Page 8

07-08-09_fefac voorzitter:07-08-09 06-10-10 12:12 Pagina 8

>> ‘Meer en beter produceren met minder’

Vooral de volatiliteit van de grondstoffenprijzen is een probleem voor de kostprijs in de dierlijke sector, aldus Patrick Vanden Avenne.

Uitbreiding nieuwe leden Patrick Vanden Avenne, de nieuwe Fefac-voorzitter, heeft uitbreiding van het ledenaantal met meer landen ook als aandachtspunt benoemd. “In de eerste plaats willen we natuurlijk alle federaties van de EU-lidstaten in Fefac opnemen”, zei Vanden Avenne. “Kroatië is onlangs toegetreden. De Bulgaarse diervoederfederatie treedt eerstdaags toe en die moest daarvoor nogal wat orde op zaken stellen. Hongarije is ook nog geen lid. Maar wij vinden het ook belangrijk dat derde Europese landen waarnemend lid worden van onze federatie.” De Servische en Russische federaties zijn dat sinds kort, evenals de Turkse. “We willen intens contact hebben met belangrijke veeteeltgebieden in ontwikkeling. In Turkije bijvoorbeeld wordt al 9 miljoen ton voer geproduceerd en die productie stijgt nog steeds. Rusland is goed voor 20 miljoen ton, dat is zoveel als Frankrijk of Spanje, en ook daar zit sterke groei. Wij zien in de toetreding van die landen ondermeer de mogelijkheid om hen te helpen zich te conformeren aan de EU-wetgeving. Het biedt ook mogelijkheden voor onze bedrijven om in die landen te investeren. Wij hebben in die lijn ook contacten met Oekraïne en de Maghreb-landen.” De voorzitter wijst er op dat Fefac ook lid is van de internationale diervoederfederatie IFIF. Dat biedt de Europese sector contacten op mondiaal niveau. “De dierlijke sector op mondiaal niveau is immers volop in ontwikkeling en wij willen de kwaliteit globaal op een hoger niveau te tillen, dus boven de grootste gemene deler”, aldus Vanden Avenne.

K e n n i s s p re i d i n g “R&D betekent ook aan kennisspreiding doen”, vervolgde voorzitter Vanden Avenne. “We hebben die opdracht uitdrukkelijk in de Fefac-missie opgenomen. Technologische vooruitgang is noodzakelijk om onze Europese dierlijke sector competitief te houden, gezien de handicaps waarmee hij moet afrekenen. Ik denk hierbij aan de hoge loonkosten en de strenge eisen met betrekking tot het leefmilieu, de voedselveiligheid, die-

renwelzijn enzovoort. Het is mijn droom ook de bestaande kwaliteitsborgingssystemen uitwisselbaar te maken en ze door een platform van uitwisselbaarheid op een geharmoniseerd hoog niveau te brengen.” Ook op het vlak van de duurzaamheid kan Fefac volgens Vanden Avenne dienst verlenen vooral wat het onderzoek betreft. Hij wees ter zake op de verschillende berekeningswijzen die gangbaar zijn om de ecologische voetaf-

druk te meten. “We moeten ook hier naar een geharmoniseerde methodologie. Dat geldt ook voor andere problematieken zoals traceerbaarheid en versleping.” Strategische allianties Zoals dat in Nederland, België en sommige andere landen al gebeurt, wil Vanden Avenne ook op Europees vlak strategische allianties vormen met de partners in de keten. “We zijn maar een schakel in de keten en de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dat hebben we in België goed kunnen ondervinden met de dioxinecrisis. Wij moeten ook op Europees niveau in gesprek treden met onze partners aan amont en aval. Ik denk daarbij aan de Europese federatie van de voedingsindustrie CIAA, aan de koepel van landbouworganisaties en -coöperaties Copa-Cogeca, aan de Europese federatie van de fabrikanten van veevoedertoevoegingen Fefana, aan de Europese federatie van de graanhandel Coceral, de grootdistributie, de NGO’s enzovoort. Als we bijvoorbeeld opnieuw dierlijke eiwitten willen aanwenden in diervoeding, moeten we dat met sommige van die part-

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...