Page 1

Compromís 9 d'Octubre

dels Tècnics i Tècniques d’Animació Sociocultural del País Valencià


Antecedents i trajectòria de l’associació TOTTASOC A finals del mes de gener de 2004, el centre d’ensenyament IES Jordi de Sant Jordi de València va organitzar unes jornades sobre la figura del tècnic/de la tècnica en animació sociocultural. Aquesta trobada va servir per a connectar un grup de persones amb interessos i inquietuds comunes, i que consideraren imprescindible la creació d’una organització per a la defensa professional del cicle formatiu de Tasoc. D’aquesta manera es convoca una trobada futura amb l’objectiu de constituir una associació de caràcter professional. El dia nou de febrer d’aquell mateix any l’assemblea va tenir lloc amb l’assistència de més de trenta persones, entre d’altres, d’alguns membres de l’extinta Tottasoc, associació fundada alguns any enrere amb l’objectiu de donar a conèixer la figura professional del i de la Tasoc. Entre les decisions més importants va estar la de realitzar les gestions i tramitacions necessàries per a rellançar aquella iniciativa. I és així com de nou es constitueix una organització associativa amb la finalitat de crear un punt d’encontre per als titulats i les titulades en Tasoc, difondre la filosofia i principis de l’animació sociocultural, desenvolupar accions per a la dinamització sociocultural que promoguen una participació activa de les persones i sobretot potenciar la figura professional per a millorar la promoció laboral del i de les professionals. L’associació comença a donar els seus primers passos funcionant de manera assembleària, reunint-se al menys dues vegades per mes amb l’objectiu de confeccionar un projecte d’associació estable i participatiu. És per això que s’inicien les primeres accions: participació en encontres a nivell nacional com ara “Anima 2004” en Santander i al Congrés Internacional sobre la Formació dels Gestors y Tècnics de Cultura organitzat per la Diputació Provincial de València; dinamització del Fòrum permanent per la Mobilitat Sostenible de València, assumint la coordinació del mateix; o la iniciació dels primers contactes amb els centres de formació professional on s’impartia el cicle formatiu d’animació sociocultural.


9 d'Octubre En aquest moment l’entitat inicia el seu treball a través de comissions de participació tant permanents com temporals, entre les que podíem trobar les de formació, acció social, documentació, cooperació, etc. i d’algunes temporals com la constituïda amb la intenció d’organitzar unes jornades formatives per a presentar l’associació recentment constituïda i per a commemorar el desè aniversari del cicle Tasoc a l’IES Jordi de Sant Jordi de València. Aquest encontre, anomenat “Jornasoc” es va celebrar al juny de 2005 i va ser un dels majors projectes i esforços col·lectius de l’organització. A partir d’aquesta primera gran convocatòria, l’entitat inicia un contacte habitual amb altres organitzacions de caràcter local per a la engegada d’activitats puntuals, com associacions del barri de Patraix de València, la fundació CEIM o la Mesa per la Mobilitat Sostenible, a més de seguir amb les activitats habituals i les reunions assembleàries periòdiques. A més a més, Tottasoc s’encarrega de dur a terme un procés d’anàlisi de la realitat laboral del i de la Tasoc en la Comunitat Valencia, treball d’investigació que encara que definitivament no veu la llum pública, dedica un gran esforç en favor del contacte i la relació entre els i les professionals. Però com molts dels moviments associatius de voluntariat, sofreix una crisi en la participació i comença poc a poc a disminuir la seua activitat, per a acabar mantenint de manera residual algunes reunions a les que assisteixen molt pocs membres, i sobretot conservant la comunicació a través d’Internet amb la publicació d’ofertes de treball i el contacte amb els centres d’ensenyament que imparteixen el cicle formatiu. I d’aquesta manera la llum va poc a poc apagant-se. Però Tottasoc no només seran aquells que la fundaren, o els que la rellançaren al 2004, Tottasoc també representa l’afany de tots els tècnics i totes les tècniques per la defensa de la seua activitat professional, una elecció que els i les acompanyarà al llarg de la vida.


Justificació de la redacció del present document L’actual situació del mercat laboral i l’impuls cada vegada més agressiu de la competitivitat professional, fa clarament necessari la potenciació de moviments associatius de caràcter professional. Aquestes organitzacions, de manera formal o informal, tenen la missió fonamental de treballar cooperativament per la defensa i la promoció dels interessos professionals i de la pràctica laboral dels seus associats i associades. Aquesta promoció passa quasi obligatòriament per la potenciació de la formació continua, la protecció de les condicions laborals dels seus associats i les seues associades a través de la informació i de la interlocució, i el foment de la interrelació entre els associats i les associades. Els i les professionals de l’animació sociocultural no són aliens a aquesta realitat, i comparteixen amb la resta de treballadors i treballadores les mateixes dificultats a més d’aquelles que són específiques del sector.


Però encara que aquestos moments estan plens de dificultats per a tots i totes, els i les Tasoc tenen una oportunitat única en les seues mans. Per desgràcia, la actual situació socioeconòmica ha pronunciat de manera més evident si cap les bretxes socioculturals d’alguns col·lectius, i a més ha fet brollar de nou la necessitat d’establir mecanismes de participació efectiva en la societat per tal de fer-los protagonistes del seu propí destí. Entre altres, aquestes realitats fan que els tècnics i les tècniques en Animació Sociocultural siguen cada vegada més necessaris, i la seua llavor més demandada. És per això que és ineludible la configuració d’una organització constituïda per a la promoció i defensa de la figura professional, que de manera estable i continuada pose en marxa els projectes i serveis necessaris per aconseguir els objectius que s’estipulen al efecte,


i per tot açò, nosaltres, els i les TASOC del País Valencià, assumim els següents nou compromisos associatius:


ens comprometem a 1. consensuar les modificacions estatutàries necessàries per a ampliar les capacitats associatives i incloure funcions d'interlocució i defensa dels interessos professionals col·lectius.

2. definir un projecte associatiu basat en l'orientació cap a l'associat o associada, gestionant els serveis i programes necessaris per al foment d'una participació efectiva.

3. establir la promoció de la formació continuada con a objectiu primordial per a una major professionalització dels tècnics i les tècniques.

4. contribuir a la reflexió al voltant de la teorització i la pràctica dels conceptes relacionats amb l'animació sociocultural.

5. definir una estructura administrativa per a millorar la organització formal de l'associació. 6. mantenir una relació fluida i cooperativa amb els centres d'ensenyament secundari, universitats i organitzacions de formació per a l'ocupació on s'imparteixen matèries relacionades amb l'animació sociocultural.

7. dissenyar i engegar els canals de comunicació necessaris per a donar a conèixer de manera efectiva l'associació i les seues finalitats.

8. recolzar les relacions laboral dels tècnics i les tècniques a través de l'actualització permanent de la informació laboral dels diferents sectors implicats i el seguiment de la implantació laboral dels professionals de l'animació sociocultural.

9. fomentar l'intercanvi i la cooperació amb les entitats públiques i privades vinculades i/o interessades per les finalitats de l'associació.


Per a adherir-te al Compromís o per a més informació envia un correu a tottasoc@gmail.com Gràcies

Compromís 9 d'octubre dels i de les Tasoc  

Document que reflecteix 9 compromisos que els i les Tasoc del País Valencià assumeixen per a rellançar i millorar una iniciativa associativa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you