Page 1

คำำสั่ งในกำรรับข้ อมูลเบือ้ งต้ น รหัสวิชา ง 31101 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

โดย ครู เอกชัย ฉิมพลอย


กำรแสดงผลและรับค่ ำข้ อมูลเข้ ำ 

ฟังก์ ชันแสดงผลข้ อมูล   

printf() putchar() puts()

2


ฟังก์ ชัน printf

 กำรแสดงผลลัพธ์ ในภำษำซีจะใช้ ฟังก์ชั่น printf โดยทีฟ่ ังก์ชั่น printf มีรูป แบบดังนี้

printf( ส่ วนควบคุมกำรพิมพ์ , อำร์ กวิ เมนต์ , …) o ส่ วนควบคุมกำรพิมพ์ จะเป็ นข้ อควำมและรู ปแบบของกำรพิมพ์ โดยอยู่ ในเครื่องหมำย “ ” o อำร์ กวิ เมนต์ เป็ นส่ วนทีจ่ ะนำำข้ อมูลมำพิมพ์ ตำมรูปแบบทีก่ ำำ หนดมำใน ส่ วนควบคุมกำรพิมพ์ 3


กำรขึน้ บรรทัดใหม่ และกำรเว้ นช่ องว่ ำง \n \t \b \r \a

ขึน้ บรรทัดใหม่ (new line) เว้ นช่ องว่ ำง 1 แท็บ (6 ตัวอักษร) ถอยกลับไป 1 ตัวอักษร รหัส return ส่ งเสี ยง beep


เครื่องหมำยทีใ่ ช้ คำำ นวณในภำษำซี

 เครื่องหมำยทีใ่ ช้ คำำ นวณในภำษำซีเรียกว่ ำตัวดำำเนินกำร (Operator) มีดงั นี้ ตัวดำำเนินกำร + * / %

ควำมหมำย การบวก การลบ การคูณ การหาร ลบ (ยูนารี เครื่ องหมายลบ) โมดูลสั (หาเศษเหลือจากการหาร)

ตัวอย่ ำง

ผลลัพธ์

6+8 7–5 3*4 8/2 -5 7%2 4%2

14 2 12 4 -5 1 0 5


รู ปแบบทีใ่ ช้ กำำ หนดกำรพิมพ์ใน printf


รู ปแบบทีใ่ ช้ กำำ หนดกำรพิมพ์ใน printf

 รู ปแบบกำรพิมพ์ สำำหรับสตริงมีดงั นี้ %c พิมพ์ ด้วยตัวอักษรตัวเดียว %s พิมพ์ ด้วยข้ อควำม  ตัวอย่ ำงกำรคำำสั่ ง printf เช่ น

printf ( “%d %f %s“ , 20 , 25.5 , “Hello” ); คูท ่ ี่ 1 คูท ่ ี่ 2 คูท ่ ี่ 3 7


กำรแสดงผลและรับค่ ำข้ อมูลเข้ ำเบือ้ งต้ น  ฟังก์ ชันรับข้ อมูลเข้ ำ     

scanf() getchar() getch() getche() gets()

8


กำรรับข้ อมูลเข้ ำในภำษำซี  กำรรับข้ อมูลเข้ ำมำใช้ งำนในภำษำซีจะใช้ ฟังก์ชั่น scanf รู ปแบบของ scanf ( ) scanf( สว่ นควบคุมข้อมูล, อาร์กวิ เมนต์,...)

o ส่ วนควบคุมข้ อมูล เป็ นกำรกำำหนดรู ปแบบข้ อมูลในเครื่องหมำย “ ” o อำร์ กวิ เมนต์ เป็ นส่ วนทีจ่ ะนำำข้ อมูลมำเก็บ(ในตัวแปร) ซึ่งชนิด ของข้ อมูลต้ องตรงตำมรู ปแบบทีก่ ำำ หนดในส่ วนควบคุมข้ อมูล

9


กำรรับข้ อมูลเข้ ำในภำษำซี

 กำรกำำหนดลักษณะอำร์ กวิ เมนต์ มไี ด้ 2 แบบดังนี้ o ถ้ ำข้ อมูลนั้นอำจจะนำำไปใช้ ในกำรคำำนวณ จะใส่ เครื่องหมำย & หน้ ำ ตัวแปร o ถ้ ำข้ อมูลนั้นเป็ นข้ อควำมทีจ่ ะนำำไปเก็บไว้ในตัวแปรเลยไม่ จำำเป็ นต้ อง ใส่ เครื่องหมำย & หน้ ำตัวแปร  ตัวอย่ ำงกำรใช้ ฟังก์ชั่น scanf scanf ( “%d “,&num); scanf ( “%s “,str); 10


scanf(“%d%f”,&a,&b); %d%f

…22 30…. Input Stream

a,b

a

22

b

30

int a; float b; scanf(“%d%f”,&a,&b); 11


ฟังก์ ชัน Scanf : ตัวอย่ ำง

กำรรับค่ ำตัวเลข int num; printf(“Enter number : ”); scanf(“%d”,&num); printf(“the value in num variable is %d”,num); กำรรับตัวอักษร 1 ตัว char ch; printf(“Are you sure (y/n) : ”); scanf(“%c”,&ch); printf(“You pressed : %c”, ch);

12


ฟังก์ ชัน Scanf : แบบฝึ กหัด 1. ให้ นักศึกษำเขียนโปรแกรมเพือ่ รับอำยุของนักศึกษำ โดยให้ มหี น้ ำจอ กำรแสดงผลดังนี้

How old are you ? 20 You are 20 years old.

13

04 printf scanf  
Advertisement