Page 1

ชนิดและรู ปแบบของข้ อมูลในภาษาซี รหัสวิชา ง 31101 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

โดย ครู เอกชัย ฉิมพลอย


ชนิดและรู ปแบบของข้ อมูลในภาษาซี ในการเขียนโปรแกรม รู ปแบบข้ อมูลทีใ่ ช้ จะแบ่ งออกเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้  ข้ อมูลและตัวแปรชนิดจำานวนเต็ม  ข้ อมูลและตัวแปรชนิดเลขมีจุดทศนิยม  ข้ อมูลและตัวแปรชนิดอักขระ  ข้ อมูลและตัวแปรแบบสตริง 2


ชนิดข้ อมูล (Data type) และขอบเขตการจัดเก็บในภาษาซี แบบข้ อมูลหรือชนิดของตัวแปรต่ าง ๆ ทีก่ าำ หนดไว้ในภาษาซีประกอบด้ วย char ชนิดของตัวอักษรหรืออักขระ short ชนิดจำานวนเต็มปกติ int ชนิดจำานวนเต็มปกติ เก็บค่ าได้ มากกว่ า short long ชนิดจำานวนเต็มทีม่ คี วามยาวเป็ น 2 เท่ า float ชนิดเลขมีจุดทศนิยม double ชนิดเลขทีม่ จี ุดทศนิยมความยาวเป็ น 2 เท่ า

3


การประกาศตัวแปรในภาษาซี

การประกาศชื่อตัวแปรในภาษาซีสามารถทำาได้ ดงั นี้ <ชนิดข้ อมูล> <ชื่อตัวแปร>; ตัวอย่ างเช่ น

char ch;

double height;

int num; float width; 4

ชนิดและรูปแบบของข้อมูลในภาษาซี  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you