Κυριακάτικος 23/03/2014

Page 56

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

8

ΡΕΠΟΡΤΑ Ζ

Κυριακή 23 Μ

Ηλεκτρική ενέργεια με τη... σέσουλα, από ή

Εφικτή η εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και της Ηπείρ ΤΗΣ ΝΤΟΝΙΑΣ ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ n.kanitsaki@ekdotiki.gr

Ηλιος και αέρας, χωρίς να «πειράξουμε» τουριστικές περιοχές, δάση και χωράφια, αλλά και χωρίς... φαραωνικού τύπου εγκαταστάσεις, μπορούν να υπερκαλύψουν -περισσότερο από επτά φορές- τις ενεργειακές ανάγκες της Κεντρικής Μακεδονίας!

Τ

ο ίδιο ισχύει για την Ανατολική Μακεδονία, αλλά και για την Ηπειρο, όπου το τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμο αιολικό και ηλιακό δυναμικό είναι πολύ περισσότερο από τις ανάγκες των συγκεκριμένων περιφερειών σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό τουλάχιστον καταδεικνύουν διαφορετικές έρευνες, για τη δυνατότητα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε διάφορους νομούς. Οπως επισημαίνεται σε έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής», η οποία εκπονήθηκε από τους Ματόπουλο Χ. και Νικολάου Κ. (από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ) και παρουσιάστηκε στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, «η εξάντληση των γνωστών σε όλους καυσίμων με άνθρακα, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-

ας, και κυρίως οι επιπτώσεις των καυσαερίων τους τόσο στον άνθρωπο, όσο και στο περιβάλλον, ώθησαν διάφορους φορείς και οργανισμούς στην υιοθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τον παραπάνω σκοπό». Αξιοποιήσιμο δυναμικό Και οι δύο ερευνητές προσθέτουν: «Η διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης των ΑΠΕ στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής έδειξε ότι όχι μόνον υπάρχει αξιοποιήσιμο ηλιακό και αιολικό δυναμικό, αλλά αυτό είναι σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να υποστηρίξει ενεργειακά (με ηλεκτρική ενέργεια) και τους δύο νομούς. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, γιατί δεν προστέθηκαν και οι τυχόν οικιακές ηλιακές ή αιολικές μονάδες που μπορεί να υπάρχουν εντός των κατοικημένων περιοχών και τηρήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ), ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε εύφορη αγροτική γη». Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι τα θετικά αποτελέσματα είναι η σημαντική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ενεργειακοί συνεταιρισμοί Οπως αναφέρει στον «ΑτΚ» ο κ.

Νικολάου, η έντονη παρουσία νέφους στις πόλεις, όπως για παράδειγμα τα πρωτοφανή επεισόδια στη Θεσσαλονίκη τους δύο πρόσφατους χειμώνες, λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης, με την παράλληλη μείωση των εισοδημάτων, που οδήγησαν αναγκαστικά στην ανεξέλεγκτη χρήση ξύλων και άλλων υλικών, αποτελεί ένα πρώτο δείγμα του τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα. «Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου οδηγούν σε προσπάθειες απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και αναδεικνύονται ως εναλλακτική λύση οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά ακόμη και η εφαρμογή ΑΠΕ σε βιομηχανικές κλίμακες (με φαραωνικά έργα που εγκαθίστανται οπουδήποτε και χωρίς περιορισμούς), έχει δραματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις», σημειώνει ο κ. Νικολάου. Ο ίδιος επισημαίνει ότι είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Ευρώπη αναδύεται μια νέα τάση, κατά την οποία η αξιοποίηση των ΑΠΕ γίνεται από τους ίδιους τους πολίτες, κυρίως διά μέσου ενεργειακών συνεταιρισμών, με αποκεντρωμένη την παραγωγή ενέργειας, σε μικρή κλίμακα, με ήπιους τρόπους, με τοπική κατανάλωση -η ενέργεια καταναλώνεται εκεί που παράγεται-, με ενεργειακή αυτονομία ολόκληρων περιοχών και με ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμές πιο χαμηλές από τις σημερινές.

Η οργανωμένη και συστηματική εκμετάλλευση του δυναμικού των ΑΠΕ μ σημαντικά οικονομικά οφέλη

«Ενδεικτικά στη Γερμανία, περισσότερο από το ήμισυ του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ ανήκει στους ίδιους τους πολίτες! Στην Ελλάδα υπάρχουν οι δυνατότητες για εγκατάσταση ΑΠΕ εκτός περιοχών περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ευαίσθητων. Ενδεικτικά, στην Κεντρική Μακεδονία και την Ηπειρο, το τεχνικά

και οικονομικά αιολικό και ηλιακό επτά φορές περισσ ανάγκες αυτών των ηλεκτρική ενέργεια ο κ. Νικολάου.

Η χωροθέτηση Στην έρευνα για αξιοποίησης των Α

Μηδενικές εκπομπές ρύπων με τη χρήση καθαρώ Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν τις πλέον περιβαλλοντικά καθαρές τεχνολογίες πα-

ραγωγής ενέργειας, καθώς το κοινό τους στοιχείο είναι ότι έχουν μηδενικές ή έστω μηδαμινές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οπότε η χρήση τους θα

περιορίσει δραστικά τα αυξημένα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ραγδαίες κλιματικές αλλαγές. Η οργανωμένη και συστηματική εκμετάλλευση του δυναμικού των ΑΠΕ, εκτός από τα πρωτεύοντα αποτελέσματα, μπορεί να αποδώσει μεγάλα οφέλη δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, αποκεντρωμένη ανάπτυξη, αλλά και ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας και της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε διάφορους κλάδους. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί μια σημαντική διαρθρωτική παρέμβαση για την

ανάπτυξη της λεγόμενης πράσιν ας και εντάσσεται στη θεσμοθ κληρωμένου Χωροταξικού Σχεδ χώρα μας. Η θέσπιση του ΕΠΧΣΑ τις βασικές κατευθύνσεις και το κανόνες για τη χωροθέτηση έργ σύνολο του εθνικού χώρου, ώ να καταστούν εκ των προτέρων κατηγορίες περιοχών στις οποίε ται εν όλω ή εν μέρει η χωροθέ ΑΠΕ και αντιστοίχως οι εν δυνάμ λες για την υποδοχή τους περιο τέρου οι ειδικότερες ανά κατη χωροταξικές προϋποθέσεις εγ ιδίως σε συνάρτηση με τη φυσι