Page 1

April 2012

Kapitel 10 (prøvebekendtgørelsen) Klager i forbindelse med prøver § 41. Klager over forhold ved folkeskolens afsluttende prøver indgives af eleven eller forældremyndighedens indehaver til skolens leder. Klagen kan vedrøre prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner, og bedømmelsen af prøven. Stk. 2. Skolens leder træffer afgørelse om, hvorvidt klagen skal fremmes eller afvises som åbenbart grundløs. Afvisning af en klage skal være skriftlig og begrundet. Fremmes klagen, forelægger skolens leder klagen for eksaminator og censor eller ved skriftlige prøver for faglærer og censor eller de to censorer med anmodning om en udtalelse. Stk. 3. Skolens leder kan træffe afgørelse om 1) tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) af prøven, 2) tilbud om en ny prøve (omprøve), eller 3) at klageren ikke gives medhold. Stk. 4. Skolens leder kan kun træffe afgørelse om ombedømmelse og omprøve, når der foreligger omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen. Stk. 5. Ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter. Stk. 6. Hvis klagen resulterer i en ændret karakter, og hvis afgangsbevis er udstedt, skal skolens leder sørge for, at beviset inddrages, og at der udstedes et nyt.

__________________________________________________________________________________ Rødegårdsvej 164, 5230 Odense M Tlf.: 6375 13 00 / mail: ejerslykkeskolen.buf@odense.dk

Klagevejledning  
Klagevejledning  

Kapitel 10 (prøvebekendtgørelsen) __________________________________________________________________________________ Rødegårdsvej 164, 5230...