Page 27

www.stat.umu.se

F ORTSÄTTNINGSKURSER I STATISTIK Statistik för framtiden

Studierna inriktas i hög grad på förståelse av de statistiska metoder som används vid olika moment av en undersökning. Datainsamling, analys samt tolkning av undersökningens resultat är viktiga steg att behärska. Som en integrerad del av detta lär du dig också att arbeta med datorprogram som är utvecklade för att vara till hjälp vid analys av olika data. För att kunna skriva och ta till sig vetenskapliga arbeten som innehåller statistiskt bearbetade data är kunskap om olika analysmetoder grundläggande. En ökad analytisk förmåga av kvantitativ information ger också konkurrensfördelar på en allt mer dataintensiv arbetsmarknad. Med en fortsättningskurs i statistik har du möjlighet att få: • djupare metodkunskap

• ökad analytisk förmåga • bättre förtrogenhet med programvara • högre anställningsbarhet De fortsättningskurser i statistik vi har att erbjuda är: - S OMMARKURS A2 För dig som läst de första 15 högskolepoängen i statistik på grundnivå (A1) och vill komplettera med ytterligare 15 poäng. Kursen ger behörighet till B-kursen i statistik. - A NALYS AV FINANSIELLA DATA Kursen ges på engelska och är valbar för studenter som läser på masternivå. Syftet med kursen är att ge studenterna tillgång till de analysverktyg och marknadsmodeller som används vid analys av finansiella data. Behörighetskrav är 15 högskolepoäng i statistik. - M ETODKURS Hösten 2008 ges en ny metodkurs på engelska. Behöriga att söka är alla som läser på avancerad nivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Frågor besvaras av studievägledare Göran Arnoldsson, Statistiska institutionen, på telefon 090-786 52 12, eller e-post studievagledare@stat.umu.se . Statistiska institutionens hemsida finner du på adressen www.stat.umu.se .

27

Ekbladet 0802  
Ekbladet 0802  
Advertisement