Page 1

การควบคุมการทำางานของโปรแกรมด้ วย เงือ่ นไข switch รหัสวิชา ง 31101 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น

โดย ครู เอกชัย ฉิมพลอย


คำำสัง่ เงื่อนไข (CONDITION)


ตัวอย่างการพิมพ์ข้อความชมเชยตามเกรดทีไ่ ด้ char grade = 'B'; switch (grade) { case 'A': System.out.println("Average"); break; case 'B': System.out.println("Boring"); break; case 'C': System.out.println("Cool!"); break; case 'D': System.out.println("Delight"); break; default: System.out.println("Fabulous");


คำำสัง่ เงื่อนไข (CONDITION)

คำาสั่ ง switch…case เครื่องหมาย +

Addition

เครื่องหมาย -

Subtract

เครื่องหมาย *

Mutiply

Divide


คำำสัง่ เงื่อนไข (CONDITION)

ตัวอย่ างโปรแกรมคำาสั่ ง switch…case


คำำสัง่ เงื่อนไข (CONDITION)

ตัวอย่ างโปรแกรมคำาสั่ ง switch…case


คำำสัง่ เงื่อนไข (CONDITION)

ผลลัพธ์ โปรแกรมคำาสั่ ง switch…case


EXERCISE  จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ switch..case เพื่อตรวจสอบอักขระที่รับเข้ำมำว่ำ

เป็ นสระ (A,E,I,O,U) หรื อพยัญชนะ พร้อมทั้งแสดงข้อควำมทำงจอภำพ

Enter Character = E This is Vowel Enter Character = B This is Alphabet

เมื่อป้ อนสระ

เมื่อป้ อนพยัญชนะ


แบบฝึ กหัดท้ำยบท

1. กรมอุตุนิยมวิทยำต้องกำรจัดทำำโปรแกรมรำยงำนค่ำควำมเสี ยหำยจำก กำรวัดแรงสัน่ สะเทือนในหน่วยริ กเตอร์ โดยโปรแกรมต้องกำรรับค่ำแรง สัน่ สะเทือนที่วดั ได้แล้วแสดงข้อควำมระดับของควำมรุ นแรงดังนี้ ค่ าริกเตอร์ (x) X<5.0

ข้ อความ Little

5.0 <= x < 5.5

Some damage

5.5 <= x < 6.5

Serious damage

6.5 <= x < 7.5

Disaster

X >= 7.5

Herricane


แบบฝึ กหัดท้ำยบท  2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำำนวนเต็ม 1 จำำนวน โดยถ้ำจำำนวนที่รับเข้ำ

มำเป็ นเลขคู่ให้หำค่ำเลขยกกำำลังสอง แต่ถำ้ เป็ นเลขคี่ให้หำค่ำยกกำำลัง สำม และแสดงผลทำงหน้ำจอ

Enter Number = 3 Output = 27


แบบฝึ กหัดท้ำยบท

3. จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ switch..case เพื่อคำำนวณค่ำแรงของพนักงำน 3 ประเภทในบริ ษทั คือ พนักงำนรำยวัน พนักงำนประจำำ และพนักงำน ชัว่ ครำว โดยกำำหนดอัตรำเงินเดือนดังนี้ พนักงำนรำยวัน(daily-d) : ฐำนเงินเดือน = 4000 ,เงินพิเศษ = 0.2 พนักงำนรำยเดือน(monthly-m) : ฐำนเงินเดือน = 8000, เงินพิเศษ = 0.5 พนักงำนชัว่ ครำว(temp-t) : ฐำนเงินเดือน = 6000 , เงินพิเศษ = 0.2 สูตรกำรคำำนวณเงินเดือน = ฐำนเงินเดือน+(ฐำนเงินเดือน*เงินพิเศษ)

Type of Employee = t Salary = 7200

05 controlstatementswitch  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you