Page 1

ภ “ ภ ภ ICT ภ ภ ภ â€? 12-14 .. 53 ภ ! ภ  " ! ภ !" ##  

 ŕ¸

8.30-12.00

{

13.00-16.00

8.30-12.00

 1 : -  ภE-mail Hotmail (6 7"#8 #9 8 ) - * 69%#6  7ภภ Social Network && #. ภ!Bภ(

- #6  7ภภ http://www.kruthaitak1.ning.com (&' # ภ) - &' ภ#  ภ, ภภ7ภ ภ, ภ*L M

- ภ*ภ9& Profile 8 %P&  % 8 , ภ& 8 # M

- ภ% Theme - ## &-ภ7ภ

- ภ&9% & & ภ*8#8

- ภภ# ภ R -

- )ภ*ภ% & ภ# - ภ#  %P%ภ 7ภwww.google.co.th ( Pภ ภ# # ภ ) - )ภ Blog - ภ& *P Blog - ภ , ภ  ภ%T 

- ภ %P (#6  7ภ ' ) - ภ 6 %P7ภkruthaitak1.ning.com ภU P - ภ%V# ภ7ภ 2: - ภ Album P 

Social network ภ- #6  7ภภ Photopeach -  ŕ¸

Photopeach - #ภ PP 

Photopeach - % *8, *ภ9&  76 P Album

Photopeach - "6) %P, ภภ%ภ ' P - # *P Story & Spiral - ภ 6 Album P9%9  M

Social network ภ- ภ 6 Album P9%9 Blog #&B' 8 - #ภภ  7ภMS-Office word, excel, powerpoint etc. - ภ 6ภ Upload &B' Web M . * ภ& Download & $%&  'ภ  .ภภ(" $ )$" * . $& + http://www.kruthaitak1.ning.com


ภ “ ภ ภ ICT ภ ภ ภ â€? 12-14 .. 53 ภ ! ภ  " ! ภ !" ##  

 ŕ¸

{

8.30-12.00

 3: - & P Block - ภ , , *ภ9& Video 7ภyoutube Blog M

- ภ ภR ภ-L 7ภPhotopeach 6 Blog M

- ภ 6ภ E-book 9%9 ISSUU * 6 9 # M

- $% #97ภภ &9% # ภ# 

$%&  'ภ  .ภภ(" $ )$" * . $& + http://www.kruthaitak1.ning.com

สรุปหัวข้อสัมมนาจริง  
สรุปหัวข้อสัมมนาจริง  

โครงการสัมมนาการบูรณาการการใช้ ICT เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

Advertisement