Page 1

คำำสั่ งในกำรรับข้ อมูลเบือ้ งต้ น รหัสวิชา ง 31101 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

โดย ครู เอกชัย ฉิมพลอย


กฎเกณฑ์ กำรเขียนคำำสั่ ง (Rules)  ใช้อกั ษรตัวเล็กในการเขียนโปรแกรม  ประกอบด้วยส่ วนย่อย ๆ โดยใช้ปีกกา “{ }” เป็ นตัวกำาหนด ขอบเขต  ฟังก์ชนั่ แรกต้องเป็ น main() เสมอ  ใช้เครื่ องหมาย ; (semi colon) เป็ นตัวกำาหนดการสิ้ นสุดของคำาสัง่ ใช้เครื่ องหมาย , (comma) เป็ นตัวคัน่ ตัวแปรและพารามิเตอร์ ต่างๆ  ใช้เครื่ องหมาย /* */ เป็ นการกำาหนดข้อความ ที่ไม่ตอ้ งการให้ คอมไพเลอร์ปฏิบตั ิงาน


ตัวอย่ ำงโปรแกรม # include <stdio.h> main () { printf(“This is my first C Program.”); } เป็ นโปรแกรมสั่ งพิมพ์ข้อควำม “This is my first C Program.”


โปรแกรมแรก 

ลองเปิ ด TC ขึ้นมาแล้วเขียนโปรแกรม ดังนี้

กด CTRL + F9 เพื่อ Run เมื่อ Run เสร็ จ กด ALT + F5 เพื่อดูผลการ Run


อธิบาย

Header File ฟังก์ชนั่ main เริ่ มทำางานเป็ นที่แรก

ฟังก์ชนั่ printf ส่ งข้อมูลไปที่หน้าจอ


โครงสร้ าง (Structure) ของภาษาซี 

บรรทัด #include<stdio.h> ทำาหน้าที่บอกคอมไพล์ของภาษา C ให้นาำ แฟ้ ม stdio.h จากคลังชุดคำาสัง่ ซึ่งคอมไพล์ไว้แล้วมาทำาการแปลรวมกับคำาสัง่ ต้นฉบับ บรรทัด main() แสดงถึงการนิยามฟังก์ชนั ชื่อ main เป็ นจุดเริ่ มต้นการทำางาน ของโปรแกรม เครื่ องหมายวงเล็บปี กกา {} ทำาหน้าที่บอกจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของการ ทำางานของฟังก์ชนั main ตามลำาดับ เมื่อจบการทำางานของ main ก็ถือว่าจบ การทำางานของโปรแกรม


ทดลอง Header File

ส่ วนการดึง Header File

การเรี ยกใช้ Header File

การเขียนภาษาซีเบื้องต้น  
การเขียนภาษาซีเบื้องต้น  
Advertisement