Page 1

RAZST RAZSTAVLJAVCI AZST TAVLJA AVCI IN RAZST ZST TAVNI PR OGRAM RAZSTAVNI PROGRAM AUSSTELLER AUSSTELLER UND AUSSTELLUNGSPROGRAMM A USSTELLUNGSPROGRAMM USSTELLUNGSPROGRAMM

22011 011


2011

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM AUSSTELLER UND AUSSTELLUNGSPROGRAM

49. mednarodni kmetijsko-탑ivilski sejem Gornja Radgona 20. - 25. avgust 2011

49. Internationale Landwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse Gornja Radgona, Slowenien 20. - 25. August 2011


PROGRAMSKI SVET ORGANISATIONSKOMITEE

Predsednik / Präsident mag. Dejan Židan Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Podpredsednik / Vizepräsident Ciril Smrkolj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Člani / Mitglieder Branko Ravnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS • mag. Tanja Strniša Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS • Matjaž Kočar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS • Anica Zavrl Bogataj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS • dr. Marija Markeš Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS • Janja Kokolj Prošek Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS • Luka Kočevar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS • Danilo Potokar Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • dr. Stanko Kapun KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota • mag. Franc Režonja KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota • Slavko Janžekovič KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj • dr. Stane Klemenčič KGZS, Zavod Maribor • mag. Samo Hribar Milič Gospodarska zbornica Slovenije • dr. Tatjana Zagorc GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij • Benedikt Jeranko Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja • mag. Franc Muhič Ljubljana


dr. Andrej Simončič Kmetijski inštitut Slovenije • Tomaž Perpar Kmetijski inštitut Slovenije • Jošt Jakša Zavod za gozdove Slovenije • Štefan Kovač Zavod za gozdove OE Murska Sobota • David Prinčič GPZ z.o.o. • Boris Jež GIZ meso-izdelki Slovenije • Peter Vrisk Zadružna zveza Slovenije z.o.o. • prof.dr. Janez Hribar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • prof.dr. Franc Štampar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • prof.dr. Božidar Žlender Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • doc.dr. Mojmir Wondra Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za vinarstvo • mag. Marko Čepon Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • doc.dr. Drago Kompan Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • Prof.dr. Bogdan Perko Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta-Inštitut za mlekarstvo • izred.prof.dr. Martina Bavec Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • doc.dr. Marjan Janžekovič Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • doc.dr. Stanislav Tojnko Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • doc.dr. Stanko Vršič Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • prof.dr. Franc Čuš Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko • Franc Jakič Biotehniška šola Rakičan • Tone Hrovat Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma


Marjana Cvirn Kamnik • Peter Zadel ČZD Kmečki glas, d.o.o. • Marko Dolinar Šenčur • mag. Janez Rus Kobilarna Lipica • Štefan Pavlinjek Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. • Feri Kučan Ljubljana • Ivanka Valjavec Ljubljanske mlekarne, d.d. • Anton Kampuš Občina Gornja Radgona • mag. Peter Polanič Panvita d.d. • Borut Cvetkovič Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. • doc.dr. Alojz Slavič Radenci • Mija Lapornik Trgovinska zbornica Slovenije • dr. Vida Čadonič-Špelič Veterinarska uprava Republike Slovenije • Dušan Brejc Vinska družba Slovenije, d.o.o. • Venčeslav Tušar Združenje turističnih kmetij Slovenije • Damjan Žužek Boštanj • Janez Erjavec Pomurski sejem d.d. • Mateja Jaklič Pomurski sejem d.d.


ednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA je inovativnost, ki raste iz tradicije. Mednarodni kmetijsko - živilski sejem predstavlja zrcalo slovenskega in dobršni meri tudi globalnega kmetijstva. Na sejmu se zrcalijo izkušnje primarnega kmetijstva, živilske in živilskopredelovalne industrije ter predstavljajo najbolj uveljavljene in renomirane blagovne znamke kmetijske tehnike.

M

Novosti… Sejem AGRA iz leta v leto nagovarja širše mednarodno območje ter širši krog razstavljavcev in obiskovalcev. Ponuja sveža strokovna spoznanja, nove tehnologije, izdelke, opremo in sredstva. Poziva k okolju in človeku prijaznem kmetovanju, k pridelavi zdrave hrane. Na svetovni zemljevid znanja ga umešča več kot 50 strokovnih dogodkov in na gospodarskega številna mednarodna poslovna in politična srečanja na najvišjem nivoju. Tradicija in sodobna spoznanja nam letos iz narave na mizo postrežejo pestro mednarodno predstavitev z državnimi nastopi dežele gostje Poljske, ter Brazilije, Češke, Vojvodine, Moldavije in Kosova. Sejem sooblikujejo krovne slovenske vladne in strokovne institucije s področja kmetijstva, prehrane, gospodarstva in izobraževanja. V mednarodni prostor se vključuje s praznovanjem mednarodnega leta gozdov, z zasaditvijo nove sejemske gozdne učne poti, z opozarjanjem na klimatske spremembe ter ekološka živila in kmetijstvo. V mednarodno različnost vključuje nacionalne in regionalne posebnosti, kot so turistične kmetije z lokalno prehransko ponudbo, regionalni pridelki in živila, domače blagovne znamke živil, projekta Kupujem slovensko in kupujem domače, avtohtone pasme slovenskih domačih živali in vrste rastlin, turistična ponudba regij, krajinskih in naravnih parkov… Ne nazadnje tudi Dan Pomurja, tematske dnevne tržnice ter stanovsko in družabno dogajanje. Vse skupaj pa izzveni v mednarodno in domačo kakovost mesa in mesnih izdelkov, mlečnih izdelkov, sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, vin, medu, kmetijske mehanizacije in opreme, ki je bila preverjena na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti pod okriljem sejma AGRA. 49. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA ni samo odsev trenutnega dogajanja v kmetijstvu in gospodarstvu, temveč njun najboljši pridelek, najbolj kakovosten izdelek, dobra izkušnja, sveže spoznanje in vabilo v prihodnost. Vsem, ki ste mu prispevali svoje izkušnje, znanje, spretnost, voljo, pridelke, izdelke in kakovost se iskreno zahvaljujem! Naj vam njihovo zrnje na sejmu AGRA obrodi v bogato letino! Na svidenje na njeni zlati žetvi tudi ob 50. Jubilejnem mednarodnem kmetijskoživilskem sejmu AGRA!

Pomurski sejem d.d. Direktor Janez Erjavec


ie Internationale Landwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse AGRA ist Innovativität, die aus der Tradition gewachsen ist. Sie verkörpert den Spiegel der slowenischen wie auch zu einem guten Teil der globalen Landwirtschaft. Auf der Messe spiegeln sich die Erfahrungen aus der primären Landwirtschaft, der Nahrungsmittelbranche und der Lebensmittel verarbeitenden Industrie wider und stellen sich die renommiertesten Produktmarken der Landtechnik vor.

D

Von Jahr zu Jahr wendet sich die Messe AGRA an einen sich ausdehnenden internationalen Raum und an einen breiteren Ausstellerund Besucherkreis. Sie bietet neue Fachkenntnisse, neue Technologien, Erzeugnisse, Ausrüstung und Behelfsmittel. Sie ruft zu umweltfreundlicherer Landwirtschaft und zur Produktion von gesunden Lebensmitteln auf. Mit ihren mehr als 50 Fachereignissen und ihren zahlreichen internationalen geschäftlichen und politischen Begegnungen auf höchster Ebene hat die Messe längst ihren festen Platz auf der Weltkarte des Agrar- und Nahrungsmittelbereichs inne. Tradition und neue Erkenntnisse werden uns auch in den internationalen Präsentationen und den Auftritten der Gastländer Polen, Brasilien, der Tschechei, Vojvodina, Moldawien und Kosovo geboten. Die Messe wird von den slowenischen Regierungs- und Dachorganisationen sowie Fachinstitutionen in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung, Wirtschaft und Bildung mitgestaltet. Sie feiert das Internationale Jahr der Wälder mit der Anlegung eines neuen Waldlehrpfades auf der Messe, sie weist auf den Klimawandel hin und stellt ökologische Lebensmittel und ökologische Landwirtschaft vor. Zur internationalen Verschiedenartigkeit auf der Messe gehören auch nationale und regionale Besonderheiten wie touristische Bauernhöfe mit ihrem Angebot an lokalen Speisen, regionalen Erzeugnissen und Lebensmitteln, an heimischen Markenprodukten, den Projekten »Ich kaufe slowenisch und ich kaufe hausgemacht«, der Vorstellung autochthoner slowenischer Viehrassen und Pflanzenarten, dem touristischen Angebot der Region und der Landschafts- und Naturparks. Zu erwähnen wären noch der Tag der Region Pomurje, die Themenmärkte und die vielen verschiedenen Begleitveranstaltungen. Geprägt ist das Messegeschehen natürlich auch von der Qualität von Fleisch- und Milchprodukten, Fruchtsäften, alkoholfreier Getränke und verpacktem Wasser, Weinen, Honig, Landmaschinen und Ausrüstung, die im Rahmen der internationalen Qualitätsbewertungen der Messe AGRA geprüft wurde. Die 49. Internationale Landwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse AGRA spiegelt nicht bloß das aktuelle Geschehen in Agronomie und Wirtschaft wider, sie ist vielmehr ihr bestes Produkt, eine gute Erfahrung, ein neues Erkenntnis und eine Einladung in die Zukunft. Ihnen allen, die Sie mit Ihrer Erfahrung, Ihrem Wissen, Ihrem Geschick, Ihrem guten Willen, Ihren Produkten und Ihrer Qualität dazu beigetragen haben, danke ich recht herzlich. Möge Ihnen das was sie auf der Messe AGRA gesät haben einen reichen Ertrag bringen! Auf Wiedersehen bei der Jubiläumsernte, der 50. Internationalen Landwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse AGRA 2012! Pomurski sejem d.d. Messedirektor Janez Erjavec


lovenija, dobrodošla na letošnjem, že 49. sejmu AGRA! S tem vabilom želim kot minister, pristojen za proizvodnjo hrane in gozdarstvo, povabiti vse prebivalce naše lepe dežele in jih opozoriti na največji tovrstni dogodek pri nas s tega področja, ki se tiče prav vseh. Vedno več ljudi se namreč iz dneva v dan bolj zaveda pomena zadostne in varne pridelave hrane ter skrbi za okolje. Po nedavnih dogodkih, ki so EU pretresle pri vprašanju zagotavljanja varne hrane, pa je jasno, da to ni več skrb vedno manjšega števila podcenjenih kmetov, ki se profesionalno ukvarjajo s tem področjem, temveč je to skrb in odgovornost vsakega prebivalca, ki bo moral temu namenjati več pozornosti.

S

Sejem se bo zato tudi letos ponašal s predstavitvijo domačih proizvodov, po katerih slovenski potrošnik posega vedno pogosteje, predstavila pa se bodo tudi živilska podjetja, ki so pomemben člen v verigi proizvodnje hrane. Manjkale ne bodo tudi turistične kmetije, ki bodo obiskovalce prepričevale s kakovostno ponudbo domače hrane in mnogih turističnih zanimivosti. Nepogrešljiv del sejma pa so tudi razstave živali, ki jih rejci ponosno razkazujejo in tudi med seboj tekmujejo, za obiskovalce iz urbanih naselij pa je prava paša za oči, saj se nekateri tukaj prvič v živo seznanijo z živalmi, ki so doma na kmetiji. Z razstavo strojev in drugo kmetijsko mehanizacijo bo sejem obiskovalce seznanjal z zadnjimi tehnološkimi rešitvami in novostmi na tem področju, predstavilo se bo tudi ekološko kmetijstvo in živila ekološke pridelave. Na sejmu ne bo manjkalo regionalnih posebnosti ter predstavitve izobraževalnih in ostalih pomembnih institucij s področja kmetijstva. Letošnji sejem pa bo še prav posebej poudaril pomen gozda za ljudi, živali in okolje, saj smo v letu, ki so ga Združeni narodi razglasili za Mednarodno leto gozdov. Seveda pa bodo obiskovalci našli tudi druga zanimiva dogajanja, priložnost pa bo tudi za poslovna in druga druženja. Letos pričakujemo tudi obisk večjega števila delegacij z različnih držav, tako EU kot od drugod, ki se bodo seznanile s tem, da imamo v Sloveniji kakovostno in varno hrano, znanje in neprecenljive izkušnje s tega področja ter druge dragocenosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na letošnjem sejmu posebno pozornost posvetilo ohranjanju kmetijskih zemljišč, ki so osnova za povečanje stopnje samooskrbe s hrano. Zagotavljanje varne in kakovostne hrane bo tudi ena od najpomembnejših vsebin, pozornost pa bomo posvetili tudi vprašanju, zakaj Slovenci še vedno premalo posegamo po domačih proizvodih in kako to izboljšati. Kako se spopadati z okolju in živalim prijaznim kmetovanjem ter kje v kmetijstvu in gozdarstvu so možnosti uporabe biomase v energetske namene, so še vprašanja, na katera bomo poskušali najti odgovore v času sejma. Obiskovalce bomo seznanili tudi z vsebino pogajanj o reformi kmetijske politike EU in novi finančni perspektivi. Poseben dogodek pa bo letos za ministrstvo predviden podpis Kodeksa ravnanja udeležencev v verigi preskrbe s hrano. Gre za pomemben cilj, ki je bil napovedan na lanskem sejmu, na podlagi katerega bodo tako pridelovalci, kot tudi predelovalci in trgovina z njim uredili odnose v verigi od kmeta in živilsko predelovalnih podjetij do trgovin in potrošnikov. Ministrstvo pa bo pozornost namenilo tudi Mednarodnemu letu gozdov, kar bodo obiskovalci takoj opazili ob obisku razstavnega prostora. Tam pa bodo tudi letos lahko ob jutranji kavi poklepetali z ministrom, en dan pa ob čaju z državno sekretarko. Kmetijstvo in gozdarstvo sta že od samega začetka izziv za človeštvo. Če želimo poskrbeti tudi za prihodnost, pa se moramo držati tradicije, izkušenj in »zdrave kmečke pameti«. Proizvodnja hrane ima v Sloveniji prihodnost, vendar imamo na tem področju še mnogo za postoriti, neizkoriščene so tudi mnoge priložnosti. Zato je sejem AGRA tisti prostor, kjer štejemo vsi, ki kakorkoli vplivamo na razvoj kmetijstva in gozdarstva ter svoje dobre prakse, znanje in delo predstavimo drugim.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS mag. Dejan Židan


lowenien, willkommen auf der diesjährigen schon 49. Messe AGRA! Mit dieser Einladung möchte ich in meiner Funktion als Minister, der für die Lebensmittelproduktion und für das Forstwesen zuständig ist, alle Bewohner unseres schönen Landes einladen und sie auf das größte Ereignis in dieser Branche, die uns alle angeht, aufmerksam machen. Von Tag zu Tag werden sich immer mehr Menschen der Bedeutung einer genügenden und sicheren Nahrungsmittelproduktion und der Sorge für unsere Umwelt bewusst. Nach den Ereignissen, die unlängst Europa bei der Frage nach sicheren Lebensmitteln erschüttert hat, ist es inzwischen klar geworden, dass es sich dabei längst nicht mehr nur um die Sorge einer kleineren Anzahl an unterschätzen Landwirten handelt, die sich professionell mit diesem Bereich befassen, sondern es vielmehr um Sorge und Verantwortung eines jeden einzelnen Bürgers geht, der diesem Thema mehr Aufmerksamkeit wird schenken müssen.

S

Die Messe wird auch dieses Jahr wieder auf die Präsentation inländischer Produkte setzen, die bei den Käufern immer größere Beliebtheit genießen. Es werden sich auch slowenische Lebensmittelfirmen vorstellen, die ein besonders wichtiges Glied in der Kette der Lebensmittelproduktion sind. Dabei werden auch die touristischen Bauernhöfe nicht fehlen, welche die Messebesucher mit ihrem qualitätsvollen Angebot an heimischen Lebensmitteln und vielen touristischen Sehenswürdigkeiten überzeugen werden. Vom Messegeschehen nicht wegzudenken sind die Viehausstellungen, an welchen die stolzen Züchter mit den schönsten Tieren auch unter einander wetteifern. Für Besucher, die aus urbanen Gegenden kommen, sind die Viehausstellungen eine echte Augenweide und für gewisse unter ihnen ist es auch das erste Mal, dass sie Tiere, die sonst auf dem Bauernhof leben, „life“ erleben können. Die Landmaschinen-Ausstellung wird die Messebesucher mit den neuesten technologischen Lösungen und Neuheiten auf diesem Gebiet vertraut machen. Auch ökologische Landwirtschaft und Öko-Produkte werden den Messebesucher nahe gebracht. Besonderes Augemerk der diesjährigen Messe gilt der Bedeutung des Waldes für Mensch, Tiere und Umwelt, wurde doch das Jahr 2011 von den Vereinten Nationen als das internationale Jahr der Wälder erklärt. Natürlich werden die Messebesucher noch viele andere interessante Ereignisse auf der Messe erleben können und werden genügend Gelegenheiten für Fachaustausche und Begegnungen haben. Dieses Jahr erwarten wir auch eine größere Anzahl an ausländischen Delegationen, sowohl aus dem EU-Raum, wie auch aus anderen Staaten, die sich über Qualität und Sicherheit der Lebensmittel in Slowenien und über Know-how und Erfahrungen auf diesem Gebiet informieren möchten. Das Slowenische Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung wird auf der diesjährigen Messe der Erhaltung von Agrargebieten große Aufmerksamkeit widmen, die für eine verbesserte Selbstversorgung an Nahrungsmitteln ausschlaggebend ist. Zu den wichtigen Messeinhalten gehören auch die Gewährleistung sicherer und hochwertiger Lebensmittel und wir werden der Frage nachgehen, wieso die slowenischen Konsumenten immer noch zu wenig zu


einheimischen Produkten greifen und wie die Lage diesbezüglich verbessert werden kann. Natur- und tierfreundliche Landwirtschaft, der Einsatz von Biomasse zu Energiezwecken in der Land- und Forstwirtschaft sind weitere Fragen, mit denen wir uns auf der Messe beschäftigen werden. Wir wollen die Messebesucher gerne auch über den Inhalt der Verhandlungen über die EU-Agrarreform und die neuen Finanzperspektiven informieren. Ein besonderes Ereignis ist auch die für dieses Jahr vorgesehene Unterzeichnung des Verhaltenskodex für alle Teilnehmer der Versorgungskette. Es handelt sich dabei um ein bedeutendes Ziel, das bereits auf der letzten Messe angekündigt wurde und auf der Basis welcher das Verhältnis zwischen Produzenten, Verarbeitern und Handel, vom Landwirt, über Lebensmittelindustrie und Geschäfte bis hin zum Käufer geregelt werden soll. Die Messebesucher werden die Möglichkeit haben, morgens bei einer Tasse Kaffee mit dem Landwirtschaftsminister oder bei einer Tasse Tee mit der Staatssekretärin plaudern zu können. Land- und Forstwirtschaft waren immer schon eine Herausforderung an die Menschheit. Wenn wir für die Zukunft sorgen möchten dann müssen wir uns an die Traditionen, Erfahrungen und an den wörtlichen „gesunden Bauernverstand“ halten. Die Produktion von Lebensmitteln hat in Slowenien Zukunft, doch ist auf diesem Gebiet noch viel zu tun und viele Gelegenheiten auszuschöpfen. Deshalb ist die Messe AGRA der Ort, wo jeder zählt, der in irgendeiner Art und Weise zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft beiträgt, der seine Erfahrungen, sein Wissen und seine Arbeit einbringt und anderen vorstellt.

Minister für Landwirtschaft, Forstwesen und Ernährung der RS Mag. Dejan Židan


1 Informacije in prijave Informationen und Anmeldungen • Program strokovnih posvetov in spremljajočih prireditev sejma Programm der Fachkonferenzen und Begleitveranstaltungen der Messe

2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih Ausstellerverzeichnis nach Ausstellungsplatz geordnet • Seznam razstavljavcev po dejavnostih Ausstellerverzeichnis nach Tätigkeit geordnet

3 Načrti razstavnih prostorov Geländeplan

4 Razstavni program Ausstellungsprogramm • Široka potrošnja Konsumwaren • Gostinstvo Gastwirtschaft

5 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung der Republik Slowenien 11


6 Kmetijsko-živilske šole v Sloveniji Landwirtschafts- und Nahrungsmittelschulen Sloweniens

7 Naravni parki Slovenije Naturparks Sloweniens

8 Strokovne razstave Fachausstellungen Razstava govedi Rinderausstellung • Razstava konj Pferdeausstellung • Razstava prašičev Schweineausstellung • Razstava drobnice Kleinviehausstellung • Razstava avtohtonih pasem Ausstellung von autochthonen Rassen

9 Kazalo Verzeichnis

10 Oglasi Anzeigen

12


1 Informacije in prijave Informationen und Anmeldungen • Program strokovnih posvetov in spremljajoÄ?ih prireditev sejma Programm der Fachkonferenzen und Begleitveranstaltungen der Messe


INFORMACIJE IN PRIJAVE INFORMATION UND ANMELDUNG

Pomurski sejem d.d. Cesta na stadion 2 9250 Gornja Radgona, Slovenija tel.: + 386 (0) 2 5642 100, fax: + 386 (0) 2 5642 160 info@pomurski-sejem.si www.pomurski-sejem.si DIREKTOR DRUŽBE DIREKTOR DER GESELLSCHAFT

Janez Erjavec VODJA KOMERCIALE KOMMERZIALLEITERIN

Mateja Jaklič PREDSTAVNIŠTVA VERTRETUNGEN

Slovenija / Slowenien Pomurski sejem, d.d. Linhartova 36, 1000 Ljubljana T: +386 (0)1 432 40 30 F: +386 (0)1 430 02 82 E: miran.mate@pomurski-sejem.si Slovaška / Slowakei Štefan Kunčak Plzenska 4, 83103 Bratislava 3 T: +421 907 729 407 E: skuncak@gmail.com Madžarska / Ungarn Ferenc Mazsa Beke utca 33, 8944 Sarhida T: +36 20 353 6226 T/F: +36 92 461 255 E: mazsa.ferenc@zelkanet.hu Hrvaška / Kroatien Manox d.o.o. Marjan Novak Pušćine, Čakovečka 79 40305 Nedelišće T: +385 0 98 241 952 T/F: +385 0 40 895 196 E: manox@manox.hr Srbija, Makedonija / Serbien, Mazedonien Mak Poslovno svetovanje Vesna Šiftar Kos s.p. Petanjci 19, 9251 Tišina T: +386 41 677 782 E: vesna.siftar@gmail.com

14


STROKOVNI IN SPREMLJAJOČI PROGRAM

Sobota, 20. avgust 2011 DAN DAN DAN DAN

KMETIJSKE TEHNIKE ORAČEV LIPICANCA POMURJA

10.00 / prireditveni prostor Svečano odprtje sejma 11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 / razstavni prostor Interexport Dvigni kozarec in zmagaj s traktorjem - Fendt Organizator tekmovanja: Interexport d.o.o.

12.30 - 13.30 / dvorana 4 Upravljanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) v okolju v luči direktive o vodah in direktive o trajnostni rabi FFS - primer Apaške doline Predavatelj: dr. Metka Suhadolc Organizatorja: KGZS - Zavod Murska Sobota in Biotehniška fakulteta Ljubljana

13.00 - 14.00 / dvorana 2 Turistične kmetije z lokalno prehransko ponudbo (Predstavitev ukrepov Programa razvoja podeželja in primerov dobrih praks) Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

13.00 - 14.30 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Otroške delavnice na temo gozda in varovanja okolja 13.00 - 15.00 / maneža Revija - predstavitev pasme Lipicanec in plemenskih živali ter predstavitev vpreg Organizator: Kobilarna Lipica in Združenje rejcev lipicanca Slovenije

14.00 / prireditveni prostor „Pomurje pleše in poje“, nastop folklornih in glasbenih skupin 14.00 - 15.30 / dvorana 4 Problematika gnojenja v Sloveniji v luči nitratne direktive ter drugih zakonskih omejitev Predavatelj: Janez Sušin, Kmetijski inštitut Slovenije Organizator: Petrokemija d.d. Kutina v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije

15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Okrogla miza: Aktivna zemljiška politika - kako naprej? 15.30 - 16.00 / hala D3 Strokovno voden ogled razstave goveje živine 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.00 - 17.00 / maneža Predstava Lipiške jahalne šole in konjenikov ZRLS Organizator: Kobilarna Lipica in Združenje rejcev lipicanca Slovenije

15


Nedelja, 21. avgust 2011 DAN PODEŽELSKE MLADINE DAN GOZDOV IN GOZDARJEV DAN ČEBELARJEV

Tržnica „Med in medeni izdelki“ 9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kava z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, mag. Dejanom Židanom 9.30 / prireditveni prostor Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo 10.00 / demonstracijski prostor 13. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Pomurski sejem

10.00 - 10.45 / dvorana 2 Predstavitev PEFC certifikacije gozdov ter lesno predelovalnih obratov Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predstavitev aktualnih rezultatov raziskav v kmetijstvu v okviru Ciljnega raziskovalnega programa 10.00 - 11.30 / dvorana 4 Učinkovita oskrba krav molznic z beljakovinami in energijo (primerjalne izkušnje iz Italije in Hrvaške) Predavatelja: Marko Vučićević (HR), Dott. Giuseppe Forte (I) Organizator: Govedorejsko poslovno združenje

10.00 - 11.45 / maneža Tekmovanje mladih v spretnostnih igrah Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.00 - 12.00 / dvorana 2 Predstavitev možnosti sofinanciranja ukrepov za povečanje konkurenčnosti gozdno lesnega sektorja Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

11.00 - 13.00 / dvorana 5 Okrogla miza: Samooskrba družine in države Organizatorja: Ekosocialni forum in Ustanova dr. Antona Trstenjaka

11.00 - 13.00 / dvorana 1 Okrogla miza: Ohranjanje in izkoriščanje gozdov za čebelje paše Organizatorji: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza društev Pomurja, KGZS - Zavod M. Sobota

12.00 - 13.00 / dvorana 4 Predavanje: Varno delo v gozdu Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16


12.00 - 13.00 / maneža Pihajte s STI(H)LOM! - nagradno tekmovanje za obiskovalce sejma Organizator: Unicommerce d.o.o.

12.00 - 14.00 / dvorana 2 Razvoj hribovskih območij • Predstavitev ukrepov Programa razvoja podeželja in primerov dobrih praks • Analiza uvedbe točkovanja KMG v OMD v letu 2010 Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

12.00 - 13.30 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Otroške delavnice na temo gozda in varovanja okolja 13.00 - 14.00 / demonstracijski prostor Tekmovanje v presekovanju debla s sekiro (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma) Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

13.30 - 14.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predstavitev: Kaj počne Agencija z vašo (zbirno) vlogo? Izvajalec: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

13.30 / dvorana 1 Okrogla miza: Spodbude mladim Organizatorja: Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00 - 15.00 / demonstracijski prostor Tekmovanje v hitrem rezu (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma, tekmuje se z lastno motorno žago) Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z vinsko kraljico Slovenije 2011 Organizator: Pomurski sejem

14.00 - 15.30 / maneža Revija konj s strokovnim komentarjem 14.30 - 15. 30 / prireditveni prostor Tekmovanje v plesanju polke ob spremljavi ansambla Dinamika Organizatorji: Pomurski sejem, ČZD Kmečki glas in RTV center Maribor

15.00 / hipodrom Ljutomer Velike kasaške dirke za nagrado Pomurskega sejma 15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Okrogla miza: Kako obvarovati čebele v pogojih sodobnega kmetovanja 15.30 - 16.00 / hala D3 Strokovno voden ogled razstave goveje živine 16.00 / prireditveni prostor Revija oblačil iz slovenske ovčje volne 16.15 / prireditveni prostor Podelitev priznanj tekmovanja mladih v spretnostnih igrah 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.00 - 16.45 / maneža Pihajte s STI(H)LOM! - nagradno tekmovanje za obiskovalce sejma Organizator: Unicommerce d.o.o.

17


17.00 / prireditveni prostor Podelitev priznanj 13. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov 17.00 / maneža Tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante Organizatorji: Pomurski sejem, Interexport, medijski pokrovitelj Kmečki glas

18.00 / prireditveni prostor Podelitev priznanj s tekmovanja oračev za pokal Pomurskega sejma Organizator: Društvo oračev Pomurja

Ponedeljek, 22. avgust 2011 DAN GOVEDOREJCEV | DAN KONJEREJCEV DAN VETERINARJEV | DAN ŽIVILCEV | DAN PORABJA

Tržnica „Dobrote slovenskih kmetij“ Tržnica LAS „Od Pohorja do Bohorja“ 9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kava z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, mag. Dejanom Židanom 9.30 - 11.30 / dvorana 3 Nacionalno tekmovanje za študente na področju ekoinovacij v živilstvu „ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2011“ Organizator: GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Okrogla miza: Kako v Sloveniji zagotavljamo varno in kakovostno hrano? 10.00 - 11.00 / maneža Revija tekmovalnih ljutomerskih kasačev s strokovnim komentarjem 10.00 / dvorana 2 Srečanje sveta županov Lokalne akcijske skupine „Od Pohorja do Bohorja“. Organizator: Razvojna agencija Kozjansko

10.00 / dvorana 5 Posvet: Sodobni načini priprave in ponudbe govejega mesa Predavatelj: prof.dr. Slavko Čepin Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

10.00 / dvorana 4 • Posvet: Kako dodati zelenjavi vrednost? - Prihodnost zelenjave iz integrirane pridelave - Kako poiskati novo tržišče? - Kako iztržiti iz zelenjave čim več (zmanjšanje odpada, izdelki iz zelenjave...)? - Kako registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji? - Prehod iz integrirane v ekološko pridelavo Organizator: Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave

11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

18


11.00 / dvorana 1 • Posvet: Stanje v pogajanjih o skupni kmetijski politiki do 2020 in o novi finančni perspektivi - Uvodni nagovor / mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano - Skupna kmetijska politika do leta 2020 / dr. Anastassios Haniotis, direktor na GD za kmetijstvo in razvoj podeželja, Evropska komisija - Nova finančna perspektiva / mag. Andreja Jerina, državna sekretarka za razvoj in evropske zadeve Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

12.00 - 13.00 / maneža Pihajte s STI(H)LOM! - nagradno tekmovanje za obiskovalce sejma Organizator: Unicommerce d.o.o.

12.00 - 13.00 / predstavitveni prostor Predstavitev Mobilnega oddelka Carinskega urada Murska Sobota 12.00 - 13.30 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Otroške delavnice na temo gozda in varovanja okolja 12.30 / dvorana 3 Delavnica za investitorje in kmete - financiranje bioplinarn Organizator: Razvojna agencija Sinergija

13.00 / hala B, razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Srečanje z novinarji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00 - 14.00 / dvorana 2 Predavanje: Označbe na živilih - pravica potrošnikov do obveščenosti Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

13.30 - 14.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predstavitev: Kaj počne Agencija z vašo (zbirno) vlogo? Izvajalec: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

13.30 - 14.30 / hala A, razstavni prostor Kupujem slovensko Slavnostna razglasitev tekmovanja „ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2011“ in novinarska konferenca 14.00 - 15.00 / dvorana 2 Politika kakovosti kmetijskih pridelkov in živil Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z vinsko kraljico Slovenije 2011 Organizator: Pomurski sejem

14.00 - 15.30 / maneža Revija konj s strokovnim komentarjem 15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Okrogla miza: Zakaj je sodelovanje države in sektorja pri promociji hrane nujno? 15.30 -19.00 / prireditveni prostor V objemu podeželja od Pohorja do Bohorja - folklorno glasbena prireditev Organizator: Razvojna agencija Kozjansko

16.00 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 49. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA: 31. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme 15. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod 25. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov 32. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov 19


16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.00 - 17.00 / maneža Pihajte s STI(H)LOM! - nagradno tekmovanje za obiskovalce sejma Organizator: Unicommerce d.o.o.

17.00 / dvorana 2 Poslovno srečanje podjetja SIP Šempeter s kupci

Torek, 23. avgust 2011 DAN VINOGRADNIKOV IN VINARJEV DAN SADJARJEV

Tržnica „Dobrote slovenskih kmetij“ 9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kava z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, mag. Dejanom Židanom 10.00 / dvorana 5 8. viteški turnir slovenskega vina Organizator: Združenje slovenskega reda vitezov vina

10.00 / vinski hram Srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo 10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Okrogla miza: Je turizem na kmetiji dobra poslovna priložnost? 10.00 / dvorana 2 Podpis Kodeksa ravnanja udeležencev v verigi preskrbe s hrano Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

10.00 - 11.30 / maneža Revija konj s strokovnim komentarjem 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.00 / vinski hram Srečanje sommelierjev 11. 00 - 12.00 / dvorana 2 Seja Odbora državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Odbora za gospodarstvo: Seznanitev s Kodeksom ravnanja udeležencev v agroživilski verigi 12.00 - 13.00 / vinski hram Predstavitev in pokušnja vin iz ekološko pridelanega grozdja 12.00 - 13.00 / maneža Pihajte s STI(H)LOM! - nagradno tekmovanje za obiskovalce sejma Organizator: Unicommerce d.o.o.

12.00 - 13.00 / predstavitveni prostor Predstavitev Mobilnega oddelka Carinskega urada Murska Sobota 20


12.00 - 13.30 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Otroške delavnice na temo gozda in varovanja okolja 13.00 - 14.00 / vinski hram Vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2011 Organizator: Pomurski sejem

13.00 / dvorana 3 Novinarska konferenca Vinske družbe Slovenije 13.30 - 14.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predstavitev: Kaj počne Agencija z vašo (zbirno) vlogo? Izvajalec: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

13.30 - 14.45 / dvorana 2 Predavanje: Varovalna vloga antioksidantov v vinarstvu Predavatelji: Kajetan Trošt, Melita Sternad Lemut, Paolo Sivilotti Organizator: Center za raziskave vina, Univerza v Novi Gorici

14.00 - 15.00 / dvorana 1 Predstavitev: Podpora vladnih institucij slovenskim podjetjem pri izhodu na tuje trge Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

14.00 - 15.30 / maneža Revija konj s strokovnim komentarjem 15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Okrogla miza: Obvezno ali neobvezno članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije? 15.00 / prireditveni prostor Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj odprtega državnega ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 15. 30 - 16.00 / hala D3 Strokovno voden ogled razstave goveje živine 16.00 / dvorana 3 2. seja Trsničarskega odbora pri Vinski družbi Slovenije 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.00 - 17.00 / maneža Pihajte s STI(H)LOM! - nagradno tekmovanje za obiskovalce sejma Organizator: Unicommerce d.o.o.

Sreda, 24. avgust 2011 DAN DAN DAN DAN DAN DAN

KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE SLOVENSKIH ZADRUŽNIKOV PRAŠIČEREJCEV REJCEV DROBNICE EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE

Kmečka tržnica „Podeželje na sejmu“ 9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Čaj z državno sekretarko mag. Tanjo Strniša 10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Okrogla miza: Predstavitev strategije uporabe biomase v energetske namene 21


10.00 - 11.30 / maneža Revija konj s strokovnim komentarjem 10.00 / dvorana 3 Predavanje s primeri dobrih praks: Ekološka živila v ponudbi turističnih kmetij in gostinskih obratov Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

10.00 - 12.00 / dvorana 5 Predavanje: Izkoreninjenje prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) v Sloveniji Predavanju sledi podelitev priznanj zglednim rejam Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije

10.00 - 12.30 / dvorana 1 Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije Organizator: Zadružna zveza Slovenije

11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.00 - 12.00 / dvorana 2 Predstavitev rezultatov izvajanja Programa razvoja podeželja Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

11.00 - 12.30 / dvorana 4 Predstavitev gospodarnosti reje drobnice Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba Slovenj Gradec

12.00 - 12.45 / maneža Pihajte s STI(H)LOM! - nagradno tekmovanje za obiskovalce sejma Organizator: Unicommerce d.o.o.

12.00 - 13.00 / dvorana 5 Podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

12.00 - 13.00 / predstavitveni prostor Predstavitev Mobilnega oddelka Carinskega urada Murska Sobota 12.00 - 14.00 / dvorana 2 Sheme kakovosti hrane - funkcionalna hrana Podpore ekološkemu kmetijstvu (politika, potrebe in interesi) Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

12.00 - 14.30 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Otroške delavnice na temo gozda in varovanja okolja 13.00 - 14.30 / maneža Revija konj s strokovnim komentarjem 13.00 / dvorana 3 Forum SOBIO - socialni biomasni centri za trajnost sobivanja (čezmejni pilotni projekt za vključevanje brezposelnih na področju biomase in nege gozda) Organizatorji: KGZS - Zavod Maribor, RRA Mura, Mozaik - društvo za socialno vključenost in partnerji iz avstrijske Štajerske

22


14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z vinsko kraljico Slovenije 2011 Organizator: Pomurski sejem

14.00 - 15.30 / dvorana 5 Posvet: Zakaj se vključiti v evropske projekte? Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00 - 16.00 / dvorana 1 Predstavitev rezultatov pregleda FADN podatkov Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

14. 30 - 15.00 / hala D3 Strokovno voden ogled razstave goveje živine 15.00 / prireditveni prostor Zaključek nagradne akcije „Najtežja buča in najzanimivejša zbirka okrasnih buč“ Organizatorja: Pomurski sejem in ČZD Kmečki glas

15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Okrogla miza: Prehranska veriga z ekološkimi proizvodi 15.00 - 16.00 / maneža Revija drobnice, prikaz striženja ovac, predstavitev pastirskih in delovnih psov avtohtone pasme Kraški ovčar Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

15.00 / dvorana 4 Srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.00 - 17.00 / prireditveni prostor Zaključek nagradne akcije S kmetije za vas Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ČZD Kmečki glas

17.00 - 19.00 / ob maneži Martin Krpan - tekmovanje za najmočnejšega Slovenca Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Martin Krpan (zaščitena blagovna znamka)

Četrtek 25, avgust 2011 DAN KMETIJSKO ŽIVILSKEGA ŠOLSTVA DAN KRAJINSKIH IN NARAVNIH PARKOV DAN TRAKTORJEV STEYR

Tržnica „Dobrote slovenskih kmetij“ 10.00 / dvorana 3 Posvet: Urejanje kmetijskega prostora Organizator: Javni zavod Krajinski park Goričko

10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Okrogla miza: ŠOLSKO MLEKO, ŠOLSKO SADJE Prve izkušnje implementacije in nadaljnji izzivi 10.00 - 11.30 / maneža Revija konj s strokovnim komentarjem 23


10.00 - 12.00 / dvorana 1 Forum: Zelišča prihodnost in alternativa v pospeševanju slovenskega kmetijstva Organizator: Društvo zeliščarjev Pomurje

10.00 - 12.00 / dvorana 5 Posvet: Spodbujanje inovativnega okolja v izobraževanju Organizatorji: Konzorcij biotehniških šol Slovenije, Biotehniški center Naklo in Pomurski sejem

10.00 - 14.00 / dvorana 4 Delavnica: Gozdna pedagogika Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 / vzorčni nasad N! Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 - 13.00 / maneža Pihajte s STI(H)LOM! - nagradno tekmovanje za obiskovalce sejma Organizator: Unicommerce d.o.o.

12.00 - 13.00 / predstavitveni prostor Predstavitev Mobilnega oddelka Carinskega urada Murska Sobota 12.00 / dvorana 2 Okrogla miza: Slovensko zamejsko kmetijstvo v skupnem prostoru Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije

12.00 - 14.30 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Otroške delavnice na temo gozda in varovanja okolja 14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z vinsko kraljico Slovenije 2011 Organizator: Pomurski sejem

14.00 - 15.30 / maneža Revija konj s strokovnim komentarjem 15.00 / prireditveni prostor 2. srečanje starodobnih traktorjev Steyr Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja

15.30 - 16.00 / hala D3 Strokovno voden ogled razstave goveje živine 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

24


FACHPROGRAMM UND BEGLEITVERANSTALTUNGEN

Samstag, 20. August 2011 TAG TAG TAG TAG

DER DER DER DER

LANDTECHNIK PFLÜGER LIPIZZANER REGION POMURJE

10.00 Uhr / Veranstaltungspavillon Feierliche Eröffnung der 49. Internationalen Landwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse AGRA 11.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

12.00 Uhr / Ausstellungsstand Interexport Mit dem Traktor Gläser heben und gewinnen - Fendt Veranstalter des Wettbewerbs: Interexport d.o.o.

12.30 - 13.30 Uhr / Saal 4 Umgang mit Pflanzenschutzmitteln im Lichte der Gewässer-Weisungen und der Weisungen über den nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln am Beispiel des Apače Tals Vorlesung: Dr. Metka Suhadolc Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer, Zweigstelle Murska Sobota und Biotechnische Fakultät Ljubljana

13.00 - 14.00 Uhr / Saal 2 Touristische Bauernhöfe mit lokalem Speiseangebot (Vorstellung der Massnahmen des Programms für ländliche Entwicklung und Beispiele guter Praxis) Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forstwesen und Ernährung der Republik Slowenien

13.00 - 14.30 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Kinder-Workshops zum Thema Wald und Umweltschutz 13.00 - 15.00 Uhr / Manege Vorstellung von Lipizzaner-Zuchtpferden und Gespann Veranstalter: Gestüt Lipica und die Slowenische Züchtervereinigung von Lipizzanern

14.00 Uhr / Veranstaltungspavillon „Pomurje tanzt und singt“, Auftritt von Folklore- und Musikgruppen 14.00 - 15.30 Uhr / Saal 4 Die Problematik des Düngens in Slowenien im Lichte der Nitrat-Weisungen und anderer gesetzlicher Einschränkungen Vorlesung: Janez Sušin, Slowenisches Landwirtschaftsinstitut Veranstalter: Petrokemija d.d. Kutina in Zusammenarbeit mit dem Slowenischen Landwirtschaftsinstitut

15.00 - 16.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Runder Tisch: Aktive Politik zum Thema Grundbesitz - Wie geht es weiter? 15.30 - 16.00 Uhr / Halle D3 Geführte Besichtigung der Rinderausstellung

25


16.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades auf der Messe Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

16.00 - 17.00 Uhr / Manege Vorstellung der Lipizzaner-Reitschule und der Reiter der Slowenischen Züchtervereinigung von Lipizzanern Veranstalter: Gestüt Lipica und die Slowenische Züchtervereinigung von Lipizzanern

Sonntag, 21. August 2011 TAG DER BAUERNJUGEND TAG DER WÄLDER UND DER FORSTARBEITER TAG DER IMKER

Markt: Honig und Honigprodukte 9.00 - 10.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Kaffee mit dem Landwirtschaftsminister Mag. Dejan Židan 9.30 Uhr / Veranstaltungspavillon Feierliche Bekanntgabe der Resultate der internationalen Qualitätsbewertung von Honig und Siegerehrung 10.00 Uhr / Vorführungsplatz 13. Landeswettbewerb der Forstbesitzer im Holzhacken Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut und Pomurski sejem d.d. 10.00 - 10.45 Uhr / Saal 2 Vorstellung der Zertifizierung von Forsten und Holzverarbeitungsbetrieben Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

10.00 - 11.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Vorstellung aktueller Resultate von Untersuchungen in der Landwirtschaft 10.00 - 11.30 Uhr / Saal 4 Wirksame Eiweiß- und Energie-Versorgung von Milchkühen (Vergleichsversuche aus Italien und Kroatien) Vorlesungen: Marko Vučićević (HR), Dott. Giuseppe Forte (I) Veranstalter: Rinderzüchter Vereinigung

10.00 - 11.45 Uhr / Manege Wettbewerb von Jugendlichen in Geschicklichkeitsspielen Veranstalter: Verband der Slowenischen Landjugend

11.00 Uhr / Halle D1 Geführte Besichtigung der Schweineausstellung Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

11.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

11.00 - 12.00 Uhr / Saal 2 Vorstellung der Finanzierungsmöglichkeiten von Maßnahmen für mehr Konkurrenz im Forst- und Holzsektor Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung der Republik Slowenien

11.00 - 13.00 Uhr / Saal 5 Runder Tisch: Selbstversorgung von Familie und Staat Veranstalter: Öko-soziales Forum und das Institut Dr. Anton Trstenjak

26


11.00 - 13.00 Uhr / Saal 1 Runder Tisch: Wahrung und Nutzung der Wälder als Bienenweiden Veranstalter: Slowenischer Imkerverband, Öffentlicher Imkerberatungsdienst, Verband der Imkervereine von Pomurje, Land- und Forstwirtschaftskammer Murska Sobota

12.00 - 13.00 Uhr / Saal 4 Vorlesung: Sichere Arbeit im Wald Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

12.00 - 13.00 Uhr / Manege Blasen Sie mit STI(H)L! - Preiswettbewerb für die Messebesucher Veranstalter: Unicommerce d.o.o.

12.00 - 14.00 Uhr / Saal 2 • Entwicklung gebirgiger Regionen - Vorstellung von Maßnahmen des Programms für die ländliche Entwicklung und Beispiele guter Praxis - Analyse der Einführung von Punktesystemen im Jahr 2010 Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung der Republik Slowenien

12.00 - 13.30 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Kinder-Workshops zum Thema Wald und Umweltschutz 13.00 - 14.00 Uhr / Vorführungsplatz Wettbewerb im Durchtrennen eines Stamms mit der Axt (Der Wettbewerb ist für die Messebesucher bestimmt) Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

13.30 Uhr / Saal 1 Runder Tisch: Ansporn für Jugendliche Veranstalter: Verband der Slowenischen Landjugend und Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

14.00 - 15.00 Uhr / Vorführungsplatz Wettbewerb im schnellen Sägeschneiden (Der Wettbewerb ist für die Messebesucher bestimmt; Teilnahme mit der eigenen Motorsäge) Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

14.00 - 15.00 Uhr / Weinpavillon Jugendliche und Wein - Weinverkostungen und Gespräch mit der Slowenischen Weinkönigin 2011 Veranstalter: Pomurski sejem

14.00 - 15.30 / Manege Pferdeschau mit Fachkommentar 14.30 - 15. 30 Uhr / Veranstaltungspavillon Wettbewerb im Polkatanz Veranstalter: ČZD Kmečki glas und Pomurski sejem

15.00 Uhr / Hippodrom Ljutomer Großes Trabrennen für den Messepreis 15.00 - 16.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Runder Tisch: Wie in der modernen Landwirtschaft Bienen schützen? 15.30 - 16.00 Uhr / Halle D3 Geführte Besichtigung der Rinderausstellung 16.00 Uhr / Veranstaltungspavillon Modeschau mit Kleidern aus slowenischer Schafswolle

27


16.15 Uhr / Veranstaltungspavillon Siegerehrung für den Wettbewerb von Jugendlichen in Geschicklichkeitsspielen 16.00 / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

16.00 - 16.45 / Manege Blasen Sie mit STI(H)L! - Preiswettbewerb für die Messebesucher Veranstalter: Unicommerce d.o.o.

17.00 Uhr / Veranstaltungspavillon Bekanntgabe der Ergebnisse und Siegerehrung des 13. Landeswettbewerbs der Forstbesitzer im Holzhacken 17.00 Uhr / Manege Wettbewerb im Seilziehen für die stärksten slowenischen Burschen Veranstalter: Pomurski sejem, Interexport, Mediensponsor Kmečki glas

18.00 Uhr / Veranstaltungspavillon Siegerehrung des Pflügerwettbewerbs für den Messepokal Pomurski sejem Veranstalter: Pflügerverband von Pomurje

Montag, 22. August 2011 TAG TAG TAG TAG TAG

DER RINDERZÜCHTER DER PFERDEZÜCHTER DER LEBENSMITTELPRODUZENTEN DER VETERINÄRMEDIZIN DES RAABGEBIETS

Markt: Köstlichkeiten slowenischer Bauernhöfe Markt (lokale Aktionsgruppe): „Von Pohorje bis Bohorje“ 9.00 - 10.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Kaffee mit dem Landwirtschaftsminister Mag. Dejan Židan 9.30 - 11.30 Uhr / Saal 3 Nationaler Studentenwettbewerb für Öko-Innovationen in der Lebensmittelkunde „ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2011“ Veranstalter: Slowenische Wirtschaftskammer - Kammer der Landwirtschafts- und Nahrungsmittelfirmen

10.00 - 11.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Runder Tisch: Wie gewährleisten wir in Slowenien sichere und hochwertige Nahrung? 10.00 - 11.00 Uhr / Manege Schau von Trabpferden aus Ljutomer mit Fachkommentar 10.00 Uhr / Saal 2 Treffen des Rates der Bürgermeister der lokalen Aktionsgruppe »Von Pohorje bis Bohorje« Veranstalter: Entwicklungsagentur Kozjansko

10.00 Uhr / Saal 5 Konferenz: Moderne Arten der Vorbereitung und des Servierens von Rindfleisch Vorlesung: Prof.Dr. Slavko Čepin Veranstalter: Universität Ljubljana, Biotechnische Fakultät, Abteilung für Zootechnik

10.00 Uhr / Saal 4 Konferenz: Wie kann dem Gemüse mehr Wert gegeben werden? Veranstalter: Slowenische Vereinigung für integrierten und ökologischen Gemüseanbau

28


11.00 Uhr / Halle D1 Geführte Besichtigung der Schweineausstellung Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

11.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

11.00 Uhr / Saal 1 • Konferenz: Verhandlungsstand bei der gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020 und die neuen Finanzperspektiven - Eröffnungsansprache / Mag. Dejan Židan, slowenischer Landwirtschaftsminister - Gemeinsame Agrarpolitik bis 2020 / Dr. Anastassios Haniotis, Leiter der Generaldirektion für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der Europäischen Kommission - Neue finanzielle Perspektiven / Mag. Andreja Jerina, Staatssekretärin für Entwicklung und für europäische Angelegenheiten Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung der Republik Slowenien

12.00 - 13.00 Uhr / Manege Blasen Sie mit STI(H)L! - Preiswettbewerb für die Messebesucher Veranstalter: Unicommerce d.o.o.

12.00 - 13.00 Uhr / Vorführungsplatz Vorstellung der mobilen Abteilung des Zollamts Murska Sobota 12.00 - 13.30 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Kinder-Workshops zum Thema Wald und Umweltschutz 12.30 Uhr / Saal 3 Workshop für Investoren und Landwirte - Die Finanzierung von Biogasanlagen Veranstalter: Entwicklungsagentur Sinergija

13.00 Uhr / Halle B, Ausstellungsstand der slowenischen Land- und Forstwirtschaftskammer Treffen mit Journalisten Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

13.00 - 14.00 Uhr / Saal 2 Vorlesung: Kennzeichnungen auf Lebensmittel - das Recht der Konsumenten auf Information Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forstwesen und Ernährung der Republik Slowenien

13.30 - 14.30 Uhr / Halle A, Verkaufsstand »Ich kaufe slowenisch« Feierliche Preisvergabe für den Wettbewerb „ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2011“ und Pressekonferenz 14.00 - 15.00 Uhr / Saal 2 Die Qualitätspolitik landwirtschaftlicher Produkte und Nahrungsmittel Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forstwesen und Ernährung der Republik Slowenien

14.00 - 15.00 Uhr / Weinpavillon Jugendliche und Wein - Weinverkostungen und Gespräch mit der Slowenischen Weinkönigin 2011 Veranstalter: Pomurski sejem

14.00 - 15.30 Uhr / Manege Pferdeschau mit Fachkommentar 15.00 - 16.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Runder Tisch: Wieso die Zusammenarbeit zwischen Staat und Sektor bei der Promotion von Lebensmitteln so wichtig ist? 29


15.30 -19.00 Uhr / Veranstaltungspavillon Von Ländlichkeit umgeben - folkloristisch-musikalische Veranstaltung Veranstalter: Entwicklungsagentur Kozjansko

16.00 Uhr / Saal 1 Feierliche Bekanntgabe der Ergebnisse und Medaillenvergabe für die Qualitätsbewertungen im Rahmen der 49. Internationalen Landwirtschaftsund Nahrungsmittelmesse AGRA. • 31. Internationale Bewertung von Landtechnik und Ausrüstung • 15. Internationale Bewertung von Fruchtsäften, alkoholfreien Getränken und verpacktem Wasser • 25. Internationale Bewertung von Milch und Milchprodukten • 32. Internationale Bewertung von Fleisch und Fleischprodukten 16.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades auf der Messe Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

16.00 - 17.00 Uhr / Manege Blasen Sie mit STI(H)L! - Preiswettbewerb für die Messebesucher Veranstalter: Unicommerce d.o.o

17.00 Uhr / Saal 2 Geschäftstreffen der Firma SIP Šempeter mit Kunden

Dienstag, 23. August 2011 TAG DER WEINBAUER UND WEINPRODUZENTEN TAG DER OBSTBAUER

Markt: Köstlichkeiten slowenischer Bauernhöfe 9.00 - 10.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Kaffee mit dem Landwirtschaftsminister Mag. Dejan Židan 10.00 Uhr / Saal 5 8. Ritterturnier des slowenischen Weins Veranstalter: Slowenische Weinritterschaft

10.00 Uhr / Weinpavillon Treffen der Weinritter der Europäischen Weinritterschaft 10.00 - 11.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Runder Tisch: Ist Tourismus auf dem Bauernhof eine gute Geschäftsgelegenheit? 10.00 Uhr / Saal 2 Unterschrift des Verhaltenskodex in der Nahrungsmittel-Versorgungskette Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung der Republik Slowenien

10.00 - 11.30 Uhr / Manege Pferdeschau mit Fachkommentar 11.00 Uhr / Halle D1 Geführte Besichtigung der Schweineausstellung Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

11.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades auf der Messe Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

11.00 Uhr / Weinpavillon Sommeliertreffen 30


11. 00 - 12.00 Uhr / Saal 2 Sitzung des Ausschusses des Slowenischen Parlaments für Landwirtschaft, Forst und Ernährung und des Wirtschaftsausschusses zum Thema: Bekanntmachung des Verhaltenskodex für Beteiligte in der Agro-Food-Kette 12.00 - 13.00 Uhr / Weinpavillon Vorstellung und Verkostung von Weinen aus ökologisch angebauten Trauben 12.00 - 13.00 Uhr / Manege Blasen Sie mit STI(H)L! - Preiswettbewerb für die Messebesucher Veranstalter: Unicommerce d.o.o

12.00 - 13.00 Uhr / Vorführungsplatz Vorstellung der mobilen Abteilung des Zollamts Murska Sobota 12.00 - 13.30 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Kinder-Workshops zum Thema Wald und Umweltschutz 13.00 - 14.00 Uhr / Weinpavillon Geführte Verkostung der Championweine aus der Qualitätsbewertung Vino Slovenija Gornja Radgona 2011 Veranstalter: Pomurski sejem

13.00 Uhr / Saal 3 Pressekonferenz der Slowenischen Weingesellschaft 13.30 - 14.45 Uhr / Saal 2 Die Schutzrolle von Antioxidantien im Weinbau Vorlesung: Kajetan Trošt, Melita Sternad Lemut, Paolo Sivilotti Veranstalter: Zentrum für Weinforschung, Universität Nova Gorica

14.00 - 15.00 Uhr / Saal 1 Vorstellung: Die Unterstützung slowenischer Firmen von seiten von Regierungsinstitutionen beim Export auf ausländische Märkte Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung der Republik Slowenien

14.00 - 15.30 Uhr / Manege Pferdeschau mit Fachkommentar 15.00 - 16.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Runder Tisch: Pflichtmitgliedschaft oder freiwillige Mitgliedschaft in der Slowenischen Land- und Forstwirtschaftskammer? 15.00 Uhr / Veranstaltungspavillon Feierliche Verkündung der Resultate und Medaillenvergabe der offenen Landesbewertung der Weine „Vino Slovenija Gornja Radgona“ 15. 30 - 16.00 Uhr / Halle D3 Geführte Besichtigung der Rinderausstellung 16.00 Uhr / Saal 3 2. Sitzung des Ausschusses für Rebschulen bei der Slowenischen Weingesellschaft Veranstalter: Slowenische Weingesellschaft

16.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades auf der Messe Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

16.00 - 17.00 Uhr / Manege Blasen Sie mit STI(H)L! - Preiswettbewerb für die Messebesucher Veranstalter: Unicommerce d.o.o

31


Mittwoch, 24. August 2011 TAG DER SLOWENISCHEN LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTSKAMMER TAG DER SLOWENISCHEN GENOSSENSCHAFTSBAUERN TAG DER SCHWEINEZÜCHTER TAG DER KLEINVIEHZÜCHTER TAG DER ÖKOLOGISCHEN LANDWIRTSCHAFT TAG DER ÖSTERREICHISCHEN STEIERMARK

Bauernmarkt „Ländlichkeit auf der Messe“ 9.00 - 10.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Tee mit der Staatssekretärin Mag. Tanja Strniša 10.00 - 11.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Runder Tisch: Vorstellung der Strategie von Biomasse-Nutzung zu Energiezwecken 10.00 - 11.30 Uhr / Manege Pferdeschau mit Fachkommentar 10.00 Uhr / Saal 3 Vorlesung mit Beispiele guter Praxis: Ökologische Lebensmittel auf touristischen Bauernhöfen und in Gastbetrieben Veranstalter: Institut KON-CERT Maribor

10.00 - 12.00 Uhr / Saal 5 Vorlesung: Ausrottung des porzinen reproduktiven und respiratorischen Syndroms (PRRS) in Slowenien Nach der Vorlesung folgt die Verleihung der Auszeichnungen für musterhafte Zuchtbetriebe Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer und Verband der Schweinezüchtervereinigungen Sloweniens

10.00 - 12.30 Uhr / Saal 1 Verleihung der Auszeichnungen des Slowenischen Genossenschaftsverbandes Veranstalter: Slowenischer Genossenschaftsverband

11.00 Uhr / Halle D1 Geführte Besichtigung der Schweineausstellung Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

11.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades auf der Messe Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

11.00 - 12.00 Uhr / Saal 2 Vorstellung der Resultate der Durchführung des Programms für ländliche Entwicklung Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung der Republik Slowenien

11.00 - 12.30 Uhr / Saal 4 Vorstellung der Wirtschaftlichkeit von Kleinviehzucht Veranstalter: Verband der Kleinviehzüchter Sloweniens und die Fachzeitschrift »Drobnica«, Verlag Kmetijska založba Slovenj Gradec

12.00 - 12.45 Uhr / Manege Blasen Sie mit STI(H)L! - Preiswettbewerb für die Messebesucher Veranstalter: Unicommerce d.o.o

12.00 - 13.00 Uhr / Saal 5 Verleihung der Zertifikate Nationaler Berufsqualifikation Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

12.00 - 13.00 Uhr / Vorführungsplatz Vorstellung der mobilen Abteilung des Zollamts Murska Sobota 32


12.00 - 14.00 Uhr / Saal 2 Konzepte für die Nahrungsqualität - Funktionsnahrung Unterstützung für die ökologische Landwirtschaft (Politik, Nachfrage und Interessen) Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forstwesen und Ernährung der Republik Slowenien

12.00 - 14.30 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Kinder-Workshops zum Thema Wald und Umweltschutz 13.00 - 14.30 Uhr / Manege Pferdeschau mit Fachkommentar 13.00 Uhr / Saal 3 Forum SOBIO - soziale Biomassezentren für nachhaltiges Zusammenleben (grenzüberschreitendes Pilotprojekt für die Eingliederung von Arbeitslosen in den Biomassebereich und die Waldpflege) Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer - Kammer Maribor, RRA Mura, Mozaik - Verein für die soziale Einbindung und Partner aus der Steiermark

14.00 - 15.00 Uhr / Weinpavillon Jugendliche und Wein - Weinverkostungen und Gespräch mit der Slowenischen Weinkönigin 2011 Veranstalter: Pomurski sejem

14.00 - 15.30 Uhr / Saal 5 Konferenz: Wieso an europäischen Projekten teilnehmen? Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

14.00 - 16.00 Uhr / Saal 1 Vorstellung der Ergebnisse der Überprüfung der FADN-Daten Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung der Republik Slowenien

14. 30 - 15.00 Uhr / Saal D3 Geführte Besichtigung der Rinderausstellung 15.00 Uhr / Veranstaltungspavillon Abschluss des Preisausschreibens für den schwersten Kürbis und die interessanteste Zierkürbis-Sammlung Veranstalter: Pomurski sejem und ČZD Kmečki glas

15.00 - 16.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Runder Tisch: Nahrungsmittel-Versorgungskette mit ökologischen Produkten 15.00 - 16.00 Uhr / Manege Kleinviehschau, Schafschurdemonstration, Vorstellung von Hirten- und Arbeitshunden der autochthonen Rasse des Karstschäferhunds Veranstalter: Slowenischer Verband der Kleinviehzüchter

15.00 Uhr / Saal 4 Begegnung am Tag der Steiermark 16.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades auf der Messe Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

16.00 - 17.00 Uhr / Veranstaltungspavillon Abschluss der Kampagne "Vom Bauernhof für Sie" Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer und ČZD Kmečki glas

17.00 - 19.00 Uhr / Neben der Manege Martin Krpan - Wettbewerb für den stärksten Slowenen Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer und Martin Krpan (geschützte Marke)

33


Donnerstag, 25. August 2011 TAG DER LANDWIRTSCHAFTS- UND LEBENSMITTELSCHULEN TAG DER NATURPARKS | TAG DER STEYR TRAKTOREN

Markt: Köstlichkeiten slowenischer Bauernhöfe 10.00 Uhr / Saal 3 Konferenz: Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Raums Veranstalter: Öffentliche Anstalt Landschaftspark Goričko

10.00 - 11.00 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Runder Tisch: Schulmilch, Schulobst - Erste Versuche der Einführung und weitere Herausforderungen 10.00 - 11.30 Uhr / Manege / Pferdeschau mit Fachkommentar 10.00 - 12.00 Uhr / Saal 1 Forum: Heilkräuter - Zukunft und Alternative in der Förderung der slowenischen Landwirtschaft, Veranstalter: Vereinigung der Heilkräutersammler 10.00 - 12.00 Uhr / Saal 5 Konferenz: Förderung einer innovativen Sphäre in der Ausbildung Veranstalter: Konsortium der biotechnischen Schulen Sloweniens, Biotechnisches Zentrum Naklo und Pomurski sejem

10.00 - 14.00 Uhr / Saal 4 Workshop: Waldpädagogik, Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut 11.00 Uhr / Halle D1 Geführte Besichtigung der Schweineausstellung Veranstalter: Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer

11.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades auf der Messe Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

12.00 - 13.00 Uhr / Manege Blasen Sie mit STI(H)L! - Preiswettbewerb für die Messebesucher Veranstalter: Unicommerce d.o.o

12.00 - 13.00 Uhr / Vorführungsplatz Vorstellung der mobilen Abteilung des Zollamts Murska Sobota 12.00 Uhr / Saal 2 Runder Tisch : Die Landwirtschaft in den slowenischen Grenzregionen Veranstalter: Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung der Republik Slowenien

12.00 - 14.30 Uhr / Halle B, Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung Kinder-Workshops zum Thema Wald und Umweltschutz 14.00 - 15.00 Uhr / Weinpavillon Jugendliche und Wein - Weinverkostungen und Gespräch mit der Slowenischen Weinkönigin 2011, Veranstalter: Pomurski sejem 14.00 - 15.30 Uhr / Manege / Pferdeschau mit Fachkommentar 15.00 Uhr / Veranstaltungspavillon 2. Treffen von Steyr Oldtimer-Traktoren Veranstalter: Klub zur Erhaltung des technischen Kulturerbes und für die ländliche Entwicklung

15.30 - 16.00 Uhr / Halle D3 Geführte Besichtigung der Rinderausstellung 16.00 Uhr / Musterpflanzung N1 Geführte Besichtigung des Waldlehrpfades auf der Messe Veranstalter: Slowenisches Forstinstitut

34


2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih Ausstellerverzeichnis nach Ausstellungsplatz geordnet • Seznam razstavljavcev po dejavnostih Ausstellerverzeichnis nach Tätigkeit geordnet

35


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO RAZSTAVNIH PROSTORIH AUSSTELLERVERZEICHNIS NACH AUSSTELLUNGSPLATZ GEORDNET

Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

A2/300a Z8/8039 * A/108 Z8/8033

4 A d.o.o., Cvetlična 12, SI-2270 Ormož, Slovenija AALT d.o.o., Ferberjeva 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija ABK d.o.o. Ljubljana, Slovenija / Veleposlaništvo Republike Poljske ABV kovinski izdelki d.o.o., Sela pri Dobu 3, SI-1296 Šentvid pri Stični, Slovenija Active S.r.l., Via Delmoncello 12, I-26037 San Giovanni in C., Italija ADJA natura d.o.o., Jarška cesta 19, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Adriano Corsi S.p.A., Sovenza 20, I-34070 8 San Floriano del Collio - Števerjan, Italija Adriatica spa, Strada Dogado 300, I-47017 Loreo, Italija Affri, Italija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Ageapol kmetijski program d.o.o., Bukovica 1, SI-5293 Volčja Draga, Slovenija Agrana Bioethanol GmbH, Industriegelände, A-3435 Pischelsdorf, Avstrija Agrinova srl, Italija / Bonum d.o.o. Agriplast srl, Italija / Zeleni - sistemi d.o.o.

A1/217 A2/306a Z2/2013 A2/300 * C2/626 Z5/5069 Z5/5023

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

*Z8/8010 * A2/315 *Z2/2026 Z6/6001a Agro banis d.o.o., Partizanska ulica 1, SI-3310 Žalec, Slovenija Z5/5002 Agro invest Jože Križan s.p., Griblje 81, SI-8332 Gradac, Slovenija Z4/4020 Agrocenter, trgovina d.o.o., Spodnja Senica 5, SI-1215 Medvode, Slovenija * A2/300 Agrochem d.o.o., Slovenija / Adriatica spa Z6/6010 Agrocvet Drago Zupanič s.p., Gubčeva ulica 7, SI-2250 Ptuj, Slovenija * A/130 Agroemona d.o.o. Domžale, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A/108a Agro-Expo, Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemyslaw P. Kowalski, Garncarska 21, PL-76-210 Slupsk, Poljska Z2/2027 Agromehanika d.d. Kranj, Hrastje 52a, SI-4000 Kranj, Slovenija *Z4/4002 Agromehanika d.d. Kranj, Slovenija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. Z4/4009 Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o., Gorjupova 11, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5021 Agromilk d.o.o., Markovo 6, SI-1240 Kamnik, Slovenija *Z6/6004 Agroprehrana, d.o.o., Slovenija / Fritz Jeitler Futtermittel GmbH Z2/2011 Agroremont d.o.o., Radgonska cesta 5, SI-2235 Sveta Trojica, Slovenija A2/310 Agroruše d.o.o., Tovarniška cesta 27, SI-2342 Ruše, Slovenija B/811 Agrosaat d.o.o., Devova ulica 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z3/3017 Agroservis Maksimiljan Vode s.p., Osredke 44, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija A2/301 AGROsolution GmbH & Co. KG, Estermannstrasse 12, A-4020 Linz, Avstrija Z5/5007 Agrosoršak d.o.o., Leskovec 90, SI-2331 Pragersko, Slovenija A1/211 Albatros.si, d.o.o., Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas, Slovenija A2/327a Albin promotion d.o.o., Breg 8, SI-2322 Majšperk, Slovenija Z8/8022 Alma in drugi d.n.o., Kocljeva ulica 1, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z1/1007 Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H., Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen, Avstrija Z8/8030a Alu ograje Elšnik Lilijana s.p., Zlatoličje 127, SI-2205 Starše, Slovenija A2/336 Ambasada zdravja Andreja Fras s.p., Travniška ulica 23, SI-9231 Beltinci, Slovenija 36


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

Z5/5003 Andrej Terpin srl, Via Brigata Casale 3, I-33100 1 Trieste, Italija A1/207 Antichi sapori dell'umbria snc, Str. Madonna del Piano-Via Piscinello teverina 1/b, I-06132 Perugia, Italija * A/120 Apatinska pivara a.d., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Z2/2033 Aquaemundus d.o.o., Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor, Slovenija C1/752 Arcont IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija C3/506 Arcus PRO d.o.o., Levstikova 1/b, SI-3000 Celje, Slovenija *Z2/2013 Argnani & Monti, Italija / Adriano Corsi S.p.A. *Z4/4004 Argo Tractors SpA, Italija / JJ Trnovec d.o.o. *Z1/1005 Argo Tractors SpA, Italija / Si-ja d.o.o. Z2/2003a Armex armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica, Slovenija *Z8/8010 AS Motor GmbH, Nemčija / Bonum d.o.o. Z8/8035 Atila GmbH, Goethestrasse 54a, D-68753 Waghäusel, Nemčija A2/324 Atom d.o.o., Partizanska cesta 16, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija * A1/222 Avancis, Nemčija / Fotovolt d.o.o. * A/127 AVT trgovina, Slovenija / Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije B1/8001 Avto Rajh d.o.o., Jeruzalemska cesta 1, SI-9240 Ljutomer, Slovenija B1/8002 Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z8/8007 Avto-mat & Co. d.o.o., Ložnica pri Žalcu 14/a, SI-3310 Žalec, Slovenija A/115 Bandelli d.o.o., Goriška cesta 19, SI-5271 Vipava, Slovenija C3/511 Banka Koper d.d., Pristaniška 14, SI-6502 Koper, Slovenija Z8/8024 Bartog d.o.o., Obrtniška 18, SI-8210 Trebnje, Slovenija *C1/719a Baruch & Fisch, Nemčija / Lindap SKM d.o.o. B/803 Bayer d.o.o. Bayer CropScience, Bravničarjeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z4/4009 BCS, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. *Z2/2010 BCS, Italija / Terpin Import Export S.p.A. * A2/307 Becker Chemie GmbH, Nemčija / Fitocenter d.o.o. *Z5/5027 Bema Kehrmaschinen GmbH, Nemčija / Mauch GmbH & Co. KF A/111 Benedict d.o.o., Mestni trg 11, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z4/4015 * C2/606 Bentley Instruments, Združene države Amerike / Indihar Co. d.o.o. Z8/8034 Bernardis Paolo, Corso Italija 79, I-34070 5 Sovodnje ob Soči, Italija *Z2/2013 Bertuola, Italija / Adriano Corsi S.p.A. *Z3/3003 BGU, Nemčija / Trisa, d.o.o. Z5/5060 Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p., Dol-Suha 3a, SI-3332 Rečica ob Savinji, Slovenija * A/120 Big Bull d.o.o., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * C2/610 Big Dutchman International GmbH, Nemčija / Niederl GmbH Z8/8005 Bijol d.o.o., Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica, Slovenija *Z8/8012 Bio Atlantis, Irska / Meko d.o.o. * A/120 Bio trend doo, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A/104 Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C1/717 Biomasa d.o.o., Krnica 52, SI-3334 Luče, Slovenija C3/520 Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, SI-2000 Maribor, Slovenija VN/ Biotehniška šola Rakičan, Lendavska 3, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C3/520 Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, SI-4202 Naklo, Slovenija C3/520 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

37


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

C3/520 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/520 Biotehniški izobraževalni center, Medpodjetniški izobraževalni center, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/520 Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z2/2013 BM Tractor, Italija / Adriano Corsi S.p.A. *Z2/2013 Bobcat, Združene države Amerike / Adriano Corsi S.p.A. *Z5/5025 Böckmann Farzeugwerke GmbH, Nemčija / Dovžan d.o.o. Z8/8051 Bohinjska sirarna d.o.o., Srednja vas v Bohinju 114, SI-4267 Srednja Vas v Bohinju, Slovenija A1/206 Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p., Breg pri Polzeli 10b, SI-3313 Polzela, Slovenija Z8/8046 *Z2/2002 Bondioli & Pavesi s.p.a., Italija / Cerjak d.o.o. Z8/8010 Bonum d.o.o., Prelesje 33, SI-8232 Šentrupert, Slovenija *C1/719a Borga, Švedska / Lindap SKM d.o.o. * A/127 Božnar čebelarstvo d.o.o., Slovenija / Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Z2/2040 Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki, Slovenija Z8/8011a Brau d.o.o., Brezoviška cesta 9, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija *Z2/2013 Braun, Nemčija / Adriano Corsi S.p.A. * A/105 Brinečev kmečki mlin d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A/114 Brückler Grosshadelsges.mbH. - Firmengruppe Kastner, Industriegelände 6, A-8380 Jennersdorf, Avstrija *Z8/8036 Buderus, Nemčija / Kovintrade, mednarodna trgovina d.d. Celje *Z2/2016 Bukev d.o.o., Slovenija / Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. A2/328 Calze d.o.o., Breg 36b, SI-3313 Polzela, Slovenija ZS/11 *Z8/8002 Canginibenne s.r.l., Italija / GM Mustang, Marijan Fujan s.p. *Z3/3017 Caravaggi, s.r.l., Italija / Agroservis Maksimiljan Vode s.p. A/110b Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota, Nemčavci 1D, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z8/8029 * A/120 Carlsberg Srbija d.o.o., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A/108 CeDo sp.z.o.o., Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske *Z8/8022 Celli S.p.A., Italija / Alma in drugi d.n.o. D/13 Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2/b, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A1/222 Centrosolar GmbH, Nemčija / Fotovolt d.o.o. Z2/2002 Cerjak d.o.o., Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec, Slovenija Z8/ Cesar Cotacachi, Mesarska cesta 28, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z8/8010 Chikusui Canycom, Japonska / Bonum d.o.o. * A2/307 Cifo Spa, Italija / Fitocenter d.o.o. A2/304 Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, SI-3000 Celje, Slovenija * A1/203 Ciril Tovšak, Slovenija / Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. *Z5/5007 Claas, Nemčija / Romaks Kranj d.o.o. *Z8/8001a *Z2/2030 CNH, Avstrija / Itro d.o.o. PE Ljubljana C2/605 Cookinox d.o.o., Brinje, cesta I/55, SI-1290 Grosuplje, Slovenija Z2/2022 Creina d.d. Kranj, Mirka Vadnova 8, SI-4000 Kranj, Slovenija A/122 Čebelarska zveza društev Pomurja, Lendavska 1, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A/122 Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, SI-1225 Lukovica, Slovenija

38


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

Z4/4017a Čeplak vulkanizerstvo d.o.o., Partizanska cesta 55, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija A/107 ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A1/216 Dakota AG, Švica / Jeklo-imex d.o.o. *Z2/2010 Dal cero Ronca, Italija / Terpin Import Export S.p.A. * A/130 Dana d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z8/8011a Daros Green srl, Italija / Brau d.o.o. * A/108 Dawtona Zpow, Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske *Z3/3022 DB Wild, Nizozemska / Ekoteh d.o.o. * A/108 Dega S.A., Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske *Z6/6010 Delaval, Švedska / Agrocvet Drago Zupanič s.p. * C2/606 Delaval, Švedska / Indihar Co. d.o.o. B/800a Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z4/4002 Deutz-Fahr Austria GmbH, Avstrija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. B/809 Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z2/2010 DF Italia, Italija / Terpin Import Export S.p.A. A/115a DLG e. V. (German Agricultural Society), Eschborner Landstrasse 122, D-60489 Frankfurt, Nemčija D/15 Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, Bakovci, Vrtna ulica 15, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A/120 Doline ad, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Z8/8028 Dom 3 d.o.o., Moše 30, SI-1216 Smlednik, Slovenija * C2/626 Dostmann Electronic, Nemčija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z5/5025 Dovžan d.o.o., Podljubelj 272, SI-4290 Tržič, Slovenija * A/130 Droga Kolinska Živilska industrija d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A1/212 Drop shop d.o.o., Mrharjeva 8, SI-1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija C1/719 Z2/2041 D/12 Društvo Arnika, Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec, Slovenija D2/ Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota, Cankarjeva 13, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija D/03 Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca, Sejmiška 1a, SI-6210 Sežana, Slovenija A/128 Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, Lendavska 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija A/104 Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij, Glavni trg 13, SI-9240 Ljutomer, Slovenija * D2/ Društvo za vzgojo in varstvo ptic Murska Sobota, Slovenija / Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota D/08 Društvo zeliščarjev Pomurje, Rakičan, Lendavska 3, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/754 Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, SI-2231 Pernica, Slovenija * C1/755 Dural d.o.o., Slovenija / Slodoor's Robert Slana s.p. * A2/315 Earthway Inc., Združene države Amerike / Zeleni - sistemi d.o.o. *Z2/2026 C3/400 Ecolab d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4, SI-2000 Maribor, Slovenija C2/618 Edward EU, s.r.o., L. Okanika 2, SK-94901 Nitra, Slovaška Z5/5076 *Z5/5007 Eibl+Wondrak Handelsges.m.b.H., Avstrija / Jorstik d.o.o. Z3/3022 Ekoteh d.o.o., Vegova ulica 16, SI-3000 Celje, Slovenija C3/504 Elementum - AG d.o.o., Poslovna cona A 35, SI-4208 Šenčur, Slovenija *Z4/4006 Elho, Finska / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. * A2/337 Elna, Švica / Lango d.o.o. 39


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

A/119 Embassy of the Federative Republic of Brazil, Kongresni trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z8/8021a Eme T&T d.o.o., Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor, Slovenija A/102 Emili - Emilija Pavlič s.p., Pot v Gaj 7, SI-6000 Koper, Slovenija *Z8/8011a Emmegieme srl, Italija / Brau d.o.o. *Z1/1005 Emy Elenfer, Italija / Si-ja d.o.o. *Z5/5002 Envergate, Švica / Agro invest Jože Križan s.p. *Z4/4006 Erba, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. * A2/307 Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Nemčija / Fitocenter d.o.o. * C2/626 Erweka, Nemčija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. C1/715 Esal d.o.o., Anhovo 9, SI-5210 Deskle, Slovenija *Z4/4006 Eschlböck, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. *Z6/6001 Esch-Technik Maschinenhandel GmbH, Avstrija / Kosport d.o.o. * A/130 ETA d.d. Kamnik, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8029a ETIKS d.o.o. Štore, Ob Dragi 3, SI-3220 Štore, Slovenija Z8/8015 Euro globtrade, d.o.o., Voklo 49, SI-4208 Šenčur, Slovenija C2/630 Eurobond Technologies OG, Kollerhofs. 69, A-9470 St. Paul, Avstrija A/112 Euronatura di Cotič Bruno, Str. della Mainizza 409, I-34170 11 Gorizia, Italija Z6/6008 Eurotunnel S.r.l., Via Eligio Porcu 7, I-31040 2 Giavera del Montello (, Italija * A/130 Evrosad d.o.o. Krško, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z5/5002 Experta d.o.o., Slovenija / Agro invest Jože Križan s.p. Z2/2012 Fabijan d.o.o., Vosek 6e, SI-2231 Pernica, Slovenija Z3/3008 Famteh d.o.o., Gačnikova pot 2, SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija *Z5/5002 Fan Separator, Nemčija / Agro invest Jože Križan s.p. *Z8/8011a Fantini S.r.l., Italija / Brau d.o.o. *Z2/2013 Faresin s.r.l., Italija / Adriano Corsi S.p.A. *Z4/4002 Farmtech - Tehnostroj d.o.o., Slovenija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. Z2/2021 Farmtech d.o.o., Prešernova ulica 40, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z2/2013 Faza, Italija / Adriano Corsi S.p.A. *Z4/4004 Fella GmbH, Nemčija / JJ Trnovec d.o.o. Z5/5013 Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Francetova ulica 6, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija *Z2/2011 Ferrari, Italija / Agroremont d.o.o. *Z2/2010 Ferrari, Italija / Terpin Import Export S.p.A. *Z2/2010 Ferri s.r.l., Italija / Nipret d.o.o. A2/334 Firena d.o.o., Savska cesta 34, SI-4000 Kranj, Slovenija *Z8/8020 Firestone Japonska, Avstrija / Skiro d.o.o. *Z3/3022 Firman, Italija / Ekoteh d.o.o. * A1/222 First solar, Združene države Amerike / Fotovolt d.o.o. A2/307 Fitocenter d.o.o., Ravenska cesta 72, SI-9231 Beltinci, Slovenija *Z8/8016 Fliegl GmbH, Nemčija / Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo A1/222 Fotovolt d.o.o., Skakovci 15, SI-9261 Cankova, Slovenija * D/03 Franc Jelušič, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca *Z2/2013 Frandent, Italija / Adriano Corsi S.p.A. Z5/5024 Franz Tischler, Oberspitz 7, A-8483 Deutsch Goritz, Avstrija * A/120 Frigo Žika - Soko d.o.o., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine C1/716 Frigor d.o.o., Miren 117, SI-5291 Miren, Slovenija Z6/6004 Fritz Jeitler Futtermittel GmbH, Lutverci 20, SI-9253 Apače, Slovenija * C1/717 Fröling, Avstrija / Biomasa d.o.o.

40


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

* A/130 Fructal živilska industrija d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z3/3002 Fužinar d.o.o. trgovina, storitve, inženiring, Ajdovščina, Batuje 83, SI-5262 Črniče, Slovenija Z4/4021 G.T.S. Utensili snc, Via Ten. C. Laterza 1, I-70017 Putignano (BA), Italija Z5/5004 Gady Franz GmbH, Leibnitzer Strasse 76, A-8403 Lebring, Avstrija *Z4/4009 Gallignani, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Z/ Gartenbaumschule Gerald Mandl, Waldsberg 30, A-8344 1 Bad Gleichenberg, Avstrija *Z4/4002 Gaspardo SpA, Italija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. *Z5/5013 GEA Farm Technologies Austria GmbH Westfalia Surge, Avstrija / Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. *Z8/8002 Gehl GmbH, Nemčija / GM Mustang, Marijan Fujan s.p. * A/101 GGI International, Nemčija / GPZ z.o.o. A/105a GIZ Kranjska klobasa, Dimičeva ulica 9, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z8/8027 GKN Walterscheid GmbH, Hauptstrasse 150, D-53797 Lohmar, Nemčija Z8/8002 GM Mustang, Marijan Fujan s.p., Hraše 5, SI-1216 Smlednik, Slovenija C3/411 Gofer d.o.o., Motnica 7a, SI-1236 Trzin, Slovenija *Z2/2013 Goimpex srl, Italija / Adriano Corsi S.p.A. Z3/3001 Goldoni S.p.a., Via Canale 3, I-41012 Migliarina di Carpi (M, Italija Z8/8045a C2/624 Gollenz Alexander s.p., Partizanska 16, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z1/1008 Gomark d.o.o., Prekopa 10/b, SI-3305 Vransko, Slovenija Z5/5001 Gorenc-Igor Stare s.p., Spodnji Brnik 81, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija Z2/2023 Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenija A/101 GPZ z.o.o., Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale, Slovenija A1/201 Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor, Slovenija *Z3/3017 Green Technik, Italija / Agroservis Maksimiljan Vode s.p. *Z8/8010 Grillo S.p.a., Italija / Bonum d.o.o. C3/520 Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma, Sevno 13, SI-8000 Novo mesto, Slovenija Z5/5067 Gros d.o.o. Kranj, Ljubljanska cesta 4, SI-4000 Kranj, Slovenija *Z5/5019 Gruber Maschinen GmbH, Avstrija / T.S.P. Oprema d.o.o. *Z5/5020 * A/119 Guabi Group, Brazilija / Embassy of the Federative Republic of Brazil *Z8/8030a Guardi, Avstrija / Alu ograje Elšnik Lilijana s.p. A/130 GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana, Slovenija A/105 Z5/5022 Haas dom - Vaš dom d.o.o., Bohova 78, SI-2311 Hoče, Slovenija * C2/626 Häfner, Nemčija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z8/8023 Hargassner Ges.mbH Hackgut-Pellets-Heizung, Anton Hargassner Str. 1, A-4952 Weng, Avstrija Z5/5026 Hartinger e. U., St. Nikolai I S. 2, A-8505 St. Nikolai im Sausal, Avstrija *Z8/8022 Hatzenbichler, Avstrija / Alma in drugi d.n.o. *Z8/8015 HB Brantner, Avstrija / Euro globtrade, d.o.o. * A1/216 HDJ Group, Nizozemska / Jeklo-imex d.o.o. Z8/8023a Heizomat GmbH, Salzburger Straße 50, A-5303 Thalgau, Avstrija * C1/716 Henco Industries n.v., Belgija / Frigor d.o.o. C1/712 Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p., Dolič 42a, SI-9263 Kuzma, Slovenija

41


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

A2/32 Hermes and Andreja Gačnik s.p., Kidričeva cesta 26, Dobrovce, SI-2204 Miklavž na Drav. polju, Slovenija C2/607 ZS/10 C1/750 Herz d.d., Grmaška cesta 3, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija Z2/2039 Hidria inženiring d.o.o., Godovič 150, SI-5275 Godovič, Slovenija *Z5/5017 Himel GmbH, Nemčija / Kancler sistem d.o.o. *Z8/8002 HKL Baumaschinen, Nemčija / GM Mustang, Marijan Fujan s.p. * A/105 Hlebček d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z5/5016 Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o., Tacenska 90, SI-1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija Z2/2031 Hmezad Jeklo d.o.o., Pogačnikova 11, SI-2342 Ruše, Slovenija Z8/8004 Hmezad KZ Gotovlje z.o.o., Gotovlje 71, SI-3310 Žalec, Slovenija Z5/5006 Hödl Landtechnik GmbH, Ratschendorf 143, A-8483 Deutsch Goritz, Avstrija Z3/3013 Hosekra d.o.o., Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija * A1/222 Hoval, Avstrija / Fotovolt d.o.o. *Z3/3003 Hunbaur, Nemčija / Trisa, d.o.o. *Z2/2010 Hürlimann (Same Deutz-Fahr Group S.p.A), Italija / Nipret d.o.o. A1/214 Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, A-4010 Linz, Avstrija *Z2/2013 Hymach, Italija / Adriano Corsi S.p.A. B1/8003 Hyundai Avto Mlakar, Mlakar Marjan s.p., Partizanska cesta 38, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija C3/502 I & J Trta d.o.o., Logi 12a, Zrkovci, SI-2000 Maribor, Slovenija *Z3/3017 Ibea Spa, Italija / Agroservis Maksimiljan Vode s.p. * C2/610 IBO Stahltechnik GmbH, Nemčija / Niederl GmbH A/103 Icemax d.o.o., Na Lipico 5c, SI-3230 Šentjur, Slovenija C1/718 Ika, Žiri, d.o.o., Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Slovenija A/104 IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola 8, SI-2311 Hoče, Slovenija * A/120 IM "Topola" AD, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine *Z8/8004b Indelec, Francija / Rauter zanesljiv strelovod C2/606 Indihar Co. d.o.o., Knezov štradon 88, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/119 Industrias Colombo, Brazilija / Embassy of the Federative Republic of Brazil Z1/1004 INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o., Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas, Slovenija *Z4/4002 INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o., Slovenija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. Z3/3015 Inoks, d.o.o., Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * B/800 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Srbija / Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. A/104c Inštitut Kon-cert Maribor, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija Z3/3007 Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o., Potok pri Komendi 12, SI-1218 Komenda, Slovenija *Z8/8010 Irus GmbH, Nemčija / Bonum d.o.o. *Z2/2023 Iseki, Japonska / Gorenje GTI, d.o.o. C2/628 Iskra Varjenje, d.o.o., Stegne 21-C/1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A2/314 Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Slovenija / Plinarna Maribor d.o.o. Z6/6004a Italy Bitree S.r.l., Via R. Spineta, 1270, I-37050 1 Vallese di Oppeano (VR), Italija Z2/2030 Itro d.o.o. PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 Trzin, Slovenija Z5/5014 Itro d.o.o. Štore, Železarska cesta 3, SI-3220 Štore, Slovenija * A1/203 Ivan Pehant, Slovenija / Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. 42


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

Z4/4015b Izdelava sladoleda Šport Emruli Vahit s.p., Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z8/8048 C3/520 Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo, Park mladih 3, SI-2000 Maribor, Slovenija * A/120 Jaffa AD, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Z5/5070 Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 27, SI-5271 Vipava, Slovenija Z3/3006 Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/130 Jata Emona d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij D/05 Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 45, SI-3257 Podsreda, Slovenija D/05 Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, SI-9264 Grad, Slovenija D/05 Javni zavod Krajinski park Kolpa, Adlešiči 15, SI-8341 Adlešiči, Slovenija D/05 Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 280, SI-1357 Notranje Gorice, Slovenija D/05 Javni zavod Krajinski park Strunjan, Pacug 10, SI-6320 Portorož - Portorose, Slovenija D/05 Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, SI-6215 Divača, Slovenija A1/216 Jeklo-imex d.o.o., Cesta na Jezerca 8, SI-4240 Radovljica, Slovenija Z4/4004 JJ Trnovec d.o.o., Lesno Brdo 20a, SI-1360 Vrhnika, Slovenija * A/108 Joanna Lukasiak - Holysz, Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske *Z2/2011 John Deere, Združene države Amerike / Agroremont d.o.o. Z5/5007 Jorstik d.o.o., Boreci 15, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija Z8/8042 Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija *Z4/4006 Joskin, Belgija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. * A/108 Jozef Frydryk - Pro natura, Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske Z5/5017 Kancler sistem d.o.o., Spodnja Gorica 56b, SI-2327 Rače, Slovenija * C3/401 Kapela vinogradništvo in vinarstvo d.d., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. C1/709 Karba mge, d.o.o. Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z8/8011 Kärcher, Nemčija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. A/121 Keter Organica d.o.o., Titova cesta 2a, SI-2000 Maribor, Slovenija *Z8/8012 Kiefer AP, Nemčija / Meko d.o.o. C2/619 Kimi d.o.o., Planjava 1, SI-1236 Trzin, Slovenija *Z8/8030a King gates, Italija / Alu ograje Elšnik Lilijana s.p. * C3/401 KmečkazadrugaKrškoz.o.o.,Slovenija/VinskadružbaSlovenije,d.o.o. Z/ Kmetija Janežič Stanko - izdelava suhomesnatih izdelkov, Pece 11, SI-1290 Grosuplje, Slovenija Z5/5031 Kmetijska mehanizacija Trboje, d.o.o., Trboje 10, SI-4000 Kranj, Slovenija B/800 Kmetijska zadruga Lenart z.o.o., Industrijska ulica 24, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija * C3/401 Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. B/806 Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o., Miklošičeva ulica 12, SI-2250 Ptuj, Slovenija Z2/2020 Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o., Partizanska cesta 23, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija * C3/401 Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. C3/503 Kmetijska založba d.o.o., Stari trg 278, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija

43


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

Z5/5028 Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p., Klanec 13, SI-1218 Komenda, Slovenija Z8/8003 Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj, Slovenija B/807 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z4/4002 Kmetijstvo Polanec d.o.o., Pleterje 34, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju, Slovenija Z4/4016 Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Partizanska cesta 6, SI-2000 Maribor, Slovenija Z2/2036 KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p., Podlehnik 3e, SI-2286 Podlehnik, Slovenija C3/405 KMS Malerič d.o.o., Ogulin 1a, SI-8344 Vinica, Slovenija * A/127 Kodila d.o.o., Slovenija / Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije C2/605a Kogast Grosuplje d.d., Adamičeva cesta 36, SI-1290 Grosuplje, Slovenija * C3/408 Koka d.d. Varaždin, Hrvaška / Vindija d.d. Prehrambena industrija Z2/2038a Kolenc Gašper s.p., Zalog 3a, SI-1291 Škofljica, Slovenija Z4/4000 Komteh d.o.o., Lackova ulica 15a, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija C2/629 Konik, trgovsko podjetje d.o.o., Troblje 1, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija C3/520 Konzorcij biotehniških šol Slovenije, Sevno 13, SI-8000 Novo mesto, Slovenija Z5/5007 Korotan, d.o.o., Kranj, Struževo 20, SI-4000 Kranj, Slovenija *Z3/3022 Kosmin, Japonska / Ekoteh d.o.o. Z6/6001 Kosport d.o.o., Janeče 23, SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija Z8/8014 Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p., Jevnica 4, SI-1281 Kresnice, Slovenija Z3/3023 Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p., Visole 46, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija Z2/2005 Kovaštvo Prelog Alojz s.p., Frana Kovačiča 10, SI-9241 Veržej, Slovenija C2/614 Kovinostrugarstvo Martin Janžekovič s.p., Radovica 36, SI-8330 Metlika, Slovenija Z8/8036 Kovintrade, mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, SI-3000 Celje, Slovenija Z5/5075 Kozina Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, SI-4000 Kranj, Slovenija D/05 Krajinski park Radensko polje - Center Grajski vrt Boštanj d.o.o., Veliko Mlačevo 59, SI-1290 Grosuplje, Slovenija C2/604 Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema, Obrtna ulica 9, SI-2366 Muta, Slovenija * A/130 Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A/126 Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31, SI-6210 Sežana, Slovenija Z2/2006 Krasinox - kovinski izdelki Pavel Trbižan s.p., Kazlje 21, SI-6210 Sežana, Slovenija Z2/2008 Kremet d.o.o. Vipava, Goriška cesta 3, SI-5271 Vipava, Slovenija C2/623 Krim d.o.o., Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z4/4006 Krone, Nemčija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. C1/702 Krovstvo Petrovič d.o.o., Industrijsko naselje 15, SI-2325 Kidričevo, Slovenija *Z5/5007 Kuhn S.a., Francija / Romaks Kranj d.o.o. *Z8/8001a C2/608 KWA Anlagenbau GmbH, Altenmarkt 180b, A-8280 Fürstenfeld, Avstrija A/100 Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z5/5028 Lah tehnik d.o.o., Slovenija / Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. * A2/307 Lakeland Industries Europe Ltd, Velika Britanija / Fitocenter d.o.o. 44


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

* C1/716 Lam Bollitori, Italija / Frigor d.o.o. *Z4/4009 Lamborghini, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Z3/3016 Landmaschinenhandel Üllen GmbH, Sicheldorf 1, A-8490 Bad Radkersburg, Avstrija A2/337 Lango d.o.o., Rojčeva ulica 18, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5029 Larix GT d.o.o., Belska cesta 38, SI-4205 Preddvor, Slovenija * A/109 Laski s.r.o., Češka / Veleposlaništvo Češke republike Z2/2007 Lavinox Branko Lavrenčič s.p., Vrhpolje 80d, SI-5271 Vipava, Slovenija A1/209 Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, SI-9231 Beltinci, Slovenija * A/130 Lek Veterina d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z5/5021 Lely, Nizozemska / Agromilk d.o.o. *Z4/4002 Lemken, Avstrija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. C1/706 Lentherm-invest d.o.o. Lenart, Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Z/ Lestako tim, Kostič Miodrag s.p., Muretinci 29, SI-2272 Gorišnica, Slovenija Z2/2003 Lešnik Lenart d.o.o., Zgornji Žerjavci 33a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija C2/620 Le-tehnika d.o.o., Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj, Slovenija C1/719a Lindap SKM d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 3, SI-3311 Šempeter, Slovenija Z8/8032 LinFis d.o.o., Ljubljana, Grajzerjeva ulica 6, SI-1260 Ljubljana - Polje, Slovenija A2/308 Linzer Agro Trade GmbH, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Avstrija * A/130 Ljubljanske mlekarne, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8013 LKS d.o.o., Črešnjevci 215, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z2/2028 Lončarič-montaža d.o.o., Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija C1/721 Lončarski izdelki Zelko Franc, Pečarovci 90, SI-9202 Mačkovci, Slovenija C2/626 Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o., Selca 163, SI-4227 Selca, Slovenija D/09 LovskazvezaSlovenije,Župančičevaulica9,SI-1000Ljubljana,Slovenija A1/220 L'Quedra Franc Burnik s.p., Zg. Vetrno 16, SI-4294 Križe, Slovenija *Z8/8051 LTO Bohinj, Slovenija / Bohinjska sirarna d.o.o. Z3/3024 M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Vučja vas 29a, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija D/01 M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, SI-9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija *Z2/2013 Ma.AG, Italija / Adriano Corsi S.p.A. *Z2/2013 Maco-SL d.o.o., Slovenija / Adriano Corsi S.p.A. Z5/5068 Mag. Andreas Ebner, Schörgelgasse 5, A-8010 Graz, Avstrija Z8/8049 *Z4/4006 Maraton, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. * A/119 Marchesan implementos e máquinas agrícolas “Tatu”s.a., Brazilija / Embassy of the Federative Republic of Brazil * A1/203 Marko Cesar, Slovenija / Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. *Z8/8011a Martin Reisch GmbH, Nemčija / Brau d.o.o. *Z4/4004 Mascar, Italija / JJ Trnovec d.o.o. *Z1/1005 Maschio-Gaspardo S.p.A, Italija / Si-ja d.o.o. * A/108 Maspex GMW Sp.z.o.o. S.K.A., grupa Wadowice, Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske Z5/5027 Mauch GmbH & Co. KF, Mattighofnerstrasse 7, A-5274 Burgkirchen, Avstrija Z2/2034 Mauta - Maurič Otmar s.p., Obrtna ulica 7, SI-2366 Muta, Slovenija * A/130 MDK, Mesnine dežele Kranjske d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 45


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

* A/126 MDK, Mesnine dežele Kranjske d.d., Slovenija / Kras mesnopredelovalna industrija d.d. C1/701 Mebi, d.o.o., Makole 47, SI-2321 Makole, Slovenija * A/130 Medex international, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z2/2038 Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/720 Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, SI-9207 Prosenjakovci, Slovenija A1/215 Mediteranski inštitut za monitoring, Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z4/4006 Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Poljana 1, SI-2391 Prevalje, Slovenija * A/130 Meja Šentjur d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8012 Meko d.o.o., Linhartova ulica 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/105 Mercator d.d. Obrat Pekarna Grosuplje, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Mercator Emba, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z5/5027 Merlo-Teleskoplader, Italija / Mauch GmbH & Co. KF C3/415 Mesarija Kimi d.o.o., Branoslavci 29, SI-9240 Ljutomer, Slovenija * A/130 Mesarstvo Blatnik d.o.o. Ljubljana, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Meso Kamnik d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij C3/412 Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše, Slovenija *Z8/8020 Michelin Hungaria Kft, Madžarska / Skiro d.o.o. * A1/203 Milan Skaza, Slovenija / Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. * D/03 Milena Štolfa, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca B/812 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C1/723 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota, Arhitekta Novaka 5, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/724 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Uprava za obrambo Maribor, Ulica heroja Bračiča 2, SI-2000 Maribor, Slovenija A/116 Ministry of Agriculture and Food Industry, Stefan cel Mare, 162, MD-2004 Chisinau, Moldavija C1/705 Mizarstvo Sitar Branko s.p., Soboška cesta 15, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z4/4002 Mlaz Bogdanci, Makedonija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. A/118 Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, SI-3301 Petrovče, Slovenija * A/130 Mlekarna Celeia, d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/105 Mlin Katić d.o.o. Velika vas pri Krškem, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/105 Mlin Korošec d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/105 Mlinarstvo Kralj Marjan s.p., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Mlinopek d.d. Murska Sobota, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/105 * A/105 Mlinotest-Kruh Koper d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z4/4009 Molon, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o.

46


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

* A/119 Montana Industria de Maquinas LTDA, Brazilija / Embassy of the Federative Republic of Brazil A2/306 Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p., Novake 16, SI-2319 Poljčane, Slovenija * C1/700 Monti d.o.o. Salon Murska Sobota, Slovenija / ROLTEK d.o.o. * C2/626 Moore & Write, Združene države Amerike / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z5/5071 MOP Pelko d.o.o., Visoko 8, SI-4212 Visoko, Slovenija *Z2/2010 Moreni s.n.c., Italija / Terpin Import Export S.p.A. *Z2/2010 Mosa Divisione della BCS spa, Italija / Terpin Import Export S.p.A. Z8/8037 Moses Roith Werkzeuge, Rudolfstr. 14, D-87437 Kempten, Nemčija * A/105 M-Sfinga d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * C2/606 Muller, Nizozemska / Indihar Co. d.o.o. Z5/5064 Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo, Testenova ulica 47, SI-1234 Mengeš, Slovenija *Z8/8015 MX, Francija / Euro globtrade, d.o.o. *Z6/6001a Mycrofeed s.r.l., Italija / Agro banis d.o.o. * C2/626 N.B.C. Elektronik, Italija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. A/110 Nabko Holding Group LTD, 61A, Pirinski prohod Str., BG-1000 Sofia, Bolgarija Z8/8047 Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija D/05 Naravni park Julijsko Predgorje, Piazza del Tiglio 3, I-33010 1 Resia, Italija D/05 Narodni park Nockberge, Reichenau 117, A-9565 Ebene, Avstrija *Z2/2003a Nettuno srl, Italija / Armex armature d.o.o. *Z5/5014 New Holland, Italija / Itro d.o.o. Štore C2/610 Niederl GmbH, Ebersdorf 5, A-8342 Gnas, Avstrija *Z8/8010 Niko GmbH, Nemčija / Bonum d.o.o. Z2/2035 Niko Nikolaj Šraml s.p., Orehovica 23a, SI-5272 Podnanos, Slovenija Z2/2010 Nipret d.o.o., IOC Zapolje III/5, SI-1370 Logatec, Slovenija * A/120 NIS Naftagas, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A/104b NMC d.o.o. Logatec, Došce 4, SI-1370 Logatec, Slovenija *Z2/2013 Nobili, Italija / Adriano Corsi S.p.A. A2/302 Noele, kreativne rešitve, d.o.o., Dunajska cesta 129, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z3/3004 Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje, Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z6/6003 Nutri Vita d.o.o., Nemčavci 25, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A1/210 Občina Gornja Radgona, Slovenija / Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona A/127 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/108 Okechamp S.A., Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske * A/127 Oljarna Belšak, Jožica Belšak s.p., Slovenija / Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije * B/806 Oljarna Fram d.o.o., Slovenija / Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. * A/130 Oljarna in trgovina Petovar Marjan s.p., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/127 Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p., Slovenija / Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije A/104a Oljarna Štumperger, Karel Štumperger, Rošnja 5D, SI-2205 Starše, Slovenija * C1/755 Olymps door, / Slodoor's Robert Slana s.p. C3/507 Optika Clarus, Planeta d.o.o., Šmartinska cesta 152, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/331 Ortopedica d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor, Slovenija *Z2/2003a Otto Graf G.m.b.H., Nemčija / Armex armature d.o.o. 47


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

*Z8/8015 Overum, Švedska / Euro globtrade, d.o.o. A2/322 Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 27, SI-2000 Maribor, Slovenija * C3/401 P & F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. * C3/401 P & F Jeruzalem Ormož d.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. ZP/ Panonija.net, oglaševanje in storitve, Slavko Rajšp s.p., Plitvički Vrh 7, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija C2/631 Panpan d.o.o., Moste 15, SI-4274 Žirovnica, Slovenija Z6/6000 Panvita d.d., Rakičan, Lendavska 5, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/710 Parnad d.o.o., Cesta v Gorice 33, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z3/3006b Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p., Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z5/5017 Patura GmbH, Nemčija / Kancler sistem d.o.o. * C2/626 PCL Air Technology, Velika Britanija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. *C1/703a Pe K & G tim, d.o.o., Slovenija / Tridom d.o.o. * D/02 PEC-Pomurski ekološki center, Slovenija / Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG * A/130 Pekarna Blatnik d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/105 * A/105 Pekarna Omar Rankovci, Omar Marija s.p., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/127 Pekarna Omar Rankovci, Omar Marija s.p., Slovenija / Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije * A/105 Pekarna Pečjak d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 * A/127 Peloz d.o.o., Predelava mesa in proizvodnja mesnih izdelkov, Slovenija / Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije C2/617 Perko tehtnice d.o.o., Zalog 2, SI-4204 Golnik, Slovenija *Z2/2003a Perrot, Regnerbau Calw Gmbh, Nemčija / Armex armature d.o.o. A2/313 Petrokemija, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina, Hrvaška *B1/8002 Peugeot Slovenija d.o.o., Slovenija / Avtobusni promet Murska Sobota d.d. Z8/8030 Phejton d.o.o., Češnjica 37, SI-4228 Železniki, Slovenija Z2/2025 Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenija B/801 Pioneer semena holding GmbH Parndorf PHS Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota, Markišavska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C3/508 Pir, Ines Geisler s.p., Trg svobode 26, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija Z5/5015 Pišek - Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija C2/613 Pitt d.o.o. Nova Gorica, Partizanska 55, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija * A/130 Pivka Perutninarstvo d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Pivovarna Laško d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Pivovarna Union d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A2/305 Plastic Puglia s.r.l., Via Aldo Moro, 3, I-70043 Monopoli (BA), Italija C2/616 Plevnik d.o.o., Podsmreka 24, SI-1356 Dobrova, Slovenija A2/314 Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija *A2/306a Plocher GmbH integral-technik, Nemčija / ADJA natura d.o.o. *Z8/8011 Pneumax, Italija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. *Z8/8022 Pneusej, Slovaška / Alma in drugi d.n.o. 48


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

Z8/8011 Podjetje Trg, trgovina d.o.o., Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5063 Polibet Kft, Jokai u. 2, H-3553 Kistokaj, Madžarska * A/108 Poljska Ekologija - združenje, Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske A/123 Pomurske mlekarne, d.d. Murska Sobota, Industrijska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A/130 Pomurske mlekarne, d.d. Murska Sobota, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z2/2010 Portblewinch, Kanada / Nipret d.o.o. *Z4/4006 Posch GmbH, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Z/ Poslovne storitvve in kovinarstvo Bojan Černe s.p., Studenec 14, SI-8210 Trebnje, Slovenija A2/329 Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p., Lutverci 68, SI-9253 Apače, Slovenija C1/725 Z3/3012a *Z8/8012 Povratak prirodi d.o.o., Hrvaška / Meko d.o.o. *Z8/8011 PPT Prva petoletka, Srbija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. C1/704 Pretent d.o.o., Hruševo 94, SI-1356 Dobrova, Slovenija C2/600 Prillinger, d.o.o., Arja vas 101, SI-3301 Petrovče, Slovenija C2/605b PRIVOM Elektronik d.o.o., Cesta IX/9, SI-3320 Velenje, Slovenija Z8/8001 Profi kmet d.o.o., Prekopa 50, SI-3305 Vransko, Slovenija A2/338 Pro-Intex, Gewerbestr. 19, A-4642 Sattledt, Avstrija A1/221 PromodSolar d.o.o., Dunajska cesta 111, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z2/2013 Provitis, Francija / Adriano Corsi S.p.A. A2/303 PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies, Celjska cesta 24b, SI-3212 Vojnik, Slovenija * A/108 Przedsieborstwo wielobranžowe Maxtop A. Malasiewicz, J. Maleta, R. Maleta Spolka, Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske Z2/2009a PS Mercator d.d., Izvršno področje Veleprodaja, Slovenčeva 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z4/4003 R.M. International d.d. Ribnica, Lepovče 23, SI-1310 Ribnica, Slovenija *Z3/3017 R2 S.a.S. di Rinaldi Roberto & Co., Italija / Agroservis Maksimiljan Vode s.p. *Z4/4006 Rabe, Nemčija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. A/125 Radenska d.d. Radenci, Boračeva 37, SI-9502 Radenci, Slovenija * A/130 Radenska d.d. Radenci, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * C3/401 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. *Z4/4017 Radijator, Srbija / Sojos d.o.o. * C2/626 Radwag, Poljska / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z6/6002 Raiffeisen d.o.o., Industrijska ulica 8, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Z4/4018 Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema, Kropa 2a, SI-4245 Kropa, Slovenija *Z3/3002 Rapid Technic AG, Švica / Fužinar d.o.o. trgovina, storitve, inženiring, Ajdovščina Z5/5030 Rar novi d.o.o., Stegne 15, Cesta IV, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z8/8011 Rastelli, Italija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. *Z4/4006 Rauch, Nemčija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Z8/8004b Rauter zanesljiv strelovod, Vizore 17, SI-3203 Nova Cerkev, Slovenija C3/403 Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur, Slovenija 49


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

*Z2/2010 RDT parts, Italija / Terpin Import Export S.p.A. * A1/222 Rec, Norveška / Fotovolt d.o.o. *Z4/4006 Reform Werke Bauer & Co. Ges.m.b.H, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. *Z2/2030 Regent, Avstrija / Itro d.o.o. PE Ljubljana Z/ Rejes Sebstjan Roj s.p., Bevkova ulica 1, SI-6215 Divača, Slovenija * A/120 Repro trade doo, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A/130 Reprokolinska d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/105 A/120 Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, RS-21000 Novi Sad, Srbija *Z4/4017 Rikutec Richter GmbH, Nemčija / Sojos d.o.o. D3 Rinderzucht Steiermark, Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben, Avstrija Z5/5024a Roland d.o.o., Na livado 8, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija C1/700 ROLTEK d.o.o., Želodnik 19, SI-1233 Dob, Slovenija Z5/5007 Romaks Kranj d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 23, SI-4000 Kranj, Slovenija Z8/8001a *Z6/6001a Rota, Italija / Agro banis d.o.o. Z3/3011 Roto Podjetje za predelavo in trženje d.o.o., Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z5/5074 Rotometal d.o.o., Studenec pri Krtini 14, SI-1233 Dob, Slovenija *A2/312a S.L.A.M. srl, Italija / Trgovina MKM, Karmen Hojnik s.p. * D/03 Sadjarska kmetija Morelj, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca * A/130 Sadjarstvo Blanca d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij D/14 Sadjarstvo Smodiš, Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci, Slovenija A1/213 Salomon d.o.o. Ljubljana, Papirniški trg 17, SI-1260 Ljubljana - Polje, Slovenija Z6/6005 Sano, sodobna prehrana živali d.o.o., Hajdoše 41b, SI-2288 Hajdina, Slovenija A2/307a Sap tecnica di Sergio Pozar, Via Rosseti 45/a, I-34141 Trieste, Italija Z8/8016 Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo, Draža vas 5, SI-3215 Loče pri Poljčanah, Slovenija C1/714 Satler okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice, Slovenija Z5/5011 Schauer Agrotronic GmbH, Passauer Strasse 1, A-4731 Prambachkirchen, Avstrija * B/800 Schaumann Agri Austria GmbH & Co. KG, Avstrija / Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Z3/3014 Schloffer in Drevenšek d.o.o., Apače 276, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju, Slovenija C2/622 Schmelzer & Pišek d.o.o., Breg 38, SI-2322 Majšperk, Slovenija * C2/606 Seko, Italija / Indihar Co. d.o.o. B/805 Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A2/315 Seppi M. srl, Italija / Zeleni - sistemi d.o.o. *Z2/2026 Z8/8025 Servostan d.o.o., Kraigherjeva ulica 26, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Z1/1005 Si-ja d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija *Z8/8011a Silesfor srl, Italija / Brau d.o.o. C3/410 Silvester Košmrlj suha roba s.p., Podklanec 24, SI-1317 Sodražica, Slovenija B/810 Sindikat kmetov Slovenije, Celovška cesta 135, SI-1107 Ljubljana, Slovenija A2/327 Sinerg d.o.o., Kolodvorska cesta 28, SI-6230 Postojna, Slovenija 50


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

Z1/1001 SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, SI-3311 Šempeter, Slovenija *Z4/4002 SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. *Z3/3024 Sipma, Poljska / M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. *Z5/5019 SKG Kerngast, Avstrija / T.S.P. Oprema d.o.o. *Z5/5020 Z8/8020 Skiro d.o.o., Reška cesta 27, SI-3312 Prebold, Slovenija * A/130 Skupina Panvita, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Skupina Žito, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/127 Slaščičarna Kološa Sonja s.p., Slovenija / Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Z3/3006a Slaščičarna Milaim Derviši s.p., Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z8/8038 ZS/22 C1/755 Slodoor's Robert Slana s.p., Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A/120 Slovan-progres d.o.o., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A/204 Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, SI-1506 Ljubljana, Slovenija A1/202 Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija * C2/626 Socorex, Švica / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z4/4017 Sojos d.o.o., Ulica Štefana Kovača 6, SI-9224 Turnišče, Slovenija *C1/719a Sonny's, Švedska / Lindap SKM d.o.o. * C2/626 Sonoswiss, Švica / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. D/06 Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi, Slovenija *Z2/2013 Spapperi, Italija / Adriano Corsi S.p.A. *Z4/4006 Sparex, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. * A/101 Spermex, Nemčija / GPZ z.o.o. * A/108 Spoldzielnia mleczarska "Lazur", Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske C3/520 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36, SI-6230 Postojna, Slovenija Z8/8008 ST Vrbek d.o.o., Rimska cesta 34, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija *Z5/5017 Stallkamp GmbH, Nemčija / Kancler sistem d.o.o. *Z8/8020 Starco A/S, Danska / Skiro d.o.o. *Z3/3003 Stetzl, Avstrija / Trisa, d.o.o. A1/218 Stražaplastika d.d., Hum na Sutli 123, HR-49231 Hum na Sutli, Hrvaška A-A1/prehod Strnad Nada s.p., Prisojna 33, SI-2000 Maribor, Slovenija Z8/8022a Strojegradnja in viličarji Horvat, Anton Horvat s.p., Na prehodu 32, SI-2000 Maribor, Slovenija Z2/2004 Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p., Radoslavci 19, SI-9243 Mala Nedelja, Slovenija *Z2/2016 Struc Kovačija Muta d.o.o., Slovenija / Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Z2/2016 Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o., Koroška cesta 51, SI-2366 Muta, Slovenija *Z2/2016 Struc Tokos d.o.o. Tržič, Slovenija / Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. *Z2/2016 Struc Tovarna kos in srpov d.o.o, Slovenija / Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. A/110a STS Print SSC, Stancionna 14, BG-5300 Gabrovo, Bolgarija * C2/626 Sylvac, Švica / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z8/8004a Szombati Janos - Grund, Esze Tamas u. 30, H-5671 Bekescsaba, Madžarska

51


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

Z5/5012 Šebenik - livarstvo, ključavničarstvo Urban Šebenik s.p., Tržaška cesta 315, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5072 Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p., Spodnji Gabernik 22, SI-3241 Podplat, Slovenija C3/520 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, SI-3000 Celje, Slovenija C3/520 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Volkmerjeva 19, SI-2250 Ptuj, Slovenija C3/520 Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, SI-3230 Šentjur, Slovenija Z5/5019 T.S.P. Oprema d.o.o., Starše 73a, SI-2205 Starše, Slovenija Z5/5020 Z1/1002 Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici, Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici, Slovenija *Z5/5007 Tanco, Irska / Romaks Kranj d.o.o. *Z8/8001a Z/ Tara, Rade Stamenkovič s.p., Radvanjska cesta 76, SI-2000 Maribor, Slovenija Z8/8023b Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer, Kalch 2, A-8385 Neuhaus / Klb., Avstrija * C1/716 Tecnoclima S.p.A., Italija / Frigor d.o.o. * A2/315 Tecnoma - Exel, Francija / Zeleni - sistemi d.o.o. *Z2/2026 A2/309 Tecnozoo di Vanzetto G & C snc, Via Piave 120, I-35017 Torreselle di Piombino, Italija *Z8/8004 Tecostar Tarim Makinalari A.S., Turčija / Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. C3/520 Tehniški šolski center Nova Gorica -Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 29, SI-5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija C3/404 Tehnomatika d.o.o., Zdraviliška 11, SI-3270 Laško, Slovenija Z2/2032 Tehnos d.o.o. Žalec, Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec, Slovenija *Z4/4002 Tehnos d.o.o. Žalec, Slovenija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. *Z2/2010 Teko, Italija / Terpin Import Export S.p.A. Z6/6007 Temmel Erich Landtechnik, Oberschwarza 62, A-8471 Spielfeld, Avstrija Z2/2010 Terpin Import Export S.p.A., Via III. Armata 179, I-34170 11 Gorizia, Italija * C2/626 Test, Nemčija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. * C1/712 Thekal, Nemčija / Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p. *Z8/8029a Thermosolar, Nemčija / ETIKS d.o.o. Štore Z4/4010 Tiba elektromotorji d.o.o., Bravničarjeva 20, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A/106 TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Slovenija * A/106 A2/300b Tilt d.o.o., Brnčičeva 13, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija * A/130 Tina d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z8/8011a TLM srl, Italija / Brau d.o.o. * A1/203 Tomaž Šauperl, Slovenija / Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. *Z2/2010 Tonutti S.p.A., Italija / Nipret d.o.o. Z2/2009b Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2a, SI-9253 Apače, Slovenija * A/130 Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Tovarna olja Gea, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z8/8011 TPC, Južna Koreja / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. Z8/8021 TPGozd Miha Jurančič s.p., Cesta Staneta Žagarja 50c, SI-4000 Kranj, Slovenija *Z3/3017 TPS Labinprogres, Hrvaška / Agroservis Maksimiljan Vode s.p.

52


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

Z5/5010 TPV Prikolice d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 13, SI-8250 Brežice, Slovenija Z8/8000 Trakom d.o.o., Zadobrova 69, SI-3211 Škofja vas, Slovenija Z2/2001 TrgoAgro d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper, Slovenija A2/332 Trgodom No. 1 d.o.o., Zapuže 10b, SI-4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija A2/312a Trgovina MKM, Karmen Hojnik s.p., Rošpoh-del 8, SI-2351 Kamnica, Slovenija Z8/8041 Trgovsko podjetje Lar d.o.o., Cesta k Tamu 9, SI-2000 Maribor, Slovenija C1/703a Tridom d.o.o., Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana, Slovenija D/05 Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled, Slovenija * C2/626 Trimos, Švica / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. *Z5/5007 Trioliet, Nizozemska / Romaks Kranj d.o.o. *Z8/8001a Z3/3003 Trisa, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija C3/414 Trsničarska zadruga Žiher z.o.o., Bresnica 22, SI-2273 Podgorci, Slovenija Z6/6009 Trudi d.o.o., Žagarska cesta 21, SI-1291 Škofljica, Slovenija * A/120 Turistička organizacija Vojvodine, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine *Z8/8004 Turkay Tarim Makinalari, Turčija / Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Z2/2024 Turopolje Murska Sobota d.o.o., Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z3/3012 Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p., Grabonoš 27, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija *Z2/2024 Unicommerce d.o.o., Slovenija / Turopolje Murska Sobota d.o.o. Z1/1006 Uniforest d.o.o., Dobriša vas 14a, SI-3301 Petrovče, Slovenija Z3/3009 Unior Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, SI-3214 Zreče, Slovenija C3/520 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/520 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, SI-2311 Hoče, Slovenija C3/520 Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Vipavska cesta 13, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija C3/520 Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Vipavska cesta 11c, SI-5270 Ajdovščina, Slovenija * A/105 Univit d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/105 Uršič d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ZS/03 Utensili Italia srl, Via Cesare Contegiacomo Z.I., I-70017 Putignano (BA), Italija * A/130 Vajet d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z3/3017 Vanmac BV, Nizozemska / Agroservis Maksimiljan Vode s.p. Z/ Vaš profit d.o.o., Gortina 145b, SI-2366 Muta, Slovenija Z3/3020 Vega produkt Murski Petrovci d.o.o., Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina, Slovenija A/109 Veleposlaništvo Češke republike, Riharjeva 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A/108 Veleposlaništvo Republike Poljske, Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z2/2006b Veriga K.F. d.o.o., Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce, Slovenija Z5/5061 Vi-ja d.o.o., Gotovlje 111 c, SI-3310 Žalec, Slovenija Z2/2037 Vina Avos, Jože Kocuvan, Sovjak 30, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija Z2/2006a Vina Fleisinger, Spodnji Ivanjci 31, SI-9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija C3/417 Vinag Sadjarstvo in vinarstvo d.d., Trg svobode 3, SI-2000 Maribor, Slovenija

53


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

* A/130 Vinakoper d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * C3/401 Vinakoper d.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. * C3/401 Vinakras z.o.o. Sežana, Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. C3/406a Vinar Kupljen d.o.o., Okoslavci 2a, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija * A/120 Vinarija Kovačević, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine C3/408 Vindija d.d. Prehrambena industrija, Me imurska 6, p.p. 141, HR-42000 Varaždin, Hrvaška * C3/408 Vindon d.o.o., Hrvaška / Vindija d.d. Prehrambena industrija C3/401 Vinska družba Slovenije, d.o.o., Kongresni trg 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/130 Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * C3/401 Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. * A/130 Vital Mestinje d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/120 Vitamin ad, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A/120 Vladimir Hunjadi, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A1/203 Vlado Vogrinec, Slovenija / Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. *Z4/4002 Vogel & Noot GmbH, Avstrija / Kmetijstvo Polanec d.o.o. * C1/710 Vorwerk International, Švica / Parnad d.o.o. *Z5/5002 VOS-system, Srbija / Agro invest Jože Križan s.p. Z4/4001 Vreček Agro, d.o.o., Kranj, Mirka Vadnova 22, SI-4000 Kranj, Slovenija Z5/5032 Vzorec Raka d.o.o., Gmajna 13, SI-8274 Raka, Slovenija *Z5/5027 Weidemann - Hoftrac, Nemčija / Mauch GmbH & Co. KF Z5/5077 Weku Handelsges.m.b.H, Hauptstr. 61, D-67829 Callbach, Nemčija * C2/626 Wenzel, Nemčija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. C3/410a Wine route of Zala County, Bocskai u. 1, H-8790 Zalaszentgrot, Madžarska C2/627 Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamičeva cesta 40, SI-1290 Grosuplje, Slovenija *Z2/2010 Wolagri s.r.l., Italija / Nipret d.o.o. Z5/5033 Wolf sistem d.o.o., Grajska cesta 6, SI-2312 Orehova Vas, Slovenija * C2/610 Wölfleder GmbH, Avstrija / Niederl GmbH *Z3/3008 Wood mizer, / Famteh d.o.o. C1/713 WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor, Slovenija C1/751 Yacuda, Jacuda.eu, Raziskave in razvoj mehatronike Jadranko Cupać s.p., Slamnikarska cesta 3a, SI-1230 Domžale, Slovenija Z8/8020a Za varjenje d.o.o., Šolska ulica 3, SI-1241 Kamnik, Slovenija Z6/6006 Zaccaria s.r.l., Via E. Fermi 350, I-41055 Montese (MO), Italija * C3/401 Zadruga konzorcij Cviček, z.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. A1/203 Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o., Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * B/806 Zadružna oskrba d.o.o., Slovenija / Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. B/808 Zadružna zveza Slovenije z.o.o., Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z6/6001a Zago srl, Italija / Agro banis d.o.o. *C3/410a Zalai Borut Egyesület, Madžarska / Wine route of Zala County A2/321 Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p., Jakčeva ulica 40, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/501 Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, SI-2507 Maribor, Slovenija B/802 Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova cesta 5, SI-8000 Novo mesto, Slovenija D/05 Zavod RS za varstvo narave, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 54


Prostor Platz

Razstavljavec Aussteller

*Sorazstavljavec *Mitaussteller

C3/409 Zavod Slovino, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija N1/ Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana, Slovenija A1/210 Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija A/125 Zdravilišče Radenci d.o.o., Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci, Slovenija C3/406 Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Mestni trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija D/07 Združenje turističnih kmetij Slovenije, Trnoveljska cesta 1, SI-3000 Celje, Slovenija * A/109 ZDT spol.s.r.o., Češka / Veleposlaništvo Češke republike A2/315 Zeleni - sistemi d.o.o., Benčičeva ulica 29, SI-6210 Sežana, Slovenija Z2/2026 * A/130 Zeljarstvo Bučar, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A2/333 Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija C3/505 *Z2/2023 Zetor Tractors, Češka / Gorenje GTI, d.o.o. *Z3/3024 Zetor Tractors, Češka / M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. *Z4/4002 Zetor, a.s., Češka / Kmetijstvo Polanec d.o.o. C3/418 Zupan d.o.o., Celestrina 3, SI-2229 Malečnik, Slovenija Z1/1003 Z1/1007 Zupan-trade d.o.o., Ločica 66a, SI-3313 Polzela, Slovenija * D2/ Zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali severovzhodne Slovenije, Slovenija / Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota D4/ Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3, Rodica, SI-1230 Domžale, Slovenija C3/416 Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis, Postružnikova 14, SI-9240 Ljutomer, Slovenija D/02 Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z4/4019 Žagar Marjeta s.p., Slamnikarska cesta 4, SI-1230 Domžale, Slovenija * A/120 Žitko a.d., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A/105 Žito d.d. Ljubljana, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

55


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO DEJAVNOSTIH AUSSTELLERVERZEICHNIS NACH TÄTIGKEIT GEORDNET

Živila Čistila in dezinfekcijska sredstva v živilski industriji Stroji in oprema za živilsko industrijo Oprema za gostinstvo in hotelirstvo Semena in sadike Sredstva za prehrano in varstvo rastlin Sredstva za prehrano in zaščito živali Sušilna tehnika Kmetijska mehanizacija in oprema Stroji in priključki v poljedelstvu Stroji in oprema za sadjarstvo in vinogradništvo Stroji in oprema za predelavo grozdja in kletarstvo Stroji in oprema za vrtninarstvo in vrtnarstvo Stroji in oprema za gozdarstvo Stroji in oprema za urejanje okolja in vrta Sredstva za servisiranje kmetijskih strojev in naprav Stroji in oprema za živinorejo Orodja in pripomočki za kmetijstvo Lov in ribolov Turizem Transportna sredstva in oprema Oprema in pripomočki za gospodinjstvo Elementi za gradbeništvo Inštalacije in oprema Oprema za ogrevanje in hlajenje Stavbno pohištvo Notranja oprema Oprema za vrt in okolico hiše Gradbena oprema in orodja Komunalna oprema Blago za široko porabo Literatura Inštitucije Storitve in izdelki dopolnilne dejavnosti na kmetiji Varstvo okolja Visoke gradnje Embalaža Stroji za pakiranje Stroji za označevanje Skladiščenje Drugo

57

57 Nahrungsmittel Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Nahrungsmittelindustrie 59 Maschinen und Ausrüstung für die Nahrungsmittelindustrie 59 59 Gastwirtschaftliche Ausstattung Saatgut und Setzlinge 60 Pflanzennahrungs- und Schutzmittel 60 Nahrungs- und Schutzmittel für Tiere 60 Trockentechnik 61 Landmaschinen 61 Geräte und Maschinen im Ackerbau 61 Maschinen und Geräte für Obst- und Weinbau 66 Maschinen und Ausrüstung für Traubenverarbeitung und Kellerei 67 Maschinen und Ausrüstung für den Gemüseanbau und Gartenbau 67 Maschinen und Ausrüstung für Forstwirtschaft 68 Maschinen und Ausrüstung für Umwelt- und Gartengestaltung 68 Mittel für Wartung der landwirtschaftlichen Maschinen und Ausrüstung 69 Ausrüstung und Maschinen für Viehhaltung 69 Werkzeuge und Zubehör für die Landwirtschaft 70 Jagd und Fischerei 71 Tourismus 71 Transportmittel und Zubehör 71 Ausstattung und Hilfsmittel für Haushalt 72 Bauelemente 72 Installationen und Ausstattung 72 Kühl- und Wärmetechnik 72 Bauelemente 72 Innenraumausstattung 73 Ausstattung für Garten und Hausumgebung 73 Bauzubehör und- Werkzeuge 73 Kommunalausstattung 73 Konsumwaren 73 Literatur 74 Institutionen 74 Dienstleistungen und Produkte der Nebenerwerbstätigkeit auf dem Bauerhof 75 Umweltschutz 75 Hochbauten 75 Verpackung 75 Verpackungsmaschinen 75 Beschilderungsmaschinen 75 Lagerung 75 Verschiedenes 76

59 59 59 60 60 60 61 61 61 66 67 67 68 68 69 69 70 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 75 75 75 75 75 75 75 76

56


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

ŽIVILA NAHRUNGSMITTEL

Slaščičarski-konditorski izdelki Konditoreiprodukte Benedict d.o.o. Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p. Drop shop d.o.o.

Konzervirana hrana Konservierte Nahrungsmittel Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije

Mleko in mlečni izdelki Milch und Milchprodukte Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Bohinjska sirarna d.o.o. Mlekarna Celeia, d.o.o. Nabko Holding Group LTD Pomurske mlekarne, d.d. Murska Sobota Vindija d.d. Prehrambena industrija

Pripravljena hrana Fertiggerichte Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Hiter obrok - fast food Fast food Slaščičarna Milaim Derviši s.p.

Siri Käseprodukte Bohinjska sirarna d.o.o. Mlekarna Celeia, d.o.o. Pomurske mlekarne, d.d. Murska Sobota Vindija d.d. Prehrambena industrija

Fun food Fun food Izdelava sladoleda Šport Emruli Vahit s.p. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Žita in žitni izdelki Getreide und Getreideprodukte Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sladoledi Eiskrem Icemax d.o.o. Izdelava sladoleda Šport Emruli Vahit s.p. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Meso in mesni izdelki Fleisch und Fleischprodukte Antichi sapori dell'umbria snc Bernardis Paolo Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Kmetija Janežič Stanko - izdelava suhomesnatih izdelkov Kras mesnopredelovalna industrija d.d. Mesarija Kimi d.o.o. Vindija d.d. Prehrambena industrija

Mlevski izdelki Mahlprodukte Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Kruh in pecivo Brot und Backwaren Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Kmetija Janežič Stanko - izdelava suhomesnatih izdelkov M.M. Kaučič d.o.o.

Sadje in izdelki iz sadja Obst und Obstprodukte Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Narava daje, Matjaž Perša s.p. P & F Jeruzalem Ormož d.o.o. Sadjarstvo Smodiš

Testenine Teigwaren Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij M.M. Kaučič d.o.o.

57


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Zelenjava in izdelki iz zelenjave Gemüse und Gemüseprodukte Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Euronatura di Cotič Bruno Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Narava daje, Matjaž Perša s.p. Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave

Varovalna živila Präventive Ernährung Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij

Med in izdelki iz medu Honig und Honigprodukte Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Čebelarska zveza društev Pomurja Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij M.M. Kaučič d.o.o. Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o.

Kava Kaffee AALT d.o.o.

Čaji Teesorten Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij

Sadni in zelenjavni sokovi Obst- und Gemüsesäfte Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Vindija d.d. Prehrambena industrija

Jajca Eier Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij M.M. Kaučič d.o.o.

Vode Wasser Radenska d.d. Radenci Druge brezalkoholne pijače Alkoholfreie Getränke Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Radenska d.d. Radenci

Olja in masti Öle und Fette Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Oljarna Štumperger, Karel Štumperger

Vino Weine Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij I & J Trta d.o.o. Kapela vinogradništvo in vinarstvo d.d. Kmečka zadruga Krško z.o.o. Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. P & F Jeruzalem Ljutomer d.o.o. P & F Jeruzalem Ormož d.o.o. Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. Vina Fleisinger Vinag Sadjarstvo in vinarstvo d.d. Vinakoper d.o.o. Vinakras z.o.o. Sežana Vinar Kupljen d.o.o. Vinogradništvo Kocuvan, Jože Kocuvan Vinska družba Slovenije, d.o.o. Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo Wine route of Zala County Zavod Slovino Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis

Kisi Essig Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Začimbe in dodatki Gewürze und Gerichtzutaten Društvo zeliščarjev Pomurje Zdravilna zelišča Heilpflanzen Društvo Arnika Društvo zeliščarjev Pomurje Namazi Aufstriche Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij

58


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Žgane pijače Spirituosen Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij Sadjarstvo Smodiš

Hladilna tehnika Kältetechnik Indihar Co. d.o.o. Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Plevnik d.o.o.

OPREMA ZA GOSTINSTVO IN HOTELIRSTVO GASTWIRTSCHAFTLICHE AUSSTATTUNG

ČISTILA IN DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA V ŽIVILSKI INDUSTRIJI REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL FÜR DIE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE ADJA natura d.o.o. Atila GmbH Ecolab d.o.o. Maribor GPZ z.o.o. Kimi d.o.o. Meko d.o.o. Winterhalter Gastronom d.o.o.

Stroji za gostinstvo Maschinen für Gastirtschaft Agrocenter, trgovina d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Krim d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Winterhalter Gastronom d.o.o. Aparati in oprema za gostinstvo Gastgewerbgeräte AALT d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Cookinox d.o.o. Icemax d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Krim d.o.o. Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Winterhalter Gastronom d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO MASCHINEN UND AUSRÜSTUNG FÜR DIE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE Stroji in oprema za pekarstvo in slaščičarstvo Maschinen und Ausstattung für Bäckereien und Konditoreien Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema

Posoda in pribor za gostinstvo Geschirr und Besteck für das Gastgewerbe Agrocenter, trgovina d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. Stražaplastika d.d.

Stroji in oprema za mesnopredelovalno industrijo Maschinen und Ausstattung für die Fleischverarbeitungsindustrie Agrocenter, trgovina d.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Perko tehtnice d.o.o. Vi-ja d.o.o.

Razni pripomočki za gostinstvo Verschiedenes Zubehör für das Gastgewerbe Agrocenter, trgovina d.o.o. Brückler Grosshadelsges.mbH. Firmengruppe Kastner Kogast Grosuplje d.d. Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

Stroji in oprema za mlečnopredelovalno industrijo Maschinen und Ausstattung für Molkereien Agrocenter, trgovina d.o.o. Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Plevnik d.o.o. Stroji in oprema za proizvodnjo pijač Maschinen und Ausstattung für Getränkeproduktion Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Plevnik d.o.o.

59


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

SEMENA IN SADIKE SAATGUT UND SETZLINGE

SREDSTVA ZA PREHRANO IN VARSTVO RASTLIN PFLANZENNAHRUNGS- UND SCHUTZMITTEL

Semena poljščin Samen von Feldfrüchten Agroruše d.o.o. Agrosaat d.o.o. Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Panvita d.d. Pioneer semena holding GmbH Parndorf PHS Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota Semenarna Ljubljana, d.d.

Gnojila Düngemittel 4 A d.o.o. Adriatica spa Agrana Bioethanol GmbH Agroruše d.o.o. AGROsolution GmbH & Co. KG Cinkarna Celje d.d. Jata Emona d.o.o. Linzer Agro Trade GmbH Meko d.o.o. Panvita d.d. Petrokemija, d.d. Kutina Pinus TKI d.d. PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies PS Mercator d.d., Izvršno področje Veleprodaja Semenarna Ljubljana, d.d.

Semena vrtnin Gemüsesaatgut Agrosaat d.o.o. Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Semena okrasnih rastlin Blumensamen Agrosaat d.o.o. Gollenz Alexander s.p. Semenarna Ljubljana, d.d.

Sredstva za varstvo rastlin Pflanzenschutzmittel ADJA natura d.o.o. Agroruše d.o.o. Bayer d.o.o. Bayer CropScience Cinkarna Celje d.d. Meko d.o.o. Panvita d.d. Pinus TKI d.d. Semenarna Ljubljana, d.d.

Sadike vrtnin Gartenbausetzlinge Agrosaat d.o.o. Društvo zeliščarjev Pomurje Gartenbaumschule Gerald Mandl Semenarna Ljubljana, d.d. Sadike okrasnih rastlin in drevnin Setzlinge von Zierpflanzen Gartenbaumschule Gerald Mandl Semenarna Ljubljana, d.d.

SREDSTVA ZA PREHRANO IN ZAŠČITO ŽIVALI NAHRUNGS- UND SCHUTZMITTEL FÜR TIERE

Sadike sadnega drevja Setzlinge von Obstbäumen Gartenbaumschule Gerald Mandl Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi Semenarna Ljubljana, d.d.

Krmila Futtermittel und Futterzutaten Agrana Bioethanol GmbH Franz Tischler GPZ z.o.o. Jata Emona d.o.o. Lek Veterina d.o.o. Nutri Vita d.o.o. Panvita d.d. Raiffeisen d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Tecnozoo di Vanzetto G & C snc Tovarna močnih krmil Črnci d.d.

Trsne cepljenke Pfropfreben I & J Trta d.o.o. P & F Jeruzalem Ormož d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Trsničarska zadruga Žiher z.o.o. Vinska družba Slovenije, d.o.o. Sadike zdravilnih in aromatskih rastlin Setzlinge von Heil- und Aromapflanzen Društvo zeliščarjev Pomurje Gartenbaumschule Gerald Mandl Semenarna Ljubljana, d.d.

Krmilni dodatki Futtermittelzusätze ADJA natura d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Franz Tischler

60


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Fritz Jeitler Futtermittel GmbH GPZ z.o.o. Jata Emona d.o.o. Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Lek Veterina d.o.o. Meko d.o.o. Nutri Vita d.o.o. Panvita d.d. Raiffeisen d.o.o. Sano, sodobna prehrana živali d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Tecnozoo di Vanzetto G & C snc Tovarna močnih krmil Črnci d.d.

Sušilnice za krmo Trocknungsanlagen für Futter Gros d.o.o. Kranj Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. KWA Anlagenbau GmbH T.S.P. Oprema d.o.o. Sušilnice za sadje in zelenjavo Trockenanlagen für Obst und Gemüse Gros d.o.o. Kranj Tehnomatika d.o.o.

KMETIJSKA MEHANIZACIJA IN OPREMA LANDMASCHINEN

Veterinarska zdravila Arznemittel in der Veterinärmedizin Lek Veterina d.o.o.

STROJI IN PRIKLJUČKI V POLJEDELSTVU GERÄTE UND MASCHINEN IM ACKERBAU

Sredstva za nego živali Tierpflegemittel ADJA natura d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. GPZ z.o.o. Lek Veterina d.o.o. Panvita d.d. Semenarna Ljubljana, d.d. Tecnozoo di Vanzetto G & C snc

Traktorji Traktoren Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agroservis Maksimiljan Vode s.p. Agrosoršak d.o.o. Andrej Terpin srl Avto-mat & Co. d.o.o. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Fabijan d.o.o. Gady Franz GmbH GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Goldoni S.p.a. Gorenje GTI, d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Itro d.o.o. Štore JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijska mehanizacija Trboje, d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Kosport d.o.o. Larix GT d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF Nipret d.o.o. Panvita d.d. Romaks Kranj d.o.o.

Ostali pripomočki za nego živali Allgemeine Gebrauchsgegenstände für Tiere ADJA natura d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Franz Tischler GPZ z.o.o. Panvita d.d. Semenarna Ljubljana, d.d. Hrana za male živali Nahrungsmittel für Haustiere Agrocenter, trgovina d.o.o. Nutri Vita d.o.o. Panvita d.d. Semenarna Ljubljana, d.d. Tovarna močnih krmil Črnci d.d.

SUŠILNA TEHNIKA TROCKENTECHNIK Sušilnice za žita Getreidetrockenanlage Gros d.o.o. Kranj Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. KWA Anlagenbau GmbH Schmelzer & Pišek d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o.

61


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Si-ja d.o.o. ST Vrbek d.o.o. Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Temmel Erich Landtechnik Terpin Import Export S.p.A. Trakom d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper

Plugi Pflüge Adriano Corsi S.p.A. Agroremont d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Euro globtrade, d.o.o. Fužinar d.o.o. trgovina, storitve, inženiring, Ajdovščina Gady Franz GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Jorstik d.o.o. Kmetijska mehanizacija Trboje, d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Kovaštvo Prelog Alojz s.p. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Panvita d.d. Si-ja d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Temmel Erich Landtechnik Zupan-trade d.o.o.

Traktorski priključki Traktorenanschlüsse Adriano Corsi S.p.A. Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Cerjak d.o.o. Dom 3 d.o.o. Euro globtrade, d.o.o. Farmtech d.o.o. Fužinar d.o.o. trgovina, storitve, inženiring, Ajdovščina GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Goldoni S.p.a. Gorenc-Igor Stare s.p. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Landmaschinenhandel Üllen GmbH Lešnik Lenart d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo Panvita d.d. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Profi kmet d.o.o. R.M. International d.d. Ribnica Romaks Kranj d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo Si-ja d.o.o. ST Vrbek d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Terpin Import Export S.p.A. Trakom d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper Vzorec Raka d.o.o. Zaccaria s.r.l.

Prekopalniki Bodenfräser Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Fužinar d.o.o. trgovina, storitve, inženiring, Ajdovščina Gorenc-Igor Stare s.p. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Itro d.o.o. PE Ljubljana Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. Panvita d.d. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Terpin Import Export S.p.A. Zupan-trade d.o.o.

62


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Podrahljači Bodenlockerer Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Fužinar d.o.o. trgovina, storitve, inženiring, Ajdovščina Gady Franz GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Panvita d.d. Tehnos d.o.o. Žalec Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Škropilniki Spritztechnik Adriano Corsi S.p.A. Ageapol kmetijski program d.o.o. Agromehanika d.d. Kranj Brau d.o.o. Ekoteh d.o.o. Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. Panvita d.d. Temmel Erich Landtechnik TrgoAgro d.o.o. Koper Vreček Agro, d.o.o., Kranj Zupan d.o.o. Predsetveniki Bodenkrümmler Alma in drugi d.n.o. Brau d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo Panvita d.d. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

Brane Eggen Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Gady Franz GmbH Gorenc-Igor Stare s.p. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Jorstik d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo Panvita d.d. Si-ja d.o.o. Terpin Import Export S.p.A. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Trosilniki gnojil Düngerstreuer Adriano Corsi S.p.A. Agromehanika d.d. Kranj Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Farmtech d.o.o. Gady Franz GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

63


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Panvita d.d. Rotometal d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo Si-ja d.o.o. SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Tehnos d.o.o. Žalec Trakom d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. Temmel Erich Landtechnik Okopalniki Kultivatoren Adriano Corsi S.p.A. Agroremont d.o.o. Alma in drugi d.n.o. Brau d.o.o. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Kovaštvo Prelog Alojz s.p. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Temmel Erich Landtechnik Terpin Import Export S.p.A. TrgoAgro d.o.o. Koper Zupan-trade d.o.o.

Cisterne za gnojevko Güllezisternen Adriano Corsi S.p.A. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Hödl Landtechnik GmbH Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Panvita d.d. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo Temmel Erich Landtechnik Zupan-trade d.o.o.

Kombajni Mähdrescher Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. Romaks Kranj d.o.o.

Sejalniki Sämaschinen Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Gady Franz GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. Panvita d.d. Si-ja d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Temmel Erich Landtechnik Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Izkopalniki krompirja Kartoffelroder GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Kosilniki Mäher Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Andrej Terpin srl Brau d.o.o. Gady Franz GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH

Presajalniki in sadilniki Pflanzenmaschinen Adriano Corsi S.p.A. Ageapol kmetijski program d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. Hödl Landtechnik GmbH JJ Trnovec d.o.o.

64


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Kosport d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Profi kmet d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Si-ja d.o.o. SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Struc Tokos d.o.o. Tržič Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Terpin Import Export S.p.A. Trakom d.o.o. Trgovina MKM, Karmen Hojnik s.p. Vzorec Raka d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Temmel Erich Landtechnik Terpin Import Export S.p.A. Trakom d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zupan-trade d.o.o. Nakladalne prikolice Ladewagen Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Bijol d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Panvita d.d. Romaks Kranj d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Trisa, d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Obračalniki in zgrabljalniki Heuwender und Heuschwader Adriano Corsi S.p.A. Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Gady Franz GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Nipret d.o.o. Profi kmet d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Si-ja d.o.o. SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o.

Balirne stiskalnice in ovijalne naprave Ballenpressen und Ballenwickler Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Euro globtrade, d.o.o. Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Nipret d.o.o. Panvita d.d. Romaks Kranj d.o.o. Temmel Erich Landtechnik Trakom d.o.o. Vzorec Raka d.o.o.

65


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Sušilnice za dosuševanje in ventilatorji Trockner für Nachtrocknung und Gebläse Brau d.o.o. Gros d.o.o. Kranj Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Rotometal d.o.o. Schmelzer & Pišek d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o.

Bonum d.o.o. Brau d.o.o. Fabijan d.o.o. Fužinar d.o.o. trgovina, storitve, inženiring, Ajdovščina Gady Franz GmbH GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Goldoni S.p.a. Hartinger e. U. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. Panvita d.d. Si-ja d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Terpin Import Export S.p.A. TrgoAgro d.o.o. Koper Vzorec Raka d.o.o. Zeleni - sistemi d.o.o. Zupan d.o.o.

Transporterji in puhalniki Bandförderer und Gebläse Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. Ekoteh d.o.o. Gros d.o.o. Kranj Kmetijstvo Polanec d.o.o. KWA Anlagenbau GmbH LKS d.o.o. Rotometal d.o.o. Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p. T.S.P. Oprema d.o.o. Silokombajni Siloerntemaschinen Agrosoršak d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini

Pršilniki Sprühgeräte Adriano Corsi S.p.A. Bonum d.o.o. Brau d.o.o. Fabijan d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Panvita d.d. Terpin Import Export S.p.A. Trakom d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Zupan d.o.o.

Silosi Silos Brau d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. KWA Anlagenbau GmbH Roto Podjetje za predelavo in trženje d.o.o. Schmelzer & Pišek d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

Škropilnice Spritzgeräte Agromehanika d.d. Kranj Brau d.o.o. Ekoteh d.o.o. Hartinger e. U. Hödl Landtechnik GmbH Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. LKS d.o.o. Panvita d.d. Semenarna Ljubljana, d.d. Terpin Import Export S.p.A. TrgoAgro d.o.o. Koper

STROJI IN OPREMA ZA SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO MASCHINEN UND GERÄTE FÜR OBST- UND WEINBAU Mulčerji Mulcher Adriano Corsi S.p.A. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agroservis Maksimiljan Vode s.p. Alma in drugi d.n.o.

66


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Turopolje Murska Sobota d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Zupan d.o.o.

LKS d.o.o. Roto Podjetje za predelavo in trženje d.o.o. Kotli za žganjekuho Kessel für Schnapsbrennerei Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p. Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p.

Oprema za oporo trt in dreves Stützgerüste für Reben und Bäume I & J Trta d.o.o. Zupan d.o.o. Mreže za varstvo pred točo Hagelschutznetze Ageapol kmetijski program d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

STROJI IN OPREMA ZA VRTNINARSTVO IN VRTNARSTVO MASCHINEN UND AUSFÜSTUNG FÜR DEN GEMÜSEANBAU UND GARTENBAU Freze Fräsen Active S.r.l. Adriano Corsi S.p.A. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroservis Maksimiljan Vode s.p. Bonum d.o.o. GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Goldoni S.p.a. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. LKS d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Terpin Import Export S.p.A. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj

STROJI IN OPREMA ZA PREDELAVO GROZDJA IN KLETARSTVO MASCHINEN UND AUSRÜSTUNG FÜR TRAUBENVERARBEITUNG UND KELLEREI Razpecljalniki in mlini za grozdje Traubenmühlen Franz Tischler Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. Črpalke za drozgo in vino Pumpen für Traubensaft und Wein Fabijan d.o.o. LKS d.o.o. Pitt d.o.o. Nova Gorica Stiskalnice Pressen Fabijan d.o.o. Gomark d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMS Malerič d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Lavinox Branko Lavrenčič s.p. Mauta - Maurič Otmar s.p. Niko Nikolaj Šraml s.p.

Sadilniki Pflanzgeräte Adriano Corsi S.p.A. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kozina Kranj, d.o.o. LKS d.o.o. Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Tehnos d.o.o. Žalec

Separatorji Separatoren Agro invest Jože Križan s.p. LKS d.o.o.

Sejalnice Sämaschinen Agroservis Maksimiljan Vode s.p. Alma in drugi d.n.o. Brau d.o.o. Dom 3 d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Zeleni - sistemi d.o.o.

Filtri Filter KMS Malerič d.o.o. LKS d.o.o. Sodi iz raznih materialov Fässer aus verschiedenen Materialien Inoks, d.o.o. KMS Malerič d.o.o. Kremet d.o.o. Vipava Lavinox Branko Lavrenčič s.p.

67


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Okopalniki_ Hackgeräte Active S.r.l. Adriano Corsi S.p.A. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroservis Maksimiljan Vode s.p. Alma in drugi d.n.o. Bonum d.o.o. Brau d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Terpin Import Export S.p.A. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Famteh d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. Servostan d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Uniforest d.o.o. Cepilniki Spaltgeräte Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. B.3 S.r.l. Bijol d.o.o. Gomark d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Servostan d.o.o. Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici Temmel Erich Landtechnik Terpin Import Export S.p.A. Trisa, d.o.o. Uniforest d.o.o.

Namakalne naprave Bewässerungsanlagen Ageapol kmetijski program d.o.o. Armex armature d.o.o. Brau d.o.o. Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. Plastic Puglia s.r.l. Rar novi d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Rastlinjaki - plastenjaki Glashäuser - Kunststofftunnele Ageapol kmetijski program d.o.o. Brau d.o.o. Rar novi d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

STROJI IN OPREMA ZA GOZDARSTVO MASCHINEN UND AUSRÜSTUNG FÜR FORSTWIRTSCHAFT

STROJI IN OPREMA ZA UREJANJE OKOLJA IN VRTA MASCHINEN UND AUSRÜSTUNG FÜR UMWELT- UND GARTENGESTALTUNG

Gozdarski vitli Seilwinden für Forstwierschaft Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Poslovne storitvve in kovinarstvo Bojan Černe s.p. Servostan d.o.o. Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici Temmel Erich Landtechnik Uniforest d.o.o.

Kosilniki-vrtni Rasenmäher Active S.r.l. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroservis Maksimiljan Vode s.p. Bonum d.o.o. GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. Kovinostrugarstvo Martin Janžekovič s.p. LKS d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Servostan d.o.o. Tilt d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Motorne žage Motorsägen Active S.r.l. B.3 S.r.l. Ekoteh d.o.o.

68


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Kompostniki Kompostkisten Active S.r.l. LKS d.o.o. Noele, kreativne rešitve, d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Prillinger, d.o.o. Sap tecnica di Sergio Pozar Struc Tokos d.o.o. Tržič Terpin Import Export S.p.A. Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Vrtna oprema Gartenmöbel Active S.r.l. Ageapol kmetijski program d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Armex armature d.o.o. Husqvarna Austria GmbH LKS d.o.o. Roto Podjetje za predelavo in trženje d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA ŽIVINOREJO AUSRÜSTUNG UND MASCHINEN FÜR VIEHHALTUNG Stojišča in oprema stojišč za govedo Stände und Ausrüstung für Rinderhaltung Agrocenter, trgovina d.o.o. Brau d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Indihar Co. d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Niederl GmbH Schauer Agrotronic GmbH Šebenik - livarstvo, ključavničarstvo Urban Šebenik s.p. T.S.P. Oprema d.o.o. Trudi d.o.o.

SREDSTVA ZA SERVISIRANJE KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV MITTEL FÜR WARTUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN UND AUSRÜSTUNG Olja in maziva Öle und Schmierstoffe Active S.r.l. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Bandelli d.o.o. Brau d.o.o. Dovžan d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Naprave za kidanje gnoja Geräte für Entmistung Agrocenter, trgovina d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Indihar Co. d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF Schauer Agrotronic GmbH Šebenik - livarstvo, ključavničarstvo Urban Šebenik s.p. T.S.P. Oprema d.o.o. Trudi d.o.o.

Rezervni deli Ersatzteile Active S.r.l. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroservis Maksimiljan Vode s.p. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj GKN Walterscheid GmbH Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Le-tehnika d.o.o. LKS d.o.o.

Naprave in stroji za krmljenje živali Anlagen und Maschinen für Fütterung Adriano Corsi S.p.A. Agrocenter, trgovina d.o.o. Creina d.d. Kranj Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Indihar Co. d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LinFis d.o.o., Ljubljana

69


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Mauch GmbH & Co. KF Niederl GmbH Nutri Vita d.o.o. Sano, sodobna prehrana živali d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH Si-ja d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o. Trudi d.o.o.

Bukev d.o.o. G.T.S. Utensili snc Hmezad Jeklo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Mag. Andreas Ebner Moses Roith Werkzeuge Semenarna Ljubljana, d.d. Struc Kovačija Muta d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Struc Tokos d.o.o. Tržič Struc Tovarna kos in srpov d.o.o Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Unior Kovaška industrija d.d. Utensili Italia srl Weku Handelsges.m.b.H

Molzni stroji in molzišča Melkmaschinen und Melkstände Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrocvet Drago Zupanič s.p. Agromilk d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Indihar Co. d.o.o.

Razni pripomočki za poljedelstvo Zubehör für den Ackerbau Agrocenter, trgovina d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Krasinox - kovinski izdelki Pavel Trbižan s.p. Semenarna Ljubljana, d.d. Struc Tokos d.o.o. Tržič Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Utensili Italia srl Veriga K.F. d.o.o.

Stroji in oprema za prašičerejo Maschinen und Ausrüstung für Schweinehaltung Agro invest Jože Križan s.p. Agrocenter, trgovina d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH LKS d.o.o. Niederl GmbH Schauer Agrotronic GmbH Šebenik - livarstvo, ključavničarstvo Urban Šebenik s.p. T.S.P. Oprema d.o.o.

Razni pripomočki za sadjarstvo in vinogradništvo Zubehör für den Obst-und Weinbau Krasinox - kovinski izdelki Pavel Trbižan s.p. Roto Podjetje za predelavo in trženje d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Turopolje Murska Sobota d.o.o. Zupan d.o.o.

Stroji in oprema za perutninarstvo Maschinen und Ausrüstung für Geflügelhaltung Agro invest Jože Križan s.p. Agrocenter, trgovina d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema Roland d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o.

Razni pripomočki za predelavo grozdja in kletarstvo Zubehör für die Verarbeitung von Trauben und für die Kellerei Gofer d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

Oprema za rejo drobnice Ausrüstung und Maschinen für Kleinviehhaltung Agrocenter, trgovina d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Šebenik - livarstvo, ključavničarstvo Urban Šebenik s.p.

Razni pripomočki za vrtninarstvo in vrtnarstvo Verschiedenes Zubehör für den Gemüseanbau und den Gartenbau Ageapol kmetijski program d.o.o. Edward EU, s.r.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Struc Kovačija Muta d.o.o. Struc Tokos d.o.o. Tržič Struc Tovarna kos in srpov d.o.o Turopolje Murska Sobota d.o.o.

ORODJA IN PRIPOMOČKI ZA KMETIJSTVO WERKZEUGE UND ZUBEHÖR FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT Ročna orodja za kmetijstvo Handgeräte für Landwirtschaft Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Atila GmbH

70


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Razni pripomočki za gozdarstvo Forstzubehör Famteh d.o.o. Hmezad Jeklo d.o.o. Husqvarna Austria GmbH Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Trisa, d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Veriga K.F. d.o.o.

TRANSPORTNA SREDSTVA IN OPREMA TRANSPORTMITTEL UND ZUBEHÖR Gospodarska vozila Nutzfahrzeuge Avto Rajh d.o.o. Trakom d.o.o. Osebna vozila Pkws Avto Rajh d.o.o. Avtobusni promet Murska Sobota d.d. Dovžan d.o.o. Hyundai Avto Mlakar, Mlakar Marjan s.p.

Razni pripomočki za živinorejo Zubehör und Ausrüstung für die Viehzucht Agrocenter, trgovina d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. PRIVOM Elektronik d.o.o. Roland d.o.o.

Viličarji Gabelstapler Eme T&T d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Strojegradnja in viličarji Horvat, Anton Horvat s.p.

LOV IN RIBOLOV JAGD UND FISCHEREI Moses Roith Werkzeuge Vreček Agro, d.o.o., Kranj

Transporterji Transporter Pišek - Vitli Krpan d.o.o.

TURIZEM TOURISMUS

Prikolice Anhänger Bijol d.o.o. Dovžan d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer Temmel Erich Landtechnik TPV Prikolice d.o.o.

Zdraviliški turizem in turistični kraji Kurtourismus Zdravilišče Radenci d.o.o. Naravni parki Javni zavod Kozjanski park Javni zavod Krajinski park Goričko Javni zavod Krajinski park Kolpa Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje Javni zavod Krajinski park Strunjan Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija Krajinski park Radensko polje - Center Grajski vrt Boštanj d.o.o. Naravni park Julijsko Predgorje Narodni park Nockberge Triglavski narodni park Zavod RS za varstvo narave

Pnevmatike Bereifung Avto Rajh d.o.o. Bartog d.o.o. Čeplak vulkanizerstvo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Skiro d.o.o. Avtomobilska oprema Automobilausstattung Avto Rajh d.o.o. Maziva, olja Schmierstoffe, Öle Adriano Corsi S.p.A. Bartog d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.

71


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

OPREMA IN PRIPOMOČKI ZA GOSPODINJSTVO AUSSTATTUNG UND HILFSMITTEL FÜR HAUSHALT

Kotli za ogrevanje Keizkessel Biomasa d.o.o. ETIKS d.o.o. Štore Herz d.d. Kovintrade, mednarodna trgovina d.d. Celje WVterm d.o.o.

Aparati za gospodinjstvo Küchengeräte Agrocenter, trgovina d.o.o. Bralko d.o.o. Jeklo-imex d.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Parnad d.o.o. Tilt d.o.o.

Peči in kamini Heizöfen ETIKS d.o.o. Štore Fotovolt d.o.o. Kovintrade, mednarodna trgovina d.d. Celje Polibet Kft Sojos d.o.o.

Razni pripomočki za gospodinjstvo Küchenzubehör Agrocenter, trgovina d.o.o. Atom d.o.o. Bralko d.o.o. Jeklo-imex d.o.o. Panpan d.o.o. Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p.

Radiatorji in grelna telesa Radiatoren Lentherm-invest d.o.o. Lenart Zalogovniki Speicher Frigor d.o.o. Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p. Lentherm-invest d.o.o. Lenart

ELEMENTI ZA GRADBENIŠTVO BAUELEMENTE

Toplotne črpalke Wärmepumpen Lentherm-invest d.o.o. Lenart

Kritine Dachdeckungen Esal d.o.o. Hosekra d.o.o. Krovstvo Petrovič d.o.o. Lindap SKM d.o.o. Lončarič-montaža d.o.o. Mebi, d.o.o.

Solarni sistemi Solarsysteme Frigor d.o.o. Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p. Hidria inženiring d.o.o. Kovintrade, mednarodna trgovina d.d. Celje Lentherm-invest d.o.o. Lenart

INŠTALACIJE IN OPREMA INSTALLATIONEN UND AUSSTATTUNG Hargassner Ges.mbH Hackgut-PelletsHeizung WVterm d.o.o.

STAVBNO POHIŠTVO BAUELEMENTE Okna Fenster Arcont IP d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizarstvo Sitar Branko s.p. Satler okna in vrata d.o.o. Tridom d.o.o.

OPREMA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE KÜHL- UND WÄRMETECHNIK Ogrevalna tehnika Heizungsinstallationen ETIKS d.o.o. Štore Frigor d.o.o. Hargassner Ges.mbH Hackgut-PelletsHeizung Hidria inženiring d.o.o. Ika, Žiri, d.o.o. Kovintrade, mednarodna trgovina d.d. Celje Lentherm-invest d.o.o. Lenart Sojos d.o.o. WVterm d.o.o.

Vrata Türen Arcont IP d.o.o. Družinsko podjetje Kosič d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizarstvo Sitar Branko s.p. Satler okna in vrata d.o.o. Slodoor's Robert Slana s.p. Tridom d.o.o.

72


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Garažna vrata Garagentore Arcont IP d.o.o. Družinsko podjetje Kosič d.o.o. ROLTEK d.o.o. Satler okna in vrata d.o.o. Slodoor's Robert Slana s.p. Tridom d.o.o.

Bazeni Schwimmbecken Ageapol kmetijski program d.o.o. Vodometi Springbrunnen Ageapol kmetijski program d.o.o. Vrtno pohištvo Gartenmöbel Dom 3 d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d.

Ograje_ Geländer Alu ograje Elšnik Lilijana s.p. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p.

Brunarice Holzhäuser Szombati Janos - Grund

Stopnice Treppen Josef Steiner d.o.o. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p.

GRADBENA OPREMA IN ORODJA BAUZUBEHÖR UND- WERKZEUGE Lestve Leitern Josef Steiner d.o.o.

NOTRANJA OPREMA INNENRAUMAUSSTATTUNG Senčila Sonnenblenden Arcont IP d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer ROLTEK d.o.o. Satler okna in vrata d.o.o.

Gradbeni odri Baugerüste Josef Steiner d.o.o.

KOMUNALNA OPREMA KOMMUNALAUSSTATTUNG Lešnik Lenart d.o.o.

Pohištvo Möbel Arcus PRO d.o.o. Mizarstvo Sitar Branko s.p.

BLAGO ZA ŠIROKO PORABO KONSUMWAREN OPREMA ZA VRT IN OKOLICO HIŠE AUSSTATTUNG FÜR GARTEN UND HAUSUMGEBUNG

Izdelki domače obrti Hausgewerbeprodukte Lončarski izdelki Zelko Franc Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. Silvester Košmrlj suha roba s.p. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p.

Zimski vrtovi Wintergärten Ageapol kmetijski program d.o.o. Arcont IP d.o.o. Satler okna in vrata d.o.o. Rastlinjaki Gewächshäuser Ageapol kmetijski program d.o.o. Rar novi d.o.o.

Oblačila Kleidung Rejes Sebstjan Roj s.p. Obutev Beschuhung L'Quedra Franc Burnik s.p.

Vrtne ograje Gartenzäune Inoks, d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p.

Usnjeni izdelki Lederwaren L'Quedra Franc Burnik s.p.

73


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Kozmetika Kosmetik Atom d.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p.

Zavarovalnice Versicherungen Grawe zavarovalnica d.d. Zavarovalnica Maribor d.d. Zavarovalnica Tilia d.d.

Delovna in zaščitna oblačila Arbeits- und Schutzkleidung Fitocenter d.o.o. Schloffer in Drevenšek d.o.o. Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p. Žagar Marjeta s.p.

Banke Banken Deželna banka Slovenije d.d. Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje

LITERATURA LITERATUR

Šole Schulen Biotehniška šola Maribor Biotehniška šola Rakičan Biotehniški center Naklo Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola Biotehniški izobraževalni center, Medpodjetniški izobraževalni center Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Šolski center Šentjur Tehniški šolski center Nova Gorica Biotehniška šola Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Strokovna literatura Fachliteratur ČZD Kmečki glas, d.o.o. Emili - Emilija Pavlič s.p. GPZ z.o.o. Kmetijska založba d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Vaš profit d.o.o. Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG Leposlovne knjige, revije Bücher, Zeitschriften ČZD Kmečki glas, d.o.o. Salomon d.o.o. Ljubljana

INŠTITUCIJE INSTITUTIONEN Carinska uprava RS, Carinski urad M. Sobota Center za zdravje in razvoj Murska Sobota Čebelarska zveza Slovenije Delavska hranilnica d.d. Ljubljana DLG e. V. (German Agricultural Society) GIZ meso-izdelki Slovenije IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Inštitut Kon-cert Maribor Kasaška zveza Slovenije Konzorcij biotehniških šol Slovenije Lovska zveza Slovenije Mediteranski inštitut za monitoring Razvojna agencija Kozjansko Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Sindikat kmetov Slovenije Slovensko združenje rejcev konj pasme Haflinger Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave Zadružna zveza Slovenije z.o.o. Zavod za gozdove Slovenije Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme Združenje turističnih kmetij Slovenije

Ministrstva Ministerien Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Uprava za obrambo Maribor Ministry of Agriculture and Food Industry

74


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

Veleposlaništva in konzulati Botschaften und Konsulaten Embassy of the Federative Republic od Brazil to Ljubljana Veleposlaništvo Češke republike Veleposlaništvo Republike Poljske

VISOKE GRADNJE HOCHBAUTEN Montažne hiše Fertighäuser Wolf sistem d.o.o.

Društva Vereine Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src Društvo zeliščarjev Pomurje

EMBALAŽA VERPACKUNG Albatros.si, d.o.o. Stražaplastika d.d. Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

Vinogradniška društva Weinbauvereine Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije

STROJI ZA PAKIRANJE VERPACKUNGSMASCHINEN Polnilne linije Abfüllsysteme Fabijan d.o.o.

ZLD in LD Slowenischer Jagdverband Lovska zveza Slovenije Zbornice Kammern GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

STROJI ZA OZNAČEVANJE BESCHILDERUNGSMASCHINEN

STORITVE IN IZDELKI DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI DIENSTLEISTUNGEN UND PRODUKTE DER NEBENERWERBSTÄTIGKEIT AUF DEM BAUERHOF

SKLADIŠČENJE LAGERUNG

Etiketirni stroji Etikettiermaschinen Fabijan d.o.o.

Oprema in pripomočki za skladiščenje Lagerausstattung und Zubehör Agrocenter, trgovina d.o.o. Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

Ponudbe za dopuste na kmetiji Angebote für Ferien am Bauernhof Združenje turističnih kmetij Slovenije

Zaboji Behälter Albatros.si, d.o.o.

Ponudba izletniških kmetij z vinotoči Angebote der Buschenschänke Združenje turističnih kmetij Slovenije

Palete Paletten Albatros.si, d.o.o. Stražaplastika d.d.

VARSTVO OKOLJA UMWELTSCHUTZ

Transportni vozički Transportwagen Josef Steiner d.o.o.

Čistilne naprave Kläranlagen Aquaemundus d.o.o. Armex armature d.o.o. Roto Podjetje za predelavo in trženje d.o.o.

75


Razstavljavec Aussteller

Razstavljavec Aussteller

DRUGO VERSCHIEDENES Agro-Expo, Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemyslaw P. Kowalski Albin promotion d.o.o. Ambasada zdravja Andreja Fras s.p. Atila GmbH Atom d.o.o. Bartog d.o.o. Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p. Bralko d.o.o. Cesar Cotacachi Čeplak vulkanizerstvo d.o.o. ČZD Kmečki glas, d.o.o. DLG e. V. (German Agricultural Society) Elementum - AG d.o.o. Eurotunnel S.r.l. Firena d.o.o. Fitocenter d.o.o. Fotovolt d.o.o. GPZ z.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p. Iskra Varjenje, d.o.o. Jeklo-imex d.o.o. Keter Organica d.o.o. Konik, trgovsko podjetje d.o.o. Lango d.o.o. Lestako tim, Kostič Miodrag s.p. Lončarski izdelki Zelko Franc Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. L'Quedra Franc Burnik s.p. Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. Messer Slovenija d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Optika Clarus, Planeta d.o.o. Ortopedica d.o.o. Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. Panonija.net, oglaševanje in storitve, Slavko Rajšp s.p. Panpan d.o.o. Parnad d.o.o. Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p. Pir, Ines Geisler s.p. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Plinarna Maribor d.o.o. Podjetje Trg, trgovina d.o.o. Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. Rauter zanesljiv strelovod Salomon d.o.o. Ljubljana Schloffer in Drevenšek d.o.o. Sinerg d.o.o. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Slovenske železnice, d.o.o. Soven d.o.o. Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p. Tara, Rade Stamenkovič s.p. Temmel Erich Landtechnik TIC Moravske Toplice Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p. Vaš profit d.o.o.

Wolf sistem d.o.o. Yacuda, Jacuda.eu, Raziskave in razvoj mehatronike Jadranko Cupać s.p. Za varjenje d.o.o. Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p. Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG Žagar Marjeta s.p.

76


3 NaÄ?rti razstavnih prostorov Geländeplan


NAČRT RAZSTAVIŠČA GELÄNDEPLAN

LEGENDA LEGENDE

78


RAZSTAVNE HALE A živila, razstava "Kupujem slovensko", A1 Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, kolektivne gospodarske predstavitve tujih držav A1 sredstva za prehrano in zdravstveno A2 varstvo živali, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, oprema in orodja za kmetijstvo, blago za široko porabo B Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, strokovne in poslovne institucije, semena B1 osebna in dostavna vozila C1 stavbno pohištvo, strešne kritine, obnovljivi viri energije, izdelki domače obrti C2 hlevska oprema, stroji in oprema za živilskopredelovalno industrijo, oprema za gastronomijo, kmetijska oprema in orodja C3 vino, oprema za vinarstvo in vinogradništvo, kmetijske in živilske šole Slovenije

AUSSTELLUNGSHALLEN A Lebensmittel, Ausstellung „Ich kaufe slowenische Ware ein“, A1 Wirtschaftskammer Sloweniens, Kammer der Landwirtschafts- und Lebensmittelbetriebe Sloweniens, Gewerbe- und Unternehmerkammer Sloweniens, Gemeinschaftsausstellungen ausländischer Staaten A1 Dünge-, Futter Pflanzenschutzmittel, A2 Zubehör und Werkzeuge für die Landwirtschaft, allgemeine Konsumgüter B Ministerium für Landwirtschaft, Forstwesen und Ernährung der R Slowenien, Slowenische Land- und Forstwirtschaftskammer, Slowenischer Genossenschaftsverband, Interessen- und Fachgemeinschaften, Saatgut B1 Personenkraftwagen und Lieferwagen C1 Fenster und Türen, Dachdeckungen, Erneuerbare Energiequellen, Erzeugnissedes Haus-uns Kunstgewerbes C2 Stalleinrichtungen, Zubehör und Werkzeuge für die Landwirtschaft, Maschinen und Zubehör für die Lebensmittelindustrie, Gastronomiezubehör, C3 Weine, Weinbau- und Kellereizubehör, Landwirtschaftsund Nahrungsmittelschulen Sloweniens

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR kmetijska mehanizacija, orodja in oprema, gozdarska oprema, hlevska oprema, vinogradniška in vinarska oprema

FREIGELÄNDE Landmaschinen, Zubehör und Werkzeuge für die Landwirtschaft, Antrieb-und Anschlussmaschinen und Werkzeuge für, Werkzeuge und Zubehör, Stalleinrichtungen, Weinbau- und Kellereizubehör

STROKOVNE IN POUČNE RAZSTAVE D Doživimo podeželje slovenska regionalna kulinarična, rokodelska in turistična ponudba, naravni parki zavarovana območja, zelišča, aromatske rastline, gostinska ponudba domačih jedi D1 razstava prašičev D2 razstava konj, razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali D3 razstava goveje živine iz Slovenije in avstrijske Štajerske D4 razstava drobnice

FACH- UND LEHRAUSSTELLUNGEN D »Erleben wir die ländliche Gegend« - slowenisches regionales Kulinarik-, Handwerksund Fremdenverkehrsangebot, Naturparks - geschützte Gebiete, Kräuter, Aromatische Pflanzen D1 Schweineausstellung D2 Pferdeausstellung, Ausstellung von slowenischen autochthonen Nutztierrassen D3 Viehausstellung aus Slowenien und Steiermark D4 Kleinviehausstellung

VZORČNI NASADI N1 Zavod za gozdove Slovenije, razstava lesov, delavnice Gozdna šola, razstava foto, likovnega in literarnega natečaja ob mednarodnem letu gozdov, predstavitev gozdarskih šol, predstavitev LAS Srce Slovenije, LAS Jarenina, LAS Mislinjske in Dravske doline, gozdno parkovni nasad in sejemska učna gozdna pot N2 vzorčni nasad: vrtnine, zelišča, slovenske avtohtone, domače in udomačene rastline N3 slovenski trsni izbor N4 vzorčni nasad: hibridi koruze, vrtnine VH Vinski hram Razstava in pokušnja ocenjenih vin 37. odprtega državnega ocenjevanja vin „Vino Slovenija Gornja Radgona“ 2011 DP demonstracijski prostor P prireditveni prostor S družabni program

MUSTERANPFLANZUNGEN N1 Ausstellung von Holzarten, Workshops „Waldschule“, Präsentation der lokalen Aktionsgruppen, Forst- und Parkanpfl anzung N2 Musteranpflanzung: Gemüse, Kräuter, Slowenische autochthone, heimische und domestifizierte Pflanzen N3 Slowenische Weinrebeselektionen N4 Musteranpfl anzung: Maishybride, Gemüsesorten VH Weinhaus Ausstellung und Verkostung der Weine, die an der 37. Offenen Landesbewertung Vino Slovenija Gornja Radgona 2011 bewertet wurde M Manege DP Vorführungsplatz P Veranstaltungspavillon S Unterhaltungsprogramm

79


HALA A HALLE A

100 101 102 103 104 104 104 104a 104b 104c 105 105a 105B 106 107 108 108a 109 110 110a 110b

111 112 113 114

Benedict d.o.o. Euronatura di Cotič Bruno Hornig Brückler Grosshadelsges.mbH. Firmengruppe Kastner 115 Bandelli d.o.o. 115a DLG e. V. (German Agricultural Society) 116 Ministry of Agriculture and Food Industry 117 Slo-kos 118 Mlekarna Celeia, d.o.o. 119 Embassy of the Federative Republic of Brazil 120 Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine 121 Keter Organica d.o.o. 122 Čebelarska zveza društev Pomurja 122 Čebelarska zveza Slovenije 123 Pomurske mlekarne, d.d. M. Sobota 125 Radenska d.d. Radenci 125 Zdravilišče Radenci d.o.o. 126 Kras mesnopredelovalna industrija d.d. 127 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 128 Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot 130 GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Labena d.o.o. GPZ z.o.o. Emili - Emilija Pavlič s.p. Icemax d.o.o. Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Oljarna Štumperger, Karel Štumperger NMC d.o.o. Logatec Inštitut Kon-cert Maribor GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij GIZ Kranjska klobasa Pomurska turistična zveza TIC Moravske Toplice ČZD Kmečki glas, d.o.o. Veleposlaništvo Republike Poljske Agro-Expo, Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemyslaw P. Kowalski Veleposlaništvo Češke republike Nabko Holding Group LTD STS Print SSC Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota

80


HALA A1 HALLE A1

204 201 202 203 206 207 209 210 211

212 213 214 215 216 217 218 220 221 222

Slovenske železnice, d.o.o. Grawe zavarovalnica d.d. Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o. Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p. Antichi sapori dell'umbria snc Lek Veterina d.o.o. Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Albatros.si, d.o.o.

81

Drop shop d.o.o. Salomon d.o.o. Ljubljana Husqvarna Austria GmbH Mediteranski inštitut za monitoring Jeklo-imex d.o.o. Active S.r.l. Stražaplastika d.d. L'Quedra Franc Burnik s.p. PromodSolar d.o.o. Fotovolt d.o.o.


HALA A2 HALLE A2

300 300a 300b 301 302 303 304 305 306

306a 307 307a 308 309 310 311a 312a 313

314 315 32 321

Plinarna Maribor d.o.o. Zeleni - sistemi d.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p. Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p. 322 Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. 324 Atom d.o.o. 327 Sinerg d.o.o. 327a Albin promotion d.o.o. 328 Calze d.o.o. 329 Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. 331 Ortopedica d.o.o. 332 Trgodom No. 1 d.o.o. 333 Zepter Slovenica d.o.o. 334 Firena d.o.o. 336 Ambasada zdravja Andreja Fras s.p. 337 Lango d.o.o. 338 Pro-Intex 339 Bralko d.o.o.

Adriatica spa 4 A d.o.o. Tilt d.o.o. AGROsolution GmbH & Co. KG Noele, kreativne rešitve, d.o.o. PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies Cinkarna Celje d.d. Plastic Puglia s.r.l. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. ADJA natura d.o.o. Fitocenter d.o.o. Sap tecnica di Sergio Pozar Linzer Agro Trade GmbH Tecnozoo di Vanzetto G & C snc Agroruše d.o.o. Sacl d.o.o. Trgovina MKM, Karmen Hojnik s.p. Petrokemija, d.d. Kutina

82


HALA B, B1 HALLE B, B1

808 809 810 811 812

HALA B 800 Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. 800a Delavska hranilnica d.d. Ljubljana 801 Pioneer semena holding GmbH Parndorf PHS Poslovno svetovanje Podru탑nica M.Sobota 802 Zavarovalnica Tilia d.d. 803 Bayer d.o.o. Bayer CropScience 805 Semenarna Ljubljana, d.d. 806 Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. 807 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Zadru탑na zveza Slovenije z.o.o. De탑elna banka Slovenije d.d. Sindikat kmetov Slovenije Agrosaat d.o.o. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

HALA B1 8001 Avto Rajh d.o.o. 8002 Avtobusni promet Murska Sobota d.d. 8003 Hyundai Avto Mlakar, Mlakar Marjan s.p.

83


HALA C1 HALLE C1

700 701 702 703a 704 705 706 709 710 712 713 714 715 716 717 718 719

719a Lindap SKM d.o.o. 720 Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. 721 Lončarski izdelki Zelko Franc 723 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota 724 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Uprava za obrambo Maribor 725 Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. 750 Herz d.d. 751 Yacuda, Jacuda.eu, Raziskave in razvoj mehatronike Jadranko Cupać s.p. 752 Arcont IP d.o.o. 754 Družinsko podjetje Kosič d.o.o. 754 Takt d.o.o. 755 Slodoor's Robert Slana s.p.

ROLTEK d.o.o. Mebi, d.o.o. Krovstvo Petrovič d.o.o. Tridom d.o.o. Pretent d.o.o. Mizarstvo Sitar Branko s.p. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Karba mge, d.o.o. Ljutomer Parnad d.o.o. Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p. WVterm d.o.o. Satler okna in vrata d.o.o. Esal d.o.o. Frigor d.o.o. Biomasa d.o.o. Ika, Žiri, d.o.o. Drop shop d.o.o.

84


HALA C2 HALLE C2

600 604 605 605a 605b 606 607 608 610 613 614 616

617 618 619 620 622 623 624 626 627 628 629 630 631

Prillinger, d.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Cookinox d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. PRIVOM Elektronik d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p. KWA Anlagenbau GmbH Niederl GmbH Pitt d.o.o. Nova Gorica Kovinostrugarstvo Martin Janžekovič s.p. Plevnik d.o.o.

85

Perko tehtnice d.o.o. Edward EU, s.r.o. Kimi d.o.o. Le-tehnika d.o.o. Schmelzer & Pišek d.o.o. Krim d.o.o. Gollenz Alexander s.p. Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Winterhalter Gastronom d.o.o. Iskra Varjenje, d.o.o. Konik, trgovsko podjetje d.o.o. Eurobond Technologies OG Panpan d.o.o.


HALA C3 HALLE C3

400 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 403 404 405 406

Ecolab d.o.o. Maribor Kapela vinogradništvo in vinarstvo d.d. Kmečka zadruga Krško z.o.o. Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. P & F Jeruzalem Ljutomer d.o.o. P & F Jeruzalem Ormož d.o.o. Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. Vinakoper d.o.o. Vinakras z.o.o. Sežana Vinska družba Slovenije, d.o.o. Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo Razvojna agencija Kozjansko Tehnomatika d.o.o. KMS Malerič d.o.o. Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije 406a Vinar Kupljen d.o.o. 408 Vindija d.d. Prehrambena industrija 409 Zavod Slovino 410 Silvester Košmrlj suha roba s.p. 410a Wine route of Zala County 411 Gofer d.o.o. 412 Messer Slovenija d.o.o. 414 Trsničarska zadruga Žiher z.o.o. 415 Mesarija Kimi d.o.o. 416 Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis 417 Vinag Sadjarstvo in vinarstvo d.d. 418 Zupan d.o.o. 501 Zavarovalnica Maribor d.d. 502 I & J Trta d.o.o. 503 Kmetijska založba d.o.o. 504 Elementum - AG d.o.o. 505 Zepter Slovenica d.o.o. 506 Arcus PRO d.o.o.

507 508 511 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520

86

Optika Clarus, Planeta d.o.o. Pir, Ines Geisler s.p. Banka Koper d.d. Biotehniška šola Maribor Biotehniški center Naklo Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola Biotehniški izobraževalni center, Medpodjetniški izobraževalni center Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo Konzorcij biotehniških šol Slovenije Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Šolski center Šentjur Tehniški šolski center Nova Gorica Biotehniška šola Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo


HALA D HALLE D

01 02 03 05 05 05 05 05 05 05

M.M. Kaučič d.o.o. Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Javni zavod Kozjanski park Javni zavod Krajinski park Goričko Javni zavod Krajinski park Kolpa Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje Javni zavod Krajinski park Strunjan Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija Krajinski park Radensko polje - Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.

05 05 05 05 06 07 08 09 12 13 14 15

87

Naravni park Julijsko Predgorje Narodni park Nockberge Triglavski narodni park Zavod RS za varstvo narave Soven d.o.o. Združenje turističnih kmetij Slovenije Društvo zeliščarjev Pomurje Lovska zveza Slovenije Društvo Arnika Center za zdravje in razvoj Murska Sobota Sadjarstvo Smodiš Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z1 FREIGELÄNDE Z1

1005 Si-ja d.o.o. 1006 Uniforest d.o.o. 1007 Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. 1007 Zupan-trade d.o.o. 1008 Gomark d.o.o.

1001 SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini 1002 Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici 1003 Zupan d.o.o. 1004 INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o.

88


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z2 FREIGELÄNDE Z2

2001 2002 2003 2003a 2004 2005 2006 2006a 2006b 2007 2008 2009a 2009b 2010 2010 2011 2012 2013 2016 2016 2016

TrgoAgro d.o.o. Koper Cerjak d.o.o. Lešnik Lenart d.o.o. Armex armature d.o.o. Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p. Kovaštvo Prelog Alojz s.p. Krasinox - kovinski izdelki Pavel Trbižan s.p. Vina Fleisinger Veriga K.F. d.o.o. Lavinox Branko Lavrenčič s.p. Kremet d.o.o. Vipava PS Mercator d.d., Izvršno področje Veleprodaja Tovarna močnih krmil Črnci d.d. Nipret d.o.o. Terpin Import Export S.p.A. Agroremont d.o.o. Fabijan d.o.o. Adriano Corsi S.p.A. Bukev d.o.o. Struc Kovačija Muta d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o.

2016 2016 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2038a 2039 2040 2041

89

Struc Tokos d.o.o. Tržič Struc Tovarna kos in srpov d.o.o Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Farmtech d.o.o. Creina d.d. Kranj Gorenje GTI, d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Pinus TKI d.d. Zeleni - sistemi d.o.o. Agromehanika d.d. Kranj Lončarič-montaža d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Hmezad Jeklo d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Aquaemundus d.o.o. Mauta - Maurič Otmar s.p. Niko Nikolaj Šraml s.p. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Vina Avos, Jože Kocuvan Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Kolenc Gašper s.p. Hidria inženiring d.o.o. Bralko d.o.o. Drop shop d.o.o.


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z3 FREIGELÄNDE Z3

3012 Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p. 3012aPosredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. 3013 Hosekra d.o.o. 3014 Schloffer in Drevenšek d.o.o. 3015 Inoks, d.o.o. 3016 Landmaschinenhandel Üllen GmbH 3017 Agroservis Maksimiljan Vode s.p. 3020 Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. 3022 Ekoteh d.o.o. 3023 Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p. 3024 M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.

3001 Goldoni S.p.a. 3002 Fužinar d.o.o. trgovina, storitve, inženiring, Ajdovščina 3003 Trisa, d.o.o. 3003bRadio Murski val 3004 Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje 3006 Jata Emona d.o.o. 3006aSlaščičarna Milaim Derviši s.p. 3006bPasco lepila - Jure Maksimovič s.p. 3007 Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. 3008 Famteh d.o.o. 3009 Unior Kovaška industrija d.d. 3011 Roto Podjetje za predelavo in trženje d.o.o.

90


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z4 FREIGELÄNDE Z4

4015bIzdelava sladoleda Šport Emruli Vahit s.p. 4016 Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. 4017 Sojos d.o.o. 4017aČeplak vulkanizerstvo d.o.o. 4018 Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema 4019 Žagar Marjeta s.p. 4020 Agrocenter, trgovina d.o.o. 4021 G.T.S. Utensili snc

4000 4001 4002 4003 4004 4006

Komteh d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Kmetijstvo Polanec d.o.o. R.M. International d.d. Ribnica JJ Trnovec d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. 4009 Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. 4010 Tiba elektromotorji d.o.o. 4015 Benedict d.o.o.

91


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z5, Z6 FREIGELÄNDE Z5, Z6

Z6

Z5

92


Z6 6005 6006 6007 6008 6009 6010

6000 Panvita d.d. 6001 Kosport d.o.o. 6001aAgro banis d.o.o. 6002 Raiffeisen d.o.o. 6003 Nutri Vita d.o.o. 6004 Fritz Jeitler Futtermittel GmbH 6004aItaly Bitree S.r.l.

Sano, sodobna prehrana živali d.o.o. Zaccaria s.r.l. Temmel Erich Landtechnik Eurotunnel S.r.l. Trudi d.o.o. Agrocvet Drago Zupanič s.p.

Z5 5001 5002 5002 5003 5004 5006 5007 5007 5007 5007 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5019 5020 5021 5022 5023

5024 Franz Tischler 5024aRoland d.o.o. 5025 Dovžan d.o.o. 5026 Hartinger e. U. 5027 Mauch GmbH & Co. KF 5028 Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. 5029 Larix GT d.o.o. 5030 Rar novi d.o.o. 5031 Kmetijska mehanizacija Trboje, d.o.o. 5032 Vzorec Raka d.o.o. 5033 Wolf sistem d.o.o. 5060 Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. 5061 Vi-ja d.o.o. 5063 Polibet Kft 5064 Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo 5067 Gros d.o.o. Kranj 5068 Mag. Andreas Ebner 5069 Ageapol kmetijski program d.o.o. 5070 Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi 5071 MOP Pelko d.o.o. 5072 Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p. 5074 Rotometal d.o.o. 5075 Kozina Kranj, d.o.o. 5076 Edward EU, s.r.o. 5077 Weku Handelsges.m.b.H

Gorenc-Igor Stare s.p. Agro invest Jože Križan s.p. Experta d.o.o. Andrej Terpin srl Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH Agrosoršak d.o.o. Jorstik d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Romaks Kranj d.o.o. TPV Prikolice d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH Šebenik - livarstvo, ključavničarstvo Urban Šebenik s.p. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Itro d.o.o. Štore Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Kancler sistem d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o. Agromilk d.o.o. Haas dom - Vaš dom d.o.o. Agrana Bioethanol GmbH

93


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z8 FREIGELÄNDE Z8

8023b

8023a 8023

8030a 8028 8030

8014

VHOD 1 8013

8012

8011a

WC

8011

B 8010

8024

C1

8051

8013

8028a

8000 8049 8029

8025

8032 8033

8022

8015

8008

8048 8047

8022a

8029a

8021a 8021

B1

8025

8020a

8007

8001

8039 8038 8037

8016 8005

8020

8001a 8036

WC

8004b

8004a 8004

G +

8002

5

8034 8035

8027

8041 8042

8043

8045 8048 8045a

b

8046 8003

B 8003 VHOD 2

94

B


8024 Bartog d.o.o. 8025 Servostan d.o.o. 8027 GKN Walterscheid GmbH 8028 Dom 3 d.o.o. 8028aRadio Maxi 8029 Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota 8029aETIKS d.o.o. Štore 8030 Phejton d.o.o. 8030aAlu ograje Elšnik Lilijana s.p. 8032 LinFis d.o.o., Ljubljana 8033 ABV kovinski izdelki d.o.o. 8034 Bernardis Paolo 8035 Atila GmbH 8036 Kovintrade, mednarodna trgovina d.d. Celje 8037 Moses Roith Werkzeuge 8038 Slaščičarna Milaim Derviši s.p. 8039 AALT d.o.o. 8041 Trgovsko podjetje Lar d.o.o. 8042 Josef Steiner d.o.o. 8043 Pivovarna Kostanj Primož Žnuderl s.p. 8045 Narava daje, Matjaž Perša s.p. 8045aGoldoni S.p.a. 8046 Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p. 8047 Narava daje, Matjaž Perša s.p. 8048 Izdelava sladoleda Šport Emruli Vahit s.p. 8049 Mag. Andreas Ebner 8051 Bohinjska sirarna d.o.o.

8000 Trakom d.o.o. 8001 Profi kmet d.o.o. 8001aRomaks Kranj d.o.o. 8002 GM Mustang, Marijan Fujan s.p. 8003 Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. 8004 Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. 8004aSzombati Janos - Grund 8004bRauter zanesljiv strelovod 8005 Bijol d.o.o. 8007 Avto-mat & Co. d.o.o. 8008 ST Vrbek d.o.o. 8010 Bonum d.o.o. 8011 Podjetje Trg, trgovina d.o.o. 8011aBrau d.o.o. 8012 Meko d.o.o. 8013 LKS d.o.o. 8014 Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p. 8015 Euro globtrade, d.o.o. 8016 Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo 8020 Skiro d.o.o. 8020aZa varjenje d.o.o. 8021 TPGozd Miha Jurančič s.p. 8021aEme T&T d.o.o. 8022 Alma in drugi d.n.o. 8022aStrojegradnja in viličarji Horvat, Anton Horvat s.p. 8023 Hargassner Ges.mbH Hackgut-Pellets-Heizung 8023aHeizomat GmbH 8023bTech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer

95


PRODAJNA ULICA VERKAUFSSTRASSE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

13

Akra d.o.o. Frizerski studio D in gostinstvo Darinka Vidovič s.p. Utensili Italia srl Lastovica d.o.o. Feida d.o.o. Martonne Stejer FA DA d.o.o. Trgovina Anemari Daniel Antolin s.p. Trdan Janez s.p. Hermes and Andreja Gačnik s.p. Calze d.o.o. Zupan Stanislav s.p. Gledališka kavarna Maribor

19 20 21 22 23 24

96

Bistro Partis, Katja Gomboc Korošak s.p. Trgovina Leonteja, Mateja Kotorčević s.p. Trgovina Lea Kotorčevič Prelič Lea s.p. Čeh Ana s.p. Domača obrt lesna galanterija Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Herbert's Grill Haliti Shefkije s.p.


4 Razstavni program Ausstellungsprogramm • Široka potrošnja Konsumwaren • Gostinstvo Gastwirtschaft


4 A d.o.o. A2/300a Cvetlična 12, SI-2270 Ormož Tel.: 02/740 1619, Fax: 02/741 1080 vinko.stefancic@volja.net www.analiza-zemlje.com Analiza zemlje, storitve precizne agronomije, urejanje gnojenja z mikroelementi, izdelava individualnih mešanic mikroelementov Bodenanalysen, Dienstleistungen der präzisen Landwirtschaft, Düngeplanung mit Mikroelementen, Erstellung individueller Mischungen von Mikroelementen

AALT d.o.o. Z8/8039 Ferberjeva 14, SI-1000 Ljubljana Tel.: 041/548 184, Fax: 08/205 0521 info@aalt.si www.kavni-avtomati.si Kavni avtomati Jura in WMF - Predstavljamo vam popolnoma avtomatske kavne aparate za profesionalno uporabo, pisarne in gospodinjstva. Avtomati sproti meljejo kavna zrna in samodejno penijo pravo mleko za kavnomlečne napitke. Vabimo vas na izvrsten kapučino, Espresso, ali Latte Macchiato, ki ga strežemo iz mobilne enote Jura. Kaffeeautomaten Jura und WMF - Wir stellen zwei völlig neue Kaffeeautomaten für den professionellen Gebrauch vor, auch für Office und Haushalt. Die Kaffeebohnen werden direkt gemahlen und die Milch aufgeschäumt. Wir laden Sie zu einem vorzüglichen Capuccino, Espresso oder Latte Macchiato von unserem Jura Kaffeevollautomaten ein.

ABK d.o.o. A/108 Marketing, inženiring, trgovina Špruha 13, 1236 Trzin, Slovenija Tel.: 00386 1 564 40 13, Fax: 00386 1 564 40 20 mateja.zupan@abk.si ABK d.o.o. na slovenskem trgu zastopa interese in prodaja proizvode priznanih poljskih proizvajalcev Die Firma ABK d.o.o. vertritt auf dem slowenischen Markt die Interessen polnischer Firmen und verkauft die Produkte anerkannter polnischer Produzenten

ABV KOVINSKI IZDELKI d.o.o. Z8/8033 Sela pri Dobu 3, SI-1296 Šentvid pri Stični Tel.: 01/780 5018, Fax: 01/787 4518 abv@abv.si www.abv.si Izdelava in montaža jeklenih montažnih objektov za industrijo, skladiščenje in kmetijstvo. Dobava in montaža izoliranih strešnih in fasadnih plošč z vsemi kleparskimi zaključki. Nudimo tudi storitve razreza, krivljenja, čiščenja jeklenih elementov, usluge z dvigali, svetovanje in izdelavo gradbene dokumentacije Herstellung und Montage fertiger Stahlkonstruktionen für Industriebauten, Lagerhäuser und Landwirtschaft. Lieferung und Montage isolierter Dach- und Fassadenplatten mit allen Dachabschlüssen. Schnitt, Verbiegen und Reinigung von Stahlelementen, Dienstleistungen mit Aufzügen und Kränen, Beratung und Erstellung der Baudokumentation 98


ACTIVE S.r.l. A1/217 Via Delmoncello 12, I-26037 San Giovanni in C. Tel.: 0039 0375/91 742, Fax: 0039 0375/91 684 info@pvg.si, mail@active-srl.com www.active-srl.com Profesionalne motorne kose, vrtne kosilnice, motorne žage, motorni okopalniki in oprema Professionelle Motorsensen, Gartenmäher, Motorsägen, Bodenfräsen und Zubehör

ADJA NATURA d.o.o. A2/306a Jarška cesta 19, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/541 7676, Fax: 01/541 7676 adja.natura@t-2.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Plocher GmbH integral-technik, Meersburg, Nemčija Preparati za pospešitev aerobne fermentacije gnojevke in kompostiranja gnoja, dvig naravne rodovitnosti tal, dvig naravne odpornosti živali in rastlin. Vsi preparati primerni za intenzivno, integrirano in ekološko pridelavo Präparate zur Beschleunigung der aeroben Gärung von Gülle und für das Kompostieren, Verbesserung der Fruchtbarkeit des Bodens, mehr natürliche Widerstandskraft für Pflanzen und Tiere. Alle Präparate eignen sich für den integrierten und ökologischen Anbau

ADRIATICA spa A2/300 Strada Dogado 300, I-47017 Loreo, Italija Tel.: 0039 0426/669 611, Fax: 0039 0426/669 630 arianna.birolo@k-fert.it www.k-fert.it Sorazstavljavec / Mitaussteller Agrochem d.o.o., Šempeter pri Gorici, Slovenija Kompleksna mineralna gnojila Kappa Italija Komplexe Mineraldünger Kappa Italien

AGEAPOL KMETIJSKI PROGRAM d.o.o. Z5/5069 Bukovica 1, SI-5293 Volčja Draga Tel.: 05/395 5003, Fax: 05/395 5004 ageapol@amis.net www.ageapol.si Namakalni sistemi, nadstreški za avte, fotovoltaika, sistem za meglenje, črpališča in filterske postaje, šotori Bewässerungssysteme, Überdachungen für Autos, Fotovoltaik, Benebelungssystem, Pumpwerke und Filterungsstationen, Zelte 99


AGRANA BIOETHANOL GmbH Z5/5023 Industriegelände, A-3435 Pischelsdorf Tel.: 0043 2277/903 0313-132, Fax: 0043 2277/903 0313-133 werner.feldbacher@agrana.com www.actiprot.at Beljakovinska krma, čebelja krma, pesini rezanci, (bio) gnojila Eiweißfutter, Bienenfutter, Rübenschnitzel, (Bio)Dünger

AGRO BANIS d.o.o. Z6/6001a Partizanska ulica 1, SI-3310 Žalec Tel.: 041/602 494, agro.banis@gmail.com www.agrobanis.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Mycrofeed s.r.l., Vicenza, Italija Rota, Italija Zago srl, Campo San Martino, Italija Vitaminsko mineralni dodatki, mešalni vozovi, hlevska oprema Vitamin-Mineralzusätze, Futtermischwagen, Stallausrüstung

AGRO INVEST JOŽE KRIŽAN s.p. Z5/5002 Griblje 81, SI-8332 Gradac Tel.: 07/306 9502, 040/888 057 agroinvest.jk@siol.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Ennergate, Švica Fan Separator, Nemčija VOS-system, Žabalj, Srbija Experta d.o.o.; Postojna; Slovenija Montažne kovinske konstrukcije, ograje, separator za gnojevko, čistilne naprave, industrijske črpalke za kmetijstvo in industrijo, OVE male veterne elektrarne Fertigkonstruktionen aus Metall, Zäune, Gülleseparatoren, Kläranlagen, Pumpen für die Industrie und Landwirtschaft, kleine Windkraftwerke

AGROCENTER, TRGOVINA d.o.o. Z4/4020 Spodnja Senica 5, SI-1215 Medvode Tel.: 0599/42 482, Fax: 01/361 1201 info@agrocenter.si www.agrocenter.si Pašna, hlevska, mlekarska, veterinarska in mesarska oprema, oprema za konjeništvo in male hišne ljubljence Ausstattung für Weide- und Stallwirtschaft, für Molkereien, Veterinärausstattung, Metzgereibedarf, Reitsport- und Haustierbedarf 100


AGROCVET DRAGO ZUPANIČ s.p. Z6/6010 Gubčeva ulica 7, SI-2250 Ptuj, Slovenija Tel.: 02/788 5396, Fax: 02/788 5397 agrocvet.drago@siol.net Specializirana trgovina za molzno opremo, pooblaščeni zastopnik za podjetje Delaval Fachhandel für Melkausrüstung, Vertragsvertretung für die Firma Delaval

AGRO-ExPO, AGENCJA AKWIZYCJI COMMERCIAL TRAVELLERS PRZEMYSLAW P. KOWALSKI A/108a Garncarska 21, PL-76-210 Slupsk Tel.: 0048 58/552 2208, Fax: 0048 58/552 2210 biuro.gdansk@ct.com.pl www.truck-expo.com Agro-Expo je specializirana revija za informiranje in reklamiranje, ki jo delimo na sejmih doma in v tujini in je namenjena kmetijski mehanizaciji in opremi. Namen Agro-Expo je povezati kupce in prodajalce. Agro-Expo ist eine spezialisierte Informationszeitschrift, welche an internationalen Messen im In- und Ausland ausgeteilt wird und Landmaschinen und Ausrüstung gewidmet ist. Zweck der Informationszeitschrift Agro-Expo ist es, Käufer und Verkäufer zu verbinden.

AGROMEHANIKA d.d. KRANJ Z2/2027 Hrastje 52a, SI-4000 Kranj Tel.: 04/237 1327, Fax: 04/237 1303 franc.selak@agromehanika.si www.agromehanika.si Škropilnice, pršilniki, traktorji AGT, Carraro, Deutz-Fahr, razni priključki (obračalniki, vitle, balirke, itd) Spritz- und Sprühtechnik, Traktoren AGT, Carraro, Deutz-Fahr, verschiedene landwirtschaftliche Anschlussgeräte (Heuwender, Winden, Ballenpressen)

AGROMETAL KMETIJSKA MEHANIZACIJA d.o.o. Z4/4009 Gorjupova 11, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/423 6820, Fax: 01/423 6824 www.agrometal.si Sorazstavljavec / Mitaussteller BCS, Italija Gallignani, Italija Lamborghini, Italija Molon, Italija Traktorji Lamborghini, balirke in ovijalke Gallignani, kosilnice BCS, tračni obračalniki Molon, traktorski nakladalci Icarbazzoli, freze in mulčerji Gramip, traktorski kopači Sigma 4, rezervni deli traktorjev Lamborghini, Same, Hurlimann, Deutz Fahr Traktoren Lamborghini, Ballenpressen und -wickler Gallignani, Mäher BCS, Bandwender Molon, Traktorlader Icarbazzoli, Bodenfräsen und Mulcher Gramip, Bagger Sigma 4, Ersatzteile für Traktoren Lamborghini, Same, Hurlimann, Deutz Fahr 101


AGROMILK d.o.o. Z5/5021 Markovo 6, SI-1240 Kamnik Tel.: 041/722 967, Fax: 01/839 2662 agromilk@siol.net www.lely.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Lely, Nizozemska Molzni robot A3 Next Melkroboter A3 Next

AGROREMONT d.o.o. Z2/2011 Radgonska cesta 5, SI-2235 Sveta Trojica Tel.: 02/729 0275, Fax: 02/729 0271 marjan.klobasa@amis.net www.agroremont.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Ferrari, Italija John Deere, Združene države Amerike Traktorji in priključki Traktoren und Anschlussgeräte

AGRORUŠE d.o.o. A2/310 Tovarniška cesta 27, SI-2342 Ruše Tel.: 02/669 0710, Fax: 02/669 0766 barbara.fasnik@agroruse.si www.agroruse.si Fitofarmacevtska sredstva, gnojila, hibridi koruze Dekalb, kurilno olje OMV Futur Plus Pflanzenschutzmittel, Dünger, Maishybride Dekalb, Heizöl OMV Futur Plus

AGROSAAT d.o.o. B/811 Devova ulica 5, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/514 0070, Fax: 01/514 0073 agrosaat@siol.net www.agrosaat.si Semena poljščin in vrtnin, sadike vrtnin, poskusno polje - vzorčni nasad Saatgut für Acker- und Gartenpflanzen, Versuchspflanzung - Musterpflanzung 102


AGROSERVIS MAKSIMILJAN VODE s.p. Z3/317 Osredke 44, SI-1262 Dol pri Ljubljani Tel.: 01/563 9320, Fax: 01/563 9325 agroservis.vode@siol.net www.agroservis-vode.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Caravaggi, s.r.l., Pontoglio, Italija Green Technik, Vezza d'Alba (CN), Italija Ibea Spa, Tradate, Italija R2 S.a.S. di Rinaldi Roberto & Co., Toscanella di Dozza, Italija TPS Labinprogres, Buzet, Hrvaška Vanmac BV, MJ Amerfoort, Nizozemska Motokultivatorji s priključki (freze, plugi, kosilnice, prikolice), komunalni-vrtnarski stroji finišerji, sejalnice, mulčarji, pihalci, traktor Tuber 40, 50, nadomestni motorji za kosilnice, Mtk, črpalke, drobilci vej, vertikulatorji, sesalci listja, strižne in rotacijske kosilnice Bodenfräsen mit Anschlüssen (Fräse, Pflug, Mäher, Anhänger), Finisher für Kommunalwirtschaft und Gartenbau, Sämaschinen, Mulcher, Gebläse, Traktor Tuber 40, 50, Ersatzmotoren für Mäher, Pumpen, Häcksler, Vertikulierer, Laubsauger, Balken- und Rotationsmäher

AGROSOLUTION GmbH & Co. KG A2/301 Estermannstrasse 12, A-4020 Linz Tel.: 0043 732/774 366-0, Fax: 0043 732/774 366-4 office@agrosolution.at www.agrosolution.at Agrosol - nova tehnologija gnojenja Agrosol - die neue Düngetechnologie

AGROSORŠAK d.o.o. Z5/5007 Leskovec 90, SI-2331 Pragersko Tel.: 02/803 9120, Fax: 02/803 9121 info@agrosorsak.si Program strojev Claas: silažni kombajn claas Jaguar 930, zgrabljalnik Claas Liner 1250, balirka Claas 455RC Uniwrap Claas Maschinenprogramm: Feldhäcksler Claas Jaguar 930, Kreiselschwader Claas Liner 1250, Rundballenpresse Claas 455RC Uniwrap

ALBATROS.SI, d.o.o. A1/211 Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas Tel.: 03/491 1714, Fax: 03/541 9001 info@albatros.si www.albatros.si Večnamenska plastična embalaža, plastični zaboji, zabojniki (Big box), plastične palete, plastična tla, zložljive plastične cisterne za transport tekočin, plastični zabojčki za vijake (Sistem 9000), plastični vozički Mehrzweck-Kunststoffverpackung, Kunststoffkisten, Container (Big box), Plastikpaletten, Plastikböden, klappbare Kunststoffzisternen für den Transport von Flüssigkeiten, Kunststoffboxen für Schrauben (System 9000), Kunststoff-Transportwagen 103


ALBIN PROMOTION d.o.o. A2/327a Breg 8, SI-2322 Majšperk Tel.: 02/794 4104, Fax: 02/794 6581 albin.lesnik@ap-pro.si www.albin-promotion.si Volna za ročno in strojno pletenje, gobelini, prejica za kvačkanje Wolle für manuelles und maschinelles Stricken, Gobelins, Häkelgarn

ALMA IN DRUGI d.n.o. Z8/8022 Kocljeva ulica 1, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/601 244, Fax: 02/568 1517 info.almaagro@gmail.com www.almaagro.com Sorazstavljavec / Mitaussteller Celli S.p.A., Forli, Italija Hatzenbichler, St.Andrae/Lav., Avstrija Pneusej, Hlohovec, Slovaška Hatzenbichler: česalo za poljščine in travinja, okopalnik, Celli S.p.A.: mulčer, rotobrana Go in Ranger, lopatar, Pneusej: sejalnica za žita Hatzenbichler: Feld- und Wiesenstriegel, Bodenfräsen, Celli S.p.A.: Mulchgeräte, Kreiseleggen Go und Ranger, Scheibeneggen, Pneusej: Sämaschinen für Getreide

ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p. Z8/8030a Zlatoličje 127, SI-2205 Starše Tel.: 040/863 112, Fax: 02/688 1920 info@alu-ograje.com www.alu-ograje.com Sorazstavljavec / Mitaussteller Guardi, Traiskirchen-Mollersdor, Avstrija King gates, Saoile, Italija Aluminijasti ograjni sistemi, balkonske ograje, zunanje ograje, samonosna avtomatska vrata, dvokrilna vrata ter avtomatizacija vrat Alu-Zaunsysteme, Balkongeländer, Außenzäune, automatische Torsysteme, Zweiflügeltore, Tür Automation

AMBASADA ZDRAVJA ANDREJA FRAS s.p. A2/336 Travniška ulica 23, SI-9231 Beltinci Tel.: 041/597 292, Fax: 02/621 0201 primoz.zamut@gmail.com www.ambasada-zdravja.si Protibolečinski geli, balzami ter kreme, Aquadetox, vrč za filtracijo vode Schmerzstillende Gels, Balsame und Cremen, Aquadetox, Krug für die Wasserfiltrierung 104


ANTICHI SAPORI DELL'UMBRIA snc A1/207 Str. Madonna del Piano 1/b, I-06132 Perugia Tel.: 0039 339/485 8760, Fax: 0039 075/38 647 info@magnaumbria.com www.magnaumbria.com Italijanske specialitete z mesom divjega prašiča Italienische Wildschweinspezialitäten

AqUAEMUNDUS d.o.o. Z2/2033 Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor Tel.: 041/712 487 rogl.darko@siol.net www.bioloske-cistilne-naprave.si Biološke čistilne naprave Biologische Kläranlagen

ARCONT IP d.o.o. C1/752 Ljutomerska cesta 30, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 4318, Fax: 02/564 4329 melita.lipovec@arcont.si www.arcont-ip.si Izdelki: PVC in ALU stavbno pohištvo, avtomatska garažna vrata, kovinska vrata in podboji (požarna, večnamenska, varnostna), ALU požarna vrata, zimski vrtovi, police, senčila. Svetovanje na domu in meritve; vgradnja, demontaža in odvoz; servis Produkte: PVC und ALU Türen und Fenster, automatische Garagentore, Metalltüren und Türstöcke (Brand-, Mehrzweck- und Sicherheitstüren), ALU Brandtüren, Wintergärten, Fensterbretter, Sonnenschutz. Beratung und Vermessung zu Hause - Einbau, Demontage und Abtransport - Service

ARCUS PRO d.o.o. C3/506 Levstikova 1/b, SI-3000 Celje Tel.: 041/633 911, Fax: 03/897 5363 info@arcus.si www.arcus.si Masažni fotelji, masažne blazine, masažni rolerji, počivalniki za starejše Massagesessel, Massagekissen, Massagerädchen, Liegesitze für ältere Personen 105


ARMEx ARMATURE d.o.o. Z2/2003a Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica Tel.: 01/786 9270, Fax: 01/786 9265 info@armex-armature.si www.cistilnenaprave-dezevnica.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Nettuno srl, Italija Otto Graf G.m.b.H., Nemčija Perrot Gmbh, Nemčija Biološke čistilne naprave, sistemi za izkoriščanje deževnice, elementi za izdelavo ponikovalnic, namakalni sistemi za kmetijstvo in športne terene Biologische Kläranlagen, Systeme für die Regenwassernutzung, Elemente für Versickerungssysteme, Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft und für Sportplätze

ATILA GmbH Z8/8035 Goethestrasse 54a, D-68753 Waghäusel Tel.: 0049 7254/95 884-0, Fax: 0049 7254/95 884-22 info@atila-gmbh.de www.atila-gmbh.de World-Tool orodje za rezanje s priborom, vrtno orodje Fugen King, keramični brusilec Plabo Titan, čistilni set Putzteufel World-Tool Schneidgerät mit Zubehör, Fugen King Gartenwerkzeuge, Plabo Titan Keramikschärfer, Putzteufel Reinigungsset

ATOM d.o.o. A2/324 Partizanska cesta 16, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 8988, Fax: 02/564 8988 info@atom.si www.atom.si Kozmetika iz narave, gospodinjska galanterija, usnjena galanterija Naturkosmetik, Haushaltsartikel, Lederwaren

AVTO RAJH d.o.o. B1/8001 Jeruzalemska cesta 1, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9660, Fax: 02/584 9957 prodaja@avtorajh.si www.avtorajh.si Prodaja in servisiranje vozil Ford Verkauf und Service von Ford Fahrzeugen 106


AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA d.d. B1/8002 Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 1620, Fax: 02/530 1621 bernarda.maucec@apms.si www.peugeot-ms.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Peugeot Slovenija d.o.o., Ljubljana, Slovenija Avtomobili Peugeot Fahrzeuge Peugeot

AVTO-MAT & CO. d.o.o. Z8/8007 Ložnica pri Žalcu 14/a, SI-3310 Žalec Tel.: 03/710 4120, Fax: 03/710 4121 info@avto-mat.si www.kioti.si Traktorji Kioti - traktorji za vsesplošno rabo v kmetijstvu, komunali, vinogradništvu od 20 do 90 KM Traktoren Kioti - Traktoren für den Einsatz in der Landwirtschaft, Kommunalwirtschaft und im Weinbau (20 bis 90 PS)

B.3 S.r.l. Z6/6004a Via U. Giordano, 56, I-37050 Vallese di Oppeano (VR) Tel.: 0039 045/698 4123, Fax: 0039 045/698 4118 b3srl@b3srl.it www.b3srl.it Cepilci drv, tračne žage, mizne žage, drobilci lesa, transportni trakovi Holzspalter, Bandsägen, Tischsägen, Holzbrecher, Förderbänder

BANDELLI d.o.o. A/115 Goriška cesta 19, SI-5271 Vipava Tel.: 05/368 7360, Fax: 05/368 7361 info@bandelli.si www.bandelli.si Prehrambeni dodatki, maziva in olja namenjena prehrambeni industriji Lebensmittelzusätze, Schmierstoffe und Öle für die Lebensmittelindustrie 107


BANKA KOPER d.d. C3/511 Pristaniška 14, SI-6502 Koper Tel.: 05/666 1000, Fax: 05/666 2006 info@banka-koper.si www.banka-koper.si Bančne storitve in produkti Bankdienste und Produkte

BARTOG d.o.o. Z8/8024 Obrtniška 18, SI-8210 Trebnje Tel.: 07/346 2446, Fax: 07/304 5701 elizabeta.cvetko@bartog.si www.bartog.si Smo eno vodilnih podjetij na področju distribucije pnevmatik (za traktorje in agromehanizacijo,gradbene stroje, viličarje, tovorna vozila in osebna vozila) ter rezervnih delov in dodatne opreme za vse vrste vozil Wir sind ein leitendes Unternehmen auf dem Gebiet des Vertriebs von Reifen (für Traktoren und Landmaschinen, Baumaschinen, Gabelstapler, Lastwagen und Personenkraftwagen) sowie von Ersatzteilen und Zusatzausrüstung für alle Fahrzeugtypen

BAYER d.o.o. BAYER CROPSCIENCE B/803 Bravničarjeva 13, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/581 4448, Fax: 01/581 4457 info@bayercropscience.si www.bayercropscience.si Fitofarmacevtska sredstva - pripravki za varstvo rastlin (herbicidi, fungicidi, insekticidi, tretiranje semen) Pflanzenschutztechnik - Pflanzenschutzmittel (Herbizide, Fungizide, Insektizide, Saatgutbehandlung)

BENEDICT d.o.o. A/111, Z4/415 Mestni trg 11, SI-1000 Ljubljana Tel.: 041/344 613, Fax: 01/421 0454 info@benedict.si www.benedict.si Prodaja bonbonov Bonbonverkauf

BERNARDIS PAOLO Z8/8034 Corso Italija 79, I-34070 Sovodnje ob Soči Tel.: 0039 0481/532 120, Fax: 0039 0481/532 120 bernardis.p@hotmail.it Salame, tartufi, salame divjega prašiča, ovčje salame, salame s tartufi Salami, Trüffel, Wildschweinsalami, Schafsalami, Salami mit Trüffeln 108


BIDER KMETIJSKI STROJI, BOJAN BIDER s.p. Z5/5060 Dol-Suha 3a, SI-3332 Rečica ob Savinji Tel.: 03/839 1800, Fax: 03/839 1810 bider@siol.net www.bider.si Sekalniki lesa, gorilniki lesnih sekancev, traktorski elektro agregat, mešalnik gnojevke, puhalnik sena ali sekancev Holzhackmaschinen, Brenner für Holzspäne, Elektroaggregate für Traktoren, Güllemixer, Gebläse für Heu und Holzspäne

BIJOL d.o.o. Z8/8005 Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica Tel.: 02/879 0156, Fax: 02/879 0158 bijol@bijol.si www.bijol.si Gozdarske prikolice, gozdarska dvigala, sekatorji za lesne sekance, cepilne klešče Forstanhänger, Forstkräne, Maschinen zur Herstellung von Hackspänen, Spaltzangen

BIODAR - ZVEZA ZDRUŽENJ EKOLOŠKIH KMETOV SLOVENIJE A/104 Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/230 1201, Fax: 01/439 7105 zveza.ekokmet@zveza-ekokmet.si www.zveza-ekokmet.si Na sejmu bomo predstavili izdelke in pridelke naših članov ter projekt Bioužitek. Ekološka živila: sadje in zelenjava, sadni sokovi, žitarice in izdelki iz žit, mleko in mlečni izdelki, med, vino, zelišča, mesnine in ostala ekološko pridelana živila Ausstellung der Erzeugnisse und Produkte der Mitglieder des Verbandes der Slowenischen Bio-Bauervereinigungen und des Projekts Bio-Genuss. Ökologische Lebensmittel: Obst und Gemüse, Obstsäfte, Getreide und Getreideerzeugnisse, Milch und Milchprodukte, Honig, Wein, Kräuter, Fleischprodukte und andere ökologische Lebensmittel

BIOMASA d.o.o. C1/717 Krnica 52, SI-3334 Luče Tel.: 03/838 4086, Fax: 03/838 4087 info@biomasa.si www.biomasa.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Fröling, Grieskirchen, Avstrija Kotli na lesno biomaso Biomassekessel 109


BOHINJSKA SIRARNA d.o.o. Z8/8051 Srednja vas v Bohinju 114, SI-4267 Srednja Vas v Bohinju Tel.: 04/574 6100, Fax: 04/572 3456 ukc@siol.net www.sir.si Sorazstavljavec / Mitaussteller LTO Bohinj, Bohinjska Bistrica, Slovenija Bohinjski sir, mohant, triglavski planšarski sir, bohinjska sirarska skuta, katalogi in ostali promocijski material Bohinja Verschiedene Käsesorten und Quark aus Bohinj, Kataloge und Promotionsmaterialien für die Region von Bohinj

BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIć s.p. A1/206, Z8/8046 Breg pri Polzeli 10b, SI-3313 Polzela Tel.: 03/572 2678, Fax: 03/572 2678 katrio.alena@gmail.com Prodaja bonbonov in lizik Bonbons und Lutscher

BONUM d.o.o. Z8/8010 Prelesje 33, SI-8232 Šentrupert Tel.: 07/343 4160, Fax: 07/304 0070 info@bonum.si www.bonum.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Agrinova srl, Curtarolo, Italija AS Motor GmbH, Bühlertan, Nemčija Chikusui Canycom, Fukuoka, Japonska Grillo S.p.a., Cesena (FO), Italija Irus GmbH, Burladingen-Salmendingen, Nemčija Niko GmbH, Bühl, Nemčija Profesionalne kosilnice, vrtni traktorji, motokultivatorji, strižne kosilnice, kosilnice za strme terene, gumi goseničarji, daljinsko vodene kosilnice, mlini za krmo, drobilniki Professionelle Rasenmäher, Gartentraktoren, Bodenfräsen, Balkenmäher, Mäher für steiles Gelände, Gummiraupenfahrzeuge, ferngesteuerte Rasenmäher, Futtermühlen, Zerkleinerungsmaschinen

BRALKO d.o.o. Z2/2040 Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki Tel.: 03/891 5560, Fax: 03/891 5561 bralcom@siol.net www.bralcom.eu Sesalnik robot, pometalni stroji Saugroboter, Kehrmaschinen 110


BRAU d.o.o. Z8/8011a Brezoviška cesta 9, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani Tel.: 031/377 720, Fax: 059/039 809 info@brau.si www.brau.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Daros Green srl, Mareno di Piave, Italija Emmegieme srl, Isorella (BS), Italija Fantini S.r.l., Medole (MN), Italija Martin Reisch GmbH, Ehekirchen - Hollenbach, Nemčija Silesfor srl, Rubeno (PD), Italija TLM srl, Nervesa della Bataglia (TV), Italija Traktorska prikolica, koruzni adapter, plug, zgrabljalnik, šotor - tunel, silos Traktoranhänger, Maisdrescher, Pflüge, Schwader, Tunnel-Beete, Silos

BRÜCKLER Grosshadelsges.mbH. - FIRMENGRUPPE KASTNER A/114 Industriegelände 6, A-8380 Jennersdorf Tel.: 0043 3329/401-0, Fax: 0043 3329/401-30 office@brueckler.at www.kastner.at Veleprodaja živilskih proizvodov, C+C obrat, BIO veleprodaja, posoda Geschirr & Co., vina Alles Wein Lebensmittel Großhandel, C+C Betrieb, BIO Großhändler, Geschirr & Co., Alles Wein

BUKEV d.o.o. Z2/216 Kovaška cesta 100, SI-2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 02/671 9826, Fax: 02/671 9809 bukev.doo@email.si Ročaji za lopate, motike, vile, grablje, krampe, kladiva, sekire, elementi za ograje, dopolnilni pohištveni elementi Stiele für Schaufeln, Hacken, Gabeln, Rechen, Pickel, Hämmer, Äxte, Zaunelemente, Holzelemente für Möbel

CALZE d.o.o. A2/328 Breg 36b, SI-3313 Polzela Tel.: 03/700 1560, Fax: 03/700 1561 calze@srecen.si Otroške, ženske in moške bombažne nogavice Baumwollsocken für Kinder, Damen und Herren 111


CARINSKA UPRAVA RS, CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA A/110b Nemčavci 1D, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/297 3600, Fax: 02/531 1926 ms.carina@gov.si www.carina.gov.si Predstavitev poslovanja z občani (carinski postopek za potnike, nakup prek spleta - poštne pošiljke, kontrola gotovine, pravila za male proizvajalce žganja, namenska uporaba pogonskega goriva...) in podjetji (trošarine, vračilo trošarine...) Vorstellung der Zolltätigkeiten (Zollabfertigungsverfahren für Reisende, bei Internetkäufen, Postsendungen, Bargeldkontrollen, Vorschriften für kleine Produzenten von Schnäpsen, zweckgemässer Gebrauch von Kraftstoffen, Verbrauchssteuer für Firmen, Zurückzahlung von Verbrauchssteuern usw.

CEDO SP. z.o.o. A/108 Ul. Nowowiejska 32, 55-08 Katy Wroclawskie, Poljska Tel.: +48 71 3346800, Fax: +48 71 3346999 poland@cedo.com www.paclan.pl Program izdelkov je usmerjen v ohranjanje okolja, večina izdelkov bazira na reciklaži ter Bio oz. Eco izdelkih. Vrečke za odpadke izdelane iz Bio materialov, Eco linija vrečk za odpadke iz 100% reciklaže, Alu folije, Fresh folije, vrečke za odpadke vseh dimenzij, gobice in krpe za čiščenje, itd.. Multinacionalka, prisotna v vseh državah EU, ZDA in Kitajski, v Sloveniji v vseh večjih trgovskih centrih. Das Produktprogramm ist auf Umweltschutz ausgerichtet und der Großteil der Produkte basiert auf Recyceln, Bio und Öko-Produkte. Die Öko-Linie der Abfallbeutel 100%-recyclebar, Alufolie, Frischhaltefolie, Abfallbeutel aller Größen, Reinigungsschwämme, Putzlappen, usw. Das multinationale Unternehmen ist in allen Staaten der EU, der USA und Chinas vertreten. In Slowenien sind die Erzeugnisse in allen größeren Kaufhäusern zu finden

CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSKA SOBOTA D/13 Arhitekta Novaka 2/b, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 2117, Fax: 02/530 2119 silva.nemes@czr.si www.czr.si Pomurje - naravno in domače: lokalna kulinarična in turistična ponudba, ekološki pridelovalci, turistične kmetije in vinogradniki. Ponudba degustacij jedi, izdelki domačih razstavljavcev in rokodelcev Die Region Pomurje - natürlich und vertraut: lokales kulinarisches und touristisches Angebot, ökologische Landwirte, touristische Bauernhöfe und Weinbauer. Verkostungen von Gerichten, Erzeugnisse von Ausstellern und Handwerkern der Region 112


CERJAK d.o.o. Z2/2002 Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec Tel.: 07/492 1681, Fax: 07/492 1683 info@cerjak.si www.kardanskegredi.com Sorazstavljavec / Mitaussteller Bondioli & Pavesi s.p.a., Suzzara (MN), Italija Kardanske gredi, reduktorji, varnostni elementi, rezervni deli Kardanwellen, Reduktionsgetriebe, Sicherheitselemente, Ersatzteile

CINKARNA CELJE d.d. A2/304 Kidričeva 26, SI-3000 Celje Tel.: 03/427 6000, Fax: 03/427 6292 info@cinkarna.si www.cinkarna.si Cuprablau - bakrov fungicid, Pepelin - žveplov fungicid, Humovit - pripravljeni substrati za presajanje in vzgojo rastlin, Calcin - gnojila, Zelena galica - železovo gnojilo Cuprablau - Kupferfungizid, Pepelin - Schwefelfungizid, Humovit - fertige Substrate für Pflanzen, Calcin - Düngemittel, Eisendüngemittel

COOKINOx d.o.o. C2/605 Brinje, cesta I/55, SI-1290 Grosuplje Tel.: 01/786 1313, Fax: 01/786 1655 cookinox@siol.net www.cookinox.si Nevtralna oprema: pulti, hlajeni pulti, ogrevani pulti, regali, točilni pulti, pomivalna korita, nape, viseče omarice; termična oprema: program 600, program 700, program 900, parno konvecijske peči, pomivalna tehnika Neutrale Geräte: Tresen, Kühltische, Wärmetische, Spülbecken, Abzugshauben, Wandschränke; Thermische Geräte: Linie 600, Linie 700 und Linie 900, Dampfkonvektoren, Spültechnik

CESAR COTACACHI Z8 Mesarska cesta 28, SI-1000 Ljubljana Tel.: 041/839 121 Cd-ji, ročni izdelki iz Južne Amerike, izvajanje glasbe CDs, handwerkliche Erzeugnisse aus Südamerika, Musikdarbietungen 113


ADRIANO CORSI S.p.A. Z2/2013 Sovenza 20, I-34070 8 San Floriano del Collio - Števerjan Tel.: 0039 0432/670 396, Fax: 0039 0432/670 898 info@adrianocorsi.it Sorazstavljavec / Mitaussteller Argnani & Monti, Bertinoro/Forlì, Italia Bertuola, Treviso, Italija BM Tractor, Zocca/Modena, Italia Bobcat, USA Braun, Burrweiler/Weinstrasse, Nemcija Faresin, Breganze, Italia Faza, Città di Castello/Perugia, Italija Frandent, Osasco/Torino, Italia Goimpex srl, Gorizia, Italija Hymach, Rovigo, Italija MA.AG, Casalbuttano/Cremona, Italia Maco-SL d.o.o., Šempeter pri Gorici, Slovenija Nobili, Molinella, Italija Provitis, Sainte Croix en Plaine, Francija Spapperi, San Secondo/Perugia, Italia Nobili: škropilnice in mulčerji, Provitis: vršičkarji, Hymach: kosilne roke, Bertuola: prikolice in cisterne za gnojevko, Faza: razni priključki, BM Tractor: večnamenski traktor, Spapperi: sadilniki, stroji za polaganje folje, Frandent: okopalniki, Faresin: krmilni voz, naprave za krmljenje živali, Bobcat: teleskopski viličarji, minibagri, mininakladači, Argnani & Monti: traktorski nakladalci, Braun: okopalnik Nobili: Sprühgeräte und Mulchgeräte, Provitis: Maschinen für Entspitzen, Hymach: Mäharme, Bertuola: Anhänger und Behälter für Gülle, Faza: verschiedene Anschlüsse, BM Tractor: Mehrzwecktraktor, Spapperi: Pflanzmaschine, Folienlegegerät, Frandent: Bodenfräse, Faresin: Futterwagen, Vorrichtungen zur Tierfütterung, Bobcat: Teleskopgabelstapler, Minibagger, Minilader, Argnani & Monti: Traktorlader, Braun: Bodenfräsen

CREINA d.d. KRANJ Z2/2022 Mirka Vadnova 8, SI-4000 Kranj Tel.: 04/201 3360, Fax: 04/201 3363 info@creina.si www.creina.com, www.lokaterm.si Cisterne za gnojevko, dognojevalec za gnojevko in deponator gnojevke, mešalci gnojevke, trosilci mineralnih gnojil, dvoriščni traktorji Thaler, rezervni deli Creina Güllebehälter, Güllestreuer und Gülleverteiltechnik, Güllemischer, Streuer für Mineraldünger, Hoflader Thaler, Ersatzteile Creina

ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV POMURJA A/122 Lendavska 1, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 031/703 603 stanko.kapun@gov.si Čebelarski repromaterial, pridelki, izdelki iz voska Imkereibedarf, Bienenprodukte, Produkte aus Bienenwachs 114


ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE A/122 Brdo pri Lukovici 8, SI-1225 Lukovica Tel.: 01/729 6100, Fax: 01/729 6132 lidija.senic@czs.si www.czs.si Informiranje in predstavitev čebelarstva: razstava čebeljih pridelkov, literature, panojev, razdeljevanje informacijskega gradiva, degustacija medenjakov in medu Alles über die Imkerei: Ausstellung von Bienenprodukten, Literatur, Wandtafeln, Verteilen von Informationsmaterial, Verkostungen von Honig und Honigkuchen

ČEPLAK VULKANIZERSTVO d.o.o. Z4/4017a Partizanska cesta 55, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 9550, Fax: 02/564 9551 ceplak_vulkanizerstvo@t-2.net www.ceplak.si Rezervni deli za molzne stroje, gume za kmetijsko mehanizacijo Ersatzteile für Melkmaschinen, Reifen für Landmaschinen

ČZD KMEČKI GLAS, d.o.o. A/107 Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/473 5350, Fax: 01/473 5377 peter.zadel@czd-kmeckiglas.si www.kmeckiglas.com Knjižni program, revialni program, časopis Bücherprogramm, Zeitschriftenprogramm, Zeitung

DAWTONA ZPOW A/108 Ul. Bieniewicka 22, 05-870 Blonie, Poljska Tel.: (+48) 22 731 54 00, Fax: (+48) 22 731 54 13 dawtona@dawtona.pl www.dawtona.pl Osnovni moto proizvodnje je naravna zdrava hrana in takšni so tudi njihovi izdelki od sadja in zelenjave, vložnine in sokovi. Specializirano za paradižnikov koncentrat, ketchup, multi-zelenjavne sokove, gorčice, različne izdelke iz paradižnika, omake, konzervirano zelenjavo - sladko koruzo, beli in rdeči fižol v zrnju, grah, olupljen in sesekljan paradižnik (svež in predelan), zelenjavne solate in kumare, papriko, česen, rdečo peso, solate, rdeče in belo zelje, slive, marmelade in dehidrirane zelenjave korenje, zelena, čebulo in česen. Das Leitmotiv der Produktion ist natürliche und gesunde Ernährung. Dementsprechend sind auch ihre Produkte von Obst und Gemüse, über Eingemachtes bis Säfte. Spezialisiert auf Tomatenkonzentrat, Ketchup, Gemüsesäfte, Senf, verschiedene Tomatenprodukte, Saucen, konserviertes Gemüse (Süßmais, Bohnen, Erbsen, geschälte und gehackte Tomaten (frisch und verarbeitet), Gemüsesalate, Gurken, Paprika, Knoblauch, rote Randen, Salat, roter und weißer Kohl, Zwetschgen, Konfitüren und Dörrgemüse - Rüben, Sellerie, Zwiebeln und Knoblauch 115


DEGA S.A. A/108 Karnieszewice 5, 76-004 Sianów, Poljska Tel.: (94) 36 15 166, Fax.: (94) 36 15 121 marketing@dega.pl www.dega.pl Ponudnik zelenjavnih, mesnih in ribjih solat ter drugih izdelkov iz rib: konzerv, dimljenih, mariniranih in v različnih omakah. Portfelj obsega več kot 100 izdelkov v različni embalaži. Anbieter von Gemüse-, Fleisch- und Fischsalate und anderen Fischprodukten: Fischkonserven (geräuchert, mariniert und in verschiedenen Saucen). Das Angebot umfasst mehr als 100 Erzeugnisse in verschiedenen Verpackungen

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA B/800a Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana Tel.: 031/333 381, Fax: 01/300 0220 saso.ignjatovic@delavska-hranilnica.si www.delavska.si Ponudba za kmete, računi, krediti, limiti, poslovanje Angebot für Landwirte, Konten, Kredite, Limits, Finanzgeschäfte

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. B/809 Kolodvorska 9, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/472 7101, Fax: 01/472 7405 info@dbs.si www.dbs.si Široka ponudba bančnih in finančnih storitev za vse strukture prebivalstva in gospodarstva. Posebna ponudba za kmetijske dejavnosti Breit gefächertes Angebot an Bank- und Finanzdienstleistungen für alle Bevölkerungsstrukturen und für die Wirtschaft. Sonderangebot für landwirtschaftliche Tätigkeiten

DLG E. V. (GERMAN AGRICULTURAL SOCIETY) A/115a Eschborner Landstrasse 122, D-60489 Frankfurt Tel.: 0049 692/478 8265, Fax: 0049 692/478 8123 expo@dlg.org www.dlg.org Nemška kmetijska družba DLG predstavlja Agritechnica 2011 - največja razstava kmetijske mehanizacije, od 15. - 19. novembra 2011 na sejmu v Hannovru (predogled 13. in 14. novembra) z 2.300 razstavljavci iz 46 držav in več kot 355.000 obiskovalci, od tega 80.000 iz tujine Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG stellt Agritechnica 2011 die grösste Landmaschinenmesse in Hannover vor, vom 15. bis 19. November 2011(Vorschau am 13. u. 14. November) mit 2.300 Ausstellern aus 46 Staaten und mehr als 355.000 Besuchern, davon 80.000 aus dem Ausland. 116


DOBRODELNO DRUŠTVO POMAGAJMO ODPRTIH SRC D/15 Bakovci, Vrtna ulica 15, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 040/717 831 dobrodelnodrustvo@gmail.com www.dobrodelnodrustvo.com Predstavitev dejavnosti društva Vorstellung der Vereinsaktivitäten

DOM 3 d.o.o. Z8/8028 Moše 30, SI-1216 Smlednik Tel.: 031/738 786, Fax: 04/231 6295 igor.dolinar@dom3.si www.dom3okna.si Majenica traktroske prikolice, pnevmatske sejalnice, česala, Dom 3 leseno vrtno pohištvo, CLS samokolnice prilagodljive terenu Traktoranhänger Majenica, pneumatische Sämaschinen, Gartenholzmöbel Dom 3, CLS Schubkarren, die sich dem Terrain anpassen

DOVŽAN d.o.o. Z5/5025 Podljubelj 272, SI-4290 Tržič Tel.: 040/611 400, Fax: 04/592 5401 dovzan@siol.net www.dovzan.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Böckmann Farzeugwerke GmbH, Lastrup, Nemčija Böckmann prikolice za prevoz konjev, goveje živine, gradbenih strojev in ostale tovorne prikolice do 3500 kg, terenska vozila Böckmann Pferdeanhänger, Viehanhänger, Anhänger für Baumaschinen, LKWAnhänger bis 3500 kg, Geländefahrzeuge

DROP SHOP d.o.o. A1/212, C1/719, Z2/2041 Mrharjeva 8, SI-1210 Ljubljana Šentvid Tel.: 01/516 1589, Fax: 01/512 6489 info@drop-shop.si www.drop-shop.si Specializirano podjetje za prodajo drobnih čokoladnih daril, sladkega programa in čajev Spezialisiertes Unternehmen für den Verkauf kleiner Schoko-Geschenke, Süßigkeiten und Tees 117


DRUŠTVO ARNIKA D/12 Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec Tel.: 03/579 5011 zelisca@siol.net Ekološko pridelana zelišča in pripravki iz zelišč narejeni po tradicionalni metodi izdelave, članov društva, ki se poklicno ukvarjajo s pridelavo zelišč v Sloveniji Kräuter aus ökologischem Anbau und Zubereitungen aus Kräutern, die von den Vereinsmitgliedern, die sich beruflich mit dem Anbau von Kräutern beschäftigen, nach traditioneller Art hergestellt werden.

DRUŠTVO GOJITELJEV PASEMSKIH MALIH ŽIVALI MURSKA SOBOTA D2 Cankarjeva 13, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/817 473 Sorazstavljavec / Mitaussteller Društvo za vzgojo in varstvo ptic Murska Sobota, Slovenija Zveza društev gojiteljev pasemskih malih živali severovzhodne Slovenije, Slovenija Razstava pasemskih malih živali: kunci, okrasna perutnina, golobi, ptice Ausstellung von reinrassigen Kleintieren: Kaninchen, Ziergeflügel, Tauben, Vögel

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV KRAŠKEGA BRINJEVCA IN BRKINSKEGA SLIVOVCA D/03 Sejmiška 1a, SI-6210 Sežana Tel.: 041/927 230 milena.stolfa@go.kgzs.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Franc Jelušič, Kozina, Slovenija Milena Štolfa, Sežana, Slovenija Sadjarska kmetija Morelj, Vremski Britof, Slovenija Predstavitev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Vorstellung von Wacholderschnaps aus dem Karst und Zwetschgenschnaps aus Brkini

DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PREKMURSKIH DOBROT A/128 Lendavska 1, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/526 1435 info@disi-po-prekmurju.si www.disi-po-prekmurju.si Promocija prekmurske šunke in prekmurske gibanice ter drugih izdelkov znotraj blagovne znamke Diši po Prekmurju Promotion des Schinkens und der Gibanze aus der Region Prekmurje sowie Promotion von anderen Produkten, die das Warenzeichen »Es duftet nach Prekmurje« tragen 118


DRUŠTVO ZA PROMOCIJO PRLEŠKIH EKOLOŠKIH KMETIJ A/104 Glavni trg 13, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 051/300 135 ekoprlekija@gmail.com Ekološki izdelki prleških kmetij, blagovna znamka Ekoprlekija Ökologische Erzeugnisse von Bauernhöfen der Prlekija Region, Warenzeichen Öko-Prlekija

DRUŠTVO ZELIŠČARJEV POMURJE D/08 Rakičan, Lendavska 3, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 040/460 737 drustvo.zeliscarjev.pomurje@gmail.com Raziskovanje, izobraževanje, pridelava in predelava zdravilnih zelišč Forschung, Ausbildung, Erzeugung und Verarbeitung von Heilkräutern

DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ d.o.o. C1/754 Ruperče 13, SI-2231 Pernica Tel.: 02/644 6100, Fax: 02/644 6105 ales.kosic@kosic.si www.kosic.si Garažna vrata, dvoriščna vrata, pogoni za garažna in dvoriščna vrata, industrijska vrata Garagentore, Hoftüren, Antriebe für Garagen- und Hoftore, Industrietüren

MAG. ANDREAS EBNER Z5/5068 Schörgelgasse 5, A-8010 Graz Tel.: 0043 664/372 2204, Fax: 0043 316/214 364 office@saw-blades.at www.saw-blades.at Multimaterial HM - žagin list XTR-S 2.0, Woodcarver Gold rezkalnik Multimaterial HM - Sägeblätter XTR-S 2.0, Woodcarver Gold Schnitzfräser 119


ECOLAB d.o.o. MARIBOR C3/400 Vajngerlova 4, SI-2000 Maribor Tel.: 02/429 3100, Fax: 02/429 3152 andrej.balantic@ecolab.com www.ecolab.com Čistilna in dezinfekcijska sredstva, stroji in dozirna tehnika, sistemi za čiščenje in dezinfekcijo Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Maschinen und Dosiertechnik, Reinigungsund Desinfektionssysteme

EDWARD EU, s.r.o. C2/618, Z5/5076 L. Okanika 2, SK-94901 Nitra Tel.: 00421 911/784 132, Fax: 00421 37/653 7126 noznice@edward.eu www.edward.eu Posebne vrtne škarje Edward Spezielle Gartenscheren Edward

EKOTEH d.o.o. Z3/3022, C3/504 Vegova ulica 16, SI-3000 Celje Tel.: 03/490 0418, Fax: 03/490 0419 info@ekoteh.si www.ekoteh.si Sorazstavljavec / Mitaussteller DB Wild, Nizozemska Firman, Italija Koshin, Japonska Motokultivatorji, vodne črpalke, generatorji, motorji, drobilniki, škropilnice, motorne žage, prekopalniki, vezalniki, puhalniki, kosilnice, motorne kose Bodenfräsen, Wasserpumpen, Generatoren, Motoren, Häcksler, Spritzgeräte, Motorsägen, Motorfräsen, Bindegeräte, Gebläse, Mäher, Motorsensen

ELEMENTUM - AG d.o.o. C3/504 Poslovna cona A 35, SI-4208 Šenčur Tel.: 04/279 1990, Fax: 04/279 1991 marijana.dzukanovic@elementum.si www.zlato-srebro.si Nakup in prodaja naložbenega zlata in srebra. Prodaja darilnega programa: srebrniki, darilne kartice z naložbenimi zlatimi in srebrnimi palicami, zlata penina in zlato vino, knjige, darilni boni Ankauf und Verkauf von Anlagegold und Anlagesilber. Geschenkprogramm: Silbermünzen, Geschenkkarten mit Gold- und Silberbarren, goldener Sekt, goldener Wein, Bücher, Geschenkgutscheine 120


EMBASSY OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL TO LJUBLJANA A/119 Veleposlaništvo Federativne republike Brazilije Kongresni trg 3, SI-1000 Ljubljana Tel.: +386 1 244 2400, Fax:+386 1 244 2420 mail@brazil.si www.brazil.si Sorazstavljavec/ Mitaussteller Guabi Group, Campinas/SP, Brazil Indústrias Colombo, Pindorama/SP, Brazil Marchesan Implementos E Máquinas Agrícolas “Tatu” S.A., Matao/SP, Brazil Montana Indústria De Máquinas Ltda, Sao José dos Pinhais/PR, Brazil Brazilija, svetovna agrarna velesila, bo letos prvič prisotna na sejmu AGRA in bo predstavila del raznolikosti in visoke tehnologije svoje kmetijske industrije Brasilien, eine der größten Agrarmächte der Welt, nimmt dieses Jahr an der Messe AGRA teil und stellt die Vielfalt und Spitzentechnologie ihrer Agrarindustrie vor.

EME T&T d.o.o. Z8/8021a Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor Tel.: 02/252 2232, Fax: 02/251 2039 emilmlakar.eme@siol.net www.eme-vilicar.si Rabljeni viličarji vseh vrst z garancijo. Prodaja, najem, servis in svetovanje. Specialist za rabljene viličarje. Dodatna oprema, specialni pribor, baterije, gume, priključki... Gebrauchte Gabelstapler aller Art mit Garantie, Verkauf, Miete, Service, Beratung. Spezialist für gebrauchte Gabelstapler. Ersatzteile, Spezialzubehör, Batterien, Reifen, Anschlüsse

EMILI - EMILIJA PAVLIČ s.p. A/102 Pot v Gaj 7, SI-6000 Koper Tel.: 05/628 4376 info@emilijapavlic.si www.emilijapavlic.si Prodaja lastne kuharske knjige in svetovanje za zdravo kuhanje Verkauf des eigenen Kochbuchs und Ratschläge für gesundes Kochen

ESAL d.o.o. C1/715 Anhovo 9, SI-5210 Deskle Tel.: 05/392 1572, Fax: 05/392 1657 esal@esal.si www.esal.si Strešna kritina Valovitka® Bedachung Valovitka® 121


ETIKS d.o.o. ŠTORE Z8/8029a Ob Dragi 3, SI-3220 Štore Tel.: 041/655 086, Fax: 03/780 2294 ales.gracnar@etiks.si www.etiks.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Thermosolar, Nemčija Kotli na biomaso, sončni kolektorji, sobni kamini Biomassekessel, Sonnenkollektoren, Zimmerkamine

EURO GLOBTRADE, d.o.o. Z8/8015 Voklo 49, SI-4208 Šenčur Tel.: 04/279 8000, Fax: 04/259 1520 primoz@euro-globtrade.si www.euro-globtrade.si Sorazstavljavec / Mitaussteller HB Brantner, Laa/Thaya, Avstrija MX, Acigne, Francija Overum, Švedska Balirke in ovijalke McHale, česala Einböck, traktorske prikolice Brantner, traktorski nakladalnik MX, obračalni plugi Overum Ballenpresser und -wickler McHale, Striegel Einböck, Traktoranhänger Brantner, Traktorlader MX, Wendepflüge Overum

EUROBOND TECHNOLOGIES OG C2/630 Kollerhofs. 69, A-9470 St. Paul Tel.: 0043 664/576 9555, Fax: 0043 4357/26 42 info@eurobond.ec www.eurobond.ec Industrijska lepila, popravljalni set za kmetijstvo Industrieklebstoffe, Reparatursets für Landwirtschaft

EURONATURA DI COTIČ BRUNO A/112 Str. della Mainizza 409, I-34170 Gorizia Tel.: 0039 0481/391 099, Fax: 0039 0481/391 099 euronatura@hotmail.it Vse vrste oliv, česen, posušen paradižnik Oliven, Knoblauch, getrocknete Tomaten 122


EUROTUNNEL S.r.l. Z6/6008 Via Eligio Porcu 7, I-31040 2 Giavera del Montello Tel.: 040/464 383, Fax: 0039 0422/771 035 giovanni@eurotunnelsrl.it www.eurotunnelsrl.si Skladiščni tuneli, večnamenski tuneli, skladišča, ograje, konstrukcije za hleve Lagertunnels, Mehrzwecktunnels, Zäune, Stallkonstruktionen

FABIJAN d.o.o. Z2/2012 Vosek 6e, SI-2231 Pernica Tel.: 02/644 9288, Fax: 02/644 9289 info@fabijan.si www.fabijan.si Stiskalnice, robkalniki, etiketirke, črpalke, traktorji, vršičkarji, mulčarji, pršilniki, polnilne linije Pressen, Entkörnungsmaschinen, Etikettiermaschinen, Pumpen, Traktoren, Laubschneider, Mulchgeräte, Abfülllinien

FAMTEH d.o.o. Z3/3008 Gačnikova pot 2, SI-2390 Ravne na Koroškem Tel.: 031/775 999, Fax: 02/620 4231 info@famteh.si www.famteh.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Wood mizer Tračne žage za razrez hlodovine ter sekirostroj - drobilec tek na motor Bandsägen für den Zuschnitt von Stämmen und motorbetriebene Hacker

FARMTECH d.o.o. Z2/2021 Prešernova ulica 40, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9100, Fax: 02/584 9101 info@farmtech.si www.farmtech.eu Enoosne, dvoosne, triosne, tandem in univerzalne mulde traktorske prikolice, univerzalne potisne prikolice, univerzalni trosilniki organskih gnojil Einachs-, Zweiachs-, Dreiachs-, Tandem- und Universalmuldenkipper, Abschiebewagen, Universalstreuer für organischen Dünger 123


FENIKS, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o. Z5/5013 Francetova ulica 6, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/884 1619, Fax: 02/881 2757 info@feniks-sg.si Sorazstavljavec / Mitaussteller GEA Farm Technologies Austria GmbH Westfalia Surge, Plainfeld, Avstrija Robot za molžo krav, molzna oprema, računalniško krmljenje, hladilna tehnika, mlekovodi, molzišča, čistilno-dezinfekcijski program, hlevska oprema, svetovanje, montaža, servis Melkroboter, Melkausrüstung, Computersteuerung, Kühltechnik, Milchleitungen, Melkstellen, Reinigungs- und Desinfektionsprogramm, Stallausrüstung, Beratung, Montage, Service

FIRENA d.o.o. A2/334 Savska cesta 34, SI-4000 Kranj Tel.: 059/045 880, Fax: 059/045 881 firena.si@gmail.com www.firena.si Proizvodi za nego in impregnacijo usnjenih izdelkov in tekstila (Royal, Renapur). Ekskluzivni distributer originalne švedske kreme za roke in telo Mor Hannas Produkte für die Lederpflege und Imprägnierung (Royal, Renapur). Exklusiver Vertrieb der original schwedischen Hand- und Körperkreme Mor Hannas

FITOCENTER d.o.o. A2/307 Ravenska cesta 72, SI-9231 Beltinci Tel.: 02/542 2435 fitocenter@fitocenter.com www.fitocenter.com Sorazstavljavec / Mitaussteller Becker Chemie GmbH, Leopoldshöhe, Nemčija Cifo Spa, San Giorgio di Piano, Italija Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Hirschbach, Nemčija Lakeland Industries Europe Ltd, Newport East Yorkshire, Velika Britanija Čistila za fitofarmacevtske naprave, zaščitne obleke in rokavice za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev, testirna oprema za kontrolo fitofarmacevtskih naprav proizvajalca Ernst Herbst Prüftechnik e.K. Reinigungsmittel für Pflanzenschutzgeräte, Schutzbekleidung und Handschuhe für die Benützer von Pflanzenschutzmittel, Prüf- und Messgeräte des Produzenten Ernst Herbst Prüftechnik e.K. für Pflanzenschutzgeräte 124


FOTOVOLT d.o.o. A1/222 Skakovci 15, SI-9261 Cankova Tel.: 02/540 9312, Fax: 02/540 9311 foton@siol.net www.fotovolt.eu Sorazstavljavec / Mitaussteller Avancis, Nemčija Centrosolar GmbH, Nemčija First solar, Združene države Amerike Hoval, Avstrija Rec, Norveška Fotovoltaični paneli, razsmerniki, peči Photovoltaik-Paneele, Wechselrichter, Öfen

FRIGOR d.o.o. C1/716 Miren 117, SI-5291 Miren Tel.: 05/393 6542, Fax: 05/393 6543 peric@siol.net www.zalogovniki.si, www.solarno.si, www.talno.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Henco Industries n.v., Belgija Lam Bollitori, Italija Tecnoclima S.p.A., Italija Zalogovniki in bojlerji, solarni kolektorji, večplastne cevi in fitingi, talno ogrevanje Wasserspeicher und Boilers, Sonnenkollektoren, Mehrschichtrohre und Fittinge, Bodenheizungen

JOZEF FRYDRYK - PRO NATURA A/108 Ul. Chwiram 88a, 78-600 Wałcz, Poljska Tel.67 258 24 98, Fax: 0 67 258 67 61 natura.frydryk@pro.onet.pl Nudimo testenine iz polnozrnate in bele pšenične moke, pire, rži in ajde ter moko, kosmiče, fižol in otrobe. Angebot an Teigwaren aus Vollkornmehl, Weizenmehl, Dinkel-, Roggen- und Buchweizenmehl, Weißmehl, Flocken, Bohnen und Kleie

FUŽINAR d.o.o. TRGOVINA, STORITVE, INŽENIRING, AJDOVŠČINA Z3/3002 Batuje 83, SI-5262 Črniče Tel.: 05/365 0110, Fax: 05/365 0128 fuzinar.batuje@siol.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Rapid Technic AG, Killwangen, Švica Vrtavkasta brana, rotacijske drobilke, motokultivator Rapid s priključki Kreiselegge, Rotationsbrechmühlen, Bodenfräse Rapid mit Anschlüssen 125


G.T.S. UTENSILI snc Z4/4021 Via Ten. C. Laterza 1, I-70017 Putignano (BA) Tel.: 0039 338/251 7906, Fax: 0039 080/405 3446 gts-utensili@libero.it Orodje za kmetijstvo in vrtnarstvo Werkzeuge für Landwirtschaft und Gartenbau

GADY FRANZ GmbH Z5/5004 Leibnitzer Strasse 76, A-8403 Lebring Tel.: 0043 3182/24 57-24, Fax: 0043 3182/24 57-40 harald.rampitsch@gady.at www.gady.at Kmetijska mehanizacija Landmaschinen

GARTENBAUMSCHULE GERALD MANDL Z Waldsberg 30, A-8344 Bad Gleichenberg Tel.: 0043 664/523 1672, Fax: 0043 3159/28 90-4 mandl@baumschule.at www.garten-mandl.at Sadike, vrtnice, trajnice, iglavci, cvetoče trajnice, jagodičje, trava, sadna drevesa, zelišča Pflanzen, Rosen, Stauden, Nadelgehölze, Blütenstauden, Beerenobst, Gräser, Obstbäume, Kräuter

GIZ KRANJSKA KLOBASA A/105a Dimičeva 9, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/565 7410, Fax: 01/565 9245 Kranjska klobasa Krainer Wurst »kranjska klobasa«

GKN WALTERSCHEID GmbH Z8/8027 Hauptstrasse 150, D-53797 Lohmar Tel.: 0049 22/46 12-0, Fax: 0049 22/46 12-3501 info@gkn-walterscheid.de www.walterscheid.de Kardanske grede, menjalniki, prikolični sistemi za traktorje, sistemi za sklapljanje in hidravlični izdelki za kmetijsko mehanizacijo Zapfwellen, Schaltgetriebe, Anhängesysteme für Traktoren, Kupplungssysteme und hydraulische Produkte für Landmaschinen 126


GM MUSTANG, MARIJAN FUJAN s.p. Z8/8002 Hraše 5, SI-1216 Smlednik Tel.: 040/225 086 marijan.fujan@gmail.com www.gmmustang.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Canginibenne s.r.l., Sarsina, Italija Gehl GmbH, Neuenkirchen, Nemčija HKL Baumaschinen, Hamburg, Nemčija GM Mustang: kompaktni, zgibni, dvoriščni nakladalniki Mustang in Atlas, HKL Baumaschinen: rabljeni stroji, traktorji, Canginibenne in HKS priključki, Eurocemach novi stroji GM Mustang: Kompakt-, Knick- und Hoflader Mustang und Atlas, HKL Baumaschinen: Gebrauchtmaschinen, Traktoren, Anschlüsse Canginibenne und HKS, neue Maschinen Eurocemach

GOFER d.o.o. C3/411 Motnica 7a, SI-1236 Trzin Tel.: 01/563 5692, Fax: 01/563 5693 info@gofer.si www.prezraci.si Prezračevalni sistem za vinske kleti Odin, GSM brezžični alarmi, PIR senzorji gibanja, detektorji dima Lüftungssystem Odin für Weinkeller, GSM Funkalarm, PIR Bewegungssensoren, Rauchdetektoren

GOLDONI S.p.a. Z3/3001, Z8/8045a Via Canale 3, I-41012 Migliarina di Carpi Tel.: 0039 0522/640 111, Fax: 0039 0522/640 239 info@goldoni.com www.goldoni.com Traktorji, motokultivatorji in transporterji za specializirano kmetijstvo Traktoren, Bodenfräsen und Transporter für spezialisierte Landwirtschaft

GOLLENZ ALExANDER s.p. C2/624 Partizanska 16, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 0043 660/847 8477, Fax: 0043 3113/30 412 spyddy@aon.at Okrasne čebulice Blumenzwiebel 127


GOMARK d.o.o. Z1/1008 Prekopa 10/b, SI-3305 Vransko Tel.: 03/700 1503, Fax: 03/700 1504, 03/572 5280 info@gomark.si www.gomark.si Hidravlični cepilniki za drva Lancman od 7 - 30 T moči, elektro, kardanski, bencinski motor, krožne žage in transporterji za les, stiskalnice na vodni tlak od 55 do 250 l, mlini za sadje, motorni prekopalniki Marko s priključki Hydraulische Holzspaltmaschinen Lancman mit einer Kraft von 7 - 30 t, Elektro-, Kardan- und Benzinmotoren, Kreissägen und Holztransporter, Pressen mit Wasserdruck (55 - 250 l), Obstmühlen, Motorfräsen mit Anschlüssen Marko

GORENC-IGOR STARE s.p. Z5/5001 Spodnji Brnik 81, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem Tel.: 04/281 6100, Fax: 04/281 6101 info@gorenc.si www.gorenc.si Kultivator z ježi in valji, predsetvenik z valji, česalo, plug za sneg, ravnalna deska, vilice za bale, travniška brana, nakladalni drog, valj za njive in travnike Grubber mit Federzinken und Walzen, Bodenkrümmler mit Walzen, Striegel, Schneepflüge, Planierbretter, Ballengabeln, Wieseneggen, Ladestangen, Acker- und Feldwalzen

GORENJE GTI, d.o.o. Z2/2023 Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje Tel.: 03/899 1053, Fax: 03/899 1907 bostjan.meh@gorenje.si www.gorenje-gti.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Iseki, Japonska Zetor Tractors, Brno, Češka Traktorji Zetor modeli Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra, delovni stroji Iseki modeli SXG, TXG, TM, SF, TH, TG, ICT Zetor Traktoren Modelle Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra, Arbeitsmaschinen von Iseki SXG, TXG, TM, SF, TH, TG, ICT

GPZ z.o.o. A/101 Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale Tel.: 041/366 505, Fax: 01/721 8845 anton.darovic@gpz.si www.gpz.si Sorazstavljavec / Mitaussteller GGI Internatioanal, Cloppenburg Bethem, Nemčija Spermex, Ottobrun, Nemčija Odkup mleka, prodaja kmetijskega repromateriala, prodaja bikovega semena in opreme za osemenjevanje, časopis Glas dežele Ankauf von Milch, Verkauf von Saatgut, Verkauf von Rindersamen und Besamungszubehör, Zeitung 128


GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. A1/201 Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 5500, Fax: 02/228 5526 grawe@grawe.si www.grawe.si Atraktivni in moderni zavarovalni paketi za vas, vašo družino in vaš dom. Ponujamo vam življenjska, premoženjska zavarovanja in zavarovanje poslovnega premoženja. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 22 40 Attraktive und moderne Versicherungspakete für Sie, für Ihre Familie und für Ihr Heim. Wir bieten: Lebensversicherungen, Vermögensversicherungen und Versicherung des Geschäftsvermögens. Kostenlose Telefonnummer für Auskünfte: 080 22 40

GROS d.o.o. KRANJ Z5/5067 Ljubljanska cesta 4, SI-4000 Kranj Tel.: 04/236 4333, Fax: 04/202 1313 info@gros.si www.gros.si Ventilatorji za sušenje sena, zrnja in drugih pridelkov (aksialni in radialni), sušilnice bal in zrnja, trosilniki sena, puhalniki Axial- und Radialventilatoren zur Trocknung von Heu, Körnern und anderen Erzeugnissen, Ballen- und Körnertrocknung, Heustreuer, Gebläse

GUABI GROUP A/119 Rua das Magnólias 2405 - Jardim das Bandeiras CEP 13050-089 Campinas/SP, Brazil Tel.: +55 19 3729 4450, Fax: +55 19 3729 4423 rfonseca@guabi.com.br www.guabi.com.br GUABI, eden največjih proizvajalcev krmil v Braziliji, proizvaja zdrave produkte s pomočjo znanosti, tehnologije in z uporabo naravnih energijskih virov. Izdeluje 250 specifičnih krmil za vse vrste potreb živali, brez posegov v naravo in onesnaževanja okolja in s tem prispeva k boljši prihodnosti vseh živih bitij. GUABI, einer der größten Tiernahrungsproduzenten in Brasilien, stellt mit Hilfe von Wissenschaft und Technologie und der Nutzung natürlicher Energiequellen gesunde Produkte her. Ohne Eingriff in die Natur und ohne Umweltverschmutzung werden 250 spezifische Futtersorten erzeugt und somit einen Beitrag für eine lebenswertere Zukunft geleistet 129


GZS ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ A/130 Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana Tel.: 01/589 8250, Fax: 01/568 6704 zivilska.ind@gzs.si Nacionalna kampanja KUPUJEM SLOVENSKO Podporniki kampanje: Agroemona d.o.o., Domžale, Slovenija Dana d.d., Mirna, Slovenija Droga Kolinska d.d., Ljubljana, Slovenija Eta živilska industrija d.d., Kamnik, Slovenija Evrosad d.o.o., Krško, Slovenija Fructal d.d., Ajdovščina, Slovenija Jata Emona d.o.o., Ljubljana, Slovenija Kapela, Radenci, Slovenija Kras d.d., Sežana, Slovenija Lek veterina d.o.o., Beltinci, Slovenija Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Slovenija Medex d.d., Ljubljana, Slovenija Meja Šentjur d.d., Šentjur, Slovenija Mercator - EMBA d.d., Ljubljana, Slovenija Mesarstvo Blatnik, Škofljica, Slovenija Mesnine dežele Kranjske d.d., Ljubljana, Slovenija Meso Kamnik d.d., Kamnik, Slovenija Mlekarna Celeia d.d., Petrovče, Slovenija Mlekarna Planika d.o.o., Kobarid, Slovenija Mlinopek d.d., Murska Sobota, Slovenija Oljarna in trgovina Petovar Marjan s.p., Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija Pekarna Blatnik d.o.o., Videm-Dobrepolje, Slovenija Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica, Slovenija Pivka d.d., Pivka, Slovenija Pivovarna Laško d.d., Laško, Slovenija Pivovarna Union d.d., Ljubljana, Slovenija Pomurske mlekarne d.d., Murska Sobota, Slovenija Radenska d.d., Radenci, Slovenija Radgonske gorice d.d., Gornja Radgona, Slovenija Reprokolinska d.o.o., Ljubljana, Slovenija Sadjarstvo Blanca d.o.o., Krško, Slovenija Skupina Panvita, Murska Sobota, Slovenija Skupina Žito, Ljubljana, Slovenija Tina d.o.o., Komenda, Slovenija Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Apače, Slovenija Tovarna olja Gea d.d., Slovenska Bistrica, Slovenija Vajet, podjetje za proizvodnjo krmil d.o.o., Ajdovščina, Slovenija Vinakoper d.o.o., Koper, Slovenija Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo v Brdih, Slovenija Vital Mestinje d.o.o., Podplat, Slovenija Zeljarstvo Bučar, Ljubljana, Slovenija Predstavitev kampanje »Kupujem slovensko« z degustacijami izdelkov Vorstellung der Unterstützer von Kampagne "Ich kaufe slowenische Ware ein" mit

130


GZS ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ A/105 Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana Tel.: 01/589 8250, Fax: 01/568 6704 zivilska.ind@gzs.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Brinečev kmečki mlin d.o.o., Rečica ob Savinji, Slovenija Hlebček d.o.o., Pragersko, Slovenija Mercator d.d., Obrat Pekarna Grosuplje, Grosuplje, Slovenija Mlin Katić d.o.o., Leskovec pri Krškem, Slovenija Mlin Korošec d.o.o., Markovci, Slovenija Mlinarstvo Kralj Marjan s.p., Radomlje, Slovenija Mlinopek d.d., Murska Sobota, Slovenija Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje, Slovenija Pekarna Omar, Tišina; Slovenija Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica, Slovenija Reprokolinska d.o.o., Ljubljana, Slovenija Univit d.o.o., Ljubljana, Slovenija Uršič d.o.o., Kamnik, Slovenija Žito d.d., Ljubljana, Slovenija Kruh, pekovsko pecivo in fino pekovsko pecivo Brot, Gebäck und Feinbackwaren

HAAS DOM - VAŠ DOM d.o.o. Z5/5022 Bohova 78, SI-2311 Hoče, Slovenija Tel.: 02/613 0613, Fax: 02/613 0615 info@haas-dom.si www.haas-dom.si Predalčne lesene konstrukcije, leseni lepljeni nosilci, konstrukcije za hleve, skladiščne prostore, nadstreške, proizvodne objekte Holzkonstruktionen, verleimte Balken, Stallkonstruktionen, Lagerräume, Vordächer, Produktionsgebäude

HARGASSNER Ges.mbH HACKGUT-PELLETS-HEIZUNG Z8/8023 Anton Hargassner Str. 1, A-4952 Weng Tel.: 0043 7723/52 74-0, Fax: 0043 7723/52 74-5 export@hargassner.at www.hargassner.at Ogrevanje na sekance, pelete in drva Hackgutheizung, Pelletsheizung, Stückholzheizung

HARTINGER e. U. Z5/5026 St. Nikolai I S. 2, A-8505 St. Nikolai im Sausal Tel.: 0043 3185/23 63, Fax: 0043 3185/20 74 office@hartinger.co.at Prikolice, prekucniki, mulčerji Anhänger, Kipper, Mulcher 131


HEIZOMAT GmbH Z8/8023a Salzburger Straße 50, A-5303 Thalgau Tel.: 0043 6235/20 333-0, Fax: 0043 6235/20 333-98 info@heizomat.at www.heizomat.at Ogrevanje na biomaso, sekalniki Biomasseheizanlagen, Hackmaschinen

HERMAR, SOLARNI IN OGREVALNI SISTEMI HERMAN MARKOČ s.p. C1/712 Dolič 42a, SI-9263 Kuzma Tel.: 02/555 1170, Fax: 02/555 1201 markoc.betina@siol.net www.hermar.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Thekal, Kuppenheim, Nemčija Kolektor, bojler, zalogovnik, solarna oprema Kollektoren, Boiler, Speicher, Solarausrüstung

HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p. A2/32, C2/607, ZS/10 Kidričeva cesta 26, Dobrovce, SI-2204 Miklavž na Drav. polju Tel.: 041/368 619 andreja.merkur@gmail.com Zeliščne kreme in olja, parfumi, izdelki za izboljšanje počutja, bižuterija Kräutercremen und -öle, Parfums, Wohlfühlprodukte, Modeschmuck

HERZ d.d. C1/750 Grmaška cesta 3, SI-1275 Šmartno pri Litiji Tel.: 01/896 2100, Fax: 01/896 2140 info@herz.si www.herz-si.com Energetsko varčni kotli na biomasno gorivo: kotli na polena, kotli na sekance, kotli na pelete, sistemi črpalk za ogrevalne sisteme Energiesparende Biomassekessel: Kessel für Scheitholz, Hackgut und Pellets, Pumpensysteme für Heizungssysteme 132


HIDRIA INŽENIRING d.o.o. Z2/2039 Godovič 150, SI-5275 Godovič Tel.: 080/87 57, Fax: 05/377 4427 sonce@hidria.com www.hidria.si Solarni sistemi: sončni kolektorji, zalogovniki, sončne elektrarne, fotovoltaika, celotna ponudba: izvedba, ponudba, servis, svetovanje Solarsysteme: Sonnenkollektoren, Wasserspeicher, Solarkraftwerke, Fotovoltaik, Ausführung, Angebot, Service, Beratung

HLEVSKA OPREMA ŠTEFAN KOBAL d.o.o. Z5/5016 Tacenska 90, SI-1210 Ljubljana Šentvid Tel.: 01/512 3800, Fax: 01/512 2677 Oprema za živinorejo: naveze za krave, boksi za prosto rejo, ležalni boksi, krmilne pregrade, molzišče Ribja kost in Tandem, boksi za čiščenje parkljev, boksi za tehtanje, koridorji za pregon živali, boksi za bekone, krmilniki in napajalniki, poljski krmilniki; oprema za prašičerejo: boksi za svinje (porodni, odstavni, čakajoči, skupinski, ali posamezni, na rešetkah ali brez rešetk); oprema za konjerejo: boksi več vrst, stojišča za konje, krmilniki in napajalniki ter druga oprema, oprema za ovčerejo in kozjerejo: boksi, krmilne pregrade, ročno in avtomatsko molzišče, poljski krmilniki, boksi za kontrolo, tehtanje in transport Ausrüstung für Viehzucht und -haltung, Anbindevorrichtungen für Kühe, Boxen für Laufställe, Liegeboxen, Trennwände für Fütterung, Fischgräte und Tandem Melksysteme, Stände für die Klauenpflege, Wiegeboxen, Viehschleusen, Boxen für Mastschweine, Futter- und Tränkeautomaten, Weidetränken; Ausrüstung für Schweinezucht und -haltung: Boxen für Schweine (Abferkelboxen, Absetzboxen, Warteboxen, Gruppenboxen, Einzelboxen, mit oder ohne Gitter); Ausrüstung für die Pferdehaltung: Boxen verschiedener Arten, Stände für Pferde, Futter- und Tränkeautomaten sowie sonstige Ausrüstung; Ausrüstung für die Schaf- und Ziegenhaltung: Boxen, Trennwände für Fütterung, Handmelkstand und Stand mit Melkmaschine, Futterrinnen, Kontrollboxen, Wiege- und Transportboxen

HMEZAD JEKLO d.o.o. Z2/2031 Pogačnikova 11, SI-2342 Ruše Tel.: 02/671 9220, Fax: 02/671 9226 info@hmezad-jeklo.si Kovano ročno orodje za gozdarstvo, poljedelstvo in vrtičkarstvo, sekire, kladiva, krampi, lopate, vile, grablje, odkovki za avtomobilsko industrijo, poljedelske stroje Geschmiedetes Handwerkzeug für Forst-, Acker- und Gartenbau, Äxte, Hämmer, Spitzhacken, Schaufeln, Gabeln, Rechen, Schmiedestücke für die Automobilindustrie, Ackermaschinen 133


HMEZAD KZ GOTOVLJE z.o.o. Z8/8004 Gotovlje 71, SI-3310 Žalec Tel.: 03/571 8151, Fax: 03/571 7664 gotovlje.vodstvo@siol.net www.kz-gotovlje.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Tecostar, Turčija Turkay Tarim Makinalari, Turčija Vrtavkaste brane, mulčer, rotacijska freza, obračalnik, zgrabljalnik, kosilnica, kardani, trosilec mineralnega gnoja, brane Kreiseleggen, Mulchgeräte, Rotationsfräsen, Heuwender, Schwadenwender, Mäher, Kardanantriebe, Mineraldüngerstreuer, Eggen

HÖDL LANDTECHNIK GmbH Z5/5006 Ratschendorf 143, A-8483 Deutsch Goritz Tel.: 0043 3474/82 71, Fax: 0043 3474/827 115 franz.hoedl@hoedl-landtechnik.com www.hoedl-landtechnik.com Deutz Fahr traktorji in stroji, Fliegl prekucniki, Lemken plugi, vrtavkaste brane in sejalniki, Osella in Hardi poljske škropilnice Deutz Fahr Traktoren und Maschinen, Fliegl - Kipper, Lemken Drehpflüge, Kreiseleggen und Sämaschinen, Osella Feldspritzen, Hardi Feldspritze

JOANNA ŁUKASIAK-HOŁYSZ SGPO NASZ SAD A/108 Pabierowice 3A, 05-604 Jasieniec, Poljska Tel.: +48 664 14 83, +48 694 200 588, Fax: +48 664 36 67 jlukasiak@naszsad.pl Skype: naszsad www.naszsad.pl Združenje proizvajalcev sadja: jabolka, hruške, slive višnje in mehko sadje jagode, borovnice, maline, robide. Verband von Obstproduzenten: Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Sauerkirschen, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren

HOSEKRA d.o.o. Z3/3013 Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slovenska Bistrica Tel.: 02/805 5120, Fax: 02/805 5122 bostjan.hostej@hosekra.si www.hosekra.si Strešne kritine, žlebovi, Hosekra elektro Bedachungen, Dachrinnen, Hosekra Solarsysteme 134


HUSqVARNA AUSTRIA GmbH A1/214 Industriezeile 36, A-4010 Linz Tel.: 0043 732/77 0101-211, Fax: 0043 732/77 0101-43 damir.premus@husqvarna.at www.husqvarna.si Motorne žage, motorne kose, avtomatske kosilnice, vrtne kosilnice, vrtni traktorji, motorne škarje za živo mejo, pihalniki listja, zaščitna in gozdarska oprema, pribor Motorsägen, Motorsensen, automatische Rasenmäher, Gartenmäher, Gartentraktoren, Motorscheren für Hecken, Laubgebläse, Schutzausrüstung, Forstausrüstung, Zubehör

HYUNDAI AVTO MLAKAR, MLAKAR MARJAN s.p. B1/8003 Partizanska cesta 38, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/729 2340, Fax: 02/729 2341 hyundai.mlakar@siol.net www.avto-mlakar.si Osebna vozila Hyundai IX35, IX20, Veloster PKWs Hyundai IX35m UX20, Veloster

I & J TRTA d.o.o. C3/502 Logi 12a, Zrkovci, SI-2000 Maribor Tel.: 02/471 2281, Fax: 02/471 2284 ij.trta@amis.net, info@ijtrta.si www.ijtrta.si Trsne cepljenke, oprema za oporo trt, vino Pfropfreben, Weinbergpfähle, Weine

ICEMAx d.o.o. A/103 Na Lipico 5c, SI-3230 Šentjur Tel.: 041/708 960, Fax: 03/574 1544 info@icemax.si www.icemax.si Sladoledni praški in paste, stroji za sladoled in oprema Eispulver und Pasten, Maschinen für die Eiszubereitung und Zubehör

IKA, ŽIRI, d.o.o. C1/718 Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri Tel.: 04/518 4444, Fax: 04/518 4440 info@ika.si www.ika.si Kotli na biomaso - polena, kotli na pelete, solarni kolektorji, grelniki sanitarne vode, zalogovniki, črpalke za hišno vodooskrbo, sistemi za talno ogrevanje Biomassekessel - Scheitholz, Pelletkessel, Sonnenkollektoren, Sanitärwassererhitzer, Speicher, Pumpen für die Wasserversorgung im Haus, Bodenheizungssysteme 135


IKC-INŠTITUT ZA KONTROLO IN CERTIFIKACIJO UM A/104 Pivola 8, SI-2311 Hoče Tel.: 02/613 0831, Fax: 02/613 0833 ikc-info@uni-mb.si www.ikc-um.si Kontrola in certificiranje ekološkega kmetijstva (kmetije, predelovalni obrati, trgovine), integrirane pridelave, zaščitenih kmetijskih pridelkov oz. živil in izvedba kontrol v skladu s standardom Global G.A.P. Kontrolle und Zertifizierung der ökologischen Landwirtschaft (Bauernhöfe, Verarbeitungsbetriebe, Verkaufsläden), des integrierten Anbaus, der geschützten landwirtschaftlichen Produkte bzw. Nahrungsmittel und Durchführung der Kontrollen gemäß dem Standard Global G.A.P.

INDIHAR CO. d.o.o. C2/606 Knezov štradon 88, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/280 0520, Fax: 01/280 0531 indihar-co@siol.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Bentley Instruments, Združene države Amerike Delaval, Švedska Muller, Nizozemska Seko, Italija Molzna oprema - robot za molžo krav, hlevska oprema, hladilna tehnika, inštrumeti za analizo mleka, mešalne prikolice za krmo Melkausrüstung - Melkroboter, Stallausrüstung, Kühltechnik, Instrumente für die Milchanalyse, Futtermischwagen

INDÚSTRIAS COLOMBO A/112 Rua Prudente de Morais, 273 CEP 15.830-000 Pindorama/SP, Brazil Tel.: +55 17 3572-9000, Fax: +55 17 3572-9009 scabelo@industriascolombo.com.br www.industriascolombo.com.br INDÚSTRIAS COLOMBO je vodilni proizvajalec kombajnov za fižol na latinskoameriškem trgu. Njihova mehanizacija omogoča žetev suhega in zelenega fižola. INDÚSTRIAS COLOMBO ist in Lateinamerika marktführend in der Produktion von Bohnenerntemaschinen für die Trockenernte und Grünpflücke von Bohnen 136


INO INDUSTRIJSKA OPREMA BREŽICE, d.o.o. Z1/1004 Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas Tel.: 07/495 9233, Fax: 07/495 9151 ino@inobrezice.si www.inobrezice.si Mulčerji kladivarji, rotacijski mulčerji, razsipalniki mineralnih gnojil, pnevmatske nadtlačne sejalnice Ino-Becker, dvovrstni vibracijski podrahljalniki s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje, mlini za mletje silažne koruze Hammermulcher, Rotationsmulcher, Mineraldüngerstreuer, pneumatische ÜberdruckSämaschinen Ino-Becker, Vibrationstiefenlockerer mit pneumatischer Anlage für Tiefendüngung, Mühlen für Silomais

INOKS, d.o.o. Z3/3015 Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/525 2100, Fax: 02/525 2111 inoks@inoks.si www.inoks.si Inoks posode, cisterne za vino, inox izdelki, RF ograje, kovane ograje, dekorativni izdelki iz nerjaveče pločevine Inox Gefäße, Weinzisternen, Artikel aus Inox, rostfreie Zäune, Schmiedezäune, dekorative Artikel aus rostfreiem Blech

INŠTITUT KON-CERT MARIBOR A/104c Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 4952, Fax: 02/251 9482 info@kon-cert.si www.kon-cert.si Kontrola in certificiranje ekološkega kmetijstva (kmetije, predelovalni obrati, trgovine...), integrirane pridelave, zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil, po standardu Sist En 45011 in izvedba kontrol v skladu s standardom Demeter in kontrola Global G.A.P. Kontrolle und Zertifizierung für ökologische Landwirtschaft (Bauernhöfe, Verarbeitungsbetriebe, Verkaufsläden…). für den integrierten Anbau, für geschützte landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel nach dem SIST EN 45011 Standard und Durchführung von Kontrollen nach dem Demeter Standard und Global GAP Kontrolle.

INTERExPORT, MEDNARODNA TRGOVINA, d.o.o. Z3/3007 Potok pri Komendi 12, SI-1218 Komenda Tel.: 01/834 4400, Fax: 01/834 4404 info@interexport.si www.interexport.si Traktorji Fendt, Valtra, Kverneland, Amazonen-Werke, Fella, Knoche, Muething, Strautmann Traktoren Fendt, Valtra, Kverneland, Amazonen-Werke, Fella, Knoche, Muething, Strautmann 137


ISKRA VARJENJE, d.o.o. C2/628 Stegne 21-C/1, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/511 1301, Fax: 01/511 1480 info@iskra-varjenje.si www.iskra-varjenje.si Varilne naprave Schweißgeräte

ITRO d.o.o. PE LJUBLJANA Z2/2030 Gmajna 15, SI-1236 Trzin Tel.: 01/530 9621, Fax: 01/530 9624 igor.pirnar@itro.si Sorazstavljavec / Mitaussteller CNH, Avstrija Regent, Avstrija Traktorji Steyr, Case, priključki za obdelavo tal Regent Austria Traktoren Steyr, Case, Anschlussgeräte für die Bodenbearbeitung Regent Austria

ITRO d.o.o. ŠTORE Z5/5014 Železarska cesta 3, SI-3220 Štore Tel.: 03/780 5714, Fax: 03/780 5702 info@itro.si www.itro.si Sorazstavljavec / Mitaussteller New Holland, Modena, Italija Klasični poljedelski traktorji serije T4000, TD4000F, TD5000, T5000, T6000, T7000, specialno sadjarski-vinogradniški traktorji Klassische Traktoren der Serien T4000, TD 4000F, TD 5000, T5000, T 6000, T 7000, spezielle Traktoren für den Obst- und Weinbau

IZDELAVA SLADOLEDA ŠPORT EMRULI VAHIT s.p. Z4/4015b Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 051/375 067 Sladoled Eis 138


JANEZ d.o.o. GRADIŠČE PRI VIPAVI Z5/5070 Gradišče pri Vipavi 27, SI-5271 Vipava Tel.: 05/368 5236, Fax: 05/368 5237 drevesnica.janez@siol.net Drevesnica - lastna proizvodnja sadnih sadik: češnje, slive, breskve, marelice, jablane, hruške, jagodičevje, kivi, kaki, asimina, maloprodaja in veleprodaja, svetovanje Baumschule - eigene Produktion von Jungpflanzen folgender Obstsorten: Kirschen, Zwetschgen, Pfirsiche, Äpfel, Birnen, Beeren, Kiwi, Kaki, Asimina, Einzelhandel und Großhandel, Beratung

JATA EMONA d.o.o. Z3/3006 Agrokombinatska 84, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/548 3113, Fax: 01/528 1526 marketing@jata-emona.si www.jata-emona.si Krmila in krmilni dodatki za vse vrste živali, naravno organsko gnojilo Bogatin Futtermittel und Futterzusätze für alle Tiere, natürlicher organischer Dünger Bogatin

FRITZ JEITLER FUTTERMITTEL GmbH Z6/6004 Lutverci 20, SI-9253 Apače, Slovenija surbanic@gmail.com Mlečni nadomestki, mineralne krmne mešanice, dopolnilne krmne mešanice, samostojne krmne mešanice, konzervirna sredstva za krmo, silofolije, folije za ovijanje bal, semenska koruza, dodatki za gnojevko Milchersätze, Mineralfuttermischungen, Ergänzungsfuttermittel, Alleinfuttermittel, Futterkonservierungsmittel, Silofolie, Ballenfolie, Saatmais, Güllezusätze

JEKLO-IMEx d.o.o. A1/216 Cesta na Jezerca 8, SI-4240 Radovljica Tel.: 041/635 550, Fax: 04/531 4592 beno.zupan@gmail.com www.bullboss.com Sorazstavljavec / Mitaussteller Dakota AG, Zürich, Švica HDJ Group, BE Alphen, Nizozemska Aquasy švicarski vodni filtri za dom in potovanja, Physio Thermol toplotno magnetni terapevtski pripomočki, Sleep well zaščita proti škodljivimi geopatogenimi sevanji Schweizer Wasserfilter Aquasy für Heim und Reise, Physio Thermol Magnettherapie-Zubehör, Sleep Well Schutz gegen schädliche geopathogene Strahlung 139


JJ TRNOVEC d.o.o. Z4/4004 Lesno Brdo 20a, SI-1360 Vrhnika Tel.: 01/750 7500, Fax: 01/750 7505 info@jj-trnovec.si www.jj-trnovec.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Argo Tractors SpA, Italija Fella GmbH, Nemčija Mascar, Italija Traktorji McCormik, balirke in ovijalke Mascar, viličarji Mitsubishi, senena linija Fella, krmilne prikolice Mascar, freze Remac, prednje hidravlike Aigner, sadilci in sejalnice Mascar Traktoren McCormik, Ballenpressen und Ballenwickler Mascar, Gabelstapler Mitsubishi, Heulinie Fella, Futterwagen Mascar, Fräsen Remac, Fronthydraulik Aigner, Sä- und Pflanzmaschinen Mascar

JORSTIK d.o.o. Z5/5007 Boreci 15, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Tel.: 02/588 1010, Fax: 02/588 1010 j.roskar@jorstik.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Eibl+Wondrak Handelsges.m.b.H., Gerasdorf, Avstrija Claas: žitni kombajni, traktorji, balirke, kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, teleskopski nakladalec, Capello koruzni adapter, Haver: čelni nakladalec, prednja hidravlika, Horsch: sejalnice, stroji za obdelavo tal Claas: Weizen-Erntemaschinen, Traktoren, Ballenpressen, Mäher, Heuwender, Schwader, Teleskoplader, Maisdrescher Capello, Haver: Frontlader, Fronthydraulik, Horsch: Sämaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen

JOSEF STEINER d.o.o. Z8/8042 Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 0501, Fax: 02/720 0509 info@josefsteiner.si www.josefsteiner.si Aluminijaste in lesene lestve, fasadni (jekleni, alu) in premični odri, nakladne brvi, hišne - vrtne ograje, ograje za stopnišča in balkone, transportni vozički, kovčki in stopnice Aluminium- und Holzleitern, Fassadengerüste und Fahrgerüste (Stahl, Alu), Verladerampen, Haus- und Gartenzäune, Treppen- und Balkongeländer, Transportkarren, Behälter und Treppen 140


KANCLER SISTEM d.o.o. Z5/5017 Spodnja Gorica 56b, SI-2327 Rače Tel.: 02/609 5050, Fax: 02/609 5051 info@kancler-sistem.com www.kancler-sistem.com Sorazstavljavec / Mitaussteller Himel GmbH, Nemčija Patura GmbH, Nemčija Stallkamp GmbH, Nemčija Oprema za goveje in svinjske hleve, silosi in shramba žitaric, mešala in črpalke, pašniška oprema, bioplinske naprave, projektiranje hlevov, tehnološki načrti, PGD projekti Ausrüstung für Rinder- und Schweineställe, Silos und Weizenkammern, Mischer und Pumpen, Weideausstattung, Bio-Gasanlagen, Stallplanung, technologische Pläne, Baupläne

KAPELA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO d.d. C3/401 Paričjak 22a, SI-9252 Radenci Tel.: 02/520 4250, Fax: 02/520 4260 kapela.klet@siol.net www.kapela.si Vino Weine

KARBA MGE, d.o.o. LJUTOMER C1/709 Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/585 8750, Fax: 02/585 8751 mge@karba.biz www.karba.biz PVC in alu okna in vrata, senčila, Max fasade, čisti prostori Fenster und Türen aus PVC und Aluminium, Sonnenschutz, Fassaden Max, saubere Räume

KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Cesta 1. slovenskega tabora 16, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 1859, Fax: 02/584 1500 kasaskiklub.ljutomer@siol.net www.kasaska-zveza.si Razstava ljutomerskega kasača, predstavitev ljutomerskega kasača na dan konjerejcev Ausstellung der Renntrabpferde von Ljutomer, Präsentation des Trabers von Ljutomer am Tag der Pferdezüchter 141


KETER ORGANICA d.o.o. A/121 Titova cesta 2a, SI-2000 Maribor Tel.: 02/250 0999, Fax: 02/250 0998 jana@keter.si www.keterorganica.com Gradnja bioplinskih elektrarn Organica na ključ Bau von schlüsselfertigen Biogaswerken Organica

KIMI d.o.o. C2/619 Planjava 1, SI-1236 Trzin Tel.: 01/530 0550, Fax: 01/530 0580 info@kimi.si www.kimi.si Čistila - blagovna znamka Calgonit, čistila Kimi, prva slovenska eko čistila pod blagovno znamko Ekoval Reinigungsmittel der Marke Calgonit, Reinigungsmittel Kimi, die ersten slowenischen Öko-Reiniger der Marke Ekoval

KMEČKA ZADRUGA KRŠKO z.o.o. C3/401 Rostoharjeva 88, SI-8270 Krško Tel.: 07/488 2500, Fax: 07/488 2515 info@kz-krsko.si www.kz-krsko.si Vino Weine

KMETIJA JANEŽIČ STANKO IZDELAVA SUHOMESNATIH IZDELKOV Z Pece 11, SI-1290 Grosuplje Tel.: 041/600 834 makso.kul@gmail.com Suhomesnati izdelki, kruh iz krušne peči Trockenfleischwaren, Brot aus dem Brotofen

KMETIJSKA MEHANIZACIJA TRBOJE, d.o.o. Z5/5031 Trboje 10, SI-4000 Kranj Tel.: 04/259 5010, Fax: 04/259 5011 kmetijska.mehanizacija@siol.net www.masseyferguson.si Traktorji Massey Ferguson, plugi Gregoire Besson Traktoren Massey Ferguson, Pflüge Gregoire Besson 142


KMETIJSKA ZADRUGA LENART z.o.o. B/800 Industrijska ulica 24, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/729 3650, Fax: 02/720 6320 kzlenart@siol.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija Schaumann Agri Austria GmbH & Co. KG, Brunn am Gebirge, Avstrija Semena žitaric, koruze, poljščin, vrtnin, mineralno vitaminske mešanice za živali, dodatki za silažo in bioplinarne Saatgut für Getreide, Mais, Feldfrüchte, Gemüse, Mineral- und Vitaminmischungen für Tiere, Silierzusätze und Zusätze für Biogaswerke

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o. C3/401 Cesta 15. brigade 2, SI-8330 Metlika Tel.: 07/363 7000, Fax: 07/363 7011 tajnistvo@kz-metlika.si, vinska.klet@kz-metlika.si www.kz-metlika.si Vino Weine

KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ, z.o.o. B/806 Miklošičeva ulica 12, SI-2250 Ptuj Tel.: 02/749 0301, Fax: 02/749 0351 kz.ptuj@siol.net www.kz-ptuj.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Oljarna Fram d.o.o., Fram, Slovenija Zadružna oskrba d.o.o., Ptuj, Slovenija Kmetijski repromaterial, poljščine, sadje, zelenjava in bučno olje Saatgut, Feldfrüchte, Obst, Gemüse und Kürbiskernöl

KMETIJSKA ZADRUGA RADGONA, z.o.o. Z2/2020 Partizanska cesta 23, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 2700, Fax: 02/564 2705 kz.radgona@siol.net Kmetijska mehanizacija, oprema za kmetijstvo, krmila, semena Landwirtschaftliche Maschinen, Ausrüstung für Landwirtschaft, Futtermittel, Saatgut 143


KMETIJSKA ZALOŽBA d.o.o. C3/503 Stari trg 278, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/885 6700, Fax: 02/885 6707 info@km-z.si www.kmetovalec.si Strokovne revije in knjige Fachzeitschriften und Bücher

KMETIJSKI CENTER LAH, MAJDA LAH s.p. Z5/5028 Klanec 13, SI-1218 Komenda Tel.: 01/834 2070, Fax: 01/834 2210 info@kmetijskicenterlah.si www.lah-sp.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Lah tehnik d.o.o., Komenda, Slovenija Traktorji New Holland, cisterne Vaia, brane Sigma, mulčerji Sigma, program Sip in Tehnostroj, cepilci Lancman, vitle Uniforest, stroji Ino, mlini, sejalnice Jamax, čelni nakladači Qucke, rolomati Darin, kosilnice BCS Traktoren New Holland, Zisternen Vaia, Eggen Sigma, Mulcher Sigma, Programm Sip und Technostroj, Spaltmaschinen Lancman, Seilwinden Uniforest, Maschinen Ino, Mühlen, Säer Jamax, Frontlader Quicke, Mäher BCS

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOGA KRANJ, z.o.o. Z8/8003 Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj Tel.: 04/201 4930, Fax: 04/201 4935 info@sloga.si www.sloga.si Traktorji, kombajni John Deere, plugi, brane, kosilnice Kuhn, nakladalne prikolice Bergman, hlevska oprema Bräuer, folija Silotite, silažne folije, mreže Böck kardani Walterscheid, semenska koruza Zemun polje Traktoren, Mähdrescher John Deere, Pflüge, Eggen, Mäher Kuhn, Ladeanhänger Bergman, Stallausrüstung Bräuer, Folie Silotite, Silierfolie, Netze Böck, Kardanantriebe Walterscheid, Saatmais Zemun polje

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE B/807 Celovška 135, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/513 6600, Fax: 01/513 6650 kgzs@kgzs.si www.kgzs.si Predstavitev delovanja strokovnih služb in organov KGZS, predstavitev združenj, zvez, društev in posameznih kmetij, promocija kmetijstva, gozdarstva in podeželja Präsentation der Tätigkeiten der Fachabteilungen und Organe der Slowenischen Land- und Forstwirtschaftskammer, Vorstellung der Vereinigungen, Verbände, Vereine und einzelner Bauernhöfe, Promotion der Land- und Forstwirtschaft und des ländlichen Raums. 144


KMETIJSTVO POLANEC d.o.o. Z4/4002 Pleterje 34, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju Tel.: 02/761 9300, Fax: 02/761 9306 info@kmetijstvo-polanec.si www.kmetijstvo-polanec.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Agromehanika d.d. Kranj, Kranj, Slovenija Deutz-Fahr Austria GmbH, Wien, Avstrija Farmtech - Tehnostroj d.o.o., Ljutomer, Slovenija Gaspardo SpA, Morsano al Tagliamento, Italija INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o., Krška vas, Slovenija Lemken, Avstrija Mlaz Bogdanci, Makedonija SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter, Slovenija Tehnos d.o.o. Žalec, Žalec, Slovenija Vogel & Noot GmbH, Wartberg, Avstrija Zetor, a.s., Češka Traktorji, kmetijska mehanizacija in rezervni deli Traktoren, Landtechnik und Ersatzteile

KMETING PODJETJE ZA INŽENIRING, PROIZVODNJO IN TRGOVINO d.o.o. Z4/4016 Partizanska cesta 6, SI-2000 Maribor Tel.: 02/250 1210, Fax: 02/250 1212 Sorazstavljavec / Mitaussteller Aco Funki, Rendsburg, Nemčija Galvelpor, Landerneau Cedex, Francija Prix, Schondorf, Nemčija Hlevska oprema, sušilnice žita, oprema za prečrpavanje gnojevke Ausrüstung für Aufstallungen, Getreidetrockenanlagen, Ausrüstung für Umwälzung der Gülle

KMG PODLEHNIK GRABROVEC ALOJZ s.p. Z2/2036 Podlehnik 3e, SI-2286 Podlehnik Tel.: 02/788 4160, Fax: 02/788 4161 alojz.grabrovec@siol.net www.kmg-sp.si Nakladalci, vršičkarji, pletvenik, defuljator, mulčerji, plužne deske, viličar, mini goseničar Rampicar Lader, Spitzenschneider, Jätegeräte, Laubschneider, Mulcher, Pflugscheiben, Gabelstapler, Mini-Raupenfahrzeuge Rampicar 145


KMS MALERIČ d.o.o. C3/405 Ogulin 1a, SI-8344 Vinica Tel.: 07/305 7840, Fax: 07/305 7831 maleric.kms@gmail.com www.kms-inoxproizvodi.si Inox posode, hladilne posode, vinifikatorji, vodne stiskalnice, pnevmatske stiskalnice, ploščni filter, polnilnice, acetator, inox tesnilni obroči Inox Behälter, Kühlbehälter, Vinifikatoren, Hydropressen, pneumatische Pressen, Plattenfilter, Abfüllanlagen, Acetator, Inox-Dichtungsringe

KOGAST GROSUPLJE d.d. C2/605a Adamičeva cesta 36, SI-1290 Grosuplje Tel.: 01/786 6300, Fax: 01/786 6310 info@kogast.si www.kogast.si Termična oprema Kogast 600, 700 in 900, nevtralna oprema Kogast 600 in 700, samopostrežne linije, vgradni elementi samopostrežnih barov, aparat za kuhanje jajc, HACCP oprema, stroj za pranje zelenjave in sadja, električni vodni žar, hlajeni pult z dinamičnim hlajenjem in s policama, hladilni pult s steklenimi vrati in z razsvetljavo (led lučke) Ausrüstung für Großküchen: Thermik Großgeräte Kogast 600, 700 und 900, neutrale Elemente Kogast 600 und 700, Selbstbedienungslinien, Einbauelemente für Selbstbedienungsbar, Eierkocher, HACCP Ausrüstung, Maschinen für das Waschen von Gemüse und Obst, elektrischer Wassergrill, Kühltresen mit dynamischer Kühlung und Regalen, Kühlvitrine mit Glastüren und Beleuchtung (LED Lampen)

KOLENC GAŠPER s.p. Z2/2038a Izdelava in montaža kovinskih izdelkov, posredništvo in trgovina Zalog 3a, SI-1291 Škofljica Tel.: 031/687 638, Fax: 01/366 9396 gasper.kolenc@siol.net www.kolenc-skofljica.si Hidravlični cepilec drv, sončni kolektorji, gozdarski vitel, univerzalna roto kosilna glava Hydraulische Holzspaltmaschinen, Sonnenkollektoren, Forstseilwinden, universeller Mähkopf für Freischneider

KOMTEH d.o.o. Z4/4000 Lackova ulica 15a, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 3630, Fax: 02/564 3631 komteh@komteh.si www.komteh.si Kubota - kosilnice in traktorji od 14 do 135 KS, Muratori - mulčerji, zemeljske freze in finišerji, Oma - čelni nakladalci in priklopni mini bagerji, Eco - plužne deske, metle in posipalci, Procomas - mulčerji obcestnih jarkov in nabrežin, Mitsubishi - traktorji Kubota - Mäher und Traktoren mit 14 - 135 PS, Muratori - Mulchgeräte, Bodenfräsen und Finisher, Oma - Frontlader und angekoppelter Minibagger, Eco - Pflugbretter, Besen und Streuer, Procomas - Mulchgeräte für Straßengräben und Böschungen, Mitsubishi - Traktoren 146


KONIK, TRGOVSKO PODJETJE d.o.o. C2/629 Troblje 1, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/882 7450, Fax: 02/882 7451 info@dile.si www.dile.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Airwatec s.a., Belgija Dimm NV, Poperinge, Belgija Filtri na vodo, mehčalne naprave, UV dezinfekcija, legionela, reverzne osmoze Wasserfilter, Wasserenthärter, UV Legionellen-Desinfektion, Umkehrosmose

KOROTAN, d.o.o., KRANJ Z5/5007 Struževo 20, SI-4000 Kranj Tel.: 04/236 8712, Fax: 04/236 8711 d.zaplotnik@korotan-kranj.si www.korotan-kranj.si Claas, Lochmann, Quicke, Voran, Sip, Tehnostroj, Majevica, Grimme Claas, Lochmann, Quicke, Voran, Sip, Tehnostroj, Majevica, Grimme

KOSPORT d.o.o. Z6/6001 Janeče 23, SI-2390 Ravne na Koroškem Tel.: 02/821 8320, Fax: 02/821 8322 kosport@siol.net www.kosport.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Esch-Technik Maschinenhandel GmbH, St.Veit/Glan, Avstrija Komunalni in kmetijski traktorji Kubota od 14 do 130 KS s priključki Kommunal- und Landwirtschaftstraktoren Kubota von 14 bis 130 PS mit Anschlüssen

KOTLARSTVO GODEC, MARKO GODEC s.p. Z8/8014 Jevnica 4, SI-1281 Kresnice Tel.: 041/704 624, Fax: 01/564 0051 godec.marko@gmail.com Kotel za žganjekuho, kotlički za golaž Kessel für das Schnapsbrennen, Kessel für das Kochen von Gulasch 147


KOTLARSTVO IN ŽGANJEKUHA KRALJ, ZLATKO JUHART s.p. Z3/3023 Visole 46, SI-2310 Slovenska Bistrica Tel.: 02/818 1419, Fax: 02/818 1419 zlatko.juhart@amis.net www.kotlarstvo-kralj.si Kotli za žganjekuho od 5 do 500 litrov, kotli za kuhanje krme od 20 do 400 litrov Kessel zum Schnapsbrennen von 5 - 500 l, Kessel für die Futterzubereitung von 20 - 400 l

KOVAŠTVO PRELOG ALOJZ s.p. Z2/2005 Frana Kovačiča 10, SI-9241 Veržej Tel.: 02/587 1463, Fax: 02/588 8102 alojz.prelog@siol.net www.kovastvo-prelog.si Okopalnik za buče, plug za buče, pralni stroj za bučna semena, polirni stroj za semena Bodenfräse für Kürbisse, Pflug für Kürbisse, Maschinen zum Waschen und Polieren der Kürbiskerne

KOVINOSTRUGARSTVO MARTIN JANŽEKOVIČ s.p. C2/614 Radovica 36, SI-8330 Metlika Tel.: 07/305 8800, Fax: 07/305 8801 janzekovic.kov@gmail.com www.janzekovic.si Specialna glava in rezila za lahke motorne kose Spezialköpfe und Klingen für leichte Motorsensen

KOVINTRADE, MEDNARODNA TRGOVINA d.d. CELJE Z8/8036 Mariborska cesta 7, SI-3000 Celje Tel.: 03/428 8621, Fax: 03/428 8622, 03/428 8623 info@kovintrade.si www.kovintrade.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Buderus, Nemčija Generalni zastopnik za program ogrevalne tehnike Buderus, ki nudi litoželezne kotle na plin ali olje, kondenzacijske plinske stenske kotle, specialne kotle na lesno biomaso, solarne sisteme in širok asortima vseh ostalih izdelkov za brezhibno ogrevanje in optimalne bivalne pogoje Der Generalvertreter der Heizungstechnik Buderus bietet Gusseisenkessel für Gas und Öl, wandhängende Gas-Heizkessel, Spezialkessel für Holzbiomasse, Solarsysteme und ein breit gefächertes Sortiment an Produkten für einwandfreies Heizen und optimale Wohnbedingungen 148


KOZINA KRANJ, d.o.o. Z5/5075 Pintarjeva ulica 5, SI-4000 Kranj Tel.: 041/652 285, Fax: 04/232 8238 info@kozina.si www.kozina.si Usipni koš z valji za sortiranje krompirja, elektronska tehtnica s pakirnico, ščetkalnik krompirja, pralec krompirja, nakladalni plato za viličarja, prekucnik zabojev, prebiralna miza, transportni trakovi Kartoffelsortiermaschine, elektronische Waage mit Verpackungsanlage, Kartoffelbürst- und Kartoffelwaschmaschinen, Plateau für Gabelstapler, Kistenkipper, Verlesetisch, Förderbänder

KRAJNC ZDRAVKO s.p. STROJNA OPREMA C2/604 Obrtna ulica 9, SI-2366 Muta Tel.: 02/876 1151, Fax: 02/876 1827 info@krajnc-oprema.si www.krajnc-oprema.si Mešalniki za mešanje testa za kruh, potice, krofe, pizze, gibanice ter mletega mesa, motorne mesoreznice, ročne in motorne polnilke mesa Teigmixer für Brot, Potiza, Krapfen, Pizza, Gibanze und Hackfleisch, Fleischschneider, Fleischfüllmaschinen (hand- und motorbetrieben)

KRAS MESNOPREDELOVALNA INDUSTRIJA d.d. A/126 Šepulje 31, SI-6210 Sežana Tel.: 05/731 0300, Fax: 05/731 0327 info@kras.si www.kras.si Sorazstavljavec / Mitaussteller MDK, Mesnine dežele Kranjske d.d., Ljubljana, Slovenija Trajni in poltrajni suhomesnati izdelki, paštete, namazi, sveže meso, gotove jedi Trockenfleischwaren, gekochte Fleischwaren, Pasteten, Aufstriche, Frischfleisch, fertige Speisen

KRASINOx - KOVINSKI IZDELKI PAVEL TRBIŽAN s.p. Z2/2006 Kazlje 21, SI-6210 Sežana Tel.: 05/768 5343, Fax: 05/768 6008 krasinox@siol.net www.krasinox.si Prikolica za prevoz grozdja, posoda za prevoz grozdja, polnilci za stekleničenje, sifonski jaški, roštilji, lijaki, preša za ocvirke, drobni izdelki iz inoxa Traubentransporter, Transportbehälter für Trauben, Flaschenfüllanlagen, Siphonschächte, Grills, Griebenpresse, kleine Erzeugnisse aus Inox 149


KREMET d.o.o. VIPAVA Z2/2008 Goriška cesta 3, SI-5271 Vipava Tel.: 05/364 0000, Fax: 05/364 0031 kremet@siol.net www.kremet.si Vinarska oprema (vinifikator, transportne posode) Weinbaubedarf (Vinifikator, Transportbehälter)

KRIM d.o.o. C2/623 Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9850, Fax: 02/584 9851 krim.ljutomer@siol.net www.krim-ljutomer.si Gostinska oprema iz inox pločevine: točilni pulti, pomivalna korita, hlajeni in ogrevani pulti ter vitrine, solatni vozički, nape… Gastronomiebedarf aus rostfreiem Blech: Schanktische, Spülbecken, Kühltische, Wärmeschränke, Vitrinen, Salatwagen, Dunstabzugshauben

KROVSTVO PETROVIČ d.o.o. C1/702 Industrijsko naselje 15, SI-2325 Kidričevo Tel.: 02/799 0003, Fax: 02/799 0005 krovstvo.petrovic@siol.net www.s-metal.eu S-metal kritine - proizvodnja in montaža, montaža fotovoltaičnih elektrarn na ključ Dachdeckungen S-Metall - Produktion und Montage, schlüsselfertige Montage von Fotovoltaik-Kraftwerken

KWA ANLAGENBAU GmbH C2/608 Altenmarkt 180b, A-8280 Fürstenfeld Tel.: 0043 3382/51 236, Fax: 0043 3382/512 364 info@kwa-getreidetechnik.at www.kwa-getreidetechnik.at Sušilci žita, elevatorji, čistilni stroji, silosi, transportni trakovi Getreidetrockner, Elevatoren, Reinigungsmaschinen, Silos, Förderbänder

LABENA d.o.o. A/100 Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/360 2300, Fax: 01/360 2315 info@labena.si www.labena.si Laboratorijska, procesna in medicinska oprema, laboratorijska in procesna analitika v mesni, žitni, mešalniški, živilski, farmacevtski in kemijski industriji Labor-, Prozess- und medizinische Ausrüstung, Labor- und Prozessanalytik in der Fleisch-, Getreide-, Lebensmittel-, Pharma- und in der chemischen Industrie 150


LANDMASCHINENHANDEL ÜLLEN GmbH Z3/3016 Sicheldorf 1, A-8490 Bad Radkersburg Tel.: 0043 3476/32 48, Fax: 0043 3476/40 792 landmaschinen.uellen@aon.at Vogel Noot plugi, roto brane, sejalnice, priključki, Tierre mulčerji Vogel Noot Pflüge, Kreiseleggen, Sämaschinen, Anschlüsse, Tierre Mulchgeräte

LANGO d.o.o. A2/337 Rojčeva ulica 18, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/520 7040, Fax: 01/520 7048 elna@lango.si www.lango.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Elna, Meyrin, Švica Šivalni stroji Elna, likalni aparati Elnapress Nähmaschinen Elna, Bügelapparate Elnapress

LARIx GT d.o.o. Z5/5029 Belska cesta 38, SI-4205 Preddvor Tel.: 04/255 6610, Fax: 04/255 6611 larixgt@siol.net www.lindner.si Traktorji in transporterji Lindner Avstrija Traktoren und Transporter Lindner Österreich

LAVINOx BRANKO LAVRENČIČ s.p. Z2/2007 Vrhpolje 80d, SI-5271 Vipava Tel.: 05/368 9100, Fax: 05/368 9101 lavinox@siol.net Pnevmatske stiskalnice, cisterne za vina odprtega in zaprtega tipa, ovalne cisterne, transportne cisterne, hladilne plošče, vinifikatorji, izdelki po naročilu Pneumatische Pressen, Weinzisternen, ovale Zisternen, Transportzisternen, Kühlplatten, Vinifikatoren, Produkte auf Bestellung

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "LAZUR" A/108 Ul. Kaliska 44, 63-460 Nowe Skalmierzyce Tel.: +48 62 762 91 29, 601 320 289, Fax: 62 762 14 04 marta.danielak@lazur.pl www.lazur.pl Zadruga, ki se že več kot 80 let specializira v proizvodniji poltrdih in mehkih sirov s posebno žlahtno plesnjo. Svoje izdelke izvaža na vse svetovne trge. Genossenschaft, die schon seit mehr als 80 Jahren auf die Produktion von Halbhartkäsen und Weichkäsen mit Edelpilz spezialisiert ist. Die Produkte werden in der ganzen Welt exportiert 151


LEK VETERINA d.o.o. A1/209 Lipovci 251a, SI-9231 Beltinci Tel.: 02/541 3400, Fax: 02/541 3408 info@lek-veterina.si www.lek-veterina.si Kravimin, Pravimin, Ovimin, Kozimin, Vitahorse, Pervimin, Biofos, Vita-Redin, Nutrisel, Nutrilit, Calpho plus, Vetaseptal, Dermovet, Dermo spray Veterinärmedizinische Mittel: Kravimin, Pravimin, Ovimin, Kozimin, Vitahorse, Pervimin, Biofos, Vita-Redin, Nutrisel, Nutrilit, Calpho plus, Vetaseptal, Dermovet, Dermo-Spray

LENTHERM-INVEST d.o.o. LENART C1/706 Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 7005, Fax: 02/720 7097 www.nova.lentherminvest.si Solarni bojlerji, kolektorji, toplotne črpalke, zalogovniki, hidroforji, regulacije, solarni superavtomati, solarni paketi Solarboiler, Kollektoren, Wärmepumpen, Speicher, Druckwasserkessel, Regulierung, solare Superautomaten, Solarpakete

LESTAKO TIM, KOSTIČ MIODRAG s.p. Z Muretinci 29, SI-2272 Gorišnica Tel.: 031/397 942 info@lestako.com www.lestako.com Opozorilne table, opozorilni in varnostni trakovi, robotski sesalniki Hinweistafeln, Warn- und Sicherheitsbänder, Saugroboter

LEŠNIK LENART d.o.o. Z2/2003 Zgornji Žerjavci 33a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/729 2403, Fax: 02/729 2404 info@lesnik-slo.com www.lesnik-slo.com Snežni plugi, posipalniki soli in peska, pometalne naprave, prednje traktorske hidravlike Schneepflüge, Salz- und Sandstreuer, Kehrvorrichtungen, Fronthydraulik für Traktoren 152


LE-TEHNIKA d.o.o. C2/620 Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj Tel.: 04/202 0200, Fax: 04/204 2122 info@le-tehnika.si www.le-tehnika.si Vse za hidravliko in pnevmatiko: hidravlični cilindri, priključki, ventili, cevi, črpalke, motorji, agregati, pnevmatski elementi, tehnološka oprema, tesnila, hitre spojke Alles für Hydraulik und Pneumatik: Hydraulikzylinder, Anschlussventile, Röhren, Pumpen, Motoren, Aggregate, pneumatische Elemente, technologische Ausrüstung, Dichtungen, Schnellklemmen

LINDAP SKM d.o.o. C1/719a Podlog v Savinjski dolini 3, SI-3311 Šempeter Tel.: 03/700 0500, Fax: 03/700 0501 info@lindap.si www.lindap.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Baruch & Fisch, Nemčija Borga, Švedska Sonny's, Švedska Strešne kritine - pločevina in reciklirana plastika, gorilnik multi na biomaso, paneli, sekalniki biomasa Lindana Danska, teleskopske lestve Telesteps Švedska Bedachungen aus Blech und recyceltem Kunststoff, Biomassebrenner, Paneelen, Biomasse-Hacker Lindana Dänemark, Teleskopleitern Telesteps Schweden

LINFIS d.o.o., LJUBLJANA Z8/8032 Grajzerjeva ulica 6, SI-1260 Ljubljana - Polje Tel.: 01/781 0045, Fax: 01/781 0050 info@linfis.si www.linfis.si Teleskopski dvoriščni nakladalniki Manitou, priključki za kmetijstvo, servis in rezervni deli Teleskoplader Manitou, landwirtschaftliche Anschlussgeräte, Service und Ersatzteile

LINZER AGRO TRADE GmbH A2/308 St. Peter Str. 25, A-4021 Linz Tel.: 0043 732/6914 5961, Fax: 0043 732/6914 65961 anneliese.hoebarth@borealisgroup.com www.linzeragrotrade.com Linzer Ware gnojila, enokomponentno dušično gnojilo, gnojila z večimi hranilnimi snovmi Linzer Ware Dünger, Stickstoff-Einzeldünger, Mehrnährstoffdünger 153


LKS d.o.o. Z8/8013 Črešnjevci 215, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/569 1279, Fax: 02/569 8391 lks@amis.net www.lks.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Lemken GmbH, Nemčija Lemken plugi, brane, strniščni plugi, sejalnice; Vakutec cisterne za gnojevko in komunalo; sekalniki za drva, gozdarske prikolice, rezervni deli za kmetijsko mehanizacijo; rabljena kmetijska mehanizacija Lemken Pflüge, Eggen, Pflüge für Stoppelsaat, Sämaschinen; Vakutec Gülle- und Kommunalzisternen; Holzhackmaschine, Forstanhänger, Ersatzteile für Landmaschinen; gebrauchte Landmaschinen

LONČARIČ-MONTAŽA d.o.o. Z2/2028 Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci Tel.: 02/560 9012, Fax: 02/560 9019 lon@siol.net www.loncaric-montaza.si Različne vrste kritin, kleparski izdelki, strelovodni material, strešna okna, termo in hidroizolacije Verschiedene Dachdeckungen, Spenglerprodukte, Materialien für Blitzableiter, Dachfenster, Wärme- und Feuchtigkeitsdämmung

LONČARSKI IZDELKI ZELKO FRANC C1/721 Pečarovci 90, SI-9202 Mačkovci Tel.: 02/551 1118, Fax: 02/551 1318 Lončarski izdelki Töpferwaren

LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE D/09 Župančičeva ulica 9, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/241 0910, Fax: 01/241 0926 lzs@lovska-zveza.si www.lovska-zveza.si Kožuh medveda in risa, trofeje divajadi, stenski panoji, tiskovine, prapor LZS, stanovski znak Bären- und Luchsfell, Wildtrophäen, Schautafeln, Drucksachen, Banner des Slowenischen Jagdverbands, Abzeichen 154


LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE d.o.o. C2/626 Selca 163, SI-4227 Selca Tel.: 04/517 0700, Fax: 04/517 0707 info@lotric.si www.lotric.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Affri, Induno Olona, Italija Dostmann Electronic, Wetheim-Reicholzheim, Nemčija Erweka, Heusenstamm, Nemčija Häfner, Königswinter, Nemčija Moore & Write, Romsey, Hampshire, Združene države Amerike N.B.C. Elektronik, Delebio, Italija PCL Air Technology, Sheffield, Velika Britanija Radwag, Radom, Poljska Socorex, Lausanne, Švica Sonoswiss, Ramsen, Švica Sylvac, Crissier, Švica Test, Erkrath, Nemčija Trimos, Renens, Švica Wenzel, Wiesthal, Nemčija Akreditiran laboratorij na področju mase, volumna, temperature, vlage, tlaka, pH, opreme pod tlakom, sile, momenta sile, pospeška, hitrosti, dolžine, kota, zvočnega tlaka, analize plinov, zaviralne sile. Prodajni program tehtalne opreme Radwag, uteži Häfner, ultrazvočnih kopeli Sonoswiss, pipet in volumetričnih naprav Socorex, pnevmatskega orodja PCL Air Technology, farmacevtske in laboratorijske opreme Erweka, merilnikov dolžine žice in kabla Lotrič, merilnikov temperature, vlage in sorodnih veličin Dostmann Electronic, dolžinskih meril Sylvac in More & Write, dolžinskih strojev Trimos, strojev za testiranje materialov Test, merilnih celic N.B.C., koordinatnih merilnih strojev Wenzel ter merilnikov trdote Affri. Izvajamo izobraževanja na temo: Vse kar morate vedeti o tehtanju, pipetiranju, tlaku, temperaturi in relativni vlagi, dolžini ter sistemih vodenja kakovosti ter servis meril in laboratorijske opreme. Nudimo tudi opremo in svetovanje na področju predpakiranih izdelkov. Akkreditiertes Labor für die Messung von Masse, Volumen, Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, pH-Wert, für Ausrüstung, die unter Druck steht, Kraft, Kraftmoment, Beschleunigung, Geschwindigkeit, Länge, Winkel, Schalldruck, Gasanalyse, Verzögerungskraft, Verkaufsprogramm der Waage technik, Gewichte Häfner, Ultraschallbäder Sonoswiss, Pipetten und volumetrische Geräte Socorex, pneumatisches Werkzeug PCL Air Technology, pharmazeutische Ausrüstung und Laborausrüstung Erweka, Messgerät für das Messen von Draht und Kabel Lotrič, Präzisionsmeßgeräte für Temperatur, Feuchte, Druck und Strömung Dostmann Electronic, Längemessgerät Sylvac und More&Write, Längemessgerät Trimos, Geräte zum Testen von Materialien, Messzellen N.B.C., Koordinatenmessgerät Wenzel und Härtemessgerät Affri. Wir führen auch Schulungen zu folgenden Themen aus: Alles was Sie über Wägen, Pipettieren, Druck, Temperatur und relative Feuchtigkeit, über Länge sowie über die Führung von Qualitätssystemen wissen müssen. Wartung von Messgeräten und Beratung im Bereich von vorverpackten Produkten.

155


L'qUEDRA FRANC BURNIK s.p. A1/220 Zg. Vetrno 16, SI-4294 Križe Tel.: 04/595 5870, Fax: 04/595 5871 Prodaja usnjenih izdelkov, denarnic, etuijev, natikačev Verkauf von Lederwaren, Geldtaschen, Etuis, Pantoletten

M.D.C. ZADRAVEC, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, d.o.o. Z3/3024 Vučja vas 29a, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Tel.: 02/588 8177, Fax: 02/588 8176 info@zetor.si www.zetor.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Sipma, Lublin, Poljska Zetor Tractors, Brno, Češka Traktorji Zetor, balirke Sipma, viličarji Desta, rezervni deli za traktorje: Same, Deutz Fahr, MF, Fendt, New Holland, Case, Steyr, Lombardini, John Deere, Hurliman, Sipma, Desta, Zetor, Ursus, IMT, LTZ, Vicon, Lamborghini, Sip, Creina Traktoren Zetor, Ballenpressen Sipma, Gabelstapler Desta, Traktoren-Ersatzteile: Same, Deutz Fahr, MF, Fendt, New Holland, Case, Steyr, Lombardini, John Deere, Hurliman, Sipma, Desta, Zetor, Ursus, IMT, LTZ, Vicon, Lamborghini, Sip, Creina

M.M. KAUČIČ d.o.o. D/01 Gornji Ivanjci 21, SI-9245 Spodnji Ivanjci Tel.: 02/560 9090, Fax: 02/560 9091 mmkaucic@gmail.com www.pri-alenki.si Kmečki turizem, domača hrana, testenine, med Ferien auf dem Bauernhof, heimische Küche, Teigwaren, Honig

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁqUINAS AGRÍCOLAS “TATU” S.A. A/119 Avenida Marchesan, 1979 CEP: 15994-900 Matao/SP, Brazil Tel.: +55 16 3382 8316 salmeida@marchesan.com.br www.marchesan.com.br Marchesan S/A je vodilni proizvajalec kmetijske opreme na južni polobli, ki dobavlja proizvajalcem najprimernejše rešitve za povečanje produktivnosti kmetijske mehanizacije. Marchesan S/A ist der marktführende Produzent landwirtschaftlicher Ausrüstung in der südlichen Hemisphäre, der die geeignetsten Lösungen für eine Steigerung der Produktivität bietet 156


MASPEx GMW Sp. Z o.o. S.K.A., GRUPA WADOWICE A/108 Ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Poljska Tel.: +48 33/873 10 75, Fax: +48 33/873 97 78 export@maspex.com www.maspex.com Holding Polskih proizvajalcev sadnih sokov pod blagovno znamko Tymbark, Kubuš in Caprio, kavnih in instant napitkov Lafesta, Ekoland, Brumi in blagovna znamka odličnih poljskih testenin LUBELLA. Vse tri skupine so specializirane tudi za izdelavo izdelkov pod trgovsko znamko posameznih trgovskih družb in tako so prisotni v vseh največjih svetovnih trgovskih verigah, kot so: Metro, Tesco, Carrefour, Aldi, E-Leclerc, Kaufland, Jeronimo, Spar, Mercator itd…. Holding polnischer Obstsaftproduzenten unter den Warenzeichen Tymbark, Kubuš und Caprio, der Produzenten von Kaffee- und Instantgetränken Lafesta, Ekoland, Brumi und des Warenzeichens LUBELLA für ausgezeichnete Teigwaren.Alle drei Firmengruppen stellen auch Produkte für die weltgrößten Handelsketten wie Metro, Tesco, Carrefour, Aldi, E-Leclerc, Kaufland, Jeronimo, Spar, Mercator usw.

MAUCH GmbH & Co. KG Z5/5027 Mattighofnerstrasse 7, A-5274 Burgkirchen Tel.: 0043 7724/21 07, Fax: 0043 7724/21 07-31 info@mauch.at www.mauch.at Sorazstavljavec / Mitaussteller Bema Kehrmaschinen GmbH, Voltlage-Weese, Nemčija Merlo-Teleskoplader, Defendente di Cervasca, Italija Weidemann - Hoftrac, Flechtdorf, Nemčija Kolesni nakladalci, Hoftrac, pometalni stroji, teleskopski nakladalci, krmilna in trosilna tehnika Radlader, Hoftrac, Kehrmaschinen, Teleskoplader, Fütterungs- & Einstreutechnik

MAUTA - MAURIČ OTMAR s.p. Z2/2034 Obrtna ulica 7, SI-2366 Muta Tel.: 02/876 9030, Fax: 02/876 9031 mauta-dl@siol.net www.mauta-sp.si Hidravlične stiskalnice, mlin za mletje jabolk, ročna tračna žaga za tesarstvo Hydraulische Pressen, Apfelmühlen, Handbandsäge für Zimmereiarbeiten

MEBI, d.o.o. C1/701 Makole 47, SI-2321 Makole Tel.: 03/700 1707, Fax: 03/700 1706 info@s-metal.si www.s-metal.si Proizvodnja in prodaja strešne kritine S-METAL Produktion und Verkauf von Bedachungen S-METAL 157


MEDIČARSTVO CELEC, GREGOR CELEC s.p. Z2/2038 Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/532 1352, Fax: 02/537 1273 info@medicarstvo-celec.si www.medicarstvo-celec.si Medenjaki, lect, domača obrt Honigkuchen, Lebkuchen, Hausgewerbe

MEDIČARSTVO-DOMAČA OBRT JOŽICA CELEC s.p. C1/720 Ratkovci 8, SI-9207 Prosenjakovci Tel.: 02/544 1239, Fax: 02/544 1255 medicarstvo@sladkapot.si www.medicarstvo.si Ročno izdelano figuralno lectovo pecivo, raznovrstni medenjaki, medeni napitki Handgemachte figurale Lebkuchen, verschiedene Honigkuchen, Honiggetränke

MEDITERANSKI INŠTITUT ZA MONITORING A1/215 Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana Tel.: 08/381 6404 info@mim.si www.mim.si Predstavitev Mediteranskega inštituta za monitoring, ki deluje na področju ekologije, predstavitev in prodaja ekološkega gnojila guana, predstavitev uporabe okolju prijaznih dezinfekcijskih sredstev Vorstellung des Mediterranen Monitoring Instituts, welches im Bereich von Ökologie tätig ist, Vorstellung und Verkauf von ökologischem Dünger Guana, Vorstellung des Gebrauchs von umweltfreundlichen Desinfektionsmitteln

MEKO d.o.o. Z8/812 Linhartova ulica 15, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/432 8292, Fax: 01/231 2222 info@meko.si www.meko.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Bio Atlantis, Irska Kiefer AP, Feuchtwangen, Nemčija Povratak prirodi d.o.o., Zagreb, Hrvaška Gnojila za eko kmetovanje, fermentatorji organskih gnojil, vitaminski dodatki za krmila, sredstva za dezinfekcijo in čiščenje, foliarna in zaščitna gnojila Düngemittel für Bio-Landwirtschaft, Fermentatoren für organischen Dünger, Vitaminzusätze für das Futter, Desinfektions- und Reinigungsmittel, Blattdüngung und Schutzmittel 158


MEHANIZACIJA MILER STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE d.o.o. Z4/4006 Poljana 1, SI-2391 Prevalje Tel.: 02/823 1959, Fax: 02/823 2959 info@mehanizacija-miler.si www.mehanizacija-miler.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Elho, Finska Erba, Avstrija Eschlböck, Prambachkirchen, Avstrija Joskin, Soumagne, Belgija Krone, Nemčija Maraton, Avstrija Posch GmbH, Leibnitz, Avstrija Rabe, Nemčija Rauch, Nemčija Reform Werke Bauer & Co. Ges.m.b.H, Wels, Avstrija Sparex, Avstrija Seneni program: kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, balirke, samonakladalne prikolice, cisterne Joskin, sekalniki za les Eschlböck, ovijalke Elho, plugi Rabe, traktorske kiper prikolice Maraton, trosilniki Rauch, rezervni deli, delovne obleke, igrače Heulinie: Mäher, Wender, Schwader, Ballenpressen, Ladewagen, Zisternen Joskin, Holzhackmaschinen Eschlböck, Ballenwickler Elho, Pflüge Rabe, Kippanhänger Maraton, Streuer Rauch, Ersatzteile, Arbeitskleidung, Spielwaren

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Mother Teresa, 10000 Prishtine Tel.: +381 200 38 400, Fax: +381 38 211 885 bajram.imeri@ks-gov.net www.mbpzhr-ks.net Predstavitev investicijskih priložnosti na kosovskem kmetijskem sektorju Vorstellung von Investitionsgelegenheiten im kosovarischen Agrarsektor

MESSER SLOVENIJA d.o.o. C3/412 Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše Tel.: 02/669 0341, Fax: 02/661 6041 alenka.mekis@messergroup.com www.messer.si Plini in plinska oprema za potrebe vinogradništva, plini in aplikativne rešitve na področju živilske industrije Gase und Gasausrüstung für die Anwendung im Weinbau, Gase und applikative Lösungen im Bereich der Nahrungsmittelindustrie 159


MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA, POLICIJSKA UPRAVA MURSKA SOBOTA C1/723 Arhitekta Novaka 5, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/522 4200, Fax: 02/522 4302 pums@policija.si www.policija.si Preventivna dejavnost Policije Präventionsarbeit der Polizei

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, DIREKTORAT ZA OBRAMBNE ZADEVE, UPRAVA ZA OBRAMBO MARIBOR C1/724 Ulica heroja Bračiča 2, SI-2000 Maribor Tel.: 02/236 3811, Fax: 02/252 3285 uomb@mors.si www.slovenskavojska.si Promocija Slovenske vojske in predstavitev možnosti vključevanja v Slovensko vojsko Promotion der Slowenischen Armee und Vorstellung der Eingliederungsmöglichkeiten in das slowenische Heer

MIZARSTVO SITAR BRANKO s.p. C1/705 Soboška cesta 15, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 1262, Fax: 02/584 8619 mizarstvo.sitar.branko@amis.net www.mizarstvo-sitar.si Izdelava stavbnega pohištva in notranje opreme po meri Herstellung von Fenster, Türen und Inneneinrichtungen nach Maß

MLEKARNA CELEIA, d.o.o. A/118 Arja vas 92, SI-3301 Petrovče Tel.: 03/713 3818, Fax: 03/713 3841 milan.mirnik@mlekarna-celeia.si www.zelenedoline.si Jogurti in siri Zelene doline Jogurt und Käse »Zelena dolina« 160


MONTANA INDÚSTRIA DE MÁqUINAS LTDA A/119 Rua Francisco Dal Negro, n° 3400 Sao José dos Pinhais/PR, Brazil Tel.: +55 (41) 2102-0263, Fax: +55 (41) 3383-5559 tatiana.reis@montana.ind.br www.montana.ind.br MONTANA AGRICULTURE predstavlja svoje najuspešnejše samovozne škropilce Parruda, tako kot tudi traktorje, kombajne, teleskopske viličarje itd. Die Gesellschaft MONTANA AGRICULTURE stellt ihre selbstfahrenden Sprühgeräte Parruda sowie auch Traktoren, Erntemaschinen, Teleskop-Gabelstapler usw. vor

MONTAŽA IN POPRAVILO STROJEV IN KOVINSKIH KONSTRUKCIJ ROMAN DEČMAN s.p. A2/306 Novake 16, SI-2319 Poljčane Tel.: 02/802 8195, Fax: 02/802 8195 Kovane ograje Schmiedezäune

MOP PELKO d.o.o. Z5/5071 Visoko 8, SI-4212 Visoko Tel.: 04/253 5480, Fax: 04/253 5481 davor.pelko@gmail.com www.mop-pelko.com Izdelujemo: električne in ročne stoječe mesarske polnilke od 3 do 45 kg, električne žage za razrez kosti, mešalce za meso, testo od 20 do 120 l, strojčke za izdelavo pleskavic od 100 do 200 m in ves ostali pribor za mesarje - koline Herstellung von elektrisch oder handbetriebenen Fleischfüllmaschinen von 3 bis 45 kg, elektrische Knochensägen, Mischgeräte für Fleisch und Teig von 20 bis 120 l, Geräte zur Herstellung von Hackplätzchen von 100 bis 200 m, Metzgerei-Bedarf - Schlachtfest

MOSES ROITH WERKZEUGE Z8/8037 Rudolfstr. 14, D-87437 Kempten Tel.: 0049 831/570 6249, Fax: 0049 831/570 6250 mosesroith@gmx.de www.morowe.de Motorne kosilne glave Civa, ostrilna orodja, vrtne škarje, Quick-Vac Civa Motorsensenkopf, Schwabenschärfer, Gartenschere, Quick-Vac 161


MUŠIČ ANDREJ s.p. - KOVAŠTVO Z5/5064 Testenova ulica 47, SI-1234 Mengeš Tel.: 01/723 0400, Fax: 01/723 0405 info@music-menges.si www.music-menges.si Kmetijski priključki: cepilniki drv, transportni platoji, vilice za bale, traktorski viličarji, predsetveniki, travniške brane Anschlussgeräte für die Landwirtschaft: Holzspaltmaschinen, Transportlader, Ballengabeln, Gabelstapler, Bodenkrümmler, Wieseneggen

NABKO HOLDING GROUP LTD A/110 61A, Pirinski prohod Str., BG-1000 Sofia Tel.: 00359 2/950 0450, Fax: 00359 2/962 8780 nabco@bgmreja.com Izdelava in prodaja mlekarskih izdelkov, uvoz mleka v prahu in palmovega olja Produktion und Verkauf von Molkereiprodukten, Import von Milchpulver und Palmöl

NIEDERL GmbH C2/610 Ebersdorf 5, A-8342 Gnas Tel.: 0043 3151/22 63, Fax: 0043 3151/22 63-13 office@stalltechnikshop.at www.stalltechnikshop.at Sorazstavljavec / Mitaussteller Big Dutchman International GmbH, Vechta, Nemčija IBO Stahltechnik GmbH, Raesfeld, Nemčija Wölfleder GmbH, Sigharting, Avstrija Inovacije za hleve in živali, pripomočki za rejo živali Innovationen für Stall und Tiere, Tierzuchtbedarf

NIKO NIKOLAJ ŠRAML s.p. C2/2035 Orehovica 23a, SI-5272 Podnanos Tel.: 041/698 587, Fax: 05/368 6117 sraml.niko@siol.net www.niko-si.si Izdelava pnevmatskih stiskalnic za grozdje in sadje Herstellung pneumatischer Trauben- und Obstpressen 162


NIPRET d.o.o. Z2/2010 IOC Zapolje III,5, SI-1370 Logatec Tel.: 08/160 7563, Fax: 08/160 7564 info@nipret.si www.nipret.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Hurlimann (Same Deutz-Fahr Group S.p.A.), Treviglio (BG), Italija Ferri S.r.l., Tamaro (FE). Italija Tonutti S.p.A, Remanzacco (UD), Italija Wolagri S.r.l., Suzzara, (RE), Italija Portblewinch, Sherbrooke, Kanada Hurlimann (Same Deutz-Fahr Group S.p.A.): traktorji, nadomestni deli, olja; Ferri: sesekljalniki; Tonutti: zgrabljalniki in obračalniki; Wolagri: ovijalke in balirke; Portablewinch: prenosni vitli. Hurlimann (Same Deutz-Fahr Group S.p.A.): Traktoren, Ersatzteile, Öle; Ferri: Hackgeräte; Tonutti: Schwader und Wender; Wolagri: Ballenwickler und Ballenpressen; Portablewinch: tragbare Seilwinden

NMC d.o.o. LOGATEC A/104b Došce 4, SI-1370 Logatec Tel.: 01/750 9576, Fax: 01/750 9577 nmc@siol.net www.nmc.si Prodajni avtomati za mleko, vino, sadne sokove, med, jajca, sire in tekoče detergente, mila, čistila, gnojila... Verkaufsautomaten für Milch, Wein, Fruchtsäfte, Honig, Eier, Käse und Flüssigwaschmittel, Seife, Reinigungsmittel, Dünger

NOELE, KREATIVNE REŠITVE, d.o.o. A2/302 Dunajska cesta 129, SI-1000 Ljubljana Tel.: 0590/44 924, Fax: 0590/10 668 info@kompostniki.com www.kompostniki.com Hišni kompostniki GAJA izdelani iz nerjavečega jekla, primerni za predelavo vseh bio-odpadkov, listja in vrtnih ostankov Hauskomposter GAJA aus rostfreiem Stahl, geeignet für den Abbau von Bio-Abfällen, Blätter und Gartenabfällen

NOVA KBM C3/501 Vita Kraigherja 4, SI-2000 Maribor Tel.: 02/229 2060, Fax: 02 262 6458 info@nkbm.si www.nkbm.si Informacije o bančni ponudbi in ponudbi članic Skupine Nove KBM Informationen zum Bankangebot und zum Angebot der Mitglieder der Nova KBM Bank Gruppe 163


NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. LJUBLJANA, PODRUŽNICA POMURJE Z3/3004 Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/515 4000, Fax: 02/515 4270 info@nlb.si www.nlb.si Informacije, poslovanje v domači valuti, menjalnica Informationen, Finanzgeschäfte in inländischer Währung, Wechselstube

NUTRI VITA d.o.o. Z6/6003 Nemčavci 25, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 051/300 791, Fax: 02/536 1775 nutrivita@siol.net www.milkivit.de Mineralno-vitaminske mešanice Milkivit in Milkiwean, krmilno mešalne prikolice Strautmann Mineral- und Vitaminmischungen Milkivit und Milkiwean, Futtermischwagen Strautmann

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE A/127 Celovška cesta 71, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/583 0566, Fax: 01/505 4373 iris.brkovic@ozs.si www.ozs.si Sorazstavljavec / Mitaussteller AVT trgovina, Slovenija Božnar čebelarstvo d.o.o., Polhov Gradec, Slovenija Kodila d.o.o., Murska Sobota, Slovenija Oljarna Belšak, Jožica Belšak s.p., Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p., Radenci, Slovenija Pekarna Omar Rankovci, Omar Marija s.p., Tišina, Slovenija Peloz d.o.o., Predelava mesa in proizvodnja mesnih izdelkov, Nova Gorica, Slovenija Slaščičarna Kološa Sonja s.p., Martjanci, Slovenija Predstavitev strokovnega združevanja obrtnikov in podjetnikov s področja živilske dejavnosti in njihovega delovanja v sekciji pri OZS Vorstellung der Fachvereinigung der Gewerbetreibenden und Unternehmer aus der Lebensmittelbranche und ihrer Aktivitäten in der Sektion der Slowenischen Handwerkskammer

OLJARNA ŠTUMPERGER, KAREL ŠTUMPERGER A/104a Rošnja 5D, SI-2205 Starše Tel.: 02/688 2101 Bučno olje, orehovo olje Kürbiskernöl, Nussöl 164


OKECHAMP S.A. A/108 Ul. Dąbrowskiego 259, 60-406 Poznań Tel.: +48 61 846 99 00, Fax: +48 61 846 99 01 biuro@okechamp.pl, marketing1@okechamp.pl www.wole-ole.pl Družba OKECHAMP SA je velika, mednarodna organizacija, ki vključuje najbolj moderen v Evropi obrat za kompostiranje in v celoti klimatiziran obrat za pridelavo svežih gob. Svojo ponudbo predelanih gob dopolnjuje z svojo predelano zelenjavo, ki jo ponuja preko lastnih distribucijskih centrov na Poljskem in Nizozemskem. Die Gesellschaft OKECHAMP S.A. ist eine große internationale Organisation mit dem modernsten Kompostierwerk Europas und einem vollständig klimatisierten Betrieb zur Züchtung frischer Champignons. Das Angebot an verarbeiteten Champignons wird mit verarbeitetem Gemüse ergänzt und wird über eigene Distributionszentren in Polen und den Niederlanden angeboten

OPTIKA CLARUS, PLANETA d.o.o. C3/597 Šmartinska cesta 152, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/585 2000, Fax: 01/585 2001 info@clarus.si www.clarus.si Optika Clarus bo obiskovalcem sejma Agra nudila brezplačno kontrolo vida in možnost včlanitve v klub Clarus Das Optikgeschäft Clarus bietet den Messebesuchern der Messe AGRA kostenlose Sehtests und die Mitgliedschaft im Club Clarus

ORTOPEDICA d.o.o. A2/331 Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor Tel.: 02/426 0546, Fax: 02/426 0547 ortopedicaroman@amis.net www.ortopedica.si Računalniško testiranje obremenitev stopal in izdelava unikatnih ortopedskih vložkov po meri za vse vrste obutve Computermessung der Fußsohlenbelastung und Herstellung orthopädischer Einlagen nach Maß für alle Arten von Schuhen

OZARA STORITVENO IN INVALIDSKO PODJETJE d.o.o. A2/322 Ulica heroja Šaranoviča 27, SI-2000 Maribor Tel.: 02/238 0678, Fax: 02/238 0677 alen.kocivnik@ozara.org www.ozara.org Okrasni izdelki iz keramike Dekorative Gegenstände aus Keramik 165


P & F JERUZALEM LJUTOMER d.o.o. C3/401 Kidričeva ulica 2, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/585 8800, Fax: 02/585 8810 info@ljutomercan.si www.ljutomercan.com Vino Weine

P & F JERUZALEM ORMOŽ d.o.o. C3/401 Kolodvorska 11, SI-2270 Ormož Tel.: 02/741 5700, Fax: 02/741 5707 info@pfwineries.com www.jeruzalem-ormoz.com Vino, sadje, trsne cepljenke Weine, Obst, Pfropfreben

PANONIJA.NET, OGLAŠEVANJE IN STORITVE, SLAVKO RAJŠP s.p. Hala / Halle S Plitvički Vrh 7, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 031/530 160 info@panonija.net www.panonija.net Predstavitev spletnega portala Panonija.net, Elsd.si Vorstellung des Internet-Portals Panonija.net, Elsd.si

PANPAN d.o.o. C2/631 Moste 15, SI-4274 Žirovnica Tel.: 04/584 0280, Fax: 04/584 0281 info@panpan.si www.panpan.si Gobica za ekološko čiščenje, samo z vodo brez kemikalij - vražji čistilec, razni gospodinjski izdelki Schwamm für ökologisches Reinigen, nur mit Wasser ohne Chemikalien - Putzteufel, verschiedene Haushaltsartikel 166


PANVITA d.d. Z6/600 Rakičan, Lendavska 5, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 3610, Fax: 02/530 3632 info@panvita.si www.panvita.si Semena in sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, sredstva za prehrano in zaščito živali, kmetijska mehanizacija in oprema, stroji in priključki v poljedelstvu, stroji in oprema za sadjarstvo in vinogradništvo Saatgut und Pflanzen, Pflanzenschutz- und Pflegemittel, Tiernahrung und Pflegeprodukte für Tiere, Landmaschinen und Zubehör, Maschinen und Anschlussgeräte für den Ackerbau, Maschinen und Ausrüstung für den Obst- und Weinbau

PARNAD d.o.o. C1/710 Cesta v Gorice 33, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/200 4810, Fax: 01/423 2255 parnad@parnad.si www.parnad.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Vorwerk International, Wollerau, Švica Predstavitev nove generacije učinkovitosti delovanja Vorwerk VK 140, okolju prijazen in varčen, lahek in tih, primeren za alergike (Tüv certifikat) in 5 letno garancijo Vorstellung der Effizienz der neuen Generation von Vorwerk VK 140, umweltfreundlich und ökonomisch, leicht und leise, für Allergiker geeignet (TÜV Zertifikat) mit 5 Jahren Garantie

PASCO LEPILA - JURE MAKSIMOVIČ s.p. Z3/3006b Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana Tel.: 051/300 690 jure.pasco@gmail.com www.pascofix.si Pascofix - večnamenski set lepil Pascofix - Mehrzweckkleber im Set

PERKO TEHTNICE d.o.o. C2/615 Zalog 2, SI-4204 Golnik Tel.: 04/256 5656, Fax: 04/256 5650 perko-tehtnice@siol.net www.perko-tehtnice.si Tehtnice, salamoreznice, mesoreznice, mesarska oprema Waagen, Salamischneider, Fleischschneider, Metzgereiausstattung 167


PETROKEMIJA, d.d. KUTINA A2/313 Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina Tel.: 00385 44/647 122, Fax: 00385 44/683 436 www.petrokemija.hr Mineralna gnojila, saje, gline, tekoča gnojila, storitve in servisi Mineraldünger, Ruß, Ton, Flüssigdünger, Dienstleistungen und Service

PHEJTON d.o.o. Z8/8030 Češnjica 37, SI-4228 Železniki Tel.: 059/931 700, Fax: 059/920 696 info@phejton.eu www.phejton.eu Westtech GmbH, Konrad Forsttechnik GmbH, Jenz Gmbh Westtech GmbH, Konrad Forsttechnik GmbH, Jenz Gmbh

PINUS TKI d.d. Z2/2025 Grajski trg 21, SI-2327 Rače Tel.: 02/609 0211, Fax: 02/609 0410 info@pinus-tki.si www.pinus-tki.si Proizvodnja in prodaja fitofarmacevtskih sredstev, svetovanje strokovnjakov s področja varstva rastlin Produktion und Verkauf von Pflanzenschutzmitteln, Beratung durch Fachleute aus dem Pflanzenschutzbereich

PIONEER SEMENA HOLDING GmbH PARNDORF PHS POSLOVNO SVETOVANJE PODRUŽNICA M.SOBOTA B/801 Markišavska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/521 3620, Fax: 02/521 3629 darko.kerec@pioneer.com http://slovenia.pioneer.com Semena hibridov koruze, oljne ogrščice, sončnic in lucerne, silirni in mikrobiološki dodatki, strokovno svetovanje Saatgut: Maishybriden, Raps, Sonnenblumen, Luzernen, Silier- und mikrobiologische Zusätze

PIR, INES GEISLER s.p. C3/508 Trg svobode 26, SI-2310 Slovenska Bistrica Tel.: 041/462 174 pir.sp@triera.net www.kupi-ceneje.si Brezplačnik Pir, spletna stran Gratiszeitung Pir, Website 168


PIŠEK - VITLI KRPAN d.o.o. Z5/515 Jazbina 9a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Tel.: 03/819 0090, Fax: 03/819 0092 info@vitli-krpan.com www.vitli-krpan.com Traktorski gozdarski vitli 3 - 10 ton, hidravlični cepilniki drv do 25 ton, plato traktorski, cirkularji in cirkularji s transportnim trakom Traktorseilwinden 3 - 10 Tonnen, hydraulische Holzspaltmaschinen bis zu 25 Tonnen, Traktorplateau, Kreissägen und Kreissägen mit Förderband

PITT d.o.o. NOVA GORICA C2/613 Partizanska 55, SI-5000 Nova Gorica Tel.: 05/335 7000, Fax: 05/302 6775 orijana.zimic@pitt.si www.pitt.si Inox oprema in črpalke Inox Ausrüstung und Pumpen

PLASTIC PUGLIA s.r.l. A2/305 Via Aldo Moro, 3, I-70043 Monopoli (BA) Tel.: 0039 080/802 122 info@plasticpuglia.it www.plasticpuglia.it Polietilenske cevi - kapljično namakanje Polyäthylenrohre - Tropfbewässerung

PLEVNIK d.o.o. C2/616 Podsmreka 24, SI-1356 Dobrova Tel.: 01/200 6080, Fax: 01/257 4422 klavdija.bogataj@plevnik.si www.plevnik.si Sirarska oprema (pasterizatorji, sirarski kotli, mize, stiskalnice, modeli), stabilni in prevozni bazeni in cisterne, male pivovarne in oprema Käsereibedarf (Pasteurisatoren, Käsekessel, Tische, Pressen, Modelle), stabile und fahrbare Becken und Zisternen, kleine Bierbrauereien und Ausstattung 169


PLINARNA MARIBOR d.o.o. A2/314 Družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve A2/314 Plinarniška ulica 9, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 4300, Fax: 02/252 2272 plinarna@plinarna-maribor.si www.plinarna-maribor.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Koper, Slovenija Jeklenka Plindom, dostava jeklenk na dom, tehnični in specialni plini, aplikativne tehnologije, program Kemper Gasflasche Plindom, Hauslieferung von Gasflaschen, technische und Spezialgase, applikative Technologie, Programm Kemper

PODJETJE TRG, TRGOVINA d.o.o. Z8/8011 Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/500 1440, Fax: 01/519 4264 info@podjetje-trg.si www.podjetje-trg.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Kärcher, Nemčija Pneumax, Italija PPT Prva petoletka, Srbija Rastelli, Italija TPC, Južna Koreja Čistilni stroji Kärcher, hidravlične komponente Rastelli, pnevmatske komponente PCV in Pneumax, hidravlične komponente PPT Prva petoletka Reinigungsmaschinen Kärcher, hydraulische Komponenten Rastelli, pneumatische Komponenten PCV und Pneumax, hydraulische Komponenten PPT Prva Petoletka

POLIBET Kft Z5/5063 Jokai u. 2, H-3553 Kistokaj Tel.: 0036 20/416 4523, Fax: 0036 46/404 098 zsoltpocsi@gmail.com www.polibetkft.hu Kamniti žari Steingrills 170


POLJSKA EKOLOGIJA - ZDRUŽENJE A/108 Sedež: Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, Poljska Poštni naslov: Ul. Wspolna 30, 00-930 Warszawa Tel.: 0048 791 999 724 polskaekologia@go2.pl www.polskaekologia.org Združenje proizvajalcev ekoloških proizvodov "Poljska Ekologija" združuje podjetja iz cele Poljske. Glavni cilj je spodbujanje poljskih ekoloških proizvodov, npr. v okviru sejmov, seminarjev, konferenc. Združenje upravlja z zbirko podatkov o ekoloških pridelovalcih na Poljskem. Pri uresničevanju svojih ciljev sodeluje z vladnimi agencijami, lokalno samoupravo, gospodarskimi institucijami in raziskovalnimi centri. Der Verband der Produzenten von Öko-Produkten »Poljska Ekologija« verbindet Unternehmen aus ganz Polen. Hauptziel des Verbands ist es, die polnischen Öko-Produkte zu fördern, z.B. anlässlich von Messen, Seminaren und Konferenzen. Der Verband führt ein Verzeichnis aller Öko-Produzenten in Polen und arbeitet mit Regierungsagenturen, lokalen, wirtschaftlichen Institutionen und Forschungszentren zusammen

POMURSKE MLEKARNE, d.d. MURSKA SOBOTA A/123 Industrijska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/536 1200, Fax: 02/522 1339 info@pomurske-mlekarne.si www.pomurske-mlekarne.si Mleko in mlečni izdelki Milch und Milchprodukte

POSLOVNE STORITVE IN KOVINARSTVO BOJAN ČERNE s.p. Z Studenec 14, SI-8210 Trebnje Tel.: 041/649 272, Fax: 07/346 1701 Kovinarski izdelki Metallerzeugnisse

POSREDOVANJE GUGI VLADIMIR DLOUHY s.p. A2/329, C1/725, Z3/312a Lutverci 68, SI-9253 Apače Tel.: 041/689 190, Fax: 02/564 9424 posredovanjegugi@gmail.com Prodaja majhnih kuhinjskih in gospodinjskih pripomočkov: Widia brusi, svetila, kreme, usnjena galanterija, noži, ribeži, turbo lupilci Verkauf kleiner Küchen- und Haushaltsutensilien: Widia Schleifsteine, Leuchtkörper, Cremen, Lederwaren, Messer, Reiben, Turbo-Schäler 171


ALOIS PÖTTINGER MASCHINENFABRIK Ges.m.b.H. Z1/1007 Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen Tel.: 0043 7248/60 00, Fax: 0043 7248/600 245 landtechnik@poettinger.at www.poettinger.at Kosilnice, vrtavkasti obračalniki, vrtavkasti zgrabljalniki, nakladalniki, plugi, vrtvkaste brane, sejalniki Mähwerke, Kreiselzetter, Kreiselschwader, Ladewagen, Pflüge, Kreiseleggen, Sämaschinen

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAxTOP" A/108 A. Malasiewicz, J. Maleta , R. Maleta Spółka Jawna Ul. Fabryczna 10, 41-260 Sławków Tel./ Fax: 0 32 29 31 715 www.maxtop.pl maxtop@maxtop.pl Sodoben proizvajalec zamrznjenih izdelkov: pizze, mini-pizze, bruskete. Z izdelki pokriva domači trg trgu ter trge Evrope in ZDA. Moderne Produktion von Tiefkühlwaren: Pizzas, Mini-Pizzas, Bruschetten. Mit den Produkten wird der polnische Markt, europäische Märkte und USMärkte gedeckt

PRETENT d.o.o. C1/704 Hruševo 94, SI-1356 Dobrova Tel.: 01/423 1159, Fax: 01/423 1159 ziga.dolinar@gmail.com Varilni aparati, rezervni deli, potrošni material za varjenje Schweißapparate, Ersatzteile, Schweiß-Zubehör

PRILLINGER, d.o.o. C2/600 Arja vas 101, SI-3301 Petrovče Tel.: 03/710 3300, Fax: 03/710 3302 info@prillinger.si www.prillinger. si Rezervni deli za kmetijsko mehanizacijo Ersatzteile für Landmaschinen 172


PRIVOM ELEKTRONIK d.o.o. C2/605b Cesta IX/9, SI-3320 Velenje Tel.: 031/406 776 milan@privom.si www.privom.si Pašni aparati, solarni sistemi, GSM alarmni sistemi Weideapparate, Solarsysteme, GSM Alarmsysteme

PROFI KMET d.o.o. Z8/8001 Prekopa 50, SI-3305 Vransko Tel.: 031/240 577 profi.kmet@gmail.com www.profi-kmet.si Kosilniki, zgrabljalniki, obračalniki, krmilno-mešalni vozovi, čelni traktorski nakladalci, gozdarski vozovi z dvigali Mäher, Schwader, Wender, Futtermischwagen, Traktor Frontlader, Forstwagen mit Kran

PRO-INTEx A2/338 Gewerbestr. 19, A-4642 Sattledt Tel.: 0043 7244/20 196, Fax: 0043 7244/20 196 office@saubermann.eu www.saubermann.eu

PROMODSOLAR d.o.o. A1/221 Dunajska cesta 111, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/566 2241, Fax: 01/568 9083 dl@promodsolar.com www.promodsolar.com Bioplinarne, solarne elektrarne Biogasanlagen, Solaranlagen

PRP GmbH, PODRUŽNICA PRP TECHNOLOGIES A2/303 Celjska cesta 24b, SI-3212 Vojnik Tel.: 03/781 2977, Fax: 03/781 2978 stik@prp-technologies.si www.prp-technologies.eu Ekološko gnojilo PRP Sol granulat, ekološko gnojilo PRP EBV foliarna tekočina Ökologischer Dünger PRP Sol Granulat, ökologischer Dünger PRP Blattdünger 173


PS MERCATOR d.d., IZVRŠNO PODROČJE VELEPRODAJA Z2/2009a Slovenčeva 25, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/560 3311, Fax: 01/560 3309 ales.sabeder@mercator.si www.mercator.si Mercator d.d.; Agrooprema, slovenski kmetijski grosist; sredstev za varstvo rastlin, semen, gnojil, kmetijske mehanizacije, krmnih in krušnih žit Mercator: »Agrooprema«, slowenischer Großhändler im Landwirtschaftsbereich; Pflanzenschutzmittel, Saatgut, Dünger, Landmaschinen, Futter- und Brotweizen

R.M. INTERNATIONAL d.d. RIBNICA Z4/4003 Lepovče 23, SI-1310 Ribnica Tel.: 01/836 1944, Fax: 01/836 1943 rm@rm-int.si www.rm-int.si Traktorski nakladalniki s priključnimi orodji, gozdarska prikolica, gozdarska dvigala, grabilci - polipi za kamionska dvigala Traktorlader mit Anschlussgeräten, Forstanhänger, Forstkräne, Greifer - Polypen für Lkw-Kräne

RADENSKA d.d. RADENCI A/125 Boračeva 37, SI-9502 Radenci Tel.: 02/520 2020, Fax: 02/520 1024 radenska@radenska.si www.radenska.si Naravna mineralna voda Radenska Classic in Radenska Light, izvirska voda Radenska Still, vode z okusi Radenska Plus in Oaza, brezalkoholne pijače: Ora, Stil, Pepsi, Radenska ledeni čaj, Radenska ACE, izotonični napitek Sprint, namizna voda Iva Natürliches Mineralwasser Radenska Classic und Radenska Light, Quellwasser Radenska Still, Wasser mit Aroma Radenska Plus und Oaza, alkoholfreie Getränke: Ora, Stil, Pepsi, Radenska Eistee, Radenska ACE, isotonisches Getränk Sprint, Tafelwasser Iva

RADGONSKE GORICE GORNJA RADGONA d.d. C3/401, A/130 Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 8510, Fax: 02/561 1039 info@radgonske-gorice.si www.radgonske-gorice.si Vino Weine 174


RAIFFEISEN d.o.o. Z6/6002 Industrijska ulica 8, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 0556, Fax: 02/720 0553 raiffeisen@siol.net Konvencionalna in eko krmila, krmni dodatki, žita, soja, merkantil Konventionelles und ökologisches Futter, Futterzusätze, Getreide, Soja

RAJGELJ ANTON s.p. GALVANSKA OPREMA Z4/4018 Kropa 2a, SI-4245 Kropa Tel.: 041/642 184, Fax: 04/533 6720 Kletke za nesnice in kunce Käfige für Lagehühner und Kaninchen

RAR NOVI d.o.o. Z5/5030 Stegne 15, Cesta IV, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/511 3100, Fax: 01/507 6643 rar.novi@siol.net www.rastlinjak.si Rastlinjak, mrežnik, namakalna oprema Gewächshaus, Netzbedeckung, Bewässerungsausrüstung

RAUTER ZANESLJIV STRELOVOD Z8/8004b Vizore 17, SI-3203 Nova Cerkev Tel.: 03/781 2140, Fax: 059/936 537 info@rauter.si www.rauter.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Indelec, Francija Rauter zanesliv strelovod - dobra stran hiše! Strateški partner vodilnega svetovnega podjetja Indelec iz Francije, vodilno svetovno podjetje na področju zaščite pred strelo. Dokazana 100 % učinkovitost Prevectron 2 na testnih postajah. Edini strelovodni sistem testiran tako v laboratorijih, kot v realnih pogojih Der zuverlässige Blitzableiter von Rauter - das Gute am Haus! Wir sind ein strategischer Partner des französischen Unternehmens Indelec, das weltweit im Bereich von Blitzschutz marktführend ist. Die 100% Effizienz von Prevectron2 wurde in Versuchstationen bewiesen. Es ist das einzige Blitzschutzsystem, das sowohl in Labors als auch unter reellen Bedingungen geprüft worden ist 175


RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO C3/403 Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur Tel.: 03/747 1307, Fax: 03/747 1306 info@ra-kozjansko.si www.ra-kozjansko.si Predstavitev Lokalne akcijska skupine "Od Pohorja do Bohorja" in turistične ponudbe podeželskega območja, ki povezuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče Vorstellung der lokalen Aktionsgruppe »Von Pohorje bis Bohorje« und des touristischen Angebots der Region, welche die Gemeinden Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje und Zreče

REJES SEBASTJAN ROJ s.p. Z Bevkova ulica 1, SI-6215 Divača Tel.: 040/979 060, 040 979 040 roj.sanja@gmail.com Spodnje perilo, trenirke, felpe majice, pasovi, majice Unterwäsche, Trainingsanzüge, T-Shirts, Gürtel

REPUBLIKA SRBIJA, VLADA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE A/120 Pokrajinski sekretariat za privredu Bulevar Mihajla Pupina 16, RS-21000 Novi Sad Tel.: 00381 21/456 881, Fax: 00381 21/557 084 miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs www.spriv.vojvodina.gov.rs Najboljše iz Vojvodine / Das Beste aus Vojvodina Vitamin ad, Horgoš, www.vitamin.co.rs Vinarija Kovačević doo, Irig, www.vinarijakovacevic.co.rs Repro trade doo, Novi Sad, www.reprotrade.rs Big Bull doo, Bačini, www.bigbull.rs Nis Naftagas, Novi Sad, www.jazakvoda.com Apatinska pivara ad, Apatin, www.jelenfootball.com Carlsberg Srbija, Čelarevo, www.carlsbergsrbija.rs Industrija mesa Topola, Bačka Topola, www.imtopola.rs Slovan progres doo, Selenča, www.zdravo.rs Jaffa ad, Crvenka, www.jafa.rs Žitko ad, Bačka Topola, www.zitko.rs Doline ad, Gložan, doline@neobee.net Vladimir Hunjadi, Petrovaradin, Proizvoač meda Bio trend doo, Novi Sad, www.biotrend.rs Frigo Žika-Soko doo, Ruma, www.frigozika.rs Turistička organizacija Vojvodine, Novi Sad, www.vojvodinaonline.com Predstavitev gospodarstva Präsentation der Wirtschaft 176


RINDERZUCHT STEIERMARK D3 Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben Tel.: 0043 3842/25 333-10, Fax: 0043 3842/25 333-11 stueckler@rinderzucht-stmk.at,lanner@@rinderzucht. www.rinderzucht-stmk.at Razstava plemenskega goveda Zuchtrinder-Ausstellung

ROLAND d.o.o. Z5/5024a Na livado 8, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Tel.: 03/582 2380, Fax: 03/582 2382 roland@t-2.net www.roland.si Valilniki, kletke za zajce in kokoši, napajalniki Brutapparate, Käfige für Kaninchen und Hühner, Tränken

ROLTEK d.o.o. C1/700 Želodnik 19, SI-1233 Dob Tel.: 01/724 0000, Fax: 01/724 0010 info@roltek.si www.roltek.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Monti d.o.o. Salon Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija Rolete, žaluzije, komarniki, garažna vrata, markize, tende, brisoleji, ostala senčila Rolladen, Jalousien, Insektenschutz, Garagentore, Markisen, Sonnenstoren, Sonnenschutzelemente

ROMAKS KRANJ d.o.o. Z5/5007, Z8/8001a Prodaja in servis kmetijske mehanizacije Z5/5007, Z8/8001a Cesta Staneta Žagarja 23, SI-4000 Kranj Tel.: 04/236 4250, Fax: 04/202 1361 romax@siol.net www.romax.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Claas, Nemčija Kuhn S.a., Saverne, Francija Tanco, Irska Trioliet, Nizozemska Traktorji , balirke, ovijalke, kosilnice, zgrabljalniki, obračalniki, kombajni, krmilni vozovi, odvzemalci silaže, čelni nakladalci Traktoren, Ballenpressen, Ballenwickler, Mäher, Schwader, Wender, Erntemaschinen, Futterwagen, Silozangen, Frontlader 177


ROTO PODJETJE ZA PREDELAVO IN TRŽENJE d.o.o. Z3/3011 Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/525 2173, Fax: 02/525 2161 info@roto.si www.roto.si Čistilne naprave, greznice, zbiralniki deževnice z dodatno opremo, silosi, sodi za vino, sodi za kis, posode za zelje, krmilnice, kadi, tobogani, kajaki in kanuji, modeli za beton, palčki Kläranlagen, Senkgruben, Regenwassersammler mit Zusatzausrüstung, Silos, Weinfässer, Essigfässer, Kraut-Behälter, Vogelhäuser, Becken, Tobogans, Kajaks und Kanus, Betonmodelle, Gartenzwerge

ROTOMETAL d.o.o. Z5/5074 Studenec pri Krtini 14, SI-1233 Dob Tel.: 01/724 9430, Fax: 01/724 9431 info@rotometal.si www.rotometal.si Puhalniki za transport sena, teleskopski trosilniki sena, ventilatorji za dosuševanje sena, črpalke - aeratorji za mešanje gnojevke, potopni mešalniki za gnojevko, traktorski mešalniki gnojevke, prezračevalni ventilatorji, gnezda za kokoši nesnice Heugebläse, Teleskop-Streuer für Heu, Ventilatoren zur Heutrocknung, Pumpen,Aeratoren für das Mischen der Gülle, Tauchmixer für Gülle, Güllemixer mit Traktorantrieb, Lüftungsventilatoren, Nester für Legehühner

SADJARSTVO SMODIŠ D/14 Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci Tel.: 02/551 6050, Fax: 02/551 6050 tksmodis@gmail.com www.tksmodis.si Predstavitev žganje kuhe po starem, sveže in suho sadje, sokovi in sadni likerji in žganje Präsentation der Schnapsbrennerei nach altem Brauch, Frisch- und Dörrobst, Säfte, Obstliköre und Schnäpse

SALOMON d.o.o. LJUBLJANA A1/213 Papirniški trg 17, SI-1260 Ljubljana - Polje Tel.: 01/588 0150, Fax: 01/588 0151 darja.tepez@salomon.si www.salomon.si www.salomon.si, vsi oglasi z vsemi kontakti na enem mestu, tudi MMS in SMS oglasi, vsak ponedeljek in četrtek v Salomonovem oglasniku www.salomon.si: alle Inserate und Kontakte an einem Ort, auch MMS und SMS Inserate, jeden Montag und Donnerstag im Anzeiger »Salomon oglasnik« 178


SANO, SODOBNA PREHRANA ŽIVALI d.o.o. Z6/6005 Hajdoše 41b, SI-2288 Hajdina Tel.: 02/788 5227, Fax: 02/788 5228 klavdija@sano.si www.sano.si Mlečni nadomestki, mineralno-vitaminski dodatki, koncentrati, mešalno krmilne prikolice TMR-Profi, igluji za teleta Milchersatzprodukte, Mineral-Vitaminzusätze, Konzentrate, Futtermischwagen TMR-Profi, Kälberiglus

SAP TECNICA DI SERGIO POZAR A2/307a Via Rosseti 45/a, I-34141 Trieste, Italija Tel.: 0039 340/611 5049, Fax: 0039 040/4606 3330 info@saptecnica.com www.saptecnica.com Rezervni deli za transmisije Carraro, rezervni deli za prednje akse Carraro, rezervni deli za traktorje Carraro Ersatzteile für Kraftübertragung Carraro, Ersatzteile für Vorderachsen Carraro, Ersatzteile für Traktoren Carraro

SATLER BOJAN s.p. STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO Z8/8016 Draža vas 5, SI-3215 Loče pri Poljčanah Tel.: 03/759 2400, Fax: 03/759 2401 klara.satler@siol.net www.satler.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Fliegl GmbH, Töging, Nemčija Traktorska prikolica s pomičnim dnom, razmetalec travne silaže, kiper prikolice, cisterne gnojevk, čelni nakladač, šafle pocinkane, mešalec betona, klešče za prenos senenih bal... Traktoranhänger mit beweglichem Boden, Streuer von Grassilage, Kippanhänger, Güllezisternen, Frontlader, verzinkte Schaufeln, Betonmischer, Ballenzangen

SATLER OKNA IN VRATA d.o.o. C1/714 Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice Tel.: 03/759 0950, Fax: 03/759 0951 satler@satler-sp.si www.satler-sp.si PVC in alu stavbno pohištvo, senčila, police, alu fasadne stene, zimski vrtovi Türen und Fenster aus PVC, Sonnenschutz, Regale, Alu-Fassadenwände, Wintergärten 179


SCHAUER AGROTRONIC GmbH Z5/5011 Passauer Strasse 1, A-4731 Prambachkirchen Tel.: 0043 7277/23 26-0, Fax: 0043 7277/23 26-22 office@schauer-agrotronic.com www.schauer-agrotronic.com Krmilni sistemi, naprave za kidanje gnoja, hlevi, prezračevalni sistemi, hlevska oprema za svinjske, goveje in konjske hleve Fütterungssysteme, Entmistungsanlagen, Aufstallungen, Lüftungsanlagen, Stallzubehör für Schweine-, Rinder- und Pferdeställe

SCHLOFFER IN DREVENŠEK d.o.o. Z3/314 Apače 276, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju Tel.: 02/796 1080, Fax: 02/796 1081 info@schloffer.si www.schloffer.si Osebna varovalna oprema najvišje kvalitete po schloffer.si cenah! Delovna obutev, profesionalna oblačila, delovne rokavice, zaščitne maske, višinska varovalna oprema, hitro in ugodno! Vso ponudbo lahko najdete na www.schloffer.si Arbeitsschutzausrüstung der höchsten Qualität zu Schloffer-Slowenien Preise! Arbeitsschuhe, Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzmasken, Ausstattung für Höhenarbeit - schnell erhältlich und preisgünstig! Das vollständige Angebot finden Sie bei www.schloffer.si

SCHMELZER & PIŠEK d.o.o. C2/622 Breg 38, SI-2322 Majšperk Tel.: 02/794 7261, Fax: 02/794 7260 bogomir.pisek@hotmail.com www.bpm-sp.si Cevi raznih debelin, premerov in materialov, silosi (pokončni-ležeči), sušilnice za dosuševanje in ventilatorji različnih vrst Rohre verschiedener Dicke, Durchmesser und Materialien, Silos (Hochsilos, Fahrsilos), Trockner und Ventilatoren

SEMENARNA LJUBLJANA, d.d. B/805 Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/475 9200, Fax: 01/427 3538 info@semenarna.si www.semenarna.si Semena poljščin, semenski krompir, semena vrtnin in cvetlic, mešanice okrasnih trav, okrasne čebulice, gnojila, substrati, sredstva za varstvo in nego rastlin, sredstva proti škodljivcem v domu in vrtu Saatgut für Feldfrüchte, Saatkartoffeln, Gemüse und Blumensamen, Ziergrasmischungen, Blumenzwiebeln, Dünger, Substrate, Pflanzenschutz- und Pflegemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel für Haus und Garten 180


SERVOSTAN d.o.o. Z8/8025 Kraigherjeva ulica 26, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 0477, Fax: 02/720 0476 servostan@siol.net www.trgovina-frama.si Traktorji parkovni MTD, Cub Cadet, Gutbrod, kosilnice MTD, Honda, Weibang, mulčerji Tehnos, Ino, Zupan, rotobrane Ortolan, vitli in cepilniki Uniforest, transportni pladnji in kotli za žganjeluho Frama Rasentraktoren MTD, Cub Cadet, Gutbrod, Rasenmäher MTD, Honda, Weibang, Mulcher Tehnos, Ino, Zupan, Kreiseleggen Ortolan, Seilwinden und Spaltmaschinen Uniforest, Transportplateau, Kessel zum Schnapsbrennen Frama

SI-JA d.o.o. Z1/1005 Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Tel.: 01/530 7804, Fax: 01/530 7801 info@si-ja.si www.si-ja.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Argo Tractors SpA, Fabbrico (RE), Italija Emy Elenfer, Governolo, Italija Maschio-Gaspardo S.p.A, Campodarsego (PD), Italija Traktorji Landini, sejalni program Gaspardo, mešalno-krmilni vozovi Storti, obračalniki in zgrabljalniki sena Enorossi in Ziegler, vrtavkaste brane Emy Elenfer, vinogradniško-sadjarska mehanizacija Rinieri, mlini za žita Agrex in Ceccato Traktoren Landini, Säprogramm Gaspardo, Futtermischwagen Storti, Heuwender und Schwader Enorossi und Ziegler, Kreiseleggen Emy Elenfer, Wein- und Obstbaumaschinen Rinieri, Weizenmühlen Agrex und Ceccato

SILVESTER KOŠMRLJ SUHA ROBA s.p. C3/410 Podklanec 24, SI-1317 Sodražica Tel.: 041/949 147, Fax: 051/308 316 info@sillvo.si www.silvo.si Lesene sklede, leseni klobuki, leseni krožniki, lesene žlice, leseni terilniki, deske za rezanje, lesene igrače, leseni pribor, stiskalnice za sadje, leseni odpirači, leseni stoli, ostali leseni izdelki Holzschüsseln, Holzhüte, Holzteller, Holzlöffel, Holzmörser, Holzschneidebretter, Holzspielzeuge, Holzbesteck, Obstpressen, Holzstühle, andere Holzerzeugnisse

SINDIKAT KMETOV SLOVENIJE B/810 Celovška cesta 135, SI-1107 Ljubljana Tel.: 01/514 1704 sindikat.kmetov.slovenije@siol.net www.sks.si Predstavitev Sindikata kmetov Slovenije, nevladne kmečke organizacije Vorstellung des Slowenischen Bauernsyndikats (regierungsunabhängige landwirtschaftliche Organisation) 181


SINERG d.o.o. A2/327 Kolodvorska cesta 28, SI-6230 Postojna Tel.: 041/696 370, Fax: 05/726 2635 sinerg@siol.net www.pascofix.si Pascofix - večnamenski profesionalni set lepil Pascofix - Mehrzweckkleber im Set

SIP, STROJNA INDUSTRIJA, d.d., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI Z1/1001 Juhartova ulica 2, SI-3311 Šempeter Tel.: 03/703 8500, Fax: 03/703 8663 info@sip.si www.sip.si Kosilniki, obračalniki, zgrabljalniki, nakladalne prikolice, trosilci gnoja, silažni kombajni, koruzni obiralci Mähmaschinen, Heuwender, Schwader, Ladewagen, Stallmiststreuer, Feldhäcksler, Maispflücker

SKIRO d.o.o. Z8/8020 Reška cesta 27, SI-3312 Prebold Tel.: 03/703 1220, Fax: 03/703 1221 info@skiro.si www.skiro.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Firestone Japonska, Wien, Avstrija Michelin Hungaria Kft, Budapest, Madžarska Starco A/S, Galten, Danska Traktorske in ostale pnevmatike za potrebe v kmetijstvu, gozdarstvu in komunalnih storitvah, večjih svetovnih znamk in proizvajalcev, kot so: Firestone, Michelin, Kleber, Taurus, BKT, Alliance, Mefro, Nokian, GoodYear, Trelleborg, Kenda Bekannte Markenreifen für Traktoren und für den Einsatz in Land-, Forst- und Kommunalwirtschaft: Firestone, Michelin, Kleber, Taurus, BKT, Alliance, Mefro, Nokian, GoodYear, Trelleborg, Kenda

SLAŠČIČARNA MILAIM DERVIŠI s.p. Z3/3006a, Z8/8023 Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/835 644 jasminedervisi@gmail.com Sladoled, kokice, kebab Eis, Popcorn, Kebab 182


SLODOOR'S ROBERT SLANA s.p. C1/755 Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 8230, Fax: 02/530 8231 slodoors2@gmail.com www.slodoors.com Sorazstavljavec / Mitaussteller Dural d.o.o., Slovenj Gradec, Slovenija Olymps door, Garažna vrata, industrijska vrata, zunanja drsna in krilna vrata, elektro pogoni za vrata, aluminijasta vhodna vrata, PVC vhodna vrata, lesena in les alu vhodna vrata, nadstreški, pvc okna, lesena okna, les alu okna, zimski vrtovi, senčila, komarniki, police Garagentore, Industrietore, Gleit- und Flügeltore für draussen, Torantriebe, AluminiumHaustüren, PVC-, Holz, und Alu-Holz-Haustüren, Vordächer, PVC und Holz-Fenster, Holz-Alu-Fenster, Wintergärten, Sonnenschutz, Insektenschutzgitter, Regale

SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. A/204 Kolodvorska 11, SI-1506 Ljubljana Tel.: 01/291 2100 boris.strmecki@slo-zeleznice.si ww.slo-zelenice.si Promocija potniškega prometa Promotion des Reise- und Personenverkehrs

SLOVENSKO ZDRUŽENJE REJCEV KONJ PASME HAFLINGER D2 Kokra 42, SI-4205 Preddvor Tel.: 040/626 249 stane.bergant@haflinger.si www.haflinger.si Razstava konj pasme Haflinger Ausstellung von Haflinger Pferden

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA INTEGRIRANO IN EKOLOŠKO PRIDELAVO ZELENJAVE A1/202 Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 4916, Fax: 02/251 9482 info@zelenjava-pikapolonica.si www.zelenjava-pikapolonica.si Zelenjava iz integrirane pridelave. Pikapolonica je pridelana na naravi in potrošniku prijaznejši način pod stalnim strokovnim nadzorom pooblaščenih organizacij, zaradi česar je zelenjava kakovostna, sveža in polnega okusa. Gemüse aus integriertem Anbau. Das Zeichen des Marienkäfers bürgt für eine natürliche, konsumentenfreundliche Produktion unter der strengen fachlichen Aufsicht der bevollmächtigten Organisationen, was zur Folge hat, dass das Gemüse qualitativ hochwertig, frisch und geschmackvoll ist 183


SOJOS d.o.o. Z4/4017 Ulica Štefana Kovača 6, SI-9224 Turnišče Tel.: 070/851 343, Fax: 02/578 8744 info@sojos.si www.svetvode.si, www.svettoplote.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Radijator, Srbija Rikutec Richter GmbH, Altenkirchen, Nemčija Peči, rezervoarji za vodo in čistilne naprave, iglu za teličke Öfen, Wasserreservoirs und Kläranlagen, Kälberiglus

SOVEN d.o.o. D/06 Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi Tel.: 02/674 0574, Fax: 02/674 0573 soven@siol.net www.soven.si Proizvajamo bio volneno izolacijo za ekološko varčne hiše, prejo - 100 % ovčjo volno, unikatne pletenine in tkanine, podsedla za konje, volnene tekače in tepihe Produktion von Bio-Wolldämmung für ökologische Niedrigenergiehäuser - 100% Schafwolle, Unikat Strick- und Webwaren, Satteldecken, Woll-Läufer und Teppiche

ST VRBEK d.o.o. Z8/8008 Rimska cesta 34, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Tel.: 070/819 822 ciril@agroteh.si www.agroteh.si Traktorji in priključki znamke Impodan in McCormick Traktoren und Anschlussgeräte Impodan und McCormick

STRAŽAPLASTIKA d.d. A1/218 Hum na Sutli 123, HR-49231 Hum na Sutli Tel.: 03/582 7060, 00385 49/382 333, Fax: 03/582 7229, 00385 49/382 300 prodaja@strazaplastika.hr www.strazaplastika.hr Nosilke za sadje in zelenjavo, meso, pijače, mleko, nosilke za perutnino, hranilnice in pojilnice za perutnino, palete in palete boksi, slamice, tube Kasten für Obst und Gemüse, Fleisch, Getränke, Milch, Geflügel, Geflügeltröge und Tränken, Paletten und Palettenboxen, Trinkhalme, Tuben 184


STRNAD NADA s.p. prehod/A-A1 Prisojna 33, SI-2000 Maribor Tel.: 040/922 531 Lavanda, sivka - vrečke in olje proti moljem, figure iz storžev in lesa Lavendelbeutel und Lavendelöl gegen Motten, Figuren aus Tannenzapfen und Holz

STROJEGRADNJA IN VILIČARJI HORVAT, ANTON HORVAT s.p. Z8/8022a Na prehodu 32, SI-2000 Maribor Tel.: 02/234 8385, Fax: 02/234 8382 vilicarji.horvat@gmail.com www.horvat-sp.com Ukvarjamo se s prodajo novih in rabljenih (obnovljenih z garancijo) viličarjev, najemom in servisiranjem. Naša ponudba zajema električne, dizelske, plinske viličarje ter dvižne mize, paletne in škarjaste viličarje, različnih dimenzij in nosilnosti Verkauf von neuen und gebrauchten Gabelstaplern (renoviert und mit Garantie), Vermietung und Service von Gabelstaplern. Wir bieten Elektro-, Diesel- und Treibgasstapler, Hebetische, Palettenstapler, Scherenstapler verschiedener Dimensionen und Tragfähigkeiten

STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO EMILIJAN RUDOLF s.p. Z2/2004 Radoslavci 19, SI-9243 Mala Nedelja Tel.: 02/584 8293, Fax: 02/584 8294 rudolfemilijan@siol.net www.strojno-kljucavnicarstvo-rudolf.si Polžni transporter, mešalec krmil, drobilec zrnja, valjčni gnetilnik, skladiščne celice Schneckenförderer, Futtermischer, Kornmühlen, Walzenkneter, Lagerzellen

STRUC KOVAČIJA MUTA d.o.o. Z2/2016 Kovaška 19, SI-2366 Muta Tel.: 02/876 1107, Fax: 02/876 1058 tovarna.muta@siol.net www.struc-muta.com Lopate, vile, kopači, piruni, grablje, motike, sadne stiskalnice, pločevinasti deli, odkovki, poljedelsko orodje za vrt in dom Schaufeln, Gabeln, Rechen, Hacken, Obstpressen, Blechteile, Schmiedeteile, Werkzeug für Heim und Garten 185


STRUC MUTA, KMETIJSKA MEHANIZACIJA, PROIZVODNJA IN STORITVE d.o.o. Z2/2016 Koroška cesta 51, SI-2366 Muta Tel.: 02/877 0110, Fax: 02/877 0104 struc.muta@struc.info www.struc.info Sorazstavljavec / Mitaussteller Bukev d.o.o., Lovrenc na Pohorju, Slovenija Struc Kovačija Muta d.o.o., Muta, Slovenija Struc Tokos d.o.o. Tržič, Tržič, Slovenija Struc Tovarna kos in srpov d.o.o, Lovrenc na Pohorju, Slovenija Mala kmetijska mehanizacija - motokultivatorji in priključki za košnjo, obdelavo zemlje, odstranjevanje snega in transport, ročno orodje za vrt, dom in gradbeništvo Kleine Landmaschinen und Geräte - Bodenfräsen und Anschlüsse für das Mähen, für die Bodenbearbeitung, für die Schneeräumung und für den Transport, Werkzeuge für Garten, Heim und für den Bau

STRUC TOKOS d.o.o. TRŽIČ Z2/2016 Cankarjeva cesta 9, SI-4290 Tržič Tel.: 04/596 3451, Fax: 04/592 2090 info@tokos.si Proizvodni program: ročno obrtniško orodje - zidarske ometače, gladilke in pleskarske lopatice; ročno poljedelsko orodje - kose, srpi, grablje; razni deli za kmetijsko mehanizacijo Produktionsprogramm: Handwerkzeug für das Gewerbe - Maurerkellen, Reibebretter und Malspachtel; Handwerkzeug für die Feldarbeit - Sensen, Sicheln, Rechen; Ersatzteile für Landmaschinen

STRUC TOVARNA KOS IN SRPOV d.o.o Z2/2016 Kovaška cesta 100, SI-2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 02/671 9826, Fax: 02/671 9809 marketing.tks@email.si Orodja za dom in vrt: kose, sekire, krampi, škarje za obrezovanje, lopate, motike, grablje, kladiva, razni odkovki Werkzeug für Heim und Garten: Sensen, Sicheln, Äxte, Spitzhacken, Gartenscheren, Schaufeln, Hacken, Rechen, Hämmer, Schmiedeteile

STS PRINT SSC A/110a Stancionna 14, BG-5300 Gabrovo Tel.: 00359 66/817 135, Fax: 00359 66/817 142 printhouse@stslog.com www.stsprint.eu

186


SZOMBATI JANOS - GRUND Z8/8004a Esze Tamas u. 30, H-5671 Bekescsaba Tel.: 0036 66/431 092, Fax: 0036 66/431 092 szombatibutor@t-email.hu Unikatne madžarske hišice iz lesa pinije in vrtno pohištvo, pokrito s plastiko Originelle ungarische Pinienholzhäuser und Gartenmöbel mit Plastikbedeckung

ŠEBENIK - LIVARSTVO, KLJUČAVNIČARSTVO URBAN ŠEBENIK s.p. Z5/5012 Tržaška cesta 315, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/423 2483, Fax: 01/257 1765 info@sebenik.si www.sebenik.si Transporter za odstranjevanje gnoja - hidravlični krt, vile, oprema za prosto rejo (krmilne pregrade, strgalo), pregrade za vezano živino, rešetke, boks za obrezovanje parkljev in kopit, napajalniki (ogrevani), podložna guma za govedo in konje Transporter für das Ausbringen von Mist - hydraulischer Maulwurf, Gabeln, Ausrüstung für Laufställe (Trennwände für Fütterung, Schaber), Trennwände für angebundenes Vieh, Gitter, Box für die Huf- und Klauenpflege, Tränken (heizbar), Gummimatten für Rinder und Pferde

ŠIVILJSTVO ŠKET, ALOJZ ŠKET s.p. Z5/5072 Spodnji Gabernik 22, SI-3241 Podplat Tel.: 03/810 4005, Fax: 03/810 4004 siviljstvo.sket@amis.net www.siviljstvo-sket.si Delovna oblačila: obleke farmer, hlače na pas, kombinezoni, hlače farmer, halje, plašči, kape, klobučki, otroški kombinezoni, otroške hlače, vse v različnih barvah in kombinacijah Arbeitsbekleidung: Farmer Kleidung, Hosen mit Bund, Overalls, Farmer Hosen, Kittel, Mäntel, Mützen, Hütchen, Kinderoveralls, Kinderhosen, alles in verschiedenen Farben und Kombinationen

T.S.P. OPREMA d.o.o. Z5/5019, 5020 Starše 73a, SI-2205 Starše Tel.: 041/679 440, Fax: 02/686 1030 info@oprema.net www.oprema.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Gruber Maschinen GmbH, Gaspoltshofen, Avstrija SKG Kerngast, Gabersdorf, Avstrija Hlevska oprema, silosi, transport in obdelava zrnja, mešalnice za krmo Stallausrüstung, Speicher (Silo), Transport und Bearbeitung von Getreidekorn, Mischanlagen für das Futter 187


TAJFUN PLANINA, PROIZVODNJA STROJEV d.o.o. PLANINA PRI SEVNICI Z1/1002 Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici Tel.: 03/746 4400, Fax: 03/579 1241 prodaja@tajfun.com www.tajfun.com Enobobenski gozdarski vitli - mehanski od 35 do 85 kN, enobobenski gozdarski vitli - hidravični od 45 do 105 kN, rezalno-cepilni stroji Mechanische Forstseilwinden mit einer Windentrommel von 35 bis 85 kN, hydraulische Forstseilwinden mit einer Windentrommel von 45 bis 105 kN, Holzspaltmaschinen

TARA, RADE STAMENKOVIČ s.p. Z Radvanjska cesta 76, SI-2000 Maribor Tel.: 02/320 3077, Fax: 02/320 3078 rade.stamenkovic@triera.net Zeliščna mazila in olja (ognjičev balzam, arnika, alpska zelišča, olje iz 110-ih zelišč...) Kräutercremen und Öle (Ringelblumenbalsam, Arnika, Alpenkräuter, Öl aus 110 Kräutern usw.)

TECH-TRADE.AT ING. WOLFGANG SCHMELZER Z8/8023b Kalch 2, A-8385 Neuhaus /Klb. Tel.: 0043 664/411 2992, Fax: 0043 3329/25 11 info@tech-trade.at www.dongfeng-austria.at Dong Feng traktorji, Foton traktorji, dvoriščni traktorji Caise, kiperji Tech-Trade, kros motorji X-Motos, terenska vozila Dong Feng Traktore, Foton Traktore, Caise Hoflader, Tech-Trade Kipper, X-Motos Crossbike, ATV, UTV

TECNOZOO DI VANZETTO G & C snc A2/309 Via Piave 120, I-35017 Torreselle di Piombino Tel.: 0039 049/935 0110, Fax: 0039 049/935 0355 tecnozoo@tecnozoo.it www.tecnozoo.it

188


TEHNOMATIKA d.o.o. C3/404 Zdraviliška 11, SI-3270 Laško Tel.: 03/734 2372, Fax: 03/734 2373 aklezin@tehnomatika.si www.tehnomatika.si Varilne komore, dimne komore, stroj za rezanje mesa, stroj za pranje dimniških profilov, kotel za toplenje masti, hladilne komore, sušilnica sadja, UVC sterilizatorji Schweißkammern, Räucherkammern, Fleischmaschinen, Kessel für das Schmelzen von Fett, Kühlkammern, Dörrkammer für Obst, UVC Sterilisatoren

TEHNOS d.o.o. ŽALEC Z2/2032 Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec Tel.: 03/713 3050, Fax: 03/713 3060 tehnos.zalec@tehnos.si www.tehnos.si Kmetijski stroji ter vinogradniško-kletarska oprema Landwirtschaftliche Maschinen, Ausrüstung für Weinbau und Kellereiwirtschaft

TEMMEL ERICH LANDTECHNIK Z6/6007 Oberschwarza 62, A-8471 Spielfeld Tel.: 0043 3453/20 546, Fax: 0043 3453/20 546-4 m.temmel@nfz-temmel.at www.nfz-temmel.at Kmetijska mehanizacija Landmaschinen

ANDREJ TERPIN srl Z5/5003 Via Brigata Casale 3, I-33100 1 Trieste Tel.: 0039 040/829 652, Fax: 0039 040/827 747 andrejterpin@terpin.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Pasquali, Abbiategrasso (MI), Italija Traktorji, motokultivatorji, kosilnice Traktoren, Bodenfräsen, Mäher 189


TERPIN IMPORT ExPORT S.p.A. Z2/2010 Ul. III Armata 179, I-34170 Gorica Tel: +39 0481/521 951, Fax +39 0481/522 601 info@terpin.it www.terpin.it Sorazstavljavec / Mitaussteller BCS, Abbiategrasso (MI). Italija Del Cero, Ronca, Italija DF Italia, Sandrigo (VI). Italija Ferrari, Luzzara (RE), Italija Moreni, Montichiari (BS), Italija Mosa, Divisione BCS S.p.A., Cusago (MI), Italija RDT parts, Gorica, Italija Teko, Gorica, Italija Kmetijska mehanizacija, nadomestni deli in sploh vse potrebno za sodobno kmetijstvo. BCS: kosilnice, okopalniki, traktorji, stroji za vzdrzevanje zelenic; FERRARI: traktorji, okopalniki, kosilnice; MOSA: motorni generatorji, varilniki; TEKO: kmetijski pripomocki; RDT PARTS: porabni in nadomestni deli; DF ITALIA: mlekomati; MORENI: vrtavkaste brane; DA Landmaschinen, Ersatzteile und Zubehör für die moderne Agrarwirtschaft. BCS: Mäher, Bodenfräsen, Traktoren, Maschinen für den Rasenunterhalt; FERRARI: Traktoren, Bodenfräsen, Mäher; MOSA: Motor-Generatoren, Schweissgeräte; TEKO: landwirtschaftliches Zubehör; RDT PARTS: verschiedene Ersatzteile; DF ITALIA: Milchautomaten; MORENI: Kreiseleggen

TIBA ELEKTROMOTORJI d.o.o. Z4/4010 Bravničarjeva 20, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/519 7469, Fax: 01/519 1349 info@tiba.si www.tiba.si Kmetijsko ekološki program: aerator, potopno mešalo, prevozni mešalnik, vrtljive krtače, strgalnik gnoja, separator, kardanski generator, bioplinske elektrarne, elektromotorji, reduktorji, frekvenčni pretvorniki Agrarökologisches Programm: Belüfter, Tauchmischer, fahrbare Mischer, rotierende Bürsten, Mistschieber, Separator, Kardangenerator, Biogaswerke, Elektromotoren, Reduktoren, Frequenzwandler

TIC MORAVSKE TOPLICE A/106 Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice Tel.: 02/538 1661, Fax: 02/538 1522 tic.moravci@siol.net www.moravske-toplice.com Predstavitev panonske gastronomije Vorstellung der panonischen Gastronomie 190


TILT d.o.o. A2/300b Brnčičeva 13, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Tel.: 01/530 0460, Fax: 01/530 0464 info@tilt.si www.tilt.si Irobot - robotski sesalnik, Lizard - robotska kosilnica, Raycop - UV antialergijski čistilec Irobot - Saugroboter, Lizard - Mähroboter, Raycop - UV Anti-Allergie-Reiniger

TISCHLER FRANZ s.p. Z5/5024 Oberspitz 7, A-8483 Deutsch Goritz Tel.: 0043 664/595 0067 office@franz-tischler.com www.franz-tischler.com Mobilne naprave za mletje in mešanje, krmila, proizvodi za prašiče in govedorejo Mobile Mahl- und Mischanlagen, Futtermittel, Produkte für die Schweine- und Rinderhaltung

TOVARNA MOČNIH KRMIL ČRNCI d.d. Z2/2009b Črnci 2a, SI-9253 Apače Tel.: 02/569 8050, Fax: 02/569 1578 vitja.podlesek@tmk-crnci.si www.tmk-crnci.si Krmila, mineralno vitaminske mešanice - supermiksi, specialni proizvodi Futtermittel, Mineral- und Vitaminmischungen - Supermixe, Spezialprodukte

TPGOZD MIHA JURANČIČ s.p. Z8/8021 Cesta Staneta Žagarja 50c, SI-4000 Kranj Tel.: 040/154 358 miha@tpgozd.si www.tpgozd.si Gozdarska prikolica z dvigalom Forstanhänger mit Ladevorrichtung 191


TPV PRIKOLICE d.o.o. Z5/5010 Cesta bratov Cerjakov 13, SI-8250 Brežice Tel.: 07/499 1950, Fax: 07/499 1960 tpv-prikolice@tpv.si www.tpv-prikolice.si Lahke tovorne prikolice lastne izdelave, široka paleta tipov - eno in dvoosne, z ali brez naletne zavore, do 750 kg NDM (tretja avtomobilska tablica) ali 1300, 2600 oz. 3500 kg (samostojna registracija). Stranice iz Al-Zn ali Alu pločevine. Vse prikolice odlikuje močna konstrukcija, lahka vodljivost in eleganten izgled. Izdelujemo prikolice za različne namene, za razne tovore, za motorje, avtomobile, čolne, štirikolesnike, čebelje panje (bronasta medalja Agra 2010) Leichte Lastanhänger aus eigener Produktion, großes Sortiment an Modellen - ein- und zweiachsige Anhänger, mit oder ohne Auflaufbremse, bis 750 kg höchst zulässige Gesamtmasse (drittes Kennzeichen) oder 1300, 2600 bzw. 3500 kg (eigenständige Zulassung). Seiten aus Alu-Zink oder aus Alu-Blech. Alle Anhänger zeichnen sich durch starke Konstruktion, leichte Lenkbarkeit und elegantes Aussehen aus. Wir produzieren Anhänger für verschiedene Zwecke, für verschiedene Lasten, für Motorräder, Autos, Boote, Vierräder, Bienenstöcke (Bronzemedaille Agra 2010)

TRAKOM d.o.o. Z8/8000 Zadobrova 69, SI-3211 Škofja vas Tel.: 03/546 1870, Fax: 03/546 1870 info@trakom-slo.si www.trakom-slo.com Traktorji Same, priključki Vicon, dvigala Dieci, dostavna vozila Piaggio, Hinowa, Aries Traktoren Same, Anschlussgeräte Vicon, Aufzüge Dieci, Lieferwagen Piaggio, Hinowa, Aries

TRGOAGRO d.o.o. KOPER Z2/2001 Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper Tel.: 05/663 6012, Fax: 05/663 6013 info@trgoagro.si www.trgoagro.si Traktorji Carraro, mulčarji Berti, škropilnice Unigreen, obiralni platoji Blosi, okopalniki Agrofer Traktoren Carraro, Mulcher Berti, Sprühgeräte Unigreen, Erntebühnen Blosi, Bodenfräsen Agrofer 192


TRGODOM NO. 1 d.o.o. A2/332 Zapuže 10b, SI-4275 Begunje na Gorenjskem Tel.: 04/532 5780, Fax: 04/532 5780 dusan.bluzic@trgodom.com www.postelja.com Posteljni program, vzmetnice, žimnice, latex ležišča, odeje, vzglavniki, nadvložki, posteljnina, merino program Bettprogramm, Matratzen, Latex-Matratzen, Bettdecken, Kopfkissen, Matratzenauflagen, Bettwäsche, Merino-Programm

TRGOVINA MKM, KARMEN HOJNIK s.p. A2/212a Rošpoh-del 8, SI-2351 Kamnica Tel.: 02/624 0270, Fax: 02/624 0272 rezilo.slam@gmail.com www.rezilo-slam.com Sorazstavljavec / Mitaussteller S.L.A.M. srl, Montegallo, Italija Inovativno lebdeče rezilo Slam Innovative freischwebende Motorsense Slam

TRGOVSKO PODJETJE LAR d.o.o. Z8/8041 Cesta k Tamu 9, SI-2000 Maribor Tel.: 02/460 2540, Fax: 02/460 2545 info@lar.si www.lar.si Transportna in viličarska kolesa Räder Vogel Nemčija, odkup in prodaja palet, transportni rolly vozički, zaščita pred glodalci, ptiči, mrčesom in naletom divjadi, samokolnice, transportni vozički, gume, kolesa, platišča, narez profila gum Transport- und Gabelstaplerräder Vogel Deutschland, An- und Verkauf von Paletten, Transportwagen Rolly, Schutz vor Nager, Vögel, Insekten und Wild, Schubkarren, Reifen, Räder, Felgen, Profilschnitt bei Reifen

TRIDOM d.o.o. C1/703 Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/286 4800, Fax: 01/286 4801 info@tridom.si www.tridom.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Pe K & G tim, d.o.o., Rače, Slovenija Garažna vrata in pogoni, dvoriščna vrata, dvoriščne ograje, električni pogoni, parkirne zapore, zapornice, okna, vrata Garagentore und Antriebe, Hoftüren, Hofzäune, Elektroantriebe, Parkrampen, Schranken, Fenster, Türen 193


TRISA, d.o.o. Z3/3003 Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem Tel.: 059/165 656, Fax: 059/165 567 info@trisa.si www.trisa.si Sorazstavljavec / Mitaussteller BGU, Nemčija Hunbaur, Nemčija Stetzl, Avstrija Podjetje Trisa d.o.o. se predstavlja z največjo ponudbo osebnih, tovornih, gozdarskih, traktorskih prikolic znamk Humbaur, BGU, Stetzl, ter celovitim programom gozdarske tehnike BGU Das Unternehmen Trisa d.o.o. stellt sich mit der größten Ausstellung von Anhängern für PKW, und LKW vor, sowie Forst- und Traktoranhänger der Marken Humbaur, BGU und Stetzl, sowie das gesamte Programm an Forsttechnik BGU

TRSNIČARSKA ZADRUGA ŽIHER z.o.o. C3/414 Bresnica 22, SI-2273 Podgorci Tel.: 02/419 2243, Fax: 02/713 0013 sandi.ziher@gmail.com www.trsnica-ziher.com Podlage in trsni cepiči, certificirane trsne cepljenke različnih klonov, pridelava in prodaja ter strojno lasersko sajenje trsnih cepljenk Unterlagen und Edelreiser, zertifizierte Propfreben von unterschiedlichen Klonen, Anbau und Verkauf sowie lasergesteuertes Pflanzen von Propfreben

TRUDI d.o.o. Z6/6009 Žagarska cesta 21, SI-1291 Škofljica Tel.: 01/360 1755, Fax: 01/360 1754 info@trudi.si www.trudi.si Hlevska oprema, ležalne blazine, krtače za krave, pohodne gume, obrezovalnik parkljev, kritina, napajalniki, krmne pregrade, betonske rešetke Stallausrüstung, Liegekissen, Kuhbürsten, Gummimatten, Klauenschneider, Dachdeckungen, Tränken, Futtergitter, Betongitter

TUROPOLJE MURSKA SOBOTA d.o.o. Z2/2024 Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/536 1580, Fax: 02/530 4097 turopolje@siol.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Unicommerce d.o.o., Logatec, Slovenija Stroji Stihl, proizvodi Stihl, stroji Viking, proizvodi Viking, vrtni program Fiskars Maschinen und Produkte Stihl, Maschinen und Produkte Viking, Gartenprogramm Fiskars 194


UMETNO KOVAŠTVO JANEZ MIR, s.p. Z3/3012 Grabonoš 27, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Tel.: 02/560 1179, Fax: 02/562 1684 kovastvo.mir@siol.net www.mir.si Kovane ograje, vrata, okovje, svetila, stopnice, vrtne garniture Schmiedezäune, Türe, Beschläge, Leuchten, Treppen, Gartenmöbel

UNIFOREST d.o.o. Z1/1006 Dobriša vas 14a, SI-3301 Petrovče Tel.: 03/713 1410, Fax: 03/713 1418 info@uniforest.si www.uniforest.com Gozdarski vitli, gozdarski vitli za profesionalce, klešče za hlodovino, ovijalec za drva, cepilniki drv, krožne žage Forstseilwinden, professionelle Seilwinden, Rückezangen, Holzbündelgerät, Holzspaltmaschinen, Kreissägen

UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d. Z3/3009 Kovaška cesta 10, SI-3214 Zreče Tel.: 03/757 8100, Fax: 03/576 2643 sales@unior.si www.uniortools.si Podjetje Unior je ustanovljeno 1919, sestavlja ga pet programov: program odkovki; program ročno orodje predstavlja izdelavo ročnega orodja za profesionalne uporabnike ali domače mojstre. Izdelujemo orodja za splošno uporabo in specialna orodja za kolesa in specialno avtomobilsko orodje; program strojna oprema, program turizem, program sinter Die Firma Unior wurde 1919 gegründet und verzeichnet fünf Programme: das Programm Schmiede, das Programm Handwerkzeuge, das sind handgefertigte professionelle Werkzeuge und Spezialwerkzeuge, das Programm Maschinenausrüstung, das Programm Tourismus und das Programm Sinter.

UTENSILI ITALIA srl ZS/03 Via Cesare Contegiacomo Z.I., I-70017 Putignano (BA) Tel.: 0039 080/491 1779, Fax: 0039 080/491 1779 utensilitalia@media.it Orodje, električno orodje, pripomočki za kmetijstvo in vrtnarstvo Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Landwirtschaft- und Gartenbaubedarf 195


VAŠ PROFIT d.o.o. Z Gortina 145b, SI-2366 Muta Tel.: 02/872 3330, Fax: 02/872 3337 info@vas-profit.si www.vas-profit.si NIDANI, katalog za gradnjo dom in prosti čas NIDANI, Katalog für Hausbau und Freizeit

VELEPOSLANIŠTVO ČEŠKE REPUBLIKE A/109 Embassy of the Czech Republic in Slovenia Riharjeva 1, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/420 2459, Fax: 01/283 9259 ljubljana@embassy.mzv.cz www.mzv.cz/ljubljana Sorazstavljavec / Mitaussteller Laski s.r.o., Smržice, Češka ZDT spol.s.r.o., Nove Veseli, Češka Laski s.r.o.: proizvodnja kmetijske in vrtne tehnike (freze za štore, sesalniki listja, rovokopači, drobilniki), ZDT s.r.o.: kmetijske prikolice Laski s.r.o.: Produktion von Landwirtschafts- und Gartentechnik (Fräsen, Blattsauger, Bagger, Häcksler), ZDT s.r.o.: landwirtschaftliche Anhänger

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE POLJSKE A/108 Bezigrad 10, 1000 Ljubljana Tel.00386.1.4364712, Fax.00386.1.4362521 www.lublana.polemb.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Poljska Ekologija, Warszawa, Poljska Dega S.A., Sianów, Poljska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Maxtop" A. Malasiewicz, J. Maleta , R. Maleta Spółka Jawna , Sławków, Poljska Pro Natura, Jozef Frydryk, Wałcz, Poljska SGPO Nasz Sad, Jasieniec, Poljska Spółdzielnia Mleczarska "Lazur", Nowe Skalmierzyce, Poljska Okechamp s.A., Poznan, Poljska Dawtona ZPOW, Blonie, Poljska Maspex GMW Sp. Z o.o. S.K.A., grupa Wadowice , Wadowice, Poljska ABK d.o.o., Marketing, inženiring, trgovina, Trzin, Slovenija Veleposlaništvo opravlja naloge povezane s krepitvjo in razvojem poljsko-slovenskega gospodarskega sodelovanja, kot so pomoč slovenskim podjetjem, ki jih zanimajo možnosti za sodelovanje s Poljsko in posredovanje podatkov o možnostih sodelovanja, pomoč podjetjem, ki iščejo partnerja ali proizvajalca, uvoznika ali izvoznika, se zanimajo za predstavitev na sejmih ali potrebujejo kakšen nasvet v zvezi z ustanovijo podjetja oz. gospodarsko zakonodajo. Die Botschaft nimmt Aufgaben wahr, die mit der Festigung und Entwicklung der polnisch-slowenischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit verbunden sind. Dazu gehören: Hilfe für slowenische Unternehmen, die an der Zusammenarbeit mit Polen interessiert sind, Vermittlung von Angaben über Möglichkeiten der Zusammenarbeit, Hilfe für Firmen, die einen Partner, Produzenten, Importeur oder Exporteur suchen oder an Vorstellungen auf Messen in Polen interessiert sind oder Ratschläge im Zusammenhang mit einer Firmengründung bzw. dem Wirtschaftsgesetz benötigen 196


VEGA PRODUKT MURSKI PETROVCI d.o.o. Z3/3020 Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina Tel.: 02/521 4080, Fax: 02/521 4083 vega.produkt@siol.net www.vegaprodukt.com Žitne sejalnice, gruberji, mulčerji, silosi, polžni transporterji, farmski program, česala, medvrstni kultivatorji za koruzo z dognojevalcem, sejalnice za drobna semena, trosilci apnenca, podrahljači Sämaschinen für Getreide, Grubber, Mulchgeräte, Silos, Schneckenförderer, Farmprogramm, Striegel, Bodenfräse für den Zwischenreihenbereich beim Maisanbau, Sägeräte für kleines Saatgut, Kalkstreuer, Bodenkrümmler

VERIGA K.F. d.o.o. Z2/2006b Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce Tel.: 04/537 0900, Fax: 04/537 0930 info@veriga-lesce.com www.veriga-lesce.com Snežni program, verige za gozdarstvo in živinski program Schneeprogramm, Ketten für die Forstwirtschaft und Viehhaltung

VI-JA d.o.o. Z5/5061 Gotovlje 111 c, SI-3310 Žalec Tel.: 03/710 2330, Fax: 03/710 2331 vija@siol.net www.vija.si Razna mesarska oprema: hidravlične polnilke, mešalci, električne žage, mesoreznice, pulti po želji kupca... Metzgerei-Ausrüstung: hydraulische Füllmaschinen, Mixer, elektrische Sägen, Fleischschneider, Ladentische

VINA FLEISINGER Z2/2006a Spodnji Ivanjci 31, SI-9245 Spodnji Ivanjci Tel.: 041/942 132 Vino Weine

VINAG SADJARSTVO IN VINARSTVO d.d. C3/417 Trg svobode 3, SI-2000 Maribor Tel.: 02/220 8111, Fax: 02/220 8130 vinag@vinag.si www.vinag.si Vino Weine 197


VINAKOPER d.o.o. C3/401 Šmarska cesta 1, SI-6000 Koper Tel.: 05/663 0100, Fax: 05/663 0106 vinakoper@vinakoper.si www.vinakoper.si Vino Weine

VINAKRAS z.o.o. SEŽANA C3/401 Sejmiška pot 1a, SI-6210 Sežana Tel.: 05/731 3444, Fax: 05/731 3445 vinakras@siol.net www.vinakras.si Vino Weine

VINAR KUPLJEN d.o.o. C3/406a Okoslavci 2a, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Tel.: 02/568 9073, Fax: 02/568 9074 kupljen.franc@volja.net www.kupljen.si Vrhunska vina: traminec, rumeni muškat, muškat otonel, chardonnay, renski rizling, zeleni silvanec, sivi pinot Spitzenweine: Traminer, gelber Muskateller, Muskat-Ottonel, Chardonnay, Rheinriesling, grüner Silvaner, Pinot gris

VINDIJA d.d. PREHRAMBENA INDUSTRIJA C3/408 Meimurska 6, p.p. 141, HR-42000 Varaždin Tel.: 00385 42/399 999, Fax: 00385 42/399 3244 info@vindija.hr www.vindija.hr Sorazstavljavec / Mitaussteller Koka d.d. Varaždin, Varaždin, Hrvaška Vindon d.o.o., Slavonski Brod, Hrvaška Mleko in mlečni izdelki, sadni sokovi, perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa, puranje meso in izdelki iz puranjega mesa Milch und Milchprodukte, Fruchtsäfte, Geflügelfleisch und Produkte aus Geflügelfleisch, Putenfleisch und Produkte aus Putenfleisch 198


VINA AVOS, JOŽE KOCUVAN Z2/2037 Sovjak 30, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Tel.: 02/568 1017, Fax: 02/568 1017 info@avos.si www.avos.si Vino Weine

VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE, d.o.o. C3/401 Kongresni trg 14, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/244 1800, Fax: 01/244 1806 info@vinskadruzba.si www.vinskadruzba.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Kapela vinogradništvo in vinarstvo d.d., Radenci, Slovenija Kmečka zadruga Krško z.o.o., Krško, Slovenija Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Metlika, Slovenija KZ Šmarje z.o.o., Klet Imeno, Šmarje pri Jelšah, Slovenija P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Ljutomer, Slovenija P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Ormož, Slovenija Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Gornja Radgona, Slovenija Vinakoper d.o.o., Koper, Slovenija Vinakras z.o.o. Sežana, Sežana, Slovenija Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Dobrovo v Brdih, Slovenija Zadruga konzorcij Cviček, z.o.o., Kostanjevica na Krki, Slovenija Družbeniki Vinske družbe Slovenije se predstavljajo pod blagovno znamko »Slovenija - moja vinska dežela«, ki zagotavlja dolgoročno in uspešno prodajo slovenskih vin. Obiščite nas in okusili boste široko paleto različnih vin Die Gesellschafter der Slowenischen Weingesellschaft stellen sich unter dem Warenzeichen »Slowenien - mein Weinland« vor. Dieses Warenzeichen gewährleistet den langfristig erfolgreichen Verkauf slowenischer Weine. Besuchen Sie uns und verkosten Sie unsere breite Palette an Qualitätsweinen

VINSKA KLET GORIŠKA BRDA z.o.o., DOBROVO C3/401 Zadružna cesta 9, SI-5212 Dobrovo v Brdih Tel.: 05/331 0100, Fax: 05/331 0109 info@klet-brda.si www.klet-brda.si Vino Weine 199


VREČEK AGRO, d.o.o., KRANJ Z4/4001 Mirka Vadnova 22, SI-4000 Kranj Tel.: 04/204 1479, Fax: 04/204 1482 vrecek@vrecek-agro.si www.vrecek-agro.si Črpalke in škropilnice za zaščito rastlin, črpalke za namakanje z opremo, kotli za centralno ogrevanje na trda in tekoča goriva, na pelete in lesne sekance, vrtavkaste brane, lokostrelska in lovska oprema Pumpen und Sprühgeräte für den Pflanzenschutz, Bewässerungspumpen und Zubehör, Zentralheizungskessel für Festbrennstoffe und Flüssigbrennstoffe, für Pellets und Hackgut, Kreiseleggen, Ausrüstung für das Bogenschiessen und für die Jagd

VZOREC RAKA d.o.o. Z5/5032 Gmajna 13, SI-8274 Raka Tel.: 07/814 6440, Fax: 07/814 6441 vzorec@gmail.com www.vzorec-raka.si Balirke za seno, ovijalke za seno, rotacijske kose, travniške brane, gozdarske prikolice, kiper prikolice, mulčarji, vrtavkaste brane Ballenpressen, Wickelmaschinen, Kreiselmäher, Wiesenegge, Forstanhänger, Kipper Anhänger, Mulcher, Kreiselegge

WEKU Handelsges.m.b.H Z5/5077 Hauptstr. 61, D-67829 Callbach Tel.: 0049 6753/124 155, Fax: 0049 6753/124 193 kuenzw@t-online.de www.realtarn.de Brusilnik za nože, škarje in kmetijsko orodje Messer- und Scherenschleifer für landwirtschaftliche Geräte

WINE ROUTE OF ZALA COUNTY C3/410a Bocskai u. 1, H-8790 Zalaszentgrot Tel.: 0036 83/360 614, Fax: 0036 83/360 614 info@zalaiborut.hu www.zalaiborut.hu Sorazstavljavec / Mitaussteller Zalai Borut Egyesület, Zalaszentgrot, Madžarska Vino Weine 200


WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o. C2/627 Adamičeva cesta 40, SI-1290 Grosuplje Tel.: 01/786 3445, Fax: 01/786 3444 informacije@winterhalter.si www.winterhalter.si Profesionalni pomivalni stroji za kozarce, belo posodo, kuhinjsko posodo in pripomočke, pomivalni sistemi prirejeni za kmečke turizme, profesionalna pomivalna in čistilna sredstva, mehčalci vode, dodatna oprema in servis Professionelle Spülmaschinen für Gläser, weißes Geschirr, Kochgeschirr und Zubehör, professionelle Spül- und Reinigungsmittel, Wasserenthärter, zusätzliches Zubehör und Service

WOLF SISTEM d.o.o. Z5/5033 Grajska cesta 6, SI-2312 Orehova Vas Tel.: 02/630 0931, Fax: 02/630 0933 stojan@wolfsistem.si www.wolfsistem.si Kovinska gradnja na področju industrije, obrti in agronomije, agro gradnja (hlevi, skladišča...), specializiran program za konjerejo, proizvodnja betonskih rezervoarjev, silosov, gotovih kletnih elementov in temeljev, program predalčnih konstrukcij (jež nosilci, ježevke, stroji in programska oprema), hale za photovoltaiko, gradnja bioenergetskih objektov - bioplinarne Stahlbauten für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft, Agrarbau (Ställe, Lagerhallen…), spezialisiertes Programm für Pferdezucht, Produktion von Betonreservoirs, Silos, fertige Kellerelemente und Fundamente, Nagelplatten-Bauteile, Hallen für Photovoltaik-Anlagen, Bioenergie-Anlagen - Biogasanlagen

WVTERM d.o.o. C1/713 Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor Tel.: 02/429 2810, Fax: 02/420 2167 wvterm@wvterm.si www.wvterm.si Proizvodnja in prodaja toplovodnih kotlov na olje, trdno gorivo, sekance, pelete in polena Produktion und Verkauf von Warmwasserkesseln für Öl, Festbrennstoffe, Hackspäne, Pellets und Scheitholz

YACUDA, JACUDA.EU, RAZISKAVE IN RAZVOJ MEHATRONIKE JADRANKO CUPAć s.p. C1/751 Slamnikarska cesta 3a, SI-1230 Domžale Tel.: 070/725 680, Fax: 01/300 7722 research@yacuda.eu www.yacuda.eu Samsung solar, Samsung led svetila, Samsung Wind turbine, Samsung pametne instalacije Samsung Solar, Samsung Led-Leuchten, Samsung Wind Turbine, Samsung intelligente Lösungen 201


ZA VARJENJE d.o.o. Z8/8020a Šolska ulica 3, SI-1241 Kamnik Tel.: 01/831 3235, Fax: 01/839 5664 komerciala@varjenje.com www.varjenje.com Stroji za obdelavo kovin, horizontalne tračne žage, varilni aparati in materiali Metallverarbeitungsmaschinen, horizontale Bandsägen, Schweißapparate und Materialien

ZACCARIA s.r.l. Z6/6006 Via E. Fermi 350, I-41055 Montese (MO) Tel.: 0039 059/981 750, Fax: 0039 059/982 353 info@zaccariarimorchi.com www.zaccariarimorchi.com

ZADRUGA ZA RAZVOJ ČEBELARSTVA z.o.o. A1/203 Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/316 077 avgust.janezic@gmail.com www.slovenskimed.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Cesar Marko, Maribor, Slovenija Pehant Ivan, Zg. Hoče, Slovenija Skaza Milan, Hoče, Slovenija Šauperl Tomaž, Limbuš, Slovenija Tovšak Ciril, Hoče, Slovenija Vogrinec Vlado, Maribor, Slovenija Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo je pridelan v Sloveniji in pri slovenskih čebelarjih, ki so izpostavljeni rednim strogim kontrolam in nadzoru Der slowenische Honig mit geschützter geographischer Angabe wird in Slowenien bei slowenischen Imkern erzeugt, die regelmässigen Kontrollen und einer strengen Aufsicht unterliegen

ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE z.o.o. B/808 Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/244 1360, Fax: 01/244 1370 info@zzs.si www.zzs.si Promocija Zadružne zveze Slovenije, kmetijskih in gozdarskih zadrug in promocija slovenskega zadružništva Promotion des Genossenschaftsverbandes Sloweniens, Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsgenossenschaften und Promotion des slowenischen Genossenschaftswesens 202


ZASTOPSTVO IN PRODAJA ZDRAVKO MOHORIČ s.p. A2/321 Jakčeva ulica 40, SI-1000 Ljubljana Tel.: 031/300 188 info@sundepil.si www.sundepil.si Vse za masažo in sprostitev, vražji čistilec - goba za čiščenje brez čistil, eko pralna krogla Alles für Massage und Entspannung, Putzteufel - Schwamm für die Reinigung ohne Reinigungsmittel, Öko-Waschkugel

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d. C3/501 Cankarjeva ulica 3, SI-2507 Maribor Tel.: 02/233 2100, Fax: 02/233 2253 info@zav-mb.si www. zavarovalnicamaribor.si Predstavitev vseh vrst zavarovanj, ki jih ponujamo na našem trgu Vorstellung aller Versicherungsangebote auf unserem Markt

ZAVAROVALNICA TILIA d.d. B/802 Seidlova cesta 5, SI-8000 Novo mesto Tel.: 07/391 7200, 02/535 2802, Fax: 07/391 7310, 02/535 2801 info@zav-tilia.si www.zav-tilia.si Predstavitev in ponudba premoženjskih, avtomobilskih in življenjskih zavarovanj Vorstellung und Angebot von Vermögens-, Automobil- und Lebensversicherungen

ZAVOD SLOVINO C3/409 Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 3030, Fax: 02/251 9482 info@slovino.com www.slovino.com Spletni vinski portal, vinski marketing, sommelierska izobraževanja, gastro svetovanje Internet-Weinportal, Weinmarketing, Ausbildung zum Sommelier, GastronomieBeratung 203


ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE N1 Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana Tel.: 01/470 0052, Fax: 01/423 5361 zgs.tajnistvo@zgs.gov.si www.zgs.gov.si Prikaz dela Zavoda za gozdove Slovenije s poudarkom na Mednarodnem letu gozdov, 13. državno sekaško tekmovanje, posvet Varno delo v gozdu, delavnica o gozdni pedagogiki, vodstvo po novem sejemskem parku avtohtonega drevja Vorstellung der Arbeit des Slowenischen Forstinstituts mit Schwerpunkt auf das internationale Jahr des Waldes, der 13. Landeswettbewerb der Forstbesitzer im Holzhacken, die Konferenz zum Thema Sicherheit bei der Forstarbeit, ein Workshop zur Waldpädagogik, geführte Besichtigungen durch den neuen Messepark mit autochthonen Baumsorten

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA A1/210 Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 8907, Fax: 02/564 8908 info@kultprotur.si www.kultprotur.si Sorazstavljavec / Mitaussteller Občina Gornja Radgona, Gornja Radgona, Slovenija Predstavitev in promocija Občine Gornja Radgona Vorstellung und Promotion der Gemeinde Gornja Radgona

ZDRAVILIŠČE RADENCI d.o.o. A/125 Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci Tel.: 02/520 1000, Fax: 02/520 2708 terme@zdravilisce-radenci.si www.sava-hotels-resorts.com/si/destinacije/radenci Predstavitev zdraviliško turistične dejavnost Vorstellung des Kur- und Tourismusangebots

ZDRUŽENJE DRUŽINSKIH VINOGRADNIKOV IN VINARJEV SLOVENIJE C3/406 Mestni trg 2, SI-1000 Ljubljana Tel.: 040/566 274 zdruzenjedvvs@gmail.com Vino Weine 204


ZDRUŽENJE REJCEV KONJ SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME D2 Iška vas 63a, SI-1292 Ig Tel.: 031/639 967, Fax: 01/367 3531 hladnokrvni@konji.tk www.shl-konj.tk Razstava konj slovenske hladnokrvne pasme Ausstellung von Pferden der Rasse »Slowenisches Kaltblut«

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ SLOVENIJE D/07 Trnoveljska cesta 1, SI-3000 Celje Tel.: 03/491 6481, Fax: 03/491 6480 ztks@siol.net www.turisticnekmetije.si Ponudba turističnih kmetij za kratek oddih ali enodnevni obisk Präsentation des Angebots touristischer Bauernhöfe für kurze Aufenthalte oder Tagesbesuche

ZELENI - SISTEMI d.o.o. A2/315, Z2/2026 Benčičeva ulica 29, SI-6210 Sežana Tel.: 05/734 4464, Fax: 05/734 4464 info@3mzelenisistemi.com www.3mzelenisistemi.com Sorazstavljavec / Mitaussteller Agriplast srl, Vittoria (Ragusa), Italija Earthway Inc., Združene države Amerike Seppi M. srl, Caldaro (Bolzano), Italija Tecnoma - Exel, Francija Družba za trgovino, storitve in zastopništvo namakalnih sistemov, opreme, sejalnice, mulčerji, folije in stretch folije, črpalke: Irritec, Sipalst, Hunter, Arrigoni, Pedrollo, Perazzi, škropilnice in hrbtne škropilnice Tecnoma-Exel Francija Gesellschaft für Handel, Dienstleistungen und Vertretung von Bewässerungssystemen, Ausrüstung, Sämaschinen, Mulcher, Folie und Stretch Folie, Pumpen: Irritec, Sipalst, Hunter, Arrigoni, Pedrollo, Perazzi, Spritzgeräte und Rückenspritzen Tecnoma-Exel Frankreich

ZEPTER SLOVENICA A2/333, C3/505 Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/884 3901, Fax: 02/884 3900 info@zepter.si www.zepter.com Vrhunska kuhalna posoda in ostali izdelki za gospodinjstvo, program čistilne tehnike sesalniki, parni čistilniki, likalniki na suho paro, prečiščevalci vode, prečiščevalci zraka Kochgeschirr und andere Haushaltswaren höchster Qualität, Reinigungstechnik Staubsauger, Dampfreiniger, Bügeln mit Trockendampf, Wasserreiniger, Luftreiniger 205


ZUPAN d.o.o. C3/118 Celestrina 3, SI-2229 Malečnik Tel.: 02/471 6050, Fax: 02/471 6051 zupan.maribor@siol.net www.zupan.si Pršilniki za sadjarstvo in vinogradništvo, škropilnice, mulčerji, pripomočki za sadjarstvo in vinogradništvo Sprühgeräte für den Obst- und Weinbau, Spritzgeräte, Mulcher, Obst- und Weinbauzubehör

ZUPAN-TRADE d.o.o. Z1/1007 Ločica 66a, SI-3313 Polzela Tel.: 03/700 0050, Fax: 03/700 0051 zupan-trade@siol.net www.zupan-trade.si Kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, samonakladalne prikolice, plugi, vrtavkaste brane, cisterne za gnojevko, mešalniki gnojevke, gruberji Mäher, Wender, Schwader, Ladewagen, Pflüge, Kreiseleggen, Güllezisternen, Güllemixer, Grubber

ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE D4 Groblje 3, Rodica, SI-1230 Domžale Tel.: 041/680 551 drobnica@km-z.si www.drobnica.si Razstava ovc in koz, volne in volnenih izdelkov, ovčjega in kozjega mleka in mlečnih izdelkov, meso drobnice Ausstellung von Schafen und Ziegen, Wolle und Wollprodukte, Schafs- und Ziegenmilch und Milchprodukte, Schaf- und Ziegenfleisch

ZVEZA DRUŠTEV VINOGRADNIKOV IN VINARJEV SLOVENIJE - VINIS C3/416 Postružnikova 14, SI-9240 Ljutomer Tel.: 041/878 058 mirjana.sogoric@siol.net www.slovino.com/vinis Sorazstavljavec / Mitaussteller Društvo vinogradnikov Ljutomersko-Ormoških goric Jeruzalem, Ormož, Slovenija Gustek Janežič, Miklavž pri Ormožu, Slovenija Martin Kukovec, Slovenija Milan Hlebec, Kog, Slovenija Saško Štampar, Miklavž pri Ormožu, Slovenija Vinarstvo Stanko Čurin, Miklavž pri Ormožu, Slovenija Vino Plemenič, Miran Plemenič, Kog, Slovenija Vino Weine 206


ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE-ZEG D/02 Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/565 3828, Fax: 01/565 3829 zeglj@volja.net www.zveza-zeg.si Sorazstavljavec / Mitaussteller PEC-Pomurski ekološki center, Murska Sobota, Slovenija Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG, nevladna okoljska organizacija in PECPomurski ekološki center bosta predstavili projekte - aktivnosti na področju varstva okolja, razvoja zdrave prehrane in okoljske založniške dejavnosti Der Verband ökologischer Bewegungen Sloweniens ist eine regierungsunabhängige Organisation. Zusammen mit dem Ökologischen Zentrum für die Region Pomurje werden sie Projekte und Aktivitäten im Bereich von Umweltschutz, gesunde Ernährung und in der Verlagstätigkeit vorstellen.

ŽAGAR MARJETA s.p. Z4/4019 Slamnikarska cesta 4, SI-1230 Domžale Tel.: 01/724 8228, Fax: 01/724 8229 marjeta.zagar@siol.net Delovna zaščitna oblačila - delovne obleke, halje, bluze, predpasniki, pokrivala, ženske bombaž haljice, kombinezoni - otroški, odrasli, telovniki, vojaške hlače moške, otroške, farmer hlače - moške, otroške, kombinezoni brez rokavov Arbeitsschutzkleidung: Arbeitskleidung, Berufsmäntel, Blusen, Schürzen, Kopfbedeckungen, Overalls für Kinder und Erwachsene, Westen, Army Hosen für Herren und Kinder, Farmerhosen für Herren und Kinder, ärmellose Overalls

207


ŠIROKA POTROŠNJA / KONSUMWAREN AKRA d.o.o. Koprivnica 1, SI-8282 Koprivnica Tel.: 070/894 320, Fax: 07/497 6510 www.akra.si Lastna proizvodnja ženski in otroških hlačnih nogavic, dokolenk in preventivnih izdelkov za ožilje (dokolenke-nogavice) Eigene Produktion von Damen- und Kinderstrumpfhosen, Kniesocken und Präventionsstrümpfe für die Venen (Kniesocken, Socken)

ČEH ANA s.p. DOMAČA OBRT LESNA GALANTERIJA Tibolci 4a, SI-2272 Gorišnica Tel.: 041/296 359 Prodaja domačih izdelkov: ročaji, kosišča, slamnice, klopotci Verkauf von handgefertigten Waren: Griffe, Strohhüte, Klopotec

FA DA d.o.o. Kidričeva 2b, SI-3320 Velenje Tel.: 03/587 1699, Fax: 03/587 1699 fadadoo@gmail.com Tekstil, igrače, ure Textilien, Spielwaren, Uhren

FEIDA d.o.o. Črna vas, Ob Farjevcu 34, SI-1000 Ljubljana Tel.: 064/125 198 Ure, igrače, drobno blago za vsakodnevno uporabo Uhren, Spielzeug, Kleinwaren für den täglichen Gebrauch

FRIZERSKI STUDIO D IN GOSTINSTVO DARINKA VIDOVIČ s.p. Razvanjska cesta 44, SI-2000 Maribor Tel.: 051/439 170 Kebap, hrana, pijača Kebab, Esswaren, Getränke 208


HALITI SHEFKIJE s.p. Sokolska 41, SI-2000 Maribor Tel.: 040/559 510 Sorazstavljavec / Mitaussteller Trgovina Samir Shaqir Demaj s.p., Maribor, Slovenija Tekstil, tehnika Textilien, technische Waren

HUA NAN d.o.o. Na Farjevcu 34, SI-1000 Ljubljana Tel.: 064/113 828 huanandoo@gmail.com Igrače, bižuterija in ostalo Spielwaren, Modeschmuck und anderes mehr

LASTOVICA d.o.o. Gameljska cesta 2, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Tel.: 064/109 736 lastovica@faxmail.com Torbe, prti, ure, denarnice, igrače Handtaschen, Tischdecken, Uhren, Geldtaschen, Spielwaren

MARTONNE STEJER Vasar utca 23, H-8800 Nagykanizsa Tel.: 0036 630/285 6071 Tekstil Textilien

ROSA MODA d.o.o. Trg svobode 11, SI-3325 Šoštanj Tel.: 03/589 4058 Igrače, pasovi, torbe Spielwaren, Gürtel, Handtaschen 209


TRGOVINA ANEMARI DANIEL ANTOLIN s.p. Odranci, Vezna ulica 2, SI-9233 Odranci Tel.: 031/243 487 Nogavice, tekstil, igrače, pasi, denarnice, brisače, krpe Socken, Textilien, Spielwaren, Gürtel, Geldtaschen, Frottiertücher, Küchentücher

TRGOVINA DAVID SELVI HALITI s.p. Zrinjskega ulica 19, SI-2000 Maribor Tel.: 031/230 659

TRGOVINA LEA KOTORČEVIČ PRELIČ LEA s.p. Nemčavci 1/d, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/383 352, Fax: 02/538 1387 lea.prelic@siol.net Galanterija, tekstil, obutev, ribičija Lederwaren, Textilien, Schuhe, Angelzubehör

TRGOVINA LEONTEJA, MATEJA KOTORČEVIć s.p. Markišavci 16/e, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/758 685, Fax: 02/524 1743 leonteja@gmail.com Tekstil, galanterija, baloni, ure Textilien, Lederwaren, Ballons, Uhren

210


GOSTINSTVO / GASTWIRTSCHAFT BISTRO PARTIS, KATJA GOMBOC KOROŠAK s.p. PE Mesarija Gomboc Radgonska cesta 6, SI-9252 Radenci Tel.: 041/633 435, Gostinske usluge Gaststätte

FRIZERSKI STUDIO D IN GOSTINSTVO DARINKA VIDOVIČ s.p. Razvanjska cesta 44, SI-2000 Maribor Tel.: 051/439 170 Kebab, hrana, pijača Kebab, Esswaren, Getränke

GOSTIŠČE PRI ANTONU JOŽE BRAČEK s.p. Cerkvenjak št. 28, SI-2236 Cerkvenjak Tel.: 02/729 5056, Fax: 02/729 5055 gostisce.anton@moj.net www.gostiscepriantonu.com Gostinske usluge Gaststätte

HERBERT'S GRILL Deutsch Goritz 10, A-8483 Deutsch Goritz Tel.: 0043 664/236 8455, herberteckert@a1.net Gostinske usluge Gaststätte

KORA, KATKA KOVAČEC s.p. Flisova ulica 15, SI-2311 Hoče Tel.: 041/715 771, katka.kovacec@gmail.com Gostinske usluge Gaststätte 211


NARAVA DAJE, MATJAŽ PERŠA s.p. Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/526 078 Gostinske usluge, priprava hitre hrane Gaststätte, Fastfood

PERNUŠ d.o.o. Brinje c. I/1, SI-1290 Grosuplje Tel.: 01/786 1880, Fax: 01/786 1880 sasopernus@gmail.com Gostinske usluge Gaststätte

PIVOVARNA KOSTANJ PRIMOŽ ŽNUDERL s.p. Ptujska cesta 45, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/565 1370, Fax: 02/564 9369 picerija_kostanj@siol.net www.kostanj-znuderl.si Gostinske usluge Gaststätte

RESTAVRACIJA GALA ŽAR LJUBIŠA ALEKSIČ s.p. Loška ulica 10, SI-2000 Maribor Tel.: 02/252 3600, Fax: 02/252 3666 Gostinske usluge Gaststätte

SENZOR TRADE d.o.o. Prušnikova 8, SI-1000 Ljubljana Tel.: 03/491 5770, Fax: 03/491 5771 senzor.trade@siol.net www.gostilna-amerika.com Gostinske usluge: jedi z žara in ražnja, alkoholne in brezalkoholne pijače Gaststätte: Grillspezialitäten, alkoholhaltige und alkoholfreie Getränke 212


ZUPAN STANISLAV s.p. GLEDALIŠKA KAVARNA MARIBOR Slovenska 27, SI-2000 Maribor Tel.: 041/614 183, Fax: 02/252 7130 simona.acko@amis.net Praženi mandlji, mlečne karamele, sadje v čokoladi, pop corn, sladoled, kava, pijača, hot dog, preste, česnov kruh Gebratene Mandeln, Milchkaramells, Schokofrüchte, Popcorn, Eis, Kaffee, Getränke, Hotdogs

ZABAVIŠČNI PARK / VERGNÜGUNGSPARK

ANTENA d.o.o. LJUBLJANA Zabaviščni park Poljanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana Tel.: 051/653 330, Fax: 01/232 9163 z.parkantena@siol.net Sorazstavljavec / Mitaussteller Rudiger GmbH & Co. KG, Graz-Puntigam, Avstrija Mega vrtiljak -Sky Rocker, veliki vrtiljak - Break dance, električni avtomobilčki avtodom, simulator, vrtiljak Surf dance, Trampolin - Bugee, otroški vrtiljak, otroški vlak, napihljiva igrala in manjše naprave za zabavo Mega-Karrussel Sky Rocker, großes Karrussel Break dance, Autoscooter (Autodom), Simulator, Karrussell Surf dance, Trampolin –Bugee, Kinderkarrussell, Kinder-Eisenbahn, aufblasbares Spielgerät und kleinere Anlagen für Spiel und Spaß

213


214


5 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Ministerium f체r Landwirtschaft, Forst und Ern채hrung der Republik Slowenien

215


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE Dunajska cesta 22, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/478 9000, Fax: 01/478 9021 e-mail: gp.mkgp@gov.si Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS opravlja naloge s področja kmetijstva, razvoja podeželja, gozdarstva, prehrane, lovstva in ribištva. Na področju kmetijstva ministrstvo izvaja politiko neposrednih plačil znotraj prvega stebra Skupne kmetijske politike EU in upravlja politiko kmetijskih trgov. V omejenih pristojnostih sooblikuje tudi tržno-cenovno in zaščitno politiko kmetijskih, gozdnih in živilskih proizvodov. Ministrstvo skrbi tudi za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov oz. načinov kmetovanja (ekološko in integrirano kmetovanje), ter za ohranjanje kmetijstva na območjih s težjimi pogoji za kmetovanje. V okviru razvoja slovenskega podeželja ministrstvo skrbi za celosten razvoj in planiranje podeželja, ki obsega tudi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in kmečki turizem. Področje delovanja ministrstva vključuje tudi varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, semenarstvo in varstvo sort rastlin, zaščito pred naravnimi nesrečami, sistem zadružništva, vprašanja povezana s socialnim statusom kmeta ter upravljanje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. V okviru gozdarstva ministrstvo skrbi za trajnostno upravljanje z gozdnimi ekosistemi in njihovim celostnim vključevanjem v ostala področja prostora in bivanja. Poseben poudarek je dan proizvodnji kakovostnega lesa in dodajanja vrednosti lesnim proizvodom. Posebno pozornost posveča ministrstvo zagotavljanju varne in kakovostne hrane. Ta vključuje tako postopke pridelave na kmetijah kot predelave v živilsko-predelovalni industriji. Ker se pridelava varne hrane začne že na njivah in hlevih, je poseben poudarek dan veterinarskemu nadzoru ter proizvodnji kakovostnih in varnih krmil. Poleg tega skrbi tudi za prehrano z vidika proizvodnih in predelovalnih možnosti in potreb. Ministrstvo pokriva tudi področje ribištva. Čeprav ribiški sektor ni obsežen, se slovenski ribiči ukvarjajo z gospodarskim ribolovom in ribogojstvom ter predelavo ribiških proizvodov. Področje pokriva tudi lovstvo in upravljanje s prosto živečimi živalmi. Strokovno delo na širših zaokroženih področjih v okviru ministrstva vodijo trije generalni direktorji: za kmetijstvo; za varno hrano; za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. V okviru ministrstva so ustanovljeni tudi štirje organi v sestavi: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Fitosanitarna uprava Republike Slovenije.

216


MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTWESEN UND ERNÄHRUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN Dunajska cesta 22, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/478 9000, Fax: 01/478 9021 e-mail: gp.mkgp@gov.si Das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwesen und Ernährung der Republik Slowenien beschäftigt sich mit den Aufgaben in den Bereichen: Landwirtschaft, Forstwesen, Ernährung, Jagdwesen und Fischerei. Im Bereich der Landwirtschaft führt das Ministerium die Politik der unmittelbaren Zahlungen innerhalb der ersten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik der EU durch und verwaltet die Politik der Agrarmärkte. Mit begrenzten Zuständigkeiten gestaltet das Ministerium auch die Marktpreispolitik und die Schutzpolitik mit, welche die Landwirtschafts-, Forst- und Lebensmittelprodukte betrifft. Das Ministerium sorgt auch für die Durchführung der landwirtschaftlichen Umweltmaßnahmen bzw. die Art und Weise des Anbaus (ökologischer und integrierter Anbau) und sorgt auch für die Erhaltung der Landwirtschaft in Gebieten mit schwierigeren Bedingungen für diese Tätigkeit. Im Rahmen der Entwicklung der ländlichen Gegenden sorgt das Ministerium auch für die ganzheitliche Entwicklung und für die Planung von ländlichen Gegenden, welche auch die Entwicklung von Ergänzungstätigkeiten auf den Bauernhöfen und die Ferien am Bauernhof umfassen. In den Aufgabenbereich des Ministeriums gehören auch: Schutz der Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen, Samenbau und Sortenschutz, Schutz vor Naturkatastrophen, Genossenschaftswesen, Fragen im Zusammenhang mit dem Sozialstatus der Bauer sowie Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen und Wälder. Was die Tätigkeit im Forstwesen betrifft, sorgt das Ministerium auch für die Dauerbewirtschaftung der Waldökosysteme und für ihre komplexe Einbettung in andere Teile des Lebensraums. Besondere Betonung liegt an der Produktion des hochwertigen Holzes und an der Wertsteigerung der Holzprodukte. Besondere Aufmerksamkeit schenkt das Ministerium der Gewährleistung von sicherer und hochwertiger Nahrung. Diese umfasst sowohl den Anbau an den Bauernhöfen selbst als auch die Verarbeitung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Die Produktion der gesunden Nahrung beginnt eigentlich schon auf den Feldern und in den Ställen, deshalb liegt besondere Betonung an den Veterinärkontrollen sowie an der Produktion von qualitativen und sicheren Futtermitteln. Außerdem sorgt man für die Ernährung auch aus dem Gesichtspunkt der Produktions- und Verarbeitungsmöglichkeiten und Bedürfnisse. Das Ministerium deckt auch den Bereich der Fischerei. Obwohl der Fischereibereich nicht allzu sehr umfangreich ist, beschäftigen sich die slowenischen Fischer mit wirtschaftlich orientierter Fischerei, mit der Fischhaltung sowie mit der Verarbeitung der Fischereiprodukte. Zu diesem Bereich zählen auch das Jagdwesen und die Bewirtschaftung der Flächen samt frei lebenden Tieren. Im Rahmen des Ministeriums wird die Facharbeit in den breiteren, abgeschlossenen Bereichen von drei Generaldirektoren für die Landwirtschaft, für sichere Ernährung und für Forstwesen, Jagd und Fischerei geleitet. Im Rahmen des Ministeriums sind auch vier Ämter: die Veterinärverwaltung der Republik Slowenien, das Inspektorat der Republik Slowenien für Landwirtschaft, Forstwesen und Nahrung, die Agentur der Republik Slowenien für landwirtschaftliche Märkte und ländliche Entwicklung, das Phytosanitäre Amt der Republik Slowenien.

217


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE DAS VETERINÄRAMT DER REPUBLIK SLOWENIEN

Parmova 53, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/300 1300, Fax: 01/300 1357 e-mail: vurs@gov.si, www.vurs.gov.si Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS) izvaja upravne naloge in je pristojen organ za izvajanje nadzora nad veterinarsko zakonodajo. Na upravnem področju pripravlja predloge predpisov, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo živali, na varstvo pred živalskimi kužnimi boleznimi, na veterinarsko dejavnost, na promet in preskrbo z zdravili, mamili in strupi za uporabo v veterinarski medicini, na zdravstveno neoporečnost surovin, živil in odpadkov živalskega izvora ter krmil, na veterinarsko-sanitarne ukrepe v živinoreji, na zaščito živali pred mučenjem ter na varstvo okolja na teh področjih. Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja tudi inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov, ki urejajo navedena področja v proizvodnji, notranjem prometu in prometu čez državno mejo. V ta namen ima Veterinarska uprava Republike Slovenije organizirane območne urade in mejne veterinarske postaje, ki usklajujejo delo posameznih veterinarskih inšpektorjev.

Die Veterinärverwaltung der Republik Slowenien (VURS) führt die Verwaltungsaufgaben aus und stellt zugleich die zuständige Behörde dar, welche die Kontrolle über die Gesetzgebung zur Veterinärmedizin ausführt. Im Verwaltungsbereich bereitet sie die Vorschläge für die Vorschriften vor, welche folgendes betreffen: Gesundheitsschutz der Tiere, Schutz vor Tierseuchen, veterinärmedizinische Tätigkeit, Verkehr und Versorgung mit Medikamenten, Drogen und Giften für die Verwendung in der Veterinärmedizin, gesundheitlich einwandfreie Rohstoffe, Lebensmittel und Abfälle tierischer Herkunft und Futtermittel, veterinärsanitäre Maßnahmen in der Tierhaltung, Tierschutz vor allem vor der Tierquälerei, Umweltschutz in all diesen Bereichen. Die Veterinärverwaltung der Republik Slowenien beaufsichtigt auch die Durchführung von Gesetzen, Vorschriften und allgemeinen Akten, welche die Produktion, den Binnenverkehr und den Verkehr über die Landesgrenzen hinaus in all den vorher erwähnten Bereichen regeln. Zu diesem Zweck verfügt die Veterinärverwaltung der Republik Slowenien über organisierte Regionalämter und Veterinärstationen an den Grenzen, welche die Arbeit der einzelnen Veterinärinspektoren koordinieren.

218


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA AGENTUR FÜR AGRARMÄRKTE UND LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

Dunajska 160, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/580 7618, Fax: 01/478 9294 Klicni center za stranke: 01/580 7792, e-mail: aktrp@gov.si, www.arsktrp.gov.si Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ustanovljena je bila z namenom izvajanja ukrepov kmetijske politike, prilagajanja skupni kmetijski politiki Evropske unije ter izplačevanja predpristopne pomoči SAPARD. S pristopom k Evropski uniji ima ARSKTRP vlogo plačilne agencije za upravljanje in izplačevanje evropskih sredstev. Je polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije in razvoja podeželja. ARSKTRP izvaja ukrepe neposrednih plačil, ukrepe Programa razvoja podeželja in ukrepe kmetijskih trgov.

Die Agentur der Republik Slowenien für Agrarmärkte und ländliche Entwicklung ist eine Behörde, die im Rahmen des Ministeriums für Land-, Forstwirtschaft und Ernährung tätig ist. Sie wurde mit dem Ziel gegründet, die Reformprogramme der Landwirtschaftspolitik und die Anpassung an die gemeinsame Landwirtschaftspolitik der Europäischen Union durchzuführen und die Fördermittel des SAPARD Programms für die Beitrittsländer auszuzahlen. Mit dem Beitritt Sloweniens zur Europäischen Union übernahm die Agentur der Republik Slowenien für Agrarmärkte und ländliche Entwicklung (ARSKTRP) die Rolle der Agentur für Verwaltung und Auszahlung von europäischen Finanzmitteln. Sie ist voll akkreditiert für die Ausführung der anspruchsvollsten Verfahren bei der Zuteilung von Finanzmitteln im Bereich der Landwirtschaft, der lebensmittelverarbeitenden Industrie und der ländlichen Entwicklung. Die Agentur ARSKTRP führt die Maßnahmen der unmittelbaren Zahlungen, Maßnahmen für die ländliche Entwicklung und Maßnahmen der Agrarmärkte durch.

219


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN HRANO

Parmova 33,1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/434 5700, Fax: 01/434 5717 e-mail: irskgh.mkgp@gov.si Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je bil ustanovljen za opravljanje nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Inšpektorat nadzoruje izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost mineralnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega materiala, zdravstvenega varstva rastlin, kakovost krme, vina, varstvo, urejanje in izkoriščanje kmetijskih zemljišč, finančne intervencije in druge zadeve v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, vinarstvom in hmeljarstvom. Prav tako nadzoruje izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov v zvezi s prenosom rastlin, krme, sadja in fitofarmacevtskih sredstev čez državno mejo ter za gozdarstvo, gojenje in varstvo gozdov, pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov in drugih gozdnih dobrin, gradnjo gozdnih prometnic, kakovost gozdnih semen in gozdnih sadik ter druge zadeve v zvezi z gozdom in gozdarstvom. Inšpektorat nadzoruje izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov tudi za upravljanje lovišč in ribiških okolišev, gojitev in lov divjadi, sladkovodno in morsko ribištvo, varstvo prosto živečih divjih živali in njihovih habitatov in druge zadeve s področja varstva narave ter z vsemi vidiki kakovosti kmetijskih pridelkov ter živil. Inšpektorat je glede na delovno področje sestavljen iz sedmih inšpekcij: • kmetijska inšpekcija • fitosanitarna inšpekcija • gozdarska inšpekcija • lovska in ribiška inšpekcija • inšpekcija za krmo • inšpekcija za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil • vinarska inšpekcija. Poleg urada glavnega inšpektorja vse inšpekcije delujejo še v osmih območnih enotah. Fitosanitarna inšpekcija deluje tudi na vseh mejnih prehodih, ki so registrirani za prehod snovi in predmetov ter rastlin, za katere je potreben nadzor pristojne službe.

220


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS INSPEKTORAT DER REPUBLIK SLOWENIEN FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT UND NAHRUNG

Parmova 33,1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/434 5700, Fax: 01/434 5717 e-mail: irskgh.mkgp@gov.si Das Inspektorat der Republik Slowenien für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Ernährung wurde gegründet, um die Kontrollen über die Durchführung von Gesetzen sowie sonstiger Vorschriften und Akten im Arbeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Ernährung auszuüben. Das Inspektorat kontrolliert die Durchführung von Gesetzen, von Vorschriften und allgemeinen Akten, die folgende Bereiche regeln: Landwirtschaft, Qualität von Mineraldüngern, von phytopharmazeutischen Mitteln, Saatgut und Pflanzenmaterialien, Gesundheitszustand der Pflanzen, Futtermittel und Wein, Schutz, Regelung sowie Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen, finanzielle Interventionen sowie andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit Ackerbau, Tierzucht, Obstbau, Weinbau, Weinproduktion und Hopfenbau. Ebenso übt das Inspektorat Kontrolle über die Durchführung von Gesetzen, anderen Vorschriften und von allgemeinen Akten im Zusammenhang mit dem Transport der Pflanzen, Futtermittel, Obst und phytopharmazeutischer Mittel über die Landesgrenzen, sowie im Zusammenhang mit dem Forstwesen, Waldanbau und Waldbewirtschaftung, Waldschutz, Gewinnung von Holzprodukten und anderen Gütern aus dem Wald, Bau von Waldverkehrswegen, Qualität von Waldsaat und Waldpflanzen sowie andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Wald. Das Inspektorat kontrolliert die Durchführung von Gesetzen, anderen Vorschriften und von allgemeinen Akten auch bei der Bewirtschaftung von Jagdrevieren und Fischereigebieten, Aufzucht und Jagd auf Wild, Süß- und Meeresfischerei, Schutz von frei lebenden Wildtieren und von ihren Habitaten und andere Angelegenheiten aus dem Bereich des Naturschutzes mit allen Aspekten, welche die Qualität der Landwirtschaftsprodukte und Lebensmittel betreffen. Das Inspektorat ist hinsichtlich des Arbeitbereichs in sieben Inspektionen gegliedert: • Landwirtschaftliche Inspektion • Phytosanitäre Inspektion • Forstinspektion • Weininspektion • Jagd- und Fischereiinspektion • Inspektion für Qualitätskontrolle der landwirtschaftlichen Produkte und Lebensmittel • Inspektion für die Futterkontrolle Neben dem Hauptinspektorat, sind alle Inspektionen noch in acht Gebietsstellen tätig. Die Phytosanitäre Inspektion ist an allen Grenzübergängen anwesend, die für den Transport der Stoffe, Gegenstände und Pflanzen registriert sind, für welche die Aufsicht der zuständigen Behörde erforderlich ist.

221


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS FITOSANITARNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PHYTOSANITÄRE VERWALTUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/ 309 4379, Fax: 01/ 3094 335 e-mail: furs.mkgp@gov.si www.furs.si Fitosanitarna uprava opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pred škodljivimi organizmi, varstva in registracije sort rastlin, pridelave, dodelave in trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin, registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, tehničnih zahtev, za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, na področju kakovosti mineralnih gnojil, strokovnega usposabljanja zavezancev in obveščanja prebivalstva ter varstva okolja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na teh področjih; opravlja tudi naloge nadzora in ukrepe, določene s predpisi na posameznih področjih.

Die Phytosanitäre Verwaltung übt alle Verwaltungs-, Fach- und Entwicklungsaufgaben in folgenden Bereichen aus: Schutz von Pflanzen und pflanzlichen Produkten, Schutz von Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen, Schutz und Eintragung von Sortennamen, Anbau und Bearbeitung von Saatmaterial für landwirtschaftliche Pflanzen, Eintragung, Verkehr und Einsatz von phytopharmazeutischen Mitteln, technische Anforderungen für die Geräte zur Auftragung von phytopharmazeutischen Mitteln, Qualität von Mineraldüngern, Fachausbildung der Verpflichteten, Informierung der Einwohner und Erfüllung von internationalen Verpflichtungen in all diesen Bereichen. Dieses Inspektorat führt auch die Aufsicht aus und beschließt und führt die Maßnahmen durch, welche mit den Vorschriften in einzelnen Bereichen geregelt sind.

222


6 Kmetijsko-živilske šole v Sloveniji Landwirtschafts- und Nahrungsmittelschulen Sloweniens

223


KONZORCIJ BIOTEHNIŠKIH ŠOL

Ustanovna partnerja Konzorcija biotehniških šol sta Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Namen konzorcija je dolgoročno sodelovanje na izobraževalnem, strokovnem in razvojnem področju. Konzorcij biotehniških šol Slovenije povezuje 11 odličnih in perspektivnih šol na katerih smo sklenili, da se odpremo za sodelovanje in filozofiji Zmagam-zmagaš. Na naših šolah iščemo nove izzive za dobre zaposlitve, za zdravo hrano, za zdravo okolje, za načine izobraževanja, v katerih bodo dijaki in študenti z veseljem in zadovoljstvom člani naših kolektivov. V času globalne industrializacije in informatike, kjer ni problem večjih prevozov na daljave, velja tržni zakon prostega pretoka ljudi, denarja in blaga. Prav sedanja recesija, pa odkriva nekatere zmote teh globalnih zakonov in interesov. Tako se čedalje bolj postavljajo v ospredje nekatera nova vprašanja in izzivi. Sprašujemo se v kakšnem okolju želimo živeti, kakšno naj bo naše podnebje, kakšno hrano bomo jedli, kaj bomo pili, da ohranimo zdravje. Še posebej pa prihajajo v ospredje vrednote, ki opredeljujejo način življenja. Vsa ta vprašanja zahtevajo največ odgovorov ravno na področjih biotehnike, to je področjih, ki jih učimo in razvijamo na naših biotehniških šolah. Torej področja kmetijstva, živilstva in prehrane, hortikulture, gozdarstva, naravovarstva ter veterinarstva. S projektom Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj, v naš šolski prostor uvajamo prenovljene programe, ki smo jih izdelali v predhodnem projektu Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja. Oba dva projekta sta v veliki meri prispevala k povezovanju naših šol, k utrditvi našega konzorcija. Konzorcij biotehniških šol Slovenije postavlja v ospredju skupne prednosti naših šol, med katerimi so najpomembnejše tradicija in dostopnost do izobraževanja in usposabljanja ter izkušnje pri izobraževanju odraslih. Da se te prednosti na strokovnih področjih obdržijo, ohranjamo povezanost z ustreznimi inštitucijami in strokovnimi področji, ohranjamo medsebojno sodelovanje šol, to sodelovanje še povečujemo in skrbimo za ustrezno opremljenost šol, delavnic, učilnic, posestev. Prav tako smo odprti do osnovnih šol, do ožjega in širšega okolja. Dobra usposobljenost strokovnih delavcev šol in ustrezna infrastruktura, sta ključnega pomena za prilagajanje potrebam trga dela, kot tudi pri sodelovanju z drugimi šolami in institucijami pri vključevanju v projekte tako znotraj naše države, evropskega prostora, kakor tudi izven evropskih meja. S tem se lahko dosega pestra ponudba obšolskih dejavnosti in spodbuja sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih ter daje tudi dobro podlago v znanju za naravoslovne in druge študije. S projektom Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj, smo stopili v tretje leto uspešnega uvajanja prenovljenih programov, ustvarili smo veliko skupnih orodij za naše delo, razgibali delo v šolskih kolektivih in vzpostavili dobra partnerstva. Vse s ciljem zaposljivosti in samozaposljivosti dijakov in študentov ter večje samozavesti.

224


DAS KONSORTIUM DER BIOTECHNISCHEN SCHULEN SLOWENIENS Gründungspartner des Konsortiums der biotechnischen Schulen sind Zentrum der Republik Slowenien für berufliche Bildung und Land- und Forstwirtschaftskammer Sloweniens. Das Konsortium strebt eine langfristige Zusammenarbeit im Bildungs-, Fach- und Entwicklungsbereich an. Das Konsortium der biotechnischen Schulen Sloweniens verbindet 11 hervorragenden und viel versprechenden Schulen, an denen wir beschlossen haben, offen für die Mitwirkung an folgender Lebensphilosophie zu sein: »Ich gewinne - du gewinnst«. An unseren Schulen suchen wir neue Herausforderungen für gute Beschäftigung, gesunde Ernährung, gesunde Umwelt, die Art und Weise der Ausbildung bei der unsere Schüler und Studenten mit Freude und Zufriedenheit Mitglieder unserer Kollektivs sein werden. Im Zeitraum der globalen Industrialisierung und Informatik, wo die Transporte über weite Entfernungen kein Problem mehr darstellen, gilt das Marktgesetz des freien Verkehrs von Personen, Geld, Waren und Dienstleistungen. Gerade die allgegenwärtige Rezession deckt aber einige Irrtümer von diesen globalen Gesetzen und Interessen auf. So drängen sich immer stärker einige Fragen und Herausforderungen in den Vordergrund. Wir fragen uns oft, in was für einer Umwelt möchten wir leben, wie soll unser Klima sein, was für eine Nahrung möchten wir zu sich nehmen, was sollen wir trinken, damit wir unsere Gesundheit erhalten werden können. Noch stärker aber treten in den Vordergrund Werte, die unseren Lebensstil bestimmen. All diese Fragen fordern aber die meisten Antworten gerade in den Bereichen der Biotechnik, das ist in den Bereichen, die an unseren biotechnischen Schulen gelehrt und entwickelt werden, und zwar sind das folgende Bereiche: Landwirtschaft, Lebensmitteltechnologie und Ernährung, Hortikultur, Forstwirtschaft, Umweltschutz und Tierheilkunde. Mit dem Projekt „Biotechnische Bereiche, Schulen fürs Leben und für die Entwicklung“ führen wir in unseren Raum erneuerte Programme ein, die wir bereits im vorherigen Projekt „Biotechnische Bereiche, die am meisten lernende Umfelder“ ausgearbeitet haben. Beide Projekte haben im großen Maß zur Zusammenarbeit unserer Schulen und zur Festigung unseres Konsortiums beigetragen. Das Konsortium der biotechnischen Schulen Sloweniens stellt die gemeinsamen Vorzüge unserer Schulen in den Vordergrund, unter denen die Tradition und die Zugänglichkeit zur Ausbildung und Weiterbildung sowie Erfahrungen bei der Ausbildung von Erwachsenen die bedeutendsten sind. Um diese Vorzüge in den Fachbereichen zu behalten, pflegen wir die Verbindungen zu den entsprechenden Institutionen und Fachbereichen, bewahren die Zusammenarbeit unter den Schulen, versuchen diese Zusammenarbeit noch zu vertiefen und sorgen für die entsprechende Ausrüstung von Schulen, Werkstätten, Lehrräumen und Lehrbauernhöfen bzw. Lehrgütern. Ebenso sind wir offen für die Grundschulen, die sich im engeren und weiteren Umfeld befinden. Große Kompetenz von Facharbeitern an Schulen und entsprechende Infrastruktur sind von Schlüsselbedeutung für die Anpassung am Arbeitsmarkt, aber auch für die Zusammenarbeit mit anderen Schulen und Institutionen, bei der Einbindung in die Projekte sowohl innerhalb unseres Landes und des europäischen Raums, als auch außerhalb der europäischen Grenzen. Damit kann ein reiches Angebot an der Aktivitäten außerhalb der Schule erreicht werden und die Zusammenarbeit der Schüler und Studenten bei den Wettbewerben gefördert werden; zugleich entsteht dadurch eine Grundlage im Wissen und Können für das Studium der Naturwissenschaften und für die übrigen Studienprogramme Mit dem Projekt „Biotechnische Bereiche, Schulen fürs Leben und für die Entwicklung“ haben wir bereits das dritte Jahr der erfolgreichen Einführung von erneuerten Programmen erreicht, wir haben viele Gemeinsame Werkzeuge für unsere Arbeit geschaffen, in die Arbeit in schulischen Kollektiven Abwechslung gebracht und gute Partnerschaften herbeigeführt. All das mit dem Ziel höhere Beschäftigungsmöglichkeiten und Selbstbeschäftigungsmöglichkeiten von Schülern und Studenten zu vergrößern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

225


BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor Tel.: 02/235 3700 info@bts.si; www.bts.si Izobraževalni programi: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Veterinarski tehnik • Naravovarstveni tehnik • Cvetličar • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev • Kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI • Hortikulturni tehnik - PTI Druge dejavnosti na šoli: • Izobraževanje odraslih v vseh navedenih izobraževalnih programih • Izobraževanje za pridobitev NPK: čebelar/-ka, predelovalec/-ka sadja • Avtošola: - usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita kategorij B, C, D, E in F - tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije F • Šolsko posestvo v Mariboru - obsega 120 hektarjev pretežno vinogradniških, sadjarskih in travniških površin pod znamenito Kalvarijo, kjer je tudi polnilnica vin, vinska klet, večji in manjši rastlinjak, drevesnica, trsnica, sušilnica sadja, čebelnjak, v šolskem objektu pa specializirane učilnice in ob njej šolski park. Vsa proizvodnja spada v integrirano, del sadovnjakov pa v ekološko pridelavo. Na strmih vzpetinah že od nekdaj uspeva vinska trta, ki daje odlično vino. Posebej blestijo sorte, kot so: renski rizling, laški rizling, rumeni muškat, chardonnay in sauvignon • Šolsko posestvo v Svečini: - obsega 35 hektarjev travniških in njivskih površin ter šolski hlev s konji in drobnico, kjer dijaki opravljajo del praktičnega pouka • Razgledna vinogradniško-sadjarska učna pot: - speljana je preko šolskih površin, namenjena sprehajalcem mesta Maribor in omogoča izvedbo naravoslovnih dni osnovnošolcev • Projekti in tekmovanja: - mednarodne izmenjave dijakov (Avstrija, Češka, Francija, Srbija, Škotska) - Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj (Učna gradiva) - Flora - etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja - festival stare trte - šolska greda v Mozirskem gaju • Ekošola: - številni projekti v okviru ekošole • Terarij v šolski avli

226


BIOTECHNISCHE SCHULE MARIBOR

Ausbildungsprogramme: • Landwirtschafts- und Wirtchaftstechniker • Hortikulturtechniker • Veterinärmedizinischer Techniker • Naturschutztechniker • Gärtner • Florist • Mechaniker für landwirtschaftliche Maschinen und Arbeitsmaschinen • Bewirtschafter am Lande • Landwirtschafts- und Wirtschaftstechniker (berufstechnische Bildung) • Hortikulturtechniker (berufstechnische Bildung) Sonstige Tätigkeiten der Schule: • Ausbildung von Erwachsenen in allen angeführten Programmen • Ausbildung für den Erwerb der nationalen Berufsqualifikation: Imker/Imkerin, Obstverarbeiter/Obstverarbeiterin • Autoschule: - Ausbildung für den Erwerb des Führerscheins der Kategorien B, C, D, E und F - Kurs für die sichere Arbeit mit dem Traktor und den Traktoranschlüssen für den Erwerb des Führerscheins der Kategorie F • Ausbildungsgut in Maribor - erstreckt sich über eine Fläche von 120 ha und umfasst größtenteils Wein- und Obstanlagen sowie Wiesen unter dem berühmten Hügel Kalvarija, wo sich auch die Weinabfüllanlage, der Weinkeller, ein größeres und ein kleineres Gewächshaus, eine Baum- und Rebschule, eine Dörrobstanlage und Bienenstöcke befinden. Im Schulgebäude befinden sich spezialisierte Lehrräume und neben der Schule einen Park. Die ganze Produktion verläuft nach den Richtlinien der integrierten Produktion, ein Teil der Obstanlage wird nach den Richtlinien für den biologischen Anbau gehalten. Seit jeher gedeihen an den steilen Hügeln Reben, die hervorragende Weine geben. Am besten gedeihen die Sorten: Rheinriesling, Welschriesling, Gelber Muskateller, Chardonnay, Sauvignon • Ausbildungsgut in Svecina: - erstreckt sich über eine Fläche von 35 ha und umfasst Wiesen und Äcker sowie Pferde- und Kleinviehställe zu Lehrzwecken, wo die Schüler einen Teil ihres Praktikums absolvieren können • Wein- und Obstlehrpfad mit schöner Aussicht: - führt über die schulischen Flächen und ist für Spaziergänger der Stadt Maribor bestimmt. Hier organisieren Grundschulen auch naturwissenschaftliche Tage. • Projekte und Wettbewerbe: - internationaler Schüleraustausch (Österreich, Tschechien, Frankreich, Serbien, Schottland) - „Biotechnische Bereiche, Schule fürs Leben und für die Entwicklung“ (Lernmaterialien) - Flora - ethnologische und kulinarische Charakteristiken und Spezialitäten der ländlichen Gegend in Slowenien - Festival der alten Weinrebe - Lehrbeet im Hain Mozirski gaj • Öko-Schule: - zahlreiche Projekte im Rahmen der Öko-Schule • Terrarium in der Schulaula

227


BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN Rakičan, Lendavska 3, 9000 Murska Sobota Tel: 02/530-37-50, Fax: 02/530-37-51 sks.rakican@guest.arnes.si www.solarakican.si Biotehniška šola Rakičan že dobrih 70 let uspešno izobražuje mladino in odrasle v kmetijski stroki, vrtnarstvu in urejanju krajine. Razvijamo različna znanja, od tistih za razvoj in urejenost podeželja pa do osebnega in poklicnega razvoja. Opravlja več dejavnosti in sicer: • Izobraževanje dijakov in odraslih • Raziskovalno dejavnost na področju kmetijstva • Dejavnost dijaških domov ter • Dopolnilne in dodatne dejavnosti povezane z izobraževanjem in kmetijsko pridelavo Poslanstvo šole temelji na: • Izobraževanju mladine in odraslih • Raziskavah in razvoju podeželja • Razvijanju podjetniških idej • Kmetijski pridelavi • Varovanju okolja in narave • Ohranjanju domačih običajev in obrti • Organizaciji in prikazih novosti v kmetijstvu Izobražujemo v naslednjih programih: Izobraževanje dijakov: Na šoli izobražujemo dijake v 5-ih programih: • Kmetijsko podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Gospodar na podeželju • Vrtnar • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Izobraževanje odraslih: • Gospodar na podeželju, vrtnar V okviru Inštituta za razvoj podeželja izvaja: • Avtošolo - »F« kategorija • Tečaj varnega dela s traktorjem • Testiranje škropilnih naprav • Izvajanje uradnih in ekoloških preizkusov v poljedelstvu • Raziskave v kmetijstvu in klimatske spremembe • Tečaje kuhanja, zdrave prehrane in aranžiranja • Izvedbo elementov domače obrti, običajev in turizma na kmetiji • Razne storitve v poljedelstvu in urejanje okolice. V letu 2011 smo pripravili projekt »Razgibajmo podeželje«, v okviru katerega smo zasnovali več izobraževalnih programov za odrasle, od 12- do 30-urnih, pa tudi krajših. Izobraževalne programe za odrasle smo razdelili na tri področja: - 1. osebna rast in prosti čas, - 2. informatika in ekonomika, - 3. strokovna področja s področja kmetijstva in kmetovanja. Vsebino programov si lahko pogledate na spletni strani šole.

228


BIOTECHNISCHE SCHULE RAKIČAN

Die Biotechnische Schule Rakican bildet seit gut 70 Jahren erfolgreich Jugendliche und Erwachsene in Landwirtschaft, Gartenbau und Landschaftsarchitektur aus. Die Schule fördert verschiedenes Wissen von der Landschaftspflege bis hin zur persönlichen und beruflichen Entwicklung. Die Schule führt mehrere Tätigkeiten aus, und zwar: • Schüler- und Erwachsenenbildung • Forschungstätigkeit im Bereich der Landwirtschaft • Betreiben von Schülerheimen und • ergänzende und zusätzliche Aktivitäten in Verbindung mit Ausbildung und Landwirtschaftsproduktion Der Aufgabenbereich der Schule beinhaltet: • Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen • Forschungen und ländliche Entwicklung • Entwicklung von Unternehmensideen • Landwirtschaftsproduktion • Umwelt- und Naturschutz • Erhaltung von Bräuchen und Gewerbe • Organisation und Präsentation von Neuerungen in der Landwirtschaft Wir bilden in den folgenden Programmen aus: Ausbildung von Schülern: Die Schüler werden in 5 Programmen ausgebildet: • Landwirtschafts- und Wirtschaftstechniker • Hortikulturtechniker • Wirtschafter am Lande • Gärtner • Hilfskraft in Biotechnik und Versorgung Erwachsenenbildung: • Wirtschafter am Lande Im Rahmen des Instituts für ländliche Entwicklung führt die Schule folgende Programme aus: • Autoschule - Kategorie F • Kurs für die sichere Arbeit mit dem Traktor • Testen von Sprühgeräten • Durchführung von offiziellen und ökologischen Versuchen im Ackerbau • Forschung in Landwirtschaft und Klimawandel • Kochkurse für gesunde Ernährung und Arrangieren von Blumengestecken • Hausgewerbe, Bräuche und Tourismus auf dem Bauernhof • Verschiedene Dienstleistungen im Ackerbau und in der Gestaltung der Umgebung Im Jahre 2011 haben wir das Projekt „Bewegen wir das Landleben“ vorbereitet. In diesem Rahmen wurden verschiedene Ausbildungsprogramme für Erwachsene in einem Umfang von 12 bis 30 Stunden und weniger angeboten. Diese Bildungsprogramme für Erwachsene wurden auf drei Bereiche aufgeteilt: - 1. Persönliche Entwicklung und Freizeit - 2. Informatik und Ökonomie - 3. Fachgebiete aus den Bereichen Landwirtschaft Über die genauen Inhalte dieser Programme können Sie sich auf der Website der Schule informieren.

229


BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: 04/277 2100, Fax: +386 (0) 4 27 72 118 info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si Programi in poklici: Nižje poklicno izobraževanje: • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Srednje poklicno izobraževanje: • Cvetličar • Vrtnar • Gospodar na podeželju • Pek • Slaščičar Srednje strokovno izobraževanje: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Živilsko prehranski tehnik • Naravovarstveni tehnik Poklicno-tehniško izobraževanje: • Hortikulturni tehnik • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Živilsko prehranski tehnik Srednje izobraževanje: • Biotehniška gimnazija Višješolsko izobraževanje: • Inženir kmetijstva in krajine • Inženir naravovarstva Izobraževanje odraslih: • Vsi našteti programi srednje poklicnega, poklicno-tehniškega in srednje strokovnega izobraževanja se izvajajo tudi v oddelkih za izobraževanje odraslih. Tečaji: Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, Izdelava aranžmajev, Aranžiranje daril, Predelava mleka v mlečne izdelke I, II in III, Usposabljanja iz fitomedicine, Tečaj iz kmetijstva, Konzerviranje sadja in vrtnin, Izdelava testenin, Izdelava kruha in potic iz krušne peči, Izdelava pekovskega peciva, Predelava mesa v mesne izdelke, Kuharski tečaji, Slaščičarski tečaji, Usposabljanje iz arboristike, Delavnice s področja zdravega načina življenja, Florist 1. stopnje… Izvajamo postopek preverjanja in potrjevanja za 22 različnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področij kmetijstva, hortikulture in živilstva.

230


Projekti: • Leonardo da Vinci Mobilnost: Fusion of knowledge; Mobilnost: O.N.E. Earth Prenos inovacij: E-eco Farming; • Grundtvig Alternativni viri energije in njihova uporaba v hortikulturi • Cilj 3 - Evropsko teritorialno sodelovanje Amc Promo BID, EURUFU • Erasmus • Evropski socialni sklad Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj Šola enakih možnosti Dvig ravni pismenosti (računalniška pismenost za odrasle) • Nacionalni projekt: Z roko v roki

Prednosti šole: Sodobno opremljena šolska stavba s športno dvorano, zunanjim športnim igriščem in gospodarskimi objekti se nahaja v Strahinju pri Naklem. V glavnem objektu je 22 splošnih učilnic, skupna predavalnica, multimedijska učilnica, knjižnica s čitalnico, večnamenski prostor - jedilnica, šolska kuhinja ter nekaj posebnih učnih prostorov z dodatnimi laboratoriji in izobraževalno opremo: biotehnološki, mikrobiološki, kmetijski in kemijski laboratorij, štiri živilske delavnice, dve aranžerski in strojna delavnica, pripravljalnice na pouk, učna delavnica - strežba, učna delavnica - kuhinja, učna delavnica - šivalnica, kemijska učilnica z demo pultom, biološka učilnica z demo pultom. Za izvajanje praktičnega pouka imamo goveji in konjski hlev, dva rastlinjaka ter mlekarsko delavnico, kjer predelamo mleko v ekološke izdelke (jogurt, skuto, maskarpone, kislo smetano, sveži sir, poltrdi in trdi sir). Za prodajo izdelkov imamo zgrajen kozolec toplar. Šola ima 23 hektarjev kmetijskih površin, kjer pridelujemo krmo za živino ter vrtnine in zelišča. Celotno šolsko posestvo je ekološko usmerjeno, kar potrjujemo s certifikati za vse pridelke in izdelke, razen rož. Šolski center v Strahinju obsega še ribnik, čebelnjak, senik, silose in manežo za konje. Dijaki lahko obiskujejo različne krožke in interesne dejavnosti. Dvakrat letno izdamo strokovno revijo z naslovom Moje podeželje.

231


BIOTECHNISCHES ZENTRUM NAKLO

Programme und Berufe Grundberufsausbildung: • Aushilfe in der Biotechnik und Versorgung Mittlere Berufsausbildung: • Florist • Gärtner • Bewirtschafter am Lande • Molkereifachmann • Bäcker • Zuckerbäcker Mittlere und fachliche Ausbildung: • Landwirtschaftstechniker • Hortikultur Techniker • Techniker für Lebensmitteltechnologie • Naturschutztechniker Berufstechnische Ausbildung: • Hortikulturtechniker • Landwirtschafts- und Unternehmenstechniker • Techniker für Lebensmitteltechnologie Mittlere Ausbildung: • Biotechnisches Gymnasium Höhere Schulbildung: • Agrar- und Landschaftsingenieur • Naturschutzingenieur Ausbildung von Erwachsenen: Alle erwähnten Programme werden auch in der Erwachsenenbildung durchgeführt. Kurse: Sicherer Umgang mit Traktoren und Traktoranschlüssen, Gestaltung von Blumengestecken, Arrangieren von Geschenken, Verarbeitung von Milch in Milchprodukte I, II und III, Ausbildung in der Phytomedizin, Landwirtschaftskurs, Konservierung von Obst und Gemüse, Hausgemachte Teigwaren, Backen von Brot und Potica im Kachelofen I und II, Herstellung von Kleingebäck, Herstellung von Bäckereiprodukten, Verarbeitung von Fleisch in Fleischwaren, Kochkurse, Konditorkurse, Ausbildung in Arboristik, Workshops zum Thema gesund leben, Ausbildung Florist 1. Stufe Wir führen Prüfungen und Bescheinigungen für 22 nationale Berufsqualifikationen in den Bereichen Landwirtschaft, Hortikultur und Ernährungswissenschaft durch.

232


Projekte: • Leonardo da Vinci Mobilität: Fusion of knowledge; Mobilität: O.N.E. Earth Übertragung von Innovationen: E-eco Farming; • Grundtvig Alternative Energiequellen und ihr Einsatz in der Hortikultur • Ziel 3 - Europäische territoriale Zusammenarbeit Amc Promo BID, EURUFU • Erasmus • Europäischer Sozialfonds: Biotechnische Bereiche, Schule fürs Leben und für die Entwicklung Schule der Chancengleichheit Verbesserung der Schriftgewandtheit (Computerkenntnisse für Erwachsene) • Nationales Projekt: Hand in Hand

Vorteile der Schule: Das modern ausgestattete Schulgebäude mit Sporthalle, Sportplatz und Wirtschaftsgebäuden befindet sich im Ort Strahinje bei Naklo. Im Hauptgebäude sind 22 Standardklassenzimmer, ein gemeinsamer Hörsaal, ein multimediales Klassenzimmer, eine Schulbibliothek mit Leseraum, ein Mehrzweckraum - ein Speisesaal, eine Schulküche sowie einige Spezialklassenzimmer mit zusätzlichen Labors und Lehrausstattung: ein biotechnologisches, ein mikrobiologisches Labor, ein Chemielabor, vier Werkstätten für Lebensmitteltechnologie, zwei Werkstätten für Dekorateure und eine Maschinenwerkstatt, ein Raum zur Unterrichtsvorbereitung, Lehrwerkstätten für Service, Küche und Nähen, Chemieschulzimmer mit Demonstrationspult, Biologieschulzimmer mit Demonstrationspult. Für den praktischen Unterricht stehen zur Verfügung: Rinder- und Pferdestall, zwei Gewächshäuser und eine Molkereiwerkstatt, wo die Milch zu ökologischen Produkten verarbeitet wird (Joghurt, Quark, Mascarpone, Sauerrahm, Frischkäse, halbfester Schnittkäse und Hartkäse). Für den Verkauf unserer Erzeugnisse haben wir einen Speicher errichtet. Die Schule verfügt über 23 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, wo Viehfutter, Gemüse und Kräuter angebaut werden. Das gesamte Schulanwesen ist ökologisch ausgerichtet, was auch mit Zertifikaten für alle Erzeugnisse mit der Ausnahme von Blumen belegt wird. Das Schulzentrum im Ort Strahinje umfasst noch einen Fischteich, Bienenstöcke, einen Heustadel, Silos und eine Manege für Pferde. Die Schüler können verschiedene Zirkel und Wahlfächer besuchen. Zweimal im Jahr wird die Fachzeitschrift „Meine ländliche Gegend“ herausgegeben.

233


BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA

Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 3700, Fax: 01/2803 720 gvs@bic-lj.si www. bic-lj.si

Izobraževalna programa: • Tehniška gimnazija Poudarki: biotehnologija, mikrobiologija, laboratorijske vaje, biologija, kemija Tuji jeziki: Angleščina, Nemščina, Italijanščina Prednosti: Sodobna oprema, odlično opremljeni laboratoriji, majhne skupine za delo v laboratoriju, predstavitev in uporaba najsodobnejših laboratorijskih naprav in instrumentov, možnost opravljanja obveznosti na zunanjih inštitucijah (Biotehniška fakulteta, Lek Mengeš, Kemijski inštitut), terensko delo (ogledi, tabori, ekskurzije), Zdrava šola, pilotski projekti.

• Veterinarski tehnik Poudarki: strokovni ter izbirni strokovni moduli; veterinarska tehnologija, laboratorijsko delo v veterinarstvu, anatomija in fiziologija, osnove farmakologije, reja hišnih ljubljencev, reja konj. Prednosti: Povezave z ustanovami kot so Veterinarska fakulteta, ZOO Ljubljana, Zavetišče za živali Gmajnice - Ljubljana, posestvo Prestranek, ambulante, klinike, kjer dijaki opravljajo tudi del praktičnega pouka. Majhne skupine pri praktičnem pouku in laboratorijskih vajah. Sodobna oprema, odlično opremljeni laboratoriji.

Prednosti šole: Šola ima novo knjižnico, multimedijsko učilnico, kuhinjo in jedilnico. Možnost bivanja v dijaškem domu, ki je od šole oddaljen 300 m, šola je na obrobju mesta z zelenimi površinami v okolici, v neposredni bližini klinik Veterinarske fakultete.

234


BIOTECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM LJUBLJANA GYMNASIUM UND VETERINÄRMEDIZINISCHE SCHULE

Ausbildungsprogramme: • Technisches Gymnasium Schwerpunkte: Biotechnologie, Mikrobiologie, Laborübungen, Biologie, Chemie Fremdsprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch Vorteile: Moderne Einrichtung, hervorragend ausgestattete Labors, Arbeit im Labors erfolgt in kleinen Gruppen, Präsentation und Einsatz von modernsten Laborgeräten und Laborinstrumenten, Möglichkeit die Schulpflichten an den Institutionen außerhalb der Schule zu absolvieren (Biotechnische Fakultät, Firma Lek Menges, Chemieinstitut usw.), Außenunterricht (Besichtigungen, Camps, Lehrfahrten), Gesunde Schule, Pilotprojekte.

• Veterinärmedizinischer Techniker Schwerpunkte: Fachmodule und Wahlfachmodule; veterinärmedizinische Technologie, Laborarbeit in der Veterinärmedizin, Anatomie und Physiologie, Grundlagen der Pharmakologie, Haltung von Haustieren, Pferdehaltung usw. Vorteile: Verbindungen zu den Institutionen wie zu der Veterinärmedizinischen Fakultät, Tiergarten Ljubljana, Tierheim Ljubljana, das Gut Prestranek, Ambulanzen, Kliniken wo die Schüler auch ein Teil ihres Praktikums absolvieren usw. Kleine Arbeitsgruppen beim Praxisunterricht und bei den Laborübungen. Moderne Einrichtung, hervorragend ausgestattete Labors.

Vorteile der Schule: Die Schule besitzt eine vollkommen neue Bibliothek, ein multimediales Schulzimmer und einen Essraum, mit der Möglichkeit, warme Mahlzeiten zu sich zu nehmen Wohnungsmöglichkeit im Schülerheim, der 300 m von der Schule entfernt ist, die Schule selbst befindet sich am Rande der Stadt und hat viele Grünflächen in der Umgebung, außerdem befindet sie sich in unmittelbarer Nähe der Veterinärmedizinischen Fakultät.

235


BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA ŽIVILSKA ŠOLA

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 7610, Fax: 01/2807 620 zs@bic-lj.si www.bic-lj.si Izobraževalni programi: • Naravovarstveni tehnik (SSI) • Živilsko prehranski tehnik (SSI) • Živilsko prehranski tehnik (PTI) • Slaščičar (SPI) • Pek (SPI) • Mesar (SPI) • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) Prednosti šole: Novozgrajena šola s sodobno opremljenimi delavnicami za slaščičarstvo in pekarstvo, šolsko kuhinjo in specializiranimi laboratoriji. Novi prostori in boljša opremljenost nudijo pogoje, ki omogočajo kakovostnejši pouk. Izvajanje različnih aktivnosti, projektov, sodelovanje v mednarodnih projektih. Sodelovanje na republiških in mednarodnih tekmovanjih iz slaščičarstva in pekarstva, na katerih dosegamo odlične uspehe. Prehodnost med programi. Od vpisa v program nižjega poklicnega izobraževanja, do zaključka programa srednjega poklicnega izobraževanja in možnosti nadaljevanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja. Dijaki lahko po zaključku srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja nadaljujejo študijsko pot znotraj našega zavoda na Višji strokovni šoli. Možnost nadaljevanja šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Ob šoli stoji šolska trgovina Slapek.

BIOTECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM LJUBLJANA SCHULE FÜR LEBENSMITTELTECHNOLOGIE

Ausbildungsprogramme: • Aushilfe in der Biotechnik und Versorgung • Zuckerbäcker • Bäcker • Fleischer • Lebensmittel- und Ernährungstechniker • Lebensmittel- und Ernährungstechniker (berufstechnische Ausbildung) Vorteile der Schule: Neu gebaute Schule mit modern eingerichteten Werkstätten für Zuckerbäckerei und Bäckerei, mit Schulküche und Speziallabors. Neue Räumlichkeiten bieten Voraussetzungen für hochwertigeren Unterricht. Durchführung von diversen Tätigkeiten und Projekten; Mitwirkung bei internationalen Projekten; Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben in Zuckerbäckerei und Bäckerei, bei denen wir bereits hervorragende Erfolge erreicht haben. Übergangsmöglichkeit zwischen den Programmen: Von der Inskription ins Programm der Grundberufsausbildung bis zum Abschluss der mittleren Berufsbildung und der Möglichkeit die Ausbildung im berufstechnischen Programm fortzusetzen. Die Schüler können nach dem Abschluss der mittleren Fach- bzw. Technikerausbildung den Bildungs- bzw. Studienweg in unserer Anstalt an der Höheren Fachschule fortsetzen. Es besteht die Möglichkeit der Fortsetzung der Ausbildung sowohl an höheren Schulen als auch an den Hochschulen. Neben der Schule steht auch der Schulladen „Slapek“. 236


BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 7600, Fax: 01/2807 620 vss@bic-lj.si www.bic-lj.si Izobraževalni programi: • Živilstvo in prehrana • Gostinstvo in turizem Študente izobražujemo po dveh prenovljenih in aktualnih višješolskih študijskih programih živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem. Programa trajata dve leti, študent ju zaključi z diplomsko nalogo in si pridobi naziv inženir živilstva in prehrane oziroma organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu. Prednosti šole: • Skrb za kakovost izobraževanja • Praktična naravnanost študija ter razvito sodelovanje s podjetij in možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini • Skrb za zadovoljstvo študentov • Uspešnost študentov • Svetovanje in tutorstvo vsakemu študentu • Izredni študij prilagojen potrebam študentov • Referat po vaši meri • Dodatna ponudba aktivnosti za študente (športne aktivnosti, študentski časopis) • Odlični prostorski pogoji za izobraževanje z novimi in sodobno opremljenimi laboratoriji in tehnološkimi učilnicami

BIOTECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM LJUBLJANA HÖHERE FACHSCHULE

Ausbildungsprogramme: • Lebensmitteltechnologie und Ernährung • Gastronomie und Fremdenverkehr Die Studenten werden nach zwei erneuerten und aktuellen Programmen der höheren Schule ausgebildet, und zwar: Lebensmitteltechnologie und Ernährung sowie Gastronomie und Fremdenverkehr. Die Ausbildung in den beiden Programmen dauert jeweils zwei Jahre, der Student schließt sein Studium mit einer Diplomarbeit ab und erwirbt den Titel Ingenieur der Lebensmitteltechnologie und Ernährung sowie Organisator von Geschäftstätigkeit im Gastronomie und im Fremdenverkehr. Vorteile der Schule: • Sorge für die qualitativ hochwertige Ausbildung • praktische Ausrichtung des Studiums sowie ausgearbeitete Zusammenarbeit mit den Unternehmen und die Möglichkeit der Absolvierung des Praktikums im Ausland • Sorge um die Zufriedenheit der Studenten • Erfolge von Studenten • Beratungen und Tutorhilfe für jeden Studenten • außerordentliches Studium, den Bedürfnissen der Studenten angepasst • Referat nach Ihrem Maß • zusätzliches Angebot an Aktivitäten für Studenten (Sportaktivitäten, Studentenzeitung) • hervorragende räumliche Bedingungen für die Ausbildung in neuen und modern ausgerüsteten Labors und Lehrräumen 237


BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 7600, Fax: 01/2807 620 mic@bic-lj.si www.bic-lj.si Izobraževalni programi: • Središče za izobraževanje odraslih V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC) se poleg dijakov šolajo tudi odrasli udeleženci. Zanimanje za izobraževanje je vsako leto večje, zato se trudimo, da je čimbolj prilagojeno njihovim potrebam in željam. Programi so namenjeni vsem, ki si zaradi potreb na delovnem mestu želijo razširiti znanje z določenega področja, pridobiti prekvalifikacijo za drug zanimiv poklic oziroma izobrazbo, ki daje večje zaposlitvene možnosti. Namenjeni so tudi tistim, ki so prekinili redno izobraževanje in želijo pridobiti ustrezno poklicno oziroma strokovno izobrazbo. Poleg izobraževanja po vseh omenjenih programih organiziramo tudi druga izobraževanja s področja živilstva in veterine (izobraževanje za veterinarske pomočnike, seminarje s področja slaščičarske in pekarske dejavnosti).

BIOTECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM LJUBLJANA UNTERNEHMENSÜBERGREIFENDES AUSBILDUNGSZENTRUM LJUBLJANA

Ausbildungsprogramme: • Zentrum für die Erwachsenenausbildung Im Biotechnischen Ausbildungszentrum (BIC) werden außer den Schülern auch die Erwachsenen ausgebildet. Das Interesse für diese Ausbildung steigt von Jahr zu Jahr, infolgedessen wir uns die Mühe geben, die Ausbildung möglichst den Bedürfnissen und Wünschen der Interessenten anzupassen. Die Programme sind für all diejenigen bestimmt, die aufgrund der Bedürfnisse an ihrem Arbeitsplatz ihre Kenntnisse im bestimmten Bereich erweitern und vertiefen möchten, eine berufliche Umqualifizierung anstreben oder sich für einen anderen interessanten Beruf bzw. Ausbildung entscheiden möchten, die ihnen höhere Arbeitschancen bietet. Diese Ausbildungsprogramme sind auch für all diejenigen bestimmt, welche die ordentliche Ausbildung unterbrochen haben und die entsprechende berufliche beziehungsweise fachliche Ausbildung nachholen möchten. Außer der Ausbildung nach allen angeführten Programmen veranstalten wir auch sonstige Lehrgänge im Bereich der Lebensmitteltechnologie und der Veterinärmedizin (Lehrgang für tierärztliche Gehilfen, Seminare im Bereich der Konditorei und Bäckerei).

238


GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700, Fax: 07 3934 710 s-sksgrm.nm@guest.arnes.si www.ksgrm.net Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma je nastal z združitvijo Kmetijske šole Grm Novo mesto in Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto. V okviru centra deluje pet organizacijskih enot in raziskovalni razvojni inštitut.

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Izobraževalni programi: • Kmetijsko podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Živilsko prehranski tehnik • Naravovarstveni tehnik • Kmetijsko podjetniški tehnik - PTI • Hortikulturni tehnik - PTI • Biotehniška gimnazija • Gospodar na podeželju • Vrtnar • Cvetličar • Slaščičar • Pek • Mesar • Mlekar • Pomočnik v biotehniki in oskrbi

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto Tel.: 07/332 1527 www.ssgt-nm.si Izobraževalni programi • Gastronomske in hotelirske storitve (kuhar, natakar, oskrbnik) • Gastronomija in turizem • Gastronomski tehnik - PTI • Poklicni tečaj za poklic Gostinski tehnik

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700, 07/393 4734 www.vs.ksgrm.net Izobraževalni program: • Upravljanje podeželja in krajine • Gostinstvo in turizem • Naravovarstvo

239


DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Možnost bivanja v dijaškem domu in popolne oskrbe v dijaškem domu.

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER (MIC) in RAZVOJNI INŠTITUT Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Možnost opravljanja praktičnega usposabljanja na delu, vseživljenjsko izobraževanje

Prednosti centra: Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma je šola s 125-letno tradicijo izobraževanja. Izobražuje za atraktivne poklice s področja kmetijstva, hortikulture (vrtnarstva in cvetličarstva), živilstva, naravovarstva, gostinstva, turizma in v programu biotehniške gimnazije. Center ima lastno posestvo v obsegu 250 ha in lastne obrate za prehrano, gostinstvo in turizem, ki je preoblikovano v Medpodjetniški izobraževalni center. Namen Medpodjetniškega izobraževalnega centra je praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov, študentov in odraslih, za vse programe in usmeritve in ima vlogo za kompetenčno učenje pridelave, predelave, trženja, turizma, gostinstva, naravovarstva, okoljevarstva, rekreacije in športa. Šolsko posestvo pa ima pomembno vlogo v procesu vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja. S prenovljenimi programi ponujamo možnost izobraževanja za redke atraktivne poklice, kot so konjar, trenerkonj, učitelj jahanja, greenkeeper. Naši programi so zasnovani tako, da omogočajo oblikovanje individualne poklicne poti. Izobraževanje na centru je prilagojeno zmožnostim dijaka, saj so programi na različnih stopnjah oziroma nivojih. Dijaki imajo možnost prehajanja med programi ter nadaljevanje šolanja na Višji šoli, kot enoti centra in naprej na fakulteti. To stopenjsko izobraževanje omogoča tudi tistim, ki so bolj uspešni na praktičnem področju in se zato vključujejo v poklicne programe, da postanejo uspešni inženirji kmetijstva ali gostinstva in turizma ali naravovarstvo. Center se vključuje v številne mednarodne povezave in projekte s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami. Dijaki in študentje imajo možnost pridobiti certifikat »Zaupanja vreden«, študenti izdelajo tudi samozaposlitvene projekte oziroma »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«. Center izvaja različne tečaje, seminarje, raziskovalna dela, tekmovanja in nacionalne poklicne kvalifikacije. Naši dijaki in študenti si pridobijo takšna znanja, da bodo preko njih ohranili kulturno krajino oziroma poseljenost slovenskega podeželja.

240


GRM NOVO MESTO - ZENTRUM FÜR BIOTECHNIK UND FREMDENVERKEHR

Das Zentrum für Biotechnik und Fremdenverkehr GRM Novo Mesto ist durch den Zusammenschluss der Landwirtschaftsschule Grm Novo mesto und der Mittelschule für Gastronomie und Fremdenverkehr Novo mesto entstanden. Zum Zentrum gehören fünf organisatorische Einheiten und das Institut für Forschung und Entwicklung.

LANDWIRTSCHAFTSSCHULE GRM UND BIOTECHNISCHES GYMNASIUM Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Ausbildungsprogramme: • Landwirtschafts- und Wirtschaftstechniker • Hortikulturtechniker • Techniker in der Lebensmitteltechnologie und Ernährung • Umweltschutztechniker • Landwirtschafts- und Wirtschafttechniker (berufstechnische Ausbildung) • Hortikulturtechniker (berufstechnische Ausbildung) • Biotechnisches Gymnasium • Wirtschafter am Lande • Gärtner • Florist • Zuckerbäcker • Bäcker • Fleischer • Molkereifachmann • Aushilfe in der Biotechnik und Versorgung

MITTELSCHULE FÜR GASTRONOMIE UND FREMDENVERKEHR Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto Tel.: 07/332 1527 www.ssgt-nm.si Ausbildungsprogramme: • Gastronomie- und Hoteldienstleistungen (Koch, Kellner, Wirtschafter) • Gastronomie und Fremdenverkehr • Gastronomietechniker (berufstechnische Ausbildung) • Berufskurs für den Beruf Gastronomietechniker

HÖHERE FACHSCHULE Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700, 07/393 4734 www.vs.ksgrm.net Ausbildungsprogramme: • Verwaltung von Land und ländlicher Umgebung • Gastronomie und Fremdenverkehr • Naturschutz

241


SCHÜLER- UND STUDENTENHEIM Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten im Schülerheim.

ZWISCHENBETRIEBLICHES AUSBILDUNGSZENTRUM (MIC) Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Es wird die Möglichkeit für praktische Ausbildung geboten. Lebenslanges Lernen.

Vorteile des Zentrums: Grm Novo mesto- das Zentrum für Biotechnik und Fremdenverkehr ist eine Schule mit 125 Jahren Ausbildungstradition im Bereich der Landwirtschaft. Die Schule bildet für attraktive Berufe in den Bereichen Landwirtschaft, Hortikultur (Gartenbau und Floristik), Ernährungswissenschaft, Naturschutz, Gastronomie, Fremdenverkehr und Biotechnik aus. Das Zentrum verfügt über ein eigenes Gut von 250 ha, über eigene Betriebe für Ernährung, Gastronomie und Fremdenverkehr, welche in ein zwischenbetriebliches Ausbildungszentrum umgestaltet wurden. Das Ziel dieses zwischenbetrieblichen Ausbildungszentrums ist die praktische Ausbildung und Weiterbildung von Schülern, Studenten und Erwachsenen in allen Programmen und Studienrichtungen. Es soll Kompetenz vermitteln in den Bereichen: Anbau, Verarbeitung, Vermarktung, Tourismus, Gastronomie, Naturschutz, Umweltschutz, Erholung und Sport. Das schuleigene Ausbildungsgut erfüllt eine bedeutende Rolle im Prozess des lebenslangen Lernens und in der Weiterbildung. Mit neuen, verbesserten Programmen wird die Ausbildung für seltene, attraktive Berufe wie Pferdefachmann, Reitlehrer oder Greenkeeper angeboten. Unsere Ausbildungsprogramme sind so angelegt, dass sie es möglich machen, den Berufsweg individuell zu gestalten. Die Ausbildung im Zentrum passt sich mit ihren verschiedenen Stufen den Fähigkeiten der Schüler an. Diese haben die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Programmen zu wechseln und ihre Ausbildung an einer Höheren Schule und weiter an der Fakultät fortzusetzen. Diese stufenweise Ausbildung macht es möglich, dass eher praktisch ausgerichtete Schüler, sich in Berufsprogramme eingliedern und erfolgreiche Ingenieurs für Landwirtschaft, Gastronomie, Tourismus oder Naturschutz werden. Das Zentrum ist in zahlreichen internationalen Verbindungen und Projekten mit verwandten Schulen und anderen Institutionen eingebunden. Schüler und Studenten haben die Möglichkeit, ein Zertifikat zu bekommen, das ihre „Vertrauenswürdigkeit“ belegt und sie können bei Projekten über Selbstanstellung und „eigenen Arbeitsplatz“ mitmachen. Das Zentrum veranstaltet auch verschiedene Kurse, Seminare, Forschungsarbeiten, Wettbewerbe und nationale Berufsqualifikationen. Mit dem erworbenen Wissen, werden unsere Schüler und Studenten die slowenische Kulturlandschaft und die Besiedlung der ländlichen Gegenden in Slowenien zu erhalten wissen.

242


IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVANI CENTER

Park mladih 3, SI-2000 Maribor Tel.: 02/331 3432, Fax: 02 331 3048 ic-piramida.maribor@guest.arnes.si www.icp-mb.si Izobraževalni programi: Nižje poklicno izobraževanje: • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Srednje poklicno izobraževanje: • Mesar • Pek • Slaščičar Srednje strokovno izobraževanje: • Živilsko prehranski tehnik Poklicno-tehniško izobraževanje: • Živilsko prehranski tehnik Višješolski študijski program: • Živilstvo in prehrana Izobraževanje odraslih: • Izobražujemo za vse naštete poklice po navedenih izobraževalnih programih, možne so tudi prekvalifikacije za vse navedene poklice, izvajamo različne strokovne seminarje Prednosti šole: Pouk poteka v sodobno opremljenih klasičnih in specialnih učilnicah ter v laboratorijih za kemijo, biologijo, mikrobiologijo in živilsko tehnologijo, kjer potekajo praktično vse vaje za dijake in študente. Praktični pouk izvajamo v dobro opremljenih učnih delavnicah za slaščičarstvo, pekarstvo, mesarstvo, pa tudi v učni prodajalni in šolski kuhinji. Izobraževalne programe izvajamo modularno. Za dijake in študente pripravljamo ustrezna učna gradiva. Šola se ponaša z zelo dobro strokovno knjižnico, namenjena je vsem, ki se izobražujejo in poučujejo na šoli. Imamo tudi medioteko in čitalnico. Šola že vrsto let sodeluje z drugimi šolami doma in v tujini. V okviru mednarodnega sodelovanja poteka izmenjava dijakov, študentov in učiteljev (Danska, Francija, Portugalska, Turčija). Z domačimi in s tujimi podjetji se javno predstavljamo na sejmih in dejavno sodelujemo v različnih projektih domačih in tujih ustanov. Smo EKO šola, s podpisano listino in pridobljeno ekozastavo.

243


AUSBILDUNGSZENTRUM PIRAMIDA MARIBOR MITTELSCHULE FÜR ERNÄHRUNG UND LEBENSMITTELKUNDE HÖHERE FACHSCHULE ZWISCHENBETRIEBLICHES AUSBILDUNGSZENTRUM

Ausbildungsprogramme: Grundberufsausbildung: • Helfer in Biotechnik und Versorgung Mittlere Berufsausbildung: • Metzger • Bäcker • Konditor Mittlere Fachausbildung: • Lebensmittel- und Ernährungstechniker Berufs- und technische Ausbildung: • Lebensmitteltechniker Höhere Fachausbildung: • Lebensmitteltechnologie und Ernährung Erwachsenenbildung: • Wir bilden für alle angeführte Berufe nach den genannten Ausbildungsprogrammen aus (berufliche Ausbildung (NPI), mittelschulische berufliche Ausbildung (SPI), mittelschulische fachliche Ausbildung (SSI), höhere schulische Ausbildung (VSS), es sind auch Umschulungen für alle angeführten Berufe möglich; wir führen auch unterschiedliche Fachseminare durch. Vorteile der Schule: Der Unterricht verläuft in modern eingerichteten klassischen und speziellen Schulräumen. In den Labors für Chemie, Biologie, Mikrobiologie und Nahrungsmitteltechnologie finden praktisch alle Übungen für Schüler und Studenten statt. Der praktische Unterricht wird in gut eingerichteten Konditorei-, Bäckereiund Metzgerei-Lehrwerkstätten durchgeführt, wie auch in einem Lernladen und in der Schulküche. Die Ausbildungsprogramme verlaufen modular. Für Schüler und Studenten bereiten wir die entsprechenden Lernmaterialien vor. Die Schule ist auf ihre Fachbibliothek stolz, die allen Schülern und Lehrern zur Verfügung steht. Die Schule verfügt auch über eine Mediathek und einen Leseraum. Die Schule arbeitet schon seit vielen Jahren mit andern in- und ausländischen Schulen zusammen. Im Rahmen dieser internationalen Zusammenarbeit kommt es auch zu Studenten- und Lehreraustauschen (Dänemark, Frankreich, Portugal, Türkei). Unsere Lehranstalt tritt in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Firmen auf Messen auf und wirkt bei verschiedenen Projekten inländischer und ausländischer Institutionen mit. Wir sind eine Öko-Schule, mit einer unterzeichneten Urkunde und mit der erworbenen Öko-Fahne.

244


SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA Tržaška cesta 36, 6230 Postojna Tel.: 05/726 1336, Fax: 726-22-20 sgls.postojna@guest.arnes.si www.s-sgls.po.edus.si Izobraževalni programi: • Gozdarski tehnik • Gozdar • Mizar • Zdravstvena nega • Bolničar - negovalec Tečaji: • Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (F-kategorija) • Tehnika dela z motorno žago • Delo z adaptiranimi in zgibnimi gozdarskimi traktorji • Delo s hidravličnim nakladalnikom • Delo z gozdno žičnico • Strojna sečnja in spravilo lesa • Žagarstvo in primarna predelava lesa • Upravljavci gozdarske prikolice s hidravličnim dvigalom • Delo z motorno čistilko • Gojitveni tečaji • Usposabljanje za izvajanje dopolnilne dejavnosti s področja gozdarstva in kmetijstva • V sodelovanju z ZGS izvajamo usposabljanja za lastnike gozdov. Nacionalne poklicne kvalifikacije s področja gozdarstva: • Gozdarski gojitelj / gozdarska gojiteljica • Gozdarski sekač / gozdarska sekačica • Gozdarski traktorist / gozdarska traktoristka Prednosti šole: • Poudarek na terenskem pouku in strokovnih ekskurzijah • mednarodno sodelovanje s šolami po vsej Evropi, možnost opravljanje praktičnega pouka v tujini • Možnost osvojitve naslova evropskega ali svetovnega prvaka v gozdarskih veščinah • Dijaki imajo možnost bivanja v dijaškem domu • šola stoji skoraj v samemu centru Postojne, vendar jo obdaja bogat park • smo edina in unikatna srednja gozdarska šola v Sloveniji • Dolgoletna tradicija: 140 let izobraževanja na področju gozdarstva, 50 let neprekinjenega izobraževanja za gozdarske poklice v Postojni • Velika izbira tečajev in uposabljanj za vse generacije.

245


MITTELSCHULE FÜR FORST- UND HOLZWIRTSCHAFT POSTOJNA Ausbildungsprogramme: • Forstwirtschaftstechniker • Förster • Holzwirtschaftstechniker • Gesundheitspfleger • Sanitäter - Pfleger Kurse: • sichere Arbeit mit Traktoren und Traktoranschlüssen (Kategorie F) • Technik der Arbeit mit der Motorsäge • Arbeit mit adaptierten und Gelenktraktoren für die Fortswirtschaft • Arbeit mit dem Hydrauliklader • Arbeit mit der Forstseilbahn • maschineller Holzeinschlag und Holzabfuhr • Sägerei und primäre Holzverarbeitung • Handhabung mit dem Fortsanhänger und mit dem Hydraulikkran • Arbeit mit dem Motorsense • Kurse über Waldbau • Ausbildung für die Ausführung von Ergänzungstätigkeit im Bereich der Forstund Landwirtschaft • In Zusammenarbeit mit der Anstalt für Wälder Sloweniens führen wir Kurse für die Weiterbildung von Fortsbesitzern aus Nationale berufsqualifikationen im Bereich der Forstwirtschaft: • Arbeiter/in im Forstanbau und Forstpflege • Holzschläger/in im Forst • Traktorfahrer/in im Forst Vorteile der Schule: • Schwerpunkte auf dem Unterricht im Freien und an den Lehrfahrten • Internationale Zusammenarbeit mit Schulen aus ganz Europa, nach Möglichkeit Praktikum im Ausland • Möglichkeit zum Erwerb des Titels Europa- oder Weltmeister in forstwirtschaftlichen Kenntnissen und Fertigkeiten • Die Schüler haben die Möglichkeit im Schülerheim zu wohnen • Die Schule befindet sich im Zentrum von Postojna, wird jedoch von einem großen Park umgeben • Wir sind die einzige und einzigartige mittlere Forstwirtschaftsschule in Slowenien • Langjährige Tradition: 140 Jahre der Ausbildung im Bereich der Forstwirtschaft, 50 Jahre der kontinuierlichen Ausbildung für die Berufe in der Holzwirtschaft in Postojna • Große Auswahl an Kursen und Schulungen für alle Generationen.

246


ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje Tel.: 03/428 5900, Fax: 03 428 5909 nada.natek@guest.arnes.si www.hvu.si Izobraževalni programi: • Cvetličar - SPI • Vrtnar - SPI • Hortikulturni tehnik - SSI • Hortikulturni tehnik - PTI • Aranžerski tehnik - SSI • Inženir hortikulture - višješolski strokovni študij - VSŠ Dijaki in študentje imajo možnost bivanja v dijaškem domu Celje.

Prednosti šole: • 65-letna tradicija s področja cvetličarstva in parkovnega vrtnarstva • usmerjeni smo v vrtni dizajn in oblikovanje notranjega in zunanjega prostora • šola ima park v velikosti 3,5 hektarjev z bogato zbirko okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, vrtnin, zelišč in dišavnic • lokacija šole se nahaja v prijetnem predmestnem okolju • naša tržna dejavnost je usmerjena predvsem v urejanje zunanjega in notranjega bivalnega in poslovnega prostora •mednarodno smo povezani s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami po celi Evropi (mreža sorodnih šol FLORNET) • izvajamo mojstrske izpite v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije za cvetličarje in vrtnarje • izvajamo različne tečaje, seminarje, posvete in druge oblike izobraževanj in tekmovanj • zbiramo slovenske sorte zelnatih potonik, aster in plamenk • višješolski program Hortikulture se izvaja samo pri nas.

247


SCHULE FÜR HORTIKULTUR UND FÜR VISUELLE KÜNSTE CELJE

Ausbildungsprogramme: • Florist • Gärtner • Hortikulturtechniker • Hortikulturtechniker (berufstechnische Ausbildung) • Blumendekorateur (Techniker) • Ingenieur in Hortikultur - Fachprogramm der höheren Schulbildung Die Schüler und Studenten haben die Möglichkeit im Schülerheim in Celje zu wohnen.

Vorteile der Schule: • 65Jahre Tradition im Bereich der Floristik und in der Errichtung von Parkund Gartenanlagen • Die Ausrichtung auf Gartendesign und Gestaltung von Innen- Außenräumen • Der große Schulpark, 3,5 ha, mit einer reichen Sammlung an Zierpflanzen, Bäumen, Gemüse, Heilkräutern und aromatischen Gewürzpflanzen • Der Standort der Schule in angenehmer Vorstadtumgebung • In marktwirtschaftlicher Hinsicht sind wir vorwiegend auf die Gestaltung von Außen- und Innenräumen für Wohn- oder Geschäftszwecke ausgerichtet • International sind wir mit verwandten Schulen und Institutionen in ganz Europa verbunden (FLORNET) • In Zusammenarbeit mit der Slowenischen Handwerkskammer führen wir Meisterprüfungen für Floristen und Gärtner durch • Wir veranstalten verschiedene Kurse, Seminare, Konferenzen und andere Formen von Bildungsaktivitäten sowie Wettbewerbe • Wir führen eine Sammlung slowenischer Sorten von Pfingstrosen, Astern und Phlox • Wir sind die einzige höhere Schule in Slowenien, die das Studienprogramm Hortikultur anbietet

248


ŠOLSKI CENTER PTUJ, BIOTEHNIŠKA ŠOLA Volkmerjeva c. 19, 2250 Ptuj Tel.: 02/787 1730, Fax: 02/ 787 17 11 infoscp.kme@scptuj.si www.kmetijska.scptuj.si Izobraževalni programi: Srednješolski programi: • Pomočnik v biotehniki in oskrbi - NPI • Cvetličar - SPI • Gospodar na podeželju - SPI • Vrtnar - SPI • Kmetijsko podjetniški tehnik - SSI • Hortikulturni tehnik - SSI • Okoljevarstveni tehnik - SSI • Kmetijsko podjetniški tehnik - PTI • Hortikulturni tehnik - PTI Višješolski program: • Upravljanje podeželja in krajine Prednosti šole: • 55 let tradicije izobraževanja in strokovnega dela • Dobri pogoji za izvajanje praktičnega pouka poljedelstva, konjereje, sadjarstva, vinogradništva, cvetličarstva in vrtnarstva na dveh izrednih lokacijah (Turnišče, Grajenščak) • Varovanje okolja in delo v naravi • Raznovrstna ponudba dopolnilnih dejavnosti • Sodelovanje v mednarodnih in domačih projektih • Povezovanje s sorodnimi šolami doma in v tujini • Povezanost in sodelovanje šole z okoljem • Sodelovanje na tekmovanjih, sejmih, razstavah in prireditvah • prehodnost izobraževanja na višje ravni (s III. V IV. Stopnjo, s IV. Na V.) • Izvajanje strokovnih izobraževanj za odrasle • izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) • Možnost nadaljnjega izobraževanja na višji šoli • Široke možnosti zaposlovanja (turizem, kmetijstvo, varovanje okolja, varovanje narave).

249


SCHULZENTRUM PTUJ, BIOTECHNISCHE SCHULE

Ausbildungsprogramme: Mittelschulprogramme: • Aushilfe in Biotechnik und Versorgung (Grundberufsausbildung) • Florist (mittlere Berufsaubildung) • Wirtschafter am Lande (mittlere Berufsausbildung) • Gärtner • Landwirtschafts- und Wirtschaftstechniker (mittlere Fachausbildung) • Hortikulturtechniker (mittlere Fachausbildung) • Umweltschutztechniker (mittlere Fachausbildung) • Landwirtschafts- und Wirtschaftstechniker (berufstechnische Ausbildung) • Hortikulturtechniker (berufstechnische Ausbildung) Höheres Ausbildungsprogramm: • Bewirtschaftung vom Land und Landschaft Vorteile der Schule: • 55 Jahre Tradition in der Ausbildung und Facharbeit • Gute Bedingungen für den praktischen Unterricht in Ackerbau, Pferdehaltung, Obst- und Weinbau, Floristik und Gartenbau an zwei Standorten (Turnisce, Grajenscak) • Umweltschutz und Arbeit in der Natur • Vielfältiges Angebot an ergänzenden Tätigkeiten • Teilnahme an internationalen und nationalen Projekten • Zusammenarbeit mit verwandten Schulen im In- und Ausland • Einbindung der Schule in ihrer Umgebung • Teilnahme an Wettbewerben, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen • Übergang zu höheren Ausbildungs-Niveaus (von Stufe III auf Stufe IV, von Stufe IV auf Stufe V) • Durchführung von Fachschulungen für Erwachsene • Ausbildung zum Erwerb der nationalen Berufsqualifikation (NPI) • Möglichkeit zur Weiterbildung an der höheren Schule • Breite Beschäftigungsmöglichkeiten (Fremdenverkehr, Landwirtschaft, Umweltschutz, Naturschutz usw.).

250


ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Tel.: 03/746 2900, Fax: 03/746 29 20 solski.center-sentjur@guest.arnes.si www.sc-s.si Višja strokovna šola - izvajamo višješolske študijske programe: • Upravljanje podeželja in krajine (inženir kmetijstva in krajine) - redni in izredni študij • Živilstvo in prehrana (inženir živilstva in prehrane) - redni in izredni študij • Gostinstvo in turizem (organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu) - izredni študij Srednja poklicna in strokovna šola: • Naravovarstveni tehnik • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Živilsko-prehranski tehnik • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev • Slaščičar • Pek • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Dopolnilne dejavnosti: avtošola »B« in »F« kategorije, varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, tečaji za nosilce turistične dejavnosti, pridobitev kmetijskih znanj, testiranje škropilnikov, setev travinj, tečaji FFS, drugi tečaji: zasaditve, pogostitve Mednarodna dejavnost: Leonardo da Vinci (NL, A, F), Erasmus, Intereg Dijaški dom za dijake in študente

SCHULZENTRUM ŠENTJUR Höhere Fachschule - wir führen folgende Programme der höheren Schulen durch: • Bewirtschaftung von Land und Landschaft (Ingenieur der Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung) - ordentliches und außerordentliches Studium • Lebensmitteltechnologie und Ernährung (Ingenieur für Lebensmitteltechnologie und Ernährung) - ordentliches und außerordentliches Studium • Gastronomie und Fremdenverkehr (Organisator der Geschäftstätigkeit in der Gastronomie und im Fremdenverkehr) - außerordentliches Studium Mittlere Berufs- und Fachschule • Naturschutztechniker • Landwirtschafts- und Wirtschaftstechniker • Techniker für Lebensmitteltechnologie • Mechaniker für landwirtschaftliche Maschinen und Arbeitsmaschinen • Zuckerbäcker • Bäcker • Aushilfe in der Biotechnik und Versorgung Ergänzende Tätigkeiten: Autoschule für Kategorien B und F, sichere Arbeit mit Traktor und Traktoranschlüssen, Erwerb von nationalen Berufsqualifikationen, Kurse für Träger der Fremdenverkehrstätigkeiten, Erwerb von Landwirtschaftskenntnissen, Kontrolle der Spritzgeräte, Feldgraswirtschaft, Kurse über phytopharmazeutische Mittel, andere Kurse: Anpflanzungen, Bewirtung (Catering). Internationale Aktivitäten: Leonardo da Vinci (NL, A, F), Erasmus, Interreg Schülerheim für Schüler und Studenten 251


TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, BIOTEHNIŠKA ŠOLA Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica Tel.: 05/393 4300 www.tsc.si/bios Izobraževalni programi: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Gastronomske in hotelske storitve • Vrtnar • Slaščičar • Pomočnik v biotehniki in oskrbi • Živilsko prehranski tehnik • Naravovarstveni tehnik • Mesar Možnost bivanja v dijaškem domu Prednosti šole: • Poudarki na vsebinah, ki so posebne za šolo (gastronomske in hotelske storitve) • Prednost povezave z gospodarstvom • Možnost nadaljevanja študija pri posameznih programih • Poudarek na programu hortikulturni tehnik, možnosti zaposlitve ali nadaljnjega študija.

TECHNISCHES SCHULZENTRUM NOVA GORICA, BIOTECHNISCHE SCHULE

Ausbildungsprogramme: • Landwirtschafts- und Wirtschaftstechniker • Hortikulturtechniker • Gastronomie- und Hoteldienstleistungen • Gärtner • Zuckerbäcker • Aushilfe in der Biotechnik und Versorgung • Techniker der Lebensmitteltechnologie • Aushilfe in der Biotechnik und Versorgung • Fleischer Wohnungsmöglichkeit im Schülerheim Vorteile der Schule: • Schwerpunkte liegen an den Inhalten, die für die Schule spezifische sind (Gastronomie- und Hoteldienstleistungen) • Vorteil aufgrund der Verbindung mit der Wirtschaft • Möglichkeit zur Fortsetzung des Studiums nach einzelnen Programmen • Schwerpunkte liegen am Programm Hortikulturtechniker, Beschäftigungsmöglichkeit und Möglichkeit des weiteren Studiums.

252


UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA LJUBLJANA

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3000, Fax: 01 2565782 info@bf.uni-lj.si www.bf.uni-lj.si Fakulteta izvaja univerzitetni študij 1. stopnje ter magistrski študij 2. stopnje Biotehnologija. ODDELKI BIOTEHNIŠKE FAKULTETE: ODDELEK ZA AGRONOMIJO Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 320 3101, Fax: 01/423 1088 http://www.bf.uni-lj.si/agronomija Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Kmetijstvo - agronomija in visokošolski strokovni študij 1. stopnje Kmetijstvo - agronomija in hortikultura. Na 2. bolonjski stopnji izvaja študije Agronomija, Hortikultura ter mednarodni program Sadjarstvo (International Master of Fruit Science).

ODDELEK ZA BIOLOGIJO Večna pot 111, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 423 3388, Fax: 01/ 257 3390 http://www.bf.uni-lj.si/biologija Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Biologija ter študije 2. bolonjske stopnje (Ekologija in biodiverziteta, Molekulska biologija, Strukturna in funkcionalna biologija).

ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Večna pot 83, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3501, Fax: 01/257 1169 http://www.bf.uni-lj.si/gozdarstvo Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ter visokošolski strokovni študij Gozdarstvo. Na 2. stopnji izvaja študij Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov ter interdisciplinarni študijski program Varstvo naravne dediščine.

ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3060, Fax: 01/320 3060 http://www.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje ter magistrski študij 2. stopnje Krajinska arhitektura.

ODDELEK ZA LESARSTVO Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana Tel.: 01/423 3601, Fax: 01/257 2297 http://www.bf.uni-lj.si/lesarstvo/ Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Lesarstvo in visokošolski strokovni študij Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov. Na 2. stopnji izvaja študij Lesarstvo.

253


ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO Groblje 3, 1230 Domžale Tel.: 01/ 320 3801, Fax: 01/724 1005 http://www.bf.uni-lj.si/zootehnika Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika in visokošolski strokovni študij Kmetijstvo - živinoreja. Na 2. stopnji izvaja študij Znanost o živalih ter interdisciplinarni študij Ekonomika naravnih virov.

ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3701, Fax: 01/256 6296 http://www.bf.uni-lj.si/zivilstvo Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje ter magistrski študij 2. stopnje Mikrobiologija ter univerzitetni študij 1. stopnje Živilstvo in prehrana. Na 2. stopnji izvaja študij Živilstvo ter študij Prehrana.

Biotehniška fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni študijski program 3. stopnje Bioznanosti.

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vas vabi, da spoznate zanimive in dinamične študijske programe na vseh bolonjskih stopnjah. Pridružite se ljudem, ki jih druži strokovnost in ljubezen do raziskovalnega dela z naravo ter bodo tudi v prihodnje nepogrešljivi zaradi svojega znanja. Fakulteta izvaja 9 univerzitetnih (Biologija, Biotehnologija, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Kmetijstvo - agronomija, Kmetijstvo - zootehnika, Krajinska arhitektura, Lesarstvo, Mikrobiologija ter Živilstvo in prehrana) ter 4 visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje (Gozdarstvo, Kmetijstvo-agronomija in hortikultura, Kmetijstvo-živinoreja ter Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov). Poleg tega ima akreditiranih 15 magistrskih študijev druge bolonjske stopnje: Agronomija, Biotehnologija, Ekologija in biodiverziteta, Ekonomika naravnih virov, Hortikultura, Krajinska arhitektura, Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Lesarstvo, Mikrobiologija, Molekulska biologija, Prehrana, Strukturna in funkcionalna biologija, Znanost o živalih, Živilstvo ter Varstvo naravne dediščine. Interdisciplinarni doktorski študijski program 3. stopnje Bioznanosti se izvaja na 16 znanstvenih področjih, fakulteta pa sodeluje tudi v 5-tih univerzitetnih oz. medfakultetnih študijskih programih 3. stopnje. Obiščite nas na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ali na spletnem naslovu www.bf.uni-lj.si.

254


UNIVERSITÄT LJUBLJANA BIOTECHNISCHE FAKULTÄT LJUBLJANA

Die Fakultät führt das Universitätsstudium der ersten Stufe sowie Magisterstudium der zweiten Stufe der Studienrichtung Biotechnologie aus. ABTEILUNGEN AN DER BIOTECHNISCHEN FAKULTÄT: ABTEILUNG FÜR AGRARWISSENSCHAFTEN Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 320 3101, Fax: 01/423 1088 http://www.bf.uni-lj.si/agronomija Die Abteilung führt das Universitätsstudium der ersten Stufe -Agrarwissenschaften sowie das Fachhochschulstudium der ersten Stufe Landwirtschaft -Agrarwissenschaften und Hortikultur aus. Auf der zweiten Bolognastufe werden folgende Studienprogramme ausgeführt: Agrarwissenschaften, Hortikultur und das internationale Programm Obstbau (International Master of Fruit Science).

ABTEILUNG FÜR BIOLOGIE Večna pot 111, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 423 3388, Fax: 01/ 257 3390 http://www.bf.uni-lj.si/biologija Die Abteilung führt das Universitätsstudium der ersten Stufe Biologie und der zweiten Bolognastufe aus (Ökologie und Biodiversität, Molukulärbiologie, Strukturelle und funktionelle Biologie).

ABTEILUNG FÜR FORSTWIRTSCHAFT UND ERNEUERBARE FORSTQUELLEN Večna pot 83, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3501, Fax: 01/257 1169 http://www.bf.uni-lj.si/gozdarstvo Die Abteilung führt das Universitätsstudium Forstwirtschaft und erneuerbare Forstquellen, 1. Stufe, sowie das Fachhochschulprogramm Forstwirtschaft aus. Auf der zweiten Stufe wird das Studium Forstwirtschaft und Bewirtschaftung der Wald-Ökosysteme sowie das interdisziplinäre Studienprogramm Schutz des Naturerbes durchgeführt.

ABTEILUNG FÜR LANDSCHAFTSARCHITEKTUR Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3060, Fax: 01/320 3060 http://www.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura Die Abteilung führt das Universitätsstudium der ersten Stufe sowie das Magisterstudium der zweiten Stufe von Landschaftarchitektur aus.

ABTEILUNG FÜR HOLZWIRTSCHAFT Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana Tel.: 01/423 3601, Fax: 01/257 2297 http://www.bf.uni-lj.si/lesarstvo/ Die Abteilung führt das Studienprogramm der ersten Stufe Holzwirtschaft sowie das Fachhochschulstudium über Holztechnologien und Faserkomposite aus. Auf der zweiten Stufe führt die Abteilung das Studienprogramm Holzwirtschaft aus.

255


ABTEILUNG FÜR ZOOTECHNIK Groblje 3, 1230 Domžale Tel.: 01/ 320 3801, Fax: 01/724 1005 http://www.bf.uni-lj.si/zootehnika Die Abteilung führt das Universitätsstudium der ersten Stufe Landwirtschaft Zootechnik sowie das Fachhochschulstudium Landwirtschaft - Tierzucht und Tierhaltung aus. Auf der zweiten Stufe wird das Studium Wissenschaft über die Tiere und das interdisziplinäre Studienprogramm Ökonomik natürlicher Quellen ausgeführt.

ABTEILUNG FÜR LEBENSMITTELTECHNOLOGIE Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3701, Fax: 01/256 6296 http://www.bf.uni-lj.si/zivilstvo Die Abteilung führt das Universitätsstudium der ersten Stufe sowie das Magisterstudium der zweiten Stufe Mikrobiologie und das Universitätsstudium der ersten Stufe Lebensmitteltechnologie und Ernährungswissenschaft sowie das Studium Ernährungswissenschaft aus.

Die Biotechnische Fakultät führt auch das interdisziplinäre Studienprogramm des dritten akademischen Grades Biowissenschaften aus.

Die Biotechnische Fakultät der Universität Ljubljana lädt Sie ein, interessante und dynamische Studienprogramme auf allen Bologna-Stufen kennen zu lernen. Gehören auch Sie zu den Leuten, die sich durch Fachkenntnisse, Interesse für Forschungsarbeit und Liebe zur Natur auszeichnen und die auch in Zukunft für ihr Wissen unentbehrlich sein werden. Die Fakultät bietet 9 Universitätsprogramme (Biologie, Biotechnologie, Forstwirtschaft und erneuerbare Forstquellen, Agronomie - Zootechnik, Landschaftsarchitektur, Holzwirtschaft, Mikrobiologie und Ernährungswissenschaft) und 4 Fachhochschulprogramme der 1. Stufe (Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Hortikultur, Landwirtschaft und Viehzucht sowie Holztechnologien und Faserkomposite). Daneben gibt es 15 akkreditierte Magisterstudien der 2. Bologna-Stufe: Agronomie, Biotechnologie, Ökologie und Biodiversität, Ökonomik natürlicher Quellen, Hortikultur, Landschaftsarchitektur, Forstwirtschaft und Bewirtschaftung der Wald-Ökosysteme, Holzwirtschaft, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Ernährungswissenschaft, Strukturelle und funktionelle Biologie, Zoologie, Lebensmittelkunde und Schutz des Naturerbes. Interdisziplinäre Doktorstudien der 3. Stufe der Bio-Wissenschaften werden in 16 wissenschaftlichen Gebieten durchgeführt. Die Fakultät arbeitet auch bei 5 Universitäts- bzw. interdisziplinären Studienprogrammen der 3. Stufe mit. Besuchen Sie uns auf der Biotechnischen Fakultät in Ljubljana oder aber auf unserer Website www.bf.uni-lj.si

256


UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Pivola 10, 2311 Hoče Tel.: 02/320 9000, Fax: 02/616 1158 tajnistvo.fkbv@uni-mb.si www. fkbv.uni-mb.si Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru razpisuje v študijskem letu 2011/2012 dodiplomske študijske programe (I. stopnja): • Kmetijstvo (UNI) • Živinoreja (VS) • Ekološko kmetijstvo (VS) • Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine (VS) • Biosistemsko inženirstvo (VS) • Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo (VS) • Management v agroživilstvu in razvoj podeželja (VS) S kasnejšo možnostjo nadaljevanja študija na študijskih programih II. in III. stopnje: • Agrarna ekonomika • Kmetijstvo • Varnost hrane v prehrambeni verigi (II.st.). Študijski programi so pripravljeni v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Študentje pridobijo na I. stopenjskih študijskih programih naziv diplomirani inženir z navedbo področja študija (VS/UNI), na II. stopenjskih študijskih programih naziv Magister stroke in na III. stopenjskih naziv Doktor znanosti. Študijski program Management v agroživilstvu in razvoj podeželja se izvaja v Murski Soboti v prostorih dislocirane enote v dvorcu Rakičan.

UKC FKBV - Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je izobraževalno in raziskovalno središče fakultete. Razdeljen je na naslednje delovne enote: • Center za sadjarstvo • Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo • Center za poljedelstvo in vrtnarstvo • Center za kmetijsko tehniko in fitomedicino • Center za živinorejo • Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom • Center za travništvo in pridelovanje krme

257


UNIVERSITÄT MARIBOR FAKULTÄT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND BIOSYSTEMLEHREN

Die Fakultät für Landwirtschaft der Universität Maribor führt im Studienjahr 2011/2012 folgende Studienprogramme (1. Stufe) durch: • Landwirtschaft (UNI) • Viehzucht (HS) • Ökologische Landwirtschaft (HS) • Agronomie - Zierpflanzen, Gemüse und Landwirtschaftsprodukte (HS) • Biosystem Ingenieurwesen (HS • Weinbau, Önologie und Obstbau (HS) • Management im Agri-Food-Bereich und ländliche Entwicklung (HS) Für folgende Programme gibt es die Möglichkeit, das Studium später in Studienprogrammen der zweiten und dritten Stufe fortzusetzen: • Agrarökonomie • Landwirtschaft • Nahrungssicherheit in der Nahrungskette (2. Stufe) Die Studienprogramme wurden im Einklang mit der Bologna-Deklaration vorbereitet. Nach Abschluss von Studienprogrammen der ersten Stufe erwerben die Studenten den Titel Diplomingenieur und der Erwähnung der Studienrichtung, nach der zweiten Stufe den Titel Magister und nach der dritten Stufe den Doktortitel. Das Studienprogramm Management im Agri-Food-Bereich und ländliche Entwicklung findet in Murska Sobota in den Räumlichkeiten des Schlosses Rakičan statt. Das Universitäts-Landwirtschaftszentrum der Fakultät für Landwirtschaft und Biosystemlehren ist ein Ausbildungs- und Forschungszentrum der Fakultät, welches in den folgenden Einheiten aufgegliedert ist: • Zentrum für Obstbau • Universitätszentrum für Weinbau und Weinproduktion Meranovo • Zentrum für Acker- und Gartenbau • Zentrum für Agrartechnik und Phytomedizin • Zentrum für Viehzucht • Zentrum für Forstwirtschaft mit botanischem Garten • Zentrum für Wiesen- und Futterwirtschaft

258


UNIVERZA V NOVI GORICI VISOKA ŠOLA ZA VINOGADNIŠTVO IN VINARSTVO

Vipavska 11C, 5270, Ajdovščina Tel: +386 5 365 35 50, Fax: + 386 5 365 35 ana.trost@ung.si Študijski programi: • Dodiplomski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnje Prednosti: • Študij je izrazito praktično usmerjen in poteka v majhnih skupinah • Visoka šola je locirana sredi vinorodnega področja, kar študentom in raziskovalcem dodatno omogoča stalen stik s prakso. • Predavajo vrhunski strokovnjaki stroke z zelo raznolikimi praktičnimi in raziskovalnimi izkušnjami

UNIVERSITÄT NOVA GORICA HOCHSCHULE FÜR WEINBAU UND ÖNOLOGIE

Studienprogramme: • Diplomstudienprogramm Weinbau und Önologie I. Stufe Vorteile: • Das Studium ist sehr praxisorientiert und findet in kleinen Gruppen statt • Die Hochschule befindet sich inmitten einer Weingegend, sodass die Studenten ständig Kontakt mit der Praxis haben • Die Vorlesungen werden von anerkannten Experten des Fachs gehalten, die über viel Praxis- und Forschungserfahrung verfügen

259


UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU

Vipavska 13, P.P. 301, 5001 Nova Gorica Tel: + 39 0481 545 223 (od 10.30-15.30), Fax: + 386 5 33 15 296 marina.artico@ung.si Študijski programi: • Dodiplomski študijski program Okolje 1. stopnje • Dvoletni magistrski študij Okolje 2. stopnje Prednosti: • Študij je izrazito interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen • Praktično usposabljanje v sodobno opremljenih laboratorijih, veliko terenskih vaj in ekskurzij • Fakulteta izvaja študijsko dejavnost pretežno v poslopju bivšega šolskega doma v Križni ulici 3 v Gorici, ki je bil v celoti renoviran oktobra 2006 in je nedaleč stran od sedeža Univerze v Novi Gorici

UNIVERSITÄT NOVA GORICA FAKULTÄT FÜR UMWELTWISSENSCHAFTEN

Studienprogramme: • Diplomstudienprogramm Umwelt, I. Stufe • Zweijähriges Masterstudium Umwelt, II. Stufe Vorteile: • Das Studium ist ausgesprochen interdisziplinär und forschungsorientiert. • Praktische Schulung in modern eingerichteten Labors, viele praktische Übungen im Freien und viele Studienexkursionen. • Die Studientätigkeit wird vorwiegend im Gebäude des ehemaligen Schulheims an der Straße Križna ulica 3 in Gorica durchgeführt, welches im Oktober 2006 komplett renoviert wurde und sich unweit vom Sitz der Universität in Nova Gorica befindet.

260


7 Naravni parki Slovenije Naturparks Sloweniens

261


KRAJINSKI PARK GORIČKO Javni zavod Krajinski park Goričko Grad 191, 9264 Grad Tel.: 02/551 8860, Fax: 02/551 8863 park.goricko@siol.net, www.park-goricko.org Krajinski park Goričko je velik 462 km2 in zajema najbolj severovzhodno območje Slovenije med Avstrijo in Madžarsko in se prek meja združuje v trideželni park Goričko-Raab-Őrség. Na območju večjem od 1000 km2 vse tri države skupaj varujemo naravo, življenjska okolja in vrste v evropskem omrežju Nature 2000 in kulturno krajino nekoč samooskrbnih kmetij in smo pomemben ohranjevalec biotske pestrosti. Der Landschaftspark Goricko ist 462 km2 groß und umfasst die äußerste nordöstliche Region Sloweniens. Der Park liegt zwischen Österreich und Ungarn und ist über die Landesgrenzen hinaus mit dem Dreiländerpark Goricko-Raab-Örség verbunden. Auf einer Fläche von mehr als 1000 km2 setzen sich die drei Länder innerhalb des europäischen Netzes „Natura 2000“ für Naturschutz, Umwelt und für die Tier- und Pflanzenarten ein und wahren somit die Kulturlandschaft von einst selbst versorgenden Bauernhöfen und die biotische Vielfalt.

TRIGLAVSKI NARODNI PARK Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled Tel: 04/578 0200, Fax: 04/578 0201 triglavski-narodni-park@tnp.gov.si, www.tnp.si Triglavski narodni park (TNP) spada med najstarejše parke v Alpah in je edini narodni park v Sloveniji. Zajema skoraj celoten del vzhodnih Julijskih Alp v obsegu skoraj 84 tisoč hektarov. Najvišja točka je vrh Triglava (2864 m), najnižja pa je v Tolminskih koritih (180 m). Za TNP so značilne kristalno čiste vode, globoke soteske, ostanki pragozdov, bogato planinsko cvetje, izjemna kulturna in zgodovinska dediščina ter številne živalske vrste, med njimi tudi nekaj endemitov kot je npr. soška postrv. Poleg varovanja narave, ki je osrednji cilj narodnih parkov, opravljanja strokovnih in raziskovalnih nalog, je poslanstvo parka tudi izobraževanje in ozaveščanje. Der Triglav Nationalpark gehört zu den ältesten Parks in den Alpen und ist der einzige Nationalpark Sloweniens. Er erstreckt sich auf beinahe 84 tausend Hektaren und umfasst den Großteil der östlichen Julischen Alpen. Der höchst gelegene Punkt ist der Gipfel von Triglav (2864 m), der tiefste Punkt aber sind die Mulden von Tolmin (Tolminska korita, 180 m). Charakteristisch für den Nationalpark sind die kristallklaren Gewässer, die tiefen Schluchten, Überreste von Urwald, eine reichhaltige Bergflora, das einmalige Natur- und Kulturerbe und die zahlreichen Tierarten, darunter auch Endemiten wie z.B. die Soca-Forelle. Zum Hauptziel eines Nationalparks gehört natürlich der Naturschutz. Es werden aber auch Forschungsaufgaben wahrgenommen; zu den Aufgaben des Parks gehören aber auch die Bildung und die Förderung des Naturbewusstseins. 262


KRAJINSKI PARK KOLPA Adlešiči 15, 8341 Adlešiči Tel.: 07/356 5240, GSM: 041/366 501, Fax: 07/356 5241 info@kp-kolpa.si, boris.grabrijan@kp-kolpa.si, www.kp-kolpa.si Krajinski park Kolpa je velik 5600 ha in zajema območje ob mejni reki Kolpi v občini Črnomelj od Starega Trga vse do Fučkovcev. Njegova vrednota je reka Kolpa, reka, ki teče po južnem robu Bele krajine. Voda v njej je čista in bogata z vodnimi živalmi, njena struga je naravna in polna brzic, prodišč in okljukov. Ob njej je kulturna krajina steljnikov in skrbno obdelanih vrtač in njiv v terasah, ki napovedujejo kraški svet. Der Landschaftspark Kolpa ist 5600 ha groß und umfasst das Gebiet um den Grenzfluss Kolpa in der Gemeinde Crnomelj, und zwar vom Ort Stari Trg bis hin zum Ort Fuckovci. Sein größter Schatz ist der Fluss Kolpa, der durch den südlichen Rand der Region Bela krajina fließt. Das Flusswasser ist sauber und reich an Wasserfauna; das Flussbett ist natürlich und zeichnet sich durch viele Stromschnellen, Kiesgruben und Mäander aus. Am Flussufer erstreckt sich die Kulturlandschaft mit Streuwäldern und den sorgfältig bestellten Dolinen und Terrassenfeldern, die schon die Karstwelt ankündigen.

KOZJANSKI REGIJSKI PARK Javni zavod Kozjanski park Podsreda 45, 3257 Podsreda Tel.: 03/800 7100, Fax.: 03/800 7108 kozjanski-park@kp.gov.si, www.kozjanski-park.si Kozjanski park, pokrajina med Savinjo, Sotlo in Savo, na stiku alpskega in panonskega sveta, je eno najstarejših in najobsežnejših zavarovanih območij v Sloveniji. Zavarovano območje s statusom regijskega parka, veliko 206 km2, je mozaik predalpskega hribovja, vinogradniškega gričevja, obsoteljskih ravnic, ohranjene narave in bogate kulturne dediščine, ki nudi veliko možnosti za raziskovanje, uživanje in sprostitev. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000. Der Park Kozjanski park, die Landschaft zwischen den Flüssen Savinja, Sotla und Sava, am Berührungspunkt der alpinen und pannonischen Landschaft, stellt eines der ältesten und umfangreichsten geschützten Gebiete Sloweniens dar. Geschütztes Gebiet mit dem Status eines Regionalparks, erstreckt sich über eine Fläche von 206 km2, und stellt ein Mosaik aus dem voralpinen Gebirge, dem Hügelland mit den Weinbergen, der Ebene um den Fluss Sotla, der unversehrten Natur und dem reichen Kulturerbe dar, das viele Möglichkeiten fürs Erforschen, Genießen und für die Erholung bietet. Große biotische Vielfältigkeit ordnet den Park Kozjanski park in die europäisch bedeutende besondere Naturschutzgebiete im Netz der NATURA 2000 ein.

263


KRAJINSKI PARK RADENSKO POLJE V USTANAVLJANJU Center Grajski vrt Boštanj d.o.o. Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje Tel.: 01/620 7240, Fax: 01/786 5032 info@radenskopolje.si, www.radenskopolje.si Krajinski park Radensko polje - v ustanavljanju leži sredi dolenjskega krasa 3 km JZ od Grousplja, na skrajnem JV obronku Grosupeljske kotline in približno 20 km JV od Ljubljane. Predlagano območje za zavarovanje je veliko dobrih 15 km2. Samo kraško polje je manjše, veliko le 4 km2 in je najmanjše med devetimi izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji. Radensko polje je območje Natura 2000 in se ponaša z izrazitimi kraškimi pojavi ter veliko pestrostjo življenjskih prostorov. Simbol je sibirska perunika (Iris sibirica). Krajinski park Radensko polje je še v ustanavljanju, saj čaka še na sklep vlade potem, ko je decembra 2009, akt o ustanovitvi že sprejel Občinski svet občine Grosuplje. Der Landschaftspark Radensko polje – befindet sich im Gründungsverfahren dieser Park liegt inmitten des Unterkrainer Karstgebiets, 3 km südwestlich von Grosuplje, am südöstlichen Rand des Beckens Grosupeljska kotlina und ist ungefähr 20 km in Richtung Südosten von Ljubljana entfernt. Das zum Schutz vorgeschlagene Gebiet umfasst rund 15 km2. Das Karstfeld selbst ist kleiner, misst nur 4 km2 und gehört somit zu den kleinsten unter den neun ausdrucksvollsten Karstfeldern in Slowenien. Das Gebiet von Radensko polje ist ein Teil von Natura 2000 und kann sich mit ausgeprägten Erscheinungen des Karstes und einer großen Vielfalt seiner Lebensräume rühmen. Sein Symbol ist die Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica). Der Landschaftspark Radensko polje befindet sich also noch im Gründungsverfahren, da man noch den Beschluss der Regierung der Republik Slowenien abwarten muss, nachdem der Gemeinderat der Gemeinde Grosuplje bereits im Dezember 2009 den Gründungsakt für diesen Landschaftspark beschlossen hat.

KRAJINSKI PARK STRUNJAN Javni zavod Krajinski park Strunjan Pacug 10, 6320 Portorož Tel.: 05/674 8191, Fax: 05/674 8191 info@parkstrunjan.si, www.parkstrunjan.si Za Krajinski park Strunjan bi lahko rekli, da tu najdemo Istro kot je bila nekoč. Ohranjena kulturna krajina, suhozidi, oljke in vinska trta. Najmanjše in najsevernejše soline v Jadranu, v katerih se še pobira sol na tradicionalen način. Najdaljši odsek naravne obale v celotnem Tržaškem zalivu. Najsevernejše samoniklo rastišče jagodičnice in edina morska laguna v Sloveniji. Vse našteto tvori neprecenljiv preplet naravnih danosti in kulturne dediščine, ki ga je vredno ohranjati za prihodnje rodove. Vom Landschaftspark Strunjan könnte behauptet werden, dass hier das Istrien von einst anzutreffen ist: Hier findet man erhaltene Kulturlandschaft mit Trockenmauern, Olivenbäumen und Weinreben. Hier befinden sich auch die kleinsten und nördlichsten Salinen der Adria, in welchen Salz noch auf traditionelle Art gewonnen wird. Das sind der längste natürliche Küstenabschnitt der ganzen Triester Bucht mit den nördlichsten wild wachsenden Standorten von Erdbeerbäumen und die einzige Meereslagune in Slowenien. All das bildet ein unschätzbares Geflecht aus natürlichen Gegebenheiten und dem Kulturerbe, welches für kommende Generationen erhalten bleiben sollte.

264


PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA Škocjan 2, 6215 Divača Tel.: 05/708 2104, Fax: 05/708 2105 psj.info@psj.gov.si, www.park-skocjanske-jame.si Regijski park Škocjanske jame leži v jugozahodnem delu Slovenije, na matičnem Krasu od koder pojem »kras« tudi izvira. Nahaja se v občini Divača, 15 km od Italije (Opčine/Opicina), 80 km iz Ljubljane proti Kopru ter 12 km od Kobilarne Lipica. Površina parka obsega 413 ha in zajema vasi Matavun, Škocjan in Betanjo ter vplivno območje, ki obsega 450 km2 in pokriva porečje Reke. Škocjanske jame zavzemajo s prostornostjo dvoran in podzemne soteske posebno mesto med več kot devet tisoč jamami v Sloveniji. Sestavlja jih splet enajstih jam, udornic, ponorov, naravnih mostov ipd. Škocjanske jame so zaradi edinstvene naravne in kulturne dediščine že od leta 1986 vpisane v Seznam svetovne dediščine pri UNESCO, od leta 1999 kot prvo podzemno mokrišče na svetu v Ramsarsko konvencijo, od leta 2004 pa kot biosferno območje Kras tudi v program MAB (človek in biosfera). Jame lepšajo raznobarvni in orjaški kapniki različnih oblik, orgle in prelepe ponvice. Skozi Škocjanske jame teče reka Reka, ki daje celotnemu spletu prav poseben pečat. Der Regionalpark Skocjanske jame (die Höhlen von Skocjan) liegt im Südwesten Sloweniens, im ursprünglichen Karst, nach dem der Begriff Karst (Slowenisch Kras) seinen Namen trägt. Der Park befindet sich in der Gemeinde Divaca, 15 km vom italienischen Ort Opcine/Opicine, 80 km von Ljubljana in Richtung Koper und 12 km vom Lipizzanergestüt Lipica entfernt. Die Oberfläche des Parks beträgt 413 Hektar und umfasst die Dörfer Matavun, Skocjan und Betanja. Aufgrund der geräumigen Säle und der unterirdischen Schlucht nehmen die Höhlen von Skocjan unter den mehr als 9000 Höhlen in Slowenien einen ganz besonderen Platz ein. Sie zeichnen sich durch ein verzweigtes System von elf Höhlen, Einsturzdolinen, Flusswindungen, Naturbrücken usw. aus. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit sind die Höhlen auch für das Natur- und Kulturerbe von großer Bedeutung und wurden bereits 1986 in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen. Außerdem wurden sie als erstes unterirdisches Feuchtgebiet in die Ramsar-Konvention einbezogen. Seit 2004 gehören die Höhlen aber auch zum Biosphärengebiet Karst im MAB-Programm („Der Mensch und die Biosphäre“). Die Höhlen werden durch die riesigen Tropfsteine in verschiedenen Farben, durch Orgeln und wunderschöne Sinterbecken verschönert. Durch die Höhlen fließt der Fluss Reka, der dem ganzen Gebiet ein besonderes Gepräge verleiht.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana Tel: 00386 01/230 95 00, Fax: 01/230 95 40 zrsvn.oe@zrsvn.si, www.zrsvn.si ZRSVN je strokovna državna institucija, ki skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem. Zaščitni znak ZRSVN je pentlja, ki predstavlja simbol varstva narave. Sestavljena je iz šestih zank, nanizanih v krogu: tri zanke simbolizirajo neživi del narave: voda - zemlja - zrak; preostale tri živo naravo: rastlinstvo - živalstvo - človeka; krog pa simbolno ponazarja ZRSVN. Prepletene zanke v krogu tako pomenijo celovitost in medsebojno povezanost žive in nežive narave pod okriljem ZRSVN. Die Anstalt der Republik Slowenien für Naturschutz (ZRSVN) ist eine Fachinstitution des Staates, die für die Erhaltung der Natur in Slowenien Sorge trägt, wobei besondere Aufmerksamkeit den Gebieten geschenkt wird, die was den Naturschutz betrifft, den größten Wert haben. Das Markenzeichen der Institution ZRSVN ist die Schleife, welche das Symbol des Naturschutzes darstellen sollte. Das Zeichen ist aus Schlingen zusammengesetzt, die im Kreis aneinandergereiht sind: Drei Schlingen stehen für die nichtlebende Natur: Wasser - Erde - Luft und die Übrigen Schlingen stehen für die lebende Natur: Pflanzenwelt - Tierwelt Mensch; der Kreis selbst veranschaulicht die Anstalt der Republik Slowenien für Naturschutz. Die ineinander verflochtenen Schlingen im Kreis stellen so die Ganzheitlichkeit und die wechselseitige Verbundenheit der lebenden und nichtlebenden Natur im Rahmen der Anstalt der Republik Slowenien für Naturschutz dar.

265


GOSTUJOČI PARKI IZ ITALIJE IN AVSTRIJE GASTIERENDE PARKS AUS ITALIEN UND ÖSTERREICH

NARAVNI PARK JULIJSKO PREDGORJE Piazza del Tiglio, 3, Fraz. Prato 33010 Resia (UD), Italija Tel.: +39 0433/53 534, Fax: +39 0433/53 129 info@parcoprealpigiulie.it, www.parcoprealpigiulie.org Naravni park Julijsko Predgorje, ki je bil ustanovljen leta 1996, združuje občine Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta in Venzone in obsega približno 100 km2 gorskega sveta. Park leži med Julijskim predgorjem in Alpami, na stičišču treh velikih biogeografskih enot - sredozemske, alpske in ilirske - kar prispeva k izjemnemu bogastvu rastlinskega in živalskega sveta, kot ga ne najdemo drugod. Endemiti, visokogorski kraški pojavi, izviri, opuščeni rudniki, temni bukovi gozdovi, tipična kmečka poslopja, visokogorske planine, barvni kontrasti jeseni - vse to soustvarja magično podobo obiska v Julijskem predgorju. Poleg tega je to območje pomembno središče različnih kulturnih pojavov. Park se ponaša z mrežo informacijskih središč, učnih postaj in znanstvenih laboratorijev ter obiskovalcem ponuja vodene ture pod vodstvom izkušenih vodnikov skozi vse leto. Der Naturpark Julische Voralpen, der 1996 gegründet wurde, vereint die Gemeinden Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta und Venzone und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von circa 100 km2. Der Park liegt zwischen dem julischen Vorgebirge und den Alpen, am Punkt, wo sich die drei verschiedenen biogeografischen Landschaften - die mediterrane, die illyrische und die alpine - berühren, was zu einem einzigartigem Reichtum der Pflanzen- und Tierwelt beiträgt, den wir sonst nirgendwo finden können. Endemiten, Erscheinungen des Karsthochgebirges, Quellen, verlassene Bergwerke, dunkle Buchenwälder, typische Bauernhäuser, Hochgebirgsalmen, Herbst-Farbkontraste - all das gestaltet das magische Bild beim Besuch in den Julischen Voralpen mit. Außerdem ist das Gebiet auch ein bedeutendes Zentrum für unterschiedliche Kulturangebote. Der Park kann sich so mit einem Netz von Informationszentren, Lehrstationen und wissenschaftlichen Labors rühmen und bietet seinen Besuchern durch das ganze Jahr auch geführte Wanderungen unter der Leitung von erfahrenen Bergführern an.

NARODNI PARK NOCKBERGE Reichenau 117, 9565 Ebene, Avstrija Tel.: +43 4275 665, Fax: +43 4275 7089 nockberge@ktn.gv.at, www.nationalparknockberge.at Po izgradnji ceste do Nockalma so bili pripravljeni tudi načrti za komercialni razvoj zimske ponudbe kraja. Zaradi nasprotovanja, ki ga je bila ideja deležna med lokalnim prebivalstvom, je bil izveden referendum, ki je bil tudi povod za ustanovitev Narodnega parka Nockberge. Park, ki obsega 184,30 km2, je dom številnih endemičnih rastlinskih in živalskih vrst. Meje narodnega parka potekajo po spodnji meji gozda, kar pomeni, da stalna naselja ležijo zunaj meja zavarovanega območja. Prednostne naloge parka so ohraniti gorovje Nocberge v neokrnjenem stanju in ohraniti bogat živalski in rastlinski svet. Beim Bau der Straße zur Nockalm wurden auch die Pläne für die kommerzielle Entwicklung des Winterangebotes für den Ort vorbereitet. Wegen des Widerstandes, der diesem Gedanken unter der Lokalbevölkerung zuteil wurde, wurde eine Volksabstimmung durchgeführt, die schließlich auch den Anlass für die Gründung des Nationalparks Nockberge gegeben hat. Der Park, der 184,30 km2 umfasst, bietet den zahlreichen endemischen Pflanzen- und Tierarten ein Zuhause. Die Grenzen des Nationalparks verlaufen an der unteren Waldgrenze, was zur Folge hat, dass die Siedlungen außerhalb der Grenzen des Schutzgebietes liegen. Zu den vorrangigsten Aufgaben des Nationalparks gehört die Erhaltung des Gebirges Nockberge in unversehrtem Zustand und die Erhaltung der reichen Tier- und Pflanzenwelt. 266


JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice Tel.:08 205 23 50, Fax: 01 365 60 64 info@ljubljanskobarje.si www.ljubljanskobarje.si Krajinski park Ljubljansko barje leži na pragu glavnega mesta, Ljubljane in se razteza na 135 km2. Statusno je Ljubljansko barje poleg razglasitve za krajinski park tudi ekološko pomembno območje in območje Nature 2000. Narava in človek sta skozi stoletja sobivanja sooblikovala mozaik mokrotnih travnikov, mejic, poplavnih gozdov in odvodnih kanalov, ki nudijo zavetje 250 vrstam ptic, 48 vrstam kačjih pastirjev in kar 89 vrstam metuljev. Julija 2011 so bila kolišča na Ljubljanskem barju vpisana na seznam UNESCO-ve svetovne kulturne dediščine, kar dokazuje njihovo izjemno vrednost. Der Landschaftspark Ljubljansko barje (Ljubljana Moor) liegt an der Schwelle der slowenischen Hauptstadt Ljubljana und erstreckt sich über eine Fläche von 135 km2. Nebst seinem Status als Landschaftspark gehört er als ökologisch wichtiges Gebiet in die Natura 2000 Gebiete. Durch das Jahrhunderte lange Zusammenleben von Mensch und Natur entstand ein Mosaik von Feuchtwiesen, Feldhecken, Überschwemmungswälder und Entwässerungsgräben, die 250 Vogelarten, 48 Libellenarten und 89 Schmetterlingsarten Unterschlupf bieten. Im Juli 2011 wurden die Pfahlbauten im Ljubljana Moor in die Liste des UNESCOKulturerbes aufgenommen, was ihre außerordentliche Bedeutung beweist.

267


8 Strokovne razstave Fachausstellungen Razstava govedi Rinderausstellung • Razstava konj Pferdeausstellung • Razstava prašičev Schweineausstellung • Razstava drobnice Kleinviehausstellung • Razstava avtohtonih pasem Ausstellung von autochthonen Rassen

269


Razstava govedi Rinderausstellung

271


POKROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Priznana rejska organizacija na področju govedoreje

272


PLEMENSKI BIKI 1. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

EZOP 861636 28. 1. 2005 LIM ELEAZAR 760565 GELA DE089 1401873

Lastnik: KGZS Zavod Ljubljana, Cesta v Bonovec 1, 1215 Medvode Rejec: Alojz Brdnik, Rajhenav 1, 1330 Kočevje

2. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

EROS 121503 29. 10. 2006 LS EMAVS 121131 VENERA SI52624232

Lastnik: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj Rejec: Franc Koler, Sp. Ščavnica 4, 9250 Gornja Radgona

3. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

GUSTI 111510 12. 1. 2007 RJ GUSTL 10254 DRINA SI1995311

Lastnik: Janez Kern, Verd 158, 1360 Vrhnika Rejec: Ivan Žiberna, Merče 11, 6210 Sežana

4. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

JASON 862030 28. 3. 2006 CHA JELASON 760568 SI32378562

Lastnik: Tomaž Fabijan, Grgarske ravne 46, 5251 Grgar Rejec: Dušan Fidel, Nova Sušica 6, 6256 KOŠANA

PLEMENSKE TELICE 5. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

ŠPELA SI93789354 10. 9. 2009 RJ GUSTI 111510 ŠIBA SI72393664

Lastnik: Stanislav Jamnik, Pece 12, 1290 Grosuplje

273


6. Ime: Št.živali:: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

CAKA SI73789466 17. 8. 2009 RJ HUSEL 111227 CENKA SI93066093

Lastnik: Jožef Ivanc, Stritarjeva c. 14, 1315 Vel. Lašče

7. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

MURA SI53762281 19. 1. 2010 RJ GUSTI 111510 ČOPKA SI43256141

Lastnik: Julijan Bratuž, Čepovan 126a, 5253 Čepovan

8. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI53809401 01. 4. 2010 RJ VULKOS 710798 SREČA SI52303878

Lastnik: Franka Kobal, Vitovlje 71d, 5261 Šempas

9. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI3753336 17. 12. 2009 RJ RICO 710691 VENA SI42911720

Lastnik: Nada Apat, Gaberke 214, 3325 Šoštanj

KRAVE DOJILJE S TELETI 10. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati: .

Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

BISTRA SI83000290 28. 6. 2005 RJ - dojilja ŽIVKO 10262 DRINA SI1995311

SI13984461 18. 5. 2011 RJ - tele RIKO 111574 BISTRA SI83000290

Rejec: Ivan Žiberna, Merče 11, 6210 Sežana

274


11. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati: Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

JAVRA SI12201660 28. 04. 2001 CHA - dojilja 861051 JERSEY SI1506456 SI93984102 29. 04. 2011 CHA - tele VIDOCQ 861620 JAVRA SI12201660

Rejec: Dušan Fidel, Nova Sušica 6, 6256 Košana

12. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati: Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

POLKA SI12577529 21. 02. 2003 LIM - dojilja HIGHLANDER 760496 IMPULSION SI1503076 SI03961382 29. 06. 2011 LIM - tele (Ž) USSE 760820 POLKA SI12577529

Rejec: Slavica Krmelj, Stržišče 13, 8290 Sevnica

13. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati: Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

RICA SI53670559 17. 12. 2008 LS - dojilja LOPES 121166 RACA SI233303616 SI53939890 09. 06. 2011 LS - tele (M) MARKO 822681 RICA SI53670559

Rejec: Stanislav Kramberger, Sp. Partinje 37, 2230 Lenart

14. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati: Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SARA SI53307576 14. 01 .2007 LS - dojilja HRSK 121091 SI42945422 SI03938980 13. 05. 2011 LS*LIM - tele (Ž) DORIDE 161484 SARA SI53307576

Rejec: Fric Franc, Frajhajm 70, 2315 Šmartno na Pohorju

275


PITANCI 15. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI23613881 29. 07. 2009 CHA - pitovni tip LANGO 861587 SI13006846

Rejec: Iztok Trček, Hrastovlje 45a, 6275 Črni Kal

16. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI93613884 23. 12. 2009 CHA - pitovni tip LANGO 861587 SI1732793

Rejec: Iztok Trček, Hrastovlje 45a, 6275 Črni Kal

17. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI03617533 09. 03. 2010 CHA - vzrejni tip VIDOCQ 861620 SI1880383

Rejec: Urban Hreščak, Nova Sušica 23, 6256 Košana

18. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI73617536 13. 03. 2010 CHA - vzrejni tip VIDOCQ 861620 SI73008347

Rejec: Urban Hreščak, Nova Sušica 23, 6256 Košana

19. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI33629043 19. 06. 2009 LIM - brezrožni GONZO 862270 SI63026014

Rejec: Alojz Brdnik, Rajhenav 1, 1330 Kočevje

20. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI73629049 12. 05. 2009 LIM - brezrožni GONZO 862270 SI22390611

Rejec: Alojz Brdnik, Rajhenav 1, 1330 Kočevje

276


21. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI33761055 19. 04. 2010 LIM - rogati TARSYSSE 861807 SI22864022

Rejec: Alojz Brdnik, Rajhenav 1, 1330 Kočevje

22. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI93761066 09. 03. 2010 LIM - rogati TARSYSSE 861807 SI72595471

Rejec: Alojz Brdnik, Rajhenav 1, 1330 Kočevje

23. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI23747669 10. 10. 2009 RJ * BBP SANDI 161465 SORELA SI02979661

Rejec: Franc Kos, Studence 41a, 3310 Žalec

24. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI83747670 13. 10. 2009 RJ * BBP SANDI 161465 SAMBA SI82909309

Rejec: Franc Kos, Studence 41a, 3310 Žalec

25. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI53793540 01. 12. 2009 LS LENOR 121507 BISTRA SI33071598

Rejec: Anton Prešeren, Gorica 17, 4240 Radovljica

26. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI63614163 24. 11. 2009 ČB*LIM HOGEL 161479 VINTA SI52163218

Rejec: Anton Prešeren, Gorica 17, 4240 Radovljica

277


27. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI63765771 25. 09. 2009 LS (75)* MB(25) GARES 121199 LUŽA SI92954528

Rejec: Stanislav Kerčmar, Peskovci 41, 9204 Šalovci

28. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI13765769 06. 09. 2009 LS (75)* MB(25) GARES 121199 LOJTRA SI63055371

Rejec: Stanislav Kerčmar, Peskovci 41, 9204 Šalovci

29. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI63849004 29. 12. 2009 LS RABIN 121249 VILMA SI 83433597

Rejec: Franc Koler, Sp. Ščavnica 4, 9250 Gornja Radgona

30. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI43765948 06. 10. 2009 LS SMAJL 121480 URŠA SI03189461

Rejec: Franc Koler, Sp. Ščavnica 4, 9250 Gornja Radgona

31. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI53764991 07. 11. 2009 LS VANSTEIN 720651 AGATA16 SI03215007

Rejec: Damjan Kuzma, Skakovci 36, 9261 Cankova

32. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI63763896 30. 08. 2009 LS VASI 121495 SINDY11 AT629549909

Rejec: Damjan Kuzma, Skakovci 36, 9261 Cankova

278


33. Ime: Številka: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI03760356 10. 12. 2009 LS (75)* RHF(25) SULC 121520 REPUBLIKA SI 12280908

Rejec: Stanko Gregorec, Slaptinci 22, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici

34. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI03766792 15. 11. 2009 LS RADIK 121217 RIBA SI 53104593

Rejec: Stanko Gregorec, Slaptinci 22, Sv. Jurij ob Ščavnici

35. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI33782267 15. 11. 2009 RJ HUS 111239 SORA SI93219026

Rejec: Peter Frontini, Volčji Potok 37, 1235 Radomlje

36. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI43782266 13. 11. 2009 RJ*LIM LIZIR 161350 SIVKA SI92387540

Rejec: Peter Frontini, Volčji Potok 37, 1235 Radomlje

KRAVE DOJILJE S TELETI 37. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

SI92420508 10. 05. 2002 RAG dojilja HU3211711787 ALFONZIN HU3211710861

SI33814067 RAG tele (M)

Rejec: Anton Horvat, Žižki 67, 9232 Črenšovci

279


MESNO GOVEDO AVSTRIJA - ŠTAJERSKA 1. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

CALIMERO AT 566.611.117 02. 06. 10 LS CAMPARI DK 27907-00717 POMPADOUR AT 100.905.245

Lastnik: Johann Lienhart, Johnsdorf 18, 8350 Johnsdorf-Brunn

Tel.: 06648130461 Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

AT 422351916 19. 01.10 LS POLDAU DE 12 67126919 GINA AT 723.700.209

Lastnik: Johann Lienhart, Johnsdorf 18, 8350 Johnsdorf-Brunn

Tel.: 06648130461

2. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

ILONA AT 210.940.417 01.06.09 LIM RAMSES FR 1930916310 CAROLE AT 892.125.947

Lastnik: Franz Haberl, Sallegg 7, 8172 Heilbrunn

Tel.: 06766045852

3. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

ISABELLA AT 557.880.817 22.11.09 LIM RAMSES FR 1930916310 ANNA AT 331.076.962

Lastnik: Franz Haberl, Sallegg 7, 8172 Heilbrunn

Tel.: 06766045852

4. Ime: Št.živali: Datum rojstva: Pasma: Oče: Mati:

KYRILL AT 679.648.517 02.05.10 LIM OSUM DE 14 02820980 OPERETTE FR 2399057942

Lastnik: Heinrich Ertl, Oberkurzheim 2, 8761 Oberkurzheim

Tel.: 06642632636

280


Razstava konj Pferdeausstellung

281


POKROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Priznane rejske organizacije: Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme Slovensko združenje rejcev konj pasme posavec Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger Kasaška zveza Slovenije Javni zavod kobilarna Lipica Združenje rejcev lipicanca Slovenije

282


SLOVENSKA HLADNOKRVNA PASMA 1. Žrebec:

Jupiter Elmar xV-495

Datum rojstva: Barva: Oče: Mati:

18.04.2005 lisjak 798 Eol Elmar XIV-416 3375 Čebinka/Linda

Rejec: Lastnik:

Šlamberger Marjan, Zgornja Hajdina 106, 2288 Hajdina UL, Veterinarska fakulteta Ljubljana, Gerbičeva ul. 60, 1000 Ljubljana Peter Zajc, Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora

Oskrbnik: 2. Kobila:

Ceneja/Miška 3521

Datum rojstva: Barva: Oče: Mati:

10.03.1997 rjavka 677 Argo Nero Sila 3087

Rejec: Lastnik:

Uršič Vili, Župetinci 14, 2236 Cerkvenjak Jožef Cafuta, Celestrina 14, 2229 Malečnik

3. Kobila:

Madresa/Maja

Datum Rojstva: Barva: Oče: Mati:

02.02.2009 rjavka 744 Ceh Diamant XV-369 3521 Ceneja/Miška

Rejec in lastnik:

Jože Cafuta, Celestrina 14, 2229 Malečnik

4. Kobila:

Francozinja/Figa 3579

Datum Rojstva: Barva: Oče: Mati:

05.04.2001 rjavka 711 Aris Vulkan XV-336 3210 Vinica/Miška

Rejec in lastnik:

Marko Ročnik, Podhom 6, 3342 Gornji Grad

POSAVCI 5. Žrebec

Klaus

Barva: Rojen: Št. ID:

rjava 28.02.2006 705 004 806000007

Rejec: Lastnik:

Svete Anton, Prevalje pod Krimom 8, 1352 Preserje Anton Škofljanc, Koritno 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem

6. Kobila:

Mokra/Mojca:

Barva: Rojena: Rodovniška št: Št. ID:

z ženskim žrebetom (oče Kaper) črnkasta rjavka 30.03.2008 P 880 705 004 808000187

Rejec: Lastnik:

Hotko Ivan, Kapele 37, 8258 Kapele Hotko Ivan, Kapele 37, 8258 Kapele

7. Kobila

Evita/Zvezdica:

Barva: Rojena: Rodovniška št.: Št. ID:

z moškim žrebetom (oče Ilijan) črnkasta rjavka 13.03.2000 HP 336 705 001 800100645

Rejec: Lastnik:

Hotko Ivan, Kapele 37, 8258 Kapele Hotko Ivan, Kapele 37, 8258 Kapele

283


8. Kobila:

Jena

Barva: Rojena: Rodovniška št.: Št. ID:

Temna rjavka 13.05.2005 HP 650 705 001 805000091

Rejec: Lastnik:

Svete Anton, Prevalje pod Krimom 8, 1352 Preserje Svete Anton, Prevalje pod Krimom 8, 1352 Preserje

HAFLINGERJI 9. Žrebec:

Liz. 240/T Stripsen

Datum rojstva: Oče: Mati:

19.05.1997 1540 Sterlango E14741/T Heldin

Najem: Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger Plemenilna postaja: Stane Bergant, Kokra 42, 4205 Preddvor 10. Žrebec:

Liz. 378/T Arrosee

Datum rojstva: Oče: Mati:

27.02.2005 Liz. 150/T Alpenstein EL 17777/T Savina

Najem: Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger Plemenilna postaja: Ivan Purgaj, Plač 22, 2201 Zgornja Kungota 11. Kobila:

Psinka

Datum rojstva: Oče: Mati: Žrebe:

25.02.1991 922 Berggeist Pokljuka

Rejec in lastnik:

Ladislav Žefran, Šmarska cesta 96, 1291 Škofljica

KASAČI 12. Žrebec:

Apofis 1613

Datum rojstva: Oče: Mati:

20.02.2003 Gert November Abarta

Rejec in lastnik:

Jureš Franc, Babinci 28. 9240 Ljutomer

13. Kobila:

Abarta 317

Datum rojstva: Oče: Mati:

20.03.1995 Jersey Law Abarta

Rejec in lastnik:

Jureš Franc, Babinci 28. 9240 Ljutomer

Žrebica:

Alpina M

Datum rojstva: Oče: Mati:

01.01.2011 Lester/DE/ Abarta

Rejec in lastnik:

Jureš Franc, Babinci 28. 9240 Ljutomer

14. Žrebica:

Alina AD 2230

Datum rojstva: Oče: Mati:

29.03.2009 Zoler Cobra (IT) 12,8 Amita 17,7

Rejec: Lastnik:

Jureš Franc, Babinci 28. 9240 Ljutomer David Antolin, Grabe 2b, 9242 Križevci pri Ljutomeru

284


LIPICANCI 15. Kobila

238 STEAKA xxV,

ID št.: Datum rojstva Oče: Mati:

705002981000238 20.01.1998, Linija: Pluto, Rod: Stornella 843 Pluto Gaetana XV 979 Steaka XX

Rejec in lastnik:

Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana

16. Kobila:

278 Canissa xxVII,

ID št.: Datum rojstva Oče: Mati:

705002991000278 22.04.1999, Linija: Pluto, Rod: Deflorata 843 Pluto Gaetana XV 665 Canissa XVI

Rejec in lastnik:

Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana

17. Kobila

542 Samira xxxI,

ID št.: Datum rojstva: Oče: Mati:

705002061000542 16.04.2006, Linija: Neapolitano, Rod: Almerina 973 Neapolitano Capriola XIV 060 Samira XXII

Rejec in lastnik:

Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana

18. Kobila :

536 Gaetana xL,

ID št.: Datum rojstva: Oče: Mati:

705002061000536 09.04.2006, Linija: Neapolitano, Rod: Gidrana 973 Neapolitano Capriola XIV 086 Gaetana XXIX

Rejec in lastnik:

Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana

19. Plemenska kobila z žrebetom

411 Thais VI

ID št.: Datum rojstva: Linija: Oče: Mati: breja po:

705002041000411 01.04.2004, Pluto, Rod: Rebecca 990 Pluto Gratiosa I 881 Thais XXXII 487 Siglavy Capra I

Žrebe:

Spol: Datum rojstva: Oče:

moški 27.2.2011 54 Siglavy Gaeta II

Rejec in lastnik:

Kobilarna Hosta, Sela pri Šentjerneju, 8210 Šentjernej

285


Razstava praĹĄiÄ?ev Schweineausstellung

287


POKROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Priznana rejska organizacija na področju prašičereje

288


PLEMENSKI MERJASCI

Vzrejno središče Janko Horvat, Skakovci 34, 9261 Cankova

Vzrejno središče Alojz Varga, Gradišče 7, 9251 Tišina

289


BREJE PLEMENSKE MLADICE

Vzrejno središče Matija Galunder, Ulica Frana Kovačiča 5, 9241 Veržej

PRAŠIČI PITANCI Rejec: Slavič Vladimir, Berkovci 20, 9244 Sveti Jurij ob Scavnici

Genotip: 12 x 44 Datum rojstva: Februar 2011

Rejec: Žigart Miran, Orehova c. 55, 2312 Orehova vas

Genotip: 12 x 44 Datum rojstva: Februar 2011

290


NEBREJE PLEMENSKE MLADICE

Vzrejno središče Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče

291


Vzrejno središče Matija Galunder, Ulica Frana Kovačiča 5, 9241 Veržej

Vzrejno središče Simon Kuzmič, Nuskova 56, 9262 Rogaševci

292


Vzrejno središče Olga in Franc Ozmec, Cvetkovci 46, 2273 Podgorci

293


Vzrejno središče Milena in Andrej Vauhnik, Ješenca 45, 2327 Rače

KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ

Vzrejno središče Franc Ivanšek, Zasap 17, 8263 Cerklje ob Krki

294


Razstava drobnice Kleinviehausstellung

295


POKROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

296


ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE Rodica, Groblje 3, 1230 Domžale Tel.: 041/ 680 551 drobnica@km-z.si www.drobnica.si

OVCE ISTRSKA PRAMENKA Rejec: NIKOLA DJAK, Golac 93, 6243 Obrov Tel.: 041 754 725

Rodovna št. 388883 388881 356691 356714

Datum rojstva 1. 2. 2008 31. 1. 2008 2. 2. 2006 26. 2. 2006

Spol Ž Ž Ž Ž

Mati 198139 157391 146919 182495

Oče 294707 294707 124211 182492

Mati 174389 367243 -

Oče 343768 198294 -

BOVŠKA OVCA Rejec: MIRKO VERTELJ, Soča 61, 5232 Soča Tel.: 041 862 384

Rodovna št. 391819 402237 394816 444797

Datum rojstva 23. 2. 2007 1. 4.2006 30. 1. 2008 1. 4. 2005

Spol Ž Ž Ž M

BELOKRANJSKA PRAMENKA Rejec: BORIS GRABRIJAN, Velika sela 6, 8341 Adlešiči Tel.: 041 366 501

Rodovna št. 55406 55407 390915 11401

Datum rojstva 28. 3. 2003 2. 5. 2003 20. 3. 2007 10. 2. 2004

Spol Ž Ž Ž M

Mati 55257 55253 365637 365637

Oče 10329 10329 11401 10329

JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA Rejec: IVAN PEČOVNIK, Podvolovljek 37, 3334 Luče Tel.: 041 543 287

Rodovna št. 303041 351458-254 460661

Datum rojstva 21. 12. 2004 25. 4. 2011 11. 3. 2010

Spol Ž Ž Ž

297

Mati 218028 303041 218036

Oče 36089 359120 303360


OPLEMENJENA BOVŠKA OVCA Rejka: MIHAELA ŠARKANJ, Janžev Vrh 39, 9252 Radenci Tel.: 041 698 065

Rodovna št. 319627 319624 255308

Datum rojstva 27. 5. 2005 26. 5. 2005 30. 11. 2004

Spol Ž Ž Ž

Mati 239782 239784 168893

Oče 206990 206990 193021

OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA Rejec: FELIKS LIPIČ, Janžev Vrh 24, 9252 Radenci

Rodovna št. 374667 372165 372165

Datum rojstva 26. 6. 2008 28. 6. 2011 28. 6. 2011

Spol Ž Ž M

Mati 328084 374667 374667

Oče 344224 359221 359221

KOZE DREŽNIŠKA KOZA Rejka: JANJA BERGINC, Drežniške Ravne 42, 5222 Kobarid Tel.: 031 509 160

Rodovna št. 443166 459560 455195 443024

Datum rojstva 18. 3. 2008 16. 3. 2010 20. 2. 2010 20. 4. 2007

Spol Ž Ž Ž M

Mati 40205 387851 327030 -

Oče 328633 342003 -

SLOVENSKA SANSKA PASMA Rejec: ANTON ŠAJTEGEL, Zeče 13a, 3210 Slovenske Konjice Tel.: 051 417 544

Rodovna št. 484989 484983 484985

Datum rojstva 12. 4. 2011 22. 3. 2011

Spol Ž Ž

Mati 388504 298303 341204

Oče 402039 191 191

BURSKA PASMA Rejec: ANDREJ DREMELJ, Javor 25, 1261 Ljubljana–Dobrunje Tel.: 041 716 731

Rodovna št. 423137 514672 514674

Datum rojstva 28. 2. 2011 21. 2. 2011 28. 2. 2011

Spol M M M

Mati 386555 386552 319611

Oče AT249705410 AT249705410 AT249705410

Mati 303068 390821 456384 390063

Oče AT301856710 AT301856710 AT194759210 AT194759210

Rejka: IRENA ZOREC, Štuki 18, 2250 Ptuj Tel.: 031 844 705

Rodovna št. 457423 457471 457306 457311

Datum rojstva 12. 4. 2010 8. 5. 2010 17. 2. 2010 15. 2. 2010

Spol Ž Ž Ž M

298


Razstava avtohtonih pasem Ausstellung von autochthonen Rassen

299


POKROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

300


CIKASTO GOVEDO Ime:

MURKA (krava)

ID štev.: Datum rojstva: Spol: Oče: Mati:

SI 03450909 15.3.2008 Ž ENCIJAN SI 852263 PIRHA SI 53136035

Ime:

MUKICA (telička)

ID štev.: Datum rojstva: Spol: Pasma: Oče: Mati:

SI 23503098 20.2.2011 Ž Cikasto Govedo NaNo SI 852557 PIRHA SI 53136035

Rejec:

Jožica Rozman, Črna pri Kamniku 20, Stahovica

KMG MID:

100200585

POSAVSKI KONJ Kobila:

Mokra / Mojca

ID štev.: Datum rojstva: Spol: Oče: Mati:

705004808000187 30.3.2008 Ž GRIČ - 13 ID 705001802101115 Ester / Rožica ID 705001800100644

Žrebe:

Pika

Datum rojstva: Spol: Oče: Mati:

7.5.2011 Ž KAPER - 28 ID 705004806000005 Mokra / Mojca ID 705004808000187

Rejec:

Ivan Hotko, Kapele 37, 8258 Kapele

KMG MID:

100335901

SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ Kobila:

Francozinja / Figa

ID štev.: Datum rojstva: Spol: Oče: Mati:

705001601100105 5.4.2001 Ž ARIS VULKAN XV-336 ID 705001695100170 Vinica / Miška ID 705001692100029

Žrebe:

Pončo

Datum rojstva: Spol: Oče: Mati:

17.4.2011 M JUŠ ELMAR XVI-503 ID 705001600100522 Francozinja / Figa ID 705001601100105

Rejec:

Marko Ročnik, Podhom 6, Gornji Grad

Telefon: KMG MID:

031 289 128 100330727

301


LIPICANSKI KONJ Plemenska kobila z žrebetom

411 Thais VI

ID št.: Datum rojstva: Linija: Oče: Mati: breja po:

705002041000411 01.04.2004, Pluto, Rod: Rebecca 990 Pluto Gratiosa I 881 Thais XXXII 487 Siglavy Capra I

Žrebe:

Spol: Datum rojstva: Oče:

moški 27.2.2011 54 Siglavy Gaeta II

Rejec in lastnik: Kobilarna Hosta, Sela pri Šentjerneju, 8210 Šentjernej

KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ Zap št. 1 2.

Ušesna Datum roj. št. 88-388-18 31.7.2009 12 kom pujski 17.7.2011

Rejec: Telefon: KMG MID:

Spol

Mati

Oče

Ž

88-118-88 88-118-88

88-188-4 88-327-3

Franc Ivanšek, Zasap 17, 8263 Cerklje ob Krki 041 258 932 100342501

JEZERSKO SOLČAVSKA PASMA OVC Zap št. 1 2 3 4 5

Rodovniška št. 390226 359267 291363-39 462357 291363-33

Rejec: KMG MID:

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

3.12.2007 19.5.2007 10.6.2011 8.4.2010 8.6.2011

M Ž Ž Ž M

53437 217577 341100 364158 462357

294685 341100 294685 390226 294685

Franc Ugovšek, Florjan 28, 3342 Gornji Grad 100291363

302


BOVŠKA OVCA Zap št. 1 2 3 4

Rodovniška št. 401977 342616 182687 222716

Rejec: Telefon: KMG MID:

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

23.4.2008 21.2.2010 11.4.2002 3.4.2004

M Ž Ž Ž

294280 181797 155815 182687

328802 384175 163913 164098

Urban Škander, Srpenica 8, 5224 Srpenica 040 801 488 100364532

BELOKRANJSKA PRAMENKA Zap št. 1 2 3 4

Rodovniška št. 391092 390992 343264 243136

Rejec: Telefon: KMG MID:

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

8.2.2009 1.2.2008 3.2.2007 27.12.2004

M Ž Ž Ž

242356 243136 349538 172047

343583 243260 243596 242336

Stanko Pašič, Štrekljevec 16, 8333 Semič 040 731 442 100359460

ISTRSKA PRAMENKA Zap št. 1 2 3

Rodovniška št. 389518 448132 356096

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

4.2.2008 12.2.2009 14.3.2006

Ž Ž Ž

143190 294193 143063

294111 143184 143184

Rejec: Telefon: KMG MID:

Bruno Korošec, Socerb 15, 6275 Črni Kal 05 659 21 76 100203418

Zap Rodovniška št. št. 1 541819

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

17.1.2011

M

399276

389509

Rejec:

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale 01 3203 995 100300296

Telefon: KMG MID:

303


DREŽNIŠKA KOZA Zap št. 1 2 3 4

Rodovniška št. 439303 40207 326959 326957

Rejec: Telefon: KMG MID:

Datum roj.

Spol

Mati

28.2.2008 1.1.2004 28.3.2005 23.3.2005

M Ž Ž Ž

345006 21068 23495

Oče

21094 21094

AGRARNA SKUPNOST DREŽNIŠKE VASI, Magozd 9, 5222 Kobarid 040 511 190 100317651

JEREBIČASTA ŠTAJERSKA KOKOŠ Število živali: Datum izvalitve živali:

7 kokoši + 1 petelin

Rejec:

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale 01 3203 995 100300296

Telefon: KMG MID:

10. marec 2011

KRANJSKA ČEBELA Rejec: Telefon: KMG MID: ID čebelnjaka:

Jožef Hauzer, Cogetinci 25, Cerkvenjak 031 433 860, 041 930 071 100483886 SI 201252

304


9 Kazalo Verzeichnis

305


KAZALO RAZSTAVLJAVCEV AUSSTELLERVERZEICHNIS

Razstavljavec Aussteller

Stran Seite

4 A d.o.o., Cvetlična 12, SI-2270 Ormož AALT d.o.o., Ferberjeva 14, SI-1000 Ljubljana ABK d.o.o., Marketing, inženiring, trgovina, Špruha 13, SI-1236 Trzin, Slovenija ABV kovinski izdelki d.o.o., Sela pri Dobu 3, SI-1296 Šentvid pri Stični Active S.r.l., Via Delmoncello 12, I-26037 San Giovanni in C. ADJA natura d.o.o., Jarška cesta 19, SI-1000 Ljubljana Adriatica spa, Strada Dogado 300, I-47017 Loreo Ageapol kmetijski program d.o.o., Bukovica 1, SI-5293 Volčja Draga Agrana Bioethanol GmbH, Industriegelände, A-3435 Pischelsdorf Agro banis d.o.o., Partizanska ulica 1, SI-3310 Žalec Agro invest Jože Križan s.p., Griblje 81, SI-8332 Gradac Agrocenter, trgovina d.o.o., Spodnja Senica 5, SI-1215 Medvode Agrocvet Drago Zupanič s.p., Gubčeva ulica 7, SI-2250 Ptuj Agro-Expo, Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemyslaw P. Kowalski, Garncarska 21, PL-76-210 Slupsk Agromehanika d.d. Kranj, Hrastje 52a, SI-4000 Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o., Gorjupova 11, SI-1000 Ljubljana Agromilk d.o.o., Markovo 6, SI-1240 Kamnik Agroremont d.o.o., Radgonska cesta 5, SI-2235 Sveta Trojica Agroruše d.o.o., Tovarniška cesta 27, SI-2342 Ruše Agrosaat d.o.o., Devova ulica 5, SI-1000 Ljubljana Agroservis Maksimiljan Vode s.p., Osredke 44, SI-1262 Dol pri Ljubljani AGROsolution GmbH & Co. KG, Estermannstrasse 12, A-4020 Linz Agrosoršak d.o.o., Leskovec 90, SI-2331 Pragersko Albatros.si, d.o.o., Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas Albin promotion d.o.o., Breg 8, SI-2322 Majšperk Alma in drugi d.n.o., Kocljeva ulica 1, SI-9250 Gornja Radgona Alu ograje Elšnik Lilijana s.p., Zlatoličje 127, SI-2205 Starše Ambasada zdravja Andreja Fras s.p., Travniška ulica 23, SI-9231 Beltinci Antichi sapori dell'umbria snc, Str. Madonna del Piano-Via Piscinello teverina 1/b, I-06132 Perugia Aquaemundus d.o.o., Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor Arcont IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, SI-9250 Gornja Radgona Arcus PRO d.o.o., Levstikova 1/b, SI-3000 Celje Armex armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica Atila GmbH, Goethestrasse 54a, D-68753 Waghäusel Atom d.o.o., Partizanska cesta 16, SI-9250 Gornja Radgona Avto Rajh d.o.o., Jeruzalemska cesta 1, SI-9240 Ljutomer Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota Avto-mat & Co. d.o.o., Ložnica pri Žalcu 14/a, SI-3310 Žalec B.3 S.r.l., Via U. Giordano, 56, I-37050 1 Vallese di Oppeano (VR) Bandelli d.o.o., Goriška cesta 19, SI-5271 Vipava Banka Koper d.d., Pristaniška 14, SI-6502 Koper Bartog d.o.o., Obrtniška 18, SI-8210 Trebnje Bayer d.o.o. Bayer CropScience, Bravničarjeva 13, SI-1000 Ljubljana Benedict d.o.o., Mestni trg 11, SI-1000 Ljubljana Bernardis Paolo, Corso Italija 79, I-34070 5 Sovodnje ob Soči Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p., Dol-Suha 3a, SI-3332 Rečica ob Savinji Bijol d.o.o., Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica Biodar - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana Biomasa d.o.o., Krnica 52, SI-3334 Luče Bohinjska sirarna d.o.o., Srednja vas v Bohinju 114, SI-4267 Srednja Vas v Bohinju Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p., Breg pri Polzeli 10b, SI-3313 Polzela Bonum d.o.o., Prelesje 33, SI-8232 Šentrupert Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki

306

98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 103 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 106 107 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 110


Brau d.o.o., Brezoviška cesta 9, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani Brückler Grosshadelsges.mbH. - Firmengruppe Kastner, Industriegelände 6, A-8380 Jennersdorf Bukev d.o.o., Kovaška cesta 100, SI-2344 Lovrenc na Pohorju Calze d.o.o., Breg 36b, SI-3313 Polzela Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota, Nemčavci 1D, SI-9000 Murska Sobota CeDo sp.z o.o., Ul. Nowowiejska 32, PL-55-08 Katy Wroclawskie, Poljska Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2/b, SI-9000 Murska Sobota Cerjak d.o.o., Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, SI-3000 Celje Cookinox d.o.o., Brinje, cesta I/55, SI-1290 Grosuplje Cesar Cotacachi, Mesarska cesta 28, SI-1000 Ljubljana Adriano Corsi S.p.A., Sovenza 20, I-34070 8 San Floriano del Collio - Števerjan Creina d.d. Kranj, Mirka Vadnova 8, SI-4000 Kranj Čebelarska zveza društev Pomurja, Lendavska 1, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, SI-1225 Lukovica Čeplak vulkanizerstvo d.o.o., Partizanska cesta 55, SI-9250 Gornja Radgona ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana Dawtona Zpow, Ul. Bieniewicka 22, Pl-05-870 Blonie, Poljska Dega S.A., Karnieszewice 5, PL-76-004 Sianów, Poljska Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, SI-1000 Ljubljana DLG e. V. (German Agricultural Society), Eschborner Landstrasse 122, D-60489 Frankfurt Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, Bakovci, Vrtna ulica 15, SI-9000 Murska Sobota Dom 3 d.o.o., Moše 30, SI-1216 Smlednik Dovžan d.o.o., Podljubelj 272, SI-4290 Tržič Drop shop d.o.o., Mrharjeva 8, SI-1210 Ljubljana Šentvid Društvo Arnika, Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota, Cankarjeva 13, SI-9000 Murska Sobota Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca, Sejmiška 1a, SI-6210 Sežana Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, Lendavska 1, SI-9000 Murska Sobota Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij, Glavni trg 13, SI-9240 Ljutomer Društvo zeliščarjev Pomurje, Rakičan, Lendavska 3, SI-9000 Murska Sobota Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, SI-2231 Pernica Mag. Andreas Ebner, Schörgelgasse 5, A-8010 Graz Ecolab d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4, SI-2000 Maribor Edward EU, s.r.o., L. Okanika 2, SK-94901 Nitra Ekoteh d.o.o., Vegova ulica 16, SI-3000 Celje Elementum - AG d.o.o., Poslovna cona A 35, SI-4208 Šenčur Embassy of the Federative Republic od Brazil to Ljubljana, Kongresni trg 2, SI-1000 Ljubljana Eme T&T d.o.o., Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor Emili - Emilija Pavlič s.p., Pot v Gaj 7, SI-6000 Koper Esal d.o.o., Anhovo 9, SI-5210 Deskle ETIKS d.o.o. Štore, Ob Dragi 3, SI-3220 Štore Euro globtrade, d.o.o., Voklo 49, SI-4208 Šenčur Eurobond Technologies OG, Kollerhofs. 69, A-9470 St. Paul Euronatura di Cotič Bruno, Str. della Mainizza 409, I-34170 11 Gorizia Eurotunnel S.r.l., Via Eligio Porcu 7, I-31040 2 Giavera del Montello Fabijan d.o.o., Vosek 6e, SI-2231 Pernica Famteh d.o.o., Gačnikova pot 2, SI-2390 Ravne na Koroškem Farmtech d.o.o., Prešernova ulica 40, SI-9240 Ljutomer Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Francetova ulica 6, SI-2380 Slovenj Gradec Firena d.o.o., Savska cesta 34, SI-4000 Kranj

307

111 111 111 111 112 112 112 113 113 113 113 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 119 120 120 120 120 121 121 121 121 122 122 122 122 123 123 123 123 124 124


Fitocenter d.o.o., Ravenska cesta 72, SI-9231 Beltinci Fotovolt d.o.o., Skakovci 15, SI-9261 Cankova Frigor d.o.o., Miren 117, SI-5291 Miren Jozef Frydryk-Pro Natura, Ul. Chwiram 88a, PL-78-600 Wałcz, Poljska Fužinar d.o.o. trgovina, storitve, inženiring, Ajdovščina, Batuje 83, SI-5262 Črniče G.T.S. Utensili snc, Via Ten. C. Laterza 1, I-70017 Putignano (BA) Gady Franz GmbH, Leibnitzer Strasse 76, A-8403 Lebring Gartenbaumschule Gerald Mandl, Waldsberg 30, A-8344 1 Bad Gleichenberg GIZ meso-izdelki Slovenije, Dimičeva 9, SI-1000 Ljubljana GKN Walterscheid GmbH, Hauptstrasse 150, D-53797 Lohmar GM Mustang, Marijan Fujan s.p., Hraše 5, SI-1216 Smlednik Gofer d.o.o., Motnica 7a, SI-1236 Trzin Goldoni S.p.a., Via Canale 3, I-41012 Migliarina di Carpi (M Gollenz Alexander s.p., Partizanska 16, SI-9250 Gornja Radgona Gomark d.o.o., Prekopa 10/b, SI-3305 Vransko Gorenc-Igor Stare s.p., Spodnji Brnik 81, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje GPZ z.o.o., Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor Gros d.o.o. Kranj, Ljubljanska cesta 4, SI-4000 Kranj Guabi Group, Rua das Magnólias 2405 – Jardim das Bandeiras, CEP 13050-089 Campinas/SP, Brazilija GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana – KUPUJEM SLOVENSKO GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana Haas dom - Vaš dom d.o.o., Bohova 78, SI-2311 Hoče Hargassner Ges.mbH Hackgut-Pellets-Heizung, Anton Hargassner Str. 1, A-4952 Weng Hartinger e. U., St. Nikolai I S. 2, A-8505 St. Nikolai im Sausal Heizomat GmbH, Salzburger Straße 50, A-5303 Thalgau Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p., Dolič 42a, SI-9263 Kuzma Hermes and Andreja Gačnik s.p., Kidričeva cesta 26, Dobrovce, SI-2204 Miklavž na Drav. polju Herz d.d., Grmaška cesta 3, SI-1275 Šmartno pri Litiji Hidria inženiring d.o.o., Godovič 150, SI-5275 Godovič Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o., Tacenska 90, SI-1210 Ljubljana Šentvid Hmezad Jeklo d.o.o., Pogačnikova 11, SI-2342 Ruše Hmezad KZ Gotovlje z.o.o., Gotovlje 71, SI-3310 Žalec Hödl Landtechnik GmbH, Ratschendorf 143, A-8483 Deutsch Goritz Holysz, Joanna Lukasiak, SGPO Nasz Sad, Pabierowice 3A, PL-05-604 Jasieniec, Poljska Hosekra d.o.o., Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slovenska Bistrica Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, A-4010 Linz Hyundai Avto Mlakar, Mlakar Marjan s.p., Partizanska cesta 38, SI-2230 Lenart v Slov. goricah I & J Trta d.o.o., Logi 12a, Zrkovci, SI-2000 Maribor Icemax d.o.o., Na Lipico 5c, SI-3230 Šentjur Ika, Žiri, d.o.o., Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola 8, SI-2311 Hoče Indihar Co. d.o.o., Knezov štradon 88, SI-1000 Ljubljana Indústrias Colombo, Rua Prudente de Morais, 273, Cep 15.830-000 Pindorama/SP, Brazilija INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o., Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas Inoks, d.o.o., Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota Inštitut Kon-cert Maribor, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o., Potok pri Komendi 12, SI-1218 Komenda Iskra Varjenje, d.o.o., Stegne 21-C/1, SI-1000 Ljubljana Itro d.o.o. PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 Trzin Itro d.o.o. Štore, Železarska cesta 3, SI-3220 Štore Izdelava sladoleda Šport Emruli Vahit s.p., Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 27, SI-5271 Vipava Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, SI-1000 Ljubljana Fritz Jeitler Futtermittel GmbH, Lutverci 20, SI-9253 Apače Jeklo-imex d.o.o., Cesta na Jezerca 8, SI-4240 Radovljica

308

124 125 125 125 125 126 126 126 126 126 127 127 127 127 128 128 128 128 129 129 129 130 131 131 131 131 132 132 132 132 133 133 133 134 134 134 134 135 135 135 135 135 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 139


JJ Trnovec d.o.o., Lesno Brdo 20a, SI-1360 Vrhnika Jorstik d.o.o., Boreci 15, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Kancler sistem d.o.o., Spodnja Gorica 56b, SI-2327 Rače Kapela vinogradništvo in vinarstvo d.d., Paričjak 22a, SI-9252 Radenci Karba mge, d.o.o. Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer Kasaška zveza Slovenije, Cesta 1. slovenskega tabora 16, SI-9240 Ljutomer Keter Organica d.o.o., Titova cesta 2a, SI-2000 Maribor Kimi d.o.o., Planjava 1, SI-1236 Trzin Kmečka zadruga Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, SI-8270 Krško Kmetija Janežič Stanko - izdelava suhomesnatih izdelkov, Pece 11, SI-1290 Grosuplje Kmetijska mehanizacija Trboje, d.o.o., Trboje 10, SI-4000 Kranj Kmetijska zadruga Lenart z.o.o., Industrijska ulica 24, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Cesta 15. brigade 2, SI-8330 Metlika Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o., Miklošičeva ulica 12, SI-2250 Ptuj Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o., Partizanska cesta 23, SI-9250 Gornja Radgona Kmetijska založba d.o.o., Stari trg 278, SI-2380 Slovenj Gradec Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p., Klanec 13, SI-1218 Komenda Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, SI-1000 Ljubljana Kmetijstvo Polanec d.o.o., Pleterje 34, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Partizanska cesta 6, SI-2000 Maribor KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p., Podlehnik 3e, SI-2286 Podlehnik KMS Malerič d.o.o., Ogulin 1a, SI-8344 Vinica Kogast Grosuplje d.d., Adamičeva cesta 36, SI-1290 Grosuplje Kolenc Gašper s.p., Zalog 3a, SI-1291 Škofljica Komteh d.o.o., Lackova ulica 15a, SI-9250 Gornja Radgona Konik, trgovsko podjetje d.o.o., Troblje 1, SI-2380 Slovenj Gradec Korotan, d.o.o., Kranj, Struževo 20, SI-4000 Kranj Kosport d.o.o., Janeče 23, SI-2390 Ravne na Koroškem Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p., Jevnica 4, SI-1281 Kresnice Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p., Visole 46, SI-2310 Slovenska Bistrica Kovaštvo Prelog Alojz s.p., Frana Kovačiča 10, SI-9241 Veržej Kovinostrugarstvo Martin Janžekovič s.p., Radovica 36, SI-8330 Metlika Kovintrade, mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, SI-3000 Celje Kozina Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, SI-4000 Kranj Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema, Obrtna ulica 9, SI-2366 Muta Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31, SI-6210 Sežana Krasinox - kovinski izdelki Pavel Trbižan s.p., Kazlje 21, SI-6210 Sežana Kremet d.o.o. Vipava, Goriška cesta 3, SI-5271 Vipava Krim d.o.o., Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Krovstvo Petrovič d.o.o., Industrijsko naselje 15, SI-2325 Kidričevo KWA Anlagenbau GmbH, Altenmarkt 180b, A-8280 Fürstenfeld Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana Landmaschinenhandel Üllen GmbH, Sicheldorf 1, A-8490 Bad Radkersburg Lango d.o.o., Rojčeva ulica 18, SI-1000 Ljubljana Larix GT d.o.o., Belska cesta 38, SI-4205 Preddvor Lavinox Branko Lavrenčič s.p., Vrhpolje 80d, SI-5271 Vipava Spółdzielnia Mleczarska "Lazur", Ul. Kaliska 44, PL-63-460 Nowe Skalmierzyce, Poljska Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, SI-9231 Beltinci Lentherm-invest d.o.o. Lenart, Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Lestako tim, Kostič Miodrag s.p., Muretinci 29, SI-2272 Gorišnica Lešnik Lenart d.o.o., Zgornji Žerjavci 33a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Le-tehnika d.o.o., Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj Lindap SKM d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 3, SI-3311 Šempeter LinFis d.o.o., Ljubljana, Grajzerjeva ulica 6, SI-1260 Ljubljana - Polje Linzer Agro Trade GmbH, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz LKS d.o.o., Črešnjevci 215, SI-9250 Gornja Radgona Lončarič-montaža d.o.o., Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci Lončarski izdelki Zelko Franc, Pečarovci 90, SI-9202 Mačkovci Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o., Selca 163, SI-4227 Selca

309

140 140 140 141 141 141 141 142 142 142 142 142 143 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 150 150 150 151 151 151 151 151 152 152 152 152 153 153 153 153 154 154 154 155


Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, SI-1000 Ljubljana L'Quedra Franc Burnik s.p., Zg. Vetrno 16, SI-4294 Križe M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Vučja vas 29a, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, SI-9245 Spodnji Ivanjci Marchesan implementos e máquinas agrícolas “tatu”S.A., Avenida Marchesan, 1979, CEP: 15994-900 Mat o/SP, Brazilija Maspex GMW Sp. Z o.o. S.K.A., grupa WADOWICE , Ul. Chopina 10, PL-34-100 Wadowice, Poljska Mauch GmbH & Co. KF, Mattighofnerstrasse 7, A-5274 Burgkirchen Mauta - Maurič Otmar s.p., Obrtna ulica 7, SI-2366 Muta Mebi, d.o.o., Makole 47, SI-2321 Makole Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, SI-9207 Prosenjakovci Mediteranski inštitut za monitoring, Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Poljana 1, SI-2391 Prevalje Meko d.o.o., Linhartova ulica 15, SI-1000 Ljubljana Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota, Arhitekta Novaka 5, SI-9000 Murska Sobota Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Uprava za obrambo Maribor, Ulica heroja Bračiča 2, SI-2000 Maribor Mizarstvo Sitar Branko s.p., Soboška cesta 15, SI-9240 Ljutomer Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, SI-3301 Petrovče Montana indústria de máquinas LTDA, Rua Francisco Dal Negro, n° 3400, S o José dos Pinhais/PR, Brazilija Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p., Novake 16, SI-2319 Poljčane MOP Pelko d.o.o., Visoko 8, SI-4212 Visoko Moses Roith Werkzeuge, Rudolfstr. 14, D-87437 Kempten Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo, Testenova ulica 47, SI-1234 Mengeš Nabko Holding Group LTD, 61A, Pirinski prohod Str., BG-1000 Sofia Niederl GmbH, Ebersdorf 5, A-8342 Gnas Niko Nikolaj Šraml s.p., Orehovica 23a, SI-5272 Podnanos Nipret d.o.o., IOC Zapolje III/5, SI-1370 Logatec NMC d.o.o. Logatec, Došce 4, SI-1370 Logatec Noele, kreativne rešitve, d.o.o., Dunajska cesta 129, SI-1000 Ljubljana Nova KBM, Vita Kraigherja 4, SI-2000 Maribor Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje, Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota Nutri Vita d.o.o., Nemčavci 25, SI-9000 Murska Sobota Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, SI-1000 Ljubljana Okechamp S.A., ul. Dąbrowskiego 259, PL-60-406 Poznań, Poljska Oljarna Štumperger, Karel Štumperger, Rošnja 5D, SI-2205 Starše Optika Clarus, Planeta d.o.o., Šmartinska cesta 152, SI-1000 Ljubljana Ortopedica d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 27, SI-2000 Maribor P & F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Kidričeva ulica 2, SI-9240 Ljutomer P & F Jeruzalem Ormož d.o.o., Kolodvorska 11, SI-2270 Ormož Panonija.net, oglaševanje in storitve, Slavko Rajšp s.p., Plitvički Vrh 7, SI-9250 Gornja Radgona Panpan d.o.o., Moste 15, SI-4274 Žirovnica Panvita d.d., Rakičan, Lendavska 5, SI-9000 Murska Sobota Parnad d.o.o., Cesta v Gorice 33, SI-1000 Ljubljana Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p., Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana Perko tehtnice d.o.o., Zalog 2, SI-4204 Golnik Petrokemija, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina Phejton d.o.o., Češnjica 37, SI-4228 Železniki Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače Pioneer semena holding GmbH Parndorf PHS Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota, Markišavska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Pir, Ines Geisler s.p., Trg svobode 26, SI-2310 Slovenska Bistrica Pišek - Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah

310

154 156 156 156 156 157 157 157 167 158 158 158 159 158 159 160 160 160 160 161 161 161 161 162 162 162 163 163 163 163 162 164 164 164 165 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 167 167 168 168 168 168 168 169


Pitt d.o.o. Nova Gorica, Partizanska 55, SI-5000 Nova Gorica Plastic Puglia s.r.l., Via Aldo Moro, 3, I-70043 Monopoli (BA) Plevnik d.o.o., Podsmreka 24, SI-1356 Dobrova Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, SI-2000 Maribor Podjetje Trg, trgovina d.o.o., Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana Polibet Kft, Jokai u. 2, H-3553 Kistokaj Poljska Ekologija, ul.Miodowa 14, PL-00-246 Warszawa, Poljska Pomurske mlekarne, d.d. Murska Sobota, Industrijska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Poslovne storitvve in kovinarstvo Bojan Černe s.p., Studenec 14, SI-8210 Trebnje Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p., Lutverci 68, SI-9253 Apače Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H., Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Maxtop", Ul. Fabryczna 10, PL-41-260 Sławków, Poljska Pretent d.o.o., Hruševo 94, SI-1356 Dobrova Prillinger, d.o.o., Arja vas 101, SI-3301 Petrovče PRIVOM Elektronik d.o.o., Cesta IX/9, SI-3320 Velenje Profi kmet d.o.o., Prekopa 50, SI-3305 Vransko Pro-Intex, Gewerbestr. 19, A-4642 Sattledt PromodSolar d.o.o., Dunajska cesta 111, SI-1000 Ljubljana PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies, Celjska cesta 24b, SI-3212 Vojnik PS Mercator d.d., Izvršno področje Veleprodaja, Slovenčeva 25, SI-1000 Ljubljana R.M. International d.d. Ribnica, Lepovče 23, SI-1310 Ribnica Radenska d.d. Radenci, Boračeva 37, SI-9502 Radenci Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona Raiffeisen d.o.o., Industrijska ulica 8, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema, Kropa 2a, SI-4245 Kropa Rar novi d.o.o., Stegne 15, Cesta IV, SI-1000 Ljubljana Rauter zanesljiv strelovod, Vizore 17, SI-3203 Nova Cerkev Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur Rejes Sebstjan Roj s.p., Bevkova ulica 1, SI-6215 Divača Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, RS-21000 Novi Sad Rinderzucht Steiermark, Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben Roland d.o.o., Na livado 8, SI-3240 Šmarje pri Jelšah ROLTEK d.o.o., Želodnik 19, SI-1233 Dob Romaks Kranj d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 23, SI-4000 Kranj Roto Podjetje za predelavo in trženje d.o.o., Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota Rotometal d.o.o., Studenec pri Krtini 14, SI-1233 Dob Sadjarstvo Smodiš, Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci Salomon d.o.o. Ljubljana, Papirniški trg 17, SI-1260 Ljubljana - Polje Sano, sodobna prehrana živali d.o.o., Hajdoše 41b, SI-2288 Hajdina Sap tecnica di Sergio Pozar, Via Rosseti 45/a, I-34141 Trieste Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo, Draža vas 5, SI-3215 Loče pri Poljčanah Satler okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice Schauer Agrotronic GmbH, Passauer Strasse 1, A-4731 Prambachkirchen Schloffer in Drevenšek d.o.o., Apače 276, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju Schmelzer & Pišek d.o.o., Breg 38, SI-2322 Majšperk Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana Servostan d.o.o., Kraigherjeva ulica 26, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Si-ja d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Silvester Košmrlj suha roba s.p., Podklanec 24, SI-1317 Sodražica Sindikat kmetov Slovenije, Celovška cesta 135, SI-1107 Ljubljana Sinerg d.o.o., Kolodvorska cesta 28, SI-6230 Postojna SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, SI-3311 Šempeter Skiro d.o.o., Reška cesta 27, SI-3312 Prebold Slaščičarna Milaim Derviši s.p., Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona Slodoor's Robert Slana s.p., Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, SI-1506 Ljubljana Slovensko združenje rejcev konj pasme Haflinger, Kokra 42, SI-4205 Preddvor Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Sojos d.o.o., Ulica Štefana Kovača 6, SI-9224 Turnišče Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi

311

169 169 169 170 170 170 171 171 171 171 172 172 172 172 173 173 173 173 173 174 174 174 174 175 175 175 175 176 176 176 177 177 177 177 178 178 178 178 179 179 179 179 180 180 180 180 181 181 181 181 182 182 182 182 183 183 183 183 184 184


ST Vrbek d.o.o., Rimska cesta 34, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Stražaplastika d.d., Hum na Sutli 123, HR-49231 Hum na Sutli Strnad Nada s.p., Prisojna 33, SI-2000 Maribor Strojegradnja in viličarji Horvat, Anton Horvat s.p., Na prehodu 32, SI-2000 Maribor Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p., Radoslavci 19, SI-9243 Mala Nedelja Struc Kovačija Muta d.o.o., Kovaška 19, SI-2366 Muta Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o., Koroška cesta 51, SI-2366 Muta Struc Tokos d.o.o. Tržič, Cankarjeva cesta 9, SI-4290 Tržič Struc Tovarna kos in srpov d.o.o, Kovaška cesta 100, SI-2344 Lovrenc na Pohorju STS Print SSC, Stancionna 14, BG-5300 Gabrovo Szombati Janos - Grund, Esze Tamas u. 30, H-5671 Bekescsaba Šebenik - livarstvo, ključavničarstvo Urban Šebenik s.p., Tržaška cesta 315, SI-1000 Ljubljana Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p., Spodnji Gabernik 22, SI-3241 Podplat T.S.P. Oprema d.o.o., Starše 73a, SI-2205 Starše Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici, Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici Tara, Rade Stamenkovič s.p., Radvanjska cesta 76, SI-2000 Maribor Tech-Trade.at Ing. Wolfgang Schmelzer, Kalch 2, A-8385 Neuhaus /Klb. Tecnozoo di Vanzetto G & C snc, Via Piave 120, I-35017 Torreselle di Piombino Tehnomatika d.o.o., Zdraviliška 11, SI-3270 Laško Tehnos d.o.o. Žalec, Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec Temmel Erich Landtechnik, Oberschwarza 62, A-8471 Spielfeld Andrej Terpin srl, Via Brigata Casale 3, I-33100 1 Trieste Terpin Import Export S.p.A., Via III. Armata 179, I-34170 11 Gorizia Tiba elektromotorji d.o.o., Bravničarjeva 20, SI-1000 Ljubljana TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice Tilt d.o.o., Brnčičeva 13, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Franz Tischler, Oberspitz 7, A-8483 Deutsch Goritz Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2a, SI-9253 Apače TPGozd Miha Jurančič s.p., Cesta Staneta Žagarja 50c, SI-4000 Kranj TPV Prikolice d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 13, SI-8250 Brežice Trakom d.o.o., Zadobrova 69, SI-3211 Škofja vas TrgoAgro d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper Trgodom No. 1 d.o.o., Zapuže 10b, SI-4275 Begunje na Gorenjskem Trgovina MKM, Karmen Hojnik s.p., Rošpoh-del 8, SI-2351 Kamnica Trgovsko podjetje Lar d.o.o., Cesta k Tamu 9, SI-2000 Maribor Tridom d.o.o., Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana Trisa, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem Trsničarska zadruga Žiher z.o.o., Bresnica 22, SI-2273 Podgorci Trudi d.o.o., Žagarska cesta 21, SI-1291 Škofljica Turopolje Murska Sobota d.o.o., Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p., Grabonoš 27, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Uniforest d.o.o., Dobriša vas 14a, SI-3301 Petrovče Unior Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, SI-3214 Zreče Utensili Italia srl, Via Cesare Contegiacomo Z.I., I-70017 Putignano (BA) Vaš profit d.o.o., Gortina 145b, SI-2366 Muta Vega produkt Murski Petrovci d.o.o., Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina Veleposlaništvo Češke republike, Riharjeva 1, SI-1000 Ljubljana Veleposlaništvo Republike Poljske, Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana Veriga K.F. d.o.o., Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce Vi-ja d.o.o., Gotovlje 111 c, SI-3310 Žalec Vina Fleisinger, Spodnji Ivanjci 31, SI-9245 Spodnji Ivanjci Vinag Sadjarstvo in vinarstvo d.d., Trg svobode 3, SI-2000 Maribor Vinakoper d.o.o., Šmarska cesta 1, SI-6000 Koper Vinakras z.o.o. Sežana, Sejmiška pot 1a, SI-6210 Sežana Vinar Kupljen d.o.o., Okoslavci 2a, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Vindija d.d. Prehrambena industrija, Me imurska 6, p.p. 141, HR-42000 Varaždin Vina Avos, Jože Kocuvan, Sovjak 30, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Vinska družba Slovenije, d.o.o., Kongresni trg 14, SI-1000 Ljubljana Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Zadružna cesta 9, SI-5212 Dobrovo v Brdih Vreček Agro, d.o.o., Kranj, Mirka Vadnova 22, SI-4000 Kranj Vzorec Raka d.o.o., Gmajna 13, SI-8274 Raka

312

184 184 185 185 185 185 186 186 186 186 187 187 187 187 188 188 188 188 189 189 189 189 190 190 190 191 191 191 191 192 192 192 193 193 193 193 194 194 194 194 195 195 195 195 196 197 196 196 197 197 197 197 198 198 198 198 199 199 199 200 200


Weku Handelsges.m.b.H, Hauptstr. 61, D-67829 Callbach Wine route of Zala County, Bocskai u. 1, H-8790 Zalaszentgrot Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamičeva cesta 40, SI-1290 Grosuplje Wolf sistem d.o.o., Grajska cesta 6, SI-2312 Orehova Vas WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor Yacuda, Jacuda.eu, Raziskave in razvoj mehatronike Jadranko Cupać s.p., Slamnikarska cesta 3a, SI-1230 Domžale Za varjenje d.o.o., Šolska ulica 3, SI-1241 Kamnik Zaccaria s.r.l., Via E. Fermi 350, I-41055 Montese (MO) Zadruga za razvoj čebelarstva z.o.o., Plese 9a, SI-9000 Murska Sobota Zadružna zveza Slovenije z.o.o., Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p., Jakčeva ulica 40, SI-1000 Ljubljana Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, SI-2507 Maribor Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova cesta 5, SI-8000 Novo mesto Zavod Slovino, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona Zdravilišče Radenci d.o.o., Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Mestni trg 2, SI-1000 Ljubljana Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, Iška vas 63a, SI-1292 Ig Združenje turističnih kmetij Slovenije, Trnoveljska cesta 1, SI-3000 Celje Zeleni - sistemi d.o.o., Benčičeva ulica 29, SI-6210 Sežana Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec Zupan d.o.o., Celestrina 3, SI-2229 Malečnik Zupan-trade d.o.o., Ločica 66a, SI-3313 Polzela Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3, Rodica, SI-1230 Domžale Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis, Postružnikova 14, SI-9240 Ljutomer Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana Žagar Marjeta s.p., Slamnikarska cesta 4, SI-1230 Domžale

200 200 201 201 201 201 202 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 204 205 205 205 205 206 206 206 206 207 207

Široka potrošnja / Konsumwaren Akra d.o.o., Koprivnica 1, SI-8282 Koprivnica Čeh Ana s.p. Domača obrt lesna galanterija, Tibolci 4a, SI-2272 Gorišnica FA DA d.o.o., Kidričeva 2b, SI-3320 Velenje Feida d.o.o., Črna vas, Ob Farjevcu 34, SI-1000 Ljubljana Frizerski studio D in gostinstvo Darinka Vidovič s.p., Razvanjska cesta 44, SI-2000 Maribor Haliti Shefkije s.p., Sokolska 41, SI-2000 Maribor Hua nan d.o.o., Na Farjevcu 34, SI-1000 Ljubljana Lastovica d.o.o., Gameljska cesta 2, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Martonne Stejer, Vasar utca 23, H-8800 Nagykanizsa Rosa moda d.o.o., Trg svobode 11, SI-3325 Šoštanj Trgovina Anemari Daniel Antolin s.p., Odranci, Vezna ulica 2, SI-9233 Odranci Trgovina David Selvi Haliti s.p., Zrinjskega ulica 19, SI-2000 Maribor Trgovina Lea Kotorčevič Prelič Lea s.p., Nemčavci 1/d, SI-9000 Murska Sobota Trgovina Leonteja, Mateja Kotorčević s.p., Markišavci 16/e, SI-9000 Murska Sobota

208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 210 210 210 210

Gostinstvo / Gastwirtschaft Bistro Partis, Katja Gomboc Korošak s.p., Radgonska cesta 6, SI-9252 Radenci Frizerski studio D in gostinstvo Darinka Vidovič s.p., Razvanjska cesta 44, SI-2000 Maribor Gostišče pri Antonu Jože Braček s.p., Cerkvenjak št. 28, SI-2236 Cerkvenjak Herbert's Grill, Deutsch Goritz 10, A-8483 Deutsch Goritz Kora, Katka Kovačec s.p., Flisova ulica 15, SI-2311 Hoče Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Pernuš d.o.o., Brinje c. I/1, SI-1290 Grosuplje Pivovarna Kostanj Primož Žnuderl s.p., Ptujska cesta 45, SI-9250 Gornja Radgona Restavracija Gala žar Ljubiša Aleksič s.p., Loška ulica 10, SI-2000 Maribor Senzor trade d.o.o., Prušnikova 8, SI-1000 Ljubljana Zupan Stanislav s.p. Gledališka kavarna Maribor, Slovenska 27, SI-2000 Maribor

211 211 211 211 211 212 212 212 212 212 213

313


Zabaviščni park / Vergnügungspark Antena d.o.o. Ljubljana, Poljanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana

213

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije / Ministerium für Landwirtschafts, Forst und Ernährung der Republik Slowenien Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana 216 218 Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, SI-1000 Ljubljana Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, SI-1000 Ljubljana 219 Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33, SI-1000 Ljubljana 220 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana 222

Kmetijsko in živilsko šolstvo Slovenije / Landwirtschafts-und Nahrungsmittelschulen Sloweniens Konzorcij biotehniških šol Slovenije, Sevno 13, SI-8000 Novo mesto Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, SI-2000 Maribor Biotehniška šola Rakičan, Lendavska 3, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, SI-4202 Naklo Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, SI-1000 Ljubljana Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana Biotehniški izobraževalni center, Medpodjetniški izobraževalni center, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma, Sevno 13, SI-8000 Novo mesto Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo, Park mladih 3, SI-2000 Maribor Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36, SI-6230 Postojna Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, SI-3000 Celje Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Volkmerjeva 19, SI-2250 Ptuj Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, SI-3230 Šentjur Tehniški šolski center Nova Gorica -Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 29, SI-5290 Šempeter pri Gorici Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, SI-2311 Hoče Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Vipavska cesta 13, SI-5000 Nova Gorica Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Vipavska cesta 11c, SI-5270 Ajdovščina

Naravni parki Slovenije / Naturparks in Slowenien Krajinski park Goričko, Grad 191, SI-9264 Grad Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled Krajinski park Kolpa, Adlešiči 15, SI-8341 Adlešiči Kozjanski park, Podsreda 45, SI-3257 Podsreda Krajinski park Radensko polje - Center Grajski vrt Boštanj d.o.o., Veliko Mlačevo 59, SI-1290 Grosuplje Krajinski park Strunjan, Pacug 10, SI-6320 Portorož - Portorose Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, SI-6215 Divača Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana Naravni park Julijsko Predgorje, Piazza del Tiglio 3, I-33010 1 Resia Narodni park Nockberge, Reichenau 117, A-9565 Ebene Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 280, SI-1357 Notranje Gorice

314

224 226 228 230 234 236 237 238 239 243 245 247 249 251 252 253 257 259 260

262 262 263 263 264 264 265 265 266 266 267


10 Oglasi Anzeigen

315
www.bolha.com

novo & st a nakup & p ro rodaja izdelki & storitve

Vsak dan veÄ? kot:

300.000 300.000 oglasov 1.300 1.300 spletnih trgovin 100.000 100.000 dnevnih obiskov


Je že čas za nov stroj stroj? Lizing opreme in strojev. Za kakovostno in uspešno poslovanje potrebujete dobro in sodobno opremo. Dober lizing vam olajša investicije, nujne tako za uspešno poslovanje kot tudi za osebno potrošnjo. SKB Leasing d. o. o., Ajdovščina 4, Ljubljana, tel.: (1) 300 50 00, faks: (1) 433 61 81, www.skb-leasing.si, info@skb-leasing.si Ljubljana, tel.: (1) 300 50 30, faks: (1) 430 54 79 Koper, tel.: (1) 300 50 80, faks: (1) 430 54 76 Celje, tel.: (1) 300 50 61, faks: (1) 430 54 77 Maribor, tel.: (2) 231 03 30, faks: (1) 430 54 77 Novo Mesto, tel.: (1) 300 50 71, faks: (1) 430 54 78

D Dober ober posel.


vet Do ivite s nike – te h kmetijskeem mestu! v s e na e n

Hannover / Nemčija 15. – 19. november 2011 Ekskluzivni dnevi 13. / 14. november TRAVEL VERONIKA, Helena Bizjak Zerovnik Tel.: 01 565 50 90, E-Mail: helena@travel-veronika.com

www.agritechnica.com www.facebook.com/agritechnica


35% sejemski popust! Podjetni‰ki poklic je eden najzahtevnej‰ih. Podjetje je kot sestavljanka, v kateri se morajo ujeti vsi dejavniki: osebni cilji podjetnika, zaposleni, trÏne priloÏnosti in poslovni procesi. LaÏje je, ãe vam kdo pri tem stoji ob strani. Zaupajte Podjetniku. Podjetnik vam bo vsak mesec prinesel podjetni‰ke izku‰nje in nasvete, trÏne priloÏnosti ter kratka in jasna opozorila glede predpisov.

+ redna priloga SVETOVALEC na straneh revije

Naročite se na revijo Podjetnik! Z naročilom pridobite geslo za dostop do arhiva znanja na www.podjetnik.si in pravico do objave brezplačnega malega oglasa na Podjetnikovih spletnih straneh in v reviji.

Najhitreje gre po faksu: 01/519 34 96 Redna letna naročnina na revijo Podjetnik znaša 120 EUR. (cena vključuje 8,5% DDV). Naročniki imajo 5% popust.

Revijo Podjetnik naročam s 35% sejemskim popustom za prvo leto v vrednosti 78 EUR (z DDV), naročilo velja do pisne odpovedi naročnika. Revijo Podjetnik želim prejemati na naslov: ime in priimek podjetje/organizacija naslov davčni zavezanec

DA

NE

e-mail

davčna št.

datum

podpis (in žig)

telefon

Revija Podjetnik, OZS, Celovška 71, Ljubljana, www.podjetnik.si


Izdajatelj: Herausgeber: Pomurski sejem d.d. Organizator sejma: Messeorganisation: Pomurski sejem d.d. Uredil: Redaktion: Eklipsa s.p., Lenart Prevod: Übersetzung: Ekoncept d.o.o., Lenart Prelom: Satz: Eklipsa s.p., Lenart Tisk: Druck: Tiskarna Klar, Murska Sobota

Zaključek redakcije: 30. 7. 2011 Redaktionsschluß: 30. 7. 2011

Izdajatelj ne prevzame odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Der Herausgeber übernimmt keine Verantwortung für ungenaue Daten und Fehler in den erhaltenen Unterlagen.


Visit Brazil at Hall A 49 AGRA – International Agricultural - Food Fair th

Gornja Radgona, Slovenia – August 20 - 25, 2011 Veleposlaništvo Federativne Republike Brazilije, Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: (+) 386 1 244 24 00 mail@brazil.si

Your gateway to do business with Brazil!

www.brasilglobalnet.gov.br

AGRA 2011 - Katalog razstavljavcev  

Katalog razstavljavcev za sejem AGRA 2011

AGRA 2011 - Katalog razstavljavcev  

Katalog razstavljavcev za sejem AGRA 2011

Advertisement