Page 1

การควบคุมการทำางานของโปรแกรมคำาสั่ ง for

รหัสวิชา ง 31101 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น

โดย ครู เอกชัย ฉิมพลอย


คำำสัง่ วนรอบกำรทำำงำน (LOOP)


คำำสัง่ FOR


FLOWCHART คำำสัง่ วนรอบกำรทำำงำน (LOOP) Start i=1 i<=4 yes i++ Print “Enter Number”

no

Stop


คำำสัง่ วนรอบกำรทำำงำน (LOOP)

ตัวอย่ างโปรแกรมคำาสั่ ง for


คำำสัง่ วนรอบกำรทำำงำน (LOOP)

ผลลัพธ์ โปรแกรมคำาสั่ ง for


แบบฝึ กหัด1

#include<stdio.h> main() { int i=0; do { printf(“i = %d”,++i); } while (i<10); } โปรแกรมนีจ้ ะแสดงผลอย่ างไร ก. 0-9 ข. 1-9 ค. 1-10 ง. วนลูปไปเรื่อยๆ


แบบฝึ กหัด 3

int x=0; while (x < 6) { }

printf(“%d”,x); x++;

ผลลัพธ์ ของตัวแปรคือข้ อใด ก. 0123456 ข. 012345 ค.12345

ง.123456


สรุ ปเนื้ อหำท้ำยบท


สรุ ปเนื้ อหำท้ำยบท


สรุ ปเนื้ อหำท้ำยบท


แบบฝึ กหัด จงเขียนโปรแกรมแสดงค่ า 1 ถึง 10 ใช้ จงเขียนโปรแกรมแสดงค่ า 10 ถึง 1

while

จงเขียนโปรแกรมแสดงบวกเลข 1ถึง 10

จงเขียนโปรแกรมแสดงแสดงเลขคู่ ระหว่ าง 0-50


แบบฝึ กหัด

 จงเขียนโปรแกรมทีม ่ กี ารวนรับจำานวนเต็มเข้ ามาจนกว่ าผู้ใช้ จะป้อนจำานวน

-999 จะแสดงข้ อความออกจากโปรแกรม ตัวอย่ าง input โปรแกรม Enter number : 4 Enter number : 3 Enter number : 6 Enter number : -999 Exit Program


แบบฝึ กหัด

 เขียนโปรแกรมพิมพ์รูปดังต่อไปนี้ โดยใช้ for

* ** *** **** ***** ******

****** ***** **** *** ** *

14

การควบคุมการทำงานของโปรแกรมคำสั่ง for  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you