Page 1

www.agelioforos.gr

ΤΕΥΧΟΣ 497

ΚΥΡΙΑΚΗ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Χιλιάδες ευκαιρίες για τα ακίνητα και την κτηµαταγορά 2310

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Καρόλου Ντηλ 38, Κέντρο

Αγ. Πάντων 43, Αµπελόκηποι

∆αναϊδων 4, Κέντρο

Παπαναστασίου 110, Χαριλάου

Ανθέων & Μηδείας 11, Περαία

294444


28 Κυριακή 21 Απριλίου 2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩ ΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΙ∆ΙΩ Ν ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2013 Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου, να στείλει κατά τη θερινή περίοδο έτους 2013 τα παιδιά των εργαζοµένων του σε κατασκηνώσεις, καλεί κάθε ενδιαφερόµενη κατασκηνωτική επιχείρηση που αποδέχεται το ηµερήσιο τίµηµα που ορίζουν από κοινού τα Υπουργεία Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το έτος 2013 καθώς και τους όρους της σχετικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να υποβάλει Αίτηση στο αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µέχρι την 30-4-2013. Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τη σχετική ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ από το Τµ. Προµηθειών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (τηλ. 2310 593 325) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή από το site της εταιρείας (www.thpa.gr). Θεσσαλονίκη 17-4-2013 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΗΣ

ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Πρωτ. 5263 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Ο Αγιος Δημήτριος»

ύστερα από την υπ’ αριθ. 11η/6-9-2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων «Γ. Γεννηματάς» και «Αγιος Δημήτριος» σε εκτέλεση του ΠΠΥΥ 2011, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 Αρ. πρωτ.: 912

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την οικονομική ενίσχυση ενός (1) απόρου ή ορφανού γονέων (ή μόνο πατρός) φοιτητών που εισήχθησαν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατά το έτος 2012. Υψος οικονομικής ενίσχυσης δύο χιλιάδων (2.000,00). Επίσης σε ενίσχυση ενός (1) ζεύγους νεονύμφων χαμηλού εισοδήματος που ετέλεσαν το γάμο εις το Ναό Αγίας Τριάδος το έτος 2012. Η οικονομική ενίσχυση είναι εφ’ άπαξ από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ζωής Ματσώνη. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει οι υποψήφιοι να διαμένουν στα όρια της Ενορίας της Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310-858475.

Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα πέντε μηνών. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού Μ. Ανδρόνικου 6, κατόπιν της υπ΄αριθ. 4505/9-4-2013 εγκριτικής γνωμοδότησης του ΑΣΕΠ, πρόκειται να προσλάβει φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας πέντε (5) μηνών και όχι πέρα τις 31-10-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3051/2002 και ισχύει μέχρι σήμερα, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων και αναλυτικότερα ως εξής:

Ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου π. ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

προσφορές για την ανάδειξη ετήσιων χορηγητών Παιδικών τροφών και προϊόντων ειδικής διατροφής (τροφές για μωρά CPV 15884000-8 και προϊόντων παρεντερικής διατροφής CPV 33692200-9) προϋπολογισμού δαπάνης «50.000,00» ευρώ με ΦΠΑ από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8-52013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου (Εθνικής Αμυνας 41) από την αρμόδια επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών τηλ. 2310-207475. Ο διοικητής του νοσοκομείου ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα λειτουργήσει για ενδέκατο έτος το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Πληροφορική και Διοίκηση», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί: Α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ. Β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ. Γ) Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Στρατιωτικών Σχολών σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Δ) Υποψήφιοι διδάκτορες των δύο Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται

σε σαράντα (40) εκ των οποίων είκοσι (20) θα είναι της κατηγορίας (Α) και είκοσι (20) της κατηγορίας (Β). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί δύο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ένας πτυχιούχος Πληροφορικής και ένας πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ, καθώς και δύο (2) αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους κατά τον ίδιο τρόπο. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Κτίριο Γραμματειών Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως 17-5-2013. Δύναται να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής στο ΔΠΜΣ. Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Βιογραφικό σημείωμα 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται). 3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών. 4. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικών ή της ελληνικής για αλλοδαπούς. 5. Δύο συστατικές επιστολές. 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 7. Δύο φωτογραφίες. 8. Παράβολο εξέτασης αίτησης 50 Ευρώ (κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία του Τμήματος Πληροφο-

ρικής). ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αν υπάρχουν) 1. GMAT 2. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης υποτροφίας από το φορέα λήψης αυτής. 3. Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών. 4. Αποδεικτικά γνώσης πρόσθετων ξένων γλωσσών. 5. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια). 6. Άλλα προσόντα (επιμορφωτικά σεμινάρια, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες κ.λπ.). Κριτήρια αξιολόγησης: - Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του. - Η επίδοση στο τεστ GMAT (μόνο για τους Οικονομολόγους). - Το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου. - Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου. - Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου. - Η επαγγελματική δραστηριότητα εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής: Τηλ. 2310998709, 2310-998410/20/36, fax 2310-998310, email: dpms_info@csd.auth.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http:// dpms.csd.auth.gr. Ο Διευθυντής του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ

Ειδικότητα

Φορέας

Νυχτοφύλακας ΔΕ

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

άτομα 1

Καθαριστής/τρια ΥΕ

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

1

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες του Νομού και θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 22-4-2013 και λήγει 1-5-2013, (Δέκα ημερολογιακές ημέρες κατόπιν της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο). Η αίτηση των ενδιαφερομένων μαζί με τα δικαιολογητικά, θα παραλαμβάνεται από την γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς συστημένη από τους ενδιαφερόμενους, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μανόλη Ανδρόνικου 6, ΤΘ 50 619 , ΤΚ 540 13 Θεσσαλονίκη. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 2310-830538 και στην ιστοσελίδα του Α.Μ.Θ. www.amth.gr. Ο Αναπληρωτής της Προϊσταμένης του Α.Μ.Θ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ Αρχαιολόγος

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 18/2013 Αρ. Πρωτ: 28034/1122 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1.Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις επί παλαιάς βάσεως σε επικίνδυνα σημεία (βάσει καταγεγραμμένων αναγκών», προϋπολογισμού (500.000 €) πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. που αναλύεται ως εξής: Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Δαπάνη εργασιών: 296.402,55 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% :53.352,46 Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) : 52.463,25 Αναθεώρηση : 4.285,81 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%: 93.495,94 Σύνολο: 500.000,00 € 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οδοποιίας, οδός Παπαρρηγοπούλου 7, (Πληροφορίες κ. Πετάνη Αννα τηλ.:2310 508-266), μέχρι τις 16/5/2013 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Τετάρτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/5/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 - 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής 15Ε του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α’ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή δημοπρα-

σία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2 με αναβάθμιση (2 πτυχία άνω του 30%) 1η , 2η ανεξαρτήτως έδρας και 3η τάξη εντός Νομού και σε 2ο Νομό για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους1, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι-

χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη με αναβάθμιση (2 πτυχία άνω του 30%), στην 1η (πρώτη) και 2η (δεύτερη) τάξη ανεξαρτήτως από τον νομό της έδρας τους και στην 3η (τρίτη) τάξη εντός νομού και σε δεύτερο νομό του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οκτώ χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ (8.045 €) ΕΥΡΩ και χρόνου ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών & 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τ.Π. 2013 και περιλαμβάνεται στο Τ.Π. του Δήμου Θεσσαλονίκης 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 AΠΡΙΛΙΟΥ 2013

461 θέσεις σε δήµους,

715 θέσεις

νοσοκοµεία και ΟΑΕ∆ πολιτιστικούς φορείς

233 αγγελίες


2

εργασία

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Η προσφορά εργασίας στη Θεσσαλονίκη

76

ΚΠΑ2 IΩNIAΣ

ΚΠΑ2 Π. ΑΞΙΟΥ

ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ

301204101039 301204101056 301204101037 301204101038 301204101051 301204101061 301204101040 301204101050 301204101059 301204101057 301204101043 301204101047 301204101036 301204101035 301204101062 301204101044 301204101063 301204101064 301204101048 301204101028 301204101005 301204101010 301204101009 301204101018 301204101022 301204101007 301204101012 301204101021 301204101025 301204101017 301204101023 301204101031 301204101024 301204101026 301204101004 301204101008 301204101060

ΟΔΗΓΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝ. ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΑΠΟΘΗΚΑΡ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΕΙΔ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΒΟΗΘ. ΜΙΚΡ. ΒΟΗΘ. ΜΙΚΡ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΕΝΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1

ΟΞΥΓΟΝΟΚ. ΦΟΡΤΟΕΚΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦ. ΟΔΗΓΟΙ ΤΑΜΙΕΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΦΥΛΑΚΕΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΙΘ. ΑΣΦΑΛ.

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 10 1 1 1 2 1

ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

301203102029 301203102067 301203102085 301203102089 301203102084 301203102063 301203102068 301203102074 301203102065 301203102066 301203102091 301203102081 301203102086 301203102093 301203102079 301203102075 301203102073 301203102078 301203102087 301203102077 301203102080 301203102083 301203102088

301203102092 301203102072 301203102069 301203102070 301203102071 301203102061 301203102062 301203102036 301203102039 301203102027 301203102058 301203102053 301203102060 301203102059 301203102028 301203102030 301203102040 301203102090 301203102041 301203102043 301203102057 301203102042 301203102055 301203102031 301203102052 301203102054 301203102032 301203102026 301203102035 301203102025 301203102047 301203102044 301203102048 301203102050 301203102037 301203102038 301203102046 301203102051

26 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΚΡΕΟΠΩΛ. ΟΔΗΓΟΙ ΒΟΗΘ. ΛΟΓ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧ. ΟΔΗΓΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΒΟΗΘ. ΛΟΓ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΛΑΝΤΖΕΡΗΔ. ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤ. ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΒΟΗΘ. ΦΑΡΜ. ΒΟΗΘ. ΛΟΓ.

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΗΘ. ΜΙΚΡ. ΕΦΑΡΜ. ΗΛΕΚ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΒΟΗΘ. ΛΟΓ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚ. ΔΙΕΥΘ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 6 1 1 1

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

2 1

ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ

301205101733 301205101745 301205101744 301205101749 301205101748 301205101736 301205101732 301205101694 301205101701 301205101715 301205101710 301205101711 301205101709 301205101717 301205101708 301205101718 301205101698 301205101712 301205101747 ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

301201105461 301201105503

162

301201105409 301201105500 301201105439 301201105464 301201105457 301201105467 301201105497 301201105442 301201105495 301201105430 301201105471 301201105482 301201105504 301201105432 301201105506 301201105449 301201105396 301201105441 301201105448 301201105476 301201105415 301201105446 301201105460 301201105488 301201105505 301201105502 301201105479 301201105428 301201105468 301201105486 301201105456 301201105470 301201105485 301201105490 301201105438 301201105425 301201105426 301201105463 301201105465 301201105469 301201105489 301201105481 301201105483 301201105443 301201105434 301201105436 301201105453 301201105445 301201105474 301201105501 301201105407 301201105435 301201105478 301201104704 301201105367 301201105334 301201105304 301201105348 301201105354 301201105314 301201105353 301201105330 301201105324

37

ΚΠΑ2 ΘEΣΣAΛONIKHΣ

ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΒΟΗΘ. ΛΟΓ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΤΑΜΙΕΣ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΛΥΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝ. Η/Υ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΒΟΗΘ. ΛΟΓ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡ. ΡΑΠΤΟΜ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΔΙΟΡΘ. ΕΝΔΥΜ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΑΜΙΕΣ ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤ. ΟΔΗΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΒΟΗΘ. ΛΟΓ. ΥΠΑΛ. ΤΑΞ. ΓΡ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡ. ΕΚΤΥΠ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

301201105329 301201105368 301201105371 301201105350 301201105375 301201105382 301201105325 301201105365 301201105326 301201105390 301201105310 301201105340 301201105351 301201105305 301201105316 301201105319 301201105332 301201105349 301201105307 301201105373 301201105374 301201105388 301201105378 301201105380 301201105389 301201105386 301201105440 301201105492 301201105447 301201105472 301201105397 301201105405 301201105408 301201105417 301201105494 301201105473 301201105499 301201105507 301201105484 301201105416 301201105444 301201105462 301201105480 301201105398 301201105401 301201105412 301201105404 301201105414 301201105431 301201105450 301201105420

57

ΚΠΑ2 25ης MAPTIOY

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΜΠΑΡ. ΣΕΡΒ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘ. ΟΔΟΝΤ. ΖΑΧΑΡΟΠΛ. ΨΗΣΤΕΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΖΑΧΑΡΟΠΛ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΥΠΟΔ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΑΠΟΘΗΚΑΡ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧ. ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝ. ΤΗΛΕΠ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΗΘ. ΦΑΡΜ. ΒΟΗΘ. ΦΑΡΜ. ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΤΑΜΙΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΥΠΑΛ. ΥΠΟΔ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤ.

3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1

ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

301202101508 301202101550 301202101513 301202101499 301202101505 301202101502 301202101507 301202101503 301202101509 301202101511

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ.

2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

ΚΠΑ2 TOYMΠAΣ

301202101553 301202101522 301202101525 301202101521 301202101554 301202101549 301202101551 301202101552 301202101543 301202101534 301202101538 301202101545 301202101546 301202101540 301202101518 301202101528 301202101555 301202101517 301202101519 301202101536 301202101532 301202101500

ΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛ. ΑΠΟΘΗΚΑΡ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΤΑΜΙΕΣ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΤΟΠΟΘ. ΚΟΥΦ. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΥΠΑΛ. ΥΠΟΔ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΤ. ΤΑΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. ΛΟΓΙΣΤ. ΑΕΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΤΑΜΙΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΠΑΡΜ. ΣΕΡΒ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡ. Η/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΔ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΧΕΙΡ. Η/Υ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΥΠΟΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 1 8 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1

ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ

301206102027 301206102022 301206102014 301206102031 301206102011 301206102016 301206102024 301206101998 301206102033 301206102025 301206102015 301206102017 301206102029 301206102030 301206102012 301206102019 301206101951 301206101914 301206101967 301206101971 301206101986 301206101987 301206101974 301206101989 301206101985 301206102007 301206102020 301206102032 301206102000 301206101994 301206102005 301206102008 301206102021 301206102034 301206102028 301206102026 301206102023 301206102013 301206102009 301206102001

O πίνακας ανανεώνεται με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) και τις Τοπικές Υπηρεσίες (ΤΥ) του Οργανισμού

50


10

εργασία

62 γιατροί σε 34 νοσοκομεία Την πλήρωση 62 θέσεων ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝ) Νεογνών 34 νοσοκομείων της χώρας προκήρυξε το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι κενές θέσεις που θα καλυφθούν στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας έχουν ως εξής: α) μία στην Α ΜΕΘ του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», β) μία στη ΜΕΘ και μία στη ΜΕΝ του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου», γ) μία στη ΜΕΘ του ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Αγ. Δημήτριος» (πρώην «Γ. Γεννηματάς»), δ) μία στη ΜΕΘ του ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Αγ. Δημήτριος» (πρώην «Αγ. Δημήτριος»), ε) μία στη ΜΕΘ του ΓΝΘ «Αγιος Παύλος», στ) μία στη ΜΕΘ Παίδων του ΓΝΘ Ιπποκράτειο, ζ) μία στη ΜΕΘ του ΑΝΘ Θεαγένειο, η) τρεις στην Α ΜΕΘ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, θ) μία στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Εβρου (πρώην ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης). Ο διορισμός των γιατρών, επί διετή συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση στις μονάδες των νοσοκομείων, θα γίνει με επιλογή μετά από προφορική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά έως και την 1η Μαΐου στο Πρωτόκολλο του υπουργείου Υγείας. Η συνέντευξη για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης θα δοθεί στις 23 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη (http://et.diavgeia. gov.gr).

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Πέντε θέσεις στο ΑΤΕΙ-Θ Την πρόσληψη πέντε ατόμων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης για την κάλυψη εποχικών του αναγκών. Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν τρεις θέσεις διοικητικού-λογιστικού ΤΕ και δύο θέσεις Πληροφορικής ΤΕ. Το εν λόγω προσωπικό θα απασχοληθεί για οχτώ μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, ΤΚ 57400, ΤΘ 141, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διοικητικού & ΕΤΠ Προσωπικού, υπόψη Κωνσταντίνου Σινιρίδη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310/791.116).

Τέσσερις γυμναστές στο Ωραιόκαστρο Την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Φυσικής Αγωγής ΠΕ (γυμναστές κολύμβησης) για 4,5 μήνες ανακοίνωσε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου, Πεντάλοφος, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54500, υπόψη κ. Πέππα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313/300.831). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 24 Απριλίου.

68 εποχικοί στο δήμο Δίου - Ολύμπου Την πρόσληψη 68 ατόμων για 2 μήνες ανακοίνωσε ο δήμος Δίου-Ολύμπου. Ειδικότερα, θα καλυφθούν 12 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων, 52 εργατών καθαριότητας, 3 ηλεκτρολόγων και 1 θέση χειριστή μηχανήματος έργου (φορτωτή). Αιτήσεις υποβάλλονται στο δήμο Δίου-Ολύμπου, Αγ. Νικολάου 15, στο Λιτόχωρο (τηλ. 23523/50.113 και 23523/50.159). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 24 Απριλίου.

Εξι εργάτες στη Θέρμη Την πρόσληψη έξι ειδικευμέ-

Προκηρύξεις που σε εξέλιξη αυτήν νων εργατών ΥΕ με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες ανακοίνωσε η ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης αρχαιολογικών ερευνών στο δήμο Θέρμης. Το εν λόγω προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών. Αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στην ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ, Μ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, ΤΚ 54646, Θεσσαλονίκη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310/801.402). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 23 Απριλίου.

23 θέσεις στην Καβάλα από τη 12η ΕΒΑ Την πλήρωση 23 θέσεων για εφτά μήνες ανακοίνωσε η 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ειδικότερα, θα προσληφθούν: α) για την Οχύρωση Ανακτορούπολης της Ν. Περάμου Καβάλας: οχτώ εργατοτεχνίτες ΔΕ κι εφτά ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ώς τις 26 Απριλίου είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στη 12η ΕΒΑ, Κύπρου 14, 65110 Καβάλα, υπόψη Κασσιανής Βαχαρέλη (τηλέφωνο: 2510/241.763), β) για το Χερσαίο Τείχος Καβάλας: τέσσερις εργατοτεχνίτες ΔΕ και τέσσερις ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ. Αιτήσεις υποβάλλονται ώς τις 26 Απριλίου στη 12η ΕΒΑ, Κύπρου 14, 65110 Καβάλα, υπόψη Μαρίας Αραμπατζή (τηλέφωνο: 2510/241.763).

14 θέσεις στην Καστοριά από τη 16η ΕΒΑ Την πρόσληψη 14 ατόμων για εκτέλεση έργων στην Καστοριά ανακοίνωσε η 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ειδικότερα, θα καλυφθούν οι παρακάτω θέσεις: μία αρχαιολόγου ΠΕ, μία συντηρητή αρχαιοτήτων και έρ-

γων τέχνης (ομάδα Β’) ΤΕ, πέντε τεχνικών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΔΕ κι εφτά ειδικευμένων εργατών ΥΕ. Η διάρκεια απασχόλησης είναι μέχρι το τέλος του έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά στη 16η ΕΒΑ, Μητροπόλεως 25, Καστοριά 52100, υπόψη Α. Κοντοπούλου (τηλ. 24670/88.200). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 26 Απριλίου.

Οχτώ προσλήψεις από την ΚΘ’ ΕΠΚΑ Την πλήρωση οχτώ θέσεων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε η ΚΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο τμήμα Φλώρινα-Νίκη. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν τέσσερις αρχαιολόγοι ΠΕ και τέσσερις ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ (για ανασκαφικές εργασίες). Το εν

λόγω προσωπικό θα απασχοληθεί για εφτά μήνες με δυνατότητα παράτασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στην ΚΘ’ ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, 53100 Φλώρινα, υπόψη Βασιλείου Βολτσίνη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 23850/28.206). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 26 Απριλίου.

10 θέσεις σε Μαρώνεια Σαμοθράκη Την πλήρωση 10 θέσεων ανακοίνωσε η ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα: α) για τον Αρχαιολογικό Χώρο Μαρώνειας θα προσληφθούν ένας συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΤΕ και τρεις ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ. Η διάρκεια απασχόλησης είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά στην ΙΘ’ Εφορεία


εργασία

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 21 Απριλίου 2013

βρίσκονται την περίοδο με δυνατότητα παράτασης, ένας περιβαλλοντολόγος/δασολόγος ΠΕ, ένας οικονομολόγος ΠΕ, ένας συνοδός επισκεπτών στο δάσος ΔΕ, τρεις επόπτες φυλάκων ΔΕ και τρεις φύλακες-εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ. Ακόμη, για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα απασχοληθούν άλλοι δύο συνοδοί επισκεπτών στο δάσος ΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι αύριο να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-ΛευκίμμηςΣουφλίου, Δαδιά, Δήμος Σουφλίου Νομού Εβρου, ΤΚ 68400, υπόψη Σταύρου Τσιαντικούδη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 25540/32.202).

Εξι υδρονομείς στις Σέρρες

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αλ. Συμεωνίδη 4, 69100 Κομοτηνή (Γραφείο Πρωτοκόλλου για την αριθμ. 1475/16-04-2013 προκήρυξη), υπόψη Τ. Αγγορούδη και Ζ. Ζλατίνη (τηλ.: 25310/22.411, 25310/21.517). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Απριλίου, β) για τον Αρχαιολογικό Χώρο Σαμοθράκης θα προσληφθούν ένας συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ΤΕ και πέντε ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ. Η διάρκεια απασχόλησης είναι οχτώ μήνες. Αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά στην ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αλ. Συμεωνίδη 4, 69100 Κομοτηνή (Γραφείο Πρωτοκόλλου για την αριθμ. 1474/16-04-2013 προκήρυξη), υπόψη Τ. Αγγορούδη και Ζ. Ζλατίνη (τηλ.: 25310/22.411, 25310/21.517). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Απριλίου.

Τέσσερις προσλήψεις από την ΙΖ’ ΕΠΚΑ Την πρόσληψη 4 ατόμων για

το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών και για το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο Πέλλας ανακοίνωσε η ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι πέντε μήνες. Ειδικότερα, θα καλυφθούν 2 θέσεις ημερήσιων φυλάκων ΔΕ και 2 καθαριστών ΥΕ. Αιτήσεις υποβάλλονται στην ΙΖ’ ΕΠΚΑ, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 58200, Εδεσσα, υπόψη Μ. Δηλιάπη (τηλ.: 23810/24.356). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 29 Απριλίου.

11 θέσεις για το εθνικό πάρκο Δαδιάς Την πλήρωση 11 θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους ΔαδιάςΛευκίμμης-Σουφλίου, που εδρεύει στον οικισμό Δαδιά του δήμου Σουφλίου Εβρου. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης,

Την πρόσληψη έξι υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2013 ανακοίνωσε ο δήμος Σερρών (δύο για τη ΔΚ Λευκώνα, δύο για τη ΔΚ Καπ. Μητρουσίου, ένας για την ΤΚ Ανω Βροντούς και ένας για την ΤΚ Ορεινής). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο Γραφείο Προσωπικού (γρ. 11) του δήμου Σερρών, Κ. Καραμανλή 1. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 23213/50.111 και 23213/50.127). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 24 Απριλίου.

Τρεις προσλήψεις στο δήμο Σιντικής Την πλήρωση τριών θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής, που εδρεύει στο Νέο Πετρίτσι Σερρών. Ειδικότερα, θα καλυφθούν δύο θέσεις βρεφονηπιοκόμων ΤΕ και μία θέση Πληροφορικής ΤΕ για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Βυρωνείας (ως εκπαιδευτικός). Το εν λόγω προσωπικό θα απασχοληθεί από την υπογραφή της σύμ-

βασης έως τις 31 Αυγούστου με δυνατότητα παράτασης. Αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής, 27ης Ιουνίου 1913 αριθμός 1, Νέο Πετρίτσι Σερρών, ΤΚ 62043, υπόψη Κλειώς Κυριακίδου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 23230/22.270). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 26 Απριλίου.

Τέσσερις θέσεις στη ΔΕΥΑ Ορεστιάδας Την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Ορεστιάδας για την κάλυψη εποχικών της αναγκών. Ειδικότερα, θα προσληφθούν ένας υδραυλικός ΔΕ, ένας ηλεκτρολόγος ΔΕ, ένας βοηθός υδραυλικός ΔΕ ή ΥΕ κι ένας οδηγός χειριστής αποφρακτικού μηχανήματος ΔΕ. Η διάρκεια απασχόλησης είναι οχτώ μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι αύριο είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης, Αγ. Θεοδώρων 202, Ορεστιάδα 68200, Διοικητικό Τμήμα, Γραφείο Γραμματείας, υπόψη Ειρήνης Χατζηβασιλείου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 25520/81.882).

Τρεις θέσεις στο δήμο Ν. Προποντίδας Την πρόσληψη τριών ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Ειδικότερα, θα προσληφθούν ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΠΕ, ένας μουσικός θεωρητικών σπουδών ΔΕ κι ένας ηθοποιός ΔΕ, που θα απασχοληθούν για οχτώ μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι αύριο είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, Γεωργίου Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά, ΤΚ 63200, Χαλκιδική, Τμήμα Διοικητικού, υπόψη Φανής Παλάντζα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 23730/65.686).

11

170 θέσεις από την Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ Την κάλυψη 170 θέσεων ανακοίνωσε η Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του 2013 στην Αθήνα και την Επίδαυρο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 150 θέσεις ταξιθετών και ελεγκτών εισόδου στους χώρους των εκδηλώσεων (75 για την Αθήνα και 75 για την Επίδαυρο) και 20 θέσεις ταμιών (15 στην Αθήνα και 5 στην Επίδαυρο). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ στη διεύθυνση www.greekfestival.gr. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 26 Απριλίου για τις θέσεις της Αθήνας και έως τις 15 Μαΐου για τις θέσεις της Επιδαύρου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210/92.82.900 και 210/92.82.904 και στη διεύθυνση www.greekfestival.gr.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το ΙΚΑ Μέχρι τις 25 Απριλίου συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από τους γιατρούς που επιθυμούν να ενταχθούν στις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά θα επιλεγούν για ένα χρόνο 400 γιατροί (100 καρδιολόγοι, 150 νευρολόγοι και 150 ψυχίατροι). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου (Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα). Για τις υπόλοιπες πόλεις, οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εντυπα αιτήσεων, η κατανομή των γιατρών ανά πόλη και περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑΕΤΑΜ www.ika.gr.


εργασία

Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Οι κενές θέσεις στη Βόρεια Ελλάδα ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 201201101434 ΠΩΛΗΤΕΣ 201201101403 ΥΠΑΛ. ΑΣΦΑΛ. 201201101431 ΚΟΠΤΕΣ 201201101423 ΟΔΗΓΟΙ 201201101421 ΕΡΓΑΤΕΣ 201201101427 ΚΟΠΤΕΣ 201201101432 ΚΟΠΤΕΣ 201201101429 ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ 201201101433 ΚΟΠΤΕΣ 201201101425 ΟΔΗΓΟΙ 201201101426 ΔΙΑΦΗΜ. ΠΡΑΚ. 201201101430 ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. 201201101428 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 201201101424 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 201201101401 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 201201101405 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡ. 201201101400 ΔΙΑΦΗΜ. ΠΡΑΚ. 201201101402 ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤ. 201201101435 ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ.

2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 201202100233 ΛΑΝΤΖΕΡ. 201202100234 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 201202100231 ΜΑΓΕΙΡΕΣ 201202100232 ΛΑΝΤΖΕΡ. 201202100237 ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ

1 1 1 2 1

ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 201203100242 ΕΡΓΑΤΕΣ 201203100243 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

1 1

ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ 201204100181 201204100185 201204100183 201204100184

1 1 4 1

ΥΠΑΛ. ΥΠΟΔΟΧ. ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 202201101714 ΕΡΓΑΤΕΣ 202201101724 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 202201101728 ΠΛΑΝ. ΠΩΛΗΤ. 202201101723 ΠΩΛΗΤΕΣ 202201101729 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 202201101760 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 202201101738 ΟΔΗΓΟΙ 202201101755 ΧΕΙΡ. Η/Υ 202201101741 ΕΡΓΑΤΕΣ 202201101733 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 202201101739 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 202201101706 ΣΧΕΔ. ΥΠΟΛ. 202201101707 ΟΔΗΓΟΙ 202201101725 ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. 202201101761 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 202201101742 ΠΩΛΗΤΕΣ 202201101737 ΛΟΥΣΤΡΑΔ.

3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

202201101765 202201101736 202201101748 202201101751 202201101753 202201101750 202201101743 202201101762 202201101766 202201101767 202201101752 202201101763 202201101749 202201101746 202201101744 202201101747

ΠΛΑΣΙΕ ΚΟΠΤΕΣ ΝΟΣΟΚ. ΑΕΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΤ. ΤΑΜΙΕΣ ΠΛΑΣΙΕ ΟΙΚΙΑΚ. ΒΟΗΘ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡ. ΟΔΗΓΟΙ ΝΟΣΟΚ. ΑΕΙ

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1

206201101004 206201101003 206201101005 206201101014 206201101006 206201101011 206201101012 206201101016 206201101015

ΜΠΑΡΜΑΝ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΜΠΑΡΜΑΝ ΤΑΜΙΕΣ ΜΠΑΡΜΑΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛ. ΒΟΗΘ. ΠΡΟΓΡ. ΟΔΗΓΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 206203100250 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

3

ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 206202100371 ΟΔΗΓΟΙ 206202100383 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝ. 206202100382 ΠΩΛΗΤ. ΚΑΥΣ. 206202100375 ΠΩΛΗΤΕΣ 206202100378 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 206202100376 ΜΑΓΕΙΡΕΣ

1 1 1 1 1 1

ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ 301208100295 ΠΩΛΗΤΕΣ 301208100293 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 301208100296 ΕΡΓΑΤΕΣ 301208100292 ΕΡΓΑΤΕΣ 301208100297 ΟΔΗΓΟΙ

1 1 1 1 1

ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 202202100086 ΟΔΗΓΟΙ

1

ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 202203100115 ΕΡΓΑΤΕΣ 202203100106 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

2 1

ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ 203201101373 ΙΑΤΡ. ΕΠΙΣΚ. 203201101392 ΠΩΛΗΤΕΣ 203201101393 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 203201101390 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 203201101324 ΦΟΡΤΟΕΚΦ. 203201101382 ΟΔΗΓΟΙ

1 1 1 1 1 2

ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 205201101142 ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ 205201101146 ΠΩΛΗΤΕΣ 205201101150 ΕΡΓΑΤΕΣ 205201101147 ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ 205201101144 ΠΩΛΗΤΕΣ 205201101131 ΕΡΓΑΤΕΣ 205201101139 ΑΠΟΘΗΚΑΡ. 205201101140 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 205201101149 ΠΩΛΗΤΕΣ 205201101135 ΕΡΓΑΤΕΣ

1 2 1 1 1 2 1 3 2 1

ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ 205202100040 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 205202100039 ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤ.

2 1

ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ 204201101517 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 204201101501 ΜΑΓΕΙΡΕΣ 204201101502 ΛΑΝΤΖΕΡ. 204201101518 ΠΩΛΗΤΕΣ 204201101519 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ.

2 1 1 2 1

ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 302202100848 ΠΩΛΗΤΕΣ 302202100849 ΠΩΛΗΤΕΣ 302202100852 ΟΔΗΓΟΙ 302202100850 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 302202100853 ΕΡΓΑΤΕΣ 302202100844 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 302202100835 ΠΩΛΗΤΕΣ 302202100842 ΜΑΓΕΙΡΕΣ 302202100838 ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤ. 302202100840 ΥΠΑΛ. ΤΑΞ. ΓΡ. 302202100837 ΨΗΣΤΕΣ 302202100843 ΠΟΛΙΤ. ΥΠΟΜ. 302202100841 ΨΗΣΤΕΣ 302202100846 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 302202100839 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 302202100845 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 302202100847 ΠΩΛΗΤΕΣ 302202100851 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 302202100854 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ.

1

ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ 303201100739 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 206201101000 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 302201100390 ΠΩΛΗΤΕΣ 302201100389 ΠΩΛΗΤΕΣ 302201100391 ΟΔΗΓΟΙ

1 1 16

1 1 1 2 1 5 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 7 1

1

303201100736 303201100723 303201100722 303201100725 303201100724 303201100730 303201100728 303201100734 303201100726 303201100735

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ ΜΠΑΡΜΑΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

1 1 1 1 1 2 1 1 1 3

306201101390 306201101392 306201101370 306201101366 306201101375

ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

1 1 1 2 1

ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 306202100788 ΛΑΝΤΖΕΡ. 306202100785 ΠΩΛΗΤΕΣ 306202100787 ΠΩΛΗΤΕΣ

1 1 1

ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ 307201100568 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 307201100567 ΜΠΑΡΜΑΝ 307201100552 ΕΡΓΑΤΕΣ 307201100551 ΟΔΗΓΟΙ 307201100559 ΤΟΡΝΑΔΟΡ. 307201100554 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡ. 307201100576 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 307201100575 ΠΩΛΗΤΕΣ 307201100569 ΜΠΑΡΜΑΝ 307201100553 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 307201100565 ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤ. 307201100577 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 307201100572 ΜΠΑΡΜΑΝ 307201100563 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 307201100564 ΜΠΑΡΜΑΝ 307201100566 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

ΚΠΑ2 ΝΑΟΥΣΑΣ 307203100280 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 307203100282 ΦΥΛΑΚ. ΑΣΦ.

1 1

ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 308201101046 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 308201101025 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 308201101027 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 308201101036 ΠΡΟΓΡ. Η/Υ 308201101033 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 308201101043 ΜΑΓΕΙΡΕΣ 308201101047 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 308201101044 ΠΩΛΗΤΕΣ 308201101038 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 308201101045 ΠΩΛΗΤΕΣ 308201101041 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 303202100184 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 303202100180 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 303202100185 ΟΔΗΓΟΙ 303202100183 ΒΟΗΘ. ΦΑΡΜΑΚ. 303202100182 ΕΡΓΑΤΕΣ 303202100181 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ.

1 1 1 1 1 1

ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣ 304202100563 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝ. 304202100568 ΧΕΙΡ. ΟΧΗΜ. 304202100557 ΠΩΛΗΤΕΣ 304202100560 ΤΡΟΦΙΜΟΛ. 304202100569 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 304202100564 ΠΩΛΗΤ. ΚΑΥΣ. 304202100559 ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤ. 304202100566 ΧΗΜΙΚΟΙ 304202100556 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 304202100562 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 304202100567 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 304202100551 ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤ. 304202100553 ΕΡΓΑΤΕΣ 304202100570 ΠΡΑΚΤ. ΜΕΤΑΦ. 304202100565 ΤΕΧΝΙΤΕΣ

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1

ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 304203100669 ΟΔΗΓΟΙ 304203100683 ΠΩΛΗΤΕΣ

1 1

ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ 304201100161 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 304201100162 ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤ. 304201100163 ΟΔΗΓΟΙ

1 1 2

ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 305201101422 ΥΠΑΛ. ΤΑΞ. ΓΡ. 305201101461 ΚΟΜΜΩΤΕΣ 305201101472 ΠΩΛΗΤΕΣ 305201101468 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓ. 305201101459 ΠΩΛΗΤΕΣ 305201101473 ΠΩΛΗΤΕΣ 305201101467 ΕΡΓΑΤΕΣ 305201101454 ΜΠΑΡΜΑΝ 305201101474 ΜΠΑΡΜΑΝ

2 1 2 1 1 1 1 1 1

ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ 306201101359 ΠΩΛΗΤΕΣ 306201101376 ΚΟΜΜΩΤΕΣ 306201101391 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 306201101387 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡ.

ΚΠΑ2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 309202100221 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 309202100218 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 309202100219 ΤΕΧΝΟΛ. 309202100213 ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦ. 309202100214 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 309202100220 ΕΡΓΑΤΕΣ 309202100210 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 309202100211 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝ. 309202100212 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

1 1 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 407201100368 ΜΑΓΕΙΡΕΣ 407201100361 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 407201100369 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ

2 1 1

60 θέσεις από το Εργοστάσιο Πλατέος της ΕΒΖ και το δήμο Νάουσας Την πρόσληψη 60 ατόμων ανακοίνωσαν το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ, που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και ο δήμος Νάουσας. Ειδικότερα: α) Στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ θα καλυφθούν οι παρακάτω 50 θέσεις: 3 γεωπόνων ΠΕ (1 για τις περιοχές του Εργοστασίου Πλατέος, 1 για το νομό Λάρισας και 1 για τα Φάρσαλα), 1 νοσηλευτικής ΤΕ ή ΔΕ, 1 logisticsδιοικητικού-λογιστικού ΤΕ (για το νομό Λάρισας), 1 λογιστών ΤΕ, 1 διοίκησης επιχειρήσεων ΤΕ, 2 αυτοματιστών ΤΕ για συσκευαστήριο ζάχαρης, 1 μηχανολόγων ΤΕ για συσκευαστήριο ζάχαρης χωρίς εμπειρία, 2 μηχανολόγων ΤΕ για συσκευαστήριο ζάχαρης με εμπειρία (1 για το νομό Λάρισας), 3 ηλεκτρολόγων ΤΕ για συσκευαστήριο ζάχαρης (1 για το νομό Λάρισας),

3 χειριστών λεβήτων ΤΕ, 2 χειριστών ηλεκτρικών πινάκων ΤΕ, 1 τεχνιτών βαρέων οχημάτων ΔΕ, 1 θερμαστών λεβήτων ΔΕ, 1 χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων ΔΕ, 1 υδραυλικών ΔΕ, 9 αγγελιοφόρων ψεκασμών-γεωργοτεχνιτών ΔΕ (2 για Ημαθία, 1 για Κιλκίς, 3 για Λάρισα, 1 για Τρίκαλα, 1 για Φάρσαλα και 1 για Καρδίτσα), 1 χειριστών γεωργικών μηχανημάτων ΔΕ για γεωργικό πειραματισμό, 5 χειριστών γεωργικών μηχανημάτων ΔΕ για σποροπαραγωγική καλλιέργεια (περιοχή Λαγκαδίκια), 2 αποθηκάριων ΔΕ, 2 οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων-λεωφορείων και φορτηγών ειδικών μεταφορών ΔΕ, 1 γραμματείας διεύθυνσης ΔΕ, 1 εφαρμοστή-συντηρητή βιομηχανικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή β’ τάξης, 3 συντηρητών-

χειριστών μηχανημάτων συσκευασίας ζάχαρης ΥΕ (1 για το νομό Λάρισας) και 2 βοηθών αποθηκάριου ΥΕ. Η διάρκεια απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες, κυμαίνεται από 6 έως 8 μήνες. Αιτήσεις μέχρι αύριο στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ, Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Βέροιας, ΤΚ 59032, Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου, τηλ.: 23330/68.200, 23330/68.210). β) Στο δήμο Νάουσας θα καλυφθούν 10 θέσεις για 8 μήνες. Ειδικότερα, θα προσληφθούν 1 ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός ΠΕ, 1 οδηγός φορτηγών αυτοκινήτων ΔΕ, 1 χειριστής σκαπτικού ΔΕ, 1 χειριστής γκρέιντερ ΔΕ, 1 υδραυλικός ΔΕ, 2 τεχνίτες οικοδόμοι ΔΕ, 1 τεχνίτης ελαιοχρωματιστής ΔΕ και 2 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ. Αιτήσεις

αυτοπροσώπως: α) για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας: στο Γραφείο Προσωπικού του δήμου Νάουσας (Δημαρχίας 30), υπόψη Κ. Ντάγκα ή Α. Χαριζόπουλου (τηλ.: 23323/50.335), β) για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων: στο Δημοτικό Κατάστημα Κοπανού (Ερμού 71), υπόψη Β. Πασχαλίδου (τηλ.: 23323/50.516) και γ) για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης: στο Δημοτικό Κατάστημα Αγγελοχωρίου (λεωφόρος Ειρήνης 195), υπόψη Αικ. Καραλή (τηλ.: 23233/50.600). Αιτήσεις κατατίθενται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο δήμο Νάουσας, Δημαρχίας 30, Νάουσα Ημαθίας, ΤΚ 59200, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη Κ. Ντάγκα ή Α. Χαριζόπουλου (τηλ.: 23323/50.335). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου.

O πίνακας ανανεώνεται με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) και τις Τοπικές Υπηρεσίες (ΤΥ) του Οργανισμού

12

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

KATOIKIA 21/04/2013  

KATOIKIA 21/04/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you