Page 1

Aurora 3D Presentation เสนอ อาจารย์ประทานพร อุ่นออ จัดทำาโดย นายเอกสิทธิ์ พิบูลย์แสงรุ้ง 53012594 นายวิชาธร ปาธิชัย 53011062 นายชาตรี สุดาดวง 53014930


รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พัฒนา มัลติมีเดีย ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คำานำา รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพัฒนา มัลติมีเดีย ซึ่งจัดทำาขึ้นเพราะต้องการที่จะนำา เสนอโปรแกรม Aurora 3D Presentation เพื่อ จะนำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาดารทำามัลติมีเดียให้ดี มากยิ่งขึ้น


ผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่สนใจจะ ได้ประโยชน์จากการอ่านโปรแกรมนี้ไปไม่มาก ก็น้อย

คณะผู้ จัดทำา

สารบัญ


คำานำา ก Aurora 3D Presentation 1

ความสามารถโปรแกรม 2 รุ่นโปรแกรม เอกสารอ้างอิง 7

6


Aurora 3D Presentation เป็น โปรแกรมสร้างสื่อนำาเสนอแบบ 3 มิติ ที่จะช่วย ให้คุณเข้าถึงเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ที่คุณ สามารถควบคุมการพัฒนาการนำาเสนอที่น่า ประทับใจอย่างมืออาชีพ และ มีประสิทธิภาพใน หลายรูปแบบ สามารถพัฒนาโซลูชั่นที่รวมภาพ, ข้อความ, วิดีโอ และ ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน คุณ สามารถสร้างงานนำาเสนอแบบ 3D ได้อย่างมือ อาชีพ โดยไม่จำาเป็นต้องมีความชำานาญแต่ อย่างใด ด้วยลักษณะของโปรแกรมที่ออกแบบ


มาให้ใช้งานได้ง่าย มีแม่แบบสำาเร็จรูปสำาหรับ การสร้างสื่อนำาเสนอให้เลือกใช้มากมาย พร้อม กับเครื่องมือต่างๆที่จำาเป็นต่อการปรับแต่งแก้ไข งานนำาเสนอให้น่าสนใจ สามารถนำาเข้าไฟล์ CSV เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในโปรแกรมได้


ความสามารถโปรแกรม - สร้างงานนำาเสนอโดยมี รูปภาพ, ข้อความ, วีดีโอ, ตัวอย่าง, ข้อมูล ฯ - ไม่จำาเป็นต้องมี พื้นฐานของการออกแบบ 3D - เลือกการ แสดงผลของเนื้อหาได้หลากหลายวิธี - ไม่ จำาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Flash, AE, Photoshop ฯ - มีองค์ประกอบของการ


ออกแบบรวมถึง พืน ้ หลัง, ธีม, รูปแบบ, รูป ร่าง และ ลักษณะพิเศษอื่น ๆ - พื้นที่ทำางาน และ วัตถุแบบ 3D - สามารถส่งออก, นำาเข้า ไฟล์ภาพ หรือ วิดีโอ และ รูปแบบ 3D อื่น ๆ ที่ออกแบบ โดยซอฟต์แวร์ 3D อื่นๆ


1. หน้าตาหลักของโปรแกรม Aurora 3D Animation Maker แน่นอนล่ะครับว่าต้อง เป็นโปรแกรมออกแบบกราฟิกและอนิเมชัน แบบขั้นเทพจริงๆ ตัวโปรแกรมใช้งานง่าย มากครับ

2. Select Template ที่เราต้องการสร้างชิ้น งานขึ้นมาครับอาทิเช่น Animation ,Text


,Logo ,Button

3. ตัวอย่างการออกแบบโลโก้ครับ โดยคุณ สามารถใส่ลูกเล่นต่างๆ ได้เองครับไม่ว่าจะ เป็นพื้นหลัง ตัวหนังสือ ,เพิ่มสี , ปรับแต่ง แสงตามต้องการครับ เพียงไม่กี่คลิกคุณก็ได้


โลโก้ในแบบที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วครับ รายละเอียดโปรแกรม

Name : Aurora 3D Animation Maker Presentation Version : 12.02.09


Size : 78.70 Mb. OS : 2000 / XP / Vista / 7

เอกสารอ้างอิง http://www.techxcite.com/topic/8515.html http://108-programs.blogspot.com/2012/09/aurora-3dpresentation-2012-120912.html


http://archware.blogspot.com/2013/02/aurora-3d-presentation130225-ml-patch.html

Aurora 3d presentation  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you