Page 1

boligkatalogen.no fra spennende

løsninger

inspirasjon detaljer

09659 Huskatalog.indd 1

ønsker

spesielt

gode

fleksibilitet

for

råd

service

deg

kunnskap •

drøm

til

virkelighet...

samarbeid •

behov

virkeliggjøring

21-03-07 15:01:00


boligkatalogen.no fra

09659 Huskatalog.indd 2

drøm

til

virkelighet...

21-03-07 15:01:12


Innhold A r ki t ekt en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s H u sl ever an dør en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s

4 5

De sm å og l u n e Bor gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s H er r egår d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Kvadr at en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Gr u n di g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Sj ar m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Tr i vsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s A l p egl ød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Fl øyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Bon u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Å t t ekan t en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Cor n er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

De st or e og r u ven de Ekskl u si v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s H er skap el i g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Fan t asi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s St r ål en de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Foku s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s El egan se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s H ar m on i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Godkr oken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Tr adi sj on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Sol i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Lan dem er ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Sor i a M or i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Kar i sm a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Vi f or s t år godt at i n n r e dn i n gs m agasi n er, bol i gan n on ser og e i e n dom f e n ge r m an ge . A t n or dm e n n er bl an t de fol kesl ag i ve r de n s om e r m e s t op p t at t av h j e m og i n n r edn i n g er også f or s t åe l i g. M e d vår t kl i m a og vår e t r adi sj on er n år det gj el der å bygge og å bo, e r de t ogs å l e t t å f or st å den st er ke og ved var e n de i n t e r e s s e n f or h u s og h j e m . M an ge l e ve r l e n ge m e d s i n e bol i gp l an e r. De h ar p l an er, bl ader, kat al oge r og i kke m i n s t dr øm m e r og fan t asi er. M ed Bol i gkat al oge n både h åp e r og t r or vi at vi kan gj ør e m an ge dr øm m er t i l vi r ke l i gh e t . Ti l s am m e n 3 3 m ode l l er er t egn et og beskr evet h e r. M e d de n gr ad av f l e ks i bi l i t e t og l øsn i n gsm u l i gh e t e r s om e r l agt i n n i di s s e m odel l en e er det n ær m est e t u t al l av m u l i gh e t e r s om bl i r t i l budt . Sl i p p fan t asi en fr i . Vi r ke l i ggj ør di n e dr øm m e r gj e n n om b ol i gkat al ogen .

09659 Huskatalog.indd 3

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Bygg for fl er e Su kker t op p en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Ekst r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s P l u ss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Dobbel t kom p akt . . . . . . . . . . . . . . . . s Naboskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Sm ar t i n gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Du o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Kvar t et t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Par l øp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s

60 62 64 66 68 70 72 74 76

Fr a dr øm t i l vi r kel i gh et . . . . . . . . . . . s 78

21-03-07 15:01:15


Arkitekten S kylle kar

Heggheims arkitektkontor AS i Løten har mer enn 30 års erfaring i boligprosjektering. Vi har levert mer enn 7.000 boligidéer til norske husbyggere. Norske husleverandører over hele landet blir betjent med hustegninger fra oss. Vår spesialitet er eneboliger.

Vas ke mas kin O ve rbygd inngang

Husene i boligkatalogen er alle tegnet av Heggheims arkitektkontor AS. Om du ønsker endringer eller tilpasninger, i forhold til det som er presentert her, er det våre medarbeidere som hjelper deg. Vi kan også tegne et hus spesielt for deg. Vårt kontor prosjekterer fritidshus, barnehager, rehabiliteringer, påbygg og tilbygg.

K o m fy r Vas k 3,4 m2

Fleksibilitet Vårt byggesystem og våre hustyper er fleksible. Dette gjør det mulig å tilpasse ditt hus til dine ønsker og behov.

Planløsning Planløsningen skal dekke dine behov nå og etter hvert som forutsetninger blir endret. Vi må lete etter løsninger som tar hensyn til om det er spedbarn, småbarn eller ungdom i huset, om boligen skal være for enslige, par eller storfamilie. Videre må vi finne løsninger for beboere i ulike livsfaser og funksjonsnivåer. Vår oppgave er hele tiden, i tett samhandling med husleverandøren og deg, å legge til rette for et velfungerende hus. Samtidig som du skal trives, skal det være både enkelt og rimelig å tilpasse huset til ulike behov og bruk. Tomten Det er viktig å finne et hus som passer til tomten og det er viktig at tomten blir utnyttet best mulig både til husplassering og øvrig bruk. Utsikt, solforhold, atkomst, terreng og annen bebyggelse i området er forhold det bør tas hensyn til. Garasje, parkering og uteplass er det også viktig å tenke på ved et byggeprosjekt. Når det gjelder selve huset er det viktig å tenke planløsning når det gjelder gode og praktiske løsninger i forhold til hvor du ønsker mye lys og sol, utsiktsforhold, nærhet til inngang og så videre. Det kan også være greit å tenke over eventuelle utbyggings- og utvidelsesplaner, før du bestemmer deg endelig for husplassering. Økonomi I følge et gammelt ordtak må du bygge tre ganger før du blir fornøyd. Med god planlegging helt fra starten, behøver det ikke å bli slik. Om du velger fleksibilitet og gode planløsninger kan du kanskje oppnå store og tidsmessige endringer, kun med mindre og rimelige justeringer av huset ditt. Det er slike forhold som gjør at det er både fornuftig og rimelig å velge hus fra oss. Jo lenger du lever i og med et Heggheim-hus, desto ”bedre butikk” kan det vise seg å bli.

H all 8,9 m2

S e ng

S ov/ bod 7, 5 m 2

K j økke n 11,4 m2 S t ø r s t e b r ed d e

Vi har egen detaljsamling som baserer seg på Norsk byggforskningsinstitutts byggdetaljer. Nødvendige detaljer står til din disposisjon.

Pile n vis e r trappe ns høye s te punkt

D us j

O p p v.k u m D us j / W C 6,0 m2

O p p v.m a s k i n P i p e/ i l d s t ed

S tue 27, 5 m 2

WC H åndvas k

S ov 13,7 m2 S e ng

S i t t eg r u p p e

G arde robe s kap

R ombe te gne ls e bruks are al B alkong S p i s eb o r d o g S t o l er

S tørs te le ngde

Med vennlig hilsen Heggheims arkitektkontor AS Skoleveien 6, Postboks 12, 2341 Løten Telefon: 62 50 89 90, Telefaks: 62 50 89 99 E-post: post@boligkatalogen.no

Leveransens omfang og byggeanmeldelsestegninger kan avvike fra presentasjonene som er vist i denne katalogen. Alle foto er av kundetilpassede hus.

4

09659 Huskatalog.indd 4

21-03-07 15:01:17


Husleverandøren Husleverandøren Valg av hustype avhenger blant annet av tomtens beskaffenhet og dine egne ønsker og krav. For å oppnå størst mulig harmoni mellom tomt og hus, kan det svare seg å la våre erfarne huskonsulenter tilpasse boligen til tomten. Sol- og utsiktsforhold, atkomst og fremtidig utnyttelse av tomten, er forhold som flere førstegangsbyggere for sent blir oppmerksomme på. Våre huskonsulenter tar seg av de nødvendige meldinger og søknader til bygningsmyndighetene. Anmeldelsestegninger, detaljer og arbeidstegninger utarbeides i henhold til Norsk Standard og NBIs byggdetaljer. Har du spesielle krav og ønsker, finner vi alltid en løsning sammen med våre arkitekter. Fornøyde kunder er vårt mål. Før du tar kontakt med vår huskonsulent Før du tar kontakt med oss, er det nyttig å gjøre noen forberedelser. Jo mer nøyaktig du kan presisere dine ønsker, desto bedre råd kan vi gi. Tenk langsiktig! Huset skal dekke dine behov både nå og etter hvert som forutsetninger blir endret. Denne investeringen er kanskje den største du gjør i ditt liv!

Byggeprosessen Når boligen er skreddersydd til dine behov, og alle spesifikasjoner er satt ned på papiret, begynner vi våre forberedelser. Før byggematerialene ankommer byggeplassen, kontrollerer vi at grunnmuren stemmer med byggetegningene. Etter at huset er ferdig, går vi nøye igjennom huset, for å kontrollere at alt stemmer med spesifikasjonene i kontrakten. Når alt er funnet i orden, underskrives overtagelsesattesten. Etter ett år foretar vi igjen en ny kontroll og utbedrer eventuelle feil. Leveransealternativer å velge mellom: 1. Byggesettet: Vi leverer alle materialer i henhold til byggebeskrivelsen. Med byggesettet følger en materialliste og detaljerte tegninger. Transporten er inkludert i prisen, under forutsetning av at det er kjørbar vei til byggeplassen. Etter levering overtar kjøperen hele ansvaret. 2. Ferdighus Ferdighus inneholder, i tillegg til byggesettet, komplette byggmesterarbeider, blikkenslager/ventilasjon, samt rørlegger- elektrikerarbeider/leveranser, i henhold til

beskrivelse. Annen leveringsform kan avtales med leverandør i hvert enkelt tilfelle.

Mange velger å sette opp grunnmuren selv. Der grunnforholdene er spesielt vanskelige, vil vi anbefale deg å ta kontakt med en lokal byggteknisk konsulent.

Økonomi og finansiering Mange drømmer om en egen bolig, men mangler tilstrekkelig egenkapital. For denne gruppen kan egeninnsats være viktig for finansieringen og bety redusert lånebehov. Jo større egenkapital, desto mindre blir lånebehovet ditt. Dette vil også gi deg lavere bokostnader.

Før du går i gang er det viktig å ha oversikt over alle kostnader. Tomtepris, tilknytningsavgift, kostnader til grunnarbeider og innredning ut over standard, må kalkuleres.

Gjennom våre leveringsalternativer har vi lagt forholdene til rette for den som vil gjøre en del av arbeidet selv. Her er noen tips til egeninnsats: Ryddig av tomt Utlegging av kultlag Oppføring av grunnmur, pipe, grovstøp Diverse murarbeid Rydding på byggeplassen Dreneringsarbeid Tilbakefylling av masse Diverse innredning, maling og tapetsering Legging av gulvbelegg

Våre huskonsulenter går nøye over kalkylene og gir deg en full oversikt, før du tar fatt. Summen av alle kostnadene, minus egenkapitalen, utgjør grunnlaget for hvilken husleie du får. Det er dette som avgjør hvor ”dyrt” du har anledning til å bygge. På bakgrunn av en kostnads- og finansieringsplan vil vi beregne dine årlige bokostnader. Her må vi også ta med forsikringer, kommunale avgifter, lys og oppvarming. Uansett valg ønsker vi deg lykke til!

Det er viktig å være klar over Plan og bygningslovens krav til godkjent ansvarsperson.

5

09659 Huskatalog.indd 5

21-03-07 15:01:18


De sm책 og lune

09659 Huskatalog.indd 6

21-03-07 15:01:18


Dette er f or s l a g t i l l ø s n i n g er t i l p a s s et d eg s om e r u t e e t t e r e n god, rimelig bolig. Det er l a g t ek s t r a v ek t p ü g o d p l as s u t n yt t e l s e og r i m e l i ge , f unksj onelle l ø s n i n g er. S a m t i d i g er d et g i t t r o m f or l i t t e ks t r a, i n n e n f or en ellers pra k t i s k o g n ø k t er n r a m m e.

09659 Huskatalog.indd 7

21-03-07 15:01:21


Borgen

8

09659 Huskatalog.indd 8

21-03-07 15:01:25


Luftig og praktisk. Stort og pra k t i s k h u s m ed t o r ea l e et a s jer. Hu s e t p as s e r s p e s i e l t t i l f l at t om t og e r r e t t e t i n n m ot uteplass og u t ea r ea l er, m ed o v er b y g g et u t ep l a s s p å bakke p l an og s t or ve r an da u t e n f or s t u e / oppholdsrom i 2 . et a s je. Det t e er en å p en , r o m s l i g bol i g, h vor de t e r l agt s t or ve kt p å gode soner f or ul i k e a k t i v i t et er. Bo r g en k a n b y g g es m e d t o e l l e r t r e s ove r om . D e n n e m u l i gh e t e n vi s e r hvordan det t e h u s et l et t k a n t i l p a s s es u l i k e l i vs f as e r og f am i l i e s am m e n s e t n i n ge r.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

109, 0 m2 62, 7 m2 9, 3 m 6, 9 m

2. et asj e

Bad/vask 4,5 m 2

Ev t . s o v

B ad 6,3 m2

S ov 11,2 m2

G a r d ./ t r a p p 11 m2 B od 3,0 m2

K jø k k en / s t u e 37,5 m 2

S tue / trapp 24,2 m2

S ov 7, 9 m 2

9

09659 Huskatalog.indd 9

21-03-07 15:01:31


Herreg책rd

10

09659 Huskatalog.indd 10

21-03-07 15:01:34


Sus av herskapelighet Herregård bærer med seg både trygghet og stil som mange kjenner fra storgårdsbygninger. Selv om målene er mer beskjedne og bruken er både enklere og mer oversiktlig enn de store herregårdsbygningene, er det lett å føle sus av storhet i vår bolig type Herregård. Utvendig kjenner mange sikkert også igjen den vakre og tidløse sveitserstilen på Herregård. Med plass for langbord og lett og lys atkomst ut til balkong og uteplass er ”bondekjøkkenet” i 1. etasje et naturlig midtpunkt i huset. Kjøkkenet/allrom glir over i stue, noe som understreker romsligheten og bruksvennligheten i dette huset. Også 2. etasje preges av velkomst og åpenhet. Fra trappen er det direkte atkomst til loftstue og dører inn til tre romslige soverom og et stort og innbydende baderom. Herregård er planlagt uten kjeller og passer best på flat tomt.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

148, 2 m2 84, 7 m2 12, 3 m 9, 9 m

2 . e t as j e

Bo d 3,0 m 2 Bad/vask 6,4 m 2

Ha l l / t r a p p 14 ,4 m 2

S ov 13,2 m2 K jø k k en / a l l r o m / s t u e 3 8 ,5 m 2

B od 3,3 m2

B ad 11,6 m2

Ev t . s o v 1 0 ,8 m 2

S ov 12,0 m2

Lof ts tue 16,3 m2

S ov 12,0 m2

11

09659 Huskatalog.indd 11

21-03-07 15:01:37


Kvadraten

12

09659 Huskatalog.indd 12

21-03-07 15:01:41


Rom for muligheter Kvadraten er huset med rom for mange aktiviteter på begrenset flate. Den kvadratiske formen på bakkeplanet gir en helt spesiell følelse av romslighet. Med åpen kjøkkenløsning mot spiseplass og stue, i direkte kontakt mot uteplass, åpner hele gavlveggen seg mot terreng og uteplass. Huset har to soverom i hver etasje. Om ønskelig kan stuen utvides med det minste soverommet i 1. etasje. I 2. etasje er det eget, romslig oppholdsrom med dør ut til balkong. Arealene er godt avskjermet og gir gode muligheter for aktivt liv for hele familien.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

128, 0 m2 86, 8 m2 11, 1 m 10, 2 m

2 . e t as j e

Sov 6 ,7 m 2 B od 3,8 m2

Sov 1 1 ,0 m 2

S ov 8,0 m2

G ang 4,5 m2 St u e/kjø k k en 34,0 m 2

Ha l l / t r a p p 1 2 ,4 m 2

VF 2 ,8 m 2

Lof ts tue 21,5 m2 S ov 8,0 m2

B o d / t ek n . 5 ,0 m 2 Bad/vask 8 ,9 m 2

13

09659 Huskatalog.indd 13

21-03-07 15:01:46


Grundig

14

09659 Huskatalog.indd 14

21-03-07 15:01:50


Mange lune kroker Grundig er en enebolig for skrått terreng, med inngang i underetasje. Egen garasje er også bygget inn i sokkelen. I tillegg er dette huset tilpasset med eget loftsareal som enten kan innredes til innflytting eller senere, når økonomi og behov er klar for det. Den romslige stuen har mange møbleringsmuligheter. En lun kjøkkenkrok virker som et oversiktig ”styrehus” sentralt på hovedplanet. Hovedplanets store soverom har utgang til egen luftebalkong. Sokkeletasjen har to soverom, eget dusjbad og boder. I det grundig planlagte huset er det dessuten innvendig atkomst til garasje fra hallen i sokkeletasjen. Ut fra stuen er det en romslig altan som samtidig gir garasjen en overbygget innkjøring.

Underetasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

1 . e t as j e

194, 4 m2 90, 8 m2 12, 9 m 7,5 m

2. et asj e

D is p.

Sp or t 3,9 m 2

Dusj 4 ,0 m 2

Ga r a sje 24,6 m 2 Ha l l / t r a p p 1 3 ,6 m 2

Sov 11,8 m 2

K l ær 3 ,9 m 2

Mat 2 ,9 m 2

Sov 7,1 m 2 VF 2 ,3 m 2

Vas k 3,9 m2 S t u e / trapp 40,2 m2

B ad 7, 2 m 2

K j økke n 14 , 7 m 2

S ov 11,9 m2

15

09659 Huskatalog.indd 15

21-03-07 15:01:54


Sjarm

16

09659 Huskatalog.indd 16

21-03-07 15:01:58


God, gammeldags villa Med villaen Sjarm kan det bygges store boarealer, med beskjeden grunnflate. Huset er tilpasset ulike løsninger for loftet. Enten som økonomibolig med lukkede takstoler, som bolig med lav loftsetasje og kjeller eller med stort disponibelt loft, uten kjeller. Sjarm har spennende overbygget, gammeldags inngangsparti. I tillegg er det stor stue med direkte adgang til overbygget terrasse og to soverom. Sjarm har noe ekstra lunt og trivelig over seg.

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

1. etasj e

197, 6 m2 91, 8 m2 11, 1 m 11, 1 m

2 . e t as j e

Va sk 3,4 m 2 Kjø k k en 11,4 m 2

Gang 8 ,9 m 2

Sov/bod 7,5 m 2

D u s j/ WC 6 ,0 m 2

St u e 27,5 m 2

D is p. 33,4 m2

Sov 1 3 ,7 m 2

17

09659 Huskatalog.indd 17

21-03-07 15:02:00


Trivsel

18

09659 Huskatalog.indd 18

21-03-07 15:02:11


For aktive brukere Trivsel gir rom for flerbruk for mange eller ekstra rom for kos og hygge. Både 1. og 2. etasje har bad/dusj. Det er dessuten eget vaskerom med inngang direkte til stort, lyst kjøkken. I 1. etasje kan en del av stuen enkelt bygges om/ utnyttes til soverom. I 2. etasje er det dobbeltdør ut til balkong fra en lys og luftig TV-stue. Både over balkong i 2. etasje og uteplass utenfor stue i 1. etasje er det romslige og gode overbygg. Trivsel er kjellerløs og passer for flat tomt.

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

1. etasj e

146, 0 m2 91, 9 m2 12, 3 m 10, 8 m

2 . e t as j e

D u s j/ WC 3 ,6 m 2

Evt . sov

Va s k 5 ,5 m 2

B od 3,8 m2

B ad 7, 1 m 2

S ov 10,4 m2

Gard/trapp 1 1 ,7 m 2

Lof ts tue 17, 0 m 2

St u e 40,9 m 2

S ov 10,7 m2 K jø k k en 17,9 m 2

S ov 10,4 m2

19

09659 Huskatalog.indd 19

21-03-07 15:02:14


Alpeglød

20

09659 Huskatalog.indd 20

21-03-07 15:02:19


Med bredsiden i sentrum Et stort og solid takoverbygg og bredside i sentrum, gir et sus av alpehus over denne boligen. Stor stue og kjøkken dekker hele gavlen i 1. etasje. Det er desstuen dobbeltdør ut til den store, overbygde uteplassen. I bakkant er det overbygget inngangsparti, soverom og atskilt bad og vaskerom. Vaskerommet har praktisk inngang fra kjøkken og direkte utgang til tørkeplass. I tilknytning til vindfang er det et rom som kan disponeres til soverom, bod eller arbeidsrom. I 2. etasje er det stue med egen balkong, soverom, dusj/wc og bod.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

135, 1 m2 105, 4 m2 12, 3 m 10, 8 m

2 . e t as j e

Bad 6,1 m 2

So v 11,5 m 2

VF 4 ,8 m 2

Sport/sov/bod 7,7 m 2

Va s k 5 ,9 m 2

D us j / W C 5,1 m2 S ov 7, 3 m 2 G ang 2,7 m2 B od 3,0 m2

St u e/t r ap p 47,3 m 2

K jø k k en 1 1 ,2 m 2

S tue 17, 3 m 2

21

09659 Huskatalog.indd 21

21-03-07 15:02:22


Fløyen

22

09659 Huskatalog.indd 22

21-03-07 15:02:27


Bolig for livet Fløyen har livsløpsstandard og rom for mange formål. 1. etasje har separate bad og vaskerom og stor todelt stue, med rom for ulike aktiviteter. Kjøkkenet har god spiseplass og eget ”spiskammers”. I tilknytning til inngang er det egen sportsbod. I 2. etasje er det i utgangspunktet to store soverom, et stort disponibelt rom/loftstue og et romslig trapp/ gangareal. Gangarealet kan brukes til arbeidsrom/PC-rom. I tilknytning til gang og soverom kan det legges til rette for eget WC. Fløyen har stor overbygget uteplass, med utgang direkte fra stue. Dette er et kjellerløst hus som passer for flat tomt.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

134, 3 m2 109, 0 m2 13, 2 m 11, 1 m

2 . e t as j e

Va sk 7,2 m 2

Sport 5, 2 m 2 Bad 7,3 m 2 Mat 2,0 m 2

Evt. WC 2,0 m2

Ha l l / t r a p p 14 ,0 m 2 Sov 1 2 ,3 m 2

S ov 9,2 m2

G ang/ trapp/ arb. 15,8 m2

S ov 10,6 m2

Kjø k k en 16,4 m 2

St u e 34,0 m 2

23

09659 Huskatalog.indd 23

21-03-07 15:02:30


Bonus

24

09659 Huskatalog.indd 24

21-03-07 15:02:34


Enkelt og rimelig Ønsker du en enkel, rimelig og likevel praktisk og god bolig kan Bonus være et godt valg. Huset har overbygget inngangsparti og egen utgang til uteplass fra stue. Selv med beskjeden byggeflate er det plass til tre gode soverom, separat bad og vaskerom og to innvendige boder. Kjøkkenet har egen spiseplass, i tillegg til at det er god plass til stort spisebord på stue. Ved å øke takvinkelen kan loftet gi plass til for eksempel to soverom, dusj/WC og loftsstue.

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

108, 0 m2 117, 8 m2 14, 1 m 10, 1 m

1. etasj e

Sov 9,2 m 2

Sov 12,7 m 2

Stue 3 4 ,8 m 2 Gan g 6,2 m 2

Sov 10,5 m 2

Bod 1 ,5 m 2

Bad 6,3 m 2 Bod 3 ,0 m 2

VF/gard 7,4 m 2

Va s k 3 ,2 m 2

K jø k k en 1 0 ,8 m 2

25

09659 Huskatalog.indd 25

21-03-07 15:02:37


Ă…ttekanten

26

09659 Huskatalog.indd 26

21-03-07 15:02:41


En åttekantet boligdrøm Dette er en bolig med åttekantet planløsning og fire gode, overbygde arealer. Luftighet, åpenhet og tilgjengelighet er stikkord som passer for denne boligen. Tre gode soverom ligger side om side, med enkel tilgang til separate bad og WC. Eget vaskerom er praktisk lagt til rette ved inngang. I denne boligen kan du finne lune inneplasser og fine utekroker, nærmest uansett tid og anledning. Dette spesielle og spennende huset har livsløpsstandard.

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

117, 0 m2 127, 8 m2 12, 3 m 12, 3 m

1. etasj e

Ha l l /st ue/ k jø k k en 57,4 m 2 Sov 9 ,0 m 2 Bod 3,0 m 2

WC 2,3 m 2

Sov 1 2 ,4 m 2

Va sk 4,1 m 2

Sov 1 3 ,4 m 2

VF 4,0 m 2 Ba d /WC 8,2 m 2

27

09659 Huskatalog.indd 27

21-03-07 15:02:47


Corner

28

09659 Huskatalog.indd 28

21-03-07 15:02:52


Med inngang på hjørnet Dette utradisjonelle vinkelhuset har en spennende og praktisk planløsning. Den overbygde inngangen er plassert på hjørnet med direkte atkomst til sportsbod. Det er praktisk gjennomgang til vaskerom og videre direkte til kjøkken. En romslig entre leder inn i den store stuen. Herfra er det direkte atkomst til overbygget uteplass. To soverom og et godt baderom er plassert i en skjermet sone i den ene fløyen av huset. Corner passer godt til flatt terreng.

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

119, 3 m2 132, 0 m2 14, 0 m 13, 1 m

1. etasj e

Bod 3 ,2 m 2 Sov 1 1 ,2 m 2

Sov 6 ,5 m 2

Gang 2 ,5 m 2

Bad 6 ,1 m 2

Sov 1 0 ,0 m 2 St u e 36,5 m 2 WC 1 ,9 m 2

Kjøkken 17,0 m 2

Bod 1 ,3 m 2

VF 6 ,6 m 2

Sport 5 ,0 m 2

Va s k 6 ,1 m 2

29

09659 Huskatalog.indd 29

21-03-07 15:02:56


De store og ruvende

09659 Huskatalog.indd 30

21-03-07 15:02:56


Fantasi og s ær p r eg er s t i k k o r d s o m k a n b es kr i ve de n n e t yp e n bol i gløsninger. Her er d et l a g t l i t t m er v ek t p å ek s k l u s i vi t e t , s t i l og e l e gan s e . Dette er boli g er s o m g jen n o m g å en d e er l i t t m er p åkos t e t , s am t i di g s om trivsel og vel v ær e er i v a r et a t t .

09659 Huskatalog.indd 31

21-03-07 15:02:59


Eksklusiv

32

09659 Huskatalog.indd 32

21-03-07 15:03:03


Praktisk og staselig Med god form, overbygget balkong og inngang og store rom framstår denne boligen som både praktisk og staselig. Dobbeltdør i utgang til terrasse og balkong bidrar ekstra til det solide og litt storslagne preget. Eksklusiv har mulighet til et ekstra soverom og livsløpsstandard i 1. etasje. Her er det dessuten stor stue, kjøkken og atskilt dusj og WC. Den romslige hallen bidrar godt til det staselige inntrykket av denne boligen. I 2. etasje er det tre store soverom, med flere møbleringsmuligheter. Dessuten er det stor stue og egen dusj/wc på dette planet. Tilknyttet det ene soverommet er det en romslig klesbod/lagerplass. Dette er et kjellerløst hus som passer best for en flat tomt.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

154, 0 m2 85, 0 m2 11, 1 m 9, 9 m

2 . e t as j e

Va s k / WC / Dusj 7,5 m 2

Kjø k k en 12,9 m 2

Ha l l / t r a p p 17,2 m 2

D us j / W C 6,9 m2 S ov 12,6 m2

S ov 12,4 m2

Ev t . s o v St u e 38,3 m 2

B od 3,0 m2

S tue / trapp/ gang 27, 4 m 2

S ov 12,6 m2

33

09659 Huskatalog.indd 33

21-03-07 15:03:08


Herskapelig

34

09659 Huskatalog.indd 34

21-03-07 15:03:12


Stilig og særpreget Sus av storhet og variert innhold er stikkord for denne halvannen etasjes villaen. Med overbygget inngangsparti og arker i fire retninger, fremstår Herskapelig som en eksklusiv bolig. Størrelsesmessig er dette også et svært romslig hus. I tillegg til stor 1. etasje og romslig 2. etasje er det kjeller under hele huset. Stuen legger til rette for ulike møbleringsmuligheter. 2. etasje har tre gode soverom og romslig bad, plassert rundt en god loftstue, med utgang direkte til balkong. I tillegg til at det store kjøkkenet har spiseplass, er det god spiseplass i stuen. Kjeller har egen inngang utenfra.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

2 . e t as j e

Bod 3,0 m 2

230, 4 m2 93, 2 m2 11, 7 m 10, 5 m

Un der et asj e

Vas k 11,9 m2

B od 2,9 m2

Ba d 4,6 m 2 Bad 8 ,9 m 2

S ov 10,5 m2

Hal l 7,0 m 2

Evt. bad/ bads tu 14 , 0 m 2

G ang/ trapp 11,2 m2

B od 13,5 m2

D is p. 24,7 m2

S tue 15,7 m2 Kjø k k en 22,1 m 2

Stue 4 1 ,4 m 2

Sov 1 1 ,1 m 2

S ov 10,5 m2

35

09659 Huskatalog.indd 35

21-03-07 15:03:16


Fantasi

36

09659 Huskatalog.indd 36

21-03-07 15:03:26


Et lite eventyr Spennende og utradisjonelle takløsninger er med å gi dette huset sitt særpreg. Huset er bygd opp med ”pulttak” hvor den midtre sonen faller motsatt vei av sidefløyene. 2. etasje inneholder hele fire soverom, alle med plass til to senger. Loftstuen har skråtak som bidrar til et stort og luftig overbygget uterom. Et bueformet vindu opp mot taket bidrar til ekstra lys og eventyrpreg på dette huset. Også inngangssiden har sitt særpreg, med skråtak og vinduer ut mot hjørnene. Fra inngangen kommer du via en romslig hall direkte til rom som kan brukes til WC eller bod. Videre er det stort bad/vaskerom og inngang til kjøkken med spiseplass og stor hjørnestue. Store vinduer og gjennomlys gir huset en ekstra følelse av frihet og luftighet. Også denne boligen kan tilpasses livsløpstandard.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

154, 7 m2 97,0 m2 14, 1 m 9, 9 m

2 . e t as j e

S ov 10,2 m2

St u e 34,8 m 2

K jø k k en 14 ,8 m 2

Evt . sov Ha l l / t r a p p / g a r d 1 6 ,0 m 2

Bad/vask 9 ,3 m 2

Lof ts tue / gang 14 , 0 m 2

S ov 10,2 m2

Bod/ ev t . v a s k / ev t . s p o r t 5 ,9 m 2 S ov 11,7 m2

S ov 11,7 m2 B ad 5,6 m2

WC / ev t . b o d 4 ,5 m 2

37

09659 Huskatalog.indd 37

21-03-07 15:03:30


Str책lende

38

09659 Huskatalog.indd 38

21-03-07 15:03:34


Stramt og stilig Med stramme og fine linjer er eneboligen Strålende et godt valg for deg som ønsker noe helt spesielt. Med en bygningskropp som utgjør et romslig vinkelhus i 1. etasje og en egen soveromsetasje over hovedhuset, blir dette også et ekstra godt avskjermet hus. Det er lagt til rette med dusj i tilknytning til soveromsfløyen i 2. etasje og separat WC på grunnplanet. En stor altan i 2. etasje gir overbygd inngang og carport på bakkeplanet. Fine og skjermede uteplasser er med å gi dette huset en ekstra lunhet, selv om det er strengt og stramt i grunnformen.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

137, 1 m2 97,3 m2 13, 5 m 13, 5 m

2 . e t as j e

St u e 28,8 m 2

S ov 12,6 m2

K jø k k en 1 3 ,0 m 2

S ov 12,6 m2

Va s k 5 ,0 m 2

S p i s e/ h a l l 2 5 ,6 m 2 WC 3 ,2 m 2

Bod 2 ,8 m 2

G ang/ trapp 11,4 m2

S ov 8,3 m2

B ad 5,0 m2

Sp o r t 5,1 m 2

39

09659 Huskatalog.indd 39

21-03-07 15:03:44


Fokus

40

09659 Huskatalog.indd 40

21-03-07 15:03:47


Rom for det meste Velger du Fokus skal du ha stor familie og mange fritidsinteresser før huset ikke lenger har rom for aktiviteten. Dette er en meget innholdsrik bolig, planlagt for skrånende terreng. Huset har inngang både i sokkel og på hovedplan og har i tillegg romslig loftsetasje, med egen balkong. I denne boligen kan unge og eldre leve godt sammen, selv om interessene skulle spenne fra rockemusikk til brodering og biljard. Det er soverom og stue på alle tre plan. I tillegg til bad/dusj/WC på sokkel- og grunnplan, er det mulig å innrede til dusj/WC i 2. etasje, ved siden av soverom og loftstue. Den store balkongen utenfor hovedstuen er også en utmerket sommerstue. Samtidig gir denne balkongen et fint overbygg over inngang og uterom på bakkeplanet.

Underetasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

1 . e t as j e

Ev t . b a d st u 3,4 m 2

Du sj/WC 4,3 m 2 Bod 1 0 ,7 m 2

Bo d 10,9 m 2

219, 1 m2 102, 5 m2 11, 1 m 12, 3 m

2. et asj e

Va s k 5 ,0 m 2

K jø k k en / spis 1 9 ,5 m 2

S ov 11,4 m2

VF 2,2 m2

Bod/ 2,9 m 2

B ad 5,8 m2

H all/ trapp 9,5 m2

S ov 13,0 m2

Lof ts tue 17, 1 m 2

Hal l /kjel ler s t u e 26,3 m 2 Sov 10,8 m 2 S tue 37, 5 m 2

VF 2,7 m 2

Sov 1 1 ,8 m 2

41

09659 Huskatalog.indd 41

21-03-07 15:03:52


Eleganse

42

09659 Huskatalog.indd 42

21-03-07 15:03:56


Stramhet og variasjon Dette er en bolig med god plass og spennende detaljer. Blant annet er det mulig å gi et ekstra løft til eksteriøret ved å forblende veggen med skifer eller naturstein. Huset vil gli vakkert inn både på en flat- og en svakt skrånende naturtomt. 1. etasje inneholder stor hall med trapp opp til 2. etasje og direkte atkomst både til vaskerom og dusj/WC. Vaskerommet har dessuten direkte utgang til overbygget inngang. Boligen har et soverom i første etasje og stor dagligstue og tre soverom i 2. etasje. 2. etasje har dessuten eget bad med plass til boblebad! Det er egen balkong utenfor stue i 2. etasje, i tillegg til mulighet for gode uteplasser på begge sider av hovedetasjen. Variasjon i vinkler og retninger på tak er med å gi ekstra kvalitet til et stramt, men spennende hus.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

159, 7 m2 103, 0 m2 14, 1 m 8, 9 m

2 . e t as j e

Stue 3 0 ,2 m 2

S ov 8,0 m2

So v 12,6 m 2

S tue 25,0 m2 Hal l /t r ap p 16,1 m 2

D is p 13,3 m2

S ov 8,0 m2

Du sj/WC 6,2 m 2 Va s k 5 ,5 m 2

B od

K jø k k en / s p i s 2 0 ,3 m 2 B ad 5,5 m2

43

09659 Huskatalog.indd 43

21-03-07 15:04:00


Harmoni

44

09659 Huskatalog.indd 44

21-03-07 15:04:09


Full utnyttelse Velger du Harmoni, sikrer du full utnyttelse av arealet til bruksrom. Dette er en enebolig i halvannen etasje, uten kjeller. Huset er planlagt for flatt eller lett skrånende terreng. Boligen har både stue og forstue med plass til et eventuelt soverom på hovedplanet. Fra forstuen er det utgang til terrasse. Kjøkkenet er på hele 22,7 kvadratmeter og har romslig spiseplass. Inntil kjøkkenet er det eget vaskerom, med direkte utgang til tørkeplass. Loftstuen er plassert sentralt i 2. etasje, omkranset av tre soverom og baderom. Balkongen i 2. etasje gir også takoverbygg til uteplassen ved forstuen.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

159, 3 m2 104, 5 m2 12, 3 m 9, 3 m

2 . e t as j e

Ha l l / g a r d / t ra p p 13, 3 m 2

D u s j/ WC 3 ,5 m 2

Va s k 6 ,3 m 2

B od 4,3 m2 B ad 9,0 m2

S ov 10,1 m2

Ev t . so v

Lof ts tue 18,5 m2

St u e 47,3 m 2

K jø k k en 2 2 ,7 m 2

S ov 10,1 m2

S ov 11,3 m2

45

09659 Huskatalog.indd 45

21-03-07 15:04:15


Godkroken

46

09659 Huskatalog.indd 46

21-03-07 15:04:24


Stemning på skrå Utradisjonelle løsninger med uvanlige vinkler og spennende hjørner gir ekstra stemning til Godkroken. På hovedplanet er det lagt inn et høyt skråbygg i fronten, med inngang på det ene hjørnet. Herfra ledes du til WC og vaskerom og over i en stor åpen hall. Fra hallen er det åpent til stort skrått kjøkken med utradisjonelt spisehjørne. Spiseplass og stor stue ligger i motstående hjørne, med utgang til uteplass rett fra spisestue. På hovedplanet er det dessuten stort dusj/baderom og et romslig soverom. Skrått og luftig er det også på loftsplanet. Loftsetasjen har tre soverom, dusjbad og todelt hems.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

157, 2 m2 107, 9 m2 13, 1 m 11, 1 m

2 . e t as j e

WC 2 ,6 m 2

Va s k 3 ,8 m 2

En t r e 3,9 m 2 Ha l l / t r a p p 1 8 ,6 m 2

D us j / W C 4,5 m2 Sov 1 2 ,6 m 2

Bad 8 ,0 m 2

Kjø k k en 16,6 m 2

S ov 8,3 m2

H e ms 10,7 m2

H e ms 8,5 m2

Åpe nt ne d

S ov 12,3 m2

Stue 3 4 ,6 m 2 B od

B od

47

09659 Huskatalog.indd 47

21-03-07 15:04:35


Tradisjon

48

09659 Huskatalog.indd 48

21-03-07 15:04:38


Med rot i fortiden Tradisjon er en helt spesiell bolig, bygget på tidligere tiders byggestil. Kjøkkenet er åpent inn mot spisestue og stue. Fra hovedplanets store soverom kan man ha direkte atkomst til badet. Huset har carport bygget inntil på inngangssiden. Herfra er det direkte atkomst til sportsbod. På motsatt gavlside er det stor overbygget terrasse. Loftsetasjen med tverrstilt tak og god takhøyde har plass til to gode soverom, stor loftstue og bod. Her kan det enkelt installeres egen dusj/WC. Dermed kan denne etasjen fungere som et godt skjermet drømmested for husets yngre.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

139, 8 m2 110, 2 m2 19, 1 m 9, 7 m

2 . e t as j e

Sov 1 2 ,1 m 2 Stue 24 ,4 m 2

Lof ts tue 16,0 m2

En t r é/ t r a p p 1 6 ,9 m 2

B od 3,0 m2 Bad 7,0 m 2

Ca r p o rt

S ov 9,2 m2

Kjøkken /s p i s 24,4 m 2

Evt. dus j / W C

S ov 9,2 m2

Va s k / b o d 6 ,2 m 2

Sport 5 ,0 m 2

49

09659 Huskatalog.indd 49

21-03-07 15:04:41


Solid

50

09659 Huskatalog.indd 50

21-03-07 15:04:45


Sterk og selvstendig Solid troner nærmest som en dronning med sine to karnapper og en stor og stilig balkong. Stilen holdes i høyeste grad ved like innvendig i denne boligen. Fra et overbygget inngangsparti ledes du inn til en romslig hall og gode rom for de fleste funksjoner. Kjøkken med lys spisekrok, separat WC og dusj/vask, stor bod og en stue på nærmere 50 kvadratmeter nås rett fra hallen. 2. etasje har tre store soverom, loftstue og et bad på mer enn 10 kvadratmeter. En av mulighetene du har når du velger Solid, er å lage dør direkte til bod fra det overbygde inngangspartiet. God orientering mot havesiden gjør også at dette huset lever godt og tett inn mot uteplass og ytre omgivelser.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

169, 1 m2 112, 7 m2 14, 7 m 9, 2 m

2 . e t as j e

WC 1,5 m 2 Bod 6,8 m 2

Bo d / evt . kjø l 2,4 m 2

Va s k / ev t . d u s j 5 ,1 m 2 K læ r 1,8 m2

Kjø k k en 18,9 m 2

S ov 10,8 m2

B ad 10,8 m2

Ha l l / t r a p p 1 8 ,8 m 2

Stue 4 6 ,6 m 2

S ov 10,8 m2

Lof ts tue m/ trapp 21,5 m2 S ov 10,8 m2

51

09659 Huskatalog.indd 51

21-03-07 15:04:48


Landemerke

52

09659 Huskatalog.indd 52

21-03-07 15:04:52


Stilig sveitser Landemerke er en særpreget herskapsbolig i halvannen etasje. Boligen bygger på den tradisjonelle sveitserstilen, med store overbygg, god symmetri og stilfulle vindusløsninger. I flatt eller småkuppert terreng vil denne boligen framstå som et landemerke, både på grunn av sitt ruvende ytre og sin strenge form. Huset er lagt til rette for tre peiser. Hovedinngang går gjennom en stor hall med trapp til 2. etasje. Grunnplanet har plass til langbord i stor spisestue, i tillegg til kjøkken med spiseplass, stue og eventuelt bibliotek. Vaskerom/grovkjøkken, med direkte utgang og dusj/WC bidrar til å skape ”storhet”. Dobbeltdør inn til spisestue og det åpne rommet mot 2. etasje er også gode innredningsdetaljer. 2. etasje har tre meget gode soverom, loftstue, bad/omkledningsrom på omkring 15 kvadratmeter og utgang til overbygget balkong.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

200, 6 m2 123, 0 m2 14, 7 m 11, 4 m

2 . e t as j e

Vask / g r o v k jøkken 8,0 m 2

Du sj/ WC 3,8 m 2

K ott 3,2 m2 Ha l l / t r a p p 17,0 m 2 B i b l i o t ek 1 9 ,2 m 2

Bod 2,4 m 2

Kjø k k en 19,2 m 2

S p i s es t u e 1 8 ,4 m 2

Stue 1 9 ,2 m 2

Åpe nt ne d S ov 14 , 9 m 2

B ad/ omkle dning 15,2 m2 Lof ts tue 22,8 m2 S ov 15,1 m2

S ov 14 , 9 m 2

53

09659 Huskatalog.indd 53

21-03-07 15:04:56


Soria Moria

54

09659 Huskatalog.indd 54

21-03-07 15:05:01


Det lille ekstra Du skal være godt vant om du ikke lar deg imponere av Soria Moria. Denne boligen er både stor og ruvende, samtidig som den beholder lunhet og innbyr til liv og bruk. Utvendig gir huset et mangeartet og ”slottspreget” inntrykk. Med arker, vindusløsninger og andre bygningsdetaljer er det mye vakkert å hvile øyet på. Innvendig er det storhet i form av gode, store rom og praktiske løsninger. Grunnplanet har romslig hall og kjøkken med stor, lys spiseplass. Separate rom for bad/vask og WC har plass her, sammen med et romslig soverom. Plan to har tre store soverom, eget bad, bodplass, TV-krok og kontor/arbeidsrom. Det er dessuten balkong på begge sider i 2. etasje. I tillegg er det gode uteplasser på begge sider, på bakkenivå.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

206, 0 m2 126, 7 m2 14, 7 m 12, 2 m

2 . e t as j e

S ov 12,4 m2

Ba d 6,2 m 2

Va sk 3,5 m 2

WC 2,0 m 2

Ha l l / g a r d 2 0 ,3 m 2 So v 13,2 m 2

K jø k k en 2 1 ,3 m 2

K ontor 9,7 m2

Stue 4 6 ,0 m 2

B ad 8,6 m2

G ang/ T V krok 16,5 m2 S ov 17, 0 m 2

B od 8,3 m2

S ov 12,4 m2

55

09659 Huskatalog.indd 55

21-03-07 15:05:10


Karisma

56

09659 Huskatalog.indd 56

21-03-07 15:05:19


Særpreg og identitet Tett og lunt mot grunnen, med trygge, ruvende tak og gode uteplasser. Denne boligen er lagt til rette for livsløpstandard. Fra overbygget inngang kommer du inn til hallen med direkte atkomst til WC og stue. I tillegg er det egen inngang fra uteplass til vaskerom og videre inn til bod og kjøkken. Fra det åpne kjøkkenet er det utgang forbi spisestue til stor uteplass. Stuen har hel vindusrekke og dermed god luftighet og lysforhold. I en egen seksjon ligger to soverom og dusj/WC. Det ene soverommet kan eventuelt brukes til arbeidsrom. 2. etasje har loftsstue med overbygget balkong, to romslige soverom og egen dusj/WC. Dette er en bolig som beboerne lett blir betatt av, med store, gode rom og plass til mange.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

202, 0 m2 137, 9 m2 14, 7 m 14, 1 m

2 . e t as j e

Sov 8 ,2 m 2 Sov 1 2 ,4 m 2

Gang 3 ,4 m 2

S ov 17, 4 m 2

B a d / WC 6 ,3 m 2 D us j / W C 5,7 m2

Ha l l / t r a p p 1 3 ,9 m 2 St u e 36,0 m 2

G ang 7, 6 m 2

WC 2 ,3 m 2

K jø k k en 27,9 m 2

S tue 15,9 m2

G ang/ trapp 6,4 m2

B od 3,2 m2

Va s k 7,4 m 2 S ov 18,4 m2 Bod 2 ,9 m 2

57

09659 Huskatalog.indd 57

21-03-07 15:05:26


Bygg for flere

09659 Huskatalog.indd 58

21-03-07 15:05:27


I denne gr u p p en p r es en t er er v i en r ek k e t om an n s bol i ge r / dobbe l t boliger og h u s m ed f l er e b o en h et er. G r u p p en i n n e h ol de r gode , p r aktiske løsnin g er s o m i f o r m o g i n n h o l d r ef l ek t er e r e t be vi s s t f or h ol d t i l f lerbruk og f o r n u f t i g i n v es t er i n g .

09659 Huskatalog.indd 59

21-03-07 15:05:30


Sukkertoppen

60

09659 Huskatalog.indd 60

21-03-07 15:05:33


Plass for mange Med halvvalmet tak, karnapper og fine, avrundede balkonger er dette huset som en liten, søt sukkertopp. Denne boligen passer for skrått terreng og har kjempemuligheter på til sammen tre plan. Sokkeletasjen kan fungere som en helt separat enhet. På hovedplanet er det stor stue og kjøkkenkrok med spisestue. En del av stuen kan eventuelt innredes til soverom. På dette planet er det desstuen WC, med inngang fra trapperom og vaskerom, med direkte atkomst fra kjøkken og egen utgang til tørkeplass. Loftsetasjen har bad, tre soverom og loftstue, med utgang til åpen balkong. Med innredet sokkel er dette en bolig som kan huse en storfamilie eller kan gi rom for separat utleieenhet i sokkeletasjen.

Underetasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u ksar eal bi l ei l . Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

1 . e t as j e

159, 3 m2 92, 8 m2 104, 5 m2 12, 3 m 9, 3 m

2. et asj e

B od 4,3 m2 Bod Bad/ vask 6,7 m 2

Sov 1,7 m 2

Sov 9,2 m 2

Ha l l / g a r d / trapp 1 3 ,3 m 2

Ev t . s o v

D us j / WC 3,5m2

Vas k 6,3m2

S ov 10,1 m2

S ov 10,1 m2

B ad 9,0 m2 Lof ts tue 18,5 m2

S ov 11,3 m2

Sov 8 ,2 m 2

S t u e/k jøkken 34,6 m 2 Gan g 10,5 m 2

Stue 47,3 m 2

K j økke n 22,7 m2

Sov 11,8 m 2

61

09659 Huskatalog.indd 61

21-03-07 15:05:39


Ekstra

62

09659 Huskatalog.indd 62

21-03-07 15:05:43


To hus i ett Ekstra er en bolig med livsløpsstandard, planlagt for skrått terreng. I og med at denne boligen har en separat leilighet i sokkeletasjen gir dette boligvalget egentlig to hus i ett. Hovedinngangen kan enten være i 1. etasje eller i sokkelen. Her er det ellers rom for dusj/WC, stort vaskerom, bod, garderobe og soverom. Hovedetasjen har også eget bad/WC, i tillegg til to soverom, kjøkken med spiseplass og en stue på over 50 kvadratmeter. Fra stuen er det utgang til stor, delvis overbygd terrasse. Den separate leiligheten har soverom, bad/WC/vaskerom, stue og kjøkkenkrok. Tilknyttet sokkelen er det to separate sportsboder.

Underetasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u ksar eal bi l ei l . Br u t t oar eal 1. et g.

139, 1 m2 65, 1 m2 109, 8 m2

St ør st e l en gde St ør st e br edde

17,7 m 7,7 m

1 . e t as j e

Bod 3 ,0 m 2 Bad/ vask 6 ,5 m 2 Sp o r t / bod bi l ei l . 8,3 m 2 Sp or t 5,7 m 2

St u e/k jøkken 31,3 m 2

Va s k 5 ,7 m 2 D u s j/ WC 4 ,8 m 2

Bod 3 ,7 m 2

Sov 1 0 ,8 m 2 Gang/trapp 1 0 ,8 m 2 Gard 4 ,7 m 2

Sov 7,6 m 2

Evt. V F

B ad/ W C 5,7 m2 S ov 8,6 m2

S tue / gang 53,2 m2

K j økke n 14 , 1 m 2

S ov 13,3 m2

63

09659 Huskatalog.indd 63

21-03-07 15:05:47


Pluss

64

09659 Huskatalog.indd 64

21-03-07 15:05:56


Det store fellesskapet Pluss er boligen med to store leiligheter, som begge har livsløpsstandard. Boligen har sokkel og vinkel og er planlagt for skrått terreng. Fra den overbygde inngangen kommer du til WC og videre inn til en romslig hall. Vinkelstuen gir mange møbleringsmuligheter og har utgang til stor balkong, som går ut i to retninger. Fra kjøkkenet har du god oversikt over gårdsplass og inngangsparti. På hovedplanet er det dessuten tre gode soverom, det ene med atkomst til stor balkong. Et godt bad ligger sentralt i husets sovesone. Leiligheten i sokkeletasjen har to soverum, kjøkken med spisekrok og god, lys stue, i tilknytning til hallen. Denne leiligheten har egen innvendig bod, i tillegg til at det er egen utvendig sportsbod. Sokkeletasjen inneholder også boder og vaskerom til hovedetasjen.

Underetasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u ksar eal bi l ei l . Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

128, 9 m2 82, 0 m2 121, 4 m2 14, 1 m 11, 9 m

1 . e t as j e

Sp or t 5,0 m 2

Ba d / v a sk 6,0 m 2

Bo d 3,6 m 2

Va s k 3 ,9 m 2

Bod 3 ,0 m 2

Sport 5 ,0 m 2

Tr a p p 5 ,4 m 2

S ov 9,1 m2

Hal l 8,6 m 2

Sov 13,0 m 2

K jø k k en 1 2 ,0 m 2

Sov 7,4 m 2

Stue 2 1 ,1 m 2

B ad 8,0 m2

VF WC 3,4 m2 2,3 m2

K j økke n 12,0 m2

H all 9,3 m2 S ov 12,3 m2

S ov 10,1 m2

S tue 33,6 m2

VF 2,3 m 2

65

09659 Huskatalog.indd 65

21-03-07 15:06:06


Dobbelt kompakt

66

09659 Huskatalog.indd 66

21-03-07 15:06:12


Rygg mot rygg Denne boligen ser i det ytre ut som en stor enebolig. I praksis er dette en meget kompakt halvannen etasjes dobbeltbolig, hvor alle funksjoner er speilvendt om senterveggen. Inngangen er på langsiden og leder inn mot henholdsvis WC, bod og vaskerom. Videre kommer du inn til en åpen sone med trapp til 2. etasje, vinkelkjøkken med spisekrok og stor stue. Fra stuen er det utgang til godt skjermet uteplass. I andre etasje er det tre soverom og dusj/WC. Selv om grunnflaten er beskjeden er dette både sjarmerende og praktiske boliger. Du oppnår store bygge- og driftsfordeler ved sammenbyggingen, i tillegg til tryggheten og eventuell praktisk fordel av det nære naboskapet.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

102, 6 m2 131, 0 m2 13, 7 m 9, 9 m

2 . e t as j e

WC 1,8 m 2

Vask 4,8 m 2 Ga n g 6,2 m 2

Kjøkken /st u e/ trapp 40,3 m 2

Bo d 3,0 m 2

Gang 6 ,2 m 2

Va s k 4 ,8 m 2

Bod 3 ,0 m 2

D us j / W C 8,5 m2

S ov 9, 9 m 2

G ang 7, 2 m 2

K jø k k en / s t u e/ trapp 4 0 ,3 m 2 S ov 7,8 m 2

D us j / W C 8,5 m2

S ov 9,9 m2

G ang 7, 2 m 2 S ov 7, 8 m 2

S ov 10,4 m2

S ov 10,4 m2

67

09659 Huskatalog.indd 67

21-03-07 15:06:16


Naboskap

68

09659 Huskatalog.indd 68

21-03-07 15:06:24


Stødig og samlet Som to gode naboer ligger enhetene i denne tomannsboligen rygg mot rygg, under samme tak. Også i denne tomannsboligen er leilighetene nøyaktig like og speilvendte, omkring den sentrale skilleveggen. Disse boligene har livsløpstandard og er beregnet for flatt terreng. I 1. etasje er det direkte inngang til soverom og romslig dusj/WC/ vaskerom. Videre kommer du inn til en stor åpen sone med kjøkken, trapperom og stue. Kjøkkenet er bygget ut i en liten nisje, som gir både det ytre og det innvendige rom en ekstra dimensjon. Dusj og WC er det også i 2. etasje. Her er det også loftstue, med sjarmerende arbeidskrok og to soverom. Fra det ene soverommet er det utgang til en lun liten balkong.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

117, 0 m2 145, 2 m2 16, 2 m 12, 0 m

2 . e t asj e

Vask / WC / Du sj 6,5 m 2

So v 11,5 m 2 En t r e 6,5 m 2

Kjø k k en /st u e/ t r ap p 41,4 m 2

S ov 11,5 m2

Sov 1 1 ,5 m 2 En t r e 6 ,5 m 2

K jø k k en / s t u e/ trapp 4 1 ,4 m 2

Va s k / WC / Dusj 6 ,5 m 2

S ov 11,5 m2

W C / dus j 8,1 m2

W C / dus j 8,1 m2

Lof ts tue / trapp 26,0 m2

Lof ts tue / trapp 26,0 m2

S ov 10,3 m2

S ov 10,3 m2

69

09659 Huskatalog.indd 69

21-03-07 15:06:30


Smartingen

70

09659 Huskatalog.indd 70

21-03-07 15:06:33


Lite bosted ekstra Denne vinkelboligen har en ekstra leilighet over garasjen i sidefløyen. Hovedleiligheten har inngang fra hjørnet mot den doble garasjen. På hovedplanet er det plass til en rolig sone, med soverom, dusj/WC og vaskerom. Det er her egen utgang til terrasse utenfor soverommet. Videre er det kjøkken med spisekrok og stor stue med dobbeltdør ut til terrasse, på hovedplanet. 2. etasje har god plass til loftstue, to soverom og bod. Over garasjen er det en kompakt leilighet, med egen inngang, ved utvendig trapp. En egen ark bidrar til å gi leiligheten mer plass og lys og gjør det både enklere og mer spennende å møblere. Leiligheten har dusj/WC, et soverom og stue/kjøkken/spisekrok i en åpen sone.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u ksar eal bi l ei l . Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

190, 0 m2 30, 9 m2 154, 7 m2 18, 2 m 14, 1 m

2 . e t as j e

So v 12,7 m 2

Bad 7,9 m 2

K ott S ov 14 , 8 m 2

Bod 5 ,4 m 2 Gan g 3,4 m 2

B ad 3,8 m2

Va s k 4 ,2 m 2

Mulighe t f or gj e nnomgang

G a r a s je 3 8 ,0 m 2

S ov 6,7 m2 O pphold 20,0 m2

B od 5,5 m2

Ha l l / t r a p p 1 3 ,0 m 2 D is p. / trapp 26,0 m2

St u e 34,8 m 2 K jø k k en 1 5 ,8 m 2

S ov 12,4 m2

71

09659 Huskatalog.indd 71

21-03-07 15:06:41


Duo

72

09659 Huskatalog.indd 72

21-03-07 15:06:44


Lyst, lett og sambygd Duo er en liten, lett og lav dobbeltbolig med alt på ett plan. Et lite soverom ligger rolig og skjermet, med inngang fra garderoben. Fra garderoben er det atkomst til bod og bad/WC7vaskerom. Videre kommer du over i stor åpen sone med hjørnekjøkken med spiseplass og stue. På stuesiden er det et stort soverom, som ligger lyst og luftig ut mot uteplassen. En spennende nisje ved kjøkkenet kan romme både spiseplass og arbeidskrok. Dette er en type bolig som kan passe godt for nyetablerte, studenter og eldre med flere. I og med at det er enkelt å bygge en liten rampe inn til inngang, kan dette også være en praktisk bolig for folk som er avhengig av gåstol/rullestol.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

70, 5 m2 155, 6 m2 17,3 m 11, 7 m

Tu n l øs n i n g

Sov 12,6 m 2

St u e/ kjø k k en 32,4 m 2

Bad/vask 7,2 m 2

Bod 3,4 m 2

Sov 1 2 ,6 m 2

Bad/vask 7,2 m 2

Bod 3 ,4 m 2

Ga n g 6,2 m 2 So v 7,2 m 2

S t u e/ k jø k k en 3 2 ,4 m 2

Gang 6 ,2 m 2

Sov 7,2 m 2

73

09659 Huskatalog.indd 73

21-03-07 15:06:47


Sambo

74

09659 Huskatalog.indd 74

21-03-07 15:06:55


Tett og trivelig Br u ksar eal Br u ksar eal Br u ksar eal Br u t t oar eal

Sambo kombinerer det trygge ved å bo tett og trivsel i form av lune bodetaljer. Under samme tak er det samlet i alt fire leiligheter. Leilighetene på bakkeplanet har inngang gjennom overbygget inngangsparti. Herfra leder entreen inn til to soverom og videre til bad og stort kjøkken med god spiseplass. Du kommer deretter til stue og et romslig soverom, som begge har direkte utgang til uteplass. Tilsvarende løsninger på plan to har inngang via utvendig trapperom og utgang fra soverom og stue til terrasse. Leilighetene i 2. etasje har i tillegg smart innredede loftsetasjer. Med stort bad, god stueplass, soverom og kott på begge sider gir disse loftene store tilleggsarealer. Enkelt oppsummert; en firemannsbolig med løsninger som har gitt utrolig mye boplass.

1. og 2. etas je

1. 2. 3. 1.

St ør st e l en gde St ør st e br edde

et g. et g. et g. et g.

82, 0 82, 0 36, 5 173,0

m2 m2 m2 m2

18, 6 m 15, 1 m

3 . e t as j e

K ott Sov 12,1 m 2 Ba d 6,0 m 2

Kjøkken / st u e 32,5 m 2

Sov 10,5 m 2

Sov 1 2 ,1 m 2

Bo d / ev t . trapp 4 ,0 m 2 En t r e 7,1 m 2

So v 6,7 m 2

Bad 6 ,0 m 2 B o d / ev t . trapp 4 ,0 m 2 Sov En t r e 6 ,7 m 2 7,1 m 2

B ad 8,0 m2

S ov 9,3 m2 K jø k k en / stue 3 2 ,5 m 2

Sov 1 0 ,5 m 2

K ott

Trapp/ s tue 18,3 m2

K ott

B ad 8,0 m2

S ov 9,3 m2

Trapp/ s tue 18,3 m2

K ott

75

09659 Huskatalog.indd 75

21-03-07 15:07:02


Parløp

76

09659 Huskatalog.indd 76

21-03-07 15:07:06


Under samme tak Parløp er en romslig og innholdsrik tofamiliebolig. Dette huset er planlagt for flatt eller småkuppert terreng. Utvendig er det benyttet en kombinasjon av trekledning og murforblending. Dette er med å gi bygget et spesielt og eksklusivt preg. Leilighetene har gode og praktiske planløsninger med bod og vaskerom i tilknytning til overbygget inngang. Boligen har bad/WC i 1. etasje og dusj/WC i 2. etasje. Nede er det stor stue med utgang til terrasse, mens det oppe er to soverom, loftstue og et disponibelt rom. I tilknytning til det ene soverommet er det egen bod, som gir god plass til sesonglagring av tøy og andre effekter.

1. etasj e

Br u ksar eal (B R A ) Br u t t oar eal 1. et g. St ør st e l en gde St ør st e br edde

141, 9 m2 196, 0 m2 17,5 m 12, 2 m

2 . e t as j e

Ev t . bod

Vask 7,0 m 2

Kjø k k en 13,9 m 2

VF 4,0 m 2

Ha l l 8,4 m 2

Bod 5,0 m 2

Ba d 5,5 m 2

Bod 5 ,0 m 2

VF 4 ,0 m 2

Bad 5 ,5 m 2 Ha l l 8 ,4 m 2

Va s k 7,0 m 2

K jø k k en 1 3 ,9 m 2

B ad 4,7 m2

B ad 4,7 m2

S ov 7, 6 m 2

S ov 7, 6 m 2 Lof ts tue 12,5 m2

Lof ts tue 12,5 m2 S ov 7, 6 m 2

S ov 7, 6 m 2 St u e 37,2 m 2

Stue 37,2 m 2

B od

B od

D is p 12,2 m2

D is p 12,2 m2

77

09659 Huskatalog.indd 77

21-03-07 15:07:10


Fra drøm til virkelighet... Det er ofte mange og lange faser på veien fra drøm til virkelighet når det gjelder bolig. Er det første gang du er med å skaffe egen bolig? Skal du bytte bolig, skal det eies, leies eller bygges? Forutsetningene er forskjellige – så også modningsog beslutningsprosessene. Økonomi er trolig den viktigste rammebetingelse ved boliginvesteringen. Penger er med å bestemme både størrelse, form, utførelse og ikke minst beliggenhet. Boligbehovet er også viktig når rammene skal bestemmes. Innenfor gitte rammer for behov, størrelse og hva økonomien tillater til å kjøpe/bygge og drive boligen, kan det være mange muligheter. I boligkatalogen har vi beskrevet en del av dine muligheter.

09659 Huskatalog.indd 78

21-03-07 15:07:14


boligkatalogen.no fra

09659 Huskatalog.indd 79

drøm

til

virkelighet...

21-03-07 15:07:17


boligkatalogen.no drøm

til

virkelighet...

IdĂŠ, design, layout, tekst og trykk: DMT Kommunikasjon AS www.dmt.no

fra

09659 Huskatalog.indd 80

21-03-07 15:07:18

Heggheim Huskatalog  

Huskatalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you