Page 1

คำำสั่ งในกำรรับข้ อมูลเบือ้ งต้ น รหัสวิชา ง 31101 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

โดย ครู เอกชัย ฉิมพลอย


กฎเกณฑ์ กำรเขียนคำำสั่ ง (Rules)  ใช้อกั ษรตัวเล็กในการเขียนโปรแกรม  ประกอบด้วยส่ วนย่อย ๆ โดยใช้ปีกกา “{ }” เป็ นตัวกำาหนด ขอบเขต  ฟังก์ชนั่ แรกต้องเป็ น main() เสมอ  ใช้เครื่ องหมาย ; (semi colon) เป็ นตัวกำาหนดการสิ้ นสุดของคำาสัง่ ใช้เครื่ องหมาย , (comma) เป็ นตัวคัน่ ตัวแปรและพารามิเตอร์ ต่างๆ  ใช้เครื่ องหมาย /* */ เป็ นการกำาหนดข้อความ ที่ไม่ตอ้ งการให้ คอมไพเลอร์ปฏิบตั ิงาน


ตัวอย่ ำงโปรแกรม # include <stdio.h> main () { printf(“This is my first C Program.”); } เป็ นโปรแกรมสั่ งพิมพ์ข้อควำม “This is my first C Program.”


โปรแกรมแรก 

ลองเปิ ด TC ขึ้นมาแล้วเขียนโปรแกรม ดังนี้

กด CTRL + F9 เพื่อ Run เมื่อ Run เสร็ จ กด ALT + F5 เพื่อดูผลการ Run


อธิบาย

Header File ฟังก์ชนั่ main เริ่ มทำางานเป็ นที่แรก

ฟังก์ชนั่ printf ส่ งข้อมูลไปที่หน้าจอ


โครงสร้ าง (Structure) ของภาษาซี 

บรรทัด #include<stdio.h> ทำาหน้าที่บอกคอมไพล์ของภาษา C ให้นาำ แฟ้ ม stdio.h จากคลังชุดคำาสัง่ ซึ่งคอมไพล์ไว้แล้วมาทำาการแปลรวมกับคำาสัง่ ต้นฉบับ บรรทัด main() แสดงถึงการนิยามฟังก์ชนั ชื่อ main เป็ นจุดเริ่ มต้นการทำางาน ของโปรแกรม เครื่ องหมายวงเล็บปี กกา {} ทำาหน้าที่บอกจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของการ ทำางานของฟังก์ชนั main ตามลำาดับ เมื่อจบการทำางานของ main ก็ถือว่าจบ การทำางานของโปรแกรม


ทดลอง Header File

ส่ วนการดึง Header File

การเรี ยกใช้ Header File

การเขียนภาษาซีเบื้องต้น  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you