Page 45

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ

dard

4 Μαΐου 2010

ÖÉËÏÎÅÍÏÕÌÅÍÇ

2

ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁ

ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ ÄÉÐËÇ ÅÕÊÁÉÑÉÁ

1Þ X 1Þ 2 XÞ 2

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÇÌÉ×ÑÏÍÏÕ

1

ÊÕÑÉÁÊÇ 16 ÌÁÚÏÕ 2010

ÈÅËÔÁ 3,30 1,18 1,21 1,60 ÁËÔÁ 3,65 1,13 1,16 1,76 ÌÏÑÊÁÌ 3,00 1,22 1,18 1,56 ÃÊÏÏÕ Á×ÅÍÔ ÉÃÊËÓ ÑÏÍÔÁ ÊÏÃÊÅ 7,50 3,09 ÏÍÔÅÍÓÅ 2,85 1,24 1,12 1,63 ÍÏÑÍÔÆÅËÁÍÔ 6,00 2,40 ÓÏÍÔÅÑÉÓÊÅ 5,50 1,15 2,14 ÓÉËÊÅÌÐÏÑÃÊ 2,85 1,25 1,18 1,53 ÌÐÑÏÍÔÌÐÉ 2,45 1,34 1,17 1,41 ÐÁËÅÑÌÏ 1,40 2,27 1,14 ÌÐÏËÏÍÉÁ 4,75 1,14 2,05 ÑÏÌÁ 1,25 2,83 ÖÉÏÑÅÍÔÉÍÁ 3,00 1,22 1,24 1,47 ËÉÂÏÑÍÏ 7,00 2,62 ÍÁÐÏËÉ 8,00 2,82 ÉÍÔÅÑ 1,30 Ã1 2,57 ÌÁÍÔÏÂÁ 4,50 1,21 1,80 ËÏÕÊÅÑÍÇ ÁÁÑÁÏÕ ÆÕÑÉ×Ç ÓÅÍ ÃÊÁËÅÍ ÁÁËÅÓÏÕÍÔ 3,60 1,14 1,18 1,72 ×ÁÏÕÃÊÅÓÏÕÍÔ 5,25 1,14 2,15 ÓÐÁÑÔÁ ÓÁÑÐÓÌÐÏÑÃÊ 2,10 1,48 1,17 1,29 ËÏ ×ÁÌ 6,50 2,61 ÊÁÏÕÍÔÅÍÌÐÉÈ ÁÑÌÐÑÏÏÕÈ ÂÁÓÉËÅÉÁ ÍÅÏÕÓÔÁÍÔ 3,10 1,20 1,18 1,59 ÅÎÅËÓÉÏÑ ÂÁÃÉÅÊÁÍÏ 3,15 1,20 1,22 1,54 ÊÁÓÉÌÐÁÓÁ 3,00 1,22 1,18 1,56 ÂÁÁÓÁ 2,80 1,26 1,18 1,50 ÌÁÑÉÅ×ÁÌÍ 2,50 1,32 1,20 1,38 ÅËÓÉÍÊÉ 2,45 1,34 1,20 1,37 ÃÉÏÑÊ 2,65 1,29 1,20 1,43 ÍÕÑÅÌÂÅÑÃÇ ÁÑÇÓ 4,75 1,14 2,05 ÔÑÏÌÓÏ 3,00 1,22 1,18 1,56 ×ÏÍÅÖÏÓ 10,00 3,55 ÂÉÊÉÍÃÊ 2,00 1,53 1,18 1,25 ÊÏÍÃÊÓÂÉÍÃÊÅÑ 6,00 2,40 ÓÔÁÌÐÁÅÊ 2,80 1,26 1,18 1,50 ÑÁÍ×ÁÚÌ 2,55 1,32 1,17 1,46 ÖÏËÏ 7,00 2,83 ÌÏÓ 2,65 1,28 1,17 1,47 ÌÐÑÉÍÅ 2,25 1,42 1,17 1,35 ÅËÖÓÌÐÏÑÃÊ 2,05 1,50 1,20 1,23 ÃÊÅÔÅÌÐÏÑÃÊ 2,05 1,49 1,18 1,25 ×ÅËÓÉÍÃÊÌÐÏÑÃÊ 2,40 1,35 1,20 1,35 ÔÅÍÅÑÉÖÇ 2,55 1,31 1,15 1,48 ÑÅÁË ÌÁÄÑÉÔÇÓ 1,15 3,55 ÂÁÃÉÁÄÏËÉÄ 8,00 Ö1 3,49 ×ÅÑÅÈ 2,30 1,39 1,16 1,37 ÓÐÏÑÔÉÍÃÊ ×É×ÏÍ 7,50 2,81 ÃÁËÁÔÁÓÁÑÁÚ 1,75 1,72 1,17 1,16 ÌÐÅÓÉÊÔÁÓ 4,35 1,14 1,95 ÔÑÁÌÐÆÏÍÓÐÏÑ 11,00 4,09 ËÉËÅÓÔÑÏÌ 2,60 1,30 1,19 1,43 ÁÅÊ 2,75 1,27 1,19 1,48 ÃÊÅÍÊ ÅÓÔÏÕÄÉÁÍÔÅÓ 1,65 1,82 1,16 1,12 ÁÑ×ÅÍÔÉÍÏÓ ÔÆ. 1,75 1,70 1,15 1,16 ÉÍÔÅÑÍÁÓÉÏÍÁË 3,25 1,18 1,16 1,66 ÊÏÑÉÍÈÉÁÍÓ 2,50 1,33 1,18 1,41 ÓÅÁÑÁ 7,50 1,11 2,61 ÌÐÏÔÁÖÏÃÊÏ 3,65 1,14 1,18 1,72 ÔÉÃÊÑÅ 5,25 1,14 2,14 ÃÊÏÕÁÑÁÍÉ 3,75 1,13 1,17 1,77 ÐÁËÌÅÚÑÁÓ 2,65 1,29 1,17 1,48 ÁÂÁÚ 3,60 1,14 1,15 1,76

2

2,50 1,90 3,50

2,40 1,75 1,85 2,50 2,80 5,50 1,95 6,00 2,60 1,65 1,55

2,40 2,40 2,00 1,95 1,95 2,15 2,10 2,60 1,70 2,40 2,40

3,40 5,50 5,00 3,40 3,00 1,80 4,75 1,55 3,50 6,00 6,50

2,25 1,95 4,00 1,85 2,20 5,00

Ç/Ô Á/Ó

ÓÕÍÏËÏ ÔÅÑÌÁÔÙÍ 0-1

2-3

4-6

7+

OVER UNDER

U

O

A B B

A B B

2,90 1,80 3,25 17,00 1,65 1,80

B B B B B A A A A A A

B B B B B A A A A A A

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,25 4,75

B B

B B

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 2,00

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,50 2,40

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 7,00

4,75 2,00 2,40 7,00 4,75 2,00 2,40 7,00 4,75 2,00 2,40 7,00

1,90 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 2,10 2,30 2,50 2,30 2,30 2,30

1,55 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,45 1,35 1,30 1,35 1,35 1,35

3,75 1,90 2,60 10,00 1,85 1,60 4,75 2,00 2,30 7,50 2,10 1,45

2,40 1,95 3,50

B B

B B

3,50 1,85 2,80 12,50 1,80 1,65

2,60 2,80 2,90 2,70

1,90 1,80 1,80 1,80

3,40 3,00 3,00 3,30

1,75 1,75 1,80 1,70

3,50 3,75 3,25 4,00

20,00 20,00 17,00 25,00

1,60 1,55 1,65 1,50

1,85 1,90 1,80 2,00

2,10 1,95 2,80 1,95 2,40 1,95

4,75 3,40 8,00 2,50 5,50 3,30

A A A A B A B B B B B

2,70 2,60 2,90 2,50

1,95 2,50 1,30 3,40 1,75 2,60

A A A A B A B B B B B

2,50 3,75 5,00 3,20 4,25 4,25

1,70 1,90 2,10 1,80 2,00 2,00

4,00 2,60 2,20 3,00 2,40 2,40

25,00 10,00 6,50 15,00 9,00 9,00

1,50 1,85 2,20 1,72 2,00 2,00

2,00 1,60 1,40 1,72 1,50 1,50

ÌÐÁÓÊÅÔ ÓÁÂÂÁÔÏ 15 - ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ÌÁÚÏÕ 2010 TV

ÄÉÏÑ ÙÑÁ ÊÙÄ Å/Å

Ð/à ÃÇÐÅÄÏÕ×ÏÓ

ÖÉËÏÎÅÍÏÕÌÅÍÇ

ÓÁÂÂÁÔÏ 15 ÌÁÚÏÕ 2010 ÐÁÍÁÈÇÍÁÚÊÏÓ ÂÁËÅÍÈÉÁ ÑÅÁË ÌÁÄÑÉÔÇÓ ÌÐÑÏÕÅÓÁ ÃÊÅÔÉÍÃÊÅÍ ÌÐÉËÌÐÁÏ

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÌÐÁÍÔÁËÏÍÁ ÌÁÍÑÅÓÁ ÖÏÕÅÍËÁÌÐÑÁÄÁ ÌÐÑÅÌÅÑ×ÁÂÅÍ ÂÁÃÉÁÄÏËÉÄ

Ð/Ö ÔV

ÅËË 18:45 720 ÉÓÐ 19:00 721 722 20:00 723 ÃÅÑ 20:30 724 ÉÓÐ 21:30 725

3 3 3 3 3 3

ÉÓÐ 13:30 726 727 728 729 730 ÃÁÊ 17:45 731 ÃÅÑ 18:00 732 733 19:00 734 ÉÔÁ 19:15 735 736 737 738 739 740 741 ÁÌÅ 22:30 742

3 13,5 ÁËÉÊÁÍÔÅ ÌÐÁÑÔÓÅËÏÍÁ 3 ÌÁËÁÃÁ ÊÁ×Á ËÁÌÐÏÑÁË (ÔÁÏÕ) 4,5 3 ÌÏÕÑÈÉÁ ÃÑÁÍÁÄÁ 0,5 3 10,5 ÏÌÐÑÁÍÔÏÚÑÏ ÅÓÔÏÕÄÉÁÍÔÅÓ 3 ÓÅÂÉËËÇ ÃÊÑÁÍ ÊÁÍÁÑÉÁ 5,5 3 ÏÑËÅÁÍ ÃÊÑÁÂÅËÉÍ 2,5 3 ÁËÌÐÁ ÖÑÁÍÊÖÏÕÑÔÇ 3 ÂÏÍÍÇ ÌÐÁÌÐÅÑÃÊ 2,5 3 ÏËÍÔÅÍÌÐÏÕÑÃÊ ÌÐÑÁÏÕÍÓÂÁÚÃÊ 3 ÂÁÍÏËÉ ÁÂÅËÉÍÏ 3,5 3 12,5 ÂÉÑÔÏÕÓ ÌÐÏËÏÍÉÁ ÓÉÅÍÁ 3 ÊÁÆÅÑÔÁ ËÏÔÔÏÌÁÔÉÊÁ ÑÏÌÁ 2,5 3 ÌÏÍÔÅÃÊÑÁÍÁÑÏ ÔÅÑÁÌÏ 7,5 3 ÌÐÅÍÅÔÏÍ ÏËÉÌÐÉÁ ÌÉËÁÍÏ 2,5 3 ÌÐÉÅËÁ ÖÅÑÑÁÑÁ 3,5 3 ÓÊÁÂÏËÉÍÉ ÂÁÑÅÆÅ 5,5 3 ÊËÉÂÅËÁÍÔ ÊÁÂÁËÉÅÑÓ ÌÐÏÓÔÏÍ ÓÅËÔÉÊÓ

ÊÕÑÉÁÊÇ 16 ÌÁÚÏÕ 2010

20,5 8,5 15,5 5,5 12,5

ËÏÓ ÁÍÔÆÅËÅÓ ËÅÚÊÅÑÓ

ÅÐÉËÅÃM. ÁÃÙÍÅÓ

ÁÐÏÄÏÓÇ

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6.000,00 3.500,00 1.500,00 1.000,00 600,00 400,00 200,00 100,00 55,00 30,00 16,00 9,00 5,00 3,00 1,75

Ï Ðßíáêáò Áðïäüóåùí äßíåé ôçí áíÜ ìÞêïò óôÞëçò áðüäïóç, ð.÷. óôÞëç ìå 6 áãþíåò Ý÷åé áðüäïóç 30,00.

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ÌÁÚÏÕ 2010 (ðñùß Ôñßôçò)

ÁÌÅ 04:00 743 1

ÍÅÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÐÏÄÏÓÅÙÍ

ÐÑÏÓÏ×Ç!  Ôá ðëåïíåêôÞìáôá ôùí áãþíùí (ÃÅÑ) èá

áíáêïéíùèïýí ôçí ÐáñáóêåõÞ óôéò 15:00.  Ôï ðëåïíÝêôçìá ôïõ áãþíá ìå êùä. 743 (ÁÌÅ) èá áíáêïéíùèåß ôç ÄåõôÝñá óôéò 15:00.  Ï áãþíáò ìå êùä. 742 (ÁÌÅ) åíäÝ÷åôáé íá ìç äéåîá÷èåß.  Ï áãþíáò 731(ÃÁÊ) äéåîÜãåôáé óôï Ðáñßóé.  Ïé ìåôáìåóïíýêôéïé áãþíåò áíáãñÜöïíôáé êÜôù áðü ôéò äéá÷ùñéóôéêÝò ãñáììÝò.

ÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÌÅÔÁÄÉÄÏÍÔÁÉ:

3,40 3,40 2,90 2,60

1,80 1,85 1,80 2,00

2,60 2,60 2,90 3,20

A A A A

A A A A

2,60 2,70 2,50 4,75

2,90 1,95 2,80 1,55 2,40 6,50

A A

A A

3,75 1,90 2,70 10,00 2,00 1,50 4,25 1,90 2,50 9,00 2,10 1,45

2,70 1,90 3,20 2,60 1,85 3,40

B A

B A

3,75 1,90 2,60 10,00 1,90 1,55 2,40 1,70 4,25 25,00 1,45 2,10

4,50 3,75 2,30 2,80 1,65 2,25 1,85 2,20 2,60 2,20

2,15 2,25 3,75 3,00 6,50 4,00 5,00 4,00 3,30 4,00

A A B B B B A B B B

A A B B B B A B B B

2,90 2,90 3,50 3,75 5,50 3,75 2,90 3,20 3,20 3,75

A A A A

A A A A

2,60 1,75 3,75 20,00 1,55 1,90 2,70 1,75 3,50 20,00 1,60 1,85

B A

B A

2,00 2,00 1,95 1,95 2,40 1,95 2,10 1,95 1,95 2,00

2,65 3,65

1,29 1,19 1,45 1,13 1,16 1,76

2,70 1,85 3,30 2,20 1,95 4,25

2,75 2,00

1,27 1,19 1,48 1,52 1,18 1,23

2,60 1,85 3,40

2,15

1,46 1,21 1,27

1,75 1,75 1,70 2,00

1,80 1,80 1,85 1,90 2,20 1,90 1,80 1,80 1,80 1,90

3,75 3,50 4,00 2,40

3,25 3,25 2,80 2,60 2,10 2,60 3,25 3,00 3,00 2,60

20,00 20,00 25,00 7,00

17,00 17,00 12,50 10,00 6,00 10,00 17,00 15,00 15,00 10,00

1,55 1,60 1,50 2,30

1,65 1,65 1,80 1,90 2,30 1,90 1,65 1,72 1,75 1,90

1,90 1,85 2,00 1,35

1,80 1,80 1,65 1,55 1,35 1,55 1,80 1,72 1,70 1,55

3,20 1,80 3,00 15,00 1,72 1,72

ÁÉ ÌÐÁÓÊÅÔ ÓÕÍÄÕÁÆÏÍÔÁÉ ÌÅ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÓÔÏÉ×ÇÌÁÔÉÊÅÓ ÅÍÏÔÇÔÅÓ.

14744

ÖÏÉÍÉÎ ÓÁÍÓ

Áðï ÓÔÁÈÅÑÏ 0,48 áíÜ ëåðôü Áðï ÊÉÍÇÔÏ 0,81 áíÜ ëåðôü (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ Ö.Ð.Á.) ÃñáììÞ âïçèåßáò/ðáñáðüíùí ÏÔÅ 210 8212099

ÓÅËÉÄÅÓ TELETEXT ÌÐÁÓÊÅÔ TÇÓ ÅÔ1 ÊÁÉ ÔÇÓ ÍÅÔ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ & ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ 180, 181, 182 & 183, ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ 184 & ÆÙÍÔÁÍÇ ÅÎÅËÉÎÇ 185

ÖÏÑÌÏÕËÁ ÓÁÂÂÁÔÏ 15 - ÊÕÑÉÁÊÇ 16 ÌÁÚÏÕ 2010

ÁÃÙÍÁÓ ÌÏÍÁÊÏ

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ÌÁÚÏÕ 2010

×ÁÊÁ ÁÔÂÉÍÔÁÌÐÅÑÃÊ ÔÑÅËÅÌÐÏÑÃÊ ÃÉÂÁÓÊÉËÁ ÅÑÃÊÑÉÔÅ ÉÍÃÊÏËÓÔÁÍÔ ÓÏÕÉÍÔÏÍ ×ÅÑÊÏÕËÅÓ

X

ÐÉÍÁÊÅÓ ÓÔÏÉ×ÇÌÁÔÙÍ

5

082 ÊÙÄ ÏÄÇÃÏÓ

111 112 113 114 115 116 121 122 123 124 125 126

16/5 - 15:00

ÍÉÊÇÔÇÓ ÁÃÙÍÁ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇ

ÁËÃÊÏÕÅÑÓÏÕÁÑÉ ÔÏRÏ ROSSO ÁËÏÍÓÏ FERRARI ÂÅÔÅË RED BULL ÃÊËÏÊ VIRGIN ÃÏÕÅÌÐÅÑ RED BULL ÊÏÂÁËÁÚÍÅÍ LOTUS ÊÏÌÐÁÃÉÁÓÉ BMW SAUBER ÊÏÕÌÐÉÔÓÁ RENAULT ËÉÏÕÔÓÉ FORCE INDIA ÌÁÓÁ FERRARI ÌÐÁÑÉÊÅËÏ WILLIAMS ÌÐÁÔÏÍ MC LAREN

ÊÙÄ ÏÄÇÃÏÓ

131 132 133 134 135 136 141 142 143 144 145 146

ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇÓ ÁÐÏÄÏÓÇ

ÌÐÏÕÅÌÉ ÔÏRÏ ROSSO ÍÔÅ ËÁ ÑÏÓÁ BMW SAUBER ÍÔÉ ÃÊÑÁÓÉ VIRGIN ÐÅÔÑÏÖ RENAULT ÑÏÓÌÐÅÑÃÊ MERCEDES GP ÓÅÍÁ HRT ÓÏÕÌÁ×ÅÑ MERCEDES GP ÓÏÕÔÉË FORCE INDIA ÔÑÏÕËÉ LOTUS ÔÓÁÍÔ×ÏÊ HRT ×ÁËÊÅÍÌÐÅÑÃÊ WILLIAMS ×ÁÌÉËÔÏÍ MC LAREN

Ïé áðïäüóåéò èá áíáêïéíùèïýí ôï ÓÜââáôï 15/5 óôéò 19:00 ðåñßðïõ.

standard

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 14/05/2010  

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 4091

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 14/05/2010  

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 4091

Advertisement