Page 1

Cuprins Abrevieri.............................................................................. XIII Cuvânt-înainte ...................................................................... XV Titlul I. Istoricul evoluţiei reglementării şi raportul dintre dreptul naţional, dreptul Uniunii Europene şi dreptul internaţional ................................................................................ 1 Capitolul I. Istoricul evoluţiei reglementării timpului de muncă şi a timpului de odihnă ........................................... 2 Secţiunea 1. Perioada anterioară datei de 23 august 1944 ..... 2 Secţiunea a 2-a. Perioada cuprinsă între 23 august 1944 şi 22 decembrie 1989 .......................................................... 4 Secţiunea a 3-a. Perioada care a urmat datei de 22 decembrie 1989 – până în prezent ................................. 5 Capitolul II. Raportul dintre dreptul naţional şi dreptul Uniunii Europene şi raportul dintre dreptul naţional şi dreptul internaţional ........................................................... 10 Secţiunea 1. Contextul aderării României la Uniunea Europeană ......................................................................... 10 Secţiunea a 2-a. Aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene în dreptul intern ................................................ 11 2.1. Teoria monistă .......................................................... 12 2.2. Principiul aplicabilităţii directe a dreptului Uniunii Europene .......................................................... 13 2.3. Principiul priorităţii normelor dreptului Uniunii Europene........................................................................ 13 2.4. Aspecte privind armonizarea legislaţiei interne cu acquis-ul european .................................................... 14 Secţiunea a 3-a. Raportul dintre dreptul internaţional al muncii şi dreptul naţional ............................................. 16 Secţiunea a 4-a. Reglementarea timpului de muncă şi a timpului de odihnă la nivelul dreptului Uniunii Europene.............................................................. 19


VI

Timpul de muncă şi de odihnă

Titlul II. Timpul de muncă ......................................................... 23 Capitolul I. Noţiunea de durată a timpului de muncă ............... 24 Secţiunea 1. Noţiunea de durată a timpului de muncă în legislaţia internă ........................................................... 24 Secţiunea a 2-a. Noţiunea de durată a timpului de muncă în dreptul Uniunii Europene ............................................. 28 Secţiunea a 3-a. Noţiunea de durată a timpului de muncă în dreptul internaţional ..................................................... 30 Capitolul II. Durata timpului de muncă .................................... 32 Secţiunea 1. Timpul de muncă cu durată normală ............... 32 1.1. La nivelul Organizaţiei Internaţionale a Muncii....... 33 1.2. La nivelul legislaţiei interne ..................................... 35 Secţiunea a 2-a. Durata timpului de muncă pentru salariaţii cu fracţiune de normă ........................................ 38 2.1. La nivelul normelor dreptului intern ........................ 38 2.2. La nivelul legislaţiei europene.................................. 40 2.3. La nivelul legislaţiei internaţionale .......................... 41 Secţiunea a 3-a. Durata timpului de muncă pentru tinerii sub 18 ani ............................................................... 43 Secţiunea a 4-a. Timpul de muncă sub durata normală reglementat prin legi speciale ........................................... 45 4.1. Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub opt ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase ..................................................... 46 4.2. Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 870/2004 .................................................................. 49 4.3. O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă ...................................................... 52 4.4. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, modificată .................................. 52 Secţiunea a 5-a. Durata maximă legală a timpului de muncă........................................................................... 53 5.1. La nivelul dreptului intern ........................................ 53 5.2. Excepţii de la perioada de referinţă de 4 luni calendaristice prevăzută de art. 114 C.muncii ............... 56


Cuprins

VII

5.3. Interdicţia efectuării muncii suplimentare peste limita maximă prevăzută de lege .......................... 59 5.4. La nivelul Uniunii Europene .................................... 60 Capitolul III. Timpul de muncă peste durata normală. Munca suplimentară ............................................................... 65 Secţiunea 1. Reglementarea muncii suplimentare în dreptul intern ................................................................ 65 1.1. Noţiunea de muncă suplimentară ............................. 65 1.2. Modalităţi de prestare a muncii suplimentare........... 67 Secţiunea a 2-a. Interdicţii sau limitări privind prestarea de muncă suplimentară ..................................................... 75 Secţiunea a 3-a. Sancţiunea în cazul încălcării dispoziţiilor privind munca suplimentară ............................................. 77 Secţiunea a 4-a. Compensarea muncii suplimentare ............ 78 Secţiunea a 5-a. Reglementarea muncii suplimentare în dreptul Uniunii Europene ................................................. 88 Secţiunea a 6-a. Aspecte legate de reglementarea muncii suplimentare în alte state .................................................. 91 Capitolul IV. Repartizarea timpului de muncă ......................... 94 Secţiunea 1. Timpul de muncă în cadrul programului de lucru cu repartizare uniformă ....................................... 96 1.1. Repartizarea uniformă a timpului de muncă în cadrul programului uzual de lucru............................. 97 1.2. Repartizarea uniformă a timpului de muncă în cadrul programului individualizat de muncă ............. 98 Secţiunea a 2-a. Timpul de muncă în cadrul programului de lucru cu repartizare inegală ........................................ 101 Secţiunea a 3-a. Forme specifice de organizare a timpului de muncă ....................................................... 102 3.1. Munca în schimburi sau în ture .............................. 103 3.2. Tura continuă.......................................................... 104 3.3. Munca în turnus ...................................................... 106 3.4. Programul fracţionat ............................................... 107 Secţiunea a 4-a. Evidenţa orelor de muncă ........................ 108 Secţiunea a 5-a. Norma de muncă ...................................... 109 Capitolul V. Munca de noapte ................................................ 116 Secţiunea 1. Noţiunea de muncă de noapte ....................... 119 Secţiunea a 2-a. Noţiunea de salariat de noapte ................ 121


VIII

Timpul de muncă şi de odihnă

Secţiunea a 3-a. Noţiunea de muncă de noapte şi de salariat de noapte în legislaţiile altor state ................ 123 Secţiunea a 4-a. La nivelul legislaţiei internaţionale ......... 125 Secţiunea a 5-a. Durata normală a timpului de lucru pentru salariatul de noapte .............................................. 127 5.1. La nivelul dreptului intern ...................................... 127 5.2. La nivelul legislaţiei altor state............................... 130 Secţiunea a 6-a. Răspunderea angajatorului în cazul nerespectării dispoziţiilor privind munca de noapte ....... 131 Secţiunea a 7-a. Interdicţia sau limitarea muncii de noapte......................................................................... 132 7.1. Munca tinerilor ....................................................... 132 7.2. Munca femeilor ...................................................... 141 Secţiunea a 8-a. Obligaţiile angajatorului care utilizează muncă de noapte ............................................................. 156 8.1. La nivelul dreptului intern ...................................... 156 8.2. La nivelul dreptului Uniunii Europene ................... 158 8.3. La nivelul legislaţiei internaţionale ........................ 159 Secţiunea a 9-a. Drepturile suplimentare ale salariaţilor care prestează muncă de noapte...................................... 160 9.1. Compensarea salariaţilor de noapte printr-un program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte ........... 161 9.2. Compensarea salariaţilor de noapte printr-un spor de 25% din salariul de bază pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru........ 163 Titlul III. Timpul de odihnă ..................................................... 165 Capitolul I. Pauza de masă ..................................................... 168 Secţiunea 1. Reglementarea în dreptul intern .................... 168 Secţiunea a 2-a. Reglementarea în legislaţia altor state ..... 171 Secţiunea a 3-a. Dispoziţii ale dreptului Uniunii Europene privind pauza de masă .................................... 171 Capitolul II. Repausul zilnic ................................................... 173 Secţiunea 1. Reglementarea în dreptul intern .................... 173 Secţiunea a 2-a. Reglementarea prin legi speciale ............. 173


Cuprins

IX

Secţiunea a 3-a. Reglementarea în legislaţia altor state ..... 176 Secţiunea a 4-a. Dispoziţii ale dreptului Uniunii Europene privind repausul zilnic .................................... 177 Capitolul III. Repausul săptămânal ........................................ 178 Secţiunea 1. Reglementarea în dreptul intern .................... 178 Secţiunea a 2-a. Suspendarea repausului săptămânal ........ 182 Secţiunea a 3-a. Reglementarea în legislaţia altor state ..... 183 Secţiunea a 4-a. Dispoziţii ale dreptului Uniunii Europene ......................................................................... 185 Secţiunea a 5-a. Dispoziţiile internaţionale........................ 187 Capitolul IV. Sărbătorile legale .............................................. 191 Capitolul V. Concediul de odihnă .......................................... 195 Secţiunea 1. Dreptul la concediul de odihnă ...................... 195 1.1. Sediul materiei........................................................ 196 1.2. Caracteristicile dreptului la concediul de odihnă ... 196 1.3. Reglementarea în legislaţia Uniunii Europene ....... 199 1.4. Reglementarea la nivelul normelor de drept internaţional ................................................................. 200 Secţiunea a 2-a. Condiţiile privind dobândirea şi exercitarea dreptului la concediul de odihnă .................. 201 2.1. Dobândirea şi exercitarea dreptului la concediul de odihnă în legislaţia anterioară ................................. 204 2.2. Dobândirea şi exercitarea dreptului la concediul de odihnă în legislaţia altor state ................................. 206 Secţiunea a 3-a. Durata concediului de odihnă .................. 207 3.1. Durata concediului de odihnă în dreptul intern ...... 207 3.2. Articolul 140 alin. (4) C.muncii, aşa cum era reglementat înainte de adoptarea O.U.G. nr. 65/2005 . 209 3.3. Consecinţele abrogării art. 140 alin. (4) C.muncii . 211 3.4. Reglementarea europeană privind drepturile salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial .................................................. 213 3.5. Durata concediului de odihnă reglementată prin legi speciale.......................................................... 213 Secţiunea a 4-a. Concediul suplimentar de odihnă ............ 222 Secţiunea a 5-a. Programarea concediului de odihnă......... 224 5.1. Programarea concediului de odihnă în dreptul intern ............................................................... 224


X

Timpul de muncă şi de odihnă

5.2. Programarea concediului de odihnă în condiţiile legii speciale ................................................ 227 Secţiunea a 6-a. Efectuarea concediului de odihnă ............ 229 6.1. Reglementarea efectuării concediului de odihnă .... 229 6.2. Efectuarea concediului de odihnă reglementată prin legi speciale.......................................................... 231 Secţiunea a 7-a. Întreruperea concediului de odihnă ......... 233 7.1. Regimul juridic al întreruperii concediului de odihnă ..................................................................... 233 7.2. Întreruperea concediului de odihnă în condiţiile legii speciale ................................................................ 236 Secţiunea a 8-a. Indemnizaţia de concediu de odihnă........ 241 8.1. Indemnizaţia de concediu de odihnă reglementată de Codul muncii .......................................................... 241 8.2. Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 150 alin. (1) şi (2) C.muncii ...................................................................... 243 8.3. Plata indemnizaţiei de concediu ............................. 245 8.4. Indemnizaţia de concediu de odihnă reglementată prin legi speciale .................................... 246 8.5. Indemnizaţia de concediu de odihnă în legislaţia altor state ...................................................... 252 8.6. Restituirea indemnizaţiei pentru concediul de odihnă efectuat........................................................ 254 8.7. Restituirea indemnizaţiei de concediu reglementată prin legi speciale .................................... 259 Secţiunea a 9-a. Compensarea în bani a concediului de odihnă ........................................................................ 262 9.1. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat reglementată de Codul muncii ................... 262 9.2. Deciziile Curţii Constituţionale privind excepţiile de neconstituţionalitate care au avut ca obiect art. 146 alin. (4) C.muncii ........................................... 264 9.3. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în natură reglementată prin legi speciale .... 267 9.4. Natura juridică a compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat ................................ 271


Cuprins

XI

Secţiunea a 10-a. Concediul de odihnă în legislaţia altor state ........................................................................ 272 Capitolul VI. Alte zile libere cuvenite salariaţilor potrivit legislaţiei în vigoare ............................................................. 274 Secţiunea 1. Zilele libere cuvenite salariaţilor potrivit legislaţiei în vigoare ....................................................... 274 Secţiunea a 2-a. Zile libere cuvenite salariaţilor în baza unor acte normative speciale .............................. 276 Capitolul VII. Concediile fără plată ....................................... 279 Secţiunea 1. Concedii fără plată pentru rezolvarea unor probleme personale reglementate de Codul muncii ........ 280 Secţiunea a 2-a. Concedii fără plată reglementate prin legi speciale ............................................................. 282 Capitolul VIII. Concediile de formare profesională ............... 286 Secţiunea 1. Sediul materiei ............................................... 287 1.1. La nivelul legislaţiei interne ................................... 287 1.2. La nivelul legislaţiei internaţionale ........................ 287 Secţiunea a 2-a. Concediile de formare profesională fără plată ......................................................................... 289 2.1. Regimul juridic al concediului fără plată ............... 289 2.2. Durata concediului de formare profesională fără plată ...................................................................... 292 2.3. Concediile de formare profesională fără plată reglementate prin legi speciale .................................... 293 2.4. Concediile de formare profesională fără plată reglementate de legislaţiile altor state ......................... 297 Secţiunea a 3-a. Concediile de formare profesională plătite de angajator ......................................................... 298 3.1. Durata concediilor plătite pentru formare profesională ................................................................. 298 3.2. Condiţiile de formă şi de fond privind cererea de concediu plătit pentru formare profesională ........... 301 3.3. Indemnizaţia pentru concediul plătit pentru formare profesională.................................................... 302 3.4. Plata cursurilor sau stagiilor de formare profesională iniţiate de angajator................................. 302 3.5. Concediile de formare profesională cu plată reglementate prin legi speciale .................................... 306


XII

Timpul de muncă şi de odihnă

Titlul IV. Practica judiciară a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia timpului de muncă şi a timpului de odihnă ................................................................................. 311 Capitolul I. Munca duminicală ............................................... 312 Capitolul II. Munca de noapte a femeilor ............................... 316 Capitolul III. Munca suplimentară.......................................... 321 Capitolul IV. Dreptul salariaţilor la concediu......................... 329 Titlul V. Carta Socială Europeană revizuită. Practica Comitetului European de Drepturi Sociale ........... 335 Capitolul I. Dreptul la condiţii de muncă echitabile conform Cartei Sociale Europeană ...................................... 336 Secţiunea 1. Interpretarea art. 2 alin. (1) din Carta Socială Europeană revizuită ........................................... 336 Secţiunea a 2-a. Interpretarea art. 2 alin. (2) din Carta Socială Europeană revizuită ........................................... 339 Secţiunea a 3-a. Interpretarea art. 2 alin. (3) din Carta Socială Europeană revizuită ........................................... 340 Secţiunea a 4-a. Interpretarea art. 2 alin. (4) din Carta Socială Europeană revizuită ........................................... 341 Secţiunea a 5-a. Interpretarea art. 2 alin. (5) din Carta Socială Europeană revizuită ........................................... 343 Secţiunea a 6-a. Interpretarea art. 2 alin. (6) din Carta Socială Europeană revizuită ........................................... 344 Secţiunea a 7-a. Interpretarea art. 2 alin. (7) din Carta Socială Europeană revizuită ........................................... 345 Concluzii .................................................................................... 347 Bibliografie ................................................................................ 351 Index alfabetic ........................................................................... 357

Timpul de munca si de odihna in dreptul national si dreptul Uniunii Europene  

Timpul de munca si de odihna in dreptul national si dreptul Uniunii Europene

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you