Page 1

Course Syllabus 04-700-202 วิธีการเชิงเลขสําหรับงานวิศวกรรม (Numerical Methods for Engineering) 1. สาขา/สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา / วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2. รหัสวิชา จํานวนหน8วยกิต

04-700-202 3(3-0-6)

3. วิชาบังคับก8อน

13-011-142 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) การคํานวณเลขทศนิยม และการป-ดเศษ วิธีการคํานวณซ้ํา วิธีการเชิงตัวเลขของระบบสมการ แบบไม6เชิงเส7น วิธีก ารหารากของสมการ แบบตั ดครึ่ ง แบบนิ วตันราฟซันส และแบบซีแคนท การหา คําตอบของระบบสมการแบบโดยตรง การหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส7นแบบวิธีการกําจัดของเกาส การแยกองคประกอบของเมตริกซ การประมาณค6า การประมาณค6าโดยวิธีของนิวตัน การดิฟเฟอเรนชิ เอทเชิงตัวเลข การอินเกรตเชิงตัวเลข การหาคําตอบของระบบสมการดิฟเฟอเรนเชียน 5. วัตถุประสงคDของรายวิชา 5.1 เพื่อให7นักศึกษาเข7าใจถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงเลขโดยใช7คอมพิวเตอร 5.2 เพื่อ นํา ระเบี ย บวิ ธีเ ชิ ง ตั วเลขมาใช7 แ ก7ป- ญหางานทางด7 านวิศ วกรรมที่เ ปB นป- ญหาทาง คณิตศาสตรที่มีความซับซ7อน 5.3 เพื่อให7นักศึกษาได7ฝDกทดลอง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณด7วยระเบียบวิธีเชิง ตัวเลขในรูปแบบวิธีการต6างๆ จากที่ได7ศึกษาในชั้นเรียน 6. เกณฑDการวัดผล Assignment Mid Term1 Mid Term2 Final Class attendance

20% 20% 25% 25% 10%


7. หัวขJอการเรียนการสอน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เรื่อง Introduction to MATLAB System of Linear Algebraic Equations Interpolation and Curve Fitting Roots of Equations Numerical Differentiation Numerical Integration Initial Value Problems Two-Point Boundary Value Problems Symmetric Matrix Eigenvalue Problems

8. วัสดุและอุปกรณD 8.1 เครื่องคอมพิวเตอร, โปรเจ็คเตอร 8.2 เอกสารใบงาน (Implement on MATLAB) 9. ตําราอJางอิง 9.1 สุชาติ จันทรจรมานิตย, “ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับงานวิศวกรรม”, 19 ก.ย. 52 9.2 ปราโมทย เดชะอําไพ และ นิพนธ วรรณโสภาคย, “ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม”, สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2553 9.3 JAAN KIUSALAAS, “Numerical Methods in Engineering with MATLAB”, CAMBRIDGE UNIVERSITY

Course Syllabus  

Numerical Method

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you