Page 1

MILJÖ

REDOVISNING


REGISTER

Sid.

INLEDNING..........................................................................................1 MILJÖ-/CRS-POLICY..................................................................2 ECOSMART...................................................................................3-4 EKOLOGISK BOMULL...........................................................4-5 OM VÅR JORD............................................................................6-7 MILJÖLEDNING/ARBETSMETODER............................8-9 HISTORIK / FRAMTID............................................................10-13 MILJÖKOMMUNIKATION - POLICY.........................14-15 MILJÖKOMMUNIKATION................................................16-17 PRODUKTION........................................................................18-44 KEMIKALIELISTA..................................................................45-46 TEXTILPRODUKTION.......................................................47-49 SPÅRBARHET.........................................................................50-51 IFOAM - SPÅRBARHET....................................................52-53


Välkommen till vår miljöredovisning Vi har kommit långt i vårt miljöarbete och har i dag en av världens mest miljöanpassade textila produktionsanläggningar. Vi tar nu, 2013, ytterligare ett steg framåt genom att ge alla besökare total insyn i vårt miljöarbete, samma information som man vid miljöcertifieringar lämnar ut under sekretess. Målsättningen är att informera och inspirera samtidigt som vi ökar kraven för vad ett ej certifierat företag måste redovisa för att bli trovärdig.

Du är välkommen till Horred för att med egna ögon på plats studera vårt miljöarbete. Vid frågor, kontakta oss: Fredrik Svenberg - fredrik.svenberg@linnevaveriet.se Christer Ekelund - christer.ekelund@linnevaveriet.se


Miljöpolicy Ekelund, Linneväveriet i Horred AB. Vi skall i vårt miljöarbete följa svenska lagar och förordningar. I miljöarbetet skall vi prioritera arbetet med att utveckla vår produktionsanläggning till att bli en av de textilfabriker i världen som har minst miljöpåverkan. Vi skall tillverka hållbara produkter beträffande design, kvalité och funktion. Resultaten skall kommuniceras, det goda föredömet, till inspiration för andra.

CRS-Policy Ekelund, Linneväveriet i Horred AB. Socialt ansvarstagande. Arbetsmiljö, vi skall följa svenska lagar och förordningar samt träffade avtal mellan arbetsmarknadens parter som vi och våra arbetstagare ingått. Vi skall vid inköp av varor och tjänster i görligaste mån beakta leverantörernas status beträffande arbetsmiljön.


MILJÖ

REDOVISNING - ECOSMART


MILJÖ

REDOVISNING - ECOSMART

Ecosmart

Ekologisk bomull

Från och med 2013 kommer vi att producera huvudparten av vårt sortiment i certifierad ekologiskt odlad bomull. Genom denna investering bidrar vi till en förbättrad miljö och ett mer hållbart samhälle.

Våra produkter är tillverkade i Horred, Sverige. Detta ger oss full kontroll från garn till färdig produkt.

Ekologiskt odlad bomull sker helt utan kemisk bekämpning och gödningsmedel. Odlingarna kontrolleras regelbundet av internationellt certifierade kontrollorgan (IFOAM), som utfärdar certifikat, som sedan följer med genom alla steg i produktionen fram till färdig vara. Bomull svarar för 50 % av världens behov av fibrer, det är alltså stora landarealer som går åt. Merparten av dessa odlingar sker på platser som saknar naturliga förutsättningar för bomullsodling vilket innebär att man måste bevattna, använda kemiska bekämpningsmedel och konstgödsla. Detta förstör odlingsmarken, tömmer naturliga vattenreserver samt förorenar grundvatten och vattendrag. Ekologiska odlingar är en förutsättning för ett hållbart samhälle med tillgång till rent vatten utan kemikalier som skadar människor, djur och växtliv. Bra länkar för mer information: www.ekotextil.se/ekologiskbomull.html www.ekelundweavers.com

Tillverkningsprocesserna för textil innebär stora miljörisker, detta gäller framför allt vid färgning och i beredningsprocessen. Storleken på problemen är helt jämförbara med konventionell odling av bomull. I framför allt låglöneländer, där nästan all textil tillverkning sker, används kemikalier som sedan länge är förbjudna i EU. Processvatten går ofta direkt ut i vattendrag utan rening. Kemikalierna är också en stor risk för arbetarna i fabrikerna och i slutändan finns dessa kemikalierester kvar i textilierna. När vi sedan tvättar hemma lossnar kemikalierna och bidrar till att reningsverkens slam inte kan återgå i kretsloppet. Vi på Ekelund har utvecklat en rad unika lösningar som gör att vår påverkan på miljön förmodligen är mindre än vid någon annan motsvarande textilfabrik i världen. Skrynkelfribehandling utan formalinharts samt stora besparingar av kemikalier, beredning med halverad energiförbrukning, vatten från vår regnvattenuppsamling används i processen, anläggningen är helt sluten mot avlopp. Detta är några av våra miljöinnovationer. Sedan 1995 har vi märkt produkterna med Bra miljöval / Bra Beredning.


MILJÖ

REDOVISNING - ECOSMART

Svenska Naturskyddsföreningen har nu reviderat sina kriterier för märkningen Bra Miljöval. Man har i de nya kriterierna tagit bort märkningen Bra Miljöval / Bra Beredning. Eftersom separat märkning Bra Beredning nu upphör, väljer vi istället att lyfta vårt miljöarbete tillsammans med vår unika beredningsprocess, sammanfattat under den egna märkningen ”ecosmart”. Från och med 2013 kommer vi även att producera huvudparten av vårt sortiment i certifierad ekologiskt odlad bomull.


MILJÖ

REDOVISNING - OM VÅR JORD


MILJÖ

REDOVISNING - OM VÅR JORD Vår jord Från en uppväxt, där varje ledig tid brukades till fiske och jakt, i ett oändligt och som jag upplevde det ett oförstört landskap och med den insikt och kunskap som jag nu har om hur familjen och företaget i mer än 300 år levt av naturens gåvor så är respekten för den jord som föder oss en självklarhet. I detta perspektiv förfäras man över vad industrialiseringen och konsumtionssamhället ställt till med:

Allt detta har inträffat på, en historiskt sett, mycket kort tid, 60-80 år. Detta måste förändras och vi måste inse att det tar tid. Kan vi återgå till ett samhälle i balans med jordens resurser på samma tid som obalansen uppkom så har vi gjort ett bra jobb.

RIOÖVERENSKOMMELSEN 1992 En bra vägledning, klart och tydligt anges färdriktFörsurning, skogsdöd, övergödda hav, avfallsberg, ningen. Vi måste alla ta vårt ansvar, på alla nivåer. kemiska och fysiska miljökatastrofer m.m. Det är den sammantagna summan av en mängd små åtgärder som ger det stora resultatet. www.regeringen.se/content/1/c6/01/86/84/42a35d54.pdf


MILJÖ

REDOVISNING - MILJÖLEDNING / ARBETSMETODER Utifrån målsättningen att bidra till ett mer uthålligt samhälle genom att ställa om vår egen fabrik till att endast arbeta med förnyelsebara råvaror och resurser och att i varje detalj arbeta ur miljösynpunkt med bästa möjliga tekniker.


MILJÖ

REDOVISNING - MILJÖLEDNING / ARBETSMETODER Investeringstrategi Vägen mot målet innebär investeringar i kunskap och teknik. Dessa miljöinvesteringar får göras utan traditionella krav på lönsamhet och aktiekurser.

Hur når vi målet ? ”Gröna glasögon”, att betrakta och analysera allt vi gör enbart utifrån ett miljöperspektiv ger helt nya idéer och infallsvinklar som oftast är mer lönsamma än traditionella lösningar. Bra exempel på när detta lyckats bra är vår beredning.

Utbildning När vi startade vårt miljöarbete 1995 utbildades personalen i miljöfrågor, ”ostkupemodellen” att hålla koll på allt som kommer in och går ut från fabriken. Detta har resulterat i att drivkraften sitter i väggarna. Miljöarbetet i dag är självgående.

Miljöledningssystem 1997 så kom massiv propaganda för att företag skulle införa certifierade miljöledningssystem, typ

ISO 14000. Vi var då 3 personer som gick en utbildning för detta. Vi konstaterade snabbt att det skulle bli dyrt, ca 150000:- årligen inklusive revisioner. Var detta vettigt?? Vi diskuterade och kom fram till att i stället använda dessa pengar i konkreta miljöförbättringar. Detta kunde vi göra då vi inte hade några kundkrav på oss om ett införande, vår slutkund är privata konsumenter som har mer fokus på redovisning av själva produkten. Vår miljöledning saknar än i dag till stora delar struktur, vi fångar frågorna i luften, har roligt, arbetsglädje är en förutsättning för goda resultat.

Kommunikation Vi gick ut i media med vårt beslut om att inte certifiera miljöledningssystemet. Detta väckte uppmärksamhet och resulterade i ett antal inbjudningar om att berätta om vårt miljöarbete. Vi lade där tyngdpunkten på att poängtera vikten av att undvika konsulter vid införandet av eget miljöarbete. Endast eget engagemang genererar framgång. Vidare berättade vi om de stora möjligheter som det ligger i att arbeta med ” gröna glasögon”.


MILJÖ

REDOVISNING - HISTORIK & FRAMTID


MILJÖ

REDOVISNING - HISTORIK & FRAMTID 1995 Som första hemtextilföretag i världen anpassade vi vår produktion så att de uppfyllde kriterierna för tredjeparts kontrollerad miljömärkning enligt Svenska Naturskyddsföreningens då helt nya textila märkning Bra Miljöval, Bra Beredning. 1996 Vi presenterade en första kollektion med ekologiskt odlade bomull och linfibrer vilken då även kunde miljömärkas Bra miljöval, Bra Fiber. Ekologiska certifierade bomullsgarner fanns att köpa. Certifierad linfibrer odlades men certifiering saknades för vidare förädling. Genom ett intensivt arbete med många resor lyckades vi få både linberedningsverk och ett spinneri i Tyskland att certifiera sig. Hela personalen genomgick en enklare miljöutbildning och tre tjänstemän fick under året genomgå utbildning i ISO 14000, som är ett miljöledningssystem. Vi erhöll Tekoförbundets hedersdiplom för vårt miljöarbete. 1997 Vi utvecklade och startade upp egen beredningsanläggning med en anläggning som är sluten mot avlopp och som endast förbrukar 50 % energi i jämförelse med konventionella beredningsmetoder.

1998 Vi installerar nya vattenbesparande toaletter. Färdiglager och sysal förses med nytt ventilationssystem med värmeåtervinning. 1999 Vi ersatte större delen av vår vattenförbrukning med regnvatten som vi samlar upp från fabrikens tak. 2000 Vi övergick från olja till biobränsle för vår uppvärmning. Ett naturligt val då vi har egen miljö-certifierad skog som har en tillväxt som väl täcker vårt värmebehov. 2001 Under året slutförde vi ett projekt där vi hjälper ett Tjeckoslovakiskt linneväveri med att bygga en miljövänlig beredning. Vi bjuder på våra miljökunskaper. 2002 - 2003 Vi bygger Ekelundhuset, en tillbyggnad om 2800 m2. Huset innehåller produktionslokaler, kontor, stor butik med restaurang och museum. Vi får därmed helt nya resurser till miljökommunikation med konsumenten. Huset innehåller ett antal miljölösningar, kyla från berggrunden, ytterpanel i värmebehandlat trä, mm.


MILJÖ

REDOVISNING - HISTORIK & FRAMTID

Vi uppmärksammades som slutkandidat till Näringslivets miljöchefers utmärkelse ”Utmärkt miljöledarskap”. 2004 – 2005 År utan större miljöinnovationer. Vi ägnade oss åt att löpande byta ut lysrör till mer energieffektiva. Se över rutiner för avfallshantering samt gjorde våra första provkörningar med formalinfria kemikalier i beredningsprocessen. Vi startade ett utvecklingsprojekt som syftade till att utveckla ”Pixelvävning”, vårt patenterade vävsystem från 3-färgs till ett 6-färgssystem. Pixelvävningens miljöfördelar består i att ett minskat antal färgade garner behöver lagerhållas samt att restgarner kan elimineras. 2006 Vi presenterar de första textilierna vävda med 6-färgsteknik . 2007 Produktutveckling. Vi tar beslut om att försöka utveckla produkter med inbakade miljöegenskaper. Detta med anledning av att vi kommit i kontakt med bambuviskos som har naturligt bakteriedödande egenskaper. Vi utvidgade samtidigt produktutvecklingsgruppen till att omfatta personal från idé till marknads-

föring, totalt 8 personer, ett system som gör att allt blir rätt från början. Antalet provframtagningar och försök har kunnat minskas avsevärt. Vi får ett hedersdiplom från ”The Eko Prize”. Efter att ha studerat de olika svenska transportörernas miljöarbete väljer vi Posten som transportör för den svenska marknaden. Läs mer på: www.posten.se 2008 Vi reser till Kina för att på plats studera odling av bambu, framställning av bambu pulp och viskosprocessen. Vi lanserade den naturligt luktfria diskduken vars miljöegenskaper består i att vara en förnyelsebar råvara, behovet av antalet tvättar i konsumentledet minskas samt att den längre livslängden gör att sopberget minskas. Läs mer om vår diskduk på: www.diskduken.se 2009 Vi belönades med utmärkelsen ”Årets Tekoprodukt” för utvecklingen av den luktfria diskduken. Vi lanserar plädar med bambuviskos som tål lite fuktigare miljöer ex. i båtar och friluftsliv, utan att lukta illa. 2010 Beredning sker nu helt utan kemikalier som innehåller formalin.


MILJÖ

REDOVISNING - HISTORIK & FRAMTID

2011 Vi börjar köpa grön el producerad enligt kriterierna för Bra Miljöval. Vi deltar i arbetet med revidering av kriterierna för textil miljömärkning Bra Miljöval. Vi jobbade med framtidsfrågor och har identifierat de långsiktiga problem med transporter till avlägsna marknader. Flygfrakter kommer att bli så dyra att vi riskerar att få lämna dessa marknader. Vi tog beslut om att försöka starta produktion lokalt i Asien och Syd eller i Mellanamerika inom en 10-års period. Under hösten skrevs ett licensavtal för den inhemska kinesiska marknaden. Avtalet reglerar hur licenstagaren får tillgång till vår teknik, design och varumärket Ekelund. Vi belönades med utmärkelsen ”Årets Tekoprodukt” för utvecklingen av vår 6-färgs pixelvävning. Det första helt nya vävsystemet på mer än 1000 år. 2012 Vi får nu de nya kriterierna för textil miljömärkning Bra Miljöval som utesluter märkning med enbart Bra beredning, det fodras även Bra Fiber. Med anledning av detta och att märkningen inte

fungerar för våra växande exportmarknader beslutade vi att lämna Bra Miljöval för att i stället göra en egen fördjupad miljöredovisning tillgänglig för alla via hemsidan och vid besök i Horred. Vi tog också beslut om att börja ersätta våra konventionellt odlade bomull med ekologiskt odlad. FRAMTID / NYA MÅL Med vårt sätt att arbeta där vi griper miljöfrågorna i luften är det inte lätt att sätta specifika mål. Som på alla företag så kommer verksamhetens alla olika delar upp löpande under en 5 – 10 års intervall. De hamnar då hos oss under våra ”Gröna Glasögon” och så får man se vad som kommer fram. Vi har därför startat upp en licenstillverkning i Kina, 2011, för den inhemska marknaden och avser att försöka hitta likartade lösningar för andra Interkontinentala marknader. Miljörisker: Läckage från lastbilar som hämtar och lämnar gods. Rutiner finns. Miljöfördelar: Mindre transporter till Kina.


MILJÖ

REDOVISNING MILJÖKOMMUNIKATION POLICY


MILJÖ

REDOVISNING MILJÖKOMMUNIKATION POLICY

Vi skall kommunicera vårt miljöarbete till vår omvärld. Vi skall kommunicera vårt miljöarbete till vår omvärld. Kunder skall kunna bilda sig en uppfattning om produkternas kvalité sett i ett miljöperspektiv. Vidare så vill vi som det goda exemplet inspirera konsumenter och företag till att ta tag i sitt eget miljöarbete. Detta gör vi genom vår katalog som trycks på 9 olika språk samt på vår hemsida. Vi ställer också upp och berättar om vårt miljöarbetet på olika event mm. www.ekelundweavers.com


MILJÖ

REDOVISNING MILJÖKOMMUNIKATION


MILJÖ

REDOVISNING MILJÖKOMMUNIKATION

Miljö 2013

Som ersättning kommer nu från och med katalog 2013. A. Vi ersätter Bra Miljöval med vår egen symbol som har till uppgift att vägleda till vår miljöinformation i kataloger och på hemsidan www.ekelundweavers.com B. Vi går nu, 2013, steg för steg över till certifierad ekologiskt odlad bomull. ”Organic Cotton”, ett begrepp som internationellt, är väl känt och som också förstås på våra exportmarknader. C. Vi presenterar hela vår miljöredovisning på vår hemsida. En unik åtgärd som syftar till att inspirera och att stärka förtroendet för varumärket. Intresserade är dessutom välkomna till oss i Horred för att med egna ögon se produktionen och våra miljöinnovationer.

Är det något du saknar eller har frågor om kontakta oss: christer.ekelund@linnevaveriet.se fredrik.svenberg@linnevaveriet.se Mer info se ”Miljökommunikation Policy ”


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Personal Totalt är vi ca 35 anställda varav 12 i produktionen. Huvuddelen arbetar heltid med arbetstiden förlagd till dagtid. Skiftarbete förekommer i väveriet beroende på beläggning. Vi har mycket låg personalomsättning. Sjukfrånvaron är 1,67%, vilket är en låg siffra. Årligen gör vi personalenkäter för att fånga upp personalens åsikter om sin arbetsplats och om hur vi sköter oss som arbetsgivare. Utbildning sker både externt och internt.

Lokaler Totalt har vi 5892 m2. Fabrikens äldsta delar byggdes 1938 - 926 m2. Tillbyggnader har sedan skett i etapper: 1956 - 424 m2. 1979 - 322 m2. 1982 - 143 m2. 1984 - 234 m2. 1985-1990 - 481 m2. 2002-2003 - 2800 m2. Alla dessa tillbyggnader gör att det råder stora skillnader i värmeisolering.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Maskin

Uppvärmning - Värme

Vår maskinpark är hela tiden uppdaterad till bästa möjliga teknik. Som producent i västvärlden har vi mycket hög fokus på ” rationell produktion”. Kostnaden för arbetskraft gör att vi investerar i allt som kan spara tid. Investeringar som får ha en längre ”Payback” än vad man normalt arbetar med i industrin. Finns inte maskinlösningar att köpa bygger vi själva.

I samarbete med våra grannar, två möbelindustrier, Marks kommun och ett energibolag startade vi en gemensam anläggning för uppvärmning med biobränsle år 2000. Anläggningen förser nu stora delar av Horred med fjärrvärme. Egen miljöcertifierad skog har en tillväxt som väl täcker vårt värmebehov. Till uppvärmning av våra lokaler åtgår 373000 Kw. Kostnad 244000:- Sek.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Kyla

Belysning

Vårt behov av kylning är i huvudsak begränsat till de korta perioder på sommaren då det är extremt varmt utomhus.

God belysning är en viktig faktor som påverkar personalens hälsa speciellt på vinterhalvåret. Vi tar löpande hänsyn till detta. Lågenergialternativ. Vi har ersatt merparten av belysningen med bättre alternativ och infört rörelsevakter där det är relevant.

Vi har två system för kylning: A. Bergvärme som endast används till kylning. Vi har borrat fyra 150 meter djupa hål från vilka kylan hämtas via det kalla grundvattnet. Värmen kommer från bioeldad fjärrvärme. B. Ett antal luftvärmepumpar som bara används till kylning. Pumparna är utplacerade i olika kontor som av byggnadstekniska skäl pga, gamla byggnader, inte kan kopplas till centralsystemet.

Elförbrukning Årlig förbrukning 481000 Kw. Kostnad 351000:- kr. Vi köper ”Grön EL”. Miljömärkt Bra Miljöval. ( ”Grön el” innebär förnyelsebar energi t.ex. vindkraft eller utbyggd vattenkraft. )


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Gasol

Till vår beredningsanläggning köper vi Gasol för uppvärmningen av torkenheterna. Svensk gasol framställs av naturgas 70% och olja 30%. Utsläppen av koldioxid är mindre än för olja. Årlig förbrukning 118700 Kw. Kostnad 116000:Sek. Läs mer på: www.energigas.se/faq/faqgasol

Vatten Horreds kommunala vatten pumpas 9 km ifrån en vattentäckt ,vilket förbrukar energi. Detta gav oss idéen om att samla upp regnvatten. Regnvattnet samlas upp från fabriksbyggnadens tak till en bassäng i källaren. Bassängen rymmer 22000 liter, en storlek som beräknats utifrån vårt vattenbehov och nederbördssiffror från SMHI. På ingångssidan har vi ett grovfilter och en överrinningsfunktion till dagvattnet. På utgångssidan finns ett finare filter och en hydrofon-anläggning. Genom att bassängen är placerad mörkt i en sval temperatur har vi inga problem med algtillväxt. Vi mäter PH värdet och har sett en klar förbättring från 1990 då tanken byggdes, vilket tyder på

minskat surt nedfall. Miljörisk: Ingen identifierad Miljöfördel: Minskad energiförbrukning och minskad försurning när motsvarande mängd regnvatten inte behöver filtreras naturligt genom jordlagren.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Hållbar design, hållbara produkter Som ett företag med mönstervävning som specialitet är design och formgivning oerhört viktigt. Vi skall bevara och utveckla vårt svenska kulturarv samtidigt som vi nyskapar design med kvalité. I dagens ”slit och släng”-samhälle kasseras de flesta textilier inte för att de är utslitna utan oftast är det designen som gått ur tiden. ”Mormorsduken”, ett exempel på begrepp som bara uppstår när designen tilltalar i generationer.

Produktutveckling Vår produktutvecklingsgrupp består av en person från varje del i verksamheten. Vi processar allt från ide till det att produkten ligger klar för lansering, inklusive marknadsmaterial. Arbetssättet har visat sig ha många fördelar, det ökar kreativiteten, vi gör rätt från början och vi kan sortera bort ej relevanta projekt i en tidig fas vilket sparar resurser. Vi arbetar med fokus på att ta fram produkter som ger miljöfördelar. Ett bra sådant exempel är vår naturligt luktfria diskduk. Läs mer om vår diskduk på: www.diskduken.nu


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Fiber Vi köper färdiga garner, inga fibrer, däremot tar vi in uppgifter om garnernas fiberinnehåll beträffande fiberlängd och ursprungland. Vi arbetar bara med förnyelsebara fibrer. För närvarande bomull, lin och bambuviskos. Bomull. Traditionellt odlad bomull fodrar konstbevattning och kraftig kemikaliebesprutning. Det finns bara en gröda som besprutas mer, grönsaksodling. Ekologisk odlad bomull. Sedan 1995 har vi haft en mindre ekokollektion. Efterfrågan har dock varit mycket begränsad då konsumenten inte varit beredd att betala merkostnaden. Nu har priserna för ekologisk bomull sjunkit kraftigt och vi har därför beslutat att börja övergå till att köpa ekologiskt odlad bomull. (fortsätter på nästa sida.....) Lin. Traditionellt odlad lin sker i regel utan konstbevattning och andra kemikalier än stråförkortning. Bästa klimatet för linodling är norra Frankrike och Belgien. Vi är noga med att fibrerna kommer därifrån. Ekologiskt odlat lin. För närvarande hittar vi ingen leverantör. Det har blivit svårare då nästan all linspinning flyttats till Kina.

Bambuviskos Viskosfibrer kan tillverkas av olika vedfibrer. Tillverknings-processen har på senare år utvecklats från att ha haft stora miljöproblem till att bli riktigt bra. I de nya kriterierna för Bra Miljöval så klassas rätt tillverkad viskos som ekologiskt odlad bomull. Vi har själva rest till Kina för att på plats övertyga oss om att tillverkningen sker på ett bra sätt.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Spinning Spinnerier är oftast mycket stora fabriker. På senare år har de flesta spinnerierna i Europa lagts ner och produktionen sker nu i lågprisländer. Spinning innebär att från fiber tillverka garn. Processen innehåller flera steg: Balöppning och blandning av fibrer med rätt fiberlängd för det garn som skall tillverkas. Kardning och/eller kamning är nästa steg i processen, därefter sker själva spinningen och i vissa fall även tvinning. Tvinning innebär att två eller flera trådar tvinnas (snos ihop) till en garntråd. I vissa fall tillsättes en Spinnolja för att underlätta processen. Vi köper våra garner direkt från spinnerier via handelsagenter. Garner som vi använder ofärgade levereras direkt till oss i Horred. Garner som skall färgas levereras till färgerier. På senare år har vi alltmer gått över till att köpa färgat garn direkt från färgerier. Alla spinnerier som hanterar organiskt certifierade fibrer måste vara certifierade för spårbarhet samt bara använda spinnoljor som uppfyller kundernas krav för olika certifierade miljömärkningar.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Färgning Färgning sker på färgerier. Vi är för små för att med lönsamhet färga själva, dessutom saknar Horred reningsverk som skulle kunna ta hand om det avloppsvatten som uppstår. Färgning är en kemisk process som förbrukar färgämnen och kemikalier i stor omfattning. Vilka färger och kemikalier som inte får användas är strängt reglerat inom EU. Färgerierna i EU måste ha tillstånd och villkoren kontrolleras också noga av myndigheterna. Färgerierna har också oftast certifieringar för miljöledning och miljömärkning är en trygghet för oss som kund.

Huvuddelen av våra garner färgas hos TVU Textilförädling i Tyskland www.tvu-yarn.com. Där kan du se alla deras certifieringar m.m. Transport från Tyskland sker med lastbil. Alla våra garner färgas med reaktiva färger, samma färgtyp som är vanligast för beklädnadstextil.

Garnlager Vi noterar allt inkommande garn i journalen garnlager och märker upp allt garn så att det går att spåra vidare genom vår produktion och ut till kund. Miljörisk: Ingen identifierad.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Varpning Vävnader består av två trådsystem. Varpen är det längsgående och väften det tvärgående trådsystemet. Kvalitén på varpbommen är helt avgörande för hur bra vävningen blir då det handlar om att få jämn spänning på alla trådar. När vi 2003 installerade en ny varpa, fabrikat Beninger varpornas Mercedes, så minskade vår felvara drastiskt. Tillverkningsprocessen av varpen sker genom att man från ett garnställ, Bild A, drar av ett ”band” om 300 trådar som via en skälsked rullas upp på varptrumman, Bild B. Detta upprepas tills man är färdig med alla ca 4500 trådar som normalvarpen hos oss består av. Hastighet 500 m/min. Normal varplängd ca 1000 meter. I början och i slutet på varje band så tar man ett ”skäl”, varannan tråd upp respektive ner, med hjälp av skälskeden. Genom skälet träs sedan ett snöre så att skälet kan öppnas. När alla trådar är upprullade på varptrumman så sker ”avbomning”. Man rullar upp alla trådarna på en varpbom, stor trådrulle, som sedan skall knytas och vävas. Spårbarhet: Varpbomen förses med ett nummer för spårbarhet och i journalen varpning noteras bomnumret, datum och partinummer på ingående garner.

Avfall: Garnräster som återvinnes via egen ihop rullning. Plasthylsor som skickas till plaståtervinning. Pappershylsor som skickas till förbränning. Wellpapp som skickas till återvinning. Drivsystem: hydralik. Miljörisk: Låg, det enda som kan hända är utsläpp av hydraulolja på golvet. Golvet saknar avlopp. Miljöfördel: Genom att bara arbeta med tvinnade garner behöver garnet inte klistras vid varpningen. Klistrat garn fordrar extra tvättning efter vävning som förbrukar energi och som ger utsläpp till reningsverk.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Knytning När en varpbom är färdigvävd skall nästa varpbom knytas i. Detta sker med hjälp av en knytmaskin, ett precisionsjobb där varje tråd måste hamna rätt. Genom att knyta i nästa varpbom behöver man inte träda in trådarna i vävstolarna vilket är ett tidsödande arbete. Totalt tar det ca 2 timmar att knyta i en varpbom samt dra fram knutarna genom solv och skäl så att man kan börja väva igen. Miljörisk: Ingen identifierad Miljöfördel: Ingen identifierad

Vävning I vårt väveri finns ett 20-tal jacquardvävmaskiner. Jacquardteknik innebär att mönstret skapas genom att varptrådar individuellt lyftes innebärande att de hamnar på tygets rätsida. Där varptrådar inte lyfts så kommer i stället väfttråden upp på rätsidan. Beskrivning av vävmaskinens funktion Varptrådarna som matas fram från varpbommen passerar först en lamell som om tråden går av ramlar ner och stoppar vävmaskinen. Bild Lamell. Därefter är varje enskild varptråd trädd genom ett solvöga. Bild solvöga. Slutligen så är varptrådarna

trädda i en vävsked, ofta 3 stycken i samma röröppning. Vävskeden har en fram och återgående rörelse som för in väfttråden mot vävnaden. Bild vävsked. Väfttrådarna matas in i skälet, utrymmet mellan höjda och ej höjda varptrådar, från sidan med hjälp av en gripare efter att ha passerat furnissör, spänningsreglerare. Varje enskild väfttråd klippes av och den avklippta ändan vikes in i vävnaden. Allt detta sker i en hög hastighet, 250-400 gånger / minut. Mönsterreglering sker med hjälp av jacquardmaskinen som sitter högt över vävmaskinen och i vilken alla harnesk, snören, utgår ifrån. Mönstret matas in i vävmaskinens dator via en diskett. Styrningen av jacquarden sker sedan via elektroniska signaler. Våra vävtekniker. Pixelvävning, drygt 50% sker med vår egen patentskyddade vävteknik ”pixelvävning”. Den första helt nya mönstringstekniken på mer än 1000 år, alla andra tekniker uppfanns i Kina för mycket länge sedan. Genom att i varpen upprepa varptrådarnas färg i grundfärgerna Gul, Rött och Blått så kan vi blanda alla regnbågens färgnyanser och placera dem var som helst i vävnaden. Bild färgkarta. Tekniken ger optimal flexibilitet, vi kan på samma vävmaskin väva alla olika mönster i valfritt antal


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION

utan att ändra på varken varp eller väft. Vi bara laddar in en ny diskett vilket bara tar ca en minut. Bild vävstol med 3-färgs. Bild olika mönster i en våd Läs mer ( länk till pixelvävning) Traditionella vävtekniker, att bevara och utveckla vårt textila kulturarv är inspirerande. Vi väver då mest med enfärgade varpar, mycket oblekt, och där vi erhåller färg och mönstereffekterna med hjälp av väftgarnerna. För att kunna väva med dessa vävtekniker så har vi ett 20-tal färgade garner. Våra materialkombinationer. Hellinne Lin-Bomull Bomull Bambuviskos-bomull Avfall: Plasthylsor som skickas till plaståtervinning. Pappershylsor som skickas till förbränning. Olja från oljebyten i vävmaskinerna, skickas till återvinning. Avfall: Textilremsor, ca 2 % totalt ca 2000 kg. Remsorna, 1,5 cm breda kommer från vävmaskinernas kanter, håller väfttråden före det att de klipps av. Remsorna går till förbränning. Vi har under åren lagt ner mycket arbete på att hitta vettigare användningsområden för remsorna.

Förr såldes vissa mängder till konsumenter som vävde mattor. Vi har också provat att låta riva garnet till fibrer som blandats ihop med nya längre fibrer. Kvaliten blev inte så bra. Miljörisker: Inga identifierade. Miljöfördelar: Pixelvävningen som minskar behovet av antalet garnfärger. Minskar mängden restgarner och behovet av lagringslokaler.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Beredning Beredningen syftar till att krympa, skrynkelfri behandla och mangla våra textilier. Dagens konsument kräver att hem och inredningstextilier är lika lättskötta som kläder. Beredningsanläggningen är utvecklad av oss här i Horred och har helt unika egenskaper som gör att den påverkar miljön avsevärt mindre än traditionell teknik. Helt sluten mot avlopp och halverad energiförbrukning.

Vi kan köra flera vävbanor i bredd samtidigt. Inga märken i kanterna efter de nålar som håller tyget som med traditionell teknik. Sparar på vatten och kemikalier. Beskrivning av beredningens olika delar. A. Sömnadsstation, de olika tygrullarna sys samman efter hand. Tyget spännes fast med klämmor vinkelrätt varefter en självgående symaskin syr en kedjesöm. B. Frammatningsmaskin som drar av tyget från rullen.

C. J-box, en mellanlagringsstation som är nödvändig för att hela beredningsmaskinen inte skall behöva stannas när man i station 1 syr i nästa tygrulle. D. Spraybox, här sprayas tygerna med beredningsvätska, munstycken finns med förskjutning på båda sidorna av tygbanan för jämn påläggning. Kemikalierna kommer från en blandningsstation där de olika vätskorna pumpas in i ett blandningskärl som står på en våg. Kemikalier som blandas med vårt regnvatten: Harts och katalysator, gör att tyget blir slätare efter konsumentens tvätt, är 100% tvätt beständigt. Formalinfritt sedan 2010. Vätmedel underlättar vätskans inträngning i fibrerna. Ej tvättbeständig. Mjukningsmedel: Förhindrar sömnadsskador och ger varan en något mjukare känsel. Ej tvättbeständig. E. Transportsträcka, förlängd för att beredningsvätskan skall hinna tränga in i fibrerna. F. Tork och härdningsmaskin. Varan transporteras liggande på ett band genom maskinen. Vi matar in mer tyg än vad som kommer in, varan krymper under processen genom kraftiga luftströmmar. Temperatur 180 Celsius, torken värmes med gasoleldning. Beredningshastighet 8 m/min.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION

G. Ångning, när varan kommer ut från torken är den övertorkad, fukt sättes då till med hjälp av ånga för att varan skall återfuktas. Ångan kommer från en separat gasoleldad ångpanna som även värmer efterföljande mangels stålvalsar. H. Mangling / Krympning, en filtkalender som manglar varan på båda sidor. Varma glanspolerade stålvalsar som pressar mot tjocka filtmattor. Genom att utnyttja filtmattans diameterförändring vid inmatningen av tyget så kan varan krympas på längden. I. Processen avslutas med en avsyningsmaskin med taffling. J. Taffling sker på ett plaströr vilket förhindrar veck. K. Krymptest, prov tages från varje beredningstillfälle. Miljörisker: Läckage av beredningsvätska och kemikalier. Det rör sig om begränsade mängder och då det saknas avlopp i lokalen så finns ingen risk för vidare spridning. Rutin för uppsamling av läckage och rengöringsvätskor: Lägges i därför avsett kärl som går till deponi. Kärlet är placerat i miljörummet.

Miljöfördelar: Helt slutet mot avlopp. Halverad energiförbrukning. Kan köra flera vävbanor i bredd samtidigt. Sparar på vatten och kemikalier.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION

Sömnad Mer än 90 % av all vår sömnad sker i våra två sömautomater. Mellan varje produkt som skall sys väver vi en ca 15 mm. frans för att sömautomatens nålar skall kunna tränga upp så att varan ligger rak när den sedan skäres av på tvären. Transportband viker in tyget för fållning och transporterar det förbi de olika stationerna. Isömnadsetikett med tvättråd. Handdukshängare. Sömnad Vi syr med kedjesöm, som ger en stark och mycket elastisk söm. Sömmen avslutas med en 8 mm utstickande trådända för låsning. Merparten försvinner in i vävnaden vid första konsumenttvätten, resterande kan klippas bort efter tvätt. Utmatning Nästan all sömnadsindustri har flyttat till låglöneländer . Genom att investera i sömnadsautomater har vi lyckats behålla produktionen i Sverige ARBETSMILJÖ Sömmerska är ett av de arbeten som ger flest arbetsskador genom att samma rörelser upprepas

hela tiden. Nacke, axlar och armar frestas hårt, ett problem som söm automaterna eliminerar. Elförbrukning: ej analyserad Miljörisk: Ingen identifierad


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Produktkontroll Kontroll: Alla produkter kontrolleras noga. Vi har minimalt med felvara, tack vare högkvalitativ produktion och rigorös kontroll. Vanliga fel är vävfel, garnfel och fläckar som inte går bort i vår fläckborttagning. Mindre produkter, upp till 50 x 70, kontrolleras och etiketteras på en egenutvecklad arbetsstation. Efter manuell inläggning på ett matarbord sker kontroll, varor med fel lägges undan. Produkten matas därefter vidare till en station som fäster pappersetiketten automatiskt. Därefter sker transport till en staplare som lägger dem i högar om 10 st. Större produkter kontrolleras, vikes och etiketteras manuellt på större bord. Metervaror kontrolleras på rullmaskiner. Miljörisk: Ingen identifierad. Miljöfördel: Egen utskrift av etiketter minskar spill i form av överblivna antal.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION

Etiketter

Varje produkt förses med två etiketter. Isömnadsetikett, av textil som informerar om material, tvättråd och vem som tillverkat. Etikettens text är tvättbeständig. Etiketten levereras av en underleverantör i Sverige. Pappersetikett, Information om: Material, designerns namn, storlek, vem som vävt varan och vem som utfört slutkontroll samt batchnumret med vars hjälp varan kan spåras bakåt genom tillverkningsprocesserna. Miljörisk: Inga identifierade (gäller nya digitaltryckta som kommer) Miljöfördel: Etikettinformationen printar vi själva ut i samband med etiketteringen. Detta kan då ske i rätt antal, vi slipper därmed slänga överblivet material.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Lager & Leverans Lager av färdiga varor, katalogsortiment, består av ca 900 lagerplatser som alltid skall vara belagda med rätt mängd varor. Vi levererar direkt till butiker, 50 % säljes i Sverige, resterande till ett 25-tal länder runt om i världen. Restnoteringar som innebär att vi måste skicka varor flera gånger är dyrt och förekommer mycket sällan. Miljörisker: Inga identifierade

därför startat upp en licenstillverkning i Kina, 2011, för den inhemska marknaden och avser att försöka hitta likartade lösningar för andra Intercontinental marknader. Miljörisker: Läckage från lastbilar som hämtar och lämnar gods. Rutiner finns. Miljöfördelar: Mindre transporter till Kina.

Miljöfördelar: Inga identifierade

Miljörum Transporter Leveranser av färdiga produkter till kund. Som ett litet företag har vi små möjligheter att påverka. För leveranser inom Sverige har vi valt Posten som har ett, som vi upplever det, bra miljöarbete och snabba väl fungerande leveranser. För all export använder vi oss av UPS som har en bra global service. Inom Europa sker alla transporter med lastbil. Interkontinentala leveranser sker med flygfrakt. Detta är naturligtvis inte hållbart sett ur ett längre strategiskt perspektiv, vi har

Ett separat utrymme som saknar avlopp och där vi förvarar: 1. Beredningskemikalier 2. Behållare för rengöringsvätskor beredning 3. Oljor 4. Lysrör 5. Absorberande produkter Miljörisker: Inga identifierade. Miljöfördelar: Väl genomtänkt och utvecklat i samarbete med kommunens miljökontor. Minimerar olycksrisker.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Avfallshantering Avfall sorteringsbegrepp Lägges i containrar på plats vid fabriken 1. Hushållsavfall från personalmatsal och butikens café-restaurang. 2. Brännbart: Textilremsor, sopor, textildamm mm. 3. Plast: Hylsor från garnkoner, plastfolie från ankommande gods mm. 4. Wellpapp: Från ankommande gods. Farligt avfall som vi fraktar till kommunens miljöstation. 1. Lysrör. 2. Uttjänta oljor. 3. Beredningsvätskor från eventuella läckage. 4. Metallskrot. 5. Uttjänta kontorsmaskiner.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Material & råvaror Under varumärket Ekelund tillverkar vi bara varor i 100 % naturfibrer. Vi följer våra gamla traditioner från den tid då allt ingick i det naturliga kretsloppet. Naturfibrerna har dessutom de bästa egenskaperna för ändamålet. Man får inte förglömma glädjen av ögats intryck skapat av naturen, strukturen och känslan för handen. Linfibrerna som garnet spinns av har växt i norra Frankrike eller Belgien, ett geografiskt område som har världens bästa klimat för linodling och rötning. Historiskt har vi i Sverige odlat lin, men med låg kvalitet. Detta undantaget lin från Hälsingland ett område i norra Sverige, som dock inte har klimat för rötning på fälten utan måste vattenrötas vilket medför övergödning, ett miljöproblem. Rötningen är den process som möjliggör frigörning av linfibrer från övriga växtdelar. Av denna anledning och att det i Sverige inte längre finns linberedningsverk har kommersiell odling för textilfibrer upphört. Däremot odlas det en hel del lin för utvinning av linolja. I våra räkenskapsböcker från mitten av 1800-talet kan man se att vi redan då importerade lin för duktillverkningen i de finaste kvalitéerna. Att kunna bedöma linfiber och garnkvalitéer i lin är svårt, här har vi kunskaper som gått i arv i många generationer.

Bomullsfibrer, är till skillnad från lin en fiber som växer i god kvalite i många länder varför det finns ett stort utbud av bra garner, en världshandelsprodukt. Bomullen svarar för ca 50 % av all fiberproduktion. Tyvärr så odlar man bomull på arealer utanför det så kallade bomullsbältet. Detta medför mycket konstbevattning och användning av kemikalier för bekämpning. Bomullsbältet är ett område som sträcker sig i stort sett runt hela jordklotet och som har de rätta klimatiska förutsättningarna. Det är också bara inom bomullsbältet som man kan odla ekologiskt. De ekologiska odlingarna ökar, vilket framför allt är bra för den lokala miljön och därmed för befolkningen i dessa områden som slipper bli utsatta för bekämpningskemikalier. Ekologisk odling av bomull är dock inte lösningen för världens behov av textilfibrer. Om all bomullsodling skulle ske ekologiskt så skulle det inte ens bli en näsduk per person och år. Framtidens textilfibrer Här är vi övertygade om att utvecklingen genom forskning går mot fibrer som framställes av biomassa, växtfibrer, trä, gran, tall, bambu, majs o.s.v. och på så sätt komma in i ett naturligt kretslopp. Ett bra exempel är Rayonfibrer som på senare år utvecklats med avsevärt förbättrade egenskaper. Säljs


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION

under handelsnamn / varumärken som: LYOCELL och TENCELL. · Garnet, vår råvara importeras, då det inte finns svenska spinnerier. · Vi klistrar inga varpar, en process som medför miljöproblem då klistret senare i processen måste tvättas bort. I stället använder vi tvinnade garner som då blir så starka att de inte behöver klistras.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Om Bambu Bambu, en gammal asiatisk kulturväxt som användes till mycket: Husbyggen, byggnadsställningar, möbler, blomsterpinnar m.m. Det finns många sorters bambu med olika egenskaper. Till textilfibrer är det i huvudsak Mosobambu som gäller. Odlingen av bambu för textil ökar kraftigt p.g.a. efterfrågan. Den ökade efterfrågan går inte ut över Pandorna, det är en annan sorts bambu som de äter och pandorna lever mer norrut i Kina. Bambu och speciellt Moso växer extremt snabbt och skördas med 1,5-2 års intervaller. Växthöjd är vid skörd 7-10 meter. Odling sker utan konstbevattning, gödning och kemiska bekämpningsmedel. Bambu avger dessutom ca 35 % mer syre än vanlig skog. Framställning av fiber för textil A. Den äldsta metoden är att friställa fibrer genom samma process som man gör lingarn, arbetskrävande och dyrt. B. Viskosprocesser som löser upp fibern, så att den går att spinna till viskosfibrer och låter sig kardas och spinnas till garn, som man gör med bomull. Billigare processer som dessutom utvecklats miljömässigt och där fibrer med olika egenskaper kan skapas.

Tekniska egenskaper hos bambuviskos Draghållfasthet: Lägre än för bomull speciellt i vått tillstånd. Nöthållfasthet: Sämre än bomull Fuktupptagning: 3-4 gånger högre än bomull. UV-beständighet: God, dessutom så släpper fibern inte igenom så mycket UV-strålning vilket gör den lämplig för solskyddande plagg. Hudvänlighet: God, vilket beror på de släta fibrerna. Bra för allergiker. Bakteriekänslighet: Låg då bambu innehåller ett ämne ” kun” som förhindrar bakterietillväxt och därmed också dålig lukt. Utseende: Glansig, liknar siden. Komfort: Känns sval, 1-2 gånger svalare än bomull. Tvättkrympning: Betydligt sämre än för bomull.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION Reserapport Kina Kinaresa med målsättning att kontrollera arbetsförhållanden och miljöfrågor vid odlig av bambu, framställning av bambuviskos, spinning och garn. Besöken gjordes hos de företag som tillverkar det garn som vi använder. Resan företogs i augusti 2009 av Christer Ekelund , Ekelund, Linneväveiet i Horred AB. Resan föranledes av att företaget börjat tillverka produkter med garn av bambuviskos med antibakteriella egenskaper. Reserapporten indelas i följande : 1. Odling, handel och transporter av bambu 2. Framställning av” PULP”. Ark av bambu. Bilaga 2.A. formel agent M. 3. Viskosprocessen. 4. Spinning av garn. 5. Bambu som naturmedicin. 6. Sammanfattning. 7. Eventuell miljömärkning Bra Fiber av viskos. 8. Bilaga innehållande uppgifter som inte får lämnas ut externt utan tillstånd av Christer Ekelund. Innehåll Kontaktregister besökta fabriker, resans deltagare, tyska garnleverantören. Namn varumärke bambu. FSC-certifikat. Karta m.m.

1. Odling, handel och transporter av bambu. Bambu är ett gräs med en extremt hög tillväxt. Skörd sker inom 1,5 – 2 år vid en längd mellan 6-10 meter. Forskning med provodlingar pågår för optimering av tillväxten. Att försök med genmanipulation skulle förekomma förnekades bestämt. Odlingarna som besöktes låg i Sichuanprovinsen ca 4 timmars flygresa VNV om Shanghai. Landskapet var mycket kuperat. De odlingar som visades låg på bergssluttningar, på mer plan mark odlades annat, mycket majs och ris. Kännetecknande för mark under bambu var att det saknades undervegetation. Man berättade att det förekommer odlingar på jordbruksmark i allt större omfattning då den lokala regeringen stöttar en övergång till bambuodling. Stödet skall täcka det första tillväxtåret då det inte kan skördas. Vidare så inser man att bambuodling förbättrar jordens kvalité då varken gödsel eller bekämpningskemikalier behövs. Lönsamheten för odlarna är högre än för andra grödor och kommer att öka då efterfrågan är under stark tillväxt. Odlingarna sker på mark som disponeras av små familjeenheter. Barnarbete, att hjälpa till hemma torde precis som i Sverige förekomma. Alla barn går dock i skolan. Marken som ägs av staten disponeras numera hyresfritt, ett led i medvetna åt-


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION

gärder för ökad levnadsstandard för bönder i underutvecklade områden. Även sjukförsäkringens egenavgifter sänktes drastiskt vid årsskiftet. Handeln med bambu sker som för svensk skog. Odlaren säljer skördad bambu vid väg eller vattendrag till den som betalar bäst. För att kunna säkra tillgång och FSC certifiera odlingen så arbetar vår leverantör med kontrakterade odlare. Kopia på FSC certifikatet överlämnades. FSC är en erkänd skogscertifiering som är vanlig även i Sverige. Transporter sker i huvudsak med båt till upplag där man packar stammarna så att de ser ut som ett hus. Detta kan sedan lastas på större båtar för transport till Pulpfabriken. PULP är det engelska ordet för FIBER. Pulpframställning. Råvaran bambustammar placeras på ett transportband som forslar bambun från flodstrandens kaj upp till fabriken och in i en flismaskin. Flisen transporteras därefter till en cistern för tvätt i kallt vatten. Under transporten avskiljes mindre bambupartiklar, ca. 2 % som användes som jordförbättringsmedel av odlarna. Efter tvätt ångas flisen med Soda och tillsats av Sodium dodecyl sulphonate. Inga andra kemikalier. Efter ångningen, som har stor vattenförlust i form av vattenånga, så kokas flisen i Na OH. Natriumhydroxid som i vattenlösning benämnes LUT.

Slutligen avvattnas fibermassan mekaniskt och torkas i en cylindertork som värmes med ånga. Ur torken kommer en löpande bana av bambumassa i ca 150 cm bredd. som kapas till ark i ca. storlek 75 x 75 cm. Slutprodukten ark som ser ut som kraftiga, crèmefärgade pappersark vilka packas i inplastade balar för leverans med tåg till i huvudsak den egna viskosfabriken. Det sker dock leveranser till andra fabriker. Alla kemikalier som inte förbrukats avskiljes och återanvändes. Huvuddelen av vattnet återanvändes, viss del transporterar föroreningar till det egna reningsverket. Rening sker från 1200 mg COD cr / liter till 100 mg / liter innan det släpps ut i floden. Man har kontrollprogram och den lokala myndigheten utövar tillsyn. Råvaruförbrukning: 6 ton bambu ger 1 ton Pulp. 1,5 ton pulp ger 1,0 ton fiber för spinning. Framställning av bambupulp började man med år 2002. Tankar, reflektioner och iakttagelser. Processen är mycket automatiserad och sluten så det var inte mycket som kunde ses. Fabriksområdet, gammalt och slitet men med god ordning.


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION

Viskosfabriken Låg ca. 200 mil från pulpfabriken inte så långt från Beijing. Fabriken som även var huvudkontor för företaget, var enormt stor. Vi fick åka bil mellan enheterna. Vi togs emot av fem personer i ett enormt konferensrum. Var och en specialister inom sina områden. Man berättade om sin bambuviskos och processen samt visade en video. Genom att blanda två bambusorter, CJ bambu och Huang bambu så förstärks de antibaktriella egenskaperna. Tillverkningsprocessen sker enligt ett patent, man visade ett papper med kinesisk text Dock utan att berätta vad i processen som patentet skyddade. Vidare så berättade man om att man hade ett inregistrerat varumärke för bambugarnet med en tillhörande organisation som kontrollerade spårbarheten fram till färdig produkt. Vi fick handdukar i bambufrotté, en större och två mindre förpackade i en presentkartong som visar förpackningen med text: ORGANIC—ECOLOGY—FUNCTION--HEALTH. Tvättmärkning: 40 grader och två punkter i strykjärnet, undermärkt? Viskosprocessen. Råvaran pulp från den egna fabriken som vi besökte i går. Man bekräftade att transporten

skett med tåg. 1.Arken sönderdelades mekaniskt varefter de sköljdes med kallt vatten som återanvändes efter avpressning. 2.De våta fibrerna ångades, värmdes varefter de gick ner i en lång bassäng med varmt vatten för blekning med H2 O2. Vätesuperoxid, ett miljövänligt blekmedel som inom textilindustrin på senare år till stor del ersatt blekning med klor. 3.I trågets bortre ända matades fibrerna upp och torkades på en enorm lång cylindertork. 4. Ut kom ark som vid pulpframställningen, dock vitare. 5. Arken maldes sedan i en kvarn med en tillsats av soda till en pasta. (Viss mängd vatten torde även vara tillsatt?) Detta skedde högst upp, 5:e våning i en separat byggnad. 6. Pastan pressades sedan fram i rörsystem till spinnmunstycken där de underifrån kom ut i en också underifrån kommande stråle kall vätska med H CL. Saltsyra är en vattenlösning av gasens väteklorid som i höga koncentrationer är starkt frätande . Utspädd är den ganska ofarlig och förekommer


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION

i människans magsaft. Varje spinnmunstycke hade en mängd hål så det kom ut ett knippe filament ur enheten. 7. Fiberknippet med en diameter om ca. 7 mm. fördes uppåt ca 50 cm. och leddes över drivna rullar vidare horisontellt där de sammanfördes med fiberknippen från andra spinnmunstycken. 8.Under alla spinnmunstyckena och transportrullarna för fibrerna låg ett öppet kar med vätska H CL. Från fiberknippena rann det hela tiden vätska ner i tråget. 9. Som jag upplevde det hade transportrullarna olika hastighet vilket gav en längdsträckning. Troligtvis betydelsefull för fibermolekylernas orientering, ytstruktur och styrka. Jämför med vad som händer vid mercisering av bomull. 10. Hela spinnprocessen 6-9 ovan var helt öppen fram tills det att fiberknippet växt till ett rep med diameter om ca 5-6 cm. försvann ner i ett rör. 11. Näsa steg som kunde betraktas var packning av torra tillklippta fibrer i balar som plastades in och märktes väl. Fibrerna kom ut i stor oordning varför tillklippningen torde skett före torkning. 12. Energiförbrukning 800 Kw. Timmar / 1000 kg bambuviskos. Inklusive energi för komprimerad luft.

13. Vattenbehov 80000 liter / 1000 kg viskos. Vattnet återanvändes. 14. Inga utsläpp av kemikalier. 15. Som jag uppfattade 12—14 så var detta de totala siffrorna för hela processen alltså inklusive pulpfabrikens förbrukning. Tester av antibakteriell funktion. Berättade om de tester vi kände till och lite om att vi testade med egen metod och att alla inkommande garnpartier testades. Man tyckte inte att de testmetoder som finns säger särskilt mycket. Göres på nya rena textilier med ett fåtal bakteriestammar. Man har eget lab. och har testat mot en mängd bakterier. Officiellt så säger man att den antibakteriella funktionen hindrar tillväxt av bakterier och avstår från att påstå att bakterier dödas. Kvalité och handelsrisker med bambuviskos. A. Det förekommer att vanlig viskos säljes som bambuviskos. B. Det finns på marknaden garn gjort av bambusorter med sämre egenskaper. C. Det förekommer att bambupulp blandats med vanlig pulp av viskos. D. Det förekommer att spinnerier blandar ut bambuviskosen med vanlig viskosfibrer. Med anledning av ovanstående så arbetar man med


MILJÖ

REDOVISNING - PRODUKTION

sitt varumärke och följer / kontrollerar alla steg fram till färdig produkt med egen personal. Övrigt Fabriken tillverkade även vanlig viskos. Såg upplag av timmer. Detta innebär att man även här kunde tillverka pulp. Linzing, det österrikiska företaget med omtalad miljövänlig produktion har fabrik i Kina, man kör som i Europa med Skandinaviskt timmer som råvara. Utan att få det bekräftat direkt så fick jag intrycket av att olika råvaror fordrade justeringar i processerna. Garnfabriken Fabriken var utrustad som alla andra traditionella spinnerier. 1. Balöppning 2. Kard och kammaskiner 3. Ringspinning 4. Tvinnmaskiner 5. Rullmaskiner. 6. Packning med viktkontroll Inga spinnoljor eller andra kemikalier tillsättes på viskosgarner, behövs ej. Omrullning till färghylsor göres i lön på annan fabrik i närheten. Man spinner även garn av Ramiviskos, bomull och mjölkviskos samt mängder av blandgarner. Vi kommer att få en komplett lista samt prov på Ramiviskos som man just skulle spinna. Ramiviskos får en annan

struktur. Mjölkviskos extremt hudvänlig. Bambu som naturmedicin. Ställde frågor om detta på alla tre fabriksbesöken. 1. Man badade i avkok på bambu. 2. Te kokades på bladknoppar, såg ut som gräslök innan de slog ut. 3. Blad användes som plåster på sår. Sammanfattning av resan. Observera att rapporten gäller anläggningar som arbetar med våra garner. Man kan generellt inte dra slutsatsen att alla leverantörer håller denna standard. Såg inga sociala missförhållanden. Arbetarskyddet lämnade en del att önska i jämförelse med svensk standard. Resan har ökat våra kunskaper avsevärt och utgör en god grund för framtiden


MILJÖ

REDOVISNING - KEMIKALIER


MILJÖ

REDOVISNING - KEMIKALIER

KEMIKALIELISTA Företag: Ekelund Linneväveriet i Horred AB

Ansvarig: Holger Claesson

Användningsområde

Årsförbrukning (kg)

Farokoder (sdb 2)

Beredning,hartsning Beredning, katalysator Beredning,vätmedel Beredning,mjukgörare

5720 kg 686 kg 570 kg 570 kg

R36 R38,R41 bortfaller

Amercor 125 P Natriumklorid

Ångp.kondensatbehandl Ångp.vattenavhärdning

25 kg 25 kg

Chemisopar G

Lösningsmed. fläckbortt.

10 kg

Optipit

Smörjfett

5kg

Xn,

Riskfraser (sbd 15)

Produktnamn (sdb 1) Reaknitt ZF CHT-Katalysator ABT Kollasol CDA Tubingal RWM

C

ej märkningspliktig S-fras 24/25 Xn,Xi,R20/22/36/37/38/41

ej märkningspliktig

Ingående ämnens riskfraser (sdb 3)

Innehåll

Produkt

Xn R22 Xn Xi; R22-36/37/38 Xn,Xi,R20,R22/36/37/38/41

R10/20/21/22/34 ej märkningspliktig

R10,20/21/22, 34

Xn

R10-53-65-66

R10-53-65-66

R43,R52/53

R41,R38,R43,R51

Xi,R38,R41-43,R51/53


MILJÖ

REDOVISNING - TEXTILPRODUKTION När vi internt diskuterar textila miljöfrågor och strategier har vi funnit det praktiskt att dela upp produkternas livscykel i följande tre huvudbitar.


MILJÖ

REDOVISNING - TEXTILPRODUKTION

Fiberproduktion av växtfibrer Sådd, Gödsling, Ogräsbekämpning, Skadedjursbekämpning, Bevattning, Skörd, Förpackning, Transport

Förädling Spinning, Vävning, Stickning, Färgning, Tryckning, Beredning, Sömnad, Förpackning, Transport, Försäljning

Produktkvalité Formgivning, Bruksvänlighet, Slitstyrka Debatten i textila miljösammanhang har fokuserats väldigt mycket på ekologisk fiberframställning som den avgörande vägen för textila miljöförbättringar. Vi delar inte den uppfattningen. Vi ser i stället stora

möjligheter till snabba förbättringar på förädlingsbiten och produktkvaliten. Vi tror också att det behövs nya typer av miljömärkningar som har olika nivåer på kraven i kriterierna. Nuvarande kriterier i skandinaviska miljömärkningssystem är, för många företag i världen så höga att man inte ens försöker nå dem.

Fiberproduktion Bomullen svarar för ca 50% av världens textila fiberbehov. Odlingen sker till stora delar utanför det naturliga växtområdet vilket medför konstbevattning och kemisk bekämpning i oerhörd mängd. Ett sådant skräckexempel är området runt Aralsjön. Det finns alltså all anledning att arbeta med förändringar. Skulle man helt drastiskt enbart odla ekologisk bomull idag så skulle, med nuvarande kunskapsnivå, produktionen bli alldeles för liten. Alternativet är att den konventionella odlingen stegvis utvecklas mot ett mer hållbart odlingssystem. En utveckling som pågår men som av klimatskäl aldrig kan täcka det totala fiberbehov. Som framtidens fiber ser vi viskoser tillverkade av skogsråvara.


MILJÖ

REDOVISNING - TEXTILPRODUKTION

Förädling Mindre än 1% av världens totala produktion färgas, trycks och bereds i fabriker som håller bästa möjliga teknik, vilket är basen i kriterierna från de tre skandinaviska miljömärkningsinstituten. Här finns alltså mycket stora potentialer till förbättringar. Snabbast sker detta genom att vi i västvärlden ställer krav på vad vi importerar. Motståndarna till detta hävdar att det skulle vara liktydigt med handelshinder (vilka är förbjudna i handelsavtal) och att fabriker i U-länderna inte har råd att investera. Generellt sett har man råd. Ägarna är oftast oerhört rika och man ser att så fort det kommer ny teknik för högre produktionskapacitet så har man råd att investera.

Lågprisimport Lågprisimport från U-länder och Östeuropa innebär risker. Produktionen där är, i genomsnitt, mer än 20 gånger mer negativ för miljön än för en motsvarande svenskproducerad vara. Sverige importerar därmed förbjudna gifter. Textilierna innehåller kemikalier och överskottsfärger som vid konsumentens tvätt okontrollerat går ut i avloppen.

Det är ofta färger och kemikalier som sedan länge är förbjudna i Sverige. Dessa kemikalier är en av de främsta anledningarna till att svenska jordbrukare inte vågar sprida slammet från reningsverken på sina åkrar.

Produktkvalité Är lika med den totala brukstiden. Hur länge man som konsument behåller en vara avgörs i huvudsak av tre egenskaper: FORMGIVNING BRUKSVÄNLIGHET SLITSTYRKA Är designen kortsiktigt modeinriktad hjälper inte de övriga egenskaperna. Varan kasseras i förtid. Begreppet ”högsta kvalité” uppstår först när alla dessa tre egenskaper ligger på toppnivå. Miljövinsten uppstår då genom att behovet av nytillverkning reduceras.


MILJÖ

REDOVISNING - SPÅRBARHET Vi har mångårig erfarenhet av att dokumentera spårbarhet då vi tidigare varit certifierade för både FSC och Bra Miljöval.


MILJÖ

REDOVISNING - SPÅRBARHET Spårbarhet Vårt system för dokumentation av spårbarhet A . Garnlager Garnlager När garnet anländer till vår fabrik görs en mottagningskontroll av kvalité och mängd, därefter noteras partinummer och certifikat. Sedan märks garnpallen upp och placeras på sin lagerplats. När sedan garnet skall användas i produktionen antingen som varp eller väftgarn görs en ny notering om aktuellt datum då garnet vidareförädlas. Varpan Vi noterar alla varpbommar som tillverkas och dokumenterar datum, till vilken maskin bommen avses, garnpartinummer, certifikatnummer och längd på varpbommen. Väveriet Här dokumenterar vi datum när varpbommen börjar användas i produktionen. Vävordern När vi startar en vävorder skrivs det ut ett datum och en tid automatiskt på dokumentets övre del, detta anger när ordern är påbörjad i produktionen.

A. Batchnummer Etikettens batchnummer är lika med vävordernummret.

B. Sökning garncertifikat 1. Utifrån etikettens batchnumer söker vi upp vävordern. 2. Vi ser där vävdatum och kan följa produkten tillbaka till vilken maskin som produkten är tillverkad på, vilken varpbom och därifrån till vilket garnparti som är använt.


MILJÖ

REDOVISNING IFOAM - SPÅRBARHET Spårbarhet, tredje part certifierad.


MILJÖ

REDOVISNING IFOAM- SPÅRBARHET IFOAM Organisation som hanterar regelverk för ekologisk odling. Medlemmarna består av världens certifieringsorgan för ekologisk odling av mat och fibrer. ( Ej skog ) Läs mer om IFOAM: www.ifoam.org CERTIFIERAD SPÅRBARHET Ett grundläggande krav för en vara, tillverkad av ekologisk fiber, och som är ute till försäljning mot konsument är fullständig spårbarhet. Detta omfattar tillverkningsprocessen ända ner till åkern där odlingen skett. Varje tillverkningsenhet som hanterar varan måste kunna visa och dokumentera certifikat som medföljer inköpet och som är utfärdat av ett certifieringsorgan som är medlem i IFOAM. På våra produkters pappersetikett finns ett batchnummer med vars hjälp vi kan se vilka garnpartier som varan är tillverkad av och därmed även certifikaten i fråga.

Certifieringsorgan Organisation som fysiskt utför certifieringar och kontroller av odlingar och spårbarhet. (Ej skog) Det finns ett stort antal certifieringsorgan runt om i världen. De arbetar oftast lokalt av kostnadsskäl. I Sverige heter certifieringsorganisationen, KRAV. Vissa certifieringsorganisationer, t.ex KRAV, hanterar även miljömärkning. För Kravs del handlar det om mat. Läs mer om KRAV: www.krav.se


MILJÖ

REDOVISNING

Miljöredovisning - Ekelund  

I denna broshyr finner du vår miljöredovisning för Ekelund, Linneväveriet i Horred AB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you