Page 1

BONDENS TRYGGE VALG

BONDENS TRYGGE TRYGGE VALG VALG BONDENS

Økonomiske resultater De samlede økonomiske resultatene i Norgesfôr var gode i 2010. Det arbeides kontinuerlig med god økonomistyring i kjeden, og det innhentes økonomiske nøkkel-

Norgesfôr Omsetning MRD NOK Driftsresultat MNOK Resultat MNOK Egenkapital % Totalsalg kraftfôr, 1 000 tonn

tall som brukes for å oppnå forbedringer. Kjeden har rundt 250 ansatte hvorav 9 er ansatt i Norgesfôr AS.

2010

2009

2008

2007

2006

2.3 71 40 33 326

2.1 70 40 33 307

1.9 53 30 28 305

1.4 34 36 34 297

1.4 22 14 31 291

ÅRSRAPPORT

2010

Organisasjon KJEDEUTVIKLING Norgesfôr sitt overordnede mål de nærmeste årene er å styrke konkurransekraften gjennom å utvikle en mer effektiv verdikjede. Det har vært gjennomført flere opplæringstiltak i Norgesfôr. Det har vært arbeidet med utvikling av ny web som ble lansert i februar 2011. Norgesfôr AS har bredt samarbeid og kontakt mot jordbrukets organisasjoner og myndigheter. Det har gjennom året vært arbeidet med en samarbeidsavtale med Norsk Landbruksrådgiving. Avtale ble inngått i januar 2011. Det har også vært arbeidet for å få Mysen Kornsilo og Mølle SA som nytt medlem av Norgesfôr. Dette ble gjennomført i mars 2011. Det har også vært arbeidet for å få til en samarbeidsavtale med Odals Innkjøpslag AL. Denne ble inngått i mars 2011. I Vestfold har Vestfold Landbruk AS arbeidet med fusjonsplaner med Borgen Aktie-mølle. Det nye selskapet vil være virksomt fra juli 2011. Endringene innebærer en vesentlig styrking av Norgesfôr.

KVALITET Norgesfôr prioriterer høyt arbeidet med kvalitetssikring i virksomheten. Kjeden har et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene til NS-EN ISO 9001:2008. Kvalitetsrevisjoner med ekstern revisor av medlemsbedriftene og Norgesfôr AS er gjennomført med gode resultater. Eksternt har Norgesfôr AS deltatt i arbeid og prosjekter knyttet til sporbarhet, fusarium og mykotoksiner i korn, fôrhygiene, økologisk korndyrking, risikovurdering, salmonella og KSL Matmerk. Norgesfôr AS Selskapet har hatt en omsetning på 241 MNOK. I tillegg er det inngått avtaler for innkjøp av ulike varer hvor fakturering skjer direkte mellom leverandør og Norgesfôr-medlem/forhandler. Resultatet i bedriften etter skatt ble på 1.2 MNOK. Egenkapitalen var pr. 31.12.10 på 20 MNOK som gir en egenkapital % på 37. Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål i Norgesfôr ivaretas gjennom medlemskap i NHO Mat & Bio.

www.dmt.no

Utsiktene fremover Norsk landbruk har lagt et år bak seg hvor de store globaliseringseffektene i større grad enn tidligere influerer på virksomheten. Denne utviklingen vil fortsette, og Norgesfôr må derfor tilpasse seg dette. Det er fortsatt usikkerhet omkring en eventuell WTO-avtale. Effektiviseringen av norsk jordbruk med færre og større driftsenheter vil fortsette. Konkurransen i korn- og kraftfôrbransjen med lave marginer og svakere inntjening, innebærer at Norgesfôr fremover vil prioritere ytterligere

effektivisering av verdikjeden. Aktiv fôrutvikling med økt kunnskap og kompetanse, vil være viktig for å lykkes. I Norgesfôr er det sterk tro på fremtiden for norsk jordbruk. Norgesfôr ønsker å vise dette gjennom å tilby gode varer og tjenester i årene fremover. Vi ønsker å være - Bondens trygge valg.

www.norgesfor.no

Norgesfôr AS Torggt. 10, N-0181 OSLO Telefon: 22 40 07 00 E-post: post@norgesfor.no

www.norgesfor.no


BONDENS TRYGGE VALG

BONDENS TRYGGE VALG

Kraftfôr Å foredle lokalt korn til kraftfôr av beste kvalitet gjennom kunnskapsbasert utvikling, er Norgesfôr sin forretningsidé innen kraftfôrsektoren.

Utviklingen i jordbruket For tredje år preges den internasjonale utviklingen i jordbruket av stor økt etterspørsel etter matvarer og økte priser. Økonomien i norsk jordbruk er under press som følge av at betalingen for jordbruksprodukter ikke holder tritt med hva det koster å produsere. Presset i primærleddet forplanter seg til leverandørene av driftsmidler, slik at disse må ta grep for å drive mer kostnadseffektivt.

Norgesfôr sin forretningsidé er å være en kjede av lokalt eide, frittstående selskaper som omsetter driftsmidler til jordbruket. I kraft av gode produkter, gode innkjøp, kunnskap ommarkedet, effektiv produksjon og logistikk med kvalitet i alle ledd, ønsker Norgesfôr å fremstå som en attraktiv partner for kunder, leverandører, eiere og ansatte. Norgesfôr hadde i 2010 14 medlemsbedrifter som produserer kraftfôr og omsetter korn, såvarer, gjødsel, kalk, plantevernmidler, ensileringsmidler og butikkvarer. I tillegg omsettes varer gjennom egne forhandlere. Norgesfôr ble etablert i 1995 med Norgesfôr AS som kjede-selskap. Foruten oppgaver for å fremme kjedens overordnede strategiske interesser, har Norgesfôr AS ansvar for fôrutvikling og rådgivning, innkjøp med tilhørende logistikk, kvalitetssikring, opplæring, markedsføring, kjedeutbygging og andre felles oppgaver.

Utviklingen i 2010

I 2010 produserte Norgesfôr 326 000 tonn kraftfôr. På Østlandet var Norgesfôr sin markedsandel for kraftfôr 35 % og i Trøndelag 23 %. Innen plantekultur er omsetningen stabil. Det er oppnådd følgende markedsandeler for kraftfôr (2009 i parentes):

God kvalitet på kraftfôret og høyt kundefokus, er viktigste årsaker til at Norgesfôr gjennom flere år har økt kraftfôromsetnigen betydelig på tross av konkurrenters oppkjøp av tre medlemsbedrifter. Spisskompetanse i Norgesfôr AS og kraftfôransvarlige med bred husdyrfaglig erfaring i medlemsbedriftene, bidrar vesentlig til at Norgesfôr sine kunder får et godt fôr og god veiledning. Norgesfôr gjennomfører kontinuerlig utvikling av sitt kraftfôrsortiment basert på fôringsforsøk, økt kompetanse og erfaringer. I 2010 er Norgesfôr sine kraftfôrblandinger Drøv (drøvtyggere), Ideal (svin) og Harmoni (fjørfe) blitt ytterligere forbedret.

Om Norgesfôr

Marked

Kraftfôrforbruket i Norge økte i 2010 med 1.9 %. Norgesfôr økte salget med 6.4 % og sto for 56.4 % av økningen. Norgesfôr har oppnådd økt markedsandel på kraftfôr til alle dyregrupper i 2010.

Kraftfôr: - Drøvtygger: - Svin: - Fjørfe: Korn: Såkorn: Gjødsel: Plantevern:

www.norgesfor.no

18.0 15.6 16.3 26.0 24.0 25.0 13.0 25.0

(17.3) (15.1) (15.3) (24.9) (24.0) (25.0) (13.0) (25.0)

Plantekultur HÅNDBOK I PLANTEKULTUR OG RÅDGIVNING Boka dekker alle fagområder innen plantekultur og ble for 11. gang distribuert i et stort opplag til produsenter, rådgivingsenheter, skoler m.fl. Norgesfôr har hatt godt samarbeid med myndigheter, Norsk Landbruksrådgivning, Bioforsk og andre innen plantekultur.

KORN Kornavlingene i 2010 var om lag på gjennomsnittet av de siste fem årene. Det har vært en del utfordringer knyttet til kvalitet, og da spesielt for havre. Norgesfôr disponerer 31 mottaksanlegg for korn. Informasjonsbrosjyren ”Korn og oljefrø” om kvalitetskrav, leveringsbetingelser og oppgjør, ble utgitt av Strand Unikorn AS i forkant av innhøstingen. Norgesfôr er aktiv innen flere bransjeprosjekt knyttet til korn. SÅVARER Strand Unikorn AS er leverandør av såkorn, såfrø og settepoteter til kjeden. Totalt såkornsalg i 2010 ble bra i forhold til 2009. Dette kan i stor grad relateres til et høyt vårsalg, etter en utfordrende høst året før. Frøsalget i 2010 ble også bra.

Organisk selen er tatt i bruk i alle Norgesfôr sine Drøv-blandinger. Det har vært en grundig gjennomgang og justering av sortimentet med hensyn til aminosyrer og normer. “Penger i gras” er tittelen på en fyldig informasjonsfolder som er laget om bedre bruk av grovfôr. Høsten 2010 ble Ideal slaktegrisfôr lansert. Dette ble fulgt opp av Ideal purkefôr mot slutten av året. Det nye sortimentet følger opp Ideal-konseptet som hadde sitt utspring i smågris- og unggrisfôr i 2009. Norgesfôr var først i Norge til å ta i bruk syntetisk valin, som gjør det mulig å dekke proteinbehovet med et lavere innhold av totalprotein. For verpefôr har Norgesfôr i 2010 lagt grunnlaget for det nye verpefôret Harmoni Stabil. Dette fôret tar ut potensialet i høna bedre og bidrar til Stabil verpekurve. For slaktekylling har det vært prøvd ut fôrresepter med høyere innslag av norsk korn og endringer i proteinsammensetning. Nytt fôrkonsept ble lansert under navnet Harmoni Ressurs i april 2011. Fra 1. juli overtok Strand Unikorn AS importfunksjonen av kraftfôrråvarer (karbohydrat- og proteinvarer) etter Norgrain. Dette har bidratt til å styrke Norgesfôr sin konkurransekraft.

GJØDSEL Forutsigbarheten i gjødselmarkedet er blitt mindre. Dette medfører at bonden i langt større grad må ta beslutning om tidspunkt for innkjøp av gjødsel etter egen kunnskap og tro på prisutvikling uten fastsatte priser for lengre perioder. Høye internasjonale kornpriser gjennom året har opprettholdt et høyt prisnivå i 2010. PLANTEVERN Norgesfôr AS gjennomfører egen import, sentral lagring og distribusjon, veiledning til kjeden og øvrige forhandlere og er landsdekkende. 2010 har vært et godt omsetningsår for Norgesfôr. Det har vært prisreduksjon for flere av de sentrale preparatene. Det har gjennom sesongen vært god leveringsdyktighet. ENSILERING Økte bulkleveranser, markedsføringsinnsats og god lokal oppfølging har bidratt til en bra omsetningsøkning.

Butikk En positiv utvikling for salg av butikkvarer og andre tilleggsvarer, fortsatte i 2010. Butikkonseptet er basert på samarbeidsavtaler med vel 20 kjente leverandører, samt Doggy hunde- og kattefôr som Norgesfôr AS importerer fra Sverige.

www.norgesfor.no


BONDENS TRYGGE VALG

BONDENS TRYGGE VALG

Kraftfôr Å foredle lokalt korn til kraftfôr av beste kvalitet gjennom kunnskapsbasert utvikling, er Norgesfôr sin forretningsidé innen kraftfôrsektoren.

Utviklingen i jordbruket For tredje år preges den internasjonale utviklingen i jordbruket av stor økt etterspørsel etter matvarer og økte priser. Økonomien i norsk jordbruk er under press som følge av at betalingen for jordbruksprodukter ikke holder tritt med hva det koster å produsere. Presset i primærleddet forplanter seg til leverandørene av driftsmidler, slik at disse må ta grep for å drive mer kostnadseffektivt.

Norgesfôr sin forretningsidé er å være en kjede av lokalt eide, frittstående selskaper som omsetter driftsmidler til jordbruket. I kraft av gode produkter, gode innkjøp, kunnskap ommarkedet, effektiv produksjon og logistikk med kvalitet i alle ledd, ønsker Norgesfôr å fremstå som en attraktiv partner for kunder, leverandører, eiere og ansatte. Norgesfôr hadde i 2010 14 medlemsbedrifter som produserer kraftfôr og omsetter korn, såvarer, gjødsel, kalk, plantevernmidler, ensileringsmidler og butikkvarer. I tillegg omsettes varer gjennom egne forhandlere. Norgesfôr ble etablert i 1995 med Norgesfôr AS som kjede-selskap. Foruten oppgaver for å fremme kjedens overordnede strategiske interesser, har Norgesfôr AS ansvar for fôrutvikling og rådgivning, innkjøp med tilhørende logistikk, kvalitetssikring, opplæring, markedsføring, kjedeutbygging og andre felles oppgaver.

Utviklingen i 2010

I 2010 produserte Norgesfôr 326 000 tonn kraftfôr. På Østlandet var Norgesfôr sin markedsandel for kraftfôr 35 % og i Trøndelag 23 %. Innen plantekultur er omsetningen stabil. Det er oppnådd følgende markedsandeler for kraftfôr (2009 i parentes):

God kvalitet på kraftfôret og høyt kundefokus, er viktigste årsaker til at Norgesfôr gjennom flere år har økt kraftfôromsetnigen betydelig på tross av konkurrenters oppkjøp av tre medlemsbedrifter. Spisskompetanse i Norgesfôr AS og kraftfôransvarlige med bred husdyrfaglig erfaring i medlemsbedriftene, bidrar vesentlig til at Norgesfôr sine kunder får et godt fôr og god veiledning. Norgesfôr gjennomfører kontinuerlig utvikling av sitt kraftfôrsortiment basert på fôringsforsøk, økt kompetanse og erfaringer. I 2010 er Norgesfôr sine kraftfôrblandinger Drøv (drøvtyggere), Ideal (svin) og Harmoni (fjørfe) blitt ytterligere forbedret.

Om Norgesfôr

Marked

Kraftfôrforbruket i Norge økte i 2010 med 1.9 %. Norgesfôr økte salget med 6.4 % og sto for 56.4 % av økningen. Norgesfôr har oppnådd økt markedsandel på kraftfôr til alle dyregrupper i 2010.

Kraftfôr: - Drøvtygger: - Svin: - Fjørfe: Korn: Såkorn: Gjødsel: Plantevern:

www.norgesfor.no

18.0 15.6 16.3 26.0 24.0 25.0 13.0 25.0

(17.3) (15.1) (15.3) (24.9) (24.0) (25.0) (13.0) (25.0)

Plantekultur HÅNDBOK I PLANTEKULTUR OG RÅDGIVNING Boka dekker alle fagområder innen plantekultur og ble for 11. gang distribuert i et stort opplag til produsenter, rådgivingsenheter, skoler m.fl. Norgesfôr har hatt godt samarbeid med myndigheter, Norsk Landbruksrådgivning, Bioforsk og andre innen plantekultur.

KORN Kornavlingene i 2010 var om lag på gjennomsnittet av de siste fem årene. Det har vært en del utfordringer knyttet til kvalitet, og da spesielt for havre. Norgesfôr disponerer 31 mottaksanlegg for korn. Informasjonsbrosjyren ”Korn og oljefrø” om kvalitetskrav, leveringsbetingelser og oppgjør, ble utgitt av Strand Unikorn AS i forkant av innhøstingen. Norgesfôr er aktiv innen flere bransjeprosjekt knyttet til korn. SÅVARER Strand Unikorn AS er leverandør av såkorn, såfrø og settepoteter til kjeden. Totalt såkornsalg i 2010 ble bra i forhold til 2009. Dette kan i stor grad relateres til et høyt vårsalg, etter en utfordrende høst året før. Frøsalget i 2010 ble også bra.

Organisk selen er tatt i bruk i alle Norgesfôr sine Drøv-blandinger. Det har vært en grundig gjennomgang og justering av sortimentet med hensyn til aminosyrer og normer. “Penger i gras” er tittelen på en fyldig informasjonsfolder som er laget om bedre bruk av grovfôr. Høsten 2010 ble Ideal slaktegrisfôr lansert. Dette ble fulgt opp av Ideal purkefôr mot slutten av året. Det nye sortimentet følger opp Ideal-konseptet som hadde sitt utspring i smågris- og unggrisfôr i 2009. Norgesfôr var først i Norge til å ta i bruk syntetisk valin, som gjør det mulig å dekke proteinbehovet med et lavere innhold av totalprotein. For verpefôr har Norgesfôr i 2010 lagt grunnlaget for det nye verpefôret Harmoni Stabil. Dette fôret tar ut potensialet i høna bedre og bidrar til Stabil verpekurve. For slaktekylling har det vært prøvd ut fôrresepter med høyere innslag av norsk korn og endringer i proteinsammensetning. Nytt fôrkonsept ble lansert under navnet Harmoni Ressurs i april 2011. Fra 1. juli overtok Strand Unikorn AS importfunksjonen av kraftfôrråvarer (karbohydrat- og proteinvarer) etter Norgrain. Dette har bidratt til å styrke Norgesfôr sin konkurransekraft.

GJØDSEL Forutsigbarheten i gjødselmarkedet er blitt mindre. Dette medfører at bonden i langt større grad må ta beslutning om tidspunkt for innkjøp av gjødsel etter egen kunnskap og tro på prisutvikling uten fastsatte priser for lengre perioder. Høye internasjonale kornpriser gjennom året har opprettholdt et høyt prisnivå i 2010. PLANTEVERN Norgesfôr AS gjennomfører egen import, sentral lagring og distribusjon, veiledning til kjeden og øvrige forhandlere og er landsdekkende. 2010 har vært et godt omsetningsår for Norgesfôr. Det har vært prisreduksjon for flere av de sentrale preparatene. Det har gjennom sesongen vært god leveringsdyktighet. ENSILERING Økte bulkleveranser, markedsføringsinnsats og god lokal oppfølging har bidratt til en bra omsetningsøkning.

Butikk En positiv utvikling for salg av butikkvarer og andre tilleggsvarer, fortsatte i 2010. Butikkonseptet er basert på samarbeidsavtaler med vel 20 kjente leverandører, samt Doggy hunde- og kattefôr som Norgesfôr AS importerer fra Sverige.

www.norgesfor.no


BONDENS TRYGGE VALG

BONDENS TRYGGE TRYGGE VALG VALG BONDENS

Økonomiske resultater De samlede økonomiske resultatene i Norgesfôr var gode i 2010. Det arbeides kontinuerlig med god økonomistyring i kjeden, og det innhentes økonomiske nøkkel-

Norgesfôr Omsetning MRD NOK Driftsresultat MNOK Resultat MNOK Egenkapital % Totalsalg kraftfôr, 1 000 tonn

tall som brukes for å oppnå forbedringer. Kjeden har rundt 250 ansatte hvorav 9 er ansatt i Norgesfôr AS.

2010

2009

2008

2007

2006

2.3 71 40 33 326

2.1 70 40 33 307

1.9 53 30 28 305

1.4 34 36 34 297

1.4 22 14 31 291

ÅRSRAPPORT

2010

Organisasjon KJEDEUTVIKLING Norgesfôr sitt overordnede mål de nærmeste årene er å styrke konkurransekraften gjennom å utvikle en mer effektiv verdikjede. Det har vært gjennomført flere opplæringstiltak i Norgesfôr. Det har vært arbeidet med utvikling av ny web som ble lansert i februar 2011. Norgesfôr AS har bredt samarbeid og kontakt mot jordbrukets organisasjoner og myndigheter. Det har gjennom året vært arbeidet med en samarbeidsavtale med Norsk Landbruksrådgiving. Avtale ble inngått i januar 2011. Det har også vært arbeidet for å få Mysen Kornsilo og Mølle SA som nytt medlem av Norgesfôr. Dette ble gjennomført i mars 2011. Det har også vært arbeidet for å få til en samarbeidsavtale med Odals Innkjøpslag AL. Denne ble inngått i mars 2011. I Vestfold har Vestfold Landbruk AS arbeidet med fusjonsplaner med Borgen Aktie-mølle. Det nye selskapet vil være virksomt fra juli 2011. Endringene innebærer en vesentlig styrking av Norgesfôr.

KVALITET Norgesfôr prioriterer høyt arbeidet med kvalitetssikring i virksomheten. Kjeden har et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene til NS-EN ISO 9001:2008. Kvalitetsrevisjoner med ekstern revisor av medlemsbedriftene og Norgesfôr AS er gjennomført med gode resultater. Eksternt har Norgesfôr AS deltatt i arbeid og prosjekter knyttet til sporbarhet, fusarium og mykotoksiner i korn, fôrhygiene, økologisk korndyrking, risikovurdering, salmonella og KSL Matmerk. Norgesfôr AS Selskapet har hatt en omsetning på 241 MNOK. I tillegg er det inngått avtaler for innkjøp av ulike varer hvor fakturering skjer direkte mellom leverandør og Norgesfôr-medlem/forhandler. Resultatet i bedriften etter skatt ble på 1.2 MNOK. Egenkapitalen var pr. 31.12.10 på 20 MNOK som gir en egenkapital % på 37. Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål i Norgesfôr ivaretas gjennom medlemskap i NHO Mat & Bio.

www.dmt.no

Utsiktene fremover Norsk landbruk har lagt et år bak seg hvor de store globaliseringseffektene i større grad enn tidligere influerer på virksomheten. Denne utviklingen vil fortsette, og Norgesfôr må derfor tilpasse seg dette. Det er fortsatt usikkerhet omkring en eventuell WTO-avtale. Effektiviseringen av norsk jordbruk med færre og større driftsenheter vil fortsette. Konkurransen i korn- og kraftfôrbransjen med lave marginer og svakere inntjening, innebærer at Norgesfôr fremover vil prioritere ytterligere

effektivisering av verdikjeden. Aktiv fôrutvikling med økt kunnskap og kompetanse, vil være viktig for å lykkes. I Norgesfôr er det sterk tro på fremtiden for norsk jordbruk. Norgesfôr ønsker å vise dette gjennom å tilby gode varer og tjenester i årene fremover. Vi ønsker å være - Bondens trygge valg.

www.norgesfor.no

Norgesfôr AS Torggt. 10, N-0181 OSLO Telefon: 22 40 07 00 E-post: post@norgesfor.no

www.norgesfor.no

testing  

testing hva som funkrt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you