Page 1

03

LABORATORIUM MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO (NMR)

Laboratorium przygotowane jest do współpracy z firmami, przedsiębiorstwami i zespołami naukowymi w zakresie wykonywania pomiarów NMR. Oferuje analizy jakościowe i ilościowe, w tym także analizę widm oraz fachową konsultację podczas interpretacji wyników. Dzięki wyposażeniu w trzy spektrometry o zróżnicowanej konfiguracji (poprzez szerokopasmowe sondy, zmieniacze próbek, przystawkę do ciała stałego aż po cryosondę) prowadzi badania w roztworach ciele stałym oraz homogenatach, w możliwie szerokim zakresie temperatur, z zastosowaniem wielu różnorodnych technik pomiarowych.

GŁÓWNE USŁUGI: Pomiary z wykorzystaniem NMR: - identyfikacja substancji molekularnych i makromolekularnych w roztworach, homogenatach i ciele stałym, - ustalenie struktury związków chemicznych – głównie organicznych, koordynacyjnych i biocząsteczek, - obserwacja przemian dynamicznych cząsteczek, - śledzenie postępu reakcji, - pomiary zmiennotemperaturowe Analizy z zakresu: - jakościowych i ilościowych oznaczeń substancji prostych i mieszanin - proteomiki: określenie trójwymiarowej struktury białka, określenie oddziaływań między białkami - farmakologii i produkcji leków: poszukiwanie substancji o właściwościach leczniczych - metabolomiki: badania specyficznych markerów chemicznych


WYPOSAŻENIE LABORATORIUM: Spektrometr NMR Avance III HD 500 MHz (Bruker) - przekrojowe pomiary w roztworach, zmieniacz na 60 próbek - wyposażony w sondy: BBI i BBO Spektrometr NMR Avance III HD 600 MHz (Bruker) - pomiary w roztworach (zmieniacz na 16 próbek), jak i ciele stałym oraz homogenatach - wyposażony w sondy: BBFO, CP MAS 1.3 i 2.3 mm i HR MAS 4 mm Spektrometr NMR Avance III HD 700 MHz (Bruker) - pomiary w roztworach przy wykorzystaniu cryosondy QCI, zmieniacz na 24 próbki - dodatkowo wyposażony w sondy: BBO, TXI (P i N) Wszystkie spektrometry wyposażone są w przystawki do pomiarów zmiennotemperaturowych

KONTAKT DO LABORATORIUM: dr Janusz Skonieczny – Kierownik Laboratorium NMR e-mail: janusz.skonieczny@eitplus.pl

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja: informatyka chemiczna. Doświadczenie zawodowe z zakresu technik NMR, a szczególnie analizy porfirynoidowych związków makrocyklicznych, zdobył na stanowisku adiunkta badawczego na Wydziale Chemii UWr, gdzie kierował Wydziałowym Laboratorium NMR.

OBSŁUGA KLIENTA: tel.:+48 71 720 16 45 (w godzinach 8:00-16:00); e-mail: laboratoria@eitplus.pl

LABORATORIUM MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO (NMR)

03

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)  
Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)  
Advertisement