Page 1

Cuprins

XI

cuprins CUVÂNT-ÎNAINTE________________________________________ V ABREVIERI_____________________________________________ VII

Titlul I. Garanţiile personale____________________ 1 Capitolul I. Fideiusiunea_______________________________

1

Partea I. Comentarii___________________________________ 1

Secţiunea 1. Consideraţii generale_________________________ 1 Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii_______________________ 21 § 1. Raporturile dintre creditor şi fideiusor_______________ 21 § 2. Raporturile dintre debitor şi fideiusor________________ 26 § 3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori__________ 30 Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii_____________________ 31 § 1. Stingerea fideiusiunii prin intervenirea unuia dintre modurile generale de stingere a obligaţiilor_____________ 31 § 2. Stingerea fideiusiunii prin intervenirea unuia dintre modurile specifice de stingere a obligaţiei de fideiusiune____________________________________ 38

Partea a II-a. Reglementare şi jurisprudenţă_____________ 44 Art. 2.279. Tipurile de garanţii personale���������������� Art. 2.280. Noţiune��������������������������������� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.281. Fideiusiunea obligatorie�������������������� Art. 2.282. Forma fideiusiunii������������������������� Art. 2.283. Consimţământul debitorului principal��������� Art. 2.284. Beneficiarul fideiusiunii�������������������� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.285. Condiţiile pentru a deveni fideiusor����������� Art. 2.286. Substituirea fideiusiunii legale sau judiciare���� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.287. Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiusiunii������������������������������������ Art. 2.288. Obligaţia principală������������������������ Jurisprudenţă_________________________________________

44 44 44 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48


XII

Cuprins

Art. 2.289. Limitele fideiusiunii������������������������ Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.290. Întinderea fideiusiunii���������������������� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.291. Fideiusiunea parţială���������������������� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.292. Fideiusiunea asimilată��������������������� Art. 2.293. Obligaţia fideiusorului��������������������� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.294. Beneficiul de discuţiune�������������������� Art. 2.295. Invocarea beneficiului de discuţiune���������� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.296. Excepţiile invocate de fideiusor�������������� Art. 2.297. Pluralitatea de fideiusori������������������� Art. 2.298. Beneficiul de diviziune��������������������� Art. 2.299. Divizarea acţiunii de către creditor������������ Art. 2.300. Fideiusiunea solidară���������������������� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.301. Prorogarea termenului şi decăderea din termen�������������������������������������� Art. 2.302. Informarea fideiusorului�������������������� Art. 2.303. Renunţarea anticipată��������������������� Art. 2.304. Fideiusiunea dată unui fideiusor������������� Art. 2.305. Subrogarea fideiusorului������������������� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.306. Întinderea dreptului de regres��������������� Art. 2.307. Regresul contra debitorului incapabil��������� Art. 2.308. Regresul contra mai multor debitori principali��������������������������������������� Art. 2.309. Limitele regresului������������������������ Art. 2.310. Pierderea dreptului de regres���������������� Art. 2.311. Înştiinţarea fideiusorului.������������������� Jurisprudenţă_________________________________________ Art. 2.312. Regresul anticipat������������������������� Art. 2.313. Regresul contra celorlalţi fideiusori����������� Art. 2.314. Confuziunea����������������������������� Art. 2.315. Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului��� Art. 2.316. Liberarea fideiusorului pentru obligaţiile viitoare sau nedeterminate������������������������� Art. 2.317. Stingerea obligaţiei principale prin darea în plată�����������������������������������������

49 50 51 51 52 53 53 53 53 54 54 55 56 56 56 56 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 62 62 62 62


Cuprins

XIII

Art. 2.318. Urmărirea debitorului principal�������������� Art. 2.319. Decesul fideiusorului���������������������� Art. 2.320. Cazul special����������������������������� Jurisprudenţă_________________________________________

62 63 63 63

Capitolul II. Garanţiile autonome______________________

64

Partea I. Comentarii__________________________________ 64 Secţiunea 1. Consideraţii generale________________________ 64 Secţiunea a 2-a. Scrisoarea de garanţie____________________ 69 Secţiunea a 3-a. Scrisoarea de confort_____________________ 76

Partea a II-a. Reglementare şi jurisprudenţă_____________ 80

Art. 2.321. Scrisoarea de garanţie��������������������� 80 Art. 2.322. Scrisoarea de confort���������������������� 80 Jurisprudenţă_________________________________________ 81

Titlul II. Privilegiile şi garanţiile reale____________ 86 Capitolul I. Consideraţii generale _____________________

86

Partea I. Comentarii__________________________________ 86 Secţiunea 1. Garanţiile reale ____________________________ 86 Secţiunea a 2-a. Garanţia comună a creditorilor_____________ 89

Partea a II-a. Reglementare şi jurisprudenţă____________ 101 Art. 2.323. Domeniul de aplicare��������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.324. Garanţia comună a creditorilor������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.325. Limitarea drepturilor creditorului.����������� Art. 2.326. Egalitatea creditorilor��������������������� Art. 2.327. Cauzele de preferinţă��������������������� Art. 2.328. Preferinţa acordată statului���������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.329. Clauzele de insesizabilitate����������������� Art. 2.330. Strămutarea garanţiei��������������������� Art. 2.331. Procedura strămutării garanţiei������������� Art. 2.332. Opţiunea asigurătorului�������������������

101 102 103 103 105 105 106 106 106 107 107 107 108


XIV

Cuprins

Capitolul II. Privilegiile______________________________

109

Partea I. Comentarii_________________________________ 109 Partea a II-a. Reglementare şi jurisprudenţă____________ 120 Art. 2.333. Noţiune�������������������������������� Art. 2.334. Opozabilitatea privilegiilor����������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.335. Prioritatea creanţelor privilegiate faţă de celelalte creanţe������������������������������ Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.336. Rangul privilegiilor între ele���������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.337. Stingerea privilegiilor��������������������� Art. 2.338. Privilegiile generale���������������������� Art. 2.339. Privilegiile speciale����������������������� Art. 2.340. Stingerea privilegiului special��������������� Art. 2.341. Strămutarea privilegiului vânzătorului�������� Art. 2.342. Concursul cauzelor de preferinţă������������ Jurisprudenţă________________________________________

120 120 120

Capitolul III. Ipoteca________________________________

126

121 121 122 122 122 123 123 124 124 124 125

Partea I. Comentarii_________________________________ 126 Secţiunea 1. Consideraţii generale_______________________ § 1. Noţiune şi caractere juridice______________________ § 2. Operaţiunile asimilate___________________________ § 3. Clasificarea ipotecilor____________________________ Secţiunea a 2-a. Obiectul ipotecii________________________ Secţiunea a 3-a. Întinderea dreptului de ipotecă____________ Secţiunea a 4-a. Efectele ipotecii_________________________ § 1. Efectele ipotecii faţă de constituitorul ipotecii ________ § 2. Efectele ipotecii faţă de creditorul ipotecar__________ § 3. Efectele ipotecii faţă de terţi ______________________ Secţiunea a 5-a. Ipotecile convenţionale__________________ § 1. Calitatea de titular al dreptului ce urmează a fi ipotecat______________________________________ § 2. Capacitatea de a dispune de dreptul ipotecat________ § 3. Condiţii cu privire la obligaţiile garantate, bunul ipotecat şi la conţinutul contractului de ipotecă________ Secţiunea a 6-a. Ipoteca imobiliară______________________

126 126 130 133 134 138 141 141 147 151 154 154 156 157 162


Cuprins

§ 1. Constituirea ipotecii imobiliare____________________ 1.1. Forma contractului de ipotecă __________________ 1.2. Obiectul ipotecii imobiliare _____________________ 1.3. Înscrierea ipotecii în cartea funciară______________ § 2. Efectele specifice ipotecilor imobiliare. Clauzele de inalienabilitate________________________________ § 3. Ipotecile legale_________________________________ 3.1. Ipoteci legale reglementate de Codul civil__________ 3.2. Ipoteci legale prevăzute în legi speciale____________ Secţiunea a 7-a. Ipoteca mobiliară_______________________ § 1. Consideraţii generale privind regimul juridic general aplicabil ipotecilor mobiliare_________________ 1.1. Constituirea şi eficacitatea ipotecilor mobiliare _____ 1.2. Reguli particulare referitoare la părţile contractului de ipotecă mobiliară__________________ 1.3. Forma contractului de ipotecă___________________ 1.4. Particularităţi privind constituirea anumitor ipoteci mobiliare_______________________________ 1.5. Excepţii de la regula caracterului constitutiv de drepturi al contractului de ipotecă mobiliară_________ 1.6. Obiectul ipotecii______________________________ 1.7. Descrierea bunului ipotecat_____________________ 1.8. Extinderea ipotecii asupra produselor_____________ 1.9. Înstrăinarea bunului ipotecat ___________________ § 2. Efectele specifice ale ipotecilor mobiliare____________ § 3. Ipotecile asupra creanţelor_______________________ 3.1. Dispoziţii comune_____________________________ 3.2. Ipoteca asupra unei universalităţi de creanţe_______ 3.3. Publicitatea ipotecii asupra creanţelor____________ 3.4. Drepturile şi obligaţiile părţilor__________________ § 4. Perfectarea ipotecilor mobiliare___________________ § 5. Publicitatea ipotecilor mobiliare___________________ § 6. Înscrierea ipotecilor mobiliare_____________________ Secţiunea a 8-a. Concursul între creditorii ipotecari__________ § 1. Concursul ipotecilor mobiliare. Concursul dintre ipotecile (mobiliare) generale şi ipotecile speciale_______ § 2. Concursul ipotecilor imobiliare____________________ § 3. Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare______________________________________ § 4. Concursul dintre ipotecile înscrise şi gaj_____________ § 5. Ipotecile mobiliare privilegiate____________________

XV

162 163 165 172 176 177 178 182 184 184 184 187 189 192 195 197 214 215 216 218 230 230 234 235 238 244 246 249 255 255 258 259 260 261


XVI

Cuprins

§ 6. Ipoteca asupra conturilor________________________ 269 § 7. Cesiunea ipotecii şi cesiunea rangului ipotecii. Schimbarea rangului ipotecii________________________ 270 Secţiunea a 9-a. Stingerea şi radierea ipotecilor____________ 273

Partea a II-a. Reglementare şi jurisprudenţă____________ 278 Art. 2.343. Noţiune�������������������������������� Art. 2.344. Caracterele juridice����������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.345. Drepturile creditorului ipotecar������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.346. Opozabilitatea ipotecii�������������������� Art. 2.347. Operaţiunile asimilate�������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.348. Excepţiile������������������������������� Art. 2.349. Izvoarele ipotecii������������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.350. Obiectul ipotecii������������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.351. Bunurile inalienabile sau insesizabile��������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.352. Ipoteca nudei proprietăţi������������������ Art. 2.353. Ipoteca unei cote-părţi indivize������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.354. Întinderea creanţei ipotecare �������������� Art. 2.355. Extinderea ipotecii prin accesiune����������� Art. 2.356. Bunurile mobile accesorii unui imobil�������� Art. 2.357. Ipoteca asupra unei universalităţi de bunuri��� Art. 2.358. Cesiunea ipotecii������������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.359. Garanţiile asupra navelor şi aeronavelor������ Art. 2.360. Dreptul de urmărire al creditorului ipotecar____ Art. 2.361. Efectele ipotecii faţă de dobânditorul bunului�� Art. 2.362. Drepturile reale anterioare ale terţului dobânditor������������������������������������� Art. 2.363. Regresul dobânditorului care a plătit datoria�� Art. 2.364. Conservarea acţiunii personale������������� Art. 2.365. Dreptul de a ipoteca���������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.366. Constituitorul ipotecii.�������������������� Art. 2.367. Ipoteca unui drept anulabil sau condiţional����

278 278 278 280 280 281 281 281 283 283 283 284 285 285 285 285 285 286 286 286 286 287 287 287 289 289 289 290 290 290 290 290 292 292


Cuprins

Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.368. Ipoteca asupra unei universalităţi de bunuri��� Art. 2.369. Obligaţiile garantate���������������������� Art. 2.370. Obligaţiile viitoare sau eventuale������������ Art. 2.371. Garanţia constituită în avans��������������� Art. 2.372. Conţinutul contractului de ipotecă����������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.373. Drepturile constituitorului����������������� Art. 2.374. Îndatoririle celui care a constituit ipoteca����� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.375. Daunele-interese������������������������ Art. 2.376. Clauza de inalienabilitate������������������ Art. 2.377. Înscrierea în cartea funciară���������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.378. Forma contractului����������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.379. Obiectul ipotecii imobiliare���������������� Art. 2.380. Ipoteca asupra unei construcţii viitoare������� Art. 2.381. Înscrierea ipotecii������������������������ Art. 2.382. Extinderea ipotecii asupra amelioraţiunilor���� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.383. Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului�������������������������������������� Art. 2.384. Clauzele de inalienabilitate����������������� Art. 2.385. Antihreza������������������������������� Art. 2.386. Creanţele care beneficiază de ipotecă legală��� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.387. Constituirea şi eficacitatea ipotecii����������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.388. Forma contractului de ipotecă�������������� Art. 2.389. Obiectul ipotecii mobiliare����������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.390. Ipoteca instrumentelor financiare����������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.391. Descrierea bunului ipotecat���������������� Art. 2.392. Extinderea ipotecii asupra produselor�������� Art. 2.393. Înstrăinarea bunului ipotecat��������������� Art. 2.394. Dreptul de inspecţie���������������������� Art. 2.395. Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat�� Art. 2.396. Exigibilitatea anticipată������������������� Art. 2.397. Declaraţiile privitoare la ipotecă������������

XVII

293 293 293 293 294 294 295 297 297 297 298 298 298 299 299 299 299 300 300 300 300 300 301 301 301 302 303 304 305 305 306 307 307 308 308 309 309 310 310 311


XVIII

Cuprins

Art. 2.398. Obiectul ipotecii������������������������� Art. 2.399. Întinderea ipotecii asupra unei universalităţi de creanţe������������������������������������� Art. 2.400. Notificarea debitorului creanţei ipotecate����� Art. 2.401. Plata creanţei grevate de ipotecă������������ Art. 2.402. Ipoteca unei creanţe garantate cu ipotecă����� Art. 2.403. Acţiunile împotriva debitorului creanţei grevate���������������������������������������� Art. 2.404. Drepturile creditorului ipotecar������������� Art. 2.405. Imputarea sumelor percepute�������������� Art. 2.406. Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca���������������������������������������� Art. 2.407. Urmărirea sumelor neplătite��������������� Art. 2.408. Remiterea diferenţei���������������������� Art. 2.409. Ipotecile mobiliare perfecte���������������� Art. 2.410. Publicitatea ipotecii asupra conturilor�������� Art. 2.411. Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare�������������������������������������� Art. 2.412. Conservarea rangului ipotecii��������������� Art. 2.413. Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare�������������������������������������� Art. 2.414. Validitatea ipotecii����������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.415. Efectul înscrierii������������������������� Art. 2.416. Neconcordanţe între aviz şi contractul de ipotecă������������������������������������� Art. 2.417. Notificarea înscrierii���������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.418. Domiciliul părţilor������������������������ Art. 2.419. Obligaţia de radiere���������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.420. Concursul ipotecilor mobiliare�������������� Art. 2.421. Concursul ipotecilor imobiliare������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.422. Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare������������������������������ Art. 2.423. Concursul dintre ipotecile înscrise şi gaj������ Art. 2.424. Concursul dintre ipotecile generale şi ipotecile speciale�������������������������������� Art. 2.425. Ipotecile mobiliare privilegiate�������������� Art. 2.426. Ipoteca asupra conturilor������������������

312 312 312 312 313 313 313 313 313 313 313 314 314 314 315 315 315 315 317 317 317 317 318 319 319 319 320 320 320 320 320 320 321


Cuprins

XIX

Art. 2.427. Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului������� 321 Art. 2.428. Stingerea ipotecilor���������������������� 322 Jurisprudenţă________________________________________ 323

Capitolul IV. Executarea ipotecii______________________

326

Partea I. Comentarii_________________________________ 326 Secţiunea 1. Consideraţii generale_______________________ § 1. Domeniul de aplicare a dispoziţiilor privind executarea ipotecii_______________________________ § 2. Condiţiile executării ipotecilor mobiliare şi imobiliare. Aspecte comune________________________ § 3. Condiţii speciale privind executarea ipotecii mobiliare_______________________________________ § 4. Conservarea dreptului la acţiunea personală_________ § 5. Interdicţia pactului comisoriu_____________________ Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare______________ § 1. Consideraţii generale____________________________ 1.1. Domeniul de aplicare a procedurii speciale de executare a ipotecilor mobiliare_________________ 1.2. Drepturile creditorului în cadrul procedurii speciale de executare silită_______________________ § 2. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale_______________________________________ 2.1. Etapele desfăşurării procedurii de executare. Modalităţi de executare__________________________ 2.2. Deposedarea debitorului_______________________ 2.2.1. Preluarea bunului ipotecat. Consideraţii generale___________________________________ 2.2.2. Preluarea bunului de la o altă persoană decât constituitorul bunului____________________ 2.2.3. Preluarea bunului în cazul gajului şi al operaţiunilor asimilate ipotecilor_______________ 2.2.4. Domeniul de aplicare______________________ 2.2.5. Intrarea în posesia bunului prin mijloace proprii_____________________________________ 2.2.6. Intrarea în posesia bunului prin intermediul organelor de executare_______________________ 2.2.7. Obiectul deposedării______________________ 2.2.8. Urmărirea accesoriilor unui imobil___________ 2.2.9. Separarea accesoriilor unui imobil ___________

326 328 329 341 343 344 345 345 345 346 350 350 351 351 355 356 358 359 363 366 368 370


XX

Cuprins

2.2.10. Condiţiile preluării bunului prin mijloace proprii_____________________________________ 2.3. Vânzarea bunului mobil ipotecat_________________ 2.3.1. Regulile ce guvernează vânzarea bunului afectat garanţiei_____________________________ 2.3.2. Opoziţia la executare______________________ 2.3.3. Efectele vânzării bunului mobil______________ 2.3.4. Distribuirea sumelor de bani obţinute din vânzarea bunului _________________________ 2.4. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei_______ § 3. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative____ 3.1. Executarea ipotecii mobiliare asupra titlurilor reprezentative privind bunuri mobile_______________ 3.2. Executarea ipotecii mobiliare asupra titlurilor de valoare negociabile___________________________ § 4. Executarea ipotecii asupra creanţelor_______________ 4.1. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor______________ 4.2. Ipoteca asupra conturilor_______________________ § 5. Preluarea bunului în vederea administrării___________ § 6. Sancţiuni_____________________________________ Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare____________

371 374 375 384 389 395 396 400 400 402 404 404 407 408 411 415

Partea a II-a. Reglementare şi jurisprudenţă____________ 417 Art. 2.429. Executarea ipotecilor��������������������� Art. 2.430. Condiţiile executării���������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.431. Titlurile executorii������������������������ Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.432. Alte căi de realizare a creanţei�������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.433. Interdicţia pactului comisoriu��������������� Art. 2.434. Discuţiunea bunurilor mobile��������������� Art. 2.435. Drepturile creditorului�������������������� Art. 2.436. Urmărirea accesoriilor unui imobil����������� Art. 2.437. Separarea accesoriilor unui imobil����������� Art. 2.438. Dreptul de a prelua bunurile��������������� Art. 2.439. Preluarea bunului������������������������ Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.440. Preluarea bunului prin mijloace proprii������� Art. 2.441. Remiterea bunului ipotecat���������������� Art. 2.442. Preluarea silită a bunului������������������

417 417 417 419 419 420 421 421 421 421 422 422 422 422 422 423 423 424


Cuprins

Art. 2.443. Obligaţiile executorului judecătoresc��������� Art. 2.444. Drepturile şi obligaţiile creditorului���������� Art. 2.445. Vânzarea bunurilor ipotecate��������������� Art. 2.446. Vânzarea comercial rezonabilă�������������� Art. 2.447. Vânzarea bunului aflat în posesia debitorului�� Art. 2.448. Cumpărarea de către creditor�������������� Art. 2.449. Notificarea vânzării����������������������� Art. 2.450. Destinatarii notificării��������������������� Art. 2.451. Conţinutul notificării���������������������� Art. 2.452. Opoziţia la executare��������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.453. Plata creanţei ipotecare������������������� Art. 2.454. Preferinţa la executare�������������������� Art. 2.455. Dobândirea lucrului de către cumpărător����� Art. 2.456. Obligaţia personală a debitorului������������ Art. 2.457. Vânzarea bunului care nu aparţine debitorului������������������������������������� Art. 2.458. Locaţiunea bunului după vânzare����������� Art. 2.459. Distribuirea sumelor realizate�������������� Art. 2.460. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei��������������������������������������� Art. 2.461. Notificarea ofertei de preluare în contul creanţei��������������������������������������� Art. 2.462. Opunerea la preluarea în contul creanţei����� Art. 2.463. Efectele preluării în contul creanţei���������� Art. 2.464. Ipoteca asupra titlurilor reprezentative������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.465. Ipoteca asupra creanţelor.����������������� Art. 2.466. Ipoteca asupra conturilor������������������ Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.467. Conduita creditorului��������������������� Art. 2.468. Condiţiile������������������������������� Art. 2.469. Administratorul�������������������������� Art. 2.470. Obligaţiile administratorului���������������� Art. 2.471. Conservarea drepturilor locatarului���������� Art. 2.472. Încetarea administrării�������������������� Art. 2.473. Obligaţiile creditorului la încetarea administrării����������������������������������� Art. 2.474. Încălcarea regulilor privitoare la preluarea bunului���������������������������������������

XXI

424 425 425 426 426 426 427 427 428 428 429 431 431 431 432 432 432 432 433 434 434 434 434 435 435 436 436 437 437 437 438 438 438 438 438


XXII

Cuprins

Art. 2.475. Încălcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii���������������������������������������� Art. 2.476. Stabilirea valorii bunului������������������� Art. 2.477. Încălcarea regulilor privitoare la distribuirea preţului��������������������������������������� Art. 2.478. Discuţiunea bunurilor ipotecate������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.479. Regulile aplicabile������������������������

439 440 440 440

Capitolul V. Gajul___________________________________

441

439 439

Partea I. Comentarii_________________________________ 441 Secţiunea 1. Consideraţii generale_______________________ Secţiunea a 2-a. Delimitarea gajului de alte garanţii şi operaţiuni juridice________________________________ Secţiunea a 3-a. Caracterele gajului______________________ Secţiunea a 4-a. Contractul de gaj _______________________ Secţiunea a 5-a. Publicitatea, ordinea de prioritate, executarea şi stingerea gajului______________________

441 446 447 449 459

Partea a II-a. Reglementare şi jurisprudenţă____________ 464 Art. 2.480. Obiectul gajului�������������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.481. Constituirea gajului����������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.482. Publicitatea gajului����������������������� Art. 2.483. Deţinerea bunului de către creditor���������� Art. 2.484. Deţinerea prin intermediul unui terţ��������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.485. Conservarea gajului���������������������� Art. 2.486. Restituirea bunului către creditor����������� Art. 2.487. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist����� Art. 2.488. Fructele bunului gajat��������������������� Art. 2.489. Răscumpărarea titlurilor participative.������� Art. 2.490. Pieirea bunului�������������������������� Art. 2.491. Cheltuielile de conservare����������������� Art. 2.492. Restituirea bunului către debitor������������ Art. 2.493. Indivizibilitatea gajului�������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.494. Aplicarea regulilor privitoare la ipotecă������� Jurisprudenţă________________________________________

464 464 465 465 466 467 467 467 468 468 468 468 469 469 469 469 470 470 470 470


Cuprins

Capitolul VI. Dreptul de retenţie_____________________

XXIII

472

Partea I. Comentarii_________________________________ 472 Secţiunea 1. Consideraţii generale_______________________ Secţiunea a 2-a. Condiţii pentru invocarea dreptului de retenţie________________________________________ Secţiunea a 3-a. Natură juridică. Caractere________________ Secţiunea a 4-a. Stingerea dreptului de retenţie____________

472 474 476 480

Partea a II-a. Reglementare şi jurisprudenţă____________ 482 Art. 2.495. Noţiune�������������������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.496. Excepţii�������������������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.497. Îndatoririle celui care exercită dreptul de retenţie������������������������������������� Jurisprudenţă________________________________________ Art. 2.498. Opozabilitatea dreptului de retenţie��������� Art. 2.499. Stingerea dreptului de retenţie������������� Jurisprudenţă________________________________________

482 483 485 486 486 486 486 486 487

Bibliografie________________________________________ 489 Index_______________________________________________ 497

Comentariile Codului civil | Garantiile personale | Privilegiile si garantiile reale CUPRINS  

Comentariile Codului civil | Garantiile personale | Privilegiile si garantiile reale

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you