Page 1

Cuprins Abrevieri .................................................................................. XXI Partea I. Îndrumări teoretice ....................................................... 1 Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală, verificarea competenţei şi efectuarea actelor premergătoare ........................................................................ 3 Secţiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală ............. 3 §1. Modurile generale de sesizare ..................................... 3 1.1. Plângerea................................................................ 3 1.2. Denunţul ................................................................ 5 1.3. Sesizarea din oficiu ................................................ 6 §2. Modurile speciale de sesizare ...................................... 7 2.1. Plângerea prealabilă ............................................... 8 2.1.1. Introducerea plângerii prealabile .................... 8 2.1.2. Lipsa (retragerea) plângerii prealabile şi împăcarea părţilor..................................................... 9 2.1.3. Aspecte speciale privind procedura plângerii prealabile ................................................................ 10 2.2. Alte sesizări speciale ........................................... 11 Secţiunea a 2-a. Verificarea competenţei ............................. 12 §1. Competenţa după materie şi calitatea persoanei ........ 13 §2. Competenţa teritorială ............................................... 14 Secţiunea a 3-a. Efectuarea actelor premergătoare .............. 15 §1. Noţiuni generale ........................................................ 15 §2. Acte premergătoare ce se pot efectua ........................ 16 §3. Activităţi interzise a se efectua în faza actelor premergătoare................................................................ 17 Capitolul II. Probele şi mijloacele de probă ......................... 18 Secţiunea 1. Ascultarea (audierea) persoanei (părţii) vătămate, părţii civile şi a părţii responsabile civilmente ... 18


VI

Ghid de cercetare penală

§1. Partea vătămată şi partea civilă ................................. 18 1.1. Partea vătămată .................................................... 18 1.2. Partea civilă ......................................................... 18 §2. Partea responsabilă civilmente .................................. 19 §3. Modalitatea practică de ascultare a părţii vătămate (părţii civile şi părţii responsabile civilmente) .............. 20 3.1. Întrebări şi lămuriri prealabile ............................. 20 3.2. Ascultarea relatării libere a părţilor ..................... 21 3.3. Consemnarea declaraţiei ...................................... 21 Secţiunea a 2-a. Ascultarea învinuitului/inculpatului .......... 22 §1. Pregătirea în vederea ascultării .................................. 23 §2. Ascultarea propriu-zisă a învinuitului/inculpatului ... 24 2.1. Întrebări şi lămuriri prealabile ............................ 24 2.2. Ascultarea relatării libere a învinuitului/inculpatului ........................................... 25 2.3. Consemnarea declaraţiei ...................................... 26 2.4. Valoarea probatorie a declaraţiilor....................... 27 Secţiunea a 3-a. Ascultarea martorului ................................ 27 §1. Persoane care nu pot fi ascultate ca martor ............... 28 §2. Persoane care nu sunt obligate să depună ca martor.... 29 §3. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale martorilor ..... 29 §4. Procedura de ascultare a martorului .......................... 30 4.1. Pregătirea în vederea ascultării ............................ 30 4.2. Ascultarea propriu-zisă a martorului ................... 31 4.2.1. Întrebări şi lămuriri prealabile ...................... 31 4.2.2. Ascultarea relatării libere a martorului ......... 32 4.2.3. Consemnarea declaraţiei............................... 33 Secţiunea a 4-a. Proceduri speciale de ascultare a părţilor şi a martorilor...................................................................... 34 §1. Confruntarea .............................................................. 34 1.1. Noţiuni generale ................................................... 34 1.2. Procedura confruntării ......................................... 35 1.2.1. Pregătirea confruntării .................................. 35 1.2.2. Desfăşurarea confruntării ............................. 35 1.2.3. Consemnarea confruntării ............................ 36 §2. Folosirea interpreţilor ................................................ 36


Cuprins

VII

Secţiunea a 5-a. Procedee de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă ................. 38 §1. Ridicarea de obiecte sau înscrisuri ............................ 38 1.1. Noţiuni generale ................................................... 38 1.2. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri de la unităţile poştale sau de transport ............................................. 39 1.3. Ridicarea silită de obiecte sau înscrisuri .............. 40 §2. Percheziţia ................................................................. 41 2.1. Percheziţia domiciliară ........................................ 41 2.2. Percheziţia corporală şi a autovehiculelor ........... 43 2.3. Identificarea şi păstrarea obiectelor ..................... 43 2.4. Procesul-verbal de percheziţie ............................. 44 §3. Cercetarea la faţa locului ........................................... 45 3.1. Noţiuni generale ................................................... 45 3.1.1. Obiectivele cercetării la faţa locului ............. 45 3.1.2. Competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei ............................................................... 46 3.2. Efectuarea cercetării la faţa locului...................... 47 3.2.1. Activităţi pregătitoare (premergătoare cercetării la faţa locului) ......................................... 47 3.2.2. Reguli tactice ................................................ 47 3.2.3. Desfăşurarea cercetării la faţa locului .......... 48 3.2.4. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului..................................................................... 48 §4. Reconstituirea ............................................................ 49 4.1. Procedura reconstituirii ........................................ 50 4.2. Consemnarea reconstituirii .................................. 51 4.3. Schiţa reconstituirii .............................................. 52 4.4. Planşa fotografică ................................................ 52 §5. Comisia rogatorie şi delegarea .................................. 53 5.1. Comisia rogatorie ................................................. 54 5.2. Delegarea ............................................................. 55 Secţiunea a 6-a. Constatările tehnico-ştiinţifice, constatările medico-legale şi expertizele ............................ 56 §1. Constatările tehnico-ştiinţifice................................... 56 §2. Constatările medico-legale ........................................ 57


VIII

Ghid de cercetare penală

§3. Expertizele ................................................................. 58 3.1. Noţiuni generale ................................................... 58 3.2. Procedura efectuării expertizelor ........................ 58 3.3. Expertiza criminalistică şi tehnică ....................... 59 3.4. Expertiza medico-legală şi psihiatrică ................. 59 3.5. Expertiza financiar-contabilă şi fiscală ................ 60 3.6. Drepturile expertului ............................................ 61 Secţiunea a 7-a. Prezentarea pentru recunoaştere ................ 62 §1. Pregătirea în vederea prezentării pentru recunoaştere ..... 62 §2. Desfăşurarea prezentării pentru recunoaştere ............ 64 §3. Situaţii speciale.......................................................... 65 §4. Procesul-verbal de prezentate pentru recunoaştere.... 66 Secţiunea a 8-a. Asistenţa juridică ....................................... 67 §1. Felurile asistenţei juridice ......................................... 67 1.1. Asistenţa juridică facultativă................................ 67 1.2. Asistenţa juridică obligatorie ............................... 68 1.3. Asistenţa juridică a celorlalte părţi ...................... 69 §2. Drepturile apărătorului .............................................. 69 §3. Obligaţia organului de cercetare penală privind asistenţa juridică ............................................................. 70 Secţiunea a 9-a. Măsurile asigurătorii .................................. 71 §1. Noţiuni generale ........................................................ 71 §2. Sechestrul .................................................................. 74 2.1. Procedura sechestrului ......................................... 74 2.2. Procesul-verbal de sechestru ................................ 75 2.3. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate .................................................... 76 §3. Poprirea ..................................................................... 79 §4. Inscripţia ipotecară .................................................... 80 Capitolul III. Citarea şi mandatul de aducere ..................... 81 Secţiunea 1. Citarea ............................................................. 81 §1. Conţinutul citaţiei ...................................................... 81 §2. Locul de citare ........................................................... 82 §3. Înmânarea citaţiei – art. 178 C.proc.pen.................... 82 §4. Citarea prin notă telefonică sau telegramă ................ 83 Secţiunea a 2-a. Mandatul de aducere .................................. 84


Cuprins

IX

§1. Noţiuni generale ........................................................ 84 §2. Executarea mandatului – art. 184 C.proc.pen. ........... 84 Capitolul IV. Soluţii ce pot fi propuse de organele de cercetare penală în lucrările şi cauzele penale .................. 86 Secţiunea 1. Neînceperea urmăririi penale .......................... 86 Secţiunea a 2-a. Începerea urmăririi penale ......................... 87 Secţiunea a 3-a. Suspendarea urmăririi penale .................... 89 §1. Cazuri de suspendare ................................................. 89 §2. Sarcinile organelor de cercetare penală în timpul suspendării .................................................................... 89 Secţiunea a 4-a. Reluarea urmăririi penale .......................... 90 §1. Cazurile de reluare a urmăririi penale ....................... 90 §2. Reluarea urmăririi penale după suspendare ............... 90 §3. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei.......................................................................... 91 §4. Reluarea urmăririi penale în caz de redeschidere a urmăririi...................................................................... 91 Secţiunea a 5-a. Clasarea cauzei penale ............................... 92 Secţiunea a 6-a. Încetarea urmăririi penale .......................... 93 Secţiunea a 7-a. Scoaterea de sub urmărire penală .............. 93 Secţiunea a 8-a. Trimiterea în judecată ................................ 94 §1. Activităţi ce trebuie efectuate înainte de trimiterea în judecată ..................................................................... 94 §2. Prezentarea materialului de urmărire penală (art. 250 C.proc.pen.) .................................................... 95 §3. Referatul de terminare a urmăririi penale (R.T.U.P.) cu propunere de trimitere în judecată ............................ 95 3.1. Întocmirea referatului de terminare a urmăririi penale ........................................................................ 95 Capitolul V. Reţinerea şi arestarea preventivă .................... 97 Secţiunea 1. Reţinerea.......................................................... 97 §1. Condiţiile reţinerii ..................................................... 97 §2. Durata reţinerii .......................................................... 98 Secţiunea a 2-a. Obligarea de a nu părăsi localitatea şi ţara................................................................................. 100 §1. Obligarea de a nu părăsi localitatea ......................... 100


X

Ghid de cercetare penală

§2. Obligarea de a nu părăsi ţara ................................... 101 Secţiunea a 3-a. Arestarea preventivă ................................ 102 §1. Arestarea preventivă a învinuitului ......................... 102 §2. Arestarea preventivă a inculpatului ......................... 103 §3. Prelungirea arestării preventive .............................. 105 Capitolul VI. Proceduri speciale ......................................... 108 Secţiunea 1. Procedura specială de urmărire a unor infracţiuni flagrante .......................................................... 108 §1. Noţiunea de infracţiune flagrantă ............................ 108 §2. Cazurile de aplicare a procedurii speciale ............... 109 §3. Cazuri când nu se aplică procedura specială ........... 109 §4. Cazul infracţiunii concurente, indivizibile sau conexe 110 §5. Urmărirea penală a unor infracţiuni flagrante ......... 110 Secţiunea a 2-a. Procedura specială privind urmărirea infracţiunilor săvârşite de minori ...................................... 112 §1. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori .... 113 §2. Persoane chemate la organul de urmărire penală .... 114 §3. Reţinerea şi arestarea infractorilor minori ............... 115 §4. Procedeele tactice de ascultare a minorilor ............. 116 §5. Regimul detenţiei preventive aplicate minorilor în aresturile poliţiei ..................................................... 119 Secţiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale. Îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite.................................................................. 120 §1. Modificări în actele procedurale .............................. 120 §2. Îndreptarea erorilor materiale .................................. 121 §3. Înlăturarea unor omisiuni vădite .............................. 121 Secţiunea a 4-a. Procedura specială privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice ............................. 121 4.1. Clasificarea persoanelor juridice care nu răspund penal ........................................................................ 122 4.2. Infracţiunile care pot fi săvârşite de o persoană juridică .................................................................... 124 4.3. Persoanele fizice care pot angaja penal persoana juridică..................................................................... 124 4.4. Elementul material al infracţiunii comise de persoana juridică ..................................................... 125


Cuprins

XI

4.5. Elementul subiectiv al persoanei juridice .......... 126 4.6. Sancţiunile aplicabile persoanei juridice............ 127 4.7. Aspecte procedurale ........................................... 128 Partea a II-a. Formulare şi modele .......................................... 131 Capitolul I. Administrarea probelor ................................... 133 Model nr. 1 – Declaraţie învinuit/inculpat ....................... 133 Model nr. 2 – Declaraţie învinuit/inculpat ....................... 135 Model nr. 2bis – Declaraţie învinuit/inculpat persoană juridică ....................................................... 136 Model nr. 3 – Proces-verbal de aducere la cunoştiinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare ............................ 138 Model nr. 4 – Proces-verbal de aducere la cunoştiinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare ............................ 139 Model nr. 4bis – Proces-verbal de aducere la cunoştiinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare pers. juridice ....... 140 Model nr. 5 – Proces-verbal de aducere la cunoştiinţa inculpatului a dreptului la apărare şi a dreptului la un interpret (traducător) .......................................... 142 Model nr. 6 – Declaraţie de martor .................................. 144 Model nr. 7 – Declaraţie de martor .................................. 145 Model nr. 8 – Ordonanţă prin care se dispune ca datele de identitate ale martorului să nu fie declarate............ 146 Model nr. 9 – Proces-verbal de consemnare a identităţii reale a martorului/ expertului ...................................... 147 Model nr. 10 – Proces-verbal de confruntare ................... 148 Model nr. 11 - Declaraţie persoană vătămată /parte vătămată/ parte civilă /parte responsabilă civilmente ...150 Model nr. 12 - Declaraţie de parte vătămată/parte civilă ... 151 Model nr. 12bis - Declaraţie de parte responsabilă civilmente ................................................................... 152 Model nr. 13 – Referat cu propunere de autorizare a interceptării/înregistrării ............................................. 153 Model nr. 14 – Adresă de înaintare a referatului cu propunere de autorizare a interceptării/înregistrării .... 154 Model nr. 15 – Ordonanţă cu titlu provizoriu de autorizare a interceptării/înregistrării .......................... 155


XII

Ghid de cercetare penală

Model nr. 16 – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziţii domiciliare ...................................... 156 Model nr. 17 – Adresă de înaintare a referatului cu propunere de efectuare a unei percheziţii domiciliare .... 157 Model nr. 18 – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziţii în sisteme informatice..................... 157 Model nr. 18bis – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziţii în sisteme informatice..................... 158 Model nr. 19 – Adresă de înaintare a referatului cu propunere de efectuare a unei percheziţii în sisteme informatice ................................................. 159 Model nr. 191 – Referat cu propunere de efectuare a unei percheziţii domiciliare ...................................... 160 Model nr. 192 – Rezoluţie motivată de efectuare a unei percheziţii corporale ......................................... 161 Model nr. 193 – Rezoluţie motivată de efectuare a unei percheziţii auto ................................................. 162 Model nr. 20 – Proces-verbal de efectuare a unei percheziţii domiciliare ................................................ 163 Model nr. 201 – Proces-verbal de efectuare a unei percheziţii corporale ................................................... 165 Model nr. 202 – Proces-verbal de efectuare a unei percheziţii auto ............................................................ 167 Model nr. 21 – Rezoluţie de efectuare a unei constatări tehnico-ştiinţifice ........................................................ 169 Model nr. 22 – Adresă către instituţia desemnată să efectueze constatarea tehnico-ştiinţifică ..................... 170 Model nr. 23 – Adresă către expertul desemnat să efectueze constatarea tehnico-ştiinţifică ..................... 171 Model nr. 24 – Adresă către Institutul de medicină legală prin care se solicită efectuarea unei expertize psihiatrice .................................................... 172 Model nr. 25 – Adresă către Institutul de medicină legală prin care se solicită efectuarea unei reexaminări medico-legale .............................................................. 173 Model nr. 26 – Adresă către Institutul de medicină legală prin care se solicită efectuarea unei constatări medico-legale asupra cadavrului................................. 174


Cuprins

XIII

Model nr. 27 – Ordonanţă de efectuare a unei expertize medico-legale .............................................................. 175 Model nr. 28 – Ordonanţă de efectuare a unei expertize .. 177 Model nr. 29 – Ordonanţă de efectuare a unui supliment de expertiză ................................................................. 178 Model nr. 30 – Ordonanţă de respingere a cererii învinuitului/ inculpatului............................................. 179 Model nr. 31 – Adresă către Institutul de medicină legală prin care se solicită efectuarea unei autopsii asupra cadavrului ................................................................... 180 Model nr. 32 – Ordonanţă de desemnare a interpretului .. 181 Model nr. 33 – Ordonanţă de stabilire a onorariului interpretului................................................................. 182 Model nr. 34 – Proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare.................................................. 183 Model nr. 35 – Proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare.................................................. 184 Model nr. 36 – Adresă către poliţie pentru efectuarea actelor premergătoare dispuse..................................... 185 Model nr. 37 – Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare ...................................................................... 186 Model nr. 38 – Proces-verbal de cercetare la faţa locului ...187 Model nr. 39 – Proces-verbal de consemnare a plângerii orale ............................................................................ 189 Model nr. 40 – Proces-verbal de consemnare a denunţului oral ............................................................ 190 Model nr. 41 – Proces-verbal de consemnare a probelor de scris ........................................................................ 191 Model nr. 42 – Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante ...................................................................... 192 Model nr. 43 – Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (cazul infracţiunilor la regimul circulaţiei) .... 194 Model nr. 44 – Proces-verbal de recunoaştere din grup ... 196 Model nr. 45 – Proces-verbal de recunoaştere din album foto ................................................................... 198 Model nr. 46 – Proces-verbal de reconstituire.................. 200 Model nr. 47 - Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracţiunii ......... 202


XIV

Ghid de cercetare penală

Model nr. 48 – Referat cu propunere de încuviinţare a reţinerii şi predării corespondenţei şi a obiectelor ...... 203 Model nr. 49 – Referat cu propunere de extindere a cercetărilor .................................................................. 204 Model nr. 50 – Rezoluţie motivată de dispunere a ridicării de obiecte şi înscrisuri ................................ 205 Model nr. 51 – Rezoluţie motivată de dispunere a comisiei rogatorii ........................................................ 206 Model nr. 52 – Rezoluţie motivată de efectuare a constatării medico-legale ............................................ 207 Model nr. 53 – Rezoluţie motivată de efectuare a constatării tehnico-ştiinţifice ....................................... 208 Capitolul II. Citarea şi asistenţa juridică ........................... 209 Model nr. 1 – Citaţia şi dovada de îndeplinire a procedurii de citare ..................................................... 209 Model nr. 2 – Citaţia şi dovada de îndeplinire a procedurii de citare ..................................................... 211 Model nr. 3 – Mandat de aducere ..................................... 212 Model nr. 4 – Adresă către baroul de avocaţi pentru desemnarea unui apărător din oficiu ........................... 213 Model nr. 5 - Adresă către Baroul de avocaţi pentru încunoştiinţarea apărătorului de efectuarea unor acte de urmărire penală ............................................... 213 Model nr. 6 – Adresă către Biroul local de experţi pentru desemnarea unor experţi .................................. 214 Model nr. 7 – Adresă către Serviciul de probaţiune ......... 215 Capitolul III. Urmărirea penală .......................................... 216 Model nr. 1 – Rezoluţie de delegare................................. 216 Model nr. 2 – Adresă către poliţie de înaintare a rezoluţiei de delegare ............................................... 217 Model nr. 3 – Adresă către poliţie de înaintare a unei plângeri penale ................................................. 217 Model nr. 4 – Adresă către poliţie de înaintare a unui dosar penal ....................................................... 218 Model nr. 5 – Adresă către petent pentru încunoştiinţarea cu privire la numărul unic al dosarului penal şi procurorul de supraveghere......................................... 219


Cuprins

XV

Model nr. 6 – Rezoluţie de confirmare a neînceperii urmăririi penale ........................................................... 220 Model nr. 7 – Rezoluţie de începere a urmăririi penale ... 221 Model nr. 8 – Rezoluţie de începere a urmăririi penale ... 222 Model nr. 9 – Rezoluţie de confirmare a începerii urmăririi penale ........................................................... 223 Model nr. 10 – Rezoluţie de infirmare a începerii urmăririi penale ........................................................... 224 Model nr. 11 – Adresă de înaintare dosar după ce a fost confirmată/infirmată începerea urmăririi penale ......... 225 Model nr. 12 – Ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ ............................................................... 226 Model nr. 13 – Adresă de înştiinţare la cazierul judiciar cu privire la scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ ...... 228 Model nr. 14 – Comunicare către persoana cercetată cu privire la scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ ...... 229 Model nr. 15 – Proces-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare ............................................................. 230 Model nr. 16 – Adresă către Administraţia finanţelor publice......................................................................... 231 Model nr. 17 – Adresă către Administraţia finanţelor publice......................................................................... 232 Model nr. 18 – Adresă către poliţie pentru restituirea dosarului în vederea continuării cercetărilor ............... 233 Model nr. 19 – Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale ............................................................. 234 Model nr. 20 – Adresă cazier judiciar .............................. 235 Model nr. 21 – Adresă cazier judiciar .............................. 236 Model nr. 22 – Ordonanţă privind schimbarea încadrării juridice a faptei ........................................................... 237 Model nr. 23 – Ordonanţă de încetare a urmăririi penale ...238 Model nr. 24 – Rezoluţie de încetare a urmăririi penale ... 239 Model nr. 25 – Ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală .......................................................................... 240 Model nr. 26 – Adresă cazier judiciar .............................. 241


XVI

Ghid de cercetare penală

Model nr. 27 – Rezoluţie de clasare ................................. 242 Model nr. 28 – Ordonanţă de disjungere şi conexare a cauzei ....................................................................... 243 Model nr. 29 – Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală ...................................................... 244 Model nr. 30 – Adresă de înaintare a dosarului cu rechizitoriu .................................................................. 245 Model nr. 31 – Adresă către arest..................................... 246 Model nr. 32 – Adresă către centrul militar ..................... 247 Model nr. 33 – Adresă de înştiinţare a organelor competente din punct de vedere teritorial cu privire la efectuarea unor acte procedurale ............................. 248 Model nr. 34 – Adresă prin care se solicită încuviinţarea ascultării ca martori a unor persoane obligate să păstreze secretul profesional ................................... 249 Model nr. 35 - Cerere de recuzare a organului de cercetare penală........................................................... 250 Model nr. 36 – Declaraţie de abţinere a efectuării urmăririi penale ........................................................... 251 Model nr. 37 – Fişă de cercetare penală ........................... 252 Model nr. 38 – Plan de cercetare penală .......................... 253 Model nr. 39 – Proces-verbal de constatare a dispariţiei a unui înscris (dosar) judiciar ...................................... 254 Model nr. 40 – Proces-verbal de înlăturare a omisiunii vădite........................................................... 255 Model nr. 41 – Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale ............................................................ 256 Model nr. 42 – Referat cu propunere de începere a urmăririi penale ........................................................... 257 Model nr. 43 – Referat de terminare a urmăririi penale cu propunere de …… .................................................. 258 Model nr. 44 – Referat cu propunere de schimbare a încadrării juridice a faptei ........................................... 264 Capitolul IV. Măsuri preventive ......................................... 265 Model nr. 1 – Ordonanţă de reţinere ................................ 265 Model nr. 2 – Adresă către penitenciar/arest .................... 267


Cuprins

XVII

Model nr. 3 – Proces-verbal de înştiinţare a familiei cu privire la reţinerea învinuitului/inculpatului........... 268 Model nr. 4 – Ordonanţă privind obligarea de a nu părăsi localitatea ......................................................... 269 Model nr. 5 – Adresă către poliţie pentru înştiinţare cu privire la luarea măsurii de obligarea de a nu părăsi localitatea/ţara ............................................................. 271 Model nr. 6 – Ordonanţă privind obligarea de a nu părăsi ţara ............................................................... 272 Model nr. 7 – Adresă către Serviciul public comunitar de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor ...................... 274 Model nr. 8 – Adresă către Inspectoratul naţional al poliţiei de frontieră...................................................... 274 Model nr. 9 – Referat cu propunere de luare a măsurii arestării preventive ...................................................... 275 Model nr. 10 – Adresă către instanţă ................................ 276 Model nr. 11 – Adresă pentru înlocuirea măsurii arestării preventive ...................................................... 277 Model nr. 12 – Adresă pentru revocarea măsurii arestării preventive ...................................................... 278 Model nr. 13 – Adresă cazier judiciar .............................. 279 Model nr. 14 – Adresă pentru prelungirea obligării de a nu părăsi localitatea ............................................. 280 Model nr. 15 – Adresă pentru prelungirea obligării de a nu părăsi ţara ....................................................... 281 Model nr. 16 – Referat cu propunere de prelungire a interdicţiei de a părăsi localitatea/ţara ...................... 282 Model nr. 17 – Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive (I) .............................................. 284 Model nr. 18 – Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive (II) ............................................. 286 Model nr. 19 – Ordonanţă de punere în libertate.............. 287 Model nr. 20 – Referat cu propunere de obligare de a nu părăsi localitatea/ţara ...................................... 288 Model nr. 21 – Referat cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi arestare preventivă .......... 289


XVIII

Ghid de cercetare penală

Capitolul V. Alte măsuri procesuale ................................... 290 Model nr. 1 – Ordonanţă de aplicare a sechestrului asigurător .................................................................... 290 Model nr. 2 – Ordonanţă de ridicare a sechestrului asigurător .................................................................... 291 Model nr. 3 – Proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător .................................................................... 292 Model nr. 4 – Adresă pentru punerea în executare a ordonanţei de aplicare a sechestrului asigurător ......... 294 Model nr. 5 – Adresă către societatea sechestrată ............ 295 Model nr. 51 – Referat cu propunere de dispunere a valorificării bunurilor mobile sechestrate I ................ 296 Model nr. 52 – Ordonanţă de valorificare a bunurilor mobile sechestrate I ................................................... 297 Model nr. 53 – Referat cu propunere de dispunere a valorificării bunurilor mobile sechestrate II ............... 298 Model nr. 54 – Referat cu propunere de dispunere a valorificării bunurilor mobile sechestrate III ............. 299 Model nr. 55 – Ordonanţă de valorificare a bunurilor mobile sechestrate II .................................................. 300 Model nr. 56 – Proces verbal de aducere la cunoştiinţa părţilor valorificarea bunurilor mobile sechestrate ..... 301 Model nr. 6 – Adresă către Judecătorie în vederea luării măsurii de siguranţă a internării medicale ......... 303 Model nr. 7 – Adresă cazier judiciar ................................ 305 Model nr. 8 – Referat cu propunere de luare a măsurii asigurătorii .................................................................. 306 Capitolul VI. Acte privind circulaţia lucrărilor................. 307 Model nr. 1 – Adresă către parchet pentru înaintare declaraţie apel/recurs .................................................. 307 Model nr. 2 – Adresă către instanţă pentru declarare apel/recurs ................................................................... 308 Model nr. 3 – Adresă către instanţă pentru înaintare dosar ............................................................................ 308 Model nr. 4 – Adresă de restituire dosar .......................... 309 Model nr. 5 – Dovadă de sesizare în legătură cu decesul ......309 Model nr. 6 – Adresă către Primărie – starea civilă ......... 310 Model nr. 7 – Adresă către penitenciar ............................ 310


Cuprins

XIX

Model nr. 8 – Adresă către penitenciar – deţinutul .... ..... 311 Model nr. 9 – Adresă către Administraţia Naţională a Penitenciarelor ......................................................... 311 Model nr. 10 – Adresă către Centrul militar..................... 312 Model nr. 11 – Adresă către primărie (pentru anchetă socială) .............................................. 313 Model nr. 12 – Adresă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului ................... 314 Model nr. 13 – Adresă către Oficiul Registrului Comerţului .................................................................. 315 Model nr. 14 – Adresă către Administraţia Naţională a Penitenciarelor ......................................................... 315 Model nr. 15 – Adresă către Primărie – pentru înregistrare deces ........................................................ 316 Model nr. 16 – Adresă către Serviciul de probaţiune ....... 317 Model nr. 17 – Adresă către petent .................................. 317 Model nr. 18 – Adresă către Serviciul public comunitar de evidenţă informatizată a persoanei ......................... 318 Model nr. 19 – Notă de îndrumări .................................... 319 Model nr. 20 – Adresă către Cazierul judiciar ................. 320 Model nr. 21 – Notă telefonică......................................... 321 Model nr. 22 – Adresă către parchet ................................ 321 Model nr. 23 – Adresă către petent .................................. 322 Model nr. 24 – Adresă către instanţă ................................ 322

Ghid de cercetare penala  

Autor: Dumitru Mirel, Ghid de cercetare penala, . Probele si mijloacele de proba

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you