__MAIN_TEXT__

Page 1

Uusi EU-asetus 2016/425


TAUSTAA EU-direktivi 89/686/ETY on ollut käytössä yli 20 vuotta (voimaan 30.6.1995). Se oli ensimmäisiä niin sanottuja uuden lähestymistavan direktiivejä, joiden ansiosta yritykset hyötyvät ”vaatimustenmukaisuusolettamasta”, kun vaatimukset asetetaan EU:n lainsäädännöllä ja koko EU:ssa sovelletaan yhdenmukaisia standardeja. Direktiivissä määritellään ”olennaiset vaatimukset”, jotka henkilönsuojainten on täytettävä tuotannon aikana ja ennen markkinoille saattamista. Direktiivin tavoitteena on varmistaa henkilönsuojainten vapaa liikkuvuus jäsenvaltioissa. Direktiivissä määritellään henkilönsuojainten olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Vakavimmilta riskeiltä suojaavien henkilönsuojainten on oltava ”ilmoitettujen laitosten” hyväksymiä. Ilmoitetut laitokset ovat jäsenvaltioiden nimittämiä laitoksia, jotka tekevät EY-tyyppitarkastuksia ja valvovat laadunvalvontajärjestelmiä.


MUUTOKSEN TARKOITUS Direktiivi on ollut onnistunut, mutta markkinoilla olevat uudet tekniikat ja materiaalit edellyttivät säädöksen parantamista. Tavoitteena on suojella paremmin henkilönsuojainten käyttäjien terveyttä ja turvallisuutta ja varmistaa yritysten välinen rehellinen kilpailu. Uusi asetus (EU) 2016/425 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 31.3.2016. Asetusta sovelletaan 21.4.2018 alkaen, lukuun ottamatta arviointilaitoksia, joiden osalta asetusta sovelletaan 21.10.2016 alkaen. Muutoksen myötä direktiivi muuttuu asetukseksi. Direktiivissä asetetaan tiettyjä tavoitteita, jotka jokaisen jäsenvaltion on saavutettava. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Asetus taas on säädös, joka on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen laki kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti ilman saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.


UUSI HENKILÖNSUOJAINASETUS (EU) 2016/425 EJENDALSILLA Ejendals suhtautuu myönteisesti uuteen asetukseen ja sen tarjoamaan mahdollisuuteen parantaa entisestään tuotteita. Tuotteen uudelleensertifioinnin yhteydessä tuotteen pitää täyttää uusimman standardin vaatimukset. Jalkineita koskevia standardeja ei ole viime aikoina päivitetty, joten kaikki Jalas®-kengät täyttävät sovellettavien standardien uusimman version vaatimukset. Käsineitä koskevat kaksi standardia on päivitetty: EN 388 (mekaaniset riskit) ja EN 374 (kemialliset ja mikro-organismeja koskevat riskit). Kaikki Ejendalsin standardien EN 388 ja EN 374 mukaisesti sertifioidut käsineet testataan uudelleen, jotta ne täyttävät standardien uusimpien versioiden vaatimukset. Tämä voi aiheuttaa eroja suoritustasoissa ja merkinnöissä johtuen eri testausmenetelmistä. Ejendals valmistelee uudelleensertifiointia, ja uusia EU-tyyppitarkastustodistuksia¹ voidaan antaa 21.4.2018 alkaen. Kaikkien markkinoille saatettavien käsineiden on täytettävä uuden asetuksen vaatimukset 21.4.2019 alkaen. Markkinoille saattaminen tapahtuu sinä hetkenä, kun tuote ensimmäisen kerran asetetaan saataville Euroopan unionin markkinoilla. Valmistajat tai maahantuojat ovat ainoat talouden toimijat, jotka voivat saattaa tuotteita markkinoille. Asettamisella saataville markkinoilla tarkoitetaan tuotteen toimittamista EU:n markkinoille jakelua, kulutusta tai käyttöä varten. Jakelijat voivat asettaa tuotteita saataville markkinoilla ilman aikarajaa. Siirtymäaika on 21.4.2018–21.4.2019. Siirtymäaikana varastolta voi varastotasoista riippuen lähteä sekä vanhoilla että uusilla merkinnöillä varustettuja tuotteita. ¹ EY-tyyppitarkastus – direktiivi 89/686/ETY EU-tyyppitarkastus – asetus 2016/425


Ei ole ollut täysin selvää, mitä päivämäärä 21.4.2023 tarkoittaa. Euroopan komissio on julkaissut asiakirjan tilanteen selkeyttämiseksi: henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu asetus (EU) 2016/425 - siirtymäsäännöksiä koskevan 47 artikla tulkintaa koskevat ohjeet. Tässä asiakirjassa EU komissio toteaa, että uuden henkilönsuojainasetuksen astuttua voimaan (21.4.2019) henkilösuojaimia, joilla on direktiivin mukainen EY-sertifikaatti, saa saattaa markkinoille 21.4.2023 saakka, edellyttäen, että niiden designiin/valmistukseen ei ole tullut mitään muutoksia, tai että niitä koskeva eurooppalainen standardi ei ole muuttunut. Tämä tarkoittaa, että valmistaja voi tehdä vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen, joka perustuu olemassa oleville EY-tyypin sertifikaateille vuoteen 2023 saakka, jos tuotetta ei ole muutettu viimeisimmän sertifioinnin jälkeen ja ne on testattu viimeisimpien eurooppalaisten standardien mukaisesti. Päivämäärä 21.4.2023 viittaa ainoastaan EY-tyypin sertifiointiin. Tuotteita, jotka ovat jo toimitusketjussa ja on näin ollen laillisesti saatettu markkinoille ennen 21.4.2019, voidaan myydä/toimittaa ikuisesti.


UUDEN ASETUKSEN TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET OVAT: •

Laajempi soveltamisala kattaa nyt esimerkiksi myös yksityiseen käyttöön tarkoitetut kuumuudelta suojaavat henkilönsuojaimet (patalaput).

Yksityiseen käyttöön tarkoitetut vaatteet, joissa on heijastavia tai fluoresoivia osia, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

Riskiluokat I, II ja III on määritelty.

Ei suojain-esimerkkejä, riskiluokat on määritelty vain riskin mukaan.

Jotkin suojaimet siirtyvät toiseen riskiluokkaan. Esimerkiksi moottorisahakäsineet siirtyvät luokasta II luokkaan III.

Asetusta sovelletaan myös etämyyntiin (verkkokauppa)

EU-tyyppitarkastustodistusten voimassaoloaika rajattu viiteen vuoteen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus kaikilla tarvittavilla kielillä joko henkilönsuojaimessa tai verkkolinkin kautta.

Jotkin uuden asetuksen velvollisuudet on laajennettu koskemaan valmistajien lisäksi myös maahantuojia ja jakelijoita. Kaikkien toimitusketjun tahojen (valmistajien, jakelijoiden, maahantuojien, valtuutettujen edustajien) on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että henkilönsuojain täyttää asetuksen vaatimukset.


VALMISTAJIEN VELVOLLISUUDET •

Varmistaa, että henkilönsuojain täyttää kaikki olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (liite II)

Varmistaa, että tekniset asiakirjat ovat saatavilla, tarkistaa vaatimustenmukaisuus, kiinnittää CE-merkintä ja laatia EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Säilyttää tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun henkilönsuojain on saatettu markkinoille

Varmistaa, että käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia, suorittaa tarvittaessa näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille henkilönsuojaimille, pitää kirjaa valituksista ja tiedottaa jakelijoille tällaisesta valvonnasta

Varmistaa, että henkilönsuojaimiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Ilmoittaa henkilönsuojaimessa nimensä ja postiosoitteensa

Varmistaa, että henkilönsuojaimen mukana on käyttöohjeet

Toimittaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilönsuojaimen mukana tai sisällytettävä käyttöohjeisiin internet-osoite, jossa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla

Toteuttaa kaikki korjaavat toimenpiteet, jos henkilönsuojain ei ole asetuksen vaatimusten mukainen ja tiedottaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, mikäli henkilönsuojain aiheuttaa riskin

Tehdä viranomaisen kanssa yhteistyötä tämän helposti ymmärtämällä kielellä.


JAKELIJOIDEN VELVOLLISUUDET Kaikilla toimitusketjussa mukana olevilla talouden toimijoilla on nyt suurempi rooli henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Jakelijan pitää varmistaa, että varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna henkilönsuojaimen vaatimustenmukaisuutta liitteessä II vahvistettujen sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten suhteen. Jakelijan pitää: •

varmistaa, että henkilönsuojaimessa on CE-merkintä

varmistaa, että käyttöohjeet ovat saatavilla vaaditulla kielellä/ vaadituilla kielillä

varmistaa, että henkilönsuojaimessa on tunnistemerkintä

varmistaa, että henkilönsuojaimessa on yhteystiedot ja postiosoite

huomatessaan, että henkilönsuojain ei ole asetuksen vaatimusten mukainen, ryhtyä kaikkiin toimiin henkilönsuojaimen saattamiseksi sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, esimerkiksi palautusmenettelyllä tai markkinoilta poistamisella

antaa kansallisen viranomaisen pyynnöstä kaikki tarvittavat asiakirjat vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi kyseiselle viranomaiselle

tiedottaa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle vaatimustenvastaisuudesta, mikäli henkilönsuojain aiheuttaa riskin


MUUTTUUKO MIKÄÄN KÄYTTÄJÄN TAI TYÖNANTAJAN KANNALTA? Ei oikeastaan. Työnantajien työterveyttä ja -turvallisuutta ja henkilönsuojainten käyttöä koskevat velvollisuudet eivät muutu, koska ne kuuluvat henkilönsuojainten käytöstä annetun direktiivin 89/656 soveltamisalaan. Direktiivissä 89/656/ETY säädetään työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Jäsenvaltioissa voi olla lisäksi muita työnantajaa koskevia lisävaatimuksia. Direktiivissä 89/686/ETY säädettyihin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin ei liity ongelmia eikä niitä ole muutettu (merkittävästi), joten direktiivin 89/686/ETY mukaisesti sertifioituja henkilönsuojaimia voidaan käyttää edelleen ilman riskejä.


RYHMÄT Henkilönsuojainryhmä

Toiminta

Vanha henkilönsuojaindirektiivi 89/686/ETY

Uusi henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Kategoria I Vähäiset riskit

Tuotteen saattaminen markkinoille

Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Moduuli A (liite IV) Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kategoria II Muut riskit

Alustava tuotehyväksyntä

10 artikla EY-tyyppitarkastus

Moduuli B (liite V) EU-tyyppitarkastus

Kategoria III Vakavat riskit

Alustava tuotehyväksyntä

10 artikla EY-tyyppitarkastus

Moduuli B (liite V) EU-tyyppitarkastus

Kategoria III Vakavat riskit

Jatkuva valvonta testaamalla tai tuotannonvalvonnalla

11A artikla tai 11B artikla

Moduuli C2 (liite VII) tai Moduuli D (liite VIII)

Kategoria I – Vähäiset riskit Tämän luokan henkilönsuojaimet on suunniteltu suojamaan käyttäjiä vähäisiltä riskeiltä, joita ovat esimerkiksi •

pinnallinen mekaaninen vaurio

kosketus veden tai heikkotehoisen puhdistusaineen kanssa

kosketus enintään 50 °C kuumien pintojen kanssa

auringolle altistumisesta silmille aiheutuva vaurio (muu kuin auringon tarkkailun aikainen)

muut kuin äärimmäiset ilmasto-olot.

Kategoria II – Muut riskit Luokka II sisältää muut kuin luokissa I ja III luetellut riskit. Kategoria III – Vakavat riskit Luokka III sisältää ainoastaan sellaiset riskit, joilla voi olla hyvin vakavia seurauksia, kuten kuolema tai peruuttamaton terveyshaitta, ja jotka liittyvät seuraaviin:


aineet ja seokset, jotka ovat vaarallisia terveydelle

vähähappiset ympäristöt

haitalliset biologiset tekijät

ionisoiva säteily

korkeat lämpötilat, joiden vaikutukset ovat verrattavissa vähintään 100 °C:n ilman lämpötilan vaikutuksiin

ympäristön matalat lämpötilat, joiden vaikutukset ovat verrattavissa vähintään -50 °C:n ilman lämpötilan vaikutuksiin

putoaminen korkealta

sähköisku ja jännitetyö

hukkuminen

käsikäyttöisten moottorisahojen viillot

korkeapainesuihkut

luotien aiheuttamat vauriot tai veitsenpistot

haitallinen melu.

SIIRTYMÄAIKA HENKILÖNSUOJAINDIREKTIIVIN MUUTTAMISEKSI HENKILÖNSUOJAINASETUKSEKSI EY-TYYPPITARKASTUS

HENKILÖNSUOJAINDIREKTIIVI 89/686/ETY HENKILÖNSUOJAINASETUS (EU) 2016/425

EU-TYYPPITARKASTUS

Siirtymäaika, sovelletaan molempia säädöksiä

21. 4. 2018

21. 4. 2019


1801003

EJENDALS AB Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 info@ejendals.com | order@ejendals.com www.ejendals.com

Profile for Ejendals

New eu regulation brochure fi  

New eu regulation brochure fi  

Profile for ejendals