Page 1

Såkorn

© Øystein Søbye / NN / Samfoto

2012

2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no

www.strandunikorn.no


2

Såkorn 2012

Kjære kunde Produksjon av korn til mat, kraftfôr og såkorn er en svært viktig jobb selv om det gir mange utfordringer. Matproduksjon er verdens viktigste yrke og man må tenke at det alltid er bruk for bondens produkter. Med en stadig økende befolkning, fokus på ren mat i tillegg til ønske om økt selvforsyningsgrad må vi å ha dette i minne. Som planteprodusent får vi satt tålmodet og evnen til å tenke positivt på prøve når vi står midt i en vanskelig innhøstingsperiode, som ikke honorerer innsatsen med verken høye avlinger eller god kvalitet på produktene. Selv den beste agronom må gi tapt når været slår seg helt vrangt. Kornåkrene på Østlandet fikk en god start, men mye regn på sensommeren og i hele innhøstingsperioden har gitt reduserte avlinger. Flere steder grodde kornet i akset og gjort det uegnet til såkorn. Høstkorn har de siste årene utgjort en ganske stor andel av kornarealet i Norge. I år ble det nesten ikke sådd verken høsthvete eller rug. Dette får også konsekvenser for de som har høstkorn inne i vekstskifteplanene sine.

Etter ca. 10 år uten beredskapslager av såkorn i Norge, er det besluttet at denne ordningen skal igjen innføres. Det er utfordrende å etablere reserver av såkorn – spesielt i slike sesonger vi nettopp har lagt bak oss. Det er imidlertid viktig å komme i gang med tanke på fremtidig såkornforsyning. Landbruket er ei næring som må tenke langsiktig! Som såkornforhandler kan vi ikke legge skjul på annet enn at det vil by på utfordringer å skaffe nok sertifisert såkorn til sesongen vi står foran. Som gårdbruker og plantekulturprodusent skal du imidlertid være helt sikker på at vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre best mulig tilgang av kjente og høytytende sorter. Dette vil sikre en best mulig start på kommende vekstsesong. Med hilsen Hans Jacob Lund Plantekultursjef


www.strandunikorn.no

Infosider

side 4 - 5

Bygg

side 6 - 7

Havre

side 8 - 9

Vårhvete

side

10

Våroljevekster, erter til modning

side

12

Salgs- og betalingsbetingelser

side

14

Her handler du våre såvarer

side

16

Jon Ole Torp, Produktsjef såkorn

Vår produktsjef på såkorn har lang erfaring og kan være en god rådgiver for deg innen planteproduksjon. Jon Ole kan også kontaktes dersom du er interessert i å starte som kontraktdyrker på såkorn. Jon Ole har kontor i Sarpsborg og treffes på telefon 909 44 651. Vårt salgssenter i Moelv er også klare til å gi deg gode råd og veiledning ved valg av såvarer på telefon 62 35 15 00.

3


4

Såkorn 2012

Å velge riktig Riktig såmengde er en av mange faktorer som bidrar til økt lønnsomhet for kornprodusentene. Strand Unikorn gir deg tilgang til eksakt spireevne og 1000-kornvekt. Dette gjelder alle såkornpartier som leveres våre kunder.

En oversikt over spireevne og 1000-kornvekt vil ligge tilgjengelig på våre nye nettsider www.strandunikorn.no. Du vil få ønsket informasjon om de ulike såkornpartiene med partinummer som søkebegrep.

KVALITETSKRAV FOR SERTIFISERT SÅKORN ER REGULERT GJENNOM SÅVAREFORSKRIFTEN Minste Minste renhet ART Klasse spireevne % vekt % BYGG C2 87 99,2 HAVRE C2 87 99,2 VÅRHVETE C2 87 99,2 Alle arter D 85 99,2 HØSTKORN C2 85 99,2

Maks fremmed kornart pr kg 6 6 6 14 6

Maks innhold ugras pr kg 5 5 5 5 5

© Birger Areklett / NN / Samfoto

Antall kvekefrø er maksimalt innhold 2 kjerner pr kg såkorn. Dette er minimum / maksimumskrav og i praksis er de fleste partiene betydelig bedre enn dette.

Økologisk såkorn

Spiretreghet

Økologisk såkorn 2012 Myndighetene har satt et mål på 15% økologisk matvareproduksjon innen 2015. Fra dagens nivå er det helt klart en lang vei fram til målet. Såkorn er med på å danne grunnlaget også for økologisk matvare-produksjon. Vårt tilbud av økologisk såkorn blir i år havresortene Belinda og Ringsaker.

Spiretreghet er en form for dvaletilstand som gjør at kornet ikke spirer under forhold som er gunstige for spiring. Under visse forhold kan kornet bli stående ute i overmoden tilstand, og da er det viktig å ha en viss grad av spiretreghet for å unngå groing i åkeren. Derfor har spiretreghet vært et element i norsk kornforedling gjennom mange år. Spiretregheten utvikles i slutten av vekstsesongen, og når sitt maksimum rundt gulmodning. Ved høy temperatur etter gulmodning oppheves spiretregheten gradvis, mens den kan bli mer

Med myndighetenes målsetting er det helt klart behov for økte arealer av økologisk såkornproduksjon, og dette er noe vi arbeider videre med.


www.strandunikorn.no

vedvarende ved modning under kjølige forhold. I såvaresammenheng kan spiretregheten være et problem, og for å få spiretregt korn til å spire godt nok for godkjenning, dvs. minimum 85% for sertifisert såkorn, er det nødvendig med ettermodning av såkornet. I praksis gjøres dette ved varmebehandling. Lagring av såkornet ved en temperatur på 200 C i tre uker anses som å være tilstrekkelig i de fleste tilfeller.

5


6

Såkorn 2012

Bygg Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet. Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygget, mens toradsbygget er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet pH tilstanden i jorda. Toradsbygg har normalt høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg, kanskje med unntak av sorten Edel, som under gode forhold kan gi bedre avling enn alt annet bygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette å anse som en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Tiril er tilbudet vårt i det tidlige seksradssortimentet. Denne sorten har vist spesielt gode resultater i Midt Norge. Den har god stråstyrke, men noe dårlig stråkvalitet.Sorten er noe svakere enn nærmeste konkurrenter mot mjøldogg. Veksttid: 101 dager. Såmengde: 17-19 kg/daa. Brage NYHET blir en meget interessant representant i det halvtidlige sekradssortimentet i årene framover. Over år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, mens stråkvaliteten kunne vært bedre. Sjukdomsmessig er sorten sterk mot de fleste soppsjukdommene. Med alle sine positive egenskaper tror vi Brage vil erstatte flere eksisterende sorter, og bli en stor sort både på Østlandet og i Trøndelag. Veksttid: 104 dager Såmengde: 18-20 kg/daa

Edel er en svært yterik, sein seksradssort. Veksttiden er på linje med toradssorten Tyra. Stråstyrken er god. Sorten er resistent mot mjøldogg. Motstandsevnen overfor grå øyeflekk og byggbrunflekk er tilfredsstillende. Edel er lett å treske, men sorten kan være utsatt for stråknekk og aksknekk, og må derfor følges opp nøye med soppsprøyting og vekstregulering. Veksttid: 108 dager. Såmengde: 18-20 kg/daa. Tyra er en meget yterik toradssort med svært god stråstyrke. Kornstørrelse og hektolitervekt er også god. Sykdomsresistensen er middels. Tyra kan ha noe svak dekningsevne. Sorten ser ut til å gjøre det spesielt bra på morenejord med høyt avlingspotensiale. Veksttid: 108 dager. Såmengde: 20-22 kg/daa.

Marigold er en halvsein toradssort som avlingsmessig konkurrer fullt ut med de seineste toradssortene. Sorten har gode egenskaper i forhold til å holdes seg oppe i moden tilstand. Marigold er resistent mot mjøldogg, er sterk mot byggbrunflekk og grå øyeflekk, og har i tillegg god motstandsevne mot enkelte raser av havrecystenematode. Veksttid: 110 dager Såmengde: 21-23 kg / daa Helium tilhører det seine toradssortimentet. Sorten utmerker seg med sitt korte og stive strå. Videre har sorten svært høy tusenkornvekt. Sjukdomsresistensen i sorten er bra, samtidig som den er motstandsdyktig mot enkelte raser av havrecystenematode Veksttid: 112 dager Såmengde : 23-25 kg/daa Iron er vårt nye tilskudd i det seine toraderssortimentet. Sorten er meget yterik og sjukdomssterk. Strå- og kornkvalitet er god. Sorten har noe lenger veksttid enn Helium. Veksttid: 113 dager Såmengde : 21-23 kg/daa


www.strandunikorn.no

Den nye byggsorten Brage er foredlet fram av Graminor ved Lars Reitan og Stein Bergersen. Sistnevnte viser fram sorten i forsøk på Bjerke.

Dyrkingsegenskaper byggsorter

2 Sort 2 6 Tiril 2 6 Brage 6 2 2 6 2 6

Strå- styrke

Strå- lengde

Mjøl- dogg

Grå øyefl.

Bygg br.fl.

Spragle- flekk

Hl- vekt

1000- k.vekt

Prot Innh.

Tresk barh.

Spire- tregh.

-8

7

4

2

5

3

4

3

5

5

8

4

-4

7

3

7

7

7

5

5

3

4

7

7

Edel

0

8

2

10

5

5

6

5

4

2

9

7

Tyra

0

9

7

5

5

5

4

8

7

7

9

7

Marigold

+1

6

7

10

8

6

4

5

8

3

4

7

Helium

+4

9

9

10

6

6

5

7

10

5

6

3

+5

9

7

8

4

7

5

7

7

2

7

5

2 Iron 6 6

Vekst- tid*

* Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Tyra ** 1= dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold 10= god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold Kilde: Bioforsk Øst

7


8

Såkorn 2012

Havre Havre er den arten som gir best igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda. Havredyrkingen i Norge har hatt utfordringer de siste årene. Mykotoksinproblematikk har vært et tema både i kraftfôrindustrien og i såvaresammenheng. Det arbeides intenst på mange hold for å løse ukjente sammenhenger som påvirker innholdet av denne soppen i havre. Frisk havre er imidlertid en verdifull ingrediens i kraftfôr, men også i dietten til mennesker. Ringsaker er hovedsorten i det tidlige havresortimentet. Sorten har bra stråstyrke, lavt skallinnhold og høy hl-vekt. Sjøl med veksttid betydelig kortere enn Belinda, så ligger Ringsaker bare ca 5% under Belinda i avling. Med bakgrunn i sortens tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn. Veksttid: 108 dager Såmengde: 20-22 kg/daa

© Birger Areklett / NN / Samfoto

Belinda er fortsatt hovedsort i det seine havresortimentet. Sorten er yterik, og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkingsområdet, men vi registrerer dessverre tiltagende mengder av fusarium og mykotoksinutvikling også i denne sorten. Veksttid: 114 dager Såmengde: 21-23 kg/daa

T

Haga NYHE er nykommeren i det tidlige havresortimentet. Sorten er noe seinere enn Ringsaker, men har et avlingsnivå på høyde med de seine havresortene. Stråstyrken og kornkvaliteten er god. Haga er nå i ordinært salg og forventes å ta store andeler av tidlighavremarkedet. Veksttid:109 dager Såmengde: 20-22 kg/daa

ET

Odal NYH er nyheten i det halvseine sortimentet. Sorten ligger noe under Belinda i avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Sorten har lavt skallinnhold, og både hl-vekt, proteininnhold og fettinnhold er høyt noe som tilsier god fôrverdi. Til slutt bør nevnes at Odal i forsøk har vist lavt angrep av fusarium, og lavest innhold av mykotoksiner blant sortene i test. Veksttid: 114 dager Såmengde: 21-23 kg/daa


www.strandunikorn.no

Dyrkingsegenskaper havresorter Sort Ringsaker Haga Odal Belinda

Vekst- tid* 0 +1 +3 +6

Strå- styrke 7 7 7 8

Strå- lengde 7 7 5 7

Hl- vekt 7 5 7 5

1000- k.vekt 5 5 6 8

Skall % 7 6 6 4

Spire- treghet 8 6 3 3

Protein % 7 6 8 6

Fett % 5 5 7 7

* antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Ringsaker ** 1= dårlig stråstyrke, langt strå, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høy skallprosent, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, lavt fettinnhold 10=god stråstyrke, kort strå, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lav skallprosent, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, høyt fettinnhold

© Samfoto

Kilde: Bioforsk Øst

Bruksegenskaper for beisa havre Beisebehovet i havre har økt betydelig de siste årene. Dette skyldes i hovedsak økte forekomster av fusarium i havrepartiene. Vi har nå bare ett beisemiddel som viser noenlunde effekt mot soppsmitten. Ved behandling med dette preparatet får imidlertid havren en ru og trå overflate noe som i sin tur kan føre til utfordringer med utmatinga i såmaskinen. Vi oppfordrer brukerne til å ta hyppige dreieprøver under såarbeidet for å kontrollere at kornet blir matet ut jamt og i korrekt mengde. Erfaringen viser at såmengden kan gå ned betydelig etter at såmaskinen har vært kjørt noen dekar.

9


10

Såkorn 2012

Vårhvete Hvete er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig andel av avlinga skal kvalifisere til mat. Valg av sort, med riktig veksttid, kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet. Sortenes egenskaper til å beholde falltallet etter modning har i fuktige høster svært stor betydning for verdien og bruksområdet for hveten. Under svært vanskelige forhold, som i 2011, er det ingen sorter som har gode nok egenskaper på dette. Bjarne er en svært yterik vårhvetesort, med meget gode kvalitetsegenskaper. Sorten har kort strå og god stråstyrke. Det korte strået gjør Bjarne mer mottagelig for septoria enn den seinere og lengre sorten Zebra. Bjarne er også mer mottagelig for mjøldogg enn Zebra. Sorten har middels god hektolitervekt, tusenkornvekt og proteininnhold. Falltallet er høyt og relativt stabilt. Proteinkvaliteten er meget god. Sorten er plassert i proteinklasse 2. Veksttid: 120 dager. Såmengde: 22-24 kg/daa.

Krabat er det nye tilskuddet i vårhvete. Sorten er tidlig med veksttid på linje med Bjarne. Avlingsnivået er imidlertid betydelig høyere enn sammenlignbare sorter idet det ligger tett oppunder de seinere sortene Zebra og Demonstrant. Krabat har et middelslangt strå med relativt god stråstyrke. Sorten er sterk mot de fleste soppsjukdommene i hvete, og kornkvaliteten er god. Sorten er plassert i proteinklasse 3. Veksttid: 120 dager. Såmengde: 22-24 kg/daa.

Dyrkingsegenskaper vårhvetesorter

Zebra er en sein vårhvetesort, med tre dager lengre veksttid enn Bjarne. Sorten utmerker seg med sin gode sykdomsresistens. Zebra har gode kvalitetsegenskaper, med høyt og stabilt falltall og god protein-kvalitet. Sorten er plassert i proteinklasse 3. Veksttid: 123 dager. Såmengde: 22-24 kg/daa.

Demonstrant er nå i full produksjon, og vil ta over som sein vårhvetesort etter Zebra. Over år ligger sorten i overkant av Zebra i avling. Stråstyrke, kornkvalitet og falltallstabilitet er god. Sjukdomsmessig er Demonstrant noe svak mot mjøldogg, og må følges opp nøye i forhold til denne soppsjukdommen. Demonstrant er plassert i proteinklasse 3. Veksttid: 124 dager. Såmengde: 22-23 kg/daa.

Sort Veksttid* Strå- Strå- Mjøldogg Hveteaks- HI-vekt 1000 Spire- Falltall Protein styrke lengde prikk korn vekt treghet innhold Bjarne 0 6 8 5 4 4 3 5 7 7 Krabat

+1

9

7

7

5

6

5

7

8

6

Zebra

+3

9

4

5

8

8

9

5

8

5

Demonstrant

+4

8

5

3

7

9

7

5

8

4

* Antall dager tidligere / seinere enn Bjarne Kilde: Bioforsk Øst

1 = dårlig / 10 = bra


www.strandunikorn.no

www.digitalfabrikken.no

God agronomi gir resultater i kornproduksjonen For å øke kornavlingene kan man skreddersy dyrkingsteknikker, gjødsling, kalking og andre agronomiske tiltak til det enkelte skifte. Gjødsler du etter balanseprinsippet og tilpasser nitrogenet med delgjødsling, sikrer du deg det beste økonomiske resultatet. • • • • • •

YaraMila™ Fullgjødsel® 19-4-12 YaraMila™ Fullgjødsel® 22-3-10 YaraMila™ Fullgjødsel® 25-2-6 YaraLiva™ Kalksalpeter™ YaraBela™ OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) OPTI-NK™ 22-0-12

Les mer på www.yara.no Kunnskap gir vekst

11


12

Såkorn 2012

Våroljevekster

Oljevekstdyrkingen i Norge kan økes en god del. Tidligere sorter gjør at dyrking av raps er mer aktuelt enn noensinne. Den gode forgrødeeffekten er interessant der det ellers bare dyrkes korn. Det har vært en rask utvikling av nye sorter og vi tilbyr i år hybrid vårraps. Hybridsorter kjennetegnes ved høyt avlingspotensiale og det vil sansynligvis skje en ytterligere utvikling i tida framover. Vårrybs Valo er vårt tilbud i vårrybs. Sorten har høyt fett- og proteininnhold. Klorofyllinnholdet er tilfredsstillende. Valo vårrybs blir alternativet i oljevekster der veksttiden er for kort til å dyrke raps. Veksttid: 115 dager. Såmengde: 0,8 - 1,2 kg/daa.

Vårraps Joplin er en relativt tidlig og meget yterik sort. Over år har Joplin tilnærmet samme avlingsnivå som den konkurrerende og noe seinere sorten Sheik. Med tanke på produksjon av raps-olje, så er sortens oljeinnhold på linje med innholdet i Sheik. Veksttid: 123 dager. Såmengde: 1-1,2 kg/daa.

Hybrid vårraps Brando representerer en nyhet i rapsdyrkingen. Brando er en hybridsort med noe kortere veksttid enn Joplin. Avlingsnivået til hybridrapsen ligger betydelig over det tradisjonelle rapssortimentet. Hybridrapsen etablerer seg raskere enn de tradisjonelle sortene om våren noe som bedrer konkurranseevnen mot ugras. Frøet leveres i pakninger på 2,1 millioner spiredyktige frø, nok til ca. 12 daa.


www.strandunikorn.no

Erter og åkerbønner

13

Dyrking av erter og åkerbønner er positivt på flere måter. Disse vekstene har ikke behov for N-gjødsling og har god forgrødeeffekt i et ensidig kornomløp. Begge artene har høyt proteininnhold og kan erstatte importerte proteinråvarer i kraftfôret.

© iStock

Erter Faust er en relativt tidlig ertesort med godt fotfeste i norsk erteproduksjon. Plantehøyden ved høsting har vært relativt god i forsøkene, men erfaringene fra praksis viser nok at de aktuelle markedssortene av erter har hatt mye flat legde etter dårlig vær i innhøstingsperioden. Proteininnholdet hos Faust er noe lavere enn hos konkurrerende sorter. Veksttid: 110 dager. Såmengde: Ca 25 kg/daa.

Åkerbønner Colombo er vårt tilbud i åkerbønner. Sorten er av de tidlige blant åkerbønnene, men krever likevel lang veksttid og bør bare dyrkes der veksttida tillater det, primært rundt Oslofjorden. Åkerbønnene stiller stort sett de samme kravene til vokseplass som erter. Sjøl om planta virker stor og kraftig, er rotsystemet grunt. Med sitt høye og stående plantebestand er åkerbønnene betydelig enklere å treske, sammenlignet med erter. Veksttid: 125-130 dager Såmengde: 30-35 kg/daa


14

Såkorn 2012

Samarbeidspartnere

Norgesfôr Vestfold, avdeling Borgen

Odals Innkjøpslag AL

Norgesfôr Mysen

Norgesfôr Orkla

Våre dyktige samarbeidspartnere på Østlandet og i Trøndelag står klar til å betjene våre kunder med såvarer. Her presenterer vi noen av dem.


www.strandunikorn.no

Salgs- og betalingsbetingelser Birger Lysfoss, fagkonsulent Priser: Alle priser er veiledende og ekskl. mva. Prisene inkluderer foredleravgift, samt sertifiseringsgebyr til Mattilsynet. Kvantumsrabatt 4000 - 5999: 2 øre/kg 6000 - 7999: 6 øre/kg Over 8000: 10 øre/kg Betalingsbetingelser Betalingsbetingelsene er netto pr. 15 dager. Ved betaling etter forfall beregnes renter med til enhver tids gjeldende forsinkelsesrentesats (morarente). Autogiro 5 dg - 1 % Leveringsbetingelser Varene veies brutto for netto, og alle oppførte priser er inkl. vanlig emballasje. Prisen er beregnet exw. Moelv eller Sarpsborg eller annen forhandler. Varene kan leveres over hele Østlandet mot tillegg av frakt. All transport ihht. NSAB 2000. Såkorn tas ikke i retur.

Nyttig å vite

© Thorfinn Bekkelund / Samfoto

Lagring av såkorn Såkorn er å betrakte som en tørrvare. Ved produksjon av såkorn må råvaren tørkes ned til maksimum 15% vann for å unngå kvalitetsforringelse. Ved påfølgende lagring er det da viktig at såkornet lagres forsvarlig. Storsekkene er ikke vanntette og må lagres luftig under tak på et tørt underlag. Lagring utendørs på paller under presenning er ikke å anbefale da fuktighet kan slå opp fra bakken, og kondens kan dannes under presenningen. Denne fuktigheten kan deretter trenge inn i storsekkene og skape forhold for groing, soppdanning og lignende.

Reklamasjoner Omsetning av såkorn og frø reguleres gjennom ”Matloven” av 19.12.2003 og tilhørende ”Forskrift om såvare” av 13.09.1999 og seinere endringer. Ansvar overtas etter de bestemmelser som er gitt i nevnte lov og forskrifter. Selv om vi ekspederer alle ordrer så samvittighetsfullt som mulig, ber vi om at varene blir kontrollert ved mottak med tanke på at merking, vekt og antall er i henhold til bestillingen. Ved klage på såvarens kvalitet må det tas ut prøve, og partinummer på emballasjen må oppgis. Eventuelle klager må skje skriftlig og uten ugrunnet opphold. Selgers ansvar er begrenset til verdien av leveransen/salget.

15


A Returadresse: Strand Unikorn, Pb. 103, 2391 Moelv

Her handler du våre såvarer Østfold Strand Unikorn, avd. Sarpsborg 69 10 27 40 1705 Sarpsborg Fiskå Mølle Moss 69 20 47 70 1531 Moss Norgesfôr Råde Mølle 69 28 05 30 1640 Råde Norgesfôr Råde Mølle, avd. Sandesund 69 11 32 50 1722 Sarpsborg Norgesfôr Øst 69 81 49 40 1870 Ørje Lekum Mølle 69 89 40 33 1880 Eidsberg Norgesfôr Mysen 69 84 63 30 1850 Mysen Skjelfoss Korn A/S 69 92 01 50 1827 Hobøl Trøgstad Kornsilo og Mølle A/L 69 82 43 00 1860 Trøgstad Vestfold Norgesfôr Vestfold , avd. Bakke Bruk 33 06 48 80 3174 Revetal Norgesfôr Vestfold, avd. Herland Mølle 33 15 55 10 3275 Svarstad Norgesfôr Vestfold, avd. Sande Mølle 33 07 07 67 3185 Skoppum Gusland, Svein Aage 91 51 71 28 3294 Stavern Norgesfôr Vestfold 33 15 66 16 Avd. salgssenter Løvberg Norgesfôr Vestfold 03158 Avd. Borgen

Buskerud Norgesfôr Hurum 32 79 80 06 3490 Klokkarstua Norgesfôr Ringerikes Kornsilo 32 18 10 00 3513 Hønefoss Sigdal Kornlager 32 71 55 06 3350 Prestfoss Traktorservice A/S 32 07 47 96 3550 Gol Sogn og Fjordanel Norgesfòr Ottadalen Mølle, avd. Stryn 57 87 69 11 6783 Stryn Møre og Romsdal Norgesfôr Røv Mølle 71 65 86 60 6655 Vindøla L. Hals Eftf. AS 71 66 38 00 6645 Todalen RBL AS 71 66 48 00 6657 Rindal Sør-Trøndelag Norgesfôr Dalebakken 72 51 30 90 7140 Opphaug Norgesfôr Orkla 72 48 75 50 7320 Fannrem Norgesfôr Orkla, avd. Lundemo 72 87 84 10 7232 Lundamo Norgesfôr Orkla, avd. Skjerva 72 49 57 70 7336 Meldal Fiskå Mølle Trøndelag A/S 73 85 90 60 7100 Rissa Fiskå Mølle Trøndelag A/S 73 85 90 60 7074 Spongdal Nord-Trøndelag Norgesfôr Hundseth Mølle 74 22 71 70 7750 Namdalseid

www.dmt.no

Hedmark Strand Unikorn 62 35 15 00 2391 Moelv Arnes Gårdsservice 62 49 89 83 2555 Tufsingdalen Braskereidfoss Kornsilo AL 62 42 97 70 2435 Braskereidfoss Fiskå Mølle Flisa 62 95 54 44 2270 Flisa Odals Innkjøpslag AL 62 96 11 46 2100 Skarnes Løten Mølle 62 50 89 89 2340 Løten Midt-Østerdal Landbrukssenter 62 46 05 10 2480 Koppang Oppland Norgesfòr Hadeland 61 33 68 20 2770 Jaren Norgesfòr Ottadalen Mølle 61 21 18 20 2686 Lom Norgesfòr Ottadalen Mølle, avd. Vågå 61 23 70 72 2680 Vågå Norgesfòr Vinstra Bruk 61 29 01 20 2640 Vinstra COOP Marked Lora, avd. 282 61 24 37 31 2666 Lora Lesja Bulldozerlag 61 24 37 33 2665 Lesja Norfôr AS 61 24 51 85 2665 Lesja Oslo/Akershus Norgesfôr Øst avd. Slorafoss 63 85 46 60 1970 Hemnes Norgesfôr Vestby 64 98 06 40 1540 Vestby

2390 Moelv, Tlf. 62 35 15 00, Fax 62 35 15 55, E-post: post@strandunikorn.no

www.strandunikorn.no

testelink  
testelink  

test av link

Advertisement