Page 1

Cuprins Abrevieri................................................................................................................XIII Cuvânt-înainte ........................................................................................................XV PrefaĠă.................................................................................................................... XIX Capitolul I. Dileme úi principii.................................................................................. 1 SecĠiunea 1. Dileme asociate libertăĠii de apreciere în materia sancĠiunilor úi măsurilor comunitare .......................................................................................... 1 §1. Dilema apartenenĠei conceptuale. Cui aparĠine conceptul de „libertate de apreciere”: dreptului sau psihologiei?...................................... 1 §2. Dileme legate de scopul procesului penal (De la „Crime control” către „Due process”) .............................................................................................. 3 §3. Dileme legate de scopul pedepsei (De la pedeapsa ca „sursă de satisfacĠie pentru Stat” către pedeapsa ce restabileúte echilibrul „infractor – victimă – comunitate”)............................................................... 9 §4. Dileme legate de modalitatea de executare a pedepsei (De la întrebarea „What works?” către curentele „Nothing works” úi „Something works”).... 20 SecĠiunea a 2-a. Principii care guvernează libertatea de apreciere în materia sancĠiunilor úi măsurilor comunitare................................................................. 28 §1. Principiul legalităĠii .................................................................................... 30 §2. Principiul proporĠionalităĠii ........................................................................ 37 §3. Principiul individualizării ........................................................................... 42 §4. Principiul condiĠionării ............................................................................... 51 §5. Principiul determinării temporale ............................................................... 54 §6. Principiul garantării drepturilor úi libertăĠilor fundamentale ale omului .... 57 §7. Principiul consistenĠei interne úi externe .................................................... 71 §8. Principiul auto-determinării........................................................................ 75 §9. Principiul eficienĠei úi credibilităĠii............................................................. 80 §10. Principiul modelării pro-sociale................................................................ 85 Capitolul II. „ProbaĠiunea” ca implementare a sancĠiunilor úi măsurilor comunitare. „Serviciul de probaĠiune” ca autoritate de implementare ........ 88 SecĠiunea 1. „ProbaĠiunea” ca implementare a sancĠiunilor úi măsurilor comunitare ........................................................................................................ 88 §1. DefiniĠii legale ............................................................................................ 88 §2. DefiniĠia practică ........................................................................................ 90 §3. DefiniĠii operaĠionale .................................................................................. 92 SecĠiunea a 2-a. „Serviciul de probaĠiune” ca autoritate de implementare a sancĠiunilor úi măsurilor comunitare................................................................. 98 §1. Faza procedurilor pregătitoare (pre-trial stage) ......................................... 99 §2. Faza procedurilor decizionale (trial stage, pre-sentence stage) ............... 101 §3. Faza procedurilor de executare (enforcement stage) ................................ 102


VIII

Cuprins

SecĠiunea a 3-a. ParticipanĠii la înfăptuirea probaĠiunii ...................................... 104 §1. Autoritatea decizională ............................................................................. 104 §2. Autoritatea de implementare..................................................................... 108 §3. Comunitatea.............................................................................................. 109 SecĠiunea a 4-a. Cinci modele de asimilare a probaĠiunii în procedurile penale: Marea Britanie, Estonia, Cehia, Bulgaria úi România ................................... 111 §1. Marea Britanie .......................................................................................... 112 §2. Estonia ...................................................................................................... 132 §3. Cehia......................................................................................................... 140 §4. Bulgaria .................................................................................................... 149 §5. România.................................................................................................... 158 Capitolul III. DificultăĠi de asimilare a probaĠiunii în procedurile penale interne actuale úi modalităĠi de surmontare ................................................... 183 SecĠiunea 1. DificultăĠi de asimilare în procedurile pregătitoare (Faza de urmărire penală) ............................................................................... 183 §1. De la disponibilitatea scăzută a organelor de urmărire penală de a solicita referate de evaluare la asfixierea sistemului de probaĠiune, prin suprasolicitare ............................................................................................ 183 §2. Incertitudini legate de natura juridică a referatului de evaluare................ 186 §3. Incertitudini legate de rolul serviciului de probaĠiune în procedurile de ascultare, confruntare úi prezentare a materialului de urmărire penală, adresate minorilor....................................................................................... 193 §4. Incertitudini legate de rolul serviciului de probaĠiune în modalităĠile speciale de ascultare a părĠii vătămate, părĠii civile sau martorului.............. 194 §5. Insuficienta valorificare a rolului serviciului de probaĠiune în materia măsurilor procesuale preventive dispuse în faza de urmărire penală ......... 198 §6. Insuficienta implicare a serviciului de probaĠiune în simplificarea procedurilor penale (soluĠiile de netrimitere în judecată úi aranjamentele în afara instanĠei) ................................................................ 201 SecĠiunea a 2-a. DificultăĠi de asimilare în procedurile decizionale (Faza de judecată) ........................................................................................... 204 §1. DiscrepanĠe între valoarea juridică a referatului de evaluare întocmit pentru inculpatul minor úi cea a referatului de evaluare întocmit pentru inculpatul adult........................................................................................... 204 §2. Incertitudini legate de rolul serviciului de probaĠiune, citat sau informat, în procedurile speciale destinate minorilor (judecata úi arestarea preventivă) ............................................................... 206 SecĠiunea a 3-a. DificultăĠi de asimilare în procedurile de executare (Faza de executare) ......................................................................................... 208 §1. Este sau nu serviciul de probaĠiune autoritatea de implementare a sancĠiunilor úi măsurilor comunitare? Conflictul dintre legile organice úi legislaĠia specială.................................................................................... 208 §2. Cine stabileúte frecvenĠa întrevederilor pe durata termenului de încercare? Conflictul dintre libertatea de apreciere a autorităĠii decizionale úi a autorităĠii de implementare......................................................................... 213


Cuprins

IX

§3. Lipsa de finalitate juridică în favoarea persoanei, a evaluărilor periodice întocmite de serviciul de probaĠiune, pe durata supravegherii ................... 217 §4. Tratarea nediferenĠiată a transgresiunilor minore faĠă de transgresiunile semnificative ale măsurilor/obligaĠiilor de supraveghere........................... 221 §5. Dificultatea de punere în executare a unei hotărâri judecătoreúti lipsită de specificitate............................................................................................ 228 §6. Dificultatea de punere în executare a unei hotărâri judecătoreúti lipsită de continuitate, în cazul minorilor.............................................................. 236 §7. Dificultatea de punere în executare a unor hotărâri judecătoreúti, succesive sau concomitente, pronunĠate de instanĠe de judecată diferite, pentru aceeaúi persoană.............................................................................. 238 §8. Reglementarea deficitară a muncii în folosul comunităĠii ........................ 242 §9. Reglementarea deficitară a liberării condiĠionate ..................................... 246 Capitolul IV. Tabloul legal al sancĠiunilor úi măsurilor comunitare. Aparatul legal al libertăĠii de apreciere .......................................................... 251 SecĠiunea 1. Raportarea constructelor din dreptul intern la definiĠia europeană în materie ........................................................................................................ 251 SecĠiunea a 2-a. SancĠiuni úi măsuri comunitare în reglementarea actuală........ 259 §1. InstituĠii penale úi procedurale care satisfac definiĠia europeană în materie.................................................................................................... 259 A. Măsurile de siguranĠă cu caracter comunitar........................................ 259 B. Măsurile procesuale preventive cu caracter comunitar.......................... 263 C. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere............................... 269 D. Executarea pedepsei la locul de muncă, în varianta prevăzută de art. 868 alin. (3) C.pen....................................................................... 276 E. Măsura educativă a libertăĠii supravegheate, în varianta prevăzută de art. 103 alin. (3) C.pen. .................................................................... 279 F. Liberarea condiĠionată a minorilor......................................................... 281 G. Amânarea executării pedepsei (úi în subsidiar, amânarea executării măsurii educative a internării – în cazul minorilor)............................... 283 H. Întreruperea executării pedepsei (úi în subsidiar întreruperea executării măsurii educative a internării – în cazul minorilor) .............. 285 §2. InstituĠii penale úi procedurale cu aparenĠă de «sancĠiuni úi măsuri comunitare» ............................................................................................... 286 A. Suspendarea urmăririi penale úi suspendarea judecăĠii, pe motiv de boală gravă......................................................................... 287 B. Neînceperea urmăririi penale, încetarea urmăririi penale sau încetarea procesului penal, pe temeiul prevăzut de art. 10 lit. h) C.proc.pen. (a fost retrasă plângerea prealabilă ori părĠile s-au împăcat, în cazul infracĠiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părĠilor înlătură răspunderea penală) .................................................................. 287 C. Scoaterea de sub urmărire penală sau achitarea, pe temeiul prevăzut de articolul 10 lit. b1) C.proc.pen. (fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracĠiuni) .............. 289 D. Amenda penală...................................................................................... 289 E. Mustrarea ............................................................................................... 290


X

Cuprins F. Suspendarea condiĠionată a executării pedepsei închisorii .................... 290 G. Liberarea condiĠionată în cazul adulĠilor............................................... 291 H. Amnistia úi graĠierea.............................................................................. 293 I. Pedepsele complementare úi pedepsele accesorii ................................... 293 SecĠiunea a 3-a. SancĠiuni úi măsuri comunitare în reglementarea de perspectivă (în lumina Legii nr. 286/2009 privind noul Cod penal úi a Legii nr. 135/2010 privind noul Cod de procedură penală).......................................................... 295 A. Măsuri de siguranĠă cu caracter comunitar............................................ 295 B. Măsuri procesuale preventive cu caracter comunitar ............................ 297 C. RenunĠarea la urmărirea penală ............................................................. 301 D. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităĠii............................................................................. 307 E. Amânarea aplicării pedepsei.................................................................. 309 F. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ............................... 313 G. Liberarea condiĠionată........................................................................... 321 H. Măsurile educative neprivative de libertate........................................... 325 I. Schimbări în sens comunitar privind măsurile educative privative de libertate .................................................................................................. 330 J. Amânarea executării pedepselor privative de libertate – în cazul adulĠilor (úi în subsidiar, amânarea executării măsurilor privative de libertate – în cazul minorilor) ................................................................................. 332 K. Întreruperea executării pedepselor privative de libertate – în cazul adulĠilor (úi în subsidiar întreruperea executării măsurilor educative privative de libertate – în cazul minorilor) ............................................ 336 L. Pedeapsa complementară úi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi ......................................................................... 337 SecĠiunea a 4-a. Reorganizarea libertăĠii de apreciere a organului judiciar, în materia sancĠiunilor úi măsurilor comunitare, în perioada 2006-2010....... 341 §1. ObligaĠia de motivare/clarificare a actului dispoziĠional úi de atenĠionare a persoanei .......................................................................... 343 §2. Posibilitatea de modificare a controlului judiciar asociat unei sancĠiuni sau măsuri comunitare................................................................................ 352

Capitolul V. Oglinda psihologică a sancĠiunilor úi măsurilor comunitare. Aparatul psihologic al libertăĠii de apreciere ................................................. 365 SecĠiunea 1. BalanĠa dintre datorie úi tribut. OperaĠionalizarea conceptelor „aparat legal” úi „aparat psihologic”............................................................. 365 SecĠiunea a 2-a. SancĠiunile úi măsurile comunitare, prin prisma aparatului psihologic........................................................................................................ 371 §1. Rezultatele unui proiect de cercetare britanic în materie (1997-1998)........ 371 A. Contextul, obiectivele, participanĠii úi instrumentele cercetării ............ 371 B. Ipotezele de la care a pornit cercetarea.................................................. 376 C. Impactul proiectului asupra autorităĠii decizionale úi autorităĠii de implementare .................................................................................... 377 D. Concluzii cu privire la tabloul sancĠiunilor comunitare, prin prisma aparatului psihologic.............................................................................. 380


Cuprins

XI

§2. Rezultatele unui proiect de cercetare român în materie (2007-2008).......... 381 A. Contextul, obiectivele, participanĠii úi instrumentele cercetării ............ 381 B. Ipotezele de la care a pornit cercetarea.................................................. 383 C. Aprecieri ale organelor judiciare cu rol de „autoritate decizională”. Analiză comparativă internă (între judecători úi procurori). Analiză comparativă externă (între autoritatea decizională úi autoritatea de implementare: consilierii de probaĠiune)......................... 386 D. Aprecieri ale minorilor cu privire la sancĠiunile comunitare (asociate probaĠiunii) úi sancĠiunile custodiale (asociate detenĠiei). Analiza comparativă a „semnificaĠiei reale úi virtuale” a sancĠiunilor comunitare versus „semnificaĠia reală úi virtuală” a sancĠiunilor custodiale ............................................................................................... 407 E. Concluzii. Tabloul sancĠiunilor úi măsurilor comunitare, prin prisma aparatului psihologic .......................................................... 411 Grafice .................................................................................................................... 417 Anexe ...................................................................................................................... 437 Bibliografie ............................................................................................................. 457

Libertatea de apreciere a judecatorului Cuprins  
Libertatea de apreciere a judecatorului Cuprins  

Libertatea de apreciere a judecatorului in materia sanctiunilor si masurilor neprivative de libertate | Cu referiri la Noul Cod penal si Nou...

Advertisement