Page 1

Bigarren urtez, Disiplinarteko Proiektu bidezko hezkuntza eta Zirkulazio librea Lehen Zikloan errotuz. Gelaren mugak gainditu eta ikasleen nahi eta interesetatik abiatuz; aukera aniztasunez, hamaika esperientzien bidez, autonomia garatuz, elkarrekin ikasiz, elkarbizitza sustatuz… Por segundo año consecutivo afianzamos en el Primer Ciclo el aprendizaje por Proyectos Ínter disciplinares y la Circulación Libre; abriendo las puertas de las aulas, partiendo de las inquietudes y los intereses de las niñas y niños. Sumando opciones y experiencias, desde la libertad de elección, aprendiendo unos de otros, desarrollando la autonomía y la convivencia…

Proiektuetako informazioa elkarbanatuz, geletako ekarpenez gozatuz, irrikak asetuz…

beste

Compartiendo la información de los proyectos, gozando de las aportaciones de otras clases, saciando inquietudes…

Hizkuntzarekin trebatzen, jolasten, dibertitzen…Gurutzegramak egiten, Ipuinak, istorioak, autorretratuak idazten. Irakurketa eta idazketa hobetzen. Entrenando, jugando, divirtiéndose con el lenguaje… haciendo crucigramas, escribiendo historias, cuentos, autorretratos… mejorando la lectura y escritura.


Arauen beharraz jabetuz, irabazten eta galtzen ikasiz, era kooperatiboa bultzatuz, dakiguna elkarbanatuz… Comprendiendo la necesidad de las reglas, aprendiendo a ganar y a perder, cooperando, compartiendo lo que sabemos…

Papera, kartoia, plastilina, tenperak,… Birziklaturiko materialak berrerabiliz jostailuak sortuz... ideiei forma eman eta gauzatuz... Esperimentatuz. Textura, forma, teknika eta material ezberdinak ezagutuz Papel, cartón, plastilina, temperas, pinturas,... fabricando juguetes con materiales reciclados ... Dando forma y plasmando ideas, experimentado y descubriendo texturas, formas, técnicas; diferentes materiales…

Sortuz, deseginez, eraikiz, elkartuz, askatuz… Egiturak frogatuz, banaka, binaka, taldean… Bergara sede olinpiko bihurtuz, , jauregiak, espaziuntziak, bideo makinak, etorkizuneko etxeak, altzariak, orgak, dendak eginez… Montando, desmontando, construyendo, uniendo, soltando… probando estructuras a solas, por parejas, en grupo… Convirtiendo Bergara en sede olímpica, haciendo mansiones, naves espaciales, casas del futuro, carros de compra, tiendas…

Zirkulazio librean 2011-2012  

martintxo aldizkarian argiratua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you