


ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Tel.: (03) 746-29-00, (03) 746-29-02, (03) 746-29-06 solski.center-sentjur@guest.arnes.si http://www.sc-s.si Direktor Šolskega centa Šentjur in ravnatelj Višje strokovne šole: mag. Branko Šket Izvajamo višješolske študijske programe • Upravljanje podeželja in krajine (INŽENIR KMETIJSTVA IN KRAJINE) - redni in izredni študij • Živilstvo in prehrana (INŽENIR ŽIVILSTVA IN PREHRANE) - redni in izredni študij • Gostinstvo in turizem (ORGANIZATOR POSLOVANJA V GOSTINSTVU IN TURIZMU)- redni in izredni študij • Naravovarstvo (INŽENIR NARAVOVARSTVA) - redni in izredni študij SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA • Naravovarstveni tehnik • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Živilsko-prehranski tehnik • Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) • Živilsko-prehranski tehnik (PTI) • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev • Slaščičar • Pek • Pomočnik v biotehniki in oskrbi DIJAŠKI DOM • Dijaki • Študentje DOPOLNILNE DEJAVNOSTI • Avtošola »B« in »F« kategorije • Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki • Pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij • Tečaji za nosilce turistične dejavnosti • Pridobitev kmetijskih znanj • Testiranje škropilnikov • Setev travinj • Tečaji FFS • Drugi tečaji • Zasaditve • Pogostitve MEDNARODNA DEJAVNOST • Leonardo da Vinci (NL, A, F) • Erasmus • ACES

91


SCHOOL CENTRE ŠENTJUR VOCATIONAL COLLEGE

Cesta na kmetijsko šolo 9, SI-3230 Šentjur Tel.: +386 3 746-29-00, +386 3 746-29-02, +386 3 746-29-06 solski.center-sentjur@guest.arnes.si http://www.sc-s.si Headmaster: Msc. Branko Šket We carry out three 2-year college-level programmes: • Countryside and Landscape Management (ENGINEER OF AGRICULTURE AND LANDSCAPE) Full-time and part-time study programme • Food-processing and Nutrition (ENGINEER OF FOOD-PROCESSING AND NUTRITION) Full-time and part-time study programme • Catering and Tourism (ORGANIZER OF MANAGEMENT IN CATERING AND TOURISM) Full - time and Part-time study programme • Environmental protection (ENGINEER OF ENVIRONMENTAL PROTECTION) Full-time and part-time study programme

SECONDARY VOCATIONAL AND TECHNICAL SCHOOL • Environment-protection technician • Agricultural-entrepreneurial technician • Food-processing and nutritional technician • Mechanic of agricultural and working machinery • Confectioner • Baker • Assistant in bio techniques DORM • Secondary school students • College students COMPLEMENTRY ACTIVITIES • Driving school for B and F category • Safe work with tractors and tractor attachments • Acquiring of National vocational qualifications • Courses for holders of tourist activities • Acquiring of agricultural knowledge • Testing of sprinklers • Seeding of grass • Courses for Phytotherapeutic agents • Other courses (language, cookery…) • Plantings • Catering INTERATIONAL ACTIVITIES • Leonardo da Vinci project (NL, A, F) - Secondary vocational and technical school • Erasmus - (NL) - Vocational college • ACES - Secondary vocational and technical school

92


ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Ljubljanska 97, 3000 Celje Tel. tajništvo: 03/4285-900, Tel. referat: 03/4285-908 tajnistvo@hvu.si, referat@hvu.si info@hvu.si Direktor ŠHVU Celje: v.d. direktor - Rafael Hrustel, univ. dipl. inž. Ravnateljica Višje strokovne šole: Nada Natek, univ. dipl. inž. ŠHVU Celje -šola, kjer naši dijaki ter študentje pridobivajo paleto splošnih in strokovnih znanj in se izobražujejo za poklice: • 3 - letno izobraževanje cvetličar, vrtnar, • 4 - letno izobraževanje hortikulturni tehnik, aranžerski tehnik • 3 + 2 - letno izobraževanje hortikulturni tehnik • Višje strokovno izobraževanje inženir hortikulture Smo šola s tradicijo, izkušnjami in znanjem s področja hortikulture - cvetličarstva in vrtnarstva, in aranžerstva. To dokazujemo na tekmovanjih doma in v tujini.

SCHOOL FOR HORTICULTURE AND VISUAL ARTS CELJE SECONDARy VOCATIONAL AND TECHNICAL SCHOOL VOCATIONAL COLLEGE Ljubljanska 97, SI-3000 Celje Tel. Registry: +386 3 4285-900, Tel.: Report: +386 3 4285-908 tajnistvo@hvu.si, referat@hvu.si info@hvu.si Director ŠHVU Celje: director - Rafael Hrustel, univ. dipl. inž. Principal of Post Secondary Vocational School: Nada Natek, univ. dipl. inž. ŠHVU Celje - school, where our students acquire a range of general and specialized knowledge for the following professions: • 3 - year education Florist, Gardener, • 4 - year education Horticultural technician, Visual merchandiser • 3 + 2 - year education Horticultural technician • Post secondary vocational education Horticultural engineer We are a school with tradition, experience and knowledge in Horticulture - Floriculture and and Visual merchandising. This has been proved in competitions at home and abroad. 93


94


6 Kazalo Index

95


KAZALO RAZSTAVLJAVCEV LIST OF EXHIBITORS

Razstavljavec Exhibitor

Stran Page

Ajm okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, SI-2211 Pesnica pri Mariboru Al-Pa Trg Saša Paluc Kekec s.p., Dvorjane 25, SI-2241 Spodnji Duplek Apolis d.o.o., Panonska ulica 36, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Aquaemundus d.o.o., Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor Arcont IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, SI-9250 Gornja Radgona Armex armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica Avtoprevoznik Banko Boris s.p., Strukovci 26, SI-9265 Bodonci Balavto d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška cesta 5 B, SI-5270 Ajdovščina Bernjak gradbeništvo d.o.o., Industrijska ulica 28, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Bioles Horizont d.o.o., Korčetova ulica 5, SI-2000 Maribor Biomasa d.o.o., Krnica 52, SI-3334 Luče Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p., Dolina 16, SI-9201 Puconci Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki Business solutions d.o.o., Velika pot 15, SI-5250 Solkan Cleangrad d.o.o., Prešernova ulica 29, SI-9240 Ljutomer Creaton AG, Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen CVS mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, SI-1000 Ljubljana Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, SI-1000 Ljubljana Ekod d.o.o., Vrenska gorca 16, SI-3255 Buče Ekoline d.o.o., Selo 11d, SI-5262 Črniče Ekosolar inštalacije in gradbena dela Kacijan Vilibald s.p., Zgornji Jakobski Dol 66, SI-2222 Jakobski Dol Ekpro, gradnja rastlinskih čistilnih naprav, d.o.o., Dražen Vrh 52, SI-2233 Sveta Ana Eme T&T d.o.o., Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor Energosolar trgovina in storitve d.o.o., Kranjska cesta 50, SI-4290 Tržič Exprum d.o.o., Celovška cesta 62, SI-1000 Ljubljana Februs d.o.o., Obrtna cona Logatec 26, SI-1370 Logatec Fotovolt d.o.o., Skakovci 15, SI-9261 Cankova Frigor d.o.o., Miren 117, SI-5291 Miren Geder d.o.o., Podgrad 47a, SI-9250 Gornja Radgona Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, SI-1000 Ljubljana Hauptman Milan s.p., Kraigherjeva ulica 19a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Heizomat GmbH, Irrsberg 97, A-5310 Mondsee Hirschmugl GmbH, Deutsch Goritz 78, A-8483 Deutsch Goritz Hit-mac d.o.o., Mednarodni prehod 2, SI-5290 Šempeter pri Gorici Hotel Diana, Slovenska ulica 52, SI-9000 Murska Sobota Hribi-tec Gašper Hribšek s.p., Ižanska cesta 151, SI-1000 Ljubljana Igoton Anton Donoša s.p., Pertoča 73, SI-9262 Rogašovci Imles, trgovina in storitve d.o.o., Krtince 10b, SI-3241 Podplat Isa d.o.o. Komen, Škrbina 15, SI-6223 Komen Iso dom d.o.o., Ronkova ulica 4, SI-2380 Slovenj Gradec Ivon d.o.o., Petanjci 51c, SI-9251 Tišina Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Kamnoseštvo Simonič d.o.o., Lokve 5c, SI-8340 Črnomelj Karba mge, d.o.o. Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer Keb, kamnoseštvo Erjavec Beltinci, Marjan Erjavec s.p., Ribiška pot 1a, SI-9231 Beltinci Keramia Kft., Kaszahasi ut. 89, H-8900 Zalaegerszeg KFZ-Handel Puntigam GmbH, Salsach 28, A-8483 Deutsch Goritz Klima center Tratnjek d.o.o., Noršinska ulica 28, SI-9000 Murska Sobota Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p., Temlinova ulica 4, SI-9000 Murska Sobota KP Motor d.o.o., Šmartinska cesta 32, SI-1000 Ljubljana Krim d.o.o., Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Lager Bašić d.o.o., Ilova bb, HR-47000 Karlovac Leben Bau GmbH, Leitersdorf 204, A-8330 Feldbach Lentherm-invest d.o.o. Lenart, Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah

96

48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 61


Lesmarc+ d.o.o., Spodnji Rudnik c.I/35, SI-1000 Ljubljana Lončarič-montaža d.o.o., Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci Lors, Lorenčič Sašo s.p., Kadrenci 3, SI-2236 Cerkvenjak Max-Pelle BT, Kelemen Béla 53, H-8000 Szekesfehervar Mebi, d.o.o., Makole 47, SI-2321 Makole Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota Mestna občina Maribor, Heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor Metrotile Adria d.o.o., Kotnikova ulica 5, SI-1000 Ljubljana Mitraka d.o.o., Kamniška 35, SI-2000 Maribor Mizar FM d.o.o., Lipovci 177a, SI-9231 Beltinci Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p., Novake 16, SI-2319 Poljčane Montaža in servis naprav Jožef Ficko s.p., Gornji Črnci 3, SI-9261 Cankova Montaža Vrbnjak d.o.o., Stara Nova vas 35, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Monti Silvo Ivanič s.p., Večeslavci 30, SI-9262 Rogašovci Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p., Cankova 53, SI-9261 Cankova Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona, Trg svobode 9, SI-9250 Gornja Radgona Območna obrtno-podjetniška zbornica Lendava, Glavna ulica 11, SI-9220 Lendava - Lendva Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer, Stari trg 3, SI-9240 Ljutomer Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Lendavska ulica 33, SI-9000 Murska Sobota Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Sekcija lesarjev, Lendavska ulica 33, SI-9000 Murska Sobota Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, SI-1000 Ljubljana Ograje Kočevar d.o.o., Tovarniška 11c, SI-3312 Prebold Omega AIR d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana PAL inženiring d.o.o., Mlekarska ulica 13, SI-4000 Kranj Partners d.o.o., Radgonska cesta 12, SI-9252 Radenci Pegas d.o.o. Ljutomer, Jana Baukarta 16, SI-9240 Ljutomer Pock gradnja d.o.o., Petanjci 10, SI-9251 Tišina Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p., Glavna ulica 25, SI-9220 Lendava - Lendva Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona Rajbi d.o.o., Janžev Vrh 24, SI-9252 Radenci Regijska sekcija slikopleskarjev Pomurja, Lendavska ulica 33, SI-9000 Murska Sobota Satler okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, SI-9000 Murska Sobota Senzor trade d.o.o., Prušnikova 8, SI-1000 Ljubljana SGP Tivadar d.o.o., Trate 23, SI-9250 Gornja Radgona SKH Teodor Horvat s.p., Rožna ulica 8, SI-9224 Turnišče SKK strojno ključavničarstvo in kovaštvo David Šebjan s.p., Prešernova 7, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Smaster d.o.o., IOC Zapolje I 23, SI-1370 Logatec Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi Strojegradnja Koletnik proizvodno podjetje d.o.o., Pernica 11e, SI-2231 Pernica Technopanel JSC, Zavodska str. 1, BG-1805 Yana, Sofia Tehnis d.o.o., Linhartova cesta 3a, SI-1000 Ljubljana Tlakovanje Gomboc d.o.o., Murski Črnci 27a, SI-9251 Tišina Topling d.o.o., Magistralni put BB, BA-78430 Prnjavor Travica d.o.o., Trnovska vas 52, SI-2254 Trnovska Vas Trgovina Alen, Nijaz Hairlahović s.p., Linhartova ulica 1, SI-3000 Celje Tridom d.o.o., Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana Turopolje Murska Sobota d.o.o., Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota Varis Lendava d.d., Industrijska 4b, SI-9220 Lendava - Lendva Vega produkt Murski Petrovci d.o.o., Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o., Ceroov Lov 137, SI-8310 Šentjernej Windoor d.o.o., Industrijska ulica 4, SI-9220 Lendava - Lendva WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor Zagorje Tehnobeton d.d., Pavleka Miškine 49, HR-42000 Varaždin Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p., Grossmanova ulica 2, SI-9240 Ljutomer Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana

97

61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 66 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 74


Gradbene šole Construction Schools Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, SI-9220 Lendava - Lendva Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, SI-8270 Krško Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Pot na Lavo 22, SI-3000 Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, SI-3000 Celje Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, SI-3230 Šentjur Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor Višja strokovna šola - Lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, SI-2000 Maribor

98

83 81 89 93 91 85 87 90 76 78


Bele탑ke / Notes


Izdajatelj: Publisher: Pomurski sejem d.d. Organizator sejma: Trade Fair Organization: Pomurski sejem d.d. Uredil: Editing: Eklipsa s.p., Lenart Prevod: Translation: Heather Pirjevec Prelom: Typesetting: Eklipsa s.p., Lenart Tisk: Print: Dravski tisk d.o.o., Maribor

ZakljuÄ?ek redakcije: 15. 3. 2013 Editorial deadline: 15. 3. 2013

Izdajatelj ne prevzame odgovornosti za netoÄ?ne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. The publisher does not assume any responsibility for inaccurate information or errors in the received data.


MEGRA, 26. mednarodni sejem gradbeniĹĄtva MEGRA, International Construction Fair ENGRA, 2. mednarodni sejem energetike ENGRA, International Energy Fair KOGRA, 2. mednarodni sejem komunale, urejanja okolja in ekologije KOGRA, International Fair for Municipal Services, Landscaping and Ecology

Gradimo z naravo! Building with nature!

!!!" "

POMLADNI SEJEM

4. - 7. 4. 2013

2013

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

    

#"$%%&&

POS, 1. mednarodni Pomurski obrtno-podjetniĹĄki sejem POS, International Pomurje Craft- business Fair

       

5. - 7. 4. 2013 1. mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliĹĄkih dejavnosti International Funeral and Cemetery trade Fair

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM 19. - 21. 4. 2013 8. mednarodni sejem lovstva in ribiĹĄtva International Hunting and Fishing Fair

EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME 2013

             

POMLADNI SEJEM 19. - 21. 4. 2013 2. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi International Fair for Outdoor Activities and Recreation

GRADBENIĹ TVA, ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI

SPRING FAIR FOR CONSTRUCTION, ENERGETICS, MUNICIPAL SERVICES AND TRADE

24. - 29. 8. 2013

I N T E R N AT I O N A L

51. mednarodni kmetijsko-Ĺživilski sejem International Fair of Agriculture and Food

4.– 7. 4. 2013 POMLADNI SEJEM

www.pomurski-sejem.si

Gornja Radgona

'()*+,-  """ 

   !&.&/0/$#1 "#!!!!" " $%&'! 23 "


MEGRA, 26. mednarodni sejem gradbeniĹĄtva MEGRA, International Construction Fair ENGRA, 2. mednarodni sejem energetike ENGRA, International Energy Fair KOGRA, 2. mednarodni sejem komunale, urejanja okolja in ekologije KOGRA, International Fair for Municipal Services, Landscaping and Ecology

Gradimo z naravo! Building with nature!

!!!" "

POMLADNI SEJEM

4. - 7. 4. 2013

2013

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

    

#"$%%&&

POS, 1. mednarodni Pomurski obrtno-podjetniĹĄki sejem POS, International Pomurje Craft- business Fair

       

5. - 7. 4. 2013 1. mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliĹĄkih dejavnosti International Funeral and Cemetery trade Fair

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM 19. - 21. 4. 2013 8. mednarodni sejem lovstva in ribiĹĄtva International Hunting and Fishing Fair

EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME 2013

             

POMLADNI SEJEM 19. - 21. 4. 2013 2. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi International Fair for Outdoor Activities and Recreation

GRADBENIĹ TVA, ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI

SPRING FAIR FOR CONSTRUCTION, ENERGETICS, MUNICIPAL SERVICES AND TRADE

24. - 29. 8. 2013

I N T E R N AT I O N A L

51. mednarodni kmetijsko-Ĺživilski sejem International Fair of Agriculture and Food

4.– 7. 4. 2013 POMLADNI SEJEM

www.pomurski-sejem.si

Gornja Radgona

'()*+,-  """ 

   !&.&/0/$#1 "#!!!!" " $%&'! 23 "

Pomladni Sejem 2013 - Katalog razstavljavcev  

Pomladni Sejem 2013 - Katalog razstavljavcev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you