Page 1

Cuprins Capitolul I. Infracįiuni prevâzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenįei _________________________ 1 Secįiunea 1. Situaįia premisâ a infracįiunilor din domeniul insolvenįei ________________________________________ 1 Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor ______________________ 4 §1. Infracįiunea de bancrutâ simplâ [art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2006] _______________________________ 4 §2. Infracįiunea de bancrutâ frauduloasâ [art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006] ___________________________ 14 §3. Infracįiunea de gestiune frauduloasâ (art. 144 din Legea nr. 85/2006)____________________________________ 17 §4. Infracįiunea de delapidare (art. 145 din Legea nr. 85/2006)____________________________________ 23 §5. Infracįiunea de înregistrare a unei cereri de admitere a unei creanįe inexistente asupra averii debitorului (art. 146 din Legea nr. 85/2006) ____________________ 27 §6. Refuzul de a pune la dispoziįia judecâtorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului documentele legale solicitate (art. 147 din Legea nr. 85/2006) _______ 29 §7. Exercitarea fârâ drept a profesiei de practician în insolvenįâ (art. 75 din O.U.G. nr. 86/2006)____________ 32 Capitolul al II-lea. Infracįiuni prevâzute de Codul vamal ______ Secįiunea 1. Situaįia premisâ____________________________ Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor _____________________ §1. Infracįiunea de contrabandâ simplâ (art. 270 C. vamal) __ §2. Infracįiunea de contrabandâ calificatâ (art. 271 C. vamal)______________________________________ §3. Infracįiunea de folosire de acte nereale la autoritâįile vamale (art. 272 C. vamal) ________________________ §4. Infracįiunea de folosire de acte falsificate (art. 273 C. vamal)______________________________________

35 35 39 39 52 59 63


VIII

InfracƜiuni prevĉzute în legi speciale

Capitolul al III-lea. Infracįiuni prevâzute de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere _________________________67 Secįiunea 1. Situaįia premisâ ____________________________67 Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor ______________________78 §1. Infracįiunea prevâzutâ de art. 26 alin. (1) din Legea nr. 84/1992_____________________________________78 §2. Infracįiunea prevâzutâ de art. 26 alin. (2) din Legea nr. 84/1992_____________________________________80 Capitolul al IV-lea. Infracįiuni informatice___________________82 Secįiunea 1. Consideraįii introductive ______________________82 Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor ______________________85 §1. Accesul fârâ drept la un sistem informatic (art. 42 din Legea nr. 161/2003)______________________________85 §2. Interceptarea fârâ drept a unei transmisii de date informatice (art. 43 din Legea nr. 161/2003) ___________91 §3. Alterarea integritâįii datelor informatice (art. 44 din Legea nr. 161/2003)______________________________95 §4. Perturbarea funcįionârii sistemelor informatice (art. 45 din Legea nr. 161/2003) ____________________98 §5. Operaįiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (art. 46 din Legea nr. 161/2003) __________100 §6. Falsul informatic (art. 48 din Legea nr. 161/2003) ______101 §7. Frauda informaticâ (art. 49 din Legea nr. 161/2003) ____104 §8. Pornografia infantilâ prin sisteme informatice (art. 51 din Legea nr. 161/2003)__________________________106 Secįiunea a 3-a. Aspecte procedurale specifice _____________109 Capitolul al V-lea. Infracįiuni privind comerįul electronic_____114 Secįiunea 1. Consideraįii introductive _____________________114 §1. Noįiuni generale privind comerįul electronic ___________114 §2. Tipurile de comerį electronic_______________________115 §3. Structura activitâįii de comerį electronic ______________117 Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor _____________________118 §1. Falsificarea instrumentelor de platâ electronicâ (art. 24 din Legea nr. 365/2002) ___________________118 §2. Deįinerea de echipamente în vederea falsificârii instrumentelor de platâ electronicâ (art. 25 din Legea nr. 365/2002) __________________________________128


Cuprins

§3. Falsul în declaraįii în vederea emiterii sau utilizârii instrumentelor de platâ electronicâ (art. 26 din Legea nr. 365/2002)__________________________________ §4. Efectuarea de operaįiuni financiare în mod fraudulos (art. 27 din Legea nr. 365/2002) ___________________ §5. Acceptarea operaįiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (art. 28 din Legea nr. 365/2002) ___________ Secįiunea a 3-a. Tipuri de fraude în domeniul comerįului electronic _______________________________________ Capitolul al VI-lea. Infracįiuni prevâzute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protecįia mediului________________ Secįiunea 1. Situaįia premisâ___________________________ §1. Cadrul legal care guverneazâ protecįia mediului din punct de vedere penal _______________________ 1.1. Reglementârile incluse în Codul penal ____________ 1.2. Incriminârile cuprinse în O.U.G. nr. 195/2005 ______ 1.3. Incriminâri cuprinse în reglementâri sectoriale cu incidenįâ în materia protejârii mediului _______________ §2. Noįiunea de „mediu” ____________________________ §3. Metode ĩi tehnici de protecįie a mediului_____________ §4. Dezvoltarea durabilâ ca obiectiv prioritar în domeniul protecįiei mediului ______________________________ §5. Dreptul la un mediu sânâtos ______________________ 5.1. Noįiune ĩi caracterizare _______________________ 5.2. Consacrarea juridicâ a dreptului la mediu sânâtos __ 5.3. Titularii dreptului la mediu sânâtos _______________ 5.4. Conįinutul dreptului la mediu sânâtos ____________ §6. Tehnici specifice de protejare a mediului_____________ 6.1. Procedurile preventive ________________________ 6.2. Mecanisme economico-fiscale __________________ 6.3. Evaluarea poluârii mediului ____________________ §7. Cointeresarea în domeniul protecįiei mediului – mijloc ideal de protejare a acestuia______________________ §8. Râspunderea civilâ în domeniul mediului ____________ §9. Râspunderea contravenįionalâ în dreptul mediului _____ §10. Râspunderea penalâ în domeniul protecįiei mediului __ Secįiunea a 2-a. Infracįiunile în special ___________________ §1. Infracįiunea de ardere a vegetaįiilor din ariile cu regim special [art. 98 alin. (1) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005] _

IX

131 134 141 143 146 146 146 146 147 149 152 153 154 158 158 160 163 163 164 164 166 167 168 169 172 174 174 174


X

InfracƜiuni prevĉzute în legi speciale

§2. Infracįiunea de provocare de poluare accidentalâ datoritâ nesupravegherii unor activitâįi [art. 98 alin. (1) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005] ____________________________177 §3. Infracįiunea de poluare intenįionatâ a apei, atmosferei sau solului [art. 98 alin. (2) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005] __________________________________179 §4. Infracįiunea de nerespectare a interdicįiilor stabilite pentru protecįia apelor ĩi atmosferei [art. 98 alin. (2) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005] ____________________________181 §5. Infracįiunea de utilizare de momeli periculoase ĩi mijloace interzise pentru vânat sau pescuit [art. 98 alin. (2) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2005] ____________________182 §6. Infracįiunea de poluare fonicâ [art. 98 alin. (2) pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2005] ____________________________184 §7. Infracįiunea de nerespectare a restricįiilor ĩi interdicįiilor la vânat ĩi pescuit [art. 98 alin. (2) pct. 5 din O.U.G. nr. 195/2005] ____________________________185 §8. Infracįiunea de nerespectare a dispoziįiei de suspendare a acordului sau a autorizaįiei/autorizaįiei integrate de mediu [art. 98 alin. (2) pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2005] __186 §9. Infracįiunea de nerespectare a regimului stabilit pentru depozitele de deĩeuri ĩi substanįe periculoase [art. 98 alin. (2) pct. 7 din O.U.G. nr. 195/2005]________188 §10. Infracįiunea de prezentare de informaįii sau concluzii false în legâturâ cu studiul de impact [art. 98 alin. (2) pct. 8 din O.U.G. nr. 195/2005] ____________________189 §11. Infracįiunea de nerespectare a dispoziįiilor privind substanįele ĩi preparatele periculoase ĩi deĩeurile [art. 98 alin. (2) pct. 9 din O.U.G. nr. 195/2005]________191 §12. Infracįiunea de import ĩi export al unor substanįe ĩi preparate chimice periculoase [art. 98 alin. (2) pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2005] ___________________194 §13. Infracįiunea de transport sau tranzit nelegal de substanįe ĩi preparate periculoase [art. 98 alin. (2) pct. 11 din O.U.G. nr. 195/2005] ___________________195 §14. Omisiunea raportârii oricârui accident major [art. 98 alin. (2) pct. 12 din O.U.G. nr. 195/2005]_______196 §15. Infracįiunea de desfâĩurare de activitâįi ilegale în legâturâ cu îngrâĩâmintele chimice ĩi produsele


Cuprins

XI

de uz fitosanitar [art. 98 alin. (2) pct. 13 din O.U.G. nr. 195/2005]__________________________________ 198 §16. Infracįiunea de desfâĩurare de activitâįi ilicite cu organisme modificate genetic [art. 98 alin. (2) pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2005]_________________________ 199 §17. Infracįiunea de utilizare ilegalâ a produselor de uz fitosanitar sau a îngrâĩâmintelor chimice pe terenuri agricole [art. 98 alin. (3) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005]__________________________________ 201 §18. Infracįiunea de provocare de poluare cu radiaįii ionizante [art. 98 alin. (3) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005]__________________________________ 203 §19. Infracįiunea de poluare a apelor naturale prin deversare sau scufundare de ape uzate ĩi deĩeuri [art. 98 alin. (3) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2005]____________________ 205 §20. Infracįiunea de nerespectare a obligaįiei de încetare a activitâįii [art. 98 alin. (4) pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2005]__________________________________ 207 §21. Infracįiunea de nerespectare a regimului de eliminare a deĩeurilor [art. 98 alin. (4) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005]__________________________________ 208 §22. Refuzul intervenįiei în caz de poluare accidentalâ a apelor ĩi a zonelor de coastâ [art. 98 alin. (4) pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2005]_________________________ 209 §23. Nerespectarea regimului vamal în domeniul protecįiei mediului [art. 98 alin. (4) pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2005]__________________________________ 211 Capitolul al VII-lea. Infracįiuni prevâzute de Codul silvic_____ Secįiunea 1. Situaįia premisâ___________________________ Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor ____________________ §1. Infracįiunea de reducere ilicitâ a suprafeįei fondului forestier naįional [art. 106 alin. (1) C. silvic] __________ §2. Infracįiunea de ocupare a unor suprafeįe din fondul forestier naįional (art. 107 C. silvic) ________________ §3. Infracįiunea de distrugere de material lemnos din fondul forestier naįional (art. 108 C. silvic) ________________ §4. Infracįiunea de pâĩunat în zone interzise (art. 109 C. silvic) ______________________________ §5. Infracįiunea de furt de material lemnos (art. 110 C. silvic) ______________________________

213 213 217 217 224 227 237 239


XII

InfracƜiuni prevĉzute în legi speciale

§6. Infracįiunea de distrugere (art. 111 C. silvic) __________243 §7. Infracįiunea de folosire a dispozitivelor speciale de marcare (art. 112 C. silvic) _____________________246 §8. Infracįiunea de falsificare a dispozitivelor speciale de marcat (art. 113 C. silvic) ______________________247 §9. Infracįiunea de nerespectare a obligaįiei de reîmpâdurire (art. 114 C. silvic) ____________________248 §10. Aspecte procesuale_____________________________251 Capitolul al VIII-lea. Infracįiuni prevâzute de O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul ĩi acvacultura ____________254 Secįiunea 1. Situaįia premisâ ___________________________254 Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor _____________________255 §1. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 lit. a) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________255 §2. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________257 §3. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 lit. c) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________260 §4. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 lit. d) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________262 §5. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 lit. e) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________263 §6. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 lit. f) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________264 §7. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 lit. g) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________265 §8. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________267 §9. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 alin. (1) lit. j) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________269 §10. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 lit. k) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________270 §11. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 lit. l) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________272 §12. Infracįiunea prevâzutâ de art. 64 lit. m) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________273 §13. Infracįiunea prevâzutâ de art. 65 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 23/2008______________________________275


Cuprins

§14. Infracįiunea prevâzutâ de art. 65 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 23/2008 _____________________________ §15. Infracįiunea prevâzutâ de art. 65 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 23/2008 _____________________________ §16. Furtul piscicol (art. 681 din O.U.G. nr. 23/2008)_______ §17. Aspecte procesuale ____________________________

XIII

276 278 279 279

Capitolul al IX-lea. Infracįiuni prevâzute de Legea nr. 407/2006 a vânâtorii ĩi a protecįiei fondului cinegetic ___________ 280 Secįiunea 1. Situaįia premisâ___________________________ 280 Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor ____________________ 281 §1. Infracįiunea de braconaj (art. 42 din Legea nr. 407/2006)__________________________________ 281 §2. Infracįiunea prevâzutâ de art. 43 lit. a) din Legea nr. 407/2006_____________________________ 293 §3. Infracįiunea prevâzutâ de art. 43 lit. b) din Legea nr. 407/2006 __________________________________ 294 §4. Infracįiunea prevâzutâ de art. 44 din Legea nr. 407/2006 __________________________________ 294 1 §5. Norma din art. 44 din Legea nr. 407/2006 ___________ 296 §6. Aspecte procesuale _____________________________ 297 Capitolul al X-lea. Infracįiuni prevâzute de Legea nr. 107/1996 a apelor _______________________________ Secįiunea 1. Situaįia premisâ___________________________ Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor ____________________ §1. Infracįiunea de poluare a apelor prin deversarea de ape uzate, deĩeuri, reziduuri sau produse de orice fel (art. 92 din Legea nr. 107/1996) ____________ §2. Infracįiunea de nerespectare a prevederilor referitoare la avizul ĩi autorizaįia de gospodârire a apelor (art. 93 din Legea nr. 107/1996) ____________________________ §3. Infracįiunea de restrângere a utilizârii apei potabile sau depâĩirea cantitâįii de apâ alocate (art. 94 din Legea nr. 107/1996) ____________________________ §4. Infracįiunea de distrugere a construcįiilor ori instalaįiilor hidrotehnice (art. 95 din Legea nr. 107/1996) ________ §5. Aspecte procesuale _____________________________

298 298 301

301

304

308 310 311


XIV

InfracƜiuni prevĉzute în legi speciale

Capitolul al XI-lea. Infracįiuni prevâzute de Legea nr. 111/1996 privind desfâĩurarea în siguranįâ, reglementarea, autorizarea ĩi controlul activitâįilor nucleare ___________313 Secįiunea 1. Situaįia premisâ ___________________________313 Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor _____________________315 §1. Exercitarea fârâ autorizaįie a unor activitâįi în domeniul nuclear (art. 44 din Legea nr. 111/1996) _____________315 §2. Nerespectarea regulilor de prevenire ĩi rezolvare a accidentelor în domeniul nuclear (art. 45 din Legea nr. 111/1996)_____________________________324 §3. Nerespectarea regulilor privind armele sau dispozitivelor nucleare (art. 46 din Legea nr. 111/1996) ____________327 §4. Acte de terorism în domeniul nuclear (art. 47 din Legea nr. 111/1996)_____________________________328 Capitolul al XII-lea. Infracįiuni prevâzute de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive ________330 Secįiunea 1. Situaįia premisâ ___________________________330 Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunii ______________________337 Capitolul al XIII-lea. Infracįiuni prevâzute de Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar_____________________345 Secįiunea 1. Consideraįii generale _______________________345 §1. Fondul funciar __________________________________345 §2. Cadrul general de reglementare ____________________347 Secįiunea a 2-a. Infracįiunile în special____________________347 §1. Distrugerea în paguba fondului funciar (art. 107 din Legea nr. 18/1991) ___________________347 §2. Falsul în declaraįii privind regimul fondului funciar (art. 110 din Legea nr. 18/1991) ___________________352 Capitolul al XIV-lea. Infracįiuni comise în domeniul autorizârii ĩi al calitâįii în construcįii __________________355 Secįiunea 1. Aspecte comune. Consideraįii generale ________355 §1. Acte normative în domeniu ________________________355 §2. Gestionarea spaįialâ a teritoriului įârii________________355 §3. Activitatea de amenajare a teritoriului________________356 §4. Documentaįiile de amenajare a teritoriului ____________358 §5. Autorizaįia de construire sau desfiinįare a unei construcįii_____________________________________363


Cuprins

§6. Sistemul de calitate în construcįii creat prin Legea nr. 10/1995______________________________ §7. Textele legale care consacrâ infracįiunile din domeniu __ Secįiunea a 2-a. Analiza infracįiunilor ____________________ §1. Infracįiunea prevâzutâ de art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991______________________________ §2. Infracįiunea prevâzutâ de art. 24 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991______________________________ §3. Infracįiunea prevâzutâ de art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/1991______________________________ §4. Infracįiunea prevâzutâ de art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 50/1991______________________________ §5. Infracįiunea prevâzutâ de art. 31 din Legea nr. 10/1995 ___________________________________ §6. Infracįiunea prevâzutâ de art. 32 din Legea nr. 10/1995 ___________________________________ Capitolul al XV-lea. Infracįiuni prevâzute în Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ĩi supravegherea asigurârilor _________________________ Secįiunea 1. Consideraįii generale ______________________ §1. Punctul de vedere doctrinar_______________________ §2. Principalele caracteristici juridice care stau la baza contractului de asigurare ________________________ §3. Principiile care stau la baza contractului de asigurare___ §4. Cadrul legal ___________________________________ §5. Comisia de Supraveghere a Asigurârilor _____________ §6. Completarea cu alte aspecte a situaįiei premisâ a infracįiunii din Legea nr. 32/2000_________________ §7. Normele juridice penale din Legea nr. 32/2000 ________ Secįiunea a 2-a. Infracįiunile în special ___________________ §1. Exercitarea de activitâįi neautorizate în domeniul asigurârilor [art. 39 alin. (8) din Legea nr. 32/2000] ____

XV

370 371 373 373 379 381 384 385 391

394 394 394 395 395 396 396 397 401 402 402

Index________________________________________________ 409

Infractiuni prevazute in legi speciale. Curs universitar Extras  

Infractiuni prevazute in legi speciale. Curs universitar Extras

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you