Page 1

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

Trr a d i c i o n a l n o s v e Ĺž ! T Tr Tr a d i t i o n a l l y f r e s h !

AGRA

Vabimo vas, da se kot razstavljavec ali obiskovalec udeleĹžite tudi drugih prireditev Pomurskega sejma!

2013

PROGRAM SEJMOV

2014 POMLADNI SEJEM

VEMO, KAJ JE POTREBNO.

3. - 6. 4.

gradbeniĹĄtva, energetike, komunale in obrti

GREEN

Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in VAHAJAC=ÄœERHFAJFOGAC=OHKC=

3. - 6. 4.

POST VIVA

2017

Mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliĹĄkih dejavnosti

LOV

2015

Mednarodni sejem lovstva in ribiĹĄtva

RAZSTAVLJAVCI RAZST TAVLJA AVCI IN RAZST RAZSTAVNI AZST TA AVNI PROGRAM PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION EXHIBITORS PR ROGRAMME PROGRAMME

NATURO

Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi

AGRA

Mednarodni GIAPEFOGKÄœEREHOGEOAFAI

2015 51. MEDNAR MEDNARODNI ODNI

23. - 28. 8.

51st INTERN INTERNATIONAL ATIONAL

INPAK

Mednarodni sejem AI>=H=ÄœA PADJEGAL=GEN=JF= in logistike

SOBRA

Mednarodni sejem K>N=I>A R=NKR=JF= V=ÄŠĂœEPA in reĹĄevanja

KMETIJSKO-ŽIVILSKI KMETIJSK KO-ŽIVILSKI SEJEM

23. - 28. 8. 18. - 20. 9.

FAIR OF AGRICULTURE AGRICUL UL LTURE AND FOOD

I N T E R N AT I O N A L

24.– 24 . – 2 29. 9. 8 8.. 2 2013 013

G Gornja ornja Radgona Radgona

VeÄ? informacij: www.pomurski-sejem.si

www.farmtech.eu www.pomurski-sejem.si


Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

Trr a d i c i o n a l n o s v e Ĺž ! T Tr Tr a d i t i o n a l l y f r e s h !

AGRA

Vabimo vas, da se kot razstavljavec ali obiskovalec udeleĹžite tudi drugih prireditev Pomurskega sejma!

2013

PROGRAM SEJMOV

2014 POMLADNI SEJEM

VEMO, KAJ JE POTREBNO.

3. - 6. 4.

gradbeniĹĄtva, energetike, komunale in obrti

GREEN

Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in VAHAJAC=ÄœERHFAJFOGAC=OHKC=

3. - 6. 4.

POST VIVA

2017

Mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliĹĄkih dejavnosti

LOV

2015

Mednarodni sejem lovstva in ribiĹĄtva

RAZSTAVLJAVCI RAZST TAVLJA AVCI IN RAZST RAZSTAVNI AZST TA AVNI PROGRAM PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION EXHIBITORS PR ROGRAMME PROGRAMME

NATURO

Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi

AGRA

Mednarodni GIAPEFOGKÄœEREHOGEOAFAI

2015 51. MEDNAR MEDNARODNI ODNI

23. - 28. 8.

51st INTERN INTERNATIONAL ATIONAL

INPAK

Mednarodni sejem AI>=H=ÄœA PADJEGAL=GEN=JF= in logistike

SOBRA

Mednarodni sejem K>N=I>A R=NKR=JF= V=ÄŠĂœEPA in reĹĄevanja

KMETIJSKO-ŽIVILSKI KMETIJSK KO-ŽIVILSKI SEJEM

23. - 28. 8. 18. - 20. 9.

FAIR OF AGRICULTURE AGRICUL UL LTURE AND FOOD

I N T E R N AT I O N A L

24.– 24 . – 2 29. 9. 8 8.. 2 2013 013

G Gornja ornja Radgona Radgona

VeÄ? informacij: www.pomurski-sejem.si

www.farmtech.eu www.pomurski-sejem.si


2013 RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

51. mednarodni kmetijsko-탑ivilski sejem Gornja Radgona 24. - 29. avgust 2013

51st International Fair of Agriculture and Food Gornja Radgona, Slovenia 24th - 29th August 2013


PROGRAMSKI SVET PROGRAMME BOARD

Predsednik / President mag. Dejan Židan Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Člani / Members mag. Norma Bale Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona • dr. Martina Bavec Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • Dušan Brejc Vinska družba Slovenije, d.o.o. • Borut Cvetkovič Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. • Marjana Cvirn Zveza društev rejcev drobnice Slovenije • mag. Marko Čepon Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • prof.dr. Franc Čuš Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko • Marko Dolinar GPZ z.o.o. • prof.dr. Emil Erjavec Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • prof.dr. Janez Hribar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • mag. Samo Hribar Milič Gospodarska zbornica Slovenije • Tone Hrovat Konzorcij biotehniških šol Slovenije • Franc Jakič Biotehniška šola Rakičan • Jošt Jakša Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Anton Kampuš Občina Gornja Radgona • dr. Stanko Kapun KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota • dr. Stane Klemenčič KGZS, Zavod Maribor


Luka Kočevar Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • prof.dr. Drago Kompan Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • prof.dr. Marjan Kosec Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta • Štefan Kovač Zavod za gozdove OE Murska Sobota • mag. Franc Muhič Ljubljana • Prof.dr. Bogdan Perko Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta-Inštitut za mlekarstvo • Tomaž Perpar Kmetijski inštitut Slovenije • Danilo Potokar Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • Andrej Rebernišek KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj • mag. Franc Režonja KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota • mag. Janez Rus Kobilarna Lipica dr. Andrej Simončič Kmetijski inštitut Slovenije • dr. Alojz Slavič Radenci • mag. Janez Slavič Kasaški klub Ljutomer mag. Tanja Strniša Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • mag. Martin Šolar Skupnost naravnih parkov Slovenije • prof.dr. Franc Štampar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • doc.dr. Stanislav Tojnko Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • Ivo Trošt Zavod za gozdove Slovenije • Venčeslav Tušar Združenje turističnih kmetij Slovenije • Peter Vrisk Zadružna zveza Slovenije z.o.o.


doc.dr. Stanko Vršič Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • doc.dr. Mojmir Wondra Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za vinarstvo • Peter Zadel ČZD Kmečki glas, d.o.o. • dr. Tatjana Zagorc GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij • Cvetko Zupančič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • prof.dr. Božidar Žlender Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • Janez Erjavec Pomurski sejem d.d. • Mateja Jaklič Pomurski sejem d.d.


GRA, Mednarodni kmetijsko-živilski sejem, se tudi v svoji 51. ponovitvi potrjuje kot najpomembnejša tovrstna prireditev v Sloveniji ter v sosedski regiji štirih držav. Število sodelujočih podjetij in posameznikov ter mednarodna udeležba glede na splošne gospodarske težave sicer počasi, a še vedno vztrajno naraščata. Ko se ozremo po polnem in živahnem sejmišču, ugotovimo, da se kmetijstvo in prehrana še najbolj uspešno upirata krizi. Na ključnih pozicijah sejemskega dogajanja so najpomembnejše državne, strokovne in poslovne institucije ter družbe s področja kmetijstva in širšega gospodarstva. Po lestvah kakovosti in uspešnosti se vzpenjajo novi podjetniki in podjetja, prodorni ponudniki prehrane in vsega, kar potrebujemo za to, da ta po najkrajši poti pride iz polja na krožnik.

A

Ideje, ki jim sledimo, so večanje lokalne samooskrbe, trajnostna eko pridelava in reja, zdravi in ekološki pridelki in živila, uspešno gozdarstvo ter pomen čiste vode, ki ga letos označujemo s praznovanjem mednarodnega leta sodelovanja na področju voda. Razen bogatih, mednarodnih poslovnih razstav najnovejših dosežkov za kmetijstvo in prehrano ter njunih najkakovostnejših pridelkov in izdelkov, družijo poslovneže, strokovnjake, potrošnike in stanovske kolege številne strokovne razstave in dogodki. Predstavljajo se najboljše slovenske blagovne znamke, združenja ekoloških pridelovalcev in rejcev, vladne, strokovne, panožne in zbornične ustanove ter zveze, turistične in druge uspešne kmetije, tuja mesta, regije in države. Sejem oživljajo strokovne razstave živali, vzorčni rastlinski nasadi, vrt po načinu permakulture ter sejemska učna gozdna pot. Strokovno ga ostrijo številni aktualni strokovni posveti in mednarodna konferenca kmetijskih ministrov na temo beljakovinske strategije. Vse, ki najraje okusijo najboljše od narave v kozarcu in na krožniku, vabijo pokušnje vin ter mesnih, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač in medu, ki jih je nagradil sejem AGRA na ocenjevanjih pod svojim okriljem. Uspešne sejemske posle in strokovna srečanja pa bodo kronala prijateljska druženja. Hvala vsem, ki sodelujete v projektu AGRA 2013 in skrbite za zdravo prihodnost kmetijstva, gospodarstva, človeka in okolja!

Pomurski sejem d.d. Predsednik uprave Janez Erjavec


GRA, the International Agriculture and Food Fair, also in its 51st repetition has confirmed itself as being the most important event of its kind in Slovenia and in the neighbouring region of four countries. In spite of overall economic problems, the number of participating enterprises, individuals as well as international participation is slowly but steadily increasing. When we look round a full and bustling exhibition ground, we can ascertain that agriculture and nutrition are resisting the crisis most successfully. In key positions of the fair's events are the most important state, professional and business institutions and enterprises in the field of agriculture and the broader economy. Climbing up the ladders of quality and successfulness are new entrepreneurs and companies, breakthrough offerers of nutrition and everything we need to ensure that food comes by the shortest route from field to plate.

A

The ideas which we are following are to increase local self-sufficiency, sustainable organic farming and breeding, healthy and organic crops and foods, successful forestry and the importance of clean water, which this year is being celebrated as the International Year of Water Cooperation. Besides abundant, international business exhibitions of the latest achievements in agriculture and food and their highest quality produce and products, the fair will be joined by businessmen, experts, consumers, and professional colleagues with numerous professional exhibitions and events They represent the best Slovenian trademarks, associations of organic producers and breeders, government, professional, industry and chamber institutions and unions, tourist and other successful farms, foreign cities, regions and countries. The fair brings exciting professional exhibitions of animals, sample vegetable gardens, a permaculture garden, and a fair forest learning trail. Professionally the fair is sharpened by numerous topical expert consultations and an international conference on the theme of protein strategy to be attended by agriculture ministers. All of you, who prefer to taste the best from nature in a glass and on a plate, are invited to wine-tasting sessions as well as meat, dairy products, soft drinks and honey, which were awarded by the AGRA Fair at assessments carried out under its auspices. Successful fair business and professional meetings will be crowned by friendly social gatherings. My sincere thanks to everyone taking part in the AGRA 2013 project and who care about the future of agriculture, the economy, human beings and the environment!

Pomurski sejem d.d. President of the Management Board Janez Erjavec


o se poletje prevesi v drugo polovico, se v Gornji Radgoni odvija največji slovenski dogodek na področju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti - tradicionalni sejem AGRA. Vsako leto živ, tako v smislu razstavljavcev kot tudi obiskovalcev, ki se zavedajo pomena kmetijstva, lokalne samooskrbe, varno pridelane hrane ter nujnosti in zavezanosti vsakega izmed nas k trajnostnemu razvoju.

K

Lahko zapišem, da se letošnji sejem AGRA odvija v prelomnem obdobju: konceptualne spremembe evropske Skupne kmetijske politike 2014 - 2020 (SKP) so znatne, bistven poudarek je namenjen okoljskim vsebinam ter dvigu učinkovitosti preko raziskav, prenosa znanja in inovacij ter spodbujanja sodelovanja, med drugim preko posebnih omrežij, evropskih inovacijskih partnerstev kot doslej manjkajočega stičišča med evropsko raziskovalno politiko in SKP. S tem je dana usmeritev nadaljnjemu razvoju evropskega kmetijstva, ki bo v svoji osnovi bolj produktivno, a hkrati trajnostno naravnano, torej bo proizvedlo »več z manj«, prispevalo bo k prilagajanju na podnebne spremembe ter bo temelječe na znanju. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, iz katerega se financira II. steber SKP (politika razvoja podeželja), je skupaj s preostalimi evropskimi skladi iz skupnega strateškega okvira neposredno vpet v doseganje ciljev Strategije Evropa 2020. Tako sklad kot tudi politika razvoja podeželja sta prvič v svoji zgodovini tako nedvoumno opredeljena kot razvojna, in prispevata k doseganju ciljev na ravni EU kot celote. Vpetost te politike v funkcijo uresničevanja vizije razvoja EU proti letu 2020 pa pomeni veliko odgovornost. Ključna težišča, za katera si bo prizadevala tudi Slovenija, so: znanje in inovacije, dvig samooskrbe in prestrukturiranje, kratke verige in dvig kakovosti ter zelena delovna mesta v povezavi z razvojem endogenih potencialov podeželja. Ker pa se je Slovenija zavzela za trajnostni model kmetijstva, morajo vsi izbrani ukrepi spodbujati odgovorno, trajnostno rabo naravnih virov in ohranjanje biotske raznovrstnosti, večjo energetsko in snovno učinkovitost ter prispevati k prilagajanju na podnebne spremembe. Nujno je tudi tesnejše medsebojno povezovanje, ki je lahko izrazit potencial za razvoj lokalnih trgov, aktivacijo neizkoriščenih proizvodnih potencialov na podeželskih območjih in odločnejšo vključitev manjših kmetij v lokalno gospodarstvo. Vse navedeno pa vsebuje priložnosti za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest, nenazadnje tudi v povezavi s socialnim podjetništvom in s tem aktivacijo človeškega kapitala ter krepitvijo družbene kohezije. Kmetijstvo je, bolj kot katerikoli drug sektor, inherentno odvisno od naravnih virov. Zato bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos s svojimi vsebinami sledilo načelom trajnostnega razvoja. Tako bomo med drugim skušali odgovoriti na vprašanje, kako zagotavljati enega najpomembnejših naravnih virov - vodo - tako za prebivalce kot tudi za proizvodnjo hrane in turizem, seveda v luči podnebnih sprememb, ki so prisotne tudi v Sloveniji. Izpostavili bomo problem zavržkov hrane, ki so lahko rešitev za mnoge težave na področju prehrane. Skušali bomo odgovoriti na vprašanje, ali je potrošnik lahko brez skrbi glede ustreznega nadzora nad hrano ter ali so kmetijska zemljišča temelj prehranske varnosti, javnost pa bomo seznanili tudi z zelo pomembnimi zaključki javne razprave ob pripravi Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020. Sicer pa bodo na razstavnem prostoru ministrstva potekale še druge aktivnosti - ob letošnjem Mednarodnem letu sodelovanja na področju voda bomo predstavili interaktivno razstavo »Vode povezujejo«, ki jo bodo vsak dan spremljale vodne ustvarjalnice, vsako jutro pa bom - kot je že tradicija - ob t.i. »kavi z ministrom« neformalno poklepetal z obiskovalci sejma. Seveda pa bo ministrstvo sodelovalo tudi na drugih prireditvah v okviru sejma. Spoštovani, sejem AGRA je skozi leta tisti pravi prostor, ki združuje vse, ki na kakršen koli način prispevamo k razvoju trajnostnega kmetijstva, ki mora nujno upoštevati nove paradigme razvoja, izhajajoče iz konceptov zelene rasti, zelenega gospodarstva in snovno učinkovite ter nizkoogljične družbe. Iskrene čestitke organizatorju - Pomurskemu sejmu! Obiskovalcem pa obilo koristnih sejemskih doživetij. Minister za kmetijstvo in okolje Mag. Dejan Židan


hen summer moves into its second half the traditional AGRA Fair, the largest event in the field of Slovenian agriculture and its related activities, takes place in Gornja Radgona. Every year it is lively, both in terms of exhibitors and visitors who are aware of the importance of agriculture, local self-sufficiency, safe food production and the need and commitment of each of us for sustainable development.

W

I can state that this year's AGRA Fair is being held in a watershed period: conceptual changes in the European Common Agricultural Policy 2014 - 2020 (CAP) are substantial, significant emphasis is placed on environmental issues and raising efficiency through research, knowledge transfer and innovation, and promoting cooperation, among other things through specialized networks, European Innovation Partnerships as till now a missing crossroads between the European research policy and CAP. This has given direction to further development of European agriculture, which will be basically more productive, but at the same time sustainable-oriented, in other words it will produce "more with less" and it will contribute to adaptation to climate change and will be based on knowledge. The European Agricultural Fund for Rural Development, from which is funded the II. pillar of CAP (rural development policy), is along with the other European funds from the joint strategic framework directly set in achieving the objectives of Europe 2020 Strategy. As such the fund as well as the rural development policy is for the first time in their history beyond all doubt defined as development, and both contribute to achieving objectives at the level of the EU as a whole. The integration of these policies in the function of realization of the vision of EU development towards 2020 means a lot of responsibility. The key barycentre, for which Slovenia will also aspire, are knowledge and innovation, rise in self-sufficiency and restructuring, short chains and rise in quality and green jobs in conjunction with the development of endogenous potential of rural areas. Because Slovenia is committed to a sustainable agricultural model, all the selected measures must promote responsible, sustainable use of natural resources and biodiversity conservation, greater energy and resource efficiency, and contribute to climate change adaptation. Of necessity are also closer mutual connections, which can be a distinctive potential for the development of local markets, the activation of unused production potential in rural areas and stronger integration of smaller farms in the local economy. All of the above contain opportunities for creating new green jobs, not least in connection with social entrepreneurship and thus the activation of human capital and the strengthening of social cohesion. Agriculture is, more than any other sector, inherently dependent on natural resources. Therefore, in its work the Ministry of Agriculture and the Environment will also this year follow the principles of sustainable development. So among other things, we will try to answer the question, how to ensure one of the most important natural resources - water - both for residents as well as for food production and tourism, of course in the light of climate changes, which are also present in Slovenia. We will highlight the problem of discarding food, which could be a solution for many problems in the field of nutrition. We will try to answer the question on whether the consumer should be concerned about proper control of food and if agricultural land is the basis of food security, and we will acquaint the public with the very important conclusions of the public debates during the preparation of the Rural Development Programme for the Period 2014 - 2020. Moreover, at the exhibition space of the Ministry other activities will be held - on the occasion of this year's International Year of Water Cooperation, we will present an interactive exhibition "Waters link", which every day will be accompanied by a water workshop; every morning at the now traditional so-called "coffee with the minister," I will informally chat with visitors to the fair. Of course, the Ministry will also participate in other events at the fair. Throughout the years the AGRA Fair has proven to be that real space, which brings together all those who in one way or another contribute to the development of sustainable agriculture, and who must urgently take into account the new paradigms of development arising from the concepts of green growth, green economy and a material-efficient and low-carbon society. Congratulations to the organizer - Pomurski sejem! I wish visitors to the fair a lot of useful exhibition experiences.

Minister for Agriculture and the Environment Dejan Zidan, M.Sc.


1 Informacije in prijave Information and Registration • Program strokovnih posvetov in spremljajočih prireditev sejma Programme of Conferences and Accompanying Events

2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih List of Exhibitors Grouped by Exhibition Space • Seznam razstavljavcev po dejavnostih List of Exhibitors Grouped by Activity

3 Načrti razstavnih prostorov Plans of the Exhibition Spaces

4 Razstavni program Exhibition Programme • Široka potrošnja Consumer Goods • Gostinstvo Catering

5 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje republike slovenije Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia

11


6 Kmetijsko-živilske šole v Sloveniji Slovenian Schools of Agriculture and Food Technology

7 Naravni parki Slovenije Nature Parks of Slovenia

8 Strokovne razstave Specialised Exhibitions Razstava govedi Cattle Exhibitions • Razstava konj Horse Show • Razstava prašičev Pig Show • Razstava drobnice Small Cattle Exhibition • Razstava avtohtonih pasem Exhibition of Autochthonous Breeds

9 Kazalo Index

10 Oglasi Advertisements

12


13


1 Informacije in prijave Information and Registration • Program strokovnih posvetov in spremljajoÄ?ih prireditev sejma Programme of Conferences and Accompanying Events


INFORMACIJE IN PRIJAVE INFORMATION AND REGISTRATION

Pomurski sejem d.d. Cesta na stadion 2 9250 Gornja Radgona, Slovenija tel.: + 386 (0) 2 5642 100, fax: + 386 (0) 2 5642 160 info@pomurski-sejem.si www.pomurski-sejem.si PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD PREDSEDNIK UPRAVE

Janez Erjavec

IZVRŠNA DIREKTORICA EXECUTIVE DIRECTOR

Mateja Jaklič

PREDSTAVNIŠTVA REPRESENTATIONS

Slovenija / Slovenia Pomurski sejem, d.d. Linhartova 36, 1000 Ljubljana T: +386 (0)1 432 40 30 E: miran.mate@pomurski-sejem.si Slovaška / Slovakia Štefan Kunčak Plzenska 4, 83103 Bratislava 3 T: +421 907 729 407 E: skuncak@gmail.com Madžarska / Hungary Razvojna agencija Slovenska krajina Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Gárdonyi G. u. 1, 9970 Monošter (Szentgotthárd) T: +36 30 971 4948 E: szlovenvidek@t-email.hu Hrvaška / Croatia Manox d.o.o. Marjan Novak Pušćine, Čakovečka 79 40305 Nedelišće T: +385 0 98 241 952 T/F: +385 0 40 895 196 E: manox@manox.hr Srbija, Makedonija / Serbia, Macedonia Mak Poslovno svetovanje Vesna Šiftar Kos s.p. Petanjci 19, 9251 Tišina T: +386 41 677 782 E: vesna.siftar@gmail.com 15


STROKOVNI IN SPREMLJAJOČI PROGRAM VSAK DAN

Vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu Vzorčni nasad N2 Voden ogled po vzorčnem nasadu poljščin in vrtnin ter avtohtonih sort kmetijskih rastlin v izvedbi Biotehniške šole Rakičan Vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

Razstavni prostor KGZ Sloga Kranj Tekmovanje za obiskovalce v molži krave Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

Razstavni prostor ZRMK in ENSVET Brezplačna energetska in gradbena svetovanja za občane Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK, ENSVET

10.00 / 13:00 / 16:00 / Demonstracijski prostor - DP Jahanje konjev za otroke Organizator: Skupina TOP RURAL

Pred halo B Interaktivna razstava Vode povezujejo Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

10.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00 / pred halo B Vodne ustvarjalnice Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

11.00 in 15.00 / demonstracijski prostor DP2 Demonstracija dozatorja za gnojila v obliki mikrogranul - AGROCHEM Organizator: AGROCHEM d.o.o.

11.30 in 15.30 / demonstracijski prostor DP1 Prikaz delovanja in možnosti preizkušnje stroja za razkladanje in nakladanje hlodov Organizator: Arko d.o.o.

Vinski hram Pokušnja vina z Odprtega državnega ocenjevanja vin "Vino Slovenija Gornja Radgona 2013" Maneža Predstavitev športne enote Slovenske vojske s predstavitvami vrhunskih slovenskih športnikov 10.00 - 17.00 / hala D Otroški vrtec z igralnico in vodeni ogledi po sejmu med 11.00 - 12.00 in 14.30 - 15.30

16


SOBOTA, 24. avgust 2013

DAN CiTy COOperATiON (SrečANje meST Treh Dežel) DAN OrAčeV DAN pOmurjA DAN pTujSKegA lüKA DAN zeleNjAVe

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Ptuj

10.00 / maneža Otvoritev 51. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 11.00 - 11.30 / dvorana 5 Predavanje: Kako do nižjih stroškov, prvovrstnega komposta in odličnega gnojila? Organizator: Plastika Skaza

11.00 - 14.00 / dvorana 4 Posvet: Zdravo seme in semenski material sta osnova za zdravo integrirano pridelavo zelenjave • 11.00 - 11.15 Pozdrav in otvoritev posveta • 11.15 - 12.00 Pridelava semena na domači kmetiji, Miša Pušenjak, KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor • 12.00 - 12.45 Možnosti profesionalne pridelave semena v kooperaciji, Darko Vernik, Semenarna Ljubljana. d.d. • 12.45 - 13.30 Kaj je sorta, kaj je hibrid in kaj so GSO rastline? Igor Škerbot, KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Celje • 13.30 - 14.00 Diskusija in zaključek posveta Organizator: Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave

11.00 - 13.00 / dvorana 1 Konferenca županov 24 mest City cooperation 11.00 - 13.00 / dvorana 2 Posvet: Spodbujanje pridelave beljakovinskih poljščin in krma »brez GSO« Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

11.30 - 13.00 / maneža Revija vseh razstavljenih živali 12.00 - 12.45 / dvorana 5 Novinarska konferenca Organizator: Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

13.00 / dvorana 5 Tekmovanje in ocenjevanje tehnoloških inovacij za konopljo s strokovnim komentarjem Organizator: World hemp congress / Panonia-zavod

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Ptuj

13.00 - 15.00 / maneža Predstavitev posameznih dežel - City cooperation 15.00 - 16.00 / maneža Revija razstavljene goveje živine 16.00 - 17.00 / maneža Revija razstavljenih konjev 17.00 / maneža Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov regijskega tekmovanja oračev za pokal Pomurskega sejma 17


NeDeljA, 25. avgusta 2013

DAN gOzDOV iN gOzDArjeV DAN čeBelArjeV DAN KmeTijSKe TehNiKe DAN pODeželSKe mlADiNe

9.00 - 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Jutranja kava z ministrom 9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o obdavčitvah kmetij in vodenju knjigovodstva na kmetiji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Murska Sobota

9.00 - 19.00 / Hala A, GZS- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij • okrogla miza: žetev • srečanje članov Sekcije za mlinarstvo in pekarstvo z ministrom za kmetijstvo in okolje • novinarska konferenca 9.30 - 10.30 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo 10.00 - 11.00 / dvorana 2 Slavnostna podelitev certifikatov PEFC Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Inštitut KON-CERT, Maribor

10.00 - 11.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Zavržki hrane - rešitev za mnoge težave na področju hrane? 10.00 / demonstracijski prostor 15. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Pomurski sejem

10.00 - 11.00 / maneža Revija razstavljene goveje živine 10.30 - 12.00 / dvorana 1 Odprta seja Upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije: Varna hrana predstavitev rezultatov raziskovalnega dela »Vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin« Predavateljica: dr. Maja Smodiš Škerl, Kmetijski inštitut Slovenije Organizator: Čebelarska zveza Slovenije

10.30 - 13.00 / ob maneži Sestavljanje letvenca - voza Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

11.00 - 12.00 / maneža Revija razstavljenih konjev 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.15 - 12.15 / dvorana 2 Slavnostna podelitev certifikatov FSC Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

12.00 - 14.00 / demonstracijski prostor • Tekmovanje v presekovanju debla s sekiro (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma) • Tekmovanje v hitrem rezu (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma, tekmuje se z lastno motorno žago) Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

18


12.30 / dvorana 1 Novinarska konferenca Organizator: Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarska zveza društev Pomurja

12.30 - 13.30 / dvorana 2 Posvet: Možnosti sofinanciranja investicij v gozdarstvo in predelavo lesa Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

12.30 - 14.30 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Rokodelske delavnice - pletenje iz slame, KP Goričko 13.00 - 15.00 / dvorana 1 Mednarodna strokovna razprava: Sobivanje čebelarja in kmeta Sodelujoči: Dr. Renzo Re (Italija); Dr. Pierbruno Mutton (Italija); Ing. Josef Ulz (Avstrija); Vedran Lesjak (Hrvaška); Saša Petrić (Hrvaška); Vlado Auguštin (Slovenija) Organizator: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu Soorganizator: Čebelarska zveza društev Pomurja

13.00 - 14.00 / maneža Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 33. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme v okviru 51. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o obdavčitvah kmetij in vodenju knjigovodstva na kmetiji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Murska Sobota

13.30 - 15.30 / dvorana 5 Okrogla miza: Pot do učinkovite podporne mreže mladim v kmetijskem sektorju Organizatorja: Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00 - 17.00 / dvorana 2 Okrogla miza: Dopolnilne dejavnosti na kmetiji s področja gozdarstva Organizator: Zavod za gozdove Slovenije Informacije: mag. Andrej Breznikar, 01/470 0078, andrej.breznikar@zgs.gov.si

14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2013 - Nežo Pavlič Organizator: Pomurski sejem

14.00 - 15.00 / maneža Tekmovanje v plesanju polke ob spremljavi ansambla Dinamika Organizatorji: Pomurski sejem, ČZD Kmečki glas in RTV center Maribor

15.00 - 16.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Kdo naj seka v državnem gozdu? 15.00 / dvorana 3 Okrogla miza: Hrana naj bo zdravilo, zdravilo naj bo hrana Organizator: Zveza ekoloških gibanj Slovenije

15.00 - 16.00 / maneža Tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante Organizatorji: Pomurski sejem, Interexport, medijski pokrovitelj Kmečki glas

15.00 / hipodrom Ljutomer Velike kasaške dirke za nagrado Pomurskega sejma 17.00 / maneža Podelitev priznanj 15. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov

19


pONeDeljeK, 26. avgust 2013 DAN gOVeDOrejCeV DAN KONjerejCeV DAN VeTeriNArjeV DAN žiVilCeV DAN SemeNArjeV DAN pOrABjA DAN VOjVODiNe

9.00 - 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Jutranja kava z ministrom 09.00 - 19.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Predstavitev dobrih praks PRP 2007 - 2013 9.00 - 13.00 / dvorana 3 Nacionalno tekmovanje za študente na področju ekoinovacij v živilstvu »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2013« Organizator: GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

9.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Zajtrk z novinarji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o obdavčitvah kmetij in gozdnih zemljišč Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Novo mesto

9.00 - 19.00 / Hala A, GZS- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij EcoTrophelia Slovenija 2013 • 13.00 - 19.00 - ocenjevanje prijavljenih izdelkov • razglasitev zmagovalcev 10.00 - 13.00 / maneža Ocenjevanje razstavljene goveje živine vseh pasem 10.00 - 12.00 / dvorana 1 Neposredna plačila I. stebra SKP 2014-2020 Predstavitev predloga modela neposrednih plačil za Slovenijo Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

10.00 - 11.30 / dvorana 4 Posvet: Stanje v reji slovenskih kasaških konj v Sloveniji Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Kasaška zveza Slovenije, Veterinarska fakulteta Ljubljana - Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Oddelek Zootehnika Groblje in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.00 - 11.30 / dvorana 5 Posvet: Certificiranje in označevanje živil z označbo »Pridelano/proizvedeno brez GSO« Organizator: Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru - IKC UM

10.00 - 11.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Podnebne spremembe v Sloveniji - pogled v sedanjost in prihodnost 10.30 - 12.45 / dvorana 2 Ali je nacionalna promocija hrane lahko uspešna slovenska zgodba? Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

20


11.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 - 14.00 / dvorana 4 EKO Posvet: Izzivi ekološkega kmetijstva v Sloveniji • 12:00 - 12:10 Uvodni pozdrav • 12:10 - 12:30 Stanje v ekološkem kmetijstvu v Sloveniji in predvideni ukrepi za pospešitev razvoja, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • 12:30 - 12:50 Bio živila in moderni trendi prehranjevanja, dr. Matjaž Turinek, Ekološka kmetija Turinek • 12:50 - 13:10 Primer izletniško ekološke kmetije in prvi koraki v uvajanju permakulture, Boris Uranjek, predsednik Združenja za ekološko kmetijstvo SV Slovenije, Izletniško ekološka kmetija Uranjek "Pri Baronu" • 13:10 - 13:30 Uspešnost posameznih tržnih poti za eko izdelke na primeru Bio kmetije Zel, Zvonko Pukšič, Bio kmetija Zel • 13.30 - 13.50 Uspešna prodaja eko hrane na domu - primer Eko Prlekija Marko Slavič, predsednik društva Ekoprlekija Organizator: Eko podeželje

12.00 - 13.30 / dvorana 5 Posvet: Kakovostno seme kot temelj prehranske varnosti Organizatorja: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in GIZ Semenarstvo Slovenije

12.30 - 14.30 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Rokodelske delavnice - pletenje iz koruznega ličja, KP Goričko 13.00 - 15.00 / dvorana 1 Program razvoja podeželja 2014-2020 Zaključki javne razprave ob pripravi Programa razvoja podeželja 2014-2020 Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

13.00 - 14.00 / dvorana 2 Strokovno predavanje: Kratka verige - kako skrajšati pot od njive do mize Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00 - 14.30 / hala A, razstavni prostor Perutnine Ptuj Novinarska konferenca Perutnine Ptuj Organizator: Perutnina Ptuj d.d.

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o obdavčitvah kmetij in gozdnih zemljišč Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Novo mesto

13.00 - 15.00 / maneža Revija razstavljene goveje živine in podelitev priznanj in nagrad rejcem 13.30 - 15.30 / dvorana 3 Seminar: Inovativnosti v živilstvu Program: 1. Inovativne tehnološke rešitve za podaljšanje obstojnosti barve svinjine in obarjenih mesnih izdelkov za večjo konkurenčnost, dr.Matjaž Červek 2. Inovativnost na področju proizvodnje funkcionalnih živil, dr.Mihael Gajster 3. Razprava in razno Organizator: Emona RCP d.o.o.

13.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2013 - Nežo Pavlič Organizator: Pomurski sejem

21


14.00 - 15.00 / hala A, razstavni prostor Mlekarne Celeia Okrogla miza: Obvladujmo mastitis in izboljšajmo kakovost mleka Organizator: Mlekarna Celeia

14.30 - 16.00 / dvorana 2 Posvet: Iz integrirane pridelave v ekološko kmetovanje Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

15.00 - 15.30 / maneža Naravno konjarstvo - predstavitev Organizator: Naravno konjarstvo Jani Krmac s.p.

15.00 - 16.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Voda za vse - kako bomo zagotavljali vodo za prebivalce, proizvodnjo hrane in turizem? 16.00 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 51. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA: 17. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod 27. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov 34. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov 16.00 - 17.00 / maneža Revija razstavljenih konjev 18.00 / grad Negova Salon Traminec 2013 Organizatorji: Steyer vina, Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in Mediaspeed

TOreK, 27. avgust 2013

DAN eKOlOšKegA KmeTijSTVA DAN ViNOgrADNiKOV iN ViNArjeV DAN SADjArjeV DAN pOSAVSKih KONjeV

9.00 - 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Jutranja kava z ministrom 9.00 - 10.15 / dvorana 2 Povezovanje pridelovalcev laškega rizlinga in podelitev priznanj 3. ocenjevanja vina laški rizling Organizator: KGZS - Zavod Murska Sobota

9.00 - 19.00 / demonstracijski prostor - DP Zetor Road show - preizkus delovanja traktorjev Zetor Organizator: Gorenje GTI, d.o.o

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o sadjarstvu in drevesničarstvu ter sirarstvu Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Nova Gorica

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o opravilih v vinogradu in priprava na trgatev ter predstavitev in pokušnja slovenskih klonov vinske trte Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Maribor

9.30 - 10.45 / dvorana 5 Predstavitev zadnjih novosti na področju ekološkega kmetovanja Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

22


9.30 / Hala A, GZS- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Srečanje članov Sekcije za sadjarstvo 10.00 - 10.45 / dvorana 1 Podpis dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi Organizatorji: podpisniki dogovora

10.00 - 12.00 / dvorana 3 Ekološko gojenje okrasnih rastlin Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

10.00 - 11.45 / dvorana 4 • 10.00 - 10.20 Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II - COBRA Coordinating Organic plant BReeding Activities for Diversity • 10.20 - 10.40 Predstavitev CRP projekta Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano 2011-2014 • 10.40 - 11.00 Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II INTERVEG: »Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevih z zelenjavo (por in cvetača s podsevom bele detelje« • 11.00 - 11.20 Vpliv pridelovalnih sistemov na vsebnost sladkorjev in nekaterih bioaktivnih komponent pri stročjem fižolu (delni rezultati aplikativnega raziskovalnega projekta) • 11.20 - 11.45 Razprava Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

10.00 - 11.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Oskrba s hrano v javnih zavodih 10.00 - 11.00 / maneža Revija razstavljene goveje živine in konjev 10.00 / vinski hram Srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo 10.30 - 12.45 / dvorana 2 Sadjarski posvet 1. Prognosfruit - napoved pridelka 2013, Boštjan Kozole, predsednik Sekcije za sadjarstvo pri GZS-ZKŽP 2. Zagotavljanje visoke kakovosti in nadzor - izkušnje iz avstrijske Štajerske, predstavnik organizacije pridelovalcev 3. Predstavitev standardov kakovosti, predstavnik MKO 4. Razprava Organizator: GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

11.00 - 14.00 / dvorana 1 Javna predstavitev mnenj: Kako najustrezneje zagotoviti in zavarovati pravico do (pitne) vode Organizator: Odbor Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje

11.00 - 12.30 / dvorana 5 Posvet: Vloga in pomen znanja pri razvoju slovenske živinoreje a) Uvodno razmišljanje, prof.dr. Emil Erjavec, BF b) Genomska selekcija - stanje in vizija, doc. dr. Gregor Gorjanc, BF c) Informacijska podpora vodenju prehrane krav, doc. dr. Jože Verbič, KIS d) Pomembne točke v prehrani mlečnega goveda, prof.dr. Andrej Lavrenčič, BF Moderator: prof.dr. Emil Erjavec Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

23


11.30 - 13.00 / maneža Revija posavskih konjev v vpregi 11.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 - 13.00 / vinski hram Predstavitev in pokušnja vin iz ekološko pridelanega grozdja Organizator: Pomurski sejem

12.30 - 14.30 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Rokodelske delavnice - lončarjenje z vretenom, KP Goričko 13.00 - 14.00 / vinski hram Vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2013 Organizator: Pomurski sejem

13.00 - 15.00 / dvorana 2 Okrogla miza: Učinkovito upravljanje s kmetijskimi zemljišči v državni lasti Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

13.00 - 13.45 / dvorana 3 Tiskovna konferenca Organizator: Vinska družba Slovenije

13.00 - 14.00 / dvorana 5 Strokovno predavanje: Oljkarstvo v Sloveniji - od skromnih začetkov do vrhunske kakovosti Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o sadjarstvu in drevesničarstvu ter sirarstvu Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Nova Gorica

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o opravilih v vinogradu in priprava na trgatev ter predstavitev in pokušnja slovenskih klonov vinske trte Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Maribor

13.00 - 15.00 / maneža Spretnostna vožnja s traktorjem (keglanje) Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

13.30 / Hala A, GZS- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Kosilo z novinarji: Pokušina slovenskih jedi s sadjem, ki jih bo pripravil priznan kuharski mojster (Jure Tomič, gostilna Debeluh) 13.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

14.00 - 16.00 / dvorana 3 Kako skozi preusmeritveno obdobje v ekološkem kmetijstvu? Organizator: Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru - IKC UM

14.00 - 16.00 / dvorana 5 Posvet: Izzivi podeželja Organizator: Razvojna agencija Kozjansko

15.00 - 16.30 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj odprtega državnega ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 24


15.00 - 16.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Nadzor nad hrano - je potrošnik lahko brez skrbi? 15.00 - 16.00 / maneža Revija razstavljene goveje živine 16.00 - 17.00 / maneža Revija razstavljenih konjev 17.00 / ŠRC Gornja Radgona Nogometna tekma Vinske reprezentance Slovenije

SreDA, 28. avgust 2013

DAN SlOVeNSKih zADružNiKOV DAN KmeTijSKO gOzDArSKe zBOrNiCe SlOVeNije DAN prAšičerejCeV DAN rejCeV DrOBNiCe DAN AVSTrijSKe šTAjerSKe

9.00 - 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Jutranja kava z ministrom 9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o obdavčitvah na kmetiji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Kranj, KGZ Celje

9.00 - 19.00 / hala D4 Svetovanja s področja reje drobnice: Izbira pasme drobnice glede na intenzivnost reje in izbor plemenjaka; Svetovanje s področja prehrane mlečnih ovc in koz; Informacije glede zakonodaje s področja volne Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

9.00 - 10.45 / dvorana 2 Odprta seja sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, OE Murska Sobota, OE Maribor in OE Ptuj Organizatorji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, OE Murska Sobota, OE Maribor in OE Ptuj

9.00 - 10.50 in 13:00 - 14:45 / dvorana 4 • Posvet in okrogla miza: Uspešnost pri pridobivanju nepovratnih sredstev za nizkoenergijske sanacije in gradnje • Možnosti in primeri dobre in slabe prakse Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

9.00 - 19.00 / demonstracijski prostor - DP Zetor Road show - preizkus delovanja traktorjev Zetor Organizator: Gorenje GTI, d.o.o

10.00 - 11.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Kmetovanje na zavarovanih območjih 10.00 - 12.30 / dvorana 1 Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije Organizator: Zadružna zveza Slovenije

10.00 - 10.45 / dvorana 3 Tiskovna konferenca ob zaključku projekta SOBIO Organizator: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Waldverband Steiermark

25


10.00 - 11.45 / dvorana 5 Posvet: Sinhronizacija odstavljanja in pripuščanje svinj Posvetu sledi podelitev priznanj najboljšim rejam Organizatorji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Priznana rejska organizacija v prašičereji in Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije ter Slovenska zveza prašičerejcev

10.00 - 11.00 / maneža Revija razstavljene goveje živine 11.00 - 12.00 / maneža Revija razstavljenih konjev 11.00 - 12.45 / dvorana 2 Predstavitev izračuna katastrskega dohodka (KD) glede na zakonske spremembe Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

11.00 - 12.45 / dvorana 3 Posvet: Od integrirane pridelave do GLOBAL G.A.P certifikata Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

11.00 - 12.45 / dvorana 4 Predstavitev skupne kmetijske politike 2014-2020 Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice in revija Drobnica, Kmetijska založba

11.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 - 13.00 / dvorana 5 Strokovno predavanje: Vodenje računovodstva na kmetiji, mag. Simona Hojak, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

12.30 - 14.30 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Rokodelske delavnice - predenje s kolovratom, KP Goričko 13.00 - 15.00 / dvorana 1 Ali je nacionalna promocija hrane lahko uspešna slovenska zgodba? Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

13.00 - 15.00 / dvorana 2 Posvet: Lokalno uveljavljene sorte rastlin morajo ostati Predavateljica: doc. dr. Darja Kocjan Ačko Organizator: Ekosocialni forum Slovenije

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o obdavčitvah na kmetiji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Kranj, KGZ Celje

13.00 - 18.00 / ob maneži Kuhanje in degustacija bučne juhe Organizator: Društvo kmetic Ajda

13.30 - 15.00 / maneža • Revija drobnice s strokovnim komentarjem in prikaz striženja ovc • Predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme Kraški ovčar Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev

26


13.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2013 - Nežo Pavlič Organizator: Pomurski sejem

15.00 - 19.00 / dvorana 2 Posvet: Biodinamika danes in jutri Organizator: Zavod Demeter Slovenija

15.00 - 16.30 / dvorana 4 Posvet: Ekološko pašništvo Organizatorja: Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij in Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

15.00 - 19.00 / dvorana 5 Srečanje ob 45. dnevu avstrijske in slovenske Štajerske - srečanje regij Slovenske Gorice in štajerski Vulkanland Organizator: Okrajno glavarstvo Jugovzhodne Štajerske

15.00 - 16.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Kmetijska zemljišča - temelj prehranske varnosti 15.00 - 17.00 / maneža Podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije in zaključek nagradne akcije »S kmetije za vas« Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ČZD Kmečki glas

17.00 / maneža Zaključek nagradne akcije „Najtežja buča in najzanimivejša zbirka okrasnih buč“ Organizatorja: Pomurski sejem in ČZD Kmečki glas

čeTrTeK, 29. avgust 2013

DAN KmeTijSKO-žiVilSKegA šOlSTVA DAN NArAVNih pArKOV DAN STeyr TrAKTOrjeV

9.00 - 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Čaj z državno sekretarko 9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o obdavčitvah na kmetiji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Ljubljana

9.00 - 19.00 / demonstracijski prostor - DP Zetor Road show - preizkus delovanja traktorjev Zetor Organizator: Gorenje GTI, d.o.o

10.00 - 12.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Rokodelske delavnice - polstenje (filcanje), KP Goričko 10.00 - 12.00 / dvorana 1 Posvet: Brez vode ni pridelka: Kako izračunamo vodno bilanco kmetijskih rastlin in sledimo razvoju kmetijske suše? Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO

27


10.00 - 11.30 / dvorana 2 Okrogla miza: Medgeneracijski prenos znanj in izkušenj v podjetjih Organizator: Alma Mater Europaea- Evropski center, Maribor, socialna gerontologija Informacije: Maja Štager, maja.stager@gmail.com

10.00 - 12.00 / dvorana 4 Mednarodni posvet: Urejanje doline in mejne reke Kučnica v okviru projekta GreenNet Organizator: Javni zavod Krajinski park Goričko

10.00 / Hala C3, razstavni prostor Konzorcij biotehniških šol Slovenije Okrogla miza: Naravovarstvo - zeleni poklici za Slovenijo 10.00 - 11.00 / maneža Revija razstavljene goveje živine 11.00 - 13.00 / dvorana 5 Posvet: Kako pridelati zdravo zelenjavo iz lastnega semena Organizatorji: EC Svit, Društvo biodinamiki Pomurja in RA Sinergija

11.00 - 12.00 / maneža Revija razstavljenih konjev 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

12.00 - 13.00 / dvorana 2 Strokovno predavanje: Socialno podjetništvo kot priložnost na podeželju Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00 - 15.00 / dvorana 4 Posvet: Prleške vinske ceste - priložnosti skupne promocije vinskega turizma Prlekije Organizator: Ustanova akademika dr. Antona Trstenjaka

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS Svetovanje o obdavčitvah na kmetiji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Ljubljana

13.00 / prireditveni prostor pred upravo 4. srečanje starodobnih traktorjev Steyr Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja

13.00 - 14.00 / maneža Revija razstavljene goveje živine 14.00 - 15.00 / maneža Revija razstavljenih konjev 14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2013 Organizator: Pomurski sejem

28


SPECIALISED AND ACCOMPANYING PROGRAMME With more than 150 expert consultations and accompanying events, the 51st International fair of agriculture and food AGRA offers new insights as well as business and social networking opportunities. Lectures in Slovenian language are not listed in this programme. The entire programme can be found on the following website: www.pomurski-sejem.si

eVery DAy OF The FAir

Sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden Sample plantation N2 Guided visit through the sample plantation of crop and garden plants and of autochthonous plant varieties by the Biotechnology School of RakiÄ?an Sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail Exhibition space of KGZ Sloga Kranj Cow milking competition for the visitors to the trade fair Hall A1, Exhibition space of ZRMK and ENSVET Free energy and building advice for citizens Organizer: Construction Institute ZRMK, and ENSVET

In front of Hall B Interactive exhibition Water connects 10.00 a.m. - 12.00 noon and 2.00 p.m. - 4.00 p.m. / in front of Hall B Aquatic workshops 11.00 a.m. and 3.00 p.m. / demonstration area DP2 Demonstration of fertilizer dosator in the form of micro granules Organizer: Agrochem d.o.o.

11.30 a.m. and 3.30 p.m. / demonstration area DP1 Operating demonstration and possibilities of testing machinery for unloading and loading of logs Organizer: Arko d.o.o.

Demonstration area Horse riding for children Ring presentation of the sports unit of the Slovenian Armed Forces with cutting-edge presentations of Slovenian athletes

29


SATurDAy, 24th August 2013

CiTy COOperATiON DAy (meeTiNg OF Three COuNTry'S CiTieS) plOughmAN'S DAy pOmurje DAy pTuj ONiON DAy VegeTABle DAy

10.00 a.m. / ring Official Opening of the 51st International fair of Agriculture and Food AGRA 11.00 a.m. - 1.00 p.m. / Conference hall 1 Conference of mayors from 24 cities - City cooperation 11.30 a.m. - 1.00 p.m. / ring Review of all exhibited animals 1.00 p.m. / conference hall 5 Whc workshop / global hemp innovation / hemp materials, hemp products, hemp technology, medical cannabis products presentation with expert commentary 1.00 p.m. - 3.00 p.m. / ring Presentation of individual cities - City cooperation 3.00 p.m. - 4.00 p.m. / ring Review of exhibited cattle 4.00 p.m. - 5.00 p.m. / ring Review of exhibited horses 5.00 p.m. / ring Announcement of results and presentation of trophies in the regional ploughman's competition for the Pomurje Fair Cup

SuNDAy, 25th August 2013

DAy OF The FOreSTerS AND The FOreSTS DAy OF The BeeKeeperS DAy OF AgriCulTurAl mAChiNery DAy OF The rurAl yOuTh

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Morning coffee with the Minister 9.30 a.m. - 10.30 a.m. / conference hall 1 Official announcement of the results and award ceremony for the International quality assessment of honey 10.00 a.m. / demonstration area 15th National competition of forest owners in wood chopping 10.00 a.m. - 11.00 a.m. / ring Review of exhibited cattle 10.30 a.m. - 1.00 p.m. / ring Assembling a farm wagon 11.00 a.m. - 12 noon / ring Review of exhibited horses 11.00 a.m. / hall D1 Guided visit through the pig show 30


12.00 noon - 2.00 p.m. / demonstration area Competition for visitors in cutting through a trunk with an axe and in fast saw cutting (participation with own chainsaw) 12.30 noon - 2.30 p.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Handicraft workshops - weaving with straw, KP Goricko 1.00 p.m. - 3.00 p.m. / conference hall 1 International Expert discussion: Beekeeper and Farmer Coexistence Organizer: Slovenian Beekeepers' Association, Public Advisory Service in Beekeeping Co-organizer: Beekeeping Association of Prekmurje

1.00 p.m. - 2.00 p.m. / ring Ceremonious announcement of results and presentation of awards in the 33. International assessment of agricultural machinery and equipment 2.00 p.m. - 3.00 p.m. / wine pavilion Youth and wine - wine tasting and meeting with the Wine queen of Slovenia 2013 - Neža Pavlič 2.00 p.m. - 3.00 p.m. / ring Polka dance competition 3.00 p.m. - 4.00 p.m. / ring Tug-of-war competition for the strongest Slovenian guys 3.00 p.m. / hippodrome Ljutomer Harness races for the Pomurski sejem Award 5.00 p.m. / ring Presentation of awards in the 15th National woodcutters’ competition for forest owners

mONDAy, 26th August 2013

DAy OF The CATTle BreeDerS DAy OF The hOrSe BreeDerS DAy OF The VeTeriNAriANS DAy OF The FOOD prODuCerS SeeD DAy DAy OF The pOrABje regiON VOjVODiNA DAy

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Morning coffee with the Minister 10.00 a.m. - 1.00 p.m. / ring Evaluation of all breeds of exhibited cattle 11.00 a.m. / hall D1 Guided visit through the pig show 11.30 a.m. and 1.30 p.m. / demonstration area Demonstration: safe handling of a chainsaw 12.30 noon - 2.30 p.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Handicraft workshops - weaving with corn bast, KP Goričko 1.00 p.m. - 3.00 p.m. / ring Review of exhibited cattle and presentation of awards and prizes to breeders

31


2.00 p.m. - 3.00 p.m. / wine pavilion Youth and wine - wine tasting and meeting with the Wine queen of Slovenia 2013 - Neža Pavlič 4.00 p.m. / conference hall 1 Official announcement of the results and award ceremony for the International assessments within the 51st International Fair of Agriculture and Food AGRA: 17th International quality assessment of fruit juices, non-alcoholic beverages and bottled waters 27th International quality assessment for milk and dairy products 34th International quality assessment for meat and meat products 4.00 p.m. - 5.00 p.m. / ring Review of exhibited horses

TueSDAy, 27th August 2013

DAy OF OrgANiC FArmiNg DAy OF The FruiT grOWerS DAy OF The WiNegrOWerS AND WiNe prODuCerS pOSAVeC hOrSe DAy

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Morning coffee with the Minister All day / demonstration area Zetor Road show - testing of Zetor tractors 10.00 a.m. - 11 a.m. / ring Review of exhibited cattle and horses 11.00 a.m. / hall D1 Guided visit through the pig show 11.30 a.m. - 1.00 p.m. / ring Review of Posavec horses in harness 11.30 a.m. and 1.30 p.m. / demonstration area Demonstration: safe handling of a chainsaw 12 noon - 1.00 p.m. / wine pavilion Presentation and tasting of wine made from organically grown grapes 12.30 noon - 2.30 p.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Handicraft workshops - making pottery on a potter's wheel, KP Goričko 1.00 p.m. - 2.00 p.m. / wine pavilion Guided tasting of champion wines from the assessment »Vino Slovenija Gornja Radgona 2013« 1.00 p.m. - 3.00 p.m. / ring Driving skills on a tractor (bowling) 3.00 p.m. - 4.30 p.m. / conference hall 1 Official announcement of the results and award ceremony for the Open national wine assessment Vino Slovenija Gornja Radgona 2013 3.00 p.m. - 4.00 p.m. / ring Review of exhibited cattle 4.00 p.m. - 5.00 p.m. / ring Review of exhibited horses 5.00 p.m. / Sports and recreation centre Gornja Radgona Football match of Slovenian wine representation 32


WeDNeSDAy, 28th August 2013

SlOVeNiAN COOperATiVe memBer’S DAy DAy OF The SlOVeNiAN ChAmBer OF AgriCulTure AND FOreSTry DAy OF The pig FArmerS DAy OF SmAll CATTle FArmerS DAy OF The AuSTriAN regiON OF STyriA

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Morning coffee with the Minister All day / demonstration area Zetor Road show - testing of Zetor tractors 10.00 a.m. - 11.00 a.m. / ring Review of exhibited cattle 11.00 a.m.- 12.00 noon / ring Review of exhibited horses 11.30 a.m. and 1.30 p.m. / demonstration area Demonstration: safe handling of a chainsaw 12.30 noon - 2.30 p.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Handicraft workshops - spinning with a spinning wheel, KP Goričko 1.00 p.m. - 6.00 p.m. / ring Cooking and tasting of pumpkin soup Organizer: Famers' wives association Ajda

1.30 p.m. - 3.00 p.m. / ring Show of small cattle, sheep shearing presentation, presentation of sheep and work dogs and the indigenous breed Karst shepherd 2.00 p.m. - 3.00 p.m. / wine pavilion Youth and wine - wine tasting and meeting with the Wine queen of Slovenia 2013 - Neža Pavlič 3.00 p.m. - 5.00 p.m. / ring Conclusion of the price contest “From the Farm to You” 5.00 p.m. / ring Conclusion of the price contest “The heaviest pumpkin and the most interesting collection of decorative pumpkins”

33


ThurSDAy, 29th August 2013

DAy OF The AgriCulTure AND FOOD-TeChNOlOgy SChOOlS DAy OF NATure pArKS STeyr TrACTOr DAy

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Tea with the State Secretary All day / demonstration area Zetor Road show - testing of Zetor tractors 10.00 a.m. - 12.00 noon / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Handicraft workshops - felting, KP Goričko 10.00 a.m. - 12.00 noon / conference room 4 International consultation: Regulation of the valley and border river Kučnica as part of the GreenNet project 10.00 a.m. - 11.00 a.m. / ring Review of exhibited cattle 11.00 a.m. - 12 noon / ring Review of exhibited horses 11.00 a.m. / hall D1 Guided visit through the pig show 1.00 p.m. / event area 4th meeting of vintage Steyr tractors 1.00 p.m. - 2.00 p.m. / ring Review of exhibited cattle 2.00 p.m. - 3.00 p.m. / ring Review of exhibited horses 2.00 p.m. - 3.00 p.m. / wine pavilion Youth and wine - wine tasting and meeting with the Wine queen of Slovenia 2013 - Neža Pavlič

34


2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih List of Exhibitors Grouped by Exhibition Space • Seznam razstavljavcev po dejavnostih List of Exhibitors Grouped by Activity

35


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO RAZSTAVNIH PROSTORIH LIST OF EXHIBITORS GROUPED BY EXHIBITION SPACE

Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

A2/300 4 A d.o.o., Sveti Tomaž 33, SI-2258 Sveti Tomaž, Slovenija * Z4/4016 Aco Funki, Nemčija / Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. * A/120 Adeco, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine C3/508 Adriagraf d.o.o., Ulica bratov Babnik 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/311 Adriatica spa, Strada Dogado 300, I-45017 Loreo, Italija Z5/5069 Ageapol d.o.o., Bukovica 1, SI-5293 Volčja Draga, Slovenija C3/411 Agencija 2M d.o.o., Šmartinska 134a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A/107 Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemyslaw P. Kowalski, Garncarska 21, PL-76-210 Slupsk, Poljska / "Agencija Kala-amor", Dominika Tibaut s.p., Tomšičeva ulica 23, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A/101 Agrana Stärke, Avstrija / GPZ z.o.o. * A/101 Agricole Forte s.a.r.l., Italija / GPZ z.o.o. * Z8/8010 Agrinova srl, Italija / Bonum d.o.o. Z4/4017 Agrocenter, trgovina d.o.o., Spodnja Senica 5, SI-1215 Medvode, Slovenija Z6/6009 Agrocvet Drago Zupanič s.p., Gubčeva ulica 7, SI-2250 Ptuj, Slovenija Z5/5017 Agroenergija d.o.o., Spodnja Gorica 56e, SI-2327 Rače, Slovenija * A/120 Agroferocoop, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A/122 Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, HR-10000 Zagreb, Hrvaška Z2/2026 Agromarket d.o.o., Kraljevačkog bataljona 235/2, RS-34000 Kragujevac, Srbija Z2/2027 Agromehanika d.d. Kranj, Hrastje 52a, SI-4000 Kranj, Slovenija Z4/4009 Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o., Gorjupova 11, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5021 Agromilk d.o.o., Markovo 6, SI-1240 Kamnik, Slovenija *Z6/6004 Agroprehrana, d.o.o., Slovenija / Fritz Jeitler Futtermittel G.m.b.H. Berndorf, Podružnica Lutverci Z2/2011 Agroremont d.o.o., Radgonska cesta 5, SI-2235 Sveta Trojica, Slovenija B/800 Agrosaat d.o.o., Dolenjska cesta 250a, Lavrica, SI-1291 Škofljica, Slovenija A2/301 AGROsolution GmbH & Co. KG, Prinz-Eugen-Strasse 23, A-4020 Linz, Avstrija Z5/5007 Agrosoršak d.o.o., Leskovec 90, SI-2331 Pragersko, Slovenija Z8/8008 Agroteh Vrbek d.o.o., Rimska cesta 34, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija Z4/4020 Agrotel GmbH, Hartham 9, D-94152 Neuhaus am Inn, Nemčija B1/8003 AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p., Rogaška cesta 13, SI-2250 Ptuj, Slovenija *Z8/8026 Akplas, Turčija / Grapak A1 d.o.o. A1/214 Albatros.si, d.o.o., Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas, Slovenija * A2/312 Algoja d.o.o., Hrvaška / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak * C2/608 Alliance tire Group inc., Izrael / FAMM Commerce d.o.o. C3/507b Alma mater evropaea - Evropski center, Maribor, Gosposka ulica 1, SI-2000 Maribor, Slovenija Z1/1007 Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H., Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen, Avstrija *Z8/8026 Alpego, Italija / Grapak A1 d.o.o. 36


Prostor Space A2/334a Z5/5003 C2/614 C1/716 Z2/2033 * A/102e C3/506 *Z1/1005 Z8/8002 A2/310 * C2/629 * Z8/8010 A2/324 *Z8/8026 *Z8/8041 B1/8001 B1/8002 B1/8004 Z8/8007 Z2/2003a * Z8/8010 C3/402 C2/622 A/117 * A/120 C1/753 *Z8/8026 *Z4/4009 * Z2/2010 * A/120

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Andrej Sergo s.p., Gačnik 85, SI-2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija Andrej Terpin srl, Via Brigata Casale 3, I-33100 1 Trieste, Italija AnMaCon, Öd 3, D-84140 Gangkofen, Nemčija Apolis d.o.o., Panonska ulica 36, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Aquaemundus d.o.o., Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor, Slovenija Arcoiris srl, Italija / Demeter zavod za biološko dinamično gospodarjenje Arcus PRO d.o.o., Levstikova 1/b, SI-3000 Celje, Slovenija Argo Tractors SpA, Italija / Si-ja d.o.o. Arko d.o.o., Prešernova 25, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Armex armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica, Slovenija Artos Meiser Vogtland OHG, Nemčija / Goimpex srl AS Motor GmbH, Nemčija / Bonum d.o.o. Atom d.o.o., Partizanska cesta 31, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Austro Diesel, Avstrija / Grapak A1 d.o.o. Avo-aldo, Italija / Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Avto Rajh d.o.o., Jeruzalemska cesta 1, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o, Industrijska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Avto-mat & Co. d.o.o., Ložnica pri Žalcu 14/a, SI-3310 Žalec, Slovenija Avtomaterial d.o.o., Ante Trstenjaka 17, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Axxsom International s.p.r.l., Belgija / Bonum d.o.o. Bačvarija Srnec, Josipa Štolcera Slavenskog 5, HR-40305 Nedelišče, Hrvaška Bals Andrej Sedej s.p., Iljaševci 20, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija Banka Koper d.d., Pristaniška 14, SI-6502 Koper, Slovenija Banstolka, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Barbatus d.o.o., Na gorco 35, Pekre, SI-2341 Limbuš, Slovenija Bauer, Avstrija / Grapak A1 d.o.o. BCS, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. BCS, Italija / Terpin S.r.l. Begečki povrtari, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Belje d.d., Hrvaška / Agrokor d.d. Bema Kehrmaschinen GmbH, Nemčija / Mauch GmbH & Co. KF Benedict d.o.o., Mestni trg 11, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

* A/122 *Z5/5027 A/111 Z2/2041 A2/331 Beofinalist d.o.o., Partizanske vode 4, RS-11030 Beograd, Srbija A1/210 Bernardis Paolo, C.so Italia, 79, I-34170 Gorizia, Italija Z5/5060 Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p., Dol-Suha 3a, SI-3332 Rečica ob Savinji, Slovenija * C2/610 Big Dutchman International GmbH, Nemčija / Niederl GmbH Z3/3017 Bijol d.o.o., Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica, Slovenija *Z8/8012 Bio Atlantis Ltd., Irska / Meko d.o.o. Ljubljana A/101 Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija D/2g BIO-TOP d.o.o., Dobja vas 114a, SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija C1/717 Biomasa d.o.o., Krnica 52, SI-3334 Luče, Slovenija C1/755 Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p., Dolina 16, SI-9201 Puconci, Slovenija * A2/310 Biorock Sarl, Luxemburg / Armex armature d.o.o. / Bobex d.o.o., Kraljice Natalija 1, RS-11000 Beograd, Srbija Z8/8051 Bohinjska sirarna d.o.o., Srednja vas v Bohinju 114, SI-4267 Srednja Vas v Bohinju, Slovenija 37


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z8/8010 A2/309 * C1/719a * A2/307 A2/335 Z8/8011a

Bonum d.o.o., Prelesje 33, SI-8232 Šentrupert, Slovenija Borealis L.A.T. GmbH, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Avstrija Borga group, Švedska / Lindap SKM d.o.o. Bottos srl, Italija / Zeleni - sistemi d.o.o. Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki, Slovenija Brau d.o.o., Brezoviška cesta 9, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija Breviglieri, Italija / Brau d.o.o. Budmat, Poljska / Lindap SKM d.o.o. Caffini s.p.a., Italija / Grapak A1 d.o.o. Calvatis GmbH, Nemčija / Kimi d.o.o. Calze d.o.o., Breg 36b, SI-3313 Polzela, Slovenija

*Z8/8011a * C1/719a *Z8/8026 * C2/619 A2/328 ZS/11 C3/507 Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32U, SI-1000 Ljubljana, Slovenija D/13 Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2/b, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z2/2002 Cerjak d.o.o., Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec, Slovenija Z8/8046b Cesar Cotacachi, Mesarska cesta 28, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/327 CGM Cvetko Gruden s.p., Starovaška cesta 13, SI-4226 Žiri, Slovenija * Z8/8010 Chikusui Canycom, Japonska / Bonum d.o.o. A2/304 Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, SI-3000 Celje, Slovenija A/127 City cooperation, Jureša Cirila ulica 4, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Z5/5007 Claas Global Sales GmbH, Industriestraße 18, A-2104 Spillern, Avstrija *Z2/2030 CNH, Avstrija / Itro d.o.o. PE Ljubljana *Z8/8026 Cogem, Italija / Grapak A1 d.o.o. * C2/614 Conmilk, Švica / AnMaCon C1/704 Creaton AG, Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen, Nemčija Z2/2022 Creina d.d. Kranj, Ulica Mirka Vadnova 8, SI-4000 Kranj, Slovenija A2/337 Cucina Italiana, Via Torino 112b, I-12063 Dogliani (CN), Italija Z5/5025a Čalopek strojarstvo d.o.o., Čakovečka 136, HR-40305 Nedelišče, Hrvaška A/119 Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, SI-1225 Lukovica, Slovenija * D/12 Čebelarstvo in turistična kmetija Šalamun Jožef, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije ZS/21 Čeh Ana s.p. Domača obrt lesna galanterija, Tibolci 4a, SI-2272 Gorišnica, Slovenija Z5/5012 Čeplak vulkanizerstvo d.o.o., Partizanska cesta 55, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija B/810 ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z8/8026 Dammler, Nemčija / Grapak A1 d.o.o. *Z2/2024 Darko Opara s.p., Slovenija / Turopolje Murska Sobota d.o.o. A/110 Datalab tehnologije d.d., Koprska ulica 92, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * Z2/2013 Datapan d.o.o., Slovenija / Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici *Z6/6009 Delaval, Švedska / Agrocvet Drago Zupanič s.p. * C2/606 Delaval, Švedska / Indihar Co. d.o.o. A/116 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/120 DEM, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A/102e Demeter zavod za biološko dinamično gospodarjenje, Gradnikova cesta 89, SI-4240 Radovljica, Slovenija * A/120 DES, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A/120 Destilerija Hubert 1924, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine B/809 Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A2/307 DG Flow srl, Italija / Zeleni - sistemi d.o.o.

38


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

A/117b DLG Service GmbH, Eschborner Landstrasse 122, D-60489 Frankfurt, Nemčija ZS/6 Dobra cena d.o.o., Beograjska ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija A1/211 Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, Bakovci, Vrtna ulica 15, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z8 Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor, Slovenija A1/213a Drop shop d.o.o., Mrharjeva 8, SI-1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija Z8/8052 C3/405 Društvo Arnika, Podlešje 12, SI-3233 Kalobje, Slovenija D/2i Društvo Biseri Narave, Ulica Marje Boršnikove 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota, Markišavci 25, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A/105a Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca, Sejmiška 1a, SI-6210 Sežana, Slovenija D/11 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A/102b Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij, Glavni trg 13, SI-9240 Ljutomer, Slovenija C3/400 Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric", Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija * / Društvo za vzgojo in varstvo ptic Murska Sobota, Slovenija / Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota D/2j Društvo zeliščarjev Pomurje, Rakičan, Lendavska 3, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/754 Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, SI-2231 Pernica, Slovenija * A/120 DTD Ribarstvo, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Z5/5076 Edward EU, s.r.o., L. Okanika 2, SK-94901 Nitra, Slovaška Z8/8035 A/102a Eko podeželje z.o.o., Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija D/2f Eko-socialna kmetija Korenika, Šalovci 86, SI-9204 Šalovci, Slovenija * A/101a Ekološki center Svit Pomurje, Slovenija / IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM C3/402 Elektronovak, Čakovečka 36, Gornji Hrašćan, HR-40306 Macinec, Hrvaška A/121 Embassy of the Federative Republic of Brazil, Kongresni trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5063 Eme T&T d.o.o., Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor, Slovenija A1/219a Emili - Emilija Pavlič s.p., Pot v Gaj 7, SI-6000 Koper, Slovenija * A1/216 En svet d.o.o., Slovenija / Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Z5/5078 Energy s.r.l., Via del Progresso 35, I-36054 Montebello Vicentino, Italija A/105b Engrotuš, d.d., Cesta v Trnovlje 10a, SI-3000 Celje, Slovenija *Z1/1005 Enoagricola Rossi srl, Italija / Si-ja d.o.o. C1/715 Esal d.o.o., Anhovo 9, SI-5210 Deskle, Slovenija *Z4/4006 Eschlböck, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Z8/8006 Esch-Technik Maschinenhandels GmbH, Klagenfurter Str. 129, A-9300 St.Veit/Glan, Avstrija Z8/8017 C3/400a Etnološko kulturno društvo "Künštni prleki", Železne dveri 9, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Z8/8015 Euro globtrade, d.o.o., Voklo 49, SI-4208 Šenčur, Slovenija Z8/8002a Eurocom, Jurij Vide s.p., Dolenja Stara vas 21, SI-8310 Šentjernej, Slovenija A/112 Euronatura di Cotič Bruno, Str. della Mainizza 409, I-34170 11 Gorizia, Italija

39


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z6/6006 Eurotunnel S.r.l., Via Eligio Porcu 7, I-31040 2 Giavera del Montello (, Italija A1/206 Evitel d.o.o., Ob Poleni 23, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija * A/130 Evrosad d.o.o. Krško, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8032 Expo biro d.o.o., Miklavška cesta 57, SI-2311 Hoče, Slovenija *Z8/8032 Expo deko d.o.o., Slovenija / Expo biro d.o.o. *Z8/8011a F.lli Cressoni s.p.a., Italija / Brau d.o.o. Z2/2012 Fabijan d.o.o., Vosek 6e, SI-2231 Pernica, Slovenija C2/608 FAMM Commerce d.o.o., Obrtna cona Logatec 10a, SI-1370 Logatec, Slovenija Z3/3008 Famteh d.o.o., Gačnikova pot 2, SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija *Z8/8011a Fantini S.r.l., Italija / Brau d.o.o. Z2/2021 Farmtech d.o.o., Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer, Slovenija * C2/629 Fassbinderei Klaus Pauscha GmbH, Avstrija / Goimpex srl *A2/301a Fattori srl, Italija / Mycrofeed s.r.l. ZS/7 Feida d.o.o., Črna vas, Ob Farjevcu 34, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5013 Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Francetova ulica 6, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija * Z2/2011 Ferrari, Italija / Agroremont d.o.o. * Z2/2010 Ferrari, Italija / Terpin S.r.l. * A/120 Fertil, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A1/212 Fotovolt d.o.o., Skakovci 15, SI-9261 Cankova, Slovenija * A/105a Franc Jelušič, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca C3/505 Frigor d.o.o., Miren 117, SI-5291 Miren, Slovenija Z6/6004 Fritz Jeitler Futtermittel G.m.b.H. Berndorf, Podružnica Lutverci, Lutverci 20, SI-9253 Apače, Slovenija * C1/717 Fröling G.m.b.H., Avstrija / Biomasa d.o.o. * A/120 Futura d.o.o., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Z3/3002 Fužinar d.o.o. Ajdovščina, Batuje 83, SI-5262 Črniče, Slovenija Z4/4021 G.T.S. Utensili srl, Cucuruzzolo Z.I, I-70017 Putignano (BA), Italija Z5/5004 Gady Franz GmbH, Leibnitzer Strasse 76, A-8403 Lebring, Avstrija Z5/5030 Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo, Visole 173, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija *Z4/4009 Gallignani, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. * Z4/4016 Galvelpor, Francija / Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. A2/300b Garden service due, Via Gorizia, 69, I-34072_ Farra D'isonzo, Italija * A2/312 Gavrilović d.o.o., Hrvaška / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak * Z5/5013 GEA Farm Technologies Austria GmbH Westfalia Surge, Avstrija / Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. *Z8/8041 Gesa, Avstrija / Trgovsko podjetje Lar d.o.o. * A/101 GGI International, Nemčija / GPZ z.o.o. C2/629 Goimpex srl, Corso Italija, 17, I-34170 Gorizia, Italija Z3/3001 Goldoni S.p.a., Via Canale 3, I-41012 Migliarina di Carpi (M, Italija Z1/1008 Gomark d.o.o., Prekopa 10/b, SI-3305 Vransko, Slovenija Z5/5001 Gorenc-Igor Stare s.p., Spodnji Brnik 81, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija Z2/2023 Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenija A/101 GPZ z.o.o., Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale, Slovenija A1/216 Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z8/8026 Grapak A1 d.o.o., Tržaška cesta 515, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija A1/201 Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor, Slovenija * Z8/8010 Grillo S.p.a., Italija / Bonum d.o.o. *Z8/8026 Grimme GmbH, Nemčija / Grapak A1 d.o.o. 40


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

* Z5/5019 *Z2/2003a Z8/8031 A/130

Gruber Maschinen GmbH, Avstrija / T.S.P. Oprema d.o.o. Gumitehna d.o.o., Slovenija / Avtomaterial d.o.o. Günter Niederl GmbH & Co KG, Obergnas 59, A-8342 Gnas, Avstrija GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana, Slovenija Haliti Shefkije s.p., Sokolska 41, SI-2000 Maribor, Slovenija HB Beton, Češka / Bals Andrej Sedej s.p. HB-Brantner, Avstrija / Euro globtrade, d.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p., Kidričeva cesta 26, Dobrovce, SI-2204 Miklavž na Drav. polju, Slovenija

ZS/24 * C2/622 * Z8/8015 A2/320

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

C1/753c C2/607 Z4/4015 * C2/629 Hit-mac d.o.o., Slovenija / Goimpex srl C2/627 Hladilstvo d.o.o., Markišavci 26a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z5/5016 Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o., Tacenska 90, SI-1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija Z2/2031 Hmezad Jeklo d.o.o., Pogačnikova 11, SI-2342 Ruše, Slovenija Z8/8004 Hmezad KZ Gotovlje z.o.o., Gotovlje 71, SI-3310 Žalec, Slovenija Z5/5006 Hödl Landtechnik GmbH, Ratschendorf 143, A-8483 Deutsch Goritz, Avstrija *Z5/5062 Horizont Agrartechnik GmbH, Nemčija / Horizont Clair d.o.o. Z5/5062 Horizont Clair d.o.o., Zbilje 4h, SI-1215 Medvode, Slovenija A/113 Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p., Jesenkova 5, SI-2000 Maribor, Slovenija Z2/2042 Hosekra d.o.o., Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija A/108 Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, SI-3224 Dobje pri Planini, Slovenija A2/312 Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, Kranjčevičeva 16, HR-44000 Sisak, Hrvaška *Z2/2023 Humpolecke strojirny Humpolec a.s., Češka / Gorenje GTI, d.o.o. * A2/307 Hunter industries incorporated, Združene države Amerike / Zeleni - sistemi d.o.o. A1/217 Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, A-4010 Linz, Avstrija *Z4/4006 Hypo Leasing d.o.o., Slovenija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. C3/502 I & J Trta d.o.o., Logi 12a, Zrkovci, SI-2000 Maribor, Slovenija * C2/610 IBO Stahltechnik GmbH, Nemčija / Niederl GmbH * A/105a Igor Šiškovič, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca C1/718 Ika, Žiri, d.o.o., Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Slovenija A/101a IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola 8, SI-2311 Hoče, Slovenija *Z8/8011a Imants BV, Nizozemska / Brau d.o.o. C2/606 Indihar Co. d.o.o., Cvetkova ulica 31, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A1/204 Indofood, Indonezija / Tasali d.o.o. Z1/1004 INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o., Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas, Slovenija Z3/3015 Inoks investicije d.o.o., Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z6/6000a Inpro d.o.o., Loke 4, SI-8351 Straža, Slovenija * B/807 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Srbija / Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. A/103a Inštitut Kon-cert Maribor, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija Z3/3007 Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o., Potok pri Komendi 12, SI-1218 Komenda, Slovenija Z5/5022 Inventor Joński Jan, Leśna 20, PL-08-110 Mokobody, Poljska * A2/307 Irritec S.r.l., Italija / Zeleni - sistemi d.o.o. C2/626 Irtex d.o.o., Cesta na Roglo 31, SI-3214 Zreče, Slovenija * Z8/8010 Irus GmbH, Nemčija / Bonum d.o.o. 41


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

*Z2/2023 Iseki, Japonska / Gorenje GTI, d.o.o. Z8/8036 Italy Bitree S.r.l., Via C. Battisti, 244, I-37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Italija Z2/2030 Itro d.o.o. PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 Trzin, Slovenija Z5/5014 Itro d.o.o. Štore, Železarska cesta 3, SI-3220 Štore, Slovenija A2/323 Izis-Iztok Tomc s.p., Brezje 58, SI-4243 Brezje, Slovenija * A/122 Jamnica d.d., Hrvaška / Agrokor d.d. Z5/5070 Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 27, SI-5271 Vipava, Slovenija A/115 Jata Emona d.o.o. Ljubljana, Agrokombinatska 84, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z3/3006 * A/130 Jata Emona d.o.o. Ljubljana, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * D/13 Javni zavod Krajinski park Goričko, Slovenija / Center za zdravje in razvoj Murska Sobota *Z8/8051 Javni zavod za pospeševanje turizma, Turizem Bohinj, Slovenija / Bohinjska sirarna d.o.o. * Z2/2011 John Deere, / Agroremont d.o.o. C2/616 Jomapeks d.o.o. Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića 34/2, RS-21000 Novi Sad, Srbija Z5/5007 Jorstik d.o.o., Boreci 15, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija Z8/8042 Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija *Z4/4006 Joskin, Belgija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. A1/219 K.M.I. d.o.o., Kokolajnščak 15, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija Z5/5068 Kaindl Austria, Mag. Andreas Ebner, Schörgelgasse 5, A-8010 Graz, Avstrija Z8/8036a Z8/8049 Z5/5017 Kancler sistem d.o.o., Spodnja Gorica 56b, SI-2327 Rače, Slovenija C1/709 Karba mge, d.o.o. Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer, Slovenija * Z8/8011 Kärcher, Nemčija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. * Z8/8010 Karsit Holding s.r.o., Češka / Bonum d.o.o. Z5/5002 Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o., Rajnkovec 19, SI-3250 Rogaška Slatina, Slovenija C2/619 Kimi d.o.o., Planjava 1, SI-1236 Trzin, Slovenija Z3/3022 Klips, inženiring in montaža ograjnih sistemov, d.o.o., Razbor 12a, SI-3222 Dramlje, Slovenija C3/408 Ključavničarstvo Zottel Branko s.p., Cesta Žalskega tabora 19, SI-3310 Žalec, Slovenija C3/401 Kmečka zadruga Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, SI-8270 Krško, Slovenija * C3/401 Kmečka zadruga Krško z.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. * A/101a Kmetija Fingušt - Hecl, Slovenija / IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM A1/200 Kmetija Janežič, Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Pece 11, SI-1290 Grosuplje, Slovenija C3/400b B/807 Kmetijska zadruga Lenart z.o.o., Industrijska ulica 24, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija C3/401 Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, SI-8330 Metlika, Slovenija * C3/401 Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. A/106c Kmetijska zadruga Ormož, Ptujska cesta 12, SI-2270 Ormož, Slovenija B/806 Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o., Miklošičeva ulica 12, SI-2250 Ptuj, Slovenija Z2/2020 Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o., Partizanska cesta 23, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija 42


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

C3/503 Kmetijska založba d.o.o., Stari trg 278, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija Z5/5028 Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p., Klanec 13, SI-1218 Komenda, Slovenija B/802 Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z8/8003 Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj, Slovenija B/804 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A1/205 Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p., Žice 56, D/2h SI-2223 Jurovski Dol, Slovenija Z4/4002 Kmetijstvo Polanec d.o.o., Pleterje 34, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju, Slovenija Z4/4016 Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Partizanska cesta 6, SI-2000 Maribor, Slovenija Z2/2036 KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p., Podlehnik 3e, SI-2286 Podlehnik, Slovenija C3/404 Kogast Grosuplje d.d., Adamičeva cesta 36, SI-1290 Grosuplje, Slovenija Z3/3012 Kolenc Gašper s.p., Zalog 3a, SI-1291 Škofljica, Slovenija Z8/8017 Komteh d.o.o., Lackova ulica 15a, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija A2/333a Konus konex d.o.o., Mestni trg 18, SI-3210 Slovenske Konjice, Slovenija Z5/5007 Korotan, d.o.o., Kranj, Struževo 20, SI-4000 Kranj, Slovenija *Z8/8006 Kosport d.o.o., Slovenija / Esch-Technik Maschinenhandels GmbH Z8/8014 Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p., Jevnica 4, SI-1281 Kresnice, Slovenija Z3/3023 Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p., Visole 46, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija Z3/3011 Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p., Temlinova ulica 4, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z5/5075 Kozina Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, SI-4000 Kranj, Slovenija C2/604 Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema, Obrtna ulica 9, SI-2366 Muta, Slovenija C2/623 Krim d.o.o., Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z8/8026 Kroll GmbH, Nemčija / Grapak A1 d.o.o. *Z4/4006 Krone, Nemčija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Z8/8023b Krovstvo Petrovič d.o.o., Industrijsko naselje 15, SI-2325 Kidričevo, Slovenija *Z8/8001a Kuhn S.a., Francija / Romaks Kranj d.o.o. * C1/755 KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., Slovenija / Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p. A/106b KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, SI-8000 Novo mesto, Slovenija A/100 Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z4/4009 Lamborghini, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Z3/3016 Landmaschinenhandel Üllen GmbH, Sicheldorf 1, A-8490 Bad Radkersburg, Avstrija Z5/5029 Larix GT d.o.o., Belska cesta 38, SI-4205 Preddvor, Slovenija Z2/2035 Lavinox Branko Lavrenčič s.p., Vrhpolje 80d, SI-5271 Vipava, Slovenija * A/122 Ledo d.d., Hrvaška / Agrokor d.d. A1/209 Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, SI-9231 Beltinci, Slovenija Z8/8046 *Z5/5021 Lely, Nizozemska / Agromilk d.o.o. * Z8/8015 Lely, Nizozemska / Euro globtrade, d.o.o. * Z8/8013 Lemken GmbH, Nemčija / LKS d.o.o. C1/706 Lentherm-invest d.o.o. Lenart, Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija C2/601 Lestako tim, Miodrag Kostić s.p., Kaniža 14f, SI-2212 Šentilj, Slovenija Z2/2003 Lešnik Lenart d.o.o., Zgornji Žerjavci 33a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija 43


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

* C2/629 leTag IPS Informatica, Italija / Goimpex srl C2/630 Ligo d.o.o. Slovenske Konjice, Stari trg 15, SI-3210 Slovenske Konjice, Slovenija C1/719a Lindap SKM d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 3, SI-3311 Šempeter, Slovenija Z8/8013 LKS d.o.o., Črešnjevci 215, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija C3/412 Local Municipality Nagyrécse, Kossuth L. út 48, H-8756 Nagyrécse, Madžarska Z2/2028 Lončarič-montaža d.o.o., Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija C1/721 Lončarski izdelki Zelko Franc, Pečarovci 90, SI-9202 Mačkovci, Slovenija Z2/2023 M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Vučja vas 29a, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija *Z8/8011a MA/AG s.r.l., Italija / Brau d.o.o. * A/120 Macval tea d.o.o., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A/120 Majevica Holding a.d., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * D/12 Maksimiljan Jarc, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * Z2/2011 Maschio-Gaspardo S.p.A, Italija / Agroremont d.o.o. *Z1/1005 Maschio-Gaspardo S.p.A, Italija / Si-ja d.o.o. C3/501 Mastnak Boris s.p., Cesta k Dravi 24, SI-2000 Maribor, Slovenija Z5/5027 Mauch GmbH & Co. KF, Mattighofnerstrasse 7, A-5274 Burgkirchen, Avstrija Z2/2034 Mauta - Maurič Otmar s.p., Obrtna ulica 7, SI-2366 Muta, Slovenija A2/332 Max-Pelle BT, Kelemen Béla 53, H-8000 Szekesfehervar, Madžarska * Z8/8015 McHale, Irska / Euro globtrade, d.o.o. Z3/3013 Mebi, d.o.o., Makole 47, SI-2321 Makole, Slovenija * A/130 Medex international, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A/114 Mediacor, d.o.o., Obrtniška ulica 9, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija Z2/2037 Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/720 Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, SI-9207 Prosenjakovci, Slovenija Z8/8034a Z4/4006 Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Poljana 1, SI-2391 Prevalje, Slovenija * A/130 Meja Šentjur d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8012 Meko d.o.o. Ljubljana, Linhartova ulica 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/130 Mercator Emba, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/101a Mercator IP, PE Dvorec Trebnik, Slovenija / IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM *Z5/5027 Merlo-Teleskoplader, Italija / Mauch GmbH & Co. KF A2/308 Micronatura d.o.o., Milje 4, SI-4212 Visoko, Slovenija * C2/622 Mik Bohemia, Češka / Bals Andrej Sedej s.p. * A/105a Milena Štolfa, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca A1/220 Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota, Nemčavci 1D, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C3/520 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija B/812 C1/723 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota, Arhitekta Novaka 5, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/724 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5017 Mipis projektiva d.o.o., Spodnja Gorica 56e, SI-2327 Rače, Slovenija 44


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

C1/705 Mizarstvo Sitar Branko s.p., Soboška cesta 15, SI-9240 Ljutomer, Slovenija A/125 Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, SI-3301 Petrovče, Slovenija * A/130 Mlekarna Celeia, d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/101a Mlekarna Celeia, d.o.o., Slovenija / IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM * A/130 Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/107 Mlekovita, Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske * A2/312 Mlin i pekare d.o.o., Hrvaška / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak * A/130 Mlinopek d.d. Murska Sobota, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij C2/605 Mojstrovina d.o.o., Žolgarjeva ulica 9, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija Z2/2038 Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p., Novake 16, SI-2319 Poljčane, Slovenija Z5/5071 MOP Pelko d.o.o., Visoko 8, SI-4212 Visoko, Slovenija Z8/8037 MoRoWe - Moses Roith Werkzeuge, Rudolfstr. 14, D-87437 Kempten, Nemčija * Z2/2010 Mosa, Divisione BCS S.p.A., Italija / Terpin S.r.l. A2/301a Mycrofeed s.r.l., Contra San Marco, 37, I-36100 Vicenza, Italija Z8/8045 Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z8/8047 * Z5/5014 New Holland, Italija / Itro d.o.o. Štore C2/610 Niederl GmbH, Ebersdorf 5, A-8342 Gnas, Avstrija * Z8/8010 Niko GmbH, Nemčija / Bonum d.o.o. Z3/3004 Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje, Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A/115 Novosadski sajam a.d., Hajduk Veljkova 11, RS-21000 Novi Sad, Srbija Z6/6003 NutriVita d.o.o., Nemčavci 25, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A1/202 Občina Gornja Radgona, Slovenija / Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona *Z4/4006 Oehler Maschinen GmbH, Nemčija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. C1/751a Ograje Kočevar d.o.o., Tovarniška 11c, SI-3312 Prebold, Slovenija * B/806 Oljarna Fram d.o.o., Slovenija / Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. C3/419 Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p., Mele 10, D/2b SI-9252 Radenci, Slovenija Z8/8004a Omega AIR d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A2/312 OPG Lenac, Hrvaška / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak * A2/312 OPG Veselić, Hrvaška / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak A2/330 Ortopedica d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor, Slovenija * A2/310 Otto Graf G.m.b.H., Nemčija / Armex armature d.o.o. C3/401 P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Kidričeva ulica 2, SI-9240 Ljutomer, Slovenija * C3/401 P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. C3/401 P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Kolodvorska 11, SI-2270 Ormož, Slovenija * C3/401 P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. * A1/219 Panonija.net, oglaševanje in storitve, Slavko Rajšp s.p., Slovenija / K.M.I. d.o.o. Z6/6000 Panvita Kmetijstvo d.o.o., Rakičan, Lendavska 5, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/710 Parnad d.o.o., Cesta v Gorice 33, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 45


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

A2/326 Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p., Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z3/3006b *Z5/5003 Pasquali, Italija / Andrej Terpin srl D/6 PEC-Pomurski ekološki center, Slovenija / * Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG * A2/307 Pedrollo s.p.a., Italija / Zeleni - sistemi d.o.o. * A/130 Pekarna Grosuplje d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij C2/620 Perko tehtnice d.o.o., Zalog 2, SI-4204 Golnik, Slovenija A/126 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, SI-2250 Ptuj, Slovenija * A/130 Perutnina Ptuj d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z6/6007 Petre d.o.o., Železno 5f, SI-3310 Žalec, Slovenija A2/313 Petrokemija, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina, Hrvaška *B1/8002 Peugeot Slovenija d.o.o., Slovenija / Avtobusni promet Murska Sobota d.d. Z2/2025 Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenija B/801 Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota, Markišavska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z5/5015 Pišek - Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija C2/613 Pitt d.o.o. Nova Gorica, Partizanska 55, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija * A/130 Pivovarna Laško d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Pivovarna Union d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A2/306 Plastika Skaza d.o.o., Selo 20a, SI-3320 Velenje, Slovenija A2/314 Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija C3/418 * Z8/8011 Pneumax, Italija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. Z8/8011 Podjetje Trg, trgovina d.o.o., Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/306a Poligram d.o.o., Industrijska ulica 33, SI-2345 Bistrica ob Dravi, Slovenija A/123 Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija *Z4/4006 Posch GmbH, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Z8/8046c Poslovne storitve in kovinarstvo Bojan Černe s.p., Studenec 14, SI-8210 Trebnje, Slovenija ZS/1 C1/750 Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p., Glavna ulica 25, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija Z5/5026 Posredništvo Ivan Simčič s.p., Šlovrenc 17, SI-5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija A2/329 Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p., Lutverci 68, SI-9253 Apače, Slovenija C2/631 Z3/3012a C1/719 C3/402 Pozvek d.o.o., I.G.Kovačiča 2, Dunjkovec, HR-40305 Nedelišče, Hrvaška Z8/8030 PPK Alpenlift Mobilität GmbH, Industriestraße 3, A-8321 St. Margarethen, Avstrija * Z8/8011 PPT Prva petoletka, Srbija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. * A2/310 PPU Umwelttechnik GmbH, Nemčija / Armex armature d.o.o. Z5/5026 Prefabbricati Favero srl, Via Ortiga N. 56, I-31040 Signoressa di Trevignano, Italija 46


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z2/2005 Prelog KM d.o.o., Frana Kovačiča 10, SI-9241 Veržej, Slovenija Z8/ PRI - Pomurski razvojni inštitut, Slovenija / Dravske elektrarne Maribor d.o.o. * A/101a Pribinovina d.o.o., Slovenija / IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM C2/600 Prillinger, d.o.o., Arja vas 101, SI-3301 Petrovče, Slovenija Z3/3012b PRIVOM Elektronik d.o.o., Cesta IX/9, SI-3320 Velenje, Slovenija * Z4/4016 Prix, Nemčija / Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. * A/130 Proconi, d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8001 Profi kmet d.o.o., Prekopa 50, SI-3305 Vransko, Slovenija * Z2/2011 Projet, Italija / Agroremont d.o.o. * A/120 Promont Group doo, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A2/303 PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies, Celjska cesta 24b, SI-3212 Vojnik, Slovenija Z4/4003 R.M. International d.d. Ribnica, Lepovče 23, SI-1310 Ribnica, Slovenija * A/130 Radenska d.d. Radenci, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z8/8041 Räder Vogel, Nemčija / Trgovsko podjetje Lar d.o.o. C3/401 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija * C3/401 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. A2/325 Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p., Celovška cesta 264, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z6/6002 Raiffeisen trgovina d.o.o., Industrijska ulica 8, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Z4/4018 Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema, Kropa 2a, SI-4245 Kropa, Slovenija *Z3/3002 Rapid Technic AG, Švica / Fužinar d.o.o. Ajdovščina * Z8/8011 Rastelli, Italija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. *Z4/4006 Rauch, Nemčija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Z8/8004b Rauter zanesljiv strelovod, Vizore 17, SI-3203 Nova Cerkev, Slovenija *C2/605a Ravbar Janez s.p., Slovenija / Vaga d.o.o. C3/403 Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur, Slovenija *Z5/5062 Reber s.r.l., Italija / Horizont Clair d.o.o. Z8/8032a Recal d.o.o., Radio Maxi, Prešernova ulica 3, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z4/4006 Reform Werke Bauer & Co. Ges.m.b.H, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. *Z8/8026 Regent, Avstrija / Grapak A1 d.o.o. *Z2/2030 Regent, Avstrija / Itro d.o.o. PE Ljubljana * A/120 Repro trade doo, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A/130 Reprokolinska d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A/120 Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, RS-21000 Novi Sad, Srbija D/3 Rinderzucht Steiermark eG, Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben, Avstrija Z8/8024 Robin d.o.o., Grajska cesta 6, SI-2312 Orehova Vas, Slovenija C1/700 Roltek d.o.o., Želodnik 19, SI-1233 Dob, Slovenija Z8/8001a Romaks Kranj d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 23, SI-4000 Kranj, Slovenija * Z8/8013 Rosensteiner GmbH, Avstrija / LKS d.o.o. Z3/3021 ROSI Teh, Roman Mikolič s.p., Tekačevo 35, SI-3250 Rogaška Slatina, Slovenija Z5/5074 Rotometal d.o.o., Studenec pri Krtini 14, SI-1233 Dob, Slovenija

*

47


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

* A2/312 Rukotvorine Dumbović, Hrvaška / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak B/805 Saatbau d.o.o., Hajdoše 1b, SI-2288 Hajdina, Slovenija * A/105a Sadjarska kmetija Morelj, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca * A/102e Sativa Rheinau AG, Švica / Demeter zavod za biološko dinamično gospodarjenje Z8/8016 Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo, Draža vas 5, SI-3215 Loče pri Poljčanah, Slovenija C1/714 Satler okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice, Slovenija Z5/5011 Schauer Agrotronic GmbH, Passauer Strasse 1, A-4731 Prambachkirchen, Avstrija * B/807 Schaumann Agri Austria GmbH & Co. KG, Avstrija / Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. * A/120 SD Martonoš, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A2/312 Segestica 1919 d.o.o., Hrvaška / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak B/811 Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * C1/753 Senko d.o.o. Štefanec, Hrvaška / Barbatus d.o.o. *Z8/8011a Sgariboldi S.r.l., Italija / Brau d.o.o. C3/415 Showtec - televizijska produkcija d.o.o., Mlinska ulica 22, SI-2000 Maribor, Slovenija Z5/5031 Sico d.o.o., Arja vas 104, SI-3301 Petrovče, Slovenija Z1/1005 Si-ja d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z8/8011a Silesfor s.r.l., Italija / Brau d.o.o. B/805a Sindikat kmetov Slovenije, Celovška cesta 135, SI-1107 Ljubljana, Slovenija Z1/1001 SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, SI-3311 Šempeter, Slovenija B/803 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/130 Skupina Panvita, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/101 Sladorana d.d., Hrvaška / GPZ z.o.o. Z2/2043 Slaščičarna Milaim Derviši s.p., Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z3/3006a Z8/8038 ZS/22 Z4/4015b Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p., Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z8/8048 A/106a Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija Z5/5025 Smrekca center d.o.o., Žabnica 5, SI-4209 Žabnica, Slovenija * A/120 Solar ice, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * C1/716 Solsis d.o.o., Slovenija / Apolis d.o.o. Z8/8023a Sonnenkraft Österreich Vertriebs GmbH, Industriepark, A-9300 St.Veit/Glan, Avstrija D/7 Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi, Slovenija * A/120 SPD "Eko - energy", Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * C2/608 Speedways tires, Indija / FAMM Commerce d.o.o. * A/101 Spermex, Nemčija / GPZ z.o.o. D/2d Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 8, SI-9240 Ljutomer, Slovenija 48


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z8/8023 Stanislav Skrbinšek s.p., Grašičeva ulica 2, SI-1235 Radomlje, Slovenija A/110a Stražaplastika d.d., Hum na Sutli 123, HR-49231 Hum na Sutli, Hrvaška A1-A2/prehod Strnad Drago s.p., Prisojna 33, SI-2000 Maribor, Slovenija C3/402 Strojarstvo Branilović, Neumannova 1, HR-40000 Čakovec, Hrvaška Z5/5023 Strojna zemeljska dela Jože Mužerlin s.p., Brezje pri Lekmarju 2a, SI-3264 Sveti Štefan, Slovenija Z2/2004 Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p., Radoslavci 19, SI-9243 Mala Nedelja, Slovenija C3/402 Strojometal, Međgaje 9, Mačkovec, HR-40000 Čakovec, Hrvaška *Z1/1002 Struc Ekoing d.o.o., Slovenija / Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. *Z1/1002 Struc Kovačija Muta d.o.o., Slovenija / Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Z1/1002 Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o., Koroška cesta 51, SI-2366 Muta, Slovenija *Z1/1002 Struc Tovarna kos in srpov d.o.o, Slovenija / Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. ZS/3a Svetovanje in posredovanje Al-Me Melita Pleteršek s.p., Kidričeva cesta 63, SI-2204 Miklavž na Drav. polju, Slovenija Z2/2039 Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A1/203 SŽ - Potniški promet d.o.o., Kolodvorska 11, SI-1506 Ljubljana, Slovenija Z5/5072 Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p., Spodnji Gabernik 22, SI-3241 Podplat, Slovenija Z5/5019 T.S.P. Oprema d.o.o., Starše 73a, SI-2205 Starše, Slovenija * Z2/2013 Tajfun LIV, d.o.o., Slovenija / Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici Z2/2013 Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici, Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici, Slovenija *Z8/8001a Tanco, Irska / Romaks Kranj d.o.o. A1/204 Tasali d.o.o., Dane Dujića 7, HR-10000 Zagreb, Hrvaška * C1/719a Technopanel JSC, Bolgarija / Lindap SKM d.o.o. Z5/5024 Tecnozoo di Vanzetto G & C snc, Via Piave 120, I-35017 Torreselle di Piombino, Italija C3/504 Tegometall inženiring d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 29, SI-3230 Šentjur, Slovenija C3/507a Tehniška založba Slovenije d.d., Lepi pot 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z2/2032 Tehnos d.o.o. Žalec, Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec, Slovenija Z2/2010 Terpin S.r.l., Terza Armata 179, I-34170 11 Gorizia, Italija Z4/4010 Tiba elektromotorji d.o.o. Ljubljana, Bravničarjeva 20, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/305 Timac Agro Italia S.p.A., Localita Ca' Nova, I-26010 Vaiano Cremsaco, Italija *Z8/8011a TLM s.r.l., Italija / Brau d.o.o. * C1/753 Topling d.o.o., Bosna in Hercegovina / Barbatus d.o.o. C3/402 Toroid-energija d.o.o., Čakovečka 20, HR-40305 Nedelišče, Hrvaška Z2/2009b Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2a, SI-9253 Apače, Slovenija * A/130 Tovarna olja Gea, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * Z8/8011 TPC, Južna Koreja / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. Z8/8005 TPGozd Miha Jurančič s.p., Cesta Staneta Žagarja 50c, SI-4000 Kranj, Slovenija Z5/5010 TPV Avto d.o.o., Kandijska cesta 60, SI-8000 Novo mesto, Slovenija Z8 Trafika - Kava bar, Angela Črnko s.p., Partizanska cesta 12, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z8/8000 Trakom d.o.o., Zadobrova 69, SI-3211 Škofja vas, Slovenija Z2/2001 TrgoAgro d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper, Slovenija ZS/8 Trgovina Anemari Daniel Antolin s.p., Odranci, Vezna ulica 2, SI-9233 Odranci, Slovenija 49


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z8/8046a Trgovina Bonbonček, Srečko Drev s.p., Breg pri Polzeli 10b, SI-3313 Polzela, Slovenija ZS/20 Trgovina Lea Kotorčevič Prelič Lea s.p., Obrtna ulica 39, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija ZS/19 Trgovina Leonteja, Mateja Kotorčević s.p., Kocljeva 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A2/322 Trgovina na drobno po internetu, Vse za peko, Boštjan Pušenjak, s.p., Kidričeva ulica 4, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Z8/8041 Trgovsko podjetje Lar d.o.o., Cesta k Tamu 9, SI-2000 Maribor, Slovenija C1/752 Tridom d.o.o., Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z8/8001a Trioliet, Nizozemska / Romaks Kranj d.o.o. Z3/3003 Trisa, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija Z8/8043 *Z8/8012 Trouw Nutrition Deutschland GmbH, Nemčija / Meko d.o.o. Ljubljana C3/414 Trsničarska zadruga Žiher z.o.o., Bresnica 22, SI-2273 Podgorci, Slovenija * A/120 Turistička organizacija Vojvodine, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A2/312 Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Hrvaška / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak * D/12 Turistična kmetija Breznik, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Čebelji gradič, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Dervarič, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Ferencovi, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Hari, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Hlebec Milan, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Korošec, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Puhan, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije D/14 Turistična kmetija Smodiš, Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci, Slovenija * D/12 Turistična kmetija vinski hram Kupljen, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije *Z8/8004 Turkay Tarim Makinalari, Turčija / Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Z2/2024 Turopolje Murska Sobota d.o.o., Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A1/218 TV IDEA - Kanal 10, d.o.o., Kocljeva 9, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A2/312 Udruga Moslavačka vinska cesta, Hrvaška / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak * A/120 Udruženje "Futoški kupus", Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Z3/3014 Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p., Grabonoš 27, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija *Z2/2024 Unicommerce d.o.o., Slovenija / Turopolje Murska Sobota d.o.o. Z1/1006 Uniforest d.o.o., Dobriša vas 14a, SI-3301 Petrovče, Slovenija * C2/622 Univent, Nemčija / Bals Andrej Sedej s.p. * A/130 Uskok d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij C1/701 Utensili Italia srl, Via Cesare Contegiacomo Z.I., I-70017 Putignano (BA), Italija Z6/6005 C2/605a Vaga d.o.o., Strahinj 68A, SI-4202 Naklo, Slovenija * C1/716 Vaillant d.o.o. Ljubljana, Slovenija / Apolis d.o.o. 50


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z3/3020 Vega produkt Murski Petrovci d.o.o., Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina, Slovenija A/107 Veleposlaništvo Republike Poljske, Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z8/8039 Veriga K.F. d.o.o., Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce, Slovenija C1/712 VETO Veletrgovina d.o.o., Brnčičeva 25, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija Z5/5061 Vi-ja d.o.o., Gotovlje 111 c, SI-3310 Žalec, Slovenija * A/130 Vinakoper d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * C3/401 Vinakoper d.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. C3/401 Vinakoper d.o.o., Šmarska cesta 1, SI-6000 Koper, Slovenija C3/417 Vinar Kupljen d.o.o., Okoslavci 2a, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija * A/120 Vinarija Kovačević, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine C3/401 Vinska družba Slovenije, d.o.o., Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * C3/401 Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. C3/401 Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Zadružna cesta 9, SI-5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija * A/130 Vital Mestinje d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8023c Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o., Cerov Log 137, SI-8310 Šentjernej, Slovenija * C1/710 Vorwerk International, Švica / Parnad d.o.o. Z4/4001 Vreček Agro, d.o.o., Kranj, Mirka Vadnova 22, SI-4000 Kranj, Slovenija Z5/5032 Vzorec Raka d.o.o., Gmajna 13, SI-8274 Raka, Slovenija ZS/5 Wang chao d.o.o., Župančičeva ulica 3, SI-1233 Dob, Slovenija *Z5/5027 Weidemann - Hoftrac, Nemčija / Mauch GmbH & Co. KF *Z5/5062 Wenger s.a., Švica / Horizont Clair d.o.o. C3/412 Wine Route Association of Zala Country, Bocskai u. 1, H-8790 Zalaszentgrot, Madžarska C3/406 Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamičeva cesta 40, SI-1290 Grosuplje, Slovenija C3/509 Wolf sistem d.o.o., Kolmanova cesta 37, Radizel, SI-2312 Orehova Vas, Slovenija Z8 Wolfgang Künz, Hauptstr. 61, D-67829 Callbach, Nemčija * C2/610 Wölfleder GmbH, Avstrija / Niederl GmbH C1/713 WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor, Slovenija *Z8/8012 Wytor AG, Švica / Meko d.o.o. Ljubljana * C2/608 Yokohama Tire inc., Japonska / FAMM Commerce d.o.o. Z4/4011 Zaccaria s.r.l., Via E. Fermi 350, I-41055 Montese (MO), Italija A/106 Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o., Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * B/806 Zadružna oskrba d.o.o., Slovenija / Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. B/808 Zadružna zveza Slovenije z.o.o., Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/412 Zal-agro Zrt., Zsigmondháza major 1, H-8796 Türje, Madžarska A2/321 Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p., Jakčeva ulica 40, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor, Slovenija C3/409 Zavod Slovino, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija A1/202 Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija C3/417a Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Mestni trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija D/2c Združenje kočevski med, Trata XIV 6a, SI-1330 Kočevje, Slovenija 51


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

D/12 Združenje turističnih kmetij Slovenije, Trnoveljska cesta 1, SI-3000 Celje, Slovenija C1/712a Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p., Grossmanova ulica 2, SI-9240 Ljutomer, Slovenija A2/307 Zeleni - sistemi d.o.o., Benčičeva ulica 29, SI-6210 Sežana, Slovenija A2/315 A2/333 Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija *Z2/2023 Zetor Tractors, Češka / Gorenje GTI, d.o.o. A2/336 Zi-mag d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija * A2/307 Zucchetti centro sistemi spa, Italija / Zeleni - sistemi d.o.o. Z1/1003 Zupan d.o.o., Celestrina 3, SI-2229 Malečnik, Slovenija Z1/1007 Zupan-trade d.o.o., Ločica 66a, SI-3313 Polzela, Slovenija C3/416 Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis, Vinarska 14, SI-2000 Maribor, Slovenija D/6 Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z2/2040 Žagar Bogomir s.p., Tovarniška 7, SI-3312 Prebold, Slovenija Z4/4019 Žagar commerce d.o.o., Masarykova ulica 25, SI-1230 Domžale, Slovenija A2/300a Žična kovina proizvodnja in trgovina d.o.o., Kasaze 12, SI-3301 Petrovče, Slovenija * A/130 Žito d.d. Ljubljana, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

52


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO DEJAVNOSTIH LIST OF EXHIBITORS GROUPED BY ACTIVITY

Živila

54

Food

54

Čistila in dezinfekcijska sredstva v živilski industriji

57

Cleaning and disinfecting materials for the food industry

57

Stroji in oprema za živilsko industrijo

57

Machines and accessories for food industry

57

Sredstva za prehrano in varstvo rastlin 58 59

Plant food and protection

58

Sušilna tehnika

60

Animal feed and protection

59

Stroji in priključki v poljedelstvu

60

Drying technique

60

65

Machines and appliances for cultivation

60

66

Machines and equipment for fruit and wine-growing

65

67

Machines for processing of grapes and cellerage

66

67

Gardening machines and equipment

67

Sredstva za prehrano in zaščito živali

Stroji in oprema za sadjarstvo in vinogradništvo Stroji in oprema za predelavo grozdja in kletarstvo Stroji in oprema za vrtninarstvo in vrtnarstvo Stroji in oprema za gozdarstvo

Machines and equipments for forestry 67

Stroji in oprema za urejanje okolja in vrta

68

Oprema za vrt in okolico

69

Sredstva za servisiranje kmetijskih strojev in naprav

69

Stroji in oprema za živinorejo

69

Orodja in pripomočki za kmetijstvo

70

Transportna sredstva in oprema

71

Oprema za gradbeništvo

72

Oprema za ogrevanje in hlajenje

72

Stavbno pohištvo

72

Skladiščenje

72

Informatika

73

Machines and equipments for enviroment and garden

68

Fixtures for garden and surrounding

69

Means for servicing of agricultural machines and devices

69

Machines and equipment for stock farming

69

Agricultural tools and accessories

70

Means of transportation

71

Building equipment

72

Refrigeration and heating technology

72

Building furniture

72

Store-housing

72

Information science

73 73

Oprema in pripomočki za gospodinjstvo 73 Blago za široko porabo

73

Literatura

73

Equipment and devices for the Housekeeping

Inštitucije

74

Consumer goods

73

Literature

73

Institutions

74

53


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

ŽIVILA FOOD BIO-TOP d.o.o. Društvo Biseri Narave Eko-socialna kmetija Korenika Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p. Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p. Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o. Združenje kočevski med

Trgovina Bonbonček, Srečko Drev s.p. Turistična kmetija Smodiš Vinakoper d.o.o. Vinar Kupljen d.o.o. Vinska družba Slovenije, d.o.o. Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo Wine Route Association of Zala Country Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. Zavod Slovino Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis

Agrokor d.d. AnMaCon Benedict d.o.o. Bernardis Paolo Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Bohinjska sirarna d.o.o. Čebelarska zveza Slovenije Demeter zavod za biološko dinamično gospodarjenje Drop shop d.o.o. Društvo Arnika Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Društvo zeliščarjev Pomurje Eko podeželje z.o.o. Engrotuš, d.d. Euronatura di Cotič Bruno GPZ z.o.o. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p. Hrib d.o.o. I & J Trta d.o.o. Jata Emona d.o.o. Ljubljana Kmečka zadruga Krško z.o.o. Kmetija Janežič, Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. Kmetijska zadruga Ormož Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Kmetijski inštitut Slovenije KZ Krka z.o.o. Mediacor, d.o.o. Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Mlekarna Celeia, d.o.o. Narava daje, Matjaž Perša s.p. P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o. P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. Perutnina Ptuj d.d. Pomurske mlekarne, d.d. Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p. Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave Tasali d.o.o.

Konzervirana hrana Canned food Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Eko podeželje z.o.o. Perutnina Ptuj d.d. Tasali d.o.o. Pripravljena hrana Finished meals Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Perutnina Ptuj d.d. Tasali d.o.o. Delno pripravljena hrana Convenience Eko podeželje z.o.o. Perutnina Ptuj d.d. Zamrznjena živila Deep frozen food Agrokor d.d. Perutnina Ptuj d.d. Hiter obrok - fast food Fast food Perutnina Ptuj d.d. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Fun food Fun food Perutnina Ptuj d.d. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Tasali d.o.o. Žita in žitni izdelki Cereals and cereals products Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Eko podeželje z.o.o. Kmetijski inštitut Slovenije Tasali d.o.o.

54


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Mlevski izdelki Flour products Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Jata Emona d.o.o. Ljubljana

Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Kmetija Janežič, Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji KZ Krka z.o.o. Perutnina Ptuj d.d.

Kruh in pecivo Bread and baked produkcts Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Eko podeželje z.o.o. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Kmetija Janežič, Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Sadje in izdelki iz sadja Fruit and fruit products Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Hrib d.o.o. Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Kmetijski inštitut Slovenije KZ Krka z.o.o. Narava daje, Matjaž Perša s.p. Turistična kmetija Smodiš

Testenine Paste goods Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Tasali d.o.o.

Zelenjava in izdelki iz zelenjave Vegetables Bernardis Paolo Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Eko podeželje z.o.o. Euronatura di Cotič Bruno Hrib d.o.o. Kmetijska zadruga Ormož Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Kmetijski inštitut Slovenije KZ Krka z.o.o. Narava daje, Matjaž Perša s.p.

Slaščičarski-konditorski izdelki Confectioners products Benedict d.o.o. Drop shop d.o.o. Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Trgovina Bonbonček, Srečko Drev s.p. Mleko in mlečni izdelki Milk and milk products AnMaCon Bohinjska sirarna d.o.o. GPZ z.o.o. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Mlekarna Celeia, d.o.o. Pomurske mlekarne, d.d.

Med in izdelki iz medu Honey and honey products Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Čebelarska zveza Slovenije Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Eko-socialna kmetija Korenika GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Kmetijski inštitut Slovenije Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. Združenje kočevski med

Siri Cheese Agrokor d.d. AnMaCon Eko-socialna kmetija Korenika Eko podeželje z.o.o. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Jajca Eggs GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Jata Emona d.o.o. Ljubljana

Sladoledi Ice cream Agrokor d.d. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p. Meso in mesni izdelki Meat and meat products Agrokor d.d. Bernardis Paolo

55


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Olja in masti Oil and fat Agrokor d.d. Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Eko-socialna kmetija Korenika GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p. Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p. Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o.

Eko-socialna kmetija Korenika Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p. Kava Coffee Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p. Sadni in zelenjavni sokovi Fruit and vegetable juices Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Mediacor, d.o.o.

Kisi Vinegar Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric"

Vode Water Agrokor d.d. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Začimbe in dodatki Spices and food additives Društvo Arnika Društvo zeliščarjev Pomurje Eko podeželje z.o.o. Mediacor, d.o.o.

Druge brezalkoholne pijače Soft drinks Agrokor d.d. BIO-TOP d.o.o. Vino Wine Agrokor d.d. Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije BIO-TOP d.o.o. Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" I & J Trta d.o.o. Kmečka zadruga Krško z.o.o. Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o. P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. Vinar Kupljen d.o.o. Vinakoper d.o.o. Vinska družba Slovenije, d.o.o. Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo Wine Route Association of Zala Country Zavod Slovino Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis

Zdravilna zelišča Herbs Društvo Arnika Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Društvo zeliščarjev Pomurje Eko-socialna kmetija Korenika Eko podeželje z.o.o. Namazi Spreads Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Eko podeželje z.o.o. Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p. Dietna hrana Dietetic products Jata Emona d.o.o. Ljubljana Varovalna živila Preventive nutrition Perutnina Ptuj d.d.

Pivo Beer GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Čaji Tea Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije BIO-TOP d.o.o. Društvo Arnika Eko podeželje z.o.o. Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p.

Žgane pijače Spirits Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Turistična kmetija Smodiš

56


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Druge alkoholne pijače Other alcoholic beverages Društvo Arnika Turistična kmetija Smodiš

Vaga d.o.o. Vi-ja d.o.o. Žagar Bogomir s.p. Stroji in oprema za mlečnopredelovalno industrijo Machines and accessories for dairies Agrocenter, trgovina d.o.o. AnMaCon Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

ČISTILA IN DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA V ŽIVILSKI INDUSTRIJI CLEANING AND DISINFECTING MATERIALS FOR THE FOOD INDUSTRY Beofinalist d.o.o. Kimi d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana

Stroji in oprema za oljarstvo Machines and accessories for oil mills Mojstrovina d.o.o. ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. Stanislav Skrbinšek s.p. Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO MACHINES AND ACCESSORIES FOR FOOD INDUSTRY Agrocenter, trgovina d.o.o. AnMaCon Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hladilstvo d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Inoks investicije d.o.o. Inpro d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Krim d.o.o. Labena d.o.o. Mojstrovina d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Perko tehtnice d.o.o. ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. Stanislav Skrbinšek s.p. Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Vaga d.o.o. Vi-ja d.o.o. Žagar Bogomir s.p.

Stroji in oprema za proizvodnjo pijač Machines and accessories for the beverage production Inoks investicije d.o.o. Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Hladilna tehnika Cooling technique Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hladilstvo d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Inpro d.o.o. Krim d.o.o.

OPREMA ZA GOSTINSTVO IN HOTELIRSTVO EQUIPMENT FOR CATERING INDUSTRY Agrocenter, trgovina d.o.o. Elektronovak Expo biro d.o.o. Hladilstvo d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Krim d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Vaga d.o.o. Winterhalter Gastronom d.o.o. Zavod Slovino

Stroji in oprema za pekarstvo in slaščičarstvo Machines and accessories for bakeries and confectioneries Hladilstvo d.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Stanislav Skrbinšek s.p. Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

Stroji za gostinstvo Machines for catering Agrocenter, trgovina d.o.o. Hladilstvo d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Krim d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Winterhalter Gastronom d.o.o.

Stroji in oprema za mesnopredelovalno industrijo Machines and accessories for meat processing industry Agrocenter, trgovina d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema MOP Pelko d.o.o. Perko tehtnice d.o.o. Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

57


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Aparati in oprema za gostinstvo Apparatus for the catering industry Agrocenter, trgovina d.o.o. Hladilstvo d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. Krim d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Vaga d.o.o.

Semena vrtnin Seeds of vegetables Agrosaat d.o.o. Hrib d.o.o. Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Kmetijski inštitut Slovenije Kmetijstvo Polanec d.o.o. KZ Krka z.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

Posoda in pribor za gostinstvo Tableware and cutlery for the catering and hotel industry Agrocenter, trgovina d.o.o. Kogast Grosuplje d.d.

Semena okrasnih rastlin Flower seeds Agrosaat d.o.o. Hrib d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

Razni pripomočki za gostinstvo Accessories for the catering and hotel industry Agrocenter, trgovina d.o.o. Expo biro d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. Winterhalter Gastronom d.o.o. Zavod Slovino

Sadike vrtnin Vegetable seedlings Hrib d.o.o. Kmetijski inštitut Slovenije Kmetijstvo Polanec d.o.o. KZ Krka z.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Sadike okrasnih rastlin in drevnin Seedlings for ornamental plants Hrib d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

SEMENA IN SADIKE SEEDS AND SEEDLINGS Agrosaat d.o.o. Fritz Jeitler Futtermittel G.m.b.H. Berndorf, Podružnica Lutverci Hrib d.o.o. I & J Trta d.o.o. Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Kmetijski inštitut Slovenije Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KZ Krka z.o.o. Mediacor, d.o.o. Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota Saatbau d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Trsničarska zadruga Žiher z.o.o. Zeleni - sistemi d.o.o.

Sadike sadnega drevja Seedlings for fruit trees Hrib d.o.o. Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi Semenarna Ljubljana, d.d. Trsne cepljenke Vine seedlings Hrib d.o.o. I & J Trta d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Trsničarska zadruga Žiher z.o.o. Sadike zdravilnih in aromatskih rastlin Seedlings for herbs and aromatic plants Hrib d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

Semena poljščin Seeds for fields Agrosaat d.o.o. Fritz Jeitler Futtermittel G.m.b.H. Berndorf, Podružnica Lutverci Hrib d.o.o. Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Kmetijski inštitut Slovenije Kmetijstvo Polanec d.o.o. Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota Saatbau d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

SREDSTVA ZA PREHRANO IN VARSTVO RASTLIN PLANT FOOD AND PROTECTION 4 A d.o.o. Adriatica spa Agrosaat d.o.o. AGROsolution GmbH & Co. KG Borealis L.A.T. GmbH Cinkarna Celje d.d. Jata Emona d.o.o. Ljubljana Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o.

58


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana Micronatura d.o.o. Mycrofeed s.r.l. Petrokemija, d.d. Kutina Pinus TKI d.d. PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies Semenarna Ljubljana, d.d. Syngenta Agro d.o.o. Timac Agro Italia S.p.A. Zeleni - sistemi d.o.o.

NutriVita d.o.o. Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota Raiffeisen trgovina d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Tecnozoo di Vanzetto G & C snc Tovarna močnih krmil Črnci d.d. Zal-agro Zrt. Krmila Feed and feeding additives GPZ z.o.o. Jata Emona d.o.o. Ljubljana Kmetijstvo Polanec d.o.o. Mycrofeed s.r.l. NutriVita d.o.o. Raiffeisen trgovina d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Tecnozoo di Vanzetto G & C snc Tovarna močnih krmil Črnci d.d. Zal-agro Zrt.

Gnojila Fertilisers 4 A d.o.o. Adriatica spa Agrosaat d.o.o. AGROsolution GmbH & Co. KG Borealis L.A.T. GmbH Cinkarna Celje d.d. Jata Emona d.o.o. Ljubljana Kmetijstvo Polanec d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana Mycrofeed s.r.l. Petrokemija, d.d. Kutina Pinus TKI d.d. PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies Semenarna Ljubljana, d.d. Timac Agro Italia S.p.A. Zeleni - sistemi d.o.o.

Krmilni dodatki Feeding additives Agrocenter, trgovina d.o.o. Fritz Jeitler Futtermittel G.m.b.H. Berndorf, Podružnica Lutverci GPZ z.o.o. Jata Emona d.o.o. Ljubljana Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Lek Veterina d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana Mycrofeed s.r.l. NutriVita d.o.o. Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota Raiffeisen trgovina d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Tecnozoo di Vanzetto G & C snc Tovarna močnih krmil Črnci d.d.

Sredstva za varstvo rastlin Plant protection Cinkarna Celje d.d. LKS d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana Micronatura d.o.o. Pinus TKI d.d. Semenarna Ljubljana, d.d. Syngenta Agro d.o.o.

Veterinarska zdravila Remedies in the veterinary medicine Lek Veterina d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

SREDSTVA ZA PREHRANO IN ZAŠČITO ŽIVALI ANIMAL FEED AND PROTECTION Agrocenter, trgovina d.o.o. Fritz Jeitler Futtermittel G.m.b.H. Berndorf, Podružnica Lutverci GPZ z.o.o. Hrib d.o.o. Jata Emona d.o.o. Ljubljana Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Lek Veterina d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana Mycrofeed s.r.l.

Sredstva za nego živali Animal care products Agrocenter, trgovina d.o.o. GPZ z.o.o. Lek Veterina d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana Semenarna Ljubljana, d.d. Tecnozoo di Vanzetto G & C snc Ostali pripomočki za nego živali Animal products for common use Agrocenter, trgovina d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

59


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Hrana za male živali Food for small domestic animals Agrocenter, trgovina d.o.o. Hrib d.o.o. Lek Veterina d.o.o. NutriVita d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Tecnozoo di Vanzetto G & C snc

Arko d.o.o. Avto-mat & Co. d.o.o. Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. Brau d.o.o. Cerjak d.o.o. Claas Global Sales GmbH Creina d.d. Kranj Čalopek strojarstvo d.o.o. Esch-Technik Maschinenhandels GmbH Euro globtrade, d.o.o. Eurocom, Jurij Vide s.p. Fabijan d.o.o. Farmtech d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Gady Franz GmbH Goimpex srl Goldoni S.p.a. Gomark d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. Gorenje GTI, d.o.o. Grapak A1 d.o.o. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Irtex d.o.o. Italy Bitree S.r.l. Itro d.o.o. PE Ljubljana Itro d.o.o. Štore Jorstik d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Kozina Kranj, d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH Larix GT d.o.o. Lešnik Lenart d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. MoRoWe - Moses Roith Werkzeuge Panvita Kmetijstvo d.o.o. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Prelog KM d.o.o. Profi kmet d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Rotometal d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo Si-ja d.o.o.

SUŠILNA TEHNIKA DRYING TECHNIQUE Hödl Landtechnik GmbH Inpro d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. LKS d.o.o. Panvita Kmetijstvo d.o.o. Rotometal d.o.o. Stanislav Skrbinšek s.p. T.S.P. Oprema d.o.o. Sušilnice za žita Cereal drying rooms Hödl Landtechnik GmbH Inpro d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. LKS d.o.o. Panvita Kmetijstvo d.o.o. Stanislav Skrbinšek s.p. T.S.P. Oprema d.o.o. Sušilnice za krmo Drying equipments for forage Inpro d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Panvita Kmetijstvo d.o.o. Rotometal d.o.o. Stanislav Skrbinšek s.p. T.S.P. Oprema d.o.o. Sušilnice za sadje in zelenjavo Fruit drying rooms Inpro d.o.o. Stanislav Skrbinšek s.p.

STROJI IN PRIKLJUČKI V POLJEDELSTVU MACHINES AND APPLIANCES FOR CULTIVATION Ageapol d.o.o. Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Agroteh Vrbek d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Andrej Terpin srl

60


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Smrekca center d.o.o. Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. TPGozd Miha Jurančič s.p. Trakom d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper Trisa, d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Vzorec Raka d.o.o. Zaccaria s.r.l. Zupan d.o.o. Zupan-trade d.o.o. Žična kovina proizvodnja in trgovina d.o.o.

Trakom d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper Traktorski priključki Agricultural trailers Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agroteh Vrbek d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Arko d.o.o. Brau d.o.o. Cerjak d.o.o. Claas Global Sales GmbH Creina d.d. Kranj Euro globtrade, d.o.o. Eurocom, Jurij Vide s.p. Fabijan d.o.o. Farmtech d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Goimpex srl Goldoni S.p.a. Gorenc-Igor Stare s.p. Gorenje GTI, d.o.o. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Jorstik d.o.o. Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Landmaschinenhandel Üllen GmbH Lešnik Lenart d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Panvita Kmetijstvo d.o.o. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Profi kmet d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. TPGozd Miha Jurančič s.p. Trakom d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper Trisa, d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zaccaria s.r.l. Žična kovina proizvodnja in trgovina d.o.o.

Traktorji Tractors Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Agroteh Vrbek d.o.o. Andrej Terpin srl Avto-mat & Co. d.o.o. Brau d.o.o. Claas Global Sales GmbH Esch-Technik Maschinenhandels GmbH Eurocom, Jurij Vide s.p. Fabijan d.o.o. Gady Franz GmbH Goldoni S.p.a. Gorenje GTI, d.o.o. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Itro d.o.o. Štore Jorstik d.o.o. Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Larix GT d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF Panvita Kmetijstvo d.o.o. Si-ja d.o.o. Smrekca center d.o.o. Terpin S.r.l.

61


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Plugi Ploughs Agroremont d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Grapak A1 d.o.o. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Brane Harrows Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Fabijan d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. Grapak A1 d.o.o. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Si-ja d.o.o. Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Prekopalniki Rotary tillers Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Gomark d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper

Škropilniki Spraying equipment Ageapol d.o.o. Agromehanika d.d. Kranj Brau d.o.o. Fabijan d.o.o. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Vreček Agro, d.o.o., Kranj Zupan d.o.o.

Podrahljači Rippers Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Predsetveniki Seeding drills Brau d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

62


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Trosilniki gnojil Fertilizer spreader Agromehanika d.d. Kranj Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Farmtech d.o.o. Goimpex srl Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. Trakom d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper Trisa, d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Si-ja d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Presajalniki in sadilniki Planting devices Ageapol d.o.o. Čalopek strojarstvo d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. Grapak A1 d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Okopalniki Cultivators Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Brau d.o.o. Čalopek strojarstvo d.o.o. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Itro d.o.o. PE Ljubljana Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Prelog KM d.o.o. Si-ja d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Trisa, d.o.o.

Cisterne za gnojevko Cisterns for manure Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo Trisa, d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Kombajni Harvesters Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Claas Global Sales GmbH Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o.

Sejalniki Sowing machines Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Čalopek strojarstvo d.o.o. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o.

Izkopalniki krompirja Potato diggers Grapak A1 d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec

63


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Kosilniki Marvers Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Andrej Terpin srl Brau d.o.o. Claas Global Sales GmbH Čalopek strojarstvo d.o.o. Esch-Technik Maschinenhandels GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. MoRoWe - Moses Roith Werkzeuge Profi kmet d.o.o. Si-ja d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Terpin S.r.l. Trakom d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Trisa, d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zupan-trade d.o.o. Nakladalne prikolice Pick up trailers Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Claas Global Sales GmbH Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Trisa, d.o.o. Zupan-trade d.o.o. Balirne stiskalnice in ovijalne naprave Balepress and bale wrapper Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Claas Global Sales GmbH Hödl Landtechnik GmbH Itro d.o.o. Štore Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Terpin S.r.l. Trakom d.o.o. Vzorec Raka d.o.o.

Obračalniki in zgrabljalniki Machines for hay making Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Claas Global Sales GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Profi kmet d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Si-ja d.o.o. SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Terpin S.r.l. Trakom d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper

Sušilnice za dosuševanje in ventilatorji Drying equipments and ventilators Brau d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Rotometal d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o.

64


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Transporterji in puhalniki Conveyers and blowers Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. Čalopek strojarstvo d.o.o. Irtex d.o.o. Italy Bitree S.r.l. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Larix GT d.o.o. LKS d.o.o. Rotometal d.o.o. Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p. T.S.P. Oprema d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Komteh d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. Posredništvo Ivan Simčič s.p. Si-ja d.o.o. Strojarstvo Branilović Strojna zemeljska dela Jože Mužerlin s.p. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Trisa, d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Vzorec Raka d.o.o. Zeleni - sistemi d.o.o. Zupan d.o.o.

Silokombajni Silocombines Agrosoršak d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF

Mulčerji Mulching machines Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Avto-mat & Co. d.o.o. Bonum d.o.o. Brau d.o.o. Čalopek strojarstvo d.o.o. Fabijan d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Goimpex srl Goldoni S.p.a. Grapak A1 d.o.o. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Komteh d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. Si-ja d.o.o. Strojna zemeljska dela Jože Mužerlin s.p. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Trisa, d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zeleni - sistemi d.o.o. Zupan d.o.o.

Silosi Silos Brau d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. LKS d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO MACHINES AND EQUIPMENT FOR FRUIT AND WINE-GROWING Ageapol d.o.o. Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Avto-mat & Co. d.o.o. Bonum d.o.o. Brau d.o.o. Čalopek strojarstvo d.o.o. Elektronovak Fabijan d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Goimpex srl Goldoni S.p.a. Grapak A1 d.o.o. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH I & J Trta d.o.o. INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o.

65


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Pršilniki Sprayers with ventilators Bonum d.o.o. Brau d.o.o. Fabijan d.o.o. Goimpex srl Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Si-ja d.o.o. Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Vreček Agro, d.o.o., Kranj Zupan d.o.o.

Inoks investicije d.o.o. Ključavničarstvo Zottel Branko s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p. Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p. Lavinox Branko Lavrenčič s.p. LKS d.o.o. Mauta - Maurič Otmar s.p. Omega AIR d.o.o. Ljubljana Pitt d.o.o. Nova Gorica Pozvek d.o.o. Žagar Bogomir s.p.

Škropilnice Sprayers Agromehanika d.d. Kranj Brau d.o.o. Fabijan d.o.o. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Turopolje Murska Sobota d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Zupan d.o.o.

Razpecljalniki in mlini za grozdje Mills for grapes Fabijan d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Črpalke za drozgo in vino Wine pumps Fabijan d.o.o. Gomark d.o.o. LKS d.o.o. Pitt d.o.o. Nova Gorica Stiskalnice Presses Fabijan d.o.o. Ključavničarstvo Zottel Branko s.p. Lavinox Branko Lavrenčič s.p. LKS d.o.o. Mauta - Maurič Otmar s.p. Žagar Bogomir s.p.

Obiralniki Fruit picking machines Čalopek strojarstvo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper

Separatorji Separators LKS d.o.o.

Oprema za oporo trt in dreves Equipments for tree and vin propping Fabijan d.o.o. Goimpex srl I & J Trta d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o.

Filtri Filters Fabijan d.o.o. LKS d.o.o. Omega AIR d.o.o. Ljubljana

Mreže za varstvo pred točo Hail proof netting Ageapol d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o.

Sodi iz raznih materialov Barrels Bačvarija Srnec Fabijan d.o.o. Inoks investicije d.o.o. Ključavničarstvo Zottel Branko s.p. Lavinox Branko Lavrenčič s.p. LKS d.o.o. Pozvek d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA PREDELAVO GROZDJA IN KLETARSTVO MACHINES FOR PROCESSING OF GRAPES AND CELLERAGE Bačvarija Srnec Fabijan d.o.o. Gomark d.o.o.

66


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Kotli za žganjekuho Distilling apparatus Ključavničarstvo Zottel Branko s.p. Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p. Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p. LKS d.o.o.

LKS d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Sejalnice Seeders Grapak A1 d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Terpin S.r.l. Zeleni - sistemi d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA VRTNINARSTVO IN VRTNARSTVO GARDENING MACHINES AND EQUIPMENT Ageapol d.o.o. Agromarket d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Armex armature d.o.o. Bonum d.o.o. Čalopek strojarstvo d.o.o. Fabijan d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo Goimpex srl Goldoni S.p.a. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. LKS d.o.o. Stanislav Skrbinšek s.p. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Zeleni - sistemi d.o.o.

Okopalniki Cultivators Agromarket d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Čalopek strojarstvo d.o.o. Goimpex srl Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Namakalne naprave Irrigation plants Ageapol d.o.o. Agromarket d.o.o. Armex armature d.o.o. Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo Grapak A1 d.o.o. LKS d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Rastlinjaki - plastenjaki Glashouses - plastic tunnels Ageapol d.o.o. Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo Stanislav Skrbinšek s.p.

Freze Milling machines Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Bonum d.o.o. Fabijan d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Goimpex srl Goldoni S.p.a. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. LKS d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Terpin S.r.l. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA GOZDARSTVO MACHINES AND EQUIPMENTS FOR FORESTRY Agromarket d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. Bijol d.o.o. Famteh d.o.o. Gomark d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Inventor Joński Jan Italy Bitree S.r.l. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. Kozina Kranj, d.o.o. LKS d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Sadilniki Planting devices Čalopek strojarstvo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o.

67


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Poslovne storitve in kovinarstvo Bojan Černe s.p. Profi kmet d.o.o. R.M. International d.d. Ribnica Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo Sico d.o.o. Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici TPGozd Miha Jurančič s.p. Trisa, d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Uniforest d.o.o.

Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici Trisa, d.o.o. Uniforest d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA UREJANJE OKOLJA IN VRTA MACHINES AND EQUIPMENTS FOR ENVIROMENT AND GARDEN Ageapol d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Agromarket d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Armex armature d.o.o. Bonum d.o.o. Garden service due Husqvarna Austria GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. Komteh d.o.o. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Žična kovina proizvodnja in trgovina d.o.o.

Gozdarski vitli Winches for forestry Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. LKS d.o.o. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Poslovne storitve in kovinarstvo Bojan Černe s.p. Profi kmet d.o.o. Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici Trisa, d.o.o. Uniforest d.o.o.

Kosilniki-vrtni Lawn mowers Agromarket d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Bonum d.o.o. Garden service due Husqvarna Austria GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. Komteh d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Motorne žage Motorsaws Agromarket d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Famteh d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Italy Bitree S.r.l. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. TPGozd Miha Jurančič s.p. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Kompostniki Compost - botes Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Armex armature d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Cepilniki Splitting - devices Agromarket d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. Bijol d.o.o. Gomark d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Inventor Joński Jan Italy Bitree S.r.l. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. Kozina Kranj, d.o.o. LKS d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Sico d.o.o.

Vrtna oprema Garden furniture Ageapol d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Agromarket d.o.o. Bonum d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Žična kovina proizvodnja in trgovina d.o.o.

68


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

OPREMA ZA VRT IN OKOLICO FIXTURES FOR GARDEN AND SURROUNDING Ageapol d.o.o. Expo biro d.o.o. Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo Karba mge, d.o.o. Ljutomer Klips, inženiring in montaža ograjnih sistemov, d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Lindap SKM d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p.

Rezervni deli Spare parts Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Famteh d.o.o. Goimpex srl Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Irtex d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Prillinger, d.o.o. ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. Terpin S.r.l. Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

SREDSTVA ZA SERVISIRANJE KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV MEANS FOR SERVICING OF AGRICULTURAL MACHINES AND DEVICES Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Fabijan d.o.o. Famteh d.o.o. Goimpex srl Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Irtex d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Prillinger, d.o.o. R.M. International d.d. Ribnica ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. Terpin S.r.l. Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA ŽIVINOREJO MACHINES AND EQUIPMENTS FOR STOCK FARMING Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrocvet Drago Zupanič s.p. Agromilk d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Günter Niederl GmbH & Co KG Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Horizont Clair d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Jomapeks d.o.o. Novi Sad Kancler sistem d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. LKS d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF Niederl GmbH NutriVita d.o.o. Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema Robin d.o.o. Rotometal d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH Si-ja d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o. Trisa, d.o.o.

Olja in maziva Oils and greases Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Brau d.o.o. Fabijan d.o.o. Famteh d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

69


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Stojišča in oprema stojišč za govedo Cattle stalls and equipment for cattle farming Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Brau d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Horizont Clair d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Niederl GmbH Robin d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH T.S.P. Oprema d.o.o.

Molzni stroji in molzišča Milking machines and milking places Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrocvet Drago Zupanič s.p. Agromilk d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Stroji in oprema za prašičerejo Machines and equipment for pig farming Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kancler sistem d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. LKS d.o.o. Niederl GmbH Robin d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH T.S.P. Oprema d.o.o.

Naprave za kidanje gnoja Equipments for removing of stable manure Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Indihar Co. d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF Robin d.o.o. Rotometal d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH T.S.P. Oprema d.o.o.

Stroji in oprema za perutninarstvo Machines and equipment for poultry keeping Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Günter Niederl GmbH & Co KG Horizont Clair d.o.o. Jomapeks d.o.o. Novi Sad Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema T.S.P. Oprema d.o.o. Oprema za rejo drobnice Equipment for small cattle farming Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Horizont Clair d.o.o. Kancler sistem d.o.o.

Naprave in stroji za krmljenje živali Equipments and machines for animal feeding Agrocenter, trgovina d.o.o. Creina d.d. Kranj Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. LKS d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF Niederl GmbH NutriVita d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH Si-ja d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o. Trisa, d.o.o.

ORODJA IN PRIPOMOČKI ZA KMETIJSTVO AGRICULTURALTOOLS AND ACCESSORIES Ageapol d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrocvet Drago Zupanič s.p. Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Arko d.o.o. Edward EU, s.r.o. Fabijan d.o.o. Famteh d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. G.T.S. Utensili srl

70


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hmezad Jeklo d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Husqvarna Austria GmbH Kaindl Austria, Mag. Andreas Ebner Kancler sistem d.o.o. Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Ligo d.o.o. Slovenske Konjice LKS d.o.o. MoRoWe - Moses Roith Werkzeuge Mycrofeed s.r.l. PRIVOM Elektronik d.o.o. ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. Stanislav Skrbinšek s.p. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. TPGozd Miha Jurančič s.p. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Utensili Italia srl Veriga K.F. d.o.o. Wolfgang Künz Zupan d.o.o.

Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Zupan d.o.o. Razni pripomočki za predelavo grozdja in kletarstvo Accessories for processing grapes and for wine cellars Fabijan d.o.o. LKS d.o.o. Razni pripomočki za vrtninarstvo in vrtnarstvo Gardening accessories Ageapol d.o.o. Edward EU, s.r.o. LKS d.o.o. Stanislav Skrbinšek s.p. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Utensili Italia srl Razni pripomočki za gozdarstvo Forestry equipment Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Arko d.o.o. Famteh d.o.o. Hmezad Jeklo d.o.o. Husqvarna Austria GmbH LKS d.o.o. MoRoWe - Moses Roith Werkzeuge TPGozd Miha Jurančič s.p. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Veriga K.F. d.o.o.

Ročna orodja za kmetijstvo Tools for agriculture Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. G.T.S. Utensili srl Hmezad Jeklo d.o.o. Kaindl Austria, Mag. Andreas Ebner Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. MoRoWe - Moses Roith Werkzeuge Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Utensili Italia srl Wolfgang Künz

Razni pripomočki za živinorejo Accessories and equipment for cattle breeding Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. LKS d.o.o. Mycrofeed s.r.l. PRIVOM Elektronik d.o.o.

Razni pripomočki za poljedelstvo Accessories for cultivation Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Hmezad Jeklo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Utensili Italia srl Veriga K.F. d.o.o.

TRANSPORTNA SREDSTVA IN OPREMA MEANS OF TRANSPORTATION AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p. Arko d.o.o. Avto Rajh d.o.o. Avtobusni promet Murska Sobota d.d. Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o

Razni pripomočki za sadjarstvo in vinogradništvo Fruit and wine-growing accessories Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Fabijan d.o.o.

71


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Avtomaterial d.o.o. Bijol d.o.o. Bonum d.o.o. Čeplak vulkanizerstvo d.o.o. Eme T&T d.o.o. FAMM Commerce d.o.o. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Irtex d.o.o. Josef Steiner d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Larix GT d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. PPK Alpenlift Mobilität GmbH TPV Avto d.o.o. Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Trisa, d.o.o. Vaga d.o.o.

OPREMA ZA GRADBENIŠTVO BUILDING EQUIPMENT Aquaemundus d.o.o. Armex armature d.o.o. Creaton AG Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Esal d.o.o. Hosekra d.o.o. Klips, inženiring in montaža ograjnih sistemov, d.o.o. Krovstvo Petrovič d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Lindap SKM d.o.o. Lončarič-montaža d.o.o. Mastnak Boris s.p. Ograje Kočevar d.o.o. Petre d.o.o. Toroid-energija d.o.o. Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. WVterm d.o.o.

Viličarji Forklifts Arko d.o.o. Eme T&T d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. PPK Alpenlift Mobilität GmbH Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Vaga d.o.o.

OPREMA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE REFRIGERATION AND HEATING TECHNOLOGY Apolis d.o.o. Barbatus d.o.o. Biomasa d.o.o. Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p. Fotovolt d.o.o. Frigor d.o.o. Ika, Žiri, d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Lindap SKM d.o.o. Sonnenkraft Österreich Vertriebs GmbH VETO Veletrgovina d.o.o. WVterm d.o.o.

Transporterji Transporters Bonum d.o.o. Irtex d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Larix GT d.o.o. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Prikolice Trailers Arko d.o.o. Bijol d.o.o. Grapak A1 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. PPK Alpenlift Mobilität GmbH TPV Avto d.o.o. Trisa, d.o.o.

STAVBNO POHIŠTVO BUILDING FURNITURE Družinsko podjetje Kosič d.o.o. Josef Steiner d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizarstvo Sitar Branko s.p. Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p. Roltek d.o.o. Satler okna in vrata d.o.o. Tridom d.o.o. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p.

Pnevmatike Pneumatics Avto Rajh d.o.o. Avtomaterial d.o.o. Čeplak vulkanizerstvo d.o.o. FAMM Commerce d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

SKLADIŠČENJE STORE-HOUSING Agrocenter, trgovina d.o.o. Albatros.si, d.o.o. Expo biro d.o.o. Inpro d.o.o. Josef Steiner d.o.o. PPK Alpenlift Mobilität GmbH

72


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Tegometall inženiring d.o.o. Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

BLAGO ZA ŠIROKO PORABO CONSUMER GOODS Atom d.o.o. Calze d.o.o. Cesar Cotacachi CGM Cvetko Gruden s.p. Frigor d.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p. Izis-Iztok Tomc s.p. Lončarski izdelki Zelko Franc Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Ortopedica d.o.o. Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p. Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Strnad Drago s.p. Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p. Trafika - Kava bar, Angela Črnko s.p. Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p. Žagar commerce d.o.o.

INFORMATIKA INFORMATION SCIENCE Datalab tehnologije d.d. Evitel d.o.o. Goimpex srl Poligram d.o.o.

OPREMA IN PRIPOMOČKI ZA GOSPODINJSTVO EQUIPMENT AND DEVICES FOR THE HOUSEKEEPING Agrocenter, trgovina d.o.o. Atom d.o.o. Bralko d.o.o. Cucina Italiana Horizont Clair d.o.o. Konus konex d.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Parnad d.o.o. Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. Soven d.o.o. Stanislav Skrbinšek s.p. Tegometall inženiring d.o.o. Trgovina na drobno po internetu, Vse za peko, Boštjan Pušenjak, s.p. Vaga d.o.o. Zepter Slovenica d.o.o. Žagar Bogomir s.p.

Izdelki domače obrti Craft products Lončarski izdelki Zelko Franc Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p. Usnjeni izdelki Leather products CGM Cvetko Gruden s.p. Kozmetika Cosmetics Atom d.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p.

Aparati za gospodinjstvo Household appliances Agrocenter, trgovina d.o.o. Bralko d.o.o. Cucina Italiana Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Zepter Slovenica d.o.o.

Delovna in zaščitna oblačila Working and protection clothes Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p. Žagar commerce d.o.o.

Razni pripomočki za gospodinjstvo Household accessories Agrocenter, trgovina d.o.o. Atom d.o.o. Bralko d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Konus konex d.o.o. Parnad d.o.o. Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. Soven d.o.o. Stanislav Skrbinšek s.p. Tegometall inženiring d.o.o. Trgovina na drobno po internetu, Vse za peko, Boštjan Pušenjak, s.p. Vaga d.o.o. Zepter Slovenica d.o.o. Žagar Bogomir s.p.

LITERATURA LITERATURE Agencija 2M d.o.o. ČZD Kmečki glas, d.o.o. Emili - Emilija Pavlič s.p. GPZ z.o.o. Kmetijska založba d.o.o. Tehniška založba Slovenije d.d. Strokovna literatura Technical literature Agencija 2M d.o.o. ČZD Kmečki glas, d.o.o. Emili - Emilija Pavlič s.p. GPZ z.o.o. Kmetijska založba d.o.o. Tehniška založba Slovenije d.d.

73


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Leposlovne knjige, revije Books, magazines Kmetijska založba d.o.o.

Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave TV IDEA - Kanal 10, d.o.o. Veleposlaništvo Republike Poljske Zadružna zveza Slovenije z.o.o. Zavod Slovino Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije Združenje turističnih kmetij Slovenije Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG

INŠTITUCIJE INSTITUTIONS Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Alma mater evropaea - Evropski center, Maribor Banka Koper d.d. Center RS za poklicno izobraževanje Center za zdravje in razvoj Murska Sobota City cooperation Čebelarska zveza Slovenije Delavska hranilnica d.d. Ljubljana Demeter zavod za biološko dinamično gospodarjenje Deželna banka Slovenije d.d. DLG Service GmbH Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Društvo zeliščarjev Pomurje Embassy of the Federative Republic of Brazil Etnološko kulturno društvo "Künštni prleki" Eurocom, Jurij Vide s.p. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Grawe zavarovalnica d.d. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Inpro d.o.o. Inštitut Kon-cert Maribor Inventor Joński Jan Kmetijski inštitut Slovenije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Local Municipality Nagyrécse Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje Razvojna agencija Kozjansko Recal d.o.o., Radio Maxi Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Rinderzucht Steiermark eG Showtec - televizijska produkcija d.o.o. Sindikat kmetov Slovenije Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

74


3 NaÄ?rti razstavnih prostorov Plans of the Exhibition Spaces


NAČRT RAZSTAVIŠČA

PLAN OF THE EXHIBITION GROUNDS

LEGENDA LEGEND

1 - 5 P

uprava sejma Trade Fair Administration recepcija Reception Desk tiskovno središče Press Centre dvorane za posvete Conference Room prireditveni prostor Outdoor Show Space

B b

76

sejemski radio Trade Fair Radio gostinstvo Restaurants prodaja vstopnic Ticket office bankomat Cash Dispenser vhod-izhod Entry - Exit


rAzSTAVNe hAle A živila, razstava "Kupujem slovensko", A1 Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, predstavitev EU in dežele gostje, predstavitve tujih držav A2 sredstva za prehrano in nego živali ter rastlin, oprema in orodja za kmetijstvo, blago za široko porabo B Ministrstvo za kmetijstvo in okolje R Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, strokovne in poslovne institucije, semena B1 osebna in dostavna vozila C1 stavbno pohištvo, strešne kritine, obnovljivi viri energije, izdelki domače obrti C2 hlevska in kmetijska oprema ter orodja, stroji in oprema za živilskopredelovalno industrijo, oprema za gastronomijo C3 "Vino Slovenija Gornja Radgona", vino iz konvencionalno in ekološko pridelanega grozdja, oprema za vinarstvo in vinogradništvo, vinska turistična ponudba, kmetijske in živilske šole Slovenije SEJEM INPAK, razstava Slovenski oskar za embalažo 2012 D Doživimo podeželje Krajinski in naravni parki Slovenije, turistične kmetije, lokalna prehranska ponudba, tržnica Dobrote slovenskih kmetij, zelišča in aromatske rastline, gostinska ponudba domačih jedi, Otroški vrtec, igralnica in delavnice

eXhiBiTiON hAllS A Food industry, Exhibition "I buy Slovenian", A1 Chamber of Agriculture and Food-Processing Companies, Presentation of European Union and the guest country Exhibition of foreign countries A2 Plant and animal nutrition, Plant protection agents, Agriculture equipment and tools, Handicraft trade and consumables B Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia, Slovenian Chamber of Agriculture and Forestry, Cooperative Union of Slovenia, Trade and business institutions, Seeds B1 Personal vehicles and vans B2 Social programme - Agroland C1 Builders' carpentry and joinery, Roofing, Renewable energy, Handicraft trade and consumables C2 Stable equipment, Agricultural equipment and tools, Machinery and equipment for food processing, Gastronomy equipment, C3 "Vino Slovenija Gornja Radgona 2012", Wines, Equipment for vineyards and wine cellars, Wine tourism offer, Slovenian schools of agriculture and food, Fair Inpak, exhibition of the Slovenian packaging Oscar 2012 D Experience the Country, Nature parks of Slovenia, Tourist farms, Local food, Market with treats from Slovenian farms, Herbs and aromatic plants, Gastronomic offer of Slovenian dishes, Kindergarten, playing corner and workshops

zuNANji rAzSTAVNi prOSTOr kmetijska mehanizacija, orodja in oprema, gozdarska oprema, hlevska oprema, vinogradniška in vinarska oprema, namakalni sistemi, mreže za zaščito proti toči, cisterne za zbiranje deževnice in ekološke čistilne naprave, konstrukcije za hlevske objekte

OuTDOOr eXhiBiTiON SiTe Agriculture machinery, tools and equipment, Forestry drive and attachment accessories and tools, Stable equipment, Vineyard and wine cellar equipment, Irrigation systems, Anti-hail nets, Rainwater tanks, Ecological water purification systems, Stable constructions

STrOKOVNe iN pOučNe rAzSTAVe D1 razstava prašičev D2 razstava konj, razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali D3 razstava goveje živine iz Slovenije in avstrijske Štajerske D4 razstava drobnice D5 male živali

prOFeSSiONAl eXhiBiTiONS D1 Exhibition of pigs D2 Exhibition of horses, Exhibition of Slovenian autochthonous livestock breeds D3 Exhibition of Slovenian and Austrian cattle D4 Exhibition of small cattle D5 Small animals

VzOrčNi NASADi N1 Sejemska gozdna učna pot, Zavod za gozdove Slovenije, razstava lesov, prikaz izdelovanja kipov z motorno žago, LAS Srce Slovenije N2 Vzorčni nasad poljščin in vrtnin ter avtohtonih sort kmetijskih rastlin v izvedbi Biotehniške šole Rakičan N3 permakulturni vrt z biodinamičnim gospodarjenjem, slovenski trsni izbor N4 vzorčni nasad hibridov koruze Vh Dp p S zp

SAmple plANTATiONS N1 Forest educational trail, Slovenian Forest Institute, Wood exhibition, presentation: the making of wooden sculptures with a chainsaw, LAS - Local action group "The Heart of Slovenia" N2 Sample plantation of crop and garden plants and of autochthonous plant varieties by the Biotechnology School of Rakičan N3 Permaculture-garden with biodynamic cultivation, Slovenian vine selection N4 Sample Plantation: Corn hybrids

vinski hram demonstracijski prostor predstavitveni prostor prostor za stanovska srečanja zabaviščni park

Vh Dp p S zp

77

WINE Pavilion Demonstration area Event area Space for professional and expert meetings Amusement park


HALA A HALL A

100 101 101 101a 102a 102b 102e 103a 105a 105b 106 106a 106b 106c 107 107 108

110 110a 111 112 113 114 115 115 116 117 117b 119 120

Labena d.o.o. Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije GPZ z.o.o. IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Eko podeželje z.o.o. Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Demeter zavod za biološko dinamično gospodarjenje Inštitut Kon-cert Maribor Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Engrotuš, d.d. Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave KZ Krka z.o.o. Kmetijska zadruga Ormož Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemyslaw P. Kowalski Veleposlaništvo Republike Poljske Hrib d.o.o.

121 122 123 125 126 127 130

78

Datalab tehnologije d.d. Stražaplastika d.d. Benedict d.o.o. Euronatura di Cotič Bruno Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p. Mediacor, d.o.o. Jata Emona d.o.o. Ljubljana Novosadski sajam a.d. Delavska hranilnica d.d. Ljubljana Banka Koper d.d. DLG Service GmbH Čebelarska zveza Slovenije Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Embassy of the Federative Republic of Brazil Agrokor d.d. Pomurske mlekarne, d.d. Mlekarna Celeia, d.o.o. Perutnina Ptuj d.d. City cooperation GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij


HALA A1 HALL A1

200 201 202 203 204 205 206 209 210

211

Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src 212 Fotovolt d.o.o. 213a Drop shop d.o.o. 214 Albatros.si, d.o.o. 216 Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 217 Husqvarna Austria GmbH 218 TV IDEA - Kanal 10, d.o.o. 219 K.M.I. d.o.o. 219a Emili - Emilija Pavlič s.p. 220 Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota prehod Strnad Drago s.p.

Kmetija Janežič, Janežič Stanko nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Grawe zavarovalnica d.d. Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona SŽ - Potniški promet d.o.o. Tasali d.o.o. Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p. Evitel d.o.o. Lek Veterina d.o.o. Bernardis Paolo

79


HALA A2 HALL A2

320 321

Hermes and Andreja Gačnik s.p. Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p. 322 Trgovina na drobno po internetu, Vse za peko, Boštjan Pušenjak, s.p. 323 Izis-Iztok Tomc s.p. 324 Atom d.o.o. 325 Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p. 326 Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p. 327 CGM Cvetko Gruden s.p. 328 Calze d.o.o. 329 Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. 330 Ortopedica d.o.o. 331 Beofinalist d.o.o. 332 Max-Pelle BT 333 Zepter Slovenica d.o.o. 333a Konus konex d.o.o. 334a Andrej Sergo s.p. 335 Bralko d.o.o. 336 Zi-mag d.o.o. 337 Cucina Italiana

300 4 A d.o.o. 300a Žična kovina proizvodnja in trgovina d.o.o. 300b Garden service due 301 AGROsolution GmbH & Co. KG 301a Mycrofeed s.r.l. 303 PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies 304 Cinkarna Celje d.d. 305 Timac Agro Italia S.p.A. 306 Plastika Skaza d.o.o. 306a Poligram d.o.o. 307 Zeleni - sistemi d.o.o. 308 Micronatura d.o.o. 309 Borealis L.A.T. GmbH 310 Armex armature d.o.o. 311 Adriatica spa 312 Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak 313 Petrokemija, d.d. Kutina 314 Plinarna Maribor d.o.o. 315 Zeleni - sistemi d.o.o.

80


HALA B, B1 HALL B, B1

hAlA B 800 Agrosaat d.o.o. 801 Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota 802 Kmetijski inštitut Slovenije 803 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 804 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 805 Saatbau d.o.o. 805a Sindikat kmetov Slovenije 806 Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o.

807 808 809 810 811 812

Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Zadružna zveza Slovenije z.o.o. Deželna banka Slovenije d.d. ČZD Kmečki glas, d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

hAlA B1 8001 Avto Rajh d.o.o. 8002 Avtobusni promet Murska Sobota d.d. 8003 AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p. 8004 Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o

81


HALA C1 HALL C1

700 701 704 705 706 709 710 712 712a 713 714 715 716 717 718

719

Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p. 719a Lindap SKM d.o.o. 720 Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. 721 Lončarski izdelki Zelko Franc 723 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota 724 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 750 Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p. 751a Ograje Kočevar d.o.o. 752 Tridom d.o.o. 753 Barbatus d.o.o. 753c Hermes and Andreja Gačnik s.p. 754 Družinsko podjetje Kosič d.o.o. 755 Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p.

Roltek d.o.o. Utensili Italia srl Creaton AG Mizarstvo Sitar Branko s.p. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Karba mge, d.o.o. Ljutomer Parnad d.o.o. VETO Veletrgovina d.o.o. Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p. WVterm d.o.o. Satler okna in vrata d.o.o. Esal d.o.o. Apolis d.o.o. Biomasa d.o.o. Ika, Žiri, d.o.o.

82


HALA C2 HALL C2

600 601 604 605 605a 606 607 608 610 613 614

616 619 620 622 623 626 627 629 630 631

Prillinger, d.o.o. Lestako tim, Miodrag Kostić s.p. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Mojstrovina d.o.o. Vaga d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p. FAMM Commerce d.o.o. Niederl GmbH Pitt d.o.o. Nova Gorica AnMaCon

83

Jomapeks d.o.o. Novi Sad Kimi d.o.o. Perko tehtnice d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Krim d.o.o. Irtex d.o.o. Hladilstvo d.o.o. Goimpex srl Ligo d.o.o. Slovenske Konjice Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p.


HALA C3 HALL C3

409 411 412 412

Zavod Slovino Agencija 2M d.o.o. Local Municipality Nagyrécse Wine Route Association of Zala Country 412 Zal-agro Zrt. 414 Trsničarska zadruga Žiher z.o.o. 416 Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis 417 Vinar Kupljen d.o.o. 417a Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije 418 Plinarna Maribor d.o.o. 419 Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p. 501 Mastnak Boris s.p. 502 I & J Trta d.o.o. 503 Kmetijska založba d.o.o. 504 Tegometall inženiring d.o.o. 505 Frigor d.o.o. 506 Arcus PRO d.o.o. 507 Center RS za poklicno izobraževanje 507a Tehniška založba Slovenije d.d. 507b Alma mater evropaea - Evropski center, Maribor 509 Wolf sistem d.o.o. 520 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

400

Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" 400a Etnološko kulturno društvo "Künštni prleki" 400b Kmetija Janežič, Janežič Stanko nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 401 Kmečka zadruga Krško z.o.o. 401 Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. 401 P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o. 401 P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. 401 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. 401 Vinakoper d.o.o. 401 Vinska družba Slovenije, d.o.o. 401 Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo 402 Bačvarija Srnec 402 Elektronovak 402 Pozvek d.o.o. 402 Strojarstvo Branilović 402 Strojometal 402 Toroid-energija d.o.o. 403 Razvojna agencija Kozjansko 404 Kogast Grosuplje d.d. 405 Društvo Arnika 406 Winterhalter Gastronom d.o.o. 408 Ključavničarstvo Zottel Branko s.p.

84


HALA D HALL D

2b 2c 2d 2f 2g 2h 2i 2j

3 6 7 11

Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p. Združenje kočevski med Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o. Eko-socialna kmetija Korenika BIO-TOP d.o.o. Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p. Društvo Biseri Narave Društvo zeliščarjev Pomurje

12 13 14

85

Rinderzucht Steiermark eG Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG Soven d.o.o. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Združenje turističnih kmetij Slovenije Center za zdravje in razvoj Murska Sobota Turistična kmetija Smodiš


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z1 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z1

1005 Si-ja d.o.o. 1006 Uniforest d.o.o. 1007 Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. 1007 Zupan-trade d.o.o. 1008 Gomark d.o.o.

1001 SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini 1002 Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. 1003 Zupan d.o.o. 1004 INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o.

86


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z2 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z2

2025 2026 2027 2028 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

2001 TrgoAgro d.o.o. Koper 2002 Cerjak d.o.o. 2003 Lešnik Lenart d.o.o. 2003aAvtomaterial d.o.o. 2004 Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p. 2005 Prelog KM d.o.o. 2009bTovarna močnih krmil Črnci d.d. 2010 Terpin S.r.l. 2011 Agroremont d.o.o. 2012 Fabijan d.o.o. 2013 Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici 2020 Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. 2021 Farmtech d.o.o. 2022 Creina d.d. Kranj 2023 Gorenje GTI, d.o.o. 2023 M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. 2024 Turopolje Murska Sobota d.o.o.

2039 2040 2041 2042 2043

87

Pinus TKI d.d. Agromarket d.o.o. Agromehanika d.d. Kranj Lončarič-montaža d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Hmezad Jeklo d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Aquaemundus d.o.o. Mauta - Maurič Otmar s.p. Lavinox Branko Lavrenčič s.p. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Syngenta Agro d.o.o. Žagar Bogomir s.p. Benedict d.o.o. Hosekra d.o.o. Slaščičarna Milaim Derviši s.p.


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z3 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z3

3012a Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. 3012b PRIVOM Elektronik d.o.o. 3013 Mebi, d.o.o. 3014 Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p. 3015 Inoks investicije d.o.o. 3016 Landmaschinenhandel Üllen GmbH 3017 Bijol d.o.o. 3020 Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. 3021 ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. 3022 Klips, inženiring in montaža ograjnih sistemov, d.o.o. 3023 Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p.

3001 3002 3003 3004

Goldoni S.p.a. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Trisa, d.o.o. Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje 3006 Jata Emona d.o.o. Ljubljana 3006aSlaščičarna Milaim Derviši s.p. 3006bPasco lepila - Jure Maksimovič s.p. 3007 Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. 3008 Famteh d.o.o. 3009 Turopolje Murska Sobota d.o.o. 3011 Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. 3012 Kolenc Gašper s.p.

88


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z4 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z4

4001 4002 4003 4006 4009 4010 4011 4015

4015b Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p. 4016 Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. 4017 Agrocenter, trgovina d.o.o. 4018 Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema 4019 Žagar commerce d.o.o. 4020 Agrotel GmbH 4021 G.T.S. Utensili srl

Vreček Agro, d.o.o., Kranj Kmetijstvo Polanec d.o.o. R.M. International d.d. Ribnica Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Tiba elektromotorji d.o.o. Ljubljana Zaccaria s.r.l. Hermes and Andreja Gačnik s.p.

89


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z5, Z6 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z5, Z6

z6

z5

90


z6 6005 6006 6007 6009

6000 Panvita Kmetijstvo d.o.o. 6000aInpro d.o.o. 6002 Raiffeisen trgovina d.o.o. 6003 NutriVita d.o.o. 6004 Fritz Jeitler Futtermittel G.m.b.H. Berndorf, Podružnica Lutverci

Utensili Italia srl Eurotunnel S.r.l. Petre d.o.o. Agrocvet Drago Zupanič s.p. Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

z5 5001 5002 5003 5004 5006 5007 5007 5007 5007 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5017 5017 5019 5021 5022 5023

5024 Tecnozoo di Vanzetto G & C snc 5025 Smrekca center d.o.o. 5025aČalopek strojarstvo d.o.o. 5026 Posredništvo Ivan Simčič s.p. 5026 Prefabbricati Favero srl 5027 Mauch GmbH & Co. KF 5028 Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. 5029 Larix GT d.o.o. 5030 Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo 5031 Sico d.o.o. 5032 Vzorec Raka d.o.o. 5060 Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. 5061 Vi-ja d.o.o. 5062 Horizont Clair d.o.o. 5063 Eme T&T d.o.o. 5068 Kaindl Austria, Mag. Andreas Ebner 5069 Ageapol d.o.o. 5070 Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi 5071 MOP Pelko d.o.o. 5072 Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p. 5074 Rotometal d.o.o. 5075 Kozina Kranj, d.o.o. 5076 Edward EU, s.r.o. 5078 Energy s.r.l.

Gorenc-Igor Stare s.p. Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o. Andrej Terpin srl Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH Agrosoršak d.o.o. Claas Global Sales GmbH Jorstik d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj TPV Avto d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH Čeplak vulkanizerstvo d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Itro d.o.o. Štore Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Agroenergija d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Mipis projektiva d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o. Agromilk d.o.o. Inventor Joński Jan Strojna zemeljska dela Jože Mužerlin s.p.

91


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z8 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z8

8010 Bonum d.o.o. 8011 Podjetje Trg, trgovina d.o.o. 8011a Brau d.o.o. 8012 Meko d.o.o. Ljubljana 8013 LKS d.o.o. 8014 Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p. 8015 Euro globtrade, d.o.o. 8016 Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo 8017 Esch-Technik Maschinenhandels GmbH 8017 Komteh d.o.o. 8023 Stanislav Skrbinšek s.p.

8000 Trakom d.o.o. 8001 Profi kmet d.o.o. 8001a Romaks Kranj d.o.o. 8002 Arko d.o.o. 8002aEurocom, Jurij Vide s.p. 8003 Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. 8004 Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. 8004aOmega AIR d.o.o. Ljubljana 8004bRauter zanesljiv strelovod 8005 TPGozd Miha Jurančič s.p. 8006 Esch-Technik Maschinenhandels GmbH 8007 Avto-mat & Co. d.o.o. 8008 Agroteh Vrbek d.o.o.

92


8038 Slaščičarna Milaim Derviši s.p. 8039 Veriga K.F. d.o.o. 8041 Trgovsko podjetje Lar d.o.o. 8042 Josef Steiner d.o.o. 8043 Trisa, d.o.o. 8045 Narava daje, Matjaž Perša s.p. 8045aGoldoni S.p.a. 8046 Lek Veterina d.o.o. 8046aTrgovina Bonbonček, Srečko Drev s.p. 8046bCesar Cotacachi 8046c Poslovne storitve in kovinarstvo Bojan Černe s.p. 8047 Narava daje, Matjaž Perša s.p. 8048 Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p. 8049 Kaindl Austria, Mag. Andreas Ebner 8051 Bohinjska sirarna d.o.o. 8052 Drop shop d.o.o.

8023aSonnenkraft Österreich Vertriebs GmbH 8023bKrovstvo Petrovič d.o.o. 8023c Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o. 8024 Robin d.o.o. 8026 Grapak A1 d.o.o. 8030 PPK Alpenlift Mobilität GmbH 8031 Günter Niederl GmbH & Co KG 8032 Expo biro d.o.o. 8032aRecal d.o.o., Radio Maxi 8034 Bernardis Paolo 8034aMedičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. 8035 Edward EU, s.r.o. 8036 Italy Bitree S.r.l. 8036aKaindl Austria, Mag. Andreas Ebner 8037 MoRoWe - Moses Roith Werkzeuge

93


PRODAJNA ULICA SALES STREET

1 3 3a 5 6 7 8 10

11 19

Poslovne storitve in kovinarstvo Bojan Černe s.p. Utensili Italia srl Svetovanje in posredovanje Al-Me Melita Pleteršek s.p. Wang chao d.o.o. Dobra cena d.o.o. Feida d.o.o. Trgovina Anemari Daniel Antolin s.p. Hermes and Andreja Gačnik s.p.

22 20 21 24

94

Calze d.o.o. Trgovina Leonteja, Mateja Kotorčević s.p. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Trgovina Lea Kotorčevič Prelič Lea s.p. Čeh Ana s.p. Domača obrt lesna galanterija Haliti Shefkije s.p.


4 Razstavni program Exhibition Programme • Široka potrošnja Consumer Goods • Gostinstvo Catering


4 A d.o.o. A2/300 Sveti Tomaž 33, SI-2258 Sveti Tomaž, Slovenija Tel.: 02/740 1619, Fax: 02/741 1080 vinko.stefancic@volja.net www.analiza-zemlje.com Analize zemlje, analize rastlin, mikroelementi Soil analysis, plant analysis, micro elements

ADriAgrAF d.o.o. C3/508 Ulica bratov Babnik 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 05/904 0327 martina@freetime.si www.freetime.si; www.adriagraf.eu I feel free freetime.si - turistični informator I feel free freetime.si - tourist informator

ADriATiCA spa A2/311 Strada Dogado 300, I-45017 Loreo, Italija Tel.: 0039 0426/669 627, Fax: 0039 0426/669 630 info@k-fert.it www.k-fert.it Kompleksna mineralna gnojila Complex mineral fertilisers

AgeApOl d.o.o. Z5/5069 Bukovica 1, SI-5293 Volčja Draga, Slovenija Tel.: 05/395 5003, Fax: 05/395 5004 ageapol@amis.net www.ageapol.si Namakalni sistemi, nadstreški za avte, fotovoltaika, sistemi za meglenje, črpališča in filtrske postaje, šotori Irrigation systems, roof racks for cars, photovoltaic systems, fogging, pumping and filter sytems, tents

AgeNCijA 2m d.o.o. C3/411 Revija Gostinec Šmartinska 134a, SI-1000 Ljubljana Tel.: 041/761 199, Fax: 0590/15 832 agencija2m@t-2.net www.revijagostinec.si, www.dvam.si Revija Gostinec Magazine “Gostinec” (Caterer) 96


AgeNCjA AKWizyCji COmmerCiAl TrAVellerS przemySlAW p. KOWAlSKi A/107 Garncarska 21, PL-76-210 Slupsk, Poljska Tel.: 0048 58/522 5400, Fax: 0048 58/552 2210 gdansk@ct.com.pl www.truck.pl; www.bau-expo.pl Agro-Expo je strokovna informacijska in komercialna revija, ki jo delijo na mednarodnih sejmih na Poljskem in v tujini. Ukvarja se s kmetijsko mehanizacijo in opremo. Namen revije Agro-Expo je povezovanje kupcev in prodajalcev. Agro-Expo is a specialist information and advertising magazine distributed at international trade fairs both at home and abroad. It is devoted to agricultural machinery and equipment. The purpose of Agro-Expo is to connect buyers and sellers

AgrOCeNTer, TrgOViNA d.o.o. Z4/4017 Spodnja Senica 5, SI-1215 Medvode, Slovenija Tel.: 0599/42 482, Fax: 01/361 1201 info@agrocenter.si www.agrocenter.si Pašna, hlevska, mlekarska, veterinarska, mesarska oprema in oprema za konjeništvo in male hišne ljubljence Pasture, barn, dairy, veterinary, butchery equipment and accessories for horse riding and small pets

AgrOCVeT DrAgO zupANič s.p. Z6/6009 Gubčeva ulica 7, SI-2250 Ptuj, Slovenija Tel.: 02/788 5396, Fax: 02/788 5397 agrocvet.drago@siol.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Delaval, Švedska Specializirana trgovina z molzno opremo in hladilno tehniko Specialized shop with milking equipment and refrigeration equipment

AgrOeNergijA d.o.o. Z5/5017 Spodnja Gorica 56e, SI-2327 Rače Tel.: 02/609 5050 Proizvodnja električne energije in fotovoltaični sistemi Production of electricity and photovoltaic systems 97


AgrOKOr d.d. A/122 Trg Dražena Petrovića 3, HR-10000 Zagreb, Hrvaška Tel.: 00385 1/489 4565, Fax: 00385 1/489 4126 marketing@agrokor.hr www.agrokor.hr Sorazstavljavec / Co-exhibitor Belje d.d., Darda, Hrvaška Jamnica d.d., Zagreb, Hrvaška Ledo d.d., Zagreb, Hrvaška Predstavitev živilsko-predelovalne industrije Presentation of the food-processing industry

AgrOmArKeT d.o.o. Z2/2026 Kraljevačkog bataljona 235/2, RS-34000 Kragujevac, Srbija Tel.: 00381 3/430 8000, Fax: 00381 3/430 8015 predrag.nikolic@agromarket.rs www.agromarket.rs; www.villager-tools.com Program Villager predstavlja široko izbiro vrtne opreme in je že poznan kupcem iz jugovzhodne Evrope. Poleg novega in inovativnega dizajna je prepoznaven tudi po razmerju kakovosti in cen. Villager programme represents a wide range of garden equipment that has already become recognizable to customers in the region of the Southeast Europe. Apart from new and innovative design it is also characterized by the idea ratio of price-quality

AgrOmehANiKA d.d. KrANj Z2/2027 Hrastje 52a, SI-4000 Kranj, Slovenija Tel.: 04/237 1327, Fax: 04/237 1303 franc.selak@agromehanika.si www.agromehanika.si Škropilna tehnika, traktorji AGT, A. Carraro, Deutz Fahr, razni priključki (obračalniki, vitle, balirke itd.) Spray equipment, tractors AGT, A. Carraro, Deutz Fahr, various attachments (jack, winches, balers, etc.).

AgrOmeTAl KmeTijSKA mehANizACijA d.o.o. Z4/4009 Gorjupova 11, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/423 6820, Fax: 01/423 6824 www.agrometal.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor BCS, Milano, Italija Gallignani, Italija Lamborghini, Treviglio (BG), Italija Traktorji Lamborghini, balirke in ovijalke Gallignani, kosilnice BCS, tračni zgrabljalniki Molon, pajki in zgrabljalniki Frandent, noži za silažo Omc, nakladalci za les Icarbazzoli, program Gramip Lamborghini tractors, Gallignani balers and wrappers, BCS lawn mower, Molon belt rakes, Franden rakes and tedders, OMC knives for silage, Icarbazzoli wood loaders, Gramip program 98


AgrOmilK d.o.o. Z5/5021 Markovo 6, SI-1240 Kamnik, Slovenija Tel.: 041/722 967, Fax: 01/839 2662 agromilk@siol.net www.lely.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Lely, Nizozemska Molzni robot A4 Milking robot A4

AgrOremONT d.o.o. Z2/2011 Radgonska cesta 5, SI-2235 Sveta Trojica Tel.: 02/729 0275, Fax: 02/729 0271 marjan.klobasa@amis.net www.agroremont.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Ferrari, Luzzara (RE), Italija John Deere Maschio-Gaspardo S.p.A, Campodarsego (PD), Italija Projet, Italija Traktorji, kosilnice, vrtni program, sejalnice, poljedelski stroji, balirke Tractors, mowers, garden program, seeders, agricultural machinery, balers

AgrOSAAT d.o.o. B/800 Dolenjska cesta 250a, Lavrica, SI-1291 Škofljica Tel.: 01/514 0070, Fax: 01/514 0073 semena@agrosaat www.agrosaat.si Semena poljščin in vrtnin, sadike vrtnin, poskusno polje - vzorčni nasad Field crops and vegetable seeds, seedlings, test field - a model plantation

AgrOSOluTiON gmbh & Co. Kg A2/301 Prinz-Eugen-Strasse 23, A-4020 Linz, Avstrija Tel.: 0043 732/774 366-0, Fax: 0043 732/774 366-4 office@agrosolution.eu www.agrosolution.eu Agrosol - nova in priznana tehnologija gnojenja Agrosol - the new and proven fertilising technology 99


AgrOSOršAK d.o.o. Z5/5007 Leskovec 90, SI-2331 Pragersko Tel.: 02/803 9120, Fax: 02/803 9121 info@agrosorsak.si www.agrosorsak.si Kombajni, traktorji, zgrabljalniki, obračalniki, balirke, kosilnice proizvajalca Claas Combine harvesters, tractors, rakes, hay rakes, balers, and mowers by the manufacturer Claas

AgrOTeh VrBeK d.o.o. Z8/8008 Rimska cesta 34, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Tel.: 070/819 822 ciril@agroteh.si www.agroteh.si Traktorji, dvoriščni nakladalniki, traktorski priključki Tractors, yard loaders, tractor attachments

AgrOTel gmbh Z4/4020 Hartham 9, D-94152 Neuhaus am Inn Tel.: 0049 850/391 499 0, Fax: 0049 850/391 499 33 info@agrotel.eu www.agrotel.eu Šotorske hale, ležišča za krave, sistemi za zaščito pred vetrom, stene iz razsutega materiala Tent halls, cow mattresses, wind protection systems, bulk material walls

Ah FurmAN SerViS iN prODAjA peTer FurmAN s.p. B1/8003 Rogaška cesta 13, SI-2250 Ptuj, Slovenija Tel.: 02/788 5477, Fax: 02/782 7611 prodaja@ah-furman.si www.ah-furman.si Osebna vozila Toyota Toyota cars

AlBATrOS.Si, d.o.o. A1/214 Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas, Slovenija Tel.: 03/491 1714, Fax: 03/541 9001 info@albatros.si www.albatros.si Večnamenska plastična embalaža, plastični zaboji, plastični zabojniki (big box), plastične palete, plastična tla, plastični zabojčki za vijake (sistem 9000), plastični vozički, zložljive plastične cisterne za transport tekočin, inka palete Multi-purpose plastic packaging, plastic boxes, plastic big boxes, plastic pallets, plastic flooring, plastic boxes for screws (system 9000), plastic carts, folding plastic tanks for the transport of fluids, Inka pallets 100


AlmA mATer eVrOpAeA - eVrOpSKi CeNTer, mAriBOr C3/507b Gosposka ulica 1, SI-2000 Maribor Tel.: 02/250 19 99, Fax: 02/250 1998 info@almamater.si www.almamater.si Promocijski material Promotion material

AmAzOO AÇAÍ A/121 Košnica pri Celju 41, SI-3000 Celje Tel.: 041 877 776 vp@amazo.si www.amazo.si Amazoo je vir čiste naravne energije, zelo hranljiv in zdrav ker vsebuje visok vir vitamina C in omega maščobnih kislin. Amazoo AÇAI je pridelava açaí palme ki rastejo le v določen delu Amazonskega pragozdu, znane so predvsem po številnih antioksidantih ki jih vsebujejo, bogate so tudi z aminokislinami. Amazoo is a source of natural energy, it is very nourishing and healthy because it contains high levels of vitamin C and of omega fatty acids. Amazoo Acai is a product of the acai palm tree which can only be found in a certain part of the Amazon rain forest. It is especially known for its numerous antioxidants as well as for its amino acids.

ANmACON C2/614 Öd 3, D-84140 Gangkofen, Nemčija Tel.: 0049 87/229 10126, Fax: 0049 87/229 10128 anmacon@t-online.de www.conmilk.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Conmilk, Walkringen, Švica Mlekarne na ključ (celotna naprava v modularni sestavi - sistem kontejnerja) Turnkey dairies (complete plant in modular construction - container system)

ApOliS d.o.o. C1/716 Panonska ulica 36, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/526 1662, Fax: 02/526 1664 info@apolis.si www.apolis.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Solsis d.o.o., Murska Sobota, Slovenija Vaillant d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, Slovenija Toplotne črpalke, klime, prezračevalne naprave, sončni kolektorji, sončne elektrarne, kotli na biomaso, električna kolesa Heating pumps, air conditioning, ventilation, solar panels, solar collectors, solar plants, biomass boilers, electric bikes 101


AquAemuNDuS d.o.o. Z2/2033 Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 041/712 487 rogl.darko@siol.net www.bioloske-cistilne-naprave.si Čistilne naprave, rezervoarji za deževnico, lovilci maščob Purification plants, rainwater tanks, grease traps

ArCuS prO d.o.o. C3/506 Levstikova 1/b, SI-3000 Celje, Slovenija Tel.: 041/633 911, Fax: 03/897 5363 info@arcus.si www.arcus.si Masažni stoli, masažne blazine, naprave za masažo nog, naprave za hujšanje Massage chairs, massage cushions, foot massage apparatus, and apparatus for weight loss

ArKO d.o.o. Z8/8002 Prešernova 25, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9620, Fax: 02/584 9630 arko@arko.si www.arko.si Dvigala Hiab, Loglift, Jonsered; traktorske gozdarske prikolice z dvigali Beha; hidravlika in nadgradnje Meiller; viličarji Moffett, Combi lift; vitli Warn, Rotzler, Sepson Hiab, Loglift, Jonsered cranes, Beha forestry tractor trailers with cranes, Meiller hydraulics and upgraders, Moffett forklifts, Combi Lift, Warn, Rotzler and Sepson winches

ArmeX ArmATure d.o.o. A2/310 Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica, Slovenija Tel.: 01/786 9270, Fax: 01/786 9266 info@armex-armature.si www.cistilnenaprave-dezevnica.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Biorock Sarl, Luxemburg Otto Graf G.m.b.H., Teningen, Nemčija PPU Umwelttechnik GmbH, Nemčija Biološke čistilne naprave, ki delujejo brez elektrike, biološke čistilne naprave, ki delujejo s pomočjo elektrike, sistemi za zbiranje in uporabo deževnice, ponikalni sistemi, namakalni sistemi za kmetijstvo in športna igrišča, kompostniki za gospodinjstva Biological purification plants that operate without electricity, biological purification plants that operate with the help of electricity, systems for the collection and use of rainwater, seepage systems, irrigation systems for agriculture and sports grounds, household composters 102


ASperSOreS ArAÚjO A/121 Av. Dilson de Oliveira, 207 Alvorada, CEP 32041-590, Contagem - MG, Brazil Tel.: +55 31 3912-1559, Fax: +55 31 3912-1559 geraldo@comercialaraujo.com www.aspersoresaraujo.com.br Proizvajalec namakalnih naprav, ki segajo od modelov za majhne površine in vrtove do velikih naprav, ki se uporabljajo v industrijskem kmetovanju in pridelavi. Linija proizvodov vključuje: vrtne škropilnike, vodne topove, rotacijske škropilnike, teleskopske škropilnike Manufacturer of “irrigation sprinklers” ranging from models for use on small plots and gardens to canons employed in large-scale farming. The product line comprehends: Garden Sprinkler, Irrigation Canon, Dancing Sprinkler and Retractile Sprinkler

ATOm d.o.o. A2/324 Partizanska cesta 31, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Tel.: 02/621 7779 info@atom.si www.atom.si Gospodinjska galanterija in zeliščna kozmetika Household goods and herbal cosmetics

AVTO rAjh d.o.o. B1/8001 Jeruzalemska cesta 1, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 02/584 9960, Fax: 02/584 9957 prodaja@avtorajh.si www.avtorajh.si Pooblaščeni prodajalec in serviser za fordova vozila v Ljutomeru in Murski Soboti Authorized sales and service for Ford vehicles in Ljutomer and Murska Sobota

AVTOBuSNi prOmeT murSKA SOBOTA d.d. B1/8002 Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 1620, Fax: 02/530 1621 bernarda.maucec@apms.si www.peugeot-ms.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Peugeot Slovenija d.o.o., Ljubljana, Slovenija Vozila Peugeot P 208, novi Crosover 2008, P 301, P 5008. Pooblaščen prodajalec in serviser vozil Peugeot Peugeot P 208, new Crossover 2008, P 301, P 5008. Authorized sales and service of Peugeot vehicles 103


AVTOhišA KOlmANič & DOKl d.o.o B1/8004 Industrijska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/530 4620, Fax: 02/530 4659 info@kolmanic-dokl.si www.kolmanic-dokl.si Avtomobili znamke Mazda Mazda cars

AVTO-mAT & CO. d.o.o. Z8/8007 Ložnica pri Žalcu 14/a, SI-3310 Žalec, Slovenija Tel.: 03/710 4120, Fax: 03/710 4121 info@avto-mat.si www.kioti.si Traktorji Kioti za vsestransko uporabo v kmetijstvu, komunali, gozdarstvu in vinogradništvu. Kompaktni traktorji moči od 20 do 95 KM. Daljinsko vodene kosilnice Spider za košnjo na zahtevnih brežinah Kioti tractors for versatile use in agriculture, utilities, forestry and viticulture. Compact tractors from 20 to 95 hp. Spider remote controlled mower for mowing on difficult slopes

AVTOmATeriAl d.o.o. Z2/2003a Ante Trstenjaka 17, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 02/584 1400, Fax: 02/584 9590 avtomaterialdoo@siol.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Gumitehna d.o.o., Kranj, Slovenija Gume za kmetijsko mehanizacijo, klinasti in ploščati jermeni, zračnice, cevi in drugi gumi izdelki Tyres for agricultural machinery, V and flat belts, inner tubes, hoses and other rubber products

BAčVArijA SrNeC C3/402 Josipa Štolcera Slavenskog 5, HR-40305 Nedelišče, Hrvaška Tel.: 00385 40/821 602, Fax: 00385 40/821 747 info@bacvarijasrnec.hr www.bacvarijasrnec.hr Proizvodnja sodov Barrel production 104


BAlS ANDrej SeDej s.p. C2/622 Iljaševci 20, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija Tel.: 02/587 1819, Fax: 02/587 1819 andrej.sedej@volja.net www.bals.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor HB Beton, Češka Mik Bohemia, Češka Univent, Nemčija Komplet oprema za svinjske in goveje hleve; mešanje in črpanje gnojnice; bioplin Set of equipment for pig and cattle barns, mixing and pumping manure, biogas

BANKA KOper d.d. A/117 Pristaniška 14, SI-6502 Koper Tel.: 05/666 1000, Fax: 05/666 2022 info@banka-koper.si www.banka-koper.si Banka Koper ima široko paleto finančnih storitev, namenjenih prebivalstvu, kmetovalcem in turističnim kmetijam, malemu gospodarstvu, kakor tudi velikim gospodarskim družbam in holdingom The bank Banka Koper has a wide range of financial services for individuals, farmers and tourist farms, and small businesses as well as large corporations and holding companies

BArBATuS d.o.o. C1/753 Na gorco 35, Pekre, SI-2341 Limbuš, Slovenija Tel.: 08/205 3265, Fax: 08/205 3266 darko@barbatus.si www.barbatus.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Senko d.o.o. Štefanec, Čakovec, Hrvaška Topling d.o.o., Prnjavor, Bosna in Hercegovina Kotli na polena in lesene pelete Topling, štedilniki Senko Topling log wood and wood pellet boilers, Senko stoves

BeNeDiCT d.o.o. A/111, Z2/2041 Mestni trg 11, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/620 8660, Fax: 01/620 8663 info@benedict.si www.benedict.si Lastna proizvodnja čokoladnih izdelkov in bonbonov Own production of chocolate products and sweets 105


BeOFiNAliST d.o.o. A2/331 Partizanske vode 4, RS-11030 Beograd, Srbija Tel.: 00381 63/102 0114, Fax: 00381 11/251 6570 beofinalist@gmail.com Proizvodi za nego usnja Products for leather care

BerNArDiS pAOlO A1/210 C.so Italia, 79, I-34170 Gorizia, Italija Tel.: 0039 328/759 9543, Fax: 0039 0481/532 120 bernardis.paolo@alice.it Osem vrst salam, tartufata, posušeni paradižnik Eight kinds of salami, tartuffe, dried tomatoes

BiDer KmeTijSKi STrOji, BOjAN BiDer s.p. Z5/5060 Dol-Suha 3a, SI-3332 Rečica ob Savinji, Slovenija Tel.: 041/647 793, Fax: 03/839 1810 bider@siol.net www.bider.si Sekalniki lesa, gorilniki lesnih sekancev, mešalnik gnojevke, traktorski električni agregat Wood chippers, burners for wood chips, slurry mixer, tractor power unit

BijOl d.o.o. Z3/3017 Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica Tel.: 02/879 0156, Fax: 02/879 0158 info@bijol.si www.bijol.si Gozdarsko dvigalo, cepilne klešče, kiper prikolica Forestry crane, splitting forceps, tipper trailer

BiODAr - zVezA zDružeNj eKOlOšKih KmeTOV SlOVeNije A/101 Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/230 1201 zveza.ekokmet@zveza-ekokmet.si www.zveza-ekokmet.si Predstavitev programa Bio užitek in izdelkov članov ZZEKS (sadje, zelenjava, sadni sokovi, žitarice in izdelki iz žit, med, vino, zelišča, mesnine in ostala ekološki pridelana živila) Presentation of the program Bio enjoyment and products by members of the Association of Slovenian Organic Farmers (ZZEKS) (fruits, vegetables, juices, cereals and cereal products, honey, wine, herbs, meats and other organically produced food) 106


BiOmASA d.o.o. C1/717 Krnica 52, SI-3334 Luče, Slovenija Tel.: 03/838 4086, Fax: 03/838 4087 info@biomasa.si www.biomasa.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Fröling G.m.b.H., Grieskirchen, Avstrija Kotli na lesno biomaso - polena, peleti, sekanci, daljinska omrežja na lesno biomaso Biomass boilers - firewood, pellets, chips, remote network on wood biomass

BiOmASA jAKOšA, miTjA jAKOšA s.p. C1/755 Dolina 16, SI-9201 Puconci, Slovenija Tel.: 040/163 937, biomasaj@gmail.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., Žalec, Slovenija Kotli na lesno biomaso, polena, peleti, sekanci Boilers on wood biomass, wood logs, pellets, and chopped wood

BiO-TOp d.o.o. D/2g Dobja vas 114a, SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija Tel.: 02/822 2512, Fax: 02/822 2512 info@biotop.si www.aronija-original.si Bio izdelki iz aronije (sokovi, suhe jagode, liker, vino, čaj) Bio products from aronia (juices, dried fruit, liqueur, wine, tea)

BOBeX d.o.o. Kraljice Natalija 1, RS-11000 Beograd, Srbija Tel.: 00381/1126 87244, Fax: 00381/1126 87244 bobexbg@gmail.com www.bobexdoo.com Filtri za vodo; pripomočki za dekoriranje hrane; inovativni izdelki Water filters; accessories for food decoration; innovative products 107


BOhiNjSKA SirArNA d.o.o. Z8/8051 Srednja vas v Bohinju 114, SI-4267 Srednja Vas v Bohinju, Slovenija Tel.: 04/574 6100, Fax: 04/572 3456 ukc@siol.net www.sir.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Javni zavod za pospeševanje turizma, Turizem Bohinj, Bohinjska Bistrica, Slovenija Bohinjski sir, Mohant, Triglavski planšarski sir, katalogi in ostali promocijski material Bohinja Bohinj cheese, Mohant, Triglav herdsman's cheese, catalogues and other promotional material for Bohinj

BONum d.o.o. Z8/8010 Prelesje 33, SI-8232 Šentrupert, Slovenija Tel.: 07/343 4160, Fax: 07/304 0070 bozo@bonum.si www.bonum.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agrinova srl, Curtarolo, Italija AS Motor GmbH, Bühlertan, Nemčija Axxsom International s.p.r.l., Gembloux, Belgija Chikusui Canycom, Fukuoka, Japonska Grillo S.p.a., Cesena (FO), Italija Irus GmbH, Burladingen-Salmendingen, Nemčija Karsit Holding s.r.o., Jaromer, Češka Niko GmbH, Bühl, Nemčija Profesionalne kosilnice, vrtni traktorji, motokultivatorji, gumi goseničarji, transporterji, strižne kosilnice, prekopalniki, daljinsko vodene kosilnice, drobilniki, mlini, kosilnice za parke in strme terene Professional mowers, garden tractors, tillers, rubber excavators, transporters, sickle mowers, tillers, remote controlled lawn mowers, shredders, mills, mowers for parks and steep terrain

BOreAliS l.A.T. gmbh A2/309 St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Avstrija Tel.: 0043 732/6915 2592, Fax: 0043 732/6915 5990 iveta.kaltenboeck@borealisgroup.com www.linzeragrotrade.com Gnojila z več hranilnimi snovmi, enokomponentno dušikovo gnojilo Compound fertiliser, single-nitrogen fertiliser

BrAlKO d.o.o. A2/335 Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki Tel.: 03/891 5560, Fax: 03/891 5561 bralcom@siol.net www.bralcom.eu Čistilni program, pometalni stroji, robotski sesalniki, brisala za tla Cleaning program, sweepers, robot vacuum cleaners, floor wipers 108


BrAu d.o.o. Z8/8011a Brezoviška cesta 9, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija Tel.: 031/377 720, Fax: 059/039 809 info@brau.si www.brau.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Breviglieri, Nogara (VR), Italija F.lli Cressoni s.p.a., Volta Mantovana, Italija Fantini S.r.l., Medole (MN), Italija Imants BV, Reusel, Nizozemska MA/AG s.r.l., Casalbuttano (Cremona), Italija Sgariboldi S.r.l., Codogno - Ludi, Italija Silesfor s.r.l., Rubeno (PD), Italija TLM s.r.l., Nervesa della Bataglia (TV), Italija Koruzni in sončnični adapter, žitni heder, rotacijski prekopalnik, krožna brana, vrtavkasta brana, mulčer, freza, šotor in tunel, silos, krmilno - mešalna prikolica Corn and sunflower adapter, cereal heder, rotary tiller, a circular harrow, rotary harrow, mulcher, tiller, tent and tunnel, silo, control - mixing trailer

CAlze d.o.o. A2/328, ZS/11 Breg 36b, SI-3313 Polzela Tel.: 03/700 1560, Fax: 03/700 1561 calze@srecen.si Bombažne nogavice lastne proizvodnje Cotton socks own production

CeNTer rS zA pOKliCNO izOBrAžeVANje repuBliC OF SlOVeNiA CeNTre FOr VOCATiONAl eDuCATiON C3/507 Kajuhova 32U, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/586 4200, Fax: 01/542 2045 info@cpi.si www.cpi.si NPK - Sistem Nacionalnih poklicnih kvalifikacij NPK - National Vocational Qualifications System

CeNTer zA zDrAVje iN rAzVOj murSKA SOBOTA D/13 Ulica Arhitekta Novaka 2/b, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/538 1767, Fax: 02/530 2119 silva.nemes@czr.si www.czr.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191; SI-9264 Grad Pomurje - naravno in domače: lokalna kulinarična in turistična ponudba, ekološki pridelovalci, ponudba degustacije jedi, izdelki pomurskih razstavljavcev in rokodelcev Pomurje - natural and homemade: local culinary and tourist offers, organic farmers, tastings of dishes, products by Pomurje exhibitors and artisans 109


CerjAK d.o.o. Z2/2002 Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec, Slovenija Tel.: 07/492 1682, Fax: 07/492 1683 info@cerjak.si www.cerjak.si Kardanske gredi, zglobi, varnostni elementi, rezervni deli PTO shaft, swivels, safety components and parts

CeSAr COTACAChi Z8/8046b Mesarska cesta 28, SI-1000 Ljubljana, Slovenija CDji, ročni izdelki iz Južne Amerike CDs, handmade products from South America

Cgm CVeTKO gruDeN s.p. A2/327 Starovaška cesta 13, SI-4226 Žiri, Slovenija Tel.: 04/510 5560, Fax: 04/510 5561 c.gruden@siol.net www.torbe-gruden.si Ženske in moške poslovne, casual in modne usnjene torbe, ženske in moške usnjene denarnice, ženski in moški usnejni pasovi, poslovna darila, usnjeni etuiji, obeski za ključe, drobna usnjena galanterija Men and women's business, casual and fashionable leather bags, men and women's leather wallets and purses, men and women's leather belts, business gifts, leather cases, key rings, fancy leather goods

CiNKArNA Celje d.d. A2/304 Kidričeva 26, SI-3000 Celje, Slovenija Tel.: 03/427 6000, Fax: 03/427 6292 info@cinkarna.si www.cinkarna.si Cuprablau - bakrov fungicid, Pepelin - žveplov fungicid, Humovit - pripravljen substrat za presajanje in vzgojo rastlin, Calcin - gnojila, Zelena galica - železovo gnojilo Cuprablau - copper fungicide, Pepelin - sulfur fungicide, Humovit - ready substrate for transplanting and growing plants, Calcina - fertilizer, Zelena galica - iron fertilizer 110


CiTy COOperATiON A/127 Jureša Cirila ulica 4, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/581 1105, Fax: 02/584 8334 info@jeruzalem.si www.24cities.eu 24 mest predstavlja svojo turistično ponudbo: Avstrija: Bad Radkesburg, Fehring, Feldbach, Friedberg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg, Weiz; Madžarska: Lenti, Letenye, Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Vasvár, Zalalövő; Slovenija: Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Radenci 24 towns present their tourist offers: Austria: Bad Radkesburg, Fehring, Feldbach, Friedberg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg and Weiz, Hungary: Lenti, Letenye, Körmend, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Vasvár, and Zalalövı, Slovenia: Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, and Radenci

ClAAS glOBAl SAleS gmbh Z5/5007 Regionalzentrum Austria & Adria Industriestraße 18, A-2104 Spillern, Avstrija Tel.: 0043 22/668 1609-9153, Fax: 0043 22/668 1609-170 herbert.donner@claas.com www.claas.at Claas paleta izdelkov: traktorji in kombajni za kmetovalce, izvajalce in velike proizvajalce Claas product portfolio consisting of tractors, combine harvesters and harvesting machinery for farmers, contractors and large producers

CreATON Ag C1/704 Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen, Nemčija Tel.: 041/627 743, Fax: 02/586 1315 milan.murkovic@creaton.de www.creaton.de Opečna kritina Roof tiling

CreiNA d.d. KrANj Z2/2022 Ulica Mirka Vadnova 8, SI-4000 Kranj, Slovenija Tel.: 04/201 3360, Fax: 04/201 3363 info@creina.si www.creina.com Cisterne za gnojevko, komunalne cisterne, trosilci mineralnih gnojil, mešalci gnojevke, nadomestni sodi cistern za gnojevko, dogonojevalci in deponatorji gnojevke Slurry cistern, sewage tanks, mineral fertilizer spreaders, slurry mixer, spare tanks for liquid manure, fertilising and slurry depositing systems 111


CuCiNA iTAliANA A2/337 Via Torino 112b, I-12063 Dogliani (CN), Italija Tel.: 0039 340/421 3434, Fax: 0039 0173/742 018 cucinaitaliana@hotmai.com www.messerspirale.com Čudežni nož (rezalnik zelenjave), spirala (rezalnik zelenjave), Safti (ožemalnik limon) Miraculous knife (vegetable cutter), spiral (vegetable cutter), Safti (lemon squeezer)

čAlOpeK STrOjArSTVO d.o.o. Z5/5025a Čakovečka 136, HR-40305 Nedelišče Tel.: 00385 40/895 252, Fax: 00385 40/895 334 info@strojarstvo-calopek.hr www.strojarstvo-calopek.hr Projektiranje in proizvodnja strojev in opreme za kmetijstvo in gradbeništvo. Rotacijski mulčer, mulčerji, mešalnice za krmo, robkalniki koruze, transportni trakovi, polžni transporterji Planning and production of machines and equipment for agriculture and construction. Rotation mulcher, flail mulchers, feed mixers, corn shellers, belt conveyors, screw conveyors

čeBelArSKA zVezA SlOVeNije A/119 Brdo pri Lukovici 8, SI-1225 Lukovica Tel.: 01/729 6100, Fax: 01/729 6132 lidija.senic@czs.si www.czs.si Informiranje in predstavitev čebelarstva: razstava čebeljih pridelkov, literature, panojev, razdeljevanje informacijskega gradiva, degustacija medenjakov in medu Information and presentation on beekeeping: exhibition of bee products, literature, beehives, distribution of information material, tastings of gingerbread and honey

čeplAK VulKANizerSTVO d.o.o. Z5/5012 Partizanska cesta 55, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Tel.: 02/564 9550, Fax: 02/564 9551 ceplak_vulkanizerstvo@t-2.net www.ceplak.si Pnevmatike za kmetijsko mehanizacijo Tyres for agricultural machinery

čzD KmečKi glAS, d.o.o. B/810 Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/473 5350, Fax: 01/473 5377 peter.zadel@czd-kmeckiglas.si www.kmeckiglas.com Založniški program, časopis, revije Publishing program, newspaper, magazines 112


DATAlAB TehNOlOgije d.d. A/110 Koprska ulica 92, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 041/289 459, Fax: 01/252 8910 info@datalab.si www.datalab.si Na sejmu predstavljamo program za vodenje računovodstva in ostalih evidenc, ki so pomembne za vodenje kmetije. Te evidence so: rejske knjige, KOP evidence, vodenje računovodstva po metodologiji FADN. Program smo poimenovali PANTHEON FARMAccouting At the fair we will present our management accounting program and other records that are important for management of a farm. These records are: breeding book, the KOP evidence management accounting according to the methodology FADN. The program is called PANTHEON FARMAccouting

DelAVSKA hrANilNiCA d.d. ljuBljANA A/116 Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 031/333 381, Fax: 01/300 0220 saso.ignjatovic@delavska-hranilnica.si www.delavska.si Ponudba za kmete: račun, krediti, varčevanja, enostaven plačilni promet... Offer for farmers: account, credit, saving, easy payments ...

DemeTer zAVOD zA BiOlOšKO DiNAmičNO gOSpODArjeNje A/102e Gradnikova cesta 89, SI-4240 Radovljica Tel.: 040/615 386 ef.zavodnik@gmail.com www.demeter.si; www.biodinamika.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Arcoiris srl, Modena, Italija Sativa Rheinau AG, Rheinau, Švica Predstavitev biodinamičnega kmetovanja v Sloveniji, kontrolni in certifikacijski organi, biodinamična semena, proizvodi kmetij po biodinamični pridelavi Presentation of biodynamic farming in Slovenia, inspection and certification bodies, biodynamic seeds, farm products according to biodynamic farm production

DeželNA BANKA SlOVeNije d.d. B/809 Kolodvorska 9, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/472 7101, Fax: 01/472 7405 info@dbs.si www.dbs.si Široka ponudba bančnih in finančnih storitev za prebivalstvo, samostojne podjetnike in pravne osebe. Posebna ponudba za kmetijsko dejavnost. Leasing storitve v okviru DBS Leasinga Wide range of banking and financial services for the population, independent entrepreneurs and legal entities. Special offer for the agricultural activities. Leasing services as part of DBS Leasing 113


Dlg SerViCe gmbh A/117b Eschborner Landstrasse 122, D-60489 Frankfurt, Nemčija Tel.: 0049 692/478 8269, Fax: 0049 692/478 8123 expo@dlg.org www.dlg.org DLG (nemško kmetijsko združenje) je med vodilnimi organizacijami s področja kmetijstva in prehrane. Glavne aktivnosti: širjenje znanja; testiranje kmetijske mehanizacije itd.; organizacija mednarodnih razstav, kot so Agritehnica, svetovno vodilna razstava kmetijske mehanizacije in opreme The DLG (German Agricultural Society) is a leading organization in the agricultural and food sectors. Main activities: sharing of knowledge and expertise; test of agricultural machinery ect.; organization of international exhibitions, e.g. Agritechnica, the world's leading exhibition for agricultural machinery and equipment

DOBrODelNO DrušTVO pOmAgAjmO ODprTih SrC A1/211 Bakovci, Vrtna ulica 15, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/835 320 dobrodelnodrustvo@gmail.com www.dobrodelnodrustvo.com Predstavitev dejavnosti društva: pomoč otrokom, aktivno preživljanje prostega časa, pomoč starejšim. pomoč socialno ogroženim družinam Presentation of the association's activities: help for children, active leisure time, assistance to the elderly, assistance to socially deprived families

DrAVSKe eleKTrArNe mAriBOr d.o.o. Z8 Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor Tel.: 02/300 5573, Fax: 02/300 5655 mojca.pogacnik@dem.si www.dem.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor PRI - Pomurski razvojni inštitut, Murska Sobota, Slovenija Nagradna igra, praktična darila za obiskovalce Competitions, practical gifts for visitors

DrOp ShOp d.o.o. A1/213a, Z8/8052 Mrharjeva 8, SI-1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija Tel.: 01/516 1589, Fax: 01/512 6489 info@drop-shop.si www.drop-shop.si Prodaja vseh vrst bonbonov, oreščkov v čokoladi, praženih mandljev, lizik Sales of all types of candies, nuts in chocolate, roasted almonds, lollies 114


DrušTVO ArNiKA C3/405 Podlešje 12, SI-3233 Kalobje, Slovenija Tel.: 03/579 5011, zelisca@siol.net Zelišča in pripravki iz zelišč slovenskih kmetij Herbs and preparations made of herbs from Slovenian farms

DrušTVO BiSeri NArAVe D/2i Ulica Marje Boršnikove 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 041/709 643, biseri.narave@gmail.com Izdelki iz konoplje Products made from hemp

DrušTVO gOjiTeljeV pASemSKih mAlih žiVAli murSKA SOBOTA Markišavci 25, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 041/228 613 Sorazstavljavec / Co-exhibitor Društvo za vzgojo in varstvo ptic Murska Sobota, Slovenija Razstava pasemskih malih živali: kunci, okrasna perutnina, golobi, ptice Exhibition of breeds of small animals: rabbits, ornamental poultry, pigeons, birds

DrušTVO prOizVAjAlCeV KrAšKegA BriNjeVCA iN BrKiNSKegA SliVOVCA A/105a Sejmiška 1a, SI-6210 Sežana, Slovenija Tel.: 041/927 230 milena.stolfa@go.kgzs.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Franc Jelušič, Kozina, Slovenija Igor Šiškovič, Materija, Slovenija Milena Štolfa, Sežana, Slovenija Sadjarska kmetija Morelj, Vremski Britof, Slovenija Predstavitev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Presentation of Karst gin and Brkini plum brandy 115


DrušTVO zA OpAzOVANje iN prOučeVANje pTiC SlOVeNije D/11 Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/426 5875, Fax: 01/425 1181 dopps@dopps.si www.ptice.si Predstavitev značilnih vrst ptic, njihovih ekoloških funkcij in življenjskih prostorov na območjih kmetijskih zemljišč, predstavitev pticam in naravi prijaznih kmetijskih praks ter območij ohranjene narave v Sloveniji Presentation of typical bird species, their ecological functions and habitats in the areas of agricultural land, presentation of birds and nature-friendly farming practices and areas of preserved nature in Slovenia

DrušTVO zA prOmOCijO prlešKih eKOlOšKih KmeTij A/102b Glavni trg 13, SI-9240 Ljutomer, Slovenija marko.slavic@gov.si www.ekoprlekija.si Ekološki izdelki Organic products

DrušTVO zA rAzVOj pODeželjA "lAS OVTAr SlOVeNSKih gOriC" C3/400 Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 05/912 8773 info@lasovtar.si www.lasovtar.si Kulinarične dobrote, vino in izdelki domače obrte ter ideje za izlete po Slovenskih goricah Culinary delights, wine and handicraft products and ideas for trips to the hills of Slovenske gorice.

DrušTVO zeliščArjeV pOmurje D/2j Rakičan, Lendavska 3, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 051/644 681 schneider.dzp@gmail.com Zelišča in izdelki iz zelišč iz programa Društva zeliščarjev Pomurje Herbs and herbal products from the Herbalists Association Pomurje program

DružiNSKO pODjeTje KOSič d.o.o. C1/754 Ruperče 13, SI-2231 Pernica, Slovenija Tel.: 02/644 6100, Fax: 02/644 6105 ales.kosic@kosic.si www.kosic.si Garažna vrata, pogoni za garažna vrata Garage doors, drives for garage doors 116


eDWArD eu, s.r.o. Z5/5076, Z8/8035 L. Okanika 2, SK-94901 Nitra, Slovaška (Slovakia) Tel.: 00421 911/784 132 noznice@edward.eu www.edward.eu Specialne vrtne škarje "Edward" Special garden shears "Edward"

eKO pODeželje z.o.o. A/102a Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 05/907 6898, Fax: 02/530 8250 info@eko-podezelje.si www.eko-podezelje.si Ekološki pridelki in izdelki: čaji, zelišča, namazi, zelenjava, siri in mlečni izdelki, žita in žitni izdelki, sokovi, sirupi itd. Organic crops and products: tea, herbs, spreads, vegetables, cheeses and dairy products, cereals and cereal products, juices, syrups, etc..

eKO-SOCiAlNA KmeTijA KOreNiKA D/2f Šalovci 86, SI-9204 Šalovci, Slovenija Tel.: 070/752 558, kranjecines@gmail.com www.korenika.si Ekološki izdelki (sir, zelišča, sušeno sadje, zelenjava, čaji, tinture, olja...) Organic products (cheese, herbs, dried fruits, vegetables, teas, tinctures, oils ...)

eleKTrONOVAK C3/402 Čakovečka 36, Gornji Hrašćan, HR-40306 Macinec, Hrvaška Tel.: 00385 40/858 200, Fax: 00385 40/858 781 elektronovak@ck.t-com.hr www.elektronovak.hr Hladilniki za vino in gostinstvo Cooling units for wine and catering

emBASSy OF The FeDerATiVe repuBliC OF BrAzil A/121 Veleposlaništvo Federativne republike Brazilije Kongresni trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/244 2400, Fax: 01/244 2420 secom.liubliana@itamaraty.gov.br http://liubliana.itamaraty.gov.br

117


eme T&T d.o.o. Z5/5063 Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/252 2232, Fax: 02/251 2039 emilmlakar.eme@siol.net Prodaja, najem, servis viličarjev Sales, rental, servicing of fork trucks

emili - emilijA pAVlič s.p. A1/219a Pot v Gaj 7, SI-6000 Koper, Slovenija Tel.: 05/628 4376 info@emilijapavlic.si www.emilijapavlic.si Prodajanje lastne kuharske knjige in svetovanje za prehrano Selling own cookbooks and advice on nutrition

empOriO BrASil A/121 Via Poscolle 36/B, Udine, Italia Tel.: 0039.0432.179.3327, Fax: 0039.0432.179.3328 info@emporiobrasil.it www.emporiobrasil.it Uvoz, izvoz in distribucija brazilskih proizvodov (ročno izdelan nakit, keramika in les, kamni, Capim Dourado). Podjetje Trade-Brazil dela tudi kot partner s podjetji, ki so specializirana v svetovanju, razvoju in odpiranju trgov za potrošnike, ki želijo uvažati ali izvažati. Import, export and distribution of Brazilian products (handcrafted jewelry, ceramics and wood, stones, Capim Dourado). In addition, our company TRADE-BRAZIL works in partnership with companies specialized in consulting, development and the opening up of markets for customers wishing to import or export.

eNergy s.r.l. Z5/5078 Via del Progresso 35, I-36054 Montebello Vicentino Tel.: 0039 0444/450 422, Fax: 0039 0444/457 904 azerbato@energy-gruppi.it www.energy-gruppi.it Generatorji Generators 118


eNgrOTuš, d.d. A/105b Cesta v Trnovlje 10a, SI-3000 Celje, Slovenija Tel.: 0597/33 000, Fax: 0597/33 045 info@tus.si www.tus.si Predstavitev projekta Spoštujmo slovensko, nove linije Slovenske dobrote tradicionalne mesne dobrote, mlečne dobrote iz Goričkega, slovenske sadike zelenjadnic, slovenski česen in Ptujski Luk ter Tuševih izdelkov slovenske prehrambene industrije. Predstavitev vključuje tudi aktivnosti k vzpodbuditvi kmetov, da se pridružijo k partnerstvu za večjo samooskrbo z zelenjavo, sadjem in domačimi izdelki. Slovenske dobrote bo predstavljal Kuhar Jaka. Obiskovalci bodo lahko dobrote pokušali po želji pa tudi kupili Presentation of the project Respect Slovenian, a new line of Slovenian specialties - traditional meat dishes, dairy delicacies from Goricko, Slovenian vegetable seedlings, Slovenian garlic and Ptuj onions as well as Tuš products from the Slovenian food industry. The presentation also includes activities to encourage farmers to join the partnership for greater self-sufficiency in vegetables, fruit and home-made products. Slovenian delicacies will be presented by Chef Jaka. Visitors can taste our delicacies and according to their wishes may also buy things

eSAl d.o.o. C1/715 Anhovo 9, SI-5210 Deskle, Slovenija Tel.: 05/392 1572, Fax: 05/392 1657 esal@esal.si www.esal.si Strešna kritina Valovitka® Roofing Valovitka®

eSCh-TeChNiK KuBOTA Esch-Technik Maschinenhandels GmbH Z8/8006, Z8/8017 Klagenfurter Str. 129, A-9300 St.Veit/Glan Tel.: 0043 4212/29 600, Fax: 0043 4212/61 70 info@kubota-traktorji.si www.kubota-traktorji.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Kosport d.o.o., Ravne na Koroškem, Slovenija KUBOTO, japonskega proizvajalca dizelskih motorjev, komunalnih in kmetijskih traktorjev, predstavlja generalni uvoznik ESCH-TECHNIK. Posebnost so tri leta garancije, saj so vsi sestavni deli iz ene tovarne že od leta 1890 ESCH-TECHNIK, the general importer of KUBOTA, presents the Japanese producer of Diesel engines as well as of municipal and farm tractors. The special thing about these products is that they have a guarantee of three years and that all parts come from one single factory since 1890 already. 119


eTNOlOšKO KulTurNO DrušTVO "KüNšTNi prleKi" C3/400a Železne dveri 9, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 041/909 312, mprlek@gmail.com www.kunstni-orleki.si Predstavitev Republike Prlekije Presentation of the Republic of Prlekija

eurO glOBTrADe, d.o.o. Z8/8015 Voklo 49, SI-4208 Šenčur Tel.: 041/208 568, Fax: 04/259 1520 primoz@euro-globtrade.si www.euro-globtrade.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor HB-Brantner, Avstrija Lely, Nizozemska McHale, Irska Traktorske prikolice Brantner, balirke Mchale, obračalni plugi Överum, traktorski nakladalci MX, česala Einbock, stroji za obdelavo tal Kongskilde Brantner tractor trailers, Mchale balers, Överum reversible ploughs, MX tractor loaders, Einbock harrows, Kongskilde machines for soil treatment

eurOCOm, jurij ViDe s.p. Z8/8002a Dolenja Stara vas 21, SI-8310 Šentjernej, Slovenija Tel.: 031/342 240 jurij.vide@siol.net Traktorji Branson Branson tractors

eurONATurA Di COTič BruNO A/112 Str. della Mainizza 409, I-34170 11 Gorizia, Italija Tel.: 0039 0481/391 099, Fax: 0039 0481/391 099 euronatura@hotmail.it Olive, paradižniki Olives, tomatoes

eurOTuNNel S.r.l. Z6/6006 Via Eligio Porcu 7, I-31040 2 Giavera del Montello, Italija Tel.: 0039 0422/771 035, Fax: 0039 0422/771 035 info@eurotunnelsrl.it www.eurotunnelsrl.it Skladiščni tuneli, večnamenski tuneli, skladišča, ograje, konstrukcije za hleve Storage tunnels, multipurpose tunnels, warehouses, fences, construction of stables 120


eViTel d.o.o. A1/206 Ob Poleni 23, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Tel.: 041/377 362, natasa.geric.pal@siol.net Prodaja mobilnih telefonov, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije, dodatna oprema za mobilno telefonijo Sales of mobile phones, authorized dealer of Telekom Slovenia, mobile phones accessories

eXpO BirO d.o.o. Z8/8032 Miklavška cesta 57, SI-2311 Hoče, Slovenija Tel.: 02/480 5800, Fax: 02/480 5820 info@expobiro.si www.expobiro.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Expo deko d.o.o., Hoče, Slovenija Najem, prodaja in proizvodnja: -montažnih dvoran, - prireditvenih šotorov, - skladiščnih šotorov, - izdelkov iz PVC ponjav. Novost! Carport Expo - nadstrešek za avto s 3D membrano Hire, sales and production: prefabricated halls and event tents - storage tents products from PVC tarpaulins. Novelty! Carport Expo - 3D membrane roofed structure for cars

FABijAN d.o.o. Z2/2012 Vosek 6e, SI-2231 Pernica, Slovenija Tel.: 02/644 9288, Fax: 02/644 9289 info@fabijan.si www.fabijan.si Vršičkarji, mulčarji, pršilniki, pnevmatske stiskalnice, robkalniki, polnile linije, traktorji Mccornick, Valpadana, Holder Trimmers, mulchers, sprayers, pneumatic presses, filling lines, Mccormick, Valpadana, and Holder tractors

FAmm COmmerCe d.o.o. C2/608 Trgovina-storitve Obrtna cona Logatec 10a, SI-1370 Logatec, Slovenija Tel.: 01/759 1500, Fax: 01/759 1507 info@fammcommerce.si www.fammcommerce.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Alliance tire Group inc., Izrael Speedways tires, Indija Yokohama Tire inc., Japonska Traktorske pnevmatike, tovorne pnevmatike, pnevmatike za gradbeno mehanizacijo, avtoplašči za osebna vozila Tractor tyres, truck tyres, tyres for construction mechanisation, tyres for passenger cars 121


FAmTeh d.o.o. Z3/3008 Gačnikova pot 2, SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija Tel.: 031/775 999, Fax: 02/620 4231 info@famteh.si www.famteh.si Tračne žage za razrez hlodovine Wood mizer Wood mizer resaws for cutting logs

FArmTeCh d.o.o. Z2/2021 Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 02/584 9100, Fax: 02/584 9101 info@farmtech.si www.farmtech.eu Enoosne, dvoosne, triosne, tandem in univerzalne mulde traktorske prikolice, univerzalne potisne prikolice ter trosilniki organskih gnojil Single-axle, two-axle, three-axle, tandem and universal gully tractor trailers, universal push trailers and organic manure spreaders

FeNiKS, prOizVODNjA, TrgOViNA iN STOriTVe, d.o.o. Z5/5013 Francetova ulica 6, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija Tel.: 02/884 1618, Fax: 02/881 2757 info@feniks-sg.si www.feniks-gea.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor GEA Farm Technologies Austria GmbH Westfalia Surge, Plainfeld, Avstrija Robot za molžo krav, molzna oprema, računalniško krmljenje, hladilna tehnika, mlekovodi, molzišča, čistilno-dezinfekcijski program, hlevska oprema, svetovanje, montaža, servis Robot for milking, milking equipment, computer-feeding, cooling equipment, milk pipe, milking, cleaning-disinfection program, barn equipment, consulting, installation, service

FOTOVOlT d.o.o. A1/212 Skakovci 15, SI-9261 Cankova Tel.: 02/540 9312, Fax: 02/540 9315 foton@siol.net www.fotovolt.eu Razstavljamo komponente sončnih elektrarn od sončnih panelov, montažnih sistemov in razsmernikov. Zastopamo podjetje Hoval, ki se uvršča med vodilne ponudnike ogrevalne tehnike z več kot 65-letnimi izkušnjami We exhibit components for solar power plants from solar panels, inverters and mounting systems. We represent the company Hoval, which ranks among the leading providers of heating techniques with over 65 years of experience 122


FrigOr d.o.o. C3/505 Miren 117, SI-5291 Miren Tel.: 05/393 6544, Fax: 05/393 6543 peric@siol.net www.frigor.si ASTRA uplinjevalni kotli na polena, kotlovnice v paketu, ASKOLL elektronske obtočne črpalke za ogrevalne sisteme, kotlovske grupe za kotlovnice, zalogovniki vode za ogrevalne in hladilne sisteme do 5.000 litrov, HyGi higienik zalogovniki z zunanjimi moduli za pitno vodo, grelniki vode (bojlerji), do 2.000 litrov emajlirani ali s sinterflon oblogo, moduli za pripravo tople sanitarne vode, cevni toplotni prenosniki: Cu, Al, Inox, narebreni ali gladki, talno ogrevanje: EPS sistemske plošče, razdelilniki inox in polyamid, omarice, regulacija FRIGOR, ventilatorski konvektorji: stenski, stropni, kanalski, kasetne izvedbe, generatorji toplega zraka, toplovodni kaloriferji, ploščati sončni kolektorji, vertikalni in horizontalni, cevni vakuumski kolektorji, Heat pipe sistem ASTRA log gasification boilers, boiler package, ASKOLL electronic circulation pumps for heating systems, boiler groups for boilers, heating water storage tank for heating and cooling systems up to 5,000 litres HYGI hygienic buffers with external modules for drinking water, water heaters (boilers) up to 2,000 litres of enamel or sinterflon lining, modules for hot water preparation, hot sanitary water, pipe heat exchangers: Cu, Al, stainless steel, knurled or smooth, underfloor heating: EPS system plates, distributers stainless steel and polyamide, cabinets, regulators FRIGOR, ventilator convectors: wall, ceiling, duct, cassette-type, hot air generators, hot water fan, flat solar panels, vertical and horizontal, vacuum tube collectors, Heat pipe systems

FriTz jeiTler FuTTermiTTel g.m.b.h. BerNDOrF, pODružNiCA luTVerCi Z6/6004 Lutverci 20, SI-9253 Apače, Slovenija Tel.: 041/733 974, Fax: 05/913 6896 sebastijan.urbanic@biomin.net www.fritzjeitler.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agroprehrana, d.o.o., Markovci pri Ptuju, Slovenija Mlečni nadomestki, mineralne krmne mešanice, dopolnilne krmne mešanice, samostojne krmne mešanice, konzervirna sredstva za krmo, silofolije, folije za ovijanje bal, semenska koruza, dodatki za gnojevko Milk substitutes, mineral feed, supplementary feed mix, self-feed, feed preservatives, silofoil, foil for wrapping bales, seed corn, additives for liquid manure

FužiNAr d.o.o. AjDOVščiNA Z3/3002 Batuje 83, SI-5262 Črniče, Slovenija Tel.: 05/365 0123, Fax: 05/365 0128 fuzinar.batuje@siol.net www.fuzinar.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Rapid Technic AG, Killwangen, Švica Rotacijske drobilke, plugi, vrtavkaste brane, drobilci vej, motokultivator s priključki (Rapid) Rotary chipper, ploughs, rotary harrows, branch crushers, motor cultivators with attachments (Rapid) 123


g.T.S. uTeNSili srl Z4/4021 Cucuruzzolo Z.I, I-70017 Putignano (BA), Italija Tel.: 0039 338/251 7906, Fax: 0039 080/237 8882 gts-utensili@libero.it Orodje za kmetijstvo in vrtnarstvo Tools for agriculture and gardening

gADy FrANz gmbh Z5/5004 Leibnitzer Strasse 76, A-8403 Lebring, Avstrija Tel.: 0043 3182/24 57-24, Fax: 0043 3182/24 57-40 harald.rampitsch@gady.at www.gady.at Kmetijska mehanizacija Agricultural machinery

gAjšeK FrANC s.p. KljučAVNičArSTVO Z5/5030 Visole 173, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija Tel.: 02/818 4274, Fax: 02/818 4274 info@rastlinjaki-gajsek.si www.rastlinjaki-gajsek.si Rastlinjaki, oprema za rastlinjake, trgovina, namakanje Greenhouses, equipment for greenhouses, shop, irrigation

gArDeN SerViCe Due A2/300b Via Gorizia, 69, I-34072 Gradisca D'isonzo (GO) Tel.: 0039 0481/888 173, Fax: 0039 0481/888 173 info@gardenservicedue.com www.gardenservicedue.com Oprem za kosilnice, rezila za kosilnice, vrvi; maske; mast za gibljive dele; glave in nitke za kosilnice, oprema za košnjo Equipment for mowers, blades for mower, ropes, masks, grease the movable parts, the heads and nylon threads for machines, equipment haymaking

gOimpeX srl C2/629 Corso Italija, 17, I-34170 Gorizia, Italija Tel.: 0039 0481/34 155, Fax: 0039 0481/31 117 goimpex@goimpex.it Sorazstavljavec / Co-exhibitor Artos Meiser Vogtland OHG, Oelsnitz, Nemčija Fassbinderei Klaus Pauscha GmbH, Wolfsberg, Avstrija Hit-mac d.o.o., Šempeter pri Gorici, Slovenija leTag IPS Informatica, Bergamo, Italija Programski sistemi leTagReader, citalci Agrident, leseni sodi Pauscha, slebricki za trte Meiser7Artos, krmilne prikolice Faresin mulcerji Nobili, vrsickarji Provitis leTagReader software systems, Agrident readers, Pausch wooden barrels, Meiser7Artos columns for vines, Faresin fodder trailer, Nobili mulchers, Provitis trimmers 124


gOlDONi S.p.a. Z3/3001 Via Canale 3, I-41012 Migliarina di Carpi (M, Italija Tel.: 0039 0522/640 111, Fax: 0039 0522/640 239 info@goldoni.com www.goldoni.com Traktorji, motokultivatorji in transporterji za specializirano kmetijstvo Tractors, motor cultivators and conveyors for specialized agriculture

gOmArK d.o.o. Z1/1008 Prekopa 10/b, SI-3305 Vransko, Slovenija Tel.: 03/700 1503, Fax: 03/700 1504 info@gomark.si www.gomark.si Cepilniki za drva, krožne žage, povezovalniki drv, vodne stiskalnice za sadje, motorni prekopalniki Marko Firewood grafters, circular saws, wood connectors, water presses for fruits, motor hoes Marko

gOreNC-igOr STAre s.p. Z5/5001 Spodnji Brnik 81, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija Tel.: 04/281 6100, Fax: 04/281 6101 info@gorenc.si www.gorenc.si Česalo, kultivator z ježi in valji, predsetvenik z valji, snežna deska, planirna deska, vilice za bale, travniška brana, njivski valj, nakladalni drog Combing cylinder, cultivator with bristles and rollers, combination seed harrow with rollers, snow boards, levelling board, forks for bales, meadow harrow, field drum, loading poles

gOreNje gTi, d.o.o. Z2/2023 Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje Tel.: 03/899 1053, Fax: 03/899 1907 bostjan.meh@gorenje.si www.gorenje-gti.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Humpolecke strojirny Humpolec a.s., Češka Iseki, Japonska Zetor Tractors, Brno, Češka Zetor Major 80, Zetor Proxima, Zetor Forterra 140, čelni nakladalec Traclift Zetor 80 Major, Zetor Proxima, Zetor Forterra 140, Traclift front loader 125


gpz z.o.o. A/101 Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale, Slovenija Tel.: 01/721 8841, Fax: 01/721 8845 info@gpz.si www.gpz.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agrana Stärke, Wien, Hrvaška Agricole Forte s.a.r.l., Ca. Vendramin, Italija GGI International, Cloppenburg Bethem, Nemčija Sladorana d.d., Županja, Hrvaška Spermex, Ottobrun, Nemčija Odkup mleka, kmetijski repromaterial, bikovo seme, plemenske telice, klavno govedo, kmetijsko svetovanje, časopis Glas dežele, Actiprot, dehidrirana lucerna, Sladoliq, zatiranje muh, nega parkljev Buying milk, agricultural reserve parts, bulls' semen, heifers, slaughter cattle, agricultural advisory services, the newspaper Glas dežele, Actiprot, dehydrated alfalfa, Sladoliq, fly control, hoof care

grApAK A1 d.o.o. Z8/8026 Tržaška cesta 515, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani Tel.: 04/277 2702, Fax: 04/277 2707 info@grapak.com www.grapak.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Akplas, Turčija Alpego, Italija Austro Diesel, Avstrija Bauer, Avstrija Caffini s.p.a., Palu' di Giovo, Italija Cogem, Italija Dammler, Nemčija Grimme GmbH, Damme, Nemčija Kroll GmbH, Kirchberch, Nemčija Regent, Avstrija Traktorji in kombajni za žita, kombajni in ostala mehanizacija za krompir, vrtavkaste brane in podrahljači, škropilnice, namakalni sistemi in črpalke, prikolice, plugi in brane, grelci in gorilci, skladiščna tehnika Tractors and harvesters for grain, combine harvesters and other machinery for potatoes, subsoil rotary harrows, sprayers, irrigation systems and pumps, trailers, ploughs and harrows, heaters and burners, storage technology

grAWe zAVArOVAlNiCA d.d. A1/201 Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/228 5500, Fax: 02/228 5526 grawe@grawe.si www.grawe.si Atraktivni in moderni zavarovalni paketi za Vas, Vašo družino in Vaš dom. Ponujamo Vam življenjska, premoženjska zavarovanja in zavarovanje poslovnega premoženja. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-22-40 Attractive and modern insurance packages for you, your family and your home. We offer you life, property insurance and business property insurance. Call toll-free telephone number 080-22-40 126


gzS zBOrNiCA KmeTijSKih iN žiVilSKih pODjeTij A/130 Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana Tel.: 01/589 8294, Fax: 01/568 6704 zivilska.ind@gzs.si www.gzs.si/slo/panoge/zkzp Sorazstavljavec / Co-exhibitor Evrosad d.o.o. Krško, Krško, Slovenija Jata Emona d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, Slovenija Medex international, d.d., Ljubljana, Slovenija Meja Šentjur d.d., Šentjur, Slovenija Mercator Emba, d.d., Ljubljana, Slovenija Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, Slovenija Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o., Kobarid, Slovenija Mlinopek d.d. Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija Pekarna Grosuplje d.d., Grosuplje, Slovenija Perutnina Ptuj d.d., Ptuj, Slovenija Pivovarna Laško d.d., Laško, Slovenija Pivovarna Union d.d., Ljubljana, Slovenija Proconi, d.o.o., Murska Sobota, Slovenija Radenska d.d. Radenci, Radenci, Slovenija Reprokolinska d.o.o., Ljubljana, Slovenija Skupina Panvita, Murska Sobota, Slovenija Tovarna olja Gea, d.d., Slovenska Bistrica, Slovenija Uskok d.d., Kostel, Slovenija Vinakoper d.o.o., Koper, Slovenija Vital Mestinje d.d., Podplat, Slovenija Žito d.d. Ljubljana, Ljubljana, Slovenija Razstava blagovnih znam, degustacije, razstava odličnih pekovskih izdelkov 2013, nagradne igre, tekmovanje za Ekoinovativne živilske izdelke EcoTrophelia 2013 Exhibition of trademarks, tastings, exhibition of excellent bakery products 2013, prize-winning competitions, competition for eco innovative food products Eco Trophelia 2013

hermeS AND ANDrejA gAčNiK s.p. A2/320 Kidričeva cesta 26, Dobrovce, SI-2204 Miklavž na Drav. polju, Slovenija Tel.: 041/368 619 andreja.merkur@gmail.com Zeliščne kreme in olja, izdelki za izboljšanje počutja, parfumi ipd. Herbal creams and oils products to improve well-being, perfumes, etc..

hlADilSTVO d.o.o. C2/627 Markišavci 26a, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 051/480 089, Fax: 02/512 4132 hladilstvo@volja.net www.hladilstvo.si Hladilne in zamrzovalne omare, zamrzovalne skrinje, klime, gostinska oprema (kava aparat, ledomat, mlinček za kavo, salamoreznica, pomivalni stroj, sokovniki, friteze) Refrigeration and freezers chests, freezers, air conditioning, catering equipment (coffee machine, ice machine, coffee grinder, slicer, dishwasher, juicer, deep fryer) 127


hleVSKA OpremA šTeFAN KOBAl d.o.o. Z5/5016 Tacenska 90, SI-1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija Tel.: 01/512 3800, Fax: 01/512 2677 ho.kobal@siol.net Oprema za živinorejo: naveze za krave, boksi za prosto rejo, ležalni boksi, krmilne pregrade, molzišče Ribja kost in Tandem, boksi za čiščenje parkljev, boksi za tehtanje, koridorji za pregon živali, boksi za bekone, krmilniki in napajalniki, poljski krmilniki; oprema za prašičerejo: boksi za svinje (porodni, odstavni, čakajoči, skupinski ali posamezni, na rešetkah ali brez rešetk); oprema za konjerejo: boksi več vrst, stojišča za konje, krmilniki in napajalniki ter druga oprema, oprema za ovčerejo in kozjerejo: boksi, krmilne pregrade, ročno in avtomatsko molzišče, poljski krmilniki, boksi za kontrolo, tehtanje in transport Equipment for animal husbandry: tethers for cows, free-range pens, sleeping pens, control barriers, Herringbone and Tandem milking parlours, pens for cleaning hooves, pens for weighing, corridors for directing animal, pens for bekon pigs, fodder troughs and water troughs, field fodder trough; equipment for pig breeding: pens for sows (birth, stabling, waiting, group or individual,with or without grids); equipment for horse breeding: several types of pens, stalls for horses, fodder troughs and water troughs, and other equipment; equipment for sheep and goat breeding: pens, fodder fences, manual and automatic milking parlour, field fodder troughs, check-up pens, weighing and transport

hmezAD jeKlO d.o.o. Z2/2031 Pogačnikova 11, SI-2342 Ruše, Slovenija Tel.: 02/671 9220, Fax: 02/671 9226 info@jekloruse.si Kovano ročno orodje za gozdarstvo, poljedeljstvo in vrt; sekire, kladiva, krampi, lopate, vile, grablje; obkovki za avtomobilsko industrijo, poljedeljske stroje... Forged hand tools for forestry, agriculture and garden, axes, hammers, picks, shovels, forks and rakes; forgings for the automobile industry, agricultural machinery ...

hmezAD Kz gOTOVlje z.o.o. Z8/8004 Gotovlje 71, SI-3310 Žalec, Slovenija Tel.: 03/571 8151, Fax: 03/571 7664 gotovlje.vodstvo@siol.net www.kz-gotovlje.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Turkay Tarim Makinalari, Sarnic, Turčija Obračalniki, zgrabljalniki, kosilnice, trosilci, rotacijske freze, vrtavkaste brane, mulčerji, kardani, cepilci za drva Tedders, swathers, mowers, spreaders, rotary tillers, rotating heads,mulchers, cardans, grafters for trees 128


höDl lANDTeChNiK gmbh Z5/5006 Ratschendorf 143, A-8483 Deutsch Goritz Tel.: 0043 3474/82 71, Fax: 0043 3474/827 115 franz.hoedl@hoedl-landtechnik.com www.hoedl-landtechnik.com Kmetijska mehanizacija Deutz-Fahr, Lemken, Fliegl, Knocke Agricultural machinery Deutz-Fahr, Lemken, Fliegl, Knocke

hOrizONT ClAir d.o.o. Z5/5062 Zbilje 4h, SI-1215 Medvode Tel.: 01/361 7606, Fax: 01/361 7607 info@horizont-clair.si www.clair.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Horizont Agrartechnik GmbH, Korbach, Nemčija Reber s.r.l., Luzzara (RE), Italija Wenger s.a., Delemont, Švica Noži Swibo za kuhinjo in mesarje; zložljivi noži Wenger, Reber mesoreznice, salamoreznice, vakumirke, polnilke, Horizont Agrar pašna, kmetijska in konjeniška oprema SWIBO kitchen knives and butcher's knives; Wenger folding knives, Reber meat mincers, slicers, vacuum packers, fillers, Horizont Agrar grazing, agricultural and equestrian equipment

hOrNig KAFFe zupANčič ANDrej s.p. A/113 Jesenkova 5, SI-2000 Maribor Tel.: 041/962 162 andrej.zupancic.hornig@gmail.com Hornig kava, Hornig čaji, Hornig bio čaji, Hornig bio kava Hornig coffee, Hornig teas, Hornig organic teas, Hornig organic coffee

hOSeKrA d.o.o. Z2/2042 Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slovenska Bistrica Tel.: 02/805 5120, Fax: 02/805 5122 bostjan.hostej@hosekra.si www.hosekra.si Hosekra je proizvajalec strešnih kritin in garaž Hosekra is a manufacturer of roofing and garages 129


hriB d.o.o. A/108 Kmetijsko proizvodno podjetje Večje Brdo 8, SI-3224 Dobje pri Planini Tel.: 03/746 1320, Fax: 03/746 1323 info@hrib.si www.hrib.si Semena zelenjave, cvetlic in okrasnih trav; čebulice in sadike okrasnih rastlin, sadike sadnega drevja in trte; hrana za okrasne in zunanje ptice; suho sadje in oreščki Seeds of vegetables, flowers and ornamental grasses, bulbs and seedlings of ornamental plants, saplings of fruit trees and vines, food for ornamental and outdoor birds; dried fruit and nuts

hrVATSKA gOSpODArSKA KOmOrA, župANijSKA KOmOrA SiSAK A2/312 Kranjčevičeva 16, HR-44000 Sisak, Hrvaška Tel.: 00385 44/522 583, Fax: 00385 44/521 531 hgksk@hgk.hr www.hgk.hr Sorazstavljavec / Co-exhibitor Gavrilović d.o.o., Petrinja, Hrvaška Segestica 1919 d.o.o., Sisak, Hrvaška Mlin i pekare d.o.o., Sisak, Hrvaška Algoja d.o.o., Sisak, Hrvaška OPG Veselić, Topolovac, Hrvaška OPG Lenac, Kostajnica, Hrvaška Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Hrvaška Udruga Moslavačka vinska cesta, Kutina, Hrvaška Rukotvorine Dumbović, Sisak, Hrvaška Predstavitev gospodarskih subjektov, pospeševanje izvoza, spodbujanje tujih investicij, živilski proizvodi, embalaža, darilni program, turizem Presentation of Croatian companies, export promotion, stimulation of foreign investments, food products, packaging, gifts, tourism

huSqVArNA AuSTriA gmbh A1/217 Industriezeile 36, A-4010 Linz, Avstrija Tel.: 0043 732/77 0101-449, Fax: 0043 732/77 0101-449 info.si@husqvarnagroup.com www.husqvarna.si Motorne žage, motorne kose, vrtne kosilnice, traktorske kosilnice, Rider kosilnice, robotske kosilnice, zaščitna oprema, obrezovalniki grmovja, pihalniki listja, zalivalna tehnika Gardena Chainsaws, trimmers, motor scyths, garden mowers, tractor mowers, Rider mowers, robotic mowers, protective equipment, hedge trimmers, leaf blowers, Gardena watering technique 130


i & j Trta d.o.o. C3/502 Logi 12a, Zrkovci, SI-2000 Maribor Tel.: 02/471 2281, Fax: 02/471 2284 ij.trta@siol.net, info@ijtrta.si www.ijtrta.si Trsne cepljenke, oprema za vinograde, vino Vine grafts, equipment for vineyards, wine

iKA, žiri, d.o.o. C1/718 Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Slovenija Tel.: 04/518 4444, Fax: 04/518 4440 patrik.ikic@ika.si www.ika.si Ogrevanje, vodovod Heating, plumbing

iKC-iNšTiTuT zA KONTrOlO iN CerTiFiKACijO um A/101a Pivola 8, SI-2311 Hoče Tel.: 02/613 0831, Fax: 02/613 0833 ikc-info@uni-mb.si www.ikc-um.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Mlekarna Celeia, d.o.o. Arja vas 92 SI-3301 Petrovče Slovenija Ekološki center Svit Pomurje Gornja Bistrica 198 SI-9232 Črenšovci Slovenija Pribinovina d.o.o. Plese 9a SI-9000 Murska Sobota Slovenija Mercator IP, PE Dvorec Trebnik Grajsa 4 SI-3210 Slovenske Konjice Slovenija Kmetija Fingušt - Hecl Orehova vas 44 SI-2312 Orehova Vas Slovenija Promocijski material in informacije o postopkih certificiranja za: ekološko kmetijstvo, predelovalne obrate, distributerje, trgovine in uvoznike, integrirana pridelava, zaščiteni kmetijski pridelki in živila, GlobalGAP; zasebni standardi IKC UM: »pridelano/proizvedeno brez GSO« ter naravna in ekološka kozmetika, proizvodi certificiranih strank Promotional material and information on the certification procedures for: organic agriculture, manufacturing plants, distributors, trade and importers, integrated production, protection of agricultural products and foodstuffs, GlobalGAP, private standards of the Institute for the Control and Certification of the University of Maribor (IKC UM): "grown / produced without GMOs" and natural and organic cosmetics, products of certified clients

iNDihAr CO. d.o.o. C2/606 Cvetkova ulica 31, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/280 0520, Fax: 01/280 0531 indihar-co@siol.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Delaval, Švedska Molzna oprema - robot za molžo krav, hlevska oprema, hladilna tehnika cisterne za mleko Milking equipment - robot for milking cows, barn equipment, tank refrigeration technique for milk 131


iNO iNDuSTrijSKA OpremA BrežiCe, d.o.o. Z1/1004 Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas, Slovenija Tel.: 07/495 9233, Fax: 07/495 9151 ino@inobrezice.si www.inobrezice.com Mulčerji kladivarji, rotacijski mulčerji, razsipalniki mineralnih gnojil, pnevmatske nadtlačne sejalnice Ino-Becker, dvovrstni vibracijski podrahljalniki s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje, mlini za mletje silažne koruze Mulcher hammers, rotary mulchers, spreaders of mineral fertilizers, Ino-Becker pneumatic seed drills, dual line vibratory harrow with a pneumatic device for deep fertilizing, mills for grinding corn silage

iNOKS iNVeSTiCije d.o.o. Z3/3015 Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/525 2100, Fax: 02/525 2111 p@inoks.si www.inoks.si Mala bioplinska postrojenja ter cisterne za vino in sok Small biogas plants and tanks for wine and juice

iNprO d.o.o. Z6/6000a Loke 4, SI-8351 Straža, Slovenija Tel.: 07/308 4850, Fax: 07/308 4851 info@inpro.si www.inpro.si Klimarent, šotori, zastopstvo KlimaRent, tents, agency

iNšTiTuT KON-CerT mAriBOr A/103a Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 4952, Fax: 02/251 9482 info@kon-cert.si www.kon-cert.si Kontrola in certifikacija ekološkega kmetijstva (kmetije, predelovalni obrati, trgovine...), integrirane pridelave, zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil Control and certification of organic farming (farms, processing plants, shops ...), integrated production, protected agricultural products and foodstuffs 132


iNTereXpOrT, meDNArODNA TrgOViNA, d.o.o. Z3/3007 Potok pri Komendi 12, SI-1218 Komenda, Slovenija Tel.: 01/834 4400, Fax: 01/834 4404 teja.zupancic@interexport.si www.interexport.si/kmetijstvo Traktorji Fendt Valtra, plugi Kverneland, brane in sejalnice Amazone, senena linija Fella, mešalni vozovi Strautmann, trosilniki umetnega gnoja, škropilnice Amazone, mulčerji Müthing Fendt Valtra tractors, Kverneland ploughs, Amazone harrows and seed drills, hay line Fella, Strautmann mixing wagons, fertilizer spreader, Amazone sprayer, Müthing mulchers

iNVeNTOr jOńSKi jAN Z5/5022 Leśna 20, PL-08-110 Mokobody Tel.: 0048 25/641 1340, Fax: 0048 25/641 1340 inve3@poczta.onet.pl www.inventor-mokobody.pl Proizvodnja kmetijskih strojev - sekalniki za drva, stroji za delo v sadovnjaku, zgrabljalniki, boks paleta “Doka“ Production of agricultural machines - woodchipper, branch chipper for work in the orchard, tedder rake, box pallet "Doka"

irTeX d.o.o. C2/626 Cesta na Roglo 31, SI-3214 Zreče Tel.: 03/752 0533, Fax: 03/752 0534 irtex@netsi.net www.irtex.si Izdelava in srevis pogonskih jermenov, transportnih trakov, materiali za spajanje trakov, jermeni in trakovi za kmetijsko mehanizacijo, trakovi za balirke, spojni material za balirke Making and service of drive belts, conveyor belts, material for bonding straps, belts and straps for agricultural machinery, balers strips, connecting material to the baler

iTAly BiTree S.r.l. Z8/8036 Via C. Battisti, 244, I-37057 San Giovanni Lupatoto, Italija Tel.: 0039 045/822 1065, Fax: 0039 045/493 6622 exportitalybitree@gmail.com www.italybitree.it Proizvodnja strojev za rezanje drv; cepilniki drv, žage, tračne žage, tekoči trakovi, bio drobilci Production of firewood cutting machines; log splitters, saw benches, band saws, conveyors, bio shredders 133


iTrO d.o.o. pe ljuBljANA Z2/2030 Gmajna 15, SI-1236 Trzin Tel.: 01/530 9621, Fax: 01/530 9624 igor.pirnar@caseih-steyr.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor CNH, Avstrija Regent, Avstrija Traktorji Steyr, Case, priključki za obdelavo tal Regent Steyr tractors, Case, Regent attachments for tillage

iTrO d.o.o. šTOre Z5/5014 Železarska cesta 3, SI-3220 Štore, Slovenija Tel.: 03/780 5714, Fax: 03/780 5702 info@itro.si www.itro.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor New Holland, Modena, Italija Klasični poljedelski traktorji serije TD3.50, T4000, TD4000F, T5, T6, T7, specialno sadjarski-vinogradniški traktorji, balirka New Holland Classical series of agricultural tractors TD3.50, T4000, TD4000F, T5, T6, T7, special fruit-vineyard tractors, New Holland baler

iziS-izTOK TOmC s.p. A2/323 Brezje 58, SI-4243 Brezje, Slovenija Tel.: 041/682 203 bio.piramida@siol.net www.biopiramida.si Keramika, kristali, masažni pripomočki, že 20 let z vami, tradicija in kvaliteta Ceramics, crystals, massage devices, over 20 years with you, tradition and quality

jAguACy AVOCADO BrASil A/121 Rodovia Marechal Rondon, Km 355, 17015-970 Bauru/SP Tel.: +55 (14) 3288-9224, Tel.: +55 (14) 3239-1060 contato@jaguacy.com.br www.jaguacy.com.br Jaguacy je podjetje, ki je od leta 1975 specializirano v proizvodnji, dobavi in prodaji avokada. Jaguacy Brazil trenutno proda ca. 4.000 ton avokada. Izvozi ga v več kot 20 držav sveta in v 20 brazilskih zveznih držav. Jaguacy is a company specialized in the production, supply and sale of avocados since 1975. Currently, Jaguacy Brazil sells about 4,000 tons of avocados. The fruit is exported to over 20 countries all over the world as well as in 20 states within Brazil. 134


jANez d.o.o. grADišče pri VipAVi Z5/5070 Gradišče pri Vipavi 27, SI-5271 Vipava, Slovenija Tel.: 05/368 5236, Fax: 05/368 5237 drevesnica.janez@siol.net Drevesnica - lastna proizvodnja sadnih sadik - češnje, slive, breskve, marelice, jablane, hruške, jagodičevje, kivi, kaki; Maloprodaja in veleprodaja; svetovanje Nursery - own production of fruit saplings - cherries, plums, peaches, apricots, apples, pears, berries, kiwi, kaki (golden apple); Retail and wholesale, advising

jATA emONA d.o.o. ljuBljANA A/115 Agrokombinatska 84, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/548 3113, Fax: 01/528 1526 marketing@jata-emona.si www.jata-emona.si Krmila za teleta in pitance, organska gnojila Bogatin in Bogatin Trata Feeds for calves and pigs, organic fertilizers Bogatin and Bogatin Trata

jOmApeKS d.o.o. NOVi SAD C2/616 Bulevar Slobodana Jovanovića 34/2, RS-21000 Novi Sad Tel.: 00381 21/493 006, Fax: 00381 21/493 757 office@jomapeks.com Proizvodnja opreme za živinorejo, za farme, avtomatske linije hranjenja, napajanja, ventilacije, klimatizacije, upravljanje naprav za potrebne okoliške parametre na farmah Production of equipment for animal husbandry, for farms, automatic feeding lines, power supply, ventilation, air-conditioning, management of devices for the required parameters on surrounding farms

jOrSTiK d.o.o. Z5/5007 Boreci 15, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Tel.: 02/585 1296, Fax: 02/585 1296 j.roskar@jorstik.si Traktorji, kombajni, balirke, zgrabljalniki, kosilnice, obračalniki Claas, koruzni adapter Capello, sejalnica Horsch, čelni nakladalec in prednja hidravlika Hauer Claas tractors, combine harvesters, balers, rakes, mowers, tillers, Capello corn adapter, Horsch seed drill, front loader and Hauer front hydraulics 135


jOSeF STeiNer d.o.o. Z8/8042 Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Tel.: 02/720 0501, Fax: 02/720 0509 info@josefsteiner.si www.josefsteiner.si Alominijaste in lesene lestva, fasadni (jekleni, alu) in premični odri, nakladalne brvi, hišne-vrtne ograje, ograje za stopnišča in balkone, transportni vozički, kovčki in stopnice Aluminium and wooden ladders, facade (steel, aluminium) and mobile platforms, loader gangways, house-garden fences, railings for stairs and balconies, transport trolleys, suitcases and stairs

K.m.i. d.o.o. A1/219 Kokolajnščak 15, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija Tel.: 041/630 496, kmi@siol.net www.zmanjsajstroskeprintanja.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Panonija.net, oglaševanje in storitve, Slavko Rajšp s.p., Gornja Radgona, Slovenija Tiskalniki za zmanjšanje stroškov printanja, tiskovine, internetno oglaševanje Printers for reducing printing costs, printed matter, Internet advertising

KAiNDl AuSTriA, mAg. ANDreAS eBNer Z5/5068, Z8/8036a, Z8/8049 Schörgelgasse 5, A-8010 Graz, Avstrija Tel.: 0043 664/372 2204, Fax: 0043 316/214 364 office@saw-blades.at www.kaindl-austria.at Woodcarver gold (rezkalnik), žagin list XTR-S 2.0, diamantni brusilni kolut TiN in dodatki, Bormax (Forstner vrtalnik), set nožev Rdeči čudež, za vsako delo perfekten nož Woodcarver gold (cutter), saw blade XTR-S 2.0, diamond view discs TiN and accessories, Bormax (Forstner woodborer), set of knives Red miracle, the right knife for any type of work

KANCler SiSTem d.o.o. Z5/5017 Spodnja Gorica 56b, SI-2327 Rače Tel.: 02/609 5050, Fax: 02/609 5051 info@kancler-sistem.com www.kancler-sistem.com Vse za podeželje in kmetovalce; Farmska in hlevska oprema (oprema za govedorejo in prašičerejo), mlinska in mešalna tehnika ter konstrukcije in gradnje. Prvovrstne rešitve za prezračevanje hlevov in mešanje ter črpanje gnojevke Everything for the countryside and farmers; farm and barn equipment (equipment for cattle breeding and pig farming), mill and mixing technique and construction and building. First-class solutions for the ventilation of livestock sheds and slurry mixing and pumping 136


KArBA mge, d.o.o. ljuTOmer C1/709 Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/585 8750, Fax: 02/585 8751 mge@karba.biz www.karba.biz Stavbno pohištvo (pvc, alu); senčila, garažna vrata; čisti prostori (farmacija); garderobne omare, fasade Doors and windows (PVC, aluminium), blinds, garage doors, clean rooms (pharmacy), dressing room wardrobes, facades

KigOr, TrgOViNA iN pOSreDNišTVO d.o.o. Z5/5002 Rajnkovec 19, SI-3250 Rogaška Slatina, Slovenija Tel.: 03/819 0516, Fax: 03/819 0517 info@kigor.si www.kigor.si Traktorji Foton, traktorji Mahindra, zgibni nakladalci, mulčerji, kosilnice na diske, sekalniki, izkopne roke, freze, klešče za bale, klešče za hlode, transportni platoji, cepilci za les, traktorske prikolice Foton tractors, Mahindra tractors, articulated loaders, mulchers, mower drives, choppers, digging arms, mills, clamps for bales, clamps for timber, transport plateaus, wood splitters, and tractor trailers

Kimi d.o.o. C2/619 Planjava 1, SI-1236 Trzin, Slovenija Tel.: 01/530 0550, Fax: 01/530 0580 info@kimi.si www.kimi.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Calvatis GmbH, Nemčija Prodajni program podjetja Kimi d.o.o., Calvatis Gmbh - Calgonit program, ekološka čistila za vzdrževanje higiene v mesno in mlečno predelovalni industriji Sales program Kimi d.o.o., Calvatis Gmbh - Calgonit program, organic cleaners to maintain hygiene in the meat and dairy processing industry

KlipS, iNžeNiriNg iN mONTAžA OgrAjNih SiSTemOV, d.o.o. Z3/3022 Razbor 12a, SI-3222 Dramlje Tel.: 041/877 990 info@klips.si www.klips.si Panelne ograje, žične ograje, kovane ograje, dvoriščna vrata Panel fencing, wire fencing, wrought iron fencing, gates 137


KljučAVNičArSTVO zOTTel BrANKO s.p. C3/408 Cesta Žalskega tabora 19, SI-3310 Žalec, Slovenija Tel.: 03/710 1370, Fax: 03/710 1371 zottel.info@siol.net www.zottel.si Inox posoda - inox sodi za vino, žganje, bučno in olivno olje, kotel za žganjekuho, cisterne za hlajenje - dvojni plašč, enojni plašč, lonci Inox stainless steel receptacles - inox stainless steel barrels for wine, brandy, pumpkin and olive oil, boiler for distilling, cooling tanks - dual layer, single layer, pots

KmečKA zADrugA KršKO z.o.o. C3/401 Rostoharjeva 88, SI-8270 Krško, Slovenija Tel.: 07/488 2500, Fax: 07/488 2515 info@kz-krsko.si www.kz-krsko.si Vino Wine

KmeTijA jANežič, jANežič STANKO NOSileC DOpOlNilNe DejAVNOSTi NA KmeTiji A1/200 Pece 11, SI-1290 Grosuplje, Slovenija Tel.: 041/600 834 makso.kul@gmail.com Suhomesnati izdelki lastne proizvodnje Dried meat products of own production

KmeTijSKA zADrugA leNArT z.o.o. B/807 Industrijska ulica 24, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Tel.: 02/729 3650, Fax: 02/720 6320 kzlenart@siol.net www.kzlenart.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija Schaumann Agri Austria GmbH & Co. KG, Brunn am Gebirge, Avstrija Semena žitaric, poljščin, vrtnin, krmnih razslin; mineralno vitaminski dodatki za živali; dodatki za silažo Seeds of cereals, crops, vegetables, forage crops, mineral vitamin supplements for animals, additives for silage

KmeTijSKA zADrugA meTliKA z.o.o. C3/401 Cesta XV. brigade 2, SI-8330 Metlika, Slovenija Tel.: 07/363 7050, Fax: 07/363 7051 vinska.klet@kz-metlika.si www.kz-metlika.si Vino Wine 138


KmeTijSKA zADrugA OrmOž A/106c Ptujska cesta 12, SI-2270 Ormož Tel.: 02/741 5800, Fax: 02/741 5820 info@kz-ormoz.si www.kz-ormoz.si Različna integrirano pridelana zelenjava Various integrated grown vegetables

KmeTijSKA zADrugA pTuj, z.o.o. B/806 Miklošičeva ulica 12, SI-2250 Ptuj, Slovenija Tel.: 02/749 0301, Fax: 02/749 0351 kz.ptuj@siol.net www.kz-ptuj.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Oljarna Fram d.o.o., Fram, Slovenija Zadružna oskrba d.o.o., Ptuj, Slovenija Kmetijski repromaterial, poljščine, sadje, zelenjava in bučno olje Agricultural repro-material, crops, fruits, vegetables and pumpkin seed oil

KmeTijSKA zADrugA rADgONA, z.o.o. Z2/2020 Partizanska cesta 23, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 2700, Fax: 02/564 2705 kz.radgona@siol.net Kmetijska mehanizacija, oprema za kmetijstvo, krmila, semena Agricultural machinery, equipment for agriculture, animal feeds, seeds

KmeTijSKA zAlOžBA d.o.o. C3/503 Stari trg 278, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija Tel.: 02/885 6700, Fax: 02/885 6707 kmetovalec@km-z.si www.kmetovalec.si Prodaja knjig, revij Sale of books, magazines

KmeTijSKi CeNTer lAh, mAjDA lAh s.p. Z5/5028 Klanec 13, SI-1218 Komenda Tel.: 01/834 2080, Fax: 01/834 2210 info@kmetijskicenterlah.si Traktorji New holand, cisterne Vaia, prikolice in trosilci Farmterm, komplet program Sip, balirke, kombajni (žitni in silažni) New holand, Program koruzne sejalnice Olt, program Daros, cepilci Gomark, vitle Krpan, Uniforest, Tajfun New Holland tractors, Vaia tanks, Farmterm trailers and spreaders, complete program Sip, balers, combine harvesters (grain and silage) New Holland, Olt corn planters, program Daros, Gomark splitters, Krpan, Uniforest, Tajfun winches 139


KmeTijSKi iNšTiTuT SlOVeNije B/802 Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/280 5262, Fax: 01/280 5255 info@kis.si www.kis.si Prikaz genske banke kmetijskih rastlin; pridelki: lastne sorte semenskega krompirja, različne krmne rastline, žita, zelenjadnice in sadje; predstavitev laboratorijskih storitev: analize tal, krme, medu ter semenski in enološki laboratorij Review of gene banks agricultural plants; crops: their own varieties of seed potatoes, various fodder plants, cereals, vegetables and fruits; presentation of laboratory services: soil analysis, feed, honey and seed and oenological laboratory

KmeTijSKO gOzDArSKA zADrugA SlOgA KrANj, z.o.o. Z8/8003 Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj Tel.: 04/201 4930, Fax: 04/201 4935 info@sloga.si www.sloga.si Traktorji, traktorji z gozdarsko opremo, kombanji, balirke JD, plugi, brane, kosilnice, obračalniki in zgrabljalniki, balirke, koruzne in žitne sejalnice Kuhn, nakladalne prikolice Bergman, traktorske prikolice Reisch, podložna guma in hlevske rešetke, folija za ovijanje bal Silotite, oprema za siliranje Böck, folija, podfolija, mreža, vreče, kardani, olja, maziva John Deer, Schel, semenska koruza zemun polje Tractors, tractors with forestry equipment, combiners, JD balers, ploughs, harrows, mowers, tedders and rakes, balers, corn and grain drills Kuhn, Bergman loading trailers, Reisch tractor trailers, rubber liners and barn grills, Silotit foil for wrapping bales, Böck equipment for silage, John Deer, Schel foil, under foil, net, bags, cardans, oils, lubricants , seed corn Zemun Polje

KmeTijSKO gOzDArSKA zBOrNiCA SlOVeNije B/804 Celovška 135, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/513 6600, Fax: 01/513 6650 kgzs@kgzs.si www.kgzs.si Predstavitev delovanja strokovnih služb in organov Kmetijsko gozdarske zbornica Slovenije, predstavitev združenj, zvez, društev in posameznih kmetij. Promocija kmetijstva, gozdarstva in podeželje ter predstavitev poklica kmeta kot poslovne priložnosti in izziv mladim v okviru projekta Kmetijstvo je zakon Presentation of the activities of the professional services and bodies of the Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia, with a presentation of associations, federations, societies and individual farms. Promotion of agriculture, forestry and rural areas and the presentation of the farming profession as a business opportunity and a challenge for young people in the framework of the Agriculture Rocks project 140


KmeTijSTVO iN OljArSTVO KOlArič mirAN KOlArič s.p. A1/205 Žice 56, SI-2223 Jurovski Dol, Slovenija Tel.: 02/729 0070, oljarnakolaricsp@siol.net Več vrst olj, semen in namazov Different types of oils, seeds and spreads

KmeTijSTVO pOlANeC d.o.o. Z4/4002 Pleterje 34, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju Tel.: 02/761 9300, Fax: 02/761 9306 info@kmetijstvo-polanec.si www.kmetijstvo-polanec.si Stroji za seneno linijo SIP in DF, traktorji DF, sejalnice, traktorske prikolice, plugi, roto-brans, mulčerji, okopalniki, mlin za koruzo, SIP rezervni deli, deli za pluge in rotobrane, vitli. Kmetijska mehanizacija SIP, INO, Agromehanika, Vogel & noot, Gaspardo, Tehnostroj, Deutz-fahr, Majevica Machinery for hay line SIP line and DF, DF tractors, seed drills, tractor trailers, ploughs, roto-brane, mulchers, hoers, corn-mill, SIP spare parts, parts for ploughs and roto-brans, winches. Agricultural machinery SIP, INO, Agromehanika, Vogel & Noot, Gaspardo, Tehnostroj, Deutz-Fahr, Majevica

KmeTiNg pODjeTje zA iNžeNiriNg, prOizVODNjO iN TrgOViNO d.o.o. Z4/4016 Partizanska cesta 6, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/250 1210, Fax: 02/250 1212 kmeting.kohek@gmail.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Aco Funki, Rendsburg, Nemčija Galvelpor, Landerneau Cedex, Francija Prix, Nemčija Oprema za hleve prašičev in goveda, oprema za mešalnice krmil, sušilnice za žita, silosi za skladiščenje žit in krmil, transportna oprema za žita Equipment for pig and cattle barns, equipment for mixing feed, drying of grain, silos for the storage of grain and animal feed, transport equipment for grain

Kmg pODlehNiK grABrOVeC AlOjz s.p. Z2/2036 Podlehnik 3e, SI-2286 Podlehnik, Slovenija Tel.: 02/788 4160, Fax: 02/788 4161 alojz.grabrovec@siol.net www.kmg-sp.si Nakladalci, plugi za sneg, traktorski viličar, mulčerji, vršičkarji, pletveniki, defuljatorji, mini goseničarji, obiralna prikolica za sadje Loaders, snow ploughs, fork tractors, mulchers, vršičkar - for clipping vines, pletveniki - for weeding between vines, defoiliation heads, mini excavators, harvesting fruits trailer 141


KOgAST grOSuplje d.d. C3/404 Adamičeva cesta 36, SI-1290 Grosuplje Tel.: 01/786 6300, Fax: 01/786 6310 info@kogast.si www.kogast.si Termični elementi linije 600, 700, 900; nevtralna oprema 600 in 700.; samopostrežne linije, vgradni elementi, stroj za pranje sadja in zelenjave, lupilnica krompirja, kuhalo za mehko kuhana jajca ter Termika 900 z elementi - plinski kotel 300 L, žar plošča, kuhinjska prekucna ponev 80L Thermal element lines 600, 700, 900; neutral equipment 600 and 700; self-service lines, installation of fixtures, machines for fruit and vegetable washing, potato peeler, cooker for soft boiled eggs as well as the product series Termika 900 with its gas boiling pans, griddle plates and tilting pans 80 l

KOleNC gAšper s.p. Z3/3012 Izdelava in montaža kovinskih izdelkov, posredništvo in trgovina Zalog 3a, SI-1291 Škofljica Tel.: 01/366 6396, Fax: 01/366 6396 www.kolenc-skofljica.si Hidravlični cepilniki drv od 8-26t na traktorski ali elektro pogon; plato traktorski mehanski ali hidravlični; univerzalna roto kosilna glava za lahke motorne kose; gozdarski vitli Hydraulic log splitter from 8-26t on the tractor or electric drive; plateau tractor mechanical or hydraulic, universal rotary trimmer head for easy trimming, forestry winches

KOmTeh d.o.o. Z8/8017 Lackova ulica 15a, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 3630, Fax: 02/564 3631 komteh@komteh.si www.kubota.si Kubota - kosilnice in traktorji od 14 - 135 KS, Muratori - mulčerji, zemeljske freze in finišerji, Oma - čelni nakladalci in priklopni mini bagerji, Eco - plužne deske, metle in posipalci, Procomas - mulčerji obcestnih jarkov in nabrežin, Mitsubishi - traktorji Kubota - mowers and tractors from 14-135 hp, Muratori - mulchers, earth mills and finishers, Oma - front loaders and mini excavator trailer, Eco - plough blades, brooms and strewers, Procomas - mulchers for roadside ditches and river banks, Mitsubishi - tractors

KONuS KONeX d.o.o. A2/333a Mestni trg 18, SI-3210 Slovenske Konjice, Slovenija Tel.: 03/757 3100, Fax: 03/575 4368 info@konuskonex.com www.konuskonex.com Konus Konex ponuja pripomočke za čiščenje lastne znamke TIPITOP, ki obsega skupine proizvodov kot so: brisala, čistilci, krpe, gobice, rokavice, ipd., namenjene za okolju in ljudem prijazno čiščenje Konus Konex offers its own brand TIPITOP expedients for cleaning, comprising groups of products such as dusters, cleaners, cloths, sponges, gloves, etc..intended for environment and people friendly cleaning 142


KOrOTAN, d.o.o., KrANj Z5/5007 Struževo 20, SI-4000 Kranj Tel.: 04/236 8710, Fax: 04/236 8711 racunovodstvo@korotan-kranj.si www.korotan-kranj.si Traktor Claas, nakladač Quicke, Voran pasterizator Claas tractor, Quicke loader, Voran pasteurizer

KOTlArSTVO gODeC, mArKO gODeC s.p. Z8/8014 Jevnica 4, SI-1281 Kresnice Tel.: 041/704 624, Fax: 01/564 0051 godec.marko@gmail.com Kotli za žganjekuho Boilers for brandy making

KOTlArSTVO iN žgANjeKuhA KrAlj, zlATKO juhArT s.p. Z3/3023 Visole 46, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija Tel.: 02/818 1419, Fax: 02/818 1419 zlatko.juhart@triera.net www.kotlarstvo-kralj.si Izdelujemo in popravljamo kotle za žganjekuho od 5-500 litrov ter kotle za kuhanje krme od 20-400 litrov We manufacture and repair boilers for distilling from 5 to 500 litres and boilers for cooking fodder from 20 to 400 litres

KOViNOplASTiKA šTeFAN pAVliNjeK, iNg., s.p. Z3/3011 Temlinova ulica 4, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/525 2173, Fax: 02/525 2161 info@roto.si www.roto.si Čistilne naprave, greznice, zbiralniki deževnice, dodatna oprema za zbiralnike deževnice, silosi, sodi, samokolnice, krmilniki, posode za zelje, sodi za kis, modeli za beton, palčki Purification plants, septic tanks, rainwater tanks, additional equipment for rainwater storage, silos, containers, wheelbarrows, fodder troughs, recepticle for cabbage, vinegar barrels, models for concrete gnomes 143


KOziNA KrANj, d.o.o. Z5/5075 Pintarjeva ulica 5, SI-4000 Kranj, Slovenija Tel.: 041/652 285, Fax: 04/232 8238 info@kozina.si www.kozina.si Hidravlični cepilnik drv 14t, 17t, 21t, 25t, transportni trak za transport drv, vsipni koš z valji za sortiranje krompirja, stroj za pranje in ščetkanje krompirja, elektronska tehtnica s pakirnico za šivanje krompirja Hydraulic log splitter 14t, 17t, 21t, 25t, conveyor belt for transporting wood, filling basket with rollers for sorting potatoes, machine for washing and scrubbing potatoes, electronic scales with stitch packing for potatoes

KrAjNC zDrAVKO s.p. STrOjNA OpremA C2/604 Obrtna ulica 9, SI-2366 Muta, Slovenija Tel.: 02/876 1151, Fax: 02/876 1827 info@krajnc-oprema.si www.krajnc-oprema.si Mešalniki za mešanje testa za kruh, potice, krofe, pizze, gibanice ter mletega mesa, motorne mesoreznice, ročne in motorne polnilke mesa Mixers for mixing dough for bread, cakes, doughnuts, pizza, cheese cake and minced meat, motor meat cutter, manual and motor fillers for meat

Krim d.o.o. C2/623 Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9850, Fax: 02/584 9851 info@krim-ljutomer.si www.krim-ljutomer.si Gostinska oprema, točilni pulti, pomivalna korita, viseče omarice, hladilne in toplotne vitrine, termika, solatni vozički, razni gostinski aparati Catering equipment, bar countertops, sinks, wall cabinets, cooling and heating cabinets, thermals, salad carts, various catering appliances

KrOVSTVO peTrOVič d.o.o. Z8/8023b Industrijsko naselje 15, SI-2325 Kidričevo, Slovenija Tel.: 02/799 0003, Fax: 02/799 0005 krovstvo.petrovic@gmail.com www.s-metal.eu S-metal kritine, lahke kovinske konstrukcije S-metal roofing, light metal constructions

WOlFgANg KüNz Z8 Hauptstr. 61, D-67829 Callbach, Nemčija Tel.: 0049 6753/124 155, Fax: 0049 6753/124 193 kuenzw@t-online.de www.shot-flon.de Brusilec za nože in škarje Knife and scissor grinders 144


Kz KrKA z.o.o. A/106b Kmetijstvo, trgovina, proizvodnja in storitve Šentjernejska cesta 6, SI-8000 Novo mesto, Slovenija Tel.: 07/393 1800, Fax: 07/393 1840 polonca.fakin@kz-krka.si www.kz-krka.si Pokušina, ponudba in prodaja integrirano pridelane zelenjave in sadja Tastings, offer and sale of integrated organic vegetables and fruits

lABeNA d.o.o. A/100 Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/360 2300, Fax: 01/360 2315 info@labena.si www.labena.si Laboratorijska in procesna oprema za analizo tal, živil in pijač Laboratory and process equipment for the analysis of soil, food and beverages

lANDmASChiNeNhANDel ülleN gmbh Z3/3016 Sicheldorf 1, A-8490 Bad Radkersburg, Avstrija Tel.: 0043 3476/32 48, Fax: 0043 3476/40 792 landmaschinen.uellen@aon.at www.landmascinen-uellen.com Vogel Noot plugi, roto brane, sejalnice, priključki, tierre mulčerji Vogel Noot ploughs, rotary harrows, drills, accessories, Tierre mulchers

TrgOVSKO pODjeTje lAr d.o.o. Z8/8041 Cesta k Tamu 9, SI-2000 Maribor Tel.: 02/460 2540, Fax: 02/460 2545 info@lar.si www.lar.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Avo-aldo, Italija Gesa, Avstrija Räder Vogel, Hamburg, Nemčija Viličarska in transportna kolesa Rader Vogel, Avo-aldo; transportna oprema in vilčarji Gesa; odkup in prodaja palet; transportni valjčki; kmetijska kolesa in gume; skladiščna oprema in sredstva; zaščita pred glodalci, ptiči, mrčesom, naletom divjadi Fork and transport wheels Rader Vogel, Avo-aldo, Gesa transport equipment and forklift , purchase and sale of pallets, conveyor rollers, agricultural wheels and tires, storage equipment and resources; protection against rodents, birds, insects, and collision with game. 145


lAriX gT d.o.o. Z5/5029 Belska cesta 38, SI-4205 Preddvor, Slovenija Tel.: 04/255 6610, Fax: 04/255 6611 larixgt@siol.net www.lindner.si Traktorji in transporterji Lindner Lindner tractors and transporters

lAViNOX BrANKO lAVreNčič s.p. Z2/2035 Vrhpolje 80d, SI-5271 Vipava, Slovenija Tel.: 05/368 9100, Fax: 05/368 9101 lavinox@siol.net Pnevmatska stiskalnica za grozdje in sadje, horizontalni vinifikatror, odprte posode inox, zaprte posode inox, hladilna rebra, smetnjak Pneumatic press for grapes and fruit, horizontal vinificator, open container stainless steel, sealed stainless steel tank, refrigeration ribs, dustbin

leK VeTeriNA d.o.o. A1/209, Z8/8046 Lipovci 251a, SI-9231 Beltinci, Slovenija Tel.: 02/541 3400, Fax: 02/541 3408 info@lek-veterina.si www.lek-veterina.si Kravimin, Pravimin, Vita-redin, Biofos, NutriSel, DermoVet, Dermo Spray, Vetaseptal, CalPho plus, NutriLit, Hrana Dino, Kozimin, Ovimin, VitaHorSe Kravimin, Pravimin, Vita-redin, Biofos, NutriSel, DermoVet, Dermo Spray, Vetaseptal, CalPho plus, NutriLit, Hrana Dino, Kozimin, Ovimin, VitaHorSe

leNTherm-iNVeST d.o.o. leNArT C1/706 Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Tel.: 02/720 7043, Fax: 02/720 7097 info@lentherminvest.si www.lentherminvest.si Solarni bojlerji, solarni kolektorji, toplotne črpalke, centralni bojlerji, zalogovniki toplote, hidrofoji, solarni sistemi Solar water heaters, solar collectors, heat pumps, central heating boilers, heat storage, hydrophores, solar systems

leSTAKO Tim, miODrAg KOSTić s.p. C2/601 Kaniža 14f, SI-2212 Šentilj, Slovenija Tel.: 02/252 7090 info@lestako.com; kostic@lestako.com www.lestako.com Opozorilne table, protizdrsni - označevalni - odsevni traki Warning signs, anti-slip - marking - reflective tapes 146


lešNiK leNArT d.o.o. Z2/2003 Zgornji Žerjavci 33a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Tel.: 02/729 2403, Fax: 02/729 2404 info@lesnik-slo.com www.lesnik-slo.com Snežni plugi, posipalniki soli in peska, pometalne naprave, prednje traktorske hidravlike Snow ploughs, salt and sand spreaders, sweeping devices, front tractor hydraulics

ligO d.o.o. SlOVeNSKe KONjiCe C2/630 Stari trg 15, SI-3210 Slovenske Konjice Tel.: 03/759 3136, Fax: 03/759 3137 info@ligo.si www.ligo.si Pogonska jermena in transportni trakovi za kmetijstvo ina industrijo Drive belts and transport tracks for agriculture and industry

liNDAp SKm d.o.o. C1/719a Podlog v Savinjski dolini 3, SI-3311 Šempeter Tel.: 03/700 0500, Fax: 03/700 0501 info@lindap.si www.lindap.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Borga group, Švedska Budmat, Poljska Technopanel JSC, Yana, Sofia, Bolgarija Tehnopanel - stenski in strešni paneli, Borga group jeklene strešne kritine, Budmat jeklene ograje in jeklene strešne kritine, Baruch in Fisch kritine iz reciklirane plastike, biomasa sekalniki in gorilniki Tehnopanel - wall and roof panels, Borg group of steel roofing, Budmat steel railings and steel roofing, and Baruch and Fisch roofing of recycled plastics, biomass choppers and burners

liOTÉCNiCA TeCNOlOgiA em AlimeNTOS lTDA A/121 Av. Joao Paulo I, 1098 Embu - SP, Brasil Tel.: +55 11 4785-2370, Fax: +55 11 4704 6317 Alexandre.saragoca@liotecnica.com.br www.liotecnica.com.br www.liomeat.com Brazilsko podjetje, specializirano v tehnologiji sušenja živil, nudi rešitve za sestavine in proizvode, s katerimi lahko ohranimo najboljše iz narave. Njihova linija proizvodov vključuje sestavine za različne segmente trga kot npr. acai v prahu, acerola, izvleček slada v tekoči obliki ali prahu. This Brazilian company is specialized in food-drying technology and offers solutions, ingredients and products with which to preserve the best that Nature offers. Their line of products include ingredients for different market segments such as powdered açaí and acerola, both freeze-dried, malt extract in liquid and powdered form. 147


lKS d.o.o. Z8/8013 Črešnjevci 215, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Tel.: 02/569 1279, Fax: 02/569 8391 lks@amis.net www.lks.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Lemken GmbH, Nemčija Rosensteiner GmbH, Avstrija Lemken plugi, brane, strniščni plugi, sejalnice; Vakutec cisterne za gnojevko in komunalo; Gruberji, sekalniki za drva, gozdarske prikolice, rezervni deli za kmetijsko mehanizacijo, traktorji, okopalniki, prekucni platoji, stojnice za korekcijo parkljev Lemken ploughs, harrows, stubble ploughs, drills; Vakutec slurry tanks and utility; Gruber, chippers for wood, lumber trailers, spare parts for agricultural machinery, tractors, hoes, tipping plateaus, stands for hoof correction

lOCAl muNiCipAliTy NAgyrÉCSe C3/412 Kossuth L. út 48, H-8756 Nagyrécse Tel.: 0036 93/371 001, Fax: 0036 93/371 466 nagyrecse@t-online.hu www.5postakocsi.eu "5 kočij" je skupen slovensko-madžarski regionalni turistični projekt, ki želi na inovativen način razvijati turistične aktivnosti ob meji "5 Stagecoaches" is a joint Slovenian - Hungarian regional innovative tourism development program aiming to develop the border region's touristical activities

lONčArič-mONTAžA d.o.o. Z2/2028 Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija Tel.: 02/560 9012, Fax: 02/560 9019 tatjana.lm@siol.net www.loncaric-montaza.si Različne vrste kritin, kleparski izdelki, strelovodni material, strešna okna Different types of roofing, tinsmith products, lightning material, skylights

lONčArSKi izDelKi zelKO FrANC C1/721 Pečarovci 90, SI-9202 Mačkovci Tel.: 02/551 1118, Fax: 02/551 1318 darja.zelko@amis.net Lončarski izdelki Products made of pottery 148


m.D.C. zADrAVeC, TrgOVSKO iN STOriTVeNO pODjeTje, d.o.o. Z2/2023 Vučja vas 29a, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija Tel.: 02/588 8177, Fax: 02/588 8176 info@zetor.si www.zetor.si Rezervni deli za traktorje Zetor, Ursus, IMT, Torpedo, Deutz, John Deere, Fendt, Same, Hurlimann, Landini, MassEy Ferges Spare parts for Zetor, Ursus, IMT, Torpedo, Deutz, John Deere, Fendt, Same, Hurlimann, Landini, Massey Ferges tractors

mASTNAK BOriS s.p. C3/501 Cesta k Dravi 24, SI-2000 Maribor Tel.: 02/460 0100, Fax: 02/460 0101 dusank@mastnak.si www.mastnak.si Balkonske ograje, dvoriščne ograje, dvoriščna vrata iz aluminija, lesno plastičnega kompozita in stekla, betonski izdelki za ograje in škarpe, betonski robniki, plošče Balcony railings, backyard fence, gate made of aluminium, wood-plastic composite and glass, concrete products for fences and scarps, concrete curbs, slabs

mAuCh gmbh & Co. Kg Z5/5027 Mattighofnerstrasse 7, A-5274 Burgkirchen, Avstrija Tel.: 0043 7724/21 07, Fax: 0043 7724/21 07-31 info@mauch.at www.mauch.at Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bema Kehrmaschinen GmbH, Voltlage-Weese, Nemčija Merlo-Teleskoplader, Defendente di Cervasca, Italija Weidemann - Hoftrac, Flechtdorf, Nemčija Kolesni nakladalci, Hoftrac, teleskopski nakladalci, pometalni stroji, krmilna in trosilna tehnika Wheel loaders, Hoftrac, telescopic loaders, sweepers, feeding and spreading technology

mAuTA - mAurič OTmAr s.p. Z2/2034 Obrtna ulica 7, SI-2366 Muta, Slovenija Tel.: 02/876 9030, Fax: 02/876 9031 mauta-dl@t-2.net www.mauta-dl.si Hidravlične stiskalnice za stiskanje sadja, mlini za mletje jabolk, ročne tračne žage za tesarstvo Hydraulic presses for pressing fruit, mills for milling apples, hand band saws for carpentry 149


mAX-pelle BT A2/332 Kelemen Béla 53, H-8000 Szekesfehervar, Madžarska Tel.: 0036/703 163 317 info@maxpelle.hu www.maxpelle.hu Usnjene sedežne garniture Leather armchairs and sofas

meBi, d.o.o. Z3/3013 Makole 47, SI-2321 Makole, Slovenija Tel.: 03/700 1707, Fax: 03/700 1706 info@s-metal.si www.s-metal.si Kovinska strešna kritina ter vakumski sončni kolektorji Metal roofing materials and vacuum solar collectors

meDiACOr, d.o.o. A/114 Obrtniška ulica 9, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija Tel.: 03/817 1170, Fax: 03/817 1177 mediacor.celje@siol.net www.zdravahrana-biotop.si Mlini na kamen, kosilniki, sušilci sadja in zelenjave, bo olje, žita, začimbe, semena, sokovi, stročnice Stone mills, mowers, dryers for fruits and vegetables, oil, cereals, spices, seeds, juices, legumes

meDičArSTVO CeleC, gregOr CeleC s.p. Z2/2037 Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/532 1352, Fax: 02/537 1273 info@lect.si www.lect.si Medičarski in lectovi izdelki, domača obrt Honey sweetmeats and gingerbread products, cottage craft

meDičArSTVO - DOmAčA OBrT jOžiCA CeleC s.p. C1/720, Z8/8034a Ratkovci 8, SI-9207 Prosenjakovci Tel.: 02/544 1239, Fax: 02/544 1255 medicarstvo@sladkapot.si www.medicarstvo.si Medičarstvo - domača in umetnostna obrt, izdelava in prodaja okrašenega lectovega figuralnega peciva. Peka in prodaja raznovrstnih tradicionalnih medenjakov Mead - arts and crafts, production and sale of decorated gingerbread figures. Baking and selling a variety of traditional gingerbread 150


mehANizACijA miler STOriTVeNO iN TrgOVSKO pODjeTje d.o.o. Z4/4006 Poljana 1, SI-2391 Prevalje, Slovenija Tel.: 02/823 1959, Fax: 02/823 2959 info@mehanizacija-miler.si www.mehanizacija-miler.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Eschlböck, Prambachkirchen, Avstrija Hypo Leasing d.o.o., Ljubljana, Slovenija Joskin, Soumagne, Belgija Krone, Nemčija Oehler Maschinen GmbH, Offenburg, Nemčija Posch GmbH, Leibnitz, Avstrija Rauch, Nemčija Reform Werke Bauer & Co. Ges.m.b.H, Wels, Avstrija Seneni program: kosilnice, obračalniki, balirke, zgrabljalniki, nakladalke, cisterne za gnojevko: Joskin; sekalniki za les: Eschblöck; gorski traktorji: Reform; cepilniki za les: Posch; trosilniki: Rauch; kiper prikolice: Oehler; sejalnice: Sfoggia Hay program: mowers, tillers, balers, rakes, loaders, slurry tanks: Joskin, wood chippers: Eschblöck; mountain tractors: Reform, log splitters: Posch; spreaders: Rauch, tipper trailers: Oehler; seed drillers: Sfoggia

meKO d.o.o. ljuBljANA Z8/8012 Linhartova ulica 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/432 8292, Fax: 01/231 2222 meko@siol.net www.meko.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bio Atlantis Ltd., Irska Trouw Nutrition Deutschland GmbH, Burgheim, Nemčija Wytor AG, Laupen, Švica Ekološka gnojila, izdelki za fermentacijo organskih odpadkov (gnojevka, gnojnica), mineralno-vitaminski dodatki za govedo, sredstva za dezinfekcijo in čiščenje, folirna gnojila in zaščita, stimulatorji rasti Organic fertilizer, products for the fermentation of organic waste (slurry, manure), mineral and vitamin supplements for cattle, disinfectants and cleaning agents, folirna fertilizers and protection, growth stimulators

miCrONATurA d.o.o. A2/308 Milje 4, SI-4212 Visoko, Slovenija info@micronatura.si www.micronatura.si Efektivni mikroorganizmi, proizvodi za izboljšanje stanj na njivah, vrtovih, pri živalih, pri kompstiranju, vode, čistilne naprave. Ohranjanje dušika v gnojevki in eliminacija smradu. Proizvodi za čiščenje, dom in zdravje Effective micro-organisms, products to improve conditions in fields, gardens, animals, composting, water and purification plants. Nitrogen conservation in slurry and the elimination of smells. Cleaning products, home and health 151


miNiSTrSTVO zA FiNANCe, CAriNSKA uprAVA rS, CAriNSKi urAD murSKA SOBOTA A1/220 Nemčavci 1D, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/297 3600, Fax: 02/531 1926 ms.carina@gov.si www.carina.gov.si Predstavitev poslovanja z občani (namenska uporaba pogonskega goriva, nakup preko spleta - poštne pošiljke, pravila za male proizvajalce žganja, Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ponaredki...) in podjetij (trošarine, vračilo trošarine...) Presentation of operations with citizens (proper use of fuel, buying online - mail, rules for small producers of spirits, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), fakes ...) and enterprises (excise duty, excise duty tax refund ...)

miNiSTrSTVO zA NOTrANje zADeVe, pOliCijA, pOliCijSKA uprAVA murSKA SOBOTA C1/723 Arhitekta Novaka 5, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/522 4000, Fax: 02/522 4363 pums@policija.si www.policija.si Različna oprema Policije (motorno kolo, oprema za vzdrževanje javnega reda in miru, oprema za avdi-vizualno prezentacijo, preventivni material) Various police equipment (motorcycles, equipment for maintaining public order and peace, equipment for audio-visual presentations, preventive material)

miNiSTrSTVO zA OBrAmBO repuBliKe SlOVeNije C1/724 Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/471 2211, Fax: 01/471 2978 glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si Promocija zaposlovanja, prostovoljnega služenja vojaškega roka in pogodbene rezerve v Slovenski vojski Promotion of employment, voluntary military service and contractual reserves in the Slovenian Armed Forces

mipiS prOjeKTiVA d.o.o. Z5/5017 Spodnja Gorica 56e, SI-2327 Rače Tel.: 02/609 5050 Projektiranje hlevov in vseh ostalih objektov s tehničnim svetovanjem Designing barns and all other structures with technical advice 152


mizArSTVO SiTAr BrANKO s.p. C1/705 Soboška cesta 15, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 02/584 1262, Fax: 02/584 8619 mizarstvo.sitar.branko@amis.net www.mizarstvo-sitar.si Izdelava in montaža stavbnega pohištva in notranje opreme po meri Manufacture and installation of joinery and custom interior design

mleKArNA CeleiA, d.o.o. A/125 Arja vas 92, SI-3301 Petrovče, Slovenija Tel.: 03/713 3811, Fax: 03/713 3841 mlekarna@mlekarna-celeia.si www.zelenedoline.si Mlekarna Celeia, več kot 70 let izkušenj! Izdelke tržimo pod krovno blagovno znamko Zelene doline. Vsi izdelki so brez gensko spremenjenih organizmov. Poltrdi siri višje kakovosti: Edamec, Trapist, Gauda, Šmarski Rok; Skuta; Maslo; Ferementirani izdelki: kislo mleko, jogurti, sadni jogurti, tekoči jogurti, LCA probiotični jogurti, desertni jogurti; Kisle smetane, Milerami The dairy Mlekarna Celeia has more than 70 years of experience! The company markets products under the umbrella brand of Green Valley. All the products are free of genetically modified organisms. Semi-hard cheeses of higher quality: Edam, Trappist, Gauda, Šmarski Rok, Curds, Butter; Feremented products: sour milk, yoghurts, fruit yoghurts, drinking yoghurts, LCA probiotic yogurts, dessert yogurts, sour cream, Milerama

mOjSTrOViNA d.o.o. C2/605 Žolgarjeva ulica 9, SI-2310 Slovenska Bistrica Tel.: 02/805 0630, Fax: 02/605 0633 info@mojstrovina.si www.mojstrovina.si Izdelava kompletnih linij za oljarstvo. Stiskalniki za toplo in hladno stiskanje vseh olj, pražilne peči, mlini za mletje različnih produktov, čistilni sistem za čiščenje semen Manufacturing of complete lines for oil production. Presses for hot and cold compression of all oils, roasting ovens, mills for grinding various products, cleaning system for cleaning seeds

mONTAžA iN pOprAVilO STrOjeV iN KOViNSKih KONSTruKCij rOmAN DečmAN s.p. Z2/2038 Novake 16, SI-2319 Poljčane, Slovenija Tel.: 02/802 8195, Fax: 02/802 8195 Kovane ograje Forged fencing 153


mOp pelKO d.o.o. Z5/5071 Visoko 8, SI-4212 Visoko, Slovenija Tel.: 04/253 5480, Fax: 04/253 5481 mop.pelko@t-2.net www.mop-pelko.com Polnilke za klobase, mešalci za meso in testo, žage za kosti, mesoreznice, salamoreznice, vakuumirke, brusilci nožev in ostala oprema za koline Fillers for sausages, meat and dough mixers, saws for bones, meat slicers, salami slicers, vacuum sealers, knife sharpeners and other equipment for pork and sausages

mOrOWe - mOSeS rOiTh WerKzeuge Z8/8037 Rudolfstr. 14, D-87437 Kempten, Nemčija Tel.: 0049 831/570 6249, Fax: 0049 831/570 6250 m.roith@morowe.de www.morowe.de CIVA - motorne kosilne glave, brusilci, program vrtnih škarij, Quick-Vac CIVA brush cutter and trimmer, sharpeners, secateurs, Quick-Vac

myCrOFeeD s.r.l. A2/301a Contra San Marco, 37, I-36100 Vicenza, Italija Tel.: 0039 0445/174 6893, Fax: 0039 0445/174 6894 mycrofeed@mycrofeed.it www.mycrofeed.it Sorazstavljavec / Co-exhibitor Fattori srl, Montichiari (BS), Italija Vitamini za živali - semena - nova tehnologija, inovativne rešitve za kmetijstvo Vitamins for animals - seeds - new technology, innovative solotions for agriculture

NArAVA DAje, mATjAž peršA s.p. Z8/8045, Z8/8047 Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Tel.: 041/526 078 Sadje in zelenjava Fruits and Vegetables

NieDerl gmbh C2/610 Ebersdorf 5, A-8342 Gnas, Avstrija Tel.: 0043 3151/22 63, Fax: 0043 3151/22 63-13 office@stalltechnikshop.at www.stalltechnikshop.at Sorazstavljavec / Co-exhibitor Big Dutchman International GmbH, Vechta, Nemčija IBO Stahltechnik GmbH, Raesfeld, Nemčija Wölfleder GmbH, Sigharting, Avstrija BigDutchman boksi za prašičerejo, Wölfleder krmilne rešetke, IBO krmilniki Big Dutchman pig penning systems, Wölfleder feeding equipment, IBO feeding systems 154


güNTer NieDerl gmbh & Co Kg Z8/8031 Obergnas 59, A-8342 Gnas Tel.: 0043 3151/51 426, Fax: 0043 3151/51 426-44 office@stalleinrichtungen-niederl.at www.stalleinrichtungen-niederl.at Jeklene konstrukcije, strešne in stenske izolacijske plošče, hlevska oprema za perutnino Steel constructions, roof and wall insulation panels, poultry farm equipment

NOVA ljuBljANSKA BANKA d.d., ljuBljANA Z3/3004 Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/425 0155, Fax: 01/252 2645 info@nlb.si www.nlb.si Svetovanje komitentom in nekomitentom, informacije Advisory service for customers and non-customers, information

NOVOSADSKi SAjAm a.d. A/115 Hajduk Veljkova 11, RS-21000 Novi Sad, Srbija Tel.: 00381 21/483 0000, Fax: 00381 21//483 0000 info@sajam.net www.sajam.net Novosadski sejem letos organizira 15 sejmov, med katerimi je najbolj poznan Mednarodni kmetijski sejem, član UFI. Regionalni sejmi so iz področja lovstva in turizma, strokovni in specializirani sejmi pa so iz področja knjig, umetnosti, izobraževanja, avtomobilske industrije, investicij in energetike. This year the Fair of Novi Sad organizes 15 trade fairs. Best known among them is the International Fair of Agriculture, a member of UFI. The trade fairs with regional character include hunting and tourism. Specialised trade fairs deal with the topics of books, art, education, the car industry, investments and energy.

NuTriViTA d.o.o. Z6/6003 Nemčavci 25, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 05/992 8136, Fax: 02/536 1775 dejankuhar@yahoo.com www.milkivit.de Mineralno-vitaminske mešanice Milkvit, Milkiwean, TMR mešalec, prikolice Strautmann Mineral and vitamin mixtures Milkvit, Milkiwean, TMR mixers, Strautmann trailers

OgrAje KOčeVAr d.o.o. C1/751a Tovarniška 11c, SI-3312 Prebold, Slovenija Tel.: 03/570 1221, Fax: 08/205 2165 info@ograje.com www.ograje.com Ograjni eksponati, ograjna vrata, ozka kamnita ograja Fence exhibits, fence gates, narrow stone fence 155


OljArNA šArugA, AleKSANDer šArugA s.p. C3/419 Mele 10, SI-9252 Radenci, Slovenija Tel.: 031/683 314, oljarna.saruga@siol.net www.oljarna-saruga.si Semena, bučno olje Seeds, pumpkin oil

OmegA Air d.o.o. ljuBljANA Z8/8004a Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/200 6800, Fax: 01/200 6850 info@omega-air.si www.omega-air.si Mikro bioplinarna, generator dušika/kisika Micro biogas plant, generator nitrogen / oxygen

OrTOpeDiCA d.o.o. A2/330 Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/426 0546, Fax: 02/426 0547 info@ortopedica.si www.ortopedica.si Računalniška testiranja statičnih obremenitev stopal; izdelava memory ortopedskih vložkov po meri za vse vrste obutve Computer static load testing of foot, making memory orthopedic inserts custom made, for all types of footwear

p&F jeruzAlem ljuTOmer d.o.o. C3/401 Kidričeva ulica 2, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 02/585 8800, Fax: 02/585 8810 info@ljutomercan.si www.ljutomercan.com Vino Wine

p&F jeruzAlem OrmOž d.o.o. C3/401 Kolodvorska 11, SI-2270 Ormož, Slovenija Tel.: 02/741 5700, Fax: 02/741 5707 info@jeruzalem-ormoz.com www.jeruzalem-ormoz.com Vino Wine 156


pANViTA KmeTijSTVO d.o.o. Z6/6000 Rakičan, Lendavska 5, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 3620, Fax: 02/530 3632 kmetijstvo@panvita.si www.panvita.si Razvoj in proizvodja krmnih mešanic, sušenje žita in skladiščenje. Prodaja krmnih mešanic in drugega kmetijskega repromateriala Development and production of feed mixes, grain drying and storage. Sales of feed mixes and other agricultural reproduction material

pArNAD d.o.o. C1/710 Cesta v Gorice 33, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/200 4810, Fax: 01/423 2255 parnad@parnad.si www.parnad.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Vorwerk International, Wollerau, Švica Na sejmu predstavljamo učinkovito delovanje čistilnega sistema Vorwerk. Okolju prijazen in varčen, lahek in tih, primeren za alergike (Tüv certifikat) s 5-letno garancijo At the fair we will present the efficient operation of the cleaning system Vorwerk. Environmentally friendly and economical, lightweight and quiet, suitable for allergy sufferers (TÜV certificate) with a 5-year warranty

pASCO lepilA - jure mAKSimOVič s.p. A2/326, Z3/3006b Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 051/300 690 jure.pasco@gmail.com www.pascofix.si Pasco fix - večnamenski set za leplenje Pasco fix - multi-purpose kit for gluing

perKO TehTNiCe d.o.o. C2/620 Zalog 2, SI-4204 Golnik, Slovenija Tel.: 04/256 5656, Fax: 04/256 5650 perko-tehtnice@siol.net www.perko-tehtnice.si Tehtnice, salamoreznice, mesoreznice, polnilke, cuterji, sita, noži, žagini listi Scales, salami slicer, meat slicer, fillers, cutters, strainers, knives, saw blades 157


peruTNiNA pTuj d.d. A/126 Potrčeva cesta 10, SI-2250 Ptuj Tel.: 02/749 0100, Fax: 02/749 0133, 01/500 9687 info@perutnina.eu www.perutnina.com Perutninsko meso in mesni izdelki, polpripravljeni in pripravljeni perutninski izdelki Poultry meat and meat products, semi-prepared and prepared poultry products

peTre d.o.o. Z6/6007 Železno 5f, SI-3310 Žalec, Slovenija Tel.: 03/710 2100, Fax: 03/710 2104 info@petre.si www.petre.si Šotori Tents

peTrOKemijA, d.d. KuTiNA A2/313 Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina, Hrvaška Tel.: 00385 44/647 122, Fax: 00385 44/683 436 www.petrokemija.hr Proizvodnja mineralnih gnojil, oglja, gline, tekočih gnojil, storitve Production of mineral fertilizers, coal, clay, liquid fertilizer, service

piNuS TKi d.d. Z2/2025 Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenija Tel.: 02/609 0322, Fax: 02/609 0410 info@pinus-tki.si www.pinus-tki.si Proizvodnja in distribucija fitofarmacevtskih sredstev Production and distribution of plant protection products

piONeer SemeNA hOlDiNg gmbh pArNDOrF pSh pOSlOVNO SVeTOVANje pODružNiCA m.SOBOTA B/801 Markišavska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/521 3620, Fax: 02/521 3629 darko.kerec@pioneer.com slovenia.pioneer.com Semena hibridov koruze, oljne ogrščice, sončnic in krmnega sirka; silirni in mikrobiološki dodatki; strokovno svetovanje Hybrid corn seeds, rapeseed, sunflower and sorghum feed, silage and microbial additives; expert advice 158


pišeK - ViTli KrpAN d.o.o. Z5/5015 Jazbina 9a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija Tel.: 03/819 0090, Fax: 03/819 0092 janez@vitli-krpan.com www.vitli-krpan.com Traktorski gozdarski vitli 3-10 ton; hidravlični cepilniki drv do 26 ton; traktorski plato; cirkularji in cirkularji s transportnim trakom Tractor forestry winches 3-10 tons; hydraulic log splitter up to 26 tonnes; tractor plateau; circulars and cirkulars with conveyor belt

piTT d.o.o. NOVA gOriCA C2/613 Partizanska 55, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija Tel.: 05/335 7000, Fax: 05/302 6775 orijana.zimic@pitt.si www.pitt.si Inox oprema in črpalke Inox stainless steel equipment and pumps

plASTiKA SKAzA d.o.o. A2/306 Selo 20a, SI-3320 Velenje, Slovenija Tel.: 03/896 3600, Fax: 03/896 3602 masa.marovt@plastika-skaza.si www.plastika-skaza.si Koš Organko - za biološke odpadke, posip Organko bin - for biological waste, strews

pliNArNA mAriBOr d.o.o. A2/314, C3/418 Družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve Plinarniška ulica 9, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 4300, Fax: 02/252 2272 plinarna@plinarna-maribor.si www.plinarna-maribor.si Energetske rešitve, termografska analiza objekta, soproizvodnja toplote in električne energije, jeklenke Plindom Energy solutions, thermographic analysis facility, combined heat and electric energy, Plindom gas bottles. 159


pODjeTje Trg, TrgOViNA d.o.o. Z8/8011 Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/500 1440, Fax: 01/519 4264 tajnistvo@podjetje-trg.si www.podjetje-trg.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Kärcher, Nemčija Pneumax, Italija PPT Prva petoletka, Srbija Rastelli, Italija TPC, Južna Koreja Čistilni stroji Kärcher, hidravlične komponente Rastelli, pnevmatske komponente TPC in Pneumax, hidravlične komponente PP prva petoletka Kärcher cleaning machines, Rastelli hydraulic components, pneumatic components TPC and Pneumax, hydraulic components PPT first five years

pOligrAm d.o.o. A2/306a Industrijska ulica 33, SI-2345 Bistrica ob Dravi, Slovenija Tel.: 041/667 988, Fax: 02/668 8557 breda.heric@poligram.si www.poligram.si Trak8, prva izbira za sledenje in terensko delo. Prestopite v moderno dobo na področju kmetijskih evidenc - spletna aplikacija Trak8-modul AGRO. Trak8, first choice for track and field work. Move into the modern era in the field of agricultural evidence - web application Trak8 module AGRO.

pOmurSKe mleKArNe, d.d. A/123 Industrijska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/536 1200, Fax: 02/522 1339 info@pomurske-mlekarne.si www.pomurske-mlekarne.si Mleko in mlečni izdelki Milk and milk products

pOSlOVNe STOriTVe iN KOViNArSTVO BOjAN čerNe s.p. Z8/8046c, ZS/1 Studenec 14, SI-8210 Trebnje Tel.: 041/649 272, Fax: 07/346 1700 Kovinski izdelki, dimniški izdelki Metal products, chimney products 160


pOSreDNišTVO iN prODAjA OlgA zVer s.p. C1/750 Glavna ulica 25, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija Tel.: 040/315 512 vrata.zver@gmail.com Garažna vrata, infustrijska vrata, PVC izdelki (okna, vrata, senčila, okenske police). Nudimo strokovno svetovanje na objektu, kvalitetne materiale, izdelavo in montažo Garage doors, industrial doors, PVC products (windows, doors, blinds, window sills). We offer expert advice on site, quality materials, production and installation

pOSreDNišTVO iVAN Simčič s.p. Z5/5026 Šlovrenc 17, SI-5212 Dobrovo v Brdih Tel.: 05/395 9123 ivansimcic@siol.net www.agrislo.si Krmilno mešalna prikolica, koruzni in žitni adapter, mulčerji Feed mixer trailer, corn and cereal adapter, mulchers

pOSreDOVANje gugi VlADimir DlOuhy s.p. A2/329, C2/631, Z3/3012a, C1/719 Lutverci 68, SI-9253 Apače, Slovenija Tel.: 02/564 9424, Fax: 02/564 9424 posredovanjegugi@gmail.com Prodaja majhnih kuhinjskih in gospodinjskih pripomočkov (Widia brusi, lupilci, ribeži, usnjena galanterija, noži, svetila, pripomočki za dekoracijo) Sales of small kitchen and household tools (Widia grinding stones, peelers, graters, leather goods, knives, lamps, accessories for decoration)

AlOiS pöTTiNger mASChiNeNFABriK ges.m.b.h. Z1/1007 Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen Tel.: 0043 7248/60 00, Fax: 0043 7248/600 245 landtechnik@poettinger.at www.poettinger.at Kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, samonakladalne prikolice, plugi, vrtavkaste brane, sejalnice Mowers, tedders, hay rakes, loaders, ploughs, rotary harrows, seed drills

pOzVeK d.o.o. C3/402 I.G.Kovačiča 2, Dunjkovec, HR-40305 Nedelišče, Hrvaška Tel.: 00385 40/829 232, Fax: 00385 40/829 232 pozvek-225@net.hr Proizvodnja sodov in lesenih izdelkov Production of barrels and wooden products 161


ppK AlpeNliFT mOBiliTäT gmbh Z8/8030 Industriestraße 3, A-8321 St. Margarethen, Avstrija Tel.: 0043/03115 49391, Fax: 0043/03115 49393 nadja.sporer@alpenlift.at www.alpenlift.at E-mobilnost, Vulcan-Bike električna kolesa in skuterji, elektromobilnost in druga električna transportna vozila, Alpenlift delovni stroji, kot npr. minižerjavi, logistična oprema in delovne platforme E-Mobility, Vulcan-Bike electric bikes and scooters, mobility scooters and other E-Transport devices, Alpenlift work equipment, like mini cranes, logistics devices and work platforms

preFABBriCATi FAVerO srl Z5/5026 Via Ortiga N. 56, I-31040 Signoressa di Trevignano, Italija Tel.: 0039 04/236 70502, Fax: 0039 04/236 71080 favero@prefabbricatifavero.com www.prefabbricatifavero.com Hlevi, hlevska oprema, hale Stables, barn equipment, sheds

prelOg Km d.o.o. Z2/2005 Frana Kovačiča 10, SI-9241 Veržej, Slovenija Tel.: 02/587 1463, Fax: 02/588 8102 info@prelogkm.si www.prelogkm.si Plug za buče, stojalo za kolesa, okopalnik za koruzo Ploughs for pumpkins, bicycle stands, hoes for corn

prilliNger, d.o.o. C2/600 Arja vas 101, SI-3301 Petrovče, Slovenija Tel.: 03/710 3300, Fax: 03/710 3302 info@prillinger.si www.prillinger. si Rezervni deli za kmetijsko mehanizacijo Spare parts for agricultural machinery

priVOm eleKTrONiK d.o.o. Z3/3012b Cesta IX/9, SI-3320 Velenje, Slovenija Tel.: 03/897 7230 milan@privom.si www.privom.si Električni pašni aparati, akumulatorski pašni aparati, mini sončne elektrarne Electrical pasture appliances, accumulator pasture appliances, mini solar power station 162


prOFi KmeT d.o.o. Z8/8001 Prekopa 50, SI-3305 Vransko, Slovenija Tel.: 031/240 577 profi.kmet@gmail.com www.profi-kmet.si Kosilnice, zgrabljalniki, obračalniki, krmilno-mešalne prikolice, čelni nakladalci Stoll, gozdarske prikolice z dvigali Weimer, folija za baliranje - Duo plast Mowers, rakers, jacks, tedders, control-mixing trailers, Stoll front loaders, Weimer forest trailers with crane, baling foil - Duo layer

prp gmbh, pODružNiCA prp TeChNOlOgieS A2/303 Celjska cesta 24b, SI-3212 Vojnik, Slovenija Tel.: 03/781 2977, Fax: 03/781 2978 stik@prp-technologies.si www.prp-technologies.eu PRP SOL - granulat; PRP EBV - foliarna tekočina; PRP FIX - granulat, Z'DRY - prah PRP SOL - granulate; PRP EBV - foliar liquid; PRP FIX - granulate Z'DRY - powder

r.m. iNTerNATiONAl d.d. riBNiCA Z4/4003 Lepovče 23, SI-1310 Ribnica Tel.: 01/836 1944, Fax: 01/836 1943 rm@rm-int.si www.rm-int.si Traktorski nakladalniki s priključnimi orodji, gozdarska prikolica z dvigalom, grabilci, polipi za kamionska dvigala Tractor loaders with attached tools, forestry trailer with a crane, rakes, polyps for a truck crane

rADgONSKe gOriCe gOrNjA rADgONA d.d. C3/401 Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Tel.: 02/564 8510, Fax: 02/561 1039 info@radgonske-gorice.si www.radgonske-gorice.si Vino Wine

rADiOSTezijA SimONOVi čAji, milAN KAliNić s.p. A2/325 Celovška cesta 264, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 041/793 108 kalinic.milan888@gmail.com Čaji, kreme, olje, predstavitev Magnoflex Teas, creams, oils, Magnoflex presentation 163


rAiFFeiSeN TrgOViNA d.o.o. Z6/6002 Industrijska ulica 8, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 0556, Fax: 02/720 0553 raiffeisen@siol.net www.raiffeisen-trgovina.si Konvencionalna in eko krmila, krmni dodatki, žita, soja, merkantil Conventional and organic feed, feed additives, wheat, soya, trading

rAjgelj ANTON s.p. gAlVANSKA OpremA Z4/4018 Kropa 2a, SI-4245 Kropa, Slovenija Tel.: 041/642 184, Fax: 04/533 6720 www.rajgelj.si Kletke za nesnice, kunce, prepelice; oprema za talno rejo nesnic Cages for laying hens, rabbits, quail, equipment for floor rearing of laying hens

rAuTer zANeSljiV STrelOVOD Z8/8004b Vizore 17, SI-3203 Nova Cerkev Tel.: 03/781 2140, Fax: 059/936 537 info@rauter.si www.rauter.si Rauter zanesliv strelovod - dobra stran hiše! Strateški partner vodilnega svetovnega podjetja na področju zaščite pred strelo, Indelec iz Francije. Dokazana 100 % učinkovitost Prevectrona na testnih postajah. Edini strelovodni sistem testiran tako v laboratorijih, kot v realnih pogojih Reliable Rauter lightning conductors - the good side of a house! A strategic partner of the world's leading company in the field of lightning protection, Indelec from France. Proven 100% effectiveness of Prevectrona at test stations. The only lightning conductor system tested both in the laboratory and in real-life conditions

rAzVOjNA AgeNCijA KOzjANSKO C3/403 Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur, Slovenija Tel.: 03/747 1307, Fax: 03/747 1306 info@ra-kozjansko.si www.ra-kozjansko.si Celovita predstavitev ponudnikov podeželskega območja sedmih občin Lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja" (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče) A comprehensive presentation of providers from rural areas seven municipalities Local Action Groups "From Pohorje to Bohorja" (Dobje Dobrna Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje Zreče) 164


reCAl d.o.o., rADiO mAXi Z8/8032a Prešernova ulica 3, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 8525, Fax: 02/584 8527 info@radiomaxi.com www.radiomaxi.com Radio Maxi Radio Maxi

repuBliKA SrBijA, VlADA AuTONOmNe pOKrAjiNe VOjVODiNe A/120 Pokrajinski sekretariat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Bulevar Mihajla Pupina 16, RS-21000 Novi Sad Tel.: 00381 21/487 4489, Fax: 00381/21 557 001 miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs www.spriv.vojvodina.gov.rs Sorazstavljavec / Co-exhibitor Adeco, Novi Sad, Srbija Agroferocoop, Temerin, Srbija Banstolka, Čortanovci, Srbija Begečki povrtari, Begeč, Srbija DEM, Kulpin, Srbija DES, Subotica, Srbija Destilerija Hubert 1924, Banatsko Veliko Selo, Srbija DTD Ribarstvo, Bački Jarak, Srbija Fertil, Bačka Palanka, Srbija Futura d.o.o., Feketić, Srbija Macval tea d.o.o., Novi Sad, Srbija Majevica Holding a.d., Bačka Palanka, Srbija Promont Group doo, Novi Sad, Srbija Repro trade doo, Novi Sad, Srbija SD Martonoš, Martonoš, Srbija Solar ice, Subotica, Srbija SPD "Eko - energy", Mladenovo, Srbija Turistička organizacija Vojvodine, Novi Sad, Srbija Udruženje "Futoški kupus", Futog, Srbija Vinarija Kovačević, Irig, Srbija Predstavitev gospodarstva Presentation of the economy

riNDerzuChT STeiermArK eg D/3 Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben Tel.: 0043 3842/25 333-10, Fax: 0043 3842/25 333-11 info@rinderzucht-stmk.at www.rinderzucht-stmk.at 4 breje plemenske telice 4 breeding heifers of the Fleckvieh breed 165


rOBiN d.o.o. Z8/8024 Grajska cesta 6, SI-2312 Orehova Vas Tel.: 02/630 0935, Fax: 02/630 0933 stojan@slohiska.com Prodaja hlevske opreme, objektov, mešala za gnojevko (zastopstvo za Bräuer, Perwolf, Kraiburg) Sale of barn equipment, facilities, slurry mixers (agency for Bräuer, Perwolf, Kraiburg)

rOlTeK d.o.o. C1/700 Rolete-rolo vrata Želodnik 19, SI-1233 Dob, Slovenija Tel.: 01/724 0000, Fax: 01/724 0010 info@roltek.si www.roltek.si Rolete, garažna vrata, komarniki, zunanje žaluzije, tende, markize, senčila za zimski vrt, screen senčila, notranja senčila, ostala senčila Roller blinds, garage doors, mosquito nets, exterior blinds, awnings, shades for winter gardens, screen blinds, interior blinds, other blinds

rOmAKS KrANj d.o.o. Z8/8001a Prodaja in servis kmetijske mehanizacije Cesta Staneta Žagarja 23, SI-4000 Kranj, Slovenija Tel.: 04/236 4250, Fax: 04/201 2361 romax@siol.net www.romax.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Kuhn S.a., Saverne, Francija Tanco, Irska Trioliet, Nizozemska Balirke, ovijalke, kosilnice, odvzemalci silaže, krmilno - mešalni vozovi Baler, wrapper, mowers, silage dosers, fodder - trailer mixers

rOSi Teh, rOmAN miKOlič s.p. Z3/3021 Tekačevo 35, SI-3250 Rogaška Slatina, Slovenija Tel.: 041/892 655 rosi.slo@gmail.com www.rosi.si Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko: cilindri - črpalke - ventili - kiper teleskopski cilindri - traktorske poteznice - hidravlični volani za traktorje - oprema za cepilce - oprema za traktorske prikolice - oprema za ostale priključke All for agricultural and industrial hydraulics: cylinders - pumps - valves - tipper telescopic cylinders - tractor tow bar - hydraulic steering for tractors - equipment for splitters - equipment for tractor trailers - equipment for other connections 166


rOTOmeTAl d.o.o. Z5/5074 Studenec pri Krtini 14, SI-1233 Dob, Slovenija Tel.: 01/724 9430, Fax: 01/724 9431 info@rotometal.si www.rotometal.si Ventilatorji, puhalniki in teleskopski trosilniki za transport in dosuševanje sena. Črpalke, potopni mešalniki, traktorski mešalniki za obdelavo gnojevke. Strgalniki za blatne hodnike za prosto rejo. Prezračevalni ventilatorji Fans, blowers and telescopic spreaders for transportation and additional hay drying. Pumps, submersible mixers, tractor mixers for processing manure. Scrapers for muddy corridors for free breeding. Airing ventilators

SAATBAu d.o.o. B/805 Hajdoše 1b, SI-2288 Hajdina, Slovenija Tel.: 05/995 6365, Fax: 02/754 0046 marjeta.mohoric@saatbaulinz.si www.saatbaulinz.si Semena in sadike za poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo, eko semena in sadike Seeds and seedlings for farming, viticulture and fruit growing, organic seeds and seedlings

SATler BOjAN s.p. STrOjNO KljučAVNičArSTVO Z8/8016 Draža vas 5, SI-3215 Loče pri Poljčanah, Slovenija Tel.: 03/759 2400, Fax: 03/759 2401 klara.satler@siol.net www.satler.si Kmetijska mehanizacija, traktorski priključki, kiper prikolice, pirkolica s potisnim dnom, nakladači, klešče za prenos senenih bal, mešalci gnojevk, cisterne gnojevk, razni manjši priključki Agricultural machinery, tractor attachments, tipper trailers, trailer with push bottom, loaders, tongs for transfer of hay bales, slurry mixers, slurry tanks, various smaller attachments

SATler OKNA iN VrATA d.o.o. C1/714 Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice, Slovenija Tel.: 03/759 0950, Fax: 03/759 0951 satler@satler-sp.si www.satler-sp.si Pvc, alu in leseno stavbno pohištvo, senčila, police, demontaža, montaža in zaključevanje špalet PVC, aluminum and wooden joinery, blinds, shelves, disassembling, assembling and finishing embrasures 167


SChAuer AgrOTrONiC gmbh Z5/5011 Passauer Strasse 1, A-4731 Prambachkirchen, Avstrija Tel.: 0043 7277/23 26-0, Fax: 0043 7277/23 26-22 office@schauer-agrotronic.com www.schauer-agrotronic.com Krmilni sistemi, naprave za kidanje gnoja, prezračevalni sistemi, hlevska oprema za svinjske, goveje in konjske hleve Feeding systems, manure removal equipment, aeration systems, stable equipment for pigs, cattle and horses

SemeNArNA ljuBljANA, d.d. B/811 Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/475 9200, Fax: 01/427 3538 info@semenarna.si www.semenarna.si Avtohtone in udomačene sorte vrtnin, profesionalna semena vrtnin, okrasne čebulice, gnojila, ozimna žita Native and domesticated varieties of vegetables, professional vegetable seeds, decorative bulbs, fertilizers, winter cereals

ANDrej SergO s.p. A2/334a Gačnik 85, SI-2211 Pesnica pri Mariboru Tel.: 041/819 655 andrejsergo@gmail.com Tesnilni gel za industrijske pnevmatike, ki samodejno zakrpa luknjo v pnevmatiki v primeru predrtja Sealing gel for industrial tyres, which in the case of a puncture automatically patches the hole

ShOWTeC - TeleVizijSKA prODuKCijA d.o.o. C3/415 Mlinska ulica 22, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 0490, Fax: 02/228 0491 info@showtec.net; ales.pregl@showtec.net www.showtec.net; www.net-tv.si Televizijska produkcija Showtec bo na sejmu predstavljala svoje tiskane produkte, ki so nadgradnja uspešnih televizijskih oddaj Narava zdravi in Krožnik okusov. Obiskovalcem in razstavljavcem bo na voljo za dodatne informacija o svojih storitvah in produktih Television production Showtec will be presenting its printed products, which are an upgrade to the television broadcasts Narava zdravi (Nature Heals) and Krožnik ukusov (Plate of Tastes). Additional information about our services and products will be available for visitors and exhibitors. 168


SiCO d.o.o. Z5/5031 Arja vas 104, SI-3301 Petrovče, Slovenija Tel.: 03/703 8815, Fax: 03/703 8807 info@sico.si www.sico.si; www.cepilnik.si Hidravlični cepilnik drv, cepilna miza z razširitvijo, cepilni križ, vitel za cepilnik drv, ceplnik na bencinski pogon, hidravlični ležeči dvostransko delujoči cepilni stroj, drobilnik lesenih kosovnih ostankov in palet Hydraulic wood splitter, splitting table with extension, splitting cross, winch for log splits, splitter gasoline-powered, double-acting hydraulic landscape splitter, wood chipper bulky waste and pallets

Si-jA d.o.o. Z1/1005 Pot k sejmišču 30, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/530 7804, Fax: 01/530 7801 info@si-ja.si www.si-ja.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Argo Tractors SpA, Fabbrico (RE), Italija Enoagricola Rossi srl, Calzolaro di Umbertide, Italija Maschio-Gaspardo S.p.A, Campodarsego (PD), Italija Traktorji Landini v različnih izvedbah od 35 do 235 KM. Vrhunska sejalna tehnika Gaspardo. Senena linija Enorossi. Krmilno-mešalni vozovi Storti Landini tractors in different versions from 35 to 235 hp. Superior seeding technique Gaspardo. Enorossi hay line. Storti control-mixer trailers Storti

SiNDiKAT KmeTOV SlOVeNije - uNiON OF FArmerS B/805a Celovška cesta 135, SI-1107 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/514 1705 sindikat.kmetov.slovenije@siol.net www.sks.si Na sejmu bomo promovirali oz. predstavljali nevladno kmečko organizacijo Sindikat kmetov Slovenije At the fair we will promote and present the non-governmental organization the Union of Farmers Slovenia

Sip, STrOjNA iNDuSTrijA, d.d., šempeTer V SAViNjSKi DOliNi Z1/1001 Juhartova ulica 2, SI-3311 Šempeter Tel.: 03/703 8500, Fax: 03/703 8674 info@sip.si www.sip.si Kosilniki, obračalniki, zgrabljalniki, samonakladalna prikolica, trosilnik hlevskega gnoja, silažni kombajn za koruzo Mowers, tedders, rakes, self-loading trailers, manure spreaders, silage harvester for maize 169


SKlAD KmeTijSKih zemljišč iN gOzDOV repuBliKe SlOVeNije B/803 Dunajska 58, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/434 1104, Fax: 01/434 1131 info.skzgrs@gov.si www.s-kzg.si/si/ Predstavitev SKZG RS, predstavitev gospodarjenja z gozdovi, predstavitev certificiranja po shemi FSC, predstavitev področja zakupa kmetijskih zemljišč, prometa s kmetijskimi zemljišči in področje vzdrževanja melioracijskih sistemov Presentation of Farmland and Forest Fund of the Republic of Slovenia, presentation of certification according to the Forest Stewardship Council, presentation area leasing agricultural land, transport of agricultural land and field maintenance of drainage systems

SlAščičArNA milAim DerViši s.p. Z2/2043, Z3/3006a, Z8/8038, ZS/22 Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Tel.: 041/835 644 jasminedervisi@gmail.com Sladoled, burek Ice cream, burek

SlAščičArNA špOrT, iSTreF emruli s.p. Z4/4015b, Z8/8048 Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/956 400 Sladoled Ice cream

SlOVeNSKO zDružeNje zA iNTegrirANO priDelAVO zeleNjAVe A/106a Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 051/217 435, Fax: 02/251 9482 info@zelenjava-pikapolonica.si www.zelenjava.pikapolonica.si Zelenjava iz integrirane pridelave Pikapolonica je pridelana na naravi in potrošniku prijaznejši način pod stalnim strokovnim nadzorom pooblaščenih organizacij, zaradi česar je zelenjava kakovostna, sveža in polnega okusa Vegetables from the integrated production Pikapolonica is produced in nature and in consumer-friendly way under constant expert supervision of authorized organizations, resulting in high-quality vegetables, fresh and very tasty 170


Sm mleKOViTA A/107 st. Kitajska 122, 18-200 Otwock, Poljska Tel.: +48 86 2758232, -292, Fax: +48 86 2754130 export1@mlekovita.com.pl www.mlekovita.com.pl MLEKOVITA je največji mlekarski holding na Poljskem in nesporno vodilno podjetje na tržišču. MLEKOVITA je družba z dolgo tradicijo in uveljavljenim imenom ne samo na Poljskem, ampak tudi na mednarodnih trgih. MLEKOVITA is the largest Dairy Cooperative holding company in Poland and the undisputed industry leader. MLEKOVITA is a company with a long tradition and established brand not only on the Polish but also on the international market.

SmreKCA CeNTer d.o.o. Z5/5025 Žabnica 5, SI-4209 Žabnica Tel.: 04/255 1313, Fax: 04/255 1316 info@smrekcacenter.si Traktorske prikolice in skropilnice Leško, rotacijske kosilnice, zgrabljalniki in mešalni vozovi Fimaks, antibakterijske nogavice, parfumi Leško tractor trailers and sprayers, rotary mowers, rakes and Fimaks mixing waggons, antibacterial socks, perfume

SONNeNKrAFT öSTerreiCh Vertriebs gmbh Z8/8023a Industriepark, A-9300 St.Veit/Glan Tel: 0043 4212/45 010, Fax: 0043 4212/45 010-377 office@sonnenkraft.com www.sonnenkraft.com Solarni sistemi za pripravo sanitarne tople vode; solarni sistemi za dogrevanje, toplotne črpalke; veliki solarni sistemi Solar systems for the hot water preparation; solar heating systems, heat pumps; large solar systems

SOVeN d.o.o. D/7 Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi, Slovenija Tel.: 02/674 0574, Fax: 02/674 0573 soven@siol.net www.soven.si Bio volnena izolacija za energijsko varčne hiše, naravna volnena posteljnina, proizvodnja eko volne Organic wool insulation for energy-saving buildings, natural wool bedding, organic wool production 171


SplOšNA KmeTijSKA zADrugA ljuTOmer KrižeVCi z.o.o. D/2d Ulica Rada Pušenjaka 8, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 02/585 1504, bernardka.hlebic@skz-lk.si Bučno olje, domače olje itd. - olje oljarne Klas Pumpkin oil, homemade oil etc. - oil from the oil mill Klas

STANiSlAV SKrBiNšeK s.p. Z8/8023 Grašičeva ulica 2, SI-1235 Radomlje Tel.: 040/816 227 info@pelete.si www.pelete.si Ogrevalna tehnika za gospodinjstva, sušilna tehnika za kmetijstvo in vrtnarstvo (gorilec Lipa z zalogovnikom in podajalnikom, toplozračne peči) Heating systems for households, drying technology for agriculture and horticulture (Lipa burner with hopper and conveyor, hot-air furnaces)

STrAžAplASTiKA d.d. A/110a Hum na Sutli 123, HR-49231 Hum na Sutli, Hrvaška Tel.: 03/582 7060, 00385 49/382 333, Fax: 03/582 7229, 00385 49/382 300 prodaja@strazaplastika.hr www.strazaplastika.hr Nosiljke za: voće i povrće, meso, piće, mlijeko, peradarstvo; hranilice i pojilice za peradarstvo, palete i palet boxevi, slamke, tube Carriers: fruits and vegetables, meat, drinks, milk, poultry, feeders and drinkers for poultry, pallets and pallet boxes, straws, tubes

STrNAD DrAgO s.p. A1-A2/prehod Prisojna 33, SI-2000 Maribor Tel.: 040/922 531 strnad_drago@yahoo.com Lavanda - sivka - vrečke in olje, figure iz storžev Lavender - bags and oil, figures from cones

STrOjArSTVO BrANilOVić C3/402 Neumannova 1, HR-40000 Čakovec, Hrvaška Tel.: 00385 40/329 061, Fax.: 00385/40 329 062 strojarstvo-branilovic@ck.t-com.hr www.strojarstvo-branilovic.hr Proizvodnja vinogradniškega programa Production of vineyard program 172


STrOjNA zemeljSKA DelA jOže mužerliN s.p. Z5/5023 Brezje pri Lekmarju 2a, SI-3264 Sveti Štefan, Slovenija Tel.: 041/836 745 jernej.muzerlin@gmail.com Komunalna tehnika, plužne deske, mulčerji Communal equipment, plough boards, mulchers

STrOjNO KljučAVNičArSTVO emilijAN ruDOlF s.p. Z2/2004 Radoslavci 19, SI-9243 Mala Nedelja, Slovenija Tel.: 041/694 066, Fax: 02/584 8294 rudolfemilijan@siol.net www.strojno-kljucavnicarstvo-rudolf.si Mešalec krmil, polžni transporter, valjčni gnetilnik, skladiščne celice Feed mixer, spout transporter, roller conditioner, storage cells

STrOjOmeTAl C3/402 Međgaje 9, Mačkovec, HR-40000 Čakovec, Hrvaška Tel.: 00385 40/341 216, Fax: 00385 40/341 441 strojometal@net.hr www.strojometal-faic.hr Proizvodnja kmetijske mehanizacije Production of agricultural machinery

STruC muTA, KmeTijSKA mehANizACijA, prOizVODNjA iN STOriTVe d.o.o. Z1/1002 Koroška cesta 51, SI-2366 Muta, Slovenija Tel.: 02/877 0110, Fax: 02/877 0104 struc.muta@struc.info www.struc.info Sorazstavljavec / Co-exhibitor Struc Ekoing d.o.o., Muta, Slovenija Struc Kovačija Muta d.o.o., Muta, Slovenija Struc Tovarna kos in srpov d.o.o, Lovrenc na Pohorju, Slovenija Mala kmetijska mehanizacija - motokultivatorji in priključki za košnjo, obdelavo zemlje, odstranjevanje snega in transport, ročno orodje za vrt, polje, dom, gradbeništvo in gozdarstvo Small agricultural machinery - motor cultivator and attachments for cutting, working the soil, snow removal and transportation, hand tools for the garden, field, home, construction and forestry 173


SyNgeNTA AgrO d.o.o. Z2/2039 Kržičeva 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/436 1203, Fax: 01/436 1214 nasveti.silj@syngenta.com www.syngenta.si Agronomsko strokovno svetovanje, brosure, letaki Agronomic expert advice, brochures, leaflets

Sž - pOTNišKi prOmeT d.o.o. A1/203 Kolodvorska 11, SI-1506 Ljubljana Tel.: 02/292 2385, Fax: 02/292 2277 boris.strmecki@slo-zeleznice.si ww.slo-zelenice.si Ponudbe potniškega prometa Passenger travel offers

šiViljSTVO šKeT, AlOjz šKeT s.p. Z5/5072 Spodnji Gabernik 22, SI-3241 Podplat, Slovenija Tel.: 03/810 4005, Fax: 03/810 4004 siviljstvo.sket@amis.net www.siviljstvo-sket.si Delovna oblačila: obleke farmer, hlače na pas, hlače farmer, kombinezoni, halje, plašči, kape, klobučki, otroški kombinezoni, otroške hlače, vse v različnih barvah in kombinacijah. Vezenje logotipov in izdelava programa Working clothes: farmer clothes, trousers with belts, farmer trousers, overalls, dresses, coats, caps, hats, baby overalls, baby pants, all in different colours and combinations. Embroidery of logos and design program

T.S.p. OpremA d.o.o. Z5/5019 Starše 73a, SI-2205 Starše, Slovenija Tel.: 041/679 440, Fax: 02/686 1030 info@oprema.net www.oprema.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Gruber Maschinen GmbH, Gaspoltshofen, Avstrija Hlevska oprema, silosi, transport in obdelava zrnja, mešalnice za krmo Stabling equipment, silos, transport and processing of grain, feed mixing 174


TAjFuN plANiNA, prOizVODNjA STrOjeV d.o.o. plANiNA pri SeVNiCi Z2/2013 Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici Tel.: 03/746 4400, Fax: 03/579 1241 prodaja@tajfun.com www.tajfun.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Datapan d.o.o., Trnovo pri Novi Gorici, Slovenija Tajfun LIV, d.o.o., Postojna, Slovenija Enobobenski in dvobobenski gozdarski vitli, vgradni vitli, rezalno-cepilni stroji, mobilne gozdarske žičnice, dvigala Tajfun LIV za gozdarje, zbiralce sekundarnih surovin, gozdarska elektronska premerka Single drum and double drum forestry winches, mounting winches, firewood processor, mobile cable forestry cranes, Tajfun LIV loaders for foresters, collectors of secondary raw materials, forestry electronic calipers

TASAli d.o.o. A1/204 Dane Dujića 7, HR-10000 Zagreb, Hrvaška Tel.: 00385 1/777 1355, Fax: 00385 1/777 1270 info@indo.hr, fatih@indo.hr Sorazstavljavec / Co-exhibitor Indofood, Indonezija Predstavitev družbe Indofood iz Indonezije in njihovega proizvodnega programa Indomie. Juhe in testenine različnih okusov v vrečkah (kokošje, goveje, zelenjavne), špageti z Migoreng omako in juhe v skodelicah (zelenjavne in kokošje) Presentation of the company Indofood from Indonesia and their production program Indomie. Soups and noodles in sachets of various flavours (chicken, beef, vegetable), spaghetti with Migoreng sauce and cups of soup (vegetable, chicken)

TeCNOzOO Di VANzeTTO g & C snc Z5/5024 Via Piave 120, I-35017 Torreselle di Piombino Tel.: 0039 049/935 0110, Fax: 0039 049/935 0355 tecnozoo@tecnozoo.it www.tecnozoo.it Prehrana za živali Food for animals

TegOmeTAll iNžeNiriNg d.o.o. C3/504 Cesta Kozjanskega odreda 29, SI-3230 Šentjur, Slovenija Tel.: 03/746 3244, Fax: 03/746 3227 info@tegometall-inzeniring.com www.tegometall-inzeniring.si Regali in police za garažo, hleve, delavnico, shrambo, gospodinjstvo, pisarno ali ostale bivalne prostore. Police so nastavljive po višini ter so na voljo v kovinski, žični, leseni in stekleni izvedbi Racking and shelving for the garage, stables, workshop, storage, household, office or other living spaces. The shelves are adjustable in height and are available in metal, wire, wood and glass versions 175


TehNišKA zAlOžBA SlOVeNije d.d. C3/507a Lepi pot 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/479 0228, Fax: 01/479 0230 info@tzs.si www.tzs.si Knjige s področja poljudne znanosti, poučnega leposlovja za najmlajše, priročniki s področja ustvarjanja in prostočasnih dejavnosti ter strokovni priročniki Books on popular science, educational literature for young children, books in the field of creating and leisure activities, and professional manuals

TehNOS d.o.o. žAleC Z2/2032 Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec Tel.: 03/713 3050, Fax: 03/713 3060 tehnos.zalec@tehnos.si www.tehnos.si Kmetijski stroji ter vinogradniško kletarska oprema Agricultural machinery and viticulture winemaking equipment

TerpiN S.r.l. Z2/2010 Terza Armata 179, I-34170 Gorizia, Italija Tel.: 0039 0481/521 951, Fax: 0039 0481/522 601 info@terpin.it www.terpin.it Sorazstavljavec / Co-exhibitor BCS, Milano, Italija Ferrari, Luzzara (RE), Italija Mosa, Divisione BCS S.p.A., Cusago (MI), Italija Kmetijska mehanizacija, nadomestni deli in sploh vse potrebno za sodobno kmetijstvo. BCS: kosilnice, okopalniki, traktorji, stroji za vzdrževanje zelenic, Ferrari: traktorji, okopalniki, kosilnice, Mosa: motorni generatorji, varilniki, Teko: kmetijski pripomočki, RDT Parts: porabni in nadomestni deli, DF Italia: mlekomati, Moreni: vrtavkaste brane, Dal Cero: trosilci za gnojila Agricultural machinery, spare parts and everything necessary for modern agriculture. BCS: lawn mowers, hoes, tractors, machinery for the maintenance of lawns, Ferrari: tractors, hoes, mowers, Mosa: power generators, welding apparatus, Teko: agricultural tools, CFD Parts: useful and spare parts, DF Italia: milk vending machine, Moreni: rotary harrows, Dal Cero: fertilizer spreader

ANDrej TerpiN srl Z5/5003 Via Brigata Casale 3, I-33100 1 Trieste Tel.: 0039 040/829 652, Fax: 0039 040/827 747 andrejterpin@terpin.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Pasquali, Abbiategrasso (MI), Italija Traktorji - motokultivatorji Tractors - motor cultivators 176


TiBA eleKTrOmOTOrji d.o.o. ljuBljANA Z4/4010 Bravničarjeva 20, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/519 9107, Fax: 01/519 1349 info@tiba.si www.tiba.si Kmetijsko ekološki program - Aeratorji, potopna mešala, prevozni mešalniki, strgalniki gnoja, stgalniki krme, separatorji, kardanski generatorji, vrtljive krtače, bioplinske elektrarne, elektromotorji, gonila, frekvenčni pretvorniki, vibracijski elektromotorji Agricultural -environmental program - Aerators, submersible mixers, transportable blenders, manure scrapers, feed scrapers, PTO generators, rotary brushes, biogas power plants, electric motors, geared motors, frequency inverters, vibrating motors

TimAC AgrO iTAliA S.p.A. A2/305 Localita Ca' Nova, I-26010 Vaiano Cremsaco Tel.: 0039 373/669 111, Fax: 0039 373/669 291 info@timacagro.it www.timacagrolit Granulatna gnojila in tekoči bio-stimulanti Granular fertilizers and liquid biostimulants

TOrOiD-eNergijA d.o.o. C3/402 Društvo za elektrostrojograditeljstvo Čakovečka 20, HR-40305 Nedelišče, Hrvaška Tel.: 00385 40 822 455, Fax: 00385 40 823 041 toroid@ck.t-com.hr www.toroid.hr Proizvodnja toroidnih transformatorjev, storitve in servis Production of toroidal transformers, services and servicing

TOVArNA mOčNih Krmil črNCi d.d. Z2/2009b Črnci 2a, SI-9253 Apače Tel.: 02/569 8050, Fax: 02/569 1578 vitja.podlesek@tmk-crnci.si www.tmk-crnci.si Krmila, mineralno vitaminske mešanice - supermiksi Animal feed, mineral vitamin mixture - super mixes

TpgOzD mihA jurANčič s.p. Z8/8005 Cesta Staneta Žagarja 50c, SI-4000 Kranj Tel.: 040/154 358 miha@tpgozd.si www.tpgozd.si Gozdarske prikolice Palms; mala gozdarska oprema, orodje Stubai, oblačila za gozdarje in lovce Profiforest, gozdarski procesor Hypro Palms forest trailers, small forestry equipment, Stubai tools, and clothing for foresters and hunters, Profiforest, Hypro forestry processor 177


TpV AVTO d.o.o. Z5/5010 Kandijska cesta 60, SI-8000 Novo mesto, Slovenija Tel.: 07/391 8111, Fax: 07/391 8135 tpv-avto@tpv.si www.tpv-avto.si Na sejmu bomo predstavili lahke tovorne prikolice proizvajalca TPV Prikolice in dodelave gospodarskih vozil za namene potujočih delavnic z opremo MODUL-SYSTEM ŠVEDSKA. Homologirane lahke tovorne prikolice z ali brez zavore do skupne teže 750kg z vgrajenimi kakovostnimi materiali in v celoti izdelane v Sloveniji. At the exhibition we will present light cargo trailer by manufacturer TPV Trailers and completion of commercial vehicles for the purpose of travelling workshops with MODUL -SYSTEM SWEDEN equipment. Approved light trailers with or without brakes up to a total weight of 750kg with built-in high-quality materials and made entirely in Slovenia

TrAFiKA - KAVA BAr, ANgelA črNKO s.p. Z8 Partizanska cesta 12, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/615 554 Trafika Tobacco and newspaper shop

TrAKOm d.o.o. Z8/8000 Zadobrova 69, SI-3211 Škofja vas, Slovenija Tel.: 03/546 1870, Fax: 03/546 1870 info@trakom-slo.com www.trakom-slo.com Traktorji Same, semena linija Vicon, teleskopska dvigala Dieci, dostavna vozila Piaggio Same tractors, seed line Vicon, Dieci telescopic lifts, delivery vans Piaggio

TrgOAgrO d.o.o. KOper Z2/2001 Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper, Slovenija Tel.: 05/663 6012, Fax: 05/663 6013 info@trgoagro.si www.trgoagro.si Traktorji, mulčerji, škropilniki, okopalniki Tractors, mulchers, sprayers, cultivators

TrgOViNA BONBONčeK, SrečKO DreV s.p. Z8/8046a Breg pri Polzeli 10b, SI-3313 Polzela Tel.: 031/334 346 info@lizike.si www.lizike.si Bonbončki različnih okusov in oblik, prvovrstne lizike in svileni bonboni Sweets of different flavours and shapes, premium lollipops and silky sweets 178


TrgOViNA NA DrOBNO pO iNTerNeTu, VSe zA peKO, BOšTjAN pušeNjAK, s.p. A2/322 Kidričeva ulica 4, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 040/508 702 bostjan.pusenjak@vsezapeko.si www.vsezapeko.si Pripomočki za peko (modelčki za izrezovanje, pekači, silikonski pekači, drugi pripomočki) Accessories for baking (cutters, baking pans, silicone baking ware, other accessories)

TriDOm d.o.o. C1/752 Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/286 4800, Fax: 01/286 4801 info@tridom.si www.tridom.si Garažna vrata, vrtna vrata, zapornice, okna, vhodna vrata, domofon Garage doors, garden gates, locks, windows, entry doors, and intercom

TriSA, d.o.o. Z3/3003, Z8/8043 Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija Tel.: 059/165 656, Fax: 059/165 567 mojca@trisa.si www.trisa.si Cisterne za gnojevko, trosilniki in dvoriščni traktroji Pichon, traktorske prikolice Stetzl, avtomobilske in tovorne prikolice Humbaur, gozdarski program BGU-Maschinen Pichon slurry tankers, spreaders and backyard tractors, Stetzl tractor trailers, Humbaur car and cargo trailers, BGU-Maschinen forestry program

TrSNičArSKA zADrugA žiher z.o.o. C3/414 Bresnica 22, SI-2273 Podgorci, Slovenija Tel.: 02/719 2243, Fax: 02/713 0013 sandi.ziher@siol.net www.trsnica-ziher.com Podlage in trsni cepiči, certificirane trsne cepljenke različnih klonov, pridelava in prodaja ter strojno lasersko sajenje trsnih cepljenk Base and cane grafts, certified grafts of different clones, production and sales and machine laser planting of cane grafts

TuriSTičNA KmeTijA SmODiš D/14 Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci Tel.: 02/551 6050, Fax: 02/551 6050 tksmodis@gmail.com www.tksmodis.si Predstavitev žganjekuhe po starem, sveže in suho sadje, sokovi, sadni likerji in žganje Presentation of making brandy in the old way, fresh and dried fruit, juices, fruit liqueurs and spirits 179


TurOpOlje murSKA SOBOTA d.o.o. Z2/2024 Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/536 1580, Fax: 02/530 4097 turopolje@siol.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Darko Opara s.p., Domžale, Slovenija Unicommerce d.o.o., Logatec, Slovenija Izdelki Stihl, Viking, Fiskars Stihl, Viking, Fiskars products

TV iDeA - KANAl 10, d.o.o. A1/218 Kocljeva 9, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/537 1750, Fax: 02/537 1751 info@tvidea.si www.tvidea.si Dejavnosti podjetja TV IDEA obsegajo prodajo oglasnega prostora na televiziji, sponzoriranje televizijskih oddaj ter ostale storitve s področja tržnega komuniciranja. Podjetje ima vidnejše reference tudi na področju video produkcije za najzahtevnejše naročnike The activities of the enterprise TV IDEA include the sale of advertising space on television, sponsorship of television programs and other services in the field of marketing communications. The company has reputable references in the field of video production for the most demanding customers

umeTNO KOVAšTVO jANez mir, s.p. Z3/3014 Grabonoš 27, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Tel.: 02/560 1179, Fax: 02/562 1684 kovastvo.mir@siol.net www.mir.si Kovane ograje, vrata, okovje, svetila, stopnice, vrtne garniture Wrought iron railings, doors, hardware, lighting, stairs, garden furniture

uNiFOreST d.o.o. Z1/1006 Dobriša vas 14a, SI-3301 Petrovče, Slovenija Tel.: 03/777 1410, Fax: 03/777 1418 finance@uniforest.si www.uniforest.com Gozdarsko vitlo, dvobobensko vitlo, gozdarske klešče, krožne žage, cepilniki, ovijalci drv Forestry winch, double barrel winch, forest pliers, circular saw, splitters, wood wraps

uTeNSili iTAliA srl C1/701, Z6/6005 Via Cesare Contegiacomo Z.I., I-70017 Putignano (BA), Italija Tel.: 0039 080/491 1779, Fax: 0039 080/491 1779 utensilitalia@media.it www.utensilitalia.it Orodja za kmetijstvo in vrtnarjenje Tools for agriculture and gardening 180


VAgA d.o.o. C2/605a Strahinj 68A, SI-4202 Naklo Tel.: 041/637 614 franci@vaga.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Ravbar Janez s.p., Novo mesto, Slovenija Tehtnice, salamoreznice, mesoreznice in ostala mesarska oprema Scales, meat slicers, meat mincers and other butchery equipment

VegA prODuKT murSKi peTrOVCi d.o.o. Z3/3020 Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina, Slovenija Tel.: 02/521 4080, Fax: 02/521 4083 info@vegaprodukt.com www.vegaprodukt.com Žitne sejalnice, sejalnice za drobna semena, podrahljači, rahljalniki, trosilci apnenca, medvrstni kultivatorji za koruzo, mulčerji, vrtavkaste brane, ročni medvrstni kultivatorji, traktorske škropilnice, česala, silosi, diskaste brane, polžni in špiralni transporterji Cereal seed drills, drills for small seeds, subsoilers, weeders and lime spreaders, row crop cultivators for maize, mulchers, rotary harrows, manual row crop cultivators, tractors mounted with sprayers, harrows, silos, disc harrows, screw and spiral conveyors

VelepOSlANišTVO repuBliKe pOljSKe A/107 Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/436 4712, Fax: 01/436 2521 lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl www.lublana.polemb.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor SM Mlekovita, Otwock, Poljska Veleposlaništvo opravlja naloge povezane s krepitvijo in razvojem poljskoslovenskega gospodarskega sodelovanja kot so pomoč slovenskim podjetjem, ki jih zanimajo možnosti za sodelovanje s Poljsko in posredovanje podatkov o možnostih sodelovanja, pomoč podjetjem, ki iščejo partnerja ali proizvajalca, uvoznika ali izvoznika, se zanimajo za predstavitev na sejmih ali potrebujejo kakšen nasvet v zvezi z ustanovitjo podjetja oz. gospodarsko zakonodajo Embassy perform tasks related to the strengthening and development of PolishSlovenian economic cooperation such as help to Slovenian companies who are interested in the possibilities for cooperation with Poland and the provision of information on opportunities for cooperation, assistance to companies who are looking for a partner or a manufacturer, importers or exporters, those looking for presentation at fairs or need any advice in relation to founding a company or economic legislation 181


VerigA K.F. d.o.o. Z8/8039 Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce, Slovenija Tel.: 04/537 0900, Fax: 04/537 0933 info@veriga-lesce.com www.veriga-lesce.com Snežni program, verige za gozdarstvo in živinski program Snow program, chains for forestry and livestock programs

VeTO VeleTrgOViNA d.o.o. C1/712 Brnčičeva 25, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija Tel.: 01/580 9100, Fax: 01/580 9124 info@veto.si www.veto.si Kotli na polena, kotli na pelete, toplotne črpalke, solarni sistemi in druga ogrevalna tehnika vrhunskih evropskih proizvajalcev kot sta avstrijski Windhager in francoski De Dietrich Log wood boilers, pellet boilers, heat pumps, solar systems and other heating techniques by top European manufacturers such as Austrian Windhager and French De Dietrich

Vi-jA d.o.o. Z5/5061 Gotovlje 111 c, SI-3310 Žalec, Slovenija Tel.: 03/710 2330, Fax: 03/710 2331 vija@siol.net www.vija.si Proizvajamo mesarsko, sirarsko opremo ter inox pulte in pomivalna korita po naročilu We produce meat, cheese equipment and inox stainless steel counters and sinks to order

ViNAKOper d.o.o. C3/401 Šmarska cesta 1, SI-6000 Koper, Slovenija Tel.: 05/663 0100, Fax: 05/663 0106 komerciala@vinakoper.si www.vinakoper.si Vino Wine

ViNAr KupljeN d.o.o. C3/417 Okoslavci 2a, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija Tel.: 02/568 9073, Fax: 02/568 9074 kupljen.franc@volja.net www.kupljen.si Vino Wine 182


ViNSKA DružBA SlOVeNije, d.o.o. C3/401 Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/244 1800, Fax: 01/244 1806 info@vinskadruzba.si www.vinskadruzba.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Kmečka zadruga Krško z.o.o., Krško, Slovenija Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Metlika, Slovenija P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Ljutomer, Slovenija P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Ormož, Slovenija Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Gornja Radgona, Slovenija Vinakoper d.o.o., Koper, Slovenija Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Dobrovo v Brdih, Slovenija Družbeniki Vinske družbe Slovenije se predstavljajo pod blagovno znamko »Slovenija - moja vinska dežela«, ki zagotavlja dolgoročno in uspešno prodajo slovenskih vin. Obiščite nas in okusili boste široko paleto različnih vin. Shareholders of Wine of Slovenia will present under the brand name of "Slovenia - My Wine Region", which provides long-term and successful sale of Slovenian wines. Visit us and you will taste a wide variety of different wines.

ViNSKA KleT gOrišKA BrDA z.o.o., DOBrOVO C3/401 Zadružna cesta 9, SI-5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija Tel.: 05/331 0102, Fax: 05/331 0109 info@klet-brda.com www.klet-brda.com Vino Wine

VODATeh, zASTOpSTVO iN prODAjA, d.o.o. Z8/8023c Cerov Log 137, SI-8310 Šentjernej info@vodateh.si www.vodateh.si Biološke čistilne naprave, čistilne naprave brez elektrike, greznice, betonski rezervoarji za deževnico in odpadne vode, plastični rezervoarji, čistilni moduli za predelane greznice v čistilne naprave, industrijske čistilne naprave za prehrambeno industrijo, rastlinske čistilne naprave Biological purification plants, purification plants without electricity, septic tanks, concrete tanks for rainwater and wastewater, plastic tanks, cleaning tanks modules for septic tanks into purification plants, industrial water treatment plants for the food industry, vegetal purification plant 183


VrečeK AgrO, d.o.o., KrANj Z4/4001 Mirka Vadnova 22, SI-4000 Kranj Tel.: 04/204 1479, Fax: 04/204 1482 vrecek@vrecek-agro.si www.vrecek-agro.si Črpalke in škropilnice za zaščito rastlin, črpalke za namakanje z opremo, kombinirane peči za centralno ogrevanje na trda goriva, pelete, sekance in olje, lokostrelska in lovska oprema Pumps and sprayers for plant protection, pumps for irrigation with equipment, combined furnaces for central heating on solid fuel, pellets, wood chips and oil, as well as archery and hunting equipment

VzOreC rAKA d.o.o. Z5/5032 Gmajna 13, SI-8274 Raka, Slovenija Tel.: 07/814 6440, Fax: 07/814 6441 vzorec@siol.net Balirke za seno, ovijalke za seno, rotacijske kose, travniške brane, gozdarske prikolice, kiper prikolice, mulčerji, snežni plugi, vrtavkaste brane Hay bailers, hay wrapper, rotary cutters, grassland harrows, forestry trailers, tipper trailers, mowers, snow ploughs, rotary harrows

WiNTerhAlTer gASTrONOm d.o.o. C3/406 Adamičeva cesta 40, SI-1290 Grosuplje Tel.: 01/786 3445, Fax: 01/786 3444 informacije@winterhalter.si www.winterhalter.si Profesionalni pomivalni stroji za kozarce, belo posodo, kuhinjsko posodo in pripomočke. Pomivalni sistemi prirejeni za kmečke turizme. Profesionalna pomivalna in čistilna sredstva, mehčalci vode, dodatna oprema in servis Professional dishwasher for glasses, white dishes, cookware and utensils. Dishwashing systems designed for farm tourism. Commercial dishwashing and cleaning agents, water softeners, accessories and service

WOlF SiSTem d.o.o. C3/509 Kolmanova cesta 37, Radizel, SI-2312 Orehova Vas, Slovenija Tel.: 02/630 0930, Fax: 02/630 0933 mail@wolfsistem.si www.wolfsistem.si Montažni hlevi za govedo, svinje, konje, preutnino, betonske lagune, predalčni nosilci, ježevke, industrijska gradnja, montažne hiše, ostrešja Prefabricated barns for cattle, pigs, horses, poultry, concrete lagoon, lattice beams, studded tires, industrial construction, prefabricated houses, roofing 184


WVTerm d.o.o. C1/713 Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/429 2810, Fax: 02/420 2167 wvterm@wvterm.si www.wvterm.si Proizvodnja in prodaja toplovodnih kotlov na olje, trdno gorivo, sekance, pelete in polena kapacitete od 13kW do 6000 kW Manufacture and sale of oil hot-water boilers, solid fuel, wood chips, pellets and firewood capacity from 13kW to 6,000 kW

zACCAriA s.r.l. Z4/4011 Via E. Fermi 350, I-41055 Montese (MO) Tel.: 0039 059/981 750, Fax: 0039 059/982 353 info@zaccariarimorchi.com www.zaccariarimorchi.com Prikolice Trailers

zADrugA zA rAzVOj čeBelArSTVA z.o.o. A/106 Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota info@slovenski-med.si www.slovenski.med.si Različne vrste slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo in čebelarski pridelki in izdelki Different types of Slovenian honey with a protected geographical indication and bee produce and products

zADružNA zVezA SlOVeNije z.o.o. B/808 Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/244 1360, Fax: 01/244 1370 info@zzs.si www.zzs.si Promocija zadružne zveze Slovenije, kmetijskih in gozdarskih zadrug Promotion of the Associated Union of Slovenia, agricultural and forestry cooperatives

WiNe rOuTe ASSOCiATiON OF zAlA COuNTry C3/412 Bocskai u. 1, H-8790 Zalaszentgrot Tel.: +36/83 36 0614, Fax: +36/83 36 0614 info@zalaiborut.hu www.zalaiborut.hu Pokušnja vina, organizacija turističnih programov in strokovnih dogodkov, vina Wine tasting, organization of tourism programmes and professional events, wines 185


zAl-AgrO zrt. C3/412 Zsigmondháza major 1, H-8796 Türje Tel.: 0036 83/360 048, Fax: 0036 83/361 863 zalagro@zalagro.hu Kmetijske dejavnosti - živinoreja in rastlinska pridelava, proizvodnja in prodaja pelet iz lucern Agricultural activities - animal husbandry and plant cultivation, production and distribution of alfalfa-pellets

zASTOpSTVO iN prODAjA zDrAVKO mOhOrič s.p. A2/321 Jakčeva ulica 40, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 031/300 188 info@sundepil.si www.vrazjicistilec.sundepil.si Vse za sprostitev in zabavo, goba vražji čistilec za čiščenje brez čistil, čarobno pisalo za otroke in metlica za stepanje Everything for relaxation and fun, devilish sponge cleaner for cleaning without clean agents, magic pen for children and whisk for whipping

zAVOD pip prAVNi iN iNFOrmACijSKi CeNTer mAriBOr brezplačna pravna pomoč, svetovanja Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/234 2146, Fax: 02/234 2147 pip@zavodpip.si www.zavodpip.si Predstavitev informacij in publikacij o Evropski uniji, predstavitev informacijskega centra Europe Direct Murska Sobota Presentation of information and publications about the European Union, presentation of the Europe Direct Information Centre Murska Sobota

zAVOD SlOViNO C3/409 Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/228 3030, Fax: 02/228 3030 info@slovino.com www.slovino.com SloVino.com, Salov VinDel, Sommelier.si, Vinski marketing; ŠPargelj vino; Vinski pripomočki SloVino.com, Salov VinDel, Sommelier.si, Wine marketing; ŠPargelj wine; Wine accessories 186


zAVOD zA gOzDOVe SlOVeNije N1 Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana Tel.: 01/470 0052, Fax: 01/423 5361 zgs.tajnistvo@zgs.gov.si www.zgs.gov.si Dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije s poudarkom na povezovanju v gozdu in lesu (gozdno-lesna veriga), 15. državno sekaško tekmovanje Activities of the Slovenian Forest Service with an emphasis on the forest and wood connection (forest - wood chain), 15th National Wood Chopping Championship

zAVOD zA KulTurO, Turizem iN prOmOCijO gOrNjA rADgONA A1/202 Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Tel.: 02/564 8907, Fax: 02/564 8908 info@kultprotur.si www.kultprotur.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Občina Gornja Radgona, Gornja Radgona, Slovenija Predstavitev in promocija občine Gornja Radgona. Informacije o turistični ponudbi in o prireditvah v občini Presentation and promotion of the municipality of Gornja Radgona. Information on tourist services and events in the municipality

zDružeNje DružiNSKih ViNOgrADNiKOV iN ViNArjeV SlOVeNije C3/417a Mestni trg 2, SI-1000 Ljubljana Tel.: 040/566 274 zdruzenjedvvs@gmail.com www.zdvvs.si Vina neodvisnih Slovenskih vinogradnikov-vinarskih kmetij Wine from independent Slovenian wine growers - wine producing farms

zDružeNje KOčeVSKi meD D/2c Trata XIV 6a, SI-1330 Kočevje, Slovenija Tel.: 031/451 434 tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si www.kocevski-gozdni-med.si Kočevski gozdni med - prvi med iz Slovenije, z Evropsko registracijo zaščitena označba porekla Kočevje forest honey- the first honey from Slovenia with European registration of the protected mark of its origin 187


zDružeNje TuriSTičNih KmeTij SlOVeNije D/12 Trnoveljska cesta 1, SI-3000 Celje Tel.: 03/491 6481, Fax: 03/491 6480 ztks@siol.net www.turisticnekmetije.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Čebelarstvo in turistična kmetija Šalamun Jožef, Veržej, Slovenija Maksimiljan Jarc, Zgornja Kungota, Slovenija Turistična kmetija Breznik, Cerkvenjak, Slovenija Turistična kmetija Čebelji gradič, Rogašovci, Slovenija Turistična kmetija Dervarič, Ljutomer, Slovenija Turistična kmetija Ferencovi, Cankova, Slovenija Turistična kmetija Hari, Gornja Radgona, Slovenija Turistična kmetija Hlebec Milan, Kog, Slovenija Turistična kmetija Korošec, Mozirje, Slovenija Turistična kmetija Puhan, Murska Sobota, Slovenija Turistična kmetija vinski hram Kupljen, Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija Počitnikovanje ali enodnevni obisk turistične kmetije, številne možnosti, za aktiven oddih ali sprostitev v naravi Holiday or one day visit to a tourist farmhouse, numerous opportunities for active holidays or relaxation in nature

ze-ArT-glAS STeKlArSTVO DANiel zelKO s.p. 1/712a Grossmanova ulica 2, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9980, Fax: 02/584 9981 steklarstvo-zelko@siol.net www.steklarstvo-zelko.si Steklarska notranja oprema Glazier interior fittings

zeleNi - SiSTemi d.o.o. A2/307, A2/315 Družba za trgovino, storitve in zastopništvo Benčičeva ulica 29, SI-6210 Sežana, Slovenija Tel.: 05/734 4464, Fax: 05/734 4464 info@3mzelenisistemi.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bottos srl, San Vito al Tagliamento (PN), Italija DG Flow srl, Bigarello (Mantova), Italija Hunter industries incorporated, San Marcos, Združene države Amerike Irritec S.r.l., Capo D'Orlando (ME), Italija Pedrollo s.p.a., San Bonifacio (VR), Italija Zucchetti centro sistemi spa, Terranuova Bracciolini (AR), Italija Pedrollo črpalke, Ambrogio robotske kosilnice, DG Flow frekvenčni regulatorji, Irritec kapljične cevi, fitingi, dozatorji za gnojila, filtri, Hunter razpršilci, programatorji, senzorji, elektromagnetni ventili, Bottos sementi gnjojila in semena za travo Pedrollo pump, Ambrogio robotic mowers, DG Flow frequency regulators, IRRITEC drip pipe, fittings, dosages for fertilizers, filters, Hunter diffusers, programmers, sensors, electromagnetic valves, Bottos seed fertilzer and grass seeds 188


zepTer SlOVeNiCA d.o.o. A2/333 Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija Tel.: 02/884 3901, Fax: 02/884 3900 info@zepter.si www.zepter.si Zepter international je globalno podjetje, ki proizvaja, prodaja in distribuira ekskluzivno blago visoke kakovosti, v direktni prodaji, kakor tudi v prodajalnah. Zepter si že od samega začetka pizadeva, da bi izboljšal življenjski slog vsepovsod po svetu in postal nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Zepter je s široko paleto visoko kakovostnih proizvodov, organiziranih v petih prodajanih programih, ustvaril varen most med človeštvom in naravo ter nas usmeril v zdravo življenje Zepter International is a global company that manufactures, sells and distributes exclusive high-quality goods in direct sales, as well as in shops. Zepter from the very outset endeavoured to improve lifestyle around the world and become an indispensable part of everyday life. Zepter with its wide range of high quality products, organized into five selling programs provides a safe bridge between humanity and nature, and focuses us on healthy living

zi-mAg d.o.o. A2/336 Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija Tel.: 01/560 4182, Fax: 01/560 4193 info@zi-mag.si www.zi-mag.si Maglite - baterijske svetilke, Wenger - švicarski nožki, bidoni, nahrbtniki, potovalni program; Zippo - vžigalniki, prižigalci ognja, sveč, pripomočki za netenje ognja, očala Wader, Edco Maglite - battery torches, Wenger - Swiss knives, bottles, backpacks, travel program; Zippo - cigarette lighters, firelighters, candles, resources for making fire, Wader, Edco glasses

grADBeNi iNšTiTuT zrmK d.o.o. A1/216 Dimičeva 12, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/280 8311, Fax: 01/280 8191 info@gi-zrmk.si www.gi-zrmk.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor En svet d.o.o., Prestranek, Slovenija Razvoj, raziskave, strokovna in izvedeniška mnenja, tehnično in tehnološko svetovanje, projektiranje in revidiranje načrtov, laboratorij in meritve, kontrola kakovosti, nizkoenergijska in pasivna gradnja, energetski pregledi, energetska izkaznica, EU projekti, Ensvet Development, research, professional and expert opinion, technical and technological advice, design and plan reviewing, laboratory and measurements, quality control, low-energy and passive buildings, energy audits, energy performance certificate, EU projects EnSvet 189


zupAN d.o.o. Z1/1003 Celestrina 3, SI-2229 Malečnik, Slovenija Tel.: 02/471 6050, Fax: 02/471 6051 zupan.maribor@siol.net www.zupan.si Pršilnik za sadjarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo, škropilnice za poljedelstvo, mulčerji Spray for fruit growing, viticulture and hop growing, sprinklers for agriculture, mulchers

zupAN - TrADe d.o.o. Z1/1007 Ločica 66a, SI-3313 Polzela Tel.: 03/700 0050, Fax: 03/700 0051 zupan-trade@siol.net www.zupan-trade.si Kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, samonakladalne prikolice, plugi, vrtavkaste brane, sejalnice, cisterne za gnojevko Mowers, tedders, rakes, self-loading trailers, ploughs, harrows, drill seeders, tanks for slurry

zVezA DrušTeV ViNOgrADNiKOV iN ViNArjeV SlOVeNije - ViNiS C3/416 Vinarska 14, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 041/878 058, mirjana.sogoric@siol.net www.slovino.com/vinis Vino Wine

zVezA eKOlOšKih giBANj SlOVeNije - zeg D/6 Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/565 3828, Fax: 01/565 3829 zegslo20@gmail.com www.zveza-zeg.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor PEC-Pomurski ekološki center, Murska Sobota, Slovenija ZEG in PEC predstavljata okoljsko izobraževalne projekte CPV centra ponovne uporabe in pobarvanke "Kam z odpadki" za sejemski eko vrtec v hali D ZEG and PEC present environmental education projects CPV centre reuse and colouring books "Where with waste" for the exhibition Eco nursery in Hall D 190


žAgAr BOgOmir s.p. Z2/2040 Tovarniška 7, SI-3312 Prebold, Slovenija Tel.: 03/705 3470, Fax: 03/705 3471 info@euroinox.biz www.euroinox.biz Stroji za rezanje (ribanje) zelja in repe; stiskalnice za grozdje, sadje; mešalnik za mešanje mesa; rezervni deli Cutting machines (grating) of cabbage and turnip, wine presses, fruit; mixer for mixing meat; spare parts

žAgAr COmmerCe d.o.o. Z4/4019 Masarykova ulica 25, SI-1230 Domžale, Slovenija Tel.: 01/724 8228, Fax: 01/724 8229 marjeta.zagar@siol.net; info@zagar-commerce.si www.zagar-commerce.si Delovna zaščitna oblačila; delovne obleke, haljice,kombinezoni, delovne bluze, predpasniki, klobuki, kape, farmer hlače, otroški kombinezoni Protective work clothing, work clothes, dresses, overalls, work blouses, aprons, hats, caps, farmer trousers, children's overalls

žičNA KOViNA prOizVODNjA iN TrgOViNA d.o.o. A2/300a Kasaze 12, SI-3301 Petrovče Tel.: 03/426 1830, Fax: 03/426 1835 info@zicnakovina.si www.zicnakovina.si Hitri traktorski priklop, okrasni shranjevalnik za drva, vrtni ogenj, sejalna mreža Quick tractor connection, decorative storage for firewood, garden fires, seed netting

191


ŠIROKA POTROŠNJA / CONSUMER GOODS "AgeNCijA KAlA-AmOr", DOmiNiKA TiBAuT s.p. Tomšičeva ulica 23, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija kala1@telemach.net Zeliščne kreme, olja - zeliščna, tinkture Herbal creams, oils-herbal, tinctures

čeh ANA s.p. DOmAčA OBrT leSNA gAlANTerijA Tibolci 4a, SI-2272 Gorišnica, Slovenija Tel.: 041/296 359, Domača in umetna obrt, lesna galanterija Cottage industry and arts and crafts, wood fancy goods

DOBrA CeNA d.o.o. Beograjska ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 064/129 702,

FeiDA d.o.o. Črna vas, Ob Farjevcu 34, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 064/125 198, Igrače, pas, torba, ura, športna oprema Toys, belts, bags, watches, sports equipment

SVeTOVANje iN pOSreDOVANje Al-me meliTA pleTeršeK s.p. Kidričeva cesta 63, SI-2204 Miklavž na Drav. polju, Slovenija Tel.: 040/318 709, Tekstil, bižuterija, torbice, obutev Textiles, costume jewellery, handbags, footwear

TrgOViNA leA KOTOrčeVič prelič leA s.p. Obrtna ulica 39, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 041/751 836, lea.extreme@siol.net Tekstil, galanterija, obutev, gospodinjstvo Textiles, fancy foods, footwear, household goods 192


ŠIROKA POTROŠNJA / CONSUMER GOODS TrgOViNA leONTejA, mATejA KOTOrčeVić s.p. Kocljeva 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 041/758 685, Fax: 02/524 1743 leonteja@gmail.com Tekstil, galanterija, baloni, igrače, nogavice, ure, pribor za lov in ribolov Textiles, fancy goods, balloons, toys, socks, watches, accessories for hunting and fishing

WANg ChAO d.o.o. Župančičeva ulica 3, SI-1233 Dob, Slovenija Tel.: 031/485 128, Igrače, tehnika, darila Toys, equipment, gifts

GOSTINSTVO / CATERING BiSTrO pArTiS, KATjA gOmBOC KOrOšAK s.p. PE Mesarija Gomboc Radgonska cesta 6, SI-9252 Radenci, Slovenija Tel.: 041/633 435, katjadamir@t-2.net Gostinske storitve Catering services

FrizerSKi STuDiO D iN gOSTiNSTVO DAriNKA ViDOVič s.p. Razvanjska cesta 44, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 051/439 170, Hrana, pijača Food, drink

gOSTišče pri ANTONu jOže BrAčeK s.p. Cerkvenjak št. 28, SI-2236 Cerkvenjak, Slovenija Tel.: 02/729 5056, Fax: 02/729 5055 gostisce.anton@moj.net www.gostiscepriantonu.com Gostinstvo Catering 193


GOSTINSTVO / CATERING ižA d.o.o. gOSTiNSTVO, TrgOViNA iN STOriTVe Ižakovci 97, SI-9231 Beltinci, Slovenija Tel.: 041/751 827, prekmurska.iza@gmail.com Gostinske usluge Catering services

jOVO reSTAVrACijA TOmAž SOmrAK s.p. Tržaška cesta 283, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 040/749 442, Fax: 01/520 3006 jovonanovo7@gmail.com Gostinska ponudba Catering offers

KmeTijA FleiSiNger Sp. Ivanjci 31, SI-9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija Tel.: 031/612 721, kmetija.fleisinger@gmail.com www.kmetija-fleisinger.si Vino, domači izdelki Wine, homemade products

m.m. KAučič d.o.o. Gornji Ivanjci 21, SI-9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija Tel.: 02/560 9090, Fax: 02/560 9091 mmkaucic@gmail.com www.pri-alenki.si Gostinske storitve Catering services

NArAVA DAje, mATjAž peršA s.p. Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Tel.: 041/526 078, Gostinske storitve Catering services 194


GOSTINSTVO / CATERING reSTAVrACijA gAlA žAr ljuBišA AleKSič s.p. Loška ulica 10, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/252 3600, Fax: 02/252 3666

Gostinske usluge Catering services

rgT d.o.o., gOSTilNA lOVeNjAK Polana 40, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/525 2158, Fax: 02/525 2157 hotel.strk@siol.net www.lovenjakov-dvor.si Gostinske usluge Catering services

SeNzOr TrADe d.o.o. Prušnikova 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 03/491 5770, Fax: 03/491 5771 senzor.trade@siol.net www.gostilna-amerika.com Gostinske storitve: ponudba hrane in pijače, jedi iz žara in ražnja, alkoholne in brezalkoholne pijače Catering services: Food and beverages, grilled dishes, alcoholic and non-alcoholic beverages

zAlAegerSzegi TuriSzTiKAi hiVATAl ÉS iNFOrmáCióS irODA Széchenyi tér 4-6, H-8900 Zalaegerszeg, Madžarska Tel.: 0036 92/316 160, Fax: 0036 92/510 697 zalaegerszeg@tourinform.hu Sorazstavljavec / Mitaussteller Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter, Zalalövő, Madžarska Öri-tours kft., Őriszentpeter, Madžarska Restavracija Bognár ponuja lokalne specialitete iz madžarske obmejne regije, kot na primer ribja juha örseg, druge ribje jedi, klobase in divjačina. Pri tem ima podporo s strani grozda borostyánkőút za gospodarski razvoj. The Bognár restaurant - supported by the borostyánkőút cluster for economic developement – sells local dishes from the Hungarian border region, the örseg fish soup other fish dishes, sausages, venison stew 195


ZABAVIŠČNI PARK / AMUSEMENT PARK ANTeNA d.o.o. ljuBljANA Zabaviščni park Poljanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 041/653 330, Fax: 01/232 9163 z.parkantena@siol.net

Zabaviščni park za otroke - igrala za zabavo: otroški vlak, otroški vrtiljak, trampolin bungee, napihljivi tobogan - klown, napihljivi grad elekt. Avtomobilčki, klasični vrtiljak, nekaj manjšihi igral Amusement park for children – fun play equipment: children's train, children's carousel, bungee trampoline, inflatable clown slide, inflatable castle elect. Small cars, classic carousel, some smaller play equipment

196


5 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia

197


miNiSTrSTVO zA KmeTijSTVO iN OKOlje repuBliKe SlOVeNije Dunajska cesta 22, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/478 9000, Fax: 01/478 9021 e-mail: gp.mkgp@gov.si Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS opravlja naloge s področja kmetijstva, razvoja podeželja, gozdarstva, prehrane, lovstva ribištva in varovanja okolja. Na področju kmetijstva ministrstvo izvaja politiko neposrednih plačil znotraj prvega stebra Skupne kmetijske politike EU in upravlja politiko kmetijskih trgov. V omejenih pristojnostih sooblikuje tudi tržno-cenovno in zaščitno politiko kmetijskih, gozdnih in živilskih proizvodov. Ministrstvo skrbi tudi za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov oz. načinov kmetovanja (ekološko in integrirano kmetovanje), ter za ohranjanje kmetijstva na območjih s težjimi pogoji za kmetovanje. V okviru razvoja slovenskega podeželja ministrstvo skrbi za celosten razvoj in planiranje podeželja, ki obsega tudi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in kmečki turizem. Področje delovanja ministrstva vključuje tudi varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, semenarstvo in varstvo sort rastlin, zaščito pred naravnimi nesrečami, sistem zadružništva, vprašanja povezana s socialnim statusom kmeta ter upravljanje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. V okviru gozdarstva ministrstvo skrbi za trajnostno upravljanje z gozdnimi ekosistemi in njihovim celostnim vključevanjem v ostala področja prostora in bivanja. Poseben poudarek je dan proizvodnji kakovostnega lesa in dodajanja vrednosti lesnim proizvodom. Posebno pozornost posveča ministrstvo zagotavljanju varne in kakovostne hrane. Ta vključuje tako postopke pridelave na kmetijah kot predelave v živilsko-predelovalni industriji. Ker se pridelava varne hrane začne že na njivah in hlevih, je poseben poudarek dan veterinarskemu nadzoru ter proizvodnji kakovostnih in varnih krmil. Poleg tega skrbi tudi za prehrano z vidika proizvodnih in predelovalnih možnosti in potreb. Ministrstvo pokriva tudi področje ribištva. Čeprav ribiški sektor ni obsežen, se slovenski ribiči ukvarjajo z gospodarskim ribolovom in ribogojstvom ter predelavo ribiških proizvodov. Področje pokriva tudi lovstvo in upravljanje s prosto živečimi živalmi. Strokovno delo na širših zaokroženih področjih v okviru ministrstva vodi pet generalnih direktorjev: za kmetijstvo; za varno hrano; za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; za okolje in za javne službe varstva okolja in investicije v okolje. V okviru ministrstva je ustanovljenih tudi pet organov v sestavi: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Drugo področje Ministrstva za kmetijstvo in okolje pa je skrb za strateške usmeritve in oblikovanje zakonodaje, ki so potrebne za varovanje okolja na nacionalni ravni, in sicer tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Na področju voda ministrstvo skrbi za varstvo, rabo ter urejanje voda. Na področju javnih služb varstva okolja je naša temeljna naloga vzpostaviti smotrn, učinkovit in pregleden sistem javnih služb varstva okolja, ki so bodisi državne javne službe varstva okolja (tj. sežiganje komunalnih odpadkov ter izvajanje meritev, pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov) bodisi lokalne službe varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov). Cilj našega delovanja na področju ravnanja z odpadki je zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje ter zmanjšanje uporabe virov in spodbujanje praktične uporabe hierarhije ravnanja z odpadki: (preprečevati nastajanje odpadkov na izvoru, odpadke, ki nastanejo, pa je treba pripraviti za njihovo ponovno uporabo, jih reciklirati ali predelati na druge načine. Za odpadke, ki jih ni mogoče reciklirati ali kako drugače predelati, je potrebno poiskati najbolj ustrezen postopek odstranjevanja). Na področju izvajanja kohezijskih projektov sodelujemo pri pripravi in vodenju projektov kohezijskega sklada za okolje, ki potekajo po zahtevnih evropskih pravilih. Gre za projekte odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki ter zmanjševanja škodljivega delovanja voda. Na ministrstvo pa sodi tudi področje odprave posledic naravnih nesreč. 198


miNiSTry OF AgriCulTure AND The eNVirONmeNT OF The repuBliC OF SlOVeNiA Dunajska cesta 22, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/478 9000, Fax: 01/478 9021 e-mail: gp.mkgp@gov.si The Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia deals with agriculture, rural development, forestry, food, hunting and fishing as well as with environmental protection. In the field of agriculture the ministry ensures a policy of direct payments within the first pillar of common agricultural policy of the EU as well as a policy of agricultural markets. Within its competences, it also helps create a market-oriented and protective policy for forestry and food products. The ministry also ensures that the environmental requirements are implemented (e.g. ecologic and integrated agriculture) and that agriculture is preserved in regions with difficult conditions. Within the framework of the development of rural Slovenian regions the ministry deals with the complete development and planning of the rural area including the development of complementary activities on farms and of farm tourism. The ministry is also engaged in plant protection, in the protection of seeds and the preservation of plant species, in the protection from natural disasters, in the cooperative system, in questions concerning the social status of farmers and the management of agricultural land and forests. Within its forestry department the ministry ensures the management of the forest ecosystems and pays particular attention to the quality of wood and to the significance of wood products. Among the ministry’s main objectives are food safety and food quality. This includes the cultivation processes as well as the processes in the food industry. Because food safety starts in the fields and stables already, emphasis is given to veterinary control as well as to the production of safe quality feeds. Besides the ministry also ensures food safety from the point of view of production and processing possibilities and needs. Further the ministry also deals with fishery. Though not a very large field in Slovenia, it covers commercial fishery, fish farming and the processing of fish products. Another field of activity is hunting and the care for wildlife. The tasks of the ministry are divided in five directorates: the directorates for agriculture, for food safety, for forestry, hunting and fisheries, for the environment and for public environmental protection and investments in the environment. Further within the ministry of agriculture six bodies have been established: the veterinary administration, the inspectorate for agriculture, forestry, food and the environment, the agency for agricultural markets and rural development, the phytosanitary administration, the environmental agency and the nuclear safety administration. Another field of the ministry of agriculture and the environment is to ensure strategic guidelines and the drafting of laws necessary for the protection of the environment on national level by preserving natural values and safeguarding the biodiversity. The ministry is also responsible for the protection, use and management of water. In the field of the environmental protection it is the ministry´s responsibility to establish a clearly arranged, effective and concise system of state civil services (e.g. waste incineration, measuring, controling and cleaning of heating systems, chimneys and exhaust units) or of local environmental services (for the supply of drinking water, the draining and purification of waste water, the collecting, transport and disposal of municipal waste).It is our goal to minimise the harmful influences of the generation of waste and its management for the benefit of people and environment, to minimise the use of energy sources and to encourage the practical use of waste hierarchy (reduce the amount of waste at its sources, reuse the generated waste, recycle and process it. For waste that cannot be recycled or reprocessed it is necessary to find adequate ways of disposal). In the field of the implementation of cohesion projects, the ministry cooperates in the preparation and management of environmental projects by the cohesion fund according to the stringent European guidelines. The projects concern the purification of municipal wastewater, the supply of drinking water, waste management and minimising the harmful influence caused by movements in waters. Another domain of the ministry is to eliminate the consequences of natural disasters. 199


miNiSTrSTVO zA KmeTijSTVO iN OKOlje rS AgeNCijA rS zA KmeTijSKe Trge iN rAzVOj pODeželjA

Dunajska 160, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/580 7617, Fax: 01/478 9294 Klicni center za stranke: 01/580 7792, e-mail: aktrp@gov.si, www.arsktrp.gov.si Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ustanovljena je bila z namenom izvajanja ukrepov kmetijske politike, prilagajanja skupni kmetijski politiki Evropske unije ter izplačevanja predpristopne pomoči SAPARD. S pristopom k Evropski uniji ima ARSKTRP vlogo plačilne agencije za upravljanje in izplačevanje evropskih sredstev. Je polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije in razvoja podeželja. Agencija je zadolžena za pravočasno in zakonito izvedbo plačil kmetovalcem ter drugim upravičencem iz sredstev državnega proračuna in iz sredstev evropskih skladov EKJS (Evropski kmetijski jamstveni sklad), EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESR (Evropski sklad za ribištvo). Temeljno poslanstvo ARSKTRP je učinkovita, hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov kmetijske politike, kar pomeni podporo ohranjanju in razvoju podeželja v Sloveniji ter h krepitvi kmetijskih trgov. Delo ARSKTRP je tako usmerjeno k vsem, ki so neposredno ali posredno vezani na kmetijstvo in podeželje.

miNiSTry OF AgriCulTure AND The eNVirONmeNT AgeNCy OF The rS FOr AgriCulTurAl mArKeTS AND rurAl DeVelOpmeNT

Dunajska 160, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/580 7617, Fax: 01/478 9294 Klicni center za stranke: 01/580 7792, e-mail: aktrp@gov.si, www.arsktrp.gov.si The Agency of the Republic of Slovenia for agricultural markets and rural development is a body of the Ministry of agriculture and the environment. It was established for the implementation of programmes of the agricultural policy reform, of the alignment to the EU common agricultural policy and the payment of SAPARD pre-accession assistance. Nowadays the Agency has the role of the only accredited paying agency in Slovenia for the allocation of funds of the Common Agricultural Policy in the field of agriculture, food-processing industry and rural development. The Agency is responsible for the timely and legal implementation of payments to the farmers or other beneficiaries from means of the state budget and from the European Agricultural Guarantee Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Fisheries Fund. The basic mission of the Agency of the Republic of Slovenia for agricultural markets and rural development is the efficient, fast and concise technical implementation of measures of agricultural policy, thus offering support to the preservation and the development of rural areas in Slovenia and to the strengthening of agricultural markets. Therefore the mission of the Agency is meant for all those who are directly and indirectly linked with agriculture and rural activities.

200


miNiSTrSTVO zA KmeTijSTVO iN OKOlje rS iNšpeKTOrAT repuBliKe SlOVeNije zA KmeTijSTVO iN OKOlje

Parmova 33,1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/434 5700, Fax: 01/434 5717 e-mail: irskgh.mkgp@gov.si, www.iko@gov.si Inšpektorat za kmetijstvo in okolje (IRSKO), kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje, opravlja nadzor nad izvajanjem zakonov in na njihovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter nadzor nad izvajanjem predpisov tistih neposredno veljavnih pravnih aktov EU, ki urejajo področje iz delokroga inšpektorata. V IRSKO deluje pet inšpekciji, in sicer: • kmetijska inšpekcija • gozdarska inšpekcija • lovska in ribiška inšpekcija • vinarska inšpekcija • inšpekcija za okolje in naravo. V okviru posamezne inšpekcije se opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, zootehnike, mineralnih gnojil, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, na področju gensko spremenjenih organizmov, na področju soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, gozdarstva, lovstva in ribištva, dobre kmetijske prakse, varstva okolja in narave ter ekološki nadzor na državi meji, vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi; sežiga, sosežiga ter odstranitve na odlagališču živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, maloprodaje organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal in njihove uporabe na obdelovalnih ter pašnih površinah. IRSKO lahko opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Neposreden inšpekcijski nadzor se izvaja v osmih območnih enotah.

miNiSTry OF AgriCulTure AND The eNVirONmeNT iNSpeCTOrATe OF The repuBliC OF SlOVeNiA FOr AgriCulTure AND The eNVirONmeNT

Parmova 33, 1000 Ljubljana, Slovenia Tel.: 01/434 5700, Fax: 01/434 5717 e-mail: irskgh.mkgp@gov.si, www.iko@gov.si The Inspectorate for Agriculture and the Environment, as a body within the Ministry of Agriculture and the Environment, exercises supervision over the implementation of laws and on their basis issued regulations as well as supervision over the implementation of regulations of those current EU acts, which regulate the sphere of activities in the area of the Inspectorate. In the Inspectorate for Agriculture and the Environment there are five inspection bodies, namely • agricultural inspection • forestry inspection • hunting and fishing inspection • wine inspection • inspection of the environment and nature. In the context of individual inspections, duties of inspection supervision over the implementation of regulations are carried out in the fields of agriculture, rural development, agricultural policy, zootechnics, mineral fertilizers, wine and other products from grapes and wine, in the field of genetically modified organisms, 201


coexistence of genetically modified agricultural crops, forestry, for hunting and fishing, good agricultural practice, protection of the environment and nature and ecological control at the State border, water regime, water regulation and water management; incineration, co-incineration and landfill disposal of animal byproducts and derived products, which are not intended for human consumption, retail sales of organic fertilisers and soil improvers and their use on arable and grazing areas. The Inspectorate for Agriculture and the Environment can also perform supervision procedures in the implementation of measures within the competence of the Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development. Direct inspection supervision is carried out in eight regional units.

uprAVA zA VArNO hrANO, VeTeriNArSTVO iN VArSTVO rASTliN Dunajska 22, 1000 Ljubljana Za uresničitev racionalnega in celostnega pristopa na področju varne hrane je bila s 1. 1. 2013 ustanovljena nova Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Veterinarska in Fitosanitarna uprava, Direktorat za varno hrano in del Kmetijskega inšpektorata so bili združeni v enotno institucijo s statusno obliko »organa v sestavi« v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). V UVHVVR dela 396 javnih uslužbencev. Zakonodaja v RS zagotavlja organom v sestavi ministrstev strokovno neodvisnost, še posebej za izvajanje nadzornih nalog (Zakon o državi upravi in Zakon o inšpekcijskem nadzoru). Naloge nove institucije so predvsem: • priprava predpisov s področja varne hrane, • upravljanje s tveganji za zdravje ljudi, živali in rastlin, • izvedba enotnega uradnega nadzora v verigi varne hrane vključno s spremljanjem pojavov tveganj. Z zakonom je jasno določena linija poveljevanja, kar je ključnega pomena za hitro in učinkovito ukrepanje ob pojavih nevarnosti za zdravje ljudi, živali in rastlin oziroma varnost potrošnikov. UVHVVR pokriva zdravje rastlin, fitofarmacevtska sredstva, semenarstvo, krmo, zdravje živali, zaščito živali, varnost in kakovost živil živalskega in rastlinskega izvora tako v upravnem kot v nadzornem delu razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti). Na področju varne hrane sledimo racionalizaciji in hkrati zagotavljanju visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi ob upoštevanju varovanja zdravja in zaščite živali, zdravja rastlin in ustrezne obveščenosti ter zaščite potrošnikov.

202


ADmiNiSTrATiON OF The repuBliC OF SlOVeNiA FOr FOOD SAFeTy, VeTeriNAry AND plANT prOTeCTiON Dunajska 22, 1000 Ljubljana In order to achieve a rational and integrated approach in the area of food safety on 1.1.2013 a new Administration for Food Safety, Veterinary and Plant Protection was established. The Veterinary and Phytosanitary Administration, Directorate for Food Safety and part of the Agricultural Inspectorate were merged into a single institution with the legal form of "constituent body" under the Ministry of Agriculture and the Environment – as the Administration for Food Safety, Veterinary and Plant Protection. 396 civil servants work at the Administration for Food Safety, Veterinary and Plant Protection. Legislation in the Republic of Slovenia provides bodies within the composition of ministries professional independence, especially for implementation of controlling duties (State Administration Act and Inspection Act). The duties of the new institution are principally: • preparation of regulations on food safety, • risk management for human health, animals and plants, • implementation of a single official control in the chain of food safety, including monitoring the phenomena of risk. The law clearly defines the line of command, which is essential for rapid and effective action in incidences of danger to human health, animals and plants as well as the safety of consumers. Administration for Food Safety, Veterinary and Plant Protection covers plant protection, plant protection products, seed trade, fodder, animal health, animal welfare, safety and quality foodstuffs of animal and vegetable origin, both in the administrative and supervisory work except administrative duties in the field of protection of agricultural products and foodstuffs (quality schemes). In the area of food safety we are ensuing rationalization and at the same time ensuring a high level of protection of life and human health, taking into account the protection and health of animals and plants. Therefore, we are also providing relevant information and consumer protection.

203


204


6 Kmetijsko-živilske šole v Sloveniji Slovenian Schools of Agriculture and Food Technology

205


KONzOrCij BiOTehNišKih šOl SlOVeNije

Konzorcij biotehniških šol Slovenije povezuje 11 odličnih in perspektivnih šol na katerih smo sklenili, da se odpremo za sodelovanje in filozofiji Zmagam-zmagaš. Na naših šolah iščemo nove izzive za dobre zaposlitve, za zdravo hrano, za zdravo okolje, za načine izobraževanja, v katerih bodo dijaki in študenti z veseljem in zadovoljstvom člani naših kolektivov. V današnjem nemirnem času se čedalje bolj postavljajo v ospredje nekatera nova vprašanja in izzivi. Sprašujemo se v kakšnem okolju želimo živeti, kakšno naj bo naše podnebje, kakšno hrano bomo jedli, kaj bomo pili, da ohranimo zdravje. Še posebej pa prihajajo v ospredje vrednote, ki opredeljujejo način življenja. Vsa ta vprašanja zahtevajo največ odgovorov ravno na področjih biotehnike. Biotehniška področja, za katere biotehniške šole izobražujemo in usposabljamo so: kmetijstavo, gozdarstvo, živilstvo in prehrana, vrtnarstvo in urejanje krajine, naravovarstvo in urejanje okolja, veterina. Ta področja se povezujejo s področji, vezanimi na razvoj podeželja in mestnih okolij, kot so: turizem, trgovina, podjetništvo, trženje, lov, ribolov, medicina, socialno varstvo, gostinstvo, primarna predelava lesa, sport in rekreacija na podeželju. Biotehniška področja so pred pomembnimi razvojnimi spremembami, ki vključujejo proizvodne novosti, specializacije, nove oblike izobraževanja in nove oblike povezovanja med posameznimi subjekti. Spreminjajo se vrednote: odnos do narave, zdravja, načina prehrane in življenja. Vzdrževanje kulturne krajine in oblikovanje bivalnega okolja postaja za osveščeno prebivalstvo čedalje bolj pomembno. Le -to od vseh, ki delajo na biotehniških področjih, zahteva sprotno prilagajanje spremembam, stalno strokovno izpopolnjevanje, vseživljenjsko učenje in vključevanje v različne oblike izobraževanj. Namen biotehniškega izobraževanja je oblikovanje učeče se populacije, ki se bo uspešno prilagajala spremembam, zato na šolah zagotavljamo široko in kakovostno programsko ponudbo, ki omogoča visoko strokovno usposobljenost, večjo zaposljivost in mobilnost, s poudarkom na vseživljenjskem učenju, ki postaja ključenga pomena za gospodarski in socialni razvoj ter napredek podeželja in mestnih okolij. Z izboljšano programsko ponudbo dosegamo večjo kakovost, učinkovitost, prožnost in odzivnost sistema izobraževanja in usposabljanja na biotehniških področjih. V Konzorciju postavljamo v ospredje skupne prednosti naših šol, med katerimi so najpomembnejše tradicija in dostopnost do izobraževanja in usposabljanja ter izkušnje pri izobraževanju odraslih. Ohranjamo povezanost z ustreznimi inštitucijami in strokovnimi področji, medsebojno sodelovanje šol, skrbimo za ustrezno opremljenost šol. S tem se dosega pestra ponudba obšolskih dejavnosti in spodbuja sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih ter daje tudi dobro podlago v znanju za naravoslovne in druge študije. V Konzorciju se zavedamo posebnih priložnosti, ki se ponujajo našim področjem. Te priložnosti so v pridelavi hrane, vrtnarstvu, gozdarstvu v sodelovanju z lovom in naravovarstvom, v potrebnem nadzoru nad živili, v povečanju števila ljubiteljev malih in drugih luksuznih živali. Konzorcij biotehniških šol je uspešen tudi pri pridobivanju evrospkih sredstev. Tako smo v projektu Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja smo postavili strategijo izobraževanja in izdelali nove programe, ki jih uvajamo skozi projekt Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj. Projekt Znanje - vez med šolami in delodajalci, je pomenil tudi dodano vrednost povezanosti šol in delodajalcev oziroma naših partnerjev iz okolja, ki so se v okviru projekta usposobili za mentorstvo dijakom in študentom na praktičnem izobraževanju oz. usposabljanju. To povezanost bomo okrepili tudi preko ukrepa, ki zagotavlja brezplačno usposabljanje odraslih, ki delajo v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu - Ukrep 111. Tone Hrovat, vodja Konzorcija biotehniških šol Slovenije 206


CONSOrTium OF BiOTeChNiCAl SChOOlS SlOVeNiA

The Consortium of Biotechnical Schools of Slovenia links 11 excellent and prospective schools for which we decided to open for cooperation and the win-win philosophy. At our schools we are looking for new challenges for good employment, for healthy food, for a healthy environment, and for methods of education in which pupils and students with joy and satisfaction will become members of our collectives. In today's troubled times new issues and challenges are increasingly at the forefront. We wonder in what kind of an environment we want to live, what should our climate be like, what kind of food we will eat, and what we will drink in order to preserve our health. Especially to the forefront come values that define the way of life. All of these questions demand the most answers precisely in the fields of biotechnology. The biotechnical areas for which the biotechnical schools educate and train are: agriculture, forestry, food and nutrition, horticulture and landscaping, nature protection and landscaping, veterinary technology. These areas are associated with the areas linked to the development of rural and urban settings, such as tourism, trade, entrepreneurship, marketing, hunting, fishing, medicine, social work, catering, and primary processing of wood, sport and recreation in the countryside. Biotechnical areas are facing important development changes, including production innovations, specialization, new forms of education and new forms of integration between individual subjects. Values are changing: attitude towards nature, health, nutrition and ways of life. Maintenance of the cultural landscape and design of the living environment is becoming increasingly important for the conscious population. Required for all those who work in the fields of biotechnology is continuous adaptation to change, continuing professional development, lifelong learning and participation in various forms of education. The purpose of biotechnical education is to form the learning population, who will successfully adapt to change, therefore at the schools we assure a broad and high-quality program offer that paves the way for a high professional qualification, greater employability and mobility, with emphasis on lifelong learning, which is becoming of key importance for the economic and social development as well as progress of rural and urban surroundings. With an improved program offer we achieve greater quality, efficiency, flexibility and responsiveness to the system of education and training in the areas of biotechnology. In the Consortium we set in the forefront the common advantages of our schools, the most important of which are tradition and accessibility to education as well as training and experience in adult education. We maintain links with relevant institutions and professional areas, mutual cooperation between schools, and we provide for the suitable equipment of schools. This achieves a wide offer of extracurricular activities and encourages the participation of pupils and students in competitions and also gives a good basis in knowledge for natural sciences and other studies. In the Consortium we are aware of specific opportunities that are offered in our field. These opportunities are in food production, horticulture, forestry, in collaboration with hunting and nature conservation, in the control of foodstuffs, and in increasing the number of small and other luxury animals. The Consortium of Biotechnical Schools is also successful in acquiring European funds. So in the project Biotechnical Areas, the Best Learning Environment, we set up a strategy of education and developed new programs that we are introducing through the project Biotechnical Domains, Schools for Life and Development. The project Znanje (Knowledge) - a tie between schools and employers, also meant added value connectedness between schools and employers or our partners from the environment, who within the framework of the project trained for mentoring pupils and students in practical education or training. This connection will also be strengthened through a measure, which provides free training for adults who work in agriculture, food and forestry, Measure 111. Tone Hrovat, Director of Consortium of Biotechnical Schools Slovenia

207


BiOTehNišKA šOlA mAriBOr Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor Tel.: 02/235 3700 info@bts.si; www.bts.si Izobraževalni programi: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Veterinarski tehnik • Naravovarstveni tehnik • Cvetličar • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev • Kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI Druge dejavnosti na šoli: • Izobraževanje odraslih v vseh navedenih izobraževalnih programih • Izobraževanje za pridobitev NPK: čebelar/-ka, predelovalec/-ka sadja • Avtošola: - usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita kategorij B, C, D, E in F - tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije F Šolsko posestvo v Mariboru Obsega 100 hektarjev pretežno vinogradniških, sadjarskih in travniških površin pod znamenito Kalvarijo, kjer je tudi polnilnica vin, vinska klet, večji in manjši rastlinjak, drevesnica, trsnica, sušilnica sadja, čebelnjak, v šolskem objektu pa specializirane učilnice in ob njej šolski park. Vsa proizvodnja spada v integrirano, del sadovnjakov pa v ekološko pridelavo. Na strmih vzpetinah že od nekdaj uspeva vinska trta, ki daje odlično vino. Posebej blestijo sorte, kot so: renski rizling, laški rizling, rumeni muškat, chardonnay in sauvignon Šolsko posestvo v Svečini: Obsega 35 hektarjev travniških in njivskih površin ter šolski hlev s konji in drobnico, kjer dijaki opravljajo del praktičnega pouka Razgledna vinogradniško-sadjarska učna pot: Speljana je preko šolskih površin, namenjena sprehajalcem mesta Maribor in omogoča izvedbo naravoslovnih dni osnovnošolcev Projekti in tekmovanja: • mednarodne izmenjave dijakov (Avstrija, Češka, Francija, Srbija, Škotska) • Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj (Učna gradiva) • Flora • etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja • festival stare trte • šolska greda v Mozirskem gaju Ekošola: • številni projekti v okviru ekošole Terarij v šolski avli

BiOTeChNOlOgy SChOOl mAriBOr

Educational programmes: • Technician in agriculture and management • Veterinary technician • Environmental technician • Florist • Mechanic for agricultural machines • Technician in agriculture and management (vocational - technical education) 208


Other school activities: • Adult education in all mentioned educational programmes • Educational programmes for the national vocational qualification: for beekeepers, fruit-processors • Driving school: - Driving lessons for driving licenses in the categories B, C, D, E and F - Course for safe tractor driving and for the driving licence category F

BiOTehNišKA šOlA rAKičAN Rakičan, Lendavska 3, 9000 Murska Sobota Tel: 02/530-37-50, Gsm: 051-608-300 bsrakican@guest.arnes.si www.solarakican.si Naša Biotehniška šola Rakičan že dobrih 75 let uspešno izobražuje mladino in odrasle v kmetijski stroki, vrtnarstvu in urejanju krajine. Razvijamo različna znanja, od tistih za osebni in poklicni razvoj ter tistih za razvoj in urejenost podeželja. Delo gradimo na tradiciji, strokovnosti in kreativnosti v povezavi s potrebami pomurskega prostora. Opravljamo več dejavnosti in sicer: • Izobraževanje dijakov in odraslih • Raziskovalno dejavnost na področju kmetijstva • Dejavnost dijaških domov ter • Dopolnilne in dodatne dejavnosti povezane z izobraževanjem in kmetijsko pridelavo Izobražujemo v naslednjih izobraževalnih programih: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Gospodar na podeželju • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Poslanstvo šole temelji na: • Izobraževanju mladine in odraslih • Raziskavah in razvoju podeželja • Razvoju človeških virov in iskanju podjetniških priložnosti • Kmetijski pridelavi • Varovanju okolja in narave • Ohranjanju domačih običajev in obrti • Organizaciji in prikazih novosti v kmetijstvu V okviru Inštituta za razvoj podeželja izvajamo: • Tečaj varnega dela s traktorjem • Testiranje škropilnih naprav • Avtošolo - »F« kategorija • Izvajanje uradnih in ekoloških preizkusov v poljedelstvu • Raziskave v kmetijstvu in klimatske spremembe • Tečaje kuhanja, zdrave prehrane in aranžiranja • Izvedbo elementov domače obrti, običajev in turizma na kmetiji • Razne storitve v poljedelstvu in urejanje okolice. Organiziramo različne tečajne oblike - praktikume za odrasle. V okviru projekta Razgibajmo podeželje - Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu smo pripravili različne izobraževalne programe za odrasle. Izobraževanja so brezplačna za člane gospodinjstva z MID-številko in zaposlene pri pravni osebi, ki se ukvarja s kmetijsko, gozdarsko ali živilsko predelovalno dejavnostjo. Izobraževanje sofinancira EKSRP, Evropa investira v podeželje. Vse zainteresirane vabimo da si našo ponudbo programov ogledate na spletni strani šole www.solarakican.si 209


BiOTeChNiCAl SChOOl rAKičAN

Our Biotechnical School Rakičan has for more than 75 years successfully educated young people and adults in agricultural occupations, horticulture and landscaping. We develop different know-how, from those used for personal and professional development to those for development and regulation of the countryside. Work is built on tradition, expertise and creativity in relation to the needs of the Pomurje space. We implement many activities, and namely: • Educating pupils and adults • Research activities in the field of agriculture • Student Home activity and • Supplementary and additional activities related to education and agricultural production We educate in the following educational programmes • Agricultural-business technician • Land manager • Assistant in biotechnology and care The mission of the school is based on: • Educating young people and adults • Research and development of the countryside • Development of human resources and pursuit of entrepreneurial opportunities • Agricultural production • Protection of the environment and nature • Preservation of local customs and crafts • Organization and demonstrations of innovations in agriculture Within the frame of the Institute for Rural Development we implement: • Course on safe work with a tractor • Testing of sprayers and sprinklers • Driving school - "F" category • Implementation of official and organic tests in farming • Research in agriculture and climate change • Cooking course, healthy nutrition and arranging • Implementation of elements of the local crafts, customs and tourism on farms • Various services in agriculture and landscaping. We organise various types of courses - practical courses for adults. We have prepared a variety of educational programs for adults within the frame of the program Razgibajmo podeželje - training for work in agriculture, forestry and food. Education is free of charge for members of households with a MID number and employees of an entity that is engaged in agriculture, forestry or food processing activities. Education is co-financed by EKSRP, the European Agricultural Fund for Rural Development. We kindly invite all those who are interested to view our range of programs on the school website www.solarakican.si

210


BiOTehNišKi CeNTer NAKlO Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: 04/277 21 00, Fax: 04/277 21 18 info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si Programi in poklici: Nižje poklicno izobraževanje: • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Srednje poklicno izobraževanje: • Cvetličar • Vrtnar • Gospodar na podeželju • Pek • Slaščičar Srednje strokovno izobraževanje: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Živilsko prehranski tehnik • Naravovarstveni tehnik Poklicno-tehniško izobraževanje: • Hortikulturni tehnik • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Živilsko prehranski tehnik Srednje izobraževanje: • Biotehniška gimnazija Višješolsko izobraževanje: • Inženir kmetijstva in krajine • Inženir naravovarstva • Inženir hortikulture Izobraževanje odraslih: • Vsi našteti programi srednje poklicnega, poklicno-tehniškega in srednje strokovnega izobraževanja se izvajajo tudi v oddelkih za izobraževanje odraslih. Tečaji: Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, Izdelava aranžmajev, Aranžiranje daril, Predelava mleka v mlečne izdelke I, II in III, Usposabljanja iz fitomedicine, Tečaj iz kmetijstva, Konzerviranje sadja in vrtnin, Izdelava testenin, Izdelava kruha in potic iz krušne peči, Izdelava pekovskega peciva, Predelava mesa v mesne izdelke, Kuharski tečaji, Slaščičarski tečaji, Usposabljanje iz arburistike, Delavnice s področja zdravega načina življenja, Florist 1. stopnje… Izvajamo postopek preverjanja in potrjevanja za 22 različnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področij kmetijstva, hortikulture in živilstva. Projekti: • Leonardo da Vinci Mobilnost: Biotechnology in our life; Mobilnost: Together with nature Partnerstva: Learning outcomes by Florcert • Grundtvig Delavnica: Alternativni viri energije in njihova uporaba v hortikulturi Asistenti

211


• Cilj 3 - Evropsko teritorialno sodelovanje Amc Promo BID, EURUFU PESCA • Erasmus mobilnost • Evropski socialni sklad Šola enakih možnosti Dvig ravni pismenosti (računalniška pismenost za odrasle) • Švicarski prispevek Ekološka pridelava in hranjenje semena nekaterih pomembnejših kmetijskih rastlin • Nacionalni projekt Za VAS Predstavitev šole: Sodobno opremljena šolska stavba s športno dvorano, zunanjim športnim igriščem in gospodarskimi objekti se nahaja v Strahinju pri Naklem. V glavnem objektu je 25 splošnih učilnic, skupna predavalnica, multimedijska učilnica, knjižnica s čitalnico, večnamenski prostor - jedilnica, šolska kuhinja ter nekaj posebnih učnih prostorov z dodatnimi laboratoriji in izobraževalno opremo. Za izvajanje praktičnega pouka imamo goveji in konjski hlev, dva rastlinjaka ter mlekarsko delavnico, kjer predelamo mleko v ekološke izdelke (jogurt, skuto, maskarpone, kislo smetano, sveži sir, poltrdi in trdi sir). Za prodajo izdelkov imamo zgrajen kozolec toplar, kjer lahko vsak dan kupimo poleg šolskih ekoloških izdelkov tudi lokalno pridelano hrano oz. pridelano v Sloveniji. Prednost imajo pridelovalci z ekološkim certifikatom . Šola ima 23 ha kmetijskih površin, kjer pridelujemo krmo za živino ter vrtnine in zelišča. Celotno šolsko posestvo je ekološko usmerjeno, kar potrjujemo s certifikati za vse pridelke in izdelke, razen rož. Šolski center v Strahinju obsega še ribnik, čebelnjak, senik, silose in manežo za konje. Poleg tega Sodelujemo pri različnih raziskavah s fakultetami in gospodarkimi družbami, ki so pomemben poslovni in izobraževalni del na našem ekološkem posestvu pa tudi pri samem izobraževanju dijakov in študentov.. Šola nudi redne izmenjave dijakov in študentov tako z biotehniškimi šolami po vsej Sloveniji kot tudi s šolami iz drugih držav, kot so: Avstrija, Italija, Hrvaška, Srbija, Poljska, Francija, Norveška itd. Izmenjave omogočajo dijakom in študentom, da spoznavajo nove kulture, da se potrudijo opraviti naloge, ki so jim dane na izmenjavi in predvsem da izboljšajo svoje znanje angleščine in nemščine. Organiziramo strokovno konferenco VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture, živilstva in prehrane z naslovom "Znanje in izkušnje za nove podjetniške priložnosti". S konferenco želimo spodbujati in razvijati Interakcijo ter prenos znanja med gospodarstvom In raziskovalno sfero. želimo opozoriti na nujnost sodelovanja med njima. Ob srečanju obeh nastajajo priložnosti po novih znanstvenih in poslovnih projketih, ki lahko vodijo do Izjemnih rezultatov ter do uravnoteženega sobivanja sodobnega človeka z naravo. Ob dnevu učiteljev imamo Festival "Ko učim gradim". Eden glavnih izzivov sodobnega učitelja je, kako vnesti motivacijo v šolski prostor in se prilagoditi različnim potrebam In sposobnostim mladostnikov. Na festivalu imajo učitelji OŠ in SŠ, vodstveni delavci OŠ in SŠ, svetovalni delavci, knjižnjičarji, ter delodajalci možnost izmenjave mnenj med seboj, predstavitev svojih izkušenj in rezultatov. V okviru centra imamo tudi založbo. Zaenkart redno izdajamo strokovni reviji: Moje podeželje in Floristika, obenem pa še dve tematski s področja poročne floristike. Dijaki srednje šole pa imajo časopis Mlade brazde.

212


BiOTeChNiCAl CeNTre NAKlO

Programs and vocations: Lower vocational education: • Assistant in biotechnology and care Secondary vocational education: • Florist • Gardner • Land manager • Baker • Confectioner Secondary professional technical education: • Agricultural-enterprise technician • Horticultural technician • Food processing technician • Environmental technician Vocational-technical education: • Horticultural technician • Agricultural-enterprise technician • Food processing technician Secondary education: • Biotechnical grammar school Higher vocational education: • Agriculture and landscape engineer • Nature protection engineer • Horticulture engineer Adult education: • All the above mentioned programs of secondary vocational, vocational-technical and secondary professional education are also implemented in the departments for adult education. Courses: Proper use of tractors and tractor attachments, making arrangements, arranging gifts, processing milk into dairy products I, II and III, training in phytomedicine, course in agriculture, preserving fruits and vegetables, making pasta, making bread and "potica" in a wood-burning oven, making pastries, processing meat into meat products, cooking courses, confectioner courses, training in arboristics, workshops in the field of healthy lifestyle, florist 1. grade… We carry out the procedure of verification and validation in 22 different national vocational qualifications in the field of agriculture, horticulture and food processing. Projects: • Leonardo da Vinci Mobility: Biotechnology in our life; Mobility: Together with nature Partnership: Learning outcomes by Florcert • Grundtvig Workshop: Alternative sources of energy and their use in horticulture Assistants • Cilj 3 - European territorial cooperation Amc Promo BID, EURUFU PESCA 213


• Erasmus mobility • European social fund School of equal opportunities Raising the level of literacy (computer literacy for adults) • Swiss contribution Organic production and storage of seeds of some important agricultural plants • National project Za VAS (For YOU) Presentation of the School: The contemporarily furnished school building is equipped with a gym, outdoor sports ground and buildings located in Strahinj near Naklo. The main building houses 25 general classrooms, common lecture room, multimedia classroom, library with a reading room, multipurpose area - dining room, school kitchen as well as special teaching areas with additional laboratories and educational equipment. For the practical lessons we have cattle and horse stables, two greenhouses and a dairy workshop where organic milk products are processed (yogurt, cottage cheese, mascarpone, sour cream, cream cheese, semi-hard and hard cheese). To sell products, we have built a double hayrack, where every day we can buy not only school organic products but also locally produced food or food produced in Slovenia. Priority is given to producers with organic certification. The school has 23 ha of agricultural surface, where we produce fodder for the animals as well as vegetables and herbs. The entire school estate is ecologically oriented, which is confirmed by certificates for all produce and products other than flowers. The School Centre in Strahinj includes a pond, beehive, hay barn, silos and manege for horses. We participate in a variety of researches with faculties and economic companies, which are an important business and educational part of our eco-estate as well as in the very education of pupils and students… The school offers regular exchange of students with both biotechnical schools across Slovenia, as well as with schools in other countries, such as Austria, Italy, Croatia, Serbia, Poland, France, Norway, etc. Exchanges enable the pupils and students to learn about new cultures, make an effort to do the tasks that they are given on the exchange, and in particular to improve their knowledge of English and German. We organize the professional conference VIVUS in the field of agriculture, nature conservation, horticulture, food technology and nutrition entitled "Knowledge and experience for new business opportunities." Through this conference we wish to promote and develop interaction and the transfer of knowledge between the economy and the research sphere. We would like to draw attention to the urgent need for cooperation between them. At the meeting, opportunities arise for both for new scientific and business projects, which can lead to extraordinary results and to a balanced co-existence of modern man and nature. On Teacher's Day, we have the "When I teach I build" Festival. One of the main challenges of the modern teacher is how to bring motivation into the school space and adapt it to the different needs and abilities of young people. At the festival, teachers from primary and secondary school, school advisers, librarians and employers have the opportunity to exchange views with each other, present their experiences and results. In the Centre we also have a publishing house. For the time being we regularly publish two professional journals entitled My Countryside and another called Floristics, while there are two more on the theme of wedding floristics. The secondary school pupils have a newspaper called Young Furrows.

214


BiOTehNišKi izOBrAžeVAlNi CeNTer ljuBljANA gimNAzijA iN VeTeriNArSKA šOlA

Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 3700 Fax: 01/2803 720 gvs@bic-lj.si www. bic-lj.si Izobraževalna programa: • Tehniška gimnazija Poudarki: biotehnologija, mikrobiologija, laboratorijske vaje, biologija, kemija Tuji jeziki: Angleščina, Nemščina, Italijanščina Prednosti: Sodobna oprema, odlično opremljeni laboratoriji, majhne skupine za delo v laboratoriju, predstavitev in uporaba najsodobnejših laboratorijskih naprav in instrumentov, možnost opravljanja obveznosti na zunanjih inštitucijah (Biotehniška fakulteta, Lek Mengeš, Kemijski inštitut), terensko delo (ogledi, tabori, ekskurzije), mednarodne izmenjave. • Veterinarski tehnik Poudarki: strokovni ter izbirni strokovni moduli; veterinarska tehnologija, laboratorijsko delo v veterinarstvu, anatomija in fiziologija, osnove farmakologije, reja hišnih ljubljencev, reja konj. Prednosti: Povezave z ustanovami kot so Veterinarska fakulteta, ZOO Ljubljana, Zavetišče za živali Gmajnice - Ljubljana, posestvo Prestranek, ambulante, klinike, kjer dijaki opravljajo tudi del praktičnega pouka. Majhne skupine pri praktičnem pouku in laboratorijskih vajah. Sodobna oprema, odlično opremljeni laboratoriji. Prednosti šole: Šola ima novo knjižnico, multimedijsko učilnico, kuhinjo in jedilnico. Možnost bivanja v dijaškem domu, ki je od šole oddaljen 300 m, šola je na obrobju mesta z zelenimi površinami v okolici, v neposredni bližini klinik Veterinarske fakultete.

BiOTeChNiCAl eDuCATiONAl CeNTre ljuBljANA

geNerAl upper SeCONDAry SChOOl AND VeTeriNAry TehNiCiAN SChOOl

General Upper Secondary School and Veterinary Tehnician School is located in a pleasant area of Mestni Log in Ljubljana. Besides modern, well-equipped classrooms and science laboratories, the school also boasts a new library, kitchen with a spacious dining room and a new sports hall. A number of activities and projects with which we are entering the Slovenian and European community enrich life and work at the school. We are known for providing interesting sports (rowing, hockey, juggling), many different multi-day activities (horseback riding, cycling, skiing and cross-course weekends), natural science camps and other diverse extra-curricular activities. Our goal is to adequately prepare students for real life and future challenges after they have successfully completed the Matura Examination. An effective cooperation between parents and the school is an important part of our practice and an indispensable factor of success. • General upper secondary school (General upper-secondary education - 4 years) The emphasis of General Upper Secondary School is primarily on natural sciences, such as biology, chemistry, biotechnology and microbiology. Therefore, it provides students with a superb basis for further studies in the area of natural sciences. 215


Learning modules in this programme are: • Biotechnology • Microbiology • Laboratory work • The veterinary technician programme (Technical upper-secondary education - 4 years) The Veterinary Technician Programme is designed to provide students with a vocation and allows them to pursue further studies at vocational colleges upon the successful completion of the Vocational Matura Examination (a school-leaving examination giving a candidate technical education). However, students may also continue their education at the Veterinary Faculty once they have successfully completed the Matura Examination (a school-leaving examination at the end of the four-year secondary education) with chemistry as an additional compulsory subject. Practical lessons complement theoretical courses and encompass an important part of the curriculum. The lessons include skills regarding the care for healthy and sick animals and technical-veterinary nursing activities in terms of veterinary assistance. During the first three years, practical lessons are carried out at school, at the animal shelter, at the zoo and at a cattle farm. In the final year the students have work-placement at veterinary clinics one day per week. The students must show their practical skills as part of the Matura Examination according to PEPAS system (Pan European Practical Assessment system for veterinary nurses). Learning modules: • Anatomy and physiology of domestic animals • Laboratory work in veterinary medicine • Animal care • Veterinary technology: • Pathology • Microbiology • Parasitology • First aid • Animal surgery • Anesthesia • Practical work

BiOTehNišKi izOBrAžeVAlNi CeNTer ljuBljANA žiVilSKA šOlA

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 7610 Fax: 01/2807 620 e-mail: zs@bic-lj.si www.bic-lj.si

Izobraževalni programi: • Naravovarstveni tehnik (SSI) • Živilsko prehranski tehnik (SSI) • Živilsko prehranski tehnik (PTI) • Slaščičar (SPI) • Pek (SPI) • Mesar (SPI) • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)

216


Prednosti šole: Novozgrajena šola s sodobno opremljenimi delavnicami za slaščičarstvo in pekarstvo, šolsko kuhinjo in specializiranimi laboratoriji. Novi prostori in boljša opremljenost nudijo pogoje, ki omogočajo kakovostnejši pouk. Izvajanje različnih aktivnosti, projektov, sodelovanje v mednarodnih projektih. Sodelovanje na republiških in mednarodnih tekmovanjih iz slaščičarstva in pekarstva, na katerih dosegamo odlične uspehe. Odlične mednarodne povezave in sodelovanje z našimi partnerji omogočajo dijakom opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini (Francija, Španija, Finska, Avstrija), ki se ga z veseljem udeležujejo. Prehodnost med programi. Od vpisa v program nižjega poklicnega izobraževanja, do zaključka programa srednjega poklicnega izobraževanja in možnosti nadaljevanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja. Dijaki lahko po zaključku srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja nadaljujejo študijsko pot znotraj našega zavoda na Višji strokovni šoli. Možnost nadaljevanja šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Ob šoli stoji šolska trgovina v kateri so naprodaj izdelki iz naše pekarne in slaščičarne.

BiOTeChNiCAl eDuCATiONAl CeNTre ljuBljANA SChOOl OF FOOD prOCeSSiNg

The employees are trying to offer secondary school students as pleasant and as safe environment as possible along with a great amount of knowledge, the best possible working conditions in well-equipped laboratories as well as activities that are typical of our school and enrich normal school days. Technical knowledge in the area of food technology and nature protection is extremely important which enables us to keep up with the development in the area home and abroad. All areas of food technology and nature protection encompass biotechnological and ecological awareness which means that we are oriented towards conducting research and developing ways of producing, processing, transporting and using foods with as little impact on the environment as possible. • Food processing and nutrition technician (Technical upper-secondary education - 4 years) • Food processing and nutrition technician (Vocational-technical upper-secondary education - 3 + 2 years) • Nature protection technician (Technical upper-secondary education - 4 years) • Confectioner (Vocational upper-secondary education - 3 years) • Baker (Vocational upper-secondary education - 3 years) • Butcher (Vocational upper-secondary education 3 years) • Biotechnology and care assistant (Short-term vocational education - 2 years)

217


BiOTehNišKi izOBrAžeVAlNi CeNTer ljuBljANA VišjA STrOKOVNA šOlA

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 7600 Fax: 01/2807 620 e-mail: vss@bic-lj.si www.bic-lj.si Izobraževalni programi: • Živilstvo in prehrana • Gostinstvo in turizem Študente izobražujemo po dveh prenovljenih in aktualnih višješolskih študijskih programih živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem. Programa trajata dve leti, študent ju zaključi z diplomsko nalogo in si pridobi naziv inženir živilstva in prehrane oziroma organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu. Prednosti šole: • Skrb za kakovost izobraževanja • Praktična naravnanost študija ter razvito sodelovanje s podjetij in možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini • Skrb za zadovoljstvo študentov • Uspešnost študentov • Svetovanje in tutorstvo vsakemu študentu • Izredni študij prilagojen potrebam študentov • Referat po vaši meri • Dodatna ponudba aktivnosti za študente (športne aktivnosti, študentski časopis) • Odlični prostorski pogoji za izobraževanje z novimi in sodobno opremljenimi laboratoriji in tehnološkimi učilnicami

BiOTeChNiCAl eDuCATiONAl CeNTre ljuBljANA VOCATiONAl COllege

The programme is designed to meet the needs of our students and help them successfully complete their vocational education. Our main goal is to provide high quality education by establishing solid partnerships with the companies that participate in carrying out practical training and help put theory into practice. Such partnerships are comparable to the European standards of good practice and are particularly welcome in the field of vocational education which is to train students for practical needs. Together with well-experienced lecturers and training experts our objective is to adapt the educational programme to the needs of the labour market and the economy in central Slovenia as well as cultivate friendly relations that will promote understanding and cooperation of all involved. Educational programmes of higher vocational studies have been reformed in accordance with the Bologna and the Copenhagen Declaration. Vocational College at the Biotechnical Educational Centre Ljubljana offers two educational programmes: • Food technology and nutrition (Higher/Post-secondary vocational education - 2 years). Upon the successful completion of Vocational College (this programme), students are awarded the title of Food Technology and Nutrition Engineer. • Hospitality and tourism (Higher/Post-secondary vocational education - 2 years). After successful completion of this programme, students are awarded the title of Hospitality and Tourism Manager. 218


BiOTehNišKi izOBrAžeVAlNi CeNTer ljuBljANA meDpODjeTNišKi izOBrAžeVAlNi CeNTer

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 7600 Fax: 01/2807 620 e-mail: mic@bic-lj.si www.bic-lj.si Izobraževalni programi: • Središče za izobraževanje odraslih V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC Ljubljana) se poleg dijakov šolajo tudi odrasli udeleženci. Zanimanje za izobraževanje je vsako leto večje, zato se trudimo, da je čimbolj prilagojeno njihovim potrebam in željam. Programi so namenjeni vsem, ki si zaradi potreb na delovnem mestu želijo razširiti znanje z določenega področja, pridobiti prekvalifikacijo za drug zanimiv poklic oziroma izobrazbo, ki daje večje zaposlitvene možnosti. Namenjeni so tudi tistim, ki so prekinili redno izobraževanje in želijo pridobiti ustrezno poklicno oziroma strokovno izobrazbo. Poleg izvajanja javno veljavnih programov ponujamo vrsto ciljno usmerjenih izobraževanj/usposabljanj za podjetja in posameznike ter vrsto tečajev za ljubitelje, ki si želijo napredovati bodisi na področju priprave kulinaričnih dobrot, razvijati računalniško pismenost, bodisi oskrbeti svojega hišnega ljubljenca...

BiOTeChNiCAl eDuCATiONAl CeNTre ljuBljANA iNTer-COmpANy TrAiNiNg CeNTre

Our main objective is to offer all the necessary education and trainings in the areas of Food Science, Nutrition, Veterinary Science, Nature Protection, Catering and Tourism. Through the implementation of modern infrastructure our mission is to provide students and adult learners with excellent environment in which they could successfully carry out their practical training and education. In addition to the accredited educational programmes, we offer a wide range of targeted programmes and trainings for companies and individuals alike. A variety of courses are arranged for those who wish to improve their cooking and food preparation skills, enhance computer literacy or even learn how to take care of their pet.

219


grm NOVO meSTO - CeNTer BiOTehNiKe iN TurizmA Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 Fax: 07 3934 710 s-sksgrm.nm@guest.arnes.si www.ksgrm.net Direktor: Tone Hrovat Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma je nastal z združitvijo Kmetijske šole Grm Novo mesto in Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto. V okviru centra deluje pet organizacijskih enot in raziskovalni razvojni inštitut. Izobražujemo mladino in odrasle v prehranski verigi od njive do mize s poudarkom na varovanju narave in okolja in turistične ponudbe.

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Ravnateljica: Vida Hlebec Izobraževalni programi: • Kmetijsko podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Naravovarstveni tehnik • Kmetijsko podjetniški tehnik - PTI • Hortikulturni tehnik - PTI • Biotehniška gimnazija • Gospodar na podeželju • Vrtnar • Cvetličar • Slaščičar • Mesar • Pomočnik v biotehniki in oskrbi

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto Tel.: 07/332 1527 www.ssgt-nm.si Ravnatelj: Jože Avsec Izobraževalni programi • Gastronomske in hotelirske storitve (kuhar, natakar, oskrbnik) • Gastronomija in turizem • Gastronomski tehnik - PTI • Poklicni tečaj za poklic Gostinski tehnik

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700, 07/393 4734 www.vs.ksgrm.net Ravnateljica: Helena Jurše Rogelj Izobraževalni program: • Upravljanje podeželja in krajine • Gostinstvo in turizem • Naravovarstvo 220


DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Ravnateljica: Martina Kralj Možnost bivanja v dijaškem domu in popolne oskrbe v dijaškem domu. Možnost nastanitve in pogostitve različnih skupin.

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER (MIC) in RAZVOJNI INŠTITUT Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Vodja: Marko Glušič Možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom, vseživljenjsko izobraževanje, opravljanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, izobraževanje v okviru ukrepa 111. Prednosti centra: Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma je šola s 125-letno tradicijo izobraževanja. Izobražuje za atraktivne poklice s področja kmetijstva, hortikulture (vrtnarstva in cvetličarstva), živilstva, naravovarstva, gostinstva, turizma in v programu biotehniške gimnazije. Center ima lastno posestvo v obsegu 250 ha in lastne obrate za prehrano, gostinstvo in turizem, ki je preoblikovano v Medpodjetniški izobraževalni center. Namen Medpodjetniškega izobraževalnega centra je praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov, študentov in odraslih, za vse programe in usmeritve in ima vlogo za kompetenčno učenje pridelave, predelave, trženja, turizma, gostinstva, naravovarstva, hortikulture, okoljevarstva, rekreacije in športa. Šolsko posestvo pa ima pomembno vlogo v procesu vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja. S prenovljenimi programi ponujamo možnost izobraževanja za redke atraktivne poklice, kot so konjar, trener konj, učitelj jahanja, greenkeeper. Naši programi so zasnovani tako, da omogočajo oblikovanje individualne poklicne poti. Izobraževanje na centru je prilagojeno zmožnostim dijaka, saj so programi na različnih stopnjah oziroma nivojih. Dijaki imajo možnost prehajanja med programi ter nadaljevanje šolanja na Višji šoli, kot enoti centra in naprej na Visoki šoli za upravljanje podeželja v Novem mestu ali na fakultetah. To stopenjsko izobraževanje omogoča tudi tistim, ki so bolj uspešni na praktičnem področju in se zato vključujejo v poklicne programe, da postanejo uspešni inženirji kmetijstva ali gostinstva in turizma ali naravovarstvo. Center se vključuje v številne mednarodne povezave in projekte s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami. Dijaki in študentje imajo možnost pridobiti certifikat »Zaupanja vreden«, študenti izdelajo tudi samozaposlitvene projekte z naslovom »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«. Center izvaja različne tečaje, seminarje, raziskovalna dela, tekmovanja in nacionalne poklicne kvalifikacije. Naši dijaki in študenti si pridobijo takšna znanja in spretnosti, da so zaposljivi in s svojimi znanji in privzgojenimi vrednotami ohranjajo kulturno krajino oziroma poseljenost slovenskega podeželja.

221


grm NOVO meSTO - CeNTre FOr BiOTeChNOlOgy AND TOuriSm

Grm Novo mesto - Centre for Biotechnology and Tourism was created by the merger of the Agricultural School Grm Novo mesto and the Secondary School for Catering and Tourism Novo mesto. The Centre operates five organizational units and a research development institute. We educate young people and adults in the food chain from field to table, with an emphasis on the protection of nature and the environment and tourist offers.

AGRICULTURAL SCHOOL GRM AND BIOTECHNOLOGY VOCATIONAL COLLEGE Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Headmistress: Vida Hlebec Educational programs: • Technician in agriculture and management • Horticultural technician • Environmental technician • Technician in agriculture and management (vocational - technical education) • Horticultural technician (vocational - technical education) • Biotechnology Vocational College • Land manager • Gardener • Florist • Confectioner • Butcher • Assistant in biotechnology and care

VOCATIONAL COLLEGE FOR CATERING AND TOURISM Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto Tel.: 07/332 1527 www.ssgt-nm.si Headmaster: Jože Avsec Educational programs: • Gastronomy and hotel services (cook, waiter, steward) • Gastronomy and tourism • Technician in gastronomy (vocational - technical education) • Vocational course for the profession of catering technician

HIGHER VOCATIONAL SCHOOL Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700, 07/393 4734 www.vs.ksgrm.net Headmistress: Helena Jurše Rogelj Educational programs: • Agriculture and landscape management • Gastronomy and tourism • Environmental protection

222


PUPIL AND STUDENT HOME Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Headmistress: Martina Kralj Possibility of residence in the pupils’ home and full board at the home. Possibility of accommodation and entertaining of different groups.

INTER-BUSINESS EDUCATIONAL CENTRE and RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Director: Marko Glušič The educational centre offers opportunities for the training of practical skills, for life-long learning and for acquiring national vocational qualifications, and education with the frame of the Measure 111. Advantages of the Centre: Grm Novo mesto - Centre for Biotechnology and Tourism is a school with a 125 year educational tradition. It educates for attractive professions in the field of agriculture, horticulture (horticulture and floriculture), food, nature conservation, catering, tourism, and in the biotechnical grammar school. The Centre has private property covering an area of 250 ha and its own facilities for food processing, catering and tourism, which is transformed into an Inter-Company educational centre. The purpose of the Inter-Company educational centre is practical education and training of pupils, students and adults, for all programs and vocations and it has the role for competent teaching of producing, processing, marketing, tourism, catering, nature conservation, horticulture, environmental protection, recreation and sport. The school estate plays an important role in the process of lifelong learning and training. The revised programs offer educational opportunities for rare attractive professions, such as groom, horse trainer, riding teacher, and greenkeeper. Our programs are designed to allow the creation of individual vocational paths. Education at the centre is adapted to the abilities of the pupil, because the programs are at different grades or levels. Pupils have the option of switching between programs and continuing their education at college, such as a unit at the Centre and on at the College of Rural Management in Novo mesto, or at faculty. It also provides education to those who are more successful in the practical field and therefore join professional programs to become successful engineers in agricultural, or catering and tourism or nature conservation. The Centre participates in numerous international links and projects with similar schools and other institutions. Pupils and students have the opportunity to win the certificate "Trust worthy ", students also make self-employment projects entitled "Workplace, which I have created myself." The Centre carries out a variety of courses, seminars, research work, competitions and national vocational qualifications. Our pupils and students acquire such knowledge and skills that they are employable, and with their knowledge and imparted values preserve the cultural landscape and population of the Slovenian countryside.

223


izOBrAžeVAlNi CeNTer pirAmiDA mAriBOr SreDNjA šOlA zA prehrANO iN žiVilSTVO VišjA STrOKOVNA šOlA miDpODjeTNišKi izOBrAžeVANi CeNTer

Park mladih 3, SI-2000 Maribor Tel.: 02/331 3432 Fax: 02 331 3048 ic-piramida.maribor@guest.arnes.si www.icp-mb.si Izobraževalni programi: Nižje poklicno izobraževanje: • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Srednje poklicno izobraževanje: •Mesar • Pek • Slaščičar Srednje strokovno izobraževanje: • Živilsko prehranski tehnik Poklicno-tehniško izobraževanje: • Živilsko prehranski tehnik Višješolski študijski program: • Živilstvo in prehrana Izobraževanje odraslih: • Izobražujemo za vse naštete poklice po navedenih izobraževalnih programih, možne so tudi prekvalifikacije za vse navedene poklice, izvajamo različne strokovne seminarje Prednosti šole: Pouk poteka v sodobno opremljenih klasičnih in specialnih učilnicah ter v laboratorijih za kemijo, biologijo, mikrobiologijo in živilsko tehnologijo, kjer potekajo praktično vse vaje za dijake in študente. Praktični pouk izvajamo v dobro opremljenih učnih delavnicah za slaščičarstvo, pekarstvo, mesarstvo, pa tudi v učni prodajalni in šolski kuhinji. Izobraževalne programe izvajamo modularno. Za dijake in študente pripravljamo ustrezna učna gradiva. Šola se ponaša z zelo dobro strokovno knjižnico, namenjena je vsem, ki se izobražujejo in poučujejo na šoli. Imamo tudi medioteko in čitalnico. Šola že vrsto let sodeluje z drugimi šolami doma in v tujini. V okviru mednarodnega sodelovanja poteka izmenjava dijakov, študentov in učiteljev (Danska, Francija, Portugalska, Turčija). Z domačimi in s tujimi podjetji se javno predstavljamo na sejmih in dejavno sodelujemo v različnih projektih domačih in tujih ustanov. Smo EKO šola, s podpisano listino in pridobljeno ekozastavo.

izOBrAžeVAlNi CeNTer pirAmiDA mAriBOr

VOCATiONAl SChOOl FOr NuTriTiON AND FOOD SCieNCe higher VOCATiONAl SChOOl iNTer-BuSiNeSS eDuCATiONAl CeNTre

Educational programmes: Vocational education: • Assistant in biotechnology and care 224


Secondary vocational programme: •Butcher • Baker • Confectioner Secondary technical vocational programme: • Food and nutrition technician Vocational technical programme: • Food and nutrition technician Higher vocational school programme: • Food science and nutrition Adult education: • Adult education in all mentioned educational programmes

SreDNjA gOzDArSKA iN leSArSKA šOlA pOSTOjNA Tržaška cesta 36, 6230 Postojna Tel.: 05/726 1336, Fax: 726-22-20 e-mail: sgls.postojna@guest.arnes.si www.s-sgls.po.edus.si Izobraževalni programi: • gozdarski tehnik • gozdar • mizar • zdravstvena nega • bolničar - negovalec Tečaji: • varno delo s traktorjem in s traktorskimi priključki • delo s hidravličnim nakladalnikom • delo z gozdno žičnico • strojna sečnja in spravilo lesa • žagarstvo in primarna predelava lesa Brezplačno izobraževanje: • vzdrževanje motorne žage • krojenje gozdno lesnih sortimentov • podiranje in izdelava tanjših dreves • podiranje in izdelava debelejših dreves • podiranje in izdelava posebnih dreves • vzdrževanje prilagojenega kmetijskega traktorja za delov gozdu • spravilo tanjših gozdno lesnih sortimentov • spravilo debelejših gozdno lesnih sortimentov • sproščanje obviselih dreves • izvoz gozdno lesnih sortimentov z gozdarskim traktorjem z gozdarsko prikolico • izvajanje negovalnih del v gozdu • izvajanje varstva gozdov Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja gozdarstva: • gozdarski gojitelj • gozdarski sekač • gozdarski traktorist • gozdar žičničar • odkupovalec lesa • revirni lovec • lovec 225


Prednosti šole: • obilica praktičnega pouka in strokovnih ekskurzij • mednarodno sodelovanje s šolami po vsej Evropi, možnost opravljanje praktičnega pouka v tujini • možnost udeležbe na evropskih in svetovnih tekmovanjih • bivanje v dijaškem domu • dolgoletna tradicija: 140 let izobraževanja na področju gozdarstva • velika izbira tudi brezplačnih tečajev in uposabljanj za vse generacije. FOreSTry AND WOOD-prOCeSSiNg SeCONDAry SChOOl pOSTOjNA

Educational programmes: • Forestry technician • Forester • Cabinet maker • Health care • Nurse

šOlA zA hOrTiKulTurO iN VizuAlNe umeTNOSTi Celje Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje Tel.: 03/428 5900 Fax: 03 428 5909 e-mail: nada.natek@guest.arnes.si www.hvu.si Izobraževalni programi: • Cvetličar - SPI • Vrtnar - SPI • Hortikulturni tehnik - SSI • Hortikulturni tehnik - PTI • Aranžerski tehnik - SSI • Inženir hortikulture - višješolski strokovni študij - VSŠ Dijaki in študentje imajo možnost bivanja v dijaškem domu Celje. Prednosti šole: • 65-letna tradicija s področja cvetličarstva in parkovnega vrtnarstva • usmerjeni smo v vrtni dizajn in oblikovanje notranjega in zunanjega prostora • šola ima park v velikosti 3,5 hektarjev z bogato zbirko okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, vrtnin, zelišč in dišavnic • lokacija šole se nahaja v prijetnem predmestnem okolju • naša tržna dejavnost je usmerjena predvsem v urejanje zunanjega in notranjega bivalnega in poslovnega prostora • mednarodno smo povezani s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami po celi Evropi (mreža sorodnih šol FLORNET) • izvajamo mojstrske izpite v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije za cvetličarje in vrtnarje • izvajamo različne tečaje, seminarje, posvete in druge oblike izobraževanj in tekmovanj • zbiramo slovenske sorte zelnatih potonik, aster in plamenk • višješolski program Hortikulture se izvaja samo pri nas.

226


SChOOl OF hOrTiCulTure AND ViSuAl ArT Celje

Educational programmes: • Florist • Gardener • Horticultural technician • Horticultural technician (vocational -technical education) • Decoration technician • Horticultural engineer - higher school study We are a school with tradition, experience and knowledge in Horticulture - Floriculture and and Visual merchandising. This has been proved in competitions at home and abroad.

šOlSKi CeNTer pTuj, BiOTehNišKA šOlA Volkmerjeva c. 19, 2250 Ptuj Tel.: 02/787 1730, Fax: 02/ 787 17 11 e-mail: infoscp.kme@scptuj.si www.kmetijska.scptuj.si ŠC Ptuj, Biotehniška šola (1953 - 2013) 60 let uspešne pedagoške, strokovne in razvojne dejavnosti Srednješolski izobraževalni programi: • Pomočnik v biotehniki in oskrbi - NPI • Cvetličar - SPI • Gospodar na podeželju - SPI • Vrtnar - SPI • Kmetijsko podjetniški tehnik - SSI • Okoljevarstveni tehnik - SSI • Kmetijsko podjetniški tehnik - PTI • Hortikulturni tehnik - PTI Višješolski program: • Upravljanje podeželja in krajine Prednosti izobraževanja v ptujski biotehniški šoli: • 60-letna tradicija izobraževanja in strokovnega dela; • dobri pogoji za izvajanje praktičnega pouka poljedelstva, konjereje, sadjarstva, vinogradništva, cvetličarstva, vrtnarstva in okoljevarstava, ki ga izvajamo na šolskem posestvu v Turnišču in na Grajenščaku; • raznovrstna ponudba izbirnih modulov na področju podjetništva in dopolnilnih dejavnosti; • vključevanje dijakov in učiteljev v mednarodne in domačih projektih; • povezovanje s sorodnimi šolami doma in v tujini; • mednarodna izmenjava dijakov in študentov; • sodelovanje šole s podjetji, ustanovami in kmetijami v regiji pri izvajanju pouka in strokovnega dela; • sodelovanje na tekmovanjih, sejmih, razstavah in prireditvah; • prehodnost izobraževanja na višje ravni (s III. v IV. stopnjo, s IV. na V.); • izvajanje raznovrstnih strokovnih usposabljanj za odrasle; • izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK); • možnost nadaljnjega izobraževanja na višji šoli; • široke možnosti zaposlovanja diplomantov na področju kmetijstva, turizma in okoljevarstva. Šola si skupaj z regijskim gospodarstvom in strokovnimi ustanovami ter občinami prizadeva, da bi mladi na podeželju odkrili in spoznali številne možnosti za zaposlovanje in osebni razvoj. 227


SChOOl CeNTre pTuj, BiOTeChNOlOgy SChOOl

School Centre Ptuj, Biotechnology School (1953 - 2013) 60 years of successful teaching and professional development activities Educational programs: Secondary school program: • Assistant in biotechnology and care • Florist • Land manager • Gardener • Technician in agriculture and management • Environmental technician • Technician in agriculture and management (vocational technical education) • Horticultural technician (vocational technical education) Higher school program: • Agriculture and landscape management Advantages of education at the Ptuj Biotechnology School: • 60-year tradition of education and professional work; • good conditions for practical lessons in agriculture, horse breeding, fruit growing, viticulture, floriculture, horticulture and environmental protection that are implemented on the school estates in Turnišče and Grajenščak; • diverse range of optional modules in the field of entrepreneurship and supplementary activities; • inclusion of students and teachers in international and domestic projects • liaising with similar schools at home and abroad; • international exchange of pupils and students; • school cooperation with enterprises, institutions and farms in the region in the implementation of lessons and professional work; • participation in competitions, trade fairs, exhibitions and events; • transition to higher levels of education (from III. to IV. grade, from IV. to V.); • implementation of a variety of professional trainings for adults; • education for acquirement of a national vocational qualification (NVQ) National Vocational Qualification; • the possibility of further education at a college; • extensive employment opportunities for graduates in the field of agriculture, tourism and environmental protection. The school, together with the region's economy and professional institutions as well as municipalities, is endeavouring that young people in rural areas discover and learn about the numerous opportunities for employment and personal development.

šOlSKi CeNTer šeNTjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Tel.: 03/746 2900 Fax: 03/746 29 20 e-mail:solski.center-sentjur@guest.arnes.si www.sc-s.si Višja strokovna šola Izvajamo višješolske študijske programe • Upravljanje podeželja in krajine (inženir kmetijstva in krajine) - redni in izredni • Živilstvo in prehrana (inženir živilstva in prehrane) - redni in izredni • Gostinstvo in turizem (organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu) redni in izredni študij • Naravovarstvo (inženir naravovarstva) - redni in izredni študij 228


Srednja poklicna in strokovna šola • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Živilsko-prehranski tehnik • Naravovarstveni tehnik • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev • Slaščičar • Pek • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Dijaški dom • Dijaki • Študentje Dopolnilne dejavnosti • Avtošola »B« in »F« kategorije • Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki • Pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij • Tečaji za nosilce turistične dejavnosti • Pridobitev kmetijskih znanj • Testiranje škropilnikov • Setev travinj • Tečaji FFS • Drugi tečaji • Zasaditve • pogostitve Mednarodna dejavnost • Leonardo da Vinci (NL, A, F) • Aces • Erasmus • Intereg

SChOOl CeNTre šeNTjur

Vocational college We carry out three 2-year college-level programmes: • Countryside and Landscape Management (engineer of agriculture and landscape) Full-time and part-time study programme • Food-processing and Nutrition (engineer of food-processing and nutrition) Full-time and part-time study programme • Catering and Tourism (organizer of management in catering and tourism) Full-time and part-time study programme • Nature Conservation (engineer of nature conservation) Full-time and part-time study programme Secondary vocational and technical school • Agricultural-entrepreneurial technician • Food-processing and nutritional technician • Nature conservation technician • Mechanic of agricultural and working machinery • Confectioner • Baker • Assistant in bio techniques Dorm • Secondary school students • College students Complementry activities • Driving school for B and F category • Safe work with tractors and tractor attachments • Acquiring of National vocational qualifications 229


• Courses for holders of tourist activities • Acquiring of agricultural knowledge • Testing of sprinklers • Seeding of grass • Courses for Phytotherapeutic agents • Other courses (language, cookery…) • Plantings • Catering International activiries • Leonardo da Vinci project (NL, AT, FI, IT) - Secondary vocational and technical school • Aces (CZ, RS) • Erasmus - (NL, PT, AT) - Vocational college • Interegg

šC NOVA gOriCA, BiOTehNišKA šOlA Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica Tel.: 05 / 62 05 740 Fax: 05 / 62 05 749 bios@tsc.si www.tsc.si/bios Lokacija šole: Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici Izobraževalni programi: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Naravovarstveni tehnik • Živilsko prehranski tehnik • Vrtnar • Gastronomske in hotelske storitve • Slaščičar • Mesar • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Prednosti šole: • Šola stoji v lepem, urejenem naravnem okolju • Dobri odnosi med učitelji in učenci • Kombinirano, izkustveno učenje • Poklici povezani z naravo, kulinariko, življenjem • Možnost bivanja v dijaškem domu • Povezava z gospodarstvom in lokalnim okoljem • Možnost nadaljevanja šolanja, študija

šC NOVA gOriCA, BiOTeChNOlOgy SChOOl

Educational programmes: • Technician in agriculture and management • Horticultural technician • Environmental technician • Technician in food science and nutrition • Gardener • Gastronomy and hotel service • Confectioner • Butcher • Assistant in biotechnology and care 230


uNiVerzA V ljuBljANi BiOTehNišKA FAKulTeTA ljuBljANA

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3000 Fax: 01 2565782 info@bf.uni-lj.si www.bf.uni-lj.si Fakulteta izvaja univerzitetni študij 1. stopnje ter magistrski študij 2. stopnje Biotehnologija. Oddelki biotehniške fakultete: Oddelek za agronomijo Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 320 3101, Fax: 01/423 1088 http://www.bf.uni-lj.si/agronomija Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Kmetijstvo - agronomija in visokošolski strokovni študij 1. stopnje Kmetijstvo - agronomija in hortikultura. Na 2. bolonjski stopnji izvaja študije Agronomija, Hortikultura ter mednarodni študijski program Sadjarstvo (International Master of Fruit Science).

Oddelek za biologijo Večna pot 111, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 320 3300, Fax: 01/ 257 3390 http://www.bf.uni-lj.si/biologija Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Biologija ter študije 2. bolonjske stopnje Ekologija in biodiverziteta, Molekulska in funkcionalna biologija).

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Večna pot 83, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3501, Fax: 01/257 1169 http://www.bf.uni-lj.si/gozdarstvo Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ter visokošolski strokovni študij Gozdarstvo. Na 2. stopnji izvaja študij Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, akreditiran pa je tudi interdisciplinarni študijski program Varstvo naravne dediščine.

Oddelek za krajinsko arhitekturo Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3060, Fax: 01/320 3060 http://www.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje ter magistrski študij 2. stopnje Krajinska arhitektura.

Oddelek za lesarstvo Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana Tel.: 01/423 3601, Fax: 01/257 2297 http://www.bf.uni-lj.si/lesarstvo/ Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Lesarstvo in visokošolski strokovni študij Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov. Na 2. stopnji izvaja študij Lesarstvo.

231


Oddelek za zootehniko Groblje 3, 1230 Domžale Tel.: 01/ 320 3801, Fax: 01/724 1005 http://www.bf.uni-lj.si/zootehnika Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika in visokošolski strokovni študij Kmetijstvo - živinoreja. Na 2. stopnji izvaja študij Znanost o živalih ter interdisciplinarni študij Ekonomika naravnih virov.

Oddelek za živilstvo Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3701, Fax: 01/256 6296 http://www.bf.uni-lj.si/zivilstvo Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje ter magistrski študij 2. stopnje Mikrobiologija ter univerzitetni študij 1. stopnje Živilstvo in prehrana. Na 2. stopnji izvaja študij Živilstvo ter študij Prehrana.

Biotehniška fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni študijski program 3. stopnje Bioznanosti. Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vas vabi, da spoznate zanimive in dinamične študijske programe na vseh bolonjskih stopnjah. Pridružite se ljudem, ki jih druži strokovnost in ljubezen do raziskovalnega dela z naravo ter bodo tudi v prihodnje nepogrešljivi zaradi svojega znanja. Fakulteta izvaja 9 univerzitetnih (Biologija, Biotehnologija, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Kmetijstvo - agronomija, Kmetijstvo - zootehnika, Krajinska arhitektura, Lesarstvo, Mikrobiologija ter Živilstvo in prehrana) ter 4 visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje (Gozdarstvo, Kmetijstvo-agronomija in hortikultura, Kmetijstvo-živinoreja ter Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov). Poleg tega ima akreditiranih 15 magistrskih študijev druge bolonjske stopnje: Agronomija, Biotehnologija, Ekologija in biodiverziteta, Ekonomika naravnih virov, Hortikultura, Krajinska arhitektura, Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Lesarstvo, Mikrobiologija, Molekulska in funkcionalna biologija, Prehrana, Znanost o živalih, Živilstvo ter Varstvo naravne dediščine. Interdisciplinarni doktorski študijski program 3. stopnje Bioznanosti se izvaja na 16 znanstvenih področjih, fakulteta pa sodeluje tudi v 5-tih univerzitetnih oz. medfakultetnih študijskih programih 3. stopnje. Obiščite nas na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ali na spletnem naslovu www.bf.uni-lj.si.

uNiVerSiTy OF ljuBljANA BiOTeChNiCAl FACulTy

The Faculty organizes an academic study programme and a master study programme in Biotechnology. The Departments of the Biotechnical Faculty: Department of Agronomy The department implements the academic study programme in Agriculture - Agronomy and a professional study programme in Agriculture - Agronomy and Horticulture. In the second cycle it organizes studies in Agronomy, Horticulture and an international Master study programme in Fruit Science.

Department of Biology The Department implements the academic study programme in Biology and the master study programme in Molecular and functional Biology as well as a study programme in Ecology and Biodiversity. 232


Department of Forestry and Renewable Forest Resources The Department organizes the academic study programme in Forestry and Renewable Resources and a professional study programme in Forestry. In the second cycle it organizes a master study programme in Forestry and Managing Forest Ecosystems. An interdisciplinary study programme Protection of the natural heritage is also accredited.

Department of Landscape Architecture The Department implements an academic study programme and a master study programme in Landscape architecture.

Department of Wood Science and Technology The Department implements an academic study programme in Wood Science and Technology and a professional study programme in Technologies of Wood and Fibre Composites. In the second cycle it implements a master study programme in Wood Science and Technology.

Department of Animal Science The Department implements an academic study programme in Agriculture Animal Science and a higher professional study programme in Agriculture Animal Husbrandy. In the second cycle it organizes a master study programme Animal Science and the interdisciplinary study programme Economics of Natural Resources.

Department of Food Science The Department implements an academic and master study programme in Microbiology. It also organises an academic study programme in Food Technology and Nutrition. In the second cycle it organizes the study programme Food Technology and the study programme Nutrition.

The Biotechnical Faculty also carried out an interdisciplinary doctoral study programme Biosciences. The Biotechnical Faculty invites you to discover exciting and dynamic courses at all Bologna levels. Join people who share expertise and the love of research work with nature, and will continue to be indispensable because of their knowledge. Nine academic study programmes (Biology, Biotechnology, Forestry and Renewable Forest Resources, Agriculture - Agronomy, Agriculture - Animal Science, Landscape Architecture, Wood Science and Technology, Microbiology, Food Technology and Nutrition), and 4 professional study programmes (Forestry, Agriculture - Agronomy and Horticulture, Agriculture - Animal Husbrandy, Technologies of Wood and Fibre Composites). 15 accredited master's degree studies: Agronomy, Biotechnology, Ecology and Biodiversity, Economics of Natural Resources, Horticulture, Landscape Architecture, Forestry and Managing Forest Ecosystems, Wood Science and Technology, Microbiology, Molecular and Functional Biology, Nutrition, , Animal Science, Food Technology and Protection of Natural Heritage. The interdisciplinary doctoral study programme Biosciences is carried out in 16 scientific fields. The Faculty is also involved in five other doctoral study programmes of University of Ljubljana. Visit us at the Biotechnical Faculty or online at www.bf.uni-lj.si.

233


uNiVerzA V mAriBOru FAKulTeTA zA KmeTijSTVO iN BiOSiSTemSKe VeDe

Pivola 10, 2311 Hoče Tel.: 02/320 9000, Fax: 02/616 1158 tajnistvo.fkbv@uni-mb.si www. fkbv.uni-mb.si Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru razpisuje v študijskem letu 2013/2014 dodiplomske študijske programe (I. stopnja): • Kmetijstvo (UNI) • Živinoreja (VS) • Ekološko kmetijstvo (VS) • Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine (VS) • Biosistemsko inženirstvo (VS) • Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo (VS) • Management v agroživilstvu in razvoj podeželja (VS) S kasnejšo možnostjo nadaljevanja študija na študijskih programih II. in III. stopnje: • Agrarna ekonomika • Kmetijstvo • Varnost hrane v prehrambeni verigi (II.st.). Študijski programi so pripravljeni v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Študentje pridobijo na I. stopenjskih študijskih programih naziv diplomirani inženir z navedbo področja študija (VS/UNI), na II. stopenjskih študijskih programih naziv Magister stroke in na III. stopenjskih naziv Doktor znanosti. Študijski program Management v agroživilstvu in razvoj podeželja se izvaja v Murski Soboti v prostorih dislocirane enote v dvorcu Rakičan. UKC FKBV - Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je izobraževalno in raziskovalno središče fakultete. Razdeljen je na naslednje delovne enote: • Center za sadjarstvo • Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo • Center za poljedelstvo in vrtnarstvo • Center za kmetijsko tehniko in fitomedicino • Center za živinorejo • Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom • Center za travništvo in pridelovanje krme

uNiVerSiTy OF mAriBOr

FACulTy OF AgriCulTure AND liFe SCieNCeS

The Faculty of Agriculture and Life Sciences organises the following study programmes: • Agriculture • Animal Science • Organic Agriculture • Agronomy, Ornamental Plants, Vegetable and Field Crops • Biosystems Engineering • Viticulture, Enology and Fruit Production • Agribusiness Management and Rural Development The studies can be continued in 2nd and 3rd degree study programmes: • Agricultural economics • Agriculture • Food Safety

234


uNiVerzA V NOVi gOriCi ViSOKA šOlA zA ViNOgrADNišTVO iN ViNArSTVO

Dvorec Lanthieri, Glavni Trg 8, 5271 Vipava Tel.: +38659099701 ana.trost@ung.si Študijski programi: • Dodiplomski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnje Prednosti: • Študij je izrazito praktično usmerjen in poteka v majhnih skupinah • Visoka šola je locirana v Vipavski dolini, sredi Primorske vinorodne dežele, kar študentom in raziskovalcem dodatno omogoča stalen stik s prakso. • Predavajo vrhunski strokovnjaki stroke z zelo raznolikimi praktičnimi in raziskovalnimi izkušnjami • Razpolagamo z lastnim vinogradniškim posestvom Vilina. • Študentje lahko pridobivajo praktične izkušnje in znanja tudi pri priznanih in uveljavljenih vinarjih. • Študenti se vključujejo tudi v mednarodne izmenjave v okviru pogodb s številnimi evropskimi univerzami na osnovi certifikata »ERASMUS Standard University Charter«, ki ga je Univerza v Novi Gorici pridobila za obdobje 2007-2013.

uNiVerSiTy OF NOVA gOriCA

SChOOl FOr ViTiCulTure AND eNOlOgy

Study programme: • BSc program of Viticulture and Enology Advantages: • Study is practically oriented and organised in small groups. • We are located in Vipavska Valley, in the middle of Primorska wine growing area, which enables students and also researchers to be connected with practise all the time. • Experienced researchers, professors and professional wine making, selling and vine growing experts are giving lectures with broad background of knowledge from the field. • School has its own wine estate Vilina. • Our students are able to gain their practical experiences and knowledge from known and respected wine makers. • Students are involved in international exchange with several European universities on the basis of the certificate "Standard Erasmus University Charter", obtained by University of Nova Gorica for the period 2007-2013.

235


236


7 Naravni parki Slovenije Nature Parks of Slovenia

237


DAN NArAVNih pArKOV - 29. AVguST - Sejem AgrA Naravni parki so se v letu 2011 povezali v skupnost z namenom tesnejšega sodelovanja pri ohranjanju narave in kulturne krajine. Parki upravljajo s 13 % slovenskega ozemlja in se trudijo v smeri trajnostnega razvoja. Mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA ponuja parkom posebno priložnost predstavitve že od leta 2008. Na stojnici parkov lahko kmetovalci bolje spoznajo dejavnosti v parkih, medtem ko lahko obiskovalci sejma najdejo tudi produkte pridelane pod blagovno znamko iz zavarovanih območij narave. Zadnji dan sejma, Dan naravnih parkov, je namenjen mednarodnemu strokovnemu posvetu. Letošnja tema je: Urejanje doline in mejne reke Kučnica v okviru projekta GreenNet. Posvet bo 29. avgusta 2013 ob 10.00 v dvorani 4. In 2011, the Nature Parks of Slovenia established an association with the aim of a closer cooperation in the conservation of nature and cultural landscape. The parks are presently managing 13% of the Slovenian territory and are working towards sustainable development. Since the year 2008, the International Fair of Agriculture and Food AGRA has offered the nature parks a special opportunity for their presentation on the trade fair. On the exhibition stand, farmers can get acquainted with the activities taking place in the parks, while visitors to the fair can also find the products produced under the brand name of nature protected areas. The last day of the trade fair is dedicated to the Nature Parks and will host an international expert conference, which topic will be: Landscaping of the valley and the border river Kučnica within the project GreenNet. The conference will be held on 29th August 2013 at 10.00 a.m. in conference hall 4.

Nature protected areas

jAVNi zAVOD KrAjiNSKi pArK gOričKO Grad 191, 9264 Grad Tel.: 02 551 88 60, Fax: 02 551 88 63 park.goricko@siol.net www.park-goricko.org Krajinski park Goričko je velik 462 km2 in zajema najbolj severovzhodno območje Slovenije med Avstrijo in Madžarsko in se preko meja združuje v trideželni park. Na območju večjem od 1000 km2 vse tri države skupaj varujemo naravo, življenjska okolja in vrste v evropskem omrežju Nature 2000 in kulturno krajino nekoč samooskrbnih kmetij in pomemben ohranjevalec biotske pestrosti. The Nature Park Goričko spreads on an area of 46.200 hectares and is located in the most north-eastern corner of Slovenia and is part of a trilateral park between Slovenia, Austria and Hungary. On a space of more than 1.000 square km the three countries jointly care for the conservation of nature, habitats and species and cooperate within the European network Nature 2000. In a joint effort the cultural landscape of once self-sufficient farms and the biodiversity of the region is being preserved. 238


jAVNi zAVOD KrAjiNSKi pArK ljuBljANSKO BArje Podpeška cesta 380, SI-1357 Notranje Gorice Tel.: 08/205 23 50, Fax: 01/365 60 64 info@ljubljanskobarje.si www.ljubljanskobarje.si

Ljubljansko barje je edinstven preplet travnikov, njiv, mejic in kanalov, kjer se zelene površine stikajo z nebom in Ljubljanico, reko, ki ga je skozi zgodovino tudi soustvarila. Zaradi tradicionalnega načina kmetovanja se je ohranila velika biotska in krajinska pestrost. Bogat je tudi podzemni svet - prek 40 koliščarskih naselbin (toliko so jih odkrili doslej) že tisočletja počiva pod površjem Ljubljanskega barja, zaradi česar je vpisano na prestižni UNESCO Seznam svetovne dediščine. Ljubljansko barje is unique combination of meadows, fields, hedges and canals, where the grassland meets the sky and the Ljubljanica River, which, over time, helped to create the marshes. Due to the traditional method of farming, a great deal of the botanical and regional biodiversity can be observed. The underground world is also reach. So far over 40 pile-dwellings, which had been resting beneath the surface of the marshes for millennia, have been discovered. Because of that Ljubljansko barje have been included on the prestigious UNESCO World Heritage List.

jAVNi zAVOD KrAjiNSKi pArK STruNjAN Senčna pot 10, SI-6320 Portorož Tel.: 08/205 18 80, Fax: 05/674 69 80 info@parkstrunjan.si www.parkstrunjan.si

Krajinski park Strunjan je edino zavarovano območje narave, ki sega v Sloveniji tudi na morje. Zaobjema strunjanski polotok, sicer pa je kraj presežnikov. Tu najdemo najvišji flišnati klif v celotnem Jadranu, ki sega kar 80m visoko, najdaljši odsek naravne obale v celotnem Tržaškem zalivu, najsevernejše in najmanjše še delujoče soline, kjer se ohranja tradicionalna pridelava soli in ob njih edino morsko laguno v Sloveniji. Park je izjemnega pomena z vidika ohranjanja pestrosti rastlinstva in živalstva ter naravnih vrednot slovenskega morja in obrežja. Biser parka predstavlja zaliv Sv. Križa, poznan tudi pod imenom Mesečev zaliv in velja za najlepši košček slovenskega morja, sicer le lučaj od zaliva cerkev Marijinega prikazanja predstavlja istrsko duhovno, romarsko središče. Strunjan Landscape Park is the only protected area that extends into the Slovenian sea. It covers the Strunjan Peninsula and otherwise it is a place of superlatives. Here we find the highest flysch cliff in the Adriatic which ascends 80 meters above the sea , the longest stretch of natural coastline in the entire Gulf of Triest, the northernmost and the smallest still operating salt pans which maintain the traditional salt production and, adjacent to them, there is the only lagoon in Slovenia. The Park is extremely important in terms of maintaining the diversity of flora and fauna and natural values of the Slovenian sea and the shore. The pearl of the Park is St. Cross Bay, also known as Moon Bay. It is considered the most beautiful piece of the Slovenian sea, a mere stone's throw from the bay beneath St. Virgin Mary Apparition Church, the centre of spiritual pilgrimage for Istrian folk.

239


KOzjANSKi regijSKi pArK Javni zavod Kozjanski park Podsreda 45, SI-3257 Podsreda Tel.: 03/800 71 00, Fax: 03/800 71 08 kozjanski-park@kp.gov.si www.kozjanski-park.si

Kozjanski park na stiku alp s Panonsko ravnico Kozjanski park, pokrajina med Savinjo, Sotlo in Savo, na stiku alpskega in panonskega sveta, je eno najstarejših in najobsežnejših zavarovanih območij v Sloveniji. Zavarovano območje s statusom regijskega parka, veliko 206 km2, je mozaik predalpskega hribovja, vinogradniškega gričevja, obsoteljskih ravnic, ohranjene narave in bogate kulturne dediščine, ki nudi veliko možnosti za raziskovanje, uživanje in sprostitev. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000. Kozjanski park -where the alps meet the Pannonian plain The Kozjanski Park is an area in the east of Slovenia where the Alpine and Pannonian worlds meet and it is one of the oldest and largest protected regions in Slovenia. The protected area with the status of Regional Park covers a surface of 206 km2. Its landscape is a mosaic consisting of sub-alpine hills, rolling vineyards, the flatlands along the river Sotla. Its well-conserved nature and rich cultural heritage offer great opportunities for exploration, enjoyment and relaxation. The high level of biotic diversity ranks Kozjanski Park among the most important nature conservation areas in both Slovenia and Europe, since a major portion of the park is part of the network of protected areas of European importance NATURA 2000.

KrAjiNSKi pArK lOgArSKA DOliNA Logarska dolina d.o.o. Logarska dolina 9, SI-3335 Solčava Tel.: 03/838 90 04 info@logarska.si www.logarska-dolina si

Krajinski park Logarska dolina je bil ustanovljen 1987. Od takrat dalje skrbi za urejanje in razvoj parka neprofitno podjetje Logarska dolina d.o.o., ki je v lasti vseh lastnikov zemljišč in turističnih objektov v dolini. Podjetje skrbi tudi za promocijo in trženje doline kot turistični produkt krajinskega parka. The Logarska dolina Regional Park was established in 1987. Since then responsibility for managing and development of the park has been cared for by a non-profit enterprise Logarska dolina Ltd., which is owned by all the land owners and tourist facilities in the valley. The company is also responsible for the promotion and marketing of the valley as a tourist product of the regional park.

240


KrAjiNSKi pArK KOlpA Adlešiči 16, SI-8341 Adlešiči Tel: 07/35 65 240, Fax: 07/35 65 241 GSM: 041-366 501 info@kp-kolpa.si, www.kp-kolpa.si

Krajinski park Kolpa je velik 4300 ha in zajema območje ob mejni reki Kolpi v občini Črnomelj od Prelesja vse do Dragoš. Njegova osrednja točka je mejna reka Kolpa, ki teče po južnem robu Bele krajine. Voda v njej je čista in bogata z vodnimi živalmi, njena struga je naravna in polna brzic, prodišč in okljukov. Ob njej je kulturna krajina steljnikov in skrbno obdelanih vrtač in njiv v terasah, ki napovedujejo kraški svet. The Kolpa Nature Park is located on the river Kolpa in the municipality of Črnomelj and reaches from Prelesje to the village of Dragoši, thus including an area of 4300 hectares. Its centre part is the river Kolpa that marks the border to Croatia in the south Slovenian region of Bela krajina. The water of the river is clean and rich with a whole diversity of aquatic species. Its riverbed is still natural and the river itself is famous for its rapids, gravel pits and bends. The river Kolpa flows through a cultural landscape of ferns and carefully tended terraced fields and karstic sinkholes.

pArK šKOCjANSKe jAme Škocjan 2,SI- 6215 Divača Tel.: 05/708 21 04, Fax: 05/708 21 05 psj.info@psj.gov.si www.park-skocjanske-jame.si

Park Škocjanske jame se nahaja v JZ delu Slovenije, na matičnem krasu. Škocjanske jame so zaradi edinstvene naravne in kulturne dediščine že od leta 1986 vpisane v Seznam svetovne dediščine pri UNESCO, park je od leta 2004 vključen tudi v UNESCO-v medvladni raziskovalni program Človek in biosfera (MAB), ki združuje biosferna območja po vsem svetu, v katerih je poudarek na ohranjanju biotske raznovrstnosti in spodbujanju trajnostnega razvoja. Pomen jam se odraža tudi z vpisom na seznam Ramsarske konvencije maja 1999, ki je s tem opredelila podzemne hidrološke sisteme kot sestavne dele mokrišč. Škocjanske jame so tako postale prvo podzemno mokrišče v Evropi. Vabimo vas na: ogled znamenitih Škocjanskih jam, Mahorčičeve in Mariničeve jame ter Male doline, obnovljenega kulturnega spomenika Promocijsko - kongresnega centra Pr Nanetovh. Lahko si ogledate etnološko zbirko v J'kopinovem skednju, krasoslovno zbirko v Jurjevem skednju ter biološko, geološko in arheološko zbirko v naravoslovno-učnem centru - Delezova domačija. Lahko pa se sprehodite po označeni učni poti. The Škocjan Caves Park is situated in the classical Karst landscape in the SW of Slovenia. The Caves with their vast halls and its underground canyon hold a special place in Slovenia. Due to their exceptional natural and cultural heritage, the Škocjan Caves have been on UNESCO's list of world heritage sites since 1986. The course of the Reka River in the Škocjan Caves gives a truly special character to the entire network of caves. The Škocjan caves were entered on the Ramsar List of Wetlands of International Importance in 1999 and are since 2004 included as the Karst Biosphere Region under the MAB Programme. Besides the cave system you can also visit the renovated Promotion and Congress Centre, the education trail Škocjan and the ethnological exhibition, the karstological exhibition as well as the biological, geological and archaeological exhibitions. 241


TriglAVSKi NArODNi pArK Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled Tel.: 04/578 02 00, Fax: 04/578 02 01 Triglavski-narodni-park@tnp.gov.si www.tnp.si

Triglavski narodni park (TNP) je edini slovenski narodni park in spada med najstarejše parke v Alpah. Najvišja točka je vrh Triglava (2864 m), po kateri je park dobil ime, najnižja pa je v Tolminskih koritih (180 m). Spoznati naravo, kulturno krajino ter ljudi v parku je izjemno doživetje, pri katerem pa moramo upoštevati, da smo obiskovalci gostje čudovite, a občutljive narave, ki naj tudi po našem obisku ostane nespremenjena. Triglav National Park (TNP) is the only Slovenian national park and is one of the oldest parks in the Alps. The highest point is the summit of Triglav (2,864 m), after which the park is named, and the lowest is in the Tolmin Gorge (180 m). To learn about nature, the landscape and the people in the park is an exceptional experience, in which we must take into account that we are guests visiting this wonderful, but sensitive nature, which also after our visit should remain unchanged.

242


8 Strokovne razstave Specialised Exhibitions Razstava govedi Cattle Exhibitions • Razstava konj Horse Show • Razstava prašičev Pig Show • Razstava drobnice Small Cattle Exhibition • Razstava avtohtonih pasem Exhibition of Autochthonous Breeds

243


Razstava govedi Cattle Exhibitions

245


pOKrOViTelj rAzSTAVe Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

OrgANizATOr rAzSTAVe Pomurski sejem d.d. • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Priznana rejska organizacija na področju govedoreje

246


uVODNe miSli OB ODprTju gOVeDOrejSKe rAzSTAVe NA 51. meDNArODNem KmeTijSKO žiVilSKem Sejmu Pomemben del kmetijstva v Sloveniji predstavlja reja govedi, ki prispeva v prehrano ljudi pomemben vir beljakovin živalskega izvora iz mleka in mesa. Govedo spada med prežvekovalce, ki lahko brez dodatkov predelajo vso voluminozno krmo v zdravo hrano, s tem pa posredno veliko prispeva k ohranjanju kulture krajine in poseljenosti v hribovitih in gorskih področjih. V letu 2013 v Gornji Radgoni poteka že 51. mednarodni kmetijsko – živilski sejem, ki ga že vrsto let spremlja tudi govedorejska razstava. V tem obdobju se je razstava razvijala v tesnem sožitju s kmetijstvom in kmetijsko stroko. Skozi celotno zgodovino sejma so bile ravno razstave plemenskih živali eden od najpomembnejših segmentov dogajanja, ki so privabljale obiskovalce iz celotne Slovenije. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram v katere smo vsi vpeti, uspevamo strokovne službe skupaj z rejci in rejskimi organizacijami ohranjati tradicijo predstavitve rezultatov rejskega dela. Vedno bolj nam nagaja tudi narava, ko nam v teh sušnih dneh vidno jemlje pridelek tako na travnikih kot na poljih in nas postavlja v prireji mleka in mesa v skoraj brezizhoden položaj. Upamo, da Vam bo ogled razstavljenih živali dal vsaj nekaj upanja, da bodo šli v prihodnosti ekonomski kazalci pri prireji mleka in mesa počasi navzgor. Razstava je tudi edinstvena priložnost za osemenjevalne centre, da s pomočjo strokovnih služb in rejskih organizacij promovirajo domačo genetiko in prepričajo domače in tuje obiskovalce, da je kakovost slovenskih plemenskih bikov primerljiva s tujimi in s tem povečajo prodajo na domačem in tujem trgu. Na razstavnem prostoru bodo tako kot lansko leto predstavljene breje plemenske telice rjave, lisaste, črnobele in cikaste pasme ter krave dojilje mesnih pasem. Razstava je idealna priložnost, da prepričamo uporabnika, da so predvsem mladi in tudi testirani biki vredni zaupanja in prinašajo v črede velik genetski napredek, kar dokazujejo tudi podatki o povprečni mlečnost in vsebnosti v standardni laktaciji po pasmah v obdobju 2004 do 2012. S kolekcijo plemenskih telic črnobele pasme želimo predstaviti živali v poudarjenem mlečnem tipu, ki imajo velik okvir, korektno stojo s čvrstimi in trdimi parklji, pri teh telicah pa pričakujemo dobro pripeto in obsežno vime. Od potomk mladih bikov pričakujemo, da bodo sposobne prilagajanja na različne pogoje reje in klimatske spremembe. Želimo, da bi poleg dobre mlečnosti ter vsebnosti, imele tudi dobro plodnost in večje število zaključenih laktacij. V letošnji kolekciji si lahko ogledate potomke po mladih bikih JOST, JORT, RAM, JALOG, BALSAM in LIDER, ki še nimajo popolnoma zaključenega testa. Pri lisasati pasmi so poleg dobre mlečnosti zelo pomembne dobre pitovne in klavne lastnosti in seveda lahke telitve. Lisasto pasmo odlikuje vsestranska uporabnost (vrhunska prireja mleka, primernost za rejo kot krave dojilje). Plemenske telice, ki so predstavljene v razstavnem prostoru, so potomke odličnih staršev in predstavljajo moderni tip lisaste pasme, ki si ga želimo. Možna bo tudi primerjava s kolekcijo plemenskih telic iz Avstrije. Razstavljene telice so potomke bikov: FRUKTAL, HRAMUS, HORNIST, RUGEL, MURAL, HUMKO, KAZIMIR, RARO, VEDAT, HUMOR, EDGAR, HEMAN. S kolekcijo telic rjave pasme, želimo prikazati pomembnost rjave pasme v slovenskem prostoru, za katero je značilna visoka prireja mleka z odlično kakovostjo in visoko vsebnostjo in sestavo, beljakovin kar zagotavlja najboljši izkoristek pri sirjenju. Pasmo odlikuje nizko število somatskih celic in dolgoživost. Rjava pasma je prva, ki ima genomsko testirane bike, ki so rangirani na mednarodni lestvici. Razstavljene bodo potomke domačih in tujih bikov in sicer: HULAJ,TONIS, ALIBABA, AMAS, HUVID in VULKOS.

247


Cikasta pasma govedi daje v slovenskem prostoru velik prispevek k biotski raznovrstnosti. Živali so manjšega okvirja in imajo tanke kosti, vendar dobro izkoriščajo krmo in imajo glede na maso visoko mlečnost. Na govedorejski razstavi bo predstavljena kolekcija 5 telic avtohtone cikaste pasme. Razstavljene telice izhajajo iz visokogorskih kmetij na Solčavskem in so potomke mladih bikov. V okviru razstave se bodo na stojnici PRO CIKA predstavile kmetije z izdelki iz mleka in mesa cikastega goveda. Organizirana bo pokušina in prodaja izdelkov. S predstavitvijo cike in njenih izdelkov želijo rejci predstaviti utrip in harmonijo treh dolin Solčavske, kjer tudi vlagajo napore za ohranitev in oživitev edine slovenske avtohtone pasme goveda. S predstavitvijo živali in načinov reje mesnih pasem želimo opozoriti na vse večji pomen prireje govejega mesa s kravami dojiljami. Mesne paseme so osnova kakovostne prireje govejega mesa, tako v čistopasemskih rejah kot tudi v sistemu gospodarskega križanja. Zaradi specifične strukture kmetijskih zemljišč v Sloveniji v primerjavi z EU, poskušamo pri nas oblikovati tipe mesnih pasem, ki odlično izkoriščajo osnovno krmo. To je ob prireji kakovostnega mesa tudi eden od pogojev za pašno izkoriščanje marginalnih območij, predvsem tistih, ki so za druge usmeritve v govedoreji preskromna. Tudi zato predstavljamo na govedorejski razstavi kravi dojilji s teleti, ki sta izhajata iz absolutne pašne reje. Na razstavi, bodo živali v večini primerov vodili mladi rejci, ki so v preteklih letih obiskovali mednarodno šolo mladih rejcev v Novem mestu, kar bo dalo še dodatno velik pečat k uspešni promociji govedoreje na tem mednarodnem sejmu. Naše naravne danosti in želja po ohranitvi kulturne krajine nam narekuje, da moramo ohraniti obseg govedoreje. Vendar so v tem času na eni strani vedno hujši pritiski na zniževanje cen proizvodov, na drugi strani povečanja cen krmil in gnojil ter na koncu še naravne nesreče (pozebe, poplave, suša, toča,…). Vse to postavlja kmeta v težak položaj, saj lahko na koncu tudi opusti delo na svoji kmetiji. Ravno sejmi in razstave so zato še toliko večjega pomena, saj se kažejo smernice razvoja, nudijo možnost izmenjave izkušenj in hkrati ozaveščajo potrošnike o strateški pomembnosti pridelave domače hrane.

Igor Stanonik KGZS-Zavod KR

248


plemeNSKi BiKi Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

HAJDIN SI 33602127 23.06.08 lisasta DE 0934642735 HAGAT SI 1849886 DIVKA 9/9/9/ 6473/ 262/ 4,04/ 221/ 3,42 4/ 8332/ 336/ 4,04/ 272/ 3,26

lastnik: KgzS - zavod ptuj, ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 ptuj

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

HUPLER SI 23677023 11.01.09 lisasta DE 0935247786 HUTMANN SI 62828150 JASNA 6/6/6/ 6885/ 288/ 4,18/ 242/ 3,51 4/ 8484/ 345/ 4,06/ 295/ 3,48

lastnik: KgzS - zavod ptuj, ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 ptuj

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

EMAIL SI 93921057 21.06.10 črnobela US 61089279 EARNIT-ET SI 32830817 REGICA 4 4/4/4/ 10071/ 365/ 3,63/ 342/ 3,40 2/ 10712/ 358/ 3,34/ 355/ 3,31

lastnik: Kgzs - zavod ptuj, ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 ptuj

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

VOSEK SI 93869573 26.08.10 rjava US 195618 VIGOR-ET SI 23418545 SAJOLA 3/3/3/ 7916/ 346/ 4,37/ 300/ 3,80 3/ 8513/ 376/ 4,41/ 313/ 3,67

lastnik: Kgzs - zavod lj, medvode, Cesta v Bonovec 1, 1215 medvode

249


Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere

SUDI SI 13153687 8.02.09 šarole FR 5811102125 SUEDOIS SI 1976727 6727/04

lastnik: ul, logatec, rovtarska cesta 38, 1370 logatec

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere

CAR SI 03447691 19.02.09 limuzin IT 030990093619 CAN-CAN SI 73128847

lastnik: ul, logatec, rovtarska cesta 38, 1370 logatec

plemeNSKe TeliCe liSASTe pASme Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

HILDA SI 84009474 24.10.11 lisasta SI 12169043 HUMOR SI 73768807 HANA 31.01.13 SI 13102564 SAMURAJ 1/1/1/ 7756/ 282/ 3,64/ 278/ 3,58 1/ 7756/ 282/ 3,64/ 278/ 3,58

lastnik: miran mavrič, Vitan 11, 2276 Kog

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SREDA SI 74050086 7.09.11 lisasta SI 13538606 HUMKO SI 83191330 SAVA 1.04.13 SI 52943780 PIRAN 5/5/5/ 5489/ 226/ 4,11/ 194/ 3,54 2/ 7050/ 274/ 3,89/ 250/ 3,54

lastnik: igor mohar, Visoko 15, 4212 Visoko pri Kranju

250


Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

MELANY SI 74022720 17.08.11 lisasta SI 92331800 HORNIST SI 03731532 MURA 18.03.13 DE 0813516428 WILLE 1/1/1/ 6215/ 208/ 3,34/ 224/ 3,61 1/ 6215/ 208/ 3,34/ 224/ 3,61

lastnik: magda priteržnik, šmartno pri Slovenj gradcu 126, 2383 šmartno pri Slov.gradcu

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

MURA SI 83994652 25.08.11 lisasta SI 32492767 RUGEL SI 13687607 MILA 6.02.13 SI 13102564 SAMURAJ 1/1/1/ 6274/ 234/ 3,72/ 221/ 3,53 1/ 6274/ 234/ 3,72/ 221/ 3,53

lastnik: roman Belec, Koračice 25, 2258 Sveti Tomaž

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 73968801 19.07.11 lisasta SI 23605224 MORAL SI 13071772 PACKA 9.05.13 SI 1727092 TRIS 5/5/5/ 6533/ 263/ 4,03/ 229/ 3,50 5/ 7073/ 273/ 3,86/ 251/ 3,55

lastnik: Anton Korenčan, Naklo, glavna cesta 5, 4202 Naklo

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

DUŠKA SI 04029030 4.08.11 lisasta SI 42492773 FRUKTAL SI 43595130 DIDA 4.03.13 SI 93056290 ENCO 2/2/2/ 6753/ 252/ 3,73/ 229/ 3,39 1/ 6847/ 260/ 3,79/ 223/ 3,26

lastnik: ivan grm, mala vas 3, 1312 Videm-Dobrepolje

251


Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

KAZIMIRA SI 63956698 12.06.11 lisasta NE R1126 KAZIMIR SI 93263630 MANCA 13.03.13 SI 13102564 SAMURAJ 2/2/2/ 6104/ 207/ 3,40/ 197/ 3,23 2/ 6735/ 241/ 3,58/ 216/ 3,21

lastnik: Damjan Kuzma, Skakovci 36, 9261 Cankova

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

BELA SI 93956956 26.06.11 lisasta SI 33555654 RARO SI 03674486 BREDA 5.04.13 AT 168213272 RUMGO 2/2/2/ 6075/ 283/ 4,67/ 212/ 3,48 2/ 7258/ 328/ 4,52/ 253/ 3,49

lastnik: peter prijol, Ključarovci pri ljutomeru 9, 9242 Križevci pri ljutomeru

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 63972678 17.05.11 lisasta SI 92492792 HRAMUS SI 02391566 MEGY 9.04.13 SI 52943780 PIRAN 7/7/7/ 6121/ 219/ 3,57/ 183/ 2,99 4/ 7502/ 269/ 3,58/ 216/ 2,88

lastnik: Viktor Celestina, zavine 1, 1412 Kisovec

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 33878223 3.05.11 lisasta SI 32492767 RUGEL SI 43315990 BURMA 16.02.13 SI 13102564 SAMURAJ 3/3/3/ 7420/ 312/ 4,20/ 243/ 3,27 2/ 7951/ 333/ 4,18/ 251/ 3,16

lastnik: Stane levart, Dobrnež 2, 3210 Slovenske Konjice

252


Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SKALA SI 04004271 30.07.11 oplemenjena lisasta SI 92331800 HORNIST SI 83177015 SORA 16.05.13 DE 0940822793 MAERTYRER 3/3/3/ 6171/ 302/ 4,90/ 239/ 3,88 3/ 7601/ 386/ 5,08/ 289/ 3,81

lastnik: Frančišek Kolarič, rošpoh - Del 190, 2351 Kamnica

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

KARA SI 94001705 25.07.11 oplemenjena lisasta SI 13538606 HUMKO SI 93569905 KEPA 13.07.13 SI 13189673 RUCIN 3/3/3/ 6270/ 289/ 4,60/ 235/ 3,74 3/ 6427/ 308/ 4,79/ 254/ 3,95

lastnik: Danica lemež, zrkovci 93, 2000 maribor

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

ČITA SI 04003555 16.07.11 oplemenjena lisasta SI 32492767 RUGEL SI 63564075 ČINKA 4.01.13 SI 92969216 MUZOR 2/2/2/ 6295/ 287/ 4,56/ 242/ 3,84 2/ 6957/ 322/ 4,63/ 274/ 3,94

lastnik: Franc Kaiser, šentovec 6, 2310 Slovenska Bistrica

253


plemeNSKe TeliCe CiKASTe pASme Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere

RUTA SI 34147841 22.01.12 cikasta SI 73479404 EKICI SI 33754688 ROBIDA

lastnik: Anton Dešman, robanov kot 39, 3335 Solčava

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere

RIŠA SI 04069359 1.05.12 cikasta SI 83754690 SOLČAVSKI SI 63476062 ROSA

lastnik: matej Krivec, logarska dolina 23, 3335 Solčava

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere

PRESTA SI 94153589 11.03.12 cikasta SI 73479404 EKICI SI 23327498 PEPELKA

lastnik: Anton Dešman, robanov kot 39, 3335 Solčava

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere

BICKA SI 33518194 10.12.11 cikasta SI 83754690 SOLČAVSKI SI 22692391 BIBA

lastnik: Daniel Klemenšek, logarska dolina 29, 3335 Solčava

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere

ZLATICA SI 84121660 25.04.12 cikasta SI 93405498 NIK SI 63192041 ZLATKA

lastnik: Klemen matk, logarska dolina 21, 3335 Solčava

254


plemeNSKe TeliCe rjAVe pASme Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

TRTA SI 93869614 15.10.11 rjava SI 93608062 HUVID SI 02926759 TOLMINKA 5/5/5/ 8929/ 353/ 3,95/ 313/ 3,50 4/ 10748/ 432/ 4,02/ 391/ 3,64

lastnik: Simon Stibilj, ustje 46, 5270 Ajdovščina

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

LIPA SI 93973391 22.06.11 rjava CH 120033040506 ALIBABA SI 22890623 LAJCA 6.07.13 SI 52577185 TONIS 6/6/6/ 7319/ 256/ 3,50/ 256/ 3,50 5/ 7822/ 257/ 3,28/ 273/ 3,49

lastnik: Vinko Kunc, rovte 64, 1373 rovte

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 43987856 17.11.11 rjava SI 52577185 TONIS SI 13213114 ŠMINKA 2/2/2/ 7064/ 271/ 3,84/ 243/ 3,43 2/ 7212/ 274/ 3,80/ 246/ 3,41

lastnik: Alojzij Kužnik, podlisec 4, 8211 Dobrnič

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

BURJA SI 14029981 8.08.11 rjava SI 52577185 TONIS SI 23718687 BEMA 29.04.13 SI 82974503 PROJO 1/1/1/ 6631/ 243/ 3,67/ 206/ 3,10 1/ 6631/ 243/ 3,67/ 206/ 3,10

lastnik: Vinko Kunc, rovte 64, 1373 rovte

255


ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 73987080 9.08.11 rjava SI 12801181 AMAS SI 52930977 MIŠKA 4/4/4/ 6626/ 292/ 4,40/ 230/ 3,47 4/ 7691/ 369/ 4,79/ 279/ 3,63

lastnik: Franci zupančič, imenje 2, 8310 šentjernej

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 73882325 29.03.11 rjava CH 120015471656 VULKOS SI 22431581 MEGI 14.01.13 SI 62935036 ANTE 5/5/5/ 7081/ 286/ 4,04/ 249/ 3,52 5/ 9433/ 359/ 3,80/ 318/ 3,38

lastnik: Anika meden, Senožeče 52a, 6224 Senožeče

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 74071920 5.09.11 rjava SI 13406473 HULAJ SI 43728842 SAVINJA 2.03.13 SI 23903151 VIDI 1/1/1/ 6819/ 299/ 4,39/ 224/ 3,28 1/ 6819/ 299/ 4,39/ 224/ 3,28

lastnik: martina podpečan, zavrh pri galiciji 10, 3310 žalec

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 74035131 13.09.11 rjava SI 93608062 HUVID SI 53638214 FRANJA/48 2/2/2/ 6535/ 247/ 3,78/ 213/ 3,27 1/ 6685/ 268/ 4,00/ 220/ 3,30

lastnik: grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto

256


Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SONJA SI 33882329 4.05.11 rjava CH 120015471656 VULKOS SI 42255680 SEJNA 9/9/9/ 5836/ 260/ 4,46/ 228/ 3,90 7/ 7295/ 331/ 4,54/ 284/ 3,89

lastnik: Anika meden, Senožeče 52a, 6224 Senožeče

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 83869048 3.07.11 rjava SI 52577185 TONIS SI 93139405 SLOKA 20.03.13 DE 0937045784 DYNAMIT 4/4/4/ 7387/ 236/ 3,20/ 264/ 3,58 4/ 8712/ 279/ 3,20/ 306/ 3,52

lastnik: Stanislav Veber, galicija 66, 3310 žalec

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

ZALKA SI 74039070 23.11.11 rjava SI 12801181 AMAS SI 73202888 ZIKA 9.05.13 SI 13068392 ATRAS 3/3/3/ 5567/ 238/ 4,27/ 206/ 3,70 2/ 5758/ 239/ 4,15/ 219/ 3,80

lastnik: janko ivanc, pušče 3, 1315 Velike lašče

257


plemeNSKe TeliCe črNOBele pASme Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

LAJA SI 03507946 8.09.11 črnobela SI 13223395 JALOG SI 22967682 LADA 5.04.13 SI 43281239 VOSKO 5/5/5/ 8651/ 280/ 3,24/ 280/ 3,23 5/ 9173/ 311/ 3,38/ 300/ 3,27

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

GAZA SI 04004903 26.08.11 črnobela SI 53446994 LIDER SI 33098995 GAZELA 18.02.13 SI 33115076 MARCI 4/4/4/ 9201/ 310/ 3,36/ 277/ 3,01 2/ 10555/ 349/ 3,30/ 320/ 3,03

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 73964986 29.06.11 črnobela SI 13319777 BALSAM SI 43602669 JELKA 48 28.01.13 SI 43281239 VOSKO 3/3/3/ 8636/ 399/ 4,62/ 263/ 3,05 2/ 9444/ 434/ 4,59/ 285/ 3,02

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 33990608 12.08.11 črnobela SI 83606762 RAM SI 93402268 SALOME 8.03.13 SI 82694744 ROLO 3/3/3/ 9981/ 375/ 3,76/ 328/ 3,29 2/ 10793/ 393/ 3,64/ 354/ 3,28

lastnik: janez Križnar, Kranj, škofjeloška cesta 33, 4000 Kranj

lastnik: Alojz pučnik, Dobrova pri prihovi 5, 2317 Oplotnica

lastnik: jože Koprivnikar, golnik 15, 4204 golnik

lastnik: jakob Korenčan, podbrezje 54, 4202 Naklo

258


Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

MAČEHA SI 33923017 30.07.11 črnobela SI 83606762 RAM SI 73073156 MIŠKA 9.02.13 SI 82780690 BROS 3/3/3/ 8425/ 326/ 3,86/ 255/ 3,03 3/ 8902/ 337/ 3,79/ 261/ 2,94

lastnik: milan Debeljak, podbrezje 150, 4202 Naklo

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

NIKI SI 03511736 27.07.11 črnobela SI 83606762 RAM SI 03120042 NINA 72 16.01.13 DE 0580023802 CASSANO 2/2/2/ 9110/ 355/ 3,90/ 330/ 3,62 1/ 9139/ 337/ 3,69/ 331/ 3,62

lastnik: mirko rimahazi, Spodnje gorje 12, 4247 zgornje gorje

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 34025208 22.07.11 črnobela SI 33598873 JOST SI 13393467 CELICA 4.04.13 SI 93795641 DARO 2/2/2/ 7016/ 299/ 4,25/ 225/ 3,20 2/ 7241/ 309/ 4,26/ 226/ 3,12

lastnik: roman Kokalj, zagorica 6, 1270 litija

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 93988814 10.09.11 črnobela SI 33598873 JOST SI 73587893 FANI 12.03.13 SI 82506188 WINBOY 3/3/3/ 6724/ 278/ 4,13/ 212/ 3,15 2/ 7676/ 307/ 4,00/ 247/ 3,21

lastnik: pavel Vidic, Straža, hruševec 14, 8351 Straža pri Novem mestu

259


ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 53903873 2.08.11 črnobela SI 33598873 JOST SI 13194990 ROŽA 12 7.03.13 SI 33115076 MARCI 3/3/3/ 6939/ 330/ 4,75/ 252/ 3,64 2/ 7587/ 361/ 4,76/ 286/ 3,76

lastnik: Damjan jeraj, Smlednik 7, 1216 Smlednik

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 13821292 18.05.11 črnobela SI 33665760 JORT SI 52845008 PUPA 17 13.03.13 SI 53041300 MARBEL 7/7/7/ 8222/ 322/ 3,92/ 282/ 3,43 5/ 9126/ 388/ 4,26/ 310/ 3,40

lastnik: jože špringer, podgora 21, 8351 Straža pri Novem mestu

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SI 74018590 8.08.11 črnobela SI 33665760 JORT SI 23339413 JOLA 8.03.13 SI 33115076 MARCI 3/3/3/ 8466/ 283/ 3,34/ 279/ 3,29 3/ 9533/ 321/ 3,37/ 309/ 3,24

lastnik: Boštjan čulk, male Braslovče 7, 3314 Braslovče

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve ID bika Ime bika Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SARMA SI 23939594 30.05.11 črnobela SI 33665760 JORT SI 23663295 SAMA 18.04.13 SI 33115076 MARCI 2/2/2/ 9770/ 393/ 4,03/ 301/ 3,08 1/ 10118/ 409/ 4,04/ 308/ 3,05

lastnik: jožef Orthaber, Spodnja polskava 90, 2331 pragersko

260


plemeNSKe TeliCe meSNe pASme ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere

SI 82864026 26.03.04 limuzin SI 1769614 HRČEK SI 1899212 RIKA

lastnik: petra puhar, police 8, 9250 gornja radgona

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere

SI 74245093 18.04.13 šarole SI 33319232 VIJ SI 23412783

lastnik: milena marolt, Krnica 54, 3334 luče ob Savinji

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere

SI 64245094 18.04.13 šarole SI 33319232 VIJ SI 23412783

lastnik: milena marolt, Krnica 54, 3334 luče ob Savinji

ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere

SI 23412783 25.08.07 šarole SI 32390775 HARDI SI 1644553 JONQUILLE

lastnik: milena marolt, Krnica 54, 3334 luče ob Savinji

261


plemeNSKe TeliCe liSASTe pASme iz AVSTrije riNDerzuChT STeiermArK Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

KERSTIN AT 143.190.619 27.08.11 Fleckvieh AT 782.954.316 GS Rotau AT 459.811.472 Klima 18.12.12 7/7 7676-3,87-3,42 6. Lak 8417-3,78-3,58

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

LILLI AT 637.327.919 13.10.11 Fleckvieh DE 09 35844146 Imo AT 975.613.545 Liabin 24.01.13 5/5 8022-3,97-3,30 4. Lak 8994-4,22-3,30

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

THERESA AT 984.725.618 24.08.11 Fleckvieh AT 143.031.916 GS MG AT 234.317.816 Tina 8.01.13 3/2 8384-4,93-4,21 2. Lak 9156-4,94-4,17

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

GRUBE AT 273.382.419 29.07.11 Fleckvieh AT 782.954.316 GS Rotau AT 146.493.616 Grazia 16.01.13 2/1 6578-4,45-3,85 1. Lak 6578-4,56-3,85

rejec: Franz hauswirtshofer, Sommersgut 46, 8254 Wenigzell

rejec: Franz hauswirtshofer, Sommersgut 46, 8254 Wenigzell

rejec: Angela und reinhard pfleger, reinberg 17, 8250 riegersgberg

rejec: Sandra Sorger, Brgviertel 16, 8190 miesenbach

262


Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

MUXL AT 684.451.818 6.06.11 Fleckvieh AT 945.640.872 GS Herstein AT 206.578.447 Mauschl 17.01.13 7/6 7009-3,96-3,66 5. Lak 7734-3,88-3,66

Ime živali ID živali Datum rojstva Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Datum osemenitve Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

LIERE AT 306.136.518 10.05.11 Fleckvieh AT 841.069.834 Wal AT 295.103.614 Lotte 1.01.13 4/3 11150-3,94-3,45-824 2. Lak 11401-4,39-3,35-882

rejec: matthias Weingartmann, höfling 33, 8182 puch bei Weiz

rejec: Kohlhuber gerhard, Schattenberg 34, 8612 Tragöss

263


264


Razstava konj Horse Show

265


pOKrOViTelj rAzSTAVe Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

OrgANizATOr rAzSTAVe Pomurski sejem d.d. • Kobilarna Lipica • Kasaška zveza Slovenije

266


rAzSTAVA TrADiCiONAlNe pASme KONj ljuTOmerSKi KASAč

KASAŠKI KLUB LJUTOMER Cesta I. Slovenskega tabora 16, 9240 Ljutomer

KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Cesta I. Slovenskega tabora 16, 9240 Ljutomer

ZAČETKI REJE KASAŠKIH KONJ V SLOVENIJI - PRLEKIJI Vzreja konj ljutomerskega kasača se je pričela pred stopetdesetimi leti. Prlekija - Ljutomer s svojo okolico je bil eden pomembnih rejskih območij reje konj na Štajerskem v Avstro-Ogrski monarhiji. Konji so bili v takratnih časih namenjeni prvenstveno kmetovanju, prevozništvu in vojski. Rejci v Prlekiji so imeli cilj vzrediti hitrega in vzdržljivega konja, ki bo hiter pri prevozu blaga in vzdržljiv na dolgih relacijah. Da bi to dokazali, so se pomerili v tekmovanju - dirkah. Tekmovanja s konji so bila pogosta, a prvi pisni viri govore, da so bile prve konjske dirke na Slovenskem 12. septembra 1874, na podeželski cesti od križa na Lokavskem polju do Globetkinega mostu v Ljutomeru. Prirejene konjske dirke so dale rejcem nov zagon. Naslednje leto 26. maja 1875 je bilo v Gradcu registrirano Društvo za dirkanje s kobilami v kasu v Ljutomeru. Z ustanovitvijo dirkalnega društva se je začela načrtna vzreja ljutomerskega kasača. Do leta 1882 so v Ljutomeru plemenili žrebci čistopasemski potomci angleške polnokrvne pasme, orientalski plemenski žrebci in žrebci pasme gidran. Prvi kasaški žrebec, ki je plemenil na ljutomerskem rejskem območju od leta 1882, je bil ruski orlovski kasač Krolik. V ljutomerskem rejskem območju je bilo v letu 1882 registriranih 917 plemenskih kobil. Od leta 1883 je v Ljutomeru plemenil norfolški kasač Radauz, ki je v 14. letih oplodil več kot 900 kobil. V prvi Rodovniški knjigi Avstro - Ogrske Monarhije (Traber-Zucht Buch) za kasaške konje iz leta 1897 je v register vpisanih s področja današnje Slovenije 90 žrebet, rojenih v letih 1892-1897. Vpisani kasaški konji znanega porekla so od 64 rejcev Ljutomerskega rejskega območja, s 80 žrebeti in enega rejca grofa Rudolfa Lippitta, lastnika Kobilarne Turnišče pri Ptuju s 10 žrebeti. S parjenjem toplokrvnih kobil ljutomerskega rejskega območja s kasaškimi žrebci se je vzredil ljutomerski kasač, katerih potomci so se dokazovali na kasaških dirkah. Tako so nastale maternalne izvorne linije, katerih je bilo 29 v letu 1962, kot je ugotovil dr. Jurkovič v doktorski disertaciji Ljutomerski kasač. Ljutomerski kasač ni razširjen samo v Prlekiji. Dobri rezultati ljutomerskega kasača so spodbudili rejce v drugih predelih ozemlja Republike Slovenije in pozneje Jugoslavije, da so kupovali potomce najboljših maternalnih linij ljutomerskega kasača. Tako je danes ljutomerski kasač razširjen zlasti na ozemlju celotne Slovenije in na ozemlju Jugoslavije.

267


Danes tekmujejo ljutomerski kasači na kasaških dirkah, ki so potomci dvanajstih še živečih maternalnih izvornih linij. Izvorne linije so dale odlične kasače, ki so dosegli absolutne rekorde in bili zmagovalci kasaških derbijev; • Peter Pilot, izvorna linija Pavlina, rekord 1:23,2, zmagovalec derbija 1935 • Nelson Viktor, izvorna linija Let me go, rekord 1:28,4, zmagovalec derbija 1939 • Moneta, izvorna linija Mariska, rekord 1:31,4, zmagovalec derbija 1952 • Fit, izvorna linija Fulma, rekord 1:15,7, zmagovalec derbija 1986 • Albatros, izvorna linija Györgyike, rekord 1:17,3, zmagovalec derbija 1995 • Lenta, izvorna linija Lepke, rekord 1:16,3, zmagovalka derbija 1996 • Enigma, izvorna linija Elina, rekord 1:17,5, zmagovalka derbija 1997 • Leif B, izvorna linija Lilly Caid, rekord 1:17,5, zmagovalec derbija 1999 • American Express, izvorna linija Rosemary, rekord 1:16,6, zmagovalec derbija 2000 • Den MS, izvorna linija Mariska, rekord 1:13,6, zmagovalec derbija 2002 • LILI WHITE, izvorna linija Lilly Caid, rekord 1:19,5, zmagovalka derbija 2003 • Fanta II, izvorna linija Fuksa, rekord 1:16,8, zmagovalka derbija 2004 • Piton I, izvorna linija Pavlina, rekord 1:15,6, zmagovalec derbija 2007 • Dawson MS, izvorna linija Mariska, rekord 1:15,6, zmagovalec derbija 2008 Pasma konj ljutomerski kasač je s sklepom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Uradni list št.77/2004 z dne 16.07.2004, priznane kot tradicionalna pasma konj. Kasaška zveza Slovenije je z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije št. 321-06-311/2004-26 z dne 6.9.2006 in 33205-132/2011/5 z dne 27.12.2011 priznana rejska organizacija za vodenje rodovniških knjig za pasmo konj ljutomerski kasač za celotno Slovenijo. V rejski program ljutomerskega kasača je bilo ob ustanovitvi Priznane rejske organizacije 141 rejcev iz celotne Slovenije, ki so redili 893 plemenskih živali. Ljutomerski kasač se je vzrejal v drugih pogojih reje kot kasači v drugih deželah in ima tako lastnosti, ki prispevajo k njegovi biotski raznovrstnosti. Z izvedbo rejskega programa ljutomerskega kasača želimo ohraniti in razvijati: • maternalne izvorne linije, ki so dale že do danes odlične kasaške konje in dosegajo dobre rezultate na kasaških dirkah in prispevajo k biotski raznovrstnosti.

mag. Janez Slavič, univ. dipl. ing. agr. Predsednik KZS Ljutomer, 25.7.2013

268


žreBCi 1. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva: Kilometrski čas:

DeN mS

705 001 598100296 Mariska 15.03.1998 222 SCURRY LOBELL 374 DIVA MS RJ 1:13,6

rejec: Slavič marko, Ključarovci 19, 9242 Ključarovci lastnik: Somrak gorazd, Vrhovo pri mirni peči 7, 8216 mirna peč 2. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva: Kilometrski čas:

ApOFiS

705 001 503100154 GYÖRGYKE 20.02.2003 276 GERD NOVEMBER 637 ABARTA LISJ 1:16,1

rejec: jureš Franc, Babinci 28, 9240 ljutomer lastnik: jureš Franc, Babinci 28, 9240 ljutomer

KOBile 1. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva: Kilometrski čas:

FeNiTA

705 001 599100084 Fulma 25.04.1999 208 DYNAMITE LOBELL 345 FITA RJ 1:17,6

rejec: Seršen jožef, ulica Frana Kovačiča 17, 9241 Veržej lastnik: Seršen jožef, ulica Frana Kovačiča 17, 9241 Veržej 2. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva: Kilometrski čas:

lA luNA

+ žrebe

705 001 502100231 Lepke 19.03.2002 276 GERD NOVEMBER 809 LUNA RJ 1:17,0

rejec: hanžekovič rene, prešernova ulica 2, 9241 Veržej lastnik: hanžekovič rene, prešernova ulica 2, 9241 Veržej 3. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva: Kilometrski čas:

riSA reD

+ žrebe

705 001 596100089 Rosemary 20.03.1996 CAVENDISH LOBELL RAISA RED RJ 1:22,4

rejec: puhar Branko, mlinska 13, 9241 Veržej lastnik: puhar Davorin, mlinska 13, 9241 Veržej

269


4. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva: Kilometrski čas:

liA

705 001 597100115 Lilly Caid 28.04.1997 236 KEYSTONE TORNADO 378 LANADA RJ 1:20,1

rejec: Kukol Stanko, Krapje 39, 9241 Veržej lastnik: petek Stanislav, Filovci 135, 9222 Bogojina 5. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva: Kilometrski čas:

DiNKA

+ žrebe (od DeN mS)

705 001 505002623 Mariska 05.06.2005 276 GERD NOVEMBER 201 DASA II RJ 1:16,9

rejec: Sagaj jožef, Ključarovci 21, 9242 Križevci pri ljutomeru lastnik: Sagaj jožef, Ključarovci 21, 9242 Križevci pri ljutomeru 6. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva:

DiVNA mS

705 001 599100075 Mariska 12.03.1999 235 CHARLIE SOMOLLI 374 DIVA MS LISJ

rejec: Slavič marko, Ključarovci 19, 9242 Ključarovci lastnik: Slavič marko, Ključarovci 19, 9242 Ključarovci 7. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva: Kilometrski čas:

ABArTA

705 001 595100732 Györgyke 20.03.1995 223 JERSEY LAW 154 ABARTKA T LISJ 1:21,7

rejec: jureš Franc, Babinci 28, 9240 ljutomer lastnik: jureš Franc, Babinci 28, 9240 ljutomer

2 - leTNiKi 8. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva:

FlOrA S

705 001 511004332 Fuksa 11.04.2011 428 ARTU΄ DI CASEI 905 FANTA II KOST

rejec: Slana Branko, Bolehnečici4, 9244 Sv. jurij ob ščavnici lastnik: Slana Branko, Bolehnečici4, 9244 Sv. jurij ob ščavnici

270


1 - leTNiKi 9. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva:

pATTy

705 001 512004421 Princa 02.04.2012 276 GERD NOVEMBER 946 PERNILA LISJ

rejec: Novak Franc, šalinci 34, 9242 Križevci pri ljutomeru lastnik: Novak Franc, šalinci 34, 9242 Križevci pri ljutomeru 10. ime

Ž. Št. Rod: Datum rojstva: O: M: Barva:

DAKOTA gOlDhAir

705 001 512004445 Mariska 16.05.2012 420 LARISS 747 DEKOTA LISJ

rejec: hočevar jože, Bizoviška cesta 47, 1000 ljubljana lastnik: hočevar jože, Bizoviška cesta 47, 1000 ljubljana

eNODNeVNA rAzSTAVA pOSAVSKih KONj 1. VpregA

ime:

ŠT. IDENTI.: DATUM ROJ.: BARVA: MATI: OČE:

NiNA/ NežA

705004809000079 04.03.2009 temna kostanjeva JUNCA / CVETKA BORKI

rejec: urek mihael, Kapele 10a, 8258 Kapele lastnik: Stanič robert, jereslavec 22, 8258 Kapele ime:

ŠT. IDENTI.: DATUM ROJ.: BARVA: MATI: OČE:

NACA / AlmA

705004809000303 27.02.2009 temna rjava HETERA / LUČKA BORKI

rejec: Botički ivica, podvinje 6, 8258 Kapele lastnik: Stanič robert, jereslavec 22, 8258 Kapele

2. VpregA: ime:

ŠT. IDENTI.: DATUM ROJ.: BARVA: MATI: OČE:

pehTA / špelA

705004811000161 12.03.2011 rjava LEZAJKA KAPER-28

rejec: Botički ivica, podvinje 6, 8258 Kapele lastnik: Botički ivica, podvinje 6, 8258 Kapele

271


ime:

ŠT. IDENTI.: DATUM ROJ.: BARVA: MATI: OČE:

iFigeNijA / žiVA

705001804000052 11.04.2004 rjavka RIČKA BONI / RONI

rejec: urek mihael, Kapele 10a, 8258 Kapele lastnik: Botički ivica, podvinje 6, 8258 Kapele

3. VpregA ime:

ŠT. IDENTI.: DATUM ROJ.: BARVA: MATI: OČE:

126 NODi - 44

705004809000094 07.04.2009 rjavec 649 GERBERA VITA 024 ČIRO - 7

rejec: goršič Bojan, Knežja lipa 1, 1330 Kočevje Oskrbnik: Obradovič milan, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki lastnik: rS - prO SzrKpp ime:

ŠT. IDENTI.: DATUM ROJ.: BARVA: MATI: OČE:

116 mAre - 38

705004808000077 27.05.2008 rjavec 572 ISTEJA / MANCA 058 GRIČKO / RIČKO

rejec: Cemič Stanko, Dolga raka 17, 8274 raka Oskrbnik: Obradovič milan, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki lastnik: rS - prO SzrKpp

4. VpregA: ime:

ŠT. IDENTI.: DATUM ROJ.: BARVA: MATI: OČE:

050 grič - 13

705001802101115 22.02.2002 rjavec 34 SAGA / MURA 020 CIGAN - 5

rejec: rabzelj janez, pristava 5, 8274 raka Oskrbnik: štefanič marjan, pristava ob Krki 13, 8312 podbočje lastnik: rS - prO SzrKpp ime:

ŠT. IDENTI.: DATUM ROJ.: BARVA: MATI: OČE:

058 gričKO ričKO

705001802101100 28.02.2002 rjavec 305 DORINA / RIČKA 022 87 JORDAN - L27

rejec: horvatič ivan, Stara vas 3, 8259 Bizeljsko Oskrbnik: štefanič marjan, pristava ob Krki 13, 8312 podbočje lastnik: štefanič marjan, pristava ob Krki 13, 8312 podbočje

272


Razstava prašičev Pig Show

273


pOKrOViTelj rAzSTAVe Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

OrgANizATOr rAzSTAVe Pomurski sejem d.d. • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Priznana rejska organizacija na področju prašičereje

274


rAzSTAVA prAšičeV V Sloveniji izvajamo en rejski program v prašičereji. Le-ta poleg opisa selekcijskih del vključuje tudi organiziranost rejcev, opise dobre živinorejske prakse ter delovanje služb in strokovnega sveta v prašičereji. Končni proizvod so tro- oziroma štiripasemski križanci, katerih rast se zaključi pri 110 do 120 kg. »Besede, ki govore resnico, navadno niso prijetne«, pravi stari ljudski pregovor. Ob vedenju, da je slovenska prašičereja poslovno praktično neorganizirana, da po velikostni strukturi niti približno ni primerljiva s tisto v zahodnoevropskih državah EU, da število plemenskih svinj upada, da praktično ni interesa po večjih investicijskih vlaganjih na kmetijah in da rejci s strahom in negotovostjo zrejo v prihodnost, smo lahko zaskrbljeni. Zagotovo pa obstaja tudi svetlejša plat zgodbe, ki ji pravimo »Slovenska prašičereja«. Letošnja razstava prašičev v okviru 51. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki jo organizirata KGZS in PRO v prašičereji SloHibrid pomeni za rejce, ki se ukvarjajo z vzrejo plemenskih mladic in merjascev priložnost, da se predstavijo, morebitnim kupcem in širši javnosti pa omogoča, da se seznanijo z rejskim delom na področju prašičereje. Napredki lastnosti, ki jih omogoča selekcija, so na enoto časa majhni, zato je napredek mogoče doseči le z vztrajnim in pravilnim selekcijskim delom Vsem, ki smo tako ali drugače vpeti v prašičerejo, ni vseeno kaj se bo s to panogo dogajalo v prihodnje. Tudi zaradi zanamcev, ki se bodo nekoč najbrž spraševali o vzrokih, da smo pri samooskrbi s prašičjim mesom od nekoč 80 % padli na slabih 40 %. Prav zaradi tega je naša primarna naloga pomagati rejcem, da s kar najmanjšimi stroški učinkovito vzredijo prašiče, istočasno pa večje reje, ki imajo na razpolago resurse motiviramo k nadaljnjemu razvoju. Analize podatkov kažejo, da s proizvodnimi rezultati ne moremo biti povsem zadovoljni. Kljub temu, da so tudi taki rejci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate, pa vendarle veliko rejcev teh standardov žal še ne dosega. V obstoječem ekonomskem položaju prašičerejcev, ki je slab, to še dodatno poslabšuje ekonomsko sliko. Naj se sliši še tako utopično, dejstvo je, da bo slej ko prej moralo priti do poslovne in proizvodne organiziranosti med prašičerejskimi kmetijami, sicer se naši prašičereji bolj slabo piše. Osnovna ideja predloga prihodnje organiziranosti je v tem, da s pomočjo obstoječih organizatorjev proizvodnje oziroma novih vzpostavi takšna oblika poslovnega sodelovanja med prašičerejskimi kmetijami in organizatorji proizvodnje, ki bo vsem udeleženim v verigi na dolgi rok omogočila preživetje in razvoj. V Sloveniji se bodo prašiči redili tudi naprej. Želeti si moramo le, da se bo redilo čim več slovenskih prašičev in da bo potrošnik prepoznal prednosti domače, lokalno pridelane hrane, zatorej tudi prašičev. Naloga rejcev kot tudi strokovnih služb s področja prašičereje je težka, a ni nemogoča. Eni brez drugih zagotovo ne bomo zmogli. Tudi letošnja razstava prašičev s spremljajočimi aktivnostmi bo kot že tolikokrat doslej, zrcalo domačega rejskega dela ter znanja. Nobenega razloga ni, da mu ne zaupamo. Veliko truda in odpovedovanja rejcev ter zavzetosti in vztrajnosti strokovnih služb je bilo potrebnih, da smo ohranili svoj rejski program, ki je konkurenčen kateremu koli tujemu. Tudi v prašičereji bi v prihodnje kazalo upoštevati star pregovor: »Kdor tuja polja zaliva, svoja zanemarja«.

KGZS-Zavod MS Sašo Sever, u.d.i.z. s sodelavci

275


KršKOpOljSKi prAšiči Rejec: Serec Stanko, Satahovci 32, 9000 Murska Sobota, 051 605 145

plemenska svinja

rojena oče: mati: zadnji pripust predvideni datum prasitve

88-439-3 s pujski, genotip 88,

30.6.2010, 88-365-6, 88-313-34, 24.4.2013 z merjascem 88-578-8, 17.8.2013.

Rejec: Serec Stanko, Satahovci 32, 9000 Murska Sobota, 051 605 145

merjasec

88-578-8, genotip 88,

rojen oče mati

22.7.2012, 88-464-5, 88-455-23

plemeNSKe mlADiCe iz OBmOčjA zAVODA pTuj Gojkošek Danijela, Spodnja Hajdina 28, 2288 Hajdina

plemenska mladica

rojena oče: mati:

plemenska mladica

rojena oče: mati:

30-6866-9, hibrid 12,

6.3.2013, 09-122305-200, 30-6483-56

30-6866-10, hibrid 12,

6.3.2013, 09-122305-200, 30-6483-56

Kacijan Franc, Stražgonjca 17, 2331 Pragersko

plemenska mladica

30-6868-10, hibrid 12,

rojena oče: mati:

7.2.2013, 31-3212-31, 30-6538-49

Plemenska mladica rojena oče: mati:

30-6868-12, hibrid 12, 7.2.2013, 31-3212-31, 30-6538-49

276


Vauhnik Milena in Andrej, Ješenca 45, 2327 Rače

plemenska mladica

rojena oče: mati:

plemenska mladica

rojena oče: mati:

30-6776-38, hibrid 12,

1.2.2013, 09-121762-200, 30-6401-49

30-6776-41, hibrid 12,

1.2.2013, 09-121762-200, 30-6401-49

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče

plemenska mladica

rojena oče: mati:

plemenska mladica

rojena oče: mati:

30-6808-19, hibrid 12,

9.2.2013, 31-3025-74, 30-6549-37

30-6808-20, hibrid 12,

9.2.2013, 31-3025-74, 30-6549-37

Breje plemeNSKe mlADiCe KGZS - Zavod Murska Sobota

Kuzmič Simon, Nuskova 56, 9262 rogaševci

Ušesna št. pasma rojstvo oče mati pripust merjasec 31-3603-04 12 04.12.12 31-2860-118 31-3269-33 07.07.13 31-3583-6 31-3608-2 12 17.12.12 31-2860-118 31-3282-43 13.7.13 31-3583-6

NeBreje plemeNSKe mlADiCe KGZS - Zavod Murska Sobota

galunder matija, Frana Kovačiča 5, 9241 Veržej

Ušesna št. pasma rojstvo oče mati 31-3415-42 12 06.02.13 31-2557-108 31-3070-47 31-3415-44 12 06.02.13 31-2557-108 31-3070-47

plemeNSKi merjASeC pASmA 44 KGZS - Zavod Murska Sobota

Varga Alojz, gradišče 7, 9251 Tišina

1. rojen: oče: mati:

31-3176-97 23.01.13 09-9556-35 31-2919-21 277


plemeNSKi merjASeC pASmA hiBriD 54 KGZS - Zavod Murska Sobota

horvat janko, Skakovci 34, 9261 Cankova

1. rojen: oče: mati:

31-3472-27 15.12.12 31-3008-97 31-2785-50

plemeNSKi merjASeC SlOVeNSKA lANDrACe liNijA 55 KGZS - Zavod Murska Sobota

horvat janko, Skakovci 34, 9261 Cankova

1. rojen: oče: mati:

31-2797-97 14.12.12 30-5930-02 04-59628-77

plemeNSKi merjASeC SlOVeNSKi VeliKi Beli prAšič liNijA 22 KGZS - Zavod Murska Sobota

Bertalanič Franc, Sodišinci 17, 9251 Tišina

1. rojen: oče: mati:

31-3440-31 26.10.12 09-121821-200 31-2860-98

278


Razstava drobnice Small Cattle Exhibition

279


pOKrOViTelj rAzSTAVe Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

OrgANizATOr rAzSTAVe Pomurski sejem d.d. • Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

280


zVezA DrušTeV rejCeV DrOBNiCe SlOVeNije NA 51. meDNArODNem KmeTijSKO-žiVilSKem Sejmu AgrA

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije je stanovska organizacija, ki v svojih vrstah združuje rejce ovc in koz in jim pomaga pri premagovanju njihovih težav. V zvezo je včlanjenih dvaindvajset društev rejcev drobnice iz cele Slovenije, ki štejejo od štirideset do skoraj tristo članov. Zveza je priznana rejska organizacija za drobnico, kar je izpolnitev ene najpomembnejših nalog odkar obstaja. Tako imajo rejci, člani zveze, možnost odločanja o rejskih programih in nadzora nad njihovim izvajanjem. Zveza že vrsto let predstavlja rejo drobnice in njene proizvode na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. Na letošnji razstavi bo Zveza društev rejcev drobnice Slovenije predstavila slovenske avtohtone in tradicionalne ter tujerodne pasme drobnice, ki jih redijo naši člani. Obiskovalci razstave bodo lahko na stojnici lahko povpršali rejce in strokovnjake o reji drobnice in vsem, kar jih zanima o tej gospodarski panogi, če razmišljajo, da bi začeli s kozjerejo ali ovčerejo. Poleg živali bomo člani zveze predstavili izdelke, ki jih dobimo z rejo drobnice: volno in volnene izdelke, mleko in mlečne izdelke ter mesnine in meso drobnice. Razstavo bomo popestrili s predstavitvijo različnih možnosti uporabe volne z delavnicami polstenja, pletenja in kvačkanja. V poskušnjo in naprodaj bomo ponudili sire in ostale izdelke iz ovčjega in kozjega mleka. Pestro dogajanje bomo pripravili na Dan drobnice, v sredo, 28. avgusta 2013. • ob 11. uri: predstavitev skupne kmetijske politike 2014–2020, organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba. • ob 13.30. uri: predstavitev posameznih pasem ovc in koz v maneži s strokovnim komentarjem, prikaz striženja ovac, predstavitev pastirskih psov. • prikaz polstenja, pletenja in kvačkanja.

Boris Grabrijan, predsednik

281


OVCe BELOKRANJSKA PRAMENKA rejec: Boris Grabrijan, Velika sela 6, 8341 Adlešiči, 041 366 501 Rodovna št. 55406 55407 390915 11401

Datum rojstva 28. 3. 2003 2. 5. 2003 20. 3. 2007 10. 2. 2004

Spol Ž Ž Ž M

Mati 55257 55253 365637 365637

Oče 10329 10329 11401 10329

JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA rejec: Klemen Matk, Logarska dolina 21, 3335 Solčava, 041 556 752 Rodovna št. 487806 457808 401493

Datum rojstva 30. 5. 2010 10. 10. 2009 25. 12. 2007

Spol Ž Ž Ž

Mati 191732 341184 132705

Oče 355042 370453 11464

OPLEMENJENA BOVŠKA OVCA rejec: Mihaela Šarkanj, Janžev Vrh 39, 9252 Radenci, 041 698 065 Rodovna št. 489309 447135 491932 491934 491935

Datum rojstva 20. 2. 2012

Spol Ž

Mati 462432

Oče

9. 1. 2012 10. 1. 2012 18. 1. 2012

Ž Ž

324317 239784 255308

389067 389067 389067

OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA rejec: Feliks Lipič, Janžev Vrh 24, 9252 Radenci, 041 772 435 Rodovna št. 374669 374669-11 374669-12

Datum rojstva 5. 7. 2008 9. 6. 2013 9. 6. 2013

Spol Ž Ž M

Mati 328080 374669 374669

Oče 344224 541617 541617

ISTRSKA PRAMENKA rejec: Veterinarska Fakulteta CSR Vremščica, Gabrče 30, 6224 Senožeče, 041 658 948 Rodovna št. 363009 718316-6848 718316-7107

Datum rojstva 20. 2. 2006 21. 1. 2013 13. 2. 2013

Spol Ž Ž Ž

Mati 53582 453436 458290

prODAjA TeSTirANih OVNOV jezersko solčavska pasma jS

Kmetija Kovk Alternativna testna postaja JEZERSKO Informacije: Janez Smrtnik, 041 368 903 jezersko solčavska pasma jS Oplemenjena jezerska solčavska pasma jSr

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko Testna postaja LOGATEC Informacije: Dušan Birtič / Domen Drašler, 031 872 824 282

Oče 53245 393800 456302


TEKSEL PASMA rejec: Peter Kogovšek, Vrzdenec 43, 1354 Horjul, 041 712 450 Rodovna št. 581191

Datum rojstva 6. 4. 2013

Spol M

Mati 370842

Oče 455687

rejec: Pavel Verbič, Podolnica 29, 1354 Horjul, 031 666 464

Rodovna št. 613876

Datum rojstva 2. 3. 2013

Spol M

Mati 514875

Oče 412481

rejec: Milena Kovač, Zabreznik 2, 1411 Izlake, 041 683 772

Rodovna št. 553516 553503

Datum rojstva 29. 2. 2012 4. 3. 2012

Spol M M

Mati 412462 412874

Oče 389322 389322

KOze SLOVENSKA SANSKA PASMA rejec: Anton Šajtegel, Zeče 13a, 3210 Slovenske Konjice, 051 417 544 Rodovna št. 298304 489141 556306

Datum rojstva 1. 3. 2004 20. 3. 2013 25. 1. 2013

Spol Ž Ž M

Mati 298304 Chi584773km

Oče 46201 402039 Chi1794012km

BURSKA PASMA rejec: Andrej Dremelj, Javor 25, 1261 Ljubljana–Dobrunje, 041 716 731 Rodovna št. 487376 487374 487375

Datum rojstva 4. 2. 2013 3. 2. 2013 3. 2. 2013

Spol M M M

Mati 412599 386552 412263

Oče AT249705410 AT24990710 AT24990710

rejec: Irena Zorec, Štuki 18, 2250 Ptuj, 041 729 179

Rodovna št. AT301856710

Datum rojstva 19. 9. 2007

Spol M

283

Mati AT6381092

Oče AT110519940


284


Razstava avtohtonih pasem Exhibition of Autochthonous Breeds

285


pOKrOViTelj rAzSTAVe Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

OrgANizATOr rAzSTAVe Pomurski sejem d.d. • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

286


SlOVeNSKe AVTOhTONe pASme DOmAčih žiVAli V KmeTijSTVu iN prehrANi Ohranjanje biotske raznovrstnosti in s tem tudi avtohtonih pasem je danes eno od temeljnih načel svetovne in tudi evropske kmetijske politike. Avtohtone pasme imajo poglavitno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju prehranske varnosti sedanjim in bodočim generacijam. Izgubljanje biotske raznovrstnosti pri posameznih vrstah domačih živali in erozija genskih virov ogroža tudi trajnostni razvoj, ohranjanje kmetijskih zemljišč (preprečevanje zaraščanja) in aktivnega podeželja. Uvajanje gospodarsko donosnejših pasem domačih živali v zadnjih desetletjih je povzročilo, da manj proizvodne pasme izginjajo ali pa so pretopljene z drugimi pasmami. Vlada Republike Slovenije je za ta namen v letu 2001 sprejela Strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti in s tem tudi avtohtonih pasem domačih živali. Strategija ima osnovo v mednarodni Konvenciji o biološki raznovrstnosti, ki jo je Republika Slovenija ratificirala v letu 1996. Pri pripravi Večletnega programa dela o biotski raznovrstnosti v živinoreji, ki je osnova za delo na ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji, je Slovenija upoštevala Interlaken deklaracijo, ki jo je skupaj z svojimi članicami pripravila in sprejela mednarodna organizacija FAO. Delo in izvajanje sedemletnega programa na tem področju na podlagi koncesijske pogodbe vodi Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Javna služba). Skrb za ohranjanje slovenskih kmetijskih živalskih genskih virov in še posebej slovenskih avtohtonih pasem je glavna naloga te službe. Javna služba skrbi za vse potrebne neposredne in posredne ukrepe za zavarovanje avtohtonih in tradicionalnih pasem kot so: popis živali, strokovno spremljanje stanja in ogroženosti, načine ohranjanja in proučevanja ter ozaveščanja javnosti. Za obdobje štirih let, vključujoč letošnjo razstavo (2013 - 2016) smo pripravili nov koncept razstave slovenskih avtohtonih pasem. Le ta se nekoliko razlikuje od razstav slovenskih avtohtonih pasem v preteklem obdobju. K sodelovanju je Javna služba povabila Rejske organizacije (društva) in njihove rejce, ki se bodo predstavili na razstavnem prostoru s svojo dejavnostjo in s svojimi proizvodi. Vsako leto bodo podrobneje predstavljene tri do štiri avtohtone pasme. V letu 2013 bodo tako predstavljene slovenska hladnokrvna pasma konj, cikasto govedo in jezersko solčavska pasma ovc. Poudarek bo na promociji njihovih proizvodov in njihove vloge v slovenskem kmetijskem prostoru skupaj s promocijo rejskih organizacij (društev). Rejska organizacija in njeni predstavniki - rejci bodo na stojnicah ponujali proizvode tistih pasem, ki bodo razstavljene na razstavnem prostoru slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.

Javna služba nalog genske banke v živinoreji: Vodja: prof.dr. Drago KOMPAN

287


CiKASTO gOVeDO 1 ime

ID številka Datum roj. Spol pasma Mati Oče rejec:

rOžA

SI 73696599 22.12.08 Ž CK Murka SI 73373614 Smok SI 03345362 4. telitev/28.03.2013 marko Suhadolnik, logarska dolina 25, 3335 Solčava

KMG MID: telefon:

100310626 041 403 185

1 ime

BiBA

2

njeno tele

ID številka Datum roj. Spol pasma Mati Oče

ID številka Datum roj. pasma Oče rejec:

KMG MID: telefon:

SI 22692391 16.11.07 Ž CK Brina SI 63058044 Galeb 851786

SI 03518197; 24.01.13 CK Solčavski 853029 4. telitev Daniel Klemenšek, logarska dolina 29, 3335 Solčava

100340312 031 671 123

jezerSKO-SOlčAVSKA OVCA Zap Rodovniška št. št. 1 387080 2 354756 3 354914 4 388327 5 440940 6 440989 7 456567 rezerva 8 456576 9 456620 rejec:

KMG MID: telefon:

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

8.10.11 26.09.07 28.04.08 14.10.06 11.11.08 6.03.09 1.2.201

M Ž Ž Ž Ž Ž Ž

JS JS JS JS JS JS JS

355061 43834 42861 347882 43842 42876 354324

355157 324189 324189 252526 324189 324189 401286

23.01.11 22.10.10

Ž Ž

JS JS

354324 43825

355044 355044

janez Smrtnik, Sp. jezersko 14 , 4206 zg. jezersko

100204667 041 368 903

288


Zap Rodovniška št. št. 1 224749 2 388551 3 388578 4 357797 5 487808 rezerva 6 487810 rejec:

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

1.01.13 8.03.07 10.02.07 30.04.09 2.11.10

M Ž Ž Ž Ž

30689 191726 35044 132712 341177

42884 11464 11464 370453 355042

1.01.10

Ž

132709

370453

Klemen matk, logarska dolina 21, 3335 Solčava

KMG MID: telefon:

100224749 041 556 752

Zap Rodovniška št. št. 1 388341 2 462323 3 462333 rezerva 4 489207

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

15.11.06 6.05.09 15.10.09

Ž Ž Ž

245964 401432

354731 354731

3.02.11

Ž

388339

355045

rejec:

Domen matk, robanov kot 39, 3335 Solčava

KMG MID: telefon:

100225181 041 698 065

SlOVeNSKi hlADNOKrVNi KONj Oskrbnik:

KMG MID:

Dolinar marko, Na vasi 12, šenčur

100338897

PREDSTAVITEV ŽREBCA Žrebec 909 Jasmin Schaunitz XVII-502, letnik 2005, ocena 82 točk

rejec in lastnik:

Bevc mirko, Babna brda 20a, Sveti štefan

PREDSTAVITEV KOBILE Z ŽREBETOM Nabdera 705 003 609000774, letnik 2009, ocena 77 točk Kobila ima žrebe po 850 Grozd Neru XIII-455

rejec in lastnik: Omahen Franc, Velika Dobrava 10, Višnja gora

KMG MID:

100291343

PREDSTAVITEV 3-LETNE ŽREBICE Oriona/Beba 705 003 610000281, letnik 2010, ocena 75 točk

289


Seznam rejcev, ki bodo na sejmu AGRA 2013 v okviru »Genske banke« nudili proizvode narejenih iz mesa in mleka od cike in iz mesa od jezersko-solčavske ovce in slovenskega hladnokrvnega konja ter predstavili filcanje in prodajali (barvano) volno Klemenšek Daniel, logarska dolina 29, 3335 Solčava,

KMG MID 100340312

Karničar-Košir marijana, zg. jezersko 104, 4206 zg. jezersko, Cerar marko, gradišče pri lukovici 14, 1225 lukovica janez Brolih, hotemaže 31 , 4205 preddvor,

KMG-MID: 100342360

ivan lah, glina 8, 1385 Nova vas,

KGM MID: 100351249

Bernarda prodnik, Terezija pahovnik, špela Orešnik Društvo solčavskih filcark - bicka latka peneš - barvanje volne Društvo rejcev ovc jezersko solčavske pasme - zg. jezersko

290


9 Kazalo Index

291


KAZALO RAZSTAVLJAVCEV LIST OF EXHIBITORS

Razstavljavec Exhibitor

Stran Page

4 A d.o.o., Sveti Tomaž 33, SI-2258 Sveti Tomaž Adriagraf d.o.o., Ulica bratov Babnik 14, SI-1000 Ljubljana Adriatica spa, Strada Dogado 300, I-45017 Loreo Ageapol d.o.o., Bukovica 1, SI-5293 Volčja Draga Agencija 2M d.o.o., Šmartinska 134a, SI-1000 Ljubljana Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemyslaw P. Kowalski, Garncarska 21, PL-76-210 Slupsk Agrocenter, trgovina d.o.o., Spodnja Senica 5, SI-1215 Medvode Agrocvet Drago Zupanič s.p., Gubčeva ulica 7, SI-2250 Ptuj Agroenergija d.o.o., Spodnja Gorica 56e, SI-2327 Rače Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, HR-10000 Zagreb Agromarket d.o.o., Kraljevačkog bataljona 235/2, RS-34000 Kragujevac Agromehanika d.d. Kranj, Hrastje 52a, SI-4000 Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o., Gorjupova 11, SI-1000 Ljubljana Agromilk d.o.o., Markovo 6, SI-1240 Kamnik Agroremont d.o.o., Radgonska cesta 5, SI-2235 Sveta Trojica Agrosaat d.o.o., Dolenjska cesta 250a, Lavrica, SI-1291 Škofljica AGROsolution GmbH & Co. KG, Prinz-Eugen-Strasse 23, A-4020 Linz Agrosoršak d.o.o., Leskovec 90, SI-2331 Pragersko Agroteh Vrbek d.o.o., Rimska cesta 34, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Agrotel GmbH, Hartham 9, D-94152 Neuhaus am Inn AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p., Rogaška cesta 13, SI-2250 Ptuj Albatros.si, d.o.o., Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas Alma mater evropaea - Evropski center, Maribor, Gosposka ulica 1, SI-2000 Maribor AnMaCon, Öd 3, D-84140 Gangkofen Apolis d.o.o., Panonska ulica 36, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Aquaemundus d.o.o., Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor Arcus PRO d.o.o., Levstikova 1/b, SI-3000 Celje Arko d.o.o., Prešernova 25, SI-9240 Ljutomer Armex armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica Atom d.o.o., Partizanska cesta 31, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Avto Rajh d.o.o., Jeruzalemska cesta 1, SI-9240 Ljutomer Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o, Industrijska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota Avto-mat & Co. d.o.o., Ložnica pri Žalcu 14/a, SI-3310 Žalec Avtomaterial d.o.o., Ante Trstenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Bačvarija Srnec, Josipa Štolcera Slavenskog 5, HR-40305 Nedelišče Bals Andrej Sedej s.p., Iljaševci 20, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Banka Koper d.d., Pristaniška 14, SI-6502 Koper Barbatus d.o.o., Na gorco 35, Pekre, SI-2341 Limbuš Benedict d.o.o., Mestni trg 11, SI-1000 Ljubljana Beofinalist d.o.o., Partizanske vode 4, RS-11030 Beograd Bernardis Paolo, C.so Italia, 79, I-34170 Gorizia Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p., Dol-Suha 3a, SI-3332 Rečica ob Savinji Bijol d.o.o., Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana Biomasa d.o.o., Krnica 52, SI-3334 Luče Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p., Dolina 16, SI-9201 Puconci BIO-TOP d.o.o., Dobja vas 114a, SI-2390 Ravne na Koroškem Bobex d.o.o., Kraljice Natalija 1, RS-11000 Beograd Bohinjska sirarna d.o.o., Srednja vas v Bohinju 114, SI-4267 Srednja Vas v Bohinju Bonum d.o.o., Prelesje 33, SI-8232 Šentrupert Borealis L.A.T. GmbH, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki Brau d.o.o., Brezoviška cesta 9, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani

292

96 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 100 100 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 106 106 107 107 107 107 108 108 108 108 109


Calze d.o.o., Breg 36b, SI-3313 Polzela Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32U, SI-1000 Ljubljana Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2/b, SI-9000 Murska Sobota Cerjak d.o.o., Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec Cesar Cotacachi, Mesarska cesta 28, SI-1000 Ljubljana CGM Cvetko Gruden s.p., Starovaška cesta 13, SI-4226 Žiri Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, SI-3000 Celje City cooperation, Jureša Cirila ulica 4, SI-9240 Ljutomer Claas Global Sales GmbH, Industriestraße 18, A-2104 Spillern Creaton AG, Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen Creina d.d. Kranj, Ulica Mirka Vadnova 8, SI-4000 Kranj Cucina Italiana, Via Torino 112b, I-12063 Dogliani (CN) Čalopek strojarstvo d.o.o., Čakovečka 136, HR-40305 Nedelišče Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, SI-1225 Lukovica Čeplak vulkanizerstvo d.o.o., Partizanska cesta 55, SI-9250 Gornja Radgona ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana Datalab tehnologije d.d., Koprska ulica 92, SI-1000 Ljubljana Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana Demeter zavod za biološko dinamično gospodarjenje, Gradnikova cesta 89, SI-4240 Radovljica Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, SI-1000 Ljubljana DLG Service GmbH, Eschborner Landstrasse 122, D-60489 Frankfurt Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, Bakovci, Vrtna ulica 15, SI-9000 Murska Sobota Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor Drop shop d.o.o., Mrharjeva 8, SI-1210 Ljubljana Šentvid Društvo Arnika, Podlešje 12, SI-3233 Kalobje Društvo Biseri Narave, Ulica Marje Boršnikove 4, SI-1000 Ljubljana Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota, Markišavci 25, SI-9000 Murska Sobota Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca, Sejmiška 1a, SI-6210 Sežana Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij, Glavni trg 13, SI-9240 Ljutomer Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric", Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Društvo zeliščarjev Pomurje, Rakičan, Lendavska 3, SI-9000 Murska Sobota Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, SI-2231 Pernica Edward EU, s.r.o., L. Okanika 2, SK-94901 Nitra Eko podeželje z.o.o., Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota Eko-socialna kmetija Korenika, Šalovci 86, SI-9204 Šalovci Elektronovak, Čakovečka 36, Gornji Hrašćan, HR-40306 Macinec Embassy of the Federative Republic of Brazil, Kongresni trg 2, SI-1000 Ljubljana Eme T&T d.o.o., Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor Emili - Emilija Pavlič s.p., Pot v Gaj 7, SI-6000 Koper Energy s.r.l., Via del Progresso 35, I-36054 Montebello Vicentino Engrotuš, d.d., Cesta v Trnovlje 10a, SI-3000 Celje Esal d.o.o., Anhovo 9, SI-5210 Deskle Esch-Technik Maschinenhandels GmbH, Klagenfurter Str. 129, A-9300 St.Veit/Glan Etnološko kulturno društvo "Künštni prleki", Železne dveri 9, SI-9240 Ljutomer Euro globtrade, d.o.o., Voklo 49, SI-4208 Šenčur Eurocom, Jurij Vide s.p., Dolenja Stara vas 21, SI-8310 Šentjernej Euronatura di Cotič Bruno, Str. della Mainizza 409, I-34170 11 Gorizia Eurotunnel S.r.l., Via Eligio Porcu 7, I-31040 2 Giavera del Montello ( Evitel d.o.o., Ob Poleni 23, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Expo biro d.o.o., Miklavška cesta 57, SI-2311 Hoče Fabijan d.o.o., Vosek 6e, SI-2231 Pernica FAMM Commerce d.o.o., Obrtna cona Logatec 10a, SI-1370 Logatec Famteh d.o.o., Gačnikova pot 2, SI-2390 Ravne na Koroškem Farmtech d.o.o., Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer

293

109 109 109 110 110 110 110 111 111 111 111 112 112 112 112 112 113 113 113 113 114 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 118 118 118 119 119 119 120 120 120 120 120 121 121 121 121 122 122


Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Francetova ulica 6, SI-2380 Slovenj Gradec Fotovolt d.o.o., Skakovci 15, SI-9261 Cankova Frigor d.o.o., Miren 117, SI-5291 Miren Fritz Jeitler Futtermittel G.m.b.H. Berndorf, Podružnica Lutverci, Lutverci 20, SI-9253 Apače Fužinar d.o.o. Ajdovščina, Batuje 83, SI-5262 Črniče G.T.S. Utensili srl, Cucuruzzolo Z.I, I-70017 Putignano (BA) Gady Franz GmbH, Leibnitzer Strasse 76, A-8403 Lebring Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo, Visole 173, SI-2310 Slovenska Bistrica Garden service due, Via Gorizia, 69, I-34072_ Farra D'isonzo Goimpex srl, Corso Italija, 17, I-34170 Gorizia Goldoni S.p.a., Via Canale 3, I-41012 Migliarina di Carpi Gomark d.o.o., Prekopa 10/b, SI-3305 Vransko Gorenc-Igor Stare s.p., Spodnji Brnik 81, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje GPZ z.o.o., Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale Grapak A1 d.o.o., Tržaška cesta 515, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana Hermes and Andreja Gačnik s.p., Kidričeva cesta 26, Dobrovce, SI-2204 Miklavž na Drav. polju Hladilstvo d.o.o., Markišavci 26a, SI-9000 Murska Sobota Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o., Tacenska 90, SI-1210 Ljubljana Šentvid Hmezad Jeklo d.o.o., Pogačnikova 11, SI-2342 Ruše Hmezad KZ Gotovlje z.o.o., Gotovlje 71, SI-3310 Žalec Hödl Landtechnik GmbH, Ratschendorf 143, A-8483 Deutsch Goritz Horizont Clair d.o.o., Zbilje 4h, SI-1215 Medvode Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p., Jesenkova 5, SI-2000 Maribor Hosekra d.o.o., Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slovenska Bistrica Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, SI-3224 Dobje pri Planini Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, Kranjčevičeva 16, HR-44000 Sisak Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, A-4010 Linz I & J Trta d.o.o., Logi 12a, Zrkovci, SI-2000 Maribor Ika, Žiri, d.o.o., Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola 8, SI-2311 Hoče Indihar Co. d.o.o., Cvetkova ulica 31, SI-1000 Ljubljana INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o., Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas Inoks investicije d.o.o., Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota Inpro d.o.o., Loke 4, SI-8351 Straža Inštitut Kon-cert Maribor, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o., Potok pri Komendi 12, SI-1218 Komenda Inventor Joński Jan, Leśna 20, PL-08-110 Mokobody Irtex d.o.o., Cesta na Roglo 31, SI-3214 Zreče Italy Bitree S.r.l., Via C. Battisti, 244, I-37057 San Giovanni Lupatoto (Verona) Itro d.o.o. PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 Trzin Itro d.o.o. Štore, Železarska cesta 3, SI-3220 Štore Izis-Iztok Tomc s.p., Brezje 58, SI-4243 Brezje Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 27, SI-5271 Vipava Jata Emona d.o.o. Ljubljana, Agrokombinatska 84, SI-1000 Ljubljana Jomapeks d.o.o. Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića 34/2, RS-21000 Novi Sad Jorstik d.o.o., Boreci 15, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah K.M.I. d.o.o., Kokolajnščak 15, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Kaindl Austria, Mag. Andreas Ebner, Schörgelgasse 5, A-8010 Graz Kancler sistem d.o.o., Spodnja Gorica 56b, SI-2327 Rače Karba mge, d.o.o. Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer Kigor, trgovina in posredništvo d.o.o., Rajnkovec 19, SI-3250 Rogaška Slatina Kimi d.o.o., Planjava 1, SI-1236 Trzin Klips, inženiring in montaža ograjnih sistemov, d.o.o., Razbor 12a, SI-3222 Dramlje Ključavničarstvo Zottel Branko s.p., Cesta Žalskega tabora 19, SI-3310 Žalec Kmečka zadruga Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, SI-8270 Krško

294

122 122 123 123 123 124 124 124 124 124 125 125 125 125 126 126 126 127 127 127 128 128 128 129 129 129 129 130 130 130 131 131 131 131 132 132 132 132 133 133 133 133 134 134 134 135 135 135 135 136 136 136 136 137 137 137 137 138 138


Kmetija Janežič, Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Pece 11, SI-1290 Grosuplje Kmetijska zadruga Lenart z.o.o., Industrijska ulica 24, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, SI-8330 Metlika Kmetijska zadruga Ormož, Ptujska cesta 12, SI-2270 Ormož Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o., Miklošičeva ulica 12, SI-2250 Ptuj Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o., Partizanska cesta 23, SI-9250 Gornja Radgona Kmetijska založba d.o.o., Stari trg 278, SI-2380 Slovenj Gradec Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p., Klanec 13, SI-1218 Komenda Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, SI-1000 Ljubljana Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p., Žice 56, SI-2223 Jurovski Dol Kmetijstvo Polanec d.o.o., Pleterje 34, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Partizanska cesta 6, SI-2000 Maribor KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p., Podlehnik 3e, SI-2286 Podlehnik Kogast Grosuplje d.d., Adamičeva cesta 36, SI-1290 Grosuplje Kolenc Gašper s.p., Zalog 3a, SI-1291 Škofljica Komteh d.o.o., Lackova ulica 15a, SI-9250 Gornja Radgona Konus konex d.o.o., Mestni trg 18, SI-3210 Slovenske Konjice Korotan, d.o.o., Kranj, Struževo 20, SI-4000 Kranj Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p., Jevnica 4, SI-1281 Kresnice Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p., Visole 46, SI-2310 Slovenska Bistrica Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p., Temlinova ulica 4, SI-9000 Murska Sobota Kozina Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, SI-4000 Kranj Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema, Obrtna ulica 9, SI-2366 Muta Krim d.o.o., Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Krovstvo Petrovič d.o.o., Industrijsko naselje 15, SI-2325 Kidričevo Wolfgang Künz, Hauptstr. 61, D-67829 Callbach KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, SI-8000 Novo mesto Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana Landmaschinenhandel Üllen GmbH, Sicheldorf 1, A-8490 Bad Radkersburg Trgovsko podjetje Lar d.o.o., Cesta k Tamu 9, SI-2000 Maribor Larix GT d.o.o., Belska cesta 38, SI-4205 Preddvor Lavinox Branko Lavrenčič s.p., Vrhpolje 80d, SI-5271 Vipava Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, SI-9231 Beltinci Lentherm-invest d.o.o. Lenart, Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Lestako tim, Miodrag Kostić s.p., Kaniža 14f, SI-2212 Šentilj Lešnik Lenart d.o.o., Zgornji Žerjavci 33a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Ligo d.o.o. Slovenske Konjice, Stari trg 15, SI-3210 Slovenske Konjice Lindap SKM d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 3, SI-3311 Šempeter LKS d.o.o., Črešnjevci 215, SI-9250 Gornja Radgona Local Municipality Nagyrécse, Kossuth L. út 48, H-8756 Nagyrécse Lončarič-montaža d.o.o., Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci Lončarski izdelki Zelko Franc, Pečarovci 90, SI-9202 Mačkovci M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Vučja vas 29a, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Mastnak Boris s.p., Cesta k Dravi 24, SI-2000 Maribor Mauch GmbH & Co. KF, Mattighofnerstrasse 7, A-5274 Burgkirchen Mauta - Maurič Otmar s.p., Obrtna ulica 7, SI-2366 Muta Max-Pelle BT, Kelemen Béla 53, H-8000 Szekesfehervar Mebi, d.o.o., Makole 47, SI-2321 Makole Mediacor, d.o.o., Obrtniška ulica 9, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, SI-9207 Prosenjakovci Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Poljana 1, SI-2391 Prevalje Meko d.o.o. Ljubljana, Linhartova ulica 15, SI-1000 Ljubljana Micronatura d.o.o., Milje 4, SI-4212 Visoko Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota, Nemčavci 1D, SI-9000 Murska Sobota Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota, Arhitekta Novaka 5, SI-9000 Murska Sobota

295

138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 141 141 141 141 142 142 142 142 143 143 143 143 144 144 144 144 144 145 145 145 145 146 146 146 146 146 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 150 150 150 151 151 151 152 152


Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana Mipis projektiva d.o.o., Spodnja Gorica 56e, SI-2327 Rače Mizarstvo Sitar Branko s.p., Soboška cesta 15, SI-9240 Ljutomer Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, SI-3301 Petrovče Mojstrovina d.o.o., Žolgarjeva ulica 9, SI-2310 Slovenska Bistrica Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p., Novake 16, SI-2319 Poljčane MOP Pelko d.o.o., Visoko 8, SI-4212 Visoko MoRoWe - Moses Roith Werkzeuge, Rudolfstr. 14, D-87437 Kempten Mycrofeed s.r.l., Contra San Marco, 37, I-36100 Vicenza Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Niederl GmbH, Ebersdorf 5, A-8342 Gnas Günter Niederl GmbH & Co KG, Obergnas 59, A-8342 Gnas Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje, Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota Novosadski sajam a.d., Hajduk Veljkova 11, RS-21000 Novi Sad NutriVita d.o.o., Nemčavci 25, SI-9000 Murska Sobota Ograje Kočevar d.o.o., Tovarniška 11c, SI-3312 Prebold Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p., Mele 10, SI-9252 Radenci Omega AIR d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana Ortopedica d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Kidričeva ulica 2, SI-9240 Ljutomer P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Kolodvorska 11, SI-2270 Ormož Panvita Kmetijstvo d.o.o., Rakičan, Lendavska 5, SI-9000 Murska Sobota Parnad d.o.o., Cesta v Gorice 33, SI-1000 Ljubljana Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p., Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana Perko tehtnice d.o.o., Zalog 2, SI-4204 Golnik Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, SI-2250 Ptuj Petre d.o.o., Železno 5f, SI-3310 Žalec Petrokemija, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota, Markišavska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Pišek - Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Pitt d.o.o. Nova Gorica, Partizanska 55, SI-5000 Nova Gorica Plastika Skaza d.o.o., Selo 20a, SI-3320 Velenje Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, SI-2000 Maribor Podjetje Trg, trgovina d.o.o., Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana Poligram d.o.o., Industrijska ulica 33, SI-2345 Bistrica ob Dravi Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Poslovne storitve in kovinarstvo Bojan Černe s.p., Studenec 14, SI-8210 Trebnje Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p., Glavna ulica 25, SI-9220 Lendava - Lendva Posredništvo Ivan Simčič s.p., Šlovrenc 17, SI-5212 Dobrovo v Brdih Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p., Lutverci 68, SI-9253 Apače Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H., Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen Pozvek d.o.o., I.G.Kovačiča 2, Dunjkovec, HR-40305 Nedelišče PPK Alpenlift Mobilität GmbH, Industriestraße 3, A-8321 St. Margarethen Prefabbricati Favero srl, Via Ortiga N. 56, I-31040 Signoressa di Trevignano Prelog KM d.o.o., Frana Kovačiča 10, SI-9241 Veržej Prillinger, d.o.o., Arja vas 101, SI-3301 Petrovče PRIVOM Elektronik d.o.o., Cesta IX/9, SI-3320 Velenje Profi kmet d.o.o., Prekopa 50, SI-3305 Vransko PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies, Celjska cesta 24b, SI-3212 Vojnik R.M. International d.d. Ribnica, Lepovče 23, SI-1310 Ribnica Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p., Celovška cesta 264, SI-1000 Ljubljana Raiffeisen trgovina d.o.o., Industrijska ulica 8, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema, Kropa 2a, SI-4245 Kropa Rauter zanesljiv strelovod, Vizore 17, SI-3203 Nova Cerkev Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur Recal d.o.o., Radio Maxi, Prešernova ulica 3, SI-9240 Ljutomer Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, RS-21000 Novi Sad Rinderzucht Steiermark eG, Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben

296

152 152 153 153 153 153 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 156 156 156 156 156 157 157 157 157 158 158 158 158 158 159 159 159 159 160 160 160 160 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 163 163 163 163 163 164 164 164 164 165 165 165


Robin d.o.o., Grajska cesta 6, SI-2312 Orehova Vas Roltek d.o.o., Želodnik 19, SI-1233 Dob Romaks Kranj d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 23, SI-4000 Kranj ROSI Teh, Roman Mikolič s.p., Tekačevo 35, SI-3250 Rogaška Slatina Rotometal d.o.o., Studenec pri Krtini 14, SI-1233 Dob Saatbau d.o.o., Hajdoše 1b, SI-2288 Hajdina Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo, Draža vas 5, SI-3215 Loče pri Poljčanah Satler okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice Schauer Agrotronic GmbH, Passauer Strasse 1, A-4731 Prambachkirchen Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana Andrej Sergo s.p., Gačnik 85, SI-2211 Pesnica pri Mariboru Showtec - televizijska produkcija d.o.o., Mlinska ulica 22, SI-2000 Maribor Sico d.o.o., Arja vas 104, SI-3301 Petrovče Si-ja d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1000 Ljubljana Sindikat kmetov Slovenije, Celovška cesta 135, SI-1107 Ljubljana SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, SI-3311 Šempeter Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, SI-1000 Ljubljana Slaščičarna Milaim Derviši s.p., Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p., Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor SM Mlekovita, st. Kitajska 122, 18-200 Otwock, Poljska Smrekca center d.o.o., Žabnica 5, SI-4209 Žabnica Sonnenkraft Österreich Vertriebs GmbH, Industriepark, A-9300 St.Veit/Glan Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 8, SI-9240 Ljutomer Stanislav Skrbinšek s.p., Grašičeva ulica 2, SI-1235 Radomlje Stražaplastika d.d., Hum na Sutli 123, HR-49231 Hum na Sutli Strnad Drago s.p., Prisojna 33, SI-2000 Maribor Strojarstvo Branilović, Neumannova 1, HR-40000 Čakovec Strojna zemeljska dela Jože Mužerlin s.p., Brezje pri Lekmarju 2a, SI-3264 Sveti Štefan Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p., Radoslavci 19, SI-9243 Mala Nedelja Strojometal, Međgaje 9, Mačkovec, HR-40000 Čakovec Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o., Koroška cesta 51, SI-2366 Muta Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, SI-1000 Ljubljana SŽ - Potniški promet d.o.o., Kolodvorska 11, SI-1506 Ljubljana Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p., Spodnji Gabernik 22, SI-3241 Podplat T.S.P. Oprema d.o.o., Starše 73a, SI-2205 Starše Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici, Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici Tasali d.o.o., Dane Dujića 7, HR-10000 Zagreb Tecnozoo di Vanzetto G & C snc, Via Piave 120, I-35017 Torreselle di Piombino Tegometall inženiring d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 29, SI-3230 Šentjur Tehniška založba Slovenije d.d., Lepi pot 6, SI-1000 Ljubljana Tehnos d.o.o. Žalec, Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec Terpin S.r.l., Terza Armata 179, I-34170 11 Gorizia Andrej Terpin srl, Via Brigata Casale 3, I-33100 1 Trieste Tiba elektromotorji d.o.o. Ljubljana, Bravničarjeva 20, SI-1000 Ljubljana Timac Agro Italia S.p.A., Localita Ca' Nova, I-26010 Vaiano Cremsaco Toroid-energija d.o.o., Čakovečka 20, HR-40305 Nedelišče Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2a, SI-9253 Apače TPGozd Miha Jurančič s.p., Cesta Staneta Žagarja 50c, SI-4000 Kranj TPV Avto d.o.o., Kandijska cesta 60, SI-8000 Novo mesto Trafika - Kava bar, Angela Črnko s.p., Partizanska cesta 12, SI-9250 Gornja Radgona Trakom d.o.o., Zadobrova 69, SI-3211 Škofja vas TrgoAgro d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper Trgovina Bonbonček, Srečko Drev s.p., Breg pri Polzeli 10b, SI-3313 Polzela Trgovina na drobno po internetu, Vse za peko, Boštjan Pušenjak, s.p., Kidričeva ulica 4, SI-9240 Ljutomer Tridom d.o.o., Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana

297

166 166 166 166 167 167 167 167 168 168 168 168 169 169 169 169 170 170 170 170 171 171 171 171 172 172 172 172 172 173 173 173 173 174 174 174 174 175 175 175 175 176 176 176 176 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 179 179


Trisa, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem Trsničarska zadruga Žiher z.o.o., Bresnica 22, SI-2273 Podgorci Turistična kmetija Smodiš, Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci Turopolje Murska Sobota d.o.o., Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota TV IDEA - Kanal 10, d.o.o., Kocljeva 9, SI-9000 Murska Sobota Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p., Grabonoš 27, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Uniforest d.o.o., Dobriša vas 14a, SI-3301 Petrovče Utensili Italia srl, Via Cesare Contegiacomo Z.I., I-70017 Putignano (BA) Vaga d.o.o., Strahinj 68A, SI-4202 Naklo Vega produkt Murski Petrovci d.o.o., Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina Veleposlaništvo Republike Poljske, Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana Veriga K.F. d.o.o., Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce VETO Veletrgovina d.o.o., Brnčičeva 25, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Vi-ja d.o.o., Gotovlje 111 c, SI-3310 Žalec Vinakoper d.o.o., Šmarska cesta 1, SI-6000 Koper Vinar Kupljen d.o.o., Okoslavci 2a, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Vinska družba Slovenije, d.o.o., Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Zadružna cesta 9, SI-5212 Dobrovo v Brdih Vodateh, zastopstvo in prodaja, d.o.o., Cerov Log 137, SI-8310 Šentjernej Vreček Agro, d.o.o., Kranj, Mirka Vadnova 22, SI-4000 Kranj Vzorec Raka d.o.o., Gmajna 13, SI-8274 Raka Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamičeva cesta 40, SI-1290 Grosuplje Wolf sistem d.o.o., Kolmanova cesta 37, Radizel, SI-2312 Orehova Vas WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor Zaccaria s.r.l., Via E. Fermi 350, I-41055 Montese (MO) Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o., Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota Zadružna zveza Slovenije z.o.o., Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana Wine Route Association of Zala Country, Bocskai u. 1, H-8790 Zalaszentgrot Zal-agro Zrt., Zsigmondháza major 1, H-8796 Türje Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p., Jakčeva ulica 40, SI-1000 Ljubljana Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor Zavod Slovino, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Mestni trg 2, SI-1000 Ljubljana Združenje kočevski med, Trata XIV 6a, SI-1330 Kočevje Združenje turističnih kmetij Slovenije, Trnoveljska cesta 1, SI-3000 Celje Ze-Art-Glas Steklarstvo Daniel Zelko s.p., Grossmanova ulica 2, SI-9240 Ljutomer Zeleni - sistemi d.o.o., Benčičeva ulica 29, SI-6210 Sežana Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec Zi-mag d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, SI-1000 Ljubljana Zupan d.o.o., Celestrina 3, SI-2229 Malečnik Zupan-trade d.o.o., Ločica 66a, SI-3313 Polzela Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis, Vinarska 14, SI-2000 Maribor Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana Žagar Bogomir s.p., Tovarniška 7, SI-3312 Prebold Žagar commerce d.o.o., Masarykova ulica 25, SI-1230 Domžale Žična kovina proizvodnja in trgovina d.o.o., Kasaze 12, SI-3301 Petrovče

298

179 179 179 180 180 180 180 180 181 181 181 182 182 182 182 182 183 183 183 184 184 184 184 185 185 185 185 185 186 186 186 186 187 187 187 187 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 191 191 191


Široka potrošnja Consumer Goods "Agencija Kala-amor", Dominika Tibaut s.p., Tomšičeva ulica 23, SI-9000 Murska Sobota Čeh Ana s.p. Domača obrt lesna galanterija, Tibolci 4a, SI-2272 Gorišnica Dobra cena d.o.o., Beograjska ulica 9, SI-2000 Maribor Feida d.o.o., Črna vas, Ob Farjevcu 34, SI-1000 Ljubljana Svetovanje in posredovanje Al-Me Melita Pleteršek s.p., Kidričeva cesta 63, SI-2204 Miklavž na Drav. polju Trgovina Anemari Daniel Antolin s.p., Odranci, Vezna ulica 2, SI-9233 Odranci Trgovina Lea Kotorčevič Prelič Lea s.p., Obrtna ulica 39, SI-9000 Murska Sobota Trgovina Leonteja, Mateja Kotorčević s.p., Kocljeva 1, SI-9000 Murska Sobota Wang chao d.o.o., Župančičeva ulica 3, SI-1233 Dob

Gostinstvo Catering Bistro Partis, Katja Gomboc Korošak s.p., Radgonska cesta 6, SI-9252 Radenci Frizerski studio D in gostinstvo Darinka Vidovič s.p., Razvanjska cesta 44, SI-2000 Maribor Gostišče pri Antonu Jože Braček s.p., Cerkvenjak št. 28, SI-2236 Cerkvenjak Iža d.o.o. gostinstvo, trgovina in storitve, Ižakovci 97, SI-9231 Beltinci Jovo restavracija Tomaž Somrak s.p., Tržaška cesta 283, SI-1000 Ljubljana Kmetija Fleisinger, Sp. Ivanjci 31, SI-9245 Spodnji Ivanjci M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, SI-9245 Spodnji Ivanjci Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Restavracija Gala žar Ljubiša Aleksič s.p., Loška ulica 10, SI-2000 Maribor RGT d.o.o., Polana 40, SI-9000 Murska Sobota Senzor trade d.o.o., Prušnikova 8, SI-1000 Ljubljana Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda, Széchenyi tér 4-6, H-8900 Zalaegerszeg Zabaviščni park Amusement park Antena d.o.o. Ljubljana, Poljanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana

299

192 192 192 192 192 192 192 193 193

193 193 193 194 194 194 194 194 195 195 195 195

196


300


10 Oglasi Advertisements

301


Novim strankam ob zaร‹etku sodelovanja UTSZOFRTZLTISTXYN_IWZรฝJSJ[ PAKETU SETEV, in sicer: รก 6-meseร‹nobrezplaร‹no vodenje osebnega raร‹una (TRR), รก brezplaร‹no izdajo plaร‹ilne kartice Activa Maestro, รก podarjeno enoletno ร‹lanarino zaUQFยŠNQSTPFWYNHT_ TIQTรˆJSNRUQFยŠNQTRActiva MasterCard, รก brezplaร‹en pristop k e-banki DBS NET, รก brezplaร‹en generator enkratnih geselXPFYJWNR QFMPTITXYTUFYJITJGFSPJ_[XFPJLFWFยŠZSFQSNPF_ NSYJWSJYSNRUWNPQOZยŠPTR รก TGXPQJSNY[N_F[FWT[FSOF[XFOUQFยŠNQSJPFWYNHJRJXJHJ[ brezplaร‹na storitev SMS-obveลกร‹anjePN[FRTRTLTยŠFIF TG[XFPJRI[NLZLTYT[NSJFQNTUWF[QOJSJRSFPZUZXPFWYNHT UWJORJYJ828TG[JXYNQTXUTIFYPNTTUWF[QOJSNYWFSXFPHNON รก s plaร‹ilno kartico Activa Maestrobrezplaร‹no dvigovanje gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in v evroobmoร‹ju.

Potrebujete kredit? Z veรจjim obsegom XTIJQT[FSOF_)JรฝJQSTGFSPT8QT[JSNOJXNQFMPT ร…JITIFYST_SNรฝFYJTGWJXYSTRJWT KMETOVALCEM PONUJAMO TUDI: รก ugodne gotovinske in namenske kredite _FKNSFSHNWFSOJ PRJYNOXPJIJOF[STXYN_ITGT[WFยŠFSOFTIRJXJHJ[ITQJY รก ugodne sezonske krediteUWNQFLTOJSJHNPQTRPRJYNOXPJ UWTN_[TISOJ_ITGT[WFยŠFSOFITRJXJHJ[ รก 34;4*PTPWJINY_FKNSFSHNWFSOJUWTOJPYT[ XUTIWTยŠOF [FWT[FSOFTPTQOF[FWยŠJ[FSOF_JSJWLNOTNSTGST[QON[NM [NWT[JSJWLNOJ รก 34;4varร‹evanje ยปZ roko v rokiยซXPFYJWNRUT ZLTISJOร…NTGWJXYSNRJWNUWN[FWยŠZOJYJXWJIXY[F_FRQFIJ PRJYT[FQHJSFUTIQFLNPFYJWNMQJYNUWNITGNOTZLTISJOร…N PWJINYNSONRYFPTTQFOร…FYJUWJ[_JRPRJYNOJ )TIFYSTQFMPT[UTXQT[FQSNHFM)JรฝJQSJGFSPJ8QT[JSNOJ UQFยŠZOJYJUTQTรฝSNHJUTXFRTHJSYT[

Vabljeni na naลก razstavni prostor v Halo B na 51. sejmu AGRA v Gornji Radgoni in v 85 poslovalnic po vsej Sloveniji.

www.dbs-leasing.si

www.dbs.si


Visit Brazil at Hall A 51st International Fair of Agriculture and Food AGRA Gornja Radgona, Slovenia – August 24 - 29, 2013 Veleposlaniťtvo Federativne Republike Brazilije, Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: (+) 386 1 244 24 00 brasemb.liubliana@itamaraty.gov.br

Your gateway to do business with Brazil!

www.brasilglobalnet.gov.br


Salon Traminecec

13 2013

sn rad pone lje

en u, poezz va ji Radg i vg 013 od 18

e

ยน Pokuลกnja uลกn vHฤ€kot 100 00 vrsWรงODKWQLKWrDPLQFeYL]6OovenLMHLQWuMLQH ODKWQ LQFeYL]  LQD HQVNLP  REUR  KXQVN ยน NXOLQDULฤ€QHGREURWH]YUKXQVNLPLVORYHQVNLPLNXKDUML SRH]LMDLQJO GUHMรค VNR$W   ยน SRH]LMDLQJODVED$QGUHMรคLIUHU9DVNR$WDQDVRYVNL7ULRLQ0LODQ9LQFHWLฤ€ RJ ฤ€QHJD GRWLN   ยน RJOHGJUDGXLQ]HOLรฅฤ€QHJDSDUNDGRWLN$SRORQLMHLQRJQMHQLVSHNWDNHO P  RNXVR ยน PDODรฅRODYLQVNLKRNXVRY

Ce 2 

v predpprod VWRSQLFH 

r. 

  DQG

vabl 2UJ

L

3RLรฅฤ€LWHQDVQDZZZIDFHERRNFRPVDORQWUDPLQHFWZLWDMWHVVDORQWUDPLQHFWHUVRGHOXMHWHYQDJUDGQLKLJUDK  FHERRNFRP  H F  


Prenesite si EUH]SODËQRDSOLNDFLMR  Zurnal24 ]DVYRMRQDMOMXEŕR  PRELOQRQDSUDYR 

SULYODËQHMŕLYLGH] L]EROMŕDQDXSRUDEQLŕND  L]NXŕQMD GHOMHQMHYVHELQVSULMDWHOML  SUHSURVWDXSRUDED  YPHVQLND-D]SRURËDP 

3ULODJRMHQD]D  L26LQ$QGURLG 

/ /QDMDRHSDRHAQDYOK@ěMN@OKHJ@BHIN QDMDRHSDRHAQDYOK@ěMN@OKHJ@BHIN

Zurnal24 Zurnal24


Bele탑ke / Notes


Bele탑ke / Notes


Izdajatelj: Publisher: Pomurski sejem d.d. Organizator sejma: Trade Fair Organization: Pomurski sejem d.d. Uredil: Editing: Eklipsa s.p., Lenart Prevod: Translation: Heather Pirjevec Prelom: Typesetting: Eklipsa s.p., Lenart Tisk: Print: Dravski tisk d.o.o., Maribor

ZakljuÄ?ek redakcije: 30. 7. 2013 Editorial deadline: 30. 7. 2013

Izdajatelj ne prevzame odgovornosti za netoÄ?ne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. The publisher does not assume any responsibility for inaccurate information or errors in the received data.


Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

Trr a d i c i o n a l n o s v e Ĺž ! T Tr Tr a d i t i o n a l l y f r e s h !

AGRA

Vabimo vas, da se kot razstavljavec ali obiskovalec udeleĹžite tudi drugih prireditev Pomurskega sejma!

2013

PROGRAM SEJMOV

2014 POMLADNI SEJEM

VEMO, KAJ JE POTREBNO.

3. - 6. 4.

gradbeniĹĄtva, energetike, komunale in obrti

GREEN

Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in VAHAJAC=ÄœERHFAJFOGAC=OHKC=

3. - 6. 4.

POST VIVA

2017

Mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliĹĄkih dejavnosti

LOV

2015

Mednarodni sejem lovstva in ribiĹĄtva

RAZSTAVLJAVCI RAZST TAVLJA AVCI IN RAZST RAZSTAVNI AZST TA AVNI PROGRAM PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION EXHIBITORS PR ROGRAMME PROGRAMME

NATURO

Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi

AGRA

Mednarodni GIAPEFOGKÄœEREHOGEOAFAI

2015 51. MEDNAR MEDNARODNI ODNI

23. - 28. 8.

51st INTERN INTERNATIONAL ATIONAL

INPAK

Mednarodni sejem AI>=H=ÄœA PADJEGAL=GEN=JF= in logistike

SOBRA

Mednarodni sejem K>N=I>A R=NKR=JF= V=ÄŠĂœEPA in reĹĄevanja

KMETIJSKO-ŽIVILSKI KMETIJSK KO-ŽIVILSKI SEJEM

23. - 28. 8. 18. - 20. 9.

FAIR OF AGRICULTURE AGRICUL UL LTURE AND FOOD

I N T E R N AT I O N A L

24.– 24 . – 2 29. 9. 8 8.. 2 2013 013

G Gornja ornja Radgona Radgona

VeÄ? informacij: www.pomurski-sejem.si

www.farmtech.eu www.pomurski-sejem.si


Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

Trr a d i c i o n a l n o s v e Ĺž ! T Tr Tr a d i t i o n a l l y f r e s h !

AGRA

Vabimo vas, da se kot razstavljavec ali obiskovalec udeleĹžite tudi drugih prireditev Pomurskega sejma!

2013

PROGRAM SEJMOV

2014 POMLADNI SEJEM

VEMO, KAJ JE POTREBNO.

3. - 6. 4.

gradbeniĹĄtva, energetike, komunale in obrti

GREEN

Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in VAHAJAC=ÄœERHFAJFOGAC=OHKC=

3. - 6. 4.

POST VIVA

2017

Mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliĹĄkih dejavnosti

LOV

2015

Mednarodni sejem lovstva in ribiĹĄtva

RAZSTAVLJAVCI RAZST TAVLJA AVCI IN RAZST RAZSTAVNI AZST TA AVNI PROGRAM PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION EXHIBITORS PR ROGRAMME PROGRAMME

NATURO

Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi

AGRA

Mednarodni GIAPEFOGKÄœEREHOGEOAFAI

2015 51. MEDNAR MEDNARODNI ODNI

23. - 28. 8.

51st INTERN INTERNATIONAL ATIONAL

INPAK

Mednarodni sejem AI>=H=ÄœA PADJEGAL=GEN=JF= in logistike

SOBRA

Mednarodni sejem K>N=I>A R=NKR=JF= V=ÄŠĂœEPA in reĹĄevanja

KMETIJSKO-ŽIVILSKI KMETIJSK KO-ŽIVILSKI SEJEM

23. - 28. 8. 18. - 20. 9.

FAIR OF AGRICULTURE AGRICUL UL LTURE AND FOOD

I N T E R N AT I O N A L

24.– 24 . – 2 29. 9. 8 8.. 2 2013 013

G Gornja ornja Radgona Radgona

VeÄ? informacij: www.pomurski-sejem.si

www.farmtech.eu www.pomurski-sejem.si

AGRA 2013 - Katalog razstavljavcev  
AGRA 2013 - Katalog razstavljavcev  

Katalog razstavljavcev za sejem AGRA 2013 Pomurski sejem d.d. Gornja Radgona

Advertisement