Page 1

Aurora 3D Presentation เสนอ อาจารย์ประทานพร อุ่นออ จัดทำาโดย นายเอกสิทธิ์ พิบูลย์แสงรุ้ง 53012594 นายวิชาธร

ปาธิชัย

53011062

นายชาตรี สุดาดวง

53014930

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พัฒนามัลติมีเดีย ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


คำานำา รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพัฒนามัลติมีเดีย ซึง่ จัด ทำาขึ้นเพราะต้องการที่จะนำาเสนอโปรแกรม Aurora 3D Presentation เพื่อจะนำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาดารทำามัลติมีเดีย ให้ดีมากยิ่งขึ้น ผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่สนใจจะได้ประโยชน์จาก การอ่านโปรแกรมนี้ไปไม่มากก็น้อย

คณะผู้จัดทำา


สารบัญ คำานำา

Aurora 3D Presentation

1

ความสามารถโปรแกรม รุ่นโปรแกรม เอกสารอ้างอิง

2 5 6


Aurora 3D Presentation เป็นโปรแกรมสร้างสื่อนำาเสนอแบบ 3 มิติ ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ที่คุณ สามารถควบคุมการพัฒนาการนำาเสนอที่น่าประทับใจอย่างมือ อาชีพ และ มีประสิทธิภาพในหลายรูปแบบ สามารถพัฒนา โซลูชั่นที่รวมภาพ, ข้อความ, วิดีโอ และ ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน คุณสามารถสร้างงานนำาเสนอแบบ 3D ได้อย่างมืออาชีพ โดยไม่ จำาเป็นต้องมีความชำานาญแต่อย่างใด ด้วยลักษณะของ โปรแกรมทีอ ่ อกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มีแม่แบบสำาเร็จรูป สำาหรับการสร้างสื่อนำาเสนอให้เลือกใช้มากมาย พร้อมกับเครื่อง มือต่างๆที่จำาเป็นต่อการปรับแต่งแก้ไขงานนำาเสนอให้น่าสนใจ สามารถนำาเข้าไฟล์ CSV เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในโปรแกรมได้


ความสามารถโปรแกรม - สร้างงานนำาเสนอโดยมี รูปภาพ, ข้อความ, วีดีโอ, ตัวอย่าง, ข้อมูล ฯ - ไม่จำาเป็นต้องมีพื้นฐานของการออกแบบ 3D - เลือก การแสดงผลของเนื้อหาได้หลากหลายวิธี - ไม่จำาเป็นต้องมี ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Flash, AE, Photoshop ฯ - มีองค์ ประกอบของการออกแบบรวมถึง พื้นหลัง, ธีม, รูปแบบ, รูปร่าง และ ลักษณะพิเศษอื่น ๆ - พื้นที่ทำางาน และ วัตถุแบบ 3D สามารถส่งออก, นำาเข้า ไฟล์ภาพ หรือ วิดีโอ และ รูปแบบ 3D อื่น ๆ ทีอ ่ อกแบบ โดยซอฟต์แวร์ 3D อื่นๆ


1. หน้าตาหลักของโปรแกรม Aurora 3D Animation Maker แน่นอนล่ะครับว่าต้องเป็นโปรแกรมออกแบบกราฟิกและอนิเม ชันแบบขั้นเทพจริงๆ ตัวโปรแกรมใช้งานง่ายมากครับ


2. Select Template ที่เราต้องการสร้างชิ้นงานขึ้นมาครับอาทิ เช่น Animation ,Text ,Logo ,Button

3. ตัวอย่างการออกแบบโลโก้ครับ โดยคุณสามารถใส่ลูกเล่น ต่างๆ ได้เองครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลัง ตัวหนังสือ ,เพิ่มสี , ปรับ แต่งแสงตามต้องการครับ เพียงไม่กี่คลิกคุณก็ได้โลโก้ในแบบที่


คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วครับ รายละเอียดโปรแกรม

Name : Aurora 3D Animation Maker Presentation Version : 12.02.09 Size : 78.70 Mb. OS : 2000 / XP / Vista / 7


เอกสารอ้างอิง http://www.techxcite.com/topic/8515.html http://108-programs.blogspot.com/2012/09/aurora-3dpresentation-2012-120912.html http://archware.blogspot.com/2013/02/aurora-3d-presentation130225-ml-patch.html

Aurora 3d presentation  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you